GR-Αθήνα: Μετασχηματιστές τάσης 2012/S Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GR-Αθήνα: Μετασχηματιστές τάσης 2012/S 135-225754. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα"

Transcript

1 1/13 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: GR-Αθήνα: Μετασχηματιστές τάσης 2012/S Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας Έργα Οδηγία 2004/17/ΕΚ Τμήμα I: Αναθέτων φορέας I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων Αριστοτέλους Υπόψη: Ν. Ιορδανίδης, Π. Παπαδομαρκάκης, Φ. Καραγγελής, Φ. Καραγιάννης Αθήνα ΕΛΛΆΔΑ Τηλέφωνο: / / / Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ: / Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο: Γενική διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα: Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής Διεύθυνση για την παροχή τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων (συμπεριλαμβανομένου του δυναμικού συστήματος αγορών): Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής I.2) I.3) Κύρια δραστηριότητα Ηλεκτρισμός Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων φορέων ανάθεσης Ο αναθέτων φορέας προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων φορέων ανάθεσης: όχι Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης II.1) Περιγραφή II.1.1) II.1.2) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από τον αναθέτοντα φορέα: Διακηήρυξη: ΔΜΚΘ Εργο: αποξήλωση εννέα (9) υφισταμένων μετασχηματιστών ανύψωσης τάσης μονάδων 66KV/Μ.Τ και ενός (1) μετασχημάτιστη εσωτερικής υπηρεσίας, μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές στο εργοτάξιο και θέση σε λειτουργία εννέα (9) νέων μετασχηματιστών ανύψωσης τάσης μονάδων 150KV/Μ.Τ και ενός (1) μετασχηματιστή εσωτερικής υπηρεσίας στον ΑΗΣ Σορωνής στη Νήσο Ρόδο. Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής Έργα Μελέτη και εκτέλεση Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου. Κωδικός NUTS GR421 1/13

2 2/13 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ) Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών: 1. Το έργο θα κατασκευαστεί στον ΑΗΣ Σορωνής της νήσου Ρόδου. Ο ΑΗΣ Σορωνής βρίσκεται στη δυτική πλευρά της νήσου Ρόδου 28 χλμ. δυτικά της πόλης της Ρόδου. Οι υπόψη χώροι είναι οδικά προσπελάσιμοι. Επίσης σημειώνεται ότι στην πόλη της Ρόδου υπάρχουν διαθέσιμες λιμενικές εγκαταστάσεις. Ο διαγωνιζόμενος θα εξετάσει ο ίδιος τις δυνατότητες προσπέλασης, μεταφοράς και εκφόρτωσης στους τόπους εγκατάστασης. Ο Διαγωνιζόμενος θα είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τη μεταφορά και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού στους διαθέσιμους προς τούτο χώρους στον εν λόγω Σταθμό, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες συνθήκες μεταφοράς καθώς και την ικανότητα και κατάσταση όλων των χερσαίων οδών, που οδηγούν στον υπόψη Σταθμό. 2. Στην έννοια του υπόψη έργου περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα: Η μελέτη, η βιομηχανοποίηση, η κατασκευή, η προμήθεια, οι δοκιμές στο(-α) εργοστάσιο(-α), η μεταφορά στον τόπο του έργου, η συναρμολόγηση, η εγκατάσταση, οι δοκιμές επιτόπου του Έργου και η θέση σε λειτουργία εννέα (9) Μ/Σ Ανύψωσης Τάσης Μονάδων 150kV/Μ.Τ. καθώς και ενός (1) Μ/Σ 15,75-21kV/6.3kV εσωτερικής υπηρεσίας, οι οποίοι θα αντικαταστήσουν τους υφιστάμενους εννέα (9) Μ/Σ 66kV/Μ.Τ. και τον Μ/Σ εσωτερικής υπηρεσίας, και η προμήθεια ανταλλακτικών. Το Έργο επιπλέον περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις/ρυθμίσεις και διασυνδέσεις με τα υπάρχοντα δίκτυα μέσης τάσης (πλευρά γεννητριών), χαμηλής τάσης και πινάκων προστασίας και ελέγχου, την αποξήλωση και απομάκρυνση των ως άνω υφιστάμενων Μ/Σ, έργα πυροπροστασίας για τους υπόψη Μ/Σ καθώς και για τους Μ/Σ των Μονάδων ΑΕΡ4 και ΑΕΡ1, καθώς και τα απαραίτητα έργα Πολιτικού Μηχανικού. Τεχνικά χαρακτηριστικά των Μ/Σ που περιλαμβάνονται στο υπόψη έργο, δίνονται στον παρακάτω πίνακα: Είδος (group) σύνδεση αριθμός Μ/Σ λόγος μετασχηματισμού ισχύς ελάχιστη (ONAN/ONAF). 1 ΑΤΜ. Νο 1 & Νο kv/6,3 kv 16/20 MVA 2 D1 & D kv/10 kv 12/16 MVA 3 D3, D4 & D kv/10 kv 24/30 MVA 4 ΑΕΡ. Νο kv/11,5 kv 26/33 MVA 5 ΑΕΡ. Νο kv/11 kv 25/31,5 MVA 6 Βοηθ. ΑΤΜ. 1 15,75-21 kv/6,3 kv 1,6 MVA 3. Στα τεύχη της διακήρυξης περιλαμβάνεται επίσης η υποχρέωση του αναδόχου να αγοράσει τους ως άνω δέκα (10) υφιστάμενους παλαιούς (προς αποξήλωση) μετασχηματιστές και να τους μεταφέρει με δική του ευθύνη σε κατάλληλο χώρο της επιλογής του εκτός ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA) Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement GPA): ναι Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης Συνολική ποσότητα ή έκταση: 2/13

3 3/13 II.2.2) II.2.3) II.3) Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: EUR Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης Δικαιώματα προαίρεσης: όχι Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης Έναρξη Ολοκλήρωση Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες III.1) Όροι που αφορούν τη σύμβαση III.1.1) III.1.2) Απαιτούμενες εγγυήσεις: 1 Για τη συμμετοχή στη Διαδικασία πρέπει να κατατεθεί από κάθε Προσφέροντα Εγγύηση συμμετοχής υπό μορφή Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, σύμφωνα με υπόδειγμα της Επιχείρησης για το ποσό των EUR, από αναγνωρισμένα Πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλα αντίστοιχα Νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα: α) στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή στα κράτη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των πιο πάνω κρατών αυτό το δικαίωμα ή β) σε κράτη που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων - ΣΔΣ (Government Procurement Agreement - GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α 139/ ), υπό τον όρο ότι η παρούσα Σύμβαση καλύπτεται από τη ΣΔΣ (GPA), ή σε Τρίτες Χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε, εφόσον η σχετική σύμβαση/ παροχή εγγύησης καλύπτεται από τη ΣΔΣ ή τη συμφωνία σύνδεσης αντίστοιχα, και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των πιο πάνω κρατών αυτό το δικαίωμα. Η παραπάνω εγγύηση θα έχει ισχύ το λιγότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της ισχύος της προσφοράς και θα επιστρέφεται μετά την έγκριση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού σε όλους τους Διαγωνιζόμενους, πλην αυτού ο οποίος θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος, του οποίου η εγγύηση συμμετοχής θα αποδοθεί με την κατάθεση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης κατά την υπογραφή της Σύμβασης. Είναι δυνατόν, η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής να επιστραφεί σε κάθε Διαγωνιζόμενο που με αίτησή του ζητήσει την επιστροφή της, πριν τη συμπλήρωση της παραπάνω ημερομηνίας, εφόσον δεν πιθανολογείται ότι, μετά από ενδεχόμενη ανατροπή του αποτελέσματος του Διαγωνισμού, θα καταστεί Ανάδοχος ο υπόψη Διαγωνιζόμενος. 2. Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης θα καταθέσει κατά την υπογραφή της Σύμβασης στην Επιχείρηση Εγγυητικές Επιστολές για ποσά που θα αντιστοιχεί στο 10 % του αθροίσματος του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου (αποξήλωση υφιστάμενων Μ/Σ, μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές στο εργοτάξιο και θέση σε λειτουργία νέων Μ/Σ κλπ.), συμπεριλαμβανομένων των Ανταλλακτικών L-1, και του Συμβατικού Τιμήματος αγοράς από τον Ανάδοχο των υφιστάμενων παλαιών (προς αποξήλωση) Μ/Σ. Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης επιστρέφονται στον Ανάδοχο μετά την Οριστική Παραλαβή του Έργου. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν: 1. Χρηματοδότηση (Προϋπολογισμός Επενδύσεων ΔΕΗ/ΔΜΚΘ) 2. Την 24 η ημέρα του τρίτου μήνα, μετά το μήνα από την ημερομηνία υποβολής σχετικής αίτησης του Αναδόχου, που θα υποβληθεί το αργότερο σε 2 μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης, η Επιχείρηση θα προκαταβάλει στον Ανάδοχο, έντοκα ποσά μέχρι 10 % του Συμβατικού Τιμήματος, έναντι Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής σύμφωνα με το υπόδειγμα που του χορηγήθηκε από την Επιχείρηση και τα αναφερόμενα στο Άρθρο 22 των Γενικών Όρων. 3/13

4 4/13 Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη με επιτόκιο EURIBOR έξι (6) μηνών που θα ισχύει δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των Προσφορών, πλέον περιθωρίου οκτώ (8) ποσοστιαίων μονάδων. Οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής αποδεσμεύονται τμηματικά με την πρόοδο απόσβεσης της προκαταβολής. 3. Οι πληρωμές του Συμβατικού Τιμήματος θα γίνονται με την προσκόμιση επίσημου τιμολογίου ως εξής: 3.1 Για τον εξοπλισμό και τα ανταλλακτικά (περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς, ασφάλισης, εκτελωνισμού, φόροι, δασμοί κ.λπ.) με την άφιξη τους στο εργοτάξιο. Η τιμολόγηση των νέων Μ/Σ (Κονδύλια 1.2 του Πίνακα Υλικών και Τιμών για τις Μονάδες ΑΤΜ1, ΑΤΜ2, D1, D2, D3, D4, D5, ΑΕΡ5 & ΑΕΡ3 και Κονδύλιο 2.2 του Πίνακα Υλικών και Τιμών για τη Μονάδα ΑΤΜ1) δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα των 15 ημερών από τις ημερομηνίες «έναρξης εργασιών εγκατάστασης και σύνδεσης» του κάθε Μ/Σ όπως εμφανίζονται στο Άρθρο 5 του Συμφωνητικού. Η τιμολόγηση του υπόλοιπου εξοπλισμού της αντίστοιχης Μονάδας θα γίνεται μετά την προσκόμιση του υπόψη Μ/Σ. Για τον εξοπλισμό των Μονάδων ΑΕΡ4 και ΑΕΡ1, όπου δεν αντικαθίστανται Μ/Σ, η τιμολόγηση εξοπλισμού θα γίνει με την άφιξη του στο εργοτάξιο. Η τιμολόγηση των ανταλλακτικών που αντιστοιχούν σε κάθε είδος Μ/Σ, όπως το είδος αυτό καθορίζεται στον Πίνακα του Άρθρου 2 του Τεύχους «Σχέδιο Συμφωνητικού», θα γίνεται μετά την προσκόμιση του πρώτου Μ/Σ του αντίστοιχου είδους. 3.2 Για την εγκατάσταση του εξοπλισμού, σε μηνιαίες δόσεις με βάση τα «Μηνιαία Δελτία Προόδου Εργασιών». 3.3 Για τις δοκιμές και τη δοκιμαστική λειτουργία με την επιτυχή περάτωση των δοκιμών και την έναρξη Εμπορικής Λειτουργίας. 3.4 Για τα Έργα Πολιτικού Μηχανικού σε μηνιαίες δόσεις με βάση τα «Μηνιαία Δελτία Προόδου Εργασιών για τα Έργα Πολιτικού Μηχανικού». 4. Σε κάθε πληρωμή λογαριασμών της προηγουμένης παρα. 2 προς τον Ανάδοχο διενεργούνται κρατήσεις για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρα. 4 του Άρθρου 22 των Γενικών Όρων. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε πέντε τοις εκατό (5 %) στην πιστοποιούμενη αξία κάθε πληρωμής. Οι παραπάνω κρατήσεις δύνανται να αντικατασταθούν με ισόποσες Εγγυητικές Επιστολές μετά την αποδοχή εκ μέρους της ΔΕΗ της αίτησης του Αναδόχου για την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου. Οι Εγγυητικές αυτές Επιστολές επιστρέφονται μαζί με τις Εγγυητικές Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 22 των Γενικών Όρων. 5. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης την 24 η ημέρα του τρίτου μήνα μετά το μήνα προσκόμισης στην Επιχείρηση των τιμολογίων μετά του συνόλου των απαραίτητων κατά περίπτωση σχετικών δικαιολογητικών, τα οποία θα πρέπει να είναι επακριβή και πλήρη. Μέσα στην προθεσμία αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από την Επιχείρηση και οι πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και της πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση αργίας, ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα (αλλά μόνο εάν η Σύμβαση πληρώνεται μέσω της Διεύθυνσης Οικονομικών Λειτουργιών της ΔΕΗ Α.Ε. και η οποία Σύμβαση δεν έχει εκχωρηθεί) να δοθεί στον Ανάδοχο ο ΦΠΑ την 24η ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα υποβολής των δικαιολογητικών, εφόσον ο Ανάδοχος συμφωνήσει στην πληρωμή του τιμήματος της τιμολογούμενης αξίας την 24η ημέρα του τέταρτου μήνα από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, εφόσον βέβαια αυτά είναι πλήρη. 4/13

5 5/13 III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) III.2.2) 6. Οι πληρωμές από τον Ανάδοχο για την αγορά από αυτόν των παλαιών Μ/Σ θα καταβάλλονται στη ΔΕΗ ως ακολούθως: Το τίμημα αγοράς του κάθε παλαιού Μ/Σ, την 24 η του τρίτου μήνα από την αγορά του Μ/Σ, η οποία αγορά (και μεταφορά με ευθύνη του Αναδόχου σε κατάλληλο χώρο εκτός ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε.) θα πραγματοποιηθεί εντός 2 μηνών από την αποξήλωση του υπόψη Μ/Σ. Η αγορά (και μεταφορά με ευθύνη του Αναδόχου σε κατάλληλο χώρο εκτός ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε.) του τελευταίου Μ/Σ θα πραγματοποιηθεί εντός 1 μηνός από την αποξήλωση του υπόψη Μ/Σ. Για την αγορά από τον Ανάδοχο κάθε παλαιού Μ/Σ θα εκδίδεται από τη ΔΕΗ σχετικό τιμολόγιο. Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: Σε περίπτωση Ομίλου Επιχειρήσεων η Προσφορά του Αναδόχου πρέπει να είναι διαμορφωμένη κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η χωριστή τιμολόγηση από τα μέλη του Ομίλου σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία και πρακτική. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται, προ της υπογραφής της Σύμβασης να περιβληθεί νομικό τύπο που θα επιτρέπει την από κοινού τιμολόγηση. Άλλοι ειδικοί όροι: Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: ναι Περιγραφή των ειδικών όρων: Προβλέπονται Ποινικές Ρήτρες καθώς και υποχρέωση σύναψης Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη. Προϋποθέσεις συμμετοχής Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις που καθορίζονται στη Διακήρυξη. (Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης με το Καταστατικό της Εταιρείας, απόσπασμα πρακτικών για εκλογή Δ.Σ., συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα, βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ότι δεν τροποποιήθηκε το Καταστατικό της Εταιρείας, απόσπασμα πρακτικών για έγκριση συμμετοχής στον υπόψη Διαγωνισμό και ορισμός προσώπου που θα υπογράψει την Προσφορά καθώς και του Αντικλήτου, Πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικών της έδρας του Διαγωνιζόμενου ή για τις Αλλοδαπές Επιχειρήσεις από τις αρμόδιες Αρχές της Χώρας όπου έχει την έδρα η Εταιρεία, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και ανάλογο Πιστοποιητικό ότι δεν εκκρεμεί αίτηση για την κήρυξη του Διαγωνιζόμενου σε κατάσταση πτώχευσης, Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου ότι η εταιρεία δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν.2190/1920 ως εκάστοτε ισχύει, ή σε άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των παραπάνω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι βουλευτές, Υπεύθυνη Δήλωση για την πλήρη αποδοχή των όρων της Διακήρυξης, Δήλωση Συνυπευθυνότητας, τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με το Άρθρο 12 του Τεύχους «Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού» - Έγγραφα και δικαιολογητικά του Ν 3414/2005, Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Διαγωνιζόμενος δεν έχει καταδικαστεί, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της διαφθοράς σύμφωνα και με το Ν. 3560/2007, ως εκάστοτε ισχύει, της δόλιας χρεοκοπίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική του διαγωγή). Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα 5/13

6 6/13 III.2.3) Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: 1. Τους ισολογισμούς ή αποσπάσματα των ισολογισμών του Διαγωνιζόμενου των τριών τελευταίων ετών, με ανάλυση των λογαριασμών εκμετάλλευσης και των αποτελεσμάτων χρήσης, καθώς και το τελευταίο ισοζύγιο εφόσον ο Διαγωνιζόμενος είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. 2. Στοιχεία επαρκή και επίσημα από τα οποία θα προκύπτει ότι η καθαρή θέση (δηλαδή το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού μείον τις υποχρεώσεις) του Διαγωνιζόμενου ή σε περίπτωση Σύμπραξης μιας τουλάχιστον των Εταιρειών που μετέχουν σ' αυτήν, δεν είναι μικρότερη από το 5 % του Προϋπολογισμού του Έργου σύμφωνα με τη Διακήρυξη. Τεχνική ικανότητα Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες Επιχειρήσεις ή Συμπράξεις Εγχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής, εγκατεστημένες στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη - μέλη που έχουν υπογράφει τη Συμφωνία περί Δημοσιών Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ./GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α' 139/ , 5147), δεδομένου ότι η παρούσα Σύμβαση καλύπτεται από τη Σ.Δ.Σ./GPA ή σε Τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., εφόσον το κείμενο των συμφωνιών αυτών επιτρέπει ρητά τη συμμετοχή των χωρών αυτών στους Κοινοτικούς Διαγωνισμούς, ή Εταιρείες που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτους - μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ./GPA του Π.Ο.Ε., δεδομένου ότι η παρούσα Σύμβαση καλύπτεται από τη Σ.Δ.Σ./GPA, και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε κράτος - μέλος που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ./GPA του Π.Ο.Ε. ή, τέλος, σε Τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., εφόσον το κείμενο των συμφωνιών αυτών επιτρέπει ρητά τη συμμετοχή των εν λόγω χωρών στους Κοινοτικούς Διαγωνισμούς. Όλες οι Προσφορές Επιχειρήσεων ή Συμπράξεων Επιχειρήσεων θα πρέπει να ικανοποιούν πλήρως όλα τα ακόλουθα κριτήρια συμμετοχής: 1. Απαιτήσεις για τους Διαγωνιζομένους και τον προσφερόμενο εξοπλισμό Ο Διαγωνιζόμενος, σε περίπτωση Επιχείρησης η ίδια, ή σε περίπτωση Σύμπραξης ένα τουλάχιστον μέλος της, θα πρέπει: 1.1. α) Να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία Σύμβαση που συνήψε ως Ανάδοχος, την τελευταία δεκαετία, που περιλαμβάνει οπωσδήποτε αντικείμενο προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία Η/Μ εξοπλισμού σε Θερμικό ή Υδροηλεκτρικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Υποσταθμό υψηλής τάσης αντίστοιχης αξίας του εν λόγω αντικειμένου μεγαλύτερης των σε τιμές Α' εξαμήνου 2011 Ή. β) Να έχει συμμετάσχει ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο ως μέλος σε Κοινοπραξία (Joint Venture) ή Όμιλο (Consortium), που έχει ολοκληρώσει με επιτυχία μία (1) τουλάχιστον Σύμβαση που συνήψε ως Ανάδοχος, την τελευταία δεκαετία, που περιλαμβάνει οπωσδήποτε αντικείμενο προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία Η/Μ εξοπλισμού σε Θερμικό ή Υδροηλεκτρικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Υποσταθμό υψηλής τάσης και η συμμετοχή του Διαγωνιζόμενου στην υπόψη Κοινοπραξία ή Όμιλο υπερβαίνει τα σε τιμές Α' εξαμήνου 2011, στο εν λόγω αντικείμενο. Ή. γ) Να ήταν εγκεκριμένος από την Αναθέτουσα Αρχή / Ιδιοκτήτη του Έργου Υποπρομηθευτής /Υπεργολάβος Αναδόχου (που συνήψε Σύμβαση την τελευταία δεκαετία) με υπεργολαβικό αντικείμενο προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία Η/Μ εξοπλισμού σε Θερμικό ή Υδροηλεκτρικό Σταθμό Παραγωγής 6/13

7 7/13 Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Υποσταθμό υψηλής τάσης αντίστοιχης αξίας του εν λόγω αντικειμένου μεγαλύτερης των σε τιμές Α' εξαμήνου 2011 στο πλαίσιο της εν λόγω Σύμβασης. Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των ανωτέρω, οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν απαραίτητα με την Προσφορά τους συμπληρωμένο τον Πίνακα Εμπειρίας και Συστάσεων Νο 1, σύμφωνα με το συνημμένο στο Τεύχος «Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού» Υπόδειγμα, που θα συνοδεύεται από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης (εμπρόθεσμης και έντεχνης) που θα έχουν εκδοθεί από τους Κυρίους των σχετικών έργων. Η αναγωγή του τιμήματος παλαιοτέρων έργων σε τιμές Α' εξαμήνου 2011 θα υπολογίζεται, για μεν τίμημα σε ΕΥΡΩ με συντελεστή αναπροσαρμογής 2,5 % ετησίως, προκειμένου δε για τίμημα σε συνάλλαγμα, με μετατροπή σε ΕΥΡΩ με βάση την ισοτιμία του ξένου νομίσματος έναντι του ΕΥΡΩ (τιμή fixing) σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας και εν συνεχεία με συντελεστή αναπροσαρμογής 2,5 % ετησίως. 1.2 Ο Διαγωνιζόμενος, σε περίπτωση Επιχείρησης η ίδια, ή σε περίπτωση Σύμπραξης ένα τουλάχιστον μέλος της, σε περίπτωση που θα κατασκευάσει ο ίδιος τους προσφερόμενους μετασχηματιστές ανύψωσης τάσης θα πρέπει να είναι έμπειρος και αξιόπιστος μελετητής - κατασκευαστής μετασχηματιστών και να έχει μελετήσει και κατασκευάσει τρεις (3) τουλάχιστον τριφασικούς Μ/Σ ανύψωσης τάσης Μονάδων ίσης ή μεγαλύτερης ισχύος και ίσης ή μεγαλύτερης τάσης τυλίγματος Υψηλής με τους προσφερόμενους. Σε περίπτωση που δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος ο Διαγωνιζόμενος τους προσφερόμενους μετασχηματιστές ανύψωσης τάσης, τότε θα πρέπει να δηλώσει συνεργαζόμενο(-ους) Υποπρομηθευτή(-ές) αυτού, που θα πρέπει να είναι έμπειρος(-οι) και αξιόπιστος(-οι) μελετητής (-ές) - κατασκευαστής (-ές) μετασχηματιστών και να έχει (-ουν) μελετήσει και κατασκευάσει τρεις (3) τουλάχιστον τριφασικούς Μ/Σ ανύψωσης τάσης Μονάδων ίσης ή μεγαλύτερης ισχύος και ίσης ή μεγαλύτερης τάσης τυλίγματος Υψηλής με τους προσφερόμενους. Οι Μ/Σ που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, για κάθε είδος προσφερόμενου Μ/Σ, θα πρέπει να έχουν εγκατασταθεί την τελευταία δεκαετία σε Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και να λειτουργούν επιτυχώς για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια μετά τη θέση τους σε Εμπορική Λειτουργία και μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των ανωτέρω προϋποθέσεων οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν απαραίτητα με την Προσφορά τους πλήρως συμπληρωμένο τον Πίνακα Εμπειρίας και Συστάσεων Νο 2, σύμφωνα με το συνημμένο στο Τεύχος «Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού» Υπόδειγμα. Είναι υποχρεωτικό ο Πίνακας Εμπειρίας και Συστάσεων να συνοδεύεται από ενυπόγραφες βεβαιώσεις περί της ικανοποιητικής μέχρι τώρα λειτουργίας, εκδοθείσες από τις αντίστοιχες Εταιρείες, οι οποίες εκμεταλλεύονται τους Μ/Σ που αναφέρονται στον υπόψη Πίνακα. Οι προσφερόμενοι Μ/Σ ανύψωσης τάσης κάθε είδους 1 έως 5 του Πίνακα της παρ. 2 της ενότητας II.1.5 της παρούσας Προκήρυξης Σύμβασης θα πρέπει να είναι ίδιου τύπου και κατασκευαστή. Για τη μελέτη και κατασκευή των Μ/Σ ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να δηλώσει μόνο έναν (1) κατασκευαστικά Οίκο για κάθε είδος 1 έως 5 των Μ/Σ ανύψωσης τάσης και μέχρι δύο (2) κατασκευαστικούς Οίκους συνολικά. Ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλει με την Προσφορά του, Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητος κατά ISO 9001/2000 των κατασκευαστικών Οίκων που θα μελετήσουν και κατασκευάσουν τους Μ/Σ, ή άλλο αναγνωρισμένο πρότυπο για σχετική δραστηριότητα, ή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληρούν ισοδύναμες απαιτήσεις ποιοτικής διασφάλισης της υπόψη δραστηριότητας. Το βάρος της απόδειξης του «ισοδυνάμου» φέρει ο επικαλούμενος αυτό, ο οποίος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην προσφορά του όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Η προσφορά του Διαγωνιζόμενου θα συμπεριλαμβάνει επίσης δήλωση του (των) συνεργαζόμενου (-ων) Υποπρομηθευτή (-ων) για τη μελέτη - κατασκευή των Μ/Σ ανύψωσης τάσης ότι δεσμεύεται (-ονται) να συνεργαστεί (-ούν) με το Διαγωνιζόμενο σε περίπτωση που ο τελευταίος αναδειχθεί Ανάδοχος και αναλάβει την εκτέλεση του παρόντος Έργου και ότι θα επιβλέψει (-ουν) την εγκατάσταση και τις δοκιμές επιτόπου του Έργου των Μ/Σ που θα μελετήσει (-ουν) και κατασκευάσει (-ουν). 7/13

8 8/13 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) Ρητά αναφέρεται ότι, σε περίπτωση ανάθεσης, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σχετικής Σύμβασης, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του εγκριθέντος κατασκευαστικού Οίκου για τη μελέτηκατασκευή κάθε είδους προσφερόμενου Μ/Σ ανύψωσης τάσης. Επισημαίνεται ότι οι Υποπρομηθευτές για τη μελέτη - κατασκευή των Μ/Σ δεν είναι υποχρεωτικό να προέρχονται μόνο από τις χώρες που περιγράφονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας ενότητας III.2.3, αλλά στην περίπτωση που προέρχονται από άλλες χώρες τότε η απαιτούμενη εμπειρία της παρούσας παραγράφου 1.2 θα πρέπει να ικανοποιείται για εγκατάσταση και λειτουργία Μ/Σ στις χώρες που περιγράφονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας ενότητας III Εφόσον οι Διαγωνιζόμενοι θα ήθελαν να επικαλεσθούν την τεχνική ή και επαγγελματική ικανότητα Τρίτων, οι οποίοι Τρίτοι θα πρέπει να προέρχονται από τις χώρες που περιγράφονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας ενότητας III.2.3, προκειμένου να καλύψουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο 1.1, ή εφόσον οι Διαγωνιζόμενοι θα ήθελαν να επικαλεσθούν τη χρηματοοικονομική ικανότητα Τρίτων προκειμένου να καλύψουν τις απαιτήθεις για την οικονομική κατάσταση του Διαγωνιζόμενου, οι οποίες καθορίζονται στο Τεύχος «Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού», υποχρεούνται να υποβάλουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρω ικανότητα και να δηλώσουν ότι δεσμεύονται να παράσχουν όλες τις απαιτούμενες από τη Διακήρυξη εγγυήσεις. Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή, ο Διαγωνιζόμενος έχει την υποχρέωση να αποδείξει με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι θα έχει στη διάθεσή του, καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, όλα τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεσή της. Τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα μπορεί να είναι, ενδεικτικά, έγκυρο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του Διαγωνιζόμενου και του επικαλούμενου Τρίτου, δεσμευτική Δήλωση υπογεγραμμένη από νόμιμο εκπρόσωπο του Τρίτου, ή παρουσίαση εγγυήσεων άλλης μορφής, προκειμένου η ανωτέρω απαιτούμενη ικανότητα να αποδεικνύεται επαρκώς και κατά τρόπο ικανοποιητικό για τη ΔΕΗ Α.Ε. Τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο Φάκελο Β της Προσφοράς. Το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και του Τρίτου καθώς και οι παρασχεθείσες εγγυήσεις από τον Τρίτο προς τον Ανάδοχο θα συμπεριληφθούν στη Σύμβαση. Προσφορά η οποία δεν θα ικανοποιεί πλήρως όλα τα ανωτέρω κριτήρια των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 της παρούσας ενότητας III.2.3 θα απορριφθεί. 3. Εταιρεία μέλος Σύμπραξης Επιχειρήσεων που συμμετέχει στον παρόντα Διαγωνισμό δεν επιτρέπεται να είναι ταυτόχρονα και μέλος άλλης Σύμπραξης Επιχειρήσεων που συμμετέχει επίσης στον παρόντα Διαγωνισμό ούτε να συμμετέχει μόνη της στο Διαγωνισμό. Εταιρείες συνδεδεμένες μεταξύ τους κατά την έννοια του Άρθρου 42ε του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, μπορούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό ως μέλη μόνο της ίδιας Σύμπραξης Επιχειρήσεων. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων Διαγωνιζομένων από τον ίδιο εκπρόσωπο. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω όρων οι εν λόγω Διαγωνιζόμενοι θα αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία του Διαγωνισμού, εφόσον τα παραπάνω οδηγούν σε νόθευση του ανταγωνισμού. Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ αποκλειστικότητα συμβάσεις Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών Τμήμα IV: Διαδικασία IV.1) Είδος διαδικασίας IV.1.1) IV.2) Είδος διαδικασίας Ανοικτός Κριτήρια ανάθεσης 8/13

9 9/13 IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) Κριτήρια ανάθεσης Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω 1. Το Συγκριτικό Τίμημα Προσφοράς υπολογισμένο στο μέσο χρόνο έναρξης της Εμπορικής Λειτουργίας του Έργου. Τα στοιχεία που θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του Συγκριτικού Τιμήματος Προσφοράς, με βάση το οποίο καθορίζεται η σειρά μειοδοσίας, θα είναι το Κόστος Επένδυσης του Έργου και το ανηγμένο κόστος λειτουργίας των Μ/Σ ανύψωσης τάσης με χρονικό ορίζοντα 20 ετών, καθώς και το όφελος από ενδεχόμενη δεσμευτική ευνοϊκή χρηματοδοτική πρόταση και το Τίμημα εξαγοράς από τον Ανάδοχο των παλαιών Μ/Σ, όπως αυτά καθορίζονται στη Διακήρυξη.. Στάθμιση 100 % Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι Διοικητικές πληροφορίες Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο ο αναθέτων φορέας: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΜΚΘ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ 66KV/Μ.Τ. ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΝΕΑ (9) ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ 150KV/Μ.Τ. ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΡΟΔΟ. Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση όχι Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: :00 Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: ναι Τιμή: EUR Όροι και μέθοδοι πληρωμής: Μετρητοίς. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής :00 Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής Ελληνικά. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς Διάρκεια σε μήνες: 006 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών Ημερομηνία: :00 Τόπος Αριστοτέλους 30-32, Τ.Κ , Αθήνα, Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών έργων, Αίθουσα Συσκέψεων (1 ος όροφος). Η παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενώπιον Επιτροπής που θα συστήσει η Επιχείρηση. Προσφορές μπορεί να υποβληθούν ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων στο Πρωτόκολλο της ανωτέρω αναφερόμενης αρμόδιας για το Διαγωνισμό Υπηρεσίας με ευθύνη του Διαγωνιζόμενου σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης. Αυτές οι Προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον παραδοθούν σφραγισμένες στο Πρωτόκολλο της παραπάνω Υπηρεσίας όχι αργότερα από την 12:00 της ημέρας υποβολής των Προσφορών. Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι 9/13

10 10/13 Εκπρόσωποι των Οίκων που υποβάλλουν Προσφορά. Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι VI.2) VI.3) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι Συμπληρωματικές πληροφορίες: Α. Περιεχόμενο Προσφοράς. Α.1 Δεν επιτρέπονται Αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της Διακήρυξης. Οι Προσφορές θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς τους αντίστοιχους όρους και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. Για το σκοπό αυτά κάθε Διαγωνιζόμενος πρέπει να συμπεριλάβει στην Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής όρων (βλέπε σχετικό Υπόδειγμα στο Τεύχος Υποδείγματα) τη δήλωση ότι η Προσφορά του δεν έχει Αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της Διακήρυξης. Σχόλια, παρατηρήσεις ή διευκρινίσεις που αλλοιώνουν τους Εμπορικούς και Οικονομικούς όρους της Διακήρυξης αντιμετωπίζονται ως Εμπορικές Αποκλίσεις. Προσφορά η οποία θα έχει τέτοιας φύσεως Αποκλίσεις θα απορριφθεί. Α.2 Οι προτεινόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές, οι οποίες κατά την άποψη του Προσφέροντος καλύπτουν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτηθείς των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης θα γίνουν αποδεκτές χωρίς επιβάρυνση του τιμήματος, εφ' όσον ο Προσφέρων αποδείξει στην Προσφορά του, κατά τρόπο που να ικανοποιεί την Επιχείρηση, ότι οι λύσεις που προτείνει ικανοποιούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης ως προς την ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία, τη διάρκεια ζωής, τη λειτουργικότητα, την απαιτούμενη ευκολία συντήρησης του εξοπλισμού, το λειτουργικό κόστος, το κόστος συντήρησης και τη βέλτιστη εκμετάλλευση του διαθέσιμου χώρου. Οι Ισοδύναμες Λύσεις θα πρέπει να έχουν τεθεί σε επιτυχή εφαρμογή και λειτουργία σε ανάλογα έργα. Προς το σκοπό αυτό ο Προσφέρων θα πρέπει στο Φάκελο Β να υποβάλει τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή, ή/και υπολογισμούς, ή/και έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο Οργανισμό, ή/και στοιχεία δημοσιευμένα στη διεθνή τεχνική βιβλιογραφία, καθώς και κατάλογο επιτυχών συστάσεων (references). Επιπρόσθετα, πέραν των αναφερομένων, μπορεί να υποβάλει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει ως υποστηρικτικό της προτεινόμενης ισοδυναμίας. Όλες οι προτεινόμενες ως ισοδύναμες κατά τα ανωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές θα πρέπει να καταγραφούν σε Πίνακα σύμφωνα με το συνημμένο στο Τεύχος «Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού» Υπόδειγμα (Πίνακας Ισοδυνάμων Τεχνικών Προδιαγραφών). Εάν ο Διαγωνιζόμενος δεν αποδείξει κατά τρόπο ικανοποιητικό για την Επιχείρηση ότι η Προσφορά του καλύπτει κατά ισοδύναμο τρόπο τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω, τότε η Προσφορά του θα απορριφθεί, εκτός εάν ο Διαγωνιζόμενος, εφόσον το επιθυμεί, έχει υποβάλει Δήλωση ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα και χωρίς καμιά προϋπόθεση για όσες από τις προτεινόμενες ως Ισοδύναμες Τεχνικές Προδιαγραφές δεν γίνουν αποδεκτές από τη ΔΕΗ, σε περίπτωση ανάθεσης του Έργου, να συμμορφωθεί με τις αντίστοιχες απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή χρονική επιβάρυνση της ΔΕΗ. Α.3 Αποκλίσεις από τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης, οι οποίες οφείλονται σε τεχνικές και κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες του προσφερομένου εξοπλισμού ή / και συστημάτων θα γίνουν αποδεκτές από την Επιχείρηση, χωρίς επιβάρυνση του τιμήματος της Προσφοράς για την άρση τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές θα καταγραφούν στον Πίνακα Τεχνικών Αποκλίσεων και θα δικαιολογηθούν επαρκώς από τον προσφέροντα. Στις αποκλίσεις αυτές από τις Τεχνικές Προδιαγραφές ο προσφέρων θα 10/13

11 11/13 συμπεριλάβει μόνο όσες δεν βλάπτουν την ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία τη διάρκεια ζωής, τη λειτουργικότητα και την απαιτούμενη ευκολία συντήρησης του εξοπλισμού. Στη δικαιολόγηση των αποκλίσεων αυτών είναι απαραίτητο να αναφέρονται, μεταξύ άλλων, παρόμοια Έργα, στα οποία έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί επιτυχώς εξοπλισμός με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες με τα προσφερόμενα. Τονίζεται ότι όσες από τις ανωτέρω αποκλίσεις δεν δικαιολογηθούν επαρκώς από τον προσφέροντα, δεν θα γίνουν αποδεκτές από την Επιχείρηση και ο Διαγωνιζόμενος, σε περίπτωση ανάθεσης του Έργου, υποχρεούται να συμμορφωθεί πλήρως με τις αντίστοιχες απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή χρονική επιβάρυνση της ΔΕΗ. Όλες οι λοιπές Τεχνικές Αποκλίσεις της Προσφοράς θα καταγραφούν στον Πίνακα Τεχνικών Αποκλίσεων και θα πρέπει να συνοδεύονται με ρητή αναφορά στο τίμημα έναντι του οποίου ο Προσφέρων θα αναλαμβάνει την άρση κάθε μιας εξ' αυτών. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων δεν δηλώσει πρόσθετο τίμημα για την άρση κάποιας απόκλισης τέτοιας φύσεως, τότε θα θεωρηθεί ότι αποδέχεται την άρση της απόκλισης με μηδενικό τίμημα. Στον υπόψη Πίνακα, επιπλέον, πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά στους λόγους για τους οποίους προτείνεται η κάθε απόκλιση συνοδευόμενη από αντίστοιχη τεκμηρίωση, που να αποδεικνύει ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός είναι κατάλληλος για τη χρήση που προορίζεται. Α.4 Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε άλλη διαφορετική αντιμετώπιση από το Διαγωνιζόμενο των αναφερομένων πιο πάνω διαδικασιών των παραγράφων Α.2 έως και Α.3 θα συνεπάγεται απόρριψη της Προσφοράς του. Α.5 Διαφοροποιήσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης που δεν περιλαμβάνονται στον Πίνακα των Τεχνικών Αποκλίσεων και στον Πίνακα Ισοδυνάμων Τεχνικών Προδιαγραφών της Προσφοράς θεωρούνται ως μη υφιστάμενες, και σε κάθε περίπτωση θα ισχύουν οι διατάξεις της παρ του Άρθρου 8 του Τεύχους «Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού». Α.6 Εάν ο Διαγωνιζόμενος δεν έχει υποβάλει Πίνακα Ισοδυνάμων Τεχνικών Προδιαγραφών ούτε Πίνακα Τεχνικών Αποκλίσεων θα πρέπει να υποβάλει Δήλωση ότι προσφέρει το Έργο σε πλήρη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης. Εάν ο Διαγωνιζόμενος δεν έχει υποβάλει την εν λόγω Δήλωση, τότε η Προσφορά του θα απορριφθεί από την Επιχείρηση. Α.7 Ο Διαγωνιζόμενος υποχρεούται να υποβάλει με την Προσφορά του, στο Φάκελο Α, πλήρως συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία των Εγγυημένων Μεγεθών, τα οποία ζητούνται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης στην παράγραφο 14.2 (Table of Guarantees) της Γενικής Περιγραφής Έργου (Project Outline), χωρίς κανένα σχόλιο, όρους ή προϋποθέσεις και χωρίς παράβαση των καθοριζομένων ορίων κλπ. Σε περίπτωση μη πλήρους συμμόρφωσης του Διαγωνιζόμενου με την υπόψη απαίτηση, η Προσφορά του θα απορριφθεί. Β. Όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν στο Διαγωνισμό θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Ειδικά τα έγγραφα Νομιμοποίησης των Αλλοδαπών Επιχειρήσεων και όλα τα Πιστοποιητικά θα είναι στη γλώσσα της Χώρας έκδοσης και θα συνοδεύονται και από επίσημη μετάφραση. Κατ' εξαίρεση τα τεχνικά φυλλάδια και άλλα τεχνικά στοιχεία της Προσφοράς μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Γ. Έγγραφα και δικαιολογητικά του Νόμου 3414/ Η συμμετοχή του υποψηφίου ελέγχεται κατά τη διαγωνιοτική διαδικασία επί ποινή απαραδέκτου της συμμετοχής αυτού στο διαγωνισμό ως προς την απαγόρευση του άρθρου 4 παρ. 4 του νόμου ν. 3310/2005 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το ν. 3414/2005, (εξωχώριες εταιρείες). Για το σκοπό αυτό, οι υποψήφιοι στο διαγωνισμό προσκομίζουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως ισχύει, επικυρωμένη κατά νόμο από την αρμόδια αρχή, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο των επιχειρήσεων αυτών ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο ειδικά για το σκοπό αυτό από το διοικητικό συμβούλιο αυτών (προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου πρακτικού), με την οποία δηλώνουν, ότι η εταιρεία 11/13

12 12/13 τους δεν εμπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 4 παρ. 4 του νόμου ν. 3310/2005 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον ν. 3414/2005, σχετικά με τις εξωχώριες εταιρείες. 2. Οι ανώνυμες εταιρείες που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή, προσκομίζουν υποχρεωτικά: α. Οι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1996 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 8 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α/30), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α/279). β. Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του 3310/2005 (ΦΕΚ Α/30), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α/279). 3. Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό, εταιρείας άλλης νομικής μορφής η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 περί μη συμμετοχής ανώνυμης εταιρείας στο εταιρικό κεφάλαιό της, άλλως για την κατέχουσα εταιρικά μερίδια ανώνυμη εταιρεία ισχύει η προηγούμενη παράγραφος 2.α. 4. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει πριν την υπογραφή της σύμβασης, δια των νομίμων εκπροσώπων του, σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως ισχύει, επικυρωμένη κατά νόμο από την αρμόδια αρχή, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ειδικά για το σκοπό αυτό από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας (προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου πρακτικού), με την οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του όρθρου 3 του ν. 3310/2005 όπως ισχύει κατόπιν της τροποποίησής του από το Άρθρο 3 του ν. 3414/2005, η οποία αφορά στα πρόσωπα της εταιρείας (όπως αυτά αναφέρονται στο πιο πάνω άρθρο του νόμου) και ότι δεσμεύεται να γνωστοποιεί αμελλητί προς τη ΔΕΗ μέχρι την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης, τυχόν έκδοση σχετικής καταδικαστικής απόφασης με ισχύ δεδικασμένου σχετικά με την συνδρομή των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων των πιο πάνω άρθρων του νόμου και κατ' εφαρμογή των παρ. 4 και 5 του τίτλου II της ΚΥΑ 20977/ΦΕΚ/Β/ (επιχείρησεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις κατά την έννοια του αναριθμημένου άρθρου 2 παρ. 5 του Ν. 3310/2005 οπως προστέθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 3414/2005). Εάν στην οικεία χώρα δεν εκδίδονται τα ανωτέρω έγγραφα, αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση των νομίμων εκπροσώπων των επιχειρήσεων ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Δικαστικής Αρχής ή, σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το δίκαιο της οικείας χώρας ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση των ως άνω εκπροσώπων, φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από συμβολαιογράφο, Δικαστική ή Διοικητική Αρχή. Δ. Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη. Η αναγραφόμενη στην ενότητα II.3 της παρούσας Προκήρυξης Σύμβασης χρονολογία «Έναρξη: » αναφέρεται στην έναρξη εργασιών επί τόπου του Έργου στον πρώτο Μ/Σ. Η αναγραφόμενη στην ενότητα II.3 της παρούσας Προκήρυξης Σύμβασης χρονολογία «Περάτωση: » αναφέρεται στη Συνολική προθεσμία πέρατος του Έργου. Ως Συνολική προθεσμία πέρατος του Έργου θεωρείται η Έναρξη της Εμπορικής Λειτουργίας του τελευταίου Μ/Σ του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι σχετικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, έχουν περατωθεί όλες οι εργασίες κατασκευών του Έργου περιλαμβανομένου και του καθαρισμού των εργοταξιακών χώρων και έχουν αγοραστεί και μεταφερθεί από τον Ανάδοχο σε κατάλληλο χώρο της επιλογής του εκτός ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε., όλοι οι παλαιοί αποξηλωμένοι Μ/ Σ. Ε. Ο Προϋπολογισμός του Έργου (αποξήλωση υφιστάμενων Μ/Σ, μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές στο εργοτάξιο και θέση σε λειτουργία νέων Μ/Σ κλπ.), συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών L-1, ανέρχεται σε EUR μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δεν αποτελεί το ανώτατο όριο Προσφοράς. Ο προϋπολογισμός της αγοράς από τον Ανάδοχο των παλαιών (αποξηλωμένων) Μ/Σ ανέρχεται σε μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και αποτελεί το κατώτατο όριο προσφοράς. 12/13

13 13/13 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) IV.3.3 Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από το ΔΣΑ): (εάν ναι, μόνον ποσά) Τιμή: 200 πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ (κατά την προκήρυξη του Διαγωνισμού ισχύει ΦΠΑ Ισο με 23 %) IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ώρα: 11:00 π.μ. έως 12:00 π.μ. Διαδικασίες προσφυγής Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων Αριστοτέλους Αθήνα ΕΛΛΆΔΑ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Τηλέφωνο: / Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: Φαξ: / Υποβολή προσφυγών Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: Ο Διαγωνιζόμενος δικαιούται να προσβάλει με προσφυγή κάθε εκτελεστή πράξη της Επιχείρησης, που σχετίζεται με τη διαδικασία επιλογής, την οποία θεωρεί ότι θίγει, μη νόμιμα, τα συμφέροντά του. Η προσφυγή αυτή ασκείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την παροχή έννομης προστασίας στο στάδιο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης. Οι προθεσμίες για την άσκηση της προσφυγής και των τυχόν επακόλουθων ασφαλιστικών μέτρων συνεπάγονται τα ανασταλτικά αποτελέσματα και μόνο, που ο Νόμος προβλέπει. Κάθε, κατά τα ανωτέρω, προσφυγή απευθύνεται στην Υπηρεσία που διενεργεί τη διαδικασία και εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης, το οποίο εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση γι' αυτήν σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της και την γνωστοποιεί εγγράφως στον οικείο Διαγωνιζόμενο. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών, τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων Αριστοτέλους Αθήνα ΕΛΛΆΔΑ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Τηλέφωνο: / Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: Φαξ: / Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης: /13

GR-Αθήνα: Τοποθέτηση καλωδίων 2012/S 184-303099. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα

GR-Αθήνα: Τοποθέτηση καλωδίων 2012/S 184-303099. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα 1/8 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:303099-2012:text:el:html GR-Αθήνα: Τοποθέτηση καλωδίων 2012/S 184-303099 Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση για την παροχή της συγγραφής υποχρεώσεων και συµπληρωµατικών εγγράφων (συµπεριλαµβανοµένου του δυναµικού συστήµατος αγορών):

ιεύθυνση για την παροχή της συγγραφής υποχρεώσεων και συµπληρωµατικών εγγράφων (συµπεριλαµβανοµένου του δυναµικού συστήµατος αγορών): ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (352) 29 29 42 670 Ηλ. ταχ.: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Πληροφορίες & ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΔ-202 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kv ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Κ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ & Κ/Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 2 Ο Ρ Ο Ι Κ Α Ι Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Π Ι Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Β ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Β ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (352) 29 29 42 670 Ηλ. ταχ.: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Πληροφορίες & ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 615104

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 615104 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Οικονομικές Υπηρεσίες ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΔΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 ΑΡΙΘΜΟΣ : 615104 Τ.Κ. 104 32 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΔ- 206

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΔ- 206 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΔ- 206 Για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων Διανομής. Π

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορος Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438

Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορος Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Τεύχος 1 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορος Νικολάου 2 117 45 Αθήνα Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Αντικείμενο: ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙ.ΗΛ.ΕΝ-002/2010

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙ.ΗΛ.ΕΝ-002/2010 ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙ.ΗΛ.ΕΝ-002/2010 1. Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ, η οποία είναι 100% θυγατρική της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ ΑΕ), και έχει έδρα στην Μεσογείων 223, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2010.496/ΛΚΔΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2010.496/ΛΚΔΜ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΛΚΔΜ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2010.496/ΛΚΔΜ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΙΜΑΝΤΩΝ ΜΕ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΡΓΑ- ΜΕΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Μυτιλήνη: Κατασκευαστικές εργασίες για φοιτητικές εστίες 2013/S 172-297029. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

Ελλάδα-Μυτιλήνη: Κατασκευαστικές εργασίες για φοιτητικές εστίες 2013/S 172-297029. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/12 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:297029-2013:text:el:html Ελλάδα-Μυτιλήνη: Κατασκευαστικές εργασίες για φοιτητικές εστίες 2013/S 172-297029 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 2013/S 046-073885. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Αθήνα: Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 2013/S 046-073885. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/11 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:73885-2013:text:el:html GR-Αθήνα: Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 2013/S 046-073885 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Υπογείων Καλωδίων για την υπογειοποίηση τμήματος της εναέριας Γραμμής Μεταφοράς 150 kv, Διπλού Κυκλώματος, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ι στην

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Σέρρες: Καύσιμα 2014/S 236-414705. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Σέρρες: Καύσιμα 2014/S 236-414705. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/14 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:414705-2014:text:el:html Ελλάδα-Σέρρες: Καύσιμα 2014/S 236-414705 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 3/2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 3/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 3/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός 015/07/2013/2. Στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών δαπανών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος».

Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός 015/07/2013/2. Στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών δαπανών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «No15-ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΑΣ» 150.000,00 πλέον ΦΠΑ Βόλος, 25 ΙΟΥΝ 2013 Αρ. Πρωτ. : 8907 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3 / 2014 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ECIO tender for Credit Info Σελίδα 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ _ 3/2014 Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ01/012013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ01/012013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ01/012013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ, ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα