61-όβ Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: Ο Πρόεδρος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "61-όβ Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: Ο Πρόεδρος"

Transcript

1 Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: \& Ο Πρόεδρος 61-όβ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 3ο τμήμα Δικάσιμος : , αριθμός πινακίου 50 Διάδικοι : 1) ΣΥΤΑ κλπ ΚΑΤΑ 1)Τράπεζα Αττικής, 2) Εθνική ΑΕΕΓΑ κλπ Πρόεδρος : Κωνσταντίνος Παπασταματίου Εισηγητής : Διονύσιος Παλλαδινός Ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου εισάγεται για συζήτηση η από έφεση. Κατά τη διάταξη του άρθρου 517 του ΚΠολΔ η έφεση απευθύνεται κατ' εκείνων που ήταν διάδικοι στην πρωτόδικη δίκη ή των καθολικών διαδόχων ή των κληροδόχων τους. Διάδικοι είναι όσοι από την προσβαλλόμενη απόφαση προκύπτει ότι δικάσθηκαν από αυτήν ως αντίδικοι του εκκαλούντος. Σχετικά με το ζήτημα αν η έφεση πρέπει να απευθύνεται ή όχι και κατά του προσθέτως παρεμβαίνοντος υπέρ του αντιδίκου του εκκαλούντος πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ απλής πρόσθετης παρέμβασης (άρθρο 80 του ΚΠολΔ) κατά την οποία ο παρεμβαίνων δεν καθίσταται διάδικος δηλαδή υποκείμενο της δίκης, εφόσον δεν μπορεί να αξιώσει με δικό του όνομα έννομη προστασία και της αυτοτελούς πρόσθετης παρέμβασης (άρθρο 83 του ΚΠολΔ), στην οποία η ισχύς της απόφασης εκτείνεται στις έννομες σχέσεις του προσθέτως παρεμβαίνοντος προς τον αντίδικο, του. Κριτήριο για το χαρακτηρισμό της πρόσθετης παρέμβασης ως αυτοτελούς είναι η επέκταση της ισχύος της απόφασης, δηλαδή των υποκειμενικών ορίων του δεδικασμένου, της εκτελεστότητας και της διαπλαστικής ενέργειας στις

2 έννομες σχέσεις του τρίτου προς τον αντίδικό του. Εξάλλου, η κατά τη διάταξη του άρθρου 669 περιπτ. 2, παρέμβαση των αναγνωρισμένων επαγγελματικών σωματείων υπέρ των μελών τους, συνιστά απλή πρόσθετη παρέμβαση. Στην απλή πρόσθετη παρέμβαση η έφεση δεν απαιτείται να απευθύνεται και κατά του προσθέτως παρεμβάντος. Αν παρά ταύτα η έφεση απευθύνθηκε και κατά του ομοδίκου του αντιδίκου του εκκαλούντος, προσθέτως παρεμβαίνοντος, απορρίπτεται ως προς αυτόν για έλλειψη εννόμου συμφέροντος. Η απεύθυνση, όμως, του δικογράφου της έφεσης, θα θεωρηθεί ως κλήση του προσθέτως παρεμβαίνοντος προς συζήτηση της έφεσης, η οποία είναι αναγκαία κατά τις διατάξεις των άρθρων 81 3 και 82 εδ. γ' ΚΠολΔ και μάλιστα με την ποινή του απαραδέκτου της συζήτησης (ΑΠ 894/2003 ΕλλΔνη 45/168). Στην προκειμένη περίπτωση, η υπό κρίση, από και με αριθμό κατάθεσης 10508/ , έφεση των εκκαλούντων, εναγόντων, κατά της οριστικής απόφασης 2970/1008 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο δίκασε αντιμωλία των διαδίκων, κατά την διαδικασία των εργατικών διαφορών, επί αγωγής των εκκαλούντων, κατά των εναγομένων, εφεσιβλήτων, 1) «Τράπεζα Αττικής ΑΕ» και 2) «Η Εθνική ΑΕΓΑ» που απορρίφθηκε, κατά την οποία παρενέβησαν Α) υπέρ των εναγόντων, α) η συνδικαλιστική οργάνωση «Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος», β) η συνδικαλιστική οργάνωση «Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας» και Β) υπέρ των εναγομένων α) το «Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων - ΤΣΜΕΔΕ», β) το «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων - ΤΠΔ», γ) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ΤΤ» και δ) το Ελληνικό Δημόσιο, αρμόδια καθ ύλην και κατά τόπο (άρθρο 19 του ΚΠολΔ) φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, έχει ασκηθεί σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις και είναι εμπρόθεσμη (άρθρα 495, 516, 518 του ΚΠολΔ), καθόσον, αφενός δεν προκύπτει επίδοση της εκκαλούμενης απόφασης, αφετέρου από τη

3 δημοσίευση της εκκαλουμένης ( ), μέχρι την κατάθεση της έφεσης ( ), δεν έχει παρέλθει τριετία. Επομένως, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων της, με την αυτή ως άνω διαδικασία (άρθρο 533 παρ.1 του ΚΠολΔ), κατά το μέρος που μεταβιβάζεται η υπόθεση με την έφεση στο δευτεροβάθμιο αυτό δικαστήριο (άρθρο 522 του ΚΠολΔ), ως προς την πρώτη και τη δεύτερη των εφεσιβλήτων α) ανώνυμης τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Αττικής ΑΕ» και β) ανώνυμη εταιρεία γενικών ασφαλίσεων με την επωνυμία «Η Εθνική ΑΕΕΓΑ». Ως προς τους λοιπούς των εφεσιβλήτων α) «Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων - ΤΣΜΕΔΕ», β) «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων - ΤΠΔ», γ) ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ΤΤ», δ) Ελληνικό Δημόσιο, ε) συνδικαλιστική οργάνωση «Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος», στ) συνδικαλιστική οργάνωση «Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας», η έφεση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτή, για έλλειψη έννομου συμφέροντος, την ύπαρξη του οποίου, που αφορά στη νομιμοποίηση των διαδίκων, ερευνά αυτεπαγγέλτως το Δικαστήριο. Στα άρθρα 663 έως 675Α του ΚΠολΔ, που ρυθμίζουν τη διαδικασία εκδίκασης των εργατικών διαφορών, δεν περιέχεται εξαίρεση του στο άρθρο 81 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα γενικού κανόνα, κατά τον οποίο και η πρόσθετη παρέμβαση ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την αγωγή, δηλαδή με κατάθεση δικογράφου στη γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται και με επίδοση αντιγράφου του δικογράφου αυτής στους διαδίκους, σύμφωνα με το άρθρο 215 του ΚΠολΔ, καθόσον αφορά τον τρόπο άσκησης αυτής ενώπιον του Εφετείο, διότι η εξαίρεση που εισάγεται με το άρθρο 669 του ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με το άρθρο 231 του ίδιου Κώδικα, κατά την οποία επιτρέπεται η άσκηση πρόσθετης παρέμβασης και προφορικώς, ισχύει μόνον κατά την ενώπιον του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου διαδικασία (ΑΠ 1476/2011, δημοσίευση Νόμος). Επομένως, η πρόσθετη παρέμβαση, που 3

4 άσκησε υπέρ των εκκαλούντων, η τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος» (ΓΣΣΕ), με τις προτάσεις, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη. Δικαστική δαπάνη δεν επιβάλλεται, διότι, σύμφωνα μεν με το άρθρο 107 παρ. 3 σε συνδυασμό του με το άρθρο 105 του Κώδικα Δικηγόρων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.δ. 3026/1954, για τη σύνταξη προτάσεων επί των προαναφερόμενων πρόσθετων παρεμβάσεων ο πληρεξούσιος δικηγόρος της εκκαλούσας δεν έχει δικαίωμα αμοιβής (ΑΠ 1045/2008, δημοσίευση Νόμος). Με την από αγωγή οι ενάγοντες, ισχυρίστηκαν ότι με τις από και επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις που καταρτίσθηκαν μεταξύ της πρώτης ενάγουσας, επιχειρησιακής συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής ΣΥΤΑ» και της πρώτης εναγομένης, εργοδότριας, ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Αττικής Α.Ε.», δημιουργήθηκαν τρία κεφάλαια (συνταξιοδοτικό, εφάπαξ, αρωγής τέκνων), τα οποία αποτέλεσαν περιεχόμενο ομαδικών ασφαλιστήριων συμβολαίων καταρτισθέντων αρχικά με την ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία «Ιονική ΑΕΓΑ» και στη συνέχεια με τη δεύτερη εναγόμενη, ανώνυμη εταιρεία γενικών ασφαλίσεων, με την επωνυμία «Εθνική ΑΕΓΑ», των οποίων η διοίκηση ανατέθηκε στο δεύτερο ενάγοντα, συσταθέντα υπό τη μορφή της ένωσης προσώπων, «Λογαριασμό Διοίκησης και Διαχειρίσεως Κεφαλαίων για τη βελτίωση της ασφαλιστικής προστασίας του προσωπικού της Τράπεζας Αττικής». Ότι με τη διάταξη του άρθρου 9 του ν. 3554/2007 ορίστηκε ότι «οι μέχρι ασφαλισμένοι καθώς και οι υπαγόμενοι στην κατηγορία αυτή συνταξιούχοι του Λογαριασμού Διαχείρισης Κεφαλαίων πρόσθετης ασφάλισης συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών παροχών του λογαριασμού ασφαλιστικών καλύψεων προσωπικού Τράπεζας Αττικής, εντάσσονται από στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), ενώ προβλέπεται η επιστροφή εισφορών στους από

5 ασφαλισμένους στον εν λόγω λογαριασμό και καλείται η πρώτη εναγόμενη να καταβάλει στο Ε.Τ.Α.Τ. τα χρηματικά ποσά τα οποία ορίζονται στο άρθρο 9 του ν. 3554/2007. Ότι, εξ αφορμής αυτής της νομοθετικής διάταξης, η πρώτη εναγόμενη, κατήγγειλε στις τις παραπάνω συλλογικές συμβάσεις κατά το σκέλος που αφορούσαν τις πρόσθετες συνταξιοδοτικές παροχές και έπαυσε να καταβάλει τις βαρύνουσες την τελευταία εισφορές για τη λειτουργία του 2642/ ασφαλιστηρίου συμβολαίου, σε ποσοστό 9% επί των τακτικών αποδοχών των ασφαλισμένων, εναγόντων και να παρακρατεί τις βαρύνουσες καθένα των εναγόντων εισφορές ποσοστού 2,5% επί των τακτικών αποδοχών. Ότι η διάταξη του άρθρου 9 του ν. ν. 3554/2007 είναι ανίσχυρη, ως αντιβαίνουσα στις διατάξεις 5 παρ.1, 12 παρ. 1, 22 παρ. 2, 23 παρ. 1, του Συντάγματος, 87 και 98 των Διατάξεων των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας, στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και η μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από μέρους της πρώτης εναγομένης, συνιστά βλαπτική μεταβολή των ατομικών συμβάσεων εργασίας των εναγόντων. Κατόπιν αυτών, και μετά παραδεκτό περιορισμό του αιτήματος, ζήτησαν να αναγνωρισθεί ότι η πρώτη εναγόμενη οφείλει να καταβάλει τη μισθολογικού χαρακτήρα εισφορά ποσοστού 9% επί των τακτικών μηνιαίων αποδοχών τους που οφείλει για καθένα από τους μήνες Απρίλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του έτους 2007, σύμφωνα με τους όρους του με αριθμό 2642/7/ ασφαλιστηρίου συμβολαίου που ανέρχεται κάθε μήνα στα αναφερόμενα σε αυτήν (αγωγή) ποσά για καθένα από αυτούς και να αναγνωρισθεί ότι η πρώτη εναγόμενη οφείλει να καταβάλει και στο μέλλον, προσηκόντως τις ανά μήνα εισφορές ποσοστού 9% επί των τακτικών μηνιαίων αποδοχών τους, όπως προβλέπεται από την από συλλογική συμφωνία και από το ως άνω ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ότι οφείλει να παρακρατεί από τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές καθενός από αυτούς την εισφορά ποσοστού 2,5% και να την αποδίδει προσηκόντως στη δεύτερη των εναγομένων, να αναγνωρισθεί ότι η δεύτερη εναγόμενη ασφαλιστική εταιρεία οφείλει να

6 εκπληρώνει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της που ανέλαβε με το ανωτέρω ασφαλιστήριο συμβόλαιο και να διαχειρίζεται τη σχηματισθείσα περιουσία σύμφωνα με τους όρους της ασφαλιστικής σύμβασης και να καταδικαστούν οι εναγόμενες στη δικαστική τους δαπάνη. Κατά τη συζήτηση της αγωγής, άσκησαν πρόσθετες παρεμβάσεις Α) υπέρ των εναγόντων, α) η συνδικαλιστική οργάνωση «Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος», β) η συνδικαλιστική οργάνωση «Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας» και Β) υπέρ των εναγομένων α) το «Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων - ΤΣΜΕΔΕ», β) το «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων - ΤΠΔ», γ) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ΤΤ» και δ) το Ελληνικό Δημόσιο. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο με την εκκαλούμενη απόφαση, συνεκδίκασε την αγωγή με τις πρόσθετες παρεμβάσεις και αφού απέρριψε την αγωγή ως προς το δεύτερο των εναγόντων, «Λογαριασμό Διοίκησης και Διαχειρίσεως Κεφαλαίων για τη βελτίωση της ασφαλιστικής προστασίας του προσωπικού της Τράπεζας Αττικής», ως απαράδεκτη, ελλείψει ενεργητικής νομιμοποίησης, έκρινε την αγωγή, κατά τα λοιπά, ορισμένη και νόμιμη και την απέρριψε ως αβάσιμη κατ ουσίαν. Κατά της εκκαλούμενης απόφασης παραπονούνται οι ενάγοντες, με την έφεση τους, για εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και κακή εφαρμογή του νόμου, και ζητούν την εξαφάνισή της, προκειμένου να γίνει δεκτή η αγωγή. Με το άρθρο 62 Κ.Πολ.Δ ορίζεται ότι όποιος έχει την ικανότητα να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, έχει την ικανότητα να είναι διάδικος. Ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν κάποιο σκοπό, χωρίς να είναι σωματεία, καθώς και εταιρείες, που δεν έχουν νομική προσωπικότητα, μπορούν να είναι διάδικοι. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η ικανότητα του διαδίκου ρυθμίζεται σε άμεση συσχέτιση με το ουσιαστικό δίκαιο και επομένως, ενόψει των διατάξεων των άρθρων 34, 35, 61, 72 και 748 Α.Κ. διάδικος μπορεί να είναι κάθε φυσικό ή νομικό

7 πρόσωπο ή ενώσεις προσώπων, που επιδιώκουν κάποιο σκοπό χωρίς να είναι σωματεία ή εταιρείες, που δεν έχουν αποκτήσει νομική προσωπικότητα, ή σύνολο περιουσίας, η οποία έχει ταχθεί για την εξυπηρέτηση ορισμένου σκοπού, εφόσον όμως έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα, κατά τους όρους του νόμου. Ειδικότερα, όσον αφορά στην τελευταία περίπτωση (σύνολο περιουσίας), κατά το άρθρο 361 ΑΚ, μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ του εργοδότη και των εργαζομένων σε μία επιχείρηση ή υπηρεσία ή συγκέντρωση περιουσίας σε ειδικό λογαριασμό για ορισμένο σκοπό (παροχή εφάπαξ βοηθημάτων κ.λ.π). Τέτοιους ειδικούς λογαριασμούς δεν τους αποκλείει η νομοθεσία μας, αλλ' αντιθέτως τους προβλέπει ειδικώς στα πλαίσια ασφαλιστικών οργανισμών και για ασφαλιστικές παροχές (άρθρο 4 παρ. 7 του α.ν. 1022/1946). Οι λογαριασμοί αυτοί, κατά κανόνα, δεν έχουν νομική προσωπικότητα, για την απόκτηση της οποίας απαιτούνται οι νόμιμες, κατά περίπτωση, διατυπώσεις και δεν αποτελούν αστικές εταιρείες, ενώ δεν έχουν και ικανότητα να είναι διάδικοι, σύμφωνα με τη διάταξη 62 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ., αφού δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως εταιρείες χωρίς νομική προσωπικότητα και ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν κάποιο σκοπό, χωρίς να είναι σωματεία. Για τις ενώσεις προσώπων το Σύνταγμα ορίζει στο άρθρο 12 παρ. 1 ότι οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνιστούν ενώσεις, τηρώντας τους νόμους του κράτους και το άρθρο 107 εδ. α' ΑΚ ότι η ένωση προσώπων για την επιδίωξη σκοπού, όταν δεν αποτελεί σωματείο, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, διέπεται από τις διατάξεις για την εταιρία. Η διάταξη αυτή ρυθμίζει ενώσεις προσώπων που έχουν σωματειακή υφή, οι οποίες ως εκ τούτου διαφέρουν σημαντικά από τις εταιρίες. Περαιτέρω, ορίζεται με το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος ότι "καθένας έχει δικαίωμα ν' αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη", με το άρθρο 20 παρ. 1 ότι "καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και

8 μπορεί ν' αναπτύξει σ' αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή τα συμφέροντά του, όπως ο νόμος ορίζει" και με το άρθρο 6 παρ. 1α της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ), που κυρώθηκε με το ν.δ 53/1974 και έχει, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, αυξημένη έναντι των κοινών νόμων, ισχύ, ότι "κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα, όπως η υπόθεσή του δικαστεί δίκαια, δημόσια και μέσα σε λογική προθεσμία από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο, που λειτουργεί νόμιμα και θ' αποφασίσει είτε για τις αμφισβητήσεις στα δικαιώματα και υποχρεώσεις του αστικής φύσεως, είτε για το βάσιμο κάθε εναντίον του κατηγορίας ποινικής φύσεως". Στο άρθρο 22 παρ. 2 του Συντάγματος ορίζεται ότι «Με νόμο καθορίζονται οι γενικοί όροι εργασίας, που συμπληρώνονται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας συναπτόμενες με ελεύθερες διαπραγματεύσεις και, αν αυτές αποτύχουν, με τους κανόνες που θέτει η διαιτησία». Στο άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγματος ορίζεται ότι «Το Κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, όπως νόμος ορίζει». Με την πρώτη από τις διατάξεις αυτές κατοχυρώνονται οι συλλογικές διαπραγματεύσεις ως μέσο για την ελεύθερη διαμόρφωση των όρων εργασίας και αμοιβής των μισθωτών, υπό την έννοια ότι οι όροι αυτοί, εκτός από τους γενικούς, δεν επιτρέπεται να ρυθμισθούν δια νόμου με αποκλειστικό τρόπο (δηλαδή, να αφαιρεθούν από την ύλη των συλλογικών συμβάσεων), εκτός αν τούτο επιβάλλεται από λόγους γενικότερου συμφέροντος, συνδεόμενους με τη λειτουργία της εθνικής οικονομίας (ΟλΑΠ 2/1996, δημοσίευση Νόμος). Με τη δεύτερη διάταξη, από τους όρους εργασίας και αμοιβής των μισθωτών, διαχωρίζονται τα θέματα της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, όπως είναι η σύσταση ασφαλιστικού οργανισμού, η υπαγωγή στην ασφάλιση, ο καθορισμός πόρων, η είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών, η καταβολή ασφαλιστικών παροχών κλπ και καθορίζεται ότι όλα αυτά εμπίπτουν στο αντικείμενο της κρατικής μέριμνας, που εκδηλώνεται με κανόνες αναγκαστικού δικαίου. Σε ακολουθία προς τις ως άνω συνταγματικές

9 διατάξεις, στο άρθρο 2 ττερ.3 του ν. 1876/1990 ορίσθηκε ότι η συλλογική σύμβαση εργασίας μόνο σε περιορισμένη έκταση μπορεί να ρυθμίζει ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης, «εφ' όσον αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση με τη συνταγματική τάξη και την πολιτική των δημοσίων φορέων κοινωνικής ασφαλίσεως» και, πάντως, εφ' όσον δεν πρόκειται για ζητήματα «συνταξιοδοτικά». Αμέσως μετά, με το άρθρο 43 παρ.3 του ν. 1902/1990 διευκρινίσθηκε ότι στην έννοια των συνταξιοδοτικών ζητημάτων, που δεν μπορούν να αποτελέσουν περιεχόμενο συλλογικής συμβάσεως εργασίας, περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, «η σύσταση ειδικών ταμείων ή λογαριασμών που χορηγούν περιοδικές παροχές ή εφ' άπαξ βοήθημα με επιβάρυνση του εργοδότη». Στο πλαίσιο της ελευθερίας των συμβάσεων μπορούσε να συμφωνηθεί, μεταξύ του εργοδότη και των εργαζομένων σε μία επιχείρηση ή υπηρεσία, η συγκέντρωση περιουσίας σε ειδικό λογαριασμό για ορισμένο ασφαλιστικό σκοπό (όπως η παροχή εφ' άπαξ βοηθημάτων, συντάξεων κλπ), διότι τέτοιους, ειδικούς λογαριασμούς δεν τους απέκλειε η νομοθεσία, αλλ' αντιθέτως τους προέβλεπε ειδικώς στο πλαίσιο ασφαλιστικών οργανισμών, για ασφαλιστικές παροχές (ΑΚ 361, άρθρο 4 παρ. 7 του α.ν. 1022/1946, ΟλΑΠ 25/2008). Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.2 του ν. 1876/1990 «Συλλογική σύμβαση εργασίας μπορεί να καταγγελθεί πριν από την πάροδο ενός έτους ή πριν από τη λήξη της, αν έχουν μεταβληθεί σημαντικά οι συνθήκες που υπήρχαν κατά την υπογραφή της» και σύμφωνα με το άρθρο 672 ΑΚ «Καθένα από τα μέρη έχει δικαίωμα σε κάθε περίπτωση να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύμβαση για σπουδαίο λόγο, χωρίς να τηρήσει προθεσμία. Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί με συμφωνία». Από τις διατάξεις αυτές, συνάγεται ότι οι περί αυτού συλλογικές συμφωνίες, ανεξάρτητα προς το αν υπό το ισχύον νομοθετικό καθεστώς μπορούσαν να ρυθμίζουν συνταξιοδοτικά ζητήματα και προς το αν είχαν καταστεί μέρος των ατομικών συμβάσεων εργασίας ενός εκάστου των εργαζομένων, με την προϋπόθεση της συνδρομής σπουδαίου- λόγου, στην έννοια του οποίου περιλαμβάνεται και η

10 σημαντική μεταβολή των συνθηκών που υπήρχαν κατά τη σύναψη τους. Η εν λόγω μεταβολή των συνθηκών αρκεί να είναι όψιμη και σημαντική. Όψιμη είναι η μεταβολή, όταν τα περιστατικά που τη στοιχειοθετούν δεν υπήρχαν κατά το χρόνο κατάρτισης των καταγγελλομένων συμφωνιών. Σημαντική είναι η μεταβολή, όταν, μετά από την επέλευση της, η συμμόρφωση του ενός από τα μέρη καθίσταται μη ανεκτή, σύμφωνα με την καλή πίστη που πρέπει να διέπει την εκπλήρωση των ενοχών, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη (ΑΚ 288). Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 58 του ν. 3371/2005 προβλέφθηκε η υποχρεωτική και αυτοδίκαιη υπαγωγή στην επικουρική ασφάλιση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.), των προσλαμβανομένων στα πιστωτικά ιδρύματα του ν. 2076/1992 από Προβλέφθηκε, επίσης, η υπαγωγή στην υποχρεωτική ασφάλιση του ιδίου Ταμείου των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ταμείων επικουρικής ασφαλίσεως του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων μετά τη διάλυσή τους, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις και τα καταστατικά των ταμείων. Με το άρθρο 60 του ιδίου ν. 3371/2005 ιδρύθηκε το Ενιαίο Ταμείο Ασφαλίσεως Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.), με μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, τελούντος υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχολήσεως και Κοινωνικής Προστασίας. Κατά το άρθρο 61 του αυτού ν. 3371/2005, σκοποί του Ε.Τ.Α.Τ. είναι: α) η καταβολή της διαφοράς των ποσών συντάξεων που προκύπτουν από τον υπολογισμό της συντάξεως βάσει των καταστατικών διατάξεων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και των καταστατικών διατάξεων των οικείων επικουρικών ταμείων ή κλάδων ή λογαριασμών ή ενώσεων προσώπων του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων για τους μέχρι ασφαλισμένους, β) η καταβολή των ποσών που αντιστοιχούν σε συστήματα προσυνταξιοδοτήσεως για την ίδια κατηγορία ασφαλισμένων μέχρι την συμπλήρωση των αντιστοίχων προϋποθέσεων του ί.κ.α.- Ε.Τ.Α.Μ και Ε.Τ.Ε.Α.Μ., γ) η καταβολή πρόσθετης συνταξιοδοτικής παροχής για τους από ασφαλισμένους στα

11 ταμεία επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων για το χρονικό διάστημα από έως την υπαγωγή στο Ε.Τ.Α.Τ., για το οποίο έχουν καταβληθεί επί πλέον πρόσθετες ασφαλιστικές εισφορές από εκείνες που προβλέπονται για το Ε.Τ.Ε.Α.Μ., δ) η είσπραξη των εισφορών εργαζομένων και εργοδότη, ε) η απονομή των συντάξεων που δικαιούται το προσωπικό των πιστωτικών ιδρυμάτων από το Ε.Τ.Α.Τ., στ) η λειτουργία ως φορέα σύνδεσης και διαμεσολάβησης μεταξύ του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων, του Ε.Τ.Α.Τ, του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και ζ) η παροχή ποσών συντάξεων που προκύπτουν από καταστατικές διατάξεις δευτερεύοντος επικουρικού ταμείου ή κλάδου, σωματειακής μορφής ή ειδικού λογαριασμού ή ενώσεως προσώπων. Οι κατά τις ως άνω διατάξεις του ν. 3371/2005 ρυθμίσεις αφορούν φορείς του ιδιωτικού δικαίου ποικίλης μορφής (νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις προσώπων ή περιουσιών), οι οποίοι συνεστήθησαν με συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή συλλογικές ενοχικές συμφωνίες μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και του προσωπικού τους και οι οποίοι παρέχουν επικουρική ασφάλιση στους τραπεζοϋπαλλήλους. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι παροχές των ασφαλιστικών αυτών οργανισμών στηρίζονται σε προγράμματα προκαθορισμένων παροχών, δηλαδή έχουν ως βάση σύστημα, κατά το οποίο οι υποχρεώσεις της τράπεζας, ως εργοδότη, δεν περιορίζονται στην καταβολή της συμφωνημένης εργοδοτικής εισφοράς (όπως στα προγράμματα προκαθορισμένων εισφορών), αλλ' εκτείνονται και στην κάλυψη οποιουδήποτε ελλείμματος, προκειμένου οι εργαζόμενοι να λαμβάνουν τις συμφωνηθείσες ασφαλιστικές παροχές. Η περίπτωση ζ του άρθρου 61 του ν. 3371/2005 προστέθηκε με το ο άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 3455/2006, με τον οποίο το Ε.Τ.Α.Τ. απέκτησε και άλλο σκοπό, την παροχή ποσών συντάξεων που προκύπτουν από καταστατικές διατάξεις δευτερεύοντος επικουρικού ταμείου ή κλάδου, σωματειακής μορφής ή ειδικού λογαριασμού ή ενώσεως προσώπων. Κατά την διάταξη αυτή, το προσωπικό του πιστωτικού ιδρύματος υπάγεται στο Ε.Τ.Α.Τ. για την

12 δευτερεύουσα αυτή επικουρική ασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3371/2005 και εξαιρείται από την ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Προδήλως, η διάταξη αυτή έχει την έννοια ότι οι ασφαλισμένοι στα «δευτερεύοντα» αυτά επικουρικά ταμεία δύνανται να υπαχθούν στο Ε.Τ.Α.Τ, εφόσον τα εν λόγω ταμεία διαλυθούν προηγουμένως. Κατά τη σχετική αιτιολογική έκθεση, η ρύθμιση αυτή καλύπτει περιπτώσεις επικουρικών ασφαλιστικών φορέων, οι οποίοι συνεστήθησαν, κατόπιν συμφωνίας πιστωτικού ιδρύματος και των εργαζομένων του, για την παροχή επί πλέον επικουρικών παροχών προς βελτίωση των ήδη παρεχομένων στους εργαζόμενους από άλλο ασφαλιστικό φορέα. Τέλος, κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 62 του αυτού Ν. 3371/2005, στην περίπτωση κατά την οποία τα μέρη-τράπεζες και εργαζόμενοι δεν συμφωνήσουν στην λύση των συμβάσεων, από τις οποίες δεσμεύονται και στην κατάργηση των επικουρικών ταμείων και προκύψει σχετική δικαστική διένεξη, το Ε.Τ.Α.Τ., κατόπιν αιτήματος ενός των μερών ή του ίδιου του επικουρικού ταμείου, αναλαμβάνει την διεκπεραίωση και την διαχείριση των υποθέσεων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ταμείου που αφορούν ασφαλιστικά ή συνταξιοδοτικά ζητήματα, καθίσταται δηλαδή αρμόδιο για την είσπραξη των εισφορών, την απονομή και την καταβολή των συντάξεων κλπ. Στην περίπτωση αυτή το ταμείο ούτε διαλύεται, ούτε θίγεται η περιουσία του. Προδήλως, η κατ' εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 62 του ν. 3371/2005, ανάληψη από το Ε.Τ.Α.Τ. της διαχειρίσεως των ασφαλιστικών υποθέσεων των ταμείων έχει προσωρινό χαρακτήρα και διαρκεί μέχρι την οριστική διευθέτηση της διαφοράς για την κατάργηση ή μη των ταμείων. Κατά την αιτιολογική έκθεση, η ρύθμιση αυτή αποβλέπει στην εξασφάλιση των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων κατά την διάρκεια των δικαστικών αγώνων για την λύση ή μη των συμφωνιών εργοδοτών και εργαζομένων και την κατάργηση των επικουρικών ταμείων. Με το άρθρο 9 του ν. 3554/2007 ορίζονται τα εξής: «Οι μέχρι ασφαλισμένοι καθώς και οι υπαγόμενοι στην.κατηγορία αυτή συνταξιούχοι του

13 Λογαριασμού Διαχειρίσεως Κεφαλαίου Πρόσθετης Ασφάλισης Συμπληρωματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών του Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων Προσωπικού Τράπεζας Αττικής (Λ.Α.Κ) εντάσσονται από στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 62 του ν. 3371/2005». Αν γίνει δεκτή η προϋπόθεση ότι το ΛΑΚ συνιστά δευτερεύον επικουρικό ταμείο (πραγματικό περιστατικό που συνιστά αντικείμενο της υπό κρίση αγωγής και θα ερευνηθεί παρακάτω), οι παραπάνω διατάξεις τελούσες υπό την αίρεση της λύσης συμφωνιών του ιδιωτικού δικαίου κατά τους κανόνες του τελευταίου, δεν προσκρούουν στο Σύνταγμα ή σε άλλους υπερνομοθετικής ισχύος κανόνες δικαίου, στο μέτρο δε που αφορούν παροχές επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης συνάδουν και προς την, κατά το άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγματος, επιταγή για κρατική μέριμνα για την κοινωνική ασφάλιση. Κατά την διάταξη αυτή του Συντάγματος, με την οποία κατοχυρώνεται ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης με γνώμονα την ασφαλιστική κάλυψη ολόκληρου του εργαζόμενου πληθυσμού της Χώρας και την προστασία του ασφαλιστικού κεφαλαίου, ο νομοθέτης, κατά την επιδίωξη του σκοπού αυτού, υποχρεούται να καθιστά, όπως εν προκειμένω, φορείς υποχρεωτικής ασφάλισης (κύριας ή επικουρικής) το Κράτος ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, έχει δε, κατά τα λοιπά, ευρεία εξουσία για την ρύθμιση των σχετικών θεμάτων, υποκείμενος σε περιορισμούς που επιβάλλονται από άλλες συνταγματικές διατάξεις. Η δε υπαγωγή, κατά τις ως άνω διατάξεις του ν. 3371/2005 και του άρθρου 9 του ν. 3554/2007, στην ασφάλιση (συμπληρωματική ή μη) του Ε.Τ.Α.Τ. μόνο των μέχρι ασφαλισμένων στα δυνάμει συμφωνιών του ιδιωτικού δικαίου ιδρυθέντα επικουρικά ασφαλιστικά ταμεία, μετά την διάλυσή των ταμείων αυτών κατά το ιδιωτικό δίκαιο, δεν αντίκειται, στην, κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, αρχή της ισότητας, διότι η ανάγκη προστασίας των ασφαλιστικών προσδοκιών των ασφαλισμένων μετά την διάλυση των ασφαλιστικών φορέων του ιδιωτικού δικαίου, στην

14 οποία η ρύθμιση αυτή αποβλέπει, θεμιτώς διαφοροποιείται με κριτήριο τον διανυθέντα χρόνο στην ασφάλιση των φορέων αυτών και, ως εκ τούτου, τον βαθμό των ασφαλιστικών. Περαιτέρω, δεν αντίκεινται ούτε στις διατάξεις του άρθρου 12 του Συντάγματος, με τις οποίες κατοχυρώνεται το δικαίωμα των Ελλήνων να συνιστούν σωματεία και ενώσεις προσώπων, η σύσταση αλληλοβοηθητικών ταμείων για την ασφαλιστική κάλυψη των μελών τους είναι ελεύθερη. Η ελευθερία αυτή δεν περιορίζεται από την διάταξη του άρθρου 22 παρ. 5 του Συντάγματος, η οποία μόνο την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση εξαιρεί από την ιδιωτική πρωτοβουλία και δεν απαγορεύει την προαιρετική ασφάλιση, την οποία αφήνει στην διάθεση των ενδιαφερομένων. Κατά την τελευταία αυτή διάταξη, ο νομοθέτης δύναται να δημιουργεί ασφαλιστικούς φορείς, υπάγοντας υποχρεωτικώς σε αυτούς κατηγορίες εργαζομένων και συνταξιούχων, έστω και αν αυτοί καλύπτονται ασφαλιστικώς από ταμεία, στηριζόμενα στη ιδιωτική βούληση και ανεξαρτήτως των σχετικών ιδιωτικών συμφωνιών, υπό την προϋπόθεση ότι τα ταμεία αυτά δεν διαλύονται με νόμο και δεν αφαιρείται η περιουσία τους, δυνάμενα, ως εκ τούτου, να συνεχίσουν την λειτουργία τους. Στη συνέχεια, στην προστατευόμενη από το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος οικονομική ελευθερία είναι δυνατόν να τίθενται περιορισμοί, οι οποίοι δικαιολογούνται από λόγους δημοσίου και κοινωνικού συμφέροντος, νομοθετική δε επέμβαση στην εξέλιξη συμβατικής σχέσεως συνιστά εξαιρετικό μέτρο που πρέπει να δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος. Ενόψει των ανωτέρω, οι παραπάνω διατάξεις δεν αντίκεινται στο άρθρο 12 του Συντάγματος, διότι ναι μεν, κατ' αυτές, οι ασφαλισμένοι των ως άνω επικουρικών ασφαλιστικών ταμείων υπάγονται υποχρεωτικώς στο ΕΤΑΤ, στο οποίο περιέρχεται η εξουσία διοίκησης και διαχείρισης των ασφαλιστικών υποθέσεων των ταμείων, επί όσο χρόνο διαρκούν οι δικαστικές διενέξεις των μερών, πλην τα ταμεία αυτά ούτε καταργούνται, ούτε αφαιρείται η περιουσία τους. Εξάλλου, κατά την αιτιολογική έκθεση του Ν. 3371/2005, οι ρυθμίσεις αυτές υπανορεύθηκαν από την ανάγκη να τεθεί τέλος α) στον

15 κατακερματισμό του κοινωνικοασφαλιστικού καθεστώτος των τραπεζοϋπαλλήλων και στις ανισότητες, που ο κατακερματισμός αυτός δημιουργεί μεταξύ των τραπεζοϋπαλλήλων, αλλά και μεταξύ τραπεζοϋπαλλήλων και λοιπών εργαζομένων, ως προς τις παροχές, τις εισφορές και την διασφάλιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και προσδοκιών β) στον επιτεινόμενο από την εφαρμογή του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων, ορισμένα εκ των οποίων ασκούν κοινωνική πολιτική καθ' υποκατάσταση της κρατικής μέριμνας, καθώς και από την ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι κίνδυνοι για την βιωσιμότητα του επικουρικού ασφαλιστικού συστήματος των τραπεζοϋπαλλήλων και γ) από την ανάγκη για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων κατά την διάρκεια των δικαστικών αγώνων για την λύση ή μη των συμφωνιών εργοδοτών και εργαζομένων και την κατάργηση των επικουρικών ταμείων. Ενόψει των παραπάνω σκοπών οι οποίου συνιστούν λόγους δημοσίου συμφέροντος, η υπαγωγή των επικουρικών ασφαλιστικών ταμείων των τραπεζοϋπαλλήλων, πρωτευόντων και δευτερευόντων, σε ενιαίο ταμείο και αφαίρεση από τα επικουρικά αυτά ασφαλιστικά ταμεία της εξουσίας διαχείρισης των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών υποθέσεων συνιστά θεμιτό προσωρινό περιορισμό τόσο του, κατά το άρθρο 12 του Συντάγματος, δικαιώματος, όσο και της, κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος, οικονομικής ελευθερίας, με τον προσωρινό δε αυτό περιορισμό δεν διαταράοσεται η αναλογία μέσων και σκοπού και, συνεπώς, με την επίμαχη ρύθμιση δεν προσβάλλεται η, κατά το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος, αρχή της αναλογικότητας (Ολ.ΑΠ 9/2012, Ολ.ΣτΕ 2201/2010, Ολ.ΣτΕ 2197/2010, Ολ.ΣτΕ 2199/2010, δημοσίευση Νόμος). Στην προκειμένη περίπτωση από την εκτίμηση των ένορκων καταθέσεων των μαρτύρων των διαδίκων, ενός για κάθε πλευρά, που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και περιέχονται ταυτάριθμα με την εκκαλούμενη πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης αυτού, τις 8089/ , 5218/ , 5327/19-5-

16 2008, 5482/ και 5483/ ένορκες βεβαιώσεις, μάρτυρος των εναγόντων η πρώτη (ένορκη βεβαίωση) και μαρτύρων της πρώτης εναγομένης οι λοιπές (ένορκες βεβαιώσεις), οι οποίες έχουν ληφθεί ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αθηνών, ύστερα από νομότυπη και εμπρόθεσμη κλήτευση των αντιδίκων, τις από , , , , , , ιδιωτικές γνωμοδοτήσεις των Δημητρίου Τραυλού-Τζανετάτου, Γεωργίου Ψηλού, Απόστολου Γεωργιάδη και Γεωργίου Γεωργιάδη, Γεωργίου Λεβέντη, Γεωργίου Κασιμάτη, Ιωάννη Ρόκα, Φίλιππου Σπυρόπουλου και Ξενοφώντα Κοντιάδη, αντίστοιχα, οι οποίες εκτιμώνται ελεύθερα (άρθρο 390 του ΚΠολΔ) και απ όλα ανεξαιρέτως τα προσκομιζόμενα από τους διαδίκους έγγραφα, τα οποία λαμβάνονται υπόψη είτε προς άμεση είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (άρθρα 336 παρ.3, 393, 395 του ΚΠολΔ), σε μερικά από τα οποία γίνεται παρακάτω ειδική μνεία, χωρίς, πάντως, να παραλείπεται κανένα κατά την εκτίμηση της ουσίας της υπόθεσης, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Με την από σύμβαση μεταξύ της πρώτης εναγομένης, Τράπεζας Αττικής Α.Ε. και της πρώτης ενάγουσας, επιχειρησιακής συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής ΣΥΤΑ» ιδρύθηκε ο Λογαριασμός Διοίκησης και Διαχείρισης Κες)αλαίων για τη βελτίωση της ασφαλιστικής προστασίας του προσωπικού της πρώτης εναγομένης. Στο πλαίσιο του Λογαριασμού λειτουργεί σειρά ειδικών λογαριασμών για την πληρέστερη ασφαλιστική κάλυψη του προσωπικού της Τράπεζας, για τους οποίους έχουν συναφθεί αντίστοιχες «ασφαλιστικές συμβάσεις», με τις οποίες έχει ανατεθεί η διαχείριση το.>ν διαθέσιμων κεφαλαίων τους σε ασφαλιστική εταιρεία, με σκοπό την επικουρική και συμπληρωματική κάλυψη διαφόρων κλάδων ασφάλισης του προσωπικού της πρώτης εναγομένης. Ένας απ' αυτούς τους ειδικούς λογαριασμούς είναι και ο Λογαριασμός Διαχείρισης Κεφαλαίου Πρόσθετης Ασφάλισης Συμπληρωματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (στο εξής «ΛΑΚ I»), από τα κεφάλαια του οποίου χορηγείται μηνιαία σύνταξη στους υπαλλήλους της

17 πρώτης εναγόμενης μετά την αποχώρηση τους από την υπηρεσία. Ο ΛΑΚ I διοικείται και διαχειρίζεται από πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποτελείται κυρίως από εκπροσώπους των εργαζομένων και η οποία έχει αναθέσει τη διαχείριση και επένδυση των διαθέσιμων κεφαλαίων του ΛΑΚ I στην δεύτερη εναγόμενη, ανώνυμη εταιρεία γενικών ασφαλειών «Η Εθνική», δυνάμει του 2642/7/ ομαδικού ασφαλιστηρίου, των πρόσθετων αυτού πράξεων και του συνημμένου στο ασφαλιστήριο Κανονισμού ΛΑΚ I, το οποίο έχει συνυπογράψει η πρώτη εναγόμενη. Πόροι του ΛΑΚ I είναι, κυρίως, η μηνιαία εισφορά της πρώτης εναγομένης που ανέρχεται σε ποσοστό 9% επί των πάσης φύσεως αποδοχών κάθε ασφαλισμένου, η μηνιαία εισφορά κάθε ασφαλισμένου που ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% επί των πάσης φύσεως αποδοχών του και οι εισφορές πρώτης ασφάλισης και γάμου του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού της πρώτης εναγομένης, οι οποίες ανέρχονται αντιστοίχως σε ποσό ίσο με τις αποδοχές των πρώτων δύο μηνών και με το μισό των αποδοχών του μήνα της αντίστοιχης με την έναρξη της συμμετοχής στον ΛΑΚ I απασχόλησης του στην πρώτη εναγόμενη. Ο ΛΑΚ I αποτελεί ομάδα περιουσίας χωρίς νομική προσωπικότητα, η οποία αποτελείται από το κεφάλαιο που έχει σχηματιστεί από εισφορές της Τράπεζας Αττικής και των εργαζομένων αυτής. Επομένως, δεν έχει νομική προσωπικότητα, για την απόκτηση της οποίας απαιτούνται οι νόμιμες, κατά περίπτωση, διατυπώσεις, δεν αποτελεί αστική εταιρεία και δεν έχει ικανότητα να είναι διάδικος. Στην από σύμβαση περί ιδρύσεως του ΛΑΚ προβλέπει στους όρους VII και VIII τα εξής: «VII. Δικαιοπρακτικό θεμέλιο της παρούσας Σύμβασης είναι ότι κανένα μέρος δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από τις συμφωνίες και υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται με αυτή, ακόμα και αν μεταβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο τα σημερινά οικονομικά και ασφαλιστικά δεδομένα των συμβαλλομένων μερών VIII. Τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρούν σοβαρές, σπουδαίες και κύριες όλες τις συμφωνίες, δεσμεύσεις, υποχρεώσεις και εγγυήσεις και παραιτούνται από κάθε δικαίωμα να προσβάλλουν για οποιοδήποτε λόγο και αιτία

18 οποιοδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης». Το παραπάνω ομαδικό ασφαλιστήριο δεν αποτελεί σύμβαση ασφάλισης, αλλά απλώς Σύμβαση Διαχείρισης Συνταξιοδοτικών Κεφαλαίων που είναι ταγμένα για τη χορήγηση επαγγελματικών συνταξιοδοτήσεων επί τη βάσει μιας σύμβασης, δηλ. της σύμβασης ΛΑΚ!, η οποία (σύμβαση ΛΑΚ I) ενσωματώθηκε ως «Προσάρτημα Β'» στο λεγόμενο Ομαδικό Ασφαλιστήριο. Αυτό προκύπτει αττό τον Κανονισμό του Λογαριασμού ΛΑΚ I, από το άρθρο 1 παρ. 4 του Κανονισμού, όπου αναφέρεται ότι με την από σύμβαση μεταξύ της Τράπεζας, του Συλλόγου και Εθνικής ΑΕΓΑ ανατέθηκε στην τελευταία η διαχείριση του «Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου» και το άρθρο 1 του ομαδικού ασφλιστηρίου υπό τον τίτλο έξοδα διαχείρισης στο οποίο αναφέρεται ότι η δεύτερη εναγόμενη, Εθνική ΑΕΓΑ θα λαμβάνει αμοιβή για τα «έξοδα διαχείρισης». Δεν πρόκειται για ασφαλιστήριο του.ν. 2496/97 (ΑσφΝ), αφού δεν περιέχει το βασικότερο χαρακτηριστικό και συστατικό της έννοιας της ασφάλισης, δηλαδή τον κίνδυνο, καθόσον δεν μεταφέρεται κίνδυνος στην δεύτερη εναγόμενη, Ασφαλιστική, από την πρώτη ενάγουσα, Τράπεζα και την ενάγουσα, ΣΥΤΑ, αλλά μόνο κεφάλαια (το Συνταξιοδοτικά κεφάλαιο δηλαδή) με την εντολή επένδυσης τους και τη διενέργεια πληρωμών απ' αυτά σύμφωνα με τις εντολές που θα της δίδουν η Τράπεζα και ο ΣΥΤΑ. Οι αναφορές σε «ασφάλιση», του συμβαλλομένου ως «λήπτη της ασφάλισης», των εισφορών ως «ασφαλίστρων» και του δικαιούχου της παροχής ως «ασφαλισμένου», δεν την καθιστούν ασφαλιστική σύμβαση, δεδομένου ότι στερείται του απαραίτητου εκείνου χαρακτηριστικού της ιδιωτικής ασφάλισης που είναι το στοιχείο της αβεβαιότητας, δηλαδή ο ασφαλιστικός κίνδυνος που απειλεί τον ασφαλισμένο και μετατίθεται με τη σύμβαση στον ασφαλιστή. Ο παραπάνω λογαριασμός ΛΑΚ I που διαχειρίζεται η δεύτερη εναγόμενη, «Εθνική ΑΕΓΑ» έχει φύση κοινωνικής ασφάλισης, εμπίπτει στη συνταγματική διάταξη του άρθρου 22 παρ. 5 του Συντάγματος και, κατά συνέπεια, δίνεται η δυνατότητα στο Κράτος με νόμους να ρυθμίζει κοινωνικοασφαλιστικά συνταξιοδοτικά θέματα και

19 θέματα του αντίστοιχου φορέα της ασφάλισης διαφορετικά απ' ό,τι προβλέπει εν προκειμένω το Ομαδικό Ασφαλιστήριο και ο ενσωματωμένος σ' αυτό λογαριασμός ΛΑΚ I. Η κρίση του Δικαστηρίου ως προς την φύση του λογαριασμού ενισχύεται ιδιαίτερα από το ότι α) έχει τα χαρακτηριστικά της σύνταξης, με την περιοδικότητα των παροχών, β) το μεγαλύτερο μέρος των εισφορών καταβάλλεται από τον εργοδότη, γ) όλα τα άρθρα του λογαριασμού ΛΑΚ I έχουν τη φύση ρυθμίσεων του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης, ειδικότερα κατά γ1) το άρθρο 2 παρ. 1 του Κανονισμού ΛΑΚ I που ενσωματώνεται στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο και προβλέπει ότι «σκοπός του Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου (δηλ. του λογαριασμού ΛΑΚ I) είναι η εξομοιωτική βελτίωση της ασφαλιστικής προστασίας του προσωπικού της Τράπεζας προς αυτήν που παρέχεται από τις ανταγωνίστριες Τράπεζες στο προσωπικό τους, με την συμπλήρωση της παρεχόμενης από τους γενικούς (ΙΚΑ, ΤΕΑΜ) και ειδικούς (Ταμείο Νομικών κ.α.) φορείς της υποχρεωτικής ή οιονεί υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής σύνταξης προς αυτό» και συνεχίζει παρ.2 «η κατά την προηγούμενη παράγραφο βελτίωση της ασφαλιστικής προστασίας του προσωπικού της «Τράπεζας» συνίσταται κυρίως στην κατά τον παρόντα κανονισμό πρόσθετη ασφάλιση και τη χορήγηση συμπληρωματικής μηνιαίας περιοδικής παροχής - μερισματικού βοηθήματος, πλέον δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας και Ισολογισμού χρήσεως της «Τράπεζας», προς το προσωπικό αυτής που αποχωρεί από την υπηρεσία της λόγω γήρατος - συμπληρώσεως ορισμένου χρόνου υπηρεσίας και ασφάλισης, πρόσθετης, αναγνωρισμένης και υποχρεωτικής ή ηλικίας ή λόγω απόλυσης, ανικανότητας ή ατυχήματος...», γ2) το άρθρο 3 παρ. 2, «Η ιδιότητα του ασφαλισμένου στην πρόσθετη ασφάλιση αποκτάται από την ημέρα γέννησης του δικαιώματος αμοιβής της εργασίας». Πρόκειται δηλαδή για υιοθέτηση της αρχής της κοινωνικής ασφάλισης, όπου η κάλυψη στον κάθε ασφαλισμένο παρέχεται όχι μετά από συμφωνία του, αλλά από την ιδιότητα του ως εργαζόμενου, γ3) το άρθρο 4 του λογαριασμού ΛΑΚ I

20 με τίτλο «Πόροι» καθορίζει τα έσοδα με τρόπο που αρμόζει απόλυτα σε ένα νομικό πρόσωπο κοινωφελούς χαρακτήρα, όπως είναι οι φορείς της κοινωνικής ασφάλισης. Έτσι προβλέπεται, στο άρθρο 4 του λογαριασμού ΛΑΚ I (πόροι) παρ. 1 εδ' ζ επ., ότι πόροι του είναι «ζ. Κάθε περιουσιακό στοιχείο που αποκτάται από οποιαδήποτε, χαριστική ή άλλη, νόμιμη αιτία, δωρεά, κληρονομιά, κληροδοσία, καθολική ή ειδική διαδοχή, αναγκαστική εκτέλεση κ.λ.π καθώς και κάθε χρηματικό προϊόν από τυχόν ρευστοποίηση τους. η. Τα ποσά από πρόστιμα ή στέρηση αποδοχών που επιβάλλονται ως πειθαρχική ποινή ή λόγω διαθεσιμότητας, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 16 του Οργανισμού Προσωπικού, αντίστοιχα, θ. Οι πρόσοδοι από την εκποίηση άχρηστου υλικού και απαξιωμένων ειδών εγκαταστάσεως (αρχεία, έντυπα, έπιπλα, γραφομηχανές κ.λ.π συναφή)». Επομένως, σκοπός του λογαριασμού αυτού είναι η παροχές που καλύπτουν τα κενά της υφιστάμενης κύριας και επικουρικής ασφάλισης και συνιστά δευτερεύον επικουρικό ταμείο. Ως προς το ζήτημα της καταγγελίας του ομαδικού ασφαλιστηρίου, ο ν. 2992/2002 κατέστησε υποχρεωτική την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) κατά την κατάρτιση των ισολογισμών των ανώνυμων εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, όπως και οι Τράπεζες. Το άρθρο 1 του ίδιου νόμου υποχρέωσε τις ανώνυμες αυτές εταιρείες να αποτιμήσουν την αξία των υποχρεώσεων τους για συνταξιοδοτικές ή άλλες παροχές προς το προσωπικό τους και να εγγράψουν αντίστοιχη πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις τους. Αυτές οι υποχρεώσεις συνιστούν στοιχεία του παθητικού και άγουν σε ισόποση μείωση των ίδιων κεφαλαίων. Αυτό είχε ως συνέπεια να καταστούν προβληματικοί οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας των Τραπεζών. Ειδικά για την πρώτη εναγόμενη, Τράπεζα Αττικής, εκτιμήθηκε ότι το αναλογιστικό έλλειμμα από τον ΛΑΚ I ανέρχεται περίπου στο ποσό των ευρώ, το οποίο, εάν αποτυπωνόταν στον ισολογισμό, θα έθετε σε κίνδυνο τη λειτουργία της Τράπεζας, ενόψει του γεγονότος ότι τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται στο ποσό των ευρώ, και τούτο θα είχε ως συνέπεια την

9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο

9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο 599 9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο 52/2010 (Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Γεωργία Λαμπροπούλου-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Γεώργιος Καλαπόδης, Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Δικογραφία 2014 429 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 237/2013 Πρόεδρος: Ναπολέων Ζούκας Εισηγητής: Λεων. Χατζησταύρου Δικηγόροι: Κων. Ευθυμίου, Ιωάν. Γιαγλάρας Αναιτιώδης η εκχώρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Επιμέλεια: Βασιλική Πέππα, Πάρεδρος Ελ. Συν. Δήμητρα Μιμηκοπούλου, Σπουδάστρια Ε.Σ.Δι Ι. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ολ 3026/2012: αναίρεση κατά

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 302 Έτος 2004 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 423 1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 66/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Σταύρος Μάλαινος-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δικαστική αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα Εργασίας: «Θεσμική κατοχύρωση, οργάνωση, λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Παντελάκη Μαριλένα Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 269 6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 27/2009 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Ράπτης, Ιάκωβος

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση Αριθ. Εθν. Μητρώου : 0 9 1 1 0 Σ Υ Δ 1 1 0 1 6 Ο 5 8 Ν 0 3 4 3 Τηλ/Φαξ: 210 2430560 Email: posea.gr@hotmail.com Site:www.posea.gr Διεύθυνση: Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 Αχαρνές, Τ.Κ. : 13671,Αττική Διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Της δευτεροβάθμιας Ένωσης των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία Σπουδάστριες: Δερμεντζή Πετρούλα Κανάκη Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Κλ. Κωνσταντινούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Κ. ΠΑΝΟΥ ΖΥΓΟΥΡΗ, ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Κ. ΠΑΝΟΥ ΖΥΓΟΥΡΗ, ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΠΑΝΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΝΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 9 11 (2 ος όροφος) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ*

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ* Δικογραφία 2013 1 ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ* Σταμάτη ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αντεισαγγελέα Εφετών Λάρισας Στην εισήγηση αυτή προσεγγίζεται η ιδιότυπης νομικής

Διαβάστε περισσότερα

www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΤΩΝ 2010-2014

www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΤΩΝ 2010-2014 ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΕΤΩΝ 2010-2014 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΟΥ 1. Τι είναι µισθός: Στο δίκαιο της εργασίας και στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς σύµβασης όπως είναι η σύµβαση εργασίας, µισθό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 2003-2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ :ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 Ν. 3297/2004) Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 Ν. 3297/2004) Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή: Αθήνα 26 Ιουλίου 2013 Δρ. Βασιλική Μπώλου Αριθ. Πρωτ. :17961 Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδημητρίου Ειδική Επιστήμονας-Νομικός

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006 26.7.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/23 OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2190 Έτος: 1920 Τέθηκε σε ισχύ: 30.06.1920 Ημ.Υπογραφής: 05.06.1920 Τίτλος ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Προοίμιο Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα