Οικονοµική Αξιολόγηση Μετασχηµατιστών ιανοµής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονοµική Αξιολόγηση Μετασχηµατιστών ιανοµής"

Transcript

1 Tεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, III, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1-51 Οικονοµική Αξιολόγηση Μετασχηµατιστών ιανοµής Π. ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ ρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ν. ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Περίληψη Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται ένα µοντέλο οικονοµικής αξιολόγησης µετασχηµατιστών (Μ/Σ) διανοµής. Σκοπός αυτού του άρθρο υ είναι η αναλυτική παρουσίαση των βηµάτων που απαιτούνται για την επιλογή των πλέον οικονοµικών και ενεργειακά αποδοτικών µετασχηµατιστών. Ακολουθώντας το µοντέλο οικονοµικής αξιολό γησης, οι χρήστες των µετασχηµατιστών έχουν ένα εργαλείο για τον συνυπολογισµό του κόστους των απωλειών και του κόστους προµήθει ας των µετασχηµατιστών. Το άρθρο αυτό προσφέρει στους χρήστες των µετασχηµατιστών τη γνώση και τις µεθόδους για την αξιολόγηση των εναλλακτικών προσφορών µεταχηµατιστών και για την ικανο ποίηση της ανάγκης τους για εξοικονόµηση χρηµάτων και ενέργειας. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ηλεκτρικές εταιρίες βελτιώνουν την αποδοτικότητα των δικτύων µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, µειώνοντας τις απώλειες [1]. Οι βιοµηχανικοί και οι εµπορικοί χρήστες της ηλεκτρικής ενέργειας, επίσης, βελτιώνουν την αποδοτικότητα των δικτύων διανοµής τους, µειώνοντας τις απώλειες. Η µείωση των απωλειών µεταφοράς και διανο- µής γίνεται µε τις παρακάτω επτά µεθόδους []: (1) αντικατάσταση των µεγαλύτερων αγωγών που είναι σε λειτουργία, () αύξηση της τάσης του συστήµατος, (3) βελτίωση του συντελεστή ισχύος του συστήµατος µε προσθήκη πυκνωτών διακλάδωσης, (4) προσθήκη γραµµών µεταφοράς ή αγωγών τροφοδοσίας, (5) προσθήκη ή εξισορρόπηση φάσεων, (6) χρήση ενεργειακά αποδοτικών µετασχηµατιστών (χαµηλών απωλειών) και (7) επαναδιαµόρφωση του συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας. Ενώ µερικές από τις παραπάνω παρεµβάσεις µπορούν να υλοποιηθούν ευκολότερα από κάποιες άλλες, η χρήση των ενεργειακά αποδοτικών Μ/Σ πραγµατοποιείται πάντοτε εύκολα. εν χρειάζεται µεγάλη τεχνική εµπειρία, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν σωστά οι Μ/Σ χαµηλών απωλειών. Η χρήση των ενεργειακά αποδοτικών µετασχηµατιστών δεν απαιτεί τη γνώση του τρόπου µε τον οποίο έχουν σχεδιαστεί, ούτε και των µεθόδων παραγωγής µε τις οποίες έχουν κατασκευαστεί. Εκείνο που είναι απαραίτητο να γνωρίζει ο χρήστης είναι ο τρόπος µε τον οποίο θα πρέπει να επιλέξει τον Υποβλήθηκε: Έγινε δεκτή: περισσότερο οικονοµικό και ταυτόχρονα ενεργειακά αποδοτικό µετασχηµατιστή. Από τη δεκαετία του 1970, το αυξηµένο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας έχει οδηγήσει τις ηλεκτρικές εταιρίες να απαιτούν από τους κατασκευαστές µετασχηµατιστών να παράγουν περισσότερο αποδοτικούς µετασχηµατιστές, αν και µερικές µικρές ηλεκτρικές εταιρίες καθώς και βιοµηχανικοί και εµπορικοί χρήστες µετασχηµατιστών συνεχίζουν να χρησιµοποιούν φθηνότερους µη αποδοτικούς µετασχηµατιστές. Οι σηµερινοί µετασχηµατιστές είναι περισσότερο αποδοτικοί παρά ποτέ. Νέες τεχνικές κατασκευής και νέοι τύποι µαγνητικών υλικών έχουν οδηγήσει στην κατασκευή οικονο- µικών και ενεργειακά αποδοτικών µετασχηµατιστών [3, 4, 5]. Το άρθρο είναι οργανωµένο ως εξής: η απόδοση των µετασχηµατιστών αναλύεται στο δεύτερο τµήµα. Στο τρίτο τµήµα υπολογίζεται το κόστος των απωλειών και στο τέταρτο τµήµα περιγράφονται οι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος του µετασχηµατιστή. Στο πέµπτο τµήµα παρουσιάζεται το µοντέλο της οικονοµικής αξιολόγησης των µετασχη- µατιστών και στο έκτο τµήµα το µοντέλο αυτό εφαρµόζεται για την επιλογή της καλύτερης ανάµεσα σε έξι εναλλακτικές προσφορές µετασχηµατιστών συγκεκριµένου τύπου. Τέλος, στο έβδοµο τµήµα παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα της εργασίας. ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ η: η απόδοση του Μ/Σ S: το φορτίο του Μ/Σ cos φ: ο συντελεστής ισχύος του Μ/Σ losses: οι απώλειες του Μ/Σ NLL: οι απώλειες κενού φορτίου του Μ/Σ LL: οι απώλειες φορτίου του Μ/Σ S B : η ονοµαστική ισχύς του Μ/Σ TOC : το συνολικό κόστος κτήσης του Μ/Σ

2 5 Tεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, III, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1- BP: η τιµή πώλησης του Μ/Σ A: ο συντελεστής απωλειών κενού φορτίου του Μ/Σ B: ο συντελεστής απωλειών φορτίου του Μ/Σ SC: το ετήσιο κόστος της παραγωγικής ικανότητας του συστήµατος EC: το ετήσιο κόστος της ενέργειας HPY: οι ώρες λειτουργίας του Μ/Σ ανά έτος FCR: ο συντελεστής του ετήσιου κόστους της επένδυσης του Μ/Σ RF: ο συντελεστής ανοµοιοµορφίας του φορτίου του Μ/Σ LF: ο ετήσιος συντελεστής απωλειών του Μ/Σ PL: η ετήσια ισοδύναµη οµοιόµορφη αιχµή φορτίου του Μ/Σ TL SPL : το φορτίο του Μ/Σ τη στιγµή της αιχµής φορτίου του συστήµατος TL TPL : η αιχµή φορτίου του Μ/Σ f : ο ετήσιος συντελεστής φορτίου cos t _ NLL : το κόστος των απωλειών κενού φορτίου cos t _ LL : το κόστος των απωλειών φορτίου LM : ο πολλαπλασιαστής απωλειών USPW : ο συντελεστής παρούσας αξίας. ΑΠΟ ΟΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ.1. Υπολογισµός απόδοσης µετασχηµατιστών Οι µετασχηµατιστές διανοµής είναι πολύ αποδοτικές ηλεκτρικές µηχανές µε βαθµό απόδοσης πάνω από 95%. Η απόδοση ισχύος οποιασδήποτε ηλεκτρικής µηχανής ορίζεται ως ο λόγος της χρήσιµης ισχύος εξόδου προς την ισχύ εισόδου. Η απόδοση µπορεί να καθορισθεί µε ταυτόχρονη µέτρηση των ισχύων εξόδου και εισόδου. Ειδικά για µεγάλες µηχανές µία τέτοια µέτρηση είναι δαπανηρή και δύσκολη. Επιπλέον, όταν η απόδοση είναι υψηλή, µπορεί να επιτευχθεί µεγαλύτερη ακρίβεια, εάν η απόδοση εκφραστεί µέσω των απωλειών. Έτσι, η απόδοση των µετασχηµατιστών υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση: S cosϕ η S cosϕ + losses (.1) όπου S το φορτίο του µετασχηµατιστή σε VA, losses οι απώλειες σε W και cosφ ο συντελεστής ισχύος. Από την εξίσωση (.1) προκύπτει ότι η απόδοση του µετασχηµατιστή αυξάνεται µε µείωση των απωλειών του. Οι απώλειες του µετασχηµατιστή χωρίζονται σε απώλειες κενού φορτίου και σε απώλειες φορτίου. Οι απώλειες κενού φορτίου είναι σταθερές, ενώ οι απώλειες φορτίου είναι ανάλογες του φορτίου του µετασχηµατιστή. Έτσι, η απόδοση του µετασχηµατιστή δίνεται από τη σχέση [6]: S cosϕ η (.) S cosϕ + NLL + LL( S / S ) B όπου NLL οι απώλειες κενού φορτίου, LL οι απώλειες φορτίου και S B η ονοµαστική ισχύς του µετασχηµατιστή σε VA... Μέθοδοι βελτίωσης απόδοσης µετασχηµατιστών Η απόδοση του µετασχηµατιστή βελτιώνεται µε τη µείωση των απωλειών του [7]. Οι απώλειες του µετασχηµατιστή µπορούν να µειωθούν µε µεταβολή της σχεδίασης, της κατασκευής, της λειτουργίας και της συντήρησης του µετασχηµατιστή καθώς και µε εφαρµογή µεθόδων τεχνητής νοηµοσύνης. Η πλέον χρησιµοποιούµενη µέθοδος βελτίωσης της απόδοσης του µετασχηµατιστή είναι µέσω της µεταβολής της σχεδίασής του [8, 9]...1. Βελτίωση απόδοσης µέσω της σχεδίασης του µετασχηµατιστή Η ιδεατή σχεδίαση µετασχηµατιστή στοχεύει να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες κενού φορτίου και τις απώλειες φορτίου [10]. Για τη µείωση των απωλειών κενού φορτίου συνήθως επιλέγεται η µείωση της µαγνητικής επαγωγής. Όµως, η µείωση της µαγνητικής επαγωγής απαιτεί περισσότερες σπείρες, µε συνέπεια να αυξάνονται οι απώλειες φορτίου. Παρόµοια, αν µειωθεί η πυκνότητα του ρεύµατος, θα µειωθούν οι απώλειες φορτίου, όµως στην περίπτωση αυτή απαιτείται περισσότερο µαγνητικό υλικό, οπότε αυξάνονται οι απώλειες κενού φορτίου. Η σχεδίαση µετασχηµατιστή µε µειωµένες απώλειες είναι ένας συµβιβασµός από τη µια µεριά µε την κατανοµή των απωλειών στον πυρήνα και στα πηνία, και από την άλλη µεριά µε το βάρος, το µέγεθος, τον όγκο, την τάση βραχυκύκλωσης, τη µόνωση και το κόστος του µετασχηµατιστή. Οι σύγχρονες τεχνικές σχεδίασης µε τη βοήθεια Η/Υ επιτρέπουν πολλές µεταβολές στις µεταβλητές σχεδίασης µε αποτέλεσµα την επιλογή της βέλτιστης τεχνικοοικονοµικά λύσης. Στον πίνακα 1 φαίνεται πώς η µεταβολή της σχεδίασης του πυρήνα και των τυλιγµάτων µπορεί να µειώσει τις απώλειες κενού φορτίου και τις απώλειες φορτίου καθώς επίσης και πώς αυτές οι µεταβολές επηρεάζουν το κόστος του µετασχηµατιστή [].... Βελτίωση απόδοσης µέσω της κατασκευής του µετασχηµατιστή Οι τεχνικές κατασκευής των µετασχηµατιστών µέσω εναλλακτικών µαγνητικών υλικών και διαµορφώσεων του

3 Tεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, III, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1-53 Πίνακας 1: Εναλλακτικές τεχνικές µείωσης απωλειών. Table 1: Alternative loss reduction techniques. πυρήνα µειώνουν τις απώλειες κενού φορτίου. Οι κατασκευαστές χρησιµοποιούν πυριτιούχο σίδηρο υψηλής µαγνητικής διαπερατότητας, ψυχράς εξέλασης, µε προσανατολισµένους κόκκους. Για περαιτέρω µειώσεις των απωλειών κενού φορτίου χρησιµοποιούν πυριτιούχο σίδηρο χαραγµένο µε laser, στον οποίο οι κόκκοι είναι προσανατολισµένοι κατά την κατεύθυνση της µαγνητικής ροής. Επίσης, η χρήση άµορφου σιδήρου ως υλικού κατασκευής του πυρήνα οδηγεί σε µείωση των απωλειών κενού φορτίου από 75% έως 80% σε σχέση µε τον µετασχηµατιστή µε συµβατικό πυριτιούχο σίδηρο [11]. Ο πυριτιούχος σίδηρος, που είναι χαραγµένος µε laser, είναι ακριβότερος από το συµβατικό, ενώ πολύ πιο ακριβός είναι ο άµορφος σίδηρος. Για το λόγο αυτό οι δύο αυτές επιλογές µαγνητικού υλικού ακολουθούνται, όταν δίνεται µεγάλη βαρύτητα στο κόστος των απωλειών...3. Βελτίωση απόδοσης µέσω της λειτουργίας του µετασχηµατιστή Η επιλογή της ονοµαστικής ικανότητας (µεγέθους) του µετασχηµατιστή επηρεάζει την απόδοσή του [1]. Αν επιλεγεί µετασχηµατιστής µε µεγαλύτερη ονοµαστική ικανότητα από την απαιτούµενη, τότε αυξάνονται οι απώλειες κενού φορτίου, ενώ, αν επιλεγεί µετασχηµατιστής µικρότερου µεγέθους, τότε αυξάνονται οι απώλειες φορτίου. Ένας τρόπος µείωσης των απωλειών είναι µέσω της λειτουργίας των µετασχηµατιστών µε τρόπο, ώστε να υπάρχει ισορροπία στη φόρτισή τους, διότι οι συνολικές απώλειες είναι χαµηλότερες, όταν το φορτίο µοιράζεται στους µετασχηµατιστές σύµφωνα µε την ονοµαστική τους ικανότητα...4. Βελτίωση απόδοσης µέσω της συντήρησης του µετασχηµατιστή Η συντήρηση του µετασχηµατιστή περιλαµβάνει επιθεώρηση και έλεγχο, ανακαίνιση και απόσυρση. Πολλοί λίγοι χρήστες συντηρούν τους µετασχηµατιστές, προκειµένου να εξοικονοµήσουν ενέργεια. Η συντήρηση συνήθως συνδέεται µε την αξιοπιστία και την ασφάλεια. Αν ένας χρήστης µπορεί µε τρόπο οικονοµικό να αντικαταστήσει ένα λιγότερο αποδοτικό µε έναν περισσότερο αποδοτικό µετασχηµατιστή, τότε θα εξοικονοµεί ένα σηµαντικό ποσό ενέργειας...5. Βελτίωση απόδοσης µε εφαρµογή τεχνικών τεχνητής νοηµοσύνης Τεχνικές τεχνητής νοηµοσύνης έχουν πρόσφατα εφαρµοστεί για τη βελτίωση της απόδοσης των µετασχηµατιστών µέσω της µείωσης των απωλειών κενού φορτίου (οι απώλειες φορτίου παραµένουν αµετάβλητες) [4]. Πιο συγκεκριµένα, µε τη βοήθεια των δένδρων απόφασης προσδιορίζονται οι πιο σηµαντικές παράµετροι, που επηρεάζουν τις απώλειες κενού φορτίου [13]. Οι παράµετροι αυτές είναι η µαγνητική επαγωγή, οι µέσες ειδικές απώλειες (στα και στα Gauss) του µαγνητικού υλικού των τεσσάρων ατοµικών πυρήνων, ο λόγος του πραγµατικού προς το θεωρητικό συνολικό βάρος των τεσσάρων ατοµικών πυρήνων και ο λόγος των πραγµατικών προς τις θεωρητικές συνολικές απώλειες κενού φορτίου των τεσσάρων ατοµικών πυρήνων. Οι τιµές των παραµέτρων αυτών είναι γνωστές πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατασκευής των µετασχηµατιστών. Τα νευρωνικά δίκτυα εφαρµόζονται για την πρόβλεψη των απωλειών κενού φορτίου, χρησιµοποιώντας ως είσοδο τις τιµές των παραµέτρων που έχουν επιλεγεί από τα δένδρα απόφασης [14]. Η πρόβλεψη των απωλειών κενού φορτίου µε χρήση των νευρωνικών δικτύων είναι πολύ ακριβής (µέσο απόλυτο σχετικό σφάλµα 1.6%) και εφαρµόζεται µε επιτυχία στη βιοµηχανία κατασκευής µετασχηµατιστών τύπου τυλιχτού πυρήνα [15].

4 54 Tεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, III, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1- Σχήµα 1: Ενεργό µέρος Μ/Σ τύπου τυλιχτού πυρήνα. Figure 1: Active part of wound core type transformer. Ένας τριφασικός µετασχηµατιστής τύπου τυλιχτού πυρήνα αποτελείται από τέσσερις διαφορετικούς ατοµικούς πυρήνες (σχήµα 1). Όταν πρόκειται να κατασκευαστεί µία παρτίδα, έστω 50, µετασχηµατιστών (ίδια µελέτη και ίδιος τύπος µετασχηµατιστή), τότε πρέπει να επιλυθεί το πρόβληµα της οµαδοποίησης των πυρήνων, δηλαδή να συνδυαστούν οι 00 ατοµικοί πυρήνες µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο έτσι, ώστε να προκύψουν 50 Μ/Σ µε τις χαµηλότερες δυνατές απώλειες. Ένας προσεγγιστικός τρόπος, που χρησιµοποιείται παραδοσιακά για την επίλυση του προβλήµατος οµαδοποίησης, είναι να συνδυαστούν ατοµικοί πυρήνες µε µεγαλύτερες και µικρότερες απώλειες έτσι, ώστε να προκύψουν µετασχηµατιστές µε µέσες απώλειες. Οι τεχνικές τεχνητής νοηµοσύνης δίνουν µία πολύ καλύτερη λύση στο πρόβληµα της οµαδοποίησης των ατοµικών πυρήνων. Πιο συγκεκριµένα, τα νευρωνικά δίκτυα χρησιµοποιούνται για την πρόβλεψη των απωλειών κενού φορτίου κάθε ενός από τους εναλλακτικούς τρόπους συνδυασµού των ατοµικών πυρήνων. Επειδή ο αριθµός των συνδυασµών αυτών είναι αρκετά µεγάλος για έναν τυπικό αριθµό (π.χ. 00) πυρήνων, χρησιµοποιούνται οι γενετικοί αλγόριθµοι έτσι, ώστε να υπολογιστεί µέσα σε µερικές ανακυκλώσεις η βέλτιστη διάταξη των ατοµικών πυρήνων. Η µέθοδος αυτή έχει οδηγήσει στη µείωση των απωλειών κενού φορτίου που φτάνει ή και, ορισµένες φορές, ξεπερνά το 3%, για µία τυπική παρτίδα 50 µετασχηµατιστών [5]. 3. ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Οι ηλεκτρικές εταιρίες προµηθεύονται µετασχηµατιστές µε βάση το κριτήριο του συνολικού κόστους κτήσης, το οποίο δίνεται από τη σχέση [16, 17]: TOC BP + A* NLL + B * LL (3.1) όπου BP ($) είναι η τιµή πώλησης, Α ($/W) είναι ο συντελεστής απωλειών κενού φορτίου ή η αξία των απωλειών κενού φορτίου κατά τη διάρκεια ζωής του µετασχηµατιστή και B ($/W) είναι ο συντελεστής απωλειών φορτίου. Ο προσδιορισµός των συντελεστών Α και B περιλαµβάνει πολλούς οικο- νοµικούς και τεχνικούς παράγοντες, όπως π.χ. επιτόκιο, κόστος ενέργειας, κόστος παραγωγικής ικανότητας, ρυθµός ανάπτυξης της αιχµής του φορτίου, αποδοτική φόρτιση κ.τ.λ. Ανάµεσα σε εναλλακτικές προσφορές, πιο συµφέρουσα είναι η προµήθεια των µετασχηµατιστών µε το µικρότερο συνολικό κόστος κτήσης. Στα επόµενα θα περιγραφεί ο τρόπος υπολογισµού των συντελεστών Α και B από τις ηλεκτρικές εταιρίες καθώς και από τους βιοµηχανικούς και εµπορικούς χρήστες µετασχη- µατιστών Συντελεστής Α Ο συντελεστής απωλειών κενού φορτίου, ή συντελεστής Α, παραµένει σταθερός καθ όλη τη διάρκεια ζωής του µετασχηµατιστή. Η τιµή του προσδιορίζεται από την παραγωγική ικανότητα και την ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή, τη µεταφορά και τη διανοµή των απωλειών κενού φορτίου των µετασχηµατιστών. Η δυσκολία υπολογισµού του συντελεστή Α οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί µία ενιαία τιµή για τα 30 χρόνια ζωής του µετασχηµατιστή. Οι ηλεκτρικές εταιρίες προσπαθούν να υπολογίσουν την τιµή του συντελεστή Α προβλέποντας τη µελλοντική µεταβολή του κόστους παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Η τιµή του συντελεστή Α υπολογίζεται από τη σχέση [17]: SC + EC * HPY A FCR*1.000 (3.) όπου SC ($/kw-yr) είναι το ετήσιο κόστος της παραγωγικής ικανότητας του συστήµατος, EC ($/kwh) είναι το ετήσιο κόστος της ενέργειας, HPY (h/yr) είναι οι ώρες λειτουργίας του µετασχηµατιστή ανά έτος και FCR είναι ο συντελεστής του ετήσιου κόστους της επένδυσης του µετασχηµατιστή. Το κόστος της παραγωγικής ικανότητας του συστήµατος (SC) αντιπροσωπεύει το ετήσιο κόστος της επιπρόσθετης παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής, το οποίο είναι αναγκαίο για την παροχή 1 kw αιχµής φορτίου στο µετασχηµατιστή διανοµής. Ο συντελεστής αυτός περιλαµβάνει το κόστος των µονάδων βάσης καθώς και των εφεδρικών µονάδων παραγωγής. Το ετήσιο κόστος της ενέργειας (EC) περιλαµβάνει κάθε κόστος που είναι ανάλογο µε την ενέργεια εξόδου των γεννητριών των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι περιλαµβάνει το κόστος προµήθειας του καυσίµου, το κόστος µεταφοράς και αποθήκευσης του καυσίµου, το κόστος µετατροπής του καυσίµου σε ηλεκτρική ενέργεια καθώς και το κόστος συντήρησης του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται για τη λειτουργία του σταθµού παραγωγής. Ο συντελεστής του ετήσιου κόστους της επένδυσης του µετασχηµατιστή (FCR) περιλαµβάνει το κόστος του κεφα-

5 Tεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, III, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1-55 Πίνακας : Οικονοµική αξιολόγηση εναλλακτικών σχεδιασµών (Α $4/W, Β $1/W). Table : Economic evaluation of alternative designs (Α $4/W, Β $1/W). Πίνακας 3: Οικονοµική αξιολόγηση εναλλακτικών σχεδιασµών (Α $,5/W, Β $0,75/W). Table 3: Economic evaluation of alternative designs (Α $,5/W, Β $0,75/W). λαίου, την απόσβεση της επένδυσης, την ασφάλεια και τους φόρους. 3. Συντελεστής Β Ο συντελεστής απωλειών φορτίου, ή συντελεστής Β, υπολογίζεται από τη σχέση [17]: ( SC * RF + EC * LF * HPY)* PL B (3.3) FCR *1.000 όπου RF είναι ο συντελεστής ευθύνης (µέτρο της ανοµοιο- µορφίας του φορτίου του µετασχηµατιστή), LF είναι ο ετήσιος συντελεστής απωλειών και PL είναι η ετήσια ισοδύνα- µη οµοιόµορφη αιχµή φορτίου του µετασχηµατιστή. Ο συντελεστής ευθύνης (RF) µειώνει την απαιτούµενη παραγωγική ικανότητα του συστήµατος για τις απώλειες φορτίου, επειδή οι µέγιστες απώλειες του µετασχηµατιστή δεν λαµβάνουν απαραίτητα χώρα τη στιγµή της αιχµής φορτίου. Ο συντελεστής ευθύνης υπολογίζεται από τη σχέση: TL SPL RF (3.4) TL TPL όπου TL SPL είναι το φορτίο του µετασχηµατιστή τη στιγµή της αιχµής φορτίου του συστήµατος και TL TPL είναι η αιχµή φορτίου του µετασχηµατιστή. Ο ετήσιος συντελεστής απωλειών (LF) χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό των ετήσιων απωλειών των µετασχη- µατιστών διανοµής. Ο συντελεστής απωλειών συνήθως προκύπτει από την ακόλουθη προσεγγιστική σχέση []: LF 0,15* l + 0,85*( l f f ) (3.5) όπου f είναι ο ετήσιος συντελεστής φορτίου, ο οποίος είναι ίσος µε το λόγο της ενέργειας που καταναλώνεται λόγω της φόρτισης των µετασχηµατιστών προς την ενέργεια που θα καταναλωνόταν, αν οι µετασχηµατιστές ήταν συνεχώς φορτισµένοι µε το µέγιστο φορτίο. Η ετήσια ισοδύναµη οµοιόµορφη αιχµή φορτίου του µετασχηµατιστή (PL) είναι η ανηγµένη αιχµή φορτίου που τροφοδοτεί ο µετασχηµατιστής (α) θεωρώντας µία αρχική αιχµή φορτίου για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, (β) εκτιµώντας τον ετήσιο ρυθµό αύξησης της αιχµής του φορτίου και (γ) ορίζοντας µία µέγιστη επιτρεπόµενη αιχµή φορτίου, πέρα από την οποία ο µετασχηµατιστής πρέπει να αντικατασταθεί [17] Βιοµηχανικοί χρήστες Οι περισσότεροι βιοµηχανικοί και εµπορικοί χρήστες δεν αξιολογούν τις απώλειες των µετασχηµατιστών. Ο λόγος είναι ότι προµηθεύονται µετασχηµατιστές σε µικρές ποσότ η- τες και επιπλέον δεν αγοράζουν τους Μ/Σ απευθείας από τους κατασκευαστές αλλά µέσω αντιπροσώπων τους. Οι βιοµηχανικοί χρήστες µπορούν, αντί να µελετούν διεξοδικά όλες τις παραµέτρους κόστους των απωλειών των µετασχηµατιστών (όπως κάνουν οι ηλεκτρικές εταιρίες), να χρησιµοποιούν µία περισσότερο απλή αλλά αποδοτική προσέγγιση. Μπορούν να εφαρµόζουν τις ίδιες σχέσεις για τον υπολογισµό των συντελεστών A και B, χρησιµοποιώντας τη

6 56 Tεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, III, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1- Πίνακας 4: Προσφορές µετασχηµατιστών. Table 4: Transformer offers. Πίνακας 5: εδοµένα φόρτισης µετασχηµατιστών. Table 5: Transformer loading data.. ζήτηση ενέργειας και το ποσό µε το οποίο η ηλεκτρική εταιρία τούς χρεώνει την ενέργεια (κόστος παραγωγικής ικανότητας και κόστος ενέργειας). Η δυσκολία της µεθόδου αυτής έγκειται στην πρόβλεψη της τιµής µε την οποία η ηλεκτρική εταιρία θα τους χρεώνει την ενέργεια στο µέλλον. 4. ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ Ο αγοραστής δίνει στον κατασκευαστή του µετασχηµατιστή τις τιµές των συντελεστών A και B της σχέσης (3.1) του συνολικού κόστους κτήσης. Ο κατασκευαστής συνυπολογίζει τις τιµές των συντελεστών A και B µε τα διάφορα κόστη του µετασχηµατιστή (υλικά, εργατικά, γενικά βιοµηχανικά έξοδα), προκειµένου να υπολογίσει τη βέλτιστη τεχνικοοικονοµικά σχεδίαση. Έτσι, οι τιµές των συντελεστών A και B γίνονται µέρος της προδιαγραφής του µετασχηµατιστή. Η προδιαγραφή επίσης, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνει τη δυνατότητα υπερφόρτισης, την ικανότητα µόνωσης, την αντοχή στο βραχυκύκλωµα, τη συνδεσµολογία, τις συνθήκες λειτουργίας κ.ο.κ. Οι πίνακες και 3 δείχνουν πώς οι τιµές των συντελεστών A και B επηρεάζουν το κόστος του µετασχηµατιστή. Η σχεδίαση 3, η οποία έχει το µεγαλύτερο αρχικό κόστος, είναι η πιο συµφέρουσα (µικρότερο κόστος κτήσης), όταν οι τιµές των συντελεστών απωλειών είναι A $4 /W, B $1/W, ενώ η σχεδίαση 4 (η οποία έχει το µικρότερο αρχικό κόστος) είναι η πιο συµφέρουσα, όταν οι τιµές των συντελεστών απωλειών πέσουν σε A $,5 /W, B $0,75 /W. 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ Η κατανόηση των οικονοµικών παραµέτρων του µετασχηµατιστή είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση του κόστους του µετασχηµατιστή ως προς την απόδοσή του. Όπως σε κάθε οικονοµική ανάλυση, έτσι και για το µετασχη- µατιστή πρέπει να αξιολογηθεί το χρηµατικό κόστος σε όλη τη διάρκεια ζωής του. Υπάρχουν τρεις µέθοδοι για την αξιολόγηση των µετασχηµατιστών [18]: (α) το ισοδύναµο κόστος επένδυσης, (β) το ισοκατανεµηµένο ετήσιο κόστος και (γ) η µέθοδος της παρούσας αξίας. Η µέθοδος του ισοδύναµου κόστους επένδυσης είναι η πλέον δηµοφιλής µέθοδος οικονοµικής ανάλυσης. Η µέθοδος αυτή παίρνει τη σχέση του συνολικού κόστους κτήσης και προσθέτει τους διάφορους παράγοντες χωρίς επιπρόσθετες τροποποιήσεις: TOC BP + cos t _ NLL + cos t _ LL (5.1) 1

7 Tεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, III, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1-57 Πίνακας 6: Αποτελέσµατα αξιολόγησης µε βάση το συνολικό κό στος κτήσης. Table 6: Evaluation results based on the total owning cost. Πίνακας 7: Αξιολόγηση προσφοράς ενός µετασχηµατιστή διανο µής. Table 7: Evaluation of the offer of one transformer. όπου cos t _ NLL και cos t _ LL είναι το κόστος των απωλειών κενού φορτίου και το κόστος των απωλειών φορτίου, αντίστοιχα, τα oποία υπολογίζονται ως εξής: cos t _ NLL A* (1 + LM ) * NLL cos t _ LL B *(1 + LM )* LL (5.) (5.3) όπου LM είναι ο πολλαπλασιαστής απωλειών, ο οποίος εκφράζει την επίδραση των απωλειών µεταφοράς και διανο- µής στον εξοπλισµό της παραγωγής. Η µέθοδος του ισοκατανεµηµένου ετήσιου κόστους µοιράζει κάθε παράγοντα κόστους της σχέσης του συνολικού κόστους κτήσης σε ετήσια κόστη εξίσου κατανεµηµένα καθ όλη τη διάρκεια ζωής του µετασχηµατιστή: TOC FCR * ( BP + cost _ NLL + cost _ LL) (5.4) ηλαδή η µόνη διαφορά από τη µέθοδο του ισοδύναµου κόστους επένδυσης είναι η ύπαρξη του συντελεστή του ετήσιου κόστους επένδυσης του µετασχηµατιστή (FCR).

8 58 Tεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, III, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1- Η µέθοδος της παρούσας αξίας µοιράζει κάθε παράγοντα κόστους της σχέσης του συνολικού κόστους κτήσης σε ετήσια κόστη εξίσου κατανεµηµένα και επιπλέον µετατρέπει αυτά τα κόστη σε παρούσα αξία: TOC USPW * FCR * ( BP + cost _ NLL + cost _ LL) (5.5) 3 ηλαδή η µόνη διαφορά από τη µέθοδο του ισοκατανε- µηµένου ετήσιου κόστους είναι η ύπαρξη του συντελεστή παρούσας αξίας, USPW, ο οποίος υπολογίζεται από τη σχέση: n (1 + i) 1 USPW (5.6) n i(1 + i) όπου i το επιτόκιο και n η διάρκεια ζωής του µετασχηµατιστή. Στην απελευθερωµένη αγορά το κόστος ενέργειας θα εξαρτάται από την ώρα της ηµέρας περισσότερο από ό,τι συµβαίνει σήµερα. Έτσι, το αποτέλεσµα της αξιολόγησης των απωλειών ενέργειας θα εξαρτάται πάρα πολύ από την καµπύλη φόρτισης. Η τιµή της αιχµής ίσως είναι 3-4 φορές µεγαλύτερη από την τιµή βάσης. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η ιανοµή (Προµηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας) αξιολογεί Μ/Σ και αγοράζει ενέργεια από τον ΕΣΜΗΕ ( ιαχειριστή Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) στην οριακή τιµή του συστήµατος, θα πρέπει να είναι προσεκτική σε αυτό το σηµείο. 6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ Έστω ότι µία ηλεκτρική εταιρία θέλει να προµηθευτεί 500 µονοφασικούς µετασχηµατιστές λαδιού 75 kva. Στην ηλεκτρική εταιρία έχουν υποβληθεί, από 6 διαφορετικούς κατασκευαστές, οι προσφορές του πίνακα 4. Οι συντελεστές εκποµπής ρύπων της ηλεκτρικής εταιρίας είναι 1,5 lb/kwh CO, 5,8 gr/kwh SO και,5 gr/kwh NOx [19]. Η διάρκεια ζωής των µετασχηµατιστών είναι 30 χρόνια, το επιτόκιο λαµβάνεται 9% και ο συντελεστής ετήσιου κόστους επένδυσης είναι 17%. Το κόστος της παραγωγικής ικανότητας του συστήµατος είναι $99,8/kW-yr και το κόστος της ενέργειας είναι $0,0301/kWh. Τα δεδοµένα φόρτισης των µετασχηµατιστών φαίνονται στον πίνακα 5. Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα, ο συντελεστής απωλειών κενού φορτίου της ηλεκτρικής εταιρίας είναι: SC + EC * HPY $99,8 + $0,0301*8.760 A $,14 / W FCR * ,17*1.000 και ο συντελεστής απωλειών φορτίου είναι: (6.1) ( SC * RF + EC * LF * HPY)* PL B FCR *1.000 ($99,8*0,9 + $0,0301*0,196*8.760)*1,144 $0,95/ W 0,17 *1.000 (6.) Στον πίνακα 6 φαίνονται τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης µε βάση το συνολικό κόστος κτήσης, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του ισοδύναµου κόστους επένδυσης. Στον πίνακα αυτό οι προσφορές είναι ταξινοµηµένες από το χαµηλότερο προς το υψηλότερο συνολικό κόστος επένδυσης. ιαπιστώνεται ότι πλέον συµφέρουσα είναι η προσφορά του κατασκευαστή 3. Το επόµενο βήµα είναι να διεξαχθεί µία συγκριτική ανάλυση ανάµεσα στις εναλλακτικές προσφορές µετασχηµατιστών. Για να γίνει κάτι τέτοιο, απαιτείται η επιλογή ενός βασικού κατασκευαστή, µε τον οποίο θα συγκριθούν οι υπόλοιποι κατασκευαστές. Έστω ότι επιλέγεται ο κατασκευαστής 5 ως βασικός. Στον πίνακα 7 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης προσφοράς για ένα µετασχηµατιστή. Η απόδοση σε φορτίο 50% για τον κατασκευαστή 3 υπολογίζεται ως εξής: S cosϕ η S cosϕ + NLL + LL( S / S ) B *1,0 0, *1, *( / ) (6.3) Οι απώλειες ισχύος (W) ενός µετασχηµατιστή του κατασκευαστή 3 υπολογίζονται ως εξής: Wattage _ losses NLL + ( l ) * LL ,4 * ,6 W f (6.4) Οι ετήσιες απώλειες ενέργειας (kwh/yr) του ενός µετασχηµατιστή του κατασκευαστή 3 είναι: Energy _ losses ( Wattage _ losses /1.000)* HPY h (160,6 /1.000) kw *8.760 yr kwh yr (6.5) Το ετήσιο κόστος των απωλειών ενέργειας ($/yr) ενός µετασχηµατιστή του κατασκευαστή 3 υπολογίζεται ως εξής: Energy _ cos t Energy _ losses * EC kwh $0,0301 $4 (6.6) * yr kwh yr H ετήσια εξοικονόµηση ενέργειας ($/yr), που προκύπτει από τη χρησιµοποίηση του επιλεγµένου µετασχηµατιστή από τον κατασκευαστή 5, αντί του µετασχηµατιστή από τον κατασκευαστή 3, υπολογίζεται ως εξής: Energy _ savings ( Energy _ losses Energy _ losses ) * EC 5 3 $3,1605 ( ) *0,0301 yr (6.7)

9 Tεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, III, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1-59 όπου Energy_losses 5 είναι οι απώλειες ενέργειας του βασικού µετασχηµατιστή. H απλή εξόφληση της επένδυσης (years), που προκύπτει από τη χρησιµοποίηση του επιλεγµένου µετασχηµατιστή από τον κατασκευαστή 5, αντί του µετασχηµατιστή από τον κατασκευαστή 3, υπολογίζεται ως εξής: Pr ice _ difference Simple _ payback Energy _ savings (6.8) ($407 $388) 6 years $3,1605 yr Το κόστος της εξοικονοµούµενης ενέργειας ($/kwh) από τη χρησιµοποίηση, για όλη τη διάρκεια ζωής του, του επιλεγµένου µετασχηµατιστή του κατασκευαστή 5, σε σχέση µε το µετασχηµατιστή του κατασκευαστή 3, υπολογίζεται ως εξής: Cost _ of _ energy _ saved (Pr ice Pr ice ) 3 5 i * ( Energy _ losses Energy _ losses ) n (1 i) ( ) 0,09 $0,0176 * ( ) 30 1 (1 0,09) kwh (6.9) όπου Price 3 είναι η τιµή του µετασχηµατιστή του κατασκευαστή 3. Το συνολικό κόστος της εξοικονοµούµενης ενέργειας (MWh) για όλη τη διάρκεια ζωής του µετασχηµατιστή, που προκύπτει από τη χρησιµοποίηση του επιλεγµένου µετασχη- µατιστή από τον κατασκευαστή 5, αντί του µετασχηµατιστή από τον κατασκευαστή 3, υπολογίζεται ως εξής: Total _ energy _ savings ( Energy _ losses Energy _ losses )* n / ( )*30 / ,15 MWh (6.10) Η αποφυγή εκποµπών SO (lb), που προκύπτει από τη χρησιµοποίηση του επιλεγµένου µετασχηµατιστή από τον κατασκευαστή 5, αντί του µετασχηµατιστή από τον κατασκευαστή 3, υπολογίζεται ως εξής: SO _ avoided ( Energy _ losses Energy _ losses ) * n * SO _ factor 5 3 kwh 5,8gr 1lb ( ) *30yr * * 40,77 lb yr kwh 453,6gr (6.11) όπου SO _ factor ο συντελεστής εκποµπών SO. Αντίστοιχα υπολογίζεται η αποφυγή εκποµπών CO και NO x. Συγκρίνοντας τα κόστη και τα πλεονεκτήµατα του µετασχηµατιστή του κατασκευαστή 3 ως προς το βασικό µετασχηµατιστή από τον κατασκευαστή 5 διαπιστώνεται ότι, παρ όλο που κοστίζει $19 περισσότερο ανά µετασχηµατιστή ($9.500 για τους 500 µετασχηµατιστές), ο µετασχηµατιστής του κατασκευαστή 3 οδηγεί σε $3,16 ετήσια εξοικονόµηση ενέργειας ($1.581 ετήσια εξοικονόµηση ενέργειας για τους 500 µετασχηµατιστές) και οδηγεί σε απλή εξόφληση της επένδυσης εντός έξι ετών. Αν και οι 500 µετασχηµατιστές του κατασκευαστή 3 κοστίζουν $9.500 περισσότερο, στη διάρκεια των 30 ετών ζωής τους, οι µετασχηµατιστές θα οδηγήσουν σε εξοικονόµηση $ ($1.581 ετησίως για 30 χρόνια). 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται µία µέθοδος επιλογής των πλέον οικονοµικών και ενεργειακά αποδοτικών µετασχηµατιστών. Η επιλογή βασίζεται στο συνολικό κόστος κτήσης, το οποίο συνυπολογίζει το κόστος των απωλειών µε την τιµή πώλησης των µετασχηµατιστών. Η µέθοδος αυτή, εκτός από τις ηλεκτρικές εταιρίες, µπορεί να εφαρµοστεί και από τους βιοµηχανικούς χρήστες µετασχηµατιστών. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος υπολογισµού όλων των παραµέτρων που υπεισέρχονται στο συνολικό κόστος κτήσης. Για την πληρέστερη τεκµηρίωση του µοντέλου οικονο- µικής αξιολόγησης των µετασχηµατιστών παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα βήµατα εφαρµογής της µεθόδου αυτής στην επιλογή της καλύτερης ανάµεσα σε έξι εναλλακτικές προσφορές µετασχηµατιστών συγκεκριµένου τύπου. Μέσα από αυτή την παρουσίαση φαίνονται επίσης η εξοικονόµηση ενέργειας και η µείωση των εκποµπών SO, CO και NO x που επιτυγχάνεται από τη χρήση του επιλεγµένου µετασχη- µατιστή σε σχέση µε τους υπόλοιπους. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Β. Παπαδιάς και Γ. Κονταξής, Ηλεκτρική Οικονοµία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Barry W. Kennedy, Energy Efficient Transformers, McGraw-Hill, New York, Greg. Paula, New insulation improves transformer performance, Electric World, vol. 03, no 14, 1989, pp P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou and D.G. Paparigas, AI Helps Reduce Transformer Iron Losses, IEEE Computer Applications in Power, vol. 1, no 4, October 1999, pp Π. Σ. Γεωργιλάκης, Συµβολή µεθόδων τεχνητής νοηµοσύνης στη µείωση των απωλειών κενού φορτίου µετασχηµατιστών διανο µής, διδακτορική διατριβή, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Π. Ντοκόπουλος, Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καταναλωτών µέσης και χαµηλής τάσης, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, S. Austen Stigant and A.C. Franklin, The J&P Transformer Book, 10th edition, Newnes-Butterworths, Boston, B. W. McConnell, Increasing Distribution Transformer Efficiency: Potential for Energy Savings, IEEE Power Engineering Review, vol. 18, no 7, July 1998, pp Wayne Beaty, Transformer designs cut costs and improve operations, Electric Light and Power, vol. 7, no 5, 1994, pp A. Dymkov, Transformer Design, English translation from the Russian by A. Gavrilovets, Mir Publishers, Moscow, C. Pruess, Low Core Loss Transformers for Industrial Energy Savings, IEEE Power Engineering Review, vol. 18, no 7, July 1998, pp

10 60 Tεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, III, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1-1. Α. Κάρτας και. Τσανάκας, Εξέταση της υνατότητας Υπερφόρτισης Μετασχηµατιστών Λαδιού, Τεχνικά Χρονικά, Επιστηµονική Έκδοση ΤΕΕ, III, τόµ. 17, τεύχ. 1-, 1997, σελ N. D. Hatziargyriou, P. S. Georgilakis, D. S. Spiliopoulos and J. A. Bakopoulos, Quality Improvement of Individual Cores of Distribution Transformers Using Decision Trees, Int. Journal of Engineering Intelligent Systems, vol. 6, no 3, September 1998, pp P. S. Georgilakis, N. D. Hatziargyriou, N. D. Doulamis, A. D. Doulamis and S. D. Kollias, Prediction of Iron Losses of Wound Core Distribution Transformers based on Artificial Neural Networks, Neurocomputing, vol. 3, no 1-3, December 1998, pp P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, D.G. Paparigas, J.A. Bakopoulos and S.S. Elefsiniotis, Automatic Learning Techniques for on-line Control and Optimization of Transformer Core Manufacturing Process, Proceedings of the 1999 IEEE Industry Applications Society Annual Meeting (IAS 99), Phoenix, Arizona, October 1999, vol. 1, pp ANSI/IEEE Standard C57.10, Loss Evaluation Guide for Power Transformers, Piscataway, N.J., A. M. Bozarth, D. A. Duckett and W. J. Ros, Guide for Evaluation of Distribution Transformers, Schenectady, N.Y.:GE, Department of Energy, Financial Statistics of Major Investor- Owned Electric Utilities, DOE/EIA-0437 (91), Washington, D.C.:DOE, Environmental Protection Agency, A Manual for Use with the Distribution Transformer Cost Evaluation Model (DTCEM), EPA 430-R , Washington, D.C.:EPA, April Π. Γεωργιλάκης, ρ ηλεκτρολόγος µηχανικός, Σνεντέρ Ελεκτρίκ Α.Ε., Εργοστάσιο ΕΛΒΗΜ, 550 χλµ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας, Οινόφυτα Βοιωτίας. Ν. Χατζηαργυρίου, Καθηγητής Ε.Μ.Π., Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Ε.Μ.Π., Αθήνα.

11 Tεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, III, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1-61 Extended summary Economic Evaluation of Distribution Transformers P. GEORGILAKIS Dr Electrical Engineer N. HATZIARGYRIOU Professor N.T.U.A. Abstract In this paper a distribution transformer economic evaluation model is presented. The purpose of this paper is to analytically present the required steps for the selection of the most cost-effective and energy-efficient transformers. Following the economic evaluation model, the transformer users have a tool in order to simultaneously evaluate the cost of losses and the transformer purchasing cost. This paper provides the transformer users with the knowledge and methods for evaluating the alternative transformer offers and for meeting their need to save money and energy. 1. INTRODUCTION Electric utilities improve the efficiency of their transmission and distribution systems by reducing losses [1], as do industrial and commercial users of electricity. They reduce transmission and distribution losses by using the following seven basic methods []: (1) substitute larger conductors for those currently in use, () increase the system voltage, (3) improve system power factor by adding shunt capacitors, (4) add lines or feeders, (5) add or balance phases, (6) use energy-efficient transformers, and (7) reconfigure the electrical system. While some of these modifications can be done more easily than others, the use of energy efficient transformers is always easily accomplished. It does not take a great deal of technical expertise to correctly use high-efficiency transformers. All the user needs to know is how to choose the most cost-effective energy-efficient transformer. Since the 1970s, the increased cost of electrical energy has resulted in utilities requiring transformer manufacturers to build more efficient transformers, although some small utilities, as well as commercial and industrial users of transformers, continue to use inexpensive but inefficient transformers. Today s transformers are more efficient than ever. New manufacturing techniques and new magnetic materials have resulted in the construction of cost-effective energy-efficient transformers [3,4,5]. The paper is organized as follows: transformer efficiency is presented in section. The value of losses is calculated in section 3 and the parameters that affect the transformer cost Submitted: Sept. 11, 000 Accepted: Feb. 1, 001 are presented in section 4. The transformer cost evaluation model is presented in section 5 and the application of this model to the selection of the best transformer offer among six alternatives is presented in section 6. Finally, the conclusions are presented in section 7.. TRANSFORMER EFFICIENCY Distribution transformers are very efficient devices with an efficiency greater than 95%. Transformer efficiency is defined by equation (.) as a function of no-load losses, load losses, power factor, transformer load and nameplate rating [6]. Transformer efficiency is improved by reducing the losses in the transformer [7]. The losses in the transformer can be reduced by changing the design, manufacture, operation, and maintenance of the transformer and by applying artificial intelligence techniques during transformer manufacturing [8-15]. Table 1 illustrates how changing core and conductor design can reduce no-load and load losses and improve transformer efficiency []. 3. VALUE OF LOSSES The total owning cost (equation (3.1)) provides the transformer purchaser with a means to compare various transformer designs [16, 17]. The transformer that meets the transformer purchaser s technical specification with the lowest total owning cost becomes the most cost-effective transformer. The total owning cost of the transformer is calculated by summing up the initial purchasing price of the transformer and the equivalent present value of transformer losses using the A and B factors. The A factor is the capitalized cost per rated watt of no-load losses and the B factor is the capitalized cost per rated watt of load losses. The A factor is calculated according to equation (3.) using the annual cost of system capacity, the energy cost, the hours of transformer operation per year, and the fixed charge on capital per year (annual owning cost of an investment as a percentage of the investment).

12 6 Tεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, III, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1- The B factor is calculated according to equation (3.3) using the peak loss responsibility factor (measure of the diversity of the load on the transformer), the annual loss factor, the uniform equivalent annual peak load, the annual cost of system capacity, the energy cost, the hours of transformer operation per year, and the fixed charge on capital per year. Most commercial and industrial users of transformers do not evaluate losses because they purchase transformers on a small scale and they do not develop their transformer expertise. Rather than going through the extensive research and analysis that a utility does in developing its transformer cost of losses, commercial and industrial transformer purchasers can use the same formulas for the cost of no-load and load losses but using the demand and energy rate the utility charges them for the capacity cost and energy cost. 4. TRANSFORMER COST The transformer purchaser provides the values of the A and B factors in the total owning cost formula to the transformer manufacturer. The transformer manufacturer integrates the values of the A and B factors into other costs of the transformer design. The costs of the A and B factors become part of the design specification. This includes the specified transformer overload capacity, transformer impedance, specified phasing, in-service conditions, voltage regulation, and the basic impulse level. Tables and 3 illustrate how the value of the A and B factors affect the cost of the transformer. 5. TRANSFORMER ECONOMICS An undestanding of transformer economics is necessary to weigh the transformer cost against the benefits of transformer efficiency. As with all economic analyses, the time value of money over the life cycle of the alternatives needs to be evaluated. Efficiency improvement and loss savings occur over time and must somehow be compared with the initial cost of purchasing and installing the transformer. There are basically three standard methods for evaluating alternative transformer choices [18]: (1) the equivalent investment cost, () the levelized annual cost, and (3) the present-worth method. Each one of these methods must be applied to the total owning cost formula in such a way that the various parts of the formula are compared on an equitable basis. Equations (5.1), (5.4) and (5.5) show how the total owning cost formula is affected when using each one of the above mentioned methods. 6. APPLICATION OF TRANSFORMER COST EVALUATION MODEL Let us consider that a utility is looking to purchase 500 single phase oil-immersed transformers rated at 75 kva. Let us also assume that the utility has received the 6 transformer offers of Table 4. The utility s emission factors are 1,5 lb/kwh CO, 5,8 gr/kwh SO and,5 gr/kwh NO x [19]. The transformer life is 30 years, the interest rate is 9%, and the fixed charge rate is 17%. The cost of system capacity is $99,8/kW-yr and the energy cost is $0,0301/kWh. The transformer load characteristics are illustrated in table 5. Table 6 presents the evaluation results based on the total owning cost formula. It can be concluded from table 6 that the best offer is the one of Manufacturer 3 (lowest total owning cost). Table 7 presents the evaluation results for one transformer. More specifically, table 7 analyzes the energy costs, benefits, and emissions avoided in relation with the selected base case transformer from Manufacturer 5. If the costs and benefits of transformers of Manufacturer 3 (lowest total owning cost) are compared with the base case (Manufacturer 5), it can be concluded that despite costing $19 more per transformer ($9.500 more for 500 transformers), the transformer of Manufacturer 3 will save $3,16/year in energy ($1.581/year for 500 transformers) and will result in a 6,0 year payback period. Though the transformers from Manufacturer 3 will cost $9.500 more in initial capital costs, over the 30 year transformer lifetime, the transformers will save $ ($1.517/year times 30 years) when compared to the transformers from Manufacturer CONCLUSIONS In this paper, a method for the selection of the most costeffective and energy-efficient transformers is presented. The selection is based on the total owning cost, which takes into account the cost of losses and the transformer price. Apart from the electric utilities, this method can also be used by the industrial and commercial transformer purchasers. In this paper, all the parameters involved in the total owning cost formula are analytically calculated. In order that above calculations be as clear as possible, an arithmetic example is used. From that example, the selection of the most cost-effective transformer among six alternative offers is presented together with the energy savings and the reduction of emissions that are coming from the specific selection. P. Georgilakis, Dr electrical engineer, Schneider Electric S.A., ELVIM Plant, 55th km Athens-Lamia National Road, Inofyta Viotias. N. Hatziargyriou, Professor N.T.U.A., Electric Energy Division, Department of Electrical and Computer Engineering, N.T.U.A., Athens.

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment 2011 HWEA Wind Statistics Total installed MW per year 1626,5 1320,4 1154,6 996,0 748,9 849,5 602,5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Μεταβλητής θερµοκρασίας ψυκτικού. Variable Refrigerant Temperature Technology

Τεχνολογία Μεταβλητής θερµοκρασίας ψυκτικού. Variable Refrigerant Temperature Technology Τεχνολογία Μεταβλητής θερµοκρασίας ψυκτικού µέσου Variable Refrigerant Temperature Technology Ρένος Ελευθεριάδης Consulting Sales Engineer Μηχανολόγος Μηχανικός Δράσεις κατά της υπερθέρµανσης του πλανήτη

Διαβάστε περισσότερα

ST-ESCOs. «Χρήση του λογισμικού STESCO για μελέτες σκοπιμότητας συμφωνιών ΕΠΕΥ ΘΗΣ Περίπτωση εφαρμογής» Αριστοτέλης Αηδόνης

ST-ESCOs. «Χρήση του λογισμικού STESCO για μελέτες σκοπιμότητας συμφωνιών ΕΠΕΥ ΘΗΣ Περίπτωση εφαρμογής» Αριστοτέλης Αηδόνης ST-ESCOs Ημερίδα Ενημέρωσης για τις Εταιρίες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών Θερμικών Ηλιακών (ΕΠΕΥ - ΘΗΣ) 6 Ιουνίου 2007, Ξενοδοχείο Athens Imperial «Χρήση του λογισμικού STESCO για μελέτες σκοπιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες περίπτωσης στην Ελλάδα. Θέρμανση με στερεά βιοκαύσιμα

Μελέτες περίπτωσης στην Ελλάδα. Θέρμανση με στερεά βιοκαύσιμα Μελέτες περίπτωσης στην Ελλάδα Θέρμανση με στερεά βιοκαύσιμα Ιωάννης Ελευθεριάδης Τμήμα βιομάζας ΚΑΠΕ http://www.eubionet.net EUBIONET III - Στόχοι Αύξηση της χρήσης των καυσίμων βιομάζας στην ΕΕ Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Μου δίνεται η ευκαιρία με την περάτωση της παρούσης διδακτορικής διατριβής να σημειώσω ότι, είναι ιδιαίτερα δύσκολο και κοπιαστικό να ολοκληρώσεις το έργο που ξεκινάς κάποια στιγμή έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E.

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E. Σχόλια του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τις παρατηρήσεις των Συμμετεχόντων αναφορικά με την Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης της Αγοράς στις 19/9/2013 Παρατήρηση 1 από EFT Hellas

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες Intellectual Capital for Communities A. Bounfour & L. Edvinsson, Elsevier, 2005 Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 23 Νοεµβρίου 2007 ιανοητικό κεφάλαιο για

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής

Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής ρ Γ. Γιαννακίδης Εισαγωγή Στόχοι και Οφέλη Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής Life Cycle Cost Analysis - LCCA Μέθοδος οικονοµικής σύγκρισης εναλλακτικών επενδύσεων που βασίζεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές Ουσιαστικά πρόκειται για τρεις μονοφασικούς μετασχηματιστές, στους οποίους συνδέουμε τα άκρα κατάλληλα. Κάθε μονοφασικός μετασχηματιστής μπορεί να έχει το δικό του πυρήνα, ή εναλλακτικά μπορούν και οι

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

WiFi & Satcom FORUM 2009

WiFi & Satcom FORUM 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Φίλιππος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας. μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη

Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας. μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη Εισαγωγή γή Η Schneider Electric νοιάζεται για την ελληνική οικονομία & κοινωνία Βοηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΕΡΑ / ΝΕΡΟΥ & ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc,, P.E., Τεχνικός Σύμβουλος Commissioning WWW.VPC.GR ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10 Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE SIDE... 6 Plan

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

7 Καταναλωτές, παραγωγοί και αποτελεσµατικότητα των αγορών Επανεξετάζοντας την Ισορροπία Η τιµή ισορροπίας και η ποσότητα ισορροπίας µεγιστοποιούν την συνολική ευηµερία των αγοραστών και πωλητών; Η ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε.

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Χαράλαμπος Κουκλίδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κωνσταντίνος Γκουραμάνης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Άμπετ Νάτσε, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πέτρος Κολιός, Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ. Συνεργασία ΔΕΗ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας

ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ. Συνεργασία ΔΕΗ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας Συνεργασία ΔΕΗ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας Κινητήριες Δυνάμεις για Συνεργασίες Νομοθεσία, Διεθνή Πρότυπα, Βέλτιστες πρακτικές Ευρωπαϊκά και Εθνικά Σχέδια Δράσης Τεράστιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 e-catalog 2014 e-mail: info@greenled.gr http://www.greenled.gr Βιομηχανικός Φωτισμός Για της εσωτερικές και εξωτερικές, ειδικές, περιπτώσεις μιας αποθήκης, ενός supermarket

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Killer Application in Telecoms the killer application of the future will be Organizational Excellence Do not

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Μυρτώ Θεοφιλίδη Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ) & Θέρμανση Χώρου & Ψύξη Χώρου ZNX

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Η Schneider Electric & η Καυκάς σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση για τις. Off Grid Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Κατοικίες & Εμπορικά Κτίρια

Η Schneider Electric & η Καυκάς σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση για τις. Off Grid Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Κατοικίες & Εμπορικά Κτίρια Η Schneider Electric & η Καυκάς σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση για τις Off Grid Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Κατοικίες & Εμπορικά Κτίρια New Hotel, 21 Ιανουαρίου 2014 1 Ποιά είναι η Schneider

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10 Page: 2/10 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT LEFT... 5 Plan view... 5 ADJACENT ENTRANCES GUIDE RAILS AT LEFT... 6 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου - Μέτρα/Εργαλεία Αγοράς για τον Περιορισμό τους (ΜΒΜ/ΜΒΙ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΒΕΝΤΙΚΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application Page: 1/9 Range of Application Page: 2/9 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE... 5 Plan view... 5 THROUGH CAR... 6 Plan view... 6 GENERAL SECTION

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, ώρα 12:00 16:00 Αίθουσα Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Ρέθυμνο) Η Περιφέρεια Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

H ελαστικότητα και οι εφαρµογές της

H ελαστικότητα και οι εφαρµογές της 5 H ελαστικότητα και οι εφαρµογές της Ελαστικότητα... µας επιτρέπει να αναλύσουµε την προσφορά και ζήτηση µε µεγαλύτερη ακρίβεια. είναι ένα µέτρο του πως οι αγοραστές και πωλητές ανταποκρίνονται στις αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application Page: 1/11 Range of Application Page: 2/11 Index 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION 450KG... 4 TECHNICAL SPECIFICATION 630KG... 5 TECHNICAL SPECIFICATION 1000KG... 6 TECHNICAL SPECIFICATION 1200KG...

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience Why do customers abandon your e-shop The Skroutz Experience 1 Where are all these data coming from? Skroutz s visitors feedback in UserVoice mechanism 3 When & how do we ask our visitors? As soon as our

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Το Ρικαρδιανό υπόδειγμα με ένα συντελεστή (συνέχεια) 1. Ο μόνος σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών για τις πράσινες τεχνολογίες. Νισσήμ Μπενμαγιώρ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων

Πρότυπα της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών για τις πράσινες τεχνολογίες. Νισσήμ Μπενμαγιώρ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων Πρότυπα της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών για τις πράσινες τεχνολογίες Νισσήμ Μπενμαγιώρ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων Περίληψη Ρόλος των ΤΠΕ στην προστασία του περιβάλλοντος Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 07:30

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης Νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο οικολογικού σχεδιασμού

Τεχνικό φυλλάδιο Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης Νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο οικολογικού σχεδιασμού Τεχνικό φυλλάδιο Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης Νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο οικολογικού σχεδιασμού 1 Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης ABB Νέος κανονισμός της Ε.Ε. Οικολογικός σχεδιασμός μετασχηματιστών μικρής,

Διαβάστε περισσότερα

Το energy condition των κλιματιστικών

Το energy condition των κλιματιστικών Το energy condition των κλιματιστικών Πώς διαβάζουμε τις νέες ενεργειακές ετικέτες των κλιματιστικών και τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την αγορά και τη χρήση της κάθε είδους συσκευής για να πετύχουμε τη

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΑΡΙΟΣ ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ marios.skarvelakis@d-waste.com Ποιοι είμαστε ; Η D-Waste είναι μία ελληνική εταιρεία που πρωτοπορεί στην ανάπτυξη εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα