Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο"

Transcript

1 Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν να δραστηριοποιηθούν στο διασυνοριακό εμπόριο, εντός και εκτός διαδικτύου, εμπίπτουν σε πολλά διαφορετικά εθνικά συστήματα προκαλεί επιπλοκές που συνιστούν αυθεντικό φραγμό στην ανάπτυξή τους. Από την 1 Ιανουαρίου 2015, με την έναρξη ισχύος των νέων κανόνων περί του «τόπου παροχής»[1], ο ΦΠΑ για όλες τις τηλεπικοινωνιακές, ραδιοτηλεοπτικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες εισπράττεται στην έδρα του πελάτη και όχι του παρόχου. Παράλληλα, εφαρμόστηκε το σύστημα της μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας (Mini One Stop Shop) με στόχο τη μείωση του κόστους και του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις. Το σύστημα αυτό πρέπει να επεκταθεί στις συναλλαγές που αφορούν υλικά αγαθά τα οποία παραγγέλλονται μέσω του διαδικτύου, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ. Αντί να είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν δήλωση και να καταβάλλουν τον ΦΠΑ σε κάθε χωριστό κράτος μέλος όπου έχουν την έδρα τους οι πελάτες, οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να υποβάλλουν μία μόνο δήλωση και να πληρώνουν στο δικό τους κράτος μέλος. Επί του παρόντος, τα εμπορεύματα που παραγγέλλονται διαδικτυακά από προμηθευτές τρίτων χωρών μπορούν σε ορισμένα κράτη μέλη να υπαχθούν στο ευεργετικό καθεστώς της απαλλαγής από τον φόρο εισαγωγής που ισχύει για μικρές αποστολές (κάτω από το ανώτατο όριο των ευρώ), οι οποίες απαλλάσσονται από την καταβολή ΦΠΑ εφόσον απευθύνονται σε ιδιώτες πελάτες εντός ΕΕ. Το γεγονός αυτό τους παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των προμηθευτών της ΕΕ και έχουν ήδη επισημανθεί, σε διάφορα κράτη μέλη, στρεβλώσεις της αγοράς. Παρόλο που έχουν αναγνωριστεί τα οφέλη για τις επιχειρήσεις από τη μη υποχρέωση καταχώρισης όταν δεν σημειώνεται υπέρβαση των ανώτατων ορίων πωλήσεων εξ αποστάσεως ( ευρώ ή ευρώ σύμφωνα με ό,τι καθορίζει το κράτος μέλος προορισμού) για ενδοενωσιακές παραδόσεις αγαθών από επιχειρήσεις προς καταναλωτές (Business to Consumer ή αλλιώς B2C), έχει σημασία ότι τα εν λόγω όρια μπορούν να προκαλέσουν αβεβαιότητες για τις επιχειρήσεις και μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα συμμόρφωσης για τις φορολογικές αρχές των κρατών μελών. Οι εν λόγω εξαιρέσεις για τις εισαγωγές και τις ενδοενωσιακές πωλήσεις εξ αποστάσεως μπορεί να μην είναι πλέον απαραίτητες, αν ο ΦΠΑ εισπράττεται μέσω ενός ενιαίου και απλουστευμένου μηχανισμού ηλεκτρονικής καταχώρισης και πληρωμής. 1

2 Με το ευρύτερο αυτό ζήτημα ασχολήθηκε η ομάδα εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη φορολόγηση στην ψηφιακή οικονομία, η οποία γνωμοδότησε σχετικά τον Μάιο του 2014 και υπέβαλε μια σειρά από συστάσεις όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο[2]. Αφού εξέτασε προσεκτικά τα ζητήματα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε στην ανακοίνωση με τίτλο «Μια στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM (2015) 192 τελικό[3]) ότι θα υποβάλει νομοθετικές προτάσεις το 2016 για τη μείωση του διοικητικού φόρτου που συνεπάγονται για τις επιχειρήσεις τα διαφορετικά καθεστώτα ΦΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοίμασε μια αρχική εκτίμηση επιπτώσεων (βλ. I η οποία περιλαμβάνει λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία, μεταξύ άλλων και τις επιλογές που θα εξεταστούν κατά την εκτίμηση επιπτώσεων. Ως μέρος των προπαρασκευαστικών εργασιών για τις προτάσεις αυτές, πρόκειται να διενεργήσει εκ των υστέρων αξιολόγηση της εφαρμογής των αλλαγών του 2015 στους κανόνες σχετικά με τον τόπο παροχής και το συνοδευτικό μέτρο απλούστευσης, το σύστημα της μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας. Ποιοι πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτή τη δημόσια διαβούλευση; 2

3 Η ανοικτή δημόσια διαβούλευση σκοπό έχει να συγκεντρώσει τις απόψεις των επιχειρήσεων, των πολιτών και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους σχετικά με: 1.Τους ισχύοντες κανόνες ΦΠΑ για τις διασυνοριακές προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών από επιχειρήσεις προς καταναλωτές. 2.Την εφαρμογή των αλλαγών του 2015 όσον αφορά τους κανόνες ΦΠΑ περί του τόπου παροχής και τη μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα. 3.Τη δέσμευση που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωση «Μια στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» για: Επέκταση της ισχύουσας ενιαίας ηλεκτρονικής καταχώρισης (δηλαδή της μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας) και του μηχανισμού πληρωμών στις ενδοενωσιακές διαδικτυακές πωλήσεις υλικών αγαθών και στις αντίστοιχες πωλήσεις τρίτων χωρών. Θέσπιση ενός κοινού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση μέτρου απλούστευσης (δηλαδή ενός ανώτατου ορίου ΦΠΑ) για να διευκολυνθούν οι νεοσυσταθείσες μικρές επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, Δυνατότητα διενέργειας ελέγχων στη χώρα προέλευσης, περιλαμβανομένου ενός ενιαίου ελέγχου των διασυνοριακών επιχειρήσεων για τους σκοπούς του ΦΠΑ και Άρση της απαλλαγής από τον ΦΠΑ για την εισαγωγή μικρών φορτίων από προμηθευτές εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες (δηλ. μη κράτη μέλη της ΕΕ). [1] Πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία καθώς και κατευθυντήριες γραμμές: [2] [3] Ενότητα 1 - Γενικές πληροφορίες Σημείωση: ορισμένες ερωτήσεις αφορούν μόνο επιχειρήσεις (Ε). 1) Είστε... Επιχείρηση Ένωση επιχειρήσεων Ιδιώτης 2) Όνομα/επωνυμία: 3

4 3) Ηλεκτρονική διεύθυνση 4) Επιλέξτε τη χώρα όπου έχετε την έδρα σας: Αυστρία Βέλγιο Βουλγαρία Κροατία Κύπρος Τσεχική Δημοκρατία Δανία Εσθονία Φινλανδία Γαλλία Γερμανία Ελλάδα Ουγγαρία Ισλανδία Ιρλανδία Ιταλία Λετονία Λιχτενστάιν Λιθουανία Λουξεμβούργο Μάλτα Νορβηγία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβακία Σλοβενία Ισπανία Σουηδία Ελβετία Κάτω Χώρες Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένες Πολιτείες Ιαπωνία Κίνα Ρωσία 4

5 Εάν απαντήσατε «άλλο», διευκρινίστε: 5) Συμφωνείτε με τη δημοσίευση των απαντήσεων σας στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; Ναι, οι απαντήσεις σας μπορούν να δημοσιευθούν με το όνομα που επιλέγετε. Ναι, οι απαντήσεις σας μπορούν να δημοσιευθούν αλλά ανώνυμα (χωρίς όνομα και στοιχεία επικοινωνίας). Όχι, δεν θέλετε να δημοσιευθούν οι απαντήσεις σας. Οι απαντήσεις σας δεν θα δημοσιευθούν, αλλά θα χρησιμοποιηθούν στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 6) (Ε) Επιλέξτε τα είδη των αγαθών/υπηρεσιών B2C που παρέχετε μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου: (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις ) Τηλεπικοινωνίες Ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές Ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες Πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως Άλλες παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών 7) (Ε) Παρέχετε αγαθά, υπηρεσίες ή και τα δύο; Αγαθά Υπηρεσίες Και τα δύο 8) (Ε) Ποιος είναι ο παγκόσμιος ετήσιος κύκλος εργασιών σας (σε ευρώ); Άνω των 5 εκατ. ευρώ Από 1 έως 5 εκατ. ευρώ Από έως 1 εκατ. ευρώ Από έως Από έως Από έως Λιγότερα από ευρώ 9) (Ε) Ποιος είναι ο ετήσιος διασυνοριακός κύκλος εργασιών σας B2C (σε ευρώ); Για τις επιχειρήσεις της ΕΕ: πωλήσεις σε άλλα κράτη μέλη Για τις επιχειρήσεις εκτός ΕΕ: πωλήσεις στην ΕΕ Άνω των 5 εκατ. ευρώ Από 1 έως 5 εκατ. ευρώ Από έως 1 εκατ. ευρώ Από έως Από έως Από έως Λιγότερα από ευρώ Μη διασυνοριακές πωλήσεις 5

6 10) (Ε) Σε πόσα κράτη μέλη της ΕΕ παρέχετε αγαθά/υπηρεσίες B2C; Σε κανένα Από 1 έως 3 Από 4 έως 10 Σε περισσότερα από 11 11) Σε ποιον βαθμό επηρεάζουν οι υποχρεώσεις σας σχετικά με τον ΦΠΑ την απόφασή σας να παρέχετε αγαθά ή υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη; Σε μεγάλο βαθμό Σε μέτριο βαθμό Σε μικρό βαθμό 12) (Ε) Για τις προμήθειες που δεν δηλώνονται στο πλαίσιο του ισχύοντος συστήματος της μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας, αξιολογήστε τον βαθμό δυσκολίας της απόδοσης του ΦΠΑ στα άλλα κράτη μέλη Πολύ δύσκολο Δύσκολο Εύκολο Πολύ εύκολο 13) (Ε) Για τις προμήθειες που δεν δηλώνονται στο πλαίσιο του ισχύοντος συστήματος της μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας, επιλέξτε τις υποχρεώσεις που σας βαρύνουν κατά την απόδοση του ΦΠΑ στα άλλα κράτη μέλη (μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις) Εγγραφή για τους σκοπούς του ΦΠΑ Δήλωση ΦΠΑ Κατανόηση των κανόνων σε άλλα κράτη μέλη, π.χ. κανόνες τιμολόγησης Χρησιμοποίηση διαφορετικών γλωσσών Λογιστικοί και άλλοι έλεγχοι Εάν απαντήσατε «άλλο», διευκρινίστε: 6

7 Αξιολογήστε το επίπεδο δυσκολίας των υποχρεώσεων που σας βαρύνουν (κλίμακα από 1-5, όπου το 5 είναι το πιο δύσκολο). Εγγραφή για τους σκοπούς του ΦΠΑ Δήλωση ΦΠΑ Κατανόηση των κανόνων σε άλλα κράτη μέλη, π.χ. κανόνες τιμολόγησης Χρησιμοποίηση διαφορετικών γλωσσών Λογιστικοί και άλλοι έλεγχοι 14) (Ε) Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για την επιχείρησή σας όσον αφορά τα ισχύοντα ανώτατα όρια για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών στην ΕΕ; (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις ) Δεν γνωρίζουμε την υποχρέωση καταχώρισης της επιχείρησης στο άλλο κράτος μέλος από ένα συγκεκριμένο όριο και μετά. Λάβαμε παρατηρήσεις από τις φορολογικές αρχές άλλων κρατών μελών σχετικά με τα επίπεδα πωλήσεων σε αυτά τα κράτη μέλη. Υπερβήκαμε το ανώτατο όριο και έπρεπε να επανεξετάσουμε τις πωλήσεις. Τα μη εναρμονισμένα ανώτατα όρια προκαλούν σύγχυση. Μειονεκτούμε έναντι προμηθευτή από άλλο κράτος μέλος που εφαρμόζει χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ. Εάν απαντήσατε «άλλο», διευκρινίστε: 7

8 Αξιολογήστε το επίπεδο δυσκολίας των υποχρεώσεων που σας βαρύνουν (κλίμακα από 1-5, όπου το 5 είναι το πιο δύσκολο). Δεν γνωρίζουμε την υποχρέωση καταχώρισης της επιχείρησης στο άλλο κράτος μέλος από ένα συγκεκριμένο όριο και μετά Λάβαμε παρατηρήσεις από τις φορολογικές αρχές άλλων κρατών μελών σχετικά με τα επίπεδα πωλήσεων σε αυτά τα κράτη μέλη Υπερβήκαμε το ανώτατο όριο και έπρεπε να επανεξετάσουμε τις πωλήσεις Τα μη εναρμονισμένα ανώτατα όρια προκαλούν σύγχυση Μειονεκτούμε έναντι προμηθευτή από άλλο κράτος μέλος που εφαρμόζει χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ Aλλο Ενότητα Κανόνες ΦΠΑ περί του τόπου παροχής και το ισχύον καθεστώς της μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας Αυτή η ενότητα του ερωτηματολογίου προορίζεται για τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις που επήλθαν το 2015 στους κανόνες ΦΠΑ για τον τόπο παροχής τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών από επιχειρήσεις σε καταναλωτές. 15) Επηρεαστήκατε εσείς ή τα μέλη σας από τις αλλαγές που επήλθαν το 2015 στους κανόνες ΦΠΑ για τον τόπο παροχής τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών από επιχειρήσεις σε καταναλωτές; Ναι Όχι 16) Πείτε μας πώς πληροφορηθήκατε τις αλλαγές στους κανόνες αυτούς (επιτρέπονται πολλαπλές απαντήσεις) Φορολογική αρχή της χώρας σας Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντιπροσωπευτική οργάνωση Φοροτεχνικός 8

9 Εάν απαντήσατε «άλλο», διευκρινίστε: 17) Θεωρείτε ότι οι δοθείσες πληροφορίες σάς βοήθησαν να κατανοήσετε τις επιπτώσεις για την επιχείρησή σας από τις αλλαγές των κανόνων ΦΠΑ περί του τόπου παροχής που επήλθαν το 2015; Πόσο ικανοποιημένος είστε; Πολύ ικανοποιημένος Ικανοποιημένος Μη ικανοποιημένος Μη ικανοποιημένος σε μεγάλο βαθμό 18) (Ε) Ποια είδη αποδεικτικών στοιχείων χρησιμοποιείτε συνήθως για τον προσδιορισμό του τόπου όπου έχει την έδρα του ο αποδέκτης της υπηρεσίας; Δυνάμει του εκτελεστικού κανονισμού για τον ΦΠΑ, απαιτούνται δύο μη αντιφατικά αποδεικτικά στοιχεία: Διεύθυνση τιμολόγησης του πελάτη Διεύθυνση IP της συσκευής που χρησιμοποίησε ο πελάτης ή άλλη μέθοδος εντοπισμού της γεωγραφικής θέσης. Τραπεζικά στοιχεία του πελάτη Τόπος εγκατάστασης της σταθερής γραμμής του πελάτη Άλλα διαθέσιμα εμπορικά στοιχεία (Ε) Εάν χρησιμοποιείτε άλλα διαθέσιμα εμπορικά στοιχεία ως κριτήριο για την ταυτοποίηση του πελάτη σας, περιγράψτε το είδος των στοιχείων που χρησιμοποιείτε 19) (Ε) Αντιμετωπίσατε κάποιο από τα παρακάτω προβλήματα κατά τον καθορισμό της έδρας των πελατών σας; Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν σας παρέχει τη γεωγραφική θέση του πελάτη Είναι δύσκολο να συγκεντρώσετε δύο αποδεικτικά στοιχεία Τα αποδεικτικά στοιχεία είναι αντιφατικά Εάν απαντήσατε «άλλο», διευκρινίστε: 9

10 Αξιολογήστε το επίπεδο δυσκολίας των υποχρεώσεων που σας βαρύνουν (κλίμακα από 1-5, όπου το 5 είναι το πιο δύσκολο). Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν σας παρέχει τη γεωγραφική θέση του πελάτη Είναι δύσκολο να συγκεντρώσετε δύο αποδεικτικά στοιχεία Τα αποδεικτικά στοιχεία είναι αντιφατικά 20) (Ε) Χρησιμοποιείτε το σύστημα της μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας για την απόδοση του ΦΠΑ που οφείλετε σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ; Ναι Όχι 21) (Ε) Εάν όχι, επιλέξτε παρακάτω τον λόγο για τον οποίο δεν χρησιμοποιείτε το σύστημα; Παρέχετε και αγαθά Είστε καταχωρισμένος σε άλλα κράτη μέλη. Περιμένετε να δείτε αν λειτουργεί το σύστημα. Εάν απαντήσατε «άλλο», διευκρινίστε: 22) (Ε) Εάν ναι, δηλώστε πόσο ικανοποιημένος μείνατε από τη χρήση του συστήματος στη χώρα σας Πολύ ικανοποιημένος Ικανοποιημένος Μη ικανοποιημένος Μη ικανοποιημένος σε μεγάλο βαθμό 10

11 23) Συμφωνείτε ότι το υφιστάμενο σύστημα της μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας αποτελεί σημαντική απλούστευση σε σχέση με την υποχρέωση καταχώρισης της επιχείρησης και της απόδοσης ΦΠΑ σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο παρασχέθηκαν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοτηλεοπτικές και ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες B2C; απόλυτα 24) Συναντήσατε προβλήματα με την τρέχουσα λειτουργία της μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας; Ναι Όχι Εάν ναι, ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίσατε (μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις) Σχεδιασμός ή λειτουργία των εθνικών διαδικτυακών πυλών Πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες σε άλλα κράτη μέλη Απουσία κοινών κανόνων τιμολόγησης Μετατροπές νομισμάτων Φύλαξη αρχείων Κανένας ενιαίος έλεγχος από το κράτος μέλος εγγραφής Δεν προβλέπεται κατώτατο όριο του κύκλου εργασιών για την εγγραφή στο σύστημα της μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας Εάν απαντήσατε «άλλο», διευκρινίστε: 11

12 Αξιολογήστε το επίπεδο δυσκολίας των υποχρεώσεων που σας βαρύνουν (κλίμακα από 1-5, όπου το 5 είναι το πιο δύσκολο). Σχεδιασμός ή λειτουργία των εθνικών διαδικτυακών πυλών Πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες σε άλλα κράτη μέλη Απουσία κοινών κανόνων τιμολόγησης Μετατροπές νομισμάτων Φύλαξη αρχείων Κανένας ενιαίος έλεγχος από το κράτος μέλος εγγραφής Δεν προβλέπεται κατώτατο όριο του κύκλου εργασιών για την εγγραφή στο σύστημα της μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας Ενότητα 3 Επιλογές μελλοντικής πολιτικής 25) Δηλώστε κατά πόσο συμφωνείτε με τον στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελαχιστοποίηση των επιβαρύνσεων που συνδέονται με το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο λόγω των διαφορετικών καθεστώτων ΦΠΑ: απόλυτα 26) Δηλώστε κατά πόσο συμφωνείτε με τον στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εξασφαλίσει ότι όλες οι επιχειρήσεις που πωλούν σε καταναλωτές κράτους μέλους θα πρέπει να χρεώνουν τον ίδιο συντελεστή ΦΠΑ με καμία απαλλαγή για τις εισαγωγές μικρών αποστολών. απόλυτα 12

13 27) Συμφωνείτε με την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας του υφιστάμενου συστήματος της μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας και τη θέσπιση ενός ενιαίου μηχανισμού ηλεκτρονικής εγγραφής και πληρωμής για τις παροχές υλικών αγαθών και υπηρεσιών, τύπου B2C (εντός της ΕΕ και από τρίτες χώρες); απόλυτα 28) Συμφωνείτε ότι οι επιχειρήσεις που θα χρησιμοποιούν το μελλοντικό ενιαίο σύστημα ηλεκτρονικής εγγραφής και πληρωμής θα πρέπει να εφαρμόζουν τους κανόνες ΦΠΑ της χώρας προέλευσης (δηλαδή μια επιχείρηση χρησιμοποιεί τους κανόνες που ισχύουν στη χώρα της και όχι τους κανόνες που ισχύουν στα κράτη μέλη των πελατών τους, π.χ. κανόνες τιμολόγησης); Πρέπει να σημειωθεί ότι οι συντελεστές ΦΠΑ ή οι απαλλαγές από το κράτος μέλος του καταναλωτή θα εξακολουθήσουν να ισχύουν. απόλυτα 29) Συμφωνείτε ότι οι επιχειρήσεις που θα χρησιμοποιούν το μελλοντικό ενιαίο σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης και πληρωμής θα πρέπει να υπόκεινται σε ενιαίο έλεγχο από τη φορολογική αρχή της χώρας τους; Πρέπει να σημειωθεί ότι οι υφιστάμενες διοικητικές ρυθμίσεις συνεργασίας θα εξακολουθήσουν να ισχύουν. απόλυτα 30) Συμφωνείτε ότι όλες οι προμήθειες που προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ πρέπει να υπόκεινται στην ίδια μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ με τις ενδοενωσιακές προμήθειες αγαθών ή παροχές υπηρεσιών; απόλυτα 13

14 31) Θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρχει διασυνοριακό κατώτατο όριο ΦΠΑ, δηλαδή να μην επιβάλλεται ΦΠΑ έως ένα ορισμένο ποσό διασυνοριακών προμηθειών; απόλυτα 32) Ποιο είναι το κατάλληλο επίπεδο ενός τέτοιου ορίου όσον αφορά τις διασυνοριακές πωλήσεις; Πάνω από ευρώ Από έως ευρώ Από έως ευρώ Από έως ευρώ Από έως ευρώ Λιγότερο από ευρώ Το κατώτατο όριο δεν είναι απαραίτητο 33) Ποια είναι τα οφέλη των κατώτατων διασυνοριακών ορίων; (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις ) Κανένα όφελος Διευκολύνουν τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στην ενιαία αγορά Διευκολύνουν τις φορολογικές αρχές Εάν απαντήσατε «άλλο», διευκρινίστε: 34) Υπάρχουν κίνδυνοι από τα κατώτατα διασυνοριακά όρια; (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις ) Κανένας κίνδυνος Αβεβαιότητα σχετικά με το κατά πόσον μια επιχείρηση θα υπερβαίνει το ετήσιο κατώτατο όριο Δημιουργούν στρεβλώσεις, ιδίως όταν υπάρχουν υψηλά ποσοστά ΦΠΑ Εάν απαντήσατε «άλλο», διευκρινίστε: 14

15 35) Συμφωνείτε ότι τα κατώτατα όρια πρέπει να εναρμονιστούν σε ολόκληρη την ΕΕ και πρέπει να ισχύουν τόσο για τα αγαθά όσο και για τις υπηρεσίες; απόλυτα Ενότητα 4 Άλλα θέματα: 36) Υπάρχουν άλλα θέματα που θέλετε να αντιμετωπιστούν και δεν έχουν καλυφθεί στις ενότητες 1 έως 3; 15

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας Ημερομηνία δημοσίευσης 3 Απριλίου 2014 Επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.9.2015 COM(2015) 421 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα Οµάδας Εργασίας ERGP (WG ERGP) Επικεφαλείς Οµάδας Εργασίας, Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές

Όνοµα Οµάδας Εργασίας ERGP (WG ERGP) Επικεφαλείς Οµάδας Εργασίας, Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές Όνοµα Οµάδας Εργασίας ERGP (WG ERGP) Όνοµα Έργου Επικεφαλείς Οµάδας Εργασίας, Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές Καθαρό κόστος Καθολικής Υπηρεσίας ΦΠΑ ως όφελος / βάρος Εφαρµογή της υποχρέωσης παροχής καθολικής

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ

Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ Α. Εισαγωγή Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ Ο εντεινόμενος διεθνής ανταγωνισμός, αλλά και η οικονομική κρίση με τον περιορισμό της εσωτερικής κατανάλωσης, ωθεί ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης

ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης Πέµπτη 17 Ιανουαρίου 2008 Αρ. ελτίου: 02 ΕΤΟΣ: 9 ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση. 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 1.1 Είστε εγκατεστημένος/η στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 06.09.2002 COM(2002) 431 τελικό

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 06.09.2002 COM(2002) 431 τελικό ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 06.09.2002 COM(2002) 431 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009 Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για τον SEPA Ενημερωτικά φυλλάδια του EPC* Making

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.10.2013 COM(2013) 710 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 περί κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Πληροφορίες για τους συμμετέχοντες στην έρευνα 1. Πληκτρολογήστε το ονοματεπώνυμό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές αγορές

Πίνακας αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές αγορές Πίνακας αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές αγορές Βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των αγορών προς όφελος των καταναλωτών η έκδοση Ιούνιος 24 Υγεία και Καταναλωτές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.24

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/243 ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 30.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ IMCO/CM/03/2011) Θέμα: Ηλεκτρονικό εμπόριο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το 2010 η Επιτροπή διοργάνωσε

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της φορολογίας εισοδήµατος στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων

Επίδραση της φορολογίας εισοδήµατος στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Επίδραση της φορολογίας εισοδήµατος στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων Σκαλτσά Αριστέα

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES Στοχευμένο πρόγραμμα κινητικότητας

Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES Στοχευμένο πρόγραμμα κινητικότητας Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES Στοχευμένο πρόγραμμα κινητικότητας Οδηγός για Εργοδότες και Άτομα που αναζητούν εργασία eures.europa.eu ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob Κοινωνική Ευρώπη Η πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγηματικές σημειώσεις Κανόνες τιμολόγησης για σκοπούς ΦΠΑ

Επεξηγηματικές σημειώσεις Κανόνες τιμολόγησης για σκοπούς ΦΠΑ Επεξηγηματικές σημειώσεις Κανόνες τιμολόγησης για σκοπούς ΦΠΑ (Οδηγία 2010/45/EΕ του Συµβουλίου) Γιατί συντάχθηκαν οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις; Οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις στοχεύουν στην καλύτερη κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.12.2006 COM(2006) 829 τελικό 2006/0266 (ACC) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών ειδών και τεχνολογίας διπλής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R0653 EL 31.05.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 653/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ. www.oecd.org/competition/toolkit

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ. www.oecd.org/competition/toolkit ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ www.oecd.org/competition/toolkit Λίστα Ελέγχου Ανταγωνισμού Σε περίπτωση που η ρυθμιστική πρόταση έχει κάποια από τις τέσσερις ακόλουθες επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική µετά το 2014 Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2014 Ανάλυση Προτάσεων και Σεναρίων Κατανομής Άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2011 COM(2011) 900 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Επικαιροποίηση 2010 Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Τα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρώπη σου, τα δικαιώματά σου

Η Ευρώπη σου, τα δικαιώματά σου Η Ευρώπη σου, τα δικαιώματά σου Πρακτικός οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ Εσωτερική αγορά και υπηρεσίες Μάθε τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση για µεταγενέστερους χρήστες

Καθοδήγηση για µεταγενέστερους χρήστες Καθοδήγηση για µεταγενέστερους χρήστες Ιανουάριος 2008 Οδηγίες για την εφαρµογή του κανονισµού REACH 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιλαµβάνει καθοδήγηση σχετικά µε τον κανονισµό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις Περίληψη

Ευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις Περίληψη Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία Ευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις Περίληψη Σκοπός της πανευρωπαϊκής έρευνας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.6.2014 COM(2014) 354 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης της αγοράς στον τομέα των γαλακτοκομικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σχολείων

Χρηματοδότηση σχολείων Χρηματοδότηση σχολείων στην Ευρώπη Μηχανισμοί, μέθοδοι και κριτήρια για τη δημόσια χρηματοδότηση Έκθεση Eurydice Εκπαίδευση και κατάρτιση Χρηματοδότηση σχολείων στην Ευρώπη: Μηχανισμοί, μέθοδοι και κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσµάτων της εσωτερικής αγοράς

Πίνακας αποτελεσµάτων της εσωτερικής αγοράς Πίνακας αποτελεσµάτων της εσωτερικής αγοράς Αριθ. 12 Πίνακας περιεχοµένων ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ...7 A. Μεταφορά νοµοθεσίας...7 B. ιαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

(αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 197/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.7.2012 ΟΔΗΓΙΑ 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/112/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 28ης Νοεμβρίου 2006. σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

ΟΔΗΓΙΑ 2006/112/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 28ης Νοεμβρίου 2006. σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας 11.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 2006/112/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα