Χ ΡΙ Ρ Κ Ι Η Κ ΑΤΑ Τ ΝΟΜΗ Μ Ρ Α Ρ ΣΤ Σ Η Τ ΡΙ Ρ Ο Ι ΤΗ Τ ΤΩ Τ Ν Κ ΑΙ Ι Ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χ ΡΙ Ρ Κ Ι Η Κ ΑΤΑ Τ ΝΟΜΗ Μ Ρ Α Ρ ΣΤ Σ Η Τ ΡΙ Ρ Ο Ι ΤΗ Τ ΤΩ Τ Ν Κ ΑΙ Ι Ο"

Transcript

1 ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Η κατανοµή των οικονοµικών δραστηριοτήτων και των οικισµών στο χώρο σχετίζεται µε τη χωροταξική διάρθρωση της οικονοµίας και την αποτελεσµατικότητατου παραγωγικού συστήµατος κάθε χώρας ή περιοχής. Η χωρική κατανοµή των επιχειρήσεων επηρεάζει τη χωρική διάρθρωση και το µέγεθος των οικισµών. Hεπιλογή του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων τους ενδιαφέρει κάθε αναλυτή της αστικής ανάπτυξης. Οι προσεγγίσεις και τα υποδείγµατα ερευνούν την συµπεριφορά των επιχειρήσεων και ορίζουν το πλαίσιο, εντός του οποίου κινείται κάθε µεµονωµένη επιχείρηση. Στις προσεγγίσεις αναλύονται οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων τους, όπως είναι το κόστος µεταφοράς, ο χωρικός και τοπικός ανταγωνισµός, η ποιότητα και η ποσότητα των πληροφοριών που λαµβάνει κάθε επιχείρηση, οι τιµές των εισροών που χρησιµοποιεί η επιχείρηση, κ.λ.π. Ο τόπος εγκατάστασης των επιχειρήσεων είναι σύνθετο πρόβληµα και η τελική απόφαση για τη χωροθέτηση κάθε επιχείρησης είναι το αποτέλεσµα δράσης πολλών παραγόντων. Ο βαθµός της επίδρασης κάθε παράγοντα στην τελική απόφαση εξαρτάται από το είδος της επιχείρησης και τα γενικότερα χαρακτηριστικά της, την οικονοµική συγκυρία, την ασκούµενη αναπτυξιακή πολιτική, τα υποκειµενικά κριτήρια και τις πληροφορίες που διαθέτει ο επιχειρηµατίας κ.λ.π. 1

2 Οικονοµίες χωρικής συγκέντρωσης Η εγκατάσταση επιχειρήσεων οικονοµικές µεταβολές που επηρεάζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Πολλές επιχειρήσεις σε µια πόλη σηµαίνει την αύξηση της ζήτησης για γη που χωρίς µεταβολή στην προσφορά γης θα οδηγήσει σε αύξηση της τιµής των εκτάσεων. Η συγκέντρωση στον ίδιο χώρο πολλών οµοειδών επιχειρήσεων που παράγουν τα ίδια ή ανταγωνιστικά προϊόντα, οδηγεί στη µείωση της τιµής των προϊόντων, κάτι που επηρεάζει την κερδοφορία και στη συνέχεια τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων. Πολλές επιχειρήσεις αύξηση του µεγέθους της πόλης αύξηση της αστικής πυκνότητας προβλήµατα στη µετακίνηση των κατοίκων της πόλης, µε επίδραση στις επιχειρήσεις δηµιουργία περιβαλλοντικών προβληµάτων µε επίπτωση στο κόστος παραγωγής τους. Πολλές επιχειρήσεις σε µια πόλη αύξηση της ζήτησης για εργασία αύξηση των αµοιβών των εργαζοµένων αύξηση κόστους παραγωγής αρνητική επιρροή στη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων. Οι δραστηριότητες συγκεντρώνονται στις πόλεις γιατί τα πλεονεκτήµαταπου αντλούν από τις συγκεντρώσεις αντισταθµίζουν τα µειονεκτήµατα προκαλούνται από τις συγκεντρώσεις αυτές. Τα πλεονεκτήµατααυτά σχετίζονται µε τις αποδόσεις των επιχειρήσεων που επιτυγχάνουν αύξουσες αποδόσεις κλίµακας και οικονοµίες χωρικής συγκέντρωσης. ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 2

3 Τα είδη των οικονοµιών χωρικής συγκέντρωσης 1. Οι οικονοµίες εντοπιότητας (localization economies) Εµφανίζονται όταν επιχειρήσεις µε την ίδια κλαδική δοµή συγκεντρώνονται στην ίδια τοποθεσία, δηµιουργώντας έτσι οµάδες (clusters) επιχειρήσεων του ιδίου κλάδου. Συνήθως, η λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών χαρακτηρίζεται από συµπληρωµατικότητα, ενώ υπάρχουν διασυνδέσεις ή εξάρτηση µεταξύ τους. Μια επιχείρηση µπορεί να αποτελεί προµηθευτή ή πελάτη µιας άλλης επιχείρησης και η µία να δουλεύει συµπληρωµατικά µε την άλλη. Η γεωγραφική εγγύτητα των επιχειρήσεων ευνοεί τη δηµιουργία δικτύων και των ανταλλαγών µεταξύ τους και την αύξηση της λειτουργικής τους αποτελεσµατικότητας. Οι ανταλλαγές µεταξύ των επιχειρήσεων εκτός από προϊόντα µπορεί να αφορούν υπαλλήλους, προσωπικό ή συµβούλους, τεχνογνωσία και πληροφορίες και βοηθούν στη δηµιουργία κλίµατος συνεργασίας και αλληλοκατανόησης. Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις εργάζονται ανταγωνιστικάµεταξύ τους, αφού ανήκουν στον ίδιο κλάδο και πολλές φορές παράγουν τα ίδια προϊόντα, υπάρχουν περιθώρια για συνεργασία και θετική αλληλεπίδραση. ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 3

4 2. Οι οικονοµίες αστικοποίησης (urbanization economies) Επιχειρήσεις που ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδουςβρίσκονται συγκεντρωµένες σε µια περιοχή. Οι οικονοµίες αστικοποίησης µπορεί να είναι εξωτερικές οικονοµίες για την επιχείρηση, αλλά εσωτερικέςγια την περιφέρεια ή την πόλη. Πολλές πόλεις συγκεντρώνουν βιοµηχανίες διαφόρων κλάδων, χωρίς πολλές φορές να υπάρχει άµεση λειτουργική συνεργασία µεταξύ αυτών των επιχειρήσεων. Παρά την έλλειψη εµφανούς συνεργασίας, οι περιοχές παραµένουν ελκυστικές για συγκέντρωση και άλλων επιχειρήσεων, γεγονός που µαρτυρεί την ύπαρξη αιτιών που ευνοούν την εν λόγω συγκέντρωση. Ένα πλεονέκτηµα που προέρχεται από τη συγκέντρωση των επιχειρήσεων προέρχεται από την αναγκαία ύπαρξη βοηθητικών επιχειρήσεων, που µπορούν να εργασθούν συµπληρωµατικά προς τις κύριες παραγωγικές επιχειρήσεις. Π.χ. υπηρεσίες τραπεζών, ασφαλιστικών επιχειρήσεων, νοµικών συµβούλων, εµπορικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων marketingή διαφήµισης, µεταφορικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων real estate, εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, επιχειρήσεων υγείας και νοσηλείας, επιχειρήσεων διασκέδασης, κ.λπ. ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 4

5 3. Εσωτερικές οικονοµίες και αποδόσεις κλίµακας Αφορούν και συνδέονται µε την ίδια την επιχείρηση, την εσωτερική δυναµική της, τις επιλογές της, το µέγεθός της, την παραγωγική διαδικασία που υιοθετεί, τη δοµή ή διάρθρωσή της κ.λπ. C min Μέσο κόστος Ο Οικονοµίες κλί- µακας Μειονεκτήµατα κλίµακας Μέσο κόστος ανά µονάδα προϊόντος V opt Όγκος παραγωγής Αύξουσες και φθίνουσες οικονοµίες κλίµακας Η αύξηση του µεγέθους της επιχείρησης µειώνει το κόστος πα- ραγωγής έως ένα ση- µείο. Η περαιτέρω µεγέθυνση της επιχείρησης πιθανόν αν αυξήσει το κόστος παραγωγής ανά µονάδα προϊόντος Οι βασικές υποκατηγορίεςτων εσωτερικών οικονοµιών κλίµακας είναι: (α) Χρηµατοδοτικές πιστοληπτικές και επενδυτικές ευκαιρίες. (β) Εµπορικές. (γ) ιοικητικές (δ) Τεχνικές ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 5

6 4. Εξωτερικές οικονοµίες Οι επιδράσεις που προκύπτουν στη λειτουργία µιας επιχείρησης από τη δράση άλλων εξωτερικών προς την επιχείρηση παραγόντων που επηρεάζουν το κόστος παραγωγής της επιχείρησης. Παραδείγµατα: (α) Οι επιδράσεις στη λειτουργία µιας επιχείρησης από την ύπαρξη και λειτουργία άλλων επιχειρήσεων, κρατικών ή ιδιωτικών φορέων χωρίς να τις επιδιώκει η εν λόγω επιχείρηση. (β)οιεπιδράσειςαπότηλειτουργίαενόςδηµόσιουέργου,τηςρύπανσηςτουαέραήτων υδάτων που προκαλεί µια γειτονική επιχείρηση. (γ) Τα οφέλη που αντλεί µια επιχείρηση από τη λειτουργία άλλων επιχειρήσεων στην ίδια µε αυτή περιοχή, κ.λπ. Οι βασικές υποκατηγορίες των θετικών εξωτερικών οικονοµιών είναι οι εξής: (α)οικονοµίεςσυγκέντρωσης. (β)οικονοµίεςεξειδίκευσης. (γ)οικονοµίεςπληροφόρησης. (δ)θεσµικέςοικονοµίες. ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 6

7 Μειονεκτήµατα συγκέντρωσης Τα µειονεκτήµατα αυτά σχετίζονται κυρίως µε την αύξηση του ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρήσεων, το αυξηµένο κόστος γης που προκύπτει από την αστικοποίηση, τα υψηλά ενοίκια, τα κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά προβλήµατα και γενικότερα άλλες αρνητικές εξωτερικότερες (negative externalities). Οι αρνητικές εξωτερικές οικονοµίες ή εξωτερικές επιβαρύνσεις δυσχεραίνουν τη λειτουργία µιας επιχείρησης και µειώνουν την αποτελεσµατικότητά της. Η ρύπανση ή η γενικότερη όχληση που δηµιουργεί η λειτουργία µιας επιχείρησης µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα στη λειτουργία άλλων επιχειρήσεων που βρίσκονται στην ίδια περιοχή. Επίσης, τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που µπορεί να προκαλέσει η κατασκευή ενός νέου αυτοκινητόδροµου σε µια περιοχή αποτελούν αρνητικές εξωτερικές οικονοµίες. Οι αρνητικές εξωτερικές οικονοµίες ορισµένες φορές είναι δυνατόν να αντισταθµίσουν τα οφέλη που θα προκύψουν από τη λειτουργία του. ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 7

8 Παράγοντες που δηµιουργούν τις οικονοµίες χωρικής συγκέντρωσης ιάχυση των πληροφοριών Όταν στον ίδιο γεωγραφικό χώρο συνυπάρχουν πολλές επιχειρήσεις του ιδίου, συναφών ή διαφορετικών κλάδων, η χωρική διάχυση των πληροφοριών που τις αφορούν γίνεται ευκολότερη. Η διάχυση αυτή συνήθως συνδέεται µε τους εργαζόµενους των επιχειρήσεων, τα ανώτερα στελέχη και γενικότερα µε το ανθρώπινο δυναµικό τους. Ειδικευµένο εργατικό δυναµικό ή ανθρώπινοι πόροι Η ύπαρξη πολλών επιχειρήσεων σε ένα γεωγραφικό χώρο έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας µια «δεξαµενής» ειδικευµένου προσωπικού. Είτε το προσωπικό αυτό εργάζεται σε επιχειρήσεις που ανήκουν σε συναφείς οικονοµικούς κλάδους είτε όχι, η ύπαρξή του δηµιουργεί πλεονεκτήµατα για τις επιχειρήσεις, αφού τις παρέχεται η δυνατότητα εύκολης άντλησης ειδικευµένης εργασίας. Με εµπορεύσιµες (non trade-able) τοπικές εισροές Κατηγορίες αγαθών και, κυρίως, ειδικευµένων υπηρεσιών που δεν µεταφέρονται εύκολα απόπεριοχήσεµιαάλλη. Η ύπαρξη θάλασσας, ενός αρχαιολογικού µνηµείου ή ενός τοπίου µε ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, Υπηρεσίες που σχετίζονται µε νοσοκοµεία, χρηµατιστήρια, τράπεζες, ανώτερες δικαστικές αρχές, υπουργεία, κ.α, οι οποίες δεν µπορούν να «µεταφερθούν» σε άλλη πόλη. ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 8

9 Οι συστάδες ή συµπλέγµατα (clusters) επιχειρήσεων Η εγκατάσταση οµοειδών επιχειρήσεων στην ίδια περιοχή οδηγεί στη δηµιουργία συστάδων ή συµπλεγµάτων. Στις περιπτώσεις αυτές τα πλεονεκτήµατα συγκέντρωσης υπερέχουν των µειονεκτηµάτων και είναι προς το συµφέρον τους η δηµιουργία συστάδων. Ως πιο χαρακτηριστική περίπτωση αναφέρεται η περιοχή της Silicon Valley της Καλιφόρνιας, όπου έχουν συγκεντρωθεί πολλές επιχειρήσεις της πληροφορικής (Microsoft, κ.λ.π). Για την Ελλάδα µπορεί να αναφερθεί η περιοχή της Καστοριάς, η οποία για πολλές δεκαετίες είχε συγκεντρώσει επιχειρήσεις του κλάδου της γουνοποιίας. Οι συστάδες επιχειρήσεων χαρακτηρίζονται από τη ροή της πληροφορίας, τη ροή των πρώτων υλών, της τεχνολογίας, των µεθόδων παραγωγής κλπ. Ηέντασητωνροώναυτώνείναιιδιαίτεραισχυρήµέσαστησυστάδα.Αυτόπουενισχύει τις συστάδες είναι οι σχέσεις και οι δεσµοί που αναπτύσσονται µεταξύ των επιχειρήσεων και οι οποίοι είναι πιο ισχυροί από αυτούς που συνδέουν τις επιχειρήσεις µε την υπόλοιπη οικονοµία της περιοχής και της χώρας. Οιλόγοιγιατηδηµιουργίασυστάδας:οικονοµίεςσυγκέντρωσης,ύπαρξηα υλώνσε µια περιοχή, οι επιχειρήσεις αξιοποιούν τοπικούς µη µεταφερόµενους φυσικούς πόρους (π.χ.τουριστικέςεπιχειρήσεις)κ.λ.π. ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 9

10 Η δηµιουργία συστάδων επιχειρήσεων επηρεάζει θετικά αλλά και αρνητικά το συνολικό κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων. Η επίδραση αυτή έχει ως αποτέλεσµα να προκύπτει για κάθε συστάδα ένα βέλτιστο σηµείο, στο οποίο ελαχιστοποιείται το συνολικό κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων και είναι συνάρτηση του µεγέθους της συστάδας. Επίπεδο δραστηριότητας Συνολικό κόστος επιχείρησης Εργατικό κόστος Κόστος ειδικευµένων υπηρεσιών Μέγεθος συστάδας Προσδιορισµός του βέλτιστου µεγέθους συστάδας Το βέλτιστο µέγεθος συστάδας καθορίζεται από την ελάχιστο συνολικό κόστος της επιχείρησης, το οποίο προκύπτει ως άθροισµα του εργατικού κόστους και του κόστους ειδικευµένων υπηρεσιών. ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 10

11 Άλλες µορφές χωρικών συγκεντρώσεων Α.Οικονοµικάσυµπλέγµατα: Αλληλοεξαρτώµενες επιχειρήσεις που συνδέονται µεταξύ τους µε µία παραγωγική αλυσίδα προστιθέµενης αξίας. Β. «ίκτυα» (networks). Αποτελούνται από οµάδες συνεργαζόµενων συµπληρωµατικά επιχειρήσεων σε ένα κοινό αναπτυξιακό πρόγραµµα. Οι επιχειρήσεις εξειδικεύονται µε απώτερο σκοπό την υπέρβαση κοινών προβληµάτων, την επίτευξη συνεργατικής αποδοτικότητας και τη διείσδυση σε αγορές που βρίσκονται εκτός των γεωγραφικών τους ορίων. Τα δίκτυα είναι δυνατόν να αναπτυχτούν εντός των συστάδων, ενώ πολλές φορές οι συστάδες µπορεί να οδηγήσουν στη δηµιουργία δικτύων εντός αυτών. Γ.Βιοµηχανικάσυµπλέγµατα: Επιλεγµένες οµάδες πολλαπλών και αυτόνοµων οργανισµών ή επιχειρήσεων µε άµεση ή έµµεση αλληλεπίδραση, των οποίων η λειτουργία βασίζεται σε εσωτερικές συµφωνίες. ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 11

12 Χαρακτηριστικά των συστάδων ή συµπλεγµάτων Υπάρχει έντονος ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων του συµπλέγµατος σε τοπικό επίπεδο, που συµβάλλει στη συνεχή βελτίωση των παραγόµενων προϊόντων, στην αλλαγή και τη δηµιουργία µίας βελτιωµένης και διαφοροποιηµένης προµηθευτικής βάσης. ηµιουργείται νέος ανταγωνισµός που προέρχεται από την είσοδο νέων επιχειρήσεων, κυρίως από αυτές που χαρακτηρίζονται ως έντασης γνώσης. Υπάρχει ισχυρή συνεργασία µεταξύ των επιχειρήσεων, η οποία προέρχεται από τη δράση διάφορων οργανισµών, όπως είναι οι επαγγελµατικές ενώσεις, τα εµπορικά σωµατεία κ.λπ. Τα συµπλέγµατα εµφανίζουν αλληλεπιδράσεις. που βασίζονται στα δίκτυα που διαµορφώνονται εντός αυτών. Υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε εξειδικευµένους και προηγµένους συντελεστές παραγωγής και σε πολλές περιπτώσεις διασυνδέσεις και λειτουργική συνεργασία µε πανεπιστήµια, δηµόσια και ιδιωτικά ερευνητικά ινστιτούτα. Υπάρχουν διασυνδέσεις µε συγγενικές κλασικά επιχειρήσεις για την ανταλλαγή ιδεών και τεχνολογίας και εγγύτητα προς σε έµπειρους και απαιτητικούς αγοραστές. ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 12

13 Η ιαδικασία εξέλιξης του συµπλέγµατος Επίπεδο δραστηριότητας ηµιουργία Ανάπτυξη Ακµή Παρακµή - συρρίκνωση Ο κύκλος ζωής ενός συµπλέγµατος Χρόνος Ο κύκλος ζωής ενός συµπλέγµατος συνήθως περιλαµβάνει 4 στάδια, η διάρκεια των οποίων συναρτάται από πολλούς παράγοντες ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 13

14 υνάµεις που οδηγούν στη δηµιουργία συµπλεγµάτων Απειλή από υποκατάσταστα προϊόντα Απειλή από την είσοδο νέων ανταγωνιστών Ένταση α- νταγωνισµού ιαπραγµατευτική δύνα- µη αγοραστών ιαπραγµατευτική δύναµη προµηθευτών Το Υπόδειγµα των 5 υνάµεων του Porter Η ένταση του ανταγωνισµού των επιχειρήσεων σε µια περιοχή κατά τον Porter είναι αποτέλεσµα αλληλεπίδρασης των δυνάµεων του Σχήµατος. ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 14

15 Άλλοι παράγοντες που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων σε µια περιοχή Τοπικές συνθήκες προσφοράς εισροών Πλαίσιο στρατηγικής και άµµιλας των επιχειρήσεων Ύπαρξη σχετιζόµενων και υποστηριστικών επιχειρήσεων Παράγοντες της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας Τοπικές συνθήκες ζήτησης Οι παράγοντες αλληλοεπηρεάζονται και αφορούν τις συνθήκες που επικρατούν τόσο σε εθνική όσο και σε περιφερειακή κλίµακα Κατά τον Porter, οι παράγοντες που προσδιορίζουν την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα εµφανίζονται στο Σχήµα και αφορούν τις συνθήκες που επικρατούν τόσο σε εθνική όσο και σε περιφερειακή κλίµακα. Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζονται από την εθνική πολιτική για τον ανταγωνισµό των επιχειρήσεων, την φορολογική πολιτική σε κάθε περιφέρεια για την οµαδοποίηση των επιχειρήσεων, την ύπαρξη σχετιζόµενων λειτουργικά, υποστηρικτικών και αλληλοϋποστηριζόµενων επιχειρήσεων, κ.λπ. ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 15

16 Μέγεθος πόλεων Αριθµός πόλεων Σχέση αριθµού και µεγέθους πόλεων Η χωρική διασπορά και η θέση των οικισµών Ιεραρχική οργάνωση του αστικού συστήµατος Κυρίαρχη πόλη 1 ο επίπεδο Πόλη 2 ης σειράς 2 ο επίπεδο Πόλη 3 ης σειράς 3 ο επίπεδο Πόλη 4 ης σειράς 4 ο επίπεδο Πόλη 5 ης σειράς 5 ο επίπεδο Οι πόλεις του αστικού συστήµατος είναι ιεραρχηµένες ανάλογα µε το µέγεθός τους, ενώ αυξάνεται ο αριθµός και µειώνεται το µέγεθός τους µε τη µετάβαση σε χαµηλότερα ιεραρχικά επίπεδα. Η κατανοµή των πόλεων στο γεωγραφικό χώρο έχειορισµένα χαρακτηριστικά. 1.Κάθε χώρα έχει 1 ή 2 µεγάλες πόλεις, που είναι ο τόπος παραγωγής των περισσότερων προϊόντων. 2.Υπάρχουν και µικρότερες πόλεις κάθε από τις οποίες κυριαρχεί οικονοµικά στην περιφέρεια που ανήκει. 3.Οι µικρότερες πόλεις παράγουν ένα µικρότερο φάσµα προϊόντων σε σχέση µε τις πρωταρχικές πόλεις. 4.Κάθε περιφέρεια, εκτός από την κυρίαρχη πόλη, υπάρχουν κάποιες πόλεις µε µικρότερο πληθυσµό µε µικρότερο εύρος παραγόµενων προϊόντων σε σχέση µε την κυρίαρχη περιφερειακή πόλη. 5.Όσο ο πληθυσµός των πόλεων µειώνεται, τόσο µειώνεται το εύρος των παραγόµενων σε αυτές προϊόντων αυξάνεταιο αριθµός των πόλεων. ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 16

17 Η θεωρία της κεντρικής θέσης του Christaller Η θεωρία της κεντρικής θέσης ήταν η πρώτη γενική εξέταση του συστήµατος των πόλεων, αναπτύχθηκε από τον Christaller (1933) και εν συνεχεία βελτιώθηκε από τον Losch (1954). Στην πρώτη της µορφή αφορούσε τη γεωγραφική κατανοµή των µικρών και µεγάλων πόλεων στη Νότια Γερµανία, ενώ αργότερα ασχολήθηκε µε τον υπολογισµό του αριθµού, του µεγέθους και ρόλου των πόλεων σε µία περιφέρεια ή σε µια χώρα. Η θεωρία υποθέτει ότι η οργάνωσή των κεντρικών θέσεων πραγµατοποιείται µε βάση κάποια δοµηµένη ιεραρχία, ενώ η σηµασία του κάθε ιεραρχηµένου επιπέδου συνδέεται µε την έκταση της ζώνης επιρροής του. Υπάρχουν ιεραρχίες διαφορετικών αγαθών (g=1, 2,..N), διαφορετικών περιοχών πώλησης (m=1, 2,..N), και διαφορετικών αστικών κέντρων (u=1, 2,..N). Τα αγαθά που βρίσκονται στις υψηλότερες θέσεις της ιεραρχίας έχουν µεγαλύτερες περιοχές πώλησης και υπάρχει µια αντιστοιχία ανάµεσα στις διαφορετικές θέσεις του αγαθού και τις γεωγραφικές διαστάσεις της περιοχής πώλησής του. Γιαπαράδειγµα,τοαγαθό g=3θαέχειµιαπεριοχήπώλησης m=3,τοαγαθό g=4θα έχει µια περιοχή πώλησης m=4 κ.ο.κ. Επίσης, το αστικό κέντρο επιπέδου u=2 προσφέρει όλα τα αγαθά του επιπέδου g=2, κ.λπ. ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 17

18 Η θεωρία της κεντρικής θέσης του Christaller Η θεωρία της κεντρικής θέσης χρησιµοποιεί κάποιες απλουστευτικές υποθέσεις,όπως (α) Η περιφέρεια την οποία εξετάζουµε είναι επίπεδη, εντός της οποίας η µετακίνηση είναι εξίσου εύκολη προς όλες τις κατευθύνσεις. (β) Ο πληθυσµός είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένος σε όλη την περιφέρεια. (γ) Οι καταναλωτές έχουν τα ίδια εισοδήµατα και δρουν «ορθολογικά», δηλαδή επισκέπτονται το κοντινότερο σηµείο που παρέχει το αγαθό ή την υπηρεσία. (δ) Ο µοναδικός παράγοντας που επηρεάζει το µεταφορικό κόστος είναι ηαπόσταση. (ε) Οι παραγωγικές εισροές είναι διαθέσιµες σε όλα τα σηµεία της περιφέρειας στις ίδιες τιµές και οι παραγωγοί επιδιώκουν να µεγιστοποιήσουν το κέρδος και τις περιοχές διάθεσης των προϊόντων τους. ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

19 Το υπόδειγµα του αστικού συστήµατος του Cristaller Κατά το υπόδειγµα η οργάνωσή του αστικού χωρικού συστήµατος πραγµατοποιείται µε βάση µια δοµηµένη ιεραρχία. Η περιοχή αγοράς κάθε πόλης εξαρτάται από τη θέση που κατέχει στην ιεραρχία. Οι πόλεις διαφορετικής τάξης µεγέθους προκύπτουν γιατί τα αγαθά έχουν διαφορετικές οικονοµίες κλίµακας σχετικά µε την κατά κεφαλή ζήτηση. Η αιτιολόγησητης µορφής οργάνωσης που υποθέτει η θεωρία των κεντρικών θέσεων στηρίζεται αφενός στην παρατήρηση της πραγµατικότητας, αφετέρου στη βασική αρχή ότι, επιδιώκεται η κάλυψη όσο το δυνατόν µεγαλύτερων περιοχών αγοράς από τα λιγότερα δυνατά σηµεία παραγωγής. 19

20 Το υπόδειγµα του αστικού συστήµατος του Cristaller µ µ µ µ m M m µ µ µ µ Ιεραρχική κατανοµή πόλεων ανάλογα µε την τάξη µεγέθους Η µεγάλη πόλη Μ, περιβάλλεται από τις µεσαίες πόλεις m, οι οποίες µε τη σειρά τους περιβάλλονται από τις µικρότερες πόλεις µ. Όσο µειώνεται το µέγεθος των πόλεων, µειώνεται η περιοχή αγοράς τους και αυξάνεται ο αριθµός τους. Με απλουστευµένη παρουσίαση της χωρικής ιεραρχίας που υποθέτει η θεωρία των κεντρικών θέσεων εµφανίζεται στο Σχήµα όπου υπάρχει µια ιεραρχική κατανοµή πόλεωνανάλογα µε την τάξη µεγέθους τους. Στο διάγραµµα υπάρχουν πόλεις 3 επιπέδων. Η µεγάλη πόλη µεγέθους Μ, περιβάλλεται από τις µεσαίες πόλεις µεγέθους m,οι οποίες µε τη σειρά τους περιβάλλονται από τις µικρότερες πόλεις µεγέθους µ. Όσο µειώνεται το µέγεθος των πόλεων, µειώνεται η περιοχή αγοράς τους, η οποία στο διάγραµµα έχει µορφή τετραγώνου και αυξάνεται ο αριθµός τους. 20

21 Η προσέγγιση της κεντρικής θέσης του Lösch Ο August Lösch ( ) ήταν Γερµανός οικονοµολόγος από τους ιδρυτές της περιφερειακής επιστήµης Ο Lösch ουσιαστικά συµπλήρωσε τη θεωρία του Christaller δίνοντας σε αυτή µια µορφή, η οποία είναι πιο κοντά στην πραγµατικότητα. Ο Lösch θεώρησε ότι δεν ταυτίζεται πάντοτε το σηµείο ελάχιστου κόστους µε το σηµείο του µέγιστου κέρδους για µια επιχείρηση, ενώ εκτός από το κόστος και η ζήτηση µεταβάλλεται από περιοχή σε περιοχή. Για κάθε θέση στο χώρο µία επιχείρηση ασκεί µονοπωλιακό έλεγχο σε µία περιοχή, ενώ η ενσωµάτωση του κόστους µεταφοράς στην τιµή πώλησης ενός προϊόντος µεταβάλλει την τιµή του ανάλογα µε την απόσταση της επιχείρησης από την αγορά. Ο Lösch στο υπόδειγµά του υπέθεσε µια οµοιογενή πεδιάδα, στην οποία οι µεταφορικές ευκολίες είναι οι ίδιες προς κάθε κατεύθυνση και τα έξοδα µεταφοράς είναι συνάρτηση της απόστασης. Η πεδιάδα κατοικείται από ανθρώπους µε ίδιες ανάγκες, τα ίδια εισοδήµατα και τις ίδιες καταναλωτικές προτιµήσεις. Υπάρχουν και άλλες παραγωγικές µονάδες στο χώρο που παράγουν το ίδιο προϊόν, αλλά βρίσκονται σε τέτοια απόσταση, ώστε να µην επηρεάζουν τη ζήτηση της προς µελέτη επιχείρησης. ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

22 Η προσέγγιση της κεντρικής θέσης του Lösch Κόστος µεταφοράς Κόστος παραγωγής Ο Τιµή Ρ Μ Ν Κώνος ζήτησης κατά Lösch Ποσότητα ποσότητα Μ Ν Τιµή Όριο περιοχής αγοράς Ο κώνος ζήτησης ορίζει την περιοχή της αγοράς της επιχείρησης και την ποσότητα του προϊόντος που ζητείται Ρ Γύρω από το σηµείο παραγωγής υπάρχει ένας κώνος ζήτησης, ο οποίος προσδιορίζει την περιοχή της αγοράς της επιχείρησης και την ποσότητα του προϊόντος που ζητείται. Το προϊόν παράγεται στην τιµή Μ, στην οποία προστίθεται το µεταφορικό κόστος. Στη θέση όπου παράγεται το προϊόν πωλείται στην τιµή Μ και η ποσότητα η οποία ζητείται ισούται µε Ν. Στο σηµείο Pη ζήτηση µηδενίζεται, ενώ ο κύκλος που δηµιουργείται µε κέντρο το σηµείο Μ και ακτίνα ΜΡ είναι η περιοχή αγοράς για το προϊόν της επιχείρησης, µε την παραδοχή ότι η ζήτηση είναι οµοιόµορφη προς όλες τις κατευθύνσεις. Με την περιστροφή της καµπύλης ζήτησης γύρω από τον άξονα ΜΝ προκύπτει ένας τρισδιάστατος κώνος ζήτησηςπου δείχνει το συνολικό όγκο πωλήσεων της επιχείρησης. 22

23 Η προσέγγιση της κεντρικής θέσης του Lösch (β) Εξαγωνικές αγορές.. (α) Κυκλικές αγορές Κάλυψη του γεωγραφικού χώρου κατά Lösch µε κυκλικές και εξαγωνικές αγορές Ο ανταγωνισµός των επιχειρήσεων για αύξηση των περιοχών αγοράς τους οδηγεί στη δηµιουργία αλληλοκαλυπτόµενων αγορών και στη συνέχεια σε εξαγωνικές αγορές Κάθε επιχείρηση επιδιώκει να ελέγξει το µεγαλύτερο τµήµα της περιοχής αγοράς, κάτι που εξαρτάται από την συµπεριφορά του καταναλωτή, αλλά και τις αποφάσεις χωροθέτησης άλλων επιχειρήσεων. Με την τήρηση κάποιων αποστάσεων µεταξύ των επιχειρήσεων επιτυγχάνεται η δηµιουργία µεµονωµένων αγορών,στις οποίες κάθε επιχείρηση εκµεταλλεύεται τα µονοπωλιακά πλεονεκτήµατα που δηµιουργούνται. Αν η περιοχή αγοράς µιας επιχείρησης αλληλεπικαλύπτεται µε την αγορά άλλης επιχείρησης σε ένα τµήµα, τότε θα υπάρχουν σηµεία στα οποία καµία από τις δύο δεν µπορεί να ασκήσει µονοπωλιακά πλεονεκτήµατα. Η ανάγκη για επέκταση των επιχειρήσεων έχει ως αποτέλεσµα τη µεγέθυνσή τους, που συνοδεύεται από είσοδο νέων επιχειρήσεων στις περιοχές που δεν καλύπτονται από τις υπάρχουσες επιχειρήσεις. Ο ανταγωνισµός των επιχειρήσεων αυξάνεται και δηµιουργούνται αλληλεπικαλυπτόµενες αγορές. 23

24 Η δηµιουργία της περιοχής αγοράς δυο ή περισσότερων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων Ε 1 Ε 2 Α Ε 1 Ε 2 Ε 3 Κοινό όριο των αγορών των Ε 1 και Ε 2 Β Οι κυκλικές αγορές των επιχειρήσεων Ε 1 και Ε 2 αρχικά και της Ε 3 στη συνέχεια, χωρίζονται µε ευθύγραµµο τµήµα που αποτελεί την πλευρά του εξαγώνου που θα σχηµατιστεί στη συνέχεια. ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 24

25 Κώνος ζήτησης κατά Lösch Κόστος µεταφοράς td Κόστος παραγωγής P Τιµή Ο Μ Ρ Όριο περιοχής αγοράς Ν Ποσότητα Q Ν Συνάρτηση ζήτησης της αγοράς Lösch. Q=f(P+td) Όπου: Ο Ρ P = Η τιµή του προϊόντος στη θέση παραγωγής. θ t = Το µοναδιαίο µεταφορικό κόστος ανά Km. Θέση επιχείρησης d = Η απόσταση µεταφοράς του προϊόντος. Η ποσότητα του προϊόντος που ζητείται είναι συνάρτηση της απόστασης του σηµείου παραγωγής (κέντρο της πόλης) από τη θέση της αγοράς. D Συνολικό άθροισµα της ζήτησης του προϊόντος σε απόσταση d D Q= f( P+ 0 tddd ) Για αγορά στο σύνολο του χώρου, δηλαδή για γωνία θ = ή 2π. 2τ { f( P+ td) dd} dθ Q= 0 D 0 ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 25

Περιεχόμενα. Πρόλογος 14

Περιεχόμενα. Πρόλογος 14 Περιεχόμενα Πρόλογος 14 Κεφάλαιο 1 Ιστορική εξέλιξη των πόλεων 17 1.1 Ορισμός της πόλης και βασικές έννοιες.................... 17 1.2 Η εξέλιξη των πόλεων............................... 21 1.3 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Οικονομικής Γεωγραφίας - Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του

Εξετάσεις Οικονομικής Γεωγραφίας - Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Εξετάσεις Οικονομικής Γεωγραφίας - Ιούλιος 2007 Α Όνομα: Επώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Έτος: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Ερωτήσεις 1. Εάν ο δείκτης συνεκτικότητας (β) ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Το συνολικό προϊόν παίρνει την μέγιστη τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ι. ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Οι κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές επηρεάζουν τον χώρο. Ο Χώρος

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

Η προσέγγιση του Smith Καµπύλες χωρικού κόστους

Η προσέγγιση του Smith Καµπύλες χωρικού κόστους Η προσέγγιση του Smith Καµπύλες χωρικού κόστους O Smith (1966, 1981), διατύπωσε ένα άλλο υπόδειγµα, στο οποίο οι επιχειρήσεις µεγιστοποιούν τα κέρδη τους, συνδυάζοντας την καµπύλη των χωρικών εσόδων µε

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ

ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Οι περιφερειακοί λογαριασμοί εισοδήματος και οι περιφερειακοί λογαριασμοί εισροών-εκροών είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1 Οικονομικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ. Σαρτζετάκης 1 Εισαγωγή Το διοικητικό στέλεχος είναι ο άνθρωπος που κατευθύνει τις εισροές μιας επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Μάθημα: Περιφερειακή Οικονομική

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Μάθημα: Περιφερειακή Οικονομική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μάθημα: Περιφερειακή Οικονομική Θεματική Ενότητα: Οι θεωρίες χωροθέτησης και η περιφερειακή ανάπτυξη Χρίστος Απ. Λαδιάς Χρήστος Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007 Α Όνομα: Επώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Έτος: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του 1. Η χώρα Α έχει 10.000 μονάδες εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ. Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ. Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ Κεφάλαιο 4 Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης! Προσφορά και Ζήτηση είναι οι πιο γνωστοί οικονοµικοί όροι! Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο βασικές δυνάµεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων - Στο υπόδειγμα ertrand, οι επιχειρήσεις, παράγουν ένα ομοιογενές αγαθό, οπότε η τιμή είναι η μοναδική μεταβλητή που ενδιαφέρει τους καταναλωτές και οι καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ Κεφάλαιο 7 Οικονοµικά της ευηµερίας! Τα οικονοµικά της ευηµερίας εξετάζουν τους τρόπους µε τους οποίους η κατανοµή των πόρων επηρεάζει την ευηµερία

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονοµία στην Μακροχρόνια Περίοδο Τι είναι το κλασσικό υπόδειγµα;

Η οικονοµία στην Μακροχρόνια Περίοδο Τι είναι το κλασσικό υπόδειγµα; Η οικονοµία στην Μακροχρόνια Περίοδο Τι είναι το κλασσικό υπόδειγµα; Είναι ένα αρκετά απλό αλλά συνάµα θεωρητικά ισχυρό υπόδειγµα δοµηµένο γύρω από αγοραστές και πωλητές οι οποίοι επιδιώκουν τους δικούς

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Διεθνές Εμπόριο και Διανομή του Εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές Οικονοµίες Κλίµακας και ο Διεθνής Καταµερισµός της Παραγωγής. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Εξωτερικές Οικονοµίες Κλίµακας και ο Διεθνής Καταµερισµός της Παραγωγής. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Εξωτερικές Οικονοµίες Κλίµακας και ο Διεθνής Καταµερισµός της Παραγωγής Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης 1 Οικονοµίες Κλίµακας Υπάρχουν οικονοµίες κλίµακας όταν η παραγωγή είναι πιο αποτελεσµατική όσο µεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο.

Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο. Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο. Η έννοια της οργάνωσης: ως ενέργεια: ρύθµιση των σχέσεων ανάµεσα στα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

Τμηματοποίηση αγοράς. Όλοι οι πελάτες δεν είναι ίδιοι

Τμηματοποίηση αγοράς. Όλοι οι πελάτες δεν είναι ίδιοι Τμηματοποίηση αγοράς Τμηματοποίηση πελατών Όλοι οι πελάτες δεν είναι ίδιοι Όλοι οι πελάτες δεν είναι ίσοι Πώς τους ξεχωρίζω ; Τμηματοποίηση αγοράς Αγορά Ομοιογενής Ανομοιογενής Μοναδική Προσφορά / προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ιαφήµιση 1 Το Υπόδειγµα Dorfman-Steiner

ιαφήµιση 1 Το Υπόδειγµα Dorfman-Steiner ιαφήµιση Βασικά Ερωτήµατα: Γιατί κάποιοι κλάδοι διαφηµίζουν εντατικά τα προϊόντα τους; Γιατί η ένταση της διαφήµισης διαφέρει µεταξύ βιοµηχανικών κλάδων; Η Ένταση της ιαφήµισης (I ) ορίζεται ως ο λόγος

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων &

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων & 5 η αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα: Η αποτελεί θεµελιώδες πρόβληµα σε κάθε σύγχρονη οικονοµία. Το πρόβληµα της αποδοτικής κατανοµής των πόρων µπορεί να εκφρασθεί µε 4 βασικά ερωτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγµα Διεθνούς Εµπορίου

Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγµα Διεθνούς Εµπορίου Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγµα Διεθνούς Εµπορίου Συνδυάζοντας το Υπόδειγµα του Ricardo µε τα Υποδείγµατα των Εξειδικευµένων Συντελεστών και Hechscher Ohlin 1 Κοινά Στοιχεία των Υποδειγµάτων που Βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 3: Το Περιφερειακό Πρόβλημα (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται Βασικές Έννοιες Οικονομικών των Επιχειρήσεων - Τα οικονομικά των επιχειρήσεων μελετούν: (α) Τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν τις αποφάσεις τους οι επιχειρήσεις. (β) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN 3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HESHER-OHIN Υπάρχουν δύο συντελεστές παραγωγής, το κεφάλαιο και η εργασία τους οποίους χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να παράγει προϊόν Y μέσω μιας συνάρτησης παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Ζήτηση εργασίας στο βραχυχρόνιο διάστημα - Ανταγωνιστικές αγορές

4.1 Ζήτηση εργασίας στο βραχυχρόνιο διάστημα - Ανταγωνιστικές αγορές 4. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ). ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ζήτηση εργασίας στο σύνολο της οικονομίας ορίζεται ως ο αριθμός εργαζομένων που οι επιχειρήσεις επιθυμούν να απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1. Εισαγωγή Όπως έχουμε τονίσει, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προσδιορίζεται η τιμή ενός αγαθού απαιτεί κατανόηση των δύο δυνάμεων της αγοράς, δηλαδή της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην ανάλυση SWOT. Χρήστος Θ. Κουσιδώνης, Νοέμβριος 2014

Εισαγωγή στην ανάλυση SWOT. Χρήστος Θ. Κουσιδώνης, Νοέμβριος 2014 Εισαγωγή στην ανάλυση SWOT Χρήστος Θ. Κουσιδώνης, Νοέμβριος 2014 Βασικά βήματα μιας στρατηγικής προσέγγισης τύπου SWOT Βήμα 1 Διερεύνηση του περιβάλλοντος Επισημαίνονται οι βασικότερες τάσεις, ζητήματα

Διαβάστε περισσότερα

4 Προσφοράκαι Ζήτηση Προσφορά και Ζήτηση Ηπροσφοράκαιηζήτησηείναιοιδύολέξεις που χρησιµοποιούν πιο συχνά οι οικονοµολόγοι. Ηπροσφοράκαιηζήτησηείναιοιδυνάµεις που κάνουν τις αγορές των οικονοµιών να δουλεύουν.

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης Περιεχόμενα Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Βασικές Τιμολόγησης 2 Τιμή & Τιμολογιακή Πολιτική Ανταγωνισμός Οικονομική Αξία Customer Company Competition Collaborators Πελάτης Εταιρεία Ανταγωνισμός Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ο : Ο Προσδιορισμός των Τιμών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι: =20-2P και S =5+3P αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομίες κλίμακας, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο 6-1

Οικονομίες κλίμακας, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο 6-1 Οικονομίες κλίμακας, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο 6-1 Επισκόπηση Τύποι οικονομιών κλίμακας Τύποι ατελούς ανταγωνισμού Ολιγοπώλιο και μονοπώλιο Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Μονοπωλιακός ανταγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ «Εσωτερική διάρθρωση» = τα χαρακτηριστικά των πόλεων που συνδέονται µε τις πυκνότητες δόµησης και πληθυσµού, αλλά και τις χρήσεις γης ή των ακινήτων κάθε πόλης. Παρατηρήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ)

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Το πεπρωµένο δεν είναι θέµα τύχης, είναι θέµα επιλογής. W.J. Bryan. Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Σε έντονα διαφοροποιηµένους οµίλους ή οργανισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Οι αγοραίες δυνάμεις της προσφοράς και ζήτησης Αρ. Διάλεξης: 4 H Προσφορά (Supply) και η Ζήτηση (Demand) είναι οι δυο λέξεις που χρησιμοποιούν πιο συχνά οι οικονομολόγοι.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πατρών. Οικονομικά της Εκπαιδευσης. Ακαδημαικό έτος 2013-2014. Διδάσκων: Νίκος Γιαννακόπουλος

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πατρών. Οικονομικά της Εκπαιδευσης. Ακαδημαικό έτος 2013-2014. Διδάσκων: Νίκος Γιαννακόπουλος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πατρών Οικονομικά της Εκπαιδευσης Ακαδημαικό έτος 2013-2014 Διδάσκων: Νίκος Γιαννακόπουλος Εισαγωγικά Οικονομική επιστημη και εκπαίδευση Τα οικονομικά της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2 . ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015, Εαρινό Εξάµηνο Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάθηµα 2ο Το Περιβάλλον της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα βιβλία, τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις ανήκουν στα:

3. Τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα βιβλία, τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις ανήκουν στα: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Η χρησιµότητα της Πολιτικής Οικονοµίας είναι κυρίως: α) Η δυνατότητα που µας παρέχει να επεµβαίνουµε στο οικονοµικό σύστηµα για να βελτιώνουµε τους όρους ζωής του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ www.arns.gr κλικ στη γνώση inf@arns.c.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 T Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ Μάκρο- περιβάλλον και οι μη ελεγχόμενες μεταβλητές αυτού Το μάκρο-περιβάλλον αποτελεί τον ευρύτερο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ Άρθρο 1 Επιχείρηση Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1 Δομή εισήγησης Η εργασία εντάσσεται στην θεματική ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Οι συντελεστές παραγωγής (κεφαλαιουχικά αγαθά, εργασία, γη, επιχειρηµατικότητα, κλπ), µετά από µια διαδικασία, µετασχηµατίζονται σε αγαθά και υπηρεσίες. Η συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ζητουμένη Ποσότητα Qd. Τιμή Ρ. Καμπύλη ζήτησης. 0 20000 40000 60000 80000 100000 Ποσότητα Κιλά Q

Ζητουμένη Ποσότητα Qd. Τιμή Ρ. Καμπύλη ζήτησης. 0 20000 40000 60000 80000 100000 Ποσότητα Κιλά Q ΚΕΦ. 4 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ Η τιμή είναι η χρηματική αξία ανταλλαγής ενός αγαθού. Αποτελεί μέτρο σύγκρισης του καταναλωτή με άλλα παρόμοια προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά. Πολλές φορές τον επιρεάζει στη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συγκρότηση της ΟΓ Βασικά ερωτήματα που θέτει η ΟΓ Οι τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και οι γεωγραφικές τους διαστάσεις Η παραδοσιακή κυριαρχία της Βιομηχανικής Γεωγραφίας και οι σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Περιβάλλον Μάρκετινγκ Όλες οι δυνάµεις

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης Διαλέξεις Μαθήματος Οικονομική Γεωγραφία Ε Εξαμήνου

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης Διαλέξεις Μαθήματος Οικονομική Γεωγραφία Ε Εξαμήνου c Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης Διαλέξεις Μαθήματος Οικονομική Γεωγραφία Ε Εξαμήνου Διδάσκων: Δρ. Χρίστος Απ. Λαδιάς ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 ( σελίδες σχολικού βιβλίου 135 139, έκδοση 2014 : σελίδες 130 134 ) 3.3.3 υναµική Οµάδων 3.3.3.1 Βασικές έννοιες - Ορισµοί Η οµάδα αποτελεί έννοια και όρο που

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εµπόριο-1 P 1 P 2

Διεθνές εµπόριο-1 P 1 P 2 Διεθνές εµπόριο-1 Το διεθνές εµπόριο συµβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση των παραγωγικών πόρων της ανθρωπότητας γιατί ελαχιστοποιεί το κόστος παραγωγής της συνολικής προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ τεχνολογικής κατεύθυνσης. Θέµατα και ερωτήσεις κλειστού τύπου Ερωτήσεις του τύπου Σωστό - Λάθος

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ τεχνολογικής κατεύθυνσης. Θέµατα και ερωτήσεις κλειστού τύπου Ερωτήσεις του τύπου Σωστό - Λάθος Θέµατα και ερωτήσεις κλειστού τύπου Ερωτήσεις του τύπου Σωστό - Λάθος Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ερωτήσεις αντιστοίχησης Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενών Ερωτήσεις ανάπτυξης Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης

Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης Η ενοποίηση λογισμικών στις επιχειρήσεις εξόρυξης αποτελεί το κλειδί για την αυξημένη παραγωγικότητα Ενώ ο τομέας των φυσικών πόρων συνεχίζει να αναπτύσσεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Παραγωγή: είναι η διαδικασία με την οποία οι διάφοροι παραγωγικοί συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά και κόστος. Κατηγορίες κόστους. Οριακό κόστος και µεγιστοποίηση του κέρδους. Μέσο κόστος. TC MC = q TC AC ) AC

Προσφορά και κόστος. Κατηγορίες κόστους. Οριακό κόστος και µεγιστοποίηση του κέρδους. Μέσο κόστος. TC MC = q TC AC ) AC Μέσο κόστος µέσο συνολικό κόστος (AC) 3 Προσφορά και κόστος µέσο µεταβλητό κόστος (AVC) µέσο σταθερό κόστος (AFC) Το µέσο σταθερό κόστος µειώνεται, διότι το συνολικό σταθερό κόστος κατανέµεται σε περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ. Οι συναρτήσεις χρησιμότητας των ατόμων Α και Β είναι αντίστοιχα. και. και το αρχικό απόθεμα και.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ. Οι συναρτήσεις χρησιμότητας των ατόμων Α και Β είναι αντίστοιχα. και. και το αρχικό απόθεμα και. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ Άσκηση 5 Οι συναρτήσεις χρησιμότητας των ατόμων Α και Β είναι αντίστοιχα u ( x, x ) = x + x 1 2 1 2 και u ( x, x ) = x + x 1 2 1 2 Ω = (2,0) Ω = (0,1) και το αρχικό απόθεμα και. Να προσδιοριστεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός. Αρ. Διάλεξης: 12

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός. Αρ. Διάλεξης: 12 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός Αρ. Διάλεξης: 12 Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός Ο Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός αναφέρεται στην διάρθρωση της αγοράς εκείνης η οποία βρίσκεται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ. ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ. Η παρουσίαση περιλαμβάνει 3 ενότητες: ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αποτίμηση και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές.

Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές. 1 2 Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές. Στόχος: Να αποδείξουν οι φοιτητές από μόνοι τους πόσες πολλές έννοιες βρίσκονται στην τομή των δύο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 11-12 Μαΐου 2009, Θεσσαλονίκη Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), εφαρμογή στο MEDITERRANEAN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Η αυριανή ηµερίδα στόχο έχει την παρουσίαση των αποτελεσµάτων δύο ερευνητικών προγραµµάτων: 1. «ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατανομή πόρων σε συνθήκες στατικής αποτελεσματικότητας

1. Κατανομή πόρων σε συνθήκες στατικής αποτελεσματικότητας Εφαρμογές Θεωρίας 1. Κατανομή πόρων σε συνθήκες στατικής αποτελεσματικότητας Έστω ότι η συνάρτηση ζήτησης για την κατανάλωση του νερού ενός φράγματος (εκφρασμένη σε ευρώ) είναι q = 12-P και το οριακό κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μέρος 13 Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ανάπτυξη νέων προϊόντων-υπηρεσιών 13.1.1 Χρηµατοδότηση λειτουργίας Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α): A. εν υπάρχει προϋπολογισµός για Ε&Α. Η λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

3 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

3 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Προκειµένου να γίνει σωστά ο χρονικός και οικονοµικός προγραµµατισµός ενός έργου, θα πρέπει απαραίτητα να χωριστεί το έργο σε δραστηριότητες, και για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις

Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις η αποτυχία των νόµων της αγοράς Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις Εξαιρέσεις και η αποτυχία των νόµων της αγοράς στον τοµέα των µεταφορών 1. Ο ανταγωνισµός είναι αρκετά ισχυρός έτσι ώστε να ωθήσει την τιµή στο

Διαβάστε περισσότερα

Η επικαιρότητα. της μελέτης. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες

Η επικαιρότητα. της μελέτης. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες Η επικαιρότητα Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της μελέτης 0 Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες Συνέχιση της διαρθρωτικής κρίσης του κυπριακού τουρισμού Υιοθέτηση του ευρώ Έλλειμμα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία :

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : Συνειδητή προσπάθεια για το

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα