ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΡΙΣΜΟΙ. Άρθρο 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΡΙΣΜΟΙ. Άρθρο 1"

Transcript

1 Νόµος 1597/1986 «Προστασία και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηµατογραφίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 68/ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 1. Η προστασία της κινηµατογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση του Κράτους που µεριµνά για την ανάπτυξή της. 2. Το Κράτος οφείλει να παίρνει τα αναγκαία µέτρα για την ηθική και υλική ενίσχυση της παραγωγής, της διανοµής και της προώθησης των ελληνικών κινηµατογραφικών ταινιών και για τη βελτίωση της κινηµατογραφικής παιδείας του λαού. 3. Ο Υπουργός Πολιτισµού έχει τη γενική αρµοδιότητα και εποπτεία για όσα θέµατα αναφέρονται στις υποχρεώσεις του Κράτους, που ορίζονται στο νόµο αυτόν. 4. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Πολιτισµού και των κατά περίπτωση αρµόδιων υπουργών, µεταβιβάζονται στο Υπουργείο Πολιτισµού αρµοδιότητες άλλων υπουργείων για θέµατα κινηµατογράφου. Με όµοιο προεδρικό διάταγµα συνιστάται διυπουργική επιτροπή αποτελούµενη από τον προϊστάµενο της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού και από τους προϊσταµένους υπηρεσιών άλλων υπουργείων, που ασχολούνται άµεσα ή έµµεσα µε θέµατα κινηµατογράφου και οι αρµοδιότητές τους δεν υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισµού. Η γνώµη της διυπουργικής επιτροπής είναι αναγκαία για την έκδοση οποιασδήποτε σχετικής απόφασης από τα άλλα υπουργεία εκτός του Υπουργείου Πολιτισµού. Το προεδρικό διάταγµα που συνιστά αυτή την επιτροπή ορίζει τη σύνθεση, τη διαδικασία λειτουργίας της και κάθε απαραίτητη λεπτοµέρεια. 5. Το προβλεπόµενο από τις ισχύουσες διατάξεις Γνωµοδοτικό Συµβούλιο Κινηµατογραφίας γνωµοδοτεί ή αποφασίζει και για όσα θέµατα ορίζει ο νόµος. Άρθρο 2 1. Η κινηµατογραφική τέχνη είναι ελεύθερη σύµφωνα µε τους ορισµούς του Συντάγµατος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό µέτρο απαγορεύεται. 2. Συνιστάται επιτροπή νεότητας σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 36 του νόµου αυτού. Η σύσταση και η λειτουργία αυτής της επιτροπής σκοπεύει να συµβάλλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων ως ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών χωρίς να θίγεται η ελευθερία έκφρασης και διάδοσης των κινηµατογραφικών έργων. 3. Η κατάσχεση κινηµατογραφικών ταινιών µετά την προβολή τους επιτρέπεται µόνο στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Σύνταγµα για την κατάσχεση εφηµερίδων και άλλων εντύπων. Άρθρο 3 [Το άρθρο 3 καταργήθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α 25)] Άρθρο 4 1. Κινηµατογραφικό έργο είναι εκείνο, που αποτυπώνεται σε υλικό φορέα εικόνας ή εικόνας και ήχου και προορίζεται για κινηµατογραφική ή τηλεοπτική ή οποιαδήποτε άλλη οπτικοακουστική µετάδοση, όποιο και αν είναι το περιεχόµενο και η διάρκειά του και όποιες και αν είναι οι µέθοδοι, τα µέσα και τα υλικά, που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή, την αναπαραγωγή ή την προβολή του, είτε είναι ήδη γνωστά είτε θα εφευρεθούν στο µέλλον. 2. Κινηµατογραφική ταινία είναι κάθε αντίτυπο ενός ολοκληρωµένου κινηµατογραφικού έργου, που είναι όµοιο µε το πρωτότυπο και προορίζεται για δηµόσια ή ιδιωτική προβολή. Σε κάθε αντίτυπο διατηρούνται όλα τα δικαιώµατα, σχετικά µε την οικονοµική εκµετάλλευσή του.

2 3. Κινηµατογραφική ταινία µεγάλου µήκους είναι η ταινία των 35 χιλιοστοµέτρων, που έχει µήκος ίσο ή µεγαλύτερο από µέτρα, είτε έχει επινοηµένο µύθο είτε είναι ταινία τεκµηρίωσης (ντοκιµαντέρ). 4. Κινηµατογραφική ταινία µικρού µήκους είναι η ταινία των 35 χιλιοστοµέτρων, που έχει µήκος µικρότερο από 1600 µέτρα, είτε έχει επινοηµένο µύθο είτε είναι ταινία τεκµηρίωσης (ντοκιµαντέρ). 5. Κινηµατογραφική ταινία επικαίρων είναι η ταινία των 35 χιλιοστοµέτρων, που έχει µήκος ίσο ή µεγαλύτερο από 200 µέτρα και σκοπεύει να προβάλει πρόσφατα θέµατα, γεγονότα και ειδήσεις. 6. Η διάκριση κινηµατογραφικών ταινιών άλλου σχήµατος σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους βασίζεται στην αντιστοιχία της διάρκειας προβολής τους µε τη διάρκεια προβολής ταινιών µεγάλου ή µικρού µήκους ή επικαίρων. Άρθρο 5 1. Για το χαρακτηρισµό ταινίας µυθοπλασίας µεγάλου ή µικρού µήκους ως ελληνικής και τη χορήγηση πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) οι διάλογοι της ταινίας στην πρωτότυπη εκδοχή της να είναι κατά ποσοστό τουλάχιστον 51 % στην ελληνική γλώσσα, και β) η ταινία να συγκεντρώνει συνολικά τουλάχιστον 51 µόρια, σύµφωνα µε τα κριτήρια και τη µοριοδότηση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 2. Τα κριτήρια που εκτιµώνται σύµφωνα µε την παράγραφο 1β του παρόντος άρθρου και η αντίστοιχη µοριοδότηση καθορίζονται ως ακολούθως: Α) 16 µόρια, εάν ο παραγωγός -φυσικό πρόσωπο της ταινίας είναι Έλληνας και σε περίπτωση που ο παραγωγός είναι νοµικό πρόσωπο, η καταστατική του έδρα βρίσκεται στην Ελλάδα και ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού είναι Έλληνας µε κατοικία στην Ελλάδα. Β) 16 µόρια, εάν ο σκηνοθέτης της ταινίας είναι Έλληνας. Γ) 14 µόρια, εάν ο σεναριογράφος του πρωτότυπου σεναρίου της ταινίας είναι Έλληνας. ) Εάν το σενάριο της ταινίας αποτελεί διασκευή λογοτεχνικού έργου, 2 µόρια, εάν ο συγγραφέας του έργου είναι Έλληνας και ή 12 µόρια, εάν και ο σεναριογράφος του σεναρίου που βασίστηκε στο λογοτεχνικό έργο είναι Έλληνας. Ε) 4 µόρια, εάν η µουσική επένδυση της ταινίας συνίσταται αποκλειστικώς σε πρωτότυπη µουσική που είναι έργο Έλληνα µουσικοσυνθέτη. ΣΤ) 2 µόρια, εάν στην ταινία έχει χρησιµοποιηθεί ως µουσική επένδυση έργο Έλληνα συνθέτη και 3 µόρια, εάν στη µουσική επένδυση της ταινίας περιλαµβάνονται συνθέσεις που άλλες πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος και άλλες του προηγούµενου (Ε) κριτηρίου. Ζ) 8 µόρια, εάν οι ηθοποιοί που εµφανίζονται στους πρώτους ρόλους της ταινίας είναι Έλληνες. Η) 4 µόρια, εάν οι ηθοποιοί που εµφανίζονται στους δεύτερους ρόλους της ταινίας είναι Έλληνες. Θ) 4 µόρια, εάν ο διευθυντής φωτογραφίας της ταινίας είναι Έλληνας. Ι) 2 µόρια, εάν ο σκηνογράφος της ταινίας είναι Έλληνας. ΙΑ) 2 µόρια, εάν ο ενδυµατολόγος της ταινίας είναι Έλληνας. ΙΒ) 5 µόρια, εάν το σύνολο του τεχνικού προσωπικού που εργάστηκε στην ταινία είναι Έλληνες. ΙΓ) 2 µόρια, εάν ο τεχνικός εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για το γύρισµα της ταινίας ανήκει σε Έλληνα ή σε νοµικό πρόσωπο του οποίου η καταστατική έδρα βρίσκεται στην Ελλάδα και ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού είναι Έλληνας µε κατοικία στην Ελλάδα. Ι ) 4 µόρια, εάν ο µοντέρ της ταινίας είναι Έλληνας. ΙΕ) 3 µόρια, εάν ο ηχολήπτη ς της ταινίας είναι Έλληνας. ΙΣΤ) 3 µόρια, εάν τα εργαστήρια όπου έγινε η επεξεργασία εικόνας της ταινίας βρίσκονται στην Ελλάδα. ΙΖ) 2 µόρια, εάν τα εργαστήρια όπου έγινε η επεξεργασία του ήχου της ταινίας βρίσκονται στην Ελλάδα. ΙΗ) 2 µόρια, εάν η µεταπαραγωγική διαδικασία της ταινίας ολοκληρώνεται στην Ελλάδα. ΙΘ) 9 µόρια, εάν η ταινία έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που τα γυρίσµατα πραγµατοποιήθηκαν κατά ορισµένο µόνο ποσοστό στην Ελλάδα, τα µόρια προσδιορίζονται µε βάση το ποσοστό αυτό εφαρµοζόµενο επί του συνόλου των 9 µορίων.

3 3. Για το χαρακτηρισµό ταινίας τεκµηρίωσης (ντοκιµαντέρ) µεγάλου ή µικρού µήκους ως ελληνικής και τη χορήγηση πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η γλώσσα όλων των σχολίων, των κειµένων και τις αφηγήσεις της ταινίας, στην πρωτότυπη εκδοχή της, να είναι στην ελληνική γλώσσα κατά ποσοστό τουλάχιστον 51%, και β) η ταινία να συγκεντρώνει συνολικά τουλάχιστον 51 µόρια, σύµφωνα µε τα κριτήρια και τη µοριοδότηση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Κατ' εξαίρεση, εφόσον η ταινία δεν περιλαµβάνει σχόλια ή και κείµενα ή και αφήγηση, για το χαρακτηρισµό της ταινίας λαµβάνεται υπόψη µόνο η προϋπόθεση του εδαφίου β' της παρούσας παραγράφου. 4. Τα κριτήρια και η µοριοδότηση που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου για τις ταινίες µυθοπλασίας ισχύουν και για τις ταινίες τεκµηρίωσης µε εξαίρεση τα κριτήρια (Η), (Θ) και (ΙΘ) και τα αντίστοιχα µόρια, τα οποία καθορίζονται και ισχύουν αποκλειστικά για τις ταινίες τεκµηρίωσης ως εξής: Γ.Γ. 8 µόρια, εάν ο σεναριογράφος της ταινίας είναι Έλληνας και ή 6 µόρια, εάν υπάρχει επιστηµονικός ή άλλος ειδικός σύµβουλος Έλληνας. Σε περίπτωση που στους συντελεστές της ταινίας δεν συµπεριλαµβάνεται ειδικός σύµβουλος, αλλά µόνο σεναριογράφος και είναι Έλληνας, 14 µόρια. Θ.Θ. 10 µόρια, εάν ο διευθυντής φωτογραφίας είναι Έλληνας, Ι.Θ.Θ. 3 µόρια, εάν η ταινία έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που τα γυρίσµατα πραγµατοποιήθηκαν κατά ορισµένο µόνο ποσοστό στην Ελλάδα, τα µόρια προσδιορίζονται µε βάση το ποσοστό αυτό εφαρµοζόµενο επί του συνόλου των 3 µορίων. 5. Για το χαρακτηρισµό ταινίας κινουµένου σχεδίου ως ελληνικής και τη χορήγηση πιστοποιητικού ελληνικότητας ισχύουν όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. [Το άρθρο 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.16 άρθρ.80 Ν.3057/2002 (ΦΕΚ Α 239)] 6. Τα κριτήρια και η µοριοδότηση που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου για τις ταινίες µυθοπλασίας ισχύουν και για τις ταινίες κινουµένων σχεδίων, µε εξαίρεση τα κριτήρια (Ζ), (Η), (Θ), (Ι), (ΙΑ) και (ΙΘ) και τα αντίστοιχα µόρια. Αντί αυτών εφαρµόζονται τα ακόλουθα κριτήρια και µόρια, που ισχύουν αποκλειστικά για τις ταινίες κινουµένων σχεδίων: Ζ.Ζ.Ζ. 4 µόρια, εάν οι φωνές των πρώτων ρόλων της ταινίας αποδίδονται από Έλληνες ηθοποιούς. Η.Η.Η. 2 µόρια εάν ο δηµιουργός -εµψυχωτής (animator) είναι Έλληνας, Θ.Θ.Θ. 6 µόρια, εάν ο καλλιτεχνικός διευθυντής (art director) είναι Έλληνας Ι.Ι.Ι. 5 µόρια, εάν ο δηµιουργός -σκηνοθέτης (Iay out supervisor) είναι Έλληνας, Ι.Θ.Θ. 9 µόρια, εάν η ταινία έχει παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η ταινία παρήχθη κατά ορισµένο µόνο ποσοστό στην Ελλάδα, τα µόρια προσδιορίζονται µε βάση το ποσοστό αυτό εφαρµοζόµενο επί του συνόλου των 9 µορίων. 7. Για την εφαρµογή των κριτηρίων των προηγούµενων παραγράφων στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν περισσότεροι συντελεστές για κάθε κριτήριο, από τους οποίους δεν είναι όλοι Έλληνες, τα αντιστοιχούντα στο κριτήριο µόρια διαιρούνται µε τον αριθµό των συντελεστών και απονέµονται αναλόγως του αριθµού των συµµετεχόντων Ελλήνων. 8. Για την εφαρµογή των κριτηρίων των προηγούµενων παραγράφων οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Κύπριοι πολίτες εξοµοιώνονται µε τους Έλληνες πολίτες. 9. Σε περίπτωση διεθνούς συµπαραγωγής µε συµµετοχή Έλληνα παραγωγού, ο χαρακτηρισµός της ταινίας ως ελληνικής ή µη καθορίζεται από τις ισχύουσες διεθνείς συµφωνίες. 10. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού καθορίζονται η διαδικασία και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την έκδοση του πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Άρθρο 6 1. Το ελάχιστο όριο τεχνικού προσωπικού για την παραγωγή κινηµατογραφικής ταινίας µεγάλου µήκους µε επινοηµένο µύθο είναι δεκατρία µέλη όταν η ταινία γυρίζεται σε 35ΜΜ και ένδεκα µέλη όταν η ταινία γυρίζεται σε 16ΜΜ. Οι ειδικότητες των µελών καθορίζονται από τον παραγωγό ή το διευθυντή παραγωγής, το σκηνοθέτη και το διευθυντή φωτογραφίας ανάλογα µε τις ανάγκες της ταινίας.

4 2. Οι τεχνικοί πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούµενα από το νόµο προσόντα για την άσκηση του επαγγέλµατος στην ειδικότητά τους. Η προϋπόθεση αυτή ισχύει για κάθε τεχνικό που απασχολείται στην παραγωγή και πέρα από το παραπάνω ελάχιστο όριο. 3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, έπειτα από σύµφωνη γνώµη του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου Κινηµατογραφίας µπορεί να εξαιρεθούν από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ταινίες µε πειραµατικό χαρακτήρα και ιδιάζουσες ανάγκες παραγωγής. 4. εν επιστρέφεται στον παραγωγό, κατά τις διατάξεις του επόµενου άρθρου, ο φόρος από ταινία που γυρίστηκε χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού. Η σχετική πιστοποίηση γίνεται από το Γνωµοδοτικό Συµβούλιο Κινηµατογραφίας. 5. Η σχέση των τεχνικών κινηµατογράφου και τηλεόρασης µε τις αντίστοιχες επιχειρήσεις παραγωγής είναι σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου µε όλες τις συνέπειες που απορρέουν από τον χαρακτηρισµό αυτόν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ Ενίσχυση ελληνικής κινηµατογραφίας. Άρθρο 7 1. Ποσό ίσο µε το 50% του φόρου δηµόσιων θεαµάτων, που εισπράττεται κάθε χρόνο από την προβολή κινηµατογραφικών ταινιών, διατίθεται για την ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης, την ενίσχυση της ελληνικής κινηµατογραφίας καθώς και για τη µελέτη και την άσκηση της πολιτιστικής πολιτικής στον τοµέα του κινηµατογράφου. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού µπορεί να διατεθεί σταδιακά και µέσα σε τρία χρόνια από τη δηµοσίευση του παρόντος και άλλο ποσοστό µέχρι το 100% του παραπάνω φόρου, αφαιρουµένων των εξόδων είσπραξης, για τον ίδιο σκοπό. 2. Το ποσό του φόρου αυτού εγγράφεται σε ειδικό άρθρο του προϋπολογισµού εσόδων του Κράτους. Ισόποση πίστωση εγγράφεται σε ειδικό άρθρο του προϋπολογισµού εξόδων του Υπουργείου Πολιτισµού. 3. Από την παραπάνω πίστωση καταβάλλεται κάθε χρόνο στον παραγωγό ελληνικής ταινίας µεγάλου µήκους το ισόποσο του φόρου, που εισπράχθηκε από την προβολή της ταινίας. Το ποσό αυτό συνυπολογίζεται µε τα έσοδα από την εκµετάλλευση της ταινίας και όταν το σύνολο καλύψει, είτε στη διάρκεια του πρώτου είτε στα επόµενα χρόνια της προβολής της, τα βεβαιωµένα έξοδα παραγωγής της ταινίας, παύει η καταβολή του ποσού αυτού. Στον παραγωγό ελληνικής ταινίας µικρού µήκους καταβάλλεται υπό τους ίδιους όρους ποσό ίσο µε το 10% του φόρου, που εισπράχθηκε από την προβολή της ταινίας ως µέρους προγράµµατος. 4 α. Κάθε χρόνο επιστρέφεται στις επιχειρήσεις χώρων προβολής ταινιών που προβάλλουν ελληνικές ταινίες ποσοστό του ειδικού φόρου που εισπράχθηκε από τα εισιτήρια που πραγµατοποίησε η επιχείρηση στη διάρκεια του χρόνου, το ύψος του οποίου υπολογίζεται ανά οθόνη και αναλόγως του αριθµού και των εβδοµάδων προβολής των ταινιών, σύµφωνα µε τα παρακάτω εδάφια. Ως «επιχείρηση χώρων προβολής ταινιών» νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει την εκµετάλλευση αίθουσας ή αιθουσών (χειµερινοί χώροι) ή υπαίθριου χώρου µε µία ή περισσότερες οθόνες προβολής αντιστοίχως, οι οποίες βρίσκονται στον ίδιο τόπο και λειτουργούν υπό την επωνυµία ή και το σήµα της ίδιας επιχείρησης («επιχείρηση»). Ως «εβδοµάδα προβολής» νοείται για τους χειµερινούς χώρους προβολής το σύνολο επτά συναπτών ηµερών κατά τους µήνες Σεπτέµβριο, Οκτώβριο, Νοέµβριο, εκέµβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο κάθε χρόνου και για τους υπαίθριους χώρους προβολής το σύνολο επτά συναπτών ή µη ηµερών κατά τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο κάθε χρόνου. Θεωρούνται επίσης ως εβδοµάδα προβολής για τους χειµερινούς χώρους προβολής το χρονικό διάστηµα από 15 εκεµβρίου έως 15 Ιανουαρίου και το χρονικό διάστηµα από τη ευτέρα που προηγείται έως τη ευτέρα που έπεται της Κυριακής του Πάσχα, εάν κατά τη διάρκειά τους προβάλλονται σε δύο κύριες βραδινές προβολές ελληνικές ταινίες και έχει προηγηθεί µέχρι 20ής ώρας προβολή ελληνικής ή ξένης παιδικής ταινίας. [Το εδάφιο α' αντικαταστάθηκε µε την παρ.15 άρθρ.80 Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ Α 239)] β. Ως βάση υπολογισµού του αναλογούντος σε κάθε επιχείρηση ποσοστού του επιστρεφόµενου φόρου σύµφωνα µε το παραπάνω εδάφιο α ορίζονται τα εξής ποσοστά:

5 α.α. Για κάθε οθόνη χειµερινού χώρου προβολής το: -30% για µια εβδοµάδα προβολής ταινίας, -40% για δύο εβδοµάδες προβολής ταινίας, -48% για τρεις εβδοµάδες προβολής ταινίας, -55% για τέσσερις εβδοµάδες προβολής τουλάχιστον δύο ταινιών, -60% για πέντε εβδοµάδες προβολής τουλάχιστον δύο ταινιών, -65% για έξι εβδοµάδες προβολής τουλάχιστον δύο ταινιών, -70% για επτά εβδοµάδες προβολής τουλάχιστον τριών ταινιών, -80% για οκτώ εβδοµάδες προβολής τουλάχιστον τριών ταινιών. β.β. Για κάθε οθόνη υπαίθριου χώρου προβολής το: -30% για µια εβδοµάδα προβολής ταινίας, -45% για δύο εβδοµάδες προβολής ταινίας, -55% για τρεις εβδοµάδες προβολής ταινίας, -70% για τέσσερις εβδοµάδες προβολής τουλάχιστον δύο ταινιών, -80% για πέντε εβδοµάδες προβολής δύο τουλάχιστον ταινιών. γ.γ. Τ α αναλογούντα τελικώς σε κάθε επιχείρηση ποσά του επιστρεφόµενου φόρου, σύµφωνα µε το παραπάνω εδάφιο α, διαµορφώνονται µε βάση των παραπάνω υπό α.α. και β.β. ποσοστών αναλόγως του αριθµού των οθονών προβολής των οποίων την εκµετάλλευση έχει η επιχείρηση, ως εξής: -επιχείρηση µε µία έως δύο οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 100% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, -επιχείρηση µε τρεις οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 80% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, -επιχείρηση µε τέσσερις οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 75% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, -επιχείρηση µε πέντε οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, -επιχείρηση µε έξι οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 65% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, -επιχείρηση µε επτά οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, -επιχείρηση µε οκτώ οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 55% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, -επιχείρηση µε εννέα οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 50% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, -επιχείρηση µε δέκα οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 46% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, -επιχείρηση µε έντεκα οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 43% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, -επιχείρηση µε δώδεκα οθόνες και άνω δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 40% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη. δ.δ. Προκειµένου να επιστραφεί το προβλεπόµενο στο προηγούµενο εδάφιο ποσό στις επιχειρήσεις χειµερινών χώρων προβολής, θα πρέπει η κάθε οθόνη να έχει συµπληρώσει κάθε χρόνο πλήρες δίωρο πρόγραµµα µε ελληνική ταινία µικρού µήκους, η οποία θα συνοδεύει την προβολή των ελληνικών ταινιών µεγάλου µήκους και θα είναι διαφορετική για κάθε προβαλλόµενη ελληνική ταινία µεγάλου µήκους. [Το εδάφιο β' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.15 άρθρ.80 Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ Α 239)] γ. Τα ποσοστά του επιστρεφόµενου φόρου σύµφωνα µε τις ως άνω περιπτώσεις α' και β' καταβάλλονται όταν η κάθε οθόνη πραγµατοποίησε µέχρι εισιτήρια. Για τα εισιτήρια πάνω από δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε ποσό. [Το εδάφιο γ τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.15 β άρθρ.80 Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ Α 239)] δ. Ενισχύονται ειδικά τα γραφεία διανοµής, τα οποία κάθε κινηµατογραφική περίοδο και ειδικότερα από 1ης Οκτωβρίου µέχρι 30ής Απριλίου διανέµουν τρεις τουλάχιστον ταινίες ελληνικής παραγωγής, η καθεµία από τις οποίες προβάλλεται σε κινηµατογράφους α' προβολής της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης τουλάχιστον για πέντε κινηµατογραφικές εβδοµάδες. Στα γραφεία διανοµής που εµπίπτουν στο προηγούµενο εδάφιο αποδίδεται το 50% του ειδικού φόρου από τα εισιτήρια που πραγµατοποιούν οι ταινίες αυτές στην Ελλάδα

6 και µέχρι του ποσοστού που αντιστοιχεί σε εκατό χιλιάδες ( ) εισιτήρια ανά ταινία κατά µέγιστο. [Το εδάφιο δ' προστέθηκε µε την παρ.9 άρθρ.4 Ν. 2557/1997(ΦΕΚ Α 271)] ε. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την [Το εδάφιο ε προστέθηκε µε την παρ.15 γ άρθρ.80 Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ Α )] 5. Τα ποσοστά που προβλέπονται στην παράγραφο 4 µπορούν να αναπροσαρµόζονται κάθε τρία χρόνια µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού». [Οι παρ.4 και 5 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ.3 άρθρ.29 Ν.1876/1990 (ΦΕΚ Α 27)] 6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού έπειτα από πρόταση του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου Κινηµατογραφίας χάνουν το δικαίωµα στην είσπραξη των ποσών, που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, οι παραγωγοί ελληνικών ταινιών εφόσον είναι καθαρά πορνογραφικές. Με όµοια απόφαση χάνουν το δικαίωµα στην είσπραξη των ποσών, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου αυτού, οι επιχειρηµατίες χώρων προβολής ταινιών που προβάλλουν συστηµατικά ταινίες όπως αυτές ορίζονται στο προηγούµενο εδάφιο αυτής της παραγράφου, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. [Η παρ.6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.15 δ άρθρ.80 Ν.3057/2002 (ΦΕΚ Α 239)] 7 (8). [Η παρ.7 καταργήθηκε και οι παρ.8 και 9 αναριθµήθηκαν σε 7 και 8 αντιστοίχως µε την παρ.15 ε άρθρ.80 Ν.3057/2002 (ΦΕΚ Α 239) Από την ίδια πίστωση και µετά την αφαίρεση των ποσών που καταβάλλονται σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, ποσοστό 60% καταβάλλεται στο Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου για την επίτευξη των σκοπών του, ποσοστό 39% διατίθεται από το Υπουργείο Πολιτισµού µε προορισµό τον αναφερόµενο στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού και το υπόλοιπο 1% διατίθεται στο Ταµείο Αρωγής Κινηµατογραφιστών, από την ίδρυσή του. 8 (9).Οι όροι, η διαδικασία, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε την εφαρµογή του άρθρου αυτού, ρυθµίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισµού και όταν ρυθµίζονται οικονοµικά θέµατα και του Υπουργού Οικονοµικών». Σε περίπτωση ανειλικρίνειας των δικαιολογητικών, ανεξάρτητα από τις άλλες κυρώσεις και µε την επιφύλαξη του άρθρου 38 παράγραφος 1 του νόµου αυτού, ο δικαιούχος χάνει το δικαίωµα στην είσπραξη των ποσών, που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, για το χρόνο, στον οποίο αναφέρονται τα δικαιολογητικά καθώς και για τα επόµενα τρία χρόνια. [Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθ. 60 παρ. 3 του Ν. 1731/1987 (ΦΕΚ Α 161)] Άρθρο 8 1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, που εκδίδεται το Φεβρουάριο κάθε χρόνου, µε τις προϋποθέσεις και κατά τη διαδικασία που ορίζονται στις επόµενες παραγράφους απονέµονται χρηµατικά βραβεία ποιότητας και διακρίσεις ποιότητας σε ελληνικές κινηµατογραφικές ταινίες, που η παραγωγή τους έχει ολοκληρωθεί στη διάρκεια του προηγούµενου χρόνου. 2. Τα βραβεία ποιότητας είναι τρία για ταινίες µεγάλου µήκους και τρία για ταινίες µικρού µήκους. Το ποσό που χορηγείται σε κάθε βραβευόµενη ταινία µεγάλου µήκους καθορίζεται µε την υπουργική απόφαση της προηγούµενης παραγράφου και διανέµεται κατά ποσοστό 60% στον παραγωγό και 40% στο σκηνοθέτη. Για τις ταινίες µικρού µήκους το ποσό είναι το 15% του βραβείου ταινίας µεγάλου µήκους και διανέµεται σε ίσα µέρη στον παραγωγό και στο σκηνοθέτη. Το βραβείο για ταινία τεκµηρίωσης (ντοκιµαντέρ) µεγάλου µήκους είναι ίσο µε το ένα τρίτο του βραβείου ποιότητας ταινίας µεγάλου µήκους και διανέµεται σε ίσα µέρη στον παραγωγό και στο σκηνοθέτη. 3. Βραβεία ποιότητας απονέµονται και για τις καλύτερες επιτεύξεις στις επιµέρους δηµιουργίες στους πιο κάτω τοµείς και αντιστοιχούν στα εξής ποσοστά του ποσού βραβείου ταινίας µεγάλου µήκους: - Ένα βραβείο σκηνοθεσίας πρωτοεµφανιζόµενου σκηνοθέτη ύψους 25%. - Ένα βραβείο σεναρίου ύψους 25%. - Τέσσερα βραβεία ερµηνείας. ύο (ένα γυναικείο και ένα αντρικό) για ερµηνεία πρώτου ρόλου και δύο (ένα γυναικείο και ένα αντρικό) για ερµηνεία δεύτερου ρόλου. Για κάθε πρώτο ρόλο το ύφος είναι 20% και για κάθε δεύτερο 10%. - Ένα βραβείο φωτογραφίας ύψους 15%.

7 - Ανά ένα βραβείο σκηνογραφίας, µουσικής, ήχου, µοντάζ και ενδυµατολογίας, ύψους 12% το καθένα. - Ένα βραβείο µακιγιάζ και ένα τεχνικών επιτεύξεων ύψους 8% το καθένα. 4. Οι διακρίσεις ποιότητας είναι πέντε ως δέκα για ταινίες µεγάλου µήκους και πέντε ως δέκα για ταινίες µικρού µήκους και συνοδεύονται από χρηµατικό ποσό ίσο µε το ένα δεύτερο (1/2) του βραβείου ποιότητας ταινίας µεγάλου και µικρού µήκους αντίστοιχα, που διανέµεται µεταξύ παραγωγού και σκηνοθέτη κατά τον ίδιο λόγο µε τα βραβεία ποιότητας. Οι διακρίσεις αυτές απονέµονται σε ταινίες που περιέχουν στοιχεία προσωπικής αναζήτησης και προωθούν την καλλιτεχνική κινηµατογραφική έκφραση. 5. Η υπουργική απόφαση εκδίδεται ύστερα από πρόταση των µελών του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου Κινηµατογραφίας και της Κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης που συνέρχονται ως τις 15 Ιανουαρίου κάθε χρόνου σε κοινή συνεδρίαση για το σκοπό αυτόν, στην οποία απαιτείται απαρτία των τριών τετάρτων του συνόλου των µελών. Η πρόταση διατυπώνεται έπειτα από µυστική ψηφοφορία, µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και είναι υποχρεωτική για τον Υπουργό Πολιτισµού. 6. Όταν στην παραγωγή βραβευόµενης ταινίας µεγάλου ή µικρού µήκους µετέχει το Ε.Κ.Κ., το ποσοστό που αναλογεί σ' αυτό προσαυξάνει το ποσοστό του συµπαραγωγού. 7. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια της εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου αυτού. Άρθρο 9 1. α. Οι επιχειρήσεις επεξεργασίας κινηµατογραφικών ταινιών υπάγονται στους όρους επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου του ν. 1262/1982, που ισχύουν για τις µεταποιητικές επιχειρήσεις στην περιοχή Γ, για τις πραγµατοποιούµενες σ' οποιαδήποτε περιοχή, συµπεριλαµβανοµένης και της περιοχής Α, επενδύσεις τους, πλην εκείνων που πραγµατοποιούνται στην περιοχή, για τις οποίες ισχύουν οι όροι της περιοχής αυτής. β. Η προηγούµενη διάταξη εφαρµόζεται ανάλογα και για τις επιχειρήσεις παραγωγής κινηµατογραφικών ταινιών, µε την προϋπόθεση ότι οι παραγόµενες κινηµατογραφικές ταινίες προορίζονται για προβολή από κινηµατογραφικές αίθουσες ή τηλεοπτικούς σταθµούς. γ. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Πολιτισµού µπορεί να ρυθµίζονται θέµατα που έχουν σχέση µε τις λεπτοµέρειες και διαδικασίες εφαρµογής της παραγράφου αυτής. [Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 45 του Ν. 1731/ 1987 (ΦΕΚ Α 161)] 2. Με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισµού, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται το αρµόδιο όργανο, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία, που απαιτούνται για την αναγνώριση της επαγγελµατικής ιδιότητας ορισµένου προσώπου ή επιχείρησης που ασχολούνται µε την παραγωγή, επεξεργασία, διανοµή ή προβολή κινηµατογραφικών ταινιών, ώστε να έχουν την ευµενέστερη οικονοµική, φορολογική, δασµολογική, πιστωτική και ανάλογου περιεχοµένου µεταχείριση που ισχύει ή πρόκειται να ισχύσει. Άρθρο Κατά την χορήγηση δανείων και οποιοσδήποτε µορφής πιστοδότησης, που παρέχεται από τράπεζες, για την παραγωγή ελληνικών κινηµατογραφικών ταινιών ή για την ίδρυση ή λειτουργία εργαστηρίου παραγωγής και επεξεργασίας κινηµατογραφικών ταινιών, καθώς και για τη δηµιουργία νέων ή τη βελτίωση παλαιών κινηµατογραφικών αιθουσών, το επιτόκιο δεν µπορεί να είναι ανώτερο από εκείνο, που ισχύει για τις βιοτεχνικές χρηµατοδοτήσεις. 2. Για την εξασφάλιση των δανείων, που προβλέπει η προηγούµενη παράγραφος, επιτρέπεται η σύσταση του ειδικού κινηµατογραφικού ενέχυρου πάνω στην ταινία ή το υλικό της παραγωγής της καθώς και στο δικαίωµα εκµετάλλευσής της και πάνω στα µηχανήµατα παραγωγής. Το αντικείµενο του ενέχυρου, ο τρόπος παροχής της άδειας για τη σύσταση του, ο τύπος του ενεχυρόγραφου, η κατοχή του ενέχυρου και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια ρυθµίζονται µε προεδρικό διάταγµα που θα εκδοθεί σε προθεσµία ενός έτους από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού ύστερα από πρόταση των Υπουργών ικαιοσύνης, Οικονοµικών και Πολιτισµού. Μέχρι την έκδοση των ανωτέρω προεδρικών διαταγµάτων

8 διατηρείται η ισχύς των υφισταµένων περί ειδικού κινηµατογραφικού ενέχυρου διατάξεων (Β.. 188/ 1962). Άρθρο Η εξαγωγή των ελληνικών κινηµατογραφικών ταινιών είναι ελεύθερη και γίνεται χωρίς καταβολή οποιουδήποτε δασµού ή τέλους, σε οσαδήποτε αντίτυπα. Η διάταξη αυτή ισχύει και για την εξαγωγή ταινιών που έχουν παραχθεί στην Ελλάδα από επιχειρήσεις, που εδρεύουν στο εξωτερικό ή σε συνεργασία µε τις επιχειρήσεις αυτές. 2. Κατά την εξαγωγή ελληνικών ταινιών επιστρέφονται οι δασµοί και λοιποί φόροι, που αναλογούν στις περιεχόµενες πρώτες ύλες (φιλµ), κατ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 2861/1954, όπως ισχύει σήµερα. Οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της διάταξης αυτής καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού. Άρθρο Κινηµατογραφικά και τηλεοπτικά µηχανήµατα λήψης, προβολής, ηχογράφησης, επεξεργασίας και όλα τα σχετικά ή βοηθητικά τους καθώς και τα εξαρτήµατά τους και τα ανταλλακτικά τους, που προορίζονται αποδεδειγµένα για την επαγγελµατική παραγωγή, εκµετάλλευση ή επεξεργασία κινηµατογραφικών ταινιών απαλλάσσονται από κάθε δασµό, τέλος ή φόρο που εισπράττεται κατά την εισαγωγή τους. 2. Κινηµατογραφικά µηχανήµατα κάθε είδους, αρνητικά κινηµατογραφικά φιλµ των 70, 35 και 16 χιλιοστοµέτρων, έγχρωµα ή όχι ή θετικά κινηµατογραφικά φιλµ, καθώς και οι πρώτες ύλες εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου, εξαγόµενα από επιχειρήσεις παραγωγής ελληνικών ταινιών ή δηµόσιες υπηρεσίες ή νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα για επισκευή ή επεξεργασία, κατά την επανεισαγωγή τους απαλλάσσονται από κάθε δασµό, τέλος ή φόρο, σε περίπτωση που το Γνωµοδοτικό Συµβούλιο Κινηµατογραφίας αποφανθεί ότι η επισκευή ή η επεξεργασία δεν µπορεί να γίνει στην Ελλάδα. 3. Κινηµατογράφος ταινίες ευαίσθητες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (ΝΟΝ ΙΜΡRESSION- ΝΕΕS) διάτρητες, της δασµολογικής κλάσης του ισχύοντος δασµολογίου εισαγωγής, εφόσον δεν παράγονται στην Ελλάδα και εισάγονται από επιχείρηση παραγωγής ή επεξεργασίας ή εισαγωγής ή κατασκευής ταινιών για να χρησιµοποιηθούν ως πρώτη ύλη για την παραγωγή ή την επεξεργασία κινηµατογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, απαλλάσσονται των αναλογούντων δασµών, τελών και φόρων, καθώς και του φόρου κύκλου εργασιών, που εισπράττονται κατά την εισαγωγή. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της διάταξης αυτής ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού. Άρθρο Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού και κατά περίπτωση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Εσωτερικών και ηµόσιας Τάξης παρέχεται στους παραγωγούς ελληνικών ταινιών η δυνατότητα να χρησιµοποιούν σχηµατισµούς των ενόπλων δυνάµεων ή των σωµάτων ασφαλείας, εφόσον κρίνεται ότι η ταινία έχει ιδιαίτερη καλλιτεχνική ή ιστορική σηµασία. 2. Στην περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου ο παραγωγός υποχρεούται να παραχωρήσει για προβολή την ταινία του στις αντίστοιχες στρατιωτικές ή αστυνοµικές µονάδες. Οποιαδήποτε άλλη χρήση της ταινίας απαγορεύεται από τις µονάδες αυτές. Άρθρο 14 Το µίσθωµα των ελληνικών κινηµατογραφικών ταινιών µεγάλου µήκους για την προβολή τους σε κινηµατογραφική αίθουσα ή υπαίθριο κινηµατογράφο δε µπορεί να είναι κατώτερο από 30% ούτε ανώτερο από 50% των ακαθάριστων εισπράξεων από την προβολή της ταινίας. Αντίθετη συµφωνία δεν επιτρέπεται.

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ, ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ Άρθρο Ιδρύεται Εθνικό Κινηµατογραφικό Αρχείο µε σκοπό τη συγκέντρωση, τη διαφύλαξη, την αρχειοθέτηση και τη συντήρηση κινηµατογραφικών ταινιών καθώς και εντύπων κάθε είδους, φωτογραφιών και αντικειµένων που αναφέρονται στην τέχνη και στην ιστορία του κινηµατογράφου, καθώς και την ενίσχυση της µελέτης και της έρευνας πάνω στον ελληνικό κινηµατογράφο. 2. Το Εθνικό Κινηµατογραφικό Αρχείο είναι αποκεντρωµένη δηµόσια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού και διοικείται από ιοικητικό Συµβούλιο, που διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού. Με Π../γµα, ύστερα από πρόταση των υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και πολιτισµού, ρυθµίζονται η οργάνωση και η λειτουργία της υπηρεσίας. Με το ίδιο διάταγµα καθορίζονται οι αρµοδιότητες του.σ. και της Εκτελεστικής Επιτροπής, που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου αυτού και η αποζηµίωση των µελών τους, η δηµιουργία των αναγκαίων θέσεων κάθε είδους υπαλλήλων, η διαδικασία πρόσκλησης για την παράδοση ή παραλαβή αντιτύπων ταινιών και η διαδικασία καταβολής της αξίας τους και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 3. Η θητεία του.σ. είναι διετής. Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ορίζονται δυο πρόσωπα µε πνευµατικό έργο και γενική αναγνώριση, ως πρόεδρος και αντιπρόεδρος, τρεις εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισµού εκ των οποίων ένας από τη ιεύθυνση Κινηµατογραφίας, ένας από τη Γενική Γραµµατεία Λαϊκής Επιµόρφωσης και ένας από τη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, ένας εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης οριζόµενος από την Κεντρική Ένωση ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας, δυο εκπρόσωποι της Οµοσπονδίας Κινηµατογραφικών Λεσχών, δυο καθηγητές σχολών κινηµατογράφου και από ένα πρόσωπο προερχόµενο από τον καθένα από τους επτά κλάδους που ασχολούνται µε τον κινηµατογράφο και αναφέρονται στη διάταξη της παραγράφου 2 περίπτωση α' του άρθρου Στην πρώτη συνεδρίασή του το ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγει πενταµελή εκτελεστική επιτροπή, στην οποία µετέχουν ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τρία µέλη του.σ. που ορίζονται από αυτό. Η ΕΕ είναι αρµόδια για την εφαρµογή των αποφάσεων του.σ. και την εισήγηση των θεµάτων σ' αυτό καθώς και για όποιο ζήτηµα οριστεί µε το Π../γµα που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού. 5. Η αναπαραγωγή και χρησιµοποίηση των αντιτύπων των ταινιών καθώς και του άλλου υλικού του Αρχείου επιτρέπεται για τις πολιτιστικές δραστηριότητες που οργανώνει ή ενισχύει το Υπουργείο Πολιτισµού καθώς και για επιστηµονικούς και ερευνητικούς σκοπούς, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος για την κανονική διαφύλαξη και τη συντήρησή τους και εφόσον συναινεί ο πνευµατικός δηµιουργός του κινηµατογραφικού έργου ή ο νόµιµος εκδοχέας των δικαιωµάτων του. 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού και Τύπου και Μ.Μ.Ε. ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες παράδοσης στο Υπουργείο Πολιτισµού για τις ανάγκες του Εθνικού Κινηµατογραφικού Αρχείου, των κινηµατογραφικών ταινιών µε υπόθεση, καθώς και των ντοκιµαντέρ, που δεν είχαν κατά την εποχή της δηµιουργίας τους ειδησεογραφικό χαρακτήρα και βρίσκονται στο αρχείο της Κρατικής Ταινιοθήκης, η οποία λειτουργεί στο Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε.. [Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 14 του άρθρου 14 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α 159)] 7. Ο παραγωγός ελληνικών κινηµατογραφικών ταινιών και κάθε άλλος κάτοχος του αρνητικού ελληνικής ταινίας υποχρεούνται να παραδώσουν ένα αντίτυπο στο Αρχείο εφόσον ζητηθεί. Στους ανωτέρω παραγωγούς καταβάλλεται το κόστος παραγωγής του αντιτύπου. Αν ο παραγωγός δεν παραδώσει το αντίτυπο της ταινίας, στερείται του δικαιώµατος να εισπράξει το ποσό που ορίζεται στη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 7. Η παράδοση του αντιτύπου της ταινίας δεν συνεπάγεται τη µεταβίβαση των ηθικών και περιουσιακών εξουσιών των δικαιούχων του έργου. 8. Το Εθνικό Κινηµατογραφικό Αρχείο υποχρεούται να διαθέτει τα ανωτέρω αντίτυπα και για το αρχείο της Ταινιοθήκης της Ελλάδας και των κατά το επόµενο άρθρο αναγνωριζόµενων ταινιοθηκών, εφόσον σ' αυτό συµφωνεί ο πνευµατικός δηµιουργός του κινηµατογραφικού

10 έργου ή ο νόµιµος εκδοχέας των δικαιωµάτων του και η ταινιοθήκη καταβάλλει τα έξοδα αναπαραγωγής του αντιτύπου. Άρθρο Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη και γνώµη του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου Κινηµατογραφίας, συλλογή κινηµατογραφικών ταινιών µπορεί να αναγνωρισθεί ως ταινιοθήκη. Για την αναγνώριση αυτή απαιτείται να υπάρχει σηµαντικός αριθµός ταινιών, να εφαρµόζονται καλλιτεχνικά κριτήρια για τη συγκέντρωσή τους και να εξασφαλίζονται οι όροι για την κανονική φύλαξη και συντήρησή τους, καθώς και η συστηµατική ενασχόληση µε την προβολή της κινηµατογραφικής τέχνης και την προαγωγή της κινηµατογραφικής παιδείας. 2. Το κράτος ενισχύει ηθικά και υλικά τις αναγνωρισµένες ταινιοθήκες και έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιεί τις ταινίες της συλλογής σύµφωνα µε τους όρους της παραπάνω υπουργικής απόφασης για µη κερδοσκοπικούς πολιτιστικούς σκοπούς, χωρίς να εµποδίζεται η ελεύθερη λειτουργία της ταινιοθήκης ή να βλάπτεται η κανονική φύλαξη και συντήρηση των ταινιών. 3. Αναγνωρισµένη κατά την έννοια του άρθρου αυτού είναι η ταινιοθήκη που διατηρεί το ίδρυµα «Ταινιοθήκη της Ελλάδος». Άρθρο Κινηµατογραφική λέσχη είναι το σωµατείο ή η ένωση προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ασχολείται συστηµατικά µε την προβολή της κινηµατογραφικής τέχνης και την προαγωγή της κινηµατογραφικής παιδείας. 2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, ύστερα από γνώµη του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου Κινηµατογραφίας, καθορίζεται ο τρόπος και οι όροι της ηθικής και υλικής ενίσχυσης του έργου των κινηµατογραφικών λεσχών και της δευτεροβάθµιας οργάνωσής τους σε συνεργασία µε τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των ασχολούµενων µε την κινηµατογραφική τέχνη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 30 [Το άρθρο 30 καταργήθηκε µε την περ. ια' της παρ.1 του άρθρου 4 του Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ Α 271)] Άρθρο 31 [Το άρθρο 31 καταργήθηκε µε την περ. ια' της παρ.1 του άρθρου 4 του Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ Α 271)] Άρθρο 32 [Το άρθρο 32 καταργήθηκε µε την περ. ια' της παρ.1 του άρθρου 4 του Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ Α 271)] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΑΛΛΟ ΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ Άρθρο Κινηµατογραφικά µηχανήµατα κάθε είδους, τα εξαρτήµατα και τα ανταλλακτικά τους, τα παρθένα φιλµ και γενικά όλα τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την παραγωγή στην Ελλάδα ταινίας από επιχειρήσεις, που εδρεύουν στο εξωτερικό, παραδίδονται απευθείας από τις αρµόδιες τελωνειακές αρχές σε ελεύθερη χρήση, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν.

11 2. Υλικά που κρίθηκαν απαραίτητα για την παραγωγή ταινιών, εφόσον αναλωθούν κατά τη λήψη της ταινίας και δεν µπορούν να επανεξαχθούν, απαλλάσσονται από την καταβολή δασµών και τελών ύστερα από διαπίστωση της αρµόδιας τελωνειακής αρχής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ ΟΜΟ ΤΕΛΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο Κάθε ταινία υποβάλλεται από τον παραγωγό ή τον εισαγωγέα της στην επιτροπή νεότητας που προβλέπεται στο άρθρο 2. Η επιτροπή κατατάσσει την ταινία σε µια από τις ακόλουθες κατηγορίες: α) κατάλληλη για ανηλίκους β) Περιορισµένης καταλληλότητας γ) Ακατάλληλη για ανηλίκους δ) Αυστηρά ακατάλληλη για ανηλίκους. Απαγορεύεται η παρακολούθηση ακατάλληλων ταινιών σε νέους που δε συµπλήρωσαν το 17ο έτος. Σε νέους που συµπλήρωσαν το 13 έτος, επιτρέπεται η παρακολούθηση ταινιών που η επιτροπή νεότητας κατέταξε στην κατηγορία των ταινιών περιορισµένης καταλληλότητας. 2. Η επιτροπή νεότητας υπάγεται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισµού και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου ως πρόεδρο, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισµού, δύο σκηνοθέτες, έναν κριτικό κινηµατογράφου, έναν κοινωνιολόγο, έναν παιδοψυχολόγο και ανά ένα µέλος της.ο.ε., της Ο.Λ.Μ.Ε., της Ε.Φ.Ε.Ε. και της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Γονέων και Κηδεµόνων, που υποδεικνύεται από τις οργανώσεις αυτές. Τα µέλη της επιτροπής, καθώς και οι αναπληρωτές τους ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και η θητεία τους είναι ετήσια. Με την υπουργική απόφαση ρυθµίζεται η λειτουργία της επιτροπής, η αποζηµίωση των µελών της και κάθε σχετικό θέµα. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης εξακολουθεί η λειτουργία των υφιστάµενων επιτροπών του Υπουργείου Προεδρίας, το έργο των οποίων διέπεται από τις διατάξεις αυτού του νόµου. 3. Προκειµένου να εξασφαλισθεί η έγκαιρη κρίση των ταινιών, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, µπορούν να συνιστώνται και άλλες επιτροπές νεότητας µε τη σύνθεση και το αντικείµενο που προβλέπεται στο νόµο αυτόν. Άρθρο Με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισµού, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται κατά περίπτωση θέµατα παραγωγής επεξεργασίας, εισαγωγής, εξαγωγής και εκµετάλλευσης ταινιών, µίσθωσης κινηµατογραφικών µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων για την παραγωγή ταινιών, παροχής υπηρεσιών σχετικά µε τις δραστηριότητες αυτές, λειτουργίας κινηµατογραφικών εργαστηρίων και κάθε άλλη λεπτοµέρεια εφαρµογής του νόµου αυτού. 2. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εξωτερικών και Πολιτισµού, ορίζονται οι προϋποθέσεις και οι περιορισµοί για το γύρισµα και την προβολή ταινιών σε παραµεθόριες περιοχές, εφόσον εξαιρετικοί λόγοι προστασίας των διεθνών σχέσεων της Χώρας επιβάλλουν ειδικές παρεκκλίσεις από τις ρυθµίσεις του νόµου αυτού. Άρθρο Όποιος υποβάλλει ψευδείς δηλώσεις ή δικαιολογητικά για να εισπράξει τα ποσά που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του νόµου αυτού τιµωρείται µε φυλάκιση τριών µηνών ως τριών ετών και µε χρηµατική ποινή είκοσι χιλιάδων ως πεντακοσίων χιλιάδων δραχµών. Η τέλεση από αµέλεια της πράξης αυτής τιµωρείται µε χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων ως εκατό χιλιάδων δραχµών. 2. Όποιος χρησιµοποιεί την επωνυµία «Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου» και τον τίτλο «HELLΑS FILM» κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 16 παρ. 2 και 19 παρ. 1 του νόµου αυτού τιµωρείται µε φυλάκιση ως ενός έτους και χρηµατική ποινή πέντε χιλιάδων ως

12 πενήντα χιλιάδων δραχµών. Η τέλεση από αµέλεια της πράξης αυτής τιµωρείται µε χρηµατική ποινή πέντε χιλιάδων ως πενήντα χιλιάδων δραχµών. 3. Όποιος επιτρέπει σε ανηλίκους να εισέλθουν σε αίθουσα ή υπαίθριο χώρο στους οποίους προβάλλεται ταινία ακατάλληλη για ανηλίκους, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρις ενός έτους και χρηµατική ποινή τριάντα χιλιάδων ως τριακοσίων χιλιάδων δραχµών. Αν η ταινία είναι αυστηρά ακατάλληλη, επιβάλλεται φυλάκιση µέχρι δεκαοκτώ µηνών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον δραχµών. Η τέλεση από αµέλεια των πράξεων που προβλέπει αυτή η παράγραφος τιµωρείται µε χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων δραχµών. 4. Για την προβολή πορνογραφικών ταινιών εφαρµόζονται οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τα άσεµνα. 5. Η παράβαση των υπουργικών αποφάσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 37 παρ. 2 του νόµου αυτού, τιµωρείται µε τις οριζόµενες στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου ποινές και κατά τις διακρίσεις της διάταξης αυτής. Άρθρο 40 [Το άρθρο 40 καταργήθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α 25)] Άρθρο Προστίθενται τµήµα κλασσικής κιθάρας: α) στη σχολή ενόργανης µουσικής των ωδείων του άρθρου 9 παράγραφος 1 περίπτωση Α' γ και β) στις µουσικές σχολές του άρθρου 9 παρ. Ι περίπτωση Β' του Β.. 16/1966 «περί ιδρύσεως ιδιωτικών µουσικών ιδρυµάτων». 2. Στο εδάφ. α της παρ. 1 του άρθρου 15 του Β.. 16/1966 (ΦΕΚ 7Α) και µετά τις λέξεις «ανεγνωρισµένης Ανωτάτης» προστίθενται οι λέξεις «ή Ανωτέρας». 3. Με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισµού, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα έτη φοίτησης, τα απαιτούµενα προσόντα των σπουδαστών, τα διδασκόµενα µαθήµατα κατά κύκλους σπουδών η διαίρεσή τους σε ειδικά και γενικά, η εξεταστέα ύλη, οι τίτλοι σπουδών και τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού για τα τµήµατα κλασσικής κιθάρας, κλαβικυµβάλου (τσέµπαλο) και κρουστών οργάνων. 4. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Πολιτισµού καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αναγνώρισης τίτλων σπουδών κλασικής κιθάρας, κλαβικυµβάλου (τσέµπαλου) και κρουστών οργάνων, που έχουν απονεµηθεί µέχρι την έναρξη ισχύος αυτού του νόµου από αναγνωρισµένα µουσικά εκπαιδευτήρια της ηµεδαπής. Άρθρα [ ] Άρθρο 45 Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ελφών δικαιούται να καταγγείλει για ιδιόχρηση τη µίσθωση καταστήµατός του µε την επωνυµία «Ξενώνας Ευρώπη», που βρίσκεται στην περιοχή της έδρας του στους ελφούς µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, όχι όµως πριν από τη συµπλήρωση εξαετίας από την έναρξη της µίσθωσης και κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις Ν. 813/1978 «περί εµπορικών µισθώσεων», όπως αυτές ισχύουν σήµερα. Το Ε.Π.Κε.. δεν καταβάλλει αποζηµίωση αλλά τα έννοµα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται οκτώ (8) µήνες µετά την επίδοση της σχετικής δήλωσης. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 6 του Ν. 1419/1984. Άρθρο 46 Συµβάσεις αποκλειστικής συνεργασίας δηµιουργών, καλλιτεχνών - ερµηνευτών και παραγωγών. [Το άρθρο 46 καταργήθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α 25)]

13 Άρθρο Οι ηµέρες εργασίας των τεχνικών κινηµατογράφου και τηλεόρασης για την ασφάλισή τους στο Ι.Κ.Α. βρίσκονται µε τη διαίρεση του συνόλου των πάσης φύσεως ετήσιων αποδοχών τους δια του εκάστοτε τεκµαρτού ηµεροµισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης τους Ι.Κ.Α., εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 1210/1981 (ΦΕΚ 278), όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128). 2. Ο τρόπος υπολογισµού των ηµερών εργασίας κατά την προηγούµενη παράγραφο εφαρµόζεται από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Ν. 1210/1981. Από την παραπάνω ηµεροµηνία και µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου για τον υπολογισµό των ηµερών ασφάλισης θα λαµβάνονται υπόψη µόνο οι αποδοχές επί των οποίων έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α. 3. Οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1554/1985 (ΦΕΚ 97) καταργούνται. Άρθρο Πτυχία ή διπλώµατα µουσικών εκπαιδευτηρίων της ηµεδαπής αναγνωρισµένων από το Κράτος ή ανώτερων σχολών της αλλοδαπής που κατέχουν οι µουσικοί της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Κ.Ο.Α.) και της κρατικής Ορχήστρας Θεσ/νίκης (Κ.Ο.Θ.), καθώς και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Ωδείου Θεσσαλονίκης θεωρούνται ισοδύναµα µε τίτλους σπουδών ανώτερης σχολής της ηµεδαπής τριετούς φοιτήσεως. 2. Οι τίτλοι σπουδών, που έχουν χορηγηθεί στο ανωτέρω προσωπικό από ανώτατα µουσικά εκπαιδευτήρια της αλλοδαπής και έχουν τύχει ισοτιµίας από το «ιαπανεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής» ( Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), θεωρούνται ισοδύναµοι µε τίτλους σπουδών ανώτερης σχολής της ηµεδαπής τετραετούς φοιτήσεως. 3. Θεωρούνται νόµιµες οι δαπάνες που καταβλήθηκαν στους ως άνω υπαλλήλους, είτε ως επιδόµατα σπουδών (Ν. 754/1958, ΦΕΚ 17 Α) είτε ως µισθοί µετά από κατατάξεις σε µισθολογικά κλιµάκια (Ν. 1505/1984). 4. Καταλογισµοί που έγιναν από οποιαδήποτε αρχή, για δαπάνες, που εµπίπτουν στις προηγούµενες παραγράφους, κατά το µέρος που δεν έχουν εκτελεστεί, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν εκτελούνται, τα δε ποσά που βάσει αυτών έχουν βεβαιωθεί ως εισπρακτέα δηµόσια έσοδα διαγράφονται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες για κάθε περίπτωση διαδικασίες. Ποσά, που σε εκτέλεση των καταλογισµών αυτών έχουν εισπραχθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν επιστρέφονται. 5. Οι διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου αυτού εφαρµόζονται και στο προσωπικό εκείνο της κατηγορίας ΤΕ των Κρατικών Ορχηστρών (Κ.Ο.Α και Κ.Ο.Θ.) που προσλήφθηκε µε την απόφαση αριθ., 18454/ (ΦΕΚ 5628). Άρθρο 49 Η προθεσµία λειτουργίας και των τριών τάξεων των ιδιωτικών σχολών κινηµατογράφου που ορίζει το άρθρο 13 του Ν. 1348/1983 παρατείνεται µέχρι τη λήξη του σχολικού έτους Άρθρα [ ] Άρθρο Από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού καταργούνται το Ν /1961 και το Ν.. 58/1973 καθώς και κάθε διάταξη του αντίκειται στο νόµο αυτόν ή αναφέρεται σε θέµατα, που ρυθµίζονται µε το νόµο αυτόν. 2. ιατηρούνται σε ισχύ όλες οι διατάξεις νόµων, που καθιερώνουν προστατευτικά µέτρα οικονοµικού, φορολογικού, δασµολογικού, πιστωτικού και ανάλογου περιεχοµένου υπέρ των

14 επιχειρήσεων παραγωγής, επεξεργασίας, διανοµής και προβολής κινηµατογραφικών ταινιών και κάθε είδους κινηµατογραφικής δραστηριότητας. 3. Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 1597 Έτος: 1986 ΦΕΚ: Α 68 19860521 Τέθηκε σε ισχύ: 21.05.1986 Ημ.Υπογραφής: 12.05.1986 Τίτλος Προστασία και ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Προοίμιο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Προοίμιο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3905 Έτος: 2010 ΦΕΚ: Α 219 20101223 Τέθηκε σε ισχύ: 23.12.2010 Τίτλος Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 - - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών όλης της χώρας. Ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:43/29-5-2007 )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως:

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως: Αθήνα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Ο Πρόεδρος της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ιωάννινα, 26/7/2012 Αριθμ. Πρωτ. -1000- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού στα εκπαιδευτικά τμήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων, Σχολή Κλασικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Το Εθνικό Απολυτήριο Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί 1. To Eθνικό Απολυτήριο χορηγείται στους αποφοίτους όλων των τύπων Λυκείου, που εγγράφονται στην Α τάξη του από την έναρξη του σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας

Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας α) Ειδικός Επιθεωρητής Εργασίας ή Επιθεωρητής Εργασίας που διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΩΝ Α. Ωδείο Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΩΝ Α. Ωδείο Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( Η.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) Κων/πόλεως 59 Ορεστιάδα 22 Οκτωβρίου 2014 Τ.Κ. 682 00 - Νέα Ορεστιάδα Αριθµ. 350 τηλ. &φαξ :2552027272 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Συνοπτικός Τίτλος. Ερµηνεία. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας Νόµος του 2011. 2. Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Με απόφαση του υπουργείου παιδείας καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος, ο τόπος και χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΩΔΕΙΟΥ (38 (8 ΠΕ & 30 ΔΕ) 1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΩΔΕΙΟΥ (38 (8 ΠΕ & 30 ΔΕ) 1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΩΔΕΙΟΥ (38 άτομα) (8 ΠΕ & 30 ΔΕ) 1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ 22 μόρια 1.1 Τίτλοι Ωδείων (μέγιστο 7 μόρια) Πτυχίο 1 μόριο Πτυχίο με Άριστα 2 μόρια Δίπλωμα 4 μόρια Δίπλωμα με Άριστα 6 μόρια

Διαβάστε περισσότερα

Το animasyros 7.0 Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων. και ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου. διοργανώνουν

Το animasyros 7.0 Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων. και ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου. διοργανώνουν Το animasyros 7.0 Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων και ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου διοργανώνουν Διεθνή Διαγωνισμό με θέμα την "Κρήνη Μοροζίνι" (Λιοντάρια) H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ------ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Δικαιούχων

Κατηγορίες Δικαιούχων Στο παρών κείμενο τονίζονται τα σημαντικότερα σημεία του άρθρου 38 /ΦΕΚ 24 Α/2013 που καθορίζει τον τρόπο εισαγωγής των Αθλητών στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο τέλος υπάρχει και ένα παράδειγμα που δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 109/1-8-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Π.Κ. 109/1-8-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Κ. 109/1-8-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών κινηματογράφου και τηλεόρασης που είναι μέλη της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ / ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ / ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ / ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ / ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. To Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δέχεται προτάσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

http://www.euractiv.com/sections/development-policy/details-emerge-europeanyeardevelopment-2015-310719

http://www.euractiv.com/sections/development-policy/details-emerge-europeanyeardevelopment-2015-310719 Παράρτηµα Όροι και προϋποθέσεις: 1. Θέµατα για τις ταινίες Αυτά θα πρέπει να είναι µε βάση τις 12 θεµατικές στις οποίες θα εστιαστεί Το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης 2015 καθόλη τη διάρκεια του έτους: Ιανουάριος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ 1. Με τις διατάξεις του Ν.Δ. 634/70 και Ν.Δ. 1245/72, όπως κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο με το Β.Δ. 306/73,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Συντηρητών Καυστήρων Υγρών Καυσίµων και Θερµαστών

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 95/93 Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12 Μαΐου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 13-01-2011 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ήµος Αµαρουσίου Νοµού

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις. Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου ( Cy.B.C), Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ( P.I.O) και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού.

Απαντήσεις. Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου ( Cy.B.C), Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ( P.I.O) και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. Απαντήσεις 1. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου ( Cy.B.C), Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ( P.I.O) και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. 100.225 Λόγω του ότι η απόφαση για µεταφορά του Κινηµατογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ N.3429/2005 (ΦΕΚ - 314 Α/27-12-2005): ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/1994.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/1994. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Ιουνίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1066578/5748/0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1147 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14Η ΦΠΑ & Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ Δ : ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Απριλίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ: 10536/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παύλος Μελάς, 4/10/2013 Αριθ.πρωτ. 1264/ 2013. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 02/06/2015 12 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Η Ακαδηµία Αθηνών ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει διαγωνισµό για τη χορήγηση δώδεκα (12) υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή τo εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23.07.2013).

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23.07.2013). Αριθμ. ΠΟΛ. 1011/2014-ΦΕΚ 8/Β/8.1.2012 Καθορισμός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου»

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137 Α )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137 Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ /ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Γ.Ε.ΜΗ. Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «Στέλιος Ορφανουδάκης» Έκδοση 4 Ιούλιος 2011 Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1043497/10623/Β0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Ισµήνη Μαρτίνη Τηλ. 213 2086517, φαξ 213-2086757/670 Prom4@kat-hosp.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «CINE ΔΡΑΣΕΙΣ» ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «CINE ΔΡΑΣΕΙΣ» ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ Αστική - Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ημιουργική Ομάδα για την Ανάπτυξη της Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας και Έκφρασηςτων Νέων Ανθρώπων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «CINE ΔΡΑΣΕΙΣ» ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση.

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση. Αθήνα 17/7/2009 Αριθµ. Πρωτ. Ε41/147 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ» ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.) 2200/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Τύπος Αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Ορισµοί

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Ορισµοί ΝΟΜΟΣ: 1575/85 Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχηµάτων αυτών. (ΦΕΚ 207/Α/11-12-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/36/484559 ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 250. 30 του 1959 30 του 1961 53 του 1961 79 του 1968 114 του 1968 14 του 1974

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα.

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 27 Ιουλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 28894 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 30-11-2012 ----------------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67621/01ΑΤ/Β/09/012 Α.Φ.Μ. 997981816.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. κ.κ.προέδρους Νοµαρχιακών Αυτ/σεων β.κ.κ.νοµάρχες 3. Ελεγκτικό Συνέδριο 4. Όλες τις Περιφέρειες

2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. κ.κ.προέδρους Νοµαρχιακών Αυτ/σεων β.κ.κ.νοµάρχες 3. Ελεγκτικό Συνέδριο 4. Όλες τις Περιφέρειες ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. οικ. 2/5099/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 1954-2004 50 Χρόνια σε ισχύ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 1954-2004 50 Χρόνια σε ισχύ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 1954-2004 50 Χρόνια σε ισχύ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΜΑΡΙΑ ΣΙΦΝΙΩΤΟΥ* i Το ακόλουθο άρθρο δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό ΑΠΟΘΗΚΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, τεύχος 23ο " Ιούλιος - Αύγουστος 2004" σελ.68 Λόγω της τεράστιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα