Ζ ΒΡΟΤΚΔΛΛΩΖ ΣΩΝ ΒΟΟΔΗΓΩΝ. Ση είλαη ε βροσθέιιωζε ηωλ βοοεηδώλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ ΒΡΟΤΚΔΛΛΩΖ ΣΩΝ ΒΟΟΔΗΓΩΝ. Ση είλαη ε βροσθέιιωζε ηωλ βοοεηδώλ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΔΩΡΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΑ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΣΜΖΜΑ ΕΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΩΝ Ζ ΒΡΟΤΚΔΛΛΩΖ ΣΩΝ ΒΟΟΔΗΓΩΝ ΚΑΗ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΡΗΕΩΖ ΑΘΖΝΑ, ΗΟΤΝΗΟ 2002

2 Ζ ΒΡΟΤΚΔΛΛΩΖ ΣΩΝ ΒΟΟΔΗΓΩΝ Ση είλαη ε βροσθέιιωζε ηωλ βοοεηδώλ Η βξνπθέιισζε ησλ βννεηδψλ είλαη κηα κεηαδνηηθή λφζνο πνπ πξνζβάιιεη θπξίσο ην γελλεηηθφ ζχζηεκα ησλ δψσλ, κε απνηέιεζκα ηελ πξφθιεζε απνβνιήο θαη ζηεηξφηεηα. Τν κηθξφβην κπνξεί λα πξνζβάιεη θαη άιια φξγαλα (καζηνχο, αξζξψζεηο) φπνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθαιέζεη ζνβαξέο βιάβεο. Ποσ οθείιεηαη Η βξνπθέιισζε ησλ βννεηδψλ νθείιεηαη θπξίσο ζην κηθξφβην Brucella abortus. Σε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηα βννεηδή κπνξνχλ λα πξνζβιεζνχλ θαη απφ ηελ Brucella melitensis, βαθηήξην πνπ κνιχλεη θπξίσο ηα πξφβαηα θαη ηηο αίγεο ή αθφκα θαη ηελ Brucella suis, πνπ πξνζβάιεη θπξίσο ηνπο ρνίξνπο. Ποηα είδε δώωλ προζβάιιοληαη Απν ηε Br. abortus πξνζβάιινληαη θπξίσο ηα βννεηδή, ν βίζσλαο, ν βνχβαινο, ην ειάθη θ.ά.. Απφ ηε Br. abortus κπνξεί λα κνιπλζνχλ θαη ηα ζαξθνθάγα δψα φπσο ε αιεπνχ, ν ζθχινο, ηα άγξηα ηξσθηηθά. Σε ζπάληεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα κνιπλζεί θαη ην άινγν. Πως κεηαδίδεηαη Η κεηάδνζε ηεο λφζνπ ζηα βννεηδή κπνξεί λα γίλεη: Απφ ην ζηφκα, κε ηελ θαηαλάισζε κνιπζκέλεο ηξνθήο ή λεξνχ. Οη ηξνθέο θαη ην λεξφ κνιχλνληαη απφ Br. abortus φηαλ έιζνπλ ζε επαθή κε ηα πγξά θαη ηα εθθξίκαηα ηνπ γελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ κνιπζκέλσλ δψσλ (εκβξπηθά πγξά θαη πκέλεο, πιαθνχληεο, ζλεζηγελή έκβξπα ), κεηά απφ απνβνιή ή θπζηνινγηθφ ηνθεηφ. Άιινο ηξφπνο κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη κε κεραληθνχο θνξείο (ζθπιηά, πνπιηά, άγξηα ηξσθηηθά ) πνπ κεηαθέξνπλ κνιπζκέλα πιηθά (ηεκάρηα πιαθνχλησλ, εκβξχσλ) απφ κία κνιπζκέλε εθηξνθή ζε άιιεο γεηηνληθέο. Απφ ην δέξκα, εθφζνλ ππάξρνπλ ηξαχκαηα ή πιεγέο πνπ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηηο εθθξίζεηο θαη κε ηα θφπξαλα ησλ κνιπζκέλσλ δψσλ. Απφ ην κάηη, φηαλ κνιπζκέλν πιηθφ έξζεη ζε επαθή κε ηνλ επηπεθπθφηα. Απφ ην γελλεηηθφ ζχζηεκα κε ην ζπέξκα κνιπζκέλνπ απφ Br. abortus δψνπ ή απφ ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα κε ηελ εηζπλνή κνιπζκέλεο ζθφλεο.

3 Οη κφζρνη κπνξνχλ λα κνιπλζνχλ ηφζν θαηά ζηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, φζν θαη κε ην κνιπζκέλν γάια ή ην πξσηφγαια ζηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ. Πως εθδειώλεηαη Σηα βννεηδή ε βξνπθέιισζε εθδειψλεηαη θπξίσο κε απνβνιή ησλ εγθχσλ δψσλ ε νπνία κπνξεί λα ζπκβεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο εγθπκνζχλεο, ζπλεζέζηεξα κεηά ηνλ 5 ν κήλα. Σηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ε απνβνιή παξαηεξείηαη ζε κία κφλν εγθπκνζχλε, ελψ νη επφκελεο θαηαιήγνπλ ζε θπζηνινγηθφ ηνθεηφ. Τα κνιπζκέλα δψα πνπ ζα γελλήζνπλ θπζηνινγηθά απνηεινχλ ζνβαξή πεγή δηαζπνξάο ηνπ κηθξνβίνπ ζην πεξηβάιινλ ηφζν κε ηα πγξά ηνπ ηνθεηνχ φζν θαη κε ην γάια. Τα κνζράξηα πνπ γελληνχληαη απφ κνιπζκέλα δψα είλαη πνιιέο θνξέο θαη απηά κνιπζκέλα. Άιια ζπκπηψκαηα πνπ είλαη δπλαηφ λα εκθαληζηνχλ είλαη ε πξφθιεζε πξφσξνπ ηνθεηνχ, ε γέλλεζε αζζεληθψλ κνζραξηψλ, ε θαηαθξάηεζε εκβξπηθψλ πκέλσλ, ε ελδνκεηξίηηδα, ε ζηεηξφηεηα θαη ε αξζξίηηδα. Σηνλ ηαχξν ε αζζέλεηα κπνξεί λα εθδεισζεί κε νξρίηηδα, επηδπδπκίηηδα, κείσζε ηεο γνληκφηεηαο θαη αξζξίηηδα, ελψ ζηα κνζράξηα είλαη δπλαηφ λα παξαηεξεζεί ζπιινγή πγξνχ ζηηο αξζξψζεηο ησλ γνλάησλ. εκαζία ηες λόζοσ γηα ηολ άλζρωπο Η ζεκαζία ηεο βξνπθέιισζεο ησλ βννεηδψλ είλαη ηδηαίηεξα ζνβαξή θπξίσο γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ αζρνινχληαη κε βννεηδή (επαγγεικαηηθή δσναλζξσπνλφζνο). Ο θχξηνο ηξφπνο κφιπλζεο ηνπ αλζξψπνπ είλαη κε ηελ άκεζε επαθή κε ηα κνιπζκέλα δψα ζηε δηάξθεηα ηνπ αξκέγκαηνο, ησλ ηνθεηψλ (άκεζε επαθή κε ηα ιφρεηα, ηνπο εκβξπηθνχο πκέλεο θαη ηα έκβξπα), ηε ζθαγή, ηελ επεμεξγαζία ησλ πξντφλησλ ησλ κνιπζκέλσλ δψσλ. Η λφζνο κπνξεί λα κεηαδνζεί θαη θαηά ηα δηελέξγεηα ησλ εκβνιηαζκψλ κε δσληαλά εκβφιηα, θαζψο θαη κε ηνπο ρεηξηζκνχο κνιπζκέλσλ πιηθψλ ζηα εξγαζηήξηα. Η βξνπθέιισζε ησλ βννεηδψλ κπνξεί λα κεηαδνζεί ζηνλ άλζξσπν θαη κέζσ ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο κε ηελ θαηαλάισζε κνιπζκέλσλ ηξνθίκσλ, ηδηαίηεξα γάιαθηνο πνπ δελ έρεη παζηεξησζεί θαη γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, πνπ δελ ππνβιήζεθαλ ζε επεμεξγαζία εμπγίαλζεο (παζηεξίσζε, σξίκαλζε ), ρσξίο φκσο λα εκθαλίδεη ηελ ίδηα ζπρλφηεηα θαη ζεκαζία κε ηελ πξνζβνιή ηνπ αλζξψπνπ απφ ηε βξνπθέιισζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ πνπ νθείιεηαη ζε άιινπ είδνπο βξνπθέιια, ηελ Brucella melitensis.

4 ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΡΗΕΩΖ Απφ ην 1977 εθαξκφδεηαη ζηε ρψξα καο πξφγξακκα εθξίδσζεο ηεο βξνπθέιισζεο ησλ βννεηδψλ. θοπός ηοσ προγράκκαηος Σθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δηαπίζησζε ησλ κνιπζκέλσλ απφ βξνπθέιισζε βννεηδψλ θαη ε έγθαηξε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηελ εθηξνθή, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απνθπγή επέθηαζεο ηεο κφιπλζεο ζηα άιια δψα αιιά θαη λα πξναζπίδεηαη ε δεκφζηα πγεία θαη ε πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Ση περηιακβάλεη Τν πξφγξακκα βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη πεξηιακβάλεη ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν φισλ ησλ βννεηδψλ ειηθίαο άλσ ησλ 12 κελψλ, είηε κε εμέηαζε αίκαηνο, είηε κε εμέηαζε δείγκαηνο γάιαθηνο απφ ην δνρείν ζπιινγήο ηεο εθηξνθήο. Τα δψα πνπ βξίζθνληαη ζεηηθά νδεγνχληαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ πξνο ζθαγή θαη απνδεκηψλνληαη απφ ην Υπνπξγείν Γεσξγίαο. Τειηθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη φιεο νη εθηξνθέο βννεηδψλ ζηε ρψξα λα είλαη επίζεκα απαιιαγκέλεο απφ βξνπθέιισζε. Μέηρα ζηης κοισζκέλες εθηροθές Η δηαπίζησζε ζεηηθψλ ζηε βξνπθέιισζε βννεηδψλ ζε κηα εθηξνθή έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ πνπ ζθνπφ έρνπλ ηφζν ηε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ησλ ππνινίπσλ δψσλ ηεο εθηξνθήο, φζν θαη ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο. Τα πην ζεκαληηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη είλαη : Άκεζε ζθαγή ησλ κνιπζκέλσλ δψσλ. Απνκφλσζε ηεο εθηξνθήο θαη απνθπγή επαθήο απηήο κε άιιεο εθηξνθέο. Έιεγρνο ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ δψσλ. Γηελέξγεηα απνιπκάλζεσλ ζηα πιηθά, ηα εξγαιεία, ηα κεηαθνξηθά κέζα θαη ζηηο ζηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο εθηξνθήο. Καηαζηξνθή ηεο κνιπζκέλεο θφπξνπ θαη ηεο ζηξσκλήο. Έιεγρνο φισλ ησλ επαίζζεησλ ζηε λφζν εηδψλ δψσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ εθηξνθή (πξφβαηα, ρνίξνη, ζθχινη)

5 Ση γίλεηαη κε ηο γάια Γάια πνπ πξνέξρεηαη απφ κνιπζκέλα δψα δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε. Σπγθεληξψλεηαη ζε μερσξηζηφ δνρείν θαη είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δηαηξνθή ησλ δψσλ, αθνχ πξνεγνπκέλσο ππνζηεί ηελ θαηάιιειε ζεξκηθή επεμεξγαζία (βξαζκφο). Γάια πνπ πξνέξρεηαη απφ δψα πνπ δελ είλαη κνιπζκέλα αιιά βξίζθνληαη ζε εθηξνθέο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο κνιπζκέλεο, ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηελ παξαζθεπή ζεξκηθά επεμεξγαζκέλνπ γάιαθηνο ή πξντφλησλ κε βάζε ην γάια, χζηεξα απφ ζεξκηθή επεμεξγαζία, ππφ ηνλ έιεγρν ηεο αξκφδηαο πεξηθεξεηαθήο θηεληαηξηθήο αξρήο. Ση γίλεηαη κε ηο θρέας Βννεηδή πνπ ζεσξνχληαη κνιπζκέλα απφ βξνπθέιισζε ζθάδνληαη ζε εγθεθξηκέλα, γηα ην ζθνπφ απηφ, ζθαγεία, θάησ απφ ζπγθεθξηκέλνπο πγεηνλνκηθνχο θαλφλεο. Δάλ θαηά ηελ θιηληθή, πξηλ απφ ηε ζθαγή, εμέηαζε ηνπ δψνπ, θαζψο θαη θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ θξενζθνπηθνχ ειέγρνπ δηαπηζησζεί φηη δελ ππάξρνπλ ζπκπηψκαηα ή αιινηψζεηο ζεςαηκίαο, θαη εθ' φζνλ θαηά ηα ινηπά πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο, ην θξέαο δηαηίζεηαη γηα θαηαλάισζε αθνχ πξνεγνπκέλσο θαηαζρεζνχλ ην θεθάιη, νη καζηνί, ηα γελλεηηθά φξγαλα, ηα ζπιάρλα ηεο ζσξαθηθήο θαη ηεο θνηιηαθήο θνηιφηεηαο, θαη νη δηνγθσκέλνη ιεκθαδέλεο. Σε αληίζεηε πεξίπησζε ην ζθάγην θαηάζρεηαη θαη θαηαζηξέθεηαη. Απαραίηεηες προϋποζέζεης γηα ηελ επηηστία ηοσ προγράκκαηος Πρωηαρτηθή προϋπόζεζε γηα ηελ επηηστία ηοσ προγράκκαηος ζεωρείηαη ε εσαηζζεηοποίεζε ηωλ παραγωγώλ θαη ε ζσλεργαζία ηοσς κε ηης αρκόδηες θηεληαηρηθές αρτές. 'Αιιεο πξνυπνζέζεηο είλαη: Η θαηαγξαθή φισλ ησλ εθηξνθψλ βννεηδψλ θαη ε ζήκαλζε ησλ δψσλ πνπ βξίζθνληαη ζε απηέο. Ο έιεγρνο ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ δψσλ. Ο έιεγρνο ηεο λφζνπ ζηα ζθαγεία. Η ζπλερήο ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ επηδεκηνινγία ηεο λφζνπ.

6 Προιεπηηθά κέηρα ζηης απαιιαγκέλες βροσθέιιωζες εθηροθές Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εθηξνθψλ βννεηδψλ πνπ είλαη απαιιαγκέλεο απφ βξνπθέιισζε ζα πξέπεη : Όια ηα βννεηδή πνπ εηζέξρνληαη ζε κία εθηξνθή λα έρνπλ ζήκαλζε, λα πξνέξρνληαη απφ ειεγκέλεο εθηξνθέο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο απαιιαγκέλεο βξνπθέιισζεο, θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα αλάινγα θηεληαηξηθά πγεηνλνκηθά πηζηνπνηεηηθά. Να απνθεχγεηαη ε επαθή ησλ δψσλ κηαο εθηξνθήο κε άιια δψα πνπ κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ κνιπζκέλεο, χπνπηεο ή κε ειεγκέλεο γεηηνληθέο εθηξνθέο. Γηα θάζε κεηαθίλεζε βννεηδψλ λα εθδίδεηαη απφ ην Αγξνηηθφ Κηεληαηξείν ηεο πεξηνρήο εηδηθή άδεηα δηαθίλεζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζηηο ζηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο λα ηεξνχληαη ζρνιαζηηθά φινη νη θαλφλεο πγηεηλήο. Ιδηαίηεξε κέξηκλα ζα πξέπεη λα δίλεηαη επίζεο ζηηο ζπρλέο απνιπκάλζεηο κέζα ζηελ εθηξνθή. Να απνθεχγεηαη ε αληαιιαγή εμνπιηζκνχ, εξγαιείσλ θαη επαγγεικαηηθψλ νρεκάησλ κεηαμχ ησλ εθηξνθψλ. Να ηεξνχληαη νη βαζηθέο αξρέο γηα ηελ επδστα ησλ δψσλ ζηηο εθηξνθέο (απνθπγή ζπλσζηηζκνχ ησλ δψσλ, ζπρλφο αεξηζκφο ησλ ζαιάκσλ, χπαξμε ηδηαίηεξσλ ζαιάκσλ ηνθεηνχ θ.ι.π.). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηηο ηνπηθέο θηεληαηξηθέο αξρέο ή λα επηζθεθζνχλ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Γεσξγίαο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:

Γεληθή Γηεύζπλζε Κηεληαηξηθήο Γηεύζπλζε Υγείαο ησλ Εώσλ Τκήκα Εσναλζξσπνλόζσλ. Βξνπθέιισζε. (Μειηηαίνο Ππξεηόο) Αζήλα 2014 2 ε Έθδνζε

Γεληθή Γηεύζπλζε Κηεληαηξηθήο Γηεύζπλζε Υγείαο ησλ Εώσλ Τκήκα Εσναλζξσπνλόζσλ. Βξνπθέιισζε. (Μειηηαίνο Ππξεηόο) Αζήλα 2014 2 ε Έθδνζε Γεληθή Γηεύζπλζε Κηεληαηξηθήο Γηεύζπλζε Υγείαο ησλ Εώσλ Τκήκα Εσναλζξσπνλόζσλ Βξνπθέιισζε (Μειηηαίνο Ππξεηόο) Αζήλα 2014 2 ε Έθδνζε 1 Πεξηερόκελα Πξφινγνο Α Δηζαγσγή 4 Β Ηζηνξηθή αλαδξνκή 4 Γ Τν βαθηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Βξνπθέιισζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ. Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ

Βξνπθέιισζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ. Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ 1 Περηετόκελα I. Ηζηνξία 3 II. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ βαθηεξίνπ 4 III. Καιιηέξγεηα 6 IV. Βηνρεκηθέο ηδηφηεηεο 7 V. Παζνγφλνο δξάζε 8 VI. Μεηάδνζε 9 VII. πκπησκαηνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ ver. 3 ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ (ΜΖΡΤΚΑΣΗΚΑ ΥΟΗΡΟΗ) ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ (Inspection tasks) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. Πηστιακή Εργαζία :

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. Πηστιακή Εργαζία : ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Πηστιακή Εργαζία : Τοσ φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ. Οθηώβξηνο 2013

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ. Οθηώβξηνο 2013 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ Οθηώβξηνο 2013 Δηζαγσγή Ζ γξίπε είλαη κία νμεία λφζνο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία επεηδή: - Πξνιακβάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 11/4.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Αξηζ.Πξση.1604/45066: ΑΓΑ: Β4ΩΥΒ-3ΦΓ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 11/4.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Αξηζ.Πξση.1604/45066: ΑΓΑ: Β4ΩΥΒ-3ΦΓ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 11/4.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Αξηζ.Πξση.1604/45066: ΑΓΑ: Β4ΩΥΒ-3ΦΓ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΕΧΧΝ ΣΜΖΜΑ:Γ Σαρ. Γ/λζε: Αραξλψλ 2 Αζήλα 10176

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΚΛΗΝΗΚΧΝ ΚΛΗΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΧΝ ΕΧΧΝ ΛΟΗΜΧΓΔ ΔΚΘΤΜΑ ΠΡΟΒΑΣΧΝ ΚΑΗ ΑΗΓΧΝ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΚΛΗΝΗΚΧΝ ΚΛΗΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΧΝ ΕΧΧΝ ΛΟΗΜΧΓΔ ΔΚΘΤΜΑ ΠΡΟΒΑΣΧΝ ΚΑΗ ΑΗΓΧΝ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΚΛΗΝΗΚΧΝ ΚΛΗΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΧΝ ΕΧΧΝ ΛΟΗΜΧΓΔ ΔΚΘΤΜΑ ΠΡΟΒΑΣΧΝ ΚΑΗ ΑΗΓΧΝ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΑΜΠΟΤΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΣΖΝΗΑΣΡΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

9 ο Λφκειο Πατρών β τετράμηνο 2012-2013 ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. Θέμα: «Προςταςία και προφυλάξεισ»

9 ο Λφκειο Πατρών β τετράμηνο 2012-2013 ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. Θέμα: «Προςταςία και προφυλάξεισ» 9 ο Λφκειο Πατρών β τετράμηνο 2012-2013 ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Θέμα: «Προςταςία και προφυλάξεισ» Πεξηερόκελα ζειίδα Περίληψη 1 Πρόλογοσ 2 Ειςαγωγή 3 Μεθοδολογία 14 Ευρήματα 15 Επίλογοσ 19 Συμπεράςματα 20 Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ. Οθηώβξηνο 2013

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ. Οθηώβξηνο 2013 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Οθηώβξηνο 2013 Δηζαγσγή Ζ γξίπε είλαη κία νμεία λφζνο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία επεηδή: - Πξνιακβάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΩΛ ΓΖΚΝΡΗΘΩΛ ΠΦΑΓΔΗΩΛ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΩΛ ΓΖΚΝΡΗΘΩΛ ΠΦΑΓΔΗΩΛ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΩΛ ΓΖΚΝΡΗΘΩΛ ΠΦΑΓΔΗΩΛ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ Α) ΦΝΟΔΑΠ ΗΓΟΠΖΠ ΘΑΗ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ (ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ) 1. Φνξέαο ίδξπζεο, δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο (Ιεηηνπξγίαο) είλαη ν Γήκνο Θαξπελεζίνπ βάζεη ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «H.I.V. ζηην Περιγεννηηική Περίοδο» ποσδάζηρια : Καραπαναγιώηη Ξανθή Ειζηγήηρια : κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ

ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Γ/ΝΖ: ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΡΓΑΝΩΖ ΠΛΖΡΦΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΗΑΒΑΘΜΗΖ: ΓΖΜΗ ΣΜΖΜΑ: ΡΓΑΝΩΖ ΠΑΡΑΚΛΤΘΖΖ & ΑΞΗΛΓΖΖ ΣΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Αζήλα 20.07.2010 ΠΛΖΡΦΡΗΔ: Παλαγόπνπινο Υ. ΠΡ: ΚΗΝΠΗΖΖ:.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. - Πεξηθεξεηαθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΞΔΤΓΔΝΙΜΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΚΑΙ ΠΤΡΗΝΔΛΑΙΟΤ ΟΓΗΓΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΝΟ 7

ΟΓΗΓΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΞΔΤΓΔΝΙΜΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΚΑΙ ΠΤΡΗΝΔΛΑΙΟΤ ΟΓΗΓΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΝΟ 7 ΟΓΗΓΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΞΔΤΓΔΝΙΜΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΚΑΙ ΠΤΡΗΝΔΛΑΙΟΤ ΟΓΗΓΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΝΟ 7 ΑΘΗΝΑ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2003 Σν παξόλ εγρεηξίδην αμηνινγήζεθε θαη επηθπξώζεθε από ην Γ ηνπ ΔΦΔΣ κε ηελ ππ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΓΡΙΠΗ Α (Η1Ν1)

ΥΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΓΡΙΠΗ Α (Η1Ν1) ΥΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΓΡΙΠΗ Α (Η1Ν1) Επιμέλεια ζύνηαξηρ: Γπαθείο Ελέγσος Λοιμώξευν ΓΝΑ ΚΑΣ Κηθιζιά, Μάιορ 2009 ΕΡΧΣΗΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΣΟ ΝΕΟ ΙΟ Α(Η1Ν1) Σι είναι ο νέορ ιόρ ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΠΗΣΖΜΔ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΠΗΣΖΜΔ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΠΗΣΖΜΔ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΝ ΥΩΡΟ ΣΩΝ ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΒΗΟΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΟΡΝΗΘΔΗΟΤ ΚΡΔΑΣΟ ΚΑΗ ΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΑΠΟ ΠΑΘΟΓΟΝΟΤ ΜΗΚΡΟΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΗΩΑΝΝΖ Γ. ΑΚΑΡΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πγεία ησλ. δψσλ θαηαξηίζηεθαλ θαηά θχξην ιφγν ην δηάζηεκα 1986-1995, φηαλ αθφκε ε

Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πγεία ησλ. δψσλ θαηαξηίζηεθαλ θαηά θχξην ιφγν ην δηάζηεκα 1986-1995, φηαλ αθφκε ε ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ 1.1. Δηζαγσγή-θνπφο κειέηεο Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πγεία ησλ δψσλ θαηαξηίζηεθαλ θαηά θχξην ιφγν ην δηάζηεκα 1986-1995, φηαλ αθφκε ε Κνηλφηεηα απνηεινχληαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ. Για τα Κρεοπωλεία ΑΘΗΝΑ 2004. ΟΓΗΓΟΣ ΥΓΙΔΙΝΗΣ Νο 14. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ-ΔΦΔΣ

ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ. Για τα Κρεοπωλεία ΑΘΗΝΑ 2004. ΟΓΗΓΟΣ ΥΓΙΔΙΝΗΣ Νο 14. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ-ΔΦΔΣ ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ Για τα Κρεοπωλεία ΟΓΗΓΟΣ ΥΓΙΔΙΝΗΣ Νο 14 ΑΘΗΝΑ 2004 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ-ΔΦΔΣ 1 Σν παξόλ εγρεηξίδην αμηνινγήζεθε θαη επηθπξώζεθε από ην Γ ηνπ ΔΦΔΣ κε ηελ ππ αξηζκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΕΘΑ ΣΩΝ ΚΡΕΑΣΩΝ. Ρακψλ Παπαδφπνπινο Κηεληαηξηθφο Λεηηνπξγφο Α Σνκέαο Κηεληαηξηθήο Δεκφζηαο Τγείαο

ΑΦΑΛΕΘΑ ΣΩΝ ΚΡΕΑΣΩΝ. Ρακψλ Παπαδφπνπινο Κηεληαηξηθφο Λεηηνπξγφο Α Σνκέαο Κηεληαηξηθήο Δεκφζηαο Τγείαο ΑΦΑΛΕΘΑ ΣΩΝ ΚΡΕΑΣΩΝ Ρακψλ Παπαδφπνπινο Κηεληαηξηθφο Λεηηνπξγφο Α Σνκέαο Κηεληαηξηθήο Δεκφζηαο Τγείαο Θεκαηνινγία (1) Πνιηηηθή ηεο ΕΕ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θξεάησλ εκαζία ηεο θαηαλάισζεο θξέαηνο Παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΟΝΙΚΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΟΝΙΚΛΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΟΝΙΚΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθφπνπινο. Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ

Αβξαάκ Γξαθφπνπινο. Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ Αβξαάκ Γξαθφπνπινο Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ ΑΝΓΡΗΚΖ ΤΠΟΓΟΝΗΜΟΣΖΣΑ 1.1 Οξηζκόο Ο φξνο ππνγνληκφηεηα έρεη αληηθαηαζηήζεη ηνλ άθνκςν θαη απφιπην φξν ζηεηξφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην παξειζφλ θαη αλαθέξεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΗΟΓΔΝΟΤ ΓΗΑΡΡΟΗΑ ΣΧΝ ΒΟΟΔΗΓΧΝ (ΗΓΒ) Ή ΝΟΟΤ ΣΧΝ ΒΛΔΝΝΟΓΟΝΧΝ (ΝΒ) Δ ΑΓΔΛΑΓΔ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΗΟΓΔΝΟΤ ΓΗΑΡΡΟΗΑ ΣΧΝ ΒΟΟΔΗΓΧΝ (ΗΓΒ) Ή ΝΟΟΤ ΣΧΝ ΒΛΔΝΝΟΓΟΝΧΝ (ΝΒ) Δ ΑΓΔΛΑΓΔ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΕΚΣΡΟΦΗ ΖΩΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΗΟΓΔΝΟΤ ΓΗΑΡΡΟΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

KΩΓΙΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ (ΔΒΔΓ) ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

KΩΓΙΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ (ΔΒΔΓ) ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ KΩΓΙΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ (ΔΒΔΓ) ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 2. Βαζηθέο αξρέο 3. Γεληθνί θαλόλεο 3.1. Γεληθέο νδεγίεο θαη νξζή πξαθηηθή 3.2. Υπνβνιή

Διαβάστε περισσότερα

LEISGUARD: ΝΔΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΚΤΛΟΤ ΑΠΟ ΣΟ KALA-AZAR (ΛΔΗΜΑΝΗΑΖ)

LEISGUARD: ΝΔΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΚΤΛΟΤ ΑΠΟ ΣΟ KALA-AZAR (ΛΔΗΜΑΝΗΑΖ) LEISGUARD: ΝΔΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΚΤΛΟΤ ΑΠΟ ΣΟ KALA-AZAR (ΛΔΗΜΑΝΗΑΖ) ΠΔΡΗΔΥΌΜΔΝΑ I. ΔΗΑΓΧΓΖ: Τπελζπκίζεηο ζρεηηθέο κε ηελ Γεληθεπκέλε Λετζκαλίαζε ηνπ θχινπ 1. Ολνκαηνινγία θαη Δπηδεκηνινγηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 2011 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ ΤΠΑΑΣ ΓΓΚ ΓΤΕ ΓΚΑΦΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ ΑΜΔΛΞΖ Δ ΜΔΓΑΛΔ ΑΓΔΛΑΓΟΣΡΟΦΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ

Ζ ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ ΑΜΔΛΞΖ Δ ΜΔΓΑΛΔ ΑΓΔΛΑΓΟΣΡΟΦΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΩΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ: Ζ ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ ΑΜΔΛΞΖ Δ ΜΔΓΑΛΔ ΑΓΔΛΑΓΟΣΡΟΦΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ... 4 1.2. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ... 10 1.4. ΔΘΝΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ15 2.ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ...

Διαβάστε περισσότερα

«Ανηικαηάζηαζη ηων άπθπων 88 έωρ 91 ηος Κώδικα Σποθίμων και Ποηών (ΦΔΚ 788/Β /31.12.87), όπωρ ιζσύει» Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

«Ανηικαηάζηαζη ηων άπθπων 88 έωρ 91 ηος Κώδικα Σποθίμων και Ποηών (ΦΔΚ 788/Β /31.12.87), όπωρ ιζσύει» Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΗ Απιθ. 260/2013 «Ανηικαηάζηαζη ηων άπθπων 88 έωρ 91 ηος Κώδικα Σποθίμων και Ποηών (ΦΔΚ 788/Β /31.12.87), όπωρ ιζσύει» ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1. Σo ππ αξηζ. 30/003/929/05.12.2013

Διαβάστε περισσότερα