ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ Στεφανοβίκειο, 23/04/2015 Aριθμ. Πρωτ. 767 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΡΛΑΣ- ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ- ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ- ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε) Δ/νση : 24 ο χιλιόμετρο της Π.Ε.Ο. Βόλου- Λάρισας Στεφανοβίκειο, Ρήγα Φεραίου T.K: Τηλ.: Fax : Πληροφορίες: Γιάννης Βέργος ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Παραγωγή τηλεοπτικού μηνύματος, παραγωγή 20λεπτου DVD και αναπαραγωγή 1000DVD - Αγορά τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού χρόνου» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: / ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΔΕ: ΣΑΕ 0758 Αναθέτουσα Αρχή : Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.) Είδος Υπηρεσίας : «Υπηρεσίες για την παραγωγή τηλεοπτικού μηνύματος, παραγωγή 20λεπτου DVD και αναπαραγωγή 1000DVD - Αγορά τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού χρόνου» του Φορέα Διαχείρισης της Απόφασης Αυτεπιστασίας στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας» που εντάσσεται στην πράξη «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου» του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ». Διάρκεια υλοποίησης : Από την υπογραφή της Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση ολοκλήρωση του έργου έως Προϋπολογισμός : ,41 (Σαράντα ένα χιλιάδες τριακόσια εξήντα τρία ευρώ και σαράντα ένα λεπτά) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ,00 (Πενήντα ένα χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 1

2 Χρηματοδότηση : Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2011ΣΕ Είδος Διαγωνισμού Κριτήριο Ανάθεσης : : Ανοιχτός Πρόχειρος Διαγωνισμός Η χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Προκήρυξης Δημοσίευσης : 23/04/2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών Τόπος Υποβολής προσφορών Παραλαβή Τεύχους Προκήρυξης : 14/05/2015, ώρα 14:00 : Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.): Στεφανοβίκειο : Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.): Στεφανοβίκειο Ρήγα Φεραίου Και από το δικτυακό τόπο Παράλληλα το πλήρες τεύχος της Προκήρυξης θα βρίσκεται ανηρτημένο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ αλλά και στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠΠΕΡΑΑ Πληροφορίες : Με επιστολή στη διεύθυνση : Στεφανοβίκειο Ρήγα Φεραίου 37500, 24 ο χιλιόμετρο της Π.Ε.Ο. Βόλου - Λάρισας, Τ.Κ τηλ: , fax:

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Μέρος Α - Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κεφάλαιο Α1 Ορισμοί και Γενικές Αρχές (Άρθρα 1-5) σελ. 4-9 Κεφάλαιο Α2 Στοιχεία Προκήρυξης (Άρθρα 6-7) σελ Κεφάλαιο Α3 Στοιχεία Συμμετοχής (Άρθρα 8-9) σελ Κεφάλαιο Α4 Στοιχεία Προσφορών (Άρθρα 10-15) σελ Κεφάλαιο Α5 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού (Άρθρα 16-18) σελ Κεφάλαιο Α6 Ολοκλήρωση Διαγωνισμού (Άρθρα 19-21) σελ Κεφάλαιο Α7 Βασικά Στοιχεία Σύμβασης (Άρθρα 22-32) σελ Μέρος Β - Τεχνική Περιγραφή Β1. Γενικά στοιχεία Στόχοι και σκεπτικό του έργου σελ. 32 Β2. Τεχνική περιγραφή- Τεχνικές προδιαγραφές - Παραδοτέα σελ Β3. Διάρκεια Φάσεις του έργου σελ. 37 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ σελ. 39 σελ. 40 σελ σελ σελ

4 Μ Ε Ρ Ο Σ Α Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι & Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α1 Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι Κ Α Ι Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Α Ρ Χ Ε Σ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Ο Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας- Μαυροβουνίου- Κεφαλόβρυσου- Βελεστίνου προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, για την υπηρεσία «Παραγωγή τηλεοπτικού μηνύματος, παραγωγή 20λεπτου DVD και αναπαραγωγή 1000DVD - Αγορά τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού χρόνου». Ο προϋπολογισμός του έργου είναι ,41 χωρίς Φ.Π.Α., πλέον 9.536,59 Φ.Π.Α., συνολικό ποσό με Φ.Π.Α ,00. Το αντικείμενο του έργου περιγράφεται στο Μέρος Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της Προκήρυξης αυτής. Κριτήριο κατακύρωσης για το παραπάνω έργο είναι η χαμηλότερη τιμή. Το έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και ειδικότερα από τον Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία φυσικού περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη ». Άρθρο 2 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περίπτωσης που τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι Αναθέτουσα Αρχή και Υπηρεσία Διενέργειας του Διαγωνισμού Ε Ρ Μ Η Ν Ε Ι Α Ο Φορέας Διαχείρισης Κάρλας- Μαυροβουνίου- Κεφαλόβρυσου- Βελεστίνου που εδρεύει στο Στεφανοβίκειο, 24 ο χιλιόμετρο της Π.Ε.Ο. Βόλου- Λάρισας Τ.Κ και ο οποίος προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό Προκήρυξη Η παρούσα προκήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το Μέρος Β: Τεχνική Περιγραφή και το παράρτημα αυτής Έργο «Παραγωγή τηλεοπτικού μηνύματος, παραγωγή 20λεπτου DVD και αναπαραγωγή 1000DVD - Αγορά τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού χρόνου» 4

5 Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Προσφέρων Εκπρόσωπος Ε Ρ Μ Η Ν Ε Ι Α Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία συμμετέχει στον διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. O υπογράφων την προσφορά. Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο και ο υπογράφων την προσφορά δεν είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, ο εκπρόσωπος θα πρέπει να ορίζεται με εξουσιοδότηση που γίνεται με συμβολαιογραφική πράξη. Εάν ο υπογράφων την προσφορά είναι νόμιμος εκπρόσωπος, τούτο θα πιστοποιείται με την ταυτόχρονη προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού (Φ.Ε.Κ. Πρακτικό Δ.Σ. Καταστατικό). Εάν ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων, εκπρόσωπος θεωρείται ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης ο οποίος ορίζεται και πάλι με συμβολαιογραφική πράξη. Τα παραπάνω θα κατατίθενται κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Αντίκλητος Το πρόσωπο το οποίο ο Προσφέρων με δήλωσή του, ορίζει ως εναλλακτικό υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα. Στη δήλωση αυτή περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου αυτού (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κ.λπ.). Ανάδοχος Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος. Κατακύρωση Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο. Σύμβαση Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία υπογράφεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης και οι όροι της περιλαμβάνονται στην 5

6 Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι Ε Ρ Μ Η Ν Ε Ι Α παρούσα. Προϋπολογισμός Συμβατικό Τίμημα Επιτροπή Ενστάσεων Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (Ε.Π.Π.) Τόπος παροχής Χρονοδιάγραμμα Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση των με την παρούσα προκηρυσσόμενων υπηρεσιών. Η δαπάνη αυτή αποτελεί και το ανώτατο όριο της προσφοράς που μπορεί να υποβάλλουν οι υποψήφιοι. Προσφορές που υπερβαίνουν την εκτιμώμενη δαπάνη απορρίπτονται. Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο. Επιτροπή ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία έχει την ευθύνη για την αξιολόγηση των ενστάσεων. Επιτροπή, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων. Ο τόπος παροχής των Υπηρεσιών θα είναι οι Νομοί Μαγνησίας και Λάρισας και στην περιοχή που πραγματοποιείται το έργο. Η συνολική διάρκεια παροχής των Υπηρεσιών θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει την 31 η Οκτωβρίου Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της Προκήρυξης. 3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα: 1.Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8 «Περί Κρατικών Προμηθειών» (Α 199). 2.Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/ ) 3.Τις διατάξεις του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α 29/ ) 4.Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους» 6

7 5.Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 6.Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 7.Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 8.Τις διατάξεις του Π.Δ. 346/98 (Α 230), άρθρο 35 παρ.1 και άρθρο 36 που διατηρούνται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 77 του Π.Δ 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007). 9.Την ΠΟΛ 1056/05 με αρ. πρωτ /208/0015/ Υπ. Οικονομικών και την 13984/ΕΥΣ/2810/ «Περί εφαρμογής νέων συντελεστών του Φ.Π.Α.». 10. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ). 11. Το ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/ ). 12. Τη με αρ /739 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 13. Τα άρθρα 4 και 11 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/ ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 14. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 15. Υπ αρ /ΕΥΣ 1749/ (ΥΠΑΣΥΔ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 540/Β/ ) και την 43804/ΕΥΘΥ 2041/ για την 1η Τροποποίηση του Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 1957/Β/ ) και την 28020/ΕΥΘΥ1212/ για τη 2η Τροποποίηση του Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 1088/Β/ ). 16. Το Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/ ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 17. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου (ΠΟΚαΜαΚεΒε) (ΥΑ ΦΕΚ Β 1979/2004) 18. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου (ΠΟΚαΜαΚεΒε) ( ΥΑ 53949/2004 ΦΕΚ Β 1979/2004) 19. Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου (ΠΟΚαΜαΚεΒε) (ΥΑ ΦΕΚ Β 1979/2004) 20. Την πράξη με τίτλο: «Οργάνωση της Λειτουργίας της Προστατευόμενης Περιοχής και του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου» και τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό ΣΑΕ: 2006ΣΕ στο πλαίσιο του υποέργου 3 του Άξονα Προτεραιότητας 9 7

8 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ της ΣΑΕ 2011ΣΕ & της ΣΑΕ 075/ Την υπ. αριθμ / Απόφαση Ένταξη της Πράξης:«Οργάνωση της Λειτουργίας της Προστατευόμενης Περιοχής και του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη ». 22. Την / η Τροποποίηση της Πράξης : Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου στον Άξονα Προτεραιότητας «09 Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» του Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 23. Το σύμφωνο αποδοχής των όρων ένταξης της πράξη με τίτλο: «Οργάνωση της Λειτουργίας της Προστατευόμενης Περιοχής και του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου». 24. Την με αριθμό / απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου που αφορά την έγκριση της Απόφασης Υλοποίησης με ιδία μέσα του Υποέργου 1 «Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας» που εντάσσεται στην πράξη «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου» του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ». 25. Την με αριθμό 2321_4/ απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου που αφορά την έγκριση της προκήρυξη του διαγωνισμού. 26. Την με αριθμό 510-1/ απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου που αφορά τη σύσταση της αρμόδιας Επιτροπής Ανάθεσης Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ. αριθμό / και / αποφάσεις του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου και ισχύει μέχρι σήμερα. 27. Την με αριθμό 510-1/ απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου που αφορά τη σύσταση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης - Παραλαβής του Διαγωνισμού. 28. Την με αρ. πρωτ / έγκριση της Μονάδας Παρακολούθησης και Διαχείρισης της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». 3.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με τον παρόντα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές ή τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της προκήρυξης. Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται. Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 8

9 Δικαιολογητικά που εκδίδονται από κράτος εκτός Ελλάδος συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Άρθρο 4 ΑΙΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την προκήρυξη μπορούν να απευθύνονται στο Φορέα Διαχείρισης Κάρλας- Μαυροβουνίου- Κεφαλόβρυσου- Βελεστίνου, Δ/νση: 24 ο χιλιόμετρο της Π.Ε.Ο. Βόλου- Λάρισας, Στεφανιβίκειο Τ.Κ , τηλ.: /fax: , εργάσιμες ημέρες και ώρες, 9:00 14:00. Για την παραλαβή της διακήρυξης δεν προβλέπεται κόστος. Πληροφορίες: Γιάννης Βέργος Επίσης όλα τα σχετικά έγγραφα μπορούν να ανακτηθούν μέσω διαδικτύου από τον Διαδικτυακό Τόπο: Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης (προκήρυξη) θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και συγκεκριμένα στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης. Άρθρο 5 ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν την Προσφορά τους, μη εξαρτώμενη από όρο, προϋπόθεση, αίρεση ή επιφύλαξη, στην Αναθέτουσα Αρχή, οδός: 24 ο χιλιόμετρο της Π.Ε.Ο. Βόλου- Λάρισας, Στεφανοβίκειο Τ.Κ , μέχρι τις 14/5/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα Ελλάδος 14:00 (καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού). Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με courier που απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή. Όσες προσφορές υποβληθούν κατ αυτόν τον τρόπο θα ληφθούν υπόψη μόνο εφόσον φθάσουν στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Η ευθύνη της έγκαιρης άφιξης της Προσφοράς βαρύνει αποκλειστικά τους Προσφέροντες και δεν αναγνωρίζεται καθυστέρηση ακόμη και για ανωτέρα βία. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα οι οποίες, αν και ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή μετά την ως άνω ημέρα και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α2 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Άρθρο 6 ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην Προκήρυξη αυτή και τα δικαιώματα επί αυτής ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή και η χρήση της Προκήρυξης από τους Υποψηφίους προσφέροντες επιτρέπεται μόνον για τις ανάγκες προετοιμασίας των προσφορών τους. 9

10 Άρθρο 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η Προκήρυξη αυτή αποτελείται από: α. το παρόν Μέρος Α (Γενικοί και Ειδικοί Όροι). β. το Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή). γ. Ένα (1) Παράρτημα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α3 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ 8.1 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Άρθρο 8 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοιχτή και ελεύθερη, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των υποψηφίων αναδόχων και σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές, τεχνικές, ποιοτικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη διακήρυξη και τη σχετική Νομοθεσία και διαθέτουν αποδεδειγμένα την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία, επάρκεια και υποδομές για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση του έργου. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, έχουν Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ, του Ε.Ο.Χ όπως και χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), η οποία κυρώθηκε από τη Ελλάδα με το Ν2513/97(ΦΕΚ139/Α/ ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. Με στόχο την εξασφάλιση Αναδόχου ικανού να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του προκηρυσσόμενου με την παρούσα έργου και να προβεί στην επιτυχή ολοκλήρωσή του, οι προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν και να τεκμηριώνουν επαρκώς, επί ποινή αποκλεισμού, ότι διαθέτουν τις παρακάτω ελάχιστες τεχνικές και επαγγελματικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό: Οι προσφέροντες θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τριετή, αποδεδειγμένη ενασχόληση, εξειδικευμένες γνώσεις και τεκμηριωμένη εμπειρία που καλύπτουν στο σύνολο τα ακόλουθα αντικείμενα: α. δημιουργία και παραγωγή ραδιοτηλεοπτικών μηνυμάτων, β. δημιουργία και παραγωγή ταινιών - ντοκιμαντέρ, γ. δημιουργία και παραγωγή ραδιοφωνικού μηνύματος, δ. να παρέχουν υπηρεσίες που να καλύπτουν το σύνολο των αντικειμένων της προβολής σε ΜΜΕ και του σχεδιασμού και της παραγωγής υλικού επικοινωνίας και προβολής. Για την απόδειξη της προϋπόθεσης αυτής θα πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 10

11 (α) Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή (γραφεία, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, λογισμικό, προσωπικό), τους ειδικούς συνεργάτες. (β) Ο ανάδοχος θα πρέπει να μπορεί να διαθέσει εκπαιδευμένο τηλεοπτικό συνεργείο με αποδεδειγμένη εμπειρία στη δημιουργία ντοκιμαντέρ για τη φυσική ή/και την πολιτισμική κληρονομιά και αντίστοιχων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σποτ. Το τηλεοπτικό συνεργείο θα αποτελείται κατ' ελάχιστο από σκηνοθέτη, εικονολήπτη, διευθυντή φωτογραφίας, ηχολήπτη, μοντέρ, οι οποίοι θα αναφέρονται στην ομάδα του έργου ονομαστικά. Επιπλέον, στην ομάδα του Αναδόχου θα πρέπει να περιλαμβάνονται και να αναφέρονται ονομαστικά άτομα, που στο σύνολό τους έχουν γνώσεις σε θέματα περιβάλλοντος, συγγραφής κειμένων σχετικών με τη φυσική ή/και την πολιτισμική κληρονομιά, μουσικής επένδυσης ραδιοφωνικών μηνυμάτων και τηλεοπτικών βίντεο, κλπ. (γ) Θα πρέπει να οριστεί Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου (project leader), ο οποίος θα δρα ως συντονιστής του έργου και θα συναλλάσσεται με την Αναθέτουσα Αρχή σε όλα τα στάδια υλοποίησής του έως τη λήξη της σύμβασης του Αναδόχου. Θα πρέπει να διαθέτει συντονιστικές ικανότητες, ικανότητα σύνθεσης και οργάνωσης σε σχέση με τις περιγραφόμενες υπηρεσίες, γνώσεις σχετικές με την υλοποίηση των υπηρεσιών και δυνατότητα ανταπόκρισης σε ιδιαίτερες απαιτήσεις των υπηρεσιών, διαθεσιμότητα χρόνου και μετακινήσεων. Θα υποβάλλεται δε, υπεύθυνη δήλωσή του περί α. χρονικής δέσμευσής του για τη διεκπεραίωση του ρόλου του ως συντονιστή του έργου σε όλα τα στάδια υλοποίησής του έως τη λήξη της σύμβασης του Αναδόχου και β. περί αποδοχής των όρων της παρούσας προκήρυξης. (δ) Εάν ο Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου και τα μέλη της Ομάδας Έργου του υποψηφίου Αναδόχου δεν είναι μόνιμα στελέχη του προσφέροντος, υποβάλλεται από έκαστο εξ αυτών, υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας και δέσμευση διαθεσιμότητας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου, ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, ότι δεν διατηρεί κανένα δικαίωμα διεκδίκησης αμοιβής από την Αναθέτουσα Αρχή και ότι η αμοιβή του έχει προσυμφωνηθεί με τον Προσφέροντα. Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση του Υπεύθυνου της Ομάδας Έργου καθώς και μελών της ομάδας έργου κατά τη διάρκεια του Έργου. Επιτρέπεται μόνο κατ' εξαίρεση είτε μετά από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, είτε μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Αναδόχου και αντίστοιχη απόφαση έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής. Ο αντικαταστάτης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ίση εμπειρία και επάρκεια για την υλοποίηση του Έργου με τον αντικαθιστάμενο. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον ανάδοχο την αντικατάσταση στελέχους εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που κατά την κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού. (ε) Κάθε Προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων μελών της Ομάδας έργου, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της παρούσας, από τα οποία προκύπτει η επαγγελματική εμπειρία και οι εξειδικευμένες γνώσεις τους, σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας. Επίσης, να υποβάλει συμπληρωμένο τον Πίνακα που ακολουθεί, στον οποίο θα αναγράφονται τα μέλη της Ομάδας Έργου που προτείνει καθώς και τα καθήκοντα που θα αναλάβει το κάθε ένα στην υλοποίηση του έργου. ΠΙΝΑΚΑΣ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ Φυσικό / Νομικό πρόσωπο: Μέλος Ομάδας Έργου Θέση στην Ομάδα - Καθήκοντα όπου: 11

12 Στη στήλη «Μέλος Ομάδας Έργου» συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο καθενός προτεινόμενου μέλους της ομάδας έργου. Στη στήλη «Θέση στην Ομάδα - καθήκοντα» συμπληρώνεται ο ρόλος του μέλους, σύμφωνα με την προτεινόμενη οργάνωση της Ομάδας. (στ) Περιγραφή των σχετικών έργων, αναλόγου φύσεως και μεγέθους, που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς από τον Προσφέροντα, μέσα στο προβλεπόμενο από τον διαγωνισμό χρονικό διάστημα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό: α. Θα πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο, η αμοιβή και το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών, καθώς και οι αντίστοιχες αναθέτουσες αρχές. Θα πρέπει τα σχετικά στοιχεία να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά και εμπεριστατωμένα ώστε να δίνουν σαφή εικόνα της εμπειρίας του Αναδόχου σε παρόμοια έργα. β. Η εμπειρία δύναται να αποδειχθεί με την προσκόμιση συμβάσεων αντίστοιχων έργων που έχουν υπογράψει οι υποψήφιοι με αναθέτουσες αρχές (οι συμβάσεις πρέπει να συνοδεύονται και με βεβαιώσεις των κατά περίπτωση αναθετουσών αρχών). Οι συμβάσεις θα πρέπει να αφορούν έργα παραγωγής οπτικοακουστικού (κινηματογραφικού) υλικού περιβαλλοντικού ή/και πολιτισμικού περιεχομένου, με σκοπό την προβολή των περιβαλλοντικών, πολιτισμικών και λοιπών αξιών και αξιόλογων γνωρισμάτων μιας περιοχής. (ζ) Αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και έγγραφη δήλωση των νομίμων εκπροσώπων των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την παροχή του αντίστοιχου τμήματος της υπηρεσίας σε περίπτωση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στον προσφέροντα. Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω έγγραφα παρέχονται για κάθε μέλος της ένωσης. (η) Σε σχέση με τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, (άρθρο 46 παράγραφοι 3 και 4 του Π.Δ. 60/2007, αντίστοιχα), οι προσφέροντες μπορούν να στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι, για την εκτέλεση της σύμβασης, θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση σχετικής δήλωσης των τρίτων αυτών φορέων στην οποία θα αναφέρεται ότι δεσμεύονται να θέσουν στη διάθεση του προσφέροντος τους αναγκαίους πόρους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις ή/και κοινοπραξίες προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας στην παροχή της Υπηρεσίας και το ειδικό μέρος της Υπηρεσίας με το οποίο αυτό θα ασχοληθεί στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο νόμιμος εκπρόσωπος κάθε μέλους και ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης ή κοινοπραξίας. Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό επί του Συμβατικού Τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας. Ότι στην προσφορά θα δηλώνεται ένα μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της ένωσης / κοινοπραξίας (project leader). Ότι όλα τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Ότι οι παραπάνω απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής επάρκειας θα καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας. Επισημαίνεται ότι κάθε υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συμμετέχει στο διαγωνισμό αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν μπορεί, επί ποινή αποκλεισμού, να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές ως Προσφέρων ή ως υπεργολάβος. 12

13 Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η παροχή του προκηρυσσόμενου έργου κατακυρωθεί σε ένωση ή κοινοπραξία προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση ή κοινοπραξία να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση ή κοινοπραξία, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή εφόσον καλύπτουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας, κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τότε, εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. 8.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 1. Είναι αόριστη και δεν μπορεί να εκτιμηθεί ή είναι υπό αίρεση ή περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία. 2. Υποβάλλεται για τμήμα μόνον του συνολικού έργου. 3. Δεν υποβληθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ή υποβληθούν ψευδώς. 4. Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 5. Ορίζεται χρόνος ισχύος της Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 6. Αναφέρεται χρόνος υλοποίησης μεγαλύτερος του προβλεπόμενου από την παρούσα. 7. Δεν καλύπτει πλήρως του απαράβατους όρους της Διακήρυξης, συμπεριλαμβανομένων των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής της παρ. 8.1 της Διακήρυξης. 8. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης. 9. Η οικονομική προσφορά είναι μεγαλύτερη του προϋπολογισμού που αναφέρεται στην παρούσα ή χαρακτηρίζεται ως ασυνήθιστα χαμηλή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας Διακήρυξης. Επιπλέον, στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 1. Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 2. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. 3. Οι προσφέροντες, εις βάρος των οποίων υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω: 13

14 α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. ε) Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία. 4. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ή τελεί σε κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 5. Όσοι, εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 6. Όσοι έχουν καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή. 7. Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο. 8. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων καθώς και την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι. 9. Όσοι είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 10. Όσοι αποκλείονται για λόγους που προβλέπονται στις λοιπές διατάξεις της παρούσας διακήρυξης Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, για την ολική απόρριψη αρκεί οποιαδήποτε από τις παραπάνω προϋποθέσεις αποκλεισμού να ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας. Η αναθέτουσα Αρχή μπορεί, εφόσον αμφιβάλει ως προς την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων, να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο εγκαταστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η αναθέτουσα μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμοδίων αρχών. Τα αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκαταστημένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νομικά ή/ και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντας. Άρθρο 9 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν στην Ελληνική γλώσσα, στο φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα κάτωθι 9.1 και 9.2 οριζόμενα δικαιολογητικά. Δικαιολογητικά που 14

15 έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Ως επίσημη μετάφραση θεωρείται η διενεργούμενη από την μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, από δικηγόρο ή από συμβολαιογράφο, που έχουν δικαίωμα επικύρωσης μετάφρασης. 9.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι Προσφέροντες οφείλουν υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής τους στον διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου χωρίς του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 829,27. Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας προσώπων που υποβάλλον κοινή προσφορά ή εγγύηση συμμετοχής πρέπει να είναι ενιαία στο όνομα όλων των μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που η απόδοση όρου της ξενόγλωσσης εγγυητικής επιστολής διαφέρει από την απόδοσή του στην Ελληνική, η μετάφρασή του στην Ελληνική υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να σημειώνεται στην εγγύηση συμμετοχής ότι καλύπτει όλα τα μέλη της ένωσης αλληλεγγύως. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 (Παράρτημα) της παρούσας προκήρυξης. 9.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Φ υ σ ι κ ώ ν ή Ν ο μ ι κ ώ ν Π ρ ο σ ώ π ω ν Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την εγγύηση συμμετοχής, να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), που θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, στην οποία: 1.α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία θα συμμετάσχουν και στην οποία θα δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες: δεν εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις της παρ. 8.2 της παρούσας Διακήρυξης 15

16 είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωμή των φόρων και των τελών είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο 1.β) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών των πινάκων 1 έως 5 του παρόντος άρθρου, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 20 του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 25 του Ν. 3614/ Έγγραφο εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά. 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ο Υποψήφιος Ανάδοχος, ότι η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της Διακήρυξης καθώς και ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή ακύρωσης του Διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής ή της κρίσης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού όπως και για κάθε λόγο δημοσίου συμφέροντος. Στην ανωτέρω δήλωση πρέπει να περιλαμβάνεται επίσης ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 4. Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις τους για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων αυτού (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). 5. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Α.Ε., καθώς και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο, και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 6. Τα δικαιολογητικά προς απόδειξη των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 8.1 της παρούσας Διακήρυξης. Οι ενώσεις /κοινοπραξίες Φυσικών ή Νομικών Προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, αυτή, υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους, που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, όπως αυτός ορίζεται παρακάτω. Επίσης θα πρέπει να καταθέσουν: 1. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας όπου: i. να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας στην Ένωση/Κοινοπραξία και το ειδικό μέρος του Έργου, το οποίο αυτό θα αναλάβει στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου στο σύνολο της Προσφοράς ii. να αναγράφεται το ποσοστό επί του Συμβατικού Τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας iii. να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας. iv. να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. v. να δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης ή της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της αναθέτουσας αρχής για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. 2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους: i. στην Ένωση / Κοινοπραξία 16

17 ii. στον Διαγωνισμό Τ α α ν ω τ έ ρ ω δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 9. 2 είναι υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού. Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με Ένορκη Δήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου, ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του Υποψηφίου Αναδόχου. Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Προσφέροντα, ενώ σε περιπτώσεις χωρών όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση ελλείψεων εκάστου των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, εκτός από την ανωτέρω εγγύηση συμμετοχής, και οι υποψήφιοι υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα ζητηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά, διαφορετικά αποκλείονται από την συνέχεια του διαγωνισμού. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού είτε κατά την ενώπιον της διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. 9.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής κ α τ ά τ ο σ τ ά δ ι ο τ η ς κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 25 του Ν. 3614/2007 και του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν. 2672/1998 (Α 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά κατά περίπτωση, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007. Κατόπιν, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού εισηγείται σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση σχετικά με τα στάδια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, κατά της οποίας μπορεί να ασκηθεί προσφυγή σύμφωνα με το Ν. 3886/2010 και τα οριζόμενα στο αρ. 21 της παρούσας Διακήρυξης. Πίνακες δικαιολογητικών συμμετοχής κατά την κατακύρωση ανά κατηγορία Πίνακας 1 Δικαιολογητικά συμμετοχής Έλληνες πολίτες 17

18 Πίνακας 1 Δικαιολογητικά συμμετοχής Έλληνες πολίτες 1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του Υποψηφίου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται αφενός η άσκηση του επαγγέλματός του κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, αφετέρου, ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι: 1/ δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση α) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 β) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας 2/ δεν έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή. 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 5. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά. Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, π ρ έ π ε ι επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου, ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον Υποψήφιο Ανάδοχο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα. μετά την σχετική έγγραφη εντολή. Πίνακας 2 Δικαιολογητικά συμμετοχής Αλλοδαποί πολίτες Τα πιστοποιητικά του παραπάνω πίνακα 1 ή άλλα ισοδύναμα έγγραφα ή αποδεικτικά μέσα εκδοθέντα από τις κατά περίπτωση αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές Αρχές της χώρας εγκατάστασής τους 18

19 Πίνακας 3 Δικαιολογητικά συμμετοχής Ημεδαπά νομικά πρόσωπα 1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του Υποψηφίου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, αφετέρου, ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου αναδόχου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι: 1/ δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση α) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 β) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας 2/ δεν έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή. 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α 101), όπως ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων. Τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ παρ. (4) του Π.Δ. 118/ Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του Υποψηφίου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 6. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 19

20 Πίνακας 3 Δικαιολογητικά συμμετοχής Ημεδαπά νομικά πρόσωπα 7. Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του Υποψηφίου Αναδόχου, και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας για τη σύσταση του Υποψηφίου Αναδόχου, την τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του. Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις π ρ έ π ε ι, επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου, ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον Υποψήφιο Ανάδοχο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα, μετά την σχετική έγγραφη εντολή. Πίνακας 4 Δικαιολογητικά συμμετοχής Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ισχύουν τα όσα αναφέρονται σε σχέση με τα δικαιολογητικά συμμετοχής για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα. Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, δύναται να αντικατασταθεί αυτή από υπεύθυνη δήλωση. Όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τον Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού προσώπου και για τους δε αλλοδαπούς, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα περί Δικηγόρων. Πίνακας 5 Δικαιολογητικά συμμετοχής Ενώσεις / Κοινοπραξίες Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/αλλοδαπό νομικό πρόσωπο). 20

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α4 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν Άρθρο ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η προσφορά αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Προσφέροντα και υποβάλλεται για τους σκοπούς του διαγωνισμού ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ Η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιεί, με fax, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) ή συστημένη επιστολή, σε κάθε Προσφέροντα που τυχόν θα αποκλεισθεί ή του οποίου η προσφορά θα απορριφθεί κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, τους λόγους αποκλεισμού ή απόρριψης αντίστοιχα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις Οι Προσφέροντες των οποίων η συμμετοχή θα αποκλεισθεί από τον διαγωνισμό κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής ή των οποίων οι προσφορές θα απορριφθούν κατά τη διαδικασία της τεχνικής αξιολόγησης, δικαιούνται να εξετάσουν τις προσφορές των υπολοίπων Προσφερόντων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές δεν θα απορριφθούν, για οποιοδήποτε λόγο σε στάδιο προηγούμενο της βαθμολόγησης και στους οποίους δεν θα κατακυρωθεί το Έργο, δικαιούνται να εξετάσουν την προσφορά του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Άρθρο 11 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ όσον ζητηθεί από την Υπηρεσία Διενέργειας του Διαγωνισμού, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Υπηρεσία Διενέργειας του Διαγωνισμού θα απευθύνει σχετικό αίτημα προς τους Προσφέροντες, π ρ ι ν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. Όσοι από τους Υποψηφίους Αναδόχους δεν απαντήσουν εντός της παραπάνω προθεσμίας ή απαντήσουν αρνητικά, αυτομάτως αποκλείονται από τα επόμενα στάδια του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ή μετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η Κατακύρωση δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο μόνον εφ όσον αυτός την αποδεχτεί. Άρθρο 12 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 21

22 Στον διαγωνισμό δ ε ν γ ί ν ο ν τ α ι δ ε κ τ έ ς α ν τ ι π ρ ο σ φ ο ρ έ ς ή ε ν α λ λ α κ τ ι κ έ ς π ρ ο σ φ ο ρ έ ς για το σύνολο ή μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα Έργου. Άρθρο 13 ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δεν γίνονται αποδεκτές προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου έργου. Άρθρο 14 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η προσφορά υποβάλλεται μονογραμμένη σε σφραγισμένο φάκελο προσφοράς. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση του διαγωνιζομένου καθώς επίσης και τις ενδείξεις: Προσφορά Διακήρυξη Νο: (.) Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παραγωγή τηλεοπτικού μηνύματος, παραγωγή 20λεπτου DVD και αναπαραγωγή 1000DVD - Αγορά τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού χρόνου». Ημερομηνία Διαγωνισμού: ( ) «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από επιστολή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η εταιρεία ή ένωση ή Κοινοπραξία Εταιρειών που υποβάλλει την προσφορά. Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) σφραγισμένους επιμέρους φακέλους: Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που περιέχει τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, σε ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα αντίγραφο, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 9.1 και 9.2 της παρούσας προκήρυξης. Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα αντίγραφο, τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 15.1 κατωτέρω της παρούσας προκήρυξης. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει μόνο ένα (1) πρωτότυπο της Οικονομικής Προσφοράς των συμμετεχόντων. Τα περιεχόμενα της οικονομικής προσφοράς περιγράφονται στο άρθρο 15.2 κατωτέρω της παρούσας προκήρυξης. Όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Άρθρο 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 15.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" Ο φάκελος "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται στη συνέχεια: 22

23 α. Μεθοδολογία προσέγγισης του Έργου β. Οργάνωση - Διοίκηση του έργου Α. Η Ενότητα "Μεθοδολογία προσέγγισης του Έργου " περιέχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο. Η πρόταση αναφέρεται αναλυτικά: την περιγραφή του πλαισίου αναφοράς του έργου και των απαιτήσεων του, αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο Προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει τις υπηρεσίες. στη μεθοδολογία κάλυψης των ενοτήτων του αντικειμένου του έργου που αναφέρονται στο Β Μέρος Τεχνική Περιγραφή, της παρούσης. στις αναγκαίες πληροφορίες και στοιχεία που θα συλλεγούν το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για την προετοιμασία και την υλοποίηση των επιμέρους τμημάτων του έργου με αναλυτική περιγραφή των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν. τον προσδιορισμό και την αναλυτική περιγραφή των Παραδοτέων. προτάσεις και δείγματα πρωτότυπων και καινοτόμων ενεργειών που να αποδεικνύουν την κατανόηση των απαιτήσεων. στα ενδεχόμενα προβλήματα που προβλέπεται να προκύψουν και στον τρόπο που προτείνεται να αντιμετωπισθούν. Β. Η Ενότητα Οργάνωση - Διοίκηση του έργου περιλαμβάνει: Οργανόγραμμα και κατανομή αρμοδιοτήτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο φάκελος "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" περιλαμβάνει τη οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του Έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή των νομίμων εκπροσώπων των προσφερόντων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α5 Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Άρθρο 16 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, που θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης ΚΑΡΛΑΣ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ. Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών για τη Σύναψη της Σύμβασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: Έλεγχος Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής, που βασίζεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» Έλεγχος Τεχνικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 23

24 Άρθρο 17 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί, γίνεται δημόσια, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους. Οι Προσφέροντες θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εγγράφως για την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο Κυρίως Φάκελος, η επιτροπή μονογράφει και σφραγίζει τους τρεις φακέλους, (δικαιολογητικών, τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς), και στη συνέχεια αποσφραγίζει το φάκελο δικαιολογητικών καθώς και το φάκελο της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι της Οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από την Επιτροπή. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίνονται στην Υπηρεσία ως εκπρόθεσμες. Η Επιτροπή Ανάθεσης Αξιολόγησης, αρχικά, θα προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των Προσφερόντων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Προκήρυξης συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων συµµετοχής. Οι προσφορές που κατά το στάδιο αυτό δεν θα γίνουν αποδεκτές, δεν θα προχωρούν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης. Έπειτα, θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Η Επιτροπή Ανάθεσης Αξιολόγησης αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές ελέγχοντας αν τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή) της παρούσης. Τεχνικές προδιαγραφές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Ανάθεσης Αξιολόγησης, παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της παρούσης Διακήρυξης, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία, ως απαράδεκτες. Σε περίπτωση που οι αποκλίσεις κρίνονται από την Επιτροπή Ανάθεσης Αξιολόγησης ως επουσιώδεις, οι αντίστοιχες προσφορές δεν αποκλείονται. Τέλος, οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Οικονομικής αποσφράγισης θα τύχουν μόνο οι τυπικά και τεχνικά αποδεκτές προσφορές. Αντιθέτως, θα επιστραφούν χωρίς να αποσφραγιστούν οι φάκελοι με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" των προσφορών εκείνων που κρίθηκαν κατά το στάδιο τεχνικής αξιολόγησης ως μη αποδεκτές. Η αξιολόγηση όσων προσφορών έγιναν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά, περνώντας τη φάση της ποιοτικής επιλογής, θα γίνει µε βάση την χαμηλότερη τιμή από οικονομική άποψη προσφορά. Η οικονομική αξιολόγηση θα γίνει, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολική τιμή. Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, προκρίνεται ως ανάδοχος, ο υποψήφιος με τη χαμηλότερη συνολική τιμή εκ των υποψήφιων αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι µε ισότιµες προσφορές επιλέγεται ο ανάδοχος που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες προσφορές. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης. 24

25 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη από τον «ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΡΛΑΣ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ», ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάθεσης Αξιολόγησης. Άρθρο 18 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Κάθε Υποψήφιος, που θα θεωρήσει ότι θίγεται από παράνομη, κατά την κρίση του, πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής, θα δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3886/10 (ΦΕΚ 173/Α/10) περί δικαστικής προστασίας κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων με σκοπό την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τη νέα Οδηγία 2007/66 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου, θα ασκηθεί υποχρεωτικά, εντός δέκα (10) ημερών, αφότου ο Ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της αντίστοιχης πράξης ή παράλειψης και ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, προσφυγή, η οποία θα κοινοποιηθεί υποχρεωτικά στον θιγόμενο από τυχόν μερική ή ολική παραδοχή της. Η σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής θα εκδοθεί εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την άσκηση της προσφυγής, άλλως θα τεκμαίρεται σιωπηρή απόρριψή της. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και δεν επιτρέπεται να περιέχει αιτιάσεις διαφορετικές από τις αιτιάσεις της προδικαστικής προσφυγής. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την αναθέτουσα αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως. Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής και αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, καθώς και η άσκηση αυτών, θα κωλύουν τη σύναψη της Σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διάταξη ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Η απόφαση ανάθεσης της σύμβασης περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ. 2 του αρ. 35 του π.δ. 60/2007 και αναφέρει τις προθεσμίες αναστολής σύναψης της σύμβασης, όπως προκύπτουν από την παρ. 2 του αρ. 5 του Ν. 3886/2010. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α6 Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Σ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Άρθρο 19 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα υποβάλει τα Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισμού, σε τρία (3) αντίτυπα, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης για την έκδοση της εγκριτικής απόφασης κατακύρωσης του Διαγωνισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής. Στον ανάδοχο αποστέλλεται σχετική πρόσκληση για υπογραφή της σύμβασης, εφόσον προηγουμένως έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους διαγωνιζόμενους η απόφαση κατακύρωσης και έχουν παρέλθει οι προθεσμίες για την άσκηση του δικαιώματος προσωρινής προστασίας των διαγωνιζόμενων που ορίζονται στο Ν.3886/2010. Από την πρόσκληση για υπογραφή της σύμβασης, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί, έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. 25

26 Άρθρο 20 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: α) να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού σε κάθε στάδιο της διαδικασίας του (πριν την Απόφαση Κατακύρωσης του έργου), β) να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης, γ) να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ όσον ισχύουν οι σχετικές προϋποθέσεις Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται ότι θα προχωρήσει σε ματαίωση του διαγωνισμού μ ό ν ο ν σ τ η ν ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ή π ε ρ ί π τ ω σ η π ο υ α υ τ ό δ ε ν ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν ν α α π ο φ ε υ χ θ ε ί για λόγους που ανάγονται είτε στο συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής και του Έργου είτε στην επίτευξη υγιούς ανταγωνισμού. Οι Προσφέροντες δεν διατηρούν και παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωση έναντι της Αναθέτουσας Αρχής από το λόγο της ματαίωσης. Στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία Διενέργειας διαγωνισμού θα γνωστοποιήσει στους Προσφέροντες που τυχόν θα υποβάλουν σχετική αίτηση, τους λόγους της ματαίωσης. Άρθρο 21 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μετά την πρόσκληση για υπογραφή της σύμβασης κ α τ α ρ τ ί ζ ε τ α ι η σχετική Σ ύ μ β α σ η, η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης. Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την Κατακύρωση, την Προσφορά και την Προκήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για τις ανάγκες κατάρτισης της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης συμμετοχής, ο Ανάδοχος υ π ο χ ρ ε ο ύ τ α ι σ τ η ν έ γ κ α ι ρ η π α ρ ά τ α σ η τ η ς ι σ χ ύ ο ς τ η ς π ρ ο σ φ ο ρ ά ς τ ο υ κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής ή την αντικατάστασή της με την εγγύηση καλής εκτέλεσης. Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία: (α) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ε τ α ι ρ ε ί α ή έ ν ω σ η π ρ ο σ ώ π ω ν ή κ ο ι ν ο π ρ α ξ ί α, τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης αυτών. Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος ορίζει εκπρόσωπο και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ εντολήν και για λογαριασμό του Αναδόχου για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Επί πλέον πρέπει θα οριστεί και αναπληρωτής του Εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή του Εκπροσώπου ή/ και του Αναπληρωτή του γνωστοποιείται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μόνο μετά από την έγγραφη αποδοχή της. 26

27 Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, μεταξύ άλλων, εξουσιοδοτημένοι να τον εκπροσωπούν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. (β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο (2) μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο για την παράδοση του Έργου. Σε περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου, η παραπάνω Εγγυητική Επιστολή παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστημα. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης υποβάλλεται από τον Ανάδοχο κατά την υπογραφή της Σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως και όλες οι εγγυήσεις που αναφέρονται στην Προκήρυξη, εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α7 Β Α Σ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Άρθρο 22 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στον Βόλο. 1. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Άρθρο 23 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η διάρκεια εκτέλεσης του Έργου είναι από την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή έως το αργότερο την Ο χρόνος αυτός αποτελεί τον «Καθαρό χρόνο» χωρίς να περιλαμβάνονται οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου. Αναλυτικά, οι χρονικές απαιτήσεις για το Έργο στις οποίες περιλαμβάνονται και οι χρόνοι παράδοσης των επί μέρους παραδοτέων, όπως παρουσιάζονται στο Μέρος Β της παρούσας. Για την παραλαβή των παραδοτέων του Έργου, συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης. Για κάθε μέλος ορίζεται και αναπληρωτής του. 27

28 2. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του Έργου. Άρθρο 24 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί βάσει των παραδοτέων σύμφωνα με τον παρακάτω τρόπο: Χορήγηση ποσού 70% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση και οριστική παραλαβή της Α φάσης. Χορήγηση ποσού 10% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση και οριστική παραλαβή της Β φάσης. Χορήγηση ποσού 20% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση και οριστική παραλαβή της Γ φάσης. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ΕΥΡΩ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Με κάθε πληρωμή θα γίνονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κρατήσεις. Οι πληρωμές θα γίνονται σε βάρος του Προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑ: Ε0758 με κωδικό Πράξης 2011ΣΕ Ο Φ.Π.Α. περιλαμβάνεται και βαρύνει τον εργοδότη. Άρθρο 25 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης. Άρθρο 26 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (αλλαγή ΦΠΑ, αντικατάσταση μέλους Ένωσης κ.λπ.), αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διατηρείται αναλλοίωτο το συμβατικό αντικείμενο. Άρθρο 27 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ- ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής. Ο Προσφέρων θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Σε μία τέτοια περίπτωση δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου οικονομικού φορέα. Απαραίτητη είναι η συνυποβολή με την προσφορά κάθε αναγκαίου στοιχείου, από το οποίο θα προκύπτει τόσο η ύπαρξη συμφωνίας με τον υπεργολάβο, όσο και η αμοιβαία πρόθεση συνεργασίας. Άρθρο 28 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 28

29 Ο Ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου, θα χρησιμοποιήσει τους ειδικούς συνεργάτες (ομάδα έργου) που έχει προσδιορίσει στην προσφορά του. Σε περίπτωση που για αιτιολογημένους λόγους γίνει αντικατάσταση των ειδικών συνεργατών, αυτό θα γίνει με την σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής και εφόσον ο αντικαταστάτης είναι τουλάχιστον ισοδύναμων προσόντων. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των συνεργατών του. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος Άρθρο 29 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα του παραδιδόμενου έργου, μέχρι την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του, οπότε η κυριότητα μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή, ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωμα τρίτου. Ο Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, χωρίς περιορισμό, την τεχνογνωσία (know-how) που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση του Έργου, σε παρόμοια έργα που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασμό οιουδήποτε τρίτου. Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Άρθρο 30 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δ ε ν α π ο κ α λ ύ π τ ε ι ε μ π ι σ τ ε υ τ ι κ έ ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινολογεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. Ο Ανάδοχος δ ε ν δ ύ ν α τ α ι ν α π ρ ο β α ί ν ε ι σ ε δ η μ ό σ ι ε ς δ η λ ώ σ ε ι ς σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ ο Έ ρ γ ο κατά τη διάρκεια υλοποίησής του, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής και όλα τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν ή την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου. 29

30 Άρθρο 31 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. Άρθρο 32 ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις τη Αναθέτουσας Αρχής. β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. γ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την γνωστοποίηση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελία. Κατ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: α) Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο. Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 30

31 Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με τη Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό. 31

32 Μ Ε Ρ Ο Σ Β Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Β1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου- Βελεστίνου στα τρία χρόνια λειτουργίας του έχει να επιδείξει σημαντικό έργο σχετικά με την προστασία και διαχείριση των οικοσυστημάτων ευθύνης του. Εντούτοις, η σπουδαιότητα του έργου του δεν είναι γνωστή στην τοπική κοινωνία, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η επίτευξη του στόχου του Φ.Δ. και να υποβαθμίζεται ο θεσμικός του ρόλος. Η ενημέρωση του κοινού αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία για τη γνώση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις αξίες των προστατευόμενων περιοχών. Επί πλέον συνιστά μέθοδο της «μη-τυπικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης» η οποία ενθαρρύνεται σε μεγάλο βαθμό από την σχετική Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Η δημιουργία και παραγωγή ενός τηλεοπτικού μηνύματος θα δώσει την δυνατότητα ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με την περιβαλλοντική αξία της περιοχής «ενεργοποιώντας» την διάθεση για συμμετοχή στη προστασία και διαχείρισή της. Επιπρόσθετα, μέσω της παρούσας δράσης, η τοπική κοινωνία θα ευνοηθεί από την αναμενόμενη ανάπτυξη του οικοτουρισμού και την τόνωση της οικονομίας της. Η παρούσα δράση αποτελεί μια ολοκληρωμένη και συντονισμένη εκστρατεία ενημέρωσης στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τις εφημερίδες, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και αποτελείται από: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ, διάρκειας 30 δευτερολέπτων, στο οποίο θα αναφέρεται η διεύθυνση της δομής του Φορέα που ενημερώνει το κοινό και παρέχει την υποδομή για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Προστασίας, Διατήρησης, Παρακολούθησης. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ, διάρκειας 40 δευτερολέπτων στο οποίο θα αναφέρεται η διεύθυνση της δομής του Φορέα που ενημερώνει το κοινό και παρέχει την υποδομή για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Προστασίας, Διατήρησης, Παρακολούθησης. ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ περιφερειακής εμβέλειας, μετάδοση ραδιοφωνικού μηνύματος από ραδιοφωνικούς σταθμούς τοπικής και περιφερειακής εμβέλειας. ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ, διάρκειας 20 λεπτών, το οποίο θα παρουσιάζει την προστατευόμενη περιοχή εστιάζοντας στη δυναμική από την έως τώρα λειτουργία της, την παρουσία του Φορέα Διαχείρισης, τη συμβολή της τοπικής κοινωνίας καθώς και την αναπτυξιακή προοπτική της. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 1000 DVD Β2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ Α Ως παραδοτέα της Α Φάσης ορίζονται τα ακόλουθα, τα οποία θα παραχθούν σύμφωνα με το ανωτέρω αναφερόμενο σκεπτικό. 1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 40 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΩΝ: Το τηλεοπτικό μήνυμα θα απευθύνεται στο ευρύ κοινό και θα μεταδοθεί από ΜΜΕ περιφερειακής εμβέλειας, θα πρέπει να διεγείρει το ενδιαφέρον του πολίτη ώστε να το παρακολουθήσει και μέσα στον ανάλογο χρόνο, θα πρέπει να περνάει τα βασικά μηνύματα για την αξία της προστατευόμενης περιοχής. Το μήνυμα θα παραδοθεί σε αντίγραφα και θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Το τηλεοπτικό μήνυμα θα παραδοθεί σε υψηλής ανάλυσης (full 32

33 HD) DVD και επιπλέον θα παραδοθεί σε κατάλληλη ανάλυση προκειμένου να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης. Η δημιουργία του τηλεοπτικού μηνύματος αφορά στο σύνολο των διαδικασιών/φάσεων που απαιτούνται για την προετοιμασία και ολοκλήρωση της παραγωγής και μετάδοσης του από τον Ανάδοχο, ενδεικτικά: σενάριο -τελικό κείμενο αφήγησης, σκηνοθεσία, τηλεοπτικά γυρίσματα, φωτογραφία, ήχος, 2D animation και οπτικοακουστικά εφέ, ψηφιακό μοντάζ, μιξάζ, σπικάζ - εκφωνητής, μουσική επένδυση / επιμέλεια, αμοιβές συντελεστών, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, έκδοση αδειών και κάθε άλλη αμοιβή που αφορά στο σχεδιασμό και στην παραγωγή του μηνύματος. Ειδικότερα για την παραγωγή του τηλεοπτικού μηνύματος ισχύουν τα ακόλουθα: Για το κείμενο του τηλεοπτικού μηνύματος τις γενικές κατευθύνσεις θα δώσει αρχικά η Αναθέτουσα Αρχή. Το κείμενο θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο, ενώ η τελική του επιμέλεια θα γίνει από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για το δημιουργικό κομμάτι (στήσιμο) του έργου και για την μετάδοσή του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την τελική έγκριση του οποίου θα δώσει η Αναθέτουσα Αρχή. Το σενάριο με τα οριστικά κείμενα των μηνυμάτων καθώς και η τελική διάρθρωσή τους (σχέδιο μοντάζ -σπικάζ - μιξάζ - καταληκτικού motto) θα πρέπει να υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία θα δώσει την τελική έγκριση για την ηχογράφησή τους και την αντίστοιχη οπτικοποίησή τους. Είναι επίσης, ευθύνη του Αναδόχου να μεριμνήσει για την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων ενεργειών, καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, για λήψη τυχόν εγκρίσεων από αρμόδιες αρχές, κατόπιν συνεννοήσεως με την Αναθέτουσα Αρχή (άδειες λήψεων σκηνών, αδειοδοτήσεις από Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους κλπ). Πριν από την οριστική παράδοση του τηλεοπτικού μηνύματος θα γίνει παρουσίαση στην Αναθέτουσα Αρχή της τελικής πρότασης από τον Ανάδοχο, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η τελική μορφή του παραδοτέου σε συνεργασία με αυτόν. Τα πλήρη πνευματικά δικαιώματα του τηλεοπτικού μηνύματος θα ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς κανένα περιορισμό, η οποία θα έχει δικαίωμα να το προβάλει με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο και σε οποιοδήποτε χρόνο, και γενικότερα να χρησιμοποιήσει το παραχθέν υλικό όπως κρίνει, για τις ανάγκες του έργου της ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αμοιβή, δικαίωμα ή αποζημίωση στην εταιρία παραγωγής, κλπ. Αποκλείεται η μνεία ή η χρήση περιεχομένων που μπορεί να προβάλλουν χορηγούς ή να προάγουν άμεσα ή έμμεσα εμπορικούς στόχους. Επιπλέον, οι υπηρεσίες προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας (π.χ. ΑΕΠΙ) που τυχόν προκύπτουν από τη χρήση μουσικών θεμάτων και οποιουδήποτε άλλου υλικού που θα χρησιμοποιηθεί επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και μόνον αυτόν. Το τηλεοπτικό μήνυμα οφείλει να πληρεί τους όρους και τους κανόνες της τέχνης της επικοινωνίας, καθώς και να είναι φορέας της υψηλής πνευματικότητας που προσήκει στο θέμα. Επίσης πρέπει να είναι τεχνικώς και ποιοτικώς άρτιο. Οι ελάχιστες ειδικές τεχνικές προδιαγραφές: Διάρκεια μηνύματος: 40'' Απαλλαγμένο από πνευματικά δικαιώματα Εκφώνηση: Ελληνική Υπότιτλοι: Αγγλικοί και Ελληνικοί κατόπιν επιλογής για χρήση από ΑΜΕΑ (κωφάλαλους). Μενού επιλογής γλώσσας και υποτίτλων: Ναι 33

34 Ήχος: Υψηλές προδιαγραφές ποιότητας στερεοφωνικού ήχου Μουσική Επένδυση: Ναι - Απαλλαγμένη από πνευματικά δικαιώματα Φορμάτ: Full ΗD 16/9. Ανάλυση: Τα αρχεία θα έχουν ανάλυση 1920 X ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 30 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΩΝ. Το ραδιοφωνικό μήνυμα θα απευθύνεται στο ευρύ κοινό και θα μεταδοθεί από ΜΜΕ τοπικής και περιφερειακής εμβέλειας, θα πρέπει να διεγείρει το ενδιαφέρον του πολίτη ώστε να τα παρακολουθήσει και μέσα στον ανάλογο χρόνο, θα πρέπει να περνάει τα βασικά μηνύματα για την αξία της προστατευόμενης περιοχής. Το μήνυμα θα παραδοθεί σε αντίγραφα και θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Η δημιουργία του ραδιοφωνικού μηνύματος αφορά στο σύνολο των διαδικασιών/φάσεων που απαιτούνται για την προετοιμασία και ολοκλήρωση της παραγωγής και μετάδοσης του από τον Ανάδοχο, ενδεικτικά: σενάριο -τελικό κείμενο αφήγησης, ήχος, μιξάζ, σπικάζ - εκφωνητής, μουσική επένδυση / επιμέλεια, αμοιβές συντελεστών, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, έκδοση αδειών και κάθε άλλη αμοιβή που αφορά στο σχεδιασμό και στην παραγωγή του μηνύματος. Ειδικότερα για την παραγωγή του ραδιοφωνικού μηνύματος ισχύουν τα ακόλουθα: Για το κείμενο τις γενικές κατευθύνσεις θα δώσει αρχικά η Αναθέτουσα Αρχή. Το κείμενο θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο, ενώ η τελική του επιμέλεια θα γίνει από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για το δημιουργικό κομμάτι (στήσιμο) του έργου και για την μετάδοσή του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την τελική έγκριση του οποίου θα δώσει η Αναθέτουσα Αρχή. Πριν από την οριστική παράδοση του ραδιοφωνικού μηνύματος θα γίνει παρουσίαση στην Αναθέτουσα Αρχή της τελικής πρότασης από τον Ανάδοχο, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η τελική μορφή του παραδοτέου σε συνεργασία με αυτόν. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ Β Τα παραδοτέα της Β Φάσης προκειμένου να γίνουν ευρέως γνωστά σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, κρίνεται απαραίτητη η προβολή τους μέσω της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Ως παραδοτέα Β Φάσης ορίζονται τα ακόλουθα: 1. ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ Θα καταρτίσει αναλυτικό κατάλογο των ΜΜΕ (π.χ. ραδιόφωνο, τηλεόραση) σε τοπικό, και περιφερειακό επίπεδο με ειδική αναφορά σε αυτά που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου. Ο ανάδοχος θα έχει στην ευθύνη του το σχεδιασμό, την οργάνωση και την κάλυψη του κόστους αγοράς ραδιοτηλεοπτικού χρόνου, ανάλογα με τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης. Η προβολή των μηνυμάτων θα ξεκινήσει με την ολοκλήρωση της Α Φάσης και θα έχει διάρκεια τρεις (3) μήνες. 34

35 Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα θα τεθεί για έγκριση θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά προϋπολογισμό δαπανών και κατανομή του ποσοστού της προϋπολογισθείσης δαπάνης μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ). Βασικός στόχος του έργου είναι πρωτίστως η ενημέρωση του πληθυσμού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για την ύπαρξη της Προστατευόμενης Περιοχής Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου και του Φορέα Διαχείρισης, καθώς και για τις αξίες και λειτουργίες της προστατευόμενης περιοχής. Η προβολή θα αφορά τόσο τα υλοποιούμενα έργα στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡΑΑ και του Τεχνικού Δελτίου, όσο και του Φορέα Διαχείρισης της περιοχής και στόχος είναι η μεγιστοποίηση της δημοσιότητας των ωφελειών που θα προκύψουν από την υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων έργων, καθώς η ενημέρωση και η διάχυση των θετικών αποτελεσμάτων στη διαχείριση μιας προστατευόμενης περιοχής, που καθιστά ευκολότερη τη λήψη αποφάσεων και τη συμφωνία των τοπικών κοινωνιών στην εφαρμογή δράσεων προστασίας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τεκμηριωμένη αναλυτική πρόταση (Media Plan) σχεδιασμού αλλά και υλοποίησης, ενός ολοκληρωμένου πακέτου προβολής στα ΜΜΕ με τον αριθμό των μηνυμάτων, την επιλογή των μέσων και της ακροαματικότητάς τους, των ζωνών μετάδοσης, κ.λπ., το οποίο τίθεται υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις ενέργειες που θα προβλέπονται στο Media Plan. Αναλαμβάνει την εύρεση και την εξασφάλιση του απαραίτητου ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού χρόνου και θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την μετάδοση και προβολή των μηνυμάτων σε τοπικής και περιφερειακής εμβέλειας ραδιοφωνικούς σταθμούς ενημερωτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου, καθώς και σε περιφερειακής εμβέλειας τηλεοπτικά κανάλια. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί ώστε να προβληθεί σε ζώνη με σχετικά υψηλή ακροαματικότητα. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή, μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου προβολής των ραδιοτηλεοπτικών μηνυμάτων, αναλυτική κατάσταση στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικώς το όνομα και το είδος του Μέσου Μαζικής Ενημέρωσης που χρησιμοποιήθηκε, ο αριθμός προβολών και η ημερομηνία αυτών. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ Γ Ως παραδοτέα της Γ Φάσης ορίζεται το ακόλουθο: 1. Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ (1) ΤΑΙΝΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ 20', θα είναι σε υψηλή ανάλυση (full HD), σε τουλάχιστον δυο γλώσσες (ελληνικά, με εκφώνηση και δυνατότητα επιλογής ελληνικών υποτίτλων και αγγλικά με υπότιτλους). Θα παραδοθεί σε ψηφιακό υλικό προβολής (DVD) και η αναπαραγωγή του θα γίνει σε αντίτυπα με στάμπα στη ροζέτα μέσα σε χάρτινη θήκη με το σχετικό τύπωμα, και το κείμενο της αφήγησης (σπικάζ) σε ηλεκτρονική μορφή. Το τελικό παραδοτέο και μια αμοιβαία συμφωνημένη επιλογή από το πρωτογενές υλικό πρέπει να παραδοθεί και σε σκληρό δίσκο. Η ταινία θα αναδεικνύει την οικολογική και πολιτισμική αξία της προστατευόμενης περιοχής. Θα επισημαίνει τον οικολογικό ρόλο της προστατευόμενης περιοχής και τον κύριο σκοπό της διαχείρισης και προστασίας της για τη διαφύλαξη της βιολογικής ποικιλότητας και τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς. Θα προβάλει τη σημασία που έχει η διατήρηση της προστατευόμενης περιοχής για τον Άνθρωπο, αναδεικνύοντας τα οφέλη που προσφέρει στον τοπικό πληθυσμό και γενικότερα, η ύπαρξή της και η διατήρησή της σε καλή οικολογική κατάσταση. Η ταινία επίσης θα αναδεικνύει το υψηλό δυναμικό του φυσιολατρικού, περιηγητικού, θρησκευτικού κ.α. τουρισμού που διαθέτει η περιοχή λόγω των αξιόλογων φυσικών και πολιτισμικών γνωρισμάτων της, με σκοπό να συμβάλει στην επισκεψιμότητά της από ποικίλες κοινωνικές ομάδες. 35

36 Ειδική αναφορά θα γίνεται σε δράσεις του Φορέα Διαχείρισης Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. που σχετίζονται με τη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής, αλλά και δράσεις ευαισθητοποίησης ενημέρωσης του κοινού, (π.χ. επόπτευση, παρακολούθηση, περίθαλψη, εκδηλώσεις, εθελοντισμός, κλπ). H ταινία θα προορίζεται για προβολή στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης, έτσι ώστε να παρουσιάζονται στον επισκέπτη τα γενικά γνωρίσματα και η αξία της προστατευόμενης περιοχής, σε αίθουσες σχολείων αλλά και σε εκδηλώσεις περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, όπως τοπικές γιορτές, παγκόσμιες ημέρες, κ.λπ. Αποδέκτης θα πρέπει να θεωρηθεί το ευρύτερο κοινό. Οι ελάχιστες ειδικές τεχνικές προδιαγραφές της ταινίας: Διάρκεια ντοκιμαντέρ: 20 λεπτά - Απαλλαγμένες από πνευματικά δικαιώματα Εκφώνηση: Ελληνική Υπότιτλοι: Αγγλικοί και Ελληνικοί κατόπιν επιλογής για χρήση από ΑΜΕΑ (κωφάλαλους). Μενού επιλογής γλώσσας και υποτίτλων: Ναι Ήχος: Υψηλές προδιαγραφές ποιότητας στερεοφωνικού ήχου Μουσική Επένδυση: Ναι - Απαλλαγμένη από πνευματικά δικαιώματα Φορμάτ: Full ΗD 16/9. Ανάλυση: Τα αρχεία θα έχουν ανάλυση 1920 X Για τη διασφάλιση της ποιότητας, οι λήψεις θα γίνουν σε σύστημα εγγραφής δειγματοληψίας 4:2:2. Είναι απαραίτητη η χρήση κάμερας με δυνατότητα λήψης τουλάχιστον 60 frames/sec για τη δημιουργία slow motion shots. Τεχνικές προδιαγραφές αναπαραγωγής της ταινίας: Αριθμός αντιτύπων: 1000 Ετικέτα: Τυπωμένη πάνω στο DVD Θήκη: Χάρτινη - ματ πλαστικοποίηση σε χαρτί 300 γρ. Χρώματα μακέτας θήκης: Τετραχρωμία Ειδικότερα για την παραγωγή της ταινίας ισχύουν τα ακόλουθα: Τις γενικές κατευθύνσεις του κειμένου θα δώσει αρχικά η Αναθέτουσα Αρχή. Το κείμενο θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο, ενώ η τελική του επιμέλεια θα γίνει από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. Αφορά στις διαδικασίες/φάσεις (Pre Production - Γύρισμα - Post Production) που απαιτούνται για την προετοιμασία και ολοκλήρωση της παραγωγής από τον Ανάδοχο, ενδεικτικά όπως, σενάριο, σκηνοθεσία, τελικό κείμενο αφήγησης, τηλεοπτικά γυρίσματα, φωτογραφία, ήχος, 2D animation και οπτικοακουστικά εφέ, ψηφιακό μοντάζ, μιξάζ, σπικάζ - αφηγητής ή αφηγητές, μουσική επένδυση/επιμέλεια, αμοιβές συντελεστών, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, έκδοση αδειών και κάθε άλλη αμοιβή που αφορά στο σχεδιασμό και την παραγωγή των ταινιών. Το σενάριο και τα τελικά κείμενα θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο και θα υλοποιηθούν από αυτόν υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση της Αναθέτουσας Αρχής. Η τελική διάρθρωσή τους (σχέδιο μοντάζ - σπικάζ - μιξάζ - καταληκτικού motto) θα πρέπει να υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία θα δώσει την τελική έγκριση για 36

37 την ηχογράφησή τους και την αντίστοιχη οπτικοποίηση, η οποία και θα εγκρίνει το τελικό σενάριο. Ο Ανάδοχος θα προτείνει συγκεκριμένα προσχέδια σεναρίων, με σαφείς τους θεματολογικούς άξονες, προκειμένου να αξιολογηθούν από την Επιτροπή. Πριν οριστικοποιηθεί η τελική μορφή των παραδοτέων, θα γίνει παρουσίαση στην Αναθέτουσα Αρχή του υπό διαμόρφωση σχεδίου (project), προκειμένου να οριστικοποιηθεί η τελική μορφή των παραδοτέων σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. Η παράδοση της ταινίας θα συμπεριλαμβάνει την έγγραφη συγκατάθεση του/των δημιουργού/ών, έτσι ώστε τα πλήρη πνευματικά δικαιώματα των ταινιών να ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς κανένα περιορισμό. Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί το παραχθέν υλικό και το πρωτογενές υλικό που θα παραδοθεί όπως κρίνει, για τις ανάγκες του έργου της ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης και γενικότερα προς όφελός της, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αμοιβή, δικαίωμα ή αποζημίωση στην εταιρία παραγωγής, κλπ. Επιπλέον, οι υπηρεσίες προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας (π.χ. ΑΕΠΙ) που τυχόν προκύπτουν από τη χρήση μουσικών θεμάτων και οποιουδήποτε άλλου υλικού που θα χρησιμοποιηθεί επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και μόνον αυτόν. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την παραγωγή της ταινίας το αποτέλεσμα της οποίας πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας, σύγχρονο, μοντέρνο, αισθητικά ελκυστικό για τον θεατή, με χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρει η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της καθόλα άρτιας παράδοσης της ταινίας και της άριστης ποιότητας της εικόνας ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι ικανό να παρουσιαστεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Β3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Παραγωγή τηλεοπτικού μηνύματος, παραγωγή 20λεπτου DVD και αναπαραγωγή 1000DVD - Αγορά τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού χρόνου» Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί σε τρεις φάσεις, Α φάση, Β φάση και Γ Φάση από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι την 31/10/2015. Η διάρκεια της κάθε φάσης θα διευκρινισθεί στην υπογραφείσα σύμβαση ανάμεσα στην Αναθέτουσα Αρχή και τον Ανάδοχο. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΓΚΑΛΟΥ 37

38 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 38

39 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Μητρώνυμο: Ημερομηνία γέννησης: Τόπος γέννησης: Τηλ.: Κιν.: Φαξ: Δ/νση κατοικίας: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ημερομηνία: Όνομα και δ/νση εργοδότη: Κύρια δραστηριότητα και αρμοδιότητα: Χρόνος Απασχόλησης: Ημερομηνία: Όνομα και δ/νση εργοδότη: Κύρια δραστηριότητα και αρμοδιότητα: Χρόνος Απασχόλησης: Ημερομηνία: Όνομα και δ/νση εργοδότη: Κύρια δραστηριότητα και αρμοδιότητα: Χρόνος Απασχόλησης: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύμ ατος: Τίτλος Πτυχίο υ: Ειδικό τητα: Ημ/νία απόκτησης πτυχίου: 39

40 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την ανάθεση Υπηρεσιών με τίτλο: "Παραγωγή τηλεοπτικού μηνύματος, παραγωγή 20λεπτου DVD και αναπαραγωγή 1000DVD - Αγορά τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού χρόνου". ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή - Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου Στοιχεία Υποψήφιου: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ Το Συνολικό Τίμημα του προτεινομένου έργου ανέρχεται σε (ολογράφως και αριθμητικά)... Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και (ολογράφως και αριθμητικά)... Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δηλώνω ως υποψήφιος ότι έχω λάβει γνώση όλων των όρων του Διαγωνισμού και τους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα. Η παρούσα προσφορά ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της διενέργειας του Διαγωνισμού. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΜΕ Φ.Π.Α.) Άλλες υπηρεσίες που παρέχει ο υποψήφιος χωρίς δαπάνη: Τόπος - Ημερομηνία: Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα. 40

41 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονομασία Τράπεζας... Κατάστημα:... Διεύθυνση: (οδός, αριθμός, Τ.Κ., τηλέφωνο, fax) Ημερομηνία έκδοσης:... Ποσό ( ):... Προς:... Ε Γ Γ Υ Η Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ Σ Ε Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα επιστολή εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού ( ) 1, υπέρ της. 2 για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό της.. 3, ή της μετ αυτήν νέας ημερομηνίας σε περίπτωση αναβολής, για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο 4 σχετική προκήρυξή σας. σύμφωνα με τη Η εγγύηση καλύπτει μόνον τις υποχρεώσεις του υπέρ ου η εγγύηση που απορρέουν από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό, καθ όλο τον χρόνο της ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε 3 (τρεις) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας 5. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό που καταπίπτει υπόκειται στο πάγιο τέλος χαρτοσήμου, που ισχύει κάθε φορά. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Η παρούσα ισχύει 6 μέχρι την Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 1 Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου 2 Αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου φυσικού προσώπου, ή νομικού προσώπου (Γραφείου/εταιρείας) ή ένωσης ή κοινοπραξίας όπως αναφέρεται στην αίτηση συμμετοχής. 3 Αναγράφεται η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών. 4 Αναγράφεται ο τίτλος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών όπως αναφέρεται στην προκήρυξη. 5 Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να σημειώνεται στην εγγύηση συμμετοχής ότι καλύπτει όλα τα μέλη της ένωσης αλληλεγγύως. 6 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς όπως αναφέρεται στη διακήρυξη. 41

42 Η παρούσα εγγυητική επιστολή δεν εκχωρείται σε κανένα φορέα και κανένα πιστωτικό ίδρυμα Με τιμή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ στην Προκήρυξη του διαγωνισμού «Καταγραφή και εξάπλωση εισβολικών ειδών» Ε Γ Γ Υ Η Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Κ Α Λ Η Σ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Σ ΑΡΙΘΜ... ΕΥΡΩ... 7 Τόπος:.. Π ρ ο ς 8 Ε Δ Ρ Α:.. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της δίηζησης, υπέρ του / της 9 μέχρι το ποσό των.ευρω 1 Στο ποσόν αυτό και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας, για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης από τον παραπάνω, υπέρ του οποίου εγγυόμαστε, και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ αυτού, που πηγάζει από τη σύμβαση Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίο έχουμε εγγυηθεί μετά την επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα το καταβάλουμε χωρίς αντίρρηση, ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς και μετά την επιστροφή σε μας της παρούσας Αναγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της συμβατικής αξίας του έργου χωρίς Φ Π.Α. Αναγράφεται ο εργοδότης δηλαδή η Υπηρεσία που συνάπτει τη σύμβαση εκπόνησης της μελέτης ή της παροχής υπηρεσιών. Αναγράφεται το όνομα του αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) και σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας η ονομασία όλου του ανάδοχου σχήματος. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας και αφορά το σύνολο της σύμβασης Αναγράφεται ο τίτλος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών όπως αναφέρεται στην απόφαση ανάθεσης 42

43 Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του Ταμείου μας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισμό ποσοτικού ορίου και σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΑΝ440/1945 όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.1019/49, γίνονται υποχρεωτικά δεκτές έστω και αν δεν αναφέρεται τούτο στη διακήρυξη. Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. Η παρούσα εγγυητική επιστολή δεν εκχωρείται σε κανένα φορέα και κανένα πιστωτικό ίδρυμα Με τιμή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Παραγωγή τηλεοπτικού μηνύματος, παραγωγή 20λεπτου DVD και αναπαραγωγή 1000DVD - Αγορά τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού χρόνου» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ », Υποέργου 1: «Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας» που εντάσσεται στην πράξη «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου» ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ : (το τελικό ποσό προσφοράς μέχρι ,00 με Φ.Π.Α.) Ανάδοχος ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Παραγωγή τηλεοπτικού μηνύματος, παραγωγή 20λεπτου DVD και αναπαραγωγή 1000DVD - Αγορά τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού χρόνου» Στο Στεφανοβίκειο, σήμερα την... <Μήνας> 2015, ημέρα..., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: Α. Ο «Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου» με έδρα το Δήμο Ρήγα Φεραίου (24ο χλμ Παλαιάς Εθνικής οδού Βόλου 43

44 Λάρισας στο Στεφανοβίκειο Μαγνησίας, ΤΚ 37500) με Α.Φ.Μ (Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας Βόλου), καλούμενος στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή», νομίμως εκπροσωπούμενος, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 3239/ (ΦΕΚ ΤΥΕΘΟΔΦΔΕΔΤ 24/ ), από την κα Κάγκαλου Ιφιγένεια, Πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου, ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται ως η «Αναθέτουσα Αρχή», και B. Επωνυμία Αναδόχου..., που εδρεύει στην... (ακριβής διεύθυνση Αναδόχου, Τ.Κ. ) με Α.Φ.Μ...., Δ.Ο.Υ... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την..., υπό την ιδιότητά του/της ως... δυνάμει του...[νομιμοποιητικό έγγραφο υπογράφοντες σε περίπτωση εταιρείας, ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας], ο/η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως ο «Ανάδοχος». Αφού έλαβαν υπόψη τους: α. Την με αριθ. πρωτ. οικ / Απόφαση ένταξης της Πράξης «Οργάνωση της Λειτουργίας της Προστατευόμενης Περιοχής και του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου» και τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό ΣΑΕ: 2006ΣΕ στο πλαίσιο του υποέργου 3 του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ της ΣΑΕ 2011ΣΕ & της ΣΑΕ 075/3. β. Την υπ αριθμ / η Τροποποίηση της Πράξης: Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου στον Άξονα Προτεραιότητας «09 Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» του Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» και τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό ΣΑΕ: 2011ΣΕ στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ της ΣΑΕ 2011ΣΕ & της ΣΑΕ 075/8. γ. Την με αριθμό / απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου που αφορά την έγκριση της Απόφασης Υλοποίησης με ιδία μέσα του Υποέργου 1 «Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας» που εντάσσεται στην πράξη «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου» του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ». δ. Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.) ΥΑ 539//2004 (ΥΑ ΦΕΚ Β 1979/2004). ε. Την με αριθμό 510-1/ απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου που αφορά τη σύσταση της αρμόδιας Επιτροπής Ανάθεσης Αξιολόγησης του Διαγωνισμού και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμό / απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου και στη συνέχεια με την υπ. αριθμό / απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου και ισχύει μέχρι σήμερα. στ. Την με αριθμό <...> Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση της Προμήθειας... στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Απόφασης Αυτεπιστασίας: «Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας» που εντάσσεται στην πράξη Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου- 44

45 Βελεστίνου, του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ » που συγχρηματοδοτείται κατά 80% από ΕΤΠΑ και κατά 20% από εθνικούς πόρους. η. Την από <...> προσφορά του Αναδόχου θ. Το <...> Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών, με το οποίο προτείνεται η κατακύρωση στον Ανάδοχο του διαγωνισμού για την ανάθεση της Προμήθειας... ι. Την απόφαση <...> του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία εγκρίθηκε το υπό στοιχείο (θ) ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού, κατακυρώθηκε η ανάθεση της Προμήθειας..., στον Ανάδοχο και εξουσιοδοτήθηκε η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα κ. Ιφ. Κάγκαλου, για την υπογραφή της Σύμβασης. Συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 - Ορισμοί Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν άρθρο: Έγγραφο: Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ( s) και των τηλεομοιοτυπιών. Έργο: η παροχή των υπηρεσιών με τίτλο «Παραγωγή τηλεοπτικού μηνύματος, παραγωγή 20λεπτου DVD και αναπαραγωγή 1000DVD - Αγορά τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού χρόνου», όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 της Σύμβασης. Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Ημέρα: Η ημερολογιακή ημέρα. Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. Προθεσμίες: Τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. Διακήρυξη: Η υπ' αρ.... Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού της Αναθέτουσας Αρχής για την ανάθεση του Έργου. Προσφορά: Η υπ' αρ προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. Σύμβαση: Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την ανάθεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. Συμβατικό Τίμημα: Το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την παροχή των υπηρεσιών του Έργου. Άρθρο 2 - Αντικείμενο της Σύμβασης Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την δημιουργία και παραγωγή ταινιών και ραδιοτηλεοπτικών μηνυμάτων και τη μετάδοσή τους, όπως το αντικείμενο περιγράφεται αναλυτικά στο Μέρος Β της Διακήρυξης και στην Προσφορά του Αναδόχου. (Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο, ένωση φυσικών προσώπων) Η παρούσα Σύμβαση δεν αποτελεί σύμβαση εργασίας με οποιαδήποτε μορφή και δεν δημιουργεί σχέση εξαρτημένης εργασίας μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στη Σύμβαση, τις προδιαγραφές της Διακήρυξης, τις οδηγίες που τυχόν δώσει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο και την Προσφορά του Αναδόχου. Άρθρο 3 - Γλώσσα της Σύμβασης 45

46 Κάθε επικοινωνία (προφορική και γραπτή) μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα Παραδοτέα και όλο το υλικό τεκμηρίωσης που τα συνοδεύει, ενώ, οποτεδήποτε, κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, απαιτηθεί διερμηνεία ή μετάφραση από και προς τα Ελληνικά για την επικοινωνία των μερών, αυτές θα εξασφαλίζονται με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της μετάφρασης και του πρωτοτύπου, υπερισχύει το πρωτότυπο. Άρθρο 4 - Ιεράρχηση Συμβατικών Τευχών Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για την παροχή των υπηρεσιών του Έργου και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην Διακήρυξη, στην απόφαση κατακύρωσης των Υπηρεσιών στον Ανάδοχο και στην Προσφορά του Αναδόχου, με την αναφερόμενη σειρά ισχύος και μόνο εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ερμηνεία και την εφαρμογή της Σύμβασης. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι οικείες διατάξεις του Π.Δ. 118/07 και του Αστικού Κώδικα. Άρθρο 5 - Τόπος παροχής των υπηρεσιών Τα παραδοτέα θα παραδοθούν στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Η παραγωγή τους θα γίνει και εντός και πλησίον της περιοχής αρμοδιότητας της Αναθέτουσας Αρχής. Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής σε αυτή την περίπτωση βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του κάθε περιορισμό που αφορά την πρόσβαση και τη διαμονή στην παραπάνω περιοχή και να λαμβάνει κάθε απαιτούμενη άδεια από την Αναθέτουσα Αρχή ή από κάθε άλλη αρμόδια Αρχή για την άσκηση κάθε δραστηριότητας. Άρθρο 6 - Έγγραφη Επικοινωνία Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή. Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου πραγματοποιείται ταχυδρομικά ή τηλεομοιοτυπικά ή ιδιοχείρως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) ως ακολούθως: Για την Αναθέτουσα Αρχή: Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε) Δ/νση : 24ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΒΟΛΟΥ - ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ T.K: Τηλ.: Fax: Ανάδοχο: <Επωνυμία> <διεύθυνση, αριθ. τηλ., αριθ. Fax, > Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξή της. Άρθρο 7 - Εμπιστευτικότητα Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή τη λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μην γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη προς τούτο έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση 46

47 του ή που ο ίδιος θα ανακαλύψει κατά την παροχή των υπηρεσιών του Έργου και την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Περαιτέρω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενο με αυτόν πρόσωπο για την παροχή των υπηρεσιών να τηρήσουν την ως άνω υποχρέωση. Για τους σκοπούς του παρόντος όρου, ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται, πέραν των όσων ρητά χαρακτηρίζονται ως τέτοια, και όσες πληροφορίες και στοιχεία ακόμα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ρητά ως εμπιστευτικά. Εμπιστευτική θεωρείται κατά περίπτωση ακόμα και πληροφορία, η οποία μπορεί να είναι ευρύτερα γνωστή, όμως δομείται με τρόπο που της προσδίδει ιδιαίτερη σημασία ή αξία. Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση που επιβάλλεται από το νόμο, πχ. σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης. Η άρση περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για την χρήση της πληροφορίας ή εγγράφου από τους συμβαλλομένους, τους νομικούς παραστάτες της, καθώς και από τους δικαστές. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας Σύμβασης, την παύση της κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον, ενώ δικαιούται επίσης να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο και να εφαρμόσει τις κυρώσεις του Π.Δ. 118/07. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τις Υπηρεσίες χωρίς την προηγούμενη προς τούτο έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή της. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ' οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου και οι οποίες δεν του ανήκουν, για σκοπούς διαφορετικούς από την υλοποίηση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται να μην αποκαλύπτει οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία ή εμπιστευτικό έγγραφο (περιλαμβανομένων των σχεδίων, μελετών κλπ) στις αρχές του Ελληνικού Κράτους, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου. Ο Ανάδοχος δύναται να αναφέρει το έργο προκειμένου να αποδείξει την εμπειρία του. Άρθρο 8 - Εκχωρήσεις - Μεταβιβάσεις Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση έγκρισης της οποιασδήποτε ως άνω εκχώρησης ή ανάθεσης παροχής μέρους των Υπηρεσιών σε τρίτους, οι όροι της Σύμβασης θα δεσμεύουν και τον αναφερόμενο τρίτο, ακόμη και εάν αυτός δεν τους έχει ρητά αποδεχθεί. Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07. Άρθρο 9 - Τροποποίηση Τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης, που όλοι τους είναι ουσιώδεις, γίνεται με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών μετά τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και κάθε άλλης αρμόδιας υπηρεσίας αποκλειστικά και μόνο γραπτά. [Σε περίπτωση που στην Προσφορά του ο Ανάδοχος αναφέρει ότι μέρος των Υπηρεσιών θα υλοποιηθεί από υπεργολάβο(υς)] Άρθρο 10 - Υπεργολαβίες 47

48 Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην Προσφορά του τμήμα των Υπηρεσιών. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων του και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά του σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφόσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, η αντικατάσταση ή χρησιμοποίηση άλλου υπεργολάβου υπόκειται στην προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος ενημερώνει προηγουμένως την Αναθέτουσα Αρχή για τη διακοπή της συνεργασίας ή την πρόθεσή του να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και το αντικείμενο που θα εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για την απόδειξη της συνδρομής στο πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην παροχή των Υπηρεσιών που, κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικατάσταση. Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την παροχή των Υπηρεσιών φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. Άρθρο 11 - Εκτέλεση της Σύμβασης Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. Παραδόθηκαν όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία σύμφωνα με τα Άρθρα 2, 5 και 18 της παρούσας και την Διακήρυξη. β. Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) τα Παραδοτέα. γ. Έγινε η αποπληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Άρθρο 12 - Διάθεση Προσωπικού Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας των Υπηρεσιών. Ειδικότερα, η Αναθέτουσα Αρχή συμμετέχει στην υλοποίηση του Έργου με δικό της στελεχιακό δυναμικό με στόχους: Την αποτελεσματική επίβλεψη και τον έλεγχο της προόδου του Έργου. Την έγκαιρη εξασφάλιση στον Ανάδοχο όλων των στοιχείων και την εκτέλεση των ενεργειών από πλευράς της που είναι απαραίτητες για την έγκαιρη και σωστή εκτέλεση του Έργου. 48

49 Επιπρόσθετα, η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων Διευθύνσεων και Τμημάτων της, ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις ή προβλήματα στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος του Έργου. Άρθρο 13 - Παροχή Εγγράφων & Πληροφοριών Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει στον Ανάδοχο εγκαίρως τις απαραίτητες πληροφορίες, στοιχεία, έγγραφα και υλικό για την παροχή των υπηρεσιών, όπως περιγράφονται στο Μέρος Β του Διαγωνισμού. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με την παροχή των Υπηρεσιών, χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου με την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών ή με την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης και να δηλώσει υπεύθυνα ότι έχει παύσει να βρίσκεται στην κατοχή του οτιδήποτε από τα παραπάνω. Άρθρο 14 - Συνδρομή σε Θέματα Επικοινωνίας με Τρίτους Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφόσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Άρθρο 15 - Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, της Διακήρυξης, τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής, της Προσφοράς του και την σχετική νομοθεσία, άλλως υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή. Συγκεκριμένα: Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από τα πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος ή οι υπεργολάβοι του και γενικά οι προστηθέντες από αυτόν, υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. Το προσωπικό, οι σύμβουλοι, οι συνεργάτες και γενικά οι προστηθέντες του Αναδόχου δεν αποκτούν καμία συμβατική σχέση, εργασιακή ή άλλη με την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος οφείλει να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής,. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των Υπηρεσιών, εκτός εάν αυτό οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια εκ μέρους της. (Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση προσώπων ή κοινοπραξία) Κάθε Μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας ευθύνεται ευθέως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της Σύμβασης. Τυχόν υφιστάμενες συμφωνίες μεταξύ των Μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνο στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών σε σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών. (Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση προσώπων / κοινοπραξία) Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιοδήποτε από τα Μέλη 49

50 του Αναδόχου, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη του Αναδόχου συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Στην περίπτωση αυτή, τα εναπομείναντα Μέλη μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Ο αντικαταστάτης, ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη αδυνατούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, το οποίο, ομοίως πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση των Υπηρεσιών, θα χρησιμοποιήσει τα στελέχη της Ομάδας Έργου που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά του. Για την αντικατάσταση στελεχών της Ομάδας Έργου καθώς και για κάθε άλλη μεταβολή στη σύνθεσή της θα εφαρμόζονται αντίστοιχα οι διατάξεις του άρ. 10 της παρούσας Σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες δημοσιότητας των έργων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000. Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για την τοποθέτηση ορατής μνείας επί των μηνυμάτων και ταινιών και υλικών που θα παραχθούν, όπου θα αναφέρονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία σύμφωνα με τον παραπάνω κανονισμό και σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής. Τα κείμενα και σήματα θα δοθούν στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή. Τυχόν παράλειψη του Αναδόχου να λάβει γνώση και να ενημερωθεί επί του συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει των συμβατικών υποχρεώσεων και ευθυνών του. Άρθρο 16 - Κατάθεση Εγγύησης καλής εκτέλεσης Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την <αριθμός,& αρχή που εξέδωσε> Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ύψους <ποσό (ολογράφως και αριθμητικώς)> ευρώ, που καλύπτει το 10% του Συμβατικού Τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, θα παρατείνεται αντίστοιχα και η διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς περαιτέρω διαδικασία, σε κάθε περίπτωση οριζόμενη στη Σύμβαση. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των Παραδοτέων, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλομένους. Άρθρο 17 - Αποζημίωση Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την παροχή των υπηρεσιών, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του, η οποία αναφέρεται στη Σύμβαση ή στην Προσφορά. Σε περίπτωση προβολής αξιώσεως ή άσκησης αγωγής ή άλλου ενδίκου βοηθήματος κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο, ο οποίος θα ισχυρίζεται, ότι παραβιάζονται δικαιώματα του επί των ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει χωρίς καθυστέρηση και γραπτά τον Ανάδοχο, παρέχοντας σε αυτόν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και ο Ανάδοχος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός, βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου, υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη παραδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου. Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την παροχή των Υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των υπεργολάβων του. 50

51 Ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του, ή την εκ μέρους των υπεργολάβων του ή των συνεργαζόμενων με αυτόν προσώπων, αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η υποχρέωση αποζημίωσης της Αναθέτουσας Αρχής δεν αποκλείει το δικαίωμά της να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, σύμφωνα με το άρ. 27 της παρούσας Σύμβασης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Άρθρο 18 - Προθεσμία Εκτέλεσης της Σύμβασης Η παροχή των υπηρεσιών αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης) και διαρκεί έως τις Συγκεκριμένα, θα παραδοθεί αρχικά η Α Φάση. στη συνέχεια η Β Φάση και τέλος η Γ Φάση, σύμφωνα με την Προσφορά του Αναδόχου. Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου και με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρα 26 και 32 του Π.Δ. 118/07, εφαρμοζόμενων αναλόγως). Επισημαίνεται ότι, μετά τη λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/07. Άρθρο 19 - Μετάθεση Προθεσμίας Εκτέλεσης Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή φάσεων των Υπηρεσιών, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, στις περιπτώσεις αυτές, η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την αναθεώρηση του προγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης, ως προς το συγκεκριμένο χρονικό σημείο ή τη συγκεκριμένη φάση ή τμήμα αυτής και σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007. Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση του Έργου, μετά την όποια παράταση ή μετάθεση τυχόν χορηγηθεί, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των απώτατων ορίων που εκάστοτε ισχύουν για την υλοποίηση έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Οι μεταθέσεις της προθεσμίας ή των προθεσμιών εκτέλεσης δεν συνεπάγονται κυρώσεις. Άρθρο 20 - Ποινικές Ρήτρες - Εκπτώσεις Η παράδοση και η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 18 της παρούσας Σύμβασης, υπό την επιφύλαξη οποιασδήποτε παράτασης ή μετάθεσης των προθεσμιών τυχόν χορηγηθεί. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης επιμέρους Υπηρεσιών του Έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας, μετά την όποια παράταση ή μετάθεση χορηγήθηκε, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/07, όπως αυτό ισχύει και δεν έρχεται σε αντίθεση με το Π.Δ. 60/07. Λόγω της σπουδαιότητας του Έργου, σε περίπτωση που το αντικείμενο του Έργου παραδοθεί εκπρόθεσμα, περιλαμβανομένης της τυχόν παράτασης ή μετάθεσης αυτού, ή τα Παραδοτέα παραδόθηκαν πλημμελώς, τότε, πέραν των κυρώσεων που ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία, ο Ανάδοχος θα υπόκειται σε πρόστιμο για κάθε ημέρα καθυστέρησης ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας των Παραδοτέων ποσοστού 0,5% επί του Συμβατικού Τιμήματος, χωρίς Φ.Π.Α. και συνολικά μέχρι του 10% αυτού. Οι κυρώσεις αυτές θα επιβάλλονται, επίσης, όταν υπάρχουν υπερβάσεις των τμηματικών προθεσμιών παροχής των υπηρεσιών ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας των επιμέρους φάσεων του Έργου, οπότε η ποινική ρήτρα θα υπολογίζεται επί του ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη φάση. 51

52 Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και θα εισπράττονται με παρακράτηση από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτής, με ισόποση κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, εφόσον ο Ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το Έργο εκτελεστεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν, βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής ή τρίτου. Περαιτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, σύμφωνα με άρθρο 34 του Π.Δ. 118/07. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ενώ δεν επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση χορήγησης παράτασης ή μετάθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν μέρος του Συμβατικού Τιμήματος. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί το δικαίωμα της Αναθέτουσας Αρχής να ζητήσει από τον Ανάδοχο της αποκατάσταση κάθε ζημίας της. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Άρθρο 21 - Κυριότητα Υπηρεσιών και Ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας Όλα τα αποτελέσματα - στοιχεία, έγγραφα ή αρχεία σχετικά με τις Υπηρεσίες, καθώς και όλα τα υπόλοιπα Παραδοτέα - που θα αποκτηθούν, θα αναπτυχθούν, θα σχεδιασθούν ή θα καταρτισθούν από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δικαιούται να προβεί σε οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσής τους ελεύθερα και απεριόριστα. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις που προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα, τα οποία θα πρέπει να καταδεικνύονται ρητά και, στις μη προφανείς περιπτώσεις, να αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα από τον Ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει το δικαίωμα της Αναθέτουσας Αρχής να προβαίνει σε κάθε μορφής εκμετάλλευση των Παραδοτέων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων της αναπαραγωγής, εμπορίας, θέσης σε κυκλοφορία, μετάφρασης, και θέσης σε κυκλοφορία με κάθε μέσο ή τρόπο σε άλλη γλώσσα εκτός από την ελληνική, της χρήσης και εκμετάλλευσης στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και όλα τα πάσης φύσεως γνωστά και άγνωστα σύμφωνα με την παρούσα εξέλιξη της τεχνικής μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκμετάλλευσης με κάθε άλλο τρόπο ή μέσο όπως η ηλεκτρονική ή ηλεκτρομαγνητική εγγραφή, η αναπαραγωγή και κυκλοφορία υλικών φορέων ηλεκτρονικών δεδομένων ήχου ή/και εικόνας, δίσκων, ταινιών, CD, DVD και όλων γενικώς των γνωστών και αγνώστων σύμφωνα με την παρούσα εξέλιξη της τεχνικής φορέων ενσωμάτωσης ή κυκλοφορίας πνευματικών έργων, δημοσίευσης, φωτοτύπησης, της παραχώρησης αποσπασμάτων, κλπ) στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου» και γενικά στα πλαίσια υλοποίησης των σκοπών της και των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τον νομοθετικό πλαίσιο που την διέπει. Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και, εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / 52

53 διαχείρισή τους. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να προβεί σε οποιασδήποτε μορφής εκμετάλλευση των κειμένων, φωτογραφιών, στοιχείων και κάθε άλλου εγγράφου ή αρχείου που θα τα παραδοθεί για την εκτέλεση της Σύμβασης, παρά μόνον για τους σκοπούς της υλοποίησής της. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί των Παραδοτέων, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί σε περίπτωση που η παραπάνω αγωγή ή ένδικο μέσο γίνουν δεκτά. Άρθρο 22 - Εγγυητική Ευθύνη Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι οι Υπηρεσίες θα παρασχεθούν σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, θα είναι σύννομες και θα βασίζονται στο ισχύον δίκαιο και ότι τα Παραδοτέα θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση αυτή και θα στερούνται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλόμενων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, πλημμελή εφαρμογή κ.λπ.) και ότι θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Διακήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΠΛΗΡΩΜΕΣ Άρθρο 23 - Γενικές Διατάξεις Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και, συνεπώς, στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης έξοδα, όπως τα έξοδα μετακινήσεων και διαμονής, αμοιβών προσωπικού και κάθε είδους εξόδων που απαιτούνται για την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης. Για κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, γραπτή αίτηση πληρωμής, καθώς και αναλυτική κατάσταση, μαζί με αποδείξεις, τιμολόγια, παραστατικά πληρωμών ή άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για τα ποσά που πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των προβλεπόμενων στον νόμο φορολογικών δικαιολογητικών, και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σύμφωνα με τα κατά περίπτωση χρονικά σημεία που προσδιορίζονται στο άρθρο 25 της παρούσας Σύμβασης. Σε περίπτωση που, απαιτείται έκδοση τιμολογίου, η εξόφληση του οποίου, σύμφωνα με τη Σύμβαση, γίνεται σε επόμενη διαχειριστική περίοδο από αυτή της έκδοσης, δεν απαιτείται νέο τιμολόγιο. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους. Άρθρο 24 - Συμβατικό Τίμημα Το Συμβατικό Τίμημα για την παροχή των Υπηρεσιών, όπως αυτό διαμορφώθηκε από την Προσφορά του Αναδόχου, ανέρχεται στο ποσό των <ποσό ολογράφως (ποσό αριθμητικά)> ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α....%. 53

54 Το Συμβατικό Τίμημα δεν αναθεωρείται και θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου και κάθε εισφορά, για την οποία σύμφωνα με το νόμο είναι υπόχρεος. Άρθρο 25 - Τρόπος Πληρωμής Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, κατόπιν παραλαβής των επιμέρους Παραδοτέων από την Επιτροπή Παραλαβής και έγκρισής τους από την Αναθέτουσα Αρχή. Συγκεκριμένα το Συμβατικό Τίμημα θα καταβληθεί ως ακολούθως: Κατόπιν παραλαβής των παραδοτέων της Α' Φάσης θα καταβληθεί 70% του Συμβατικού Τιμήματος. Κατόπιν παραλαβής των παραδοτέων της Β' Φάσης θα καταβληθεί 10% του Συμβατικού Τιμήματος. Κατόπιν παραλαβής των παραδοτέων της Γ' Φάσης θα καταβληθεί 20% του Συμβατικού Τιμήματος. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνει εντός μηνός από την υποβολή στην Αναθέτουσα Αρχή όλων των απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με επιταγή η οποία θα εκδίδεται στο όνομά του βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών. Η δαπάνη της παρούσας σύμβασης θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2011ΣΕ που συγχρηματοδοτείται κατά 80% από ΕΤΠΑ και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας». Η πληρωμή της τελευταίας δόσης εξαρτάται από την εκπλήρωση εκ μέρους του Αναδόχου όλων των υποχρεώσεών του σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση και την οριστική παραλαβή (ποσοτική και ποιοτική) των Υπηρεσιών εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - ΠΑΡΑΔΟΣΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ Άρθρο 26 - Προϋποθέσεις & Διαδικασία Παραλαβής Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (Ε.Π.Π.) που ορίσθηκε με την υπ' αριθμ / απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής. Η Επιτροπή θα παραλαμβάνει τα Παραδοτέα των Υπηρεσιών συντάσσοντας σχετικό πρακτικό, το οποίο θα υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Διακήρυξης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - ΑΘΕΤΗΣΗ & ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 27 - Καταγγελία εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Ο Ανάδοχος δεν παρέχει τις Υπηρεσίες με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. (β) Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. (γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του/άσκησης του επαγγέλματός του ή γίνουν πράξεις 54

55 αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. (δ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής έγγραφης καταγγελίας. Κατ' εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ' ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ' αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παράβασης, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά από αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής: (α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρέωσής του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για τη διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. (β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποια εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του, και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) καθώς και κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του και να μεριμνήσει όπως οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους των υπηρεσιών, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με τη Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθάρισης των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος των υπηρεσιών που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτέλεσης της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο, με διάλυση της Σύμβασης για τα εναπομένοντα στάδια των Υπηρεσιών. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού απευθύνει γραπτή εντολή προς τον Ανάδοχο. Ως προς την κήρυξη του Αναδόχου έκπτωτου, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 118/07. Άρθρο 28 - Ανωτέρα Βία Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, ως τέτοιων νοουμένων γεγονότων που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής των μερών και τα οποία αντικειμενικά δεν θα μπορούσαν να αποτραπούν ούτε με την επίδειξη άκρως εξειδιασμένης επιμέλειας. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και τα περιστατικά εντός είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 29 - Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση Διαφορών Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο. 55

56 Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια του Βόλου. Η παρούσα συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, από τα οποία ο Ανάδοχος έλαβε ένα (1). ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 56

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Με τη χρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 19009 Πικέρμι, Αττική Τ: 210-6603300, F: 210-6603301-2, cres@cres.gr, www.cres.gr ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την:

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Α Ι Γ Α Λ Ε Ω Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ 3/2014 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 906 Θεσσαλονίκη, 08.04.2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Προµήθεια εξοπλισµού Πληροφορικής για την εκτέλεση της πράξης ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κισσάμου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 264.768,98 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών Έργων, Προμηθειών) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Προµήθεια εξοπλισµού Πληροφορικής για την εκτέλεση της πράξης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΠΕ Κωδικός ΟΠΣ 37653 CPV: 72.22.23.00-0

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: «Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράσεις)» στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική και Πολυτροπική Προβολή του Πολιτισμού και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη και ώρα 13:00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη και ώρα 13:00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. : 1286 Θεσσαλονίκη, 27.05.2016 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ταχ. Δ/νση : Λουτρά Υπάτης, Ν. Φθιώτιδας Ταχ. Κωδ. : 35016 Τηλ. : 22310 59007 Fax. : 22310 59007 Email : oiti@otenet.gr Πληροφορίες : Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2012 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης Πληροφορίες: Σωτηρίου Αλέξανδρος Τηλ.: 2524021030 Φαξ: 2524022165 Email: info@fdor.gr ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου προς όλες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS - Integrated Library System as Service) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών:

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών: ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. : 1946 Θεσσαλονίκη, 23.08.2016 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΞΨ-ΓΙ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 16/09/2013 Αρ. πρωτ. 38282 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Φοιτητική Μέριμνα Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας Προϋπολογισμός: 110.000,00 (με ΦΠΑ) Διάρκεια: 9 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΤΕΑΝ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΤΕΑΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΤΕΑΝ Αναθέτουσα Αρχή: Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) Προϋπολογισμός: 545.894,31 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Αναθέτουσα Αρχή: Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ Προϋπολογισμός: 25.000.000 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 36 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Κλειστός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θερμαϊκού Αρ.Μελ. :1/2014 Αρ.Πρωτ. :6805/12-3-2014 Αρ.Αποφ.Δημάρχου:98/12-3-2014

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης} Αναθέτουσα Αρχή: {ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ} Προϋπολογισμός: 286.447,15 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προηγμένες Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β. Υποέργο 5: Μηχανή Μετα-αναζήτησης και Πρόσβασης στις Πηγές των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Δημιουργία εμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετηρίου / Αποθετηρίου ΤΕΙ Μεσολογγίου Αναθέτουσα Αρχή: Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Προϋπολογισμός: 144.552,85

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Διαδραστικό Σύστημα Ψηφιακής Τεχνολογίας ΤΕΙ Πειραιά Σελίδα 1 από 59 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Α. Γεωργούλη Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974 Ε-mail : fedolymp@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ Ταχ.Δ/νση : ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ Ταχ. Κωδ. : 350 02, Ν. Φθιώτιδας Τηλ /Fax. : 2234023529 E-mail : info@parnassosnp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΕΚΤΑΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΕΚΤΑΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ταχ. Δ/νση : Λουτρά Υπάτης, Ν. Φθιώτιδας Ταχ. Κωδ. : 35016 Τηλ./Fax : 22310 59007 Email : oiti@otenet.gr Πληροφορίες : Σταυρούλα Σταμέλλου Λουτρά

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Καινοτόμες και Ανοιχτές Υπηρεσίες ηλεκτρονικής συμμετοχής (e-participation) και ένταξης (e-inclusion) των πολιτών του Δήμου Φυλής στο δημόσιο διάλογο και τον αειφόρο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εμπλουτισμός Ψηφιακού Αποθετηρίου Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού, Ερευνητικού Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για

Διακήρυξη Διαγωνισμού για Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ} Αναθέτουσα Αρχή: {ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚ ΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ} Προϋπολογισμός: 158.425,60

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αρ. Προκήρυξης: 2/2014 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αρ. Προκήρυξης: 2/2014 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Αρ. Προκήρυξης: 2/2014 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Προμήθεια Χερσαίων Μεταφορικών Μέσων Φύλαξης» Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.)

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) Αναρτητέο στο Διαδίκτυο και τη Διαύγεια. Μαραθώνας Αττικής, 24/02/2015 Αριθ. Πρωτ.: ΕΞ/ΜΑΡ/940 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για την Υπηρεσία «ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 3 Β1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡ/ΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Τρίπολη, 09 /09/2013 ΟΡΓ/ΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦ/ΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 54211 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών» Αναθέτουσα Αρχή: ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΜΚΕ Προϋπολογισμός: 625.322,20

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Υπηρεσίες Μεταφοράς, Εγκατάστασης και Απεγκατάστασης Έργων Τέχνης για την 4 η Μπιενάλε της Αθήνας Αριθμ. Πρωτ.: 46/26.07.2013 Αριθμ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΝΙΚ ΔΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΤΑΣ Α.Μ. Καθ. : 7 / 2014 Αρ. Πρωτ. : 18996/10-04-2014 ΠΡΟΜΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δ Ι Α Κ Ρ Υ Ξ ---------------------------------------- ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.893,00 (με

Διαβάστε περισσότερα

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο: «Παροχή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Αρ. ιακήρυξης 5/2012 Αρ. Πρωτ.: 987/15.5.2012 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Υποέργο 2 «Προµήθεια Εξοπλισµού Λογισµικού» Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) ΤΕΙ Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Θεσσαλονίκη 02.08.2011 Αρ. πρωτ. 15662 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακός Διαδραστικός Οδηγός για την Προβολή και Ανάδειξη Πολιτιστικού Περιεχομένου και Δράσεων του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...4 Β1. Γενικές Πληροφορίες...4 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού...4 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου...4 Β1.3 Νομικό και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΚΕ- ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Προϋπολογισμός: Ογδόντα Πέντε Χιλιάδες Εννιακόσια Πενήντα

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο. Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο{Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ηράκλειο. Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο{Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο. Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο{Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού Υποέργο 2:Εμπλουτισμός του Ψηφιακού Ακαδημαϊκού Περιεχόμενου του Πανεπιστημίου Κρήτης} Αριθμός Διακήρυξης:. Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 2 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 2 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 2 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου και Τμημάτων... 2 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια υλοποίησης: 6 μήνες

Διάρκεια υλοποίησης: 6 μήνες Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«Περί τις 1100 επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου που θα αποκτήσουν ολοκληρωμένες υποδομές αξιοποίησης του η-επιχειρείν».

«Περί τις 1100 επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου που θα αποκτήσουν ολοκληρωμένες υποδομές αξιοποίησης του η-επιχειρείν». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ Αρ. Πρωτ. 5346 Τρίκαλα, 12/05/2011 ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΒΛΓΨ469ΗΚΥ-91Ξ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο Ηράκλειο 13.12.2013 Πληροφορίες : κ. Νικόλαο Καλαϊτζάκη ΑΠ(ΤΥ):

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ»

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: «ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εξοικονόμησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του Δήμου Παξών σε θέματα ύδρευσης» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Παξών Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Αρ. πρωτ. 6298/2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Park-n-Ride: Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενημέρωσης Οδηγών για Διαθέσιμες Θέσεις Στάθμευσης και Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατικού Κοινού Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού;

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού; Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224-2610 311872-2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός: ,00 (με ΦΠΑ 23%) ( Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός: ,00 (με ΦΠΑ 23%) ( Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών εφαρμογών», που αφορά στο Υποέργο 2, στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Απλοποίηση Διαδικασίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Απλούστευση Διαδικασίας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός Δαπάνης ΓΝΚ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 401.948,25

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός Δαπάνης ΓΝΚ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 401.948,25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 22/ 2013 ΚΑΤΕΡΙΝΗ:3172013 ΑΡ.ΠΡΩΤ:15471 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη προμηθευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Π.Π. 2011.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Π.Π. 2011. Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα 29/12/2011 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΣΜΥΡΝΗΣ 11, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 06/09/2013 Παρασκευή 11:00 π.μ.

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΣΜΥΡΝΗΣ 11, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 06/09/2013 Παρασκευή 11:00 π.μ. Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης Μυτιλήνη, 16/7/2013 Ταχ. Δ/νση: ΣΜΥΡΝΗΣ 11, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, Τ.Κ. 81100 Τηλέφωνο : 22510 28187 FAX: 22510 23466 E-mail : publibmyt@lesvos.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: 7.705.000,00 ΦΠΑ: ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Διάρκεια: έως 31 Οκτωβρίου 2015 Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός : ,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός : ,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων και λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος», στο

Διαβάστε περισσότερα

αυτού ισχύει ή όχι ο όρος της προκήρυξης (σελ.20) για κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού;

αυτού ισχύει ή όχι ο όρος της προκήρυξης (σελ.20) για κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού; Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224-2610 311872-2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ ΤΕΙ 2991/18-9-12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου για την: για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο Ανανεωμένο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΤΙΤΛΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Πληρωμών και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης + Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα