ΤΜΗΜΑ XI ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ XI ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ XI ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 309 Γενικές προδιαγραφές µετρητικών διατάξεων 1. Οι µετρητικές διατάξεις και τα εξαρτήµατά τους πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο. Ως µετρητική διάταξη νοείται ένα σύνολο εξοπλισµού, που περιλαµβάνει µετρητή, εξοπλισµό καταγραφής, εξοπλισµό διαβίβασης δεδοµένων και µετασχηµατιστές οργάνων. 2. Οι µετρητικές διατάξεις πρέπει να πληρούν τους όρους που καθορίζονται στον παρόντα Κώδικα και να εφαρµόζουν πρωτόκολλο επικοινωνίας που καθορίζεται από τον ιαχειριστή του Συστήµατος. 3. Οι προδιαγραφές και απαιτήσεις που καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρµόζονται τόσο στους κύριους µετρητές όσο και στους µετρητές επαλήθευσης. 4. Οι µετρητές που χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι εγκεκριµένου τύπου. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος συντάσσει και τηρεί κατάλογο των εγκεκριµένων τύπων µετρητών, ο οποίος διατίθεται στους Χρήστες έπειτα από σχετική αίτηση. Άρθρο 310 ιεθνή πρότυπα µετρητών και µετασχηµατιστών Για τους µετρητές και τους µετασχηµατιστές ισχύουν τα ακόλουθα διεθνή πρότυπα: Α) IEC Στατικοί µετρητές Wh εναλλασσοµένου ρεύµατος για ενεργό ενέργεια (κλάση 0.2S & 0.5S) Β) IEC Στατικοί µετρητές Varh εναλλασσοµένου ρεύµατος για άεργο ενέργεια (κλάση 2 & 3) Γ) IEC Μετασχηµατιστές έντασης ) IEC Μετασχηµατιστές τάσης Ε) IEC Μετασχηµατιστές οργάνων - Συνδυασµένοι Μ/Σ. 328

2 ΣΤ) IEC Στατικοί µετρητές Wh εναλλασσοµένου ρεύµατος για ενεργό ενέργεια (κλάση 1 & 2) Ζ) IEC Ανταλλαγή δεδοµένων για ενδείξεις των µετρητών - ανταλλαγή δεδοµένων µε απ' ευθείας σύνδεση τοπικά. Άρθρο 311 Πρότυπα µετρητικών διατάξεων 1. Κάθε µετρητική διάταξη πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. Οι προδιαγραφές αυτές τροποποιούνται µε απόφαση του ιαχειριστή του Συστήµατος, που εγκρίνεται από τη ΡΑΕ, λαµβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις. 2. Κάθε µετρητής τοποθετείται σε κατάλληλα σχεδιασµένο ερµάριο, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις περιβάλλοντος εγκατάστασης, που καθορίζει ο κατασκευαστής του, και οι οποίες εξασφαλίζουν τουλάχιστον την προστασία από υγρασία ή διείσδυση σκόνης και από φυσική ζηµιά και κραδασµούς και τη διατήρηση της κατάλληλης θερµοκρασίας. Το ερµάριο πρέπει να µπορεί να κλειδώνεται και να σφραγίζεται ώστε να εµποδίζεται η αυθαίρετη πρόσβαση σε αυτό. Για τη διενέργεια των µετρήσεων εγκαθίσταται ένας µετασχηµατιστής έντασης, όπως καθορίζεται στο πρότυπο IEC ή σε ισοδύναµο ευρωπαϊκό πρότυπο και ένας µετασχηµατιστής τάσης, όπως καθορίζεται στο πρότυπο IEC ή σε ισοδύναµο ευρωπαϊκό πρότυπο. 3. Όταν εγκαθίστανται ενιαίες µονάδες µετασχηµατιστών τάσης και έντασης διενεργείται έλεγχος ακρίβειας, που καλύπτει και την αλληλεπίδρασή τους, όπως προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 8 του προτύπου IEC Οι µετρητές ανάλογα µε τα πρότυπα IEC ή IEC που ισχύουν για αυτούς ή σύµφωνα µε άλλο ισοδύναµο ευρωπαϊκό πρότυπο συνδέονται µε µετασχηµατιστές τάσης και έντασης και τοποθετούνται σε ερµάριο µέτρησης που σφραγίζεται ασφαλώς και βρίσκεται κοντά στον εξοπλισµό καταγραφής δεδοµένων και τηλεπικοινωνίας. 5. Η αποθήκευση των δεδοµένων γίνεται είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά του µετρητή µέσω καταγραφέα δεδοµένων. 6. Όταν χρησιµοποιείται εξωτερικός καταγραφέας δεδοµένων πρέπει να παρέχεται µία έξοδος ανά µετρούµενη ποσότητα. 7. Οι νέοι µετρητές και οι µετρητές που εγκαθίστανται κατ' αντικατάσταση παλαιότερων πρέπει να παρέχουν τουλάχιστον οκτώ καταγραφές καταναλισκόµενης ενέργειας και τέσσερις καταγραφές ζήτησης ισχύος. 8. Οι µετρητές πρέπει να διαθέτουν έναν αθροιστικό καταχωρητή ενέργειας, που διατηρεί τη µετρηµένη καταχωρηµένη ποσότητα σε κάθε περίπτωση. Όλος ο εξοπλισµός της επικοινωνίας των δεδοµένων πρέπει να πληροί τα σχετικά διεθνή πρότυπα και τις συστάσεις της ITU που αφορούν µεταφορά δεδοµένων µέσω των συστηµάτων τηλεπικοινωνίας. 329

3 9. Τυχόν ειδικές απαιτήσεις µόνωσης εφαρµόζονται σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής επαγγελµατικής πρακτικής και σε αντιστοιχία µε τις ειδικές απαιτήσεις του προµηθευτή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 10. Τα πιστοποιητικά των µετασχηµατιστών τάσης και έντασης και των δοκιµών των µετρητών πρέπει να διατίθενται για επιθεώρηση από το ιαχειριστή του Συστήµατος. Άρθρο 312 Ακρίβεια εξοπλισµού και όρια σφαλµάτων 1. Η ακρίβεια των διαφόρων τµηµάτων της µετρητικής διάταξης πρέπει να πληροί τα σχετικά πρότυπα IEC ή άλλα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα. 2. Για το σκοπό των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου ως ονοµαστική ισχύς του κυκλώµατος σε προσδιορίζεται η χαµηλότερη ονοµαστική ισχύς των βασικών στοιχείων των εγκαταστάσεων, και ιδίως η ικανότητα των µετασχηµατιστών ή η ικανότητα των γραµµών του κυκλώµατος. Οι προβλέψεις σχετικά µε την ακρίβεια της µετρητικής διάταξης πρέπει να λαµβάνουν υπόψη κάθε µελλοντική αύξηση ισχύος της ήδη υπάρχουσας βασικής εγκατάστασης. Για την εκτίµηση αυτή χρησιµοποιούνται οι µέγιστες συνεχείς ικανότητες σε των βασικών στοιχείων των εγκαταστάσεων. 3. Η κλάση ακρίβειας ή άλλο ισοδύναµο µέγεθος καθορίζονται σύµφωνα µε την ικανότητα µεταφοράς της σύνδεσης σε και πρέπει να αντιστοιχούν τουλάχιστον µε τις προβλέψεις του παρακάτω πίνακα: Κλάση ακριβείας εξοπλισµού Ισχύς συνδέσεων Τύπος Εξοπλισµού > <1 Μετασχηµατιστής έντασης Μετασχηµατιστής τάσης 0.2S 0.2S 0.5S 0.5S Μετρητές 0.2S 0.5S Τα υπολογιστικά συστήµατα και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας πρέπει να είναι συµβατά µε τις απαιτήσεις του ιαχειριστή του Συστήµατος για τις της διαδικασίας µετρήσεων. 330

4 Άρθρο 313 Μετρούµενα µεγέθη και παράµετροι 1. Για κάθε ανεξάρτητο κύκλωµα η µετρητική διάταξη κάθε Χρήστη πρέπει να µπορεί να µετρά την εισερχόµενη ποσότητα ενέργειας σε kwh και την εισερχόµενη ποσότητα ενέργειας σε kvarh. Για κάθε ανεξάρτητο κύκλωµα η µετρητική διάταξη κάθε παραγωγού και κάθε πελάτη µε αυτοπαραγωγή πρέπει επιπλέον να µπορεί να µετρά την εξερχόµενη ενέργεια σε kwh και την εξερχόµενη ενέργεια σε kvarh. 2. Για κάθε ανεξάρτητο κύκλωµα και για κάθε περίοδο ζήτησης 15 λεπτών η µετρητική διάταξη κάθε Χρήστη πρέπει να µπορεί να µετρά την εισερχόµενη ποσότητα ενέργειας σε kwh και την εισερχόµενη ποσότητα ενέργειας σε kvarh. Για κάθε ανεξάρτητο κύκλωµα και για κάθε περίοδο ζήτησης 15 λεπτών η µετρητική διάταξη κάθε παραγωγού και κάθε πελάτη µε αυτοπαραγωγή πρέπει επιπλέον να µπορεί να µετρά την εξερχόµενη ενέργεια σε kwh και την εξερχόµενη ενέργεια σε kvarh. 3. Οι µετρητικές διατάξεις πρέπει να µπορούν να υπολογίζουν τη ροή της ενεργού και αέργου ισχύος στη διάρκεια κάθε περιόδου µέτρησης για κάθε οριζόµενο σηµείο µέτρησης. 4. Η ποσότητα της καθαρής ενέργειας που παραδίδεται άµεσα στο Σύστηµα ή στο ίκτυο από κάθε µονάδα παραγωγής, που είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα, µετράται ανεξάρτητα από εκείνη που παραδίδει κάθε άλλη µονάδα. 5. Οι ποσότητες της ενέργειας που παραδίδει ένας αυτοπαραγωγός και της ενέργειας µε την οποία τροφοδοτείται µετρώνται ανεξάρτητα. 6. Νέοι µετρητές καθώς και µετρητές που εγκαθίστανται σε αντικατάσταση παλαιών πρέπει να µπορούν να τηλεµετρούν τις τιµές ζήτησης και τις καταγραφές µέγιστης ζήτησης ενέργειας. Άρθρο 314 Αποθήκευση πληροφοριών Τα µέσα που χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση των πληροφοριών των µετρητών πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις εξής προϋποθέσεις: Α) Να διαθέτουν χωρητικότητα αποθήκευσης 96 περιόδων την ηµέρα τουλάχιστον για 20 ηµέρες και για όλες τις τιµές ζήτησης. Β) Οι αποθηκευµένες τιµές ζήτησης πρέπει να αντιστοιχούν σε ακέραιες τιµές kw ή kvαr ή αριθµού παλµών και να έχουν ανάλυση καλύτερη από ~0.1% σε πλήρες φορτίο. Γ) Η ακρίβεια των τιµών ενέργειας που υπολογίζονται σύµφωνα µε τις τιµές ζήτησης πρέπει να παραµένει εντός των ορίων ±0.1% σε πλήρες φορτίο της µετρούµενης ενέργειας από τον αντίστοιχο µετρητή. 331

5 ) Η τιµή κάθε µετρούµενης ποσότητας ενέργειας της περιόδου ζήτησης που δεν αποθηκεύθηκε για τη συγκεκριµένη περίοδο ζήτησης πρέπει να µεταφέρεται στην επόµενη περίοδο. Ε) Σε περίπτωση βλάβης της τροφοδοσίας της µετρητικής διάταξης, η µετρητική διάταξη πρέπει να προστατεύει όλες τις πληροφορίες που αποθηκεύθηκαν έως τη χρονική στιγµή της βλάβης και να διατηρεί την ακρίβεια της ώρας κατά το Άρθρο 323. ΣΤ) Εάν υπάρχουν συνεχείς βλάβες στην τροφοδοσία, το ρολόι, το ηµερολόγιο και όλα τα δεδοµένα, πρέπει να υποστηρίζονται για µια περίοδο δέκα ηµερών χωρίς σύνδεση µε εξωτερική τροφοδοσία. Ζ) Οι λειτουργίες «ανάγνωσης» δεν επιτρέπεται να διαγράφουν ή να τροποποιούν τα καταµετρηµένα και αποθηκευµένα δεδοµένα. Η) Έπειτα από απαίτηση του ηλεκτρονικού συστήµατος λήψης και αυτόµατης µεταβίβασης των αποτελεσµάτων των µετρήσεων, κάθε µετρητική διάταξη πρέπει να µπορεί να παρέχει οποιοδήποτε τµήµα των δεδοµένων που είναι αποθηκευµένα σε αυτήν. Άρθρο 315 Κύριοι µετρητές και Εναλλακτικοί µετρητές 1. Στις συνδέσεις που έχουν ισχύ µεγαλύτερη από 10 τοποθετούνται κύριοι µετρητές και εναλλακτικοί µετρητές, που λειτουργούν από ανεξάρτητα τυλίγµατα µετασχηµατιστών τάσης και έντασης. 2. Τα τυλίγµατα των µετασχηµατιστών τάσης και έντασης και τα καλώδια σύνδεσης τέτοιων τυλιγµάτων µε τους κύριους µετρητές εξυπηρετούν αποκλειστικά τις συνδέσεις που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο. Τα καλώδια και οι συνδέσεις σφραγίζονται µε ασφαλή τρόπο. 3. Τα τυλίγµατα των µετασχηµατιστών τάσης και τα καλώδια σύνδεσης των τυλιγµάτων µε τους εναλλακτικούς µετρητές επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται και για άλλους σκοπούς, µόνο εάν πληρούνται οι συνολικές απαιτήσεις ακρίβειας και η τιµή των επιπρόσθετων φορτίων είναι δυνατόν να ελέγχεται από το ιαχειριστή του Συστήµατος. 4. Ο κύριος µετρητής, ο εναλλακτικός µετρητής και τα επιπρόσθετα συνδεδεµένα φορτία, πρέπει να έχουν ανεξάρτητες ασφάλειες στην τροφοδοσία τους από τους µετασχηµατιστές τάσης. Άρθρο 316 Νέοι και υπάρχοντες µετρητές Εάν οι ήδη εγκατεστηµένοι µετασχηµατιστές µετρήσεων δεν πληρούν όλους τους όρους του παρόντος Κώδικα, γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 332

6 Α) Σε περίπτωση σηµαντικής αλλαγής στην ηλεκτρική εγκατάσταση οι εγκαταστηµένοι µετασχηµατιστές αντικαθίστανται από νέους µετασχηµατιστές µετρήσεων που πληρούν τους όρους του παρόντος Κώδικα. Β) Εάν οι εγκαταστηµένοι µετασχηµατιστές δεν διενεργούν αποκλειστικά τις µετρήσεις που χρειάζονται για την εκκαθάριση, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ώστε οι πρόσθετες φορτίσεις να ποσοτικοποιούνται και να λαµβάνονται υπόψη στη βαθµονόµηση και τις δοκιµές. Οι πρόσθετες φορτίσεις δεν επιτρέπεται να αλλάζουν χωρίς να ενηµερώνεται ο ιαχειριστής του Συστήµατος. Γ) Οι κύριοι µετρητές, οι εναλλακτικοί µετρητές και οι πρόσθετες φορτίσεις πρέπει να τροφοδοτούνται από τους µετασχηµατιστές τάσης µέσω ανεξαρτήτων ασφαλειών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 317 Έγκριση και έλεγχος του εξοπλισµού 1. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος είναι αρµόδιος για την έγκριση του τύπου κάθε µετρητή, την πιστοποίησή του και την πραγµατοποίηση δοκιµών για την πιστοποίηση της συµβατότητάς του µε τις απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου, σύµφωνα µε τους όρους της άδειας κάθε Χρήστη. 2. Για την πιστοποίηση των µετρητών ισχύουν τα εξής: Α) Κάθε νέα µετρητική διάταξη υποβάλλεται στις προβλεπόµενες δοκιµές πιστοποιήσεων. Οι δοκιµές διενεργούνται σύµφωνα µε τα πρότυπα IEC που καθορίζονται στο Άρθρο 310. Β) Μετά τις δοκιµές πιστοποιήσεων εκδίδονται πιστοποιητικά µετρητών, τα οποία ισχύουν για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών είναι δυνατόν να διαφέρει, ανάλογα µε τον τύπο του µετρητή και να τροποποιείται όταν αυτό είναι αναγκαίο. Γ) Μετά την πιστοποίηση ο µετρητής σφραγίζεται. Η σφράγιση πρέπει να διατηρείται άθικτη ώστε ο µετρητής να διατηρείται στην πιστοποιηµένη κατάσταση. ) Μετρητές που τίθενται εκτός λειτουργίας πιστοποιούνται εκ νέου πριν επανασυνδεθούν για χρήση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. 333

7 3. Για τη µέτρηση της ενεργού και άεργου ισχύος, κάθε µετρητική διάταξη δοκιµάζεται και ρυθµίζεται ώστε να λειτουργεί εντός των συνολικών ορίων σφαλµάτων, που αναφέρονται στους πίνακες που ακολουθούν, αφού συνυπολογιστούν τυχόν σφάλµατα των µετασχηµατιστών τάσης και έντασης και η αντίσταση της καλωδίωσης ή των κυκλωµάτων προστασίας. Η διάταξη ρύθµισης βασίζεται σε αναγνωρισµένα εθνικά ή διεθνή πρότυπα. 334

8 Όρια σφαλµάτων στον δηλωµένο συντελεστή ισχύος ΕΝΕΡΓΟΣ ΙΣΧΥΣ Ισχύς συνδέσεων Ρεύµα ως ποσοστό % του ρεύµατος µέτρησης Συντελ. Ισχύος > <1 120% -10% 1 ±0.5% ± 1.0% ±2.0% ±3.0% 10% -5% 1 ±0.7% ± 1.5% ±2.5% ± 3.5% 5%-1% 1 ± 1.5% ±2.5% ±3.5% ±4.0% 120% -10% 0.5 επαγωγι κό 120% -10% 0.8 χωρητικ ό ± 1.0% ±2.0% ±3.0% ±3.5% ± 1.0% ±2.0% ±3.0% ±3.5% Όρια σφαλµάτων στον δηλωµένο συντελεστή ισχύος ΑΕΡΓΟΣ ΙΣΧΥΣ Ισχύς συνδέσεων Ρεύµα ως ποσοστό % του ρεύµατος µέτρησης Συντελ. Ισχύος > <1 120% -10% 0 ±4% ±4% ±4% ±4% 120% -20% επαγωγι κό 120% -20% χωρητικ ό ±5% ±5% ±5% ± 5% ±5% ±5% ±5% ± 5% 335

9 Άρθρο 318 Περιοδικός έλεγχος 1. Οι µετρητές, οι µετασχηµατιστές εντάσεως και οι µετασχηµατιστές τάσεως υποβάλλονται σε δοκιµές κατά την αρχική προµήθειά τους. Για την επαλήθευση της λειτουργίας εντός των προκαθορισµένων ορίων σφάλµατος, κατά το Άρθρο 317, είναι δυνατόν να διενεργούνται επιπλέον δοκιµές κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, όπως προβλέπεται στον πίνακα που ακολουθεί: Συµφωνηµένη ισχύς > <1 Περιοδικότητα ελέγχου 1 έτος 3 έτη 5 έτη 5 έτη 2. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος µπορεί ανάλογα µε την συµπεριφορά του µετρητή να επεκτείνει ή να µειώνει την περίοδο δοκιµών καθώς και να διενεργεί πρόσθετους ειδικούς ελέγχους. 3. Τόσο οι κύριοι µετρητές όσο και οι εναλλακτικοί µετρητές πρέπει να διαθέτουν σε µικρή απόσταση κατάλληλα κιβώτια δοκιµών, ώστε να διευκολύνονται οι επιτόπιες δοκιµές. Άρθρο 319 Έλεγχος σε ειδικές περιπτώσεις ή κατόπιν αίτησης Χρήστη 1. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος διεξάγει τους ελέγχους που κρίνει απαραίτητους, για να επιβεβαιώσει εάν η καταγεγραµµένη κατανάλωση σε κάθε σηµείο µέτρησης αντανακλά την πραγµατική κατανάλωση κάποιου Επιλέγοντα Πελάτη. 2. Οι µετρητές ελέγχονται και εκτός των καθοριζόµενων σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο χρονικών διαστηµάτων, όταν υπάρχει απόκλιση µεταξύ του κύριου µετρητή και του εναλλακτικού µετρητή µεγαλύτερη από 1,5 φορές από τα προκαθορισµένα όρια κατά το Άρθρο Κάθε Χρήστης µπορεί να απαιτεί τη διεξαγωγή δοκιµών στο µετρητή του. Εάν ο µετρητής λειτουργεί εντός των προκαθορισµένων ορίων σφάλµατος ο Χρήστης επιβαρύνεται µε το εύλογο κόστος των δοκιµών. Οι Χρήστες ενηµερώνονται σχετικά µε τις δοκιµές που πρόκειται να διεξαχθούν και τα αποτελέσµατά τους, και δικαιούνται να παρίστανται κατά τη διεξαγωγή τους, εάν το απαιτήσουν. 4. Κατά την διεξαγωγή των δοκιµών διασφαλίζεται η αποφυγή ή η ελαχιστοποίηση της διάρκειας τυχόν διακοπής µέτρησης, χρησιµοποιείται πιστοποιηµένος εξοπλισµός δοκιµών και πρέπει να πληρούνται τα αναγνωρισµένα εθνικά ή διεθνή πρότυπα αναφοράς. Η διεξαγωγή των δοκιµών 336

10 µπορεί µε συµφωνία να ανατίθεται σε διαπιστευµένο ανεξάρτητο εργαστήριο, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. 5. Η µετρητική διάταξη επανατίθεται σε λειτουργία και ελέγχεται για την λειτουργία της εντός των προκαθορισµένων ορίων ακρίβειας, το συντοµότερο δυνατό. 6. Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών καταχωρούνται. Τυχόν αποκλίσεις µεγαλύτερες του 0,1 % σηµειώνονται και αναφέρονται για έλεγχο. Εάν από τους ελέγχους επιβεβαιωθεί η διαφορά, ο ιαχειριστής του Συστήµατος και όσοι Χρήστες κρίνεται απαραίτητο, ενηµερώνονται και εφαρµόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στον παρόντα Κώδικα. Άρθρο 320 Καταγραφή Αποτελεσµάτων και παρακολούθηση λειτουργίας 1. Όταν από µία δοκιµή αποδεικνύεται η ύπαρξη σφάλµατος, που υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στο Άρθρο 317, το σφάλµα αυτό καταγράφεται πριν την άµεση ρύθµιση, επισκευή ή αντικατάσταση της µετρητικής διάταξης ή τυχόν ελαττωµατικού εξαρτήµατός της. 2. Οι καταγραφές των σχετικών δεδοµένων που απαιτούνται για τον χαρακτηρισµό µιας δοκιµής ή βαθµονόµησης ως επιτυχούς καταχωρούνται και επικαιροποιούνται, στη βάση δεδοµένων µετρητών και µετρήσεων. Άρθρο 321 Προστασία µετρητών και σχετικού εξοπλισµού 1. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος µεριµνά για τη σφράγιση των µετρητών, του εξοπλισµού συλλογής πληροφοριών και των συνδεδεµένων Modems καθώς και των τηλεφωνικών συνδέσεων. 2. Οι µετρητές εγκαθίστανται κατά τρόπο ώστε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων που περιέχονται σε αυτούς να προστατεύονται από κάθε επιτόπια ή αποµακρυσµένη ηλεκτρονική πρόσβαση, µε χρήση κατάλληλου συνθηµατικού κωδικού και ελέγχους ασφαλείας που καθορίζονται από τον ιαχειριστή του Συστήµατος. 3. Κάθε µετρητική διάταξη µαζί µε τον αντίστοιχο εξοπλισµό τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης τοποθετούνται σε ασφαλές ερµάριο µέτρησης, που έχει εγκατασταθεί σε περιοχή εύκολα προσβάσιµη, ελεύθερη από εµπόδια και καλά φωτιζόµενη µε τεχνητό φωτισµό. Το ερµάριο µέτρησης τοποθετείται σε εµφανές σηµείο, πρέπει να διαθέτει κλειδαριά και σφραγίζεται από το ιαχειριστή του Συστήµατος. Ο έλεγχος της φραγής διενεργείται σύµφωνα µε διαδικασίες που καθορίζονται κατά περίπτωση από το ιαχειριστή του Συστήµατος. Αποσφράγιση επιτρέπεται µόνο έπειτα από προηγούµενη συγκατάθεση του 337

11 ιαχειριστή του Συστήµατος. Σε επείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται αποσφράγιση και χωρίς συγκατάθεση του ιαχειριστή του Συστήµατος, οπότε και ενηµερώνεται στη συνέχεια άµεσα ο ιαχειριστής του Συστήµατος. 4. Η πρόσβαση στη µετρητική διάταξη και στις πληροφορίες που αυτή περιέχει καθώς και στον αντίστοιχο εξοπλισµό τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης διενεργείται σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζει ο ιαχειριστής του Συστήµατος. 5. Οι τοπικές ενδείξεις των µετρητών πρέπει να είναι πάντοτε εύκολα αναγνώσιµες. 6. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος ελέγχει τη θέση των σφραγίδων και τα εργαλεία σφραγίσεως και καταγράφει τα εργαλεία σφραγίσεως καθώς και τους εξουσιοδοτηµένους Χρήστες στους οποίους αυτά χορηγούνται. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος επιθεωρεί τα εργαλεία σφραγίσεως κάθε χρόνο. 7. Κάθε πρόσωπο που έχει πρόσβαση σε µετρητική διάταξη οφείλει να τη χειρίζεται µε ασφαλή και προσεκτικό τρόπο και να παίρνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την αποφυγή πρόκλησης ζηµιών σε αυτήν. Οι Χρήστες δηλώνουν αµέσως στον προµηθευτή της µετρητικής διάταξης εγγράφως κάθε ζηµία της, ανεξάρτητα από την αιτία που την προκάλεσε. Άρθρο 322 Αντικατάσταση εξοπλισµού µετρήσεων Εάν ορισµένη µετρητική διάταξη ή µέρος ή εξάρτηµά της καταστραφεί ή υποστεί ζηµιά ή παύσει να λειτουργεί ή βρίσκεται έξω από τα προκαθορισµένα όρια ακρίβειας, πρέπει να ρυθµίζεται, να αντικαθίσταται ή να επισκευάζεται άµεσα, ώστε να λειτουργεί εντός των προκαθορισµένων ορίων ακρίβειας το συντοµότερο δυνατό. Άρθρο 323 Συγχρονισµός µετρητικών διατάξεων 1. Κάθε µετρητική διάταξη ρυθµίζεται ετησίως στη θερινή ώρα σύµφωνα µε το UTC (Universal Time Clock). 2. Οι ρυθµίσεις του χρόνου επιτρέπεται να γίνονται και έπειτα από επικοινωνία µε το κεντρικό σύστηµα επεξεργασίας δεδοµένων που προβλέπεται στον παρόντα Κώδικα. 3. Κάθε περίοδος ζήτησης πρέπει να αρχίζει εντός χρονικής περιόδου ± 10 δευτερολέπτων της πραγµατικής ώρας. Η διάρκεια κάθε περιόδου ζήτησης πρέπει να είναι ακριβής εντός ορίων ± 0.1%, εκτός εάν ο συγχρονισµός του χρόνου έχει συµβεί σ' εκείνη την περίοδο. 338

12 Άρθρο 324 Σηµείο Μέτρησης 1. Το οριζόµενο σηµείο µέτρησης βρίσκεται από την πλευρά του σηµείου σύνδεσης του Χρήστη είτε µε το ίκτυο ή µε το Σύστηµα κατά περίπτωση, όπως προβλέπεται στην εκάστοτε σύµβαση σύνδεσης. 2. Έπειτα από έγκριση του ιαχειριστή του Συστήµατος είναι δυνατόν το πραγµατικό σηµείο µέτρησης να διαφέρει από το οριζόµενο σηµείο µέτρησης. 3. Όταν το πραγµατικό και το οριζόµενο σηµείο µέτρησης διαφέρουν, τυχόν απώλειες των µετασχηµατιστών ισχύος και των γραµµών διορθώνονται, ώστε να πληρείται η συνολική απαιτούµενη ακρίβεια στο οριζόµενο σηµείο µέτρησης. Η διόρθωση µπορεί να εφαρµόζεται τοπικά εντός της µετρητικής διάταξης ή εξ αποστάσεως. Άρθρο 325 Γενικές υποχρεώσεις Χρηστών 1. Κάθε Χρήστης οφείλει να επιτρέπει στο ιαχειριστή του Συστήµατος, και ιδίως στους υπαλλήλους, στους εκπροσώπους και στους υπεργολάβους του ιαχειριστή του Συστήµατος την πρόσβαση σε κάθε τµήµα των εγκαταστάσεών του, εφόσον αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο παρόν Κεφάλαιο. Ως δικαίωµα πρόσβασης νοείται ειδικότερα η είσοδος, η διέλευση και η παραµονή στις εγκαταστάσεις του Χρήστη, καθώς και η εγκατάσταση και χρήση οχηµάτων, µηχανηµάτων ή άλλου εξοπλισµού στους χώρους των εγκαταστάσεων του Χρήστη, που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο παρόν Κεφάλαιο. 2. Κάθε Χρήστης φροντίζει για τη σύναψη και την τήρηση των συµφωνιών και των προβλέψεων που διευκολύνουν την άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης, καθώς και την επανεξέτασή τους. 3. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος µπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις µετρητικές διατάξεις, τις οποίες θεωρεί αναγκαίες για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας του συστήµατος εκκαθάρισης και την εφαρµογή του παρόντος Κεφαλαίου. 4. Κάθε αλλαγή που αφορά ορισµένο µετρητή ή το Χρήστη στο όνοµα του οποίου έχει καταχωρηθεί ο µετρητής γνωστοποιείται άµεσα στο ιαχειριστή του Συστήµατος. 339

(α-164)...35. (α-165 α-172)...41

(α-164)...35. (α-165 α-172)...41 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ & ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Έκδοση 5.2 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 16 Ιουλίου 2010 Ρήτρα Επιφύλαξης ικαιωµάτων Εγχειρίδιο Μετρητών & Μετρήσεων Κάθε είδους πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Τηλεµέτρησης Μετρητών και Μετρήσεων Μ.Τ.

Εγχειρίδιο Τηλεµέτρησης Μετρητών και Μετρήσεων Μ.Τ. Εγχειρίδιο Τηλεµέτρησης Μετρητών και Μετρήσεων Μ.Τ. Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή... 7 1.1 Στόχος του Εγχειριδίου... 7 1.2 Αντικείµενο του Εγχειριδίου Τηλεµέτρησης Μετρητών Μέσης Τάσης... 7 2 ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ X ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ X ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ X ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Άρθρο 281 Γενικές προδιαγραφές σχεδιασµού και λειτουργίας 1. Για την ασφαλή και αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Ακολουθούμενα πρότυπα... 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Ακολουθούμενα πρότυπα... 3 Προδιαγραφές μετρητών και μετρήσεις μεγεθών σε απαίτηση της ΥΑ Δ6/Φ1/Οικ.8786 «Εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και μηχανισμού διασφάλισης του» ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.»

ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ µεταξύ του «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» της Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Εταιρείας «..» και της «ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ Έκδοση: 2.0.0 ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΕΚ ΟΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΜ ΠΡΟΣ ΡΑΕΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΡΑΕΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1 1.1 1.1.1 22.09.2004 07.10.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Μάιος 2011 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Σύµφωνα µε την περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ Έκδοση: 4.0.0 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΕΚ ΟΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΜ ΠΡΟΣ ΡΑΕΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΡΑΕΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1 1.1 1.1.1 22.09.2004 07.10.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ Έκδοση: 3.0.0 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΚ ΟΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΜ ΠΡΟΣ ΡΑΕΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΡΑΕΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1 1.1 1.1.1 22.09.2004 07.10.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ 1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ 1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ 1) Α/Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παράγρ. στο κείµενο Μέγεθος Ναι / Όχι Παράγραφος στην Προσφορά Ηλεκτρονική σύνδεση (link) στo CD µε την Προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΙΑΝΟΜΗΣ

Εγχειρίδιο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΙΑΝΟΜΗΣ Εγχειρίδιο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΙΑΝΟΜΗΣ Έκδοση 1.0 Μάιος 2011 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το παρόν Εγχειρίδιο απευθύνεται προς τους Ανεξάρτητους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 «..»

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 «..» ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ µεταξύ του «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» της Παραγωγού Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «..»

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «..» ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ στο Σύστηµα µεταξύ της εταιρείας «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και της Παραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1. Γενική Περιγραφή του Συστήµατος... 3 1.1. Γενικές πληροφορίες... 3 1.1.1. Αντικείµενο και κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 143/2010. Σχετικά µε τον Κανονισµό Μετρήσεων του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 143/2010. Σχετικά µε τον Κανονισµό Μετρήσεων του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 143/2010 Σχετικά µε τον Κανονισµό Μετρήσεων του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Άρθρο 326 Σύµβαση Σύνδεσης 1. Οι ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, που πρέπει να πληρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Έκδοση: 3.0.1 (Έκδοση που τροποποιεί την Έκδοση 3.0.0) ΜΑΙΟΣ 2012 ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΣΜ ΠΡΟΣ ΡΑΕΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΡΑΕΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ANΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα 14/11/2012 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: Φ2-2022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. /ση: Πλ. Κάνιγγος ΤΚ: 101 81 Αθήνα ΑΠΟΦΑΣΗ Πληροφ.: Eδ.

Διαβάστε περισσότερα

... 3... 4... 8... 9... 10 1 ... 12 2 ... 23 3

... 3... 4... 8... 9... 10 1 ... 12 2 ... 23 3 Εγχειρίδιο Κατανοµής Έκδοση 2.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 6 Σεπτεµβρίου 2010 Έκδοση 2.0 Σελίδα 1 Έκδοση 2.0 Σελίδα 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Έκδοση Ηµεροµηνία Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Σχέδιο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ Παράδειγµα Εκτύπωσης του προγράµµατος ERGA - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚτΕ 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΣ: 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 2/24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΥΡΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 1.1 Περιοχή λειτουργίας για τάση και συχνότητα... 5 1.2 Υποχρεωτική δυνατότητα ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές προδιαγραφές φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών και συστηµάτων» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

«Τεχνικές προδιαγραφές φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών και συστηµάτων» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2002 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ : 1081253/320/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ : 1234 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 15 η - ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

α. «πρατήριο» «εγκατάσταση» γ. «πρατηριούχος» «υπεύθυνος εγκατάστασης» ε. «ακροσωλήνιο» «στόμιο σωλήνα πληρώσεως»

α. «πρατήριο» «εγκατάσταση» γ. «πρατηριούχος» «υπεύθυνος εγκατάστασης» ε. «ακροσωλήνιο» «στόμιο σωλήνα πληρώσεως» Σχόλια Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Φ2-2022/14.11.2012, την απόφαση 40534/4859/16.8.2013, την ΠΟΛ.1206/30.8.2013, την Φ2 515/24.2.2014 και την Φ2 2204/4.9.2014 και την κ.υ.α. 79789/31.12.2014 (Βλέπε

Διαβάστε περισσότερα

(Σχέδιο) Κώδικας ιαχείρισης του ικτύου

(Σχέδιο) Κώδικας ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr (Σχέδιο) Κώδικας ιαχείρισης του ικτύου Αθήνα, Ιούλιος 2008 2 Τµήµα Ι: Γενικές διατάξεις ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Έκδ.1 αναθ.5 ηµ/νία έγκρ. 2/1/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών και Αποθεµάτων Ταχ. /νση: Αµαξοστάσιο ήµου Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα