Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΝΩΝ Αρµόδια για την πιστοποίηση των δαπανών εταίρου έργου που έχει ενταχθεί σε Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας είναι η Αρχή Εξακρίβωσης των δαπανών του προγράµµατος που έ- χει οριστεί για το κράτος µέλος από το οποίο προέρχεται ο εταίρος. Στην περίπτωση των Ελλήνων εταίρων ως Αρχή Εξακρίβωσης των δαπανών έχει οριστεί η Μονάδα «Πρωτοβαθµίου Ελέγχου απανών Έργων Εδαφικής Συνεργασίας» της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πληρωµής του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. Μεταξύ του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εταίρου του έργου θα υπογραφεί σύµβαση, στην οποία θα καθορίζονται οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών. Το κόστος παροχής της υπηρεσίας ανέρχεται στο 3% της δαπάνης που θα υποβληθεί προς πιστοποίηση. Η καταβολή του τιµήµατος θα γίνεται µε παράβολο, το οποίο ανέρχεται σε 30 ανά 1000 αιτούµενης προς πιστοποίηση δαπάνης. Η δαπάνη αυτή θα είναι επιλέξιµη προς πιστοποίηση στην κατηγορία «external expertise». Για την πιστοποίηση από την Μονάδα «Πρωτοβαθµίου Ελέγχου απανών Έργων Εδαφικής Συνεργασίας» των εξοφληµένων δαπανών που πραγµατοποιούν οι Έλληνες Εταίροι στα πλαίσια των εν λόγω έργων, οι εταίροι πρέπει να υποβάλλουν στην ΕΥ Αρχή Πληρω- µής στις ηµεροµηνίες που τους κοινοποιεί ο Επικεφαλής εταίρος τα εξής: 1. στοιχεία που αφορούν στον εταίρο/ επικεφαλής εταίρο 2. στοιχεία που αφορούν στο έργο 3. στοιχεία που αφορούν στο αίτηµα πληρωµής. 1. Στοιχεία που αφορούν στον εταίρο/ επικεφαλής εταίρο Κατά την πρώτη υποβολή φακέλου έργου από φορέα για πιστοποίηση και µεταγενέστερα, εφόσον υπάρχει τροποποίηση, θα πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω κατά περίπτωση: 1.1. Η νοµοθεσία που διέπει την ίδρυση και λειτουργία των φορέων των εταίρων, ε- φόσον δεν είναι φορείς του ηµοσίου ( ήµοι, Νοµαρχίες, Περιφέρειες, Υπουργεία), το Καταστατικό και ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας, εάν υπάρχει Η νοµοθεσία που αφορά στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ή στην καταβολή πρόσθετων αµοιβών για τους φορείς του ηµοσίου, καθώς και η σχετική µε τον καθορισµό του ύψους των αµοιβών νοµοθεσία Έγγραφα της αρµόδιας ΟΥ για την έναρξη δραστηριότητας του φορέα και τυχόν µεταβολές αυτής, εφόσον ο φορέας δεν είναι ήµος, Νοµαρχία, Περιφέρεια ή Υπουργείο.

2 1.4. ήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου θα δηλώνει τα εξής: ότι γνωρίζει τις «Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ», τις «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΛΕ- ΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» και τις απαιτήσεις της ιαχειριστικής Αρχής, όπως αυτές περιγράφονται στην εγκεκριµένη πρόταση, τη σύµβαση και τη Συµφωνία Συνεργασίας µεταξύ των εταίρων και τον Οδηγό ιαχείρισης του Προγράµµατος και θα λάβει τα ανωτέρω υπόψη του κατά την υλοποίηση του έργου τα λογιστικά βιβλία που κατά το νόµο τηρεί ο φορέας το καθεστώς Φ.Π.Α., στο οποίο εµπίπτει ο φορέας την υποχρέωση ή µη έκδοσης θεωρηµένων στοιχείων Αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας (όνοµα, επώνυµο, διεύθυνση, θέση στο φορέα, τηλέφωνο, fax και ) του νόµιµου εκπρόσωπου του φορέα, του υπεύθυνου προσωπικού και του υπεύθυνου Λογιστηρίου του φορέα. Τα στοιχεία αυτά θα ε- πικαιροποιούνται σε κάθε µεταβολή. Στην περίπτωση έργων της Περιφέρειας που υλοποιούνται από το Περιφερειακό ταµείο, τα ανωτέρω στοιχεία θα αφορούν τα εµπλεκόµενα στελέχη και των δύο φορέων Περιγραφή του διοικητικού συστήµατος παρακολούθησης της φυσικής παρουσίας των εργαζοµένων στο φορέα (π.χ. κάρτες προσωπικού, ηµερήσια παρουσιολόγια µε υπογραφές κ.α.) 1. Την περιγραφή θα πρέπει να συνυπογράψουν ο νόµιµος εκπρόσωπος και ο υπεύθυνος προσωπικού του φορέα Οργανόγραµµα του φορέα. Αναφορά των τµηµάτων που θα εµπλακούν στην υ- λοποίηση του έργου (π.χ. τµήµα Προσωπικού, Προµηθειών, κ.α.). Αν υπάρχουν εγχειρίδια περιγραφής διαδικασιών επισυνάπτονται, άλλως περιγράφονται οι διαδικασίες. Την περιγραφή θα πρέπει να συνυπογράψουν ο νόµιµος εκπρόσωπος και ο υπεύθυνος προσωπικού του φορέα ηλώσεις του Ν.1599/1986 των υπευθύνων των εµπλεκοµένων τµηµάτων ότι γνωρίζουν τις «Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» και οι «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑ- ΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» και θα τις λάβουν υπόψη κατά την υλοποίηση του έργου. 1 Τα ατοµικά φύλλα χρονοχρέωσης του έργου (timesheets) δεν αποτελούν διοικητικό σύστηµα παρακολούθησης της φυσικής παρουσίας του προσωπικού, αλλά προκύπτουν από αυτά.

3 1.9. ήλωση του Ν.1599/1986 του Υπεύθυνου Προσωπικού 2 ότι γνωρίζει ότι: ο φορέας θα πρέπει να διαθέτει διοικητικό σύστηµα παρακολούθησης της φυσικής παρουσίας του προσωπικού του φορέα, είτε αυτό είναι τακτικό, είτε έκτακτο θα πρέπει να υποβάλλει για όλη τη διάρκεια του έργου αναλυτικά µηνιαία ατοµικά φύλλα χρονοχρέωσης για όλα τα άτοµα τα οποία δηλούνται στην κατηγορία «προσωπικό» έργων Εδαφικής Συνεργασίας, όπου θα καταγράφεται ο χρόνος απασχόλησης του κάθε ατόµου ανά ηµέρα στα επιµέρους έργα του φορέα Περιγραφή των διαδικασιών του φορέα για τη διασφάλιση της ποιότητας των παραδοτέων Τεκµηρίωση της βάσης επιµερισµού που χρησιµοποιεί ο Φορέας για τον επιµερισµό των γενικών εξόδων στις πράξεις και αναλυτικό και τεκµηριωµένο υπολογισµό του µέσου ποσοστού των γενικών εξόδων που επιρρίπτεται στις πράξεις. Στη µεθοδολογία υπολογισµού θα πρέπει να γίνεται αναφορά στις κατηγορίες δαπάνης που λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό και να επισυνάπτονται τα αναγκαία για την τεκµηρίωση στοιχεία από το Λογιστήριο ήλωση του Ν. 1599/1986 του Νοµίµου εκπροσώπου του φορέα ότι: Τα στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό είναι ακριβή, συνιστούν πραγµατικές δαπάνες, αφορούν στην υλοποίηση των έργων και προκύπτουν από τα στοιχεία του λογιστηρίου το ποσόν των Γενικών Εξόδων που λαµβάνεται υπόψη στον υπολογισµό δεν χρηµατοδοτείται από άλλη Εθνική ή Κοινοτική Πηγή, το ποσόν που υποβάλλεται για χρηµατοδότηση στα πλαίσια της υλοποίησης άλλων πράξεων δεν υπερβαίνει το ποσόν που αναλογεί στην πράξη µε βάση τον εν λόγω υπολογισµό Περιγραφή της µεθοδολογίας υπολογισµού του ωροµισθίου από το φορέα για όλα τα έργα του φορέα και για όλη τη διάρκεια των έργων. Σε περίπτωση ad hoc υπολογισµού του ωροµισθίου επισυνάπτονται οι σχετικές αποφάσεις του αρµόδιου οργάνου του φορέα. 2 Σε περίπτωση έλλειψης Υπεύθυνου Προσωπικού του στελέχους που έχει την ευθύνη παρακολούθησης της φυσικής παρουσίας των εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή η αρµοδιότητα θα βεβαιώνεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του φορέα.

4 Εφόσον ο φορέας έχει υποβάλει στο παρελθόν αίτηµα πιστοποίησης για άλλο έργο και έχει υποβάλει τα στοιχεία αυτά, απλά σηµειώνει το/α έργο/α για το οποίο είχε υποβάλει τα εν λόγω στοιχεία. 2. Στοιχεία που αφορούν στο έργο Κατά την πρώτη υποβολή φακέλου για συγκεκριµένο έργο για πιστοποίηση και µεταγενέστερα, εφόσον υπάρχει τροποποίηση, θα πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω κατά περίπτωση: 2.1. H εγκεκριµένη πρόταση, η σύµβαση επιχορήγησης µεταξύ ιαχειριστικής Αρχής και Επικεφαλής εταίρου, η συµφωνία µεταξύ των εταίρων ήλωση του Ν. 1599/1986 του Νόµιµου εκπρόσωπου του φορέα σχετικά µε τη δυνατότητα ή µη υπαγωγής της δράσης στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Στην περίπτωση υπαγωγής της δράσης στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων δήλωση του ύψους της κοινοτικής συνδροµής που έχει λάβει ο φορέας στα πλαίσια έργων που εµπίπτουν στον κανόνα de minimis στην τριετία πριν την έ- γκριση της εν λόγω πρότασης Αν η περιγραφή του φυσικού αντικειµένου του εταίρου στην εγκεκριµένη πρόταση είναι γενική, ο εταίρος/ επικεφαλής εταίρος θα υποβάλει σαφή περιγραφή του έργου του ανά πακέτο εργασίας µε αναφορά στον τρόπο µε τον οποίο θα υ- λοποιήσει το έργο (µε αυτεπιστασία ή µε υπεργολαβία) Έρευνες πεδίου ή άλλες αντίστοιχες δραστηριότητες, εφόσον αποτελούν αντικεί- µενο του έργου, θα πρέπει να αναφέρονται ρητά στις δραστηριότητες της εγκεκριµένης δράσης και πριν την έναρξή τους θα υποβληθεί εγκεκριµένο από το φορέα συνολικό πλάνο (πρόγραµµα) επισκέψεων O εγκεκριµένος προϋπολογισµός του φορέα, εφόσον δεν προκύπτει από την ε- γκεκριµένη πρόταση Έγγραφο ορισµού της οµάδας έργου, όπου θα γίνεται αναφορά στο αντικείµενο του καθενός (Πακέτο Εργασίας και αντικείµενο). Στην οµάδα έργου αναφέρονται και οι δηµόσιοι υπάλληλοι, των οποίων οι µισθοδοσίες δεν είναι επιλέξιµες προς συγχρηµατοδότηση, αλλά απασχολούνται στο έργο και εµφανίζονται να συµµετέχουν στο έργο (π.χ. να ταξιδεύουν) Αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας (όνοµα, επώνυµο, διεύθυνση, θέση στο φορέα, τηλέφωνο, fax και ) του επιστηµονικού υπευθύνου και του υπεύθυνου ε- πικοινωνίας του έργου. Τα στοιχεία αυτά θα επικαιροποιούνται σε κάθε µεταβολή.

5 2.8. ήλωση του Ν.1599/1986 του Νόµιµου εκπρόσωπου του φορέα, στην οποία θα δηλώνει τη ιεύθυνση/ Τµήµα στο οποίο θα διατηρούνται τα αρχεία που αφορούν στην φυσική και οικονοµική παρακολούθηση του έργου, καθώς και στοιχεία των αρµόδιων για τη φύλαξη αυτών στελεχών του φορέα. Η ήλωση επανυποβάλλεται όταν τα στοιχεία διαφοροποιούνται και χρήζουν επικαιροποίησης ήλωση του Ν.1599/1986 του Υπεύθυνου Λογιστηρίου στην οποία θα δηλώνει τους κωδικούς του Λογιστικού Σχεδίου που έχει δηµιουργήσει για να παρακολουθεί τις δαπάνες του έργου µε βάση τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό, τους κωδικούς του Λογιστικού Σχεδίου που έχει δηµιουργήσει για να παρακολουθεί τα έσοδα από την εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων του έργου, αν υπάρχουν, τους κωδικούς του Λογιστικού Σχεδίου που έχει δηµιουργήσει για να παρακολουθεί τις ροές της Κοινοτικής και της Εθνικής Συµµετοχής, τις κατηγορίες δαπάνης που δεν δύναται ο φορέας να παρακολουθεί µε ειδικούς κωδικούς του Λογιστικού Σχεδίου και τη σχετική αιτιολογία. Αν, µε βάση τη Νοµοθεσία του Φορέα, οι λογιστικές καταστάσεις του ελέγχονται σε ετήσια βάση από Ορκωτό Λογιστή, θα πρέπει να επισυναφθεί βεβαίωση από τον Ορκωτό για την αδυναµία του συστήµατος λογιστικής παρακολούθησης να εξασφαλίσει τον επιτρέψει τον επιµερισµό των εν λόγω δαπανών σε ειδικούς για την πράξη κωδικούς του Λογιστικού Σχεδίου τον αριθµό του ειδικού τραπεζικού λογαριασµού, εφόσον απαιτείται από το Πρόγραµµα, τον κωδικό του Λογιστικού Σχεδίου που έχει δηµιουργήσει για να παρακολουθεί τις κινήσεις του ειδικού τραπεζικού λογαριασµού, εφόσον είναι απαίτηση του Προγράµµατος Σε περίπτωση που ο εταίρος είναι επικεφαλής περιγραφή συστήµατος διαχείρισης του έργου (φυσικού και οικονοµικού) µε σαφή αναφορά σε διαδικασίες, όργανα και συστήµατα (πληροφοριακά, διοικητικά, διασφάλισης ποιότητας κ.α.) Σε περίπτωση που ο εταίρος είναι επικεφαλής στο έργο, δήλωση του Ν.1599/1986 του νόµιµου εκπροσώπου του φορέα ότι γνωρίζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση του µε τη ιαχειριστική Αρχή και το άρθρο 20 του Κανονισµού 1080/2006 για τον επικεφαλής εταίρο. 3. Στοιχεία που αφορούν στο αίτηµα πιστοποίησης

6 Ο φορέας καλείται να υποβάλλει a) στοιχεία που τεκµηριώνουν την επιλεξιµότητα της δαπάνης, δηλαδή στοιχεία που καταδεικνύουν τη σχετικότητα της δαπάνης σύµφωνα µε τις «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΛΕ- ΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ», την πραγµατοποίηση της δαπάνης εντός της επιλέξιµης περιόδου, την νοµιµότητα της δαπάνης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και τους όρους της Συνθήκης περί ανταγωνισµού και ίσων ευκαιριών, την αρχή της οικονοµίας, την κανονικότητα της δαπάνης, όπως προκύπτει από την τήρηση των διαδικασιών του φορέα την καταγραφή της δαπάνης στα λογιστικά βιβλία του φορέα. b) στοιχεία που διασφαλίζουν ότι η δηλούµενη δαπάνη δεν έχει χρηµατοδοτηθεί από άλλη πηγή, εθνική ή κοινοτική c) στοιχεία που πιστοποιούν την επάρκεια των παραδοτέων d) στοιχεία που βεβαιώνουν τη συµβατότητα του οικονοµικού αιτήµατος µε τη φυσική πρόοδο του έργου του φορέα, όπως έχει γίνει αντιληπτή από τον Επικεφαλής εταίρο. Πλήρη στοιχεία υποβάλλονται αρχειοθετηµένα σε ειδικούς φακέλους αρχειοθέτησης ενισχυµένους µε σκληρό χαρτόνι και ετικέτα στη ράχη, όπου θα αναφέρονται τα εξής: το Πρόγραµµα, το ακρωνύµιο και ο κωδικός του έργου, ο Φορέας, η περίοδος αναφοράς. Τα στοιχεία θα είναι αρχειοθετηµένα κατά κατηγορία δαπάνης και µε λογική σειρά. Ο φορέας θα υποβάλλει, σε µηνιαία βάση και οπωσδήποτε πριν την υποβολή αιτήµατος πιστοποίησης, στη Μονάδα «Πρωτοβαθµίου Ελέγχου απανών Έργων Εδαφικής Συνεργασίας» για την περίοδο αναφοράς της πιστοποίησης 3.1. αναλυτικά ατοµικά µηνιαία φύλλα χρονοχρέωσης για όλα τα άτοµα που δηλούνται στην κατηγορία «προσωπικό» έργων Εδαφικής Συνεργασίας. Στα φύλλα χρονοχρέωσης θα αναφέρονται όλα τα έργα στα οποία εµπλέκεται ο εν λόγω εργαζόµενος. Στα φύλλα θα αναφέρονται το ονοµατεπώνυµο του εργαζόµενου, ο ΑΦΜ του εργαζοµένου, αν είναι τακτικό ή έκτακτο προσωπικό, το συµφωνηµένο ωράριο εργασίας του εργαζοµένου, οι ώρες εργασίας ανά ηµέρα σε κάθε έργο, το ωροµίσθιο, το αιτούµενο ποσόν ανά έργο, το συνολικό µηνιαίο κόστος (όπως προκύπτει από τη µισθοδοτική κατάσταση ή άλλο έγγραφο ισοδύναµης αποδει-

7 κτικής αξίας). Τυχόν υπερβάσεις από το συµφωνηµένο ωράριο εργασίας θα δικαιολογούνται και θα τεκµηριώνονται από το αρχείο παρουσιολογίων δήλωση Ν. 1599/1986 από το νόµιµο εκπρόσωπο του φορέα ότι οι εν λόγω εργαζόµενοι δεν συµµετέχουν σε άλλες πράξεις του φορέα πέραν των αναφερόµενων στα φύλλα χρονοχρέωσης οι αιτούµενες δαπάνες δεν έχουν συγχρηµατοδοτηθεί από άλλη Εθνική ή Κοινοτική Πηγή τα στοιχεία των φύλλων χρονοχρέωσης προκύπτουν από τα πρωτογενή στοιχεία παρουσιών που τηρούνται από το φορέα (ηµερήσια παρουσιολόγια, κάρτες κ.α.) και βεβαιώσεις των υπευθύνων έργων για την απασχόληση τους στην πράξη τα στοιχεία που αναφέρονται στα φύλλα χρονοχρέωσης είναι αληθή τα στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό του ωροµισθίου είναι ακριβή και επαληθεύσιµα ο φορέας έχει υιοθετήσει όλα τα διοικητικά συστήµατα που απαιτούνται για την παρακολούθηση και τήρηση των ανωτέρω στοιχείων. Με κάθε αίτηµα πιστοποίησης θα πρέπει να υποβάλλονται τα ακόλουθα: 3.3. τα συνηµµένο έντυπο υποβολής αιτήµατος πιστοποίησης, κατάλληλα συµπληρω- µένο και υπογεγραµµένο τα τυποποιηµένα από το Πρόγραµµα έντυπα απολογισµού φυσικής και οικονοµικής προόδου, κατάλληλα συµπληρωµένα και υπογεγραµµένα. Τα έντυπα αυτά κοινοποιούνται στους εταίρους από τον επικεφαλής εταίρο του έργου Στην περίπτωση εταίρου, βεβαίωση από τον επικεφαλής εταίρο του έργου ότι η παρουσία και η συµµετοχή του εταίρου στο έργο, καθώς και η πρόοδος του έργου δικαιολογεί το ύψος των αιτούµενων προς πιστοποίηση δαπανών στα πακέτα εργασίας τα αναγκαία για την τεκµηρίωση της επιλεξιµότητας των δαπανών δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στις κατευθυντήριες οδηγίες και ειδικότερα αντίγραφα των παραστατικών στοιχείων για όλες τις δαπάνες που δηλώνονται στο έντυπο, όπως καταστάσεις µισθοδοσίας, ΑΠΥ, έντυπα α- πόδοσης παρακρατηθέντων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, αεροπορικά εισιτήρια και κάρτες επιβίβασης, τιµολόγια και voucher, καθώς και αντίγραφα των παραστατικών πληρωµής (αποδείξεις είσπραξης, τραπεζικά εµβάσµατα, επιταγές, τραπεζικά extrait, καταθετήρια

8 κτλ). Όλα τα πρωτότυπα παραστατικά θα φωτοτυπηθούν αφού σφραγισθούν από το φορέα µε την ειδική σφραγίδα στην οποία θα αναφέρονται: ο τίτλος του έργου, το Πρόγραµµα και ο αριθµός του αιτήµατος στο οποίο έχει συµπεριληφθεί η δαπάνη συµβάσεις προσωπικού και τρίτων και στοιχεία δηµοσιότητας αυτών, πρακτικά αξιολόγησης, αποφάσεις κατακύρωσης, έγγραφα ορισµού Ε- πιτροπών Αξιολόγησης και Παραλαβής (µε αναφορά στις ειδικότητες των µελών και στη θέση τους στο φορέα 3 ) στοιχεία συναντήσεων, ηµερίδων, σεµιναρίων (ηµερήσια διάταξη, λίστα συµµετεχόντων µε υπογραφές για όλες τις ηµέρες της συνάντησης, πρακτικά κ.α.) που αφορούν στις δαπάνες του έργου προκειµένου να πιστοποιηθούν δαπάνες µετακίνησης για έρευνες πεδίου ή άλλες αντίστοιχες δραστηριότητες επισυνάπτονται ηµερολόγια καταγραφής αποτελεσµάτων της έρευνας πεδίου αναλυτικά µηνιαία φύλλα χρονοχρέωσης για το προσωπικό ανά άτοµο, όπου θα αναφέρεται και ο ΑΦΜ του ατόµου και ανά ηµέρα του µήνα θα αναφέρονται ο τόπος, ο χρόνος και η διάρκεια παροχής της εργασίας ανά πακέτο εργασίας και η αναλυτική εργασία, κατάλληλα συµπληρω- µένα και υπογεγραµµένα από το στέλεχος, τον αρµόδιο για το προσωπικό στέλεχος του φορέα και τον επιστηµονικό υπεύθυνο του έργου. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στα αναλυτικά φύλλα χρονοχρέωσης θα πρέπει να συµφωνούν µε τα συνολικά για όλα τα έργα φύλλα χρονοχρέωσης που θα έχουν ήδη αποσταλεί από το φορέα για το άτοµο και το συγκεκριµένο έργο για την αντίστοιχη χρονική περίοδο Στοιχεία λογιστικής αποτύπωσης Για τους φορείς που τηρούν Γ κατηγορίας Βιβλία τα παρακάτω στοιχεία σφραγισµένα από το φορέα και υπογεγραµµένα από το Λογιστή: i. Αναλυτικό καθολικό της λογιστικής µερίδας που τηρείται στη Γενική Λογιστική για το έργο, της τελευταίας µέρας της περιόδου δήλωσης δαπανών για το έργο. 3 Απαιτείται τεκµηρίωση της ικανότητας των µελών των Επιτροπών Αξιολόγησης να αξιολογήσουν τις προσφορές και τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης θα πρέπει να είναι µεταξύ τους ανεξάρτητα, δηλαδή να µη συνδέονται µεταξύ τους ιεραρχικά.

9 ii. iii. iv. Αναλυτικά καθολικά των επιµέρους προµηθευτών, από τα οποία πρέπει να προκύπτει η εξόφληση των δαπανών που αφορούν το έργο. Λογιστικά άρθρα όλων των ταµειακών εγγραφών και κίνηση τα- µείου. Σε περίπτωση αγοράς εξοπλισµού, αντίγραφο από το βιβλίο παγίων, στο οποίο έχει καταχωρηθεί το πάγιο και καταγράφεται η θέση του στο φορέα. v. Αναλυτικό καθολικό του κωδικού 63.98, σε περίπτωση επιλεξιµότητας του ΦΠΑ. vi. Κατά την ολοκλήρωση του έργου οι φορείς που έχουν υποχρέωση τήρησης θεωρηµένων θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο από τα θεωρηµένα ισοζύγια πρωτοβαθµίων του µήνα που ολοκληρώθηκαν οι πληρωµές του έργου Για τους φορείς που τηρούν Β κατηγορίας Βιβλία: i. Αντίγραφα του θεωρηµένου βιβλίου εσόδων-εξόδων στο οποίο θα σηµειώνονται οι δαπάνες που αφορούν το έργο. ii. ΒΑΚΧΕΠ σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα, κατάλληλα συ- µπληρωµένο και υπογεγραµµένο Στοιχεία φυσικής υλοποίησης του έργου Έκθεση Προόδου που αφορά στο έργο του φορέα στην περίοδο αναφοράς του αιτήµατος. Η έκθεση συνοδεύεται από βεβαίωση του Επικεφαλής εταίρου ότι συµφωνεί ή τουλάχιστον δεν διαφωνεί ως προς το περιεχόµενο της έκθεσης Τα παραδοτέα του έργου που αφορούν στην εν λόγω περίοδο και βεβαίωση από τον Επικεφαλής εταίρο για την επάρκεια της ποιότητας του παραδοτέου του φορέα. Τα παραδοτέα, είτε παράγονται µε αυτεπιστασία ή µε τρίτους, θα πρέπει να παραδίδονται µε βάση τα προβλεπόµενα στο χρονοδιάγραµµα. εν θα πιστοποιείται η πληρωµή παραδοτέων σε τρίτους ή και οι δαπάνες προσωπικού χωρίς την ανωτέρω βεβαίωση. Τυχόν αποκλίσεις από το χρονοδιάγραµµα θα πρέπει να τεκµηριώνεται και να συνυπογράφεται από τον Επικεφαλής εταίρο Σε περίπτωση αγοράς εξοπλισµού, βεβαίωση του προµηθευτή για το καινουργές του εξοπλισµού και το σειριακό αριθµό (S/N) κατασκευής του εξοπλισµού.

10 3.9. Στοιχεία που αφορούν στην είσπραξη της εθνικής συµµετοχής ή/και της κοινοτικής συµµετοχής (π.χ. εµβάσµατα, κατάθεση στο λογαριασµό του φορέα, σχετικά έγγραφα) Στοιχεία που αφορούν σε τυχόν έσοδα του φορέα από εκµετάλλευση των παραδοτέων του έργου. Επισυνάπτεται δήλωση του Ν.1599/1986 του νόµιµου εκπροσώπου του φορέα ότι δεν υπάρχουν άλλα έσοδα πλην των δηλουµένων, τα ο- ποία συνδέονται µε το εν λόγω έργο ήλωση του Ν.1599/1986 του νόµιµου εκπροσώπου του φορέα για τον σεβασµό της αρχής ισότητας ευκαιριών. Συγκεκριµένα οφείλει να καλύπτει τα ακόλουθα: Κατά τη ιαδικασία επιλογής προσωπικού του έργου τηρηθήκαν οι αρχές περί ισότητας ευκαιριών Στις εσωτερικές διαχειριστικές δοµές του έργου προωθείται η ισότητα (πχ. στις Επιτροπές Παρακολούθησης, στις οµάδες εργασίας κτλ) Στις εκδηλώσεις/συνέδρια του έργου δεν υπάρχουν εµπόδια σε όσους επιθυµούν να µετέχουν (πχ προτιµούνται χώροι όπου δεν υπάρχει δυνατότητα εύκολης πρόσβασης) Άλλα εµπόδια συµµετοχής (πχ αναπηρία) Όλοι οι εθνικοί κανόνες περί ισότητας έχουν γίνει σεβαστοί ήλωση του Ν.1599/1986 του νόµιµου εκπροσώπου του φορέα για την τήρηση της Κοινοτικής και Εθνικής Νοµοθεσίας περί περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επιπρόσθετα θα δηλώνει πως έχουν προσκοµιστεί όλα τα απαραίτητα τεκµήρια συµ- µόρφωσης µε την Κοινοτική και Εθνική νοµοθεσία ( πχ άδεια δόµησης ή εγκατάστασης, µελέτη σκοπιµότητας κτλ) ήλωση του Ν.1599/1986 του νόµιµου εκπροσώπου του φορέα ότι τα δηλούµενα στοιχεία είναι αληθή, ακριβή, αφορούν αποκλειστικά το συγκεκριµένο έργο και δεν έχουν χρηµατοδοτηθεί από άλλη πηγή, εθνική ή κοινοτική Στην περίπτωση που ο εταίρος είναι επικεφαλής, υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα: στοιχεία που αφορούν στην είσπραξη της κοινοτικής συµµετοχής για το σύνολο των εταίρων (π.χ. εµβάσµατα στο λογαριασµό του φορέα, σχετικά έγγραφα), στοιχεία για την αποστολή στους εταίρους της αναλογούσας κοινοτικής συµµετοχής (καταθετήρια, σχετικά έγγραφα).

11 έκθεση που αφορά στη διαχείριση του έργου από τον Επικεφαλής εταίρο µε ειδική αναφορά στα προβλεπόµενα στον οδηγό διαχείρισης του έργου από τον Επικεφαλής εταίρο στοιχεία που αφορούν στους εξακριβωτές των δαπανών των εταίρων από λοιπά κράτη. Η Μονάδα «Πρωτοβαθµίου Ελέγχου απανών Έργων Εδαφικής Συνεργασίας» ελέγχει τα υποβληθέντα κατά τα ανωτέρω έγγραφα και µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου εκδίδει «Πιστοποίηση απανών», η οποία µε ευθύνη του εταίρου θα πρέπει να αποσταλεί στον επικεφαλής εταίρο (Lead Partner) σε πρωτότυπη µορφή, ώστε να τα συµπεριλάβει στο αίτηµα πληρωµής που θα αποστείλει στη.α. Επισηµαίνεται ότι προκειµένου να ολοκληρωθεί έγκαιρα η διαδικασία και εντός των προθεσµιών που έχουν τεθεί από τις ιαχειριστικές Αρχές των Προγραµµάτων, οι Έλληνες Εταίροι θα πρέπει να υποβάλλουν το αργότερο εντός είκοσι ηµερών από τη λήξη της περιόδου αναφοράς του αιτήµατος έγκυρα και πλήρη στοιχεία για την πιστοποίηση. Σε περίπτωση που κατά την επεξεργασία του προς πιστοποίηση αιτήµατος διαπιστωθούν ελλείψεις, οι οποίες δεν αποσταλούν εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από την αποστολή σχετικής ειδοποίησης στο φορέα, θα εκδίδεται πιστοποίηση για ποσόν µικρότερο του αιτούµενου κατά το ποσόν της µη τεκµηριωµένης πληρωµής. Η ηµεροµηνία αποστολής των στοιχείων θα τεκµηριώνεται από τη σφραγίδα του ταχυδροµείου. Με βάση τον Κανονισµό οι εξακριβωτές υποχρεούνται να πιστοποιούν τις δαπάνες εντός τριµήνου από τη λήψη πλήρως τεκµηριωµένου αιτήµατος προς πιστοποίηση.

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Διοικητικές και Επιτόπιες Επαληθεύσεις

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Διοικητικές και Επιτόπιες Επαληθεύσεις Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Διοικητικές και Επιτόπιες Επαληθεύσεις Γιάνναρης Κωνσταντίνος Στέλεχος Μονάδας Β - Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) kgiannaris@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.2) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται: Για

Διαβάστε περισσότερα

digi-content Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

digi-content Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Φεβρουάριος 2012 Περιεχόμενα Επισκόπηση Αιτήματος Ολοκλήρωσης... 3 Γενικά Στοιχεία... 3 Γ.2 Παραστατικά Δαπανών... 8 Βεβαιώσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Το τελικό αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να υποβληθεί

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Το τελικό αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να υποβληθεί ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΝΕΤ εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, µε χωρική αρµοδιότητα για τις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. «Ενίσχυση Επιχειρήσεων Για Την. Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» e-services ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. «Ενίσχυση Επιχειρήσεων Για Την. Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» e-services ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα : ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μέτρο 3.2 : «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στην Ψηφιακή Οικονοµία»

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Παρακολούθηση & Επιλεξιμότητα Δαπανών Προγράμματος «Φάση 2 ΕΕΤΣΣΜ» Ερωτήσεις Απαντήσεις / Ημερίδα 12 ης Ιανουαρίου 2010

Οικονομική Παρακολούθηση & Επιλεξιμότητα Δαπανών Προγράμματος «Φάση 2 ΕΕΤΣΣΜ» Ερωτήσεις Απαντήσεις / Ημερίδα 12 ης Ιανουαρίου 2010 Οικονομική Παρακολούθηση & Επιλεξιμότητα Δαπανών Προγράμματος «Φάση 2 ΕΕΤΣΣΜ» Ερωτήσεις Απαντήσεις / Ημερίδα 12 ης Ιανουαρίου 2010 1. Στη Σύμβαση Επιχορήγησης (σελ. 5) αναφέρεται η υποχρεωτική ανάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ για τους Έλληνες δικαιούχους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ για τους Έλληνες δικαιούχους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ για τους Έλληνες δικαιούχους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Δεύτερη Έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Κανονιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης ράσεων του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκτύπωση της δήλωσης ολοκλήρωσης με θεώρηση της υπογραφής, σφραγίδα και υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

1. Εκτύπωση της δήλωσης ολοκλήρωσης με θεώρηση της υπογραφής, σφραγίδα και υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. 1. Εκτύπωση της δήλωσης ολοκλήρωσης με θεώρηση της υπογραφής, σφραγίδα και υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. 2. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 4.5.2015 Αριθμ. πρωτ.: 18715 ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση προϋποθέσεις για την ένταξη των εν λόγω έργων (δυνητικά εντασσόµενα), αποτελούν:

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση προϋποθέσεις για την ένταξη των εν λόγω έργων (δυνητικά εντασσόµενα), αποτελούν: Ηµεροµηνία: 22-11-2013 ΑΠ 8524/2192/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο Συµφώνου Αποδοχής Ο ικαιούχος..αναλαµβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης «.», µε κωδικό ΟΠΣ, συνολικής δηµόσιας δαπάνης.. και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) Η οικονοµική διαχείριση ενός σχεδίου, για παράδειγµα στο πλαίσιο του προγράµµατος INTI, συνήθως υπόκειται στις

Διαβάστε περισσότερα

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΕΙΣΡΟΏΝ ΕΚΡΟΏΝ (Φ2-1510/21-6-2013 & ΤΡΟΠΟΠ. ΥΠΟΥΡΓ.ΑΠΌΦ Φ2-1860/27-8-2013). ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Χανδρή 3 και Κύπρου, Μοσχάτο 18346, Τηλ. 2131300700 ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

e-gas Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

e-gas Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Ιούλιος 2014 Περιεχόμενα 1 Δήλωση Ολοκλήρωσης - Γενική Διαδικασία... 3 1.1 Καταληκτική Ημερομηνία Hλεκτρονικής Yποβολής Δήλωσης Ολοκλήρωσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 1 Α) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ) : 1. ελτίο ανεργίας του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Ιούνιος 2012 : Οδηγίες συμπλήρωσης αιτήματος ολοκλήρωσης Περιεχόμενα Ηλεκτρονική επεξεργασία και υποβολή Αιτήματος Ολοκλήρωσης....

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα διαχείρισης δαπανών ανάμεσα σε ΑΣ και εταίρους 1/3

Σχήμα διαχείρισης δαπανών ανάμεσα σε ΑΣ και εταίρους 1/3 Σχήμα διαχείρισης δαπανών ανάμεσα σε ΑΣ και εταίρους 1/3 1. Κάθε εταίρος της ΑΣ πραγματοποιεί δαπάνες σύμφωνα με την ΑΥΙΜ. Δημιουργεί τις λογιστικές καταστάσεις ανά δράση (με καταχώρησή στην εφαρμογή διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ (Σε εφαρµογή της απόφασης αυτής η Υπηρεσία έχει εκδώσει Έντυπο Αίτησης και υποδείγµατα πινάκων, στην /νση: http://www.mnec.gr/anaptyksiakos_nomos_3299_2004_main.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε ΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΑΙΤΗΣΗ Προς : ΥΠΟΙΟ Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης Συµπληρώνεται η επωνυµία της Τράπεζας («ΕΦ»), η οποία επιλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη)

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2 ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά ικαιολογητικά Υπογεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ε.Π. «ΑΝ.Α.» EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε Λ.ΤΑΤΟΙΟΥ 125 & Γ. ΛΥΡΑ 140 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ 14564 ΤΗΛ. 210-62

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. 2106/18.1.2013 Καθορισµός των δικαιολογητικών για τον έλεγχο των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων και των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων του ν.3908/2011 καθώς και των επενδύσεων ή και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 30.12.2009 A.Π.: 10478

Ερµούπολη, 30.12.2009 A.Π.: 10478 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης. Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Δημήτρης Σταματιάδης, προϊστάμενος Μονάδας Β - Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ EΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 4 Απριλίου 2014 Πληροφορίες: Ασημάκης Ταξιάρχης Αρ. Πρωτ. 39723 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Κοιν:

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, A.Π.: οικ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, A.Π.: οικ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ 2. Υπογεγραµµένο και σφραγισµένο έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής του ολοκληρωµένου σχεδίου παρέµβασης

ΡΑΣΗ 2. Υπογεγραµµένο και σφραγισµένο έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής του ολοκληρωµένου σχεδίου παρέµβασης ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2 ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά ικαιολογητικά Υπογεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Hotspots. «Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων για τη δηµιουργία σηµείων ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης» Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Wireless Hotspots. «Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων για τη δηµιουργία σηµείων ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης» Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα : ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Wireless Hotspots «Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων για τη δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Φορέας Υλοποίησης. αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «.», με κωδικό, συνολικής δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ (ΒΑΚΧΕΠ)

ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ (ΒΑΚΧΕΠ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ (ΒΑΚΧΕΠ) ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000 2006 ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2001 ΣΕΛΙΔΑ 1 η ΑΡΧΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΡ7Λ7-ΔΦΠ ATTIKH

ΑΔΑ: Β4ΩΡ7Λ7-ΔΦΠ ATTIKH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Τ.Κ.:11741 Πληροφορίες: Κ. ΛΕΜΑΣ Τηλέφωνο: 213 1501515 Fax: 213 1501501 E-mail: lemas@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά για τη διαδικασία τροποποιήσεων

1. Γενικά για τη διαδικασία τροποποιήσεων ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΕΡΓΩΝ) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΙΙ 1. Γενικά για τη διαδικασία τροποποιήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. «Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων για τη δηµιουργία σηµείων ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης» Wireless Hotspots

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. «Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων για τη δηµιουργία σηµείων ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης» Wireless Hotspots ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα : ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Wireless Hotspots «Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων για τη δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΑΣΙΚOI ΣΤΟΧΟΙ. Απλοποίηση της οικονοµικής διαχείρισης έργων. Επίσπευση της διαδικασίας οικονοµικών επαληθεύσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΑΣΙΚOI ΣΤΟΧΟΙ. Απλοποίηση της οικονοµικής διαχείρισης έργων. Επίσπευση της διαδικασίας οικονοµικών επαληθεύσεων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΑΣΙΚOI ΣΤΟΧΟΙ Απλοποίηση της οικονοµικής διαχείρισης έργων Επίσπευση της διαδικασίας οικονοµικών επαληθεύσεων Επίσπευση στην καταβολή χρηµατοδότησης 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security. Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης. Σύμβουλοι ανάπτυξης

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security. Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης. Σύμβουλοι ανάπτυξης Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης Σύμβουλοι ανάπτυξης ικαιούχοι Ενισχύσεων Η Επιχείρηση είναι υφιστάμενη με

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της ράσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την 18 η Νοεµβρίου 2005.

Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της ράσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την 18 η Νοεµβρίου 2005. ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ Ο A ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΏΘΗΣΗ (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» - Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέτρο 2.4 «Περιφερειακά Πληροφοριακά Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Α. «ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ Κ. Ε.

Α. «ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ Κ. Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΙ Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α. «ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ Κ. Ε. Κ.» Μέρος 1 : Έντυπα Έναρξης (1 έως 8) Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΡΑΣΗ 1

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΡΑΣΗ 1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση μετά την 12/10/2011 μέχρι και 60 ημερολογιακές ημέρες μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το αντικείμενο του έργου του παρόντος διαγωνισμού αφορά στην εφαρμογή του διπλογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ 1. Υπογεγραµµένο και σφραγισµένο έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής του επιχειρηµατικού σχεδίου

ΡΑΣΗ 1. Υπογεγραµµένο και σφραγισµένο έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής του επιχειρηµατικού σχεδίου ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Τα παραδοτέα σε κάθε Κατηγορία Δαπανών για το Φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική παρουσίαση των διαδικασιών υλοποίησης των έργων και επιλεξιμότητα δαπανών

Αναλυτική παρουσίαση των διαδικασιών υλοποίησης των έργων και επιλεξιμότητα δαπανών Αναλυτική παρουσίαση των διαδικασιών υλοποίησης των έργων και επιλεξιμότητα δαπανών Που βρίσκουμε πληροφορίες Υπουργική Απόφαση για τη Διαχείριση και το σύστημα ελέγχου του Προγράμματος 25/11/2010/ΕΥΘΥ2350

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πάτρας που συνδέονται με την οικονομική διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για τις Δημόσιες Μονάδες Υγείας, που δεν έχουν το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης σε εξωτερικούς αναδόχους για την υποστήριξη των παραπάνω εργασιών.

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, A.Π.: 2433

Ερµούπολη, A.Π.: 2433 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 Click to edit Master title ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Κύρια κατεύθυνση του Συστήµατος ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ Ε) της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ για τον Δικαιούχο ΕΚΔΟΣΗ : 1 25.11.2016 1/11 Εισαγωγή Κατόπιν συνεργασίας των ΕΥ ΟΠΣ, ΕΥΘΥ και της Αρχής Πιστοποίησης, παρέχονται με το παρόν αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ που συνδέονται με την οικονομική διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310 586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, A.Π.: Προς: - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - ήµους Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου

Ερµούπολη, A.Π.: Προς: - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - ήµους Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ437ΛΞ-25Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.eda.notioaigaio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της επιλεξιμότητας, της νομιμότητας και κανονικότητας των απαιτήσεων πληρωμών του έργου, καθώς και η διεκπεραίωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Δουκός Μποφώρ 7 Ταχ. Κώδικας: 71202, Ηράκλειο Πληροφορίες: Χρ. Ξυδιανός Τηλέφωνο: 2813-404529 Fax : 2810-335040 Email: vxidians@mu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Υπόδειγμα 1α: Αίτηση του Φορέα για τη συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Μελισσοκομίας Υπόδειγμα 1β: Αίτηση της ΟΜΣΕ για τη συνέχιση λειτουργίας του επιχορηγούμενου από τον Καν. Ε.Ε1234/07

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 12 Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 28.06.2016 Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας που συνδέονται με την οικονομική διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

4. Ο ΗΓΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014

4. Ο ΗΓΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 4. Ο ΗΓΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 Ο οδηγός έχει σκοπό να παρέχει στους ιαχειριστές Προγραµµάτων, τους Φορείς Υλοποίησης και τους εταίρους του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) Η συμπλήρωση της αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης δαπανών που υλοποιεί ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ στο

Διαβάστε περισσότερα

7. Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α

7. Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α 7. Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: - Ειδικά Έντυπα ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ Βεβαιώνεται Ότι υλοποιείται το µε Α.Π. εγκριθέν Σχέδιο ράσης που συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ (αριθµός Υποέργου.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Β Γ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 :ΕΠΑΡΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη ήλωση, του νόµιµου εκπροσώπου θεωρηµένη για το γνήσιο

Υπεύθυνη ήλωση, του νόµιµου εκπροσώπου θεωρηµένη για το γνήσιο ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Αίτηµα Προκαταβολής (το οποίο υποβάλλεται πρώτα ηλεκτρονικά µέσω της σελίδας www.ependyseis.gr/mis) σφραγισµένο και υπογεγραµµένο από την επιχείρηση. Ισόποση Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 30.05.2011 A.Π.: 1890. Προς: - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - ΟΤΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ερµούπολη, 30.05.2011 A.Π.: 1890. Προς: - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - ΟΤΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία:

Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 1. Γενικά Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Θ. Καζάζογλου Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Ερώτηση: Η Μονάδα Διαχείρισης Έργων (Οργανική Μονάδα Δικαιούχων) κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο (Π.Π.) υφίσταται ως τέτοια στη Νέα Π.Π. 2014-2020; Ο συντονιστικός της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 22.02.2011 A.Π.: 551 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

Ερµούπολη, 22.02.2011 A.Π.: 551 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΤΜΗΜΑ :ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα