Χ ΡΙ Ρ Κ Ι Η Κ ΑΤΑ Τ ΝΟΜΗ Μ Ρ Α Ρ ΣΤ Σ Η Τ ΡΙ Ρ Ο Ι ΤΗ Τ ΤΩ Τ Ν Κ ΑΙ Ι Ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χ ΡΙ Ρ Κ Ι Η Κ ΑΤΑ Τ ΝΟΜΗ Μ Ρ Α Ρ ΣΤ Σ Η Τ ΡΙ Ρ Ο Ι ΤΗ Τ ΤΩ Τ Ν Κ ΑΙ Ι Ο"

Transcript

1 ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Η κατανοµή των οικονοµικών δραστηριοτήτων και των οικισµών στο χώρο σχετίζεται µε τη χωροταξική διάρθρωση της οικονοµίας και την αποτελεσµατικότητατου παραγωγικού συστήµατος κάθε χώρας ή περιοχής. Η χωρική κατανοµή των επιχειρήσεων επηρεάζει τη χωρική διάρθρωση και το µέγεθος των οικισµών. Hεπιλογή του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων τους ενδιαφέρει κάθε αναλυτή της αστικής ανάπτυξης. Οι προσεγγίσεις και τα υποδείγµατα ερευνούν την συµπεριφορά των επιχειρήσεων και ορίζουν το πλαίσιο, εντός του οποίου κινείται κάθε µεµονωµένη επιχείρηση. Στις προσεγγίσεις αναλύονται οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων τους, όπως είναι το κόστος µεταφοράς, ο χωρικός και τοπικός ανταγωνισµός, η ποιότητα και η ποσότητα των πληροφοριών που λαµβάνει κάθε επιχείρηση, οι τιµές των εισροών που χρησιµοποιεί η επιχείρηση, κ.λ.π. Ο τόπος εγκατάστασης των επιχειρήσεων είναι σύνθετο πρόβληµα και η τελική απόφαση για τη χωροθέτηση κάθε επιχείρησης είναι το αποτέλεσµα δράσης πολλών παραγόντων. Ο βαθµός της επίδρασης κάθε παράγοντα στην τελική απόφαση εξαρτάται από το είδος της επιχείρησης και τα γενικότερα χαρακτηριστικά της, την οικονοµική συγκυρία, την ασκούµενη αναπτυξιακή πολιτική, τα υποκειµενικά κριτήρια και τις πληροφορίες που διαθέτει ο επιχειρηµατίας κ.λ.π. 1

2 Οικονοµίες χωρικής συγκέντρωσης Η εγκατάσταση επιχειρήσεων οικονοµικές µεταβολές που επηρεάζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Πολλές επιχειρήσεις σε µια πόλη σηµαίνει την αύξηση της ζήτησης για γη που χωρίς µεταβολή στην προσφορά γης θα οδηγήσει σε αύξηση της τιµής των εκτάσεων. Η συγκέντρωση στον ίδιο χώρο πολλών οµοειδών επιχειρήσεων που παράγουν τα ίδια ή ανταγωνιστικά προϊόντα, οδηγεί στη µείωση της τιµής των προϊόντων, κάτι που επηρεάζει την κερδοφορία και στη συνέχεια τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων. Πολλές επιχειρήσεις αύξηση του µεγέθους της πόλης αύξηση της αστικής πυκνότητας προβλήµατα στη µετακίνηση των κατοίκων της πόλης, µε επίδραση στις επιχειρήσεις δηµιουργία περιβαλλοντικών προβληµάτων µε επίπτωση στο κόστος παραγωγής τους. Πολλές επιχειρήσεις σε µια πόλη αύξηση της ζήτησης για εργασία αύξηση των αµοιβών των εργαζοµένων αύξηση κόστους παραγωγής αρνητική επιρροή στη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων. Οι δραστηριότητες συγκεντρώνονται στις πόλεις γιατί τα πλεονεκτήµαταπου αντλούν από τις συγκεντρώσεις αντισταθµίζουν τα µειονεκτήµατα προκαλούνται από τις συγκεντρώσεις αυτές. Τα πλεονεκτήµατααυτά σχετίζονται µε τις αποδόσεις των επιχειρήσεων που επιτυγχάνουν αύξουσες αποδόσεις κλίµακας και οικονοµίες χωρικής συγκέντρωσης. ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 2

3 Τα είδη των οικονοµιών χωρικής συγκέντρωσης 1. Οι οικονοµίες εντοπιότητας (localization economies) Εµφανίζονται όταν επιχειρήσεις µε την ίδια κλαδική δοµή συγκεντρώνονται στην ίδια τοποθεσία, δηµιουργώντας έτσι οµάδες (clusters) επιχειρήσεων του ιδίου κλάδου. Συνήθως, η λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών χαρακτηρίζεται από συµπληρωµατικότητα, ενώ υπάρχουν διασυνδέσεις ή εξάρτηση µεταξύ τους. Μια επιχείρηση µπορεί να αποτελεί προµηθευτή ή πελάτη µιας άλλης επιχείρησης και η µία να δουλεύει συµπληρωµατικά µε την άλλη. Η γεωγραφική εγγύτητα των επιχειρήσεων ευνοεί τη δηµιουργία δικτύων και των ανταλλαγών µεταξύ τους και την αύξηση της λειτουργικής τους αποτελεσµατικότητας. Οι ανταλλαγές µεταξύ των επιχειρήσεων εκτός από προϊόντα µπορεί να αφορούν υπαλλήλους, προσωπικό ή συµβούλους, τεχνογνωσία και πληροφορίες και βοηθούν στη δηµιουργία κλίµατος συνεργασίας και αλληλοκατανόησης. Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις εργάζονται ανταγωνιστικάµεταξύ τους, αφού ανήκουν στον ίδιο κλάδο και πολλές φορές παράγουν τα ίδια προϊόντα, υπάρχουν περιθώρια για συνεργασία και θετική αλληλεπίδραση. ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 3

4 2. Οι οικονοµίες αστικοποίησης (urbanization economies) Επιχειρήσεις που ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδουςβρίσκονται συγκεντρωµένες σε µια περιοχή. Οι οικονοµίες αστικοποίησης µπορεί να είναι εξωτερικές οικονοµίες για την επιχείρηση, αλλά εσωτερικέςγια την περιφέρεια ή την πόλη. Πολλές πόλεις συγκεντρώνουν βιοµηχανίες διαφόρων κλάδων, χωρίς πολλές φορές να υπάρχει άµεση λειτουργική συνεργασία µεταξύ αυτών των επιχειρήσεων. Παρά την έλλειψη εµφανούς συνεργασίας, οι περιοχές παραµένουν ελκυστικές για συγκέντρωση και άλλων επιχειρήσεων, γεγονός που µαρτυρεί την ύπαρξη αιτιών που ευνοούν την εν λόγω συγκέντρωση. Ένα πλεονέκτηµα που προέρχεται από τη συγκέντρωση των επιχειρήσεων προέρχεται από την αναγκαία ύπαρξη βοηθητικών επιχειρήσεων, που µπορούν να εργασθούν συµπληρωµατικά προς τις κύριες παραγωγικές επιχειρήσεις. Π.χ. υπηρεσίες τραπεζών, ασφαλιστικών επιχειρήσεων, νοµικών συµβούλων, εµπορικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων marketingή διαφήµισης, µεταφορικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων real estate, εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, επιχειρήσεων υγείας και νοσηλείας, επιχειρήσεων διασκέδασης, κ.λπ. ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 4

5 3. Εσωτερικές οικονοµίες και αποδόσεις κλίµακας Αφορούν και συνδέονται µε την ίδια την επιχείρηση, την εσωτερική δυναµική της, τις επιλογές της, το µέγεθός της, την παραγωγική διαδικασία που υιοθετεί, τη δοµή ή διάρθρωσή της κ.λπ. C min Μέσο κόστος Ο Οικονοµίες κλί- µακας Μειονεκτήµατα κλίµακας Μέσο κόστος ανά µονάδα προϊόντος V opt Όγκος παραγωγής Αύξουσες και φθίνουσες οικονοµίες κλίµακας Η αύξηση του µεγέθους της επιχείρησης µειώνει το κόστος πα- ραγωγής έως ένα ση- µείο. Η περαιτέρω µεγέθυνση της επιχείρησης πιθανόν αν αυξήσει το κόστος παραγωγής ανά µονάδα προϊόντος Οι βασικές υποκατηγορίεςτων εσωτερικών οικονοµιών κλίµακας είναι: (α) Χρηµατοδοτικές πιστοληπτικές και επενδυτικές ευκαιρίες. (β) Εµπορικές. (γ) ιοικητικές (δ) Τεχνικές ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 5

6 4. Εξωτερικές οικονοµίες Οι επιδράσεις που προκύπτουν στη λειτουργία µιας επιχείρησης από τη δράση άλλων εξωτερικών προς την επιχείρηση παραγόντων που επηρεάζουν το κόστος παραγωγής της επιχείρησης. Παραδείγµατα: (α) Οι επιδράσεις στη λειτουργία µιας επιχείρησης από την ύπαρξη και λειτουργία άλλων επιχειρήσεων, κρατικών ή ιδιωτικών φορέων χωρίς να τις επιδιώκει η εν λόγω επιχείρηση. (β)οιεπιδράσειςαπότηλειτουργίαενόςδηµόσιουέργου,τηςρύπανσηςτουαέραήτων υδάτων που προκαλεί µια γειτονική επιχείρηση. (γ) Τα οφέλη που αντλεί µια επιχείρηση από τη λειτουργία άλλων επιχειρήσεων στην ίδια µε αυτή περιοχή, κ.λπ. Οι βασικές υποκατηγορίες των θετικών εξωτερικών οικονοµιών είναι οι εξής: (α)οικονοµίεςσυγκέντρωσης. (β)οικονοµίεςεξειδίκευσης. (γ)οικονοµίεςπληροφόρησης. (δ)θεσµικέςοικονοµίες. ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 6

7 Μειονεκτήµατα συγκέντρωσης Τα µειονεκτήµατα αυτά σχετίζονται κυρίως µε την αύξηση του ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρήσεων, το αυξηµένο κόστος γης που προκύπτει από την αστικοποίηση, τα υψηλά ενοίκια, τα κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά προβλήµατα και γενικότερα άλλες αρνητικές εξωτερικότερες (negative externalities). Οι αρνητικές εξωτερικές οικονοµίες ή εξωτερικές επιβαρύνσεις δυσχεραίνουν τη λειτουργία µιας επιχείρησης και µειώνουν την αποτελεσµατικότητά της. Η ρύπανση ή η γενικότερη όχληση που δηµιουργεί η λειτουργία µιας επιχείρησης µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα στη λειτουργία άλλων επιχειρήσεων που βρίσκονται στην ίδια περιοχή. Επίσης, τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που µπορεί να προκαλέσει η κατασκευή ενός νέου αυτοκινητόδροµου σε µια περιοχή αποτελούν αρνητικές εξωτερικές οικονοµίες. Οι αρνητικές εξωτερικές οικονοµίες ορισµένες φορές είναι δυνατόν να αντισταθµίσουν τα οφέλη που θα προκύψουν από τη λειτουργία του. ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 7

8 Παράγοντες που δηµιουργούν τις οικονοµίες χωρικής συγκέντρωσης ιάχυση των πληροφοριών Όταν στον ίδιο γεωγραφικό χώρο συνυπάρχουν πολλές επιχειρήσεις του ιδίου, συναφών ή διαφορετικών κλάδων, η χωρική διάχυση των πληροφοριών που τις αφορούν γίνεται ευκολότερη. Η διάχυση αυτή συνήθως συνδέεται µε τους εργαζόµενους των επιχειρήσεων, τα ανώτερα στελέχη και γενικότερα µε το ανθρώπινο δυναµικό τους. Ειδικευµένο εργατικό δυναµικό ή ανθρώπινοι πόροι Η ύπαρξη πολλών επιχειρήσεων σε ένα γεωγραφικό χώρο έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας µια «δεξαµενής» ειδικευµένου προσωπικού. Είτε το προσωπικό αυτό εργάζεται σε επιχειρήσεις που ανήκουν σε συναφείς οικονοµικούς κλάδους είτε όχι, η ύπαρξή του δηµιουργεί πλεονεκτήµατα για τις επιχειρήσεις, αφού τις παρέχεται η δυνατότητα εύκολης άντλησης ειδικευµένης εργασίας. Με εµπορεύσιµες (non trade-able) τοπικές εισροές Κατηγορίες αγαθών και, κυρίως, ειδικευµένων υπηρεσιών που δεν µεταφέρονται εύκολα απόπεριοχήσεµιαάλλη. Η ύπαρξη θάλασσας, ενός αρχαιολογικού µνηµείου ή ενός τοπίου µε ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, Υπηρεσίες που σχετίζονται µε νοσοκοµεία, χρηµατιστήρια, τράπεζες, ανώτερες δικαστικές αρχές, υπουργεία, κ.α, οι οποίες δεν µπορούν να «µεταφερθούν» σε άλλη πόλη. ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 8

9 Οι συστάδες ή συµπλέγµατα (clusters) επιχειρήσεων Η εγκατάσταση οµοειδών επιχειρήσεων στην ίδια περιοχή οδηγεί στη δηµιουργία συστάδων ή συµπλεγµάτων. Στις περιπτώσεις αυτές τα πλεονεκτήµατα συγκέντρωσης υπερέχουν των µειονεκτηµάτων και είναι προς το συµφέρον τους η δηµιουργία συστάδων. Ως πιο χαρακτηριστική περίπτωση αναφέρεται η περιοχή της Silicon Valley της Καλιφόρνιας, όπου έχουν συγκεντρωθεί πολλές επιχειρήσεις της πληροφορικής (Microsoft, κ.λ.π). Για την Ελλάδα µπορεί να αναφερθεί η περιοχή της Καστοριάς, η οποία για πολλές δεκαετίες είχε συγκεντρώσει επιχειρήσεις του κλάδου της γουνοποιίας. Οι συστάδες επιχειρήσεων χαρακτηρίζονται από τη ροή της πληροφορίας, τη ροή των πρώτων υλών, της τεχνολογίας, των µεθόδων παραγωγής κλπ. Ηέντασητωνροώναυτώνείναιιδιαίτεραισχυρήµέσαστησυστάδα.Αυτόπουενισχύει τις συστάδες είναι οι σχέσεις και οι δεσµοί που αναπτύσσονται µεταξύ των επιχειρήσεων και οι οποίοι είναι πιο ισχυροί από αυτούς που συνδέουν τις επιχειρήσεις µε την υπόλοιπη οικονοµία της περιοχής και της χώρας. Οιλόγοιγιατηδηµιουργίασυστάδας:οικονοµίεςσυγκέντρωσης,ύπαρξηα υλώνσε µια περιοχή, οι επιχειρήσεις αξιοποιούν τοπικούς µη µεταφερόµενους φυσικούς πόρους (π.χ.τουριστικέςεπιχειρήσεις)κ.λ.π. ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 9

10 Η δηµιουργία συστάδων επιχειρήσεων επηρεάζει θετικά αλλά και αρνητικά το συνολικό κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων. Η επίδραση αυτή έχει ως αποτέλεσµα να προκύπτει για κάθε συστάδα ένα βέλτιστο σηµείο, στο οποίο ελαχιστοποιείται το συνολικό κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων και είναι συνάρτηση του µεγέθους της συστάδας. Επίπεδο δραστηριότητας Συνολικό κόστος επιχείρησης Εργατικό κόστος Κόστος ειδικευµένων υπηρεσιών Μέγεθος συστάδας Προσδιορισµός του βέλτιστου µεγέθους συστάδας Το βέλτιστο µέγεθος συστάδας καθορίζεται από την ελάχιστο συνολικό κόστος της επιχείρησης, το οποίο προκύπτει ως άθροισµα του εργατικού κόστους και του κόστους ειδικευµένων υπηρεσιών. ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 10

11 Άλλες µορφές χωρικών συγκεντρώσεων Α.Οικονοµικάσυµπλέγµατα: Αλληλοεξαρτώµενες επιχειρήσεις που συνδέονται µεταξύ τους µε µία παραγωγική αλυσίδα προστιθέµενης αξίας. Β. «ίκτυα» (networks). Αποτελούνται από οµάδες συνεργαζόµενων συµπληρωµατικά επιχειρήσεων σε ένα κοινό αναπτυξιακό πρόγραµµα. Οι επιχειρήσεις εξειδικεύονται µε απώτερο σκοπό την υπέρβαση κοινών προβληµάτων, την επίτευξη συνεργατικής αποδοτικότητας και τη διείσδυση σε αγορές που βρίσκονται εκτός των γεωγραφικών τους ορίων. Τα δίκτυα είναι δυνατόν να αναπτυχτούν εντός των συστάδων, ενώ πολλές φορές οι συστάδες µπορεί να οδηγήσουν στη δηµιουργία δικτύων εντός αυτών. Γ.Βιοµηχανικάσυµπλέγµατα: Επιλεγµένες οµάδες πολλαπλών και αυτόνοµων οργανισµών ή επιχειρήσεων µε άµεση ή έµµεση αλληλεπίδραση, των οποίων η λειτουργία βασίζεται σε εσωτερικές συµφωνίες. ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 11

12 Χαρακτηριστικά των συστάδων ή συµπλεγµάτων Υπάρχει έντονος ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων του συµπλέγµατος σε τοπικό επίπεδο, που συµβάλλει στη συνεχή βελτίωση των παραγόµενων προϊόντων, στην αλλαγή και τη δηµιουργία µίας βελτιωµένης και διαφοροποιηµένης προµηθευτικής βάσης. ηµιουργείται νέος ανταγωνισµός που προέρχεται από την είσοδο νέων επιχειρήσεων, κυρίως από αυτές που χαρακτηρίζονται ως έντασης γνώσης. Υπάρχει ισχυρή συνεργασία µεταξύ των επιχειρήσεων, η οποία προέρχεται από τη δράση διάφορων οργανισµών, όπως είναι οι επαγγελµατικές ενώσεις, τα εµπορικά σωµατεία κ.λπ. Τα συµπλέγµατα εµφανίζουν αλληλεπιδράσεις. που βασίζονται στα δίκτυα που διαµορφώνονται εντός αυτών. Υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε εξειδικευµένους και προηγµένους συντελεστές παραγωγής και σε πολλές περιπτώσεις διασυνδέσεις και λειτουργική συνεργασία µε πανεπιστήµια, δηµόσια και ιδιωτικά ερευνητικά ινστιτούτα. Υπάρχουν διασυνδέσεις µε συγγενικές κλασικά επιχειρήσεις για την ανταλλαγή ιδεών και τεχνολογίας και εγγύτητα προς σε έµπειρους και απαιτητικούς αγοραστές. ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 12

13 Η ιαδικασία εξέλιξης του συµπλέγµατος Επίπεδο δραστηριότητας ηµιουργία Ανάπτυξη Ακµή Παρακµή - συρρίκνωση Ο κύκλος ζωής ενός συµπλέγµατος Χρόνος Ο κύκλος ζωής ενός συµπλέγµατος συνήθως περιλαµβάνει 4 στάδια, η διάρκεια των οποίων συναρτάται από πολλούς παράγοντες ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 13

14 υνάµεις που οδηγούν στη δηµιουργία συµπλεγµάτων Απειλή από υποκατάσταστα προϊόντα Απειλή από την είσοδο νέων ανταγωνιστών Ένταση α- νταγωνισµού ιαπραγµατευτική δύνα- µη αγοραστών ιαπραγµατευτική δύναµη προµηθευτών Το Υπόδειγµα των 5 υνάµεων του Porter Η ένταση του ανταγωνισµού των επιχειρήσεων σε µια περιοχή κατά τον Porter είναι αποτέλεσµα αλληλεπίδρασης των δυνάµεων του Σχήµατος. ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 14

15 Άλλοι παράγοντες που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων σε µια περιοχή Τοπικές συνθήκες προσφοράς εισροών Πλαίσιο στρατηγικής και άµµιλας των επιχειρήσεων Ύπαρξη σχετιζόµενων και υποστηριστικών επιχειρήσεων Παράγοντες της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας Τοπικές συνθήκες ζήτησης Οι παράγοντες αλληλοεπηρεάζονται και αφορούν τις συνθήκες που επικρατούν τόσο σε εθνική όσο και σε περιφερειακή κλίµακα Κατά τον Porter, οι παράγοντες που προσδιορίζουν την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα εµφανίζονται στο Σχήµα και αφορούν τις συνθήκες που επικρατούν τόσο σε εθνική όσο και σε περιφερειακή κλίµακα. Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζονται από την εθνική πολιτική για τον ανταγωνισµό των επιχειρήσεων, την φορολογική πολιτική σε κάθε περιφέρεια για την οµαδοποίηση των επιχειρήσεων, την ύπαρξη σχετιζόµενων λειτουργικά, υποστηρικτικών και αλληλοϋποστηριζόµενων επιχειρήσεων, κ.λπ. ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 15

16 Μέγεθος πόλεων Αριθµός πόλεων Σχέση αριθµού και µεγέθους πόλεων Η χωρική διασπορά και η θέση των οικισµών Ιεραρχική οργάνωση του αστικού συστήµατος Κυρίαρχη πόλη 1 ο επίπεδο Πόλη 2 ης σειράς 2 ο επίπεδο Πόλη 3 ης σειράς 3 ο επίπεδο Πόλη 4 ης σειράς 4 ο επίπεδο Πόλη 5 ης σειράς 5 ο επίπεδο Οι πόλεις του αστικού συστήµατος είναι ιεραρχηµένες ανάλογα µε το µέγεθός τους, ενώ αυξάνεται ο αριθµός και µειώνεται το µέγεθός τους µε τη µετάβαση σε χαµηλότερα ιεραρχικά επίπεδα. Η κατανοµή των πόλεων στο γεωγραφικό χώρο έχειορισµένα χαρακτηριστικά. 1.Κάθε χώρα έχει 1 ή 2 µεγάλες πόλεις, που είναι ο τόπος παραγωγής των περισσότερων προϊόντων. 2.Υπάρχουν και µικρότερες πόλεις κάθε από τις οποίες κυριαρχεί οικονοµικά στην περιφέρεια που ανήκει. 3.Οι µικρότερες πόλεις παράγουν ένα µικρότερο φάσµα προϊόντων σε σχέση µε τις πρωταρχικές πόλεις. 4.Κάθε περιφέρεια, εκτός από την κυρίαρχη πόλη, υπάρχουν κάποιες πόλεις µε µικρότερο πληθυσµό µε µικρότερο εύρος παραγόµενων προϊόντων σε σχέση µε την κυρίαρχη περιφερειακή πόλη. 5.Όσο ο πληθυσµός των πόλεων µειώνεται, τόσο µειώνεται το εύρος των παραγόµενων σε αυτές προϊόντων αυξάνεταιο αριθµός των πόλεων. ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 16

17 Η θεωρία της κεντρικής θέσης του Christaller Η θεωρία της κεντρικής θέσης ήταν η πρώτη γενική εξέταση του συστήµατος των πόλεων, αναπτύχθηκε από τον Christaller (1933) και εν συνεχεία βελτιώθηκε από τον Losch (1954). Στην πρώτη της µορφή αφορούσε τη γεωγραφική κατανοµή των µικρών και µεγάλων πόλεων στη Νότια Γερµανία, ενώ αργότερα ασχολήθηκε µε τον υπολογισµό του αριθµού, του µεγέθους και ρόλου των πόλεων σε µία περιφέρεια ή σε µια χώρα. Η θεωρία υποθέτει ότι η οργάνωσή των κεντρικών θέσεων πραγµατοποιείται µε βάση κάποια δοµηµένη ιεραρχία, ενώ η σηµασία του κάθε ιεραρχηµένου επιπέδου συνδέεται µε την έκταση της ζώνης επιρροής του. Υπάρχουν ιεραρχίες διαφορετικών αγαθών (g=1, 2,..N), διαφορετικών περιοχών πώλησης (m=1, 2,..N), και διαφορετικών αστικών κέντρων (u=1, 2,..N). Τα αγαθά που βρίσκονται στις υψηλότερες θέσεις της ιεραρχίας έχουν µεγαλύτερες περιοχές πώλησης και υπάρχει µια αντιστοιχία ανάµεσα στις διαφορετικές θέσεις του αγαθού και τις γεωγραφικές διαστάσεις της περιοχής πώλησής του. Γιαπαράδειγµα,τοαγαθό g=3θαέχειµιαπεριοχήπώλησης m=3,τοαγαθό g=4θα έχει µια περιοχή πώλησης m=4 κ.ο.κ. Επίσης, το αστικό κέντρο επιπέδου u=2 προσφέρει όλα τα αγαθά του επιπέδου g=2, κ.λπ. ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 17

18 Η θεωρία της κεντρικής θέσης του Christaller Η θεωρία της κεντρικής θέσης χρησιµοποιεί κάποιες απλουστευτικές υποθέσεις,όπως (α) Η περιφέρεια την οποία εξετάζουµε είναι επίπεδη, εντός της οποίας η µετακίνηση είναι εξίσου εύκολη προς όλες τις κατευθύνσεις. (β) Ο πληθυσµός είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένος σε όλη την περιφέρεια. (γ) Οι καταναλωτές έχουν τα ίδια εισοδήµατα και δρουν «ορθολογικά», δηλαδή επισκέπτονται το κοντινότερο σηµείο που παρέχει το αγαθό ή την υπηρεσία. (δ) Ο µοναδικός παράγοντας που επηρεάζει το µεταφορικό κόστος είναι ηαπόσταση. (ε) Οι παραγωγικές εισροές είναι διαθέσιµες σε όλα τα σηµεία της περιφέρειας στις ίδιες τιµές και οι παραγωγοί επιδιώκουν να µεγιστοποιήσουν το κέρδος και τις περιοχές διάθεσης των προϊόντων τους. ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

19 Το υπόδειγµα του αστικού συστήµατος του Cristaller Κατά το υπόδειγµα η οργάνωσή του αστικού χωρικού συστήµατος πραγµατοποιείται µε βάση µια δοµηµένη ιεραρχία. Η περιοχή αγοράς κάθε πόλης εξαρτάται από τη θέση που κατέχει στην ιεραρχία. Οι πόλεις διαφορετικής τάξης µεγέθους προκύπτουν γιατί τα αγαθά έχουν διαφορετικές οικονοµίες κλίµακας σχετικά µε την κατά κεφαλή ζήτηση. Η αιτιολόγησητης µορφής οργάνωσης που υποθέτει η θεωρία των κεντρικών θέσεων στηρίζεται αφενός στην παρατήρηση της πραγµατικότητας, αφετέρου στη βασική αρχή ότι, επιδιώκεται η κάλυψη όσο το δυνατόν µεγαλύτερων περιοχών αγοράς από τα λιγότερα δυνατά σηµεία παραγωγής. 19

20 Το υπόδειγµα του αστικού συστήµατος του Cristaller µ µ µ µ m M m µ µ µ µ Ιεραρχική κατανοµή πόλεων ανάλογα µε την τάξη µεγέθους Η µεγάλη πόλη Μ, περιβάλλεται από τις µεσαίες πόλεις m, οι οποίες µε τη σειρά τους περιβάλλονται από τις µικρότερες πόλεις µ. Όσο µειώνεται το µέγεθος των πόλεων, µειώνεται η περιοχή αγοράς τους και αυξάνεται ο αριθµός τους. Με απλουστευµένη παρουσίαση της χωρικής ιεραρχίας που υποθέτει η θεωρία των κεντρικών θέσεων εµφανίζεται στο Σχήµα όπου υπάρχει µια ιεραρχική κατανοµή πόλεωνανάλογα µε την τάξη µεγέθους τους. Στο διάγραµµα υπάρχουν πόλεις 3 επιπέδων. Η µεγάλη πόλη µεγέθους Μ, περιβάλλεται από τις µεσαίες πόλεις µεγέθους m,οι οποίες µε τη σειρά τους περιβάλλονται από τις µικρότερες πόλεις µεγέθους µ. Όσο µειώνεται το µέγεθος των πόλεων, µειώνεται η περιοχή αγοράς τους, η οποία στο διάγραµµα έχει µορφή τετραγώνου και αυξάνεται ο αριθµός τους. 20

21 Η προσέγγιση της κεντρικής θέσης του Lösch Ο August Lösch ( ) ήταν Γερµανός οικονοµολόγος από τους ιδρυτές της περιφερειακής επιστήµης Ο Lösch ουσιαστικά συµπλήρωσε τη θεωρία του Christaller δίνοντας σε αυτή µια µορφή, η οποία είναι πιο κοντά στην πραγµατικότητα. Ο Lösch θεώρησε ότι δεν ταυτίζεται πάντοτε το σηµείο ελάχιστου κόστους µε το σηµείο του µέγιστου κέρδους για µια επιχείρηση, ενώ εκτός από το κόστος και η ζήτηση µεταβάλλεται από περιοχή σε περιοχή. Για κάθε θέση στο χώρο µία επιχείρηση ασκεί µονοπωλιακό έλεγχο σε µία περιοχή, ενώ η ενσωµάτωση του κόστους µεταφοράς στην τιµή πώλησης ενός προϊόντος µεταβάλλει την τιµή του ανάλογα µε την απόσταση της επιχείρησης από την αγορά. Ο Lösch στο υπόδειγµά του υπέθεσε µια οµοιογενή πεδιάδα, στην οποία οι µεταφορικές ευκολίες είναι οι ίδιες προς κάθε κατεύθυνση και τα έξοδα µεταφοράς είναι συνάρτηση της απόστασης. Η πεδιάδα κατοικείται από ανθρώπους µε ίδιες ανάγκες, τα ίδια εισοδήµατα και τις ίδιες καταναλωτικές προτιµήσεις. Υπάρχουν και άλλες παραγωγικές µονάδες στο χώρο που παράγουν το ίδιο προϊόν, αλλά βρίσκονται σε τέτοια απόσταση, ώστε να µην επηρεάζουν τη ζήτηση της προς µελέτη επιχείρησης. ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

22 Η προσέγγιση της κεντρικής θέσης του Lösch Κόστος µεταφοράς Κόστος παραγωγής Ο Τιµή Ρ Μ Ν Κώνος ζήτησης κατά Lösch Ποσότητα ποσότητα Μ Ν Τιµή Όριο περιοχής αγοράς Ο κώνος ζήτησης ορίζει την περιοχή της αγοράς της επιχείρησης και την ποσότητα του προϊόντος που ζητείται Ρ Γύρω από το σηµείο παραγωγής υπάρχει ένας κώνος ζήτησης, ο οποίος προσδιορίζει την περιοχή της αγοράς της επιχείρησης και την ποσότητα του προϊόντος που ζητείται. Το προϊόν παράγεται στην τιµή Μ, στην οποία προστίθεται το µεταφορικό κόστος. Στη θέση όπου παράγεται το προϊόν πωλείται στην τιµή Μ και η ποσότητα η οποία ζητείται ισούται µε Ν. Στο σηµείο Pη ζήτηση µηδενίζεται, ενώ ο κύκλος που δηµιουργείται µε κέντρο το σηµείο Μ και ακτίνα ΜΡ είναι η περιοχή αγοράς για το προϊόν της επιχείρησης, µε την παραδοχή ότι η ζήτηση είναι οµοιόµορφη προς όλες τις κατευθύνσεις. Με την περιστροφή της καµπύλης ζήτησης γύρω από τον άξονα ΜΝ προκύπτει ένας τρισδιάστατος κώνος ζήτησηςπου δείχνει το συνολικό όγκο πωλήσεων της επιχείρησης. 22

23 Η προσέγγιση της κεντρικής θέσης του Lösch (β) Εξαγωνικές αγορές.. (α) Κυκλικές αγορές Κάλυψη του γεωγραφικού χώρου κατά Lösch µε κυκλικές και εξαγωνικές αγορές Ο ανταγωνισµός των επιχειρήσεων για αύξηση των περιοχών αγοράς τους οδηγεί στη δηµιουργία αλληλοκαλυπτόµενων αγορών και στη συνέχεια σε εξαγωνικές αγορές Κάθε επιχείρηση επιδιώκει να ελέγξει το µεγαλύτερο τµήµα της περιοχής αγοράς, κάτι που εξαρτάται από την συµπεριφορά του καταναλωτή, αλλά και τις αποφάσεις χωροθέτησης άλλων επιχειρήσεων. Με την τήρηση κάποιων αποστάσεων µεταξύ των επιχειρήσεων επιτυγχάνεται η δηµιουργία µεµονωµένων αγορών,στις οποίες κάθε επιχείρηση εκµεταλλεύεται τα µονοπωλιακά πλεονεκτήµατα που δηµιουργούνται. Αν η περιοχή αγοράς µιας επιχείρησης αλληλεπικαλύπτεται µε την αγορά άλλης επιχείρησης σε ένα τµήµα, τότε θα υπάρχουν σηµεία στα οποία καµία από τις δύο δεν µπορεί να ασκήσει µονοπωλιακά πλεονεκτήµατα. Η ανάγκη για επέκταση των επιχειρήσεων έχει ως αποτέλεσµα τη µεγέθυνσή τους, που συνοδεύεται από είσοδο νέων επιχειρήσεων στις περιοχές που δεν καλύπτονται από τις υπάρχουσες επιχειρήσεις. Ο ανταγωνισµός των επιχειρήσεων αυξάνεται και δηµιουργούνται αλληλεπικαλυπτόµενες αγορές. 23

24 Η δηµιουργία της περιοχής αγοράς δυο ή περισσότερων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων Ε 1 Ε 2 Α Ε 1 Ε 2 Ε 3 Κοινό όριο των αγορών των Ε 1 και Ε 2 Β Οι κυκλικές αγορές των επιχειρήσεων Ε 1 και Ε 2 αρχικά και της Ε 3 στη συνέχεια, χωρίζονται µε ευθύγραµµο τµήµα που αποτελεί την πλευρά του εξαγώνου που θα σχηµατιστεί στη συνέχεια. ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 24

25 Κώνος ζήτησης κατά Lösch Κόστος µεταφοράς td Κόστος παραγωγής P Τιµή Ο Μ Ρ Όριο περιοχής αγοράς Ν Ποσότητα Q Ν Συνάρτηση ζήτησης της αγοράς Lösch. Q=f(P+td) Όπου: Ο Ρ P = Η τιµή του προϊόντος στη θέση παραγωγής. θ t = Το µοναδιαίο µεταφορικό κόστος ανά Km. Θέση επιχείρησης d = Η απόσταση µεταφοράς του προϊόντος. Η ποσότητα του προϊόντος που ζητείται είναι συνάρτηση της απόστασης του σηµείου παραγωγής (κέντρο της πόλης) από τη θέση της αγοράς. D Συνολικό άθροισµα της ζήτησης του προϊόντος σε απόσταση d D Q= f( P+ 0 tddd ) Για αγορά στο σύνολο του χώρου, δηλαδή για γωνία θ = ή 2π. 2τ { f( P+ td) dd} dθ Q= 0 D 0 ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 25

Η προσέγγιση του Smith Καµπύλες χωρικού κόστους

Η προσέγγιση του Smith Καµπύλες χωρικού κόστους Η προσέγγιση του Smith Καµπύλες χωρικού κόστους O Smith (1966, 1981), διατύπωσε ένα άλλο υπόδειγµα, στο οποίο οι επιχειρήσεις µεγιστοποιούν τα κέρδη τους, συνδυάζοντας την καµπύλη των χωρικών εσόδων µε

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ Κεφάλαιο 7 Οικονοµικά της ευηµερίας! Τα οικονοµικά της ευηµερίας εξετάζουν τους τρόπους µε τους οποίους η κατανοµή των πόρων επηρεάζει την ευηµερία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Περιβάλλον Μάρκετινγκ Όλες οι δυνάµεις

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002558788 2015-02-04

15PROC002558788 2015-02-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Παραγωγή: είναι η διαδικασία με την οποία οι διάφοροι παραγωγικοί συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων &

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων & 5 η αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα: Η αποτελεί θεµελιώδες πρόβληµα σε κάθε σύγχρονη οικονοµία. Το πρόβληµα της αποδοτικής κατανοµής των πόρων µπορεί να εκφρασθεί µε 4 βασικά ερωτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ρ Κων. Λυµπερόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ)

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης Περιεχόμενα Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Βασικές Τιμολόγησης 2 Τιμή & Τιμολογιακή Πολιτική Ανταγωνισμός Οικονομική Αξία Customer Company Competition Collaborators Πελάτης Εταιρεία Ανταγωνισμός Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ο : Ο Προσδιορισμός των Τιμών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι: =20-2P και S =5+3P αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Οι συντελεστές παραγωγής (κεφαλαιουχικά αγαθά, εργασία, γη, επιχειρηµατικότητα, κλπ), µετά από µια διαδικασία, µετασχηµατίζονται σε αγαθά και υπηρεσίες. Η συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 11-12 Μαΐου 2009, Θεσσαλονίκη Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), εφαρμογή στο MEDITERRANEAN

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις

Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις η αποτυχία των νόµων της αγοράς Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις Εξαιρέσεις και η αποτυχία των νόµων της αγοράς στον τοµέα των µεταφορών 1. Ο ανταγωνισµός είναι αρκετά ισχυρός έτσι ώστε να ωθήσει την τιµή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη.

Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη. Άσκηση Έστω δυο επενδυτικές προτάσεις, Α και Β, αρχικού κόστους 200000000 και 236000000 η καθεμία αντίστοιχα. Το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης που θέτεται ως manager είναι 8%. Οι μελλοντικές ταμιακές

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία :

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : Συνειδητή προσπάθεια για το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Κεφάλαιο 12 Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών! Μονοπώλιο είναι η κατάσταση στην οποία µια µόνο επιχείρηση εξυπηρετεί ολόκληρη την αγορά! Ο µονοπωλητής σε αντίθεση µε την ανταγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3 Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3-1 Στην προηγούμενη εισήγηση παρουσιάσαμε την εξέλιξη της Θεωρίας της Διοίκησης 3-2 Στόχος της σημερινής εισήγησης : Θα αναπτύξω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Άντε πάλι.. Για να δούμε πόσες φορές θα κάνουμε αυτή τη δουλειά Κεφάλαιο 2 Οικονομικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 1 Εισαγωγή? Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ www.arns.gr κλικ στη γνώση inf@arns.c.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 T Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ Μάκρο- περιβάλλον και οι μη ελεγχόμενες μεταβλητές αυτού Το μάκρο-περιβάλλον αποτελεί τον ευρύτερο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ Άρθρο 1 Επιχείρηση Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Γ. Σταµπουλής, Γ. Παπαχρήστος, Ε.. Αδαµίδης και Μ. Ψωφάκη Τµήµα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ EXOIKONOMHΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης και το σενάριο αναφοράς, αναµένεται για το 2030 αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Το Ρικαρδιανό υπόδειγμα με ένα συντελεστή (συνέχεια) 1. Ο μόνος σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης

Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης Η ενοποίηση λογισμικών στις επιχειρήσεις εξόρυξης αποτελεί το κλειδί για την αυξημένη παραγωγικότητα Ενώ ο τομέας των φυσικών πόρων συνεχίζει να αναπτύσσεται,

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΦΑΡΜΑΚEIA (ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ)

ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΦΑΡΜΑΚEIA (ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ) ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΦΑΡΜΑΚEIA (ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ) Η συνεχής μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης μέχρι και το 2014, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο

Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο Ενότητα 3: Θεωρία του Διεθνούς Εμπορίου Θεωρητικές προσεγγίσεις Γεώργιος Μιχαλόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Κεφάλαιο 10. Το κόστος παραγωγής. ! Οι επιχειρήσεις επιθυµούν να παράγουν µεγαλύτερη ποσότητα, όσο υψηλότερη είναι η τιµή

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Κεφάλαιο 10. Το κόστος παραγωγής. ! Οι επιχειρήσεις επιθυµούν να παράγουν µεγαλύτερη ποσότητα, όσο υψηλότερη είναι η τιµή ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κεφάλαιο 10 Το παραγωγής! Ο Νόµος της προσφοράς:! Οι επιχειρήσεις επιθυµούν να παράγουν µεγαλύτερη ποσότητα, όσο υψηλότερη είναι η τιµή! Ως εκ τούτου, η καµπύλη προσφοράς έχει αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

Πόροι και Διεθνές Εµπόριο. Το Υπόδειγµα των Heckscher Ohlin

Πόροι και Διεθνές Εµπόριο. Το Υπόδειγµα των Heckscher Ohlin Πόροι και Διεθνές Εµπόριο Το Υπόδειγµα των Heckscher Ohlin 1 Το Υπόδειγµα Heckscher Ohlin η θεωρία των Heckscher Ohlin υποθέτει ότι όλοι οι συντελεστές παραγωγής µπορούν να µετακινηθούν µεταξύ των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΑΣΗΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΑΣΗΣ Στις ανεπτυγμένες τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S 3 Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής στην 5 η ενότητα: Αµοιβές των ΠΣ διανοµή εισοδήµατος βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη θεωρία κατανάλωσης και επένδυσης ισορροπία εισοδήµατος. Ο πραγµατικός µισθός των εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr ΕΡΩΤΗΜΑ Α (Α.1) Παρουσιάστε κατά την κρίση σας τις επιδιώξεις / σκοπούς των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) του Ομίλου ΟΤΕ, όπως δραστηριοποιείται στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας μέσω της θυγατρικής του

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Όταν η Κ.Π.Δ. είναι γραμμική τότε το κόστος ευκαιρίας είναι πάντοτε σταθερό και ίσο με τη μονάδα.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Όταν η Κ.Π.Δ. είναι γραμμική τότε το κόστος ευκαιρίας είναι πάντοτε σταθερό και ίσο με τη μονάδα. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες Επαναληπτική άσκηση στο Κεφάλαιο 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Η εξωτερική ανάθεση εργασιών και διαδικασιών (Outsourcing) 2 Τα Ελληνικά Συστήματα ERP στο Ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο. Έρευνα καταγραφή και παρουσίαση, των ελληνικών εταιριών ERP και των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη του λιανικού εμπορίου. Προς νέες κεντρικότητες στον αστικό χώρο.

Εξέλιξη του λιανικού εμπορίου. Προς νέες κεντρικότητες στον αστικό χώρο. Εξέλιξη του λιανικού εμπορίου. Προς νέες κεντρικότητες στον αστικό χώρο. Βάλια Αρανίτου, ΙΝΕΜΥ, Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιων Σαγιάς, ΕΜΠ ΟΡΣΑ-ΕΣΕΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΗ. Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.hellastat.gr/industry_reports

www.hellastat.gr/industry_reports Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και µεταβολές στην συµπεριφοράεπιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 203. Η προσέγγιση εστιάζει στις χαρακτηριστικές ιδιότητες της καινοτοµικής επιχείρησης και όλα τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων καινοτοµίας και

Διαβάστε περισσότερα

d) 20 a) 0,5 b) 2 c) 0,2 d) 30

d) 20 a) 0,5 b) 2 c) 0,2 d) 30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Να σηµειώσετε Σ αν είναι σωστό ή Λ αν είναι λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Το µαγνητόφωνο ενός παιδιού είναι καταναλωτό αγαθό. 2. Το οικόπεδο πάνω στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο Μικροοικονομία 1 ο εξάμηνο ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Συνολικό Κόστος (TC): Το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την απόκτηση όλων των εισροών. Συνολικό Σταθερό Κόστος (TFC ή πάγια έξοδα): Το χρηματικό ποσό που δαπανά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

13 Το κόστος Παραγωγής Οι αγοραίες δυνάµεις της Προσφοράς και της Ζήτησης ΗΠροσφοράκαιηΖήτησηείναιοι οικονοµικοί όροι που χρησιµοποιούνται από τους οικονοµολόγους ευρέως. ΗΠροσφοράκαιηΖήτησηείναιοι κινητήριες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2. ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2. ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2.1 Χαρακτηριστικά του Συστήματος Η μεταφορική υποδομή μιας χώρας ή μιας περιοχής δημιουργείται για την εξυπηρέτηση των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική - Μικροοικονομική

Μακροοικονομική - Μικροοικονομική Μακροοικονομική Μικροοικονομική Η Μακροοικονομική είναι ο κλάδος της Οικονομικής Επιστήμης που ασχολείται με τη μελέτη του οικονομικού συστήματος στο σύνολό του ή μεγάλων επιμέρους τομέων του Η Μικροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην οικονοµία των µεταφορών

Εισαγωγή στην οικονοµία των µεταφορών 1 Εισαγωγή στην οικονοµία των µεταφορών Βασικές συνιστώσες της οικονοµικής ανάλυσης στις µεταφορές Ζήτηση, Προσφορά και αλληλεπίδραση προσφοράς και ζήτησης Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις, κοινωνικό κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΝΩΣΗ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. (ΕΙΡΜΑ-EUROPEAN INDUSTRIAL RESEARCH MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος ανταγωνισµός. Ηεπιχείρησηστον τέλειο. ύο ακραίες περιπτώσεις. Οι συνθήκες µέγιστου κέρδους

Τέλειος ανταγωνισµός. Ηεπιχείρησηστον τέλειο. ύο ακραίες περιπτώσεις. Οι συνθήκες µέγιστου κέρδους Τέλειος ανταγωνισµός Τέλειος ανταγωνισµός Η συνάρτηση προσφοράς της Η συνάρτηση προσφοράς του κλάδου Βραχυχρόνια ισορροπία Μακροχρόνια ισορροπία Τούψος παραγωγής κάθε µεµονωµένης επηρεάζει ανεπαίσθητα

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα

Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα Κεφάλαιο M6 Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα Κυκλική κίνηση Αναπτύξαµε δύο µοντέλα ανάλυσης στα οποία χρησιµοποιούνται οι νόµοι της κίνησης του Νεύτωνα. Εφαρµόσαµε τα µοντέλα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα