ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ >>

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ >>"

Transcript

1 >> ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2986 Διακήρυξη Ανοικτού ΔΗΜΟΣΙΟΥ Διαγωνισμού για το Έργο << ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ» ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 1 / 82

2 >> ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 5 Συντομογραφίες γενικά... 6 Ορισμοί... 6 A ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A.1 Σκοποί και Στόχοι Έργου... 8 A.2 Περιβάλλον Έργου... 8 A.2.1 Συνοπτική παρουσίαση του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ... 8 A Σκοπός Αντικείμενο... 8 A Οργανόγραμμα... 8 A.2.2 Υποδομές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών A Τεχνολογικός Εξοπλισμός (Hardware) A Λογισμικό και Εφαρμογές (Software) A Συμπεράσματα A.3 Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου του έργου- τρόπος υλοποίησης Α.3.1 Αντικείμενο του διαγωνισμού Α.3.2 Υπηρεσίες συντήρησης Α.3.3 Υπηρεσίες μεταφοράς Τεχνογνωσίας Α.3.4 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Α.3.5 Δημιουργία νέων εφαρμογών Α.3.6 Διοίκηση του έργου Α.3.7 Διαδικασία υλοποίησης του έργου Α.4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α.4.1 Προδιαγραφές μεθοδολογίας Α.4.2 Προδιαγραφές Εκτέλεσης ελέγχων και δοκιμών Α.4.3 Προδιαγραφές εκτέλεσης υπηρεσιών συντήρησης λογισμικού Α.4.4 Προδιαγραφές εκτέλεσης Έργου B ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ B.1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού B.1.2 Προϋπολογισμός Έργου ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 2 / 82

3 >> B.1.3 Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης B.1.4 Ισχύουσα Νομοθεσία B.1.5 Ενστάσεις - Προσφυγές B.1.6 Γενικές Αρχές B.1.7 Αίτηση Παροχή Διευκρινήσεων B.1.8 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών B.1.9 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού B.1.10 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης B.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ B.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής B.2.2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής B.2.3 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής B.2.4 Εγγύηση συμμετοχής B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών B.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών B Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» B Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» B Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» B.3.3 Ισχύς Προσφορών B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές B.3.5 Τιμές Προσφορών Νόμισμα B.4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ B.4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών B Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση προσφορών B Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών B Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών B Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης B.4.2 Απόρριψη προσφορών B.4.3 Προσφυγές B.4.4 Αποτελέσματα Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού B.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ B.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις B.5.2 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις B.5.5 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις B.5.6 Υποχρεώσεις Αναδόχου B.5.7 Υπεργολαβίες B.5.8 Εμπιστευτικότητα B.5.9 Πνευματικά δικαιώματα Μελλοντικές επεκτάσεις B.5.10 Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 3 / 82

4 >> C ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ C.1.1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ C.1.3 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ C.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ C.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ C.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 4 / 82

5 Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ >> ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Οι εγκαταστάσεις του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα Προσφορά με σύντμηση χρόνου λόγω του επείγοντος Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%. Το Έργο χρηματοδοτείται από το Προϋπολογισμό του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ (12) με δυνατότητα επέκτασης ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ ημέρα Παρασκευή και ώρα π.μ. Η έδρα του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ημέρα Παρασκευή και ώρα π.μ. ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 5 / 82

6 Συντομογραφίες γενικά Ο.Ν. ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΟΠΣ e-ον ΟΠΣ-ΟΝ ΠΟΝ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων Οίκου Ναύτου Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ Παράρτημα Οίκου Ναύτου Ορισμοί Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Διακήρυξη Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Έργο Κανονισμός Προμηθειών Κύριος του Έργου Μέση ημερήσια αξία Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ο οποίος θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/οι Σύμβαση/εις είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Προκύπτει αφού διαιρεθεί το συνολικό τίμημα της Σύμβασης με τον αριθμό ημερών της συνολικής συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσής ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 6 / 82

7 Έργου Προϋπολογισμός Έργου Σύμβαση Συμβατικά τεύχη Συμβατική Τιμή Φορέας Λειτουργίας Φορέας Υλοποίησης του. Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύμβαση, β. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, γ. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και δ. τη Διακήρυξη. το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 7 / 82

8 A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A.1 Σκοποί και Στόχοι Έργου Σκοπός της παρούσας διακήρυξης είναι η επιλογή αναδόχου για την συντήρηση του λογισμικού και υποστήριξη των υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ με στόχο την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ καθώς και την διασφάλιση των παρεχομένων υπηρεσιών στους ασφαλισμένους του ΟΝ. A.2 Περιβάλλον Έργου A.2.1 Συνοπτική παρουσίαση του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ A Σκοπός Αντικείμενο Ο Οίκος Ναύτου (Ο. Ν.) είναι νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.) και σκοπό έχει την περίθαλψη και προστασία της υγείας και την επιδότηση της ανεργίας των ναυτικών και των οικογενειών τους. Το ΝΑΤ είναι η αρμόδια Υπηρεσία για την παροχή συντάξεων στους ασφαλισμένους και ο Ο. Ν. είναι εκείνη η Υπηρεσία που παρέχει υγειονομικές υπηρεσιές και πρόνοια. Το Υ.Ε.Ν. συμβάλει στην ομαλή διεκπεραίωση της λειτουργίας των δύο Υπηρεσιών αυτών, εποπτεύοντας την άσκηση της λειτουργίας τους. A Οργανόγραμμα Η διάρθρωση και λειτουργία του Οίκου Ναύτου θεσμοθετήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα υπ αριθμόν 193 (ΦΕΚ Α 177) το οποίο περιγράφει τον Οργανισμό του Ο. Ν. Με βάση την ισχύουσα δομή της Υπηρεσίας, ο Ο. Ν. συνίσταται από την Κεντρική Υπηρεσία (Κατάστημα) με έδρα τον Πειραιά και περιλαμβάνει 87 Παραρτήματα περιλαμβανομένου και του Παραρτήματος Αθήνας. Σημειώνουμε ότι στα Παραρτήματα που δεν υπηρετεί προσωπικό Ο. Ν. ή δεν επαρκεί, οι ανάγκες των Παραρτημάτων καλύπτονται από προσωπικό του Λιμενικού Σώματος της οικείας Λιμενικής Αρχής. Σύμφωνα με το Οργανόγραμμα του Ο. Ν., το οποίο παρουσιάζεται στο Σχήμα 1, η Κεντρική Υπηρεσία διαρθρώνεται από μία Γενική Διεύθυνση, εφτά Διευθύνσεις, τρία Γραφεία και εικοσιδύο Τμήματα που περιγράφονται παρακάτω μαζί με τις διαδικασίες που έχουν επιφορτιστεί. Οι δραστηριότητες που επιτελούνται από τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υγείας περιγράφονται στη συνέχεια: Προγραμματισμό των δραστηριοτήτων και συντονισμό της λειτουργίας των Διευθύνσεων και λοιπών μονάδων που υπάγονται σε αυτή, την εποπτεία αυτών καθώς και την αξιολόγηση του κόστους και της ποιότητας των αποτελεσμάτων τους. ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 8 / 82

9 Την εξειδίκευση, συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση της ακολουθούμενης πολιτικής στο χώρο ευθύνης της και τη διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων και εισηγήσεων προς τα υπερκείμενα όργανα. Την εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με άλλα Υπουργεία και λοιπούς φορείς του Δημόσιου Τομέα. Την αξιολόγηση των προϊσταμένων των Διευθύνσεων και Τμημάτων που υπάγονται σ αυτή, καθώς και την κατάλληλη αξιοποίηση και ανάπτυξη του υπηρετούντος προσωπικού. Το συντονισμό για το χειρισμό από τις αρμόδιες υπηρεσίες θεμάτων που αφορούν στον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο. Την άσκηση οποιονδήποτε άλλων καθηκόντων που της ανατίθενται από τα υπερκείμενα αυτής όργανα. Την προσυπογραφή των εγγράφων που προωθούνται στα υπερκείμενα αυτής όργανα. ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 9 / 82

10 Πρόεδρος Αντιπρόεδρος ΔΣΟΝ Κεντρική Υπηρεσία Περιφερειακές Υπηρεσίες Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υγείας Γενική Επιθεώρηση Υγείας Γραφείο Νομικών Υποθέσεων Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολίτη Διεύθυνση Διοίκησης και Προσωπικού Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Μητρώου Ασφαλισμένων και Παροχών Διεύθυνση Υγειονομικού Διεύθυνση Φαρμακευτικής Τμήμα Προσωπικού και Οργάνωσης Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου Τμήμα Μητρώου Ασφαλισμένων Τμήμα Προγραμματισμού - Πρόνοιας και Προληπτικής Ιατρικής Τμήμα Οργάνωσης και Ελέγχου Φαρμακευτικής Περίθαλψης Τμήμα Γραμματείας Τμήμα Προμηθειών και Τεχνικής Υποστήριξης Τμήμα Παροχών Τμήμα Ιατρικής - Οδοντιατρικής Περίθαλψης και Φυσικοθεραπείας Τμήμα Φαρμακείου και Ελέγχου Λογαριασμών Περιφέρειας Τμήμα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Τμήμα Ελέγχου Δαπανών Τμήμα Επιδομάτων Τμήμα Απεικονιστικού Εργαστηριακού Ελέγχου Τμήμα Εκκαθάρισης Λογαριασμών Φαρμακευτικών Δαπανών Τμήμα Ταμείου Τμήμα Μικροβιολογικού - Βιοχημικού - Ορμονολογικού Εργαστηρίου Τμήμα Νοσηλευτικού Προσωπικού Διεύθυνση ΠΟΝ Αθήνας 87 Αυτοτελή Γραφεία ΠΟΝ Τμήμα Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Ελέγχου Τμήμα Μητρώου και Προστασίας Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης - Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τμήμα Φαρμακευτικής Περίθαλψης Σχήμα 1. Οργανόγραμμα του Οίκου Ναύτου ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 10 / 82

11 Οι Διευθύνσεις είναι οι ακόλουθες: 1. Διοίκησης και Προσωπικού 2. Οικονομικών Υπηρεσιών 3. Μητρώου Ασφαλισμένων και Παροχών 4. Υγειονομικού 5. Φαρμακευτικής 6. Παράρτημα Οίκου Ναύτου Αθήνας 7. Γενική Επιθεώρηση Υγείας Το Παράρτημα Οίκου Ναύτου Αθήνας λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης δομούμενη από τέσσερα Τμήματα, τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια μαζί με τις διαδικασίες που επιτελούν. Η Γενική Επιθεώρηση Υγείας αποτελεί Διεύθυνση υπαγόμενη στην κεντρική Υπηρεσία στις οποίας τις αρμοδιότητες περιλαμβάνονται οι ακόλουθες διαδικασίες: Διενέργεια τακτικών και εκτάκτων ελέγχων των υπηρεσιών Ο. Ν. κέντρου και περιφέρειας ως προς τη νομότυπη, παραγωγική και αποτελεσματική λειτουργία τους και εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, των διαφόρων κανονισμών και οδηγιών και η υποβολή εκθέσεων προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις και τα ΠΟΝ. Διενέργεια τακτικών και εκτάκτων ελέγχων κεντρικών ταμείων και παγίων προκαταβολών κέντρου και ΠΟΝ προς πλήρη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης των οικονομικών πόρων του Ο. Ν. και η σχετική ενημέρωση της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού. Υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση λειτουργίας των ΠΟΝ. Διενέργεια ανακρίσεων ή ερευνών για οποιοδήποτε θέμα αφορά τις υπηρεσίες Ο. Ν. κέντρου και περιφέρειας κατόπιν προτάσεων των αρμοδίων, σε κάθε περίπτωση, Διευθύνσεων και σχετικής εντολής του Προέδρου του ΔΣ/ΟΝ. Διενέργεια τακτικών και εκτάκτων ελέγχων των υπηρεσιών υγείας Ο. Ν. κέντρου και περιφέρειας ως προς τη νομότυπη, επιστημονική, παραγωγική και αποτελεσματική λειτουργία τους και εφαρμογή των διαφόρων κανονισμών και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας τους. Διενέργεια τακτικών και εκτάκτων ελέγχων καλής λειτουργίας και τήρησης συμβατικών υποχρεώσεων ιδιωτικών κλινικών, εργαστηρίων και θεραπευτηρίων συμβεβλημένων με τον Ο. Ν. κέντρου και περιφέρειας και αποστολή σχετικών εκθέσεων προς τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υγείας και τον Πρόεδρο του ΔΣ/ΟΝ. Διενέργεια ελέγχων σε φαρμακεία, κλινικές και ασφαλισμένους για τη διαπίστωση της καλής παροχής και εφαρμογής της φαρμακευτικής περίθαλψης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και συμβάσεις. Εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων και λήψη σχετικών μέτρων. ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 11 / 82

12 Τα Γραφεία είναι τα ακόλουθα: 1. Νομικών Υποθέσεων 2. Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 3. Εξυπηρέτησης Πολίτη Στις αρμοδιότητες του Γραφείου Εξυπηρέτησης Πολίτη υπάγονται: Η υποδοχή και πληροφόρηση των πολιτών για τα δικαιώματα και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Η έγκαιρη εξέταση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των παραπόνων, υποδείξεων και συστάσεων που υποβάλλονται από τους πολίτες. Η έκδοση και διάθεση ενημερωτικών φυλλαδίων και οδηγιών σχετικά με θέματα αρμοδιότητας του Ο. Ν. Οι δραστηριότητες του Γραφείου Νομικών Υποθέσεων περιλαμβάνουν τις ακόλουθες διαδικασίες: Επιμέλεια και διεξαγωγή όλων των δικαστικών υποθέσεων του Ο. Ν. και παράσταση ενώπιον κάθε είδους δικαστηρίων, επιτροπών ή διοικητικών αρχών και εκπλήρωση όλων των δικαστικών ή εξώδικων πράξεων και υποχρεώσεων. Νομική υποστήριξη των δικαστικών υποθέσεων του Ο. Ν. και παροχή νομικών συμβουλών ή γνωμοδοτήσεων σε έγγραφα ερωτήματα του Προέδρου, του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπηρεσιών του Ο. Ν. Διαβίβαση στοιχείων και παροχή οδηγιών προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την καταβολή ή είσπραξη από τρίτους χρηματικών ποσών που επιδικάστηκαν σε βάρος ή υπέρ του Ο. Ν. Διακίνηση εγγράφων που αφορούν σε νομικές υποθέσεις, τήρηση αρχείου δικογραφιών και ενημέρωση των Υπηρεσιών για την έκβαση των υποθέσεων. Υποδοχή και πληροφόρηση τρίτων σχετικά με υποθέσεις εκκρεμείς ενώπιον δικαστηρίων. Τήρηση και ενημέρωση αρχείων κίνησης δικαστικών υποθέσεων. Έλεγχος και θεώρηση κάθε σύμβασης που υπογράφεται στον Ο. Ν. Παρακολούθηση της νομολογίας των δικαστηρίων και της νομοθεσίας που αφορά στον Ο. Ν. Νομικός έλεγχος των κειμένων που αφορούν στο χειρισμό υπηρεσιακών θεμάτων Κοινοβουλευτικού ελέγχου τα οποία συντάσσει ο Γενικός Διευθυντής. Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες: Πληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης για τις δραστηριότητες του Ο. Ν. και δημόσια προβολή του έργου του. Κάλυψη γεγονότων και εκδηλώσεων του Ο. Ν. Παρακολούθηση, επισήμανση και συλλογή ειδήσεων και δημοσιευμάτων που αφορούν δραστηριότητες υπηρεσιών του Ο. Ν. Επιμέλεια οργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων. ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 12 / 82

13 Από τα παραπάνω Γραφεία, στα δύο τελευταία έχει οριστεί προϊστάμενος, αλλά δεν έχουν στελεχωθεί. Το Γραφείο Νομικών Υποθέσεων επίσης δεν έχει στελεχωθεί. Κανένα από τα παραπάνω Γραφεία δεν εκτελεί τις διαδικασίες που ορίζονται από το Π.Δ. 193/2002. Τα Τμήματα του Ο. Ν., ταξινομημένα ανά Διεύθυνση είναι τα ακόλουθα: Διεύθυνση Διοίκησης και Προσωπικού Τμήμα Προσωπικού και Οργάνωσης Τμήμα Γραμματείας Τμήμα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου Τμήμα Προμηθειών και Τεχνικής Υποστήριξης Τμήμα Ελέγχου Δαπανών Τμήμα Ταμείου Διεύθυνση Μητρώου Ασφαλισμένων και Παροχών Τμήμα Μητρώου Ασφαλισμένων Τμήμα Παροχών Τμήμα Επιδομάτων Διεύθυνση Υγειονομικού Τμήμα Προγραμματισμού - Πρόνοιας και Προληπτικής Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής - Οδοντιατρικής Περίθαλψης και Φυσικοθεραπείας Τμήμα Απεικονιστικού Εργαστηριακού Ελέγχου Τμήμα Μικροβιολογικού - Βιοχημικού - Ορμονολογικού Εργαστηρίου Τμήμα Νοσηλευτικού Προσωπικού Διεύθυνση Φαρμακευτικής Τμήμα Οργάνωσης και Ελέγχου Φαρμακευτικής Περίθαλψης Τμήμα Φαρμακείου και Ελέγχου Λογαριασμών Περιφέρειας Τμήμα Εκκαθάρισης Λογαριασμών Φαρμακευτικών Δαπανών Παράρτημα Οίκου Ναύτου Αθήνας Τμήμα Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Ελέγχου Τμήμα Μητρώου και Προστασίας Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης - Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τμήμα Φαρμακευτικής Περίθαλψης Καθένα από τα παραπάνω Τμήματα έχει επωμιστεί μια σειρά από διαδικασίες οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια για κάθε Τμήμα. Τμήμα Προσωπικού και Οργάνωσης Χειρισμός θεμάτων που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του πάσης φύσης προσωπικού του Ο. Ν. Στελέχωση των Υπηρεσιών του Ο. Ν. με προσωπικό ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 13 / 82

14 Τήρηση μητρώου υπαλλήλων Χειρισμός όλων των θεμάτων που αφορούν στις αποδοχές, στις αποζημιώσεις υπερωριακής και πρόσθετης απασχόλησης, και στα έξοδα κίνησης για τις μετακινήσεις του προσωπικού Εκπαίδευση του προσωπικού του Ο. Ν. Μελέτη θεμάτων που αφορούν στην ανάπτυξη, σύνθεση, συγχώνευση και κατάργηση υπηρεσιακών μονάδων του Ο. Ν. και στην οργάνωσή τους Μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών διαδικασιών και μέτρων για την αύξηση της παραγωγικότητας Καθορισμός σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των αναγκαίων δικαιολογητικών που κατά περίπτωση απαιτούνται να υποβάλλουν οι συναλλασσόμενοι με τον Ο. Ν. Μελέτη των χρησιμοποιουμένων εντύπων και μέριμνα για τη βελτίωση και τυποποίησή τους και σχεδίαση νέων απλούστερων Μελέτη και εισήγηση μέτρων για την καθιέρωση προσφορότερων μεθόδων εργασίας Επιμέλεια θεμάτων που αφορούν στην πολιτική άμυνα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις Μέριμνα για τη χορήγηση δανείων στο προσωπικό Τμήμα Γραμματείας Γραμματειακή εξυπηρέτηση των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών του Ο. Ν. Mέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, των μηχανημάτων αναπαραγωγής εγγράφων και των λοιπών μέσων επικοινωνίας Διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας Τμήμα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Ανάπτυξη και διαχείριση διοικητικών και επιχειρησιακών εφαρμογών Υποστήριξη και συντήρηση λογισμικού υλικού, πρόσβαση σε βάσεις πληροφοριών και έλεγχος τήρησης διαδικασιών ασφαλείας Μηχανογραφική επεξεργασία και στατιστική ανάλυση στοιχείων ασφαλισμένων στον Ο. Ν. Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου Κατάρτιση ετήσιου Απολογισμού και Ισολογισμού, σύνταξη ετήσιου Προϋπολογισμού και παρακολούθηση εκτέλεσής του Έκδοση ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων είσπραξης καθώς και συμψηφιστικών ενταλμάτων γραμματίων Τήρηση, παρακολούθηση και έλεγχος των λογαριασμών καταθέσεων του Ο. Ν. και μέριμνα για τον έγκαιρο χρηματικό εφοδιασμό του Ο. Ν. και των παραρτημάτων του Απόδοση στους διάφορους φορείς των υπέρ αυτών κρατήσεων ή οφειλών Τήρηση και ενημέρωση των προβλεπομένων βιβλίων από τις σχετικές διατάξεις του Ν. Δ. 496/74 (Α 204) και του Ν. 2362/1995 (Α 247), όπως ισχύουν κάθε φορά Ασφάλιση της ακίνητης περιουσίας του Ο. Ν. και εκπλήρωση των φορολογικών του υποχρεώσεων ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 14 / 82

15 Τμήμα Προμηθειών και Τεχνικής Υποστήριξης Κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών και εφοδιασμού όλων των υπηρεσιακών μονάδων του Ο. Ν. και παρακολούθηση εκτέλεσής του Παραλαβή, αποθήκευση, φύλαξη και εφοδιασμός των υπηρεσιακών μονάδων του Ο. Ν. με υλικά και εξοπλισμό Εκποίηση ή καταστροφή του άχρηστου υλικού Αγορά, μίσθωση, συντήρηση, επισκευή και εκποίηση των ακινήτων Υλοποίηση όλων των προμηθειών και εργασιών του Ο. Ν. και προώθησή τους αρμοδίως, κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων (προμηθειών - εργασιών) και μέριμνα για την υλοποίησή τους Επίβλεψη για τον καθαρισμό, ευπρεπισμό, φωτισμό, ύδρευση, κλιματισμό, τηλεπικοινωνίες, φύλαξη και ασφάλιση κτιρίων και τεχνική υποστήριξη κτιρίων και εγκαταστάσεων Κάλυψη έκτακτων αναγκών φύλαξης των κτιρίων των ΠΟΝ Τμήμα Ελέγχου Δαπανών Έλεγχος της νομιμότητας των λογαριασμών των συμβεβλημένων με τον Ο. Ν. ιατρών εργαστηρίων Έλεγχος των δαπανών χορήγησης επιδομάτων Έλεγχος των δαπανών τακτικής και έκτακτης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης Έλεγχος των πάσης φύσεως δαπανών περίθαλψης στο εξωτερικό Έλεγχος των πάσης φύσεως δαπανών πρόσθετης περίθαλψης (παροχών σε είδος) Έλεγχος της νομιμότητας της πληρωμής των πάσης φύσεως δαπανών διοίκησης Έλεγχος των μισθοδοτικών καταστάσεων προσωπικού Έλεγχος των υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων Έλεγχος των οικονομικών στοιχείων της ακίνητης περιουσίας του Ο. Ν. Έλεγχος των πάσης φύσεως δαπανών για τη συντήρηση και λειτουργία των Παιδικών Εξοχών Ο. Ν. (ΠΕΟΝ) Τμήμα Ταμείου Τήρηση βιβλίου ταμείου και καθημερινή συνεργασία με το Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου για τη διαπίστωση συμφωνίας σε ότι αφορά το χρηματικό υπόλοιπο στο τέλος κάθε εργάσιμης μέρας Αποστολή εμβασμάτων μέσω τραπεζών ή ταχυδρομείων Καταθέσεις - εισπράξεις στις συναλλασσόμενες με τον Ο. Ν. τράπεζες Τμήμα Μητρώου Ασφαλισμένων Εγγραφές νέων ασφαλισμένων στα μητρώα ασφαλισμένων Ο. Ν. και διαγραφές απ' αυτά των ασφαλισμένων οι οποίοι απώλεσαν το δικαίωμα ασφαλιστικής κάλυψης Έκδοση βιβλιαρίων υγείας και συνταγολογίων Έκδοση πινάκων με στοιχεία ασφαλισμένων του Ο. Ν. κατά γεωγραφική περιοχή σε συνεργασία με τα περιφερειακά παραρτήματα του Ο. Ν. και απόδοσή τους στο Τμήμα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών για περαιτέρω στατιστική ανάλυση και επεξεργασία ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 15 / 82

16 Τμήμα Παροχών Παροχή προς τους ασφαλισμένους νοσοκομειακής και παρακλινικής προστασίας. Έκδοση εισιτηρίων εισαγωγής ασθενών σε νοσοκομεία και κλινικές και παραπομπή ασθενών για διενέργεια εξετάσεων και θεραπειών Παροχή ειδών πρόσθετης περίθαλψης πάσης φύσης Τμήμα Επιδομάτων Παροχή σε δικαιούχους ασφαλισμένους των διαφόρων επιδομάτων με την έκδοση μηνιαίων καταστάσεων ταχυδρομικών επιταγών κατά κατηγορία δικαιούχων Τήρηση δελτίων επιδοτούμενων ανέργων ναυτικών Έγκαιρος προγραμματισμός των έργων που προαπαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των ΠΕΟΝ και την υποδοχή των κατασκηνωτών Διενέργεια ελέγχου δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη συμμετοχή των κατασκηνωτών και σύνταξη καταστάσεων με τα ονοματεπώνυμα των παιδιών για την προετοιμασία των αποστολών στις ΠΕΟΝ Καθορισμός του κόστους λειτουργίας των ΠΕΟΝ για τη σχετική ένταξή του στον Προϋπολογισμό του Ο. Ν. Έγκαιρη πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού των ΠΕΟΝ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Τμήμα Προγραμματισμού - Πρόνοιας και Προληπτικής Ιατρικής Κατάρτιση προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών υγείας και προληπτικής ιατρικής στους ασφαλισμένους του Ο. Ν. και παρακολούθηση της εφαρμογής τους Επεξεργασία στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην προληπτική την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ιατρική περίθαλψη Οργάνωση και λειτουργία επιστημονικής βιβλιοθήκης Παροχή προστασίας σε οικογένειες πολυτέκνων ναυτικών και σε οικογένειες με κοινωνικά προβλήματα Άσκηση συμβουλευτικού έργου οικογενειακού προγραμματισμού Παροχή ιδιαίτερης εξέτασης και καθοδήγησης σε ασφαλισμένους με ειδικά προβλήματα Προγραμματισμός και διενέργεια των απαραίτητων εμβολιασμών παιδικής ηλικίας Προληπτική κάλυψη με εμβόλια, ορούς και δερμοαντιδράσεις των ασφαλισμένων Έκδοση πιστοποιητικών υγείας Τμήμα Ιατρικής - Οδοντιατρικής Περίθαλψης και Φυσικοθεραπείας Παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης στα εξωτερικά ιατρεία του Ο.Ν. Διατύπωση κανόνων λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών για την εκτίμηση του ασφαλιστικού κινδύνου «ασθένεια» και αντιμετώπιση συναφών προβλημάτων Αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν στις επαγγελματικές ασθένειες Πραγματοποίηση ελέγχων των ιατρικών πράξεων ιατρών συνεργαζομένων με τον Ο.Ν. Έγκριση εισόδου ασθενών σε κλινικές και νοσοκομεία Έλεγχος ποιότητας της δευτεροβάθμιας ιατρικής περίθαλψης των ασφαλισμένων σε κλινικές και νοσοκομεία ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 16 / 82

17 Παροχή προληπτικής και πρωτοβάθμιας οδοντιατρικής περίθαλψης στα εξωτερικά ιατρεία του Ο. Ν. Άσκηση ελεγκτικού έργου περιστατικών που χρειάζονται ή έτυχαν πρωτοβάθμιας οδοντιατρικής περίθαλψης εκτός εξωτερικών ιατρειών του Ο. Ν. Έλεγχος περιστατικών που χρειάζονται δευτεροβάθμια οδοντιατρική περίθαλψη Προγραμματισμός φυσιοθεραπευτικού έργου και παροχή πλήρους φυσιοθεραπευτικής κάλυψης στους ασφαλισμένους Τμήμα Απεικονιστικού Εργαστηριακού Ελέγχου Διενέργεια πάσης φύσεως απεικονιστικών ελέγχων Απόδοση εργαστηριακών εξετάσεων και τήρηση σχετικού αρχείου για εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων Ποιοτικός έλεγχος αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων και εισήγηση προς τον Πρόεδρο του Ο. Ν. λήψης μέτρων για τη βελτίωσή τους Τμήμα Μικροβιολογικού - Βιοχημικού - Ορμονολογικού Εργαστηρίου Προγραμματισμός και διενέργεια πάσης φύσεως μικροβιολογικών, αιματολογικών, βιοχημικών και ορμονολογικών εξετάσεων Απόδοση εργαστηριακών εξετάσεων και τήρηση σχετικού αρχείου για εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων Ποιοτικός έλεγχος αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων και εισήγηση προς τον Πρόεδρο του Ο. Ν. λήψης μέτρων για τη βελτίωσή τους Τμήμα Νοσηλευτικού Προσωπικού Κατανομή του νοσηλευτικού προσωπικού στα τμήματα της Διεύθυνσης Διανομή του απαραίτητου για τη λειτουργία των ιατρείων και ιατρικών εργαστηρίων φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού Ενεσιοθεραπεία ασφαλισμένων Έκδοση δελτίων προτεραιότητας και παροχή γραμματειακής υποστήριξης στις υγειονομικές επιτροπές Παροχή περίθαλψης στους ασφαλισμένους σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών Τμήμα Οργάνωσης και Ελέγχου Φαρμακευτικής Περίθαλψης Οργάνωση του τρόπου παροχής φαρμακευτικής περίθαλψης Ρύθμιση των διαδικασιών έκδοσης και εκτέλεσης συνταγών Υποβολή προτάσεων για προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες των μονάδων του Ο. Ν. Παρακολούθηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας των φαρμάκων και ενημέρωση του αρμόδιου προσωπικού των μονάδων του Ο. Ν. Κωδικοποίηση και παρακολούθηση της κυκλοφορίας των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων Κατάρτιση, μεταβολές συνταγολογίου του Ο. Ν. και επεξεργασία σχετικών θεμάτων Παρακολούθηση των δαπανών φαρμακευτικής περίθαλψης ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 17 / 82

18 Επιμέλεια θεμάτων σχετικών με τις συμβάσεις φαρμακοποιών για τη διάθεση των φαρμάκων και τις σχέσεις με τους φαρμακοποιούς και τους φαρμακευτικούς συλλόγους Έλεγχος κάθε είδους φαρμακευτικών δαπανών ως προς το περιεχόμενο και τη νομιμότητα και εκκαθάριση φαρμακευτικών δαπανών που έγιναν από ασφαλισμένους Τμήμα Φαρμακείου και Ελέγχου Λογαριασμών Περιφέρειας Αποθήκευση και διαχείριση φαρμάκων και λοιπού υγειονομικού υλικού Εφοδιασμός με φάρμακα και υγειονομικό υλικό των ασφαλισμένων και των επί μέρους υγειονομικών μονάδων Ο. Ν. (ιατρεία, εργαστήρια) καθώς και των παιδικών εξοχών Ο. Ν. (Π.Ε.Ο.Ν.) Έλεγχος λογαριασμών φαρμακείων αρμοδιότητας Περιφερειακών Παραρτημάτων (ΠΟΝ) και Περιφερειακών Γραφείων (ΠΕΓΟΝ) ως προς το περιεχόμενο και τη νομιμότητα Τμήμα Εκκαθάρισης Λογαριασμών Φαρμακευτικών Δαπανών Εκκαθάριση όλων των υποβαλλομένων λογαριασμών φαρμακείων και βεβαίωση των σχετικών εισπράξεων (συμμετοχής ασφαλισμένων) Συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων της Διεύθυνσης και προώθηση στο Τμήμα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών για επεξεργασία Συγκέντρωση στοιχείων που απαιτούνται για τον προϋπολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης Τμήμα Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Ελέγχου Χορήγηση πάσης φύσης αδειών στο προσωπικό, τήρηση ωραρίου και ενημέρωση της Κεντρικής Διοίκησης Διαχείριση της προβλεπόμενης για τις ανάγκες του ΠΟΝ Αθήνας πάγιας προκαταβολής Έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας των πάσης φύσης διενεργουμένων δαπανών και εισπράξεων του ΠΟΝ Αθήνας Έλεγχος των υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων και των οφειλομένων τελών χαρτοσήμου του ΠΟΝ Αθήνας Τμήμα Μητρώου και Προστασίας Έκδοση, ανανέωση και αντικατάσταση των βιβλιαρίων υγείας και συνταγολογίων των προστατευομένων ατόμων από τον Ο. Ν. Αθήνας Έκδοση των απαιτούμενων εντολών παροχής κάθε φύσης υγειονομικής προστασίας Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης - Ελεγκτικής Υπηρεσίας Παροχή πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του Ο. Ν. Διενέργεια ελέγχων που αφορούν στις ιατρικές πράξεις συμβεβλημένων με τον Ο. Ν. ιατρών και συμβεβλημένων νοσοκομείων και κλινικών Τμήμα Φαρμακευτικής Περίθαλψης ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 18 / 82

19 Διενέργεια λογιστικού ελέγχου των φαρμακευτικών λογαριασμών και έλεγχος των πάσης φύσης συνταγών φαρμακείων Έλεγχος κάθε είδους φαρμακευτικών δαπανών ως προς το περιεχόμενο και τη νομιμότητα Το σύνολο των ασφαλισμένων στον Ο. Ν. ανέρχονται σε περίπου άτομα. Οι άμεσα ασφαλισμένοι είναι περίπου και οι έμμεσοι Εξ αυτών οι άντρες ανέρχονται σε άτομα και οι γυναίκες σε Στους άμεσα ασφαλισμένους οι ενεργοί ασφαλισμένοι είναι της τάξης των ατόμων και οι συνταξιούχοι ανέρχονται σε Η Κεντρική Υπηρεσία του Πειραιά εξυπηρετεί περίπου το ένα τρίτο των ασφαλισμένων. Οι ναυτικοί που βρίσκονται «εν πλώ» καλύπτονται ασφαλιστικά από τον πλοιοκτήτη. Ο Ο. Ν. καλύπτει τα προστατευόμενα μέλη (συζύγους - παιδιά) και τους συνταξιούχους ασφαλισμένους. Αυτές οι δύο κατηγορίες αποτελούν την πλειοψηφία των συναλλασσομένων με την Υπηρεσία. Για την παροχή υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους υπάρχουν, περίπου, εκτός των ανωτέρω: 3000 συμβεβλημένοι ιατροί, 240 συμβεβλημένοι οδοντίατροι, 90 συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα, 260 συμβεβλημένα φυσιοθεραπευτήρια και φυσιοθεραπευτές, οι φαρμακευτικοί σύλλογοι Αθήνας - Πειραιά και επαρχίας που είναι συμβεβλημένοι με συλλογικές συμβάσεις με τον Ο. Ν., όλα τα ιδρύματα για άτομα με ειδικές ανάγκες, 70 συμβεβλημένες κλινικές, όλες οι μη συμβεβλημένες κλινικές εφόσον το περιστατικό είναι επείγον και όλα τα καρδιοχειρουργικά κέντρα της χώρας κρατικών νοσοκομείων και ιδιωτικά Οι παροχές προς τους ασφαλισμένους διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Παροχές σε είδος, που περιλαμβάνουν ιατρική, οδοντιατρική, φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, Παροχές σε χρήμα, που περιλαμβάνουν επίδομα ασθενείας ή ατυχήματος, εφ άπαξ βοήθημα, επίδομα ανεργίας, επίδομα μητρότητας, επίδομα οικονοσηλείας, επίδομα παραπληγικών τετραπληγικών και έξοδα κηδείας, και Ειδικές παροχές, που περιλαμβάνουν παιδικές κατασκηνώσεις, κοινωνικό τουρισμό, βοηθήματα ψυχαγωγίας και λουτροθεραπεία. Οι υγειονομικές υπηρεσίες που παρέχονται στους ασφαλισμένους συνίστανται σε ιατρική και περίθαλψη και εργαστηριακές εξετάσεις. Οι κλάδοι ιατρικής στους οποίους υπάρχει δυνατότητα παροχής υπηρεσιών είναι οι ακόλουθοι: παθολογίας, παιδιατρικής, καρδιολογίας, πνευμονολογίας, χειρουργικής, ορθοπεδικής, γυναικολογίας, οφθαλμολογίας, φυσιοθεραπείας, ωτορυνολαρυγκολογίας, ουρολογίας, νευρολογίας - ψυχιατρικής, δερματολογίας και οδοντιατρικής. Εργαστηριακές εξετάσεις παρέχονται στους ακόλουθους τομείς: μικροβιολογίας, ακτινολογίας, υπερηχογραφίας, κυτταρολογίας και βιοχημείας. ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 19 / 82

20 Ο συνολικός αριθμός υπαλλήλων του Ο. Ν. ανέρχεται σε 255 άτομα εκ των οποίων οι 178 υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Πειραιά, οι 31 στο Παράρτημα της Αθήνας και οι υπόλοιποι στα κατά τόπους Παραρτήματα. Η κατάταξη των υπαλλήλων ανά κατηγορία εκπαίδευσης παρουσιάζεται στον Πίνακα 1 και το Σχήμα 2. Κατηγορία εκπαίδευσης Εργαζόμενοι στον Οίκο του Ναύτου ΠΕ 103 ΤΕ 24 ΔΕ 110 ΥΕ 18 Σύνολο 255 Πίνακας 1. Κατανομή προσωπικού του Οίκου Ναύτου ανά κατηγορία εκπαίδευσης Αριθμός υπαλλήλων ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ Προσωπικό ανά κατηγορία εκπαίδευσης Σχήμα 2. Διάρθρωση του προσωπικού του Οίκου Ναύτου ανά κατηγορία εκπαίδευσης ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 20 / 82

21 Αριθμός εργαζομένων Διοίκησης και προσωπικού Οικονομικών Υπηρεσιών Μητρώου Ασφαλισμένων και Παροχών Υγειονομικού Φαρμακευτικής Παράρτημα Οίκου Ναύτου Αθήνας Διευθύνσεις Οίκου Ναύτου Σχήμα 3. Διάρθρωση του προσωπικού του Οίκου Ναύτου ανά Διεύθυνση Στον Πίνακα 2 δίνεται η κατανομή του προσωπικού του Οίκου Ναύτου ανά Διεύθυνση και Τμήμα για την Κεντρική Υπηρεσία και τη Διεύθυνση του ΠΟΝ Αθήνας. Στο Σχήμα 3 παρουσιάζεται η κατανομ του προσωπικού στις Διευθύνσεις. ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 21 / 82

22 Α.2.2 Υποδομές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Α Τεχνολογικός Εξοπλισμός (Hardware) Κεντρικοί Υπολογιστές Ο εξοπλισμός πληροφοριακών συστημάτων του Οίκου του Ναύτου (Κεντρική Υπηρεσία στον Πειραιά) περιλαμβάνει τρεις εξυπηρετητές εφαρμογών (server) τύπου Netstrada Olivetti Pentium ΙΙΙ με λειτουργικό σύστημα Novell 4,11. Οι δύο εξ αυτών εξυπηρετούν τις Διοικητικο-οικονομικές εφαρμογές και ο τρίτος βρίσκεται στο Τμήμα Μικροβιολογικού - Βιοχημικού - Ορμονολογικού Εργαστηρίου, χρησιμοποιείται για την επεξεργασία στοιχείων των εξετάσεων και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, και δεν επικοινωνεί με τους δύο άλλους. Η μνήμη τους είναι 6 MB και ο δίσκος έχει χωρητικότητα 8 GB. Ο εξοπλισμός αγοράστηκε το Υπάρχει επίσης ένας εξυπηρετητής επικοινωνίας Compaq Xeon 2,4 με λειτουργικό σύστημα Windows 2000 για τη δικτυακή επικοινωνία του Κεντρικού Καταστήματος με το Παράρτημα των Αθηνών (9 χρήστες) και της Χίου (1 ένας χρήστης). Ο εξυπηρετητής αυτός μπορεί να θεωρηθεί ως ενιαίο σύνολο με τους δύο εξυπηρετητές των Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοίκησης και Προσωπικού. Μεταξύ των δύο server Netstrada που χειρίζονται εφαρμογές διοικητικού - οικονομικού περιεχομένου υπάρχει mirroring, ενώ ο τρίτος server δεδομένων του μικροβιολογικού εργαστηρίου, είναι εντελώς ανεξάρτητος από τους άλλους. Οι εξυπηρετητές διαθέτουν SFT SOFTWARE BACKUP. Συνολικά το σύστημα υποστηρίζει σήμερα εβδομήντα ένα (71) χρήστες. Σταθμοί εργασίας Υπάρχουν διαφόρων τύπων σταθμοί εργασίας με λειτουργικό σύστημα Windows 1998 ή Windows Ο αριθμός ανέρχεται σε 48 μονάδες με λειτουργικό σύστημα WIN XP 23 μονάδες με λειτουργικό σύστημα WIN 1998 Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει συνοπτικά τον υφιστάμενο εξοπλισμό. ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 22 / 82

23 περιγραφή Τυπος Αριθμός Λειτουργικό Εξυπηρετητές εφαρμογών (servers) Εξυπηρετητής Μικροβιολογικού εργαστηρίου Εξυπηρετητής Επικοινωνίας Σταθμοί εργασίας Netstrada Olivetti Pentium iii Νetstrada Olivetti Pentium iii Compaq Xeon 2,4 Σύστημα Αριθμός Χρηστών 2 Novell 4, Novell Windows διάφοροι 71 Windows 1998 Windows XP Δικτύωση / ενεργός εξοπλισμός Στο κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας, το οποίο είναι επταόροφο, υπάρχει δομημένη καλωδίωση στον ημιόροφο, πρώτο και στους ορόφους 5 ο 7 ο καθώς και δύο κατανεμητές οι οποίοι συγκεντρώνουν τελικά την καλωδίωση στον 5 ο όροφο, όπου βρίσκονται οι δύο εξυπηρετητές αρχείων και ο ένας της επικοινωνίας. Η δικτύωση του μικροβιολογικού εργαστηρίου το οποίο βρίσκεται στον τρίτο όροφο, δεν ενοποιείται με την υπόλοιπη καλωδίωση. Στο κτήριο των Αθηνών, υπάρχει επίσης δομημένη καλωδίωση, και υποστηρίζονται εννέα χρήστες. A2.2.2 Λογισμικό και Εφαρμογές (Software) Βάσεις Δεδομένων Ο Ο. Ν. έχει αναπτύξει κατά τα πρόσφατα έτη μια βάση δεδομένων που εξυπηρετεί τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοίκησης και Προσωπικού, Μητρώου Ασφαλισμένων και Παροχών, Φαρμακευτικής, καθώς και τους απομακρυσμένους δέκα χρήστες, εννέα(9) του Παραρτήματος Αθηνών και ενός (1) της Χίου. Ενδεικτικά, μερικά από τα κυριότερα υπάρχοντα μητρώα είναι : Ασφαλισμένων Οίκου Ναύτου Συμβεβλημένων παρόχων υπηρεσιών υγείας και ειδών περίθαλψης ( ιατρών, διαγνωστικών κέντρων, κλινικών, ορθοπεδικών&οπτικών καταστημάτων, φαρμακείων κά) Παρατημάτων Οίκου Ναύτου ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 23 / 82

24 Λογαριασμών Δημοσίου Λογιστικού Σχεδίου Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής Προμηθευτών Παγίων Απασχολουμένων στον Οίκο Ναύτου, όλων των κατηγοριών Η βάση στην οποία βρίσκονται όλα τα μητρώα είναι η Btrieves, σε DOS περιβάλλον, λειτουργικό σύστημα NOVELL 4.11 και γλώσσα προγραμματισμού gw - quick basic. Το πληροφοριακό σύστημα του Οίκου του Ναύτου περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα: 1. Υποσύστημα μητρώου ασφαλισμένων Διαχείριση μητρώου ασφαλισμένων Διαχείριση βιβλιαρίων - συνταγολογίων Διαχείριση στατιστικών στοιχείων Διαχείριση βεβαιώσεων πιστοποιητικών 2. Υποσύστημα παροχών Διαχείριση αιτήσεων ασφαλισμένων - αποφάσεων πληρωμής Διαχείριση επιδομάτων χρονίως πασχόντων Έκδοση εισιτηρίων σε νοσοκομεία και κλινικές Διαχείριση νοσηλίων εξωτερικού Διαχείριση διακίνησης εγγράφων 3. Υποσύστημα φαρμακευτικής υπηρεσίας Διαχείριση απολογισμών φαρμακευτικών δαπανών των Παραρτημάτων Διαχείριση μητρώου συμβεβλημένων φαρμακείων Διαχείριση αιτήσεων ασφαλισμένων 4. Υποσύστημα ελέγχου δαπανών Διαχείριση λογαριασμών συμβεβλημένων συνεργατών Διαχείριση απολογισμών δαπανών των Παραρτημάτων Διαχείριση αποφάσεων πληρωμής ασφαλισμένων Διαχείριση διακίνησης εγγράφων 5. Υποσύστημα λογιστηρίου Διαχείριση λογιστηρίου (Δημόσιο Λογιστικό σχέδιο, Γενική Λογιστική) Διαχείριση πληρωμών συμβεβλημένων συνεργατών Διαχείριση μισθοδοσίας του συνόλου του προσωπικού Διαχείριση των αποδόσεων των, υπέρ τρίτων, κρατήσεων και φόρων Διαχείριση μητρώου Παγίων 6. Υποσύστημα προσωπικού Διαχείριση μητρώου προσωπικού Διαχείριση μητρώου συμβεβλημένων ιατρών 7. Υποσύστημα ταμείου Διαχείριση ταμείου 8. Υποσύστημα προμηθευτών Διαχείριση μητρώου συμβεβλημένων Προμηθευτών Υγείας ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 24 / 82

25 Διαχείριση τιμολογίων προμηθευτών Διαχείριση συνταγολογίων 9. Υποσύστημα «τηλεφωνικών ραντεβού» με τους μόνιμους ιατρούς. Κλείσιμο ραντεβού με τους θεράποντες μόνιμους ιατρούς Διαχείριση αδειών και ακύρωση ραντεβού Στον Πίνακα 4 που παρατίθεται περιγράφονται οι διεπαφές του Ο. Ν. με άλλους φορείς οι οποίες γίνονται είτε για τη λήψη δεδομένων που απαιτούνται για να προχωρήσει κάποια διαδικασία (π.χ. καταβολή έκτακτου επιδόματος ανεργίας) ή για την αποστολή στοιχείων που ζητούνται από άλλες Υπηρεσίες (π.χ. συγκεντρωτικές φόρου μισθωτών προς τις Δ.Ο.Υ.). Αναγράφεται ο λόγος της διεπαφής, η συχνότητα και ο τρόπος που επιτυγχάνεται. Φορέας / Υπηρεσία Μορφή διεπαφής Τρόπος Διεπαφής Υ.Ε.Ν. (Βάση πλοίων ναυτικών) Αιτία Έκτακτο επίδομα ανεργίας (Χριστούγεννα - Πάσχα) Γ.Ε.Ν.Ε. Αρχείο ανέργων ναυτικών Ι.Κ.Α. ΑΠΔ (καρτέλες ενσήμων) Δ.Ο.Υ. α) Συγκεντρωτικές φόρου μισθωτών β) Συγκεντρωτικές ελευθέρων επαγγελματιών γ) Φορολογική ενημερότητα (Taxis Net) Συχνότητα 2 φορές/έτος Γραμμή Ο.Τ.Ε. 1 φορά/μήνα Δισκέτα 1 φορά/τρίμηνο Διαδύκτυο (με εφαρμογή του Ι.Κ.Α.) 1 φορά/έτος 1 φορά/έτος Όποτε χρειαστεί Δισκέτα Δισκέτα Γραμμή Ο.Τ.Ε. Φορέας / Υπηρεσία Μορφή διεπαφής Τρόπος Διεπαφής ΕΛ.ΤΑ. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Αθήνας και Πειραιά Αιτία Πληρωμή επιδομάτων χρονίως πασχόντων Λογαριασμοί φαρμακείο ανά Συχνότητα 1 φορά/μήνα Δισκέτα 1 φορά/μήνα Δισκέτα ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 25 / 82

26 Εθνική Τράπεζα α) Πληρωμές προσωπικού β) Παροχές υγείας (ιατροί, νοσοκομεία) 1 φορά/μήνα 1 φορά/δίμηνο Γραμμή Ο.Τ.Ε. Γραμμή Ο.Τ.Ε. Ν.Α.Τ. Δικαιούχοι ΕΚΑΣ 1 φορά/μήνα Δισκέτα Εθνικό Τυπογραφείο Ιατρικός Σύλλογος Βεβαιώσεις για ιατρούς ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Οικονομικών (Λογιστήριο του Κράτους) Φ.Ε.Κ. Όποτε χρειαστεί Internet Όποτε χρειαστεί Αλληλογραφία Ερωτήματα Όποτε χρειαστεί Αλληλογραφία και μέσω Internet στα site των Υπουργείων όπου υπάρχει δυνατότητα για θέση ερωτημάτων Πίνακας 4. Διεπαφές του Οίκου Ναύτου ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Γ ΚΠΣ Τα έργα τα οποία θα υλοποιηθούν με πόρους του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και βρίσκονται στην φάση υπογραφής σύμβασης με τους Αναδόχους είναι τα εξής: 1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ (ΟΠΣΟΝ) Η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος στον Οίκο Ναύτου, αποτελεί έργο Στρατηγικής σημασίας και αναμένεται να επιφέρει πολλαπλά οφέλη στον Οργανισμό, τόσο στον άξονα της βελτίωσης της εξυπηρέτηση του πολίτη, όσο και στον άξονα της αποδοτικότερης και αποτελεσματικότερης διαχείρισης των πόρων αυτού. 2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ (e - OIKOΣ NAYTOY) Το έργο αυτό, αποκλειστικά προσανατολισμένο στην παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στα ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 26 / 82

27 πλαίσια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποτελεί ένα κατεξοχήν σύγχρονο έργο, το οποίο υλοποιεί τις Νέες Τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών και δημιουργεί υποδομές, προσβλέποντας σε μακροχρόνια οφέλη, βασιζόμενο στην διάδοση της χρήσης του διαδικτύου. A Συμπεράσματα Από την παραπάνω ανάλυση των τεχνολογικών υποδομών προκύπτουν τα ακόλουθα: 1. Ο εξυπηρετητής επικοινωνίας έχει σχετικά περιορισμένες δυνατότητες και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ζητούμενη σύνδεση της Κεντρικής Υπηρεσίας με τα Παραρτήματα. 2. Ο υπάρχων εξοπλισμός σε σταθμούς εργασίας είναι ικανοποιητικός από ποσοτική άποψη. 3. Το υπάρχον δίκτυο δομημένης καλωδίωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας καλύπτει το 50% περίπου του κτηρίου. 4. Οι δύο εξυπηρετητές δεδομένων υλοποιούν μεταξύ τους διαδικασία mirroring η οποία έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί με ασφάλεια. Από την ανάλυση της βάσης δεδομένων και των εφαρμογών λογισμικού προκύπτουν ότι: 1. Οι εφαρμογές καλύπτουν το σύνολο των διοικητικών οικονομικών επιχειρησιακών διαδικασιών του Οργανισμού. 2. Δεν υπάρχει διαθέσιμη τεκμηρίωση της βάσης δεδομένων και των εφαρμογών. 3. Υπάρχει συνεχής ανάγκη επέκτασης των υπαρχόντων και ανάπτυξης νέων εφαρμογών. 5. Η υλοποίηση και των δύο νέων έργων πληροφορικής, προϋποθέτει την πλήρη συνεργασία τόσο μεταξύ αυτών όσο και με το, σε παραγωγική λειτουργία ευρισκόμενο, Πληροφοριακό Σύστημα, του οποίου ο ρόλος αναδεικνύεται «στρατηγικός» και συνάμα «επικουρικός» για την επιτυχή υλοποίηση και των δύο έργων. Τα κάθε μορφής αποτελέσματα (αρχεία, καταστάσεις, εκτυπώσεις κά) του υπάρχοντος συστήματος θα αποτελέσουν το «πρότυπο ελέγχου» της ορθότητας των αποτελεσμάτων των νέων υπό ανάπτυξη συστημάτων. ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 27 / 82

28 Α.3 Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου του έργου τρόπος υλοποίησης Α.3.1. Αντικείμενο του διαγωνισμού Αφορά την παροχή των κάτωθι υπηρεσιών προκειμένου να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία των υποσυστημάτων και των εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος του Οίκου Ναύτου: Συντήρηση - Υποστήριξη του λογισμικού των λειτουργικών συστημάτων των εξυπηρετητών του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ Συντήρηση υποστήριξη της βάσης δεδομένων 1 Συντήρηση υποστήριξη του λογισμικού εφαρμογών Τροποποιήσεις του υπάρχοντος λογισμικού και της βάσης δεδομένων Μεταφορά Τεχνογνωσίας Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Παροχή επιλεγμένων αρχείων, σε μορφή ASCII. Ανάπτυξη νέων εφαρμογών 60 ανθρωποωρών Ο ανάδοχος με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, θα παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ καθώς και στις δικές του, όπου είναι κατά περίπτωση περισσότερο αποτελεσματική η παρέμβασή του. Το έργο θα είναι διάρκειας (12) δώδεκα μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους έξι (6) μήνες. Α.3.2. Υπηρεσίες συντήρησης Διακρίνονται σε: Διορθωτική συντήρηση διόρθωση σφαλμάτων των εφαρμογών που εμφανίζονται κατά την παραγωγική λειτουργία 1 Δεν συμπεριλαμβάνονται στην συντήρηση η βάση δεδομένων και οι εφαρμογές Λογισμικού του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, αλλά μόνον η διαχείριση του λειτουργικού προγράμματος NOVELL (διαχείριση χρηστών, δικαιωμάτων κά) του συστήματος αυτού. ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 28 / 82

29 Προληπτική συντήρηση τροποποιήσεις των εφαρμογών κατά την φάση της παραγωγικής λειτουργίας, με στόχο τον εντοπισμό και τη διόρθωση αφανών (λανθανόντων) ελαττωμάτων του λογισμικού πριν την εκδήλωσή τους ως ουσιαστικά σφάλματα. Οι υπηρεσίες τροποποίησης αφορούν μεταβολές τμήματος εφαρμογών για αλλαγές μικρής κλίμακας στον κώδικα και στην δομή της βάσης δεδομένων και διακρίνονται σε: Προσαρμοστική συντήρηση τροποποιήσεις και παρεμβάσεις στις εφαρμογές κατά την φάση της παραγωγικής λειτουργίας με στόχο την προσαρμογή τους και τη διατήρησή τους σε λειτουργία σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Τροποποίηση του υφιστάμενου λογισμικού κυρίως προκειμένου η λειτουργία του Ο.Ν. να είναι σύμφωνη με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Βελτιστοποιητική συντήρηση τροποποιήσεις των εφαρμογών κατά τη φάση της παραγωγικής λειτουργίας, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης ή της συντηρησιμότητάς τους. Οι υπηρεσίες συντήρησης - υποστήριξης λογισμικού που θα παρέχει ο ανάδοχος στα πλαίσια των τροποποιήσεων μεταβολών του λογισμικού και της δομής των δεδομένων, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, περιλαμβάνουν: 1. Διορθωτικές ενέργειες προκειμένου να αντιμετωπισθούν αλλαγές του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας.(πχ. Αλλαγές μισθολογίου, φορολογικές τροποποιήσεις, έκτακτες αναδρομικές αποδοχές κά.) 2. Διορθωτικές ενέργειες σε αστοχίες ή αδυναμίες του Λογισμικού Εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων αμέλειας και κακής ή και λανθασμένης χρήσης του λογισμικού εφαρμογών. 3. Ενέργειες για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του Λογισμικού Εφαρμογών μετά από ελεγχόμενες παρεμβάσεις βελτίωσης μικρής κλίμακας τμημάτων του Εξοπλισμού Πληροφορικής που έχουν αποτέλεσμα την εμφάνιση σφαλμάτων. 4. Μικρής κλίμακας βελτιώσεις του Περιβάλλοντος Χρήσης του λογισμικού εφαρμογών είτε αφορά υλοποίηση νέων τρόπων χρήσης των διαθεσίμων λειτουργιών και εφαρμογών είτε αφορά νέους τρόπους παρουσίασης των δεδομένων (π.χ. νέες εκτυπώσεις). 5. Ενέργειες όσον αφορά την βελτιστοποίηση της λειτουργίας της βάσης δεδομένων και της δικτυακής απόδοσης. ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 29 / 82

30 6. Σχέδιο backup restore και επαναφορά στην πρότερη κατάσταση του λογισμικού, σε περίπτωση βλάβης υλικού ή λογισμικού. 7. Παροχή επιλεγμένων αρχείων δεδομένων σε μορφή ASCII για περαιτέρω επεξεργασία. Α.3.3. Υπηρεσίες μεταφοράς τεχνογνωσίας Θα παρέχονται στις εγκαταστάσεις του Ο.Ν., και θα συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής: εκπαίδευση τουλάχιστον δύο (2) υπαλλήλων του Ο.Ν. στην καθημερινή διαχείριση του συστήματος στην διαχείριση χρηστών στην λήψη αντιγράφων ασφαλείας, στην ασφαλή επανεκκίνηση των εξυπηρετητών κά Α.3.4 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αφορούν την αξιοποίηση της εμπειρίας του Αναδόχου σε ανάλογα συστήματα και την υποβοήθηση των αρμοδίων Οργάνων του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ στην λήψη αποφάσεων, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη η διαχείριση του «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ» της υπηρεσίας. Α.3.5. Δημιουργία νέων εφαρμογών Κρίνεται απαραίτητη και θα πρέπει ο Ανάδοχος να τις υλοποιήσει στα πλαίσια του υπάρχοντος συστήματος και να τις εντάσσει ενσωματώσσει στο υπάρχον. Α.3.6. Διοίκηση του έργου Η επικοινωνία της υπηρεσίας με τον ανάδοχο θα γίνεται κατά κύριο λόγο με την Δ/νση Διοίκησης & Προσωπικού, τμήμα Πληροφορικής και νέων Τεχνολογιών, αλλά και με οποιαδήποτε Διεύθυνση ή Τμήμα, αντιμετωπίσει προβλήματα στην λειτουργία του συστήματος. Η υπηρεσία συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου με στόχο: 1. την αποτελεσματική επίβλεψη και τον έλεγχο της προόδου του έργου 2. την ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών Η υπηρεσία αποφασίζει για: 1. την επιλογή των αιτημάτων 2. την διεξαγωγή συνεννοήσεων με τον ανάδοχο, προκειμένου να καθοριστεί για κάθε αίτημα το μέγεθός του και ο συνολικά απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης. 3. την ορθότητα των παραδοτέων ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 30 / 82

31 Α.3.7. Διαδικασία υλοποίησης του έργου Η παροχή υπηρεσιών ενεργοποιείται από την Υπηρεσία εγγράφως, τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά, ανάλογα με την φύση και το επείγον του αιτήματος. Η υπηρεσία έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας του έργου. Ο ανάδοχος έχει την κύρια ευθύνη της παροχής υπηρεσιών Συντήρησης και Υποστήριξης εφαρμογών, της δομής των δεδομένων, της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της παροχής διαφόρων στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν το σύστημα. Ο ανάδοχος υποχρεούται: 1. Να παρευρίσκεται όποτε απαιτείται στα γραφεία του Ο.Ν. Πειραιά η Αθηνών, όλο το διάστημα της εργάσιμης ημέρας. 2. Να παρέχει συνεχή τηλεφωνική υποστήριξη όλων των χρηστών, τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Οργανισμού. 3. Να προβαίνει στην άμεση αντιμετώπιση των αναφερόμενων προβλημάτων τηλεφωνικά (όταν είναι εφικτό) ή με την παρουσία του στα γραφεία του Οργανισμού, ανάλογα με τον βαθμό κρισιμότητας και προτεραιότητας σφάλματος, όπως ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεσης υπηρεσιών συντήρησης λογισμικού. 4. Να τηρεί σύστημα παρακολούθησης - διαχείρισης αιτημάτων. 5. Να διατηρεί αντίγραφα όλων των εκδόσεων του λογισμικού. 6. Να εκπαιδεύσει δύο τουλάχιστον στελέχη στην καθημερινή διαχείριση του συστήματος, παρέχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και τεκμηρίωση. 7. Να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του υπάρχοντος συστήματος και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των υπαρχόντων μητρώων αρχείων από τα νέα πληροφοριακά συστήματα. 8. Να παρέχει, εντός προσυμφωνημένου χρονοδιαγράμματος, τα δεδομένα που θα ζητηθούν σε μορφή ASCII. Η υπηρεσία, μέσω του τμήματος Πληροφορικής και νέων Τεχνολογιών, συλλέγει καθημερινά τα αιτήματα των λειτουργικών μονάδων και συντάσσει εβδομαδιαίο φύλλο αιτημάτων το οποίο και προωθεί προς τον ανάδοχο, πριν από την τακτική εβδομαδιαία επίσκεψη. Μετά το πέρας της επίσκεψης του, ο ανάδοχος, συμπληρώνει φύλλο ημερήσιων εργασιών, στο οποίο αναφέρονται οι εργασίες οι οποίες ολοκληρώθηκαν και το οποίο συνυπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος Πληροφορικής. Τα αιτήματα τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν, προγραμματίζονται στα πλαίσια των επόμενων επισκέψεων. ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 31 / 82

32 Α.4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4.1.Προδιαγραφές Μεθοδολογίας Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τηρήσει Μεθοδολογία η οποία θα εξασφαλίζει τα ακόλουθα: 1. Διαχείριση και παρακολούθηση των απαιτήσεων αιτημάτων. Να τηρηθεί μεθοδολογία για καταγραφή και παρακολούθηση των απαιτήσεων αιτημάτων καθώς και χρήση διαδικασιών για τον εντοπισμό και επιδιόρθωση σφαλμάτων, όσο το δυνατόν νωρίτερα Προδιαγραφές Εκτέλεσης ελέγχων και δοκιμών Στον κώδικα που τροποποιείται θα πρέπει να εκτελούνται τα ακόλουθα επίπεδα ελέγχων και δοκιμών: Δοκιμές μονάδας Δοκιμές ολοκλήρωσης Δοκιμές Συστήματος Δοκιμές αποδοχής χρηστών 4.3. Προδιαγραφές εκτέλεσης υπηρεσιών συντήρησης λογισμικού. Σε ότι αφορά την κατάταξη των σφαλμάτων ισχύουν τα ακόλουθα: Α. - Σύμφωνα με το βαθμό κρισιμότητας: Διακοσμητικού χαρακτήρα σφάλματα. Αφορούν την συνολική παρουσίαση των δεδομένων και το σχεδιασμό της Διεπαφής των εφαρμογών, αλλά δεν επιβαρύνουν τη λειτουργία της εφαρμογής, αν και προκαλεί την ενόχληση των χρηστών. Μικρής εμβέλειας σφάλματα. Στην περίπτωση αυτή, ενώ έχουμε κάποιας μορφής αστοχία του λογισμικού, μπορούμε να συνεχίσουμε την λειτουργία της εφαρμογής. Μείζονος εμβέλειας σφάλματα. Τα σφάλματα αυτά περιορίζουν την αποτελεσματικότητα της επιχειρησιακής λειτουργίας αλλά δεν την διακόπτουν. Αυτή συνεχίζεται με χαμηλότερους ρυθμούς ή ένα μέρος της απενεργοποιείται για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ο πολίτης δεν αντιλαμβάνεται την ύπαρξή τους. Κρίσιμα σφάλματα. Αυτά αποτελούν πρόβλημα για την εκτέλεση της επιχειρησιακής λειτουργίας που η εφαρμογή αυτοματοποιεί, επιφέροντας την διακοπή της. Τα σφάλματα αυτά γίνονται αντιληπτά από τον πολίτη. Β. Σύμφωνα με το βαθμό προτεραιότητας: ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 32 / 82

ιακήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για το Έργο <<ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ (e-οικοσ ΝΑΥΤΟΥ)>>

ιακήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για το Έργο <<ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ (e-οικοσ ΝΑΥΤΟΥ)>> ιακήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για το Έργο Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συνοπτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002843094 2015-06-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002843094 2015-06-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 11-06-2015 Αριθ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- EKA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Παρασκευή Τσώτσου Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757, 670 prom5@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 13Π /2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ fax.: 27540 29199 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600,00 με Φ.Π.Α. και απρόβλεπτα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΝΑΙ/) ΑΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΑΓΝ ΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011 Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Η ΕΛΠΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ YΠΗΡΕΣΙΑ:Διοικητική ΤΜΗΜΑ : Oικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ : Γρ.Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ.

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07/02/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1751/706415

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ)

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ) Ολοκληρωμένο Σεμινάριο (Διάρκεια: 10 ώρες) Ειδικό στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσίων Συμβάσεων με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία 28 & 29 Σεπτ. // 30 Σεπτ. & 01 Οκτ. // 08 & 09 Οκτ. // το Σεμινάριο:

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Β Γ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 :ΕΠΑΡΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΘΕΜΑ: Σύσταση μη Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στο Δήμο Φαρκαδόνας.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΘΕΜΑ: Σύσταση μη Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στο Δήμο Φαρκαδόνας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φαρκαδόνα, 03 09 2015 Αρ. Πρ.: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Σύσταση μη Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Β/3073 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center Ειδικό στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την Ορθή Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & ΚΗΜΔΗΣ 24 Απριλίου // 10::00-15:00 Επανάληψη 21 Μαΐου // 10::00-15:00 Τρίτη 26

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ» CPV 79211200-8

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ» CPV 79211200-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 9-12- 2014 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μαρία Κουνελάκη Αθήνα, 6/8/2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Ένταξη του κλάδου ασθενείας ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ». Σχετικό: 1.Νόμος υπ αρίθμ. 4052 /2012 άρθρο 13 παρ.17 (ΦΕΚ 41/Α/1-3- 2012).

Προς: Θέμα: «Ένταξη του κλάδου ασθενείας ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ». Σχετικό: 1.Νόμος υπ αρίθμ. 4052 /2012 άρθρο 13 παρ.17 (ΦΕΚ 41/Α/1-3- 2012). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr Αθήνα, 30 Απριλίου 2012 Αρ. Πρωτ.: 20589 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της επιλεξιμότητας, της νομιμότητας και κανονικότητας των απαιτήσεων πληρωμών του έργου, καθώς και η διεκπεραίωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 17/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3/Γ.Π./οικ.23726 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΡΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΡΟΥ Μυτιλήνη 27/10/2014 Αρ. Πρωτ. 8983 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 3D printing

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με το θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα :

Αναφορικά με το θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα : Αθήνα, 29-1-2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 2105215294,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»...

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»... ΑΔΑ: Β4ΤΧ46Ψ8Β7-5ΡΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»... 5 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Δημήτρης Σταματιάδης, προϊστάμενος Μονάδας Β - Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Ιωνίας αρ. 200 & Ιακωβάτων 61 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Παπαδοπούλου ΤΗΛ. 210 2112000-9 ΦΑΞ: 210 2112020-1 Email: eyd@eede.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ».

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ». Αθήνα 14.11.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΛΟΣ: 8-5-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:41682 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII) Περιεχόμενα ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ή ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 3 ΟΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β 865, 1079 και

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β 865, 1079 και ΑΔΑ: 6ΨΟ1Η-506 ΦΕΚ: Β 823/12-5-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002617823 2015-03-05

15PROC002617823 2015-03-05 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣAMΟΥ Μυτιλήνη 05/03/2015 Αρ. Πρωτ. 1096 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ACCURATE HEALTH AUDITING & CONSULTING A.E.

ACCURATE HEALTH AUDITING & CONSULTING A.E. Προς Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Αξιότιμοι κύριοι, Σε συνέχεια της επιστολής που μας στείλατε με ημερομηνία 13 Μαρτίου 2014, σας αποστέλλουμε την οικονομική μας προσφορά προς τον Σύλλογο σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδ.: Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 4.5.2015 Αριθμ. πρωτ.: 18715 ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. Το λογισµικό «Λογιστήριο ΝΠΔΔ» έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από την Anadelta Software για να καλύψει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 15 / 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιστιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1246ΨΖ2Ν-Η4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)

ΑΔΑ: 4Α1246ΨΖ2Ν-Η4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) Ταχ. Δν/ση Iπποκράτους 35, 5 ος όροφος, Αθήνα Ταχ. 10680 Κώδικας Πληροφορί Φραντζέσκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ε θνικός Ο ργανισμός Π αροχής Υ πηρεσιών Υ γείας www.eopyy.gov.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σας ενημερώνουμε ότι με την 1137 Απόφαση (ΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Περίγραμμα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική Διεύθυνση: Διεύθυνση: Τμήμα: Άμεσα Προϊστάμενος (τίτλος): Άμεσα Υφιστάμενοι (τίτλοι): Τίτλος θέσης: Κλάδος / Ειδικότητα: Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. http://www.e-syntagografisi.gr

Μυτιλήνη, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. http://www.e-syntagografisi.gr Μυτιλήνη, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 http://www.e-syntagografisi.gr Η διασφάλιση της υγείας των ασθενών και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους Πολίτες Η επίτευξη σημαντικών οικονομιών στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα