FASHION BOX ΔΙΙΑΠ Α.Δ. ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "FASHION BOX ΔΙΙΑΠ Α.Δ. ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ"

Transcript

1 FASHION BOX ΔΙΙΑΠ Α.Δ. ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε Από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Iνπλίνπ 2008 (Πύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Λ.3556/2007) FASHION BOX ΔΙΙΑΠ ΑΔ Θαπνδηζηξίνπ Λ.Ησλία Αηηηθήο ΑΟ.Κ.Α.Δ 33728/06/Β/95/2 Εξαμηνιαία Οκονομική Εκθεση από έωρ τηρ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ 1

2 FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση από 1 Ιανοςαπίος 2008 έωρ 30 Ιοςνίος 2008 H ζπλεκκέλε εμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, απφ ηελ ζειίδα 1 έσο θαη ηελ ζειίδα 53, είλαη εθείλε πνπ εγθξίζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο «FASHION BOX ΔΙΙΑΠ Α.Δ.» ζηηο θαη έρεη δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ηεο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεκνζηνπνηεζέληα ζηνλ ηχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε νξηζκέλα γεληθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία αιιά δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Νκίινπ, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο. Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη φηη, ράξηλ απινπνίεζεο, ζηα δεκνζηεπζέληα ζηνλ ηχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία έρνπλ γίλεη νξηζκέλεο ζπκπηχμεηο θαη αλαθαηαηάμεηο θνλδπιίσλ. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π. ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ Γ.Π. & ΓΗΔΘΛΩΛ ΠΚΒΝΙΝΠ Ν ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΠ ΓΗΔΘΛΡΖΠ Ν Γ/ΛΡΖΠ ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ ATTILIO BIANCARDI ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΡΠΝΒΔΙΔΘΑΘΖΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ ΡΠΝΒΔΙΔΘΑΘΖΠ ΑΟ. ΓΗΑΒ T ΑΓΡ Σ ΑΓΡ ΑΔ ΦΩΡΖΠ ΙΑΗΝΠ ΑΓΡ ΑΕ Εξαμηνιαία Οκονομική Εκθεση από έωρ τηρ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ 2

3 Γειώζεηο Κειώλ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 5, παξάγξαθνο 2 ηνπ Λ. 3556/2007) Νη 1. ATTILIO BIANCARDI, ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π. 2. ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΡΠΝΒΔΙΔΘΑΘΖΠ, ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ Γ.Π. & ΓΗΔΘΛΩΛ ΠΚΒΝΙΝΠ 3. ΞΔΙΝΞΑΠ ΙΑΠΘΝΠ, ΚΔΙΝΠ Γ.Π Γειψλνπκε φηη Δμ φζσλ γλσξίδνπκε: α) Νη εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο Fashion Box Διιάο Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν , νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά πξφηππα, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλφκελσλ σο ζχλνιν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3 έσο 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 3556/2007 θαη ησλ θαη εμνπζηνδφηεζε απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. β) Δπηπξφζζεηα, βεβαηψλεηαη θαη δειψλεηαη φηη, εμ φζσλ γλσξίδνπκε ε εμακεληαία έθζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 3556/2007 θαη ησλ θαη εμνπζηνδφηεζε απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. Λ.ΗΩΛΗΑ Νη δεινχληεο - βεβαηνχληεο Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π. ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ Γ.Π. & ΓΗΔΘΛΩΛ ΠΚΒΝΙΝΠ ΚΔΙΝΠ ΡΝ Γ.Π ATTILIO BIANCARDI ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΡΠΝΒΔΙΔΘΑΘΖΠ ΞΔΙΝΞΑΠ ΙΑΠΘΝΠ ΑΟ. ΓΗΑΒ T ΑΓΡ Σ ΑΓΡ Φ Εξαμηνιαία Οκονομική Εκθεση από έωρ τηρ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ελίδα Δηλώζειρ Μελών ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος 3 Εξαμηνιαία Έκθεζη ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος 5 Έκθεζη Επιζκόπηζηρ/Ελέγσος Οπκωηών Ελεγκηών Λογιζηών 19 Eνδιάμεζερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ A Εξαμήνος ηοισεία και πληποθοπίερ πεπιόδος από 1η Ιανοςαπίος έωρ 53 30η Ιοςνίος 2008 Εξαμηνιαία Οκονομική Εκθεση από έωρ τηρ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ 4

5 1. Δμακεληαία Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ ηεο Κεηξηθήο Δηαηξείαο θαη ησλ Δλνπνηεκέλσλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ηαλνπαξίνπ 2008 κέρξη 30 Ηνπλίνπ 2008 Θπξίεο θαη θχξηνη Κέηνρνη, Πην πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ 3556/2007, ησλ ζρεηηθψλ εθηειεζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο θαη ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, ζαο ππνβάιινπκε ηελ παξνχζα Δμακεληαία Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηεο ρξήζεο 2008, ήηνη απφ 01/01/2008 έσο 30/06/2008. Ζ παξνχζα έθζεζε έρεη θαηαξηηζζεί κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο: α) Πεκαληηθά γεγνλόηα Α εμακήλνπ ρξήζεο 2008 β) Δμέιημε, επηδόζεηο θαη ζέζε ηεο Δηαηξείαο γ) Πεκαληηθέο ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλα πξόζσπα δ) Θπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο Β εμακήλνπ 2008 ε) Θπξηόηεξα γεγνλόηα, πνηνηηθά ζηνηρεία θαη εθηηκήζεηο Β εμακήλνπ 2008 α) Πεκαληηθά γεγνλόηα Α εμακήλνπ ρξήζεο 2008 Ρα θπξηφηεξα γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα ζην Α εμάκελν ηεο ρξήζεο 2008 είλαη ηα θάησζη: Λέν franchise θαηάζηεκα REPLAY ζηελ Ιεπθσζία Ρνλ Απξίιην ηνπ 2008 εγθαηληάζζεθε κε επηηπρία έλα λέν franchise θαηάζηεκα REPLAY ζηελ Ιεπθσζία ηεο Θχπξνπ, ην νπνίν απνηειεί ην 205ν REPLAY STORE ζηνλ θφζκν, εληζρχνληαο έηζη ην πθηζηάκελν δίθηπν πσιήζεψλ ηεο θαη ηελ παξνπζία ησλ πξντφλησλ REPLAY ζηελ επξχηεξε αγνξά ηεο Λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Ζ εηαηξεία πξνρψξεζε ζηελ ππνγξαθή ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ζπλεξγαζίαο γηα ηε δεκηνπξγία θαηαζηήκαηνο ζπλνιηθνχ κεγέζνπο 200 η.κ. ζηελ Ιεπθσζία, επί ηεο νδνχ Πηαζηθξάηνπο 20 A&B κε ηελ εηαηξία "THREE A.K. LEATHER GARMENTS LTD.", ζπκθεξφλησλ ηνπ Θχπξηνπ επηρεηξεκαηία Αληψλε Θπλεγνχ. Ζ ζηξαηεγηθά επηιεγκέλε ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ απμεκέλε αληαπφθξηζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, δεδνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ πξννπηηθψλ ηεο Κεγαινλήζνπ, χζηεξα κάιηζηα απφ ηελ έληαμε ηεο ζηελ Δπξσδψλε. Ρν λέν θαηάζηεκα ζηε Ιεπθσζία, αληηθαζηζηά ηε ιεηηνπξγία ησλ ηξηψλ Replay Corners πνπ δηαηεξνχζε ε εηαηξία κέρξη πξφζθαηα ζηελ Θχπξν. Εξαμηνιαία Οκονομική Εκθεση από έωρ τηρ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ 5

6 Ρν ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζηηο 07 Απξηιίνπ ηνπ 2008 θαη απνηειεί πεξίπνπ ην 1% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ Νκίινπ. Ξξώην REPLAY STORE ζην Βνπθνπξέζηη ηεο Ονπκαλίαο Ρνλ Απξίιην ε ζπγαηξηθή εηαηξεία FASHION BOX ROMANIA SRL εγθαηλίαζε ην πξψην ηεο Replay Store ζην Βνπθνπξέζηη ηεο Ονπκαλίαο, επηβεβαηψλνληαο ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ νκίινπ γηα ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη εληζρχνληαο πεξαηηέξσ ηελ εκπνξηθή ηνπ παξνπζία ζηελ αγνξά ηεο Ονπκαλίαο. Ρν λέν εηαηξηθφ ζεκείν πψιεζεο ηνπ νκίινπ FASHION BOX ζηελ πξσηεχνπζα ηεο Ονπκαλίαο, απνηειεί ην 206ν θαηάζηεκα ηνπ ηηαιηθνχ Νκίινπ ζε φιν ηνλ θφζκν, βξίζθεηαη ζηξαηεγηθά ηνπνζεηεκέλν εληφο ηνπ εληππσζηαθνχ, ππεξζχγρξνλνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ "Baneasa Shopping City", ην νπνίν άλνημε ηηο πφξηεο ηνπ ζην αγνξαζηηθφ θνηλφ ηελ Ξαξαζθεπή 18 Απξηιίνπ 2008, ελψ δηαζέηεη ρψξνπο πψιεζεο 200 η.κ. Ρν άλνηγκα ηνπ λένπ θαηαζηήκαηνο ζηε Ονπκαλία ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Shop in Shop πνπ δηαηεξνχζε ν Όκηινο κέρξη πξφζθαηα ζηελ Ρηκηζνάξα, επηβεβαηψλεη ηε ζηξαηεγηθή επηινγή ηνπ Νκίινπ γηα επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ εηαηξηθψλ θαηαζηεκάησλ REPLAY. Ρν θαηάζηεκα μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζηηο 18 Απξηιίνπ 2008 θαη ε επίδξαζε ηνπ ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ είλαη πνιχ κηθξή. Ξηζηνπνηεηηθό ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο EN ISO 9001 Πηηο αξρέο ηνπ 2008 ε FASHION BOX ΔΙΙΑΠ Α.Δ., απέζπαζε πηζηνπνίεζε θαηά EN ISO 9001 : 2000, απφ ηνλ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ TUV NORD γηα ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζηελ ρνλδξηθή θαη ιηαληθή πψιεζε ελδπκάησλ. Ζ πηζηνπνίεζε θαηά EN ISO 9001 : 2000, ε νπνία αθνινπζείηαη απφ φινπο ηνπο κεγάινπο νξγαληζκνχο θαη εηαηξείεο παγθνζκίσο, απνηειεί επηζθξάγηζκα ηεο δηαξθνχο κέξηκλαο ηεο FASHION BOX ΔΙΙΑΠ, γηα ηε δηαξθή δηαζθάιηζε ησλ θαηαλαισηψλ, ελψ απνηειεί θπζηθφ επαθφινπζν κηαο πνιπεηνχο θαη ζπλεπνχο πξνζπάζεηαο λα βειηηψλεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηε ζηαζεξά πνηνηηθή ηεο παξνπζία. ινπνίεζε Δπελδπηηθνύ Ξξνγξάκκαηνο Ξαξακέλνληαο πξνζεισκέλνο ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ηνπ ζρεδηαζκνχ, ν Όκηινο πξνρψξεζε ζην πξψην εμάκελν ηεο ρξήζεο 2008 ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αθφινπζσλ επελδχζεσλ: Replay Store Βνπθνπξεζηίνπ: 205 ρηι. Franchise Θαηάζηεκα Ιεπθσζίαο: 79 ρηι. Franchise Θαηάζηεκα Κπθφλνπ: 40 ρηι. Information Technology: 26 ρηι. Εξαμηνιαία Οκονομική Εκθεση από έωρ τηρ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ 6

7 Ρν ζχλνιν ησλ επελδχζεσλ ηνπ Νκίινπ ζην Α Δμάκελν ηνπ 2008 έθηαζε ηηο 350 ρηι. επξψ. Έθδνζε Λένπ Νκνινγηαθνύ Γαλείνπ Ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία ζηηο 23 Απξηιίνπ 2008 πξνέβεζαλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δ.Ρ.Δ, ζηελ έθδνζε λένπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ αμίαο ηξηεηνχο δηάξθεηαο. Ρν δάλεην απνηειείηαη απφ έλα πνιιαπιφ ηίηιν 108 αλψλπκσλ νκνινγηψλ νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο θαη ηηκή έθδνζεο ζην άξηην, θαη απφ έλαλ πνιιαπιφ ηίηιν 12 αλψλπκσλ νκνινγηψλ νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο θαη ηηκή έθδνζεο ζην άξηην. Ζ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ ζα γίλεη ζε ηξεηο δφζεηο ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: Α/Α Νκνινγηώλ Αξ.Νκνι. Ππλνιηθή Νλνκ. Αμία ζε Ιήμε Ρν επηηφθην δαλεηζκνχ θαζνξίζηεθε κε βάζε ην Euribor κελφο πξνζαπμεκέλν θαηά 0,75% Πθνπφο ηνπ δαλείνπ ήηαλ ε απνπιεξσκή πθηζηάκελνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ αμίαο πνπ είρε εθδψζεη ε εηαηξεία κε ηελ ΔΡΔ ιήμεο , ε πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ 2008 θαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ γηα θεθάιαην θίλεζεο. Δθπνίεζε αθηλήηνπ ζην Ζξάθιεην Θξήηεο Ν Όκηινο FASHION BOX ΔΙΙΑΠ πξνέβε ζε εθπνίεζε ηνπ αθηλήηνπ επί ηεο νδνχ Γαηδάινπ 20 ζην Ζξάθιεην ηεο Θξήηεο ζηηο αληί ηνπ πνζνχ ησλ Ζ ινγηζηηθή αμία ηνπ αθηλήηνπ ηελ εκεξνκελία ηεο πψιεζεο ήηαλ Ρν κηθηφ θέξδνο απφ ηελ εθπνίεζε ηνπ αθηλήηνπ αλήιζε ζηα θαη ην θαζαξφ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ εμφδσλ κεηαβίβαζεο ( 2.673) ζε Ζ εθπνίεζε απηή είρε σο ζπλέπεηα λα κεησζνχλ νη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαηά λα απμεζνχλ ηα θέξδε (πξν θφξσλ) ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ απφ εθπνίεζε αθηλήησλ θαηά θαη ηα θέξδε κεηά θφξσλ θαηά Ρέινο ε εθπνίεζε απηή αχμεζε ηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά Δθπνίεζε αδηάζεησλ θιαζκαηηθώλ ππνινίπσλ Ρελ 25ε Φεβξνπαξίνπ 2008 πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθπνίεζε ησλ 67 κεηνρψλ, πνπ απνηεινχζαλ αδηάζεηα θιαζκαηηθά ππφινηπα, ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο FASHION BOX ΔΙΙΑΠ ΑΔ ιφγσ θεθαιαηνπνίεζεο απνζεκαηηθψλ ε νπνία είρε απνθαζηζηεί απφ ηελ Ραθηηθή ΓΠ ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο κε εκεξνκελία Ρν θαζαξφ πξντφλ ηεο εθπνίεζεο, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ πάζεο Εξαμηνιαία Οκονομική Εκθεση από έωρ τηρ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ 7

8 θχζεσο εμφδσλ θαη θφξσλ, αλήιζε ζε 168,16 επξψ θαη θαηαηέζεθε ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ δηθαηνχρσλ κεηφρσλ. Αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ Κε νκφθσλε απφθαζε ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο Δηαηξίαο κε εκεξνκελία 29/5/2008, απνθαζίζζεθε ε απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ κέζσ ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ ΘΛ 2190/1920, φπσο ηζρχεη, κε ζθνπφ ηελ ζέζπηζε απφ επεξρφκελε γεληθή ζπλέιεπζε πξνγξάκκαηνο δηάζεζεο κεηνρψλ ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξίαο, πνπ δελ είραλ ζπκκεηάζρεη ζηελ πξνεγνχκελε δηάζεζε κεηνρψλ πνπ έιαβε ρψξα κε βάζε απφθαζε ηεο ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηεο Δηδηθφηεξα απνθαζίζηεθε νκφθσλα: α) λα απνθηεζνχλ θαη' αλψηαην φξην κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 επξψ εθάζηε, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ 1% ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο, β) κε θαηψηαηε ηηκή αγνξάο 1,5 επξψ αλά κεηνρή θαη αλψηαηε ηηκή αγνξάο 4,5 επξψ αλά κεηνρή νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 επξψ εθάζηε & γ) εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο είθνζη ηεζζάξσλ (24) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεσο ηεο ζρεηηθήο απνθάζεσο ηεο ΓΠ, εθάπαμ ή ηκεκαηηθά. Νη απνθηήζεηο ηδίσλ κεηνρψλ ζα γίλνπλ κε απνθάζεηο θαη επζχλε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ππφ ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο. Γηαλνκή Κεξίζκαηνο Ρελ 29ε Καΐνπ 2008 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηεο FASHION BOX ΔΙΙΑΠ Α.Δ., ε Δηήζηα Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ε νπνία κεηαμχ άιισλ ζεκάησλ ελέθξηλε ηελ θαηαβνιή κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο πνζνχ επξψ 0,04 αλά κεηνρή γηα ηε ρξήζε Γηθαηνχρνη ηνπ κεξίζκαηνο νξίζηεθαλ νη κέηνρνη θάηνρνη κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ ηεο 2αο Ηνπλίνπ 2008, ελψ νξίζζεθε ε Ρξίηε 3 Ηνπλίνπ 2008 σο εκέξα απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο θαη ε Ρεηάξηε 11 Ηνπλίνπ 2008 σο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πιεξσκήο ηνπ κεξίζκαηνο. Λέν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην Κε βάζε ηελ απφ 2/6/2008 απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο FASHION BOX ΔΙΙΑΠ Α.Δ., ζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα ην λέν Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο ην νπνίν εθιέρζεθε απφ ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο 29εο Καΐνπ 2008 κε ηξηεηή ζεηεία, πνπ παξαηείλεηαη απηφκαηα κέρξη ηελ πξψηε ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε κεηά ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ, θαη έρεη ηελ αθφινπζε ζχλζεζε: 1. θ. Attilio Biancardi ηνπ Enzo θαη ηεο Iris, Ξξφεδξνο ηνπ ΓΠ, Δθηειεζηηθφ Κέινο, 2. θ. Θσλζηαληίλνο Ρζνπβειεθάθεο ηνπ Γεσξγίνπ θαη ηεο Αγγειηθήο, Αληηπξφεδξνο ηνπ ΓΠ θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο, Δθηειεζηηθφ Κέινο, 3. θ. Luigi Buziol ηνπ Giuseppe θαη ηεο Angela, Κέινο ηνπ ΓΠ, κε Δθηειεζηηθφ Κέινο. 4. θ. Andrea Borsatti ηνπ Antonio θαη ηεο Εξαμηνιαία Οκονομική Εκθεση από έωρ τηρ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ 8

9 Sonia, Κέινο ηνπ ΓΠ, αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθφ Κέινο, 5. θ. Ξέινς Ιάζθνο ηνπ Γεκεηξίνπ θαη ηεο Νπξαλίαο, Κέινο ηνπ ΓΠ, αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθφ Κέινο. β) Δμέιημε, επηδόζεηο θαη ζέζε ηεο Δηαηξείαο Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξίαο ζπλίζηαηαη ζηελ θαη απνθιεηζηηθφηεηα εηζαγσγή, δηαλνκή θαη πξνψζεζε νινθιεξσκέλσλ ζεηξψλ πξντφλησλ (ζπιινγψλ) πνπ θαιχπηνπλ ηα εμήο είδε έλδπζεο: αλεπίζεκε έλδπζε (casual wear), ζπλνδεπηηθά έλδπζεο (αμεζνπάξ), ππνδήκαηα, νπηηθά είδε, πνχ θέξνπλ ην βαζηθφ ζήκα ηεο Fashion Box Group S.p.A., REPLAY θαη ηα εκπνξηθά ζήκαηα ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ REPLAY & SONS, REPLAY BABY, WR, REPLAY KNITWEAR, REPLAY SHOES, θαζψο θαη ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ basic (ζε αληηδηαζηνιή πξνο ηα fashion πξντφληα) κε ην εκπνξηθφ ζήκα REPLAY. Ζ Δηαηξεία αθνινπζεί ηα δηεζλή πξφηππα ηνπ θιάδνπ ηεο έλδπζεο πνπ αθνξνχλ ηελ επνρηθφηεηα εκπνξεπκαηνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ. Έηζη, δηαζέηεη δχν θχξηεο εκπνξηθέο πεξηφδνπο/επνρέο: άλνημε/θαινθαίξη θαη θζηλφπσξν/ρεηκψλαο. Πηα κεζνδηαζηήκαηα ε Δηαηξεία εκπνξεχεηαη εηδηθέο ζπιινγέο (Flash Collections) κηθξφηεξεο έθηαζεο, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ είδε ηα νπνία θέξνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κφδαο ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία απεπζχλνληαη. Ρν επξχ δίθηπν δηαλνκήο ηνπ νκίινπ FASHION BΝX ΔΙΙΑΠ ΑΔ αξηζκεί ζην ηέινο Ηνπλίνπ 2008 ζπλνιηθά 48 ζεκεία πώιεζεο, εθ ησλ νπνίσλ 35 ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα θαη 13 ζην εμσηεξηθφ, ελψ πεξηιακβάλεη 26 Θαηαζηήκαηα Replay, 16 Shop-in-Shop, 6 Replay Corners θαη 200 εμνπζηνδνηεκέλνπο αληηπξνζψπνπο. Ζ εμέιημε, νη επηδφζεηο θαη ε ζέζε ηνπ Νκίινπ ζην πξψην εμάκελν ηεο ρξήζεο 2008 απνηππψλνληαη κέζα απφ ηελ αθφινπζε αλάιπζε ηεο εμέιημεο ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ, ηεο δηακφξθσζεο ησλ κεγεζψλ ηζνινγηζκνχ θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ θπξηφηεξσλ κεγεζψλ ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ: Πύλνςε Βαζηθώλ Δλνπνηεκέλσλ Νηθνλνκηθώλ Κεγεζώλ Θύθινο Δξγαζηώλ Κηθηό θέξδνο Ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Νκίινπ έθζαζε ηα 15,97 εθαη. Δπξψ, εκθαλίδνληαο αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 18,14% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πξνεγνχκελε πεξίνδν πνπ ήηαλ 13,52 εθαη. Δπξψ. Ζ αλάπηπμε απηή πξνήιζε απφ ηελ ελίζρπζε θαηά θχξην ιφγν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρνλδξηθήο ε νπνία απμήζεθε θαηά 26,23% ελψ ζεκαληηθή αχμεζε ζεκείσζαλ νη πσιήζεηο ηφζν ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα φπνπ απμήζεθαλ θαηά 14,43%, φζν θαη ζηελ εθηφο Διιάδνο δψλε,φπνπ απμήζεθαλ κε εληνλφηεξνπο ξπζκνχο θαη ζεκείσζαλ αχμεζε θαηά 48,48%. Ρα κηθηά θέξδε ηνπ Νκίινπ δηακνξθψζεθαλ ζηα 6,35 εθαη. Δπξψ, παξνπζηάδνληαο αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 14,03% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πξνεγνχκελε πεξίνδν πνπ ήηαλ Εξαμηνιαία Οκονομική Εκθεση από έωρ τηρ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ 9

10 Θέξδε πξν θόξσλ, ηόθσλ & Απνζβέζεσλ (EBITDA) Θέξδε κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο 5,57 εθαη. επξψ. Ρν πεξηζψξην ηνπ κηθηνχ θέξδνπο δηακνξθψζεθε ζην 39,75% κεησκέλν θαηά 1,43% ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ ζε πξντφληα ηνπ νκίινπ κε κηθξφηεξν πεξηζψξην θέξδνπο. Ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ζηελ παξνχζα πεξίνδν πξέπεη λα ηχρεη ε ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ ε νπνία δηακφξθσζε ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε (EBITDA) ζε 1,71 εθαη. Δπξψ απμεκέλα θαηά 29,39% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πξνεγνχκελε πεξίνδν πνπ έθηαζαλ ηα 1,32 εθαη. Δπξψ. Ρα έμνδα Γηνίθεζεο θαη Γηάζεζεο αλήιζαλ ζε 4,99 εθαη. επξψ θαη απμήζεθαλ 7,96% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν φπνπ ήηαλ 4,63 εθαη. επξψ. Δληππσζηαθά απμεκέλα θαηά 47,6% εκθαλίδνληαη ηα θέξδε κεηά θφξσλ θαη δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο θαη δηακνξθψζεθαλ ζε 804 ρηι. επξψ έλαληη 543 ρηι. επξψ ην Α εμάκελν ηνπ Πεκεηψλνπκε φηη ζηελ εηθφλα απηή ζπλεηζέθεξε θαη κε έθηαθην επαλαιακβαλφκελν θέξδνο απφ πψιεζε αθηλήηνπ χςνπο 130 ρηι. Ππλεπψο ηα σο άλσ θαζαξά θέξδε ρσξίο ην έθηαθην απηφ απνηέιεζκα αλέξρνληαη ζε 674 ρηι. επξψ ήηνη 24,13% απμεκέλα έλαληη ηνπ Α εμακήλνπ Θέξδε αλά κεηνρή Ρα θέξδε αλα κεηνρή ηνπ Νκίινπ αλέξρνληαη ζε 0,09 επξψ, Ίδηα Θεθάιαηα απμεκέλα θαηά 50% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη πνπ ήηαλ 0,06 επξψ. Ρα ελνπνηεκέλα ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζε 8,298 εθαη. Δπξψ θαη αληηπξνζσπεχνπλ ην 34,5% ηνπ ζπλνιηθνχ παζεηηθνχ ηνπ Νκίινπ. Πηηο ηα ελνπνηεκέλα ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαλ ζε 7,835 εθαη. επξψ θαη αληηπξνζψπεπαλ ην 41,2% ηνπ ζπλνιηθνχ Ξαζεηηθνχ ηνπ Νκίινπ. Ζ αχμεζε ηνπο νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ απμεκέλε θεξδνθνξία ηνπ Νκίινπ ελψ αληίζηνηρα ε κείσζε ηνπ σο πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ παζεηηθνχ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αχμεζε ηνπ καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ Νκίινπ. Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ Ρν ζχλνιν ηνπ Δλεξγεηηθνχ ηνπ Νκίινπ αλέξρεηαη ζε 24,040 Ρξαπεδηθόο Γαλεηζκόο (Καθξνπξόζεζκνο θαη Βξαρππξόζεζκνο) εθαη. επξσ θαη είλαη απμεκέλν θαηά 26,4% ζε ζρέζε κε ηελ Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγσ ζηελ αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο πειάηεο ε νπνία αλέξρεηαη ζε 36,6%. Ρν ζχλνιν ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ηνπ Νκίινπ αλήιζε ζε 6,072 εθαη. επξψ, απμεκέλνο θαηά 19,93% ζε ζρέζε κε ηελ φπνπ ήηαλ 5,053 εθαη. επξψ. Εξαμηνιαία Οκονομική Εκθεση από έωρ τηρ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ 10

11 Καθξνπξόζεζκνο Ρξαπεδηθόο Γαλεηζκόο Βξαρππξόζεζκνο Ρξαπεδηθόο Γαλεηζκόο Ξάγηα Πηνηρεία Δλεξγεηηθνύ Ρακεηαθέο Ονέο Νη καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Νκίινπ αλήιζαλ ζε 5,618 εθαη. επξψ, απμεκέλεο θαηά 100% ζε ζρέζε κε ηελ φπνπ ήηαλ 2,809 εθαη. επξψ θαη αληηπξνζσπεχνπλ ην 23,4% ηνπ ζπλνιηθνχ παζεηηθνχ ηνπ Νκίινπ Νη βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Νκίινπ αλήιζαλ ζε 454 ρηι. επξψ κεησκέλεο θαηά 79,9% ζε ζρέζε κε ην ηηο φπνπ ήηαλ 2,254 εθαη. επξψ. Ρν ζχλνιν ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Νκίινπ αλέξρεηαη ζε 3,353 εθαη. επξψ ρσξίο λα ππάξρεη νπζηαζηηθή κεηαβνιή θαζψο ζηηο ήηαλ 3,419 εθαη. επξψ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν Όκηινο πξνέβε ζε εθπνίεζε ηνπ αθηλήηνπ επί ηεο νδνχ Γαηδάινπ 20 ζην Ζξάθιεην ηεο Θξήηεο ζηηο αληί ηνπ πνζνχ ησλ Ζ ινγηζηηθή αμία ηνπ αθηλήηνπ ηελ εκεξνκελία ηεο πψιεζεο ήηαλ Νη θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Νκίινπ αλήιζαλ ζε 485 ρηι. επξψ. Νη επελδπηηθέο δαπάλεο αλήιζαλ ζε 325 ρηι. επξψ ελψ νη εηζξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλήιζαλ ζε 288 ρηι. επξψ. Βαζηθνί Σξεκαηννηθνλνκηθνί Γείθηεο Νκίινπ Απνδνηηθόηεηαο (%) Ξεξηζψξην Κηθηνχ Θέξδνπο 39,75% 41,18% Ξεξηζψξην Θεξδψλ πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) 10,72% 9,79% Ξεξηζψξην Θεξδψλ κεηά απφ θφξνπο θαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 5,04% 4,02% Δμέιημεο (%) Θχθινο Δξγαζηψλ 18,14% 20,57% Θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) 29,39% 10,47% Θέξδε κεηά απφ θφξνπο θαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 48,00% 46,87% Οεπζηόηεηαο (:1) Γεληθή Οεπζηφηεηα 2,27 1,65 Άκεζε Οεπζηφηεηα 1,64 1,15 Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο (:1) Μέλα / Ίδηα Θεθάιαηα 1,9 1,91 Ρξαπεδηθέο πνρξεψζεηο / Ίδηα Θεθάιαηα 0,73 0,71 Σξεκαηννηθνλνκηθήο Δπηβάξπλζεο (%) Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα / Θέξδε πξν θφξσλ θαη ηφθσλ 15,99% 18,55% Πύλνςε Βαζηθώλ Νηθνλνκηθώλ Κεγεζώλ Δηαηξείαο Ρα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Δηαηξείαο δελ έρνπλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο απφ απηά ηνπ Νκίινπ. Ν θχθινο εξγαζηψλ δηακνξθψζεθε ζηα 16,020 εθαη. επξψ παξνπζηάδνληαο αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 20% ζε ζρέζε κε ην Α εμάκελν ηνπ 2007 φπνπ δηακνξθψζεθε ζηα 13,348 εθαη. επξψ. Ρα κηθηά θέξδε ηεο Δηαηξείαο αλήιζαλ ζε 6,245 εθαη. επξψ απμεκέλα θαηά 14,83% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη πνπ ήηαλ 5,438 εθαη. επξψ. Ρα θέξδε πξν θφξσλ,ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ ηεο Δηαηξείαο (EBITDA) ζην Α Εξαμηνιαία Οκονομική Εκθεση από έωρ τηρ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ 11

12 εμάκελν ηνπ 2008 αλήιζαλ ζηα 1,859 ρηι. επξψ θαη παξνπζίαζαλ αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 33,3% ζπγθξηηηθά κε ην Α εμάκελν ηνπ 2007 πνπ έθηαζαλ ηα 1,394 εθαη. επξψ. Ρέινο ηα θέξδε κεηά θφξσλ αλήιζαλ ζε 975 ρηι. επξψ θαη απμήζεθαλ θαηά 50,46% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2007 πνπ ήηαλ 648 ρηι. επξψ. Βαζηθνί Σξεκαηννηθνλνκηθνί Γείθηεο Δηαηξείαο Απνδνηηθόηεηαο (%) Ξεξηζψξην Κηθηνχ Θέξδνπο 38,98% 40,74% Ξεξηζψξην Θεξδψλ πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) 11,60% 10,45% Ξεξηζψξην Θεξδψλ κεηά απφ θφξνπο 6,08% 4,86% Δμέιημεο (%) Θχθινο Δξγαζηψλ 20,02% 21,33% Θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) 33,29% 11,97% Θέξδε κεηά απφ θφξνπο 50,46% 40,18% Οεπζηόηεηαο (:1) Γεληθή Οεπζηφηεηα 2,34 1,72 Άκεζε Οεπζηφηεηα 1,76 1,27 Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο (:1) Μέλα / Ίδηα Θεθάιαηα 1,76 1,77 Ρξαπεδηθέο πνρξεψζεηο / Ίδηα Θεθάιαηα 0,69 0,68 Σξεκαηννηθνλνκηθήο Δπηβάξπλζεο (%) Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα / Θέξδε πξν θφξσλ θαη ηφθσλ 14,17% 16,47% γ) Πεκαληηθέο ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλα κέξε Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Fashion Box Eιιάο ΑΔ πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο φπσο επίζεο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ νη νπνίεο ειέγρνληαη απφ ηνλ Όκηιν κε πιήξε ελνπνίεζε 1. Ζ ζπγαηξηθή εηαηξία «F.B.C. FASHION BOX CYPRUS LTD» ελνπνηήζεθε πιήξσο 100% (νιηθή ελνπνίεζε) κε ηελ κέζνδν ηεο εμαγνξάο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ απνθηήζεθε ν έιεγρνο. 2. Ζ ζπγαηξηθή εηαηξία «BLUE BOX ΔΛΓΚΑΡΑ Α.Δ.» ελνπνηήζεθε θαηά πνζνζηφ 99,82% θαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο πνζνζηφ 0,18% (νιηθή ελνπνίεζε) απφ ηελ εκεξνκελία ίδξπζήο ηεο. 3. Ζ ζπγαηξηθή εηαηξία «FASHION BOX ROMANIA SRL» ελνπνηήζεθε πιήξσο 100% (πξψηε ελνπνίεζε) απφ ηελ εκεξνκελία ίδξπζήο ηεο. Νη Δηαηξείεο New Mills, Fashion Box Industries SpA, Fashion Toys θαη Logistic Box είλαη κέιε ηνπ Νκίινπ FASHION BOX SpA ηνπ νπνίνπ κέινο είλαη θαη ε Fashion Box Διιάο Α.Δ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηηο Δηαηξείαο, πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδεη ε κεηξηθή εηαηξεία "FASHION BOX SpA", κε έδξα ηελ Ηηαιία. Ζ θχζε ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ αθνξά ηελ αγνξά θαη πψιεζε εκπνξεπκάησλ, ηελ αγνξά θαη πψιεζε παγίσλ θαζψο θαη ηελ αγνξά θαη πψιεζε ππεξεζηψλ. Νη ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά θαησηέξσ: ΑΓΝΟΔΠ 30/06/2008 ΞΩΙΖΠΔΗΠ 30/06/2008 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ Εξαμηνιαία Οκονομική Εκθεση από έωρ τηρ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ 12

13 FASHION BOX ROMANIA SRL F.B.C. FASHION BOX CYPRUS LTD BLUE BOX EΛΓΚΑΡΑ ΑΔ FASHION ΒΝΣ SPA NEW MILLS FASHION ΒΝΣ INDUSTRIES SpA FASHION TOYS LOGISTIC BOX ΠΛΝΙΝ Νη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο ζπλδεδεκέλα κέξε αθνξνχλ: Δηαηξείαο αλά θχζε ζπλαιιαγήο απφ θαη πξνο ηα ΑΓΝΟΔΠ 30/06/2008 ΞΩΙΖΠΔΗΠ 30/06/2008 Όκηινο Δηαηξεία Όκηινο Δηαηξεία Αγνξέο Δκπνξεπκάησλ Αγνξέο Ξαγίσλ Ινηπέο πεξεζίεο ΑΓΝΟΔΠ 30/06/2007 ΞΩΙΖΠΔΗΠ 30/06/2007 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ FASHION BOX ROMANIA SRL F.B.C. FASHION BOX CYPRUS LTD BLUE BOX EΛΓΚΑΡΑ ΑΔ FASHION ΒΝΣ SPA NEW MILLS FASHION ΒΝΣ INDUSTRIES SpA FASHION TOYS LOGISTIC BOX ΠΛΝΙΝ Νη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο ζπλδεδεκέλα κέξε αθνξνχλ: Δηαηξείαο αλά θχζε ζπλαιιαγήο απφ θαη πξνο ηα ΑΓΝΟΔΠ 30/06/2007 ΞΩΙΖΠΔΗΠ 30/06/2007 Όκηινο Δηαηξεία Όκηινο Δηαηξεία Αγνξέο Δκπνξεπκάησλ Αγνξέο Ξαγίσλ Ινηπέο πεξεζίεο ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ 30/06/2008 ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ 30/06/2008 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ Εξαμηνιαία Οκονομική Εκθεση από έωρ τηρ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ 13

14 ΠΛΝΙΝ ΠΛΝΙΝ ΠΛΝΙΝ ΠΛΝΙΝ FASHION BOX ROMANIA SRL F.B.C. FASHION BOX CYPRUS LTD BLUE BOX EΛΓΚΑΡΑ AE FASHION ΒΝΣ SPA NEW MILLS FASHION ΒΝΣ INDUSTRIES SpA FASHION TOYS LOGISTIC BOX ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ 30/06/2007 ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ 30/06/2007 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΠΛΝΙΝ ΠΛΝΙΝ ΠΛΝΙΝ ΠΛΝΙΝ FASHION BOX ROMANIA SRL F.B.C. FASHION BOX CYPRUS LTD BLUE BOX ΔΛΓΚΑΡΑ AE FASHION ΒΝΣ SpA NEW MILLS FASHION ΒΝΣ INDUSTRIES SpA FASHION TOYS LOGISTIC BOX ΠΛΝΙΝ Νη αλσηέξσ ζπλαιιαγέο εληάζζνληαη ζην ζχλεζεο πιαίζην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Fashion Box Διιάο Α.Δ. θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο θαη ηεο Fashion Box Group SpA. Γελ έρνπλ ζεκεησζεί νπζηαζηηθέο κεηαβνιέο ζην είδνο θαη ζηε θχζε ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ησλ αλσηέξσ ζπλαιιαγψλ νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ νπζηαζηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ή ηηο επηδφζεηο ηεο επηρείξεζεο θαηά ην Α εμάκελν ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο. Νη ζπλαιιαγέο κε ηε Γηνίθεζε θαη ηα ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε ζε επίπεδν Νκίινπ θαη Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: ΑΓΝΟΔΠ ΑΞΝ ΙΝΗΞΑ ΠΛΓΔΓΔΚΔΛΑ ΚΔΟΖ (ΚΔΙΖ Γ.Π, ΓΗΔΘΛΡΗΘΑ ΠΡΔΙΔΣΖ, ΠΓΓΔΛΗΘΑ ΞΟΝΠΩΞΑ ΑΡΩΛ Α ΒΑΘΚΝ ΘΙΞ.) ΑΚΝΗΒΔΠ Γ.Π: BIANCARDI ATTILIO ΡΠΝΒΔΙΔΘΑΘΖΠ ΘΩΛ/ΛΝΠ ΙΑΠΘΝΠ ΞΔΙΝΞΑΠ ANDREA BORSATTI ΙΝΓΗΠΡΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ: ΡΠΝΒΔΙΔΘΑΘΖΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ 30/06/08 ΝΚΗΙΝΠ 30/06/07 30/06/08 ΔΡΑΗΟΔΗΑ 30/06/ Εξαμηνιαία Οκονομική Εκθεση από έωρ τηρ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ 14

15 ΑΚΝΗΒΔΠ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ : ΡΠΝΒΔΙΔΘΑΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ ΚΑΙΗΑΟΝΓΑΘΖΠ ΚΑΟΘΝΠ ΡΠΝΒΔΙΔΘΑΘΖΠ ΠΚΔΩΛ ΡΠΝΒΔΙΔΘΑΘΖ ΔΙΗΛΑ MANAGMENT FEES : CHRISTOPHI GEORGE ΛΝΚΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ: ΙΑΠΘΝΠ ΞΔΙΝΞΑΠ EΜΝΓΑ ΔΛΝΗΘΗΩΛ ΞΝΘ/ΡΩΛ: SOREAL AE ΠΛΝΙΝ ΞΩΙΖΠΔΗΠ ΞΟΝΠ ΙΝΗΞΑ ΠΛΓΔΓΔΚΔΛΑ ΚΔΟΖ (ΚΔΙΖ Γ.Π, ΓΗΔΘΛΡΗΘΑ ΠΡΔΙΔΣΖ, ΠΓΓΔΛΗΘΑ ΞΟΝΠΩΞΑ ΑΡΩΛ Α ΒΑΘΚΝ ΘΙΞ.) ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΩΙΖΠΔΗΠ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΩΛ: 30/06/08 30/06/07 30/06/08 30/06/07 ΡΠΝΒΔΙΔΘΑΘΖΠ ΘΩΛ/ΛΝΠ ΡΠΝΒΔΙΔΘΑΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ ΚΑΙΙΗΑΟΝΓΑΘΖΠ ΚΑΟΘΝΠ EΠΝΓΑ ΑΞΝ ΞΔΘΚΗΠΘΩΠΖ ΔΓΟΑΠ: SOREAL AE REALI AE ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΑΞΝ ΙΝΗΞΑ ΠΛΓΔΓΔΚΔΛΑ ΚΔΟΖ (ΚΔΙΖ Γ.Π, ΓΗΔΘΛΡΗΘΑ ΠΡΔΙΔΣΖ, ΠΓΓΔΛΗΘΑ ΞΟΝΠΩΞΑ ΑΡΩΛ Α ΒΑΘΚΝ ΘΙΞ.) ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 30/06/08 30/06/07 30/06/08 30/06/07 ΑΞΝ ΞΩΙΖΠΔΗΠ ΔΚΞ/ΡΩΛ: ΡΠΝΒΔΙΔΘΑΘΖΠ ΘΩΛ/ΛΝΠ ΡΠΝΒΔΙΔΙΑΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ ΚΑΙΙΗΑΟΝΓΑΘΖΠ ΚΑΟΘΝΠ ΑΞΝ EΠΝΓΑ ΞΔΘΚΗΠΘΩΠΖΠ ΔΓΟΑΠ: SOREAL AE REALI AE ΠΛΝΙΝ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΞΟΝΠ ΙΝΗΞΑ ΠΛΓΔΓΔΚΔΛΑ ΚΔΟΖ (ΚΔΙΖ Γ.Π, ΓΗΔΘΛΡΗΘΑ ΠΡΔΙΔΣΖ, ΠΓΓΔΛΗΘΑ ΞΟΝΠΩΞΑ ΑΡΩΛ Α ΒΑΘΚΝ ΘΙΞ.) ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 30/06/08 30/06/07 30/06/08 30/06/07 Εξαμηνιαία Οκονομική Εκθεση από έωρ τηρ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ 15

16 ΑΚΝΗΒΔΠ Γ.Π: BIANCARDI ATTILIO ΡΠΝΒΔΙΔΘΑΘΖΠ ΘΩΛ/ΛΝΠ ΙΑΠΘΝΠ ΞΔΙΝΞΑΠ ANDREA BORSATTI ΠΛΝΙΝ Νη αλσηέξσ ζπλαιιαγέο εληάζζνληαη ζην ζχλεζεο πιαίζην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Νκίινπ θαη ησλ ζηειερψλ ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ ινηπψλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ. Γελ έρνπλ ζεκεησζεί νπζηαζηηθέο κεηαβνιέο ζην είδνο θαη ζηε θχζε ησλ ζπλαιιαγψλ νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ νπζηαζηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ή ηηο επηδφζεηο ηεο επηρείξεζεο θαηά ην Α εμάκελν ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο. δ) Θπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο Β εμακήλνπ 2008 Ν Όκηινο εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θηλδχλνπο αγνξάο (επηηφθηα, ηηκέο αγνξάο), πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θίλδπλν εχινγεο αμίαο απφ κεηαβνιέο επηηνθίσλ. Ρν γεληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ Νκίινπ εζηηάδεηαη ζηε κε πξνβιεςηκφηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερφκελε αξλεηηθή ηνπο επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηνπ Νκίινπ. Ξηζησηηθόο θίλδπλνο Ν Όκηινο δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Νη πσιήζεηο ηνπ Νκίινπ δελ επηθεληξψλνληαη ζε ιίγνπο κεγάινπο πειάηεο ρνλδξηθήο, αιιά νη πσιήζεηο ρνλδξηθήο δηαζπείξνληαη ζε πνιινχο πειάηεο θαη ζπλεπψο ν θίλδπλνο δηαζπείξεηαη. Νη δε πσιήζεηο ρνλδξηθήο γίλνληαη θπξίσο ζε πειάηεο κε αμηνινγεκέλν ηζηνξηθφ πηζηψζεσλ. Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα, δηαηεξψληαο επαξθή δηαζέζηκα. Θίλδπλνο ηακεηαθώλ ξνώλ θαη θίλδπλνο κεηαβνιώλ εύινγεο αμίαο ιόγσ κεηαβνιώλ ησλ επηηνθίσλ Ρα ιεηηνπξγηθά έζνδα θαη ηακεηαθέο ξνέο ηνπ Νκίινπ είλαη νπζησδψο αλεμάξηεηα απφ κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ επηηνθίσλ. Ν Όκηινο δελ έρεη ζην ελεξγεηηθφ ηνπ ζεκαληηθά έληνθα ζηνηρεία, ε πνιηηηθή δε ηνπ Νκίινπ, είλαη λα δηαηεξεί πεξίπνπ ην ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ ζε πξντφληα θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ κε εμαζθαιηζκέλε απφδνζε. Πηελ ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ην ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ ήηαλ ζε δάλεηα θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ. Δμάξηεζε από Ξξνκεζεπηέο Νη πξνκεζεπηέο ηεο Δηαηξείαο απνηεινχλ κέιε ηνπ Νκίινπ Fashion Box Group Spa ηνπ νπνίνπ ζπγαηξηθή είλαη θαη ε Fashion Box Διιάο Α.Δ. Νη πξνκεζεπηέο εκπνξεπκάησλ ηεο εηαηξείαο είλαη παξάιιεια θαη κέηνρνη ηεο. Ν θίλδπλνο δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο κε θάπνηνλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο Δηαηξείαο είλαη κεδακηλφο εμαηηίαο ησλ δηαηηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο ησλ δχν κεξψλ φπσο πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ. ε) Θπξηόηεξα γεγνλόηα, πνηνηηθά ζηνηρεία θαη εθηηκήζεηο Β εμακήλνπ 2008 Εξαμηνιαία Οκονομική Εκθεση από έωρ τηρ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ 16

17 Δπνρηθόηεηα Απνηειεζκάησλ Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ Νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε επνρηθφηεηα θαζψο ην 56% πεξίπνπ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ην 1ν θαη 3ν ηξίκελν θάζε ρξήζεο, ελψ ην ππφινηπν 46% πεξίπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ην 2ν θαη 4ν ηξίκελν. Ξαξφκνηα επνρηθφηεηα παξνπζηάδεη ην πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο, θαζψο ην 1ν θαη 3ν ηξίκελν ην πεξηζψξην αλέξρεηαη ζην 38% πεξίπνπ ελψ ζην 2ν θαη 4ν ηξίκελν ζην 46% πεξίπνπ. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή παξαηεξείηαη δηφηη ζην 1ν θαη ζην 3ν ηξίκελν πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν ν κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ ρνλδξηθψλ πσιήζεσλ, ελψ ζην 2ν θαη 4ν ηξίκελν πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν νη ιηαληθέο πσιήζεηο. Λέν franchise θαηάζηεκα REPLAY ζηε Κύθνλν Πηηο 13 Ηνπιίνπ 2008 εγθαηληάζηεθε κε επηηπρία έλα λέν franchise θαηάζηεκα REPLAY ζην λεζί ηεο Κπθφλνπ, ηα νπνίν απνηειεί ην 207ν Replay Store ζηνλ θφζκν. Ρν λέν franchise θαηάζηεκα ζπλνιηθνχ κεγέζνπο πεξίπνπ 120 η.κ., βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή "Πθαιάδνο" ηεο Κπθφλνπ, εληφο ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ "ΒΔΙΑΛΝΠ" θαη είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο FASHION BOX ΔΙΙΑΠ ΑΔ κε ηελ εηαηξία "ΑΛΛΑ & ΚΑΟΗΑ ΒΑΚΒΑΘΝΟΖ- ΡΕΑΛΛΖΠ ΦΟΑΛΡΕΔΠΘΝΠ ΝΔ". Ρν άλνηγκα ηνπ λένπ REPLAY STORE Κπθφλνπ εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Νκίινπ γηα νπζηαζηηθή κεγέζπλζε ηνπ δηθηχνπ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ηδηφθηεησλ θαηαζηεκάησλ θαη franchise θαηαζηεκάησλ REPLAY. Δπελδπηηθό Ξξόγξακκα Πην 2 ν εμάκελν ηεο ρξήζεο ν Όκηινο πξνρσξά ζηελ πινπνίεζε / νινθιήξσζε ησλ αθφινπζσλ επελδχζεσλ: Franchise Θαηάζηεκα Θξήηεο: 100 ρηι. Franchise Θαηάζηεκα Ιάξηζαο: 100 ρηι. Shop-in-Shop & Replay Corners: 100 ρηι. Show Rooms: 190 ρηι. Λέα Απνζήθε: 200 ρηι. Αλαθαίληζε Θαηαζηεκάησλ Ιηαληθήο: 50 ρηι. Πηξαηεγηθή Δθηηκήζεηο Νηθνλνκηθώλ Απνηειεζκάησλ Σξήζεο 2008 Θχξηνη ππιψλεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ Νκίινπ FASHION BOX ΔΙΙΑΠ, ηφζν ζε βξαρππξφζεζκν επίπεδν εληφο ηνπ δεχηεξνπ εμακήλνπ 2008, φζν θαη ζε κεζνπξφζεζκε βάζε είλαη νη αθφινπζνη: δηεχξπλζε ηεο παξνπζίαο ησλ πξντφλησλ REPLAY ζηηο ρψξεο ηεο Λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο κε έκθαζε ζηελ αγνξά ηεο Ονπκαλίαο. αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ζπλεηζθνξάο 50% ηεο ιηαληθήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Shop-in-Shop) ζηνλ ελνπνηεκέλν θχθιν εξγαζηψλ, επέθηαζε ησλ δηθηχσλ ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο πψιεζεο, shop-in-shop θαη franchising, Εξαμηνιαία Οκονομική Εκθεση από έωρ τηρ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ 17

18 δηεχξπλζε ηνπ δηθηχνπ ην 2008 κε ζπλνιηθά 5 λέα ζεκεία πψιεζεο (2 ζε Ονπκαλία & Θχπξν θαη 3 λέα shop-in-shop ζην Ξνιπθαηάζηεκα Golden Hall ζην Καξνχζη), ίδξπζε 5 επηπιένλ λέσλ θαηαζηεκάησλ κέζα ζηελ επφκελε ηξηεηία Δπηπξφζζεηα, ν Όκηινο πξνρψξεζε ζηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο ζπγαηξηθήο S.C. FASHION BOX ROMANIA SRL θαη ηεο εηαηξίαο S.C. COTROCENI PARK SA, γηα ηελ δεκηνπξγία λένπ εηαηξηθνχ REPLAY STORE 140 η.κ. ζην Βνπθνπξέζηη ηεο Ονπκαλίαο, εληφο ηνπ ππφ θαηαζθεπή εκπνξηθνχ θέληξνπ COTROCENI PARK ην νπνίν αλακέλεηαη λα είλαη ζε ιεηηνπξγία ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ Ρέινο ζεκεηψλεηαη, φηη ε FASHION BOX ΔΙΙΑΠ, είλαη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ ίδξπζε λέσλ θαηαζηεκάησλ REPLAY ζε Ιάξηζα, Ζξάθιεην θαη εληφο λέσλ ππφ θαηαζθεπή Shopping Malls ζηελ Αηηηθή, ελψ βξίζθεηαη θνληά ζηελ νινθιήξσζε ζπκθσλίαο γηα ηελ ίδξπζε REPLAY OUTLET ζηελ Ονπκαλία. Πε επίπεδν νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ γηα ην ζχλνιν ηεο ρξήζεο 2008, ν ελνπνηεκέλνο θχθινο εξγαζηψλ εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζε επξψ 32,5 εθαη. απμεκέλνο θαηά 14,3% έλαληη ηνπ Ρα θέξδε πξν ηφθσλ θφξσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ ζηα επξψ 3,3 εθαη. απμεκέλα θαηά 14,3%. Ρα θέξδε πξν θφξσλ ηνπ Νκίινπ αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ ζηα επξψ 2 εθαη. απμεκέλα θαηα 10,93% ελψ ηέινο ηα θέξδε κεηά θφξσλ θαη δηθαησκάησλ εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα επξψ 1,5 εθαη. ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 22,0% έλαληη ηεο ρξήζεο Αληίζηνηρα γηα ην ζχλνιν ηεο ρξήζεο ηνπ 2008 ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο κεηξηθήο εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζε επξψ 32,2 εθαη. απμεκέλνο θαηά 14,5% έλαληη ηνπ Ρα θέξδε πξν ηφθσλ θφξσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ ζηα επξψ 3,75 εθαη. απμεκέλα θαηά 24,77%. Ρα θέξδε πξν θφξσλ ηεο Δηαηξείαο αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ ζηα επξψ 2,5 εθαη. απμεκέλα θαηά 28,61% ελψ ηέινο ηα θέξδε κεηά θφξσλ ζα δηακνξθσζνχλ ζηα επξψ 1,9 εθαη. ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 34,77% έλαληη ηεο ρξήζεο Αθξηβέο αληίγξαθν ηεο Δθζέζεσο Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ ελέθξηλε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζηελ απφ ζπλεδξίαζή ηνπ. Ζ παξνχζα εμακεληαία έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηελ πεξίνδν 01/01/ /06/2008 έρεη αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε Biancardi Attilio Ρζνπβειεθάθεο Θσλζηαληίλνο Ιάζθνο Ξέινπαο Ξξφεδξνο ΓΠ Αληηπξφεδξνο Γ.Π & Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο Κέινο ΓΠ Εξαμηνιαία Οκονομική Εκθεση από έωρ τηρ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ 18

19 2. Έθζεζε Δπηζθόπεζεο Νξθσηώλ Διεγθηώλ Έθζεζε επηζθφπεζεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο Ξξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο FASHION BOX ΔΙΙΑΠ ΑΔ Δηζαγσγή Δπηζθνπήζακε ηνλ ζπλεκκέλν ηζνινγηζκφ ηεο FASHION BOX ΔΙΙΑΠ ΑΔ (ε Δηαηξεία) ηεο 30 εο Ηνπλίνπ 2008, θαζψο θαη ηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο (ν Όκηινο), ηηο ζρεηηθέο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο εμάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε απηήλ ηελ εκεξνκελία θαζψο θαη ηηο επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ελδηάκεζε νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ.3556/2007. Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εθαξκφδνληαη ζηελ ελδηάκεζε νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε («ΓΙΞ 34»). Γηθή καο επζχλε είλαη ε έθθξαζε ελφο ζπκπεξάζκαηνο επί απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο κε βάζε ηελ επηζθφπεζή καο. Δχξνο ηεο εξγαζίαο επηζθφπεζεο Γηελεξγήζακε ηελ επηζθφπεζε καο ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Ξξφηππν Δπηζθφπεζεο 2410 «Δπηζθφπεζε Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο πνπ Γηελεξγείηαη απφ ηνλ Αλεμάξηεην Διεγθηή ηεο Νηθνλνκηθήο Κνλάδαο» ζην νπνίν παξαπέκπνπλ ηα Διιεληθά Διεγθηηθά Ξξφηππα. Ζ επηζθφπεζε ζπλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, θπξίσο απφ πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα νηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά ζέκαηα θαη ζηελ εθαξκνγή θξηηηθήο αλάιπζεο θαη ινηπψλ δηαδηθαζηψλ επηζθφπεζεο. Ρν εχξνο κίαο εξγαζίαο επηζθφπεζεο είλαη νπζησδψο κηθξφηεξν απφ έλαλ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Διεγθηηθά Ξξφηππα θαη επνκέλσο, δελ καο δίδεη ηελ δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπκε ηελ δηαζθάιηζε φηη έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο φια ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία ζα είραλ επηζεκαλζεί ζε έλαλ έιεγρν. Θαηά ζπλέπεηα, ε παξνχζα δελ απνηειεί έθζεζε ειέγρνπ. Ππκπέξαζκα Δπηζθφπεζεο Κε βάζε ηελ δηελεξγεζείζα επηζθφπεζε, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε πνπ ζα καο νδεγνχζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε δελ έρεη θαηαξηηζζεί, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 34. Εξαμηνιαία Οκονομική Εκθεση από έωρ τηρ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ 19

20 Αλαθνξά επί άιισλ λνκηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ ζεκάησλ Ξέξαλ ηεο αλσηέξσ ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο επηζθνπήζακε θαη ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηεο εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ.3556/2007 θαη ησλ θαη εμνπζηνδφηεζε απηνχ ηνπ Λφκνπ, Απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. Απφ ηελ αλσηέξσ επηζθφπεζε δηαπηζηψζακε φηη ε ελ ιφγσ έθζεζε πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Λφκν θαη ηηο Απνθάζεηο θαη είλαη ζπλεπήο κε ηελ ζπλεκκέλε νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. Αζήλα, 11 Απγνχζηνπ 2008 Ζ Νξθσηή Διέγθηξηα Ινγίζηξηα Διπίδα Ιεσλίδνπ Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι Εξαμηνιαία Οκονομική Εκθεση από έωρ τηρ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ 20

21 3. Δλδηάκεζε Θαηάζηαζε Ηζνινγηζκνύ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ Κε Θπθινθνξηαθά Πηνηρεία Δλεξγεηηθνύ 30/06/08 31/12/07 30/06/08 31/12/07 Άχια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο Δπελδχζεηο Πε Θπγαηξηθέο Δπηρεηξήζεηο Δπελδχζεηο ζε Ππγγελείο Δπηρεηξήζεηο Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο Πύλνιν Θπθινθνξηαθά Ξεξηνπζηθά Πηνηρεία Απνζέκαηα Aπαηηήζεηο απφ πειάηεο Απαηηήζεηο απφ Θπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο Ινηπά Θπθινθνξηαθά ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Πύλνιν Πύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ & ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ Ίδηα Θεθάιαηα Κεηνρηθφ θεθάιαην Γηαθνξά πέξ Ρν Άξηην Ινηπά απνζεκαηηθά Ππλαιιαγκαηηθή Γηαθνξά Κεηαηξνπήο Ηζνινγηζκνχ Απνηειέζκαηα Δηο Λένλ Απνηειέζκαηα Ξεξηφδνπ Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο Κεηξηθήο Γηθαηψκαηα Κεηνςεθίαο Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο Καθξνπξφζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο Ξαξάγσγα Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο Πύλνιν Καθξνπξόζεζκσλ πνρξεώζεσλ Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο πνρξεψζεηο ζε Ξξνκεζεπηέο πνρξεψζεηο ζε Θπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ Δπφκελε Σξήζε Ρξέρνπζεο Φνξνινγηθέο πνρξεψζεηο Ινηπέο Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο Βξαρππξφζεζκεο Ξξνβιέςεηο Πύλνιν Βξαρππξόζεζκσλ πνρξεώζεσλ Πύλνιν πνρξεώζεσλ Πύλνιν Ηδηώλ Θεθαιαίσλ θαη πνρξεώζεσλ Εξαμηνιαία Οκονομική Εκθεση από έωρ τηρ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ 21

22 4. Δλδηάκεζε Θαηάζηαζε ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ Νκίινπ Ν ΝΚΗΙΝΠ Ν ΝΚΗΙΝΠ 01/01-30/06/08 01/01-30/06/07 01/04-30/06/08 01/04-30/06/07 Θύθινο Δξγαζηώλ Θφζηνο Ξσιεζέλησλ ( ) ( ) ( ) ( ) Κηθηά Θέξδε / (δεκηέο) Ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο Έμνδα δηνίθεζεο ( ) ( ) ( ) ( ) Έμνδα δηάζεζεο ( ) ( ) ( ) ( ) Ινηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο ( ) ( ) ( ) ( ) Θέξδε /(δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα ( ) ( ) ( ) (92.260) Θέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ (66.008) Φφξνο εηζνδήκαηνο ( ) ( ) (46.547) (42.551) Θέξδε/(δεκηέο) κεηά απν θόξνπο από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο Θέξδε κεηά απφ θφξνπο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο Θέξδε κεηά από θόξνπο από ζπλερηδόκελεο & δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο ( ) (13.813) ( ) (13.813) Θαηαλέλνληαη ζε : Κεηφρνπο εηαηξείαο ( ) (13.695) Κεηφρνπο κεηνςεθίαο (126) (206) (102) (118) Βαζηθά Θέξδε αλά Κεηνρή 0,0936 0,0632 (0,0131) (0,0541) Πύλνςε απνηειεζκάησλ πεξηόδνπ Θέξδε/(δεκίεο) πξν Φφξσλ Σξεκαηνδνηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Απνηειεζκάησλ θαη Απνζβέζεσλ Θέξδε/(δεκίεο) πξν Φφξσλ Σξεκαηνδνηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Απνηειεζκάησλ Θέξδε πξν θφξσλ (66.008) Θέξδε κεηά απφ Φφξνπο ( ) (13.813) ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΡΝ ΘΝΛΓΙΗΝ "ΘΔΟΓΖ/(ΕΖΚΗΔΠ) ΞΟΝ ΦΝΟΩΛ, ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΩΛ, ΔΞΔΛΓΡΗΘΩΛ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ ΘΑΗ ΠΛΝΙΗΘΩΛ ΑΞΝΠΒΔΠΔΩΛ ΡΝ ΝΚΗΙΝ Ν ΝΚΗΙΝΠ Ν ΝΚΗΙΝΠ 01/01-30/06/08 01/01-30/06/07 01/04-30/06/08 01/04-30/06/07 Θέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ (66.008) Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα (21.127) (4.406) (3.168) (3.093) Αποζβέζεις περιόδοσ Θέξδε/(δεκίεο) πξν Φόξσλ Σξεκαηνδνηηθώλ θαη Δπελδπηηθώλ Απνηειεζκάησλ θαη Απνζβέζεσλ Εξαμηνιαία Οκονομική Εκθεση από έωρ τηρ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ 22

23 5. Δλδηάκεζε Θαηάζηαζε ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ Δηαηξείαο Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 01/01-30/06/08 01/01-30/06/07 01/04-30/06/08 01/04-30/06/07 Θύθινο Δξγαζηώλ Θφζηνο Ξσιεζέλησλ ( ) ( ) ( ) ( ) Κηθηά Θέξδε / (δεκηέο) Ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο Έμνδα δηνίθεζεο ( ) ( ) ( ) ( ) Έμνδα δηάζεζεο ( ) ( ) ( ) ( ) Ινηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο ( ) ( ) ( ) ( ) Θέξδε /(δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα ( ) ( ) ( ) (90.891) Θέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ Φφξνο εηζνδήκαηνο ( ) ( ) (46.603) (42.551) Θέξδε/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο Θέξδε κεηά απφ θφξνπο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο Θέξδε κεηά από θόξνπο από ζπλερηδόκελεο & δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο Θαηαλέκνληαη ζε : Κεηφρνπο εηαηξείαο Κεηφρνπο κεηνςεθίαο Βαζηθά Θέξδε αλά Κεηνρή 0,1135 0,0755 0,0058 (0,0060) Πύλνςε απνηειεζκάησλ πεξηόδνπ Θέξδε/(δεκίεο) πξν Φφξσλ Σξεκαηνδνηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Απνηειεζκάησλ θαη Απνζβέζεσλ Θέξδε/(δεκίεο) πξν Φφξσλ Σξεκαηνδνηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Απνηειεζκάησλ Θέξδε πξν θφξσλ Θέξδε κεηά απφ Φφξνπο ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΡΝ ΘΝΛΓΙΗΝ "ΘΔΟΓΖ/(ΕΖΚΗΔΠ) ΞΟΝ ΦΝΟΩΛ, ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΩΛ, ΔΞΔΛΓΡΗΘΩΛ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ ΘΑΗ ΠΛΝΙΗΘΩΛ ΑΞΝΠΒΔΠΔΩΛ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 01/01-30/06/08 01/01-30/06/07 01/04-30/06/08 01/04-30/06/07 Θέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα (20.673) (4.320) (2.719) (3.026) Αποζβέζεις περιόδοσ Θέξδε/(δεκίεο) πξν Φόξσλ Σξεκαηνδνηηθώλ θαη Δπελδπηηθώλ Απνηειεζκάησλ θαη Απνζβέζεσλ Εξαμηνιαία Οκονομική Εκθεση από έωρ τηρ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ 23

24 6. Δλνπνηεκέλε θαηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ Πύλνιν θαζαξήο ζέζεο έλαξμεο πεξηόδνπ Θέξδε/(δεκίεο) πεξηφδνπ κεηά απφ θφξνπο 01/01-30/06/2007 Κεηνρηθό θεθάιαην Απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο πέξ Ρν Άξηην Ινηπά απνζεκαηηθά Απνηειέζκαηα εηο λένλ Ππλ/θέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο Ηζνινγηζκνύ Γηαθνξέο ελνπνίεζεο ΠΛΝΙΝ Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο ΠΛΝΙΝ ΝΚΗΙΝ (5.818) (143) Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ( ) 0 0 Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα ( ) ( ) ( ) Πρεκαηηζκφο Ραθηηθνχ Απνζεκαηηθνχ (53.987) 0 0 Θαζαξφ εηζφδεκα θαηαρσξεκέλν απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ελνπνίεζεο 01/01-30/06/ (4.473) (4.473) (4.473) Γηθαηψκαηα κεηoςεθίαο (206) 0 Πύλνιν θαζαξήο ζέζεο ιήμεο πεξηόδνπ (10.291) (349) Πύλνιν θαζαξήο ζέζεο έλαξμεο πεξηόδνπ Θέξδε/(δεκίεο) πεξηφδνπ κεηά απφ θφξνπο 01/01-30/06/ (12.214) (582) Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα ( ) ( ) ( ) Πρεκαηηζκφο Ραθηηθνχ Απνζεκαηηθνχ (66.273) 0 0 Θαζαξφ εηζφδεκα θαηαρσξεκέλν απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ελνπνίεζεο 01/01-30/06/ Γηθαηψκαηα κεηoςεθίαο (126) 0 Πύλνιν θαζαξήο ζέζεο ιήμεο πεξηόδνπ (10.066) (708) Εξαμηνιαία Οκονομική Εκθεση από έωρ τηρ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ 24

25 7. Θαηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ Κεηξηθήο Δηαηξείαο Κεηνρηθό θεθάιαην πέξ Ρν Άξηην Ινηπά Απνζεκαηηθά Απνηειέζκαηα εηο λένλ Πύλνιν Πύλνιν θαζαξήο ζέζεο έλαξμεο πεξηόδνπ Θέξδε/(δεκίεο) πεξηφδνπ κεηά απφ θφξνπο 01/01-30/06/ Αχμεζε/(κείσζε) κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ( ) 0 Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 0 0 Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα ( ) ( ) Πρεκαηηζκφο Ραθηηθνχ Απνζεκαηηθνχ (53.987) 0 Ξψιεζε ρξενγξάθσλ 0 0 Πύλνιν θαζαξήο ζέζεο ιήμεο πεξηόδνπ Πύλνιν θαζαξήο ζέζεο έλαξμεο πεξηόδνπ Θέξδε/(δεκίεο) πεξηφδνπ κεηά απφ θφξνπο 01/01-30/06/ Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 0 0 Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 0 0 Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα ( ) ( ) Πρεκαηηζκφο Ραθηηθνχ Απνζεκαηηθνχ (66.273) 0 Ξψιεζε ρξενγξάθσλ 0 0 Πύλνιν θαζαξήο ζέζεο ιήμεο πεξηόδνπ Εξαμηνιαία Οκονομική Εκθεση από έωρ τηρ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ 25

26 8. Δλδηάκεζε θαηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ ΝΚΗΙΝ ΔΡΑΗΟΔΗΑ Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 0 30/06/ /06/ /06/ /06/2007 Θέξδε πξν θφξσλ(ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο) Θέξδε πξν θφξσλ(δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο) 0 0 Ξιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ Ξξνβιέςεηο Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (1.936) 0 0 Απνηειέζκαηα(έζνδα, έμνδα, θέξδε & δεκηέο)επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ( ) (5.184) ( ) (5.097) Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα Ξιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο: Κείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ ( ) ( ) ( ) ( ) Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ ( ) ( ) ( ) ( ) (Κείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) Κείνλ: Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα ( ) ( ) ( ) ( ) Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη (40.844) ( ) (38.685) ( ) Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ ( ) ( ) 0 0 ( ) 0 Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ ( ) ( ) ( ) ( ) Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ Ρφθνη εηζπξαρζέληεο Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα Δπελδπηηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο 0 0 Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (36.864) ( ) ( ) Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Ξιεξσκέο γηά κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα Δμνθιήζεηο δαλείσλ Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (ρξενιχζηα) Κεξίζκαηα πιεξσζέληα ( ) ( ) ( ) ( ) Σξεκαηνδνηηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο 0 0 Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ) ( ) ( ) Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ Εξαμηνιαία Οκονομική Εκθεση από έωρ τηρ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ 26

«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ

«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ (1 ε Ηαλνπαξίνπ - 30 ε Ηνπλίνπ 2010) (ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Λ. 3556

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2014 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή: Με ζχκθσλε γλψκε Θέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2012 (Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Πειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Πχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007

ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Πχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007 ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΑΟ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2015

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2015 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2015 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή: Με ζχκθσλε γλψκε (πνζά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ ΑΟ.Κ.Α.Δ : 8032/06/Β/86/45 22 ν ρηι Δ.Ν Αζελώλ-Ιακίαο 145 65 Αγ. Πηέθαλνο - ΑΘΖΛΑ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 1 Ηαλνπαξίνπ έσο Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα (ΓΙΞ) θαη ηα Γηεζλή

Διαβάστε περισσότερα

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.)

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) 2012 VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 έωσ 31 Δεκεμβρίου 2012) Σφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2013

ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2013 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2013 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ - ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ - ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ & ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν Θ Δ Θ Ο Ν Τ Α.Δ.» ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ (1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3556/2007 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2012 (1/1-31/12/2012) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009)

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) ΔΛΥΠΖ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΥΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ - ΛΑΞΑΘΡΗΑΠ OIKONOMIKEΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ 2009 (1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) Ξίλαθαο

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 Γηεχζπλζε έδξαο : Ι. Ππγγξνχ 209-211, 17121

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2012. (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007, άξζξν 4) ΘΡΔΣΑ ΦΑΡΚ Α.Β.Δ.Δ. ΑΡ.Κ.Α.Δ. 11867/06/Β/86/38

ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2012. (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007, άξζξν 4) ΘΡΔΣΑ ΦΑΡΚ Α.Β.Δ.Δ. ΑΡ.Κ.Α.Δ. 11867/06/Β/86/38 ΔΣΖΗΑ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΘΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2012 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007, άξζξν 4) ΘΡΔΣΑ ΦΑΡΚ Α.Β.Δ.Δ. ΑΡ.Κ.Α.Δ. 11867/06/Β/86/38 15 ν ρικ. Δζληθήο Νδνχ Οεζχκλνπ - Ζξαθιείνπ Γήκνο Αξθαδίνπ Οεζχκλεο Ρ.Θ. 74100

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ: Γελ απαηηείηαη (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) Οη ελδηάκεζεο

Διαβάστε περισσότερα