ΑΔΑ: 4ΑΣ07ΛΛ-ΨΦΒ ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 4ΑΣ07ΛΛ-ΨΦΒ ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/NΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση : Μοναστηρίου 12 Ταχ. Κωδ. : , Θεσ/νίκη Πληροφορίες : P.Kiriakidis Τηλ. : 2313 / Fax. : 2310/ , 2313/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, Α.Π /4161 Σχετ /5748 ΠΡΟΣ: Ως πίνακας κοινοποίησης. ΑΔΑ: 4ΑΣ07ΛΛ-ΨΦΒ ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία εγκατάστασης ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 99,66 kw της εταιρείας «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στο αγροτεμάχιο με αριθμό 938 του αγροκτήματος Ν. Φιλαδέλφειας (πρώην Δήμου Καλλιθέας) του Δήμου Ωραιοκάστρου, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: ΣΧΕΤ.: 1. Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α / ) περί νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2. Ν.1650/85 (ΦΕΚ 160 Α / ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 3. ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/Φ104/03 (ΦΕΚ 332 Β / ) «Διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) σύμφωνα με το αρ. 4 του Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160 Α /1986) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91 Α /2002). 4. ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678 Β / ) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/86». 5. ΚΥΑ Η.Π /2332/02 (ΦΕΚ 1022 Β /5-8-02) «Κατάταξη δημοσιών και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/03». 6. ΚΥΑ ΗΠ 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391 Β / ) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.5 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του αρ.3 του Ν.3010/02». 7. Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179 Α / ) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,». 8. ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ 82 Α / ) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 1

2 διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 «σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06, (ΦΕΚ 12 Α / ) «Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 117/04 (ΦΕΚ 82 Α / ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003». 9. KYA Η.Π /725/06 (ΦΕΚ 383 Β / ) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689. Αντικατάσταση της υπ αρ /1546/97 ΚΥΑ...». 10. KYA ΗΠ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β / ) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ αριθμ /725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18 ης Μαρτίου 1991». 11. Ν. 2244/94 (ΦΕΚ 168 Α /94) «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις.». 12. Ν. 2773/99 (ΦΕΚ 286 Α / ) «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις». 13. Ν. 2941/01 (ΦΕΚ 201 Α / ) «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της ΑΕ "Ελληνικά Ναυπηγεία" και άλλες διατάξεις.». 14. Ν. 3017/2002 (ΦΕΚ 117 Α / ) για την κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο. 15. Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α / ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» η Πράξη / (ΦΕΚ 58 Α / ) του Υπουργικού Συμβουλίου για έγκριση Εθνικού Προγράμματος μείωσης εκπομπών αερίων φαινομένου θερμοκηπίου ( ) σύμφωνα με το άρθρο 3 3 του Ν. 3017/ Ν. 3028/ (ΦΕΚ 153 Α /02) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 18. Ν. 3468/06 (ΦΕΚ 129 Α / ), «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις». 19. N. 998/79 (ΦΕΚ 289 Α /79) «περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας». 20. ΥΠΕ/οικ / του Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ «Διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Έργων ΑΠΕ». 21. Υπ αριθ. Δ6/Φ1/οικ.19500/ Κοινή Υπουργική Απόφαση που αναφέρεται στην «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 13727/724/2003 κοινής υπουργικής απόφασης ως προς την αντιστοίχηση των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στην πολεοδομική νομοθεσία» (ΦΕΚ 1671 Β / ). 22. Υπ αριθ / Απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ 2464 Β / ). 23. Yπ αρ. Δ6/Φ1/οικ /2007 Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1153 Β / ) που αφορά στην «Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας». 24. Απόφαση ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ./ΠΚΜ με Αρ. Πρωτ. 2764/ με την οποία έγινε αξιολόγηση και κατάταξη της μονάδας. 25. Την υπ αρ. Γ.Π.Κ.Μ. 1327/ (ΦΕΚ 1040Β/ ) Απόφαση Περιφερειάρχη «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους 2

3 Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας». 26. Έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με Αρ. Πρωτ. Π.Σ. 32/ σχετικά με «Δημοσιοποίηση ανακοίνωσης». 27.την με Α.Π. 2783/ θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων Κ. Μακεδονίας. 28. το με Α.Π. 3353/ έγγραφο του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης για το έργο του θέματος με το οποίο βεβαιώνει ότι το αγροτεμάχιο του θέματος δεν είναι δασική περιοχή. 29. την υπ αρ. ΙΣΤ ΕΠΚΑ/Α/7310/ θετική υπό όρους γνωμοδότηση της ΙΣΤ Εφορείας Προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων. 30. την με αριθμ.4007/ θετική υπό όρους γνωμοδότηση της 9 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 31. την υπ αριθμ.12/7710/ θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Χωροταξίας & Περιβάλλοντος της ΠΕ Θεσσαλονίκης. 32. την υπ αριθμ /5748/ κατάθεση Ορνιθολογικής Μελέτης για την δραστηριότητα του θέματος. 33. Την υπ αριθμ. 29/ΔΘ/7534/ βεβαίωση χρήση γης του Τμήματος Πολεοδομίας Δ. Θεσ/νίκης. 34. Την από αίτηση σύνδεσης με το υδρευτικό δίκτυο της του Δήμου Καλλιθέας. 35. Την υπ αριθμ.29/δθ?7534/ θετική γνωμοδότηση της Πολεοδομίας Λαγκαδά. 36. την ταυτάριθμη εισήγηση της Υπηρεσίας μας. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία και λειτουργία της εγκατάστασης ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά συστήματα της εταιρείας «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στο αγροτεμάχιο με αριθμό 938 του αγροκτήματος Ν. Φιλαδέλφειας του Δήμου Ωραιοκάστρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, ως εξής: 1. Είδος, μέγεθος και βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά δραστηριότητας 1.1 Συνοπτικά στοιχεία έργου Στοιχεία παραγωγικής διαδικασίας Επωνυμία: Είδος έργου: Κατάταξη: (ΚΥΑ 15393/2332/02) Δυναμικότητα: Θέση έργου : 1.2 Παραγωγική διαδικασία «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» Εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα Ομάδα 10 η, Κατηγορία Β, υποκατηγορία 3 η α/α: 12, Κωδ. ΕΣΥΕ γ Ηλεκτρική ισχύς 99,66kWp Αγροτεμάχιο 938 του αγροκτήματος Ν. Φιλαδέλφειας του Δήμου Ωραιοκάστρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης,, ΠΚΜ Η μονάδα θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων εγκατεστημένης ισχύος 99,66kWp. Το έργο περιλαμβάνει τα εξής επιμέρους υποσυστήματα: - Φωτοβολταϊκά πλαίσια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, - Βάσεις στήριξης, περίφραξη, καλωδιώσεων - Συστήματα μετατροπής ισχύος για τη ρύθμιση των χαρακτηριστικών του παραγόμενου ρεύματος, - Σύστημα ελέγχου και καταγραφής για την παρακολούθηση του συστήματος. 3

4 1.3 Πρώτες ύλες Η μονάδα θα εκμεταλλεύεται την ηλιακή ακτινοβολία για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 1.4 Κατανάλωση νερού Οι ανάγκες σε νερό θα καλύπτονται με δεξαμενη εντός του χώρου αλλά θα υπάρχει και σύνδεση με το υδρευτικό δίκτυο. Το νερό θα χρησιμοποιείται για την πλύση των φωτοβολταϊκών στοιχείων, την άρδευση και τις ανάγκες καθαριότητας. 1.5 Στερεά απόβλητα Υλικά συσκευασίας (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, ξύλο κτλ). Αστικά απόβλητα. ΑΔΑ: 4ΑΣ07ΛΛ-ΨΦΒ 2. Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 2.1 Εκπομπή σωματιδίων: καθορίζεται στο ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ 293 Α / ). 2.2 Εκπομπές αέριων ρύπων: καθορίζονται στην ΚΥΑ ΗΠ 29459/1510/05 και ΚΥΑ ΗΠ 29457/1511/05 (ΦΕΚ 992 Β / ). 2.3 Ποιότητα εκροής υγρών αποβλήτων: καθορίζεται στη ΔΥ/22374/91/94 (ΦΕΚ 82 Β / ) Απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ αρ. 24/58373/ (ΦΕΚ 229 Β /96) και υπ αρ. 30/1585/02 (ΦΕΚ 524 Β / ) Αποφάσεις Νομάρχη και όπως εναρμονίστηκε με την υπ αρ. 30/οικ.2885/2010 (ΦΕΚ 1079 Β / ). 2.4 Τιμές στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων αρσενικού, καδμίου, υδραργύρου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (ΡΑΗ s) στον ατμοσφαιρικό αέρα: καθορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π /1075/Ε103/ (ΦΕΚ 920 Β /2007), με την οποία σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/107/ΕΚ του Συμβουλίου της 15 ης Δεκεμβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 3. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Θόρυβος κατά την κατασκευή: καθορίζεται στην ΚΥΑ 37393/2028/ (ΦΕΚ 1418 Β /2003), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 9272/471/ (ΦΕΚ 286 Β /2007). Θόρυβος κατά τη λειτουργία: καθορίζεται στο ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ 293 Α / ). 4. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 4.1 Ατμόσφαιρα: όπως καθορίζονται στην Π.Υ.Σ. 34/02 (ΦΕΚ 125 Α /5-6-02). 4.2 Επιφανειακά νερά : όπως καθορίζονται στην ΚΥΑ 46399/1352/86 (ΦΕΚ 438 Β/3-7-86) σε συνδυασμό με την ΔΥ/22374/91/94 (ΦΕΚ 82 Β/ ) Απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αρ. 24/58373/ (ΦΕΚ 229 Β /96) 5. Τεχνικά έργα, μέτρα, όροι και περιορισμοί για την αντιμετώπιση της ρύπανσης ή γενικότερα υποβάθμισης του περιβάλλοντος. 5.1 Φάση Κατασκευής Πριν την έναρξη κατασκευής του σταθμού να εκδοθούν όλες οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες (δασαρχείο, αρχαιολογία, πολεοδομία κτλ) Ο φορέας του έργου να ειδοποιήσει εγγράφως τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες πριν την έναρξη κατασκευής του έργου. Κατά την εκτέλεση του έργου εφόσον εντοπισθούν αρχαιότητες οι εργασίες να διακοπούν και να ειδοποιηθεί η αρμόδια κατά 4

5 περίπτωση Αρχαιολογική υπηρεσία για να διεξαχθεί σωστική ανασκαφική έρευνα στο εύρος κατάληψης του έργου. Εφόσον απαιτηθούν ανασκαφικές εργασίες, η αρμόδια Αρχαιολογική υπηρεσία οφείλει να καταρτίσει χρονοδιάγραμμα εργασιών και να το κοινοποιήσει στο Φορέα του έργου. Στην περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, το κόστος των εργασιών που θα αναλάβει να εκτελέσει η αρμόδια Αρχαιολογική υπηρεσία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του έργου βάσει των διατάξεων του Ν.3028/ Απαγορεύεται αυστηρά κάθε μπάζωμα ποταμού, χειμάρρου ή ρέματος Οι εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες και τα πλεονάζοντα υλικά αυτών να μεταφερθούν σε κατάλληλα διαμορφωμένους αποθεσιοθαλάμους, νομίμως λειτουργούντες Να γίνεται διαβροχή των οδών προσπέλασης των οχημάτων μεταφοράς των υλικών για την κατασκευή του έργου του θέματος και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου Κατά τη διάρκεια των εκσκαφών να χρησιμοποιείται μηχανολογικός εξοπλισμός που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης. Εφόσον μεταφέρονται χύδην υλικά (άμμος, χαλίκι, μπάζα, κ.λ.π.) οι καρότσες των φορτηγών θα είναι σκεπασμένες με ειδικό κάλυμμα και όχι υπερπληρωμένες Κατά την διάρκεια της λειτουργίας του εργοταξίου κατασκευής του έργου να τοποθετηθεί χημική τουαλέτα για χρήση από το προσωπικό Να μην πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης του μηχανολογκού εξοπλισμού στο χώρο της εγκατάστασης της δραστηριότητας. Η συντήρηση να γίνεται σε ειδικά αδειοδοτημένα συνεργεία Ο καθαρισμός των οχημάτων μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος να γίνεται στο χώρο παραγωγής τους και όχι στο χώρο του εργοταξίου Με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του έργου να γίνει αποκατάσταση της βλάστησης. Τα φυτικά είδη που θα χρησιμοποιούνται να είναι μέλη των διαπλάσεων της βλάστησης που απατώνται στην περιοχή και να έχουν όσο το δυνατόν μικρότερες απαιτήσεις σε άρδευση Τα στερεά απόβλητα που θα προκύψουν κατά την κατασκευή της εγκατάστασης και ανήκουν στον κατάλογο των μη επικίνδυνων αποβλήτων (όπως ορίζονται στην ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/03) να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στη πηγή σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους κα χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες. Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα να δίνονται για ανακύκλωση σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασμένο χώρο (ανοικτές εστίες καύσης) σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328 Β /93) Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί (μετασχηματιστής, πυκνωτές, διακόπτες κτλ) να είναι σύμφωνος με την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως αναφορικά με τη χρήση ελαίων που περιέχουν ελεγχόμενες από τη νομοθεσία ενώσεις (PCBs κτλ). 5.2 Φάση Λειτουργίας Διαχείριση αποβλήτων Ο κύριος του έργου θα πρέπει να φροντίζει για την απομάκρυνση των παραγόμενων σκουπιδιών και τη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ) στην περιοχή των έργων. Τα μη ανακυκλώσιμα να συλλέγονται από το απορριμματοφόρο του Δήμου Απαγορεύεται η διάθεση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων σε επιφανειακά ύδατα της περιοχής ή στο έδαφος. Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Σε περίπτωση διαφυγής ελαίων από τους μετασχηματιστές, να προβλεφθεί διάταξη ελαιολεκάνης από σκυρόδεμα για τη συγκράτησή τους. Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια να συλλέγονται και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρίες συλλογής 5

6 και να ενημερώνεται το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (Π.Δ. 82/04) Η διαχείριση τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 13588/725/ Τα επικίνδυνα απόβλητα να παραδίνονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες και να τηρούνται τα σχετικά πιστοποιητικά Οι μετασχηματιστές, πυκνωτές - συσκευές διόρθωσης συνφ να περιέχουν διηλεκτρικό υγρό υδραυλικό έλαιο χωρίς πολυχλωριωμένα πρόσθετα όπως π.χ. πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB s) κ.λ.π Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση επικίνδυνων ουσιών (Clophen, τοξικές ουσίες κλπ.) στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης. Περιβάλλον Χώρος Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα (ψηλές περιφράξεις, σήμανση κλπ.) για την προστασία των εργαζομένων και των περιοίκων, από τους κινδύνους που τυχόν θα δημιουργηθούν από την κατασκευή και λειτουργία του έργου και γενικά σημεία που έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον. Ειδικότερα, να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, ώστε να μην υπάρχει προσβασιμότητα στα σημεία όπου υπάρχει υψηλή τάση ηλεκτρικού ρεύματος (μετασχηματιστές κλπ.), όπως ανθεκτική περίφραξη κατάλληλου ύψους κλπ Η γραμμή μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το δίκτυο του ΔΕΣΜΗΕ/ΔΕΗ να ακολουθήσει κατά το δυνατόν τις υφιστάμενες οδούς προσπέλασης, ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο η εκχέρσωση εκτάσεων ή γενικότερη υποβάθμιση του περιβάλλοντος Να γίνεται παρακολούθηση της πορείας της βλάστησης και συντήρηση αυτής στις περιοχές φυτεύσεων τουλάχιστον για διάστημα 2 ετών. Εντός της περιόδου αυτής, τα είδη που ξηραίνονται θα πρέπει να αποκαθίστανται Οι χώροι της εγκατάστασης να διατηρούνται καθαροί και να μην υπάρχουν διάσπαρτα απόβλητα ή/και άχρηστα υλικά Να μην αποθηκεύονται καύσιμα ή άλλες επικίνδυνες ουσίες στο χώρο της εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος. 5.3 Γενικοί Όροι Οι εγκαταστάσεις να προσαρμοστούν στις τοπογραφικές συνθήκες της περιοχής. Να ενταχθούν τα πάσης φύσεως έργα - εγκαταστάσεις στο περιβάλλον της περιοχής. Οι αλλοιώσεις στο περιβάλλον να είναι κατά το δυνατόν οι ελάχιστες. Η κοπή δένδρων - θάμνων να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό κατά την κατασκευή του έργου, σε συνεργασία με την αρμόδια Δασική Υπηρεσία Οι προτεινόμενες θέσεις επέμβασης να είναι θέσεις ιδιοκτησιακά μη αμφισβητήσιμες Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα πυροπροστασίας κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου καθώς και αντικεραυνική προστασία, εγκεκριμένα από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία εφόσον αυτό απαιτείται Η προμήθεια αδρανών υλικών για την υλοποίηση του έργου να γίνεται από τα πλησιέστερα λατομεία τα οποία λειτουργούν νόμιμα. Απαγορεύονται αυστηρά οι παντός είδους αυθαίρετες αμμοληψίες Η ευθύνη της τήρησης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων αφορούν τον κύριο του έργου καθώς και τον ανάδοχο ακόμα και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου με τη μέθοδο υπεργολαβιών Ισχύουν όσα αναφέρονται στην Μ.Π.Ε. και αποτυπώνονται στους σχετικούς χάρτες που τη συνοδεύουν εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα ανωτέρω Ο κύριος του έργου και ο Ανάδοχος έχουν την υποχρέωση: 6

7 να επιτρέπουν την είσοδο σε κλιμάκια των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, να διευκολύνουν τον έλεγχο και να παρέχουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες και να συμμορφώνονται στις συστάσεις-υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας Ο κύριος του έργου οφείλει από τις πιστώσεις για τη λειτουργία του έργου να διασφαλίζει, κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (μέτρα προστασίας, αντιπλημμυρική προστασία, έργα περιμετρικής φύτευσης, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κλπ) καθώς και για ανασκαφική έρευνα των Υπηρεσιών του Υπουργείο Πολιτισμού Να εφαρμοστούν όλες οι διαθέσιμες τεχνικές διατάξεις αύξησης του βαθμού απόδοσης της εγκατάστασης, μείωσης των απωλειών και διόρθωσης της αέργου ενέργειας Για την αποφυγή ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών από τη λειτουργία της εγκατάστασης να εξασφαλιστεί πιστοποιητικό συμβατότητας με βάση τις Κοινοτικές Οδηγίες. Να τηρούνται οι διατάξεις που αφορούν την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, όπως αυτές ορίζονται στην αριθ /8682/1993 (ΦΕΚ 688 Β /94) Υπουργική Απόφαση Να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία, έλεγχος συντήρηση των συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής (σύμβαση συντήρησης κτλ) Να τηρούνται τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία χαμηλών συχνοτήτων όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ αριθμ.3060/238/2002 (ΦΕΚ 512 Β /02). Το δίκτυο γειώσεως του υποσταθμού να συντηρείται κατάλληλα. Να ληφθούν τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα για τη μείωση του θορύβου που οφείλεται στο φαινόμενο CORONA και στον άνεμο Ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ηλεκτρικής απομόνωσης Η μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το δίκτυο μέσης τάσης της Δ.Ε.Η. Α.Ε. να γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Να ελέγχεται τακτικά η καλή λειτουργική κατάσταση του έργου (σύστημα ηλεκτροπαραγωγής κλπ.). Ο φορέας του έργου να επιλαμβάνεται αμέσως των βλαβών, ιδίως όταν προκύπτει ρύπανση του περιβάλλοντος Οιαδήποτε συμβάντα σχετικά με το περιβάλλον και ειδικότερα με την ορνιθοπανίδα της περιοχής παρατηρηθούν κοντά στην δραστηριότητα από τους αρμοδίους να καταγράφονται και να ενημερώνεται άμεσα η Υπηρεσία μας Πριν την έναρξη λειτουργίας να ενημερωθεί εγγράφως η Υπηρεσία μας και να αποσταλεί σε αυτήν η άδεια σύνδεσης με το υδρευτικό δίκτυο όπως προβλέπεται στην κατατεθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Η επιχείρηση υποχρεούται πριν από την καθ οιοδήποτε τρόπο παύση λειτουργίας της εγκατάστασης, να αποκαταστήσει με δικές της δαπάνες και σύμφωνα με τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους όλους τους σχετικούς χώρους, μεριμνώντας ιδίως για την αποξήλωση και ασφαλή απομάκρυνση των εγκαταστάσεων, την αποκατάσταση της αυτόχθονης βλάστησης και την επαναφορά στην αρχική κατάσταση, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (π.χ. φωτοβολταϊκά πλαίσια, αντιστροφείς τάσης, μετασχηματιστές (όχι τα έλαια), ηλεκτρονικά ισχύος, καλώδια, κλπ) που ήταν εγκαταστημένος στη θέση λειτουργίας του έργου του θέματος να διαχειριστεί σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 117/2004 (Φ.Ε.Κ. 82 Α /04). Η διαχείριση των συσσωρευτών, που τυχόν χρησιμοποιήθηκαν να διαχειριστούν σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 115/2004 (Φ.Ε.Κ. 80 Α /04) Συνοδά συμπληρωματικά έργα ή δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται στη ΠΕ του έργου του θέματος υποχρεούνται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση μελλοντικά από την αρμόδια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Υπηρεσία καθώς και τα αναγραφόμενα στο Ν. 3851/10. 7

8 6. Παρακολούθηση τήρησης των περιβαλλοντικών όρων από τον κύριο/φορέα του έργου 6.1 Ο κύριος του έργου, υπεύθυνος για την παρακολούθηση εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της Απόφασης Ε.Π.Ο Ο κύριος του έργου οφείλει να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κλπ), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή. 7. Ευαίσθητες περιοχές-οικοσυστήματα 7.1 Εντός της περιοχής GR του δικτύου NATURA 2000 και της Β ζώνης Ramsar. 8. Χρονικό διάστημα ισχύος της Απόφασης Ε.Π.Ο. 8.1 Η Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων να ισχύει για 10 χρόνια από την έκδοσή της με την προϋπόθεση ότι θα ισχύουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα όσα ορίζονται στην παρούσα Απόφαση. 8.2 Μεταβολή βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτά περιγράφονται στη Μ.Π.Ε., με τους όρους και περιορισμούς της Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων είναι δυνατή μόνο εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο ύστερα από σχετική έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 8.3 Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί στη Μ.Π.Ε., είναι δυνατόν να επιβληθούν πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή να μεταβληθούν οι αρχικοί. 9. Ειδικοί όροι 9.1 Ο κύριος του έργου πρέπει να διαθέτει ακριβές αντίγραφο της εγκεκριμένης Μ.Π.Ε. και της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδια αρχή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 9.2 Η εφαρμογή των ανωτέρω περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης. Η μη τήρηση των ανωτέρω όρων, η εκτέλεση εργασιών καθ υπέρβαση των όρων και προϋποθέσεων της Απόφασης Ε.Π.Ο. και των όσων αναφέρονται στην εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. και η πρόκληση ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος συνεπάγονται κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86 όπως αυτός ισχύει σήμερα, πέρα από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 9.3 Η Απόφαση Ε.Π.Ο. δεν απαλλάσσει τον κύριο του έργου να εφοδιαστεί και με άλλες άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. στην οποία κοινοποιείται η παρούσα απόφαση, παρακαλείται για τη δημοσιοποίηση της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 της Κ.Υ.Α /2021/ (ΦΕΚ 1391 Β /03) και στο άρθρο 11 της Κ.Υ.Α. Η.Π /703/Φ103/ (ΦΕΚ 332 Β /03). 8

9 Προσφυγή κατά της Απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί από την κοινοποίηση της, ενώπιον: α) του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή την αφότου ελήφθη γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. (227) και (238) του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α /2010). β) του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εντός 60 (εξήντα) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/99 ΦΕΚ 97 Α / ). Ε.Π. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τζιτζικώστας Απόστολος Πίνακας Αποδεκτών 1. Υπουργείο ΠΕ.Κ.Α. Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ. Πατησίων 147 Τ.Κ , Αθήνα 2. Μητροπολιτική Επιτροπή Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ , Θεσσαλονίκη (για ενημέρωση των πολιτών σύμφωνα με το αρ.(5), παρ.(3) του Ν.1650/86) 3. 9 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Επταπύργιο Άγιος Παύλος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αλ. Παπαναστασίου 63 Τ.Κ , Θεσ/νίκη 5. ΙΣΤ ΕΠΚΑ Μ. Αλεξάνδρου έναντι Ποσειδωνίου Τ.Θ Τ.Κ , Θεσ/νίκη 6. Δ/νση Δασών Ναυαρίνου 28 Καλαμαριά Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης Σωκράτη Τσακάλη 21, Λαγκαδάς 8 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Νεαπόλεως Θεσ/νίκη 9. Τζακόπουλος & ΣΙΑ ΕΕ Μητροπόλεως 121 T.K , Θεσσαλονίκη Εσωτερική Διανομή 1. Αρχείο Φ ΜΠΕ 2. Π. Κυριακίδης 9

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /30.08.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 107

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /30.08.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 107 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κέρκυρα 17/02/2015 Αρ. Πρωτ. 22709/11588ΠΕ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 68

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 68 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου

AΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 18 Φεβρουαρίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.οικ.621/29431 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 21 Αριθμ. Συνεδρίασης 21 η /26.11.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 129

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 21 Αριθμ. Συνεδρίασης 21 η /26.11.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 129 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 81

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 81 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Θ Ρ Α Κ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Κ Η Σ & Π Ε Ρ Ι Β Α Λ

Διαβάστε περισσότερα

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 14 Νοέμβριου 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 4898/216787 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 2-12- 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 4962/220871 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 93

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 93 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 146

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 146 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΔ7Λ7-ΣΧ2. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΟΖΔ7Λ7-ΣΧ2. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4 Ταχ. Κώδικας: 104 33 Τηλ.: 213-2101102 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας «ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από Αποστακτήριο σε Αποστακτήριο και Οινοποιείο κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα