Πιεξνθνξίεο γηα ηα Ννκηθά πξόζσπα (Οκόξξπζκεο Δηαηξίεο θαη θνηλσλίεο) Μέιε ηνπ Σ.Δ.Π.Π.Π.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πιεξνθνξίεο γηα ηα Ννκηθά πξόζσπα (Οκόξξπζκεο Δηαηξίεο θαη θνηλσλίεο) Μέιε ηνπ Σ.Δ.Π.Π.Π."

Transcript

1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΕ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΗ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ Hellenic Cooperative of Lotteries Agents - H.C.L.A. Διεύθυνση: Μάρνη Αθήνα Web: E. mail: Σηλέφωνο: Fax: Νέα Δγθύθιηνο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Δζληθή Τξάπεδα ηεο Διιάδαο (ρνξήγεζε ππεξαλάιεςεο ζηηο νκόξξπζκεο εηαηξείεο κέιε ηνπ Σ.Δ.Π.Π.Π. θαη άιιεο ξπζκίζεηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα όια ηα Μέιε) Μία ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ δπζρέξαηλε έσο ηψξα ηελ πιήξε δξαζηεξηνπνίεζε θαη αλάπηπμε ησλ νκνξξχζκσλ εηαηξηψλ ζηνπο θφιπνπο ηνπ Σπλεηαηξηζκνχ βξίζθεη πιένλ ηε ιχζε ηεο κεηά ηελ έθδνζε απφ ηελ Δ.Τ.Δ. ηεο Δγθπθιίνπ κε αξηζκό Β 39/ Ζ λέα Δγθχθιηνο θαηαξγεί ηελ παιηά θαη επεθηείλεη θαη ξπζκίδεη νκνηφκνξθα ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σ.Δ.Π.Π.Π. θαη ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα Μέιε ηνπ, γηα φιεο ηηο εξγαζίεο ηνπ Σπλεηαηξηζκνχ πνπ αθνξνχλ ηελ ειεθηξνληθή είζπξαμε ινγαξηαζκψλ ηξίησλ θαη ηε δηαζθάιηζε απφδνζεο ηνπ πξντφληνο είζπξαμεο ζηηο ζπλεξγαδφκελεο εηαηξίεο θαη νξγαληζκνχο. Γηα λα αλνίμεηε ηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ φςεσο (πξψηε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ζαο σο εηζπξάθηνξεο ινγαξηαζκψλ) θαη λα αηηεζείηε ζηελ ΔΤΔ λα ζαο εγθξίλεη φξην ππεξαλάιεςεο (ην νπνίν ηίζεηαη σο πιαθφλ ζηηο ζπλαιιαγέο ζαο), ζα πξέπεη αλαιφγσο ηεο κνξθήο ηεο επηρείξεζεο ζαο λα πξάμεηε ηα αθφινπζα: (Παρακαλούμε να διαβάζεηε προζεκηικά ολόκληρη ηην ανακοίνωζη) Πιεξνθνξίεο γηα ηα Ννκηθά πξόζσπα (Οκόξξπζκεο Δηαηξίεο θαη θνηλσλίεο) Μέιε ηνπ Σ.Δ.Π.Π.Π. Βήκα 1 ν - Άλνηγκα ινγαξηαζκνύ όςεσο δηθαηνινγεηηθά δηαδηθαζία Γηα άλνηγκα ηνπ ινγαξηαζκνχ Όςεσο ζηελ εηαηξία απαηηνχληαη ηα εμήο λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα: - Φσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο Ταπηφηεηαο φισλ ησλ εηαίξσλ (ή ησλ θνηλσλψλ). - Κάξηα Μέινπο ηνπ Σ.Δ.Π.Π.Π. (ε κπιε θάξηα πνπ δηαζέηνπλ φια ηα Μέιε κε αξηζκφ έσο θαη 00643) ή Βεβαίσζε Μέινπο (00644 θαη εθεμήο). Καη ζηα δχν έγγξαθα αλαγξάθεηαη ν 9ςήθηνο θσδηθφο ζπλαιιαγψλ θαη ε επσλπκία ηεο εηαηξίαο, πνπ είλαη ην δεηνχκελν απφ ηελ ΔΤΔ γηα επηβεβαίσζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Μέινπο. - Τα ζηνηρεία ησλ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ δηαρεηξηζηψλ. - Αληίγξαθν ηνπ αξρηθνχ Καηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο επηθπξσκέλν απφ ην Πξσηνδηθείν (ή απφ ζπκβνιαηνγξάθν ή δηθεγφξν). - Βεβαίσζε Πξσηνδηθείνπ γηα ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ. - Πηζηνπνηεηηθφ κε ιχζεο ηεο εηαηξίαο, απφ ην Πξσηνδηθείν ή ην Δπηκειεηήξην. - Βεβαίσζε Έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πξαθηνξείνπ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Υ.. Τα ζπκβαηηθά έγγξαθα πνπ ππνγξάθνπλ νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ππφ ηελ επσλπκία θαη ηελ ζθξαγίδα ηεο εηαηξίαο είλαη: - Σχκβαζε Καηάζεζεο θαη αλνίγκαηνο ινγαξηαζκνχ θαηάζεζεο (ν ινγαξηαζκφο φςεσο δελ έρεη βηβιηάξην). 1

2 - Πξφζζεηε Πξάμε ζηελ παξαπάλσ ζχκβαζε κε ηνλ ηίηιν «Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Όςεσο Β2Β Μειψλ Σ.Δ.Π.Π.Π.» (εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ινγαξηαζκνχ). - Έληππν Αλάζεζεο (γηα λνκηθφ πξφζσπν) «Πάγηαο Δμνπζηνδφηεζεο Αλαιήςεσλ & Παξνρήο Πιεξνθφξεζεο πξνο ην Σ.Δ.Π.Π.Π. γηα ην δηαζέζηκν ππφινηπν ινγαξηαζκνχ θαη νξίνπ ππεξαλάιεςεο». Ωο εκεξνκελία ιήμεο ζην έληππν απηφ, ζπκπιεξώλεηε ηελ 31/12/ Σχκβαζε Παξνρήο Τξαπεδηθψλ Υπεξεζηψλ κέζσ ελαιιαθηηθψλ Γηθηχσλ (internet banking), ε νπνία δίδεηαη κφλν γηα θαηάζεζε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξίαο θαη φρη γηα αλάιεςε. Βήκα 2 ν Γηθαηνινγεηηθά γηα εμέηαζε νξίνπ ππεξαλάιεςεο έσο θαη δηαδηθαζία. Ζ λνκηκνπνίεζε ησλ εθπξνζψπσλ ηεο εηαηξίαο ελψπηνλ ηεο Δζληθήο (ην δηθαίσκα ηνπο δειαδή λα ηε δεζκεχνπλ ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ) δηαξθεί 7-10 εκέξεο. Ταπηφρξνλα φκσο ζπληζηάηαη λα ζπγθεληξψζεηε θαη λα ππνβάιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ππεξαλάιεςε, ηα νπνία ζα ππνβιεζνχλ ζην αξκφδην ηκήκα (Φνξεγήζεηο) ηνπ Καηαζηήκαηνο, θαη φρη ζηνλ ππάιιειν πνπ ζαο άλνημε ηνλ ινγαξηαζκφ: - Έληππα Δ3 ηειεπηαίαο ηξηεηίαο ηεο εηαηξίαο. - Φσηναληίγξαθν δήισζεο ΦΜΑΠ ηειεπηαίνπ έηνπο (εθφζνλ ππάξρεη). - Έληππα Δ1 φισλ ησλ εηαίξσλ γηα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. - Έληππν Δ9 έηνπο 2005 θαη ηπρφλ κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο γηα φινπο ηνπο εηαίξνπο (αθίλεηα). - Βεβαίσζε πξνκεζεηψλ (ηεο Ο.Π.Α.Π.) ή/θαη Βεβαίσζε αγνξψλ (Υπ. Οηθνλνκηθψλ Γηεχζπλζε Κξαηηθψλ Λαρείσλ) ή/θαη Βεβαίσζε εθθαζάξηζεο (Πξαθηφξσλ Ο.Γ.Η.Δ.). - Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα Η.Κ.Α. (αθφκε θαη αλ δελ απαζρνιείηε/απαζρνινχζαηε πνηέ ππαιιήινπο, απαηηείηαη βεβαίσζε πεξί κε απαζρφιεζεο). Τν αίηεκα θαη ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απνζηέιιεηαη απφ ην Καηάζηεκα, κε ζαθή αλαθνξά όηη πξόθεηηαη γηα Μέινο ηνπ Σ.Δ.Π.Π.Π., ζην αξκφδην Κέληξν Πηζηνδνηήζεσλ. Ζ Γηεχζπλζε Πηζηνδνηήζεσλ αμηνινγεί ην αίηεκα θαη ελεκεξψλεη εγγξάθσο ην Καηάζηεκα, ην νπνίν επηθνηλσλεί ελ ζπλερεία καδί ζαο γηα λα πξνζέιζεηε γηα ηελ ππνγξαθή ησλ θάησζη απαξαίηεησλ ζπκβαηηθψλ εγγξάθσλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο: - Σχκβαζε Πίζησζεο Αλνηθηνχ Αιιειφρξενπ Λνγαξηαζκνχ. - Πξφζζεηε Πξάμε θαζνξηζκνχ Οξίνπ Υπεξαλάιεςεο. Πξνζνρή: Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ έρεηε ήδε αλνίμεη ινγαξηαζκό Όςεσο σο θπζηθό πξόζσπν Μέινο ηνπ Σ.Δ.Π.Π.Π. θαη είζηε ήδε ν.ε. (ππό ην θαζεζηώο ηεο πξνεγνύκελεο Δγθπθιίνπ ηεο Δ.Τ.Δ.) ή ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνρσξήζεηε κειινληηθά ζηελ κεηαηξνπή ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο ζε εηαηξία, ζα πξέπεη πξώηα λα αλνίμεηε ηνλ λέν ινγαξηαζκό σο εηαηξία θαη λα ιάβεηε όξην ππεξαλάιεςεο (ή λα θάλεηε δηθή ζαο θαηάζεζε ζε απηόλ) θαη κεηά λα θιείζεηε ηνλ παιαηό ινγαξηαζκό. Τν θιείζηκν ηνπ παιαηνύ ινγαξηαζκνύ (εμόθιεζε ζηελ νξνινγία ηεο Τξάπεδαο) απαηηεί ηελ ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ Σ.Δ.Π.Π.Π., θαζώο θαη ζπλελλόεζε κε ηε Γηεύζπλζε Δμππεξέηεζεο Μεγάισλ Πειαηώλ. Γηα ην ιόγν απηό, όζα Μέιε αλήθεηε ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία παξαθαινύκε, αθνύ αλνίμεηε ην λέν ινγαξηαζκό λα επηθνηλσλήζεηε θαηόπηλ κε ηνλ Σ.Δ.Π.Π.Π. γηα πεξεηαίξσ ζπλελλόεζε. Πιεξνθνξίεο γηα ηα Φπζηθά πξόζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) Μέιε ηνπ Σ.Δ.Π.Π.Π. Όζνλ αθνξά ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, θαηαξγείηαη ε παιαηά Δγθχθιηνο 201 θαη πιένλ ε Δγθχθιηνο Β 39/2/2012 ξπζκίδεη ην θαζεζηψο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη κε ηα θπζηθά πξφζσπα, ρσξίο σζηφζν λα επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε ζρέζε κε απηά πνπ γλσξίδνπλ ηα Μέιε. 2

3 Βήκα 1 ν - Άλνηγκα ινγαξηαζκνύ όςεσο δηθαηνινγεηηθά δηαδηθαζία Πξνζέξρεζηε ζε νπνηνδήπνηε Καηάζηεκα ηεο ΔΤΔ ζαο εμππεξεηεί, θάλεηε εηδηθή αλαθνξά ζηελ Δγθχθιην Β 39 θαη ππνβάιεηε ηα εμήο δχν δηθαηνινγεηηθά γηα ην άλνηγκα ηνπ ινγαξηαζκνχ ζαο: - Φσηνηππία αζηπλνκηθήο Ταπηφηεηαο. - Κάξηα Μέινπο ηνπ Σ.Δ.Π.Π.Π. (ε κπιε θάξηα πνπ δηαζέηνπλ φια ηα Μέιε κε αξηζκφ έσο θαη 00643) ή Βεβαίσζε Μέινπο (00644 θαη εθεμήο). Καη ζηα δχν έγγξαθα αλαγξάθεηαη ν 9ςήθηνο θσδηθφο ζπλαιιαγψλ, πνπ είλαη ην δεηνχκελν απφ ηελ ΔΤΔ γηα επηβεβαίσζε ηεο ηδηφηεηαο ζαο σο Μέινπο ηνπ Σ.Δ.Π.Π.Π.. Τα ζπκβαηηθά έγγξαθα πνπ ππνγξάθεηε σο θνξείο ηεο επηρείξεζεο θαη σο Μέιε ηνπ Σ.Δ.Π.Π.Π. γηα λα πινπνηεζεί ζσζηά ε δηαδηθαζία είλαη ηα εμήο: - Σχκβαζε Καηάζεζεο θαη αλνίγκαηνο ινγαξηαζκνχ θαηάζεζεο (ν ινγαξηαζκφο φςεσο δελ έρεη βηβιηάξην). - Πξφζζεηε Πξάμε ζηελ παξαπάλσ ζχκβαζε κε ηνλ ηίηιν «Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Όςεσο Β2Β Μειψλ Σ.Δ.Π.Π.Π.» (εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ινγαξηαζκνχ). - Έληππν Αλάζεζεο «Πάγηαο Δμνπζηνδφηεζεο Αλαιήςεσλ & Παξνρήο Πιεξνθφξεζεο πξνο ην Σ.Δ.Π.Π.Π. γηα ην δηαζέζηκν ππφινηπν ινγαξηαζκνχ θαη νξίνπ ππεξαλάιεςεο». Ωο εκεξνκελία ιήμεο ζην έληππν απηφ, ζπκπιεξώλεηε ηελ 31/12/ Σχκβαζε Παξνρήο Τξαπεδηθψλ Υπεξεζηψλ κέζσ ελαιιαθηηθψλ Γηθηχσλ (internet banking), ε νπνία δίδεηαη κφλν γηα θαηάζεζε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ινγαξηαζκφ θαη φρη γηα αλάιεςε. Βήκα 2 ν Γηθαηνινγεηηθά γηα εμέηαζε νξίνπ ππεξαλάιεςεο έσο θαη δηαδηθαζία. Σε δηαθνξεηηθφ ηνκέα ηνπ Καηαζηήκαηνο (ζπλήζσο ζηηο Φνξεγήζεηο) ππνβάιιεηε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: - Αίηεζε. - Φσηναληίγξαθν ηεο Βεβαίσζεο Έλαξμεο ηνπ πξαθηνξείνπ ζαο απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Υ.(θαη ηπρφλ κεηαβνιέο). - Έληππα Δ1 θαη Δ3 ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο. - Δθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηειεπηαίαο ρξήζεο. - Έληππν Δ9 έηνπο 2005 κε ηηο ηπρφλ κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο (αθίλεηα). - Βεβαίσζε πξνκεζεηψλ (ηεο Ο.Π.Α.Π.) ή/θαη Βεβαίσζε αγνξψλ (Υπ. Οηθνλνκηθψλ Γηεχζπλζε Κξαηηθψλ Λαρείσλ) ή/θαη Βεβαίσζε εθθαζάξηζεο (Πξαθηφξσλ Ο.Γ.Η.Δ.). - Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα Η.Κ.Α. (αθφκε θαη αλ δελ απαζρνιείηε/απαζρνινχζαηε πνηέ ππαιιήινπο, απαηηείηαη βεβαίσζε κε απαζρφιεζεο). Τν Καηάζηεκα ζπγθεληξψλεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ππνρξενχηαη λα ηα ζηείιεη καδί κε ην αίηεκα ζαο, κε ζαθή αλαθνξά όηη πξόθεηηαη γηα Μέινο ηνπ Σ.Δ.Π.Π.Π., ζην αξκφδην Κέληξν Πηζηνδνηήζεσλ. Ζ Γηεχζπλζε Πηζηνδνηήζεσλ αμηνινγεί ην αίηεκα θαη ελεκεξψλεη εγγξάθσο ην Καηάζηεκα, ην νπνίν επηθνηλσλεί ελ ζπλερεία καδί ζαο, ψζηε λα πξνζέιζεηε γηα ηελ ππνγξαθή ησλ θάησζη απαξαίηεησλ ζπκβαηηθψλ εγγξάθσλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο: - Σχκβαζε Πίζησζεο Αλνηθηνχ Αιιειφρξενπ Λνγαξηαζκνχ. - Πξφζζεηε Πξάμε θαζνξηζκνχ Οξίνπ Υπεξαλάιεςεο. Σεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα όια ηα Μέιε ηνπ Σ.Δ.Π.Π.Π. (θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα) Ζ λέα Δγθχθιηνο δηακνξθψζεθε κε ηε ζχκπξαμε ηνπ Σ.Δ.Π.Π.Π. θαη ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο Δμππεξέηεζεο Μεγάισλ Πειαηψλ ηεο ΔΤΔ, κε θξηηήξην ηηο αλάγθεο ηνπ Σπλεηαηξηζκνχ θαη ησλ 3

4 Μειψλ ηνπ, κε ηελ εκπεηξία πνπ απνθνκίζζεθε απφ ηα δχν απηά ρξφληα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη κε βάζε ηα ζπλεζέζηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ ηα Μέιε ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηελ Τξάπεδα. Έηζη ζηε λέα Δγθχθιην, πέξαλ ηεο επέθηαζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηηο εηαηξίεο, πεξηιακβάλνληαη πιένλ ηα εμήο: - Ζ ζαθήο δηεπθξίληζε φηη δελ ρξεψλνληαη ζηα Μέιε εηήζηα δηαρεηξηζηηθά έμνδα γηα ηελ ρνξήγεζε νξίνπ ππεξαλάιεςεο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο (αλέμνδα). Ζ κφλε πεξίπησζε πνπ ζα ρξεσζνχλ δηαρεηξηζηηθά έμνδα γηα ην πξντφλ ππέξ ηεο Τξάπεδαο (χςνπο 200, ηα νπνία θαη ζα ρξεψλνληαη θάζε ρξφλν) είλαη ε κε ζπλεπήο θαηάζεζε εθθαζαξηζηηθνχ απφ Μέινο πξνο ηνλ Σ.Δ.Π.Π.Π. (αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά), άξα ν Σ.Δ.Π.Π.Π. ζα αλαηξέμεη βάζεη ζπκβαηηθνχ δηθαηψκαηνο ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ Μέινπο ηνπ γηα λα εηζπξάμεη ηελ νθεηιή. - Οη ινγαξηαζκνί ησλ Μειψλ (κε ηελ νλνκαζία Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Όςεσο Β2Β Μειψλ Σ.Δ.Π.Π.Π. δελ επηηξέπεηαη λα κεηαηξαπνχλ ζε νπνηνδήπνηε άιιν είδνο (π.ρ. Δζληθφο φςεσο) θαη δελ επηηξέπεηαη επίζεο, λα ζπλδεζνχλ σο ινγαξηαζκνί εμππεξέηεζεο γηα ηελ πιεξσκή δφζεσλ θαηαλαισηηθψλ ή ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ή πηζησηηθψλ θαξηψλ ησλ Μειψλ. Γεκηνπξγνχληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ Σπλεηαηξηζκνχ θαη Μέινπο. - Τα αηηήκαηα ππεξαλάιεςεο απνζηέιινληαη κε ηε ζαθή έλδεημε θαη αλαθνξά φηη πξφθεηηαη γηα Μέινο ηνπ Σ.Δ.Π.Π.Π. (θαη δελ πξφθεηηαη γηα θάπνην ζχλεζεο αίηεκα δαλεηνδφηεζεο). - Γίδνληαη ιεπηνκεξείο ηερληθέο νδεγίεο ζηνπο ππαιιήινπο, θαζψο παξνπζηάζηεθαλ αξθεηέο πεξηπηψζεηο πνπ ε έγγξαθε δηαδηθαζία ήηαλ ζσζηή, δελ απνηππσλφηαλ φκσο αληίζηνηρα ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο Δζληθήο, ψζηε λα κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί ην Μέινο σο Δηζπξάθηνξαο ινγαξηαζκψλ. - Σηα πιαίζηα ηεο απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σ.Δ.Π.Π.Π., γίλεηαη εηδηθή κλεία φηη ηα Καηαζηήκαηα ππνρξενχληαη λα ελεκεξψλνπλ ηα Μέιε γηα ηελ επηθείκελε ιήμε ησλ νξίσλ ππεξαλάιεςεο, ψζηε λα πξνζέξρνληαη έγθαηξα γηα ηελ αλαλέσζε ηνπο. - Παξέρνληαη πιένλ ζηα Καηαζηήκαηα, ηειέθσλα επηθνηλσλίαο θαη Help desk, ψζηε λα ιακβάλνπλ δηεπθξηλίζεηο αλαιφγσο κε ηελ θχζε ηνπ ζέκαηνο (επηρεηξεκαηηθφ ή ηερληθήο εθαξκνγήο). Χξήζηκεο Δπηζεκάλζεηο: - Να δεηάηε πάληνηε αληίγξαθα όισλ ησλ εγγξάθσλ πνπ ππνγξάθεηε ζηα Καηαζηήκαηα (αηηήζεηο ζπκβάζεηο πξόζζεηεο πξάμεηο). Τν Καηάζηεκα είλαη ππνρξεσκέλν λα ζαο ηα πξνκεζεύζεη. - Σην έγγξαθν κε ηνλ ηίηιν «Πξόζζεηε Πξάμε θαζνξηζκνύ νξίνπ ππεξαλάιεςεο» πνπ ζπλάπηεηε κε ηελ ΔΤΔ, νξίδεηαη ε ιήμε ηνπ νξίνπ ζαο (άξζξν 2.6). Έλα ηνπιάρηζηνλ κήλα πξηλ ηε ιήμε, ζα πξέπεη λα ππνβάιεηε λέα νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ηελ έγθαηξε αλαλέσζε ηνπ. - Τα αηηήκαηα ππεξαλάιεςεο απνζηέιινληαη κόλν όηαλ έρεηε θαηαζέζεη ην ζύλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη όρη όηαλ εθθξεκεί θάπνην από απηά. Αλ δελ ιακβάλεηε απάληεζε γηα δηάζηεκα πνπ μεπεξλά ηηο ηξεηο εβδνκάδεο, παξαθαινύκε λα ελεκεξώλεηε ην Σ.Δ.Π.Π.Π., κε ζπγθεθξηκέλε όκσο αλαθνξά ζηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο θαη ησλ ζπλνδεπηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ, θαζώο θαη ηνπ ππαιιήινπ πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ εμππεξέηεζε ζαο. - Σηηο πεξηπηώζεηο πξόζθαηεο κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο πξαθηνξείαο ζε ζπγγεληθό πξόζσπν ή ηξίην ή ζε πεξηπηώζεηο πξόζθαηεο ζύζηαζεο εηαηξίαο, είλαη επόκελν όηη ε λέα επηρείξεζε δελ ζα κπνξεί λα ππνβάιεη νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηξηεηίαο γηα ηε ρνξήγεζε ππεξαλάιεςεο. Δπηθνπξηθά όκσο θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο, κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ καδί κε ηα δηαζέζηκα δηθαηνινγεηηθά (π.ρ. Δ9, βεβαηώζεηο πξνκεζεηώλ) θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία από ηελ πξόηεξε θαηάζηαζε, αθνύ ε λέα επηρείξεζε ζεσξείηαη (θπξίσο ζηηο πεξηπηώζεηο ζπγγελώλ, θαζώο θαη ιεηηνπξγίαο 4

5 ζηελ ίδηα δηεύζπλζε), σο ζπλέρεηα ηεο πξνεγνπκέλεο (πειαηνιόγην, επηζθεςηκόηεηα, θήκε). Ταιαηπσξία ησλ κειώλ ζηα γθηζέ ησλ Καηαζηεκάησλ Εήηεκα πςίζηεο ζεκαζίαο εμαθνινπζεί θαη απνηειεί ε ρξήζε ηνπ δηθηχνπ ησλ ΑΤΜ θαη ηνπ Internet Banking γηα ηηο θαηαζέζεηο ζην ινγαξηαζκφ ηνπ Σ.Δ.Π.Π.Π., αθνχ ε δπλαηφηεηα γηα εμππεξέηεζε θαηά πξνηεξαηφηεηα ζην γθηζέ είλαη πεξηνξηζκέλε (επαθίεηαη ζηελ άηππε ζπκθσλία ησλ Μειψλ κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Καηαζηήκαηνο), κε απνηέιεζκα ηελ ηαιαηπσξία ησλ Μειψλ ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. Ζ ιχζε ζην πξφβιεκα πνπ ε ΔΤΔ ήδε θαιείηαη λα πινπνηήζεη είλαη: Ο Σ.Δ.Π.Π.Π. ρξεζηκνπνηεί ην Σχζηεκα Δμππεξέηεζεο Τξίησλ (ΣΔΤ 4300) γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ (9ςήθηνη θσδηθνί) θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ θαηαζέζεσλ, ην νπνίν δίλεη κελ ηελ θξίζηκε θαη απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (γηα ηελ άκεζε ελεκέξσζε ησλ ππνινίπσλ ζην πξφγξακκα), φκσο κφλν φηαλ δηελεξγείηαη απφ ην γθηζέ. Δμάιινπ, νη θαηαζέζεηο κέζσ Internet Banking απηήλ ηελ ζηηγκή δελ παξέρνπλ ηε real time ελεκέξσζε πνπ ρξεηάδεηαη ν Σ.Δ.Π.Π.Π. ηε ζηηγκή ηεο θαηάζεζεο, αιιά απνζηέιιεηαη αξρείν ζπλαιιαγψλ ην λσξίηεξν ζηηο 20:00 ην βξάδπ. Τε ιχζε ζπλεπψο, ζα κπνξνχζε λα δψζεη ε εθαξκνγή πνπ ζα ζπλδπάδεη αθξηβψο θαη ηηο δχν απηέο παξάιιειεο δηαδηθαζίεο (θαηά ηελ νξνινγία ηεο ΔΤΔ λα αλέβεη ην 4300 ζην Internet Banking ). Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε επηθεληξψλνληαη πιένλ νη ζπλνκηιίεο κεηαμχ Σ.Δ.Π.Π.Π. θαη ΔΤΔ. θαη ε αλαβάζκηζε ηεο ζπλεξγαζίαο εμεηάδεηαη ήδε ηφζν ζε επηρεηξεκαηηθφ φζν θαη ζε θπξίσο ηερληθφ επίπεδν, αθνχ ε εθαξκνγή απηή δελ δηαηίζεηαη αθφκα απφ θακία ηξάπεδα. Γηα νπνηαδήπνηε επηπιένλ πιεξνθφξεζε ή δηεπθξίληζε, παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε καδί καο. 5

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο.

Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. Α. Γενικά ηοισεία Α1. ηοισεία Δπισείπηζηρ Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε πνπ απηή δηαθέξεη απφ ηελ Δπσλπκία ηεο Δπηρείξεζεο γηα ηελ νπνία έρεηε πηζηνπνηεζεί, ζα

Διαβάστε περισσότερα

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012.

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Έκτακτη Προσυορά» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ ` ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ Η έθδνζε απηή ππνζηεξίρζεθε απφ ην Πξφγξακκα ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ Εξγαζία θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγχε- PROGRESS (2007-2013) θαη εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623)

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623) ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (1643/Β /14-10-2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Η. ΓΔΛIKH ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΚΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα