ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ (Ιςχφει από 01/01/2011 ζωσ 31/12/2011)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011. (Ιςχφει από 01/01/2011 ζωσ 31/12/2011)"

Transcript

1 ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 (Ιςχφει από 01/01/2011 ζωσ 31/12/2011)

2 ΕΙΔΙΚΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ Διαφ. Πρόγραμμα ανά ΕΜΦΑΝΙΕΙ (C.P.M) - BOOKED CAMPAIGNS ΟΝΟΜΑΙΑ ΘΕΗ impressions Prestitial Η διαφιμιςθ εμφανίηεται πριν "φορτϊςει" το site 600 X ,00 - Sliding Billboard Κορυφι 728x300 --> 728x90 28,00 Aρχικά το δθμιουργικό εμφανίηεται να ςπρϊχνει ςιγά ςιγά το περιεχόμενο του site και φτάνει ςε διάςταςθ 728x300 pixels. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα το δθμιουργικό "ανεβαίνει" και παίρνει τθν διάςταςθ των 728x90 pixels. ΕΙΔΙΚΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ Χρονοχρζωση / εβδομάδα (Δευτζρα Κυριακή) ΟΝΟΜΑΙΑ ΘΕΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙΡΟ Προβολι ςτο header του Enet.gr 234 X ,00 τακερι κζςθ, που παίηει ςε όλο το site / χωρίσ κριτιρια ςτόχευςθσ ΧΟΡΗΓΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑ Ε ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΟΤ ENET.GR - κατόπιν ςυνεννόθςθσ χωρίσ κριτιρια ςτόχευςθσ NTYIMO ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΣΤΙΜΟ Ε ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ENET.GR - κατόπιν ςυνεννόθςθσ χωρίσ κριτιρια ςτόχευςθσ

3 ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕ BANNER Διαφ. Πρόγραμμα ανά ΕΜΦΑΝΙΕΙ (C.P.M) - BOOKED CAMPAIGNS ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΟΝΟΜΑΙΑ ΘΕΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΗ impressions 728 X 90_HOME_TOP Κορυφι 728 x 90 18, X 250_ΗΟΜΕ_TOP1 300 X 250_HOME_TOP2 Κορυφι Δεξιά 300 x ,00 Κάτω από τθν επικαιρότθτα 300 x ,00 χωρίσ κριτιρια ςτόχευςθσ 300 X 250_HOME_BOTTOM Κάτω δεξιά, τελευταίο 300 x 250 8,00 ΕΩΣΕΡΙΚΕ ΕΛΙΔΕ (ROS) ΟΝΟΜΑΙΑ ΘΕΗ impressions 728 X 90_ROS_TOP Κορυφι 728 x 90 15, X 90_ROS_TOP Κορυφι Δεξιά 234 x 90 8, X 250_ROS_TOP Κορυφι Δεξιά 300 x , X 250_ROS_2 728 X 90_ROS_BOTTOM Κάτω από το τελευταίεσ Ειδιςεισ (2ο ςτθ ςειρά) Πάνω από το footer του site 300 x , x 90 6,00 χωρίσ κριτιρια ςτόχευςθσ ΗΜΕΙΩΕΙ 1. Παρζχεται θ δυνατότθτα προςκικθσ κριτθρίων ςτόχευςθσ (F.C. - Γεωγραφικι τόχευςθ - Ιςοκατανομι - επιλογι θμερϊν κ.λπ.) με επιπλζον χρζωςθ 2 / εμφανίςεισ - impressions (ανά κριτιριο). 2. τισ περιπτϊςεισ που χρθςιμοποιοφνται κριτιρια ςτόχευςθσ αυτά κα πρζπει να κακορίηονται απο τον ad server τθσ Ελευκεροτυπίασ. υνεπϊσ, ο κϊδικασ του διαφθμιηόμενου κα πρζπει να είναι αςτόχευτοσ. 3. Για expandable δθμιουργικά θ χρζωςθ είναι 20% επιπλζον, επί του τιμοκαταλόγου. 4. Για synchronised δθμιουργικά θ χρζωςθ είναι 25% επιπλζον, επί του τιμοκαταλόγου.

4 ΟΝΟΜΑΙΑ ΘΕΗ ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΗ - STABLE CAMPAIGNS (Δευτζρα - Κυριακι) ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΛΙΔΑ (HOME PAGE) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (ΕΝΑΛΛΑΓΗ 2 ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΙΔΙΑ ΘΕΗ) 234 X 90_HOME_TOP Μζςθ Δεξιά 234 x X 90_HOME_TOP 630 X 90_HOME_MIDDLE 630 X 90_HOME_BOTTOM Κάτω από το βαςικό κζμα του Enet.gr Πάνω από το "Κλικ ςτθν Επικαιρότθτα" Πάνω από το "Δθμοφιλζςτερεσ Ειδιςεισ" 630 x x x X 250_MIDDLE _LEFT Μζςθ Αριςτερά 300 x X 250_HOME_MIDDLE 1 Πάνω από το επιλογζσ 300 x Χωρίσ κριτιρια ςτόχευςθσ 300 X 250_HOME_MIDDLE x 90_HOME_BOTTOM Κάτω από το επιλογζσ Πάνω από το footer του site 300 x x TEXT LINK KAI LOGO Κάτω από τθν αρκρογραφία Κείμενο: ΕΩ 55 χαρακτιρεσ // Logo: 85 x 55 pixels ΕΩΣΕΡΙΚΕ ΕΛΙΔΕ - ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΕΝΟΣΗΣΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ή ΠΟΛΙΣΙΚΗ ή ΕΛΛΑΔΑ ή ΔΙΕΘΝΗ ή ΣΕΧΝΕ ή ΑΘΛΗΣΙΜΟ ή ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ή ΤΓΕΙΑ) ΟΝΟΜΑΙΑ ΘΕΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (1 ΔΙΑΦ/ΕΝΟ ΣΗΝ ΙΔΙΑ ΘΕΗ) 630 x x 90 Κάτω από το βαςικό άρκρο Κάτω από κάκε άρκρο μίασ ενότθτασ 630 x 90 pixels x 90 pixels Κ/ Χωρίσ κριτιρια ςτόχευςθσ

5 MOBILE.ENET.GR Διαφ. Πρόγραμμα ανά ΕΜΦΑΝΙΕΙ (C.P.M) - BOOKED CAMPAIGNS ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΛΙΔΑ (HOME PAGE) ΟΝΟΜΑΙΑ ΘΕΗ impressions 300 x 50 pixels.1 Πάνω από 1ο κζμα 300 x 50 pixels 18, x 50 pixels.2 Πάνω από το ςφυγμό 300 x 50 pixels 14, x 50 pixels x 50 pixels.4 Πάνω από το Σελευταίεσ Ειδιςεισ Κάτω από το Σελευταίεσ Ειδιςεισ 300 x 50 pixels 8, x 50 pixels 5,00 ΕΩΣΕΡΙΚΕ ΕΛΙΔΕ (ROS) ΟΝΟΜΑΙΑ ΘΕΗ (Banner / button - ςε pixels) impressions (C.P.M.) 300 x 50 pixels.1.ros Πάνω από 1ο κζμα 300 x 50 pixels 15, x 50 pixels.2.ros Πάνω από το ςφυγμό 300 x 50 pixels 12,00 Χωρίς κριτήρια στόχευσης ΗΜΕΙΩΕΙ 1. Παρζχεται θ δυνατότθτα προςκικθσ κριτθρίων ςτόχευςθσ (F.C. - Γεωγραφικι τόχευςθ - Ιςοκατανομι - επιλογι θμερϊν κ.λπ.) με επιπλζον χρζωςθ 2 / εμφανίςεισ - impressions (ανά κριτιριο). 2. τισ περιπτϊςεισ που χρθςιμοποιοφνται κριτιρια ςτόχευςθσ αυτά κα πρζπει να κακορίηονται απο τον ad server τθσ Ελευκεροτυπίασ. υνεπϊσ, ο κϊδικασ του διαφθμιηόμενου κα πρζπει να είναι αςτόχευτοσ.

6 ΕΙΔΙΚΕ ΗΜΕΙΩΕΙ 1. Είναι δυνατι θ φιλοξενία ειδικϊν "dynamic motion" εφαρμογϊν (Rich Media) κατόπιν ςυμφωνίασ. 2. Δθμιουργικά διαφορετικϊν διαςτάςεων από αυτζσ που αναφζρονται, φιλοξενοφνται κατόπιν ςυνεννόθςθσ. 3. Σο διάςτθμα τθσ μίασ εβδομάδασ (7 ςυνεχόμενεσ, θμερολ/κζσ θμζρεσ - Δευτζρα/Κυριακι) αποτελεί τον ελάχιςτο χρόνο προβολισ, για καμπάνιεσ Χρονοχρζωςθσ (Stable campaigns). Για ςυνεργαςίεσ διαφορετικοφ χρονικοφ διαςτιματοσ κα πρζπει να προθγείται ζγκαιρθ ςυνεννόθςθ, προκειμζνου να διευκολφνεται ο προγραμματιςμόσ και να πιςτοποιοφνται οι διακεςιμότθτεσ των χϊρων. 4. Η τιμολόγθςθ κα γίνεται με βάςθ τισ Εμφανίςεισ / Impressions που κα ζχει καταγράψει ο ad server του enet.gr. τθ περίπτωςθ που θ διαφθμιςτικι καμπάνια ολοκλθρωκεί χρονικά και οι παραδοκείςεσ εμφανίςεισ υπολείπονται των αρχικά εκτιμθκζντων ςε ποςοςτό μεγαλφτερο του 10%, τότε θ διάρκεια τθσ καμπάνιασ παρατείνεται μζχρι τελικισ παράδοςθσ των κατ' εκτίμθςθ εμφανίςεων. τθν αντίκετθ περίπτωςθ δεν κεμελιϊνεται υποχρζωςθ παράταςθσ τθσ καμπάνιασ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ - ΠΡΟΘΕΜΙΕ Παράδοση εντολών καταχώρισης : 3 εργάσιμες ημζρες πριν τθν θμ/νια εμφάνιςθσ. Παράδοση δημιουργικών : 2 εργάσιμες ημζρες πριν τθν θμ/νια εμφάνιςθσ. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΤΠΕΝΘΤΜΙΗ : Βαςικι προχπόκεςθ για τθ δζςμευςθ ςυγκεκριμζνων διαφθμιςτικϊν χϊρων αποτελεί θ αποςτολι - και τελικι αποδοχι εκ μζρουσ τθσ Χ.Κ. Σεγόπουλοσ Εκδόςεισ Α.Ε. - των ςχετικϊν εντολϊν καταχϊριςθσ. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1. Σα διάφορα δθμιουργικά (banners) κα πρζπει να ζχουν μζγεκοσ μζχρι 59 kbytes. ε αντίκετθ περίπτωςθ κα πρζπει να προθγείται ςυνεννόθςθ. 2. Format δθμιουργικϊν : GIF, JPEG, FLASH, CODE. 3. Σα expandable banners κα πρζπει να ανοίγουν (expansion) με "mouse over" & να κλείνουν (retraction) με "mouse out". 4. Σα banners με ιχο (audio) κα πρζπει να ξεκινοφν με τον ιχο απενεργοποιθμζνο. Η ενεργοποίθςι του κα πρζπει να γίνεται από τον χριςτθ με sound on/off button. 5. ε κάκε περίπτωςθ, απαραίτθτθ προχπόκεςθ πριν τθν τελικι ςυμφωνία ςυνεργαςίασ, αποτελεί ο ζλεγχοσ των δθμιουργικϊν από το τεχνικό τμιμα του enet.gr

7 ΓΕΝΙΚΕ ΗΜΕΙΩΕΙ για την ΚΑΣΑΚΕΤΗ - ΑΠΟΣΟΛΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΩΝ: Η αποςτολι των δθμιουργικϊν μπορεί να γίνει και μζςω , ςτο οποίο πρζπει - ανά περίπτωςθ - να ςυμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω επιςυναπτόμενα : 1) Αν πρόκειται για σταθερό/στατικό (image) banner, το δθμιουργικό κα πρζπει να είναι ςε ςε format.jpg ι.gif. Σα.gif banners μπορεί να είναι static ι animated. Ο μόνοσ περιοριςμόσ είναι να μιν υπερβαίνουν τα 50 ΚΒ. το κα επιςυνάπτονται το δθμιουργικό κακϊσ και το link ςτο οποίο κα παραπζμπει. 2) Αν πρόκειται για flash banner, το δθμιουργικό κα πρζπει να είναι ςε format.swf ι.fla. Εφόςον είναι ςε format.fla κα πρζπει να ζχουμε ςτθ διάκεςι μασ και τισ γραμματοςειρζσ που χρθςιμοποιοφνται ςτο δθμιουργικό και όλο το πικανό ςυνοδευτικό υλικό που είναι απαραίτθτο για ομαλι επεξεργαςία / προβολι / αναπαραγωγι του.fla ε κάκε περίπτωςθ το flash banner πρζπει να ςυνοδεφεται από το αντίςτοιχο image banner, ζτςι ϊςτε να προβάλλεται και ςτουσ χριςτεσ που δεν διακζτουν flash plugin. Και εδϊ ο μόνοσ περιοριςμόσ είναι να μθν υπερβαίνουν τα 59 ΚΒ. το κα επιςυνάπτονται το δθμιουργικό, το αντίςτοιχο ςτατικό (image banner), κακϊσ και το link ςτο οποίο κα παραπζμπει. 3) ε ό,τι αφορά ςτο Mobile.enet.gr, τα δθμιουργικά πρζπει να είναι ςε gif, jpeg ι png μορφι. Δεν πρζπει να ξεπερνοφν τα 5 kb, είναι απλζσ εικόνεσ ι τα 7,6 kb αν πρόκειται για animated gif. Σονίηεται ότι θ αποςτολι του link παραπομπισ είναι ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ ςε ΟΛΕ τισ περιπτώςεισ δθμιουργικών (ςτατικά/δυναμικά, αρχεία εικόνασ, εφαρμογζσ/αρχεία flash ) ΓΕΝΙΚΕ ΗΜΕΙΩΕΙ 1. Επι των τιμϊν τιμοκαταλόγου ςτισ Διαφθμιςτικζσ Επιχειριςεισ παρζχεται ζκπτωςθ 20%. Η χοριγθςθ πρόςκετων εκπτϊςεων είναι δυνατι, ανάλογα με τθν ζκταςθ τθσ εκάςτοτε ςυνεργαςίασ. 2. Οι τιμζσ προςαυξάνονται με τισ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ (που ςιμερα είναι ΦΠΑ 23%). 3. Ο διαδικτυακόσ τόποσ διατθρεί το δικαίωμα να αρνθκεί κατά τθν κρίςθ του τθν φιλοξενία προβολισ που προςβάλλει το κφροσ ι τθν αιςκθτικι του, τα δθμιουργικά τθσ οποίασ δεν είναι ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί ι δθμιουργεί τεχνικά. 4. To enet.gr εντάςςει ςτον προγραμματιςμό του καταχωρίςεισ μόνο κατόπιν γραπτισ διαδικτυακόσ τόποσ διατθρεί το δικαίωμα να αρνθκεί κατά τθν κρίςθ του τθν φιλοξενία εντολισ του διαφθμιηομζνου ι του διαφθμιςτι που μεςολαβεί. τθν εντολι πρζπει να αναγράφονται αναλυτικά τα ακριβι ςτοιχεία τθσ ςυνεργαςίασ (ςτοιχεία τιμολόγθςθσ, ςχιμα δθμιουργικοφ, διάρκεια προβολισ, κζςθ καταχϊριςθσ, κόςτοσ κλπ.)

8

Τιμοκατάλογος 2014 Διαφημιστικό Κόστος ( ) για 1.000 impressions (CPM)

Τιμοκατάλογος 2014 Διαφημιστικό Κόστος ( ) για 1.000 impressions (CPM) Τιμοκατάλογος 2014 Διαφημιστικό Κόστος ( ) για 1.000 impressions (CPM) Διαστάσεις Δημιουργικού / Ενότητα (σελίδες) εμφάνισης Homepage & ROS 728x90 8 Push down banner 960x50 (expands to 250) 12 Push down

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ:ϋϋΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΘ ΔΙΑΦΘΜΙΘϋϋ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΘΓΘΣΘ: MΟΤΣΑΚΘ ΒΑΙΛΘ ΑΜΑΡΙΣΘ ΝΙΚΟ ΧΑΝΙΑ 2010 2 Copyright Νίκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2014 Διαφημιστικό Κόστος ( ) για 1.000 impressions (CPM)

Τιμοκατάλογος 2014 Διαφημιστικό Κόστος ( ) για 1.000 impressions (CPM) Τιμοκατάλογος 2014 Διαφημιστικό Κόστος ( ) για 1.000 impressions (CPM) Διαστάσεις Δημιουργικού / Ενότητα (σελίδες) εμφάνισης Homepage ROS 728x90 7 6 Push down banner 960x50 (expands to 250) 10 - Push down

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Ε Λ Ι Δ Α

Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Ε Λ Ι Δ Α ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012 Α. Διαφημιστικό κόστος ανά 1.000 impressions Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Ε Λ Ι Δ Α Κωδικός Σελίδα Διάσταση banner CPM HOME.728.1 728x90 12 ΗΟΜΕ.300.1 (1 ο ) 300x250 14 HOME.468.1 (1 ο ) 468x60

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 3

Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 3 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 3 Α. Αρχικό Διαφημιστικό Κόστος ανά 1.000 impressions Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Ε Λ Ι Δ Α HOME.LEADER Κεντρική σελίδα (1 ο ) 728x90 12 HOME.LEADER Κεντρική σελίδα (1 ο ) 980x90

Διαβάστε περισσότερα

TIMOΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε. 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ.1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ CPM...

TIMOΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε. 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ.1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ CPM... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΡΤ Α.Ε. ΓΕΜΗ 127248401000 ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 136 11527 ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ:997476074 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ:2107407143 ΦΑΞ: 2107407178 TIMOΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

TIMOΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε. 2015

TIMOΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε. 2015 TIMOΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΡΤ Α.Ε. ΓΕΜΗ 127248401000 ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 136 11527 ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ:997476074 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ:2107407143

Διαβάστε περισσότερα

Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ.

Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ. COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προχποθζςεισ Χρήςησ Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεφει ςτο Μαροφςι Λεωφ. Κθφιςίασ 44 (ςτο εξισ COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 2014 Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Επιμζλεια: Βαρλάμθσ Νίκοσ ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. 01/01/2014 Πύνακασ Περιεχομϋνων ΚΥΙΑ ΟΘΟΝΘ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ... 3 ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΡΩΛΘΣΕΙΣ... 6 ΑΡΟΔΕΙΞΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ "Ανάπτυξθ διαδικτυακισ εφαρμογισ για οπτικοποίθςθ χρονοςειρϊν από βάςεισ δεδομζνων και πρόβλεψθ μελλοντικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ Ch@t Fighters. ΕΙ ΑΓΩΓΗ «Vodafone-Panafon Ανώνυμθ Ελλθνικι Εταιρεία Σθλεπικοινωνιών» «Vodafone-Panafon» VODAFONE

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ Ch@t Fighters. ΕΙ ΑΓΩΓΗ «Vodafone-Panafon Ανώνυμθ Ελλθνικι Εταιρεία Σθλεπικοινωνιών» «Vodafone-Panafon» VODAFONE ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ch@t Fighters. Α. ΕΙΑΓΩΓΗ 1. Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «Vodafone-Panafon Ανώνυμθ Ελλθνικι Εταιρεία Σθλεπικοινωνιών» και το διακριτικό τίτλο «Vodafone-Panafon» (εφεξισ θ VODAFONE

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Πίνακασ Περιεχομζνων 2011 Vrsion 5.2 (Οκτϊβριοσ 2011)... 3 Vrsion 5.1 (Ιοφλιοσ 2011)... 12 Vrsion 5.0 (Ιανουάριοσ 2011)... 23 2010 Vrsion 4.8 (Αφγουςτοσ 2010)... 36 Vrsion 4.7 (Απρίλιοσ 2010)... 39 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΚΑΔΚΚΣΤΟ ΑΔΑ: 7ΚΙ0Η-ΑΘΦ ΑΔΑΜ: 14PROC002485742 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 16-12-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/1397 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (COSMOTE) με ζδρα ςτο Μαροφςι

Διαβάστε περισσότερα

αθηνόραμα.gr τιμοκατάλογος διαφήμισης 2011 Τιμοκατάλογος Διαφήμισης 2011

αθηνόραμα.gr τιμοκατάλογος διαφήμισης 2011 Τιμοκατάλογος Διαφήμισης 2011 Τιμοκατάλογος Διαφήμισης 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ αθηνόραμα.gr Αρχική σελίδα... 3 αθηνόραμα.gr Προβολή στις εσωτερικές σελίδες (ROS)... 5 αθηνόραμα.gr Προβολή σε συγκεκριμένη ενότητα... 7 αθηνόραμα.gr Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

αθηνόραμα.gr τιμοκατάλογος διαφήμισης 2012 Τιμοκατάλογος Διαφήμισης 2012

αθηνόραμα.gr τιμοκατάλογος διαφήμισης 2012 Τιμοκατάλογος Διαφήμισης 2012 Τιμοκατάλογος Διαφήμισης 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ αθηνόραμα.gr Αρχική σελίδα... 3 αθηνόραμα.gr Προβολή στις εσωτερικές σελίδες (ROS)... 5 αθηνόραμα.gr Προβολή σε συγκεκριμένη ενότητα... 7 αθηνόραμα.gr Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α1.Περιβάλλον του Ζργου

Α1.Περιβάλλον του Ζργου ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ Α1.Περιβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτην υλοποίηςη του αντικειμζνου του Ζργου Στθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του ζργου εμπλζκονται ο Διμοσ Καςτοριάσ, θ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ντζίφα Ιωάννα 1 ΣΥΝΟΨΗ Σο κυρίωσ κζμα τθσ εργαςίασ μασ αποτελεί θ επιχείρθςθ art

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ. Ρολυτεχνικι Σχολι Ρατρϊν Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Ρλθροφορικισ. Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν:

ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ. Ρολυτεχνικι Σχολι Ρατρϊν Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Ρλθροφορικισ. Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν: ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ Ρολυτεχνικι Σχολι Ρατρϊν Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Ρλθροφορικισ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν: «Επιςτιμθ και Τεχνολογία Υπολογιςτϊν» Διπλωματικι Εργαςία: «Ψθφιοποίθςθ πολιτιςμικοφ αποκζματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

Εργασία στο Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Εργασία στο Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Η Ιστοσελίδα The Other Greece Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Επιμέλεια της Εργασίας: Δόλκα Κορνηλία Ιωάννα Μπέτου Αγγελική Παπακωνσταντίνου Νικολέτα Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα