ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 479 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του Παραρτήματος ΙV της Οδηγίας 2005/65 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο βουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρί ου 2005 σχετικά με την ασφάλεια των λιμένων (L310 της ). Καθορισμός απαιτήσεων, δι αδικασιών και τρόπου ελέγχου για την αναγνώ ριση Οργανισμών Ασφάλειας και την εξουσιο δότηση αυτών από το ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν προκειμένου να τους ανατεθεί το κυβερνητικό έργο της εκπό νησης μελετών Αξιολόγησης Ασφαλείας λιμενι κών εγκαταστάσεων, έναντι ενδεχομένων κινδύ νων από μη νόμιμες ενέργειες σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 725/2004ΕΚ για τη βελ τίωση της ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενι κές εγκαταστάσεις και αξιολογήσεων ασφάλει ας λιμένα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/65ΕΚ σχετικά με την ενίσχυση της ασφά λειας των λιμένων Κήρυξη υποχρεωτικής της από 1/12/2009 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Καθηγητών των Ιδιωτικών Σχολι κών Μονάδων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαί δευσης Απριλίου 2010

2 6168 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ / 01 /2010 (1) Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του Παραρτήματος ΙV της Οδηγίας 2005/65 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετι κά με την ασφάλεια των λιμένων (L310 της ). Καθορισμός απαιτήσεων, διαδικασιών και τρόπου ελέγχου για την αναγνώριση Οργανισμών Ασφάλει ας και την εξουσιοδότηση αυτών από το ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν προκειμένου να τους ανατεθεί το κυβερνητικό έργο της εκπόνησης μελετών Αξιολόγησης Ασφαλείας λι μενικών εγκαταστάσεων, έναντι ενδεχομένων κινδύ νων από μη νόμιμες ενέργειες σύμφωνα με τον Ευ ρωπαϊκό Κανονισμό 725/2004ΕΚ για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστά σεις και αξιολογήσεων ασφάλειας λιμένα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/65ΕΚ σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας των λιμένων. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 5 παρ.2 του Ν. 3622/07 «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμέ νων και άλλες διατάξεις» (Α 281) β) Του άρθρου 7 του Ν. 2575/98 «Ρύθμιση θεμάτων αρ μοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α 23) γ) Του Ν. 2518/97 «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. Προσό ντα και υποχρεώσεις των προσώπων αυτών και άλλες διατάξεις» (Α 164) δ) Του Διεθνή Κώδικα για την Ασφάλεια των Πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων (International Ship and Port Facility Security Code Κώδικας ISPS) που τέθηκε σε ισχύ με το Π.Δ. 56/2004, (Α 47) και ιδιαίτερα τα εδάφια Α/4.3 και Β/4.3, 4.4, 4.5, 4.6 και 4.7 αυτού ε) Του ΠΔ 242/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύ ει με το Π.Δ 48/2007 (Α 51). στ) του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι κονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω νιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γε νικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α 213). ζ) του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 221). η) Του Κανονισμού αριθ. 725/2004ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της (ΕΕΕ L 129/6 της ) για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις θ) Της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/65ΕΚ σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας των λιμένων, όπως ενσωματώθη κε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.3622/2007 (ΦΕΚ Α 281) ι) Της εγκυκλίου MSC/Circ. 1074/ του Δι εθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) «προσωρινές κατευθυντήριες οδηγίες για την εξουσιοδότηση Ανα γνωρισμένων Οργανισμών Ασφάλειας (Α.Ο.Α.) που ενερ γούν για λογαριασμό της Διοίκησης ή/και της αρμόδιας Αρχής του Συμβαλλόμενου Κράτους». ια) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 2. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός της παρούσας είναι η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του παραρτήματος ΙV της Οδηγίας 2005/65 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την ασφάλεια των λιμένων (L310 της ). Ο καθορισμός των απαιτή σεων, των διαδικασιών και του τρόπου ελέγχου για την αναγνώριση των Οργανισμών Ασφαλείας (Ο.Α.) από το ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν, καθώς και του πλαισίου πρότυπης συμφωνίας μεταξύ ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν και Α.Ο.Α για την παροχή εξουσιοδό τησης προς εκπόνηση μελετών της αξιολόγησης της ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσης παρατίθενται οι πα ρακάτω ορισμοί: Αναγνωρισμένος Οργανισμός Ασφάλειας (Α.Ο.Α.) είναι το νομικό πρόσωπο το οποίο με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έχει πι στοποιηθεί ότι πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης. Εξουσιοδοτημένος είναι ο Αναγνωρισμένος Οργανι σμός Ασφάλειας ο οποίος έχει συνάψει με το Υπουρ γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν) συμφωνία, κατά το πρότυπο συμφωνίας του Παραρτήματος II της παρούσας, για την ανάληψη της διενέργειας του κυβερνητικού έργου της εκπόνησης αρχικής μελέτης ή τροποποίησης μελέτης ασφάλειας συγκεκριμένης υπόχρεης λιμενικής εγκατάστασης ή λι μένος της επικράτειας. Aρμόδια Αρχή είναι η Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρι σης Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΔΕΔΑΠΛΕ) του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστι κότητας και Ναυτιλίας. Υπόχρεη Λιμενική Εγκατάσταση είναι η λιμενική εγκατά σταση η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ευρω παϊκού Κανονισμού 725/2004ΕΚ, όπως ισχύει κάθε φορά. Λιμένας είναι η προσδιοριζόμενη περιοχή ξηράς και ύδατος στην οποία βρίσκονται μία ή περισσότερες λι μενικές εγκαταστάσεις, πλην στρατιωτικών, τα όρια της οποίας καθορίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Ν. 3622/2007 (Α 281) και δεν συμπίπτουν κατ ανάγκη με τα όρια ζώνης/λιμένα κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 2971/01 (Α 285), όπως ισχύει κάθε φορά. Άρθρο 3 Βασικές Προϋποθέσεις αναγνώρισης Οργανισμών Ασφαλείας 1. Κάθε υποψήφιος προς αναγνώριση (Ο.Α.) πρέπει να είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου το οποίο πρέπει να: α. έχει έδρα σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικο νομικού Χώρου (ΕΟΧ)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6169 β. διατηρεί νόμιμο γραφείο εκπροσώπησης του στην Ελ λάδα για τη λειτουργία του ως Οργανισμού Ασφαλείας, γ. μην έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή εκ καθάρισης. δ. έχει νόμιμο εκπρόσωπο στην Ελλάδα, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) να είναι πολίτης Κ Μ του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ββ) να μην ασκεί δραστηριότητες προμηθευτή, κατα σκευαστή, ή εκμισθωτή ή πωλητή εξοπλισμού ασφα λείας κα να μη συμμετέχει στη μετοχική δομή ή στη διοίκηση νομικού προσώπου που ασκεί τέτοιες ή συνα φείς προς αυτές δραστηριότητες. 2. Ο υποψήφιος υποχρεούται να κατέχει ειδική προς τούτο άδεια λειτουργίας σε ισχύ ως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 2 του Ν.2518/97 (Α 164), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Εφόσον ο υποψήφιος δεν έχει έδρα στην Ελλάδα, η άδεια αυτή πρέπει να κατέχεται από το νό μιμο γραφείο εκπροσώπησής του, που αναφέρεται στην πργ. (1β) παρόντος άρθρου. Άρθρο 4 Διαδικασία αναγνώρισης Οργανισμών Ασφαλείας Ο υποψήφιος για αναγνώριση ως Α.Ο.Α., υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Αρχή. Με την αίτηση συνυπο βάλλεται φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφρασή τους, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση. Η διαδικασία ανα γνώρισης ολοκληρώνεται μόνο εφόσον κατά τον αρχικό έλεγχο του άρθρου 5 της παρούσας διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις αυτής. Η αναγνώριση γίνεται με απόφαση της/ου Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστι κότητας και Ναυτιλίας. Άρθρο 5 Έλεγχοι διαπίστωσης τήρησης όρων και προϋποθέσεων αναγνώρισης. 1. Αρχικός έλεγχος υποψηφίου, είναι ο έλεγχος ο οποί ος διενεργείται για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης αυτού με τις απαιτήσεις της παρούσης και την αναγνώ ριση του ως Α.Ο.Α.. Ο αρχικός έλεγχος διενεργείται στην έδρα του υποψηφίου στην Ελλάδα, ή εφόσον απαιτηθεί από την Αρχή και στην έδρα αυτού στο εξωτερικό. 2. Τακτικός έλεγχος είναι ο ανά διετία έλεγχος o οποίος διενεργείται προς επιβεβαίωση της ισχύος των προϋποθέσεων και των απαιτήσεων της αναγνώρισης και δύναται να διεξαχθεί εντός χρονικού διαστήματος τριών (03) μηνών πριν από την επετειακή ημερομηνία έκδοσης της απόφασης αναγνώρισης και μέχρι τρεις (03) μήνες μετά από αυτή, σύμφωνα με τα προβλεπό μενα στην παράγραφο 1 παρόντος άρθρου και κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου Α.Ο.Α. 3. Έκτακτος έλεγχος είναι ο έλεγχος ο οποίος διενερ γείται από την αρμόδια Αρχή όταν αυτή κρίνει τούτο απαραίτητο. 4. Οι έλεγχοι διενεργούνται από ελεγκτή/ελεγκτές της αρμόδιας Αρχής ανάλογα με το είδος και την έκταση του ελέγχου. Δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και αποζημίω σης εντός και εκτός έδρας των ελεγκτών βαρύνουν τον υπό έλεγχο Α.Ο.Α. και προκαταβάλλονται σε ειδικό προς τούτο λογαριασμό εσόδων του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. Εάν κατά τους τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους διαπιστωθούν μη συμ μορφώσεις ή αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της παρούσης και εφόσον αυτές δεν αποκατασταθούν εντός των τιθέμε νων προθεσμιών, αναστέλλεται ή αίρεται με απόφαση του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν η αναγνώριση, αζημίως για το Δημόσιο. Άρθρο 6 Εξουσιοδότηση Αναγνωρισμένου Οργανισμού Ασφαλείας Για κάθε υπόχρεη/ο λιμενική εγκατάσταση/λιμένα υποβάλλεται αίτημα από το φορέα εκμετάλλευσης της λιμενικής εγκατάστασης ή την Αρχή Ασφάλειας Λιμέ νος αντίστοιχα, για την εκπόνηση μελέτης αξιολόγη σης ασφάλειας ή την τροποποίηση αυτής στην αρμόδια Αρχή. Εάν η αρμόδια Αρχή συναινέσει στην εκχώρηση του δικαιώματός της για εκπόνηση της μελέτης αξιολό γησης ασφάλειας της συγκεκριμένης λιμενικής εγκατά στασης/λιμένα ή τη τροποποίησης αυτής, ο Α.Ο.Α που επιλέγεται από το φορέα εκμετάλλευσης της λιμενικής εγκατάστασης ή την Αρχή Ασφάλειας Λιμένος να ανα λάβει το έργο αυτό, λαμβάνει ειδική εξουσιοδότηση από το ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. οι όροι και οι προϋποθέσεις της οποίας καθορίζονται από την Αρχή. Για την εξουσιοδότηση, ο Α.Ο.Α. υποβάλει σχετικό αίτημα στην αρμόδια Αρχή. Η εξουσιοδότηση δίδεται με τη σύναψη συμφωνίας κατά το πρότυπο του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας. Στη σύναψη της συμφωνίας το ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν εκπροσωπείται από τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλιακής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι λίας και ο Α.Ο.Α. από το νόμιμο εκπρόσωπό του. Άρθρο 7 Ασφαλιστική κάλυψη Ο Α.Ο.Α., στον οποίο ανετέθη η εκπόνηση μελέτης αξιολόγησης ασφάλειας ή της τροποποίησης αυτής κατά το άρθρο 6, πριν την υπογραφή της συμφωνί ας εξουσιοδότησης με το ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν, υποχρεούται να προσκομίσει βεβαίωση του φορέα στην οποία θα ανα φέρεται ότι τον καλύπτει ασφαλιστικά, για χρονική περίοδο ενός έτους από την έγκριση της μελέτης, για «οποιεσδήποτε ζημιές έναντι τρίτων προκύψουν από το ανατιθέμενο και παρεχόμενο απ αυτόν κυβερνητικό έργο εκπόνησης μελέτης αξιολόγησης ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης/λιμένος ή τροποποίησης της ή/και από κάθε άλλον συναφή με αυτό λόγο», εφόσον η ευθύνη για την πρόκληση αυτών έχει καταλογιστεί δικαστικά σε βάρος του Α.Ο.Α. Άρθρο 8 Υποχρεώσεις του εξουσιοδοτημένου Α.Ο.Α. Ο εξουσιοδοτημένος Α.Ο.Α. εκπονεί την μελέτη αξιο λόγησης της ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης/ λιμένος ή την τροποποίηση αυτής, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Η εκπόνηση της μελέτης διενεργείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την αποδεκτή από την αρμόδια Αρχή διαδικασία και μέθοδο εκτίμησης του κινδύνου. Για το σκοπό αυτό ο υποψήφιος Α.Ο.Α. υποβάλει υπόδειγμα της από αυτόν χρησιμοποιούμενης διαδικασίας και με θόδου, βάσει της οποίας προσδιορίζονται και επεξεργά ζονται τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι, παράγραφος 7.1 α.β.γ,δ. της παρούσης. Ο Α.Ο.Α. φέρει πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα της μελέτης.

4 6170 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 9 Εμπιστευτικότητα Το προσωπικό και οι συνεργάτες των Α.Ο.Α. που χει ρίζονται εμπιστευτικές πληροφορίες διαθέτουν την προβλεπόμενη από τον Εθνικό Κανονισμό Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ) εξουσιοδότηση χειρισμού διαβαθμι σμένου υλικού (Αριθ. Φ. 120/1/ Σ.486/ από φαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας ΦΕΚ 336 Β / ), όπως ισχύει κάθε φορά. Άρθρο 10 Κυρώσεις Oι παραβάτες των διατάξεων της παρούσης τιμω ρούνται, ανεξαρτήτως τυχόν απορρέουσας από άλλη διάταξη ποινικής ή πειθαρχικής ευθύνης, κατά τις δια τάξεις του άρθρου 17 του Ν.3622/2007 (Α 281). Άρθρο 11 Λοιπές διατάξεις 1. Κάθε Α.Ο.Α. οφείλει να πληροί διαχρονικά τις προ ϋποθέσεις /απαιτήσεις αναγνώρισής του και αυτές που αφορούν τους συνεργάτες του και να ενημερώνει την αρμόδια Αρχή για κάθε μεταβολή σχετική με τις εν λόγω προϋποθέσεις ή απαιτήσεις, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη χρονική στιγμή που αυτή επέρχεται. 2. Η αρμόδια Αρχή παρέχει στους Α.Ο.Α το δικαίωμα της πρόσβασης στην έκδοση, οδηγιών και ερμηνευτικών εγκυκλίων που αυτή εκδίδει ή που σχετίζονται με την παρεχόμενη αναγνώριση/εξουσιοδότηση. Οι Α.Ο.Α. οφεί λουν να ενημερώνουν την αρμόδια Αρχή για την έκδοση των κανονισμών ή οδηγιών τους, που σχετίζονται με την παρεχόμενη αναγνώριση και υποβάλλουν σε αυτή ένα αντίτυπο αυτών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 3. Κάθε Α.Ο.Α. οφείλει να τηρεί ενημερωμένο αρχείο με τους κανονισμούς, τις οδηγίες τις ερμηνευτικές εγκυ κλίους και γενικά όλη τη σχετική νομοθεσία και να συμμορφώνεται πλήρως με αυτήν. 4. O Α.Ο.Α ο οποίος έχει πραγματοποιήσει αξιολόγηση ασφάλειας λιμένος ή τροποποίηση αξιολόγησης για κάποιο λιμένα, δε μπορεί να καταρτίζει ή να τροποποιεί το σχέδιο ασφάλειας του ιδίου λιμένος. Άρθρο 12 Καταργούμενες Διατάξεις Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται οι αριθ /01/08/ (Φ.Ε.Κ. 674Β / ) και αριθ /01/08/ (Φ.Ε.Κ. 2308Β / ) Αποφάσεις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Άρθρο 13 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας Απόφασης και των δυο Πα ραρτημάτων τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2010 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΥΚΙΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ο.Α.) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Α. ΓΕΝΙΚΑ Ο υποψήφιος Ο.Α. υποχρεούται όπως: 1. Τεκμηριώνει τις δυνατότητές του στη διενέργεια αξιολόγησης ασφάλειας μιας λιμενικής εγκατάστασης ή ενός λιμένα, στην ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων εκτίμησης κινδύνου και στη διεξαγωγή ελέγχων για τη διαπίστωση της υπάρχουσας κατάστασης των λιμενικών εγκαταστάσεων/λιμένων. 2. Τεκμηριώνει το μέγεθος, την οργανωτική δομή, τις διαδικασίες ποιότητας, την εμπειρία και τις δυνατότητες του αναφορικά με την αιτούμενη αναγνώριση και τη σκοπούμενη εξουσιοδότηση διενέργειας μελετών αξι ολόγησης ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης/λιμένος (ΑΑΛΕ)/(ΑΑΛ) ή της τροποποίησης των εξ ονόματος της αρμόδιας Αρχής. 3. Μεριμνά για τη συστηματική ανάπτυξη και τήρηση διαδικασιών που αφορούν τη διεκπεραίωση του ανατι θέμενου κυβερνητικού έργου αξιολόγησης ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων/λιμένων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 725/2004ΕΚ, το Ν.3622/07 (ΦΕΚ Α 281/ ) «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμε νικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις», καθώς επίσης και των εκδιδόμενων κατ εξουσιοδότηση αυτού προεδρικών διαταγμάτων και αποφάσεων όπως ισχύουν κάθε φορά. 4. Υποβάλλει καταστατικό, στους σκοπούς του οποίου, εμπεριέχεται η ενασχόλησή του με μελέτες αξιολό γησης ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων/λιμένων έναντι ενδεχομένων κινδύνων, από σκόπιμες παράνομες ενέργειες. Β. ΕΙΔΙΚΑ. 1. Ο υποψήφιος Ο.Α. οφείλει να διαθέτει: 1.1 Επαρκές και κατάλληλο τεχνικό και διοικητικό προσωπικό καθώς και προσωπικό υποστήριξης ικανό να αναπτύσσει και να συντηρεί τις σχετικές με την παρούσα Υ.Α. διαδικασίες του οργανισμού. 1.2 Οργανόγραμμα. 1.3 Ονομαστική αναφορά στους επικεφαλής της ομά δας έργου εκπόνησης ΑΑΛΕ/ΑΑΛ και τους αντικατα στάτες τους. 2. Ο υποψήφιος Ο.Α. διέπεται από Κώδικα Δεοντολογίας, τηρεί απαρέγκλιτα τις αρχές ηθικής συμπεριφοράς που περιλαμβάνονται στον υπόψη Κώδικα και αναγνωρίζει τις ειδικές ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν συνεπεία της εξουσιοδότησης διεκπεραίωσης κυβερνητικού έργου εμπιστευτικού χαρακτήρα, διασφαλίζοντας ποιοτικό επί πεδο υπηρεσιών και ελεγχόμενη διαχείριση των στοιχείων και πληροφοριών που σχετίζονται με το έργο του. 3. Ο υποψήφιος Ο.Α. αναπτύσσει, εφαρμόζει και δια τηρεί ένα πιστοποιημένο και αποτελεσματικό σύστημα ποιότητας βασισμένο στο πρότυπο διαχείρισης ποιό τητας ISO 9001: Το σύστημα ποιότητας του υποψηφίου Ο.Α. ελέγ χεται από φορείς πιστοποίησης συστημάτων διαχείρι σης ποιότητας που είναι αναγνωρισμένοι από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) Το πιστοποιητικό ISO του υποψήφιου Ο.Α. αναφέ ρει στο πεδίο εφαρμογής του την εκπόνηση μελετών

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6171 αξιολόγησης ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων/ λιμένων, έναντι ενδεχομένων κινδύνων από σκόπιμες παράνομες ενέργειες σύμφωνα απαιτήσεις του Ευρωπα ϊκού Κανονισμού 725/2004ΕΚ και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/65ΕΚ σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας των λιμένων, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.3622/2007 (ΦΕΚ Α 281/ ), όπως ισχύουν κάθε φορά. 4. Ο υποψήφιος για αναγνώριση Ο.Α υποχρεούται να κατέχει σε ισχύ την ειδική προς τούτο άδεια λειτουρ γίας που προβλέπεται στο άρθρο 2 του Ν. 2518/97 (ΦΕΚ Α 161/ ), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.. 5. Ο υποψήφιος για αναγνώριση Ο.Α. καταθέτει υπεύ θυνη δήλωση, µε αποδοχή του περί του δικαιώματος της αρμόδιας Αρχής να ζητά την προσκόμιση και υποβολή σ αυτήν οιονδήποτε πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή ενη μεροτήτων σχετικών με τις απαιτήσεις της παρούσας, στην οποία να δηλώνει ότι: 5.1 Τα διευθυντικά στελέχη, το προσωπικό και οι συ νεργάτες του δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική τους διαγωγή βάσει απόφα σης δικαστηρίου η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. Επι πλέον, δεν έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα που μπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε τρόπο από τις αναθέτουσες Αρχές και δεν είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως. 5.2 Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφο ρά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωμή των φόρων σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. 5.3 Δεν έχει λυθεί η εταιρεία και η άδεια σύστασής της δεν έχει ανακληθεί. 5.4 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα την παρακολούθηση και εποπτεία από την αρμόδια Αρχή, µε σκοπό την επιβε βαίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του καθώς και τυχόν πρόσθετους ελέγχους και επιθεωρήσεις από την αρμόδια Αρχή ή από τρίτους μετά από εξουσιοδότηση της αρμόδιας Αρχής, στις λιμενικές εγκαταστάσεις/λι μένες στις οποίες έχει παράσχει υπηρεσίες σχετικές με την αιτούμενη αναγνώριση. 5.5 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή του να λαμβάνει υπόψη του και να προσαρμόζεται, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, στις εκάστοτε απαιτή σεις που ορίζονται στο ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, κοινοποιώντας τις τροποποιήσεις για τις απαι τούμενες προσαρμογές στην αρμόδια Αρχή. 5.6 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα να τηρεί αρχεία εργα σίας στα οποία θα έχει πρόσβαση η αρμόδια Αρχή και να παρέχει, όποτε απαιτείται, σχετικές πληροφορίες στην αρμόδια Αρχή ώστε αυτή να μπορεί να λαμβάνει στοιχεία για την υποβοήθηση του έργου της, αναφορικά µε την εφαρμογή συγκεκριμένων απαιτήσεων της σχε τικής με την ασφάλεια των λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας Αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ισχύ και την τήρηση των διαδικασιών αναφοράς, ενημέρωσης και επικοινω νίας µε την αρμόδια Αρχή, όπως αυτές θα καθοριστούν από την αρμόδια Αρχή. 6. Ο υποψήφιος για αναγνώριση Ο.Α. υποχρεούται να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία τεκμηρι ώνεται η συνεργασία του µε τρίτους για την ικανοποί ηση των απαιτήσεων και προϋποθέσεων της παρούσας Απόφασης, όπως πρωτότυπα συμφωνητικά συνεργασίας μεταξύ υποψηφίου και συνεργατών του στα οποία θα περιγράφονται, μεταξύ άλλων, το αντικείμενο και οι όροι της συνεργασίας τους. 7. Κάθε υποψήφιος Ο.Α. πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει μέσω σχετικής τεκμηρίωσης, όσα προβλέ πονται στο Μέρος Β.4.5 του διεθνούς Κώδικα ISPS. Ειδικότερα: 7.1. Η εμπειρογνωμοσύνη σε σχετικά θέματα ασφα λείας τεκμηριώνεται με την υποβολή βεβαιώσεων από αρμόδιους κρατικούς φορείς της επικράτειας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ο Ο.Α. ή οι συνεργάτες του έχουν διενεργήσει τουλάχιστον δύο μελέτες αξιολό γησης ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων/λιμένων, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 725/2004ΕΚ ή/και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/65 σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας των λιμένων, όπως ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.3622/2007 (ΦΕΚ Α 281/ ), όπως ισχύουν κάθε φορά Ο υποψήφιος Ο.Α. τεκμηριώνει τις δυνατότητές του στην ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων εκτίμησης κινδύνου με την υποβολή υποδείγματος της από αυτόν χρησιμο ποιούμενης διαδικασίας και μεθόδου με την οποία: Προσδιορίζονται και αξιολογούνται τα πάγια στοι χεία και υποδομές της λιμενικής εγκατάστασης/λιμένος, η προστασία των οποίων είναι σημαντική (απαιτήσεις 15.5,15.6,15.7και 15.8 του Β Μέρους του Κώδικα ISPS ) Προσδιορίζονται οι πιθανές απειλές για πάγια στοιχεία και υποδομές της λιμενικής εγκατάστασης/ λιμένος και η πιθανότητα να λάβουν χώρα, ώστε να προσδιοριστούν και να καταγραφούν κατά σειρά προ τεραιότητας μέτρα και διαδικασίες ασφάλειας (απαι τήσεις 15.9,15.10,15.11 και15.12 του Β Μέρους του Κώδικα ISPS ) και Προσδιορίζονται, επιλέγονται και κατατάσσονται κατά σειρά προτεραιότητας αντισταθμιστικά μέτρα και διαδικαστικές αλλαγές, καθώς και ο βαθμός αποτελε σματικότητας τους, όσον αφορά τη μείωση της τρωτό τητας και προσδιορίζονται τα σημεία τρωτότητας της λιμενικής εγκατάστασης (απαιτήσεις 15.13,15.14, και15.15 του Β Μέρους του Κώδικα ISPS ) Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του Ν.3622/2007 (ΦΕΚ Α 281/ ), όπως ισχύει και των κατ εξουσι οδότηση αυτού εκδιδόμενων προεδρικών διαταγμάτων και αποφάσεων που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Οδη γία 2005/65, σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας των λιμένων Η κατάλληλη γνώση των λειτουργιών του πλοίου τεκμηριώνεται με την συμμετοχή στον Ο.Α. προσώπων (προσωπικό ή συνεργάτες) που είτε είναι κάτοχοι διπλώ ματος πλοίαρχου ή μηχανικού Β τάξεως τουλάχιστον και με θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη, είτε είναι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, ναυ πηγοί μηχανικοί τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με εμπειρία τουλάχιστον τριετή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέ ση με το πλοίο. Η κατάλληλη γνώση των λειτουργιών της λιμενικής εγκατάστασης/λιμένα τεκμηριώνεται με τη συμμετοχή στον Ο.Α. προσώπων (προσωπικό ή συ νεργάτες) που διαθέτουν γνώσεις για τη λειτουργία αυ τού, όπως στελέχη φορέων εκμετάλλευσης δημοσίων ή ιδιωτικών λιμενικών εγκαταστάσεων με αποδεδειγμένη σχετική τριετή προϋπηρεσία σε θέσεις γενικής διεύθυν σης λειτουργίας τους ή θέσεις υπευθύνων ασφαλείας του ή πρώην αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος με

6 6172 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σχετική διετή προϋπηρεσία σε Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία ή Υπολιμεναρχεία. Η κατάλληλη γνώση του σχεδιασμού και της κατα σκευής λιμενικών εγκαταστάσεων/λιμένων τεκμηριώνε ται με τη συμμετοχή στον Ο.Α. προσώπων (προσωπικό ή συνεργάτες) που διαθέτουν εμπειρία στο σχεδιασμό και τη κατασκευή λιμενικών έργων και είναι κάτοχοι μελετητικού πτυχίου λιμενικών έργων Β τάξης τουλά χιστον, όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του ΥΠΕΧΩΔΕ Η ικανότητα διατήρησης και βελτίωσης της εμπει ρογνωμοσύνης του προσωπικού του Ο.Α., τεκμηριώνεται με την υποβολή στην αρμόδια Αρχή προγράμματος εκ παίδευσης προσωπικού και συνεργατών του υποψήφιου Ο.Α. σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο της παρού σης, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες απαιτήσεις της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων του ΑΟΑ από την αρμόδια Αρχή, θα ελέγχεται η υλοποίηση του προγράμματος εκπαίδευσης του προσωπικού και των συνεργατών του υποψήφιου Ο.Α Η γνώση των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού Κανο νισμού 725/2004ΕΚ της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/65 ΕΚ σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας των λιμένων, όπως ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.3622/2007 (ΦΕΚ Α 281/ ) και της σχετικής εθνι κής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά καθώς και των συναφών απαιτήσεων ασφάλειας, τεκμηριώνεται με την υποβολή πιστοποιητι κών επιτυχούς παρακολούθησης, σεμιναρίων που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα εκπαίδευσης του IMO (IMO model courses 3.19, 3.20 και 3.21) όπως ισχύουν κάθε φορά, από προσωπικό ή συνεργάτες του υποψήφιου Ο.Α Η γνώση των υφιστάμενων απειλών για την ασφά λεια και οι τρόποι που αυτές εκδηλώνονται τεκμηριώ νεται με την υποβολή πιστοποιητικών επιτυχούς παρα κολούθησης σεμιναρίων, που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα εκπαίδευσης του IMO (IMO model courses 3.19, 3.20 και 3.21, όπως ισχύουν κάθε φορά) για τα πρόσωπα που συμμετέχουν στον υποψήφιο Ο.Α. (προσωπικό ή συνεργάτες) Η γνώση των τεχνικών και μέσων που χρησιμοποι ούνται για τη δυνατότητα αναγνώρισης και εντοπισμού όπλων, επικίνδυνων ουσιών και συσκευών τεκμηριώνε ται με την συμμετοχή στον υποψήφιο Ο.Α. προσώπων (προσωπικό ή συνεργάτες) που αποδεδειγμένα έχουν αποκτήσει τη δυνατότητα αναγνώρισης και εντοπισμού όπλων, επικίνδυνων ουσιών και συσκευών και τυγχά νουν σχετικής πιστοποίησης από κρατικούς φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή ιδιωτικούς φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρισμένους από το κράτος Η γνώση της αναγνώρισης, χωρίς διακρίσεις, των χαρακτηριστικών και των τύπων συμπεριφοράς προ σώπων που ενδέχεται να αποτελέσουν απειλή για την ασφάλεια, τεκμηριώνεται με την υποβολή πιστοποιητι κών επιτυχούς παρακολούθησης σεμιναρίων, που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα εκπαίδευσης του IMO (IMO model courses 3.19, 3.20 και 3.21, όπως ισχύουν κάθε φορά) για τα πρόσωπα που συμμετέχουν στον υποψήφιο Ο.Α. (προσωπικό ή συνεργάτες), ή με την υποβολή πιστοποιητικών επιτυχούς παρακολούθησης του σχολείου ελεγκτών ασφάλειας αερομεταφορών της Πολιτικής Αεροπορίας Η γνώση των τεχνικών και των μεθόδων που χρησι μοποιούνται για την παράκαμψη των μέτρων ασφάλειας τεκμηριώνεται με την συμμετοχή στον υποψήφιο Ο.Α. προσώπων (προσωπικό ή συνεργάτες) που αποδεδειγ μένα έχουν εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί από κρατικούς φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή ιδιωτικούς φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρι σμένους από το κράτος, προκειμένου να δύνανται να αναγνωρίζουν τις μεθόδους και τις τεχνικές εκείνες που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των μέτρων ασφάλειας Η γνώση των δυνατοτήτων του εξοπλισμού ασφά λειας και επιτήρησης, καθώς και των λειτουργικών πε ριορισμών τους τεκμηριώνεται με την συμμετοχή στον υποψήφιο Ο.Α. (ως προσωπικό ή συνεργάτες) ατόμων τα οποία διαθέτουν ειδική πιστοποίηση από αρμόδιο κρατικό φορέα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩ ΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Α.Ο.Α.) «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΝΟΣ Α.Ο.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΛΙΜΕΝΑ.., ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 725/2004ΕΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2005/65ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΟΠΩΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3622/2007 (ΦΕΚ Α 281/ ) ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ. Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται μεταξύ: 1. Της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας εκπρο σωπούμενης από τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλιακής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικό τητας και Ναυτιλίας και 2. Του Αναγνωρισμένου Οργανισμού Ασφαλείας «.» που εδρεύει στη. και εκπροσωπεί ται νόμιμα στην Ελλάδα από τον. κάτο χο του υπ αριθμ... ΑΔΤ που εκδόθηκε από και στοιχεία επικοινωνίας για τους σκοπούς της παρούσης τα κάτωθι: Δ/νση: Τηλέφωνο εργασίας/οικίας: Αριθμός ΦΑΞ: Αριθμός κινητού τηλ: E MAIL: και αφορά στην εξουσιοδότηση του ανωτέρω (Α.Ο.Α.) για τη διενέργεια μελέτης αξιολόγησης ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης/λιμένος (ΑΑΛΕ)/(ΑΑΛ)..., όπως προβλέπεται από τον Ευ ρωπαϊκό Κανονισμό 725/04ΕΚ και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/65ΕΚ σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας των λιμένων, όπως ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3622/2007 (ΦΕΚ Α 281/ ) και ισχύουν κάθε φορά. ΣΚΟΠΟΣ. Η παρούσα Συμφωνία υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 725/2004 ΕΚ και της Ευρω παϊκής Οδηγίας 2005/65 ΕΚ σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας των λιμένων, όπως ενσωματώθηκε στην εθνι κή νομοθεσία με το Ν. 3622/2007 (ΦΕΚ Α 281/ ),

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6173 όπως ισχύουν κάθε φορά. Σκοπός της είναι ο καθορισμός του πλαισίου, των όρων, συνθηκών και απαιτήσεων για την εξουσιοδότηση του ανωτέρω (Α.Ο.Α.) για την εκτέλε ση του έργου διενέργειας μελέτης αξιολόγησης ασφάλει ας της λιμενικής εγκατάστασης/λιμένα (ΑΑΛΕ)/(ΑΑΛ)...,σύμφωνα με τα ανωτέρω καθώς και τα αναγραφόμενα στην υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώ ρισης του, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, που εφεξής θα καλούνται εφαρμοζόμενες διατάξεις. ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ Α.Ο.Α. 1. Σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, ο (Α.Ο.Α.) εξουσιοδοτείται να αξιολογήσει την ασφάλεια της λιμενικής εγκατά στασης/λιμένα..και να προτείνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η αξιολόγηση ανταποκρίνεται ουσιαστικά προς τις απαι τήσεις των εφαρμοζόμενων διατάξεων. 2. Η αξιολόγηση ασφάλειας λιμενικής εγκατάστα σης/λιμένα αφορά στην ανάλυση των κινδύνων όλων των πτυχών λειτουργίας του και περιλαμβάνει τουλά χιστον τα στοιχεία της παραγράφου 15.5 του Μέρους Α του Κώδικα ISPS και του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2005/65ΕΚ όπως έχει ενσωματωθεί και ισχύει με την αριθ /01/08/ (ΦΕΚ 590 Β /08) υπουργική απόφαση. 3. Μέσω του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης της λιμενικής εγκατάστασης ή της Αρχής Ασφάλειας λιμένα και αφού έτυχε της συναίνεσης του, ο Α.Ο.Α. υποβάλλει για έλεγχο και έγκριση στην αρμόδια Αρχή τη διενερ γηθείσα μελέτη αξιολόγησης λιμενικής εγκατάστασης/ λιμένα ή την τροποποίηση της μελέτης αυτής. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ. 1. Η αρμόδια Αρχή ελέγχει την υποβληθείσα μελέτη αξιο λόγησης ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης/λιμένα ή την τροποποίηση της μελέτης αυτής και ζητά τις αναγκαίες προσαρμογές όπου διαπιστώνεται διαφορά από τις εφαρ μοζόμενες διατάξεις προκειμένου να την κάνει αποδεκτή. 2. Η αρμόδια Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να επανε ξετάσει την διενεργηθείσα αξιολόγηση ασφαλείας της λιμενικής εγκατάστασης/λιμένα και να ζητήσει τις ανα γκαίες προσαρμογές όποτε παραστεί ανάγκη. ΔΙΑΡΚΕΙΑ. Η παρούσα εξουσιοδότηση ισχύει για το χρονικό δι άστημα μέχρι την έγκριση της εκπονηθείσας μελέτης αξιολόγησης λιμενικής εγκατάστασης/λιμένα ή την έγκριση της τροποποιούμενης μελέτης, εφόσον εξα κολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις αναγνώρισης του (Α.Ο.Α.) και οι παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των εφαρ μοζόμενων διατάξεων και της παρούσης συμφωνίας εξουσιοδότησης. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ (Α.Ο.Α.) Ο εξουσιοδοτημένος (Α.Ο.Α.), το προσωπικό του και οι συνεργάτες του, έχουν υποχρέωση εχεμύθειας, μη αποκάλυψης και τήρησης εμπιστευτικότητας για όλα τα ανωτέρω, οφείλουν δε να τηρούν απαρέγκλιτα τον Εθνικό Κανονισμό Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ) και τον ισχύοντα Κώδικα Δεοντολογίας διασφαλίζοντας ικανοποιητική απόδοση στις παρεχόμενες υπηρεσίες και εχεμύθεια στη διαχείριση κάθε στοιχείου και πλη ροφορίας που σχετίζεται με το έργο αυτό. Το σύνολο των πνευματικών και λοιπών δικαιωμάτων του έργου του εξουσιοδοτημένου (Α.Ο.Α.) εκχωρείται στην αρμόδια Αρχή και στον φορέα διοίκησης της λι μενικής εγκατάστασης ή στην Αρχής Ασφάλειας Λιμένα. Απαγορεύεται στον εξουσιοδοτημένο (Α.Ο.Α.) να χρησι μοποιεί, να παράγει ή παραχωρεί σε τρίτους, με οποι ονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, αντίγραφα κάθε στοιχείου που σχετίζεται με το έργο του. Ο εξουσιοδοτημένος (Α.Ο.Α.) υποχρεούται να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις νομικές διατάξεις, προκειμένου να εξακολουθεί να ισχύει, τόσο η αναγνώριση, όσο και η εξουσιοδότηση αυτού. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. Απαγορεύεται η εκχώρηση ή η μεταβίβαση σε οποι ονδήποτε τρίτο οποιουδήποτε δικαιώματος παρέχεται στον εξουσιοδοτημένο (Α.Ο.Α.) με την παρούσα συμφω νία ή οιασδήποτε υποχρέωσης του εξουσιοδοτημένου (Α.Ο.Α.) που απορρέει από αυτήν χωρίς την προηγού μενη έγγραφη άδεια της αρμόδιας Αρχής. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. Η παρούσα συμφωνία διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφωνία που τυχόν ανακύψει σχετικά με αυτήν τη συμφωνία και εφόσον δεν μπορεί να διευθετη θεί με ιδιωτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών, θα επιλύεται από τα ελληνικά δικαστήρια. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ. Ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλιακής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ τιλίας μετά από εισήγηση της αρμόδιας Αρχής έχει δικαίωμα μονομερώς να τροποποιεί ή/και να αναστέλ λει ή/και να αίρει την εξουσιοδότηση κατά περίπτωση, χωρίς να υπέχει ευθύνη εξ αυτού του λόγου έναντι του εξουσιοδοτημένου (Α.Ο.Α.) ή έναντι οιουδήποτε τρί του, συμπεριλαμβανομένου και του φορέα ανάθεσης. Η παραπάνω πράξη αυτού πραγματοποιείται σε περί πτωση παραβίασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας συμφωνίας, δεδομένου ότι όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, ή/και εφόσον οι παρεχόμενες από τον εξουσιοδοτημένο (Α.Ο.Α.) υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των εφαρμοζομένων διατάξεων, ή δεν συ νεχίζουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις αναγνώρισης ή/και εξουσιοδότησης του (Α.Ο.Α.). Οι αξιολογήσεις θα διενεργούνται από πρόσωπα που απασχολούνται αποκλειστικά στον εξουσιοδοτημέ νο (Α.Ο.Α.) ή συνεργάζονται με αυτόν βάσει εγγράφου συμφωνίας περί συνεργασίας που έχει αποδεχθεί η αρ μόδια Αρχή και των οποίων τα προσόντα και η ειδική εμπειρία αξιολογήθηκαν ως επαρκή κατά τη διαδικασία αναγνώρισης του (Α.Ο.Α.). Ο εξουσιοδοτημένος (Α.Ο.Α.) εγγυάται ρητά ότι τα ανωτέρω πρόσωπα και συνεργάτες θα τηρούν όλες τις υποχρεώσεις του εξουσιοδοτημένου (Α.Ο.Α.) που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία και πληρούν τις περί εμπιστευτικότητας διατάξεις της κείμε νης εθνικής νομοθεσίας. Η αρμόδια Αρχή δεν έχει καμία έννομη σχέση με τα ως άνω πρόσωπα και συνεργάτες, την δε ευθύνη έναντι τρίτων για κάθε πράξη ή παράλειψή τους, συνδεόμενη άμεσα ή έμμεσα με το έργο του εξου σιοδοτημένου (Α.Ο.Α.) την αναλαμβάνει αποκλειστικά ο εξουσιοδοτημένος (Α.Ο.Α.) με τον οποίο συνδέονται. Ο εξουσιοδοτημένος (Α.Ο.Α.) υπέχει ευθύνη για κάθε είδους ζημία που θα προκληθεί στον φορέα ανάθεσης ή/και σε οποιοδήποτε τρίτο που έχει έννομο συμφέρον εφόσον καταλογιστεί δικαστικά ευθύνη εις βάρος του και για το λόγο αυτό υποχρεούται να έχει την προβλεπόμενη, από την υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται

8 6174 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης του, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, ασφαλιστική κάλυψη. Η συμφωνία αυτή περιέχει επιπροσθέτως ως εφαρμο ζόμενους όρους τόσο τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κα νονισμού 725/2004 ΕΚ, όσο και τις αντίστοιχες της Ευρω παϊκής Οδηγίας 2005/65 ΕΚ σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας των λιμένων, όπως ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3622/2007 (ΦΕΚ Α 281/ ). Αυτή η συμφωνία αρχίζει από την.(ημερομηνία) Σε πίστωση αυτών οι υπογεγραμμένοι, αρμόδια εξου σιοδοτημένοι από τα μέρη, υπέγραψαν στον Πειραιά την.(ημερομηνία) την παρούσα Συμφωνία. Για τον Εξουσιοδοτημένο Για την Ελληνική Κυβέρνηση Αναγνωρισμένο Οργανισμό Ο Γενικός Γραμματέας Ασφαλείας Υ.Π.Ο.Ι.Α.Ν. (υπεύθυνος κατά το νόμο εκπρόσωπος της εταιρείας) F Αριθμ.: 6894/677 (2) Κήρυξη υποχρεωτικής της από 1/12/2009 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και ερ γασίας των Καθηγητών των Ιδιωτικών Σχολικών Μο νάδων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νο μοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Τις αριθ και 2877 αποφάσεις του Πρωθυπουρ γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 2234/Β/ ). 3. Το υπ αριθμ. 187/2009 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». 4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 και της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 1876/90 (ΦΕΚ 27/Α/90). 5. Την από 28/12/2009 αίτηση της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. 6. Το από 5/03/2010 υπηρεσιακό σημείωμα. 7. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του στις 8/3/ Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι οι δεσμευ όμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων του επαγγέλματος στον κλάδο, αποφασίζουμε: 1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 1/12/2009 Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Καθηγητών των Ιδιωτικών Σχολικών Μονάδων Τεχνικής Επαγγελμα τικής Εκπαίδευσης για όλους εργαζομένους του επαγ γέλματος στον κλάδο που αφορά αυτή. 2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 28/12/ Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 17 Μαρτίου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

β) Του άρθρου 7 του Ν. 2575/98 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α 23)

β) Του άρθρου 7 του Ν. 2575/98 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α 23) ΑΡΙΘ.: 4442.20/01/10 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ Αρχή έκδοσης: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΦΕΚ: 479Β Μέγεθος κειμένου: 817 KB Αριθμ. 4442.20/01/2010/10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 674 17 Απριλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4442.20/01 /2008 Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του Παραρτήματος ΙV της Οδηγίας 2005/65

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1188 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.941/ΨΣ6173 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1689 26 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/69/13795 Τροποποίηση της με αρ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/52/28560 (ΦΕΚ 2299/Β /11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29541 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2129 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3332.2/03/13 Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλω σης δρομολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΖΚ-Ν. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011

ΑΔΑ: 4Α1ΖΚ-Ν. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6413 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 434 17 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσε ων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 30 10 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 14 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 8986 Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζο νται στις γραμματείες των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 369 17 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.1046 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ β Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1198391ΕΞ2013 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 68 22 Ιανουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 2665/17/Φ113 Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ. Οικ.10169/639/ Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1741Β /30-5-2012 Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 24 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Τελικό Σχέδιο Ανακοίνωσης για τη ηµιουργία Μητρώου «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών του Τμήματος Ναυπηγικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8475 7 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 92. Απαγόρευση συνέχισης της χρήσης του τίτλου «Επιμελητήριο».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: ΦΕΚ: ΑΔΑ: ΒΛΩ8Η-ΖΜΚ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36515 4 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3608 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συγκρότηση Ομάδας Έργου για το συντονισμό και την παρακολούθηση οριζόντιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 355 17 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ Α.15/3/925/76 Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των ορίων του ποσο στού της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αναρτητέα στο Διαύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Φακ.: 214.1 Αριθ. Σχεδ.: 12989

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα 02/12/2013 ημέρα Δευτέρα, μεταξύ των: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» (εφεξής Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 11/08/2016 Αρ. Πρωτ: 19853 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση για τη δημιουργία Κέντρου Διαιτησίας στο ΤΕΕ συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2962 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4802/142588 Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύ νησης της Γρίπης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ICTS SECURITY SOLUTIONS ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Νάξο σήμερα την Πέμπτη 12/03/2015 οι παρακάτω Συμβαλλόμενοι, ήτοι αφ ενός μεν: Η εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 3 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. (1) Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδι

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ..

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ.. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ.. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) (Έδρα: Πειραιώς 46 & Επονιτών, 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΑΦΜ: 090401013,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ /Β.1951/ Ανακατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008.

Αριθμ /Β.1951/ Ανακατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008. Ανακατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008. Αριθμ. 48120/Β.1951 Ανακατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ. 185/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Αθήνα, σήµερα 20 Ιανουαρίου 2014 ηµέρα ευτέρα, µεταξύ των: Αφενός το Ν.Π.Ι.. µε την επωνυµία «Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» (εφεξής Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ.) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2897 15 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. απόφ. 487/2013 Έγκριση αναθεωρημένων προτύπων τευχών διακηρύ ξεων δημοσίων έργων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Ταχ. Κώδικας : 185 10 Πειραιάς TELEFAX : 210 4224000 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1557 22 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14-10-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Χαρακτηριστικό Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή

Ενότητα Χαρακτηριστικό Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή ΥΠΟΕΡΓΟ (Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) στην ΔΙΠΘΑΠ κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 από Εξωτερικό Ειδικό Σύμβουλο Ενότητα Χαρακτηριστικό Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16643 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1379 17 Μαΐου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ματος της εταιρείας LAMAR SHIPPING BROKERS S.A. που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ....

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο, 26/03/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 2779 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ TMHMA Δ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣHΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 9 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 140384 Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιό τητας και της ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1717 13 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 371 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8475 7 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 92. Απαγόρευση συνέχισης της χρήσης του τίτλου «Επιμελητήριο».

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α ΚΑΙ Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθ. 5 ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 12112/20.6.2013 Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1521/21-06-2013) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 32 11 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση της βεβαί ωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα