ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 11 Ταχ. Κώδικας : Πόλη : ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Πληροφορίες : ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΗΣ ΒΛΑΣΗΣ Τηλέφωνο : FAX : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Αρ. Μελέτης: 79 ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Αρ. πρωτ: Έγκριση όρων: 237/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ.Ορεστιάδας Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ Κριτήριο αξιολόγησης: Συμφερότερη προσφορά ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Δήμος Ορεστιάδας Ημ. Μην. Εβδομάδας Ορεστιάδα Ν. Έβρου Έτος 1/12/2011 Πέμπτη 10:00 Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Προϋπολογισθείσα δαπάνη: ,00 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% ήτοι ,00 με το ΦΠΑ. Χρονική διάρκεια του Έργου: 2 Μήνες. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για δημοσίευση σε τοπική εφημερίδα Ανάρτησης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου 24/11/ /11/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Σελίδα 1

2 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «Δήμος Ορεστιάδας» ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δήμος Ορεστιάδας Οι εγκαταστάσεις του Δήμου Ορεστιάδας Σύμβαση Υπηρεσιών. Κατηγορία υπηρεσίας 07 υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες. Ταξινόμηση κατά CPV «Υπηρεσίες Πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες». Πρόχειρος διαγωνισμός (σε ευρώ) με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά Προϋπολογισθείσα δαπάνη: ,00Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23/%. (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: ,00, ΦΠΑ: ,00 ). Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου Δυο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από την παρέλευση τουλάχιστον πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας υποχρεωτικής για τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης δημοσίευσής της στον ελληνικό τύπο Μέχρι και δύο (2) ημέρες πρίν από την ημερομηνία διενέργειας. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Σελίδα 2

3 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Πέμπτη, 01/12/ :00 Η Έδρα του Δήμου Ορεστιάδας Πέμπτη, 01/12/ :00 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 22/11/ 2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Σελίδα 3

4 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συντομογραφίες - γενικά ΕΕ ΕΕΕΚ ΕΟΧ ΕΠ ΚτΠ ΚΠΣ ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΣΑΕ ΤΠΕ ΨΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης/ πακέτο εθνικών προγραμμάτων κοινοτικού ενδιαφέροντος (για την Ελλάδα) Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ψηφιακή Σύγκλιση Συντομογραφίες Έργου ΟΤΑ ΥΠΕΣΔΔΑ H/W S/W UPS Π.Ο.Π. Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Hardware Software Συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Ορισμοί διακήρυξης Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Διακήρυξη Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του ΕΡΓΟΥ. Ο Δήμος Ορεστιάδας ο οποίος θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την αναθέτουσα Αρχή και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Σελίδα 4

5 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΠΕ) ΕΡΓΟ Μέση ημερήσια αξία ΕΡΓΟΥ Προϋπολογισμός Σύμβαση Συμβατικά τεύχη Συμβατική Τιμή Συνολικό κόστος ΕΡΓΟΥ Φορέας Λειτουργίας Φορέας Υλοποίησης περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/οι Σύμβαση/εις είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο του Δήμου Ορεστιάδας Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της/των σύμβασης/εων του έργου και την παραλαβή του έργου (τμηματική οριστική). Το σύνολο του υπό ανάθεση ΕΡΓΟΥ Προκύπτει αφού διαιρεθεί η συνολική χρηματική αμοιβή της Σύμβασης με τον αριθμό ημερών της συνολικής συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσής του. Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ. Το συμφωνητικό μαζί με τα Παραρτήματά του που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του ΕΡΓΟΥ, δηλαδή μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του ΕΡΓΟΥ που θα επιλεγεί. Τα τεύχη των συμβάσεων μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύμβαση, β. τη Διακήρυξη, γ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, δ. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. η συνολική τιμή στην οποία θα κατακυρωθεί το ΕΡΓΟ το συμβατικό τίμημα του ΕΡΓΟΥ με ΦΠΑ Δήμος Ορεστιάδας Δήμος Ορεστιάδας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Σελίδα 5

6 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΈΡΓΟΥ... 2 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΈΡΓΟΥ... 4 ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ... 4 A ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 9 A.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 9 Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα για τον οποίο προορίζεται το Έργο... 9 Εμπλεκόμενοι Φορείς στην υλοποίηση του Έργου... 9 Σκοπός και στόχοι του έργου... 9 A Προσδοκώμενα Οφέλη Έργου A Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία A Εκπαίδευση και μεταφορά τεχνογνωσίας A Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης Πολιτών A Εγγύηση Συντήρηση A Φάσεις Έργου - Παραδοτέα Υποχρεώσεις του Αναδόχου A Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης A Ομάδα Έργου Σχήμα Διοίκησης Έργου A Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου A Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου A Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης A Προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις του εξοπλισμού και λογισμικού B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο του διαγωνισμού Προϋπολογισμός Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών Τρόπος Λήψης των εγγράφων του Διαγωνισμού Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης B.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά Συμμετοχής Β Κύρια Δικαιολογητικά Β Πρόσθετα δικαιολογητικά συμμετοχής Β Δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής ικανότητας Β Δικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας Εγγύηση συμμετοχής B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τρόπος Υποβολής Προσφορών Περιεχόμενο προσφορών B Περιεχόμενα τεχνικής προσφοράς Ισχύς των Προσφορών Εναλλακτικές Προσφορές Τιμές Προσφορών Νόμισμα B.4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Σελίδα 6

7 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού Διαδικασία Αξιολόγησης B Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - Αποσφράγιση προσφορών B Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών Βαθμολογία και κατάταξη Τεχνικών Προσφορών ΑΡΘΡΟ 17.2 Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς Απόρριψη προσφορών Προσφυγές - Αποτελέσματα Κατακύρωση - Ματαίωση διαγωνισμού Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια σύμβασης Εγγυήσεις Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης- Παράδοση Παραλαβή Περίοδος Εγγύησης Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις Υποχρεώσεις Αναδόχου Υπεργολαβίες Εμπιστευτικότητα Αναδόχου Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία Πνευματικά Δικαιώματα Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΆΔΟΣ ΜΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΠΕ) ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΠΤΧ 1.1: ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2.4GHZ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 58 ΠΤΧ 1.3: ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΖΕΥΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΙΕΣ ΣΤΑ 5,4GHZ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΤΧ 1.4: ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΟ ΠΤΧ 1.5: ADSL MODEM/ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΧ ΤΧ ΤΧ ΤΧ ΤΧ ΤΧ ΤΧ ΤΧ ΤΧ ΤΧ ΤΧ ΤΧ ΤΧ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΤΧ 2.1: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (NMS) ΠΤΧ 2.2: ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΛΟΙΠΑ ΠΣ 1: Ποιότητα και όροι προσφερόμενης Εγγύησης καλής λειτουργίας ΠΣ 2: τεκμηρίωση του δικτύου : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΟΠ) Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΠ (X): ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Σελίδα 7

8 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΠ(Λ): ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΩΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Σελίδα 8

9 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ A ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ A.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα για τον οποίο προορίζεται το Έργο Ο Δήμος Ορεστιάδας δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. Nόμος υπ αριθμ / » Ο Δήμος είναι ΟΤΑ Α βαθμού και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ο Δήμος στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο στην Ορεστιάδα. Εμπλεκόμενοι Φορείς στην υλοποίηση του Έργου Για την υλοποίηση του έργου της παρούσας διακήρυξης εμπλέκονται οι εξής φορείς: ο Δήμος Ορεστιάδας ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σκοπός και στόχοι του έργου Ο Δημόσιος Τομέας υφίσταται τα τελευταία χρόνια μία ριζική αναδιοργάνωση σε όλα τα επίπεδα με απώτερο σκοπό την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Μέρος αυτής της αναδιοργάνωσης αποτέλεσε και το εθνικό σχέδιο συνένωσης Δήμων και Κοινοτήτων «Καποδίστριας», το οποίο θεμελίωσε για πρώτη φορά την υποχρεωτική συνεργασία Δήμων και Κοινοτήτων μέσα από τη συνένωσή τους. Η επιθυμία για ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη αγκαλιάστηκε παράλληλα και με την κατάρτιση συγκεκριμένων ευρωπαϊκών σχεδίων δράσης (e-government, e-europe) που φιλοδοξούν με τη χρήση ΤΠΕ (Τηλεπικοινωνίες, Πληροφορικής και Επικοινωνιών) να επιτύχουν αυτό το στόχο. Στα τέλη του 2009 ολοκληρώθηκε το δίκτυο οπτικών ινών που διασυνδέει πάνω από 50 δημόσια κτίρια μεταξύ τους στην πόλη της Ορεστιάδος παρέχοντας ταχύτητα διασύνδεσης μεταξύ τους έως 1000 Mbits. Η Τοπολογία του Δικτύου Οπτικών ινών αναφέρεται ενδεικτικά στο παρακάτω σχήμα και είναι διαθέσιμη και στις ιστοσελίδες του Δήμου. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Σελίδα 9

10 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Σχήμα 1. Βασικός κορμός οδεδύσεων δικτύου οπτικών ινών στα πλαίσια των προσκλήσεων 93 και 195. Το 2010 ο Δήμος προχώρησε σε παροχή βασικών υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης προς τους πολίτες και τους επισκέπτες της περιοχής. Εγκαταστάθηκαν 15 σημεία ευρυζωνικής πρόσβασης για τους πολίτες και τους επισκέπτες της περιοχής προς ενημέρωση για τα δρώμενα στην περιοχή και βασικές υπηρεσίες ελεύθερης πρόσβασης και ενημέρωσης. Η πρόσβαση στο διαδικτύο επιτυγχάνεται μέσω τριών γραμμών ADSL. Η Επιτυχία του εγχειρήματος αποτέλεσε μία ευχάριστη έκπληξη για τις υπηρεσίες του Δήμου. Σταθερά πάνω από 1000 μοναδικοί επισκέπτες κάθε μήνα αξιοποιούν την υπηρεσία του Δήμου καθιστώντας την ιδιαίτερα δημοφιλή κύρια στους λάτρεις των νέων τεχνολογιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Σελίδα 10

11 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Σχήμα 2. Σημεία τοποθέτησης ασυρματικού εξοπλισμού που λειτουργούν σήμερα. Ενδεικτικά παραθέτουμε πρόσφατη οθόνη από το λογισμικό διαχείρισης όπου τις τελευταίες 30 ημέρες 1584 μοναδικοί επισκέπτες, οι περισσότεροι από τους οποίους κατόχοι έξυπνων κινητών αξιοποίησαν τις υπηρεσίες του Δήμου. Σχήμα 3. Στατιστικά φορτίου και αριθμός συσκευών που είχαν πρόσβαση τις τελευταίες 30 ημέρες. Έχοντας τα δεδομένα αυτά, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου αποφάσισε την χωρική επέκταση της υπηρεσίας αυτής επιθυμώντας να δώσει πρόσβαση και στα νέα δημοτικά διαμερίσματα αλλά και να επεκτείνει τις υφιστάμενες υποδομές μέσα στην πόλη της Ορεστιάδας. Σκοπός του έργου είναι η δυνατότητα ενημέρωσης και η ευαισθητοποίηση επιλεγμένων ομάδων στόχων για τα οφέλη που μπορούν να έχουν από την αξιοποίηση και εκμετάλλευση ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών. Στις ομάδες αυτές περιλαμβάνονται όλοι οι πολίτες απομακρυσμένοι ή μη, είτε κάνουν επαγγελματική χρήση του διαδικτύου, είτε το χρησιμοποιούν για προσωπικούς σκοπούς. Καλύπτοντας νέες περιοχές με αυξημένη επισκεψιμότητα από όλους τους πολίτες, όπως δημόσιοι χώροι, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Σελίδα 11

12 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ κεντρικές δημόσιες υπηρεσίες, μεγάλοι μητροπολιτικοί σιδηροδρομικοί σταθμοί, δημοφιλείς εμπορικοί δρόμοι και πεζόδρομοι στις έδρες των Δημοτικών Διαμερισμάτων αλλά και άλλων οικισμών με σκοπό να εξυπηρετείται μεγάλο μέρος των πολιτών, που με το κατάλληλο τερματικό εξοπλισμό μπορούν και εκμεταλλεύονται το ασύρματο τοπικό δίκτυο. Το αποτέλεσμα είναι η άμεση επαφή του πολίτη με τον Δήμο και με τα οφέλη της ευρυζωνικότητας και η σταδιακή ανάπτυξη της «ευρυζωνικής κουλτούρας» που θα συμβάλει στη δημιουργία και αύξηση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών, ενώ έμμεσα επιτυγχάνεται και η μείωση του ψηφιακού χάσματος της χώρας. Η σημασία που έχει η ευρυζωνικότητα για την ανάπτυξη της οικονομίας και των σύγχρονων τεχνολογικών τάσεων ενισχύεται και από το γεγονός ότι σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο έχει τεθεί ως πρωταρχικός στόχος η ανάπτυξη και η παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες, επιχειρήσεις και στο δημόσιο τομέα. Επίσης, σκοπός του έργου είναι και η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών, τόσο σε τεχνικό-οικονομικό, όσο και σε εμπορικό επίπεδο, είτε πρόκειται για Δημόσιους, είτε πρόκειται για Ιδιωτικούς φορείς. Ειδικότερα, Δημόσιοι και Ιδιωτικοί φορείς, θα βρεθούν μπροστά σε νέες επενδυτικές ευκαιρίες και προκλήσεις που παρουσιάζουν τα ευρυζωνικά δίκτυα. Το έργο αποσκοπεί στην επέκταση μέσω της προμήθειας ασύρματων υποδομών στο Δήμο Ορεστιάδας σε συνδυσμό με τις υπάρχουσες υποδομές οπτικών ινών που έχουν αναπτυχθεί τα προηγούμενα χρόνια και τα υφιστάμενα σημεία πρόσβασης. Βασικός στόχος του έργου είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου πρόσβασης στο Διαδίκτυο, σε επιλεγμένα κεντρικά σημεία, που βρίσκονται σε πολυσύχναστους εξωτερικούς χώρους, ώστε να προωθηθεί η πρόσβαση των πολιτών σε ασφαλείς ευρυζωνικές υπηρεσίες, εφαρμογές και περιεχόμενο και η ενημέρωση τους. Η ευρυζωνική δικτύωση θα παρέχεται πάνω από σύγχρονες και διαθέσιμες τεχνολογίες προς όφελος των πολιτών, της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και των παρεχόμενων υπηρεσιών με τη χρήση νέων δικτυακών τεχνολογιών. Επιπρόσθετα δεδομένου ότι ένας σημαντικός αριθμός επισκεπτών κάνει χρήση των υπηρεσιών μέσω των κινητών τους τηλέφωνων, ο ανάδοχος στα πλαίσια του παρόντος έργου είναι υποχρεωμένος να δημιουργήσει ιστοσελίδα πρόσβασης για κινητά τηλέφωνα με βασική πληροφόρηση προς τους πολίτες ήτοι: Σελίδα Υποδοχής Σελίδα για τον καιρό στην περιοχή Σελίδα για τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τον Δήμο Σελίδα με παραπομπές σε ιστοτόπους σχετικούς με την περιοχή Σελίδα με πρόσβαση σε διαδικτυακούς χάρτες Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να είναι τουλάχιστον σε Ελληνικά και Αγγλικά Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την υλοποίηση ασύρματων τοπικών δικτύων, τα οποία θα προσφέρουν ευρυζωνική πρόσβαση. Οι ακριβείς χώροι υλοποίησης θα οριστικοποιηθούν στην Μελέτη Εφαρμογής του έργου, η οποία θα συνταχθεί από τον Ανάδοχο εντός (10) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης και μετά από υποχρεωτική επίσκεψη του αναδόχου σε κάθε σημείο. Στη Μελέτη Εφαρμογής θα ληφθούν υπόψη τα σημεία της πόλης που ήδη καλύπτονται από άλλες συμπληρωματικές παρεμβάσεις που έχει υλοποιήσει ο Δήμος είτε με δικούς του πόρους είτε με πόρους από Επιχειρησιακά Προγράμματα (π.χ η δημιουργία Δημόσιων HotSpots από το ΕΠ κτπ). Στόχος είναι να ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Σελίδα 12

13 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ καλυφθούν βασικά τμήματα του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης και των Δημοτικών Διαμερισμάτων, όπως κεντρικές πλατείες, κεντρικές δημόσιες υπηρεσίες, οι δημοφιλείς εμπορικοί δρόμοι, πεζόδρομοι, κλπ. Σκοπός του έργου είναι να καλύπτει χρήστες που μπορούν να μετακινούνται μέσα σε έναν ευρύ ανοιχτό χώρο και διαθέτουν ασύρματο τερματικό εξοπλισμό (π.χ. SmartPhone, Laptops, PDAs, κατάλληλες κάρτες, κ.ά.). Πρόκειται λοιπόν κυρίως για τεχνολογία εξωτερικών χώρων (outdoor) και wireless mesh (εκπομπή προς πολλαπλές κατευθύνσεις και όχι μόνο προς μία). Επιπρόσθετα με μικρές επεκτάσεις του δίκτυου οπτικών ινών θα είναι δυνατή η ενιαία διαχείριση αυτών από το Δημαρχείο και η κεντρική και ελεγχόμενη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Διάγραμμα φυσικής κάλυψης Ι Ανάλογα με το μέγεθος και την τοπολογία του χώρου επιλέγεται κατάλληλη τεχνολογία, η οποία υλοποιεί ζεύξεις σε εξωτερικούς χώρους (outdoor) και σε αποστάσεις μέχρι και περίπου 300m (ανάλογα με τις δυνατότητες των χρησιμοποιούμενων κεραιών), κυρίως για την υλοποίηση της δικτυακής πρόσβασης στους πολίτες. Η εκπομπή στην ISM band για τέτοιους σκοπούς δεν χρειάζεται ειδική άδεια με προϋπόθεση την ισχύ εκπομπής που πρέπει να είναι μικρότερη των 100 mw. Η ηλεκτρονική διοίκηση μπορεί να υπερνικήσει τα εμπόδια του χρόνου και της απόστασης, προσφέροντας έτσι στους πολίτες που βρίσκονται μακριά από τα διοικητικά κέντρα, δημόσιες πληροφορίες και υπηρεσίες στο κοντινότερο σε αυτούς σημείο σε τοπικό επίπεδο σε προσιτή και ομοιογενή μορφή. Αναλυτικότερα το ελάχιστο υποχρεωτικό επί ποινής αποκλεισμού φυσικό αντικείμενο περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 και στους Πίνακες Συμμόρφωσης και ΠΠΕ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Σελίδα 13

14 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ A Προσδοκώμενα Οφέλη Έργου Τα προσδοκώμενα οφέλη του έργου κρίνονται πολύ σημαντικά εφόσον θα εισάγει τις νέες τεχνολογίες σε τοπικό επίπεδο με αποτέλεσμα τη βελτίωση της επικοινωνίας και της ποιότητας της εξυπηρέτησης που λαμβάνει ο πολίτης. Στα αναμενόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνονται: η φθηνότερη, ταχύτερη και μαζικότερη ένταξη του πολίτη στις νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. η ανάπτυξη και προώθηση νέων υπηρεσιών τηλεματικής η ανάπτυξη και προώθηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα η ανάπτυξη και προώθηση των ηλεκτρονικών καταστημάτων Η Δυνατότητα ενημέρωσης των Δημοτών Παράλληλα, το έργο θέτει τις βάσεις για την επίτευξη άλλων στόχων του eeurope 2005, όπως η εξάπλωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και του ηλεκτρονικού εμπορίου, η παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης και υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές σε μεγάλα ποσοστά επιχειρήσεων και πολιτών, κ.λπ. Επιπλέον το προτεινόμενο έργο συμβάλλει στην επίτευξη και των εθνικών στόχων, συμβαδίζοντας με τις κατευθύνσεις του Κειμένου Στρατηγικής για την Ευρυζωνική Πρόσβαση και τις κυβερνητικές πολιτικές για εξέλιξη και επέκταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (π.χ. έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ) και παράλληλα η υλοποίηση ενός έργου όπως το προτεινόμενο βοηθάει στη μείωση του ψηφιακού χάσματος το οποίο παρουσιάζεται στο μέσο πολίτη. Άμεσα ωφελούμενοι είναι οι πολίτες οι οποίοι αποκτούν φθηνότερη, ταχύτερη και μαζικότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες και περιεχόμενο, αλλά και o Δημόσιος φορέας, οι οργανισμοί κοινής ωφελείας όπως είναι ΟΣΕ, ΚΤΕΛ, χώροι αναψυχής, κ.λπ. ή ακόμη και ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών τέτοιες όπως ξενοδοχεία, καταστήματα, κ.λπ. με δικτυακή παρουσία. Ειδικότερα το έργο θα συμβάλλει στα εξής: στη μείωση των επισκέψεων του κοινού στο Δήμο εφόσον οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες μέσω Διαδικτύου στη συνεχή, αδιάλειπτη και αποτελεσματική ενημέρωση και επικοινωνία του πολίτη με το Δήμο στην αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου στην ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών και επισκεπτών A Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία Σε κάθε περίπτωση είναι ευθύνη του Αναδόχου να παραδώσει το έργο με «το κλειδί στο χέρι» και να το θέσει σε πλήρη λειτουργία με δική του ευθύνη, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαιτήσεις του έργου. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Σελίδα 14

15 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ A Εκπαίδευση και μεταφορά τεχνογνωσίας Προκειμένου να γίνει χρήση του συστήματος από το προσωπικό του Δήμου Ορεστιάδας, θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα εκπαίδευσης τους για την εκμάθηση λειτουργίας του συστήματος. Οι προδιαγραφές για τα ανωτέρω βρίσκονται στην Α A Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης Πολιτών Προκειμένου να γίνει διάχυση των δυνατοτήτων, και ενημέρωση του κοινού ο Ανάδοχος θα προβεί σε συγκεκριμμένες ενέργειες ενημέρωσης των πολιτών όπως αυτές περιγάφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και στους πίνακες συμμόρφωσης και ΠΠΕ. A Εγγύηση Συντήρηση Το έργο παρέχεται με εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους. Είναι ευθύνη του Αναδόχου να αποκαταστήσει δωρεάν κάθε πρόβλημα που θα προκύψει εντός της περιόδου εγγύησης. Οι προδιαγραφές για τα ανωτέρω βρίσκονται στην Α A Φάσεις Έργου - Παραδοτέα Υποχρεώσεις του Αναδόχου Στη συνέχεια περιγράφονται οι υποχρεώσεις και τα παραδοτέα του Αναδόχου ανά φάση υλοποίησης του έργου μέχρι και την οριστική παραλαβή του. Συνοπτικά οι φάσεις του έργου είναι οι εξής: ΦΑΣΕΙΣ Φάση Α Φάση Β: Φάση Γ: Φάση Δ: Φάση Ε: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μελέτη Εφαρμογής Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Ανάπτυξη, Έλεγχος και Ολοκλήρωση Υποσυστημάτων Εφαρμογών Ενημέρωσης πολιτών Εκπαίδευση Χρηστών Ενημέρωση Πολιτών Πιλοτική Λειτουργία Συστήματος A Φάση Α: Μελέτη Εφαρμογής Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε επιτόποια επιθεώρηση όλων τον αναφερόμενων σημείων στο τεύχος αυτό και παραδώσει αναλυτική μελέτη εφαρμογής για τις θέσεις τοποθέτησης του προσφερόμενου εξοπλισμού, τον τρόπο διασύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο οπτικών ινών, την ρευματοδότηση των σημείων απο τον Δήμο, την τεχνική ενιαίας διαχείρισης του συνολικού δικτύου ασυρματικής πρόσβασης και ενδεικτική μορφή των ιστοσελίδων για φορητές συσκευές που θα υλοποιήσει. Ο Χρόνος Υλοποίησης και παράδοσης της μελέτης δεν πρέπει να ξεπερνά τις 10 ημέρες. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Σελίδα 15

16 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ A Φάση Β: Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει, εγκαταστήσει και να παραμετροποιήσει τον αναγκαίο εξοπλισμό, να προβεί στην τοποθέτηση των αναγκαίων καλωδίων οπτικών ινών, την διασύνδεση τους με τον ενεργό εξοπλισμό του Δήμου όπως αυτές περιγράφονται στο τεύχος προκήρυξης και στην μελέτη εφαρμογής που θα καταθέσει ο ανάδοχος, στην διασύνδεση του καθώς και το απαραίτητο τυποποιημένο και μη λογισμικό, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις που περιγράφονται στους πίνακες αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών. Ο Ανάδοχος έχει επίσης την υποχρέωση να προβεί σε λεπτομερείς δοκιμές, προκειμένου να διαπιστωθεί η καλή λειτουργία του υλικού. Οι δοκιμές αυτές θα προδιαγραφούν σε ειδικό τεύχος και θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο παρουσία της ΕΠΠΕ. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποκαταστήσει όλες τις πιθανές φθορές των πάγιων εγκαταστάσεων και του ήδη υπάρχοντος λειτουργικού εξοπλισμού του Δήμου, που τυχόν φθαρεί ή καταστραφεί κατά την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού της ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης Ο Χρόνος υλοποίησης δεν πρέπει να ξεπερνά τις 30 ημέρες από την έγκριση της μελέτης εφαρμογής. A Φάση Γ: Ανάπτυξη, Έλεγχος και Ολοκλήρωση Εφαρμογής Πρόσβασης χρηστών. Κατά τη Φάση Γ ο Ανάδοχος, υποχρεούται να αναπτύξει το υποσύστημα εφαρμογής που αφορά Εφαρμογής Τοπικής Διαχείρισης όπως αυτό περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Όμοια να αναπτύξει ιστοσελίδες ενημέρωσης για φορητές συσκευές σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παραρτήματος. Ο Χρόνος υλοποίησης δεν πρέπει να ξεπερνά τις 30 ημέρες από την έγκριση της μελέτης εφαρμογής. A Φάση Δ: Εκπαίδευση Χρηστών ενημέρωση πολιτών Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου της παρούσας υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης στους χρήστες του προτεινόμενου συστήματος. Οι ελάχιστες υποχρεώσεις του Αναδόχου αναφορικά με την εκπαίδευση των χρηστών είναι οι εξής: Εκπαίδευση δύο (2) ατόμων του Δήμου στις τεχνολογικές υποδομές και στη διαχείριση των συστημάτων που θα εγκατασταθούν, διάρκειας δέκα (10) ωρών εκπαίδευσης συνολικά. Εκπαίδευση δύο (2) ατόμων του Δήμου στην ενημέρωση και διαχείριση των ιστοσελίδων. Οι εκπαιδεύσεις θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του Δήμου και θα συμφωνηθούν από κοινού με τον Ανάδοχο. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Σελίδα 16

17 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Το χρονικό διάστημα υλοποίησης δεν πρέπει να ξεπερνά τις 5 ημέρες από την παράδοση του λογισμικού και των εφαρμογών. A Φάση Ε: Πιλοτική Λειτουργία Συστήματος Ο Ανάδοχος με την ολοκλήρωση της φάσης Γ υποχρεούται να υποστηρίξει την λειτουργία του συστήματος και τους χρήστες κάτω από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη διαθεσιμότητα. Η υποστήριξη κατά την δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος θα πρέπει να περιλαμβάνει: Επίλυση προβλημάτων υποστήριξη χρηστών Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες Διόρθωση / Διαχείριση λαθών On the job training Από τη συλλογή των παρατηρήσεων και των εκκρεμοτήτων από τον Ανάδοχο, ενδέχεται να δημιουργηθεί η ανάγκη για συγκεκριμένες παρεμβάσεις ή διορθώσεις στη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος. Ο Ανάδοχος μετά από συνεννόηση με την ΕΠΠΕ, θα προχωρήσει στις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα στο χρονικό διάστημα της δοκιμαστικής λειτουργίας. Σε περίπτωση που κατά την περίοδο της πιλοτικής λειτουργίας, εμφανισθούν σοβαρά κατά την κρίση της ΕΠΠΕ προβλήματα ή διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται κάποιες από τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις, διακόπτεται η περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας και καλείται ο Ανάδοχος να αποκαταστήσει το πρόβλημα εντός συγκεκριμμένου χρονικού διαστήματος που θα του οριστεί. Ο Ανάδοχος πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως την ΕΠΠΕ ότι αποκατέστησε τη δυσλειτουργία ή βλάβη και τον τρόπο που το πραγματοποίησε. Η ΕΠΠΕ μετά από έλεγχο πιστοποιεί την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας. Ο χρόνος της πιλοτικής λειτουργίας επιμηκύνεται αντίστοιχα για όσο χρόνο μεσολάβησε από την διαπίστωση της βλάβης μέχρι την πιστοποίηση της αποκατάστασής της. Με την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας και πριν από την Οριστική Παραλαβή του Έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει επικαιροποιημένη έκδοση του συνόλου της τεχνικής και λειτουργικής τεκμηρίωσης. Παραδοτέα: Τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών σε λογισμικό και εξοπλισμό Τεκμηρίωση σφαλμάτων Το ελάχιστο χρονικό διάστημα πιλοτικής λειτουργίας είναι 10 ημέρες. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Σελίδα 17

18 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ A Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Για την εκτέλεση του έργου, ο προμηθευτής θα πρέπει να υποβάλλει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με τους πίνακες συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών και τις Φάσεις Υλοποίησης του Έργου. To μέγιστο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε δυο (2) ημερολογιακούς μήνες. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Σελίδα 18

19 A Ομάδα Έργου Σχήμα Διοίκησης Έργου Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα διοίκησης, την οργάνωση για την υλοποίηση του έργου και το προσωπικό που θα διαθέσει (ομάδα έργου), με αναλυτική αναφορά του αντικειμένου και του χρόνου απασχόλησης τους στο έργο. Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. Στην καταγραφή της ομάδας του έργου θα πρέπει ρητώς να συμπεριληφθεί ο Υπεύθυνος του έργου από την πλευρά του Αναδόχου και ο αναπληρωτής αυτού, οι οποίοι θα αναλάβουν την απευθείας επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, το συντονισμό των εργασιών και την διευθέτηση ζητημάτων που άπτονται της παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωμής του έργου. Για κάθε μέλος της ομάδας του έργου θα παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία όπως ο ρόλος στο έργο, το αντικείμενο εργασιών, ο χρόνος απασχόλησης (πίνακας ανθρωπομηνών ανά φάση του έργου) κλπ, ενώ σε κατάλληλο σημείο της προσφοράς (όπως καθορίζεται στο Μέρος Β του παρόντος τεύχους) θα παρατίθεται τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα. A Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) και θα οριστεί ο υπεύθυνος του έργου από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής, ο οποίος θα έχει τη συνολική εποπτεία της πορείας εργασιών και των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Η ΕΠΠΕ παρακολουθεί την πορεία των εργασιών σε όλο το διάστημα εξέλιξης του έργου και είναι αρμόδια για την έγκριση και πιστοποίηση του συνόλου των παραδοτέων, με βάση τη διαδικασία παραλαβής που περιγράφεται στη συνέχεια. Επιπλέον των παραλαβών, η ΕΠΠΕ μπορεί να διενεργεί απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά την εξέλιξη των εργασιών κάθε φάσης. A Παρακολούθηση κατά την εξέλιξη των εργασιών Ο Ανάδοχος καθ όλη τη διάρκεια εξέλιξης των εργασιών θα συνεργάζεται στενά με την ΕΠΠΕ και τον υπεύθυνο του έργου και θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, διευκολύνοντας το έργο του συντονισμού και ελέγχου. Βασική δραστηριότητα της ΕΠΠΕ κατά την εξέλιξη των εργασιών είναι η παρακολούθηση και ο δειγματοληπτικός έλεγχος των προσφερόμενων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, ώστε αυτές να μην αποκλίνουν από τα προβλεπόμενα επίπεδα ποιότητας και πληρότητας. Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή 5 εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων. Εφόσον διαπιστωθεί διατήρηση των μη συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές ενέργειες, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης του Δήμου, τότε η ΕΠΠΕ μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Σελίδα 19

20 A Διαδικασία παραλαβής Η Οριστική Παραλαβή του συνόλου του έργου πραγματοποιείται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας με την σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής. Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, θα αναφέρουν ρητά αφενός τις εκτελεσθείσες εργασίες, το εμπρόθεσμο της παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί. A Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο του ζητούμενου εξοπλισμού και λογισμικού στα σημεία που προβλέπει η Μελέτη Εφαρμογής. Ο Ανάδοχος στα σημεία εγκατάστασης του εξοπλισμού και του λογισμικού υποχρεούται: - να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία απαιτείται για την εγκατάσταση και καλή λειτουργία - να συνεργασθεί με τους υπευθύνους του Φορέα για την ένταξη του νέου συστήματος στην υφιστάμενη υποδομή. A Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης για τον εξοπλισμό και τις εφαρμογές, που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 1. To Χρονικό διάστημα (σε χρόνια) για εγγύηση καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν συντήρησης) του εξοπλισμού και του λογισμικού μετά την οριστική παραλαβή του έργου. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας υπολογίζεται από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του έργου και πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα (1) έτος. Όσον αφορά στο είδος και στο αναμενόμενο επίπεδο παροχής υπηρεσιών κατά το διάστημα της εγγύησης, ισχύουν οι ίδιοι όροι που καθορίζονται και για το διάστημα της συντήρησης (όπως περιγράφονται παρακάτω), με τη μόνη διαφορά ότι στην πρώτη περίπτωση οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. 2. Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος, οι προσφερόμενες υπηρεσίες του Αναδόχου είναι οι παρακάτω: Διασφάλιση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, του δικτύου και των εφαρμογών Αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του εξοπλισμού Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών (bugs). Παράδοση εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισμικού συστήματος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διενεργεί προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού και των εφαρμογών. Υπηρεσία Help Desk για όλους τους χρήστες του συστήματος του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 10:00 έως 14: Για την ενεργοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών συντήρησης, θα καταρτιστεί, εφόσον το επιθυμεί η Αναθέτουσα Αρχή, ειδική σύμβαση συντήρησης. Ο χρόνος ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Σελίδα 20

21 ισχύος της σύμβασης συντήρησης θα καθορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και θα είναι μικρότερος ή ίσος του μέγιστου προσφερόμενου από τον Ανάδοχο. Στη σύμβαση συντήρησης θα εξειδικεύονται οι όροι και οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω. Θα πρέπει να αναφερθεί το διάστημα σε ακέραια έτη από το πέρας ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας (δωρεάν συντήρησης), για το οποίο ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση συντήρησης όλων των προσφερόμενων ειδών. Το διάστημα αυτό θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των τριών (3) ετών. 4. Όσον αφορά το κόστος συντήρησης Το ετήσιο κόστος συντήρησης θα πρέπει να είναι ένα σταθερό ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Στο κόστος συντήρησης περιλαμβάνονται όλα τα παράπλευρα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και αμοιβής προσωπικού, αξίας ανταλλακτικών, εξαρτημάτων (πλην αναλωσίμων), που κρίνονται κάθε φορά απαραίτητα για την διόρθωση του αντίστοιχου προβλήματος 5. Ορισμοί προσυμφωνημένου επιπέδου υπηρεσιών αποκατάστασης προβλημάτων ευθύνης Αναδόχου: Εργάσιμες Ημέρες: Οι καθημερινές, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, ημέρες της εβδομάδας, εκτός Αργιών. Ως μη εργάσιμες ημέρες ορίζονται το Σάββατο και η Κυριακή, καθώς και οι αργίες. Κανονικές Ώρες Κάλυψης (ΚΩΚ): Οι ώρες από 10:00 έως 14:00 των Εργάσιμων Ημερών. Ως μη εργάσιμες ώρες ορίζονται οι ώρες από 00:00 έως 10:00 και οι από 14:00 έως 24:00. A Προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις του εξοπλισμού και λογισμικού Οι προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι προσφορές των διαγωνιζομένων, περιγράφονται αναλυτικά στο Β.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ «ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΠΕ)». ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Σελίδα 21

22 B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο του διαγωνισμού Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» όπως αναφέρεται στο Μέρος A της παρούσας. Προϋπολογισμός Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ,00Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23/%. Ο Προϋπολογισμός του έργου με ΦΠΑ 23% : ,00. Ο αντίστοιχος ΦΠΑ 23% : ,00. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Ορεστιάδας Διεύθυνση έδρας του Δήμου Ορεστιάδας: Διεύθυνση: Δημαρχείο, Βασ. Κων/νου 11 - Ορεστιάδα, ΤΚ Τηλέφωνο: Fax: Πληροφορίες: Καλεντζίδης Βλάσης Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού Ο διαγωνισμός διέπεται δε από τις διατάξεις που αναφέρονται στο παρακάτω νομικό πλαίσιο: Η υπ αριθμ /3/1993 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. Ν.2362/95 (δημόσιο λογιστικό προμήθεια υπηρεσιών) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) «Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». Την Π1/2829/ Απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1093/Β/ ) με θέμα «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Σελίδα 22

23 Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ)» ειδών πληροφορικής που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΨΣ, Τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/ ) «Διαχείριση, Παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007, ΦΕΚ Α 267/ , Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68/ ), «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στο Ν. 3471/2006, Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/97. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (2006/C 179/02) σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο που εφαρμόζεται στην ανάθεση συμβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν μέρει από τις οδηγίες για τις «δημόσιες συμβάσεις» της υπ αριθμ 66/2010 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδος, με την οποία εγκρίνονται οι όροι της παρούσας προκήρυξης Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης Η προκήρυξη του διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση: 1. Στον ελληνικό τύπο στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ» στις 24/11/ Αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημαρχίας στις 25/11/2011. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 01/12/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα στην έδρα του Δήμου Ορεστιάδας, Βασ. Κων/νου 11 Δημαρχείο, - Ορεστιάδα, ΤΚ Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να διαφυλάσσει το απόρρητο των προσφορών εν αναμονή της αξιολόγησής τους. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Σελίδα 23

24 Τρόπος Λήψης των εγγράφων του Διαγωνισμού Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται από την ιστοσελίδα του Δήμου Ορεστιάδας (www.orestiada.gr) και από την έδρα του Δήμου Ορεστιάδας. Η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier. Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης μέσω courier, ο Δήμος Ορεστιάδας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της διακήρυξης. Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε ο Δήμος Ορεστιάδας να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ αυτής. Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο Δήμο Ορεστιάδας και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης μέχρι και δύο (2) ημέρες πριν από τη διενέργεια του Διαγωνισμού. Ο Δήμος θα απαντήσει σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος και σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη διακήρυξη, το αργότερο μία (1) ημέρα πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στο Δήμο, υπ όψιν κ. Καλεντζίδη Βλάση. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) προς τη διεύθυνση: χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Ο Δήμος Ορεστιάδας δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. B.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις ή/και κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ, του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου (E.O.X) όπως και χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Σελίδα 24

25 διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ και του (E.O.X) και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε). Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος μίας μόνο ένωσης φορέων. Στην περίπτωση ένωσης υποβάλλεται κοινή προσφορά από τον εκπρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από τα αντίστοιχα αρμόδια διοικητικά όργανα των φορέων που συμμετέχουν στην ένωση ή κοινοπραξία. Η συμμετοχή ενός υποψηφίου αναδόχου στο διαγωνισμό σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες προσφορές διαγωνιζομένων αποτελεί λόγο αποκλεισμού όλων των υποβαλλόμενων προσφορών στις οποίες συμμετέχει ο συγκεκριμένος υποψήφιος ανάδοχος. Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει επιπλέον να πληροί τους όρους που καθορίζονται στην ενότητα Δικαιολογητικά Συμμετοχής του παρόντος Κεφαλαίου. Δικαιολογητικά Συμμετοχής Β Κύρια Δικαιολογητικά α)οι Έλληνες πολίτες: 1.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό. 2.Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 3.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 4.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. β)οι αλλοδαποί: 1.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό. 2.Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Σελίδα 25

26 3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής. 4.Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου. δ)οι συνεταιρισμοί: 1.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό. 2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 3.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής. ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 2.Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 3.Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας Ελλάδος. 4.Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό. 5.Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 6.Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Σελίδα 26

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Χαλανδρίου Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι, 152-33 Χαλάνδρι 6/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 11625 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Βύρωνα νση : Καραολή κ ηµητρίου 36-44 16233, Βύρωνας, Βύρωνας 28/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 22400 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Εµµανουήλ Παππά ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22 /07 /2009

ήµος Εµµανουήλ Παππά ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22 /07 /2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ήµος Εµµανουήλ Παππά ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22 /07 /2009 Ταχ. /νση : ηµαρχείο Εµµανουήλ Παππά, Χρυσό Σερρών Σέρρες, Τ.Κ. 62046 Τηλέφωνο : 23213 52643, FAX: 2321352648 E-mail : texnep@0670.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την Υλοποίηση Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά του έργου µε τίτλο:

Προκήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά του έργου µε τίτλο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ήµος Εµµανουήλ Παππά ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΧ/06/2009 Ταχ. /νση : ηµαρχείο Εµµανουήλ Παππά, Χρυσό Σερρών Σέρρες, Τ.Κ. 62046 Τηλέφωνο : 23213 52643, FAX: 2321352648 E-mail : texnep@0670.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης του Δήμου Δύμης»

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης του Δήμου Δύμης» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Ταχ. Δ/νση : ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Ταχ. Δ/νση : ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δήμος Κομοτηνής,09/06//2009 Ταχ. Δ/νση : ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100 Αρ. Πρ.:19236 Τηλέφωνο :25310-24444

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.2 Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.2 Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.2 Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τηλέφωνο : 2831040019, FAX: 2831040004 E-mail : palieraki@rethymno.gr Δήμος Ρεθύμνου19/05/2009 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου τίτλο:

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου τίτλο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κιλκίς Ταχ. Δ/νση : Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3, ΚΙΛΚΙΣ 61100 Τηλέφωνο : 23413-50100, FAX: 23413-50103 ΝΑ Κιλκίς, Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3 - ΚΙΛΚΙΣ - 611 00 : 10-07-2009 Αρ. Πρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση : ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔHΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθ. Πρωτ: 28291 Ταχ. Δ/νση : Γρ.Λαμπράκη 231 Πληροφορίες : Παπαμιχαλόπουλος Αλ - Φαρμακόρης Ευαγ Τηλ : 2104990455-4 Fax : 2104976840 e-mail : projects@korydallos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού» Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού» Αριθ. Πρωτ. 275/05.02.2015 Προϋπολογισμός: (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 30.000,00 Κωδικοί ΟΠΣ: 451735, 451736, 451737 CPV: Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΣΟΥ ΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΣΟΥ ΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΣΟΥ ΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Ημερομηνία Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18, ΑΘΗΝΑ 10671 Τηλέφωνο : 210-3680775 Fax : 210-3680773 Πληροφορίες : Δρ. Παναγιώτης Μούργος Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΝΑΘ) ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ηρακλείου 12 Ταχ. Κώδικας : 54012 Πόλη : Θεσσαλονίκη Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ταχ. Διεύθυνση : Λουδοβίκου 1, Πλ. ΟΔΗΣΣΟΥ Τ.Κ. 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού ιαγωνισµού Για την προµήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Σελ.1 / 142 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

21/10/2013 21/10/2013

21/10/2013 21/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ Τ.Κ. 81400, Τηλέφωνο : 22540 20055. 20093 FAX: 22540 20055 E-mail : dtylimnou@gmail.com Μύρινα 21-10-2013 Αρ. Πρ.:

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Ταχυδρομική Διεύθυνση : ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ 1- ΠΛ. ΟΔΗΣΣΟΥ ΤΚ 18531 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αρ. Διακήρυξης 6 / 2011 Aρ.Πρωτ. 53325/01-04-2011

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ XIOY Διεύθυνση : Φ. ΑΡΓΕΝΤΗ 8, ΤΚ 82100 ΧΙΟΣ Τηλέφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Πληροφορίες : κ. Μιχάλης Κουτσουράδης email : epimelit@otenet.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα