ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΡΙΣΜΟΙ. Άρθρο 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΡΙΣΜΟΙ. Άρθρο 1"

Transcript

1 Νόµος 1597/1986 «Προστασία και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηµατογραφίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 68/ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 1. Η προστασία της κινηµατογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση του Κράτους που µεριµνά για την ανάπτυξή της. 2. Το Κράτος οφείλει να παίρνει τα αναγκαία µέτρα για την ηθική και υλική ενίσχυση της παραγωγής, της διανοµής και της προώθησης των ελληνικών κινηµατογραφικών ταινιών και για τη βελτίωση της κινηµατογραφικής παιδείας του λαού. 3. Ο Υπουργός Πολιτισµού έχει τη γενική αρµοδιότητα και εποπτεία για όσα θέµατα αναφέρονται στις υποχρεώσεις του Κράτους, που ορίζονται στο νόµο αυτόν. 4. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Πολιτισµού και των κατά περίπτωση αρµόδιων υπουργών, µεταβιβάζονται στο Υπουργείο Πολιτισµού αρµοδιότητες άλλων υπουργείων για θέµατα κινηµατογράφου. Με όµοιο προεδρικό διάταγµα συνιστάται διυπουργική επιτροπή αποτελούµενη από τον προϊστάµενο της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού και από τους προϊσταµένους υπηρεσιών άλλων υπουργείων, που ασχολούνται άµεσα ή έµµεσα µε θέµατα κινηµατογράφου και οι αρµοδιότητές τους δεν υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισµού. Η γνώµη της διυπουργικής επιτροπής είναι αναγκαία για την έκδοση οποιασδήποτε σχετικής απόφασης από τα άλλα υπουργεία εκτός του Υπουργείου Πολιτισµού. Το προεδρικό διάταγµα που συνιστά αυτή την επιτροπή ορίζει τη σύνθεση, τη διαδικασία λειτουργίας της και κάθε απαραίτητη λεπτοµέρεια. 5. Το προβλεπόµενο από τις ισχύουσες διατάξεις Γνωµοδοτικό Συµβούλιο Κινηµατογραφίας γνωµοδοτεί ή αποφασίζει και για όσα θέµατα ορίζει ο νόµος. Άρθρο 2 1. Η κινηµατογραφική τέχνη είναι ελεύθερη σύµφωνα µε τους ορισµούς του Συντάγµατος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό µέτρο απαγορεύεται. 2. Συνιστάται επιτροπή νεότητας σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 36 του νόµου αυτού. Η σύσταση και η λειτουργία αυτής της επιτροπής σκοπεύει να συµβάλλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων ως ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών χωρίς να θίγεται η ελευθερία έκφρασης και διάδοσης των κινηµατογραφικών έργων. 3. Η κατάσχεση κινηµατογραφικών ταινιών µετά την προβολή τους επιτρέπεται µόνο στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Σύνταγµα για την κατάσχεση εφηµερίδων και άλλων εντύπων. Άρθρο 3 [Το άρθρο 3 καταργήθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α 25)] Άρθρο 4 1. Κινηµατογραφικό έργο είναι εκείνο, που αποτυπώνεται σε υλικό φορέα εικόνας ή εικόνας και ήχου και προορίζεται για κινηµατογραφική ή τηλεοπτική ή οποιαδήποτε άλλη οπτικοακουστική µετάδοση, όποιο και αν είναι το περιεχόµενο και η διάρκειά του και όποιες και αν είναι οι µέθοδοι, τα µέσα και τα υλικά, που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή, την αναπαραγωγή ή την προβολή του, είτε είναι ήδη γνωστά είτε θα εφευρεθούν στο µέλλον. 2. Κινηµατογραφική ταινία είναι κάθε αντίτυπο ενός ολοκληρωµένου κινηµατογραφικού έργου, που είναι όµοιο µε το πρωτότυπο και προορίζεται για δηµόσια ή ιδιωτική προβολή. Σε κάθε αντίτυπο διατηρούνται όλα τα δικαιώµατα, σχετικά µε την οικονοµική εκµετάλλευσή του.

2 3. Κινηµατογραφική ταινία µεγάλου µήκους είναι η ταινία των 35 χιλιοστοµέτρων, που έχει µήκος ίσο ή µεγαλύτερο από µέτρα, είτε έχει επινοηµένο µύθο είτε είναι ταινία τεκµηρίωσης (ντοκιµαντέρ). 4. Κινηµατογραφική ταινία µικρού µήκους είναι η ταινία των 35 χιλιοστοµέτρων, που έχει µήκος µικρότερο από 1600 µέτρα, είτε έχει επινοηµένο µύθο είτε είναι ταινία τεκµηρίωσης (ντοκιµαντέρ). 5. Κινηµατογραφική ταινία επικαίρων είναι η ταινία των 35 χιλιοστοµέτρων, που έχει µήκος ίσο ή µεγαλύτερο από 200 µέτρα και σκοπεύει να προβάλει πρόσφατα θέµατα, γεγονότα και ειδήσεις. 6. Η διάκριση κινηµατογραφικών ταινιών άλλου σχήµατος σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους βασίζεται στην αντιστοιχία της διάρκειας προβολής τους µε τη διάρκεια προβολής ταινιών µεγάλου ή µικρού µήκους ή επικαίρων. Άρθρο 5 1. Για το χαρακτηρισµό ταινίας µυθοπλασίας µεγάλου ή µικρού µήκους ως ελληνικής και τη χορήγηση πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) οι διάλογοι της ταινίας στην πρωτότυπη εκδοχή της να είναι κατά ποσοστό τουλάχιστον 51 % στην ελληνική γλώσσα, και β) η ταινία να συγκεντρώνει συνολικά τουλάχιστον 51 µόρια, σύµφωνα µε τα κριτήρια και τη µοριοδότηση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 2. Τα κριτήρια που εκτιµώνται σύµφωνα µε την παράγραφο 1β του παρόντος άρθρου και η αντίστοιχη µοριοδότηση καθορίζονται ως ακολούθως: Α) 16 µόρια, εάν ο παραγωγός -φυσικό πρόσωπο της ταινίας είναι Έλληνας και σε περίπτωση που ο παραγωγός είναι νοµικό πρόσωπο, η καταστατική του έδρα βρίσκεται στην Ελλάδα και ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού είναι Έλληνας µε κατοικία στην Ελλάδα. Β) 16 µόρια, εάν ο σκηνοθέτης της ταινίας είναι Έλληνας. Γ) 14 µόρια, εάν ο σεναριογράφος του πρωτότυπου σεναρίου της ταινίας είναι Έλληνας. ) Εάν το σενάριο της ταινίας αποτελεί διασκευή λογοτεχνικού έργου, 2 µόρια, εάν ο συγγραφέας του έργου είναι Έλληνας και ή 12 µόρια, εάν και ο σεναριογράφος του σεναρίου που βασίστηκε στο λογοτεχνικό έργο είναι Έλληνας. Ε) 4 µόρια, εάν η µουσική επένδυση της ταινίας συνίσταται αποκλειστικώς σε πρωτότυπη µουσική που είναι έργο Έλληνα µουσικοσυνθέτη. ΣΤ) 2 µόρια, εάν στην ταινία έχει χρησιµοποιηθεί ως µουσική επένδυση έργο Έλληνα συνθέτη και 3 µόρια, εάν στη µουσική επένδυση της ταινίας περιλαµβάνονται συνθέσεις που άλλες πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος και άλλες του προηγούµενου (Ε) κριτηρίου. Ζ) 8 µόρια, εάν οι ηθοποιοί που εµφανίζονται στους πρώτους ρόλους της ταινίας είναι Έλληνες. Η) 4 µόρια, εάν οι ηθοποιοί που εµφανίζονται στους δεύτερους ρόλους της ταινίας είναι Έλληνες. Θ) 4 µόρια, εάν ο διευθυντής φωτογραφίας της ταινίας είναι Έλληνας. Ι) 2 µόρια, εάν ο σκηνογράφος της ταινίας είναι Έλληνας. ΙΑ) 2 µόρια, εάν ο ενδυµατολόγος της ταινίας είναι Έλληνας. ΙΒ) 5 µόρια, εάν το σύνολο του τεχνικού προσωπικού που εργάστηκε στην ταινία είναι Έλληνες. ΙΓ) 2 µόρια, εάν ο τεχνικός εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για το γύρισµα της ταινίας ανήκει σε Έλληνα ή σε νοµικό πρόσωπο του οποίου η καταστατική έδρα βρίσκεται στην Ελλάδα και ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού είναι Έλληνας µε κατοικία στην Ελλάδα. Ι ) 4 µόρια, εάν ο µοντέρ της ταινίας είναι Έλληνας. ΙΕ) 3 µόρια, εάν ο ηχολήπτη ς της ταινίας είναι Έλληνας. ΙΣΤ) 3 µόρια, εάν τα εργαστήρια όπου έγινε η επεξεργασία εικόνας της ταινίας βρίσκονται στην Ελλάδα. ΙΖ) 2 µόρια, εάν τα εργαστήρια όπου έγινε η επεξεργασία του ήχου της ταινίας βρίσκονται στην Ελλάδα. ΙΗ) 2 µόρια, εάν η µεταπαραγωγική διαδικασία της ταινίας ολοκληρώνεται στην Ελλάδα. ΙΘ) 9 µόρια, εάν η ταινία έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που τα γυρίσµατα πραγµατοποιήθηκαν κατά ορισµένο µόνο ποσοστό στην Ελλάδα, τα µόρια προσδιορίζονται µε βάση το ποσοστό αυτό εφαρµοζόµενο επί του συνόλου των 9 µορίων.

3 3. Για το χαρακτηρισµό ταινίας τεκµηρίωσης (ντοκιµαντέρ) µεγάλου ή µικρού µήκους ως ελληνικής και τη χορήγηση πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η γλώσσα όλων των σχολίων, των κειµένων και τις αφηγήσεις της ταινίας, στην πρωτότυπη εκδοχή της, να είναι στην ελληνική γλώσσα κατά ποσοστό τουλάχιστον 51%, και β) η ταινία να συγκεντρώνει συνολικά τουλάχιστον 51 µόρια, σύµφωνα µε τα κριτήρια και τη µοριοδότηση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Κατ' εξαίρεση, εφόσον η ταινία δεν περιλαµβάνει σχόλια ή και κείµενα ή και αφήγηση, για το χαρακτηρισµό της ταινίας λαµβάνεται υπόψη µόνο η προϋπόθεση του εδαφίου β' της παρούσας παραγράφου. 4. Τα κριτήρια και η µοριοδότηση που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου για τις ταινίες µυθοπλασίας ισχύουν και για τις ταινίες τεκµηρίωσης µε εξαίρεση τα κριτήρια (Η), (Θ) και (ΙΘ) και τα αντίστοιχα µόρια, τα οποία καθορίζονται και ισχύουν αποκλειστικά για τις ταινίες τεκµηρίωσης ως εξής: Γ.Γ. 8 µόρια, εάν ο σεναριογράφος της ταινίας είναι Έλληνας και ή 6 µόρια, εάν υπάρχει επιστηµονικός ή άλλος ειδικός σύµβουλος Έλληνας. Σε περίπτωση που στους συντελεστές της ταινίας δεν συµπεριλαµβάνεται ειδικός σύµβουλος, αλλά µόνο σεναριογράφος και είναι Έλληνας, 14 µόρια. Θ.Θ. 10 µόρια, εάν ο διευθυντής φωτογραφίας είναι Έλληνας, Ι.Θ.Θ. 3 µόρια, εάν η ταινία έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που τα γυρίσµατα πραγµατοποιήθηκαν κατά ορισµένο µόνο ποσοστό στην Ελλάδα, τα µόρια προσδιορίζονται µε βάση το ποσοστό αυτό εφαρµοζόµενο επί του συνόλου των 3 µορίων. 5. Για το χαρακτηρισµό ταινίας κινουµένου σχεδίου ως ελληνικής και τη χορήγηση πιστοποιητικού ελληνικότητας ισχύουν όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. [Το άρθρο 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.16 άρθρ.80 Ν.3057/2002 (ΦΕΚ Α 239)] 6. Τα κριτήρια και η µοριοδότηση που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου για τις ταινίες µυθοπλασίας ισχύουν και για τις ταινίες κινουµένων σχεδίων, µε εξαίρεση τα κριτήρια (Ζ), (Η), (Θ), (Ι), (ΙΑ) και (ΙΘ) και τα αντίστοιχα µόρια. Αντί αυτών εφαρµόζονται τα ακόλουθα κριτήρια και µόρια, που ισχύουν αποκλειστικά για τις ταινίες κινουµένων σχεδίων: Ζ.Ζ.Ζ. 4 µόρια, εάν οι φωνές των πρώτων ρόλων της ταινίας αποδίδονται από Έλληνες ηθοποιούς. Η.Η.Η. 2 µόρια εάν ο δηµιουργός -εµψυχωτής (animator) είναι Έλληνας, Θ.Θ.Θ. 6 µόρια, εάν ο καλλιτεχνικός διευθυντής (art director) είναι Έλληνας Ι.Ι.Ι. 5 µόρια, εάν ο δηµιουργός -σκηνοθέτης (Iay out supervisor) είναι Έλληνας, Ι.Θ.Θ. 9 µόρια, εάν η ταινία έχει παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η ταινία παρήχθη κατά ορισµένο µόνο ποσοστό στην Ελλάδα, τα µόρια προσδιορίζονται µε βάση το ποσοστό αυτό εφαρµοζόµενο επί του συνόλου των 9 µορίων. 7. Για την εφαρµογή των κριτηρίων των προηγούµενων παραγράφων στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν περισσότεροι συντελεστές για κάθε κριτήριο, από τους οποίους δεν είναι όλοι Έλληνες, τα αντιστοιχούντα στο κριτήριο µόρια διαιρούνται µε τον αριθµό των συντελεστών και απονέµονται αναλόγως του αριθµού των συµµετεχόντων Ελλήνων. 8. Για την εφαρµογή των κριτηρίων των προηγούµενων παραγράφων οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Κύπριοι πολίτες εξοµοιώνονται µε τους Έλληνες πολίτες. 9. Σε περίπτωση διεθνούς συµπαραγωγής µε συµµετοχή Έλληνα παραγωγού, ο χαρακτηρισµός της ταινίας ως ελληνικής ή µη καθορίζεται από τις ισχύουσες διεθνείς συµφωνίες. 10. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού καθορίζονται η διαδικασία και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την έκδοση του πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Άρθρο 6 1. Το ελάχιστο όριο τεχνικού προσωπικού για την παραγωγή κινηµατογραφικής ταινίας µεγάλου µήκους µε επινοηµένο µύθο είναι δεκατρία µέλη όταν η ταινία γυρίζεται σε 35ΜΜ και ένδεκα µέλη όταν η ταινία γυρίζεται σε 16ΜΜ. Οι ειδικότητες των µελών καθορίζονται από τον παραγωγό ή το διευθυντή παραγωγής, το σκηνοθέτη και το διευθυντή φωτογραφίας ανάλογα µε τις ανάγκες της ταινίας.

4 2. Οι τεχνικοί πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούµενα από το νόµο προσόντα για την άσκηση του επαγγέλµατος στην ειδικότητά τους. Η προϋπόθεση αυτή ισχύει για κάθε τεχνικό που απασχολείται στην παραγωγή και πέρα από το παραπάνω ελάχιστο όριο. 3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, έπειτα από σύµφωνη γνώµη του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου Κινηµατογραφίας µπορεί να εξαιρεθούν από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ταινίες µε πειραµατικό χαρακτήρα και ιδιάζουσες ανάγκες παραγωγής. 4. εν επιστρέφεται στον παραγωγό, κατά τις διατάξεις του επόµενου άρθρου, ο φόρος από ταινία που γυρίστηκε χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού. Η σχετική πιστοποίηση γίνεται από το Γνωµοδοτικό Συµβούλιο Κινηµατογραφίας. 5. Η σχέση των τεχνικών κινηµατογράφου και τηλεόρασης µε τις αντίστοιχες επιχειρήσεις παραγωγής είναι σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου µε όλες τις συνέπειες που απορρέουν από τον χαρακτηρισµό αυτόν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ Ενίσχυση ελληνικής κινηµατογραφίας. Άρθρο 7 1. Ποσό ίσο µε το 50% του φόρου δηµόσιων θεαµάτων, που εισπράττεται κάθε χρόνο από την προβολή κινηµατογραφικών ταινιών, διατίθεται για την ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης, την ενίσχυση της ελληνικής κινηµατογραφίας καθώς και για τη µελέτη και την άσκηση της πολιτιστικής πολιτικής στον τοµέα του κινηµατογράφου. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού µπορεί να διατεθεί σταδιακά και µέσα σε τρία χρόνια από τη δηµοσίευση του παρόντος και άλλο ποσοστό µέχρι το 100% του παραπάνω φόρου, αφαιρουµένων των εξόδων είσπραξης, για τον ίδιο σκοπό. 2. Το ποσό του φόρου αυτού εγγράφεται σε ειδικό άρθρο του προϋπολογισµού εσόδων του Κράτους. Ισόποση πίστωση εγγράφεται σε ειδικό άρθρο του προϋπολογισµού εξόδων του Υπουργείου Πολιτισµού. 3. Από την παραπάνω πίστωση καταβάλλεται κάθε χρόνο στον παραγωγό ελληνικής ταινίας µεγάλου µήκους το ισόποσο του φόρου, που εισπράχθηκε από την προβολή της ταινίας. Το ποσό αυτό συνυπολογίζεται µε τα έσοδα από την εκµετάλλευση της ταινίας και όταν το σύνολο καλύψει, είτε στη διάρκεια του πρώτου είτε στα επόµενα χρόνια της προβολής της, τα βεβαιωµένα έξοδα παραγωγής της ταινίας, παύει η καταβολή του ποσού αυτού. Στον παραγωγό ελληνικής ταινίας µικρού µήκους καταβάλλεται υπό τους ίδιους όρους ποσό ίσο µε το 10% του φόρου, που εισπράχθηκε από την προβολή της ταινίας ως µέρους προγράµµατος. 4 α. Κάθε χρόνο επιστρέφεται στις επιχειρήσεις χώρων προβολής ταινιών που προβάλλουν ελληνικές ταινίες ποσοστό του ειδικού φόρου που εισπράχθηκε από τα εισιτήρια που πραγµατοποίησε η επιχείρηση στη διάρκεια του χρόνου, το ύψος του οποίου υπολογίζεται ανά οθόνη και αναλόγως του αριθµού και των εβδοµάδων προβολής των ταινιών, σύµφωνα µε τα παρακάτω εδάφια. Ως «επιχείρηση χώρων προβολής ταινιών» νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει την εκµετάλλευση αίθουσας ή αιθουσών (χειµερινοί χώροι) ή υπαίθριου χώρου µε µία ή περισσότερες οθόνες προβολής αντιστοίχως, οι οποίες βρίσκονται στον ίδιο τόπο και λειτουργούν υπό την επωνυµία ή και το σήµα της ίδιας επιχείρησης («επιχείρηση»). Ως «εβδοµάδα προβολής» νοείται για τους χειµερινούς χώρους προβολής το σύνολο επτά συναπτών ηµερών κατά τους µήνες Σεπτέµβριο, Οκτώβριο, Νοέµβριο, εκέµβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο κάθε χρόνου και για τους υπαίθριους χώρους προβολής το σύνολο επτά συναπτών ή µη ηµερών κατά τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο κάθε χρόνου. Θεωρούνται επίσης ως εβδοµάδα προβολής για τους χειµερινούς χώρους προβολής το χρονικό διάστηµα από 15 εκεµβρίου έως 15 Ιανουαρίου και το χρονικό διάστηµα από τη ευτέρα που προηγείται έως τη ευτέρα που έπεται της Κυριακής του Πάσχα, εάν κατά τη διάρκειά τους προβάλλονται σε δύο κύριες βραδινές προβολές ελληνικές ταινίες και έχει προηγηθεί µέχρι 20ής ώρας προβολή ελληνικής ή ξένης παιδικής ταινίας. [Το εδάφιο α' αντικαταστάθηκε µε την παρ.15 άρθρ.80 Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ Α 239)] β. Ως βάση υπολογισµού του αναλογούντος σε κάθε επιχείρηση ποσοστού του επιστρεφόµενου φόρου σύµφωνα µε το παραπάνω εδάφιο α ορίζονται τα εξής ποσοστά:

5 α.α. Για κάθε οθόνη χειµερινού χώρου προβολής το: -30% για µια εβδοµάδα προβολής ταινίας, -40% για δύο εβδοµάδες προβολής ταινίας, -48% για τρεις εβδοµάδες προβολής ταινίας, -55% για τέσσερις εβδοµάδες προβολής τουλάχιστον δύο ταινιών, -60% για πέντε εβδοµάδες προβολής τουλάχιστον δύο ταινιών, -65% για έξι εβδοµάδες προβολής τουλάχιστον δύο ταινιών, -70% για επτά εβδοµάδες προβολής τουλάχιστον τριών ταινιών, -80% για οκτώ εβδοµάδες προβολής τουλάχιστον τριών ταινιών. β.β. Για κάθε οθόνη υπαίθριου χώρου προβολής το: -30% για µια εβδοµάδα προβολής ταινίας, -45% για δύο εβδοµάδες προβολής ταινίας, -55% για τρεις εβδοµάδες προβολής ταινίας, -70% για τέσσερις εβδοµάδες προβολής τουλάχιστον δύο ταινιών, -80% για πέντε εβδοµάδες προβολής δύο τουλάχιστον ταινιών. γ.γ. Τ α αναλογούντα τελικώς σε κάθε επιχείρηση ποσά του επιστρεφόµενου φόρου, σύµφωνα µε το παραπάνω εδάφιο α, διαµορφώνονται µε βάση των παραπάνω υπό α.α. και β.β. ποσοστών αναλόγως του αριθµού των οθονών προβολής των οποίων την εκµετάλλευση έχει η επιχείρηση, ως εξής: -επιχείρηση µε µία έως δύο οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 100% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, -επιχείρηση µε τρεις οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 80% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, -επιχείρηση µε τέσσερις οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 75% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, -επιχείρηση µε πέντε οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, -επιχείρηση µε έξι οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 65% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, -επιχείρηση µε επτά οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, -επιχείρηση µε οκτώ οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 55% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, -επιχείρηση µε εννέα οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 50% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, -επιχείρηση µε δέκα οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 46% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, -επιχείρηση µε έντεκα οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 43% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, -επιχείρηση µε δώδεκα οθόνες και άνω δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 40% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη. δ.δ. Προκειµένου να επιστραφεί το προβλεπόµενο στο προηγούµενο εδάφιο ποσό στις επιχειρήσεις χειµερινών χώρων προβολής, θα πρέπει η κάθε οθόνη να έχει συµπληρώσει κάθε χρόνο πλήρες δίωρο πρόγραµµα µε ελληνική ταινία µικρού µήκους, η οποία θα συνοδεύει την προβολή των ελληνικών ταινιών µεγάλου µήκους και θα είναι διαφορετική για κάθε προβαλλόµενη ελληνική ταινία µεγάλου µήκους. [Το εδάφιο β' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.15 άρθρ.80 Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ Α 239)] γ. Τα ποσοστά του επιστρεφόµενου φόρου σύµφωνα µε τις ως άνω περιπτώσεις α' και β' καταβάλλονται όταν η κάθε οθόνη πραγµατοποίησε µέχρι εισιτήρια. Για τα εισιτήρια πάνω από δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε ποσό. [Το εδάφιο γ τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.15 β άρθρ.80 Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ Α 239)] δ. Ενισχύονται ειδικά τα γραφεία διανοµής, τα οποία κάθε κινηµατογραφική περίοδο και ειδικότερα από 1ης Οκτωβρίου µέχρι 30ής Απριλίου διανέµουν τρεις τουλάχιστον ταινίες ελληνικής παραγωγής, η καθεµία από τις οποίες προβάλλεται σε κινηµατογράφους α' προβολής της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης τουλάχιστον για πέντε κινηµατογραφικές εβδοµάδες. Στα γραφεία διανοµής που εµπίπτουν στο προηγούµενο εδάφιο αποδίδεται το 50% του ειδικού φόρου από τα εισιτήρια που πραγµατοποιούν οι ταινίες αυτές στην Ελλάδα

6 και µέχρι του ποσοστού που αντιστοιχεί σε εκατό χιλιάδες ( ) εισιτήρια ανά ταινία κατά µέγιστο. [Το εδάφιο δ' προστέθηκε µε την παρ.9 άρθρ.4 Ν. 2557/1997(ΦΕΚ Α 271)] ε. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την [Το εδάφιο ε προστέθηκε µε την παρ.15 γ άρθρ.80 Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ Α )] 5. Τα ποσοστά που προβλέπονται στην παράγραφο 4 µπορούν να αναπροσαρµόζονται κάθε τρία χρόνια µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού». [Οι παρ.4 και 5 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ.3 άρθρ.29 Ν.1876/1990 (ΦΕΚ Α 27)] 6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού έπειτα από πρόταση του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου Κινηµατογραφίας χάνουν το δικαίωµα στην είσπραξη των ποσών, που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, οι παραγωγοί ελληνικών ταινιών εφόσον είναι καθαρά πορνογραφικές. Με όµοια απόφαση χάνουν το δικαίωµα στην είσπραξη των ποσών, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου αυτού, οι επιχειρηµατίες χώρων προβολής ταινιών που προβάλλουν συστηµατικά ταινίες όπως αυτές ορίζονται στο προηγούµενο εδάφιο αυτής της παραγράφου, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. [Η παρ.6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.15 δ άρθρ.80 Ν.3057/2002 (ΦΕΚ Α 239)] 7 (8). [Η παρ.7 καταργήθηκε και οι παρ.8 και 9 αναριθµήθηκαν σε 7 και 8 αντιστοίχως µε την παρ.15 ε άρθρ.80 Ν.3057/2002 (ΦΕΚ Α 239) Από την ίδια πίστωση και µετά την αφαίρεση των ποσών που καταβάλλονται σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, ποσοστό 60% καταβάλλεται στο Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου για την επίτευξη των σκοπών του, ποσοστό 39% διατίθεται από το Υπουργείο Πολιτισµού µε προορισµό τον αναφερόµενο στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού και το υπόλοιπο 1% διατίθεται στο Ταµείο Αρωγής Κινηµατογραφιστών, από την ίδρυσή του. 8 (9).Οι όροι, η διαδικασία, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε την εφαρµογή του άρθρου αυτού, ρυθµίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισµού και όταν ρυθµίζονται οικονοµικά θέµατα και του Υπουργού Οικονοµικών». Σε περίπτωση ανειλικρίνειας των δικαιολογητικών, ανεξάρτητα από τις άλλες κυρώσεις και µε την επιφύλαξη του άρθρου 38 παράγραφος 1 του νόµου αυτού, ο δικαιούχος χάνει το δικαίωµα στην είσπραξη των ποσών, που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, για το χρόνο, στον οποίο αναφέρονται τα δικαιολογητικά καθώς και για τα επόµενα τρία χρόνια. [Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθ. 60 παρ. 3 του Ν. 1731/1987 (ΦΕΚ Α 161)] Άρθρο 8 1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, που εκδίδεται το Φεβρουάριο κάθε χρόνου, µε τις προϋποθέσεις και κατά τη διαδικασία που ορίζονται στις επόµενες παραγράφους απονέµονται χρηµατικά βραβεία ποιότητας και διακρίσεις ποιότητας σε ελληνικές κινηµατογραφικές ταινίες, που η παραγωγή τους έχει ολοκληρωθεί στη διάρκεια του προηγούµενου χρόνου. 2. Τα βραβεία ποιότητας είναι τρία για ταινίες µεγάλου µήκους και τρία για ταινίες µικρού µήκους. Το ποσό που χορηγείται σε κάθε βραβευόµενη ταινία µεγάλου µήκους καθορίζεται µε την υπουργική απόφαση της προηγούµενης παραγράφου και διανέµεται κατά ποσοστό 60% στον παραγωγό και 40% στο σκηνοθέτη. Για τις ταινίες µικρού µήκους το ποσό είναι το 15% του βραβείου ταινίας µεγάλου µήκους και διανέµεται σε ίσα µέρη στον παραγωγό και στο σκηνοθέτη. Το βραβείο για ταινία τεκµηρίωσης (ντοκιµαντέρ) µεγάλου µήκους είναι ίσο µε το ένα τρίτο του βραβείου ποιότητας ταινίας µεγάλου µήκους και διανέµεται σε ίσα µέρη στον παραγωγό και στο σκηνοθέτη. 3. Βραβεία ποιότητας απονέµονται και για τις καλύτερες επιτεύξεις στις επιµέρους δηµιουργίες στους πιο κάτω τοµείς και αντιστοιχούν στα εξής ποσοστά του ποσού βραβείου ταινίας µεγάλου µήκους: - Ένα βραβείο σκηνοθεσίας πρωτοεµφανιζόµενου σκηνοθέτη ύψους 25%. - Ένα βραβείο σεναρίου ύψους 25%. - Τέσσερα βραβεία ερµηνείας. ύο (ένα γυναικείο και ένα αντρικό) για ερµηνεία πρώτου ρόλου και δύο (ένα γυναικείο και ένα αντρικό) για ερµηνεία δεύτερου ρόλου. Για κάθε πρώτο ρόλο το ύφος είναι 20% και για κάθε δεύτερο 10%. - Ένα βραβείο φωτογραφίας ύψους 15%.

7 - Ανά ένα βραβείο σκηνογραφίας, µουσικής, ήχου, µοντάζ και ενδυµατολογίας, ύψους 12% το καθένα. - Ένα βραβείο µακιγιάζ και ένα τεχνικών επιτεύξεων ύψους 8% το καθένα. 4. Οι διακρίσεις ποιότητας είναι πέντε ως δέκα για ταινίες µεγάλου µήκους και πέντε ως δέκα για ταινίες µικρού µήκους και συνοδεύονται από χρηµατικό ποσό ίσο µε το ένα δεύτερο (1/2) του βραβείου ποιότητας ταινίας µεγάλου και µικρού µήκους αντίστοιχα, που διανέµεται µεταξύ παραγωγού και σκηνοθέτη κατά τον ίδιο λόγο µε τα βραβεία ποιότητας. Οι διακρίσεις αυτές απονέµονται σε ταινίες που περιέχουν στοιχεία προσωπικής αναζήτησης και προωθούν την καλλιτεχνική κινηµατογραφική έκφραση. 5. Η υπουργική απόφαση εκδίδεται ύστερα από πρόταση των µελών του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου Κινηµατογραφίας και της Κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης που συνέρχονται ως τις 15 Ιανουαρίου κάθε χρόνου σε κοινή συνεδρίαση για το σκοπό αυτόν, στην οποία απαιτείται απαρτία των τριών τετάρτων του συνόλου των µελών. Η πρόταση διατυπώνεται έπειτα από µυστική ψηφοφορία, µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και είναι υποχρεωτική για τον Υπουργό Πολιτισµού. 6. Όταν στην παραγωγή βραβευόµενης ταινίας µεγάλου ή µικρού µήκους µετέχει το Ε.Κ.Κ., το ποσοστό που αναλογεί σ' αυτό προσαυξάνει το ποσοστό του συµπαραγωγού. 7. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια της εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου αυτού. Άρθρο 9 1. α. Οι επιχειρήσεις επεξεργασίας κινηµατογραφικών ταινιών υπάγονται στους όρους επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου του ν. 1262/1982, που ισχύουν για τις µεταποιητικές επιχειρήσεις στην περιοχή Γ, για τις πραγµατοποιούµενες σ' οποιαδήποτε περιοχή, συµπεριλαµβανοµένης και της περιοχής Α, επενδύσεις τους, πλην εκείνων που πραγµατοποιούνται στην περιοχή, για τις οποίες ισχύουν οι όροι της περιοχής αυτής. β. Η προηγούµενη διάταξη εφαρµόζεται ανάλογα και για τις επιχειρήσεις παραγωγής κινηµατογραφικών ταινιών, µε την προϋπόθεση ότι οι παραγόµενες κινηµατογραφικές ταινίες προορίζονται για προβολή από κινηµατογραφικές αίθουσες ή τηλεοπτικούς σταθµούς. γ. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Πολιτισµού µπορεί να ρυθµίζονται θέµατα που έχουν σχέση µε τις λεπτοµέρειες και διαδικασίες εφαρµογής της παραγράφου αυτής. [Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 45 του Ν. 1731/ 1987 (ΦΕΚ Α 161)] 2. Με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισµού, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται το αρµόδιο όργανο, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία, που απαιτούνται για την αναγνώριση της επαγγελµατικής ιδιότητας ορισµένου προσώπου ή επιχείρησης που ασχολούνται µε την παραγωγή, επεξεργασία, διανοµή ή προβολή κινηµατογραφικών ταινιών, ώστε να έχουν την ευµενέστερη οικονοµική, φορολογική, δασµολογική, πιστωτική και ανάλογου περιεχοµένου µεταχείριση που ισχύει ή πρόκειται να ισχύσει. Άρθρο Κατά την χορήγηση δανείων και οποιοσδήποτε µορφής πιστοδότησης, που παρέχεται από τράπεζες, για την παραγωγή ελληνικών κινηµατογραφικών ταινιών ή για την ίδρυση ή λειτουργία εργαστηρίου παραγωγής και επεξεργασίας κινηµατογραφικών ταινιών, καθώς και για τη δηµιουργία νέων ή τη βελτίωση παλαιών κινηµατογραφικών αιθουσών, το επιτόκιο δεν µπορεί να είναι ανώτερο από εκείνο, που ισχύει για τις βιοτεχνικές χρηµατοδοτήσεις. 2. Για την εξασφάλιση των δανείων, που προβλέπει η προηγούµενη παράγραφος, επιτρέπεται η σύσταση του ειδικού κινηµατογραφικού ενέχυρου πάνω στην ταινία ή το υλικό της παραγωγής της καθώς και στο δικαίωµα εκµετάλλευσής της και πάνω στα µηχανήµατα παραγωγής. Το αντικείµενο του ενέχυρου, ο τρόπος παροχής της άδειας για τη σύσταση του, ο τύπος του ενεχυρόγραφου, η κατοχή του ενέχυρου και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια ρυθµίζονται µε προεδρικό διάταγµα που θα εκδοθεί σε προθεσµία ενός έτους από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού ύστερα από πρόταση των Υπουργών ικαιοσύνης, Οικονοµικών και Πολιτισµού. Μέχρι την έκδοση των ανωτέρω προεδρικών διαταγµάτων

8 διατηρείται η ισχύς των υφισταµένων περί ειδικού κινηµατογραφικού ενέχυρου διατάξεων (Β.. 188/ 1962). Άρθρο Η εξαγωγή των ελληνικών κινηµατογραφικών ταινιών είναι ελεύθερη και γίνεται χωρίς καταβολή οποιουδήποτε δασµού ή τέλους, σε οσαδήποτε αντίτυπα. Η διάταξη αυτή ισχύει και για την εξαγωγή ταινιών που έχουν παραχθεί στην Ελλάδα από επιχειρήσεις, που εδρεύουν στο εξωτερικό ή σε συνεργασία µε τις επιχειρήσεις αυτές. 2. Κατά την εξαγωγή ελληνικών ταινιών επιστρέφονται οι δασµοί και λοιποί φόροι, που αναλογούν στις περιεχόµενες πρώτες ύλες (φιλµ), κατ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 2861/1954, όπως ισχύει σήµερα. Οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της διάταξης αυτής καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού. Άρθρο Κινηµατογραφικά και τηλεοπτικά µηχανήµατα λήψης, προβολής, ηχογράφησης, επεξεργασίας και όλα τα σχετικά ή βοηθητικά τους καθώς και τα εξαρτήµατά τους και τα ανταλλακτικά τους, που προορίζονται αποδεδειγµένα για την επαγγελµατική παραγωγή, εκµετάλλευση ή επεξεργασία κινηµατογραφικών ταινιών απαλλάσσονται από κάθε δασµό, τέλος ή φόρο που εισπράττεται κατά την εισαγωγή τους. 2. Κινηµατογραφικά µηχανήµατα κάθε είδους, αρνητικά κινηµατογραφικά φιλµ των 70, 35 και 16 χιλιοστοµέτρων, έγχρωµα ή όχι ή θετικά κινηµατογραφικά φιλµ, καθώς και οι πρώτες ύλες εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου, εξαγόµενα από επιχειρήσεις παραγωγής ελληνικών ταινιών ή δηµόσιες υπηρεσίες ή νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα για επισκευή ή επεξεργασία, κατά την επανεισαγωγή τους απαλλάσσονται από κάθε δασµό, τέλος ή φόρο, σε περίπτωση που το Γνωµοδοτικό Συµβούλιο Κινηµατογραφίας αποφανθεί ότι η επισκευή ή η επεξεργασία δεν µπορεί να γίνει στην Ελλάδα. 3. Κινηµατογράφος ταινίες ευαίσθητες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (ΝΟΝ ΙΜΡRESSION- ΝΕΕS) διάτρητες, της δασµολογικής κλάσης του ισχύοντος δασµολογίου εισαγωγής, εφόσον δεν παράγονται στην Ελλάδα και εισάγονται από επιχείρηση παραγωγής ή επεξεργασίας ή εισαγωγής ή κατασκευής ταινιών για να χρησιµοποιηθούν ως πρώτη ύλη για την παραγωγή ή την επεξεργασία κινηµατογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, απαλλάσσονται των αναλογούντων δασµών, τελών και φόρων, καθώς και του φόρου κύκλου εργασιών, που εισπράττονται κατά την εισαγωγή. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της διάταξης αυτής ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού. Άρθρο Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού και κατά περίπτωση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Εσωτερικών και ηµόσιας Τάξης παρέχεται στους παραγωγούς ελληνικών ταινιών η δυνατότητα να χρησιµοποιούν σχηµατισµούς των ενόπλων δυνάµεων ή των σωµάτων ασφαλείας, εφόσον κρίνεται ότι η ταινία έχει ιδιαίτερη καλλιτεχνική ή ιστορική σηµασία. 2. Στην περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου ο παραγωγός υποχρεούται να παραχωρήσει για προβολή την ταινία του στις αντίστοιχες στρατιωτικές ή αστυνοµικές µονάδες. Οποιαδήποτε άλλη χρήση της ταινίας απαγορεύεται από τις µονάδες αυτές. Άρθρο 14 Το µίσθωµα των ελληνικών κινηµατογραφικών ταινιών µεγάλου µήκους για την προβολή τους σε κινηµατογραφική αίθουσα ή υπαίθριο κινηµατογράφο δε µπορεί να είναι κατώτερο από 30% ούτε ανώτερο από 50% των ακαθάριστων εισπράξεων από την προβολή της ταινίας. Αντίθετη συµφωνία δεν επιτρέπεται.

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ, ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ Άρθρο Ιδρύεται Εθνικό Κινηµατογραφικό Αρχείο µε σκοπό τη συγκέντρωση, τη διαφύλαξη, την αρχειοθέτηση και τη συντήρηση κινηµατογραφικών ταινιών καθώς και εντύπων κάθε είδους, φωτογραφιών και αντικειµένων που αναφέρονται στην τέχνη και στην ιστορία του κινηµατογράφου, καθώς και την ενίσχυση της µελέτης και της έρευνας πάνω στον ελληνικό κινηµατογράφο. 2. Το Εθνικό Κινηµατογραφικό Αρχείο είναι αποκεντρωµένη δηµόσια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού και διοικείται από ιοικητικό Συµβούλιο, που διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού. Με Π../γµα, ύστερα από πρόταση των υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και πολιτισµού, ρυθµίζονται η οργάνωση και η λειτουργία της υπηρεσίας. Με το ίδιο διάταγµα καθορίζονται οι αρµοδιότητες του.σ. και της Εκτελεστικής Επιτροπής, που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου αυτού και η αποζηµίωση των µελών τους, η δηµιουργία των αναγκαίων θέσεων κάθε είδους υπαλλήλων, η διαδικασία πρόσκλησης για την παράδοση ή παραλαβή αντιτύπων ταινιών και η διαδικασία καταβολής της αξίας τους και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 3. Η θητεία του.σ. είναι διετής. Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ορίζονται δυο πρόσωπα µε πνευµατικό έργο και γενική αναγνώριση, ως πρόεδρος και αντιπρόεδρος, τρεις εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισµού εκ των οποίων ένας από τη ιεύθυνση Κινηµατογραφίας, ένας από τη Γενική Γραµµατεία Λαϊκής Επιµόρφωσης και ένας από τη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, ένας εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης οριζόµενος από την Κεντρική Ένωση ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας, δυο εκπρόσωποι της Οµοσπονδίας Κινηµατογραφικών Λεσχών, δυο καθηγητές σχολών κινηµατογράφου και από ένα πρόσωπο προερχόµενο από τον καθένα από τους επτά κλάδους που ασχολούνται µε τον κινηµατογράφο και αναφέρονται στη διάταξη της παραγράφου 2 περίπτωση α' του άρθρου Στην πρώτη συνεδρίασή του το ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγει πενταµελή εκτελεστική επιτροπή, στην οποία µετέχουν ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τρία µέλη του.σ. που ορίζονται από αυτό. Η ΕΕ είναι αρµόδια για την εφαρµογή των αποφάσεων του.σ. και την εισήγηση των θεµάτων σ' αυτό καθώς και για όποιο ζήτηµα οριστεί µε το Π../γµα που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού. 5. Η αναπαραγωγή και χρησιµοποίηση των αντιτύπων των ταινιών καθώς και του άλλου υλικού του Αρχείου επιτρέπεται για τις πολιτιστικές δραστηριότητες που οργανώνει ή ενισχύει το Υπουργείο Πολιτισµού καθώς και για επιστηµονικούς και ερευνητικούς σκοπούς, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος για την κανονική διαφύλαξη και τη συντήρησή τους και εφόσον συναινεί ο πνευµατικός δηµιουργός του κινηµατογραφικού έργου ή ο νόµιµος εκδοχέας των δικαιωµάτων του. 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού και Τύπου και Μ.Μ.Ε. ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες παράδοσης στο Υπουργείο Πολιτισµού για τις ανάγκες του Εθνικού Κινηµατογραφικού Αρχείου, των κινηµατογραφικών ταινιών µε υπόθεση, καθώς και των ντοκιµαντέρ, που δεν είχαν κατά την εποχή της δηµιουργίας τους ειδησεογραφικό χαρακτήρα και βρίσκονται στο αρχείο της Κρατικής Ταινιοθήκης, η οποία λειτουργεί στο Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε.. [Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 14 του άρθρου 14 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α 159)] 7. Ο παραγωγός ελληνικών κινηµατογραφικών ταινιών και κάθε άλλος κάτοχος του αρνητικού ελληνικής ταινίας υποχρεούνται να παραδώσουν ένα αντίτυπο στο Αρχείο εφόσον ζητηθεί. Στους ανωτέρω παραγωγούς καταβάλλεται το κόστος παραγωγής του αντιτύπου. Αν ο παραγωγός δεν παραδώσει το αντίτυπο της ταινίας, στερείται του δικαιώµατος να εισπράξει το ποσό που ορίζεται στη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 7. Η παράδοση του αντιτύπου της ταινίας δεν συνεπάγεται τη µεταβίβαση των ηθικών και περιουσιακών εξουσιών των δικαιούχων του έργου. 8. Το Εθνικό Κινηµατογραφικό Αρχείο υποχρεούται να διαθέτει τα ανωτέρω αντίτυπα και για το αρχείο της Ταινιοθήκης της Ελλάδας και των κατά το επόµενο άρθρο αναγνωριζόµενων ταινιοθηκών, εφόσον σ' αυτό συµφωνεί ο πνευµατικός δηµιουργός του κινηµατογραφικού

10 έργου ή ο νόµιµος εκδοχέας των δικαιωµάτων του και η ταινιοθήκη καταβάλλει τα έξοδα αναπαραγωγής του αντιτύπου. Άρθρο Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη και γνώµη του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου Κινηµατογραφίας, συλλογή κινηµατογραφικών ταινιών µπορεί να αναγνωρισθεί ως ταινιοθήκη. Για την αναγνώριση αυτή απαιτείται να υπάρχει σηµαντικός αριθµός ταινιών, να εφαρµόζονται καλλιτεχνικά κριτήρια για τη συγκέντρωσή τους και να εξασφαλίζονται οι όροι για την κανονική φύλαξη και συντήρησή τους, καθώς και η συστηµατική ενασχόληση µε την προβολή της κινηµατογραφικής τέχνης και την προαγωγή της κινηµατογραφικής παιδείας. 2. Το κράτος ενισχύει ηθικά και υλικά τις αναγνωρισµένες ταινιοθήκες και έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιεί τις ταινίες της συλλογής σύµφωνα µε τους όρους της παραπάνω υπουργικής απόφασης για µη κερδοσκοπικούς πολιτιστικούς σκοπούς, χωρίς να εµποδίζεται η ελεύθερη λειτουργία της ταινιοθήκης ή να βλάπτεται η κανονική φύλαξη και συντήρηση των ταινιών. 3. Αναγνωρισµένη κατά την έννοια του άρθρου αυτού είναι η ταινιοθήκη που διατηρεί το ίδρυµα «Ταινιοθήκη της Ελλάδος». Άρθρο Κινηµατογραφική λέσχη είναι το σωµατείο ή η ένωση προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ασχολείται συστηµατικά µε την προβολή της κινηµατογραφικής τέχνης και την προαγωγή της κινηµατογραφικής παιδείας. 2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, ύστερα από γνώµη του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου Κινηµατογραφίας, καθορίζεται ο τρόπος και οι όροι της ηθικής και υλικής ενίσχυσης του έργου των κινηµατογραφικών λεσχών και της δευτεροβάθµιας οργάνωσής τους σε συνεργασία µε τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των ασχολούµενων µε την κινηµατογραφική τέχνη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 30 [Το άρθρο 30 καταργήθηκε µε την περ. ια' της παρ.1 του άρθρου 4 του Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ Α 271)] Άρθρο 31 [Το άρθρο 31 καταργήθηκε µε την περ. ια' της παρ.1 του άρθρου 4 του Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ Α 271)] Άρθρο 32 [Το άρθρο 32 καταργήθηκε µε την περ. ια' της παρ.1 του άρθρου 4 του Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ Α 271)] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΑΛΛΟ ΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ Άρθρο Κινηµατογραφικά µηχανήµατα κάθε είδους, τα εξαρτήµατα και τα ανταλλακτικά τους, τα παρθένα φιλµ και γενικά όλα τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την παραγωγή στην Ελλάδα ταινίας από επιχειρήσεις, που εδρεύουν στο εξωτερικό, παραδίδονται απευθείας από τις αρµόδιες τελωνειακές αρχές σε ελεύθερη χρήση, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν.

11 2. Υλικά που κρίθηκαν απαραίτητα για την παραγωγή ταινιών, εφόσον αναλωθούν κατά τη λήψη της ταινίας και δεν µπορούν να επανεξαχθούν, απαλλάσσονται από την καταβολή δασµών και τελών ύστερα από διαπίστωση της αρµόδιας τελωνειακής αρχής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ ΟΜΟ ΤΕΛΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο Κάθε ταινία υποβάλλεται από τον παραγωγό ή τον εισαγωγέα της στην επιτροπή νεότητας που προβλέπεται στο άρθρο 2. Η επιτροπή κατατάσσει την ταινία σε µια από τις ακόλουθες κατηγορίες: α) κατάλληλη για ανηλίκους β) Περιορισµένης καταλληλότητας γ) Ακατάλληλη για ανηλίκους δ) Αυστηρά ακατάλληλη για ανηλίκους. Απαγορεύεται η παρακολούθηση ακατάλληλων ταινιών σε νέους που δε συµπλήρωσαν το 17ο έτος. Σε νέους που συµπλήρωσαν το 13 έτος, επιτρέπεται η παρακολούθηση ταινιών που η επιτροπή νεότητας κατέταξε στην κατηγορία των ταινιών περιορισµένης καταλληλότητας. 2. Η επιτροπή νεότητας υπάγεται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισµού και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου ως πρόεδρο, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισµού, δύο σκηνοθέτες, έναν κριτικό κινηµατογράφου, έναν κοινωνιολόγο, έναν παιδοψυχολόγο και ανά ένα µέλος της.ο.ε., της Ο.Λ.Μ.Ε., της Ε.Φ.Ε.Ε. και της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Γονέων και Κηδεµόνων, που υποδεικνύεται από τις οργανώσεις αυτές. Τα µέλη της επιτροπής, καθώς και οι αναπληρωτές τους ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και η θητεία τους είναι ετήσια. Με την υπουργική απόφαση ρυθµίζεται η λειτουργία της επιτροπής, η αποζηµίωση των µελών της και κάθε σχετικό θέµα. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης εξακολουθεί η λειτουργία των υφιστάµενων επιτροπών του Υπουργείου Προεδρίας, το έργο των οποίων διέπεται από τις διατάξεις αυτού του νόµου. 3. Προκειµένου να εξασφαλισθεί η έγκαιρη κρίση των ταινιών, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, µπορούν να συνιστώνται και άλλες επιτροπές νεότητας µε τη σύνθεση και το αντικείµενο που προβλέπεται στο νόµο αυτόν. Άρθρο Με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισµού, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται κατά περίπτωση θέµατα παραγωγής επεξεργασίας, εισαγωγής, εξαγωγής και εκµετάλλευσης ταινιών, µίσθωσης κινηµατογραφικών µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων για την παραγωγή ταινιών, παροχής υπηρεσιών σχετικά µε τις δραστηριότητες αυτές, λειτουργίας κινηµατογραφικών εργαστηρίων και κάθε άλλη λεπτοµέρεια εφαρµογής του νόµου αυτού. 2. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εξωτερικών και Πολιτισµού, ορίζονται οι προϋποθέσεις και οι περιορισµοί για το γύρισµα και την προβολή ταινιών σε παραµεθόριες περιοχές, εφόσον εξαιρετικοί λόγοι προστασίας των διεθνών σχέσεων της Χώρας επιβάλλουν ειδικές παρεκκλίσεις από τις ρυθµίσεις του νόµου αυτού. Άρθρο Όποιος υποβάλλει ψευδείς δηλώσεις ή δικαιολογητικά για να εισπράξει τα ποσά που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του νόµου αυτού τιµωρείται µε φυλάκιση τριών µηνών ως τριών ετών και µε χρηµατική ποινή είκοσι χιλιάδων ως πεντακοσίων χιλιάδων δραχµών. Η τέλεση από αµέλεια της πράξης αυτής τιµωρείται µε χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων ως εκατό χιλιάδων δραχµών. 2. Όποιος χρησιµοποιεί την επωνυµία «Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου» και τον τίτλο «HELLΑS FILM» κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 16 παρ. 2 και 19 παρ. 1 του νόµου αυτού τιµωρείται µε φυλάκιση ως ενός έτους και χρηµατική ποινή πέντε χιλιάδων ως

12 πενήντα χιλιάδων δραχµών. Η τέλεση από αµέλεια της πράξης αυτής τιµωρείται µε χρηµατική ποινή πέντε χιλιάδων ως πενήντα χιλιάδων δραχµών. 3. Όποιος επιτρέπει σε ανηλίκους να εισέλθουν σε αίθουσα ή υπαίθριο χώρο στους οποίους προβάλλεται ταινία ακατάλληλη για ανηλίκους, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρις ενός έτους και χρηµατική ποινή τριάντα χιλιάδων ως τριακοσίων χιλιάδων δραχµών. Αν η ταινία είναι αυστηρά ακατάλληλη, επιβάλλεται φυλάκιση µέχρι δεκαοκτώ µηνών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον δραχµών. Η τέλεση από αµέλεια των πράξεων που προβλέπει αυτή η παράγραφος τιµωρείται µε χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων δραχµών. 4. Για την προβολή πορνογραφικών ταινιών εφαρµόζονται οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τα άσεµνα. 5. Η παράβαση των υπουργικών αποφάσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 37 παρ. 2 του νόµου αυτού, τιµωρείται µε τις οριζόµενες στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου ποινές και κατά τις διακρίσεις της διάταξης αυτής. Άρθρο 40 [Το άρθρο 40 καταργήθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α 25)] Άρθρο Προστίθενται τµήµα κλασσικής κιθάρας: α) στη σχολή ενόργανης µουσικής των ωδείων του άρθρου 9 παράγραφος 1 περίπτωση Α' γ και β) στις µουσικές σχολές του άρθρου 9 παρ. Ι περίπτωση Β' του Β.. 16/1966 «περί ιδρύσεως ιδιωτικών µουσικών ιδρυµάτων». 2. Στο εδάφ. α της παρ. 1 του άρθρου 15 του Β.. 16/1966 (ΦΕΚ 7Α) και µετά τις λέξεις «ανεγνωρισµένης Ανωτάτης» προστίθενται οι λέξεις «ή Ανωτέρας». 3. Με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισµού, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα έτη φοίτησης, τα απαιτούµενα προσόντα των σπουδαστών, τα διδασκόµενα µαθήµατα κατά κύκλους σπουδών η διαίρεσή τους σε ειδικά και γενικά, η εξεταστέα ύλη, οι τίτλοι σπουδών και τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού για τα τµήµατα κλασσικής κιθάρας, κλαβικυµβάλου (τσέµπαλο) και κρουστών οργάνων. 4. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Πολιτισµού καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αναγνώρισης τίτλων σπουδών κλασικής κιθάρας, κλαβικυµβάλου (τσέµπαλου) και κρουστών οργάνων, που έχουν απονεµηθεί µέχρι την έναρξη ισχύος αυτού του νόµου από αναγνωρισµένα µουσικά εκπαιδευτήρια της ηµεδαπής. Άρθρα [ ] Άρθρο 45 Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ελφών δικαιούται να καταγγείλει για ιδιόχρηση τη µίσθωση καταστήµατός του µε την επωνυµία «Ξενώνας Ευρώπη», που βρίσκεται στην περιοχή της έδρας του στους ελφούς µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, όχι όµως πριν από τη συµπλήρωση εξαετίας από την έναρξη της µίσθωσης και κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις Ν. 813/1978 «περί εµπορικών µισθώσεων», όπως αυτές ισχύουν σήµερα. Το Ε.Π.Κε.. δεν καταβάλλει αποζηµίωση αλλά τα έννοµα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται οκτώ (8) µήνες µετά την επίδοση της σχετικής δήλωσης. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 6 του Ν. 1419/1984. Άρθρο 46 Συµβάσεις αποκλειστικής συνεργασίας δηµιουργών, καλλιτεχνών - ερµηνευτών και παραγωγών. [Το άρθρο 46 καταργήθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α 25)]

13 Άρθρο Οι ηµέρες εργασίας των τεχνικών κινηµατογράφου και τηλεόρασης για την ασφάλισή τους στο Ι.Κ.Α. βρίσκονται µε τη διαίρεση του συνόλου των πάσης φύσεως ετήσιων αποδοχών τους δια του εκάστοτε τεκµαρτού ηµεροµισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης τους Ι.Κ.Α., εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 1210/1981 (ΦΕΚ 278), όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128). 2. Ο τρόπος υπολογισµού των ηµερών εργασίας κατά την προηγούµενη παράγραφο εφαρµόζεται από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Ν. 1210/1981. Από την παραπάνω ηµεροµηνία και µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου για τον υπολογισµό των ηµερών ασφάλισης θα λαµβάνονται υπόψη µόνο οι αποδοχές επί των οποίων έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α. 3. Οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1554/1985 (ΦΕΚ 97) καταργούνται. Άρθρο Πτυχία ή διπλώµατα µουσικών εκπαιδευτηρίων της ηµεδαπής αναγνωρισµένων από το Κράτος ή ανώτερων σχολών της αλλοδαπής που κατέχουν οι µουσικοί της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Κ.Ο.Α.) και της κρατικής Ορχήστρας Θεσ/νίκης (Κ.Ο.Θ.), καθώς και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Ωδείου Θεσσαλονίκης θεωρούνται ισοδύναµα µε τίτλους σπουδών ανώτερης σχολής της ηµεδαπής τριετούς φοιτήσεως. 2. Οι τίτλοι σπουδών, που έχουν χορηγηθεί στο ανωτέρω προσωπικό από ανώτατα µουσικά εκπαιδευτήρια της αλλοδαπής και έχουν τύχει ισοτιµίας από το «ιαπανεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής» ( Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), θεωρούνται ισοδύναµοι µε τίτλους σπουδών ανώτερης σχολής της ηµεδαπής τετραετούς φοιτήσεως. 3. Θεωρούνται νόµιµες οι δαπάνες που καταβλήθηκαν στους ως άνω υπαλλήλους, είτε ως επιδόµατα σπουδών (Ν. 754/1958, ΦΕΚ 17 Α) είτε ως µισθοί µετά από κατατάξεις σε µισθολογικά κλιµάκια (Ν. 1505/1984). 4. Καταλογισµοί που έγιναν από οποιαδήποτε αρχή, για δαπάνες, που εµπίπτουν στις προηγούµενες παραγράφους, κατά το µέρος που δεν έχουν εκτελεστεί, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν εκτελούνται, τα δε ποσά που βάσει αυτών έχουν βεβαιωθεί ως εισπρακτέα δηµόσια έσοδα διαγράφονται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες για κάθε περίπτωση διαδικασίες. Ποσά, που σε εκτέλεση των καταλογισµών αυτών έχουν εισπραχθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν επιστρέφονται. 5. Οι διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου αυτού εφαρµόζονται και στο προσωπικό εκείνο της κατηγορίας ΤΕ των Κρατικών Ορχηστρών (Κ.Ο.Α και Κ.Ο.Θ.) που προσλήφθηκε µε την απόφαση αριθ., 18454/ (ΦΕΚ 5628). Άρθρο 49 Η προθεσµία λειτουργίας και των τριών τάξεων των ιδιωτικών σχολών κινηµατογράφου που ορίζει το άρθρο 13 του Ν. 1348/1983 παρατείνεται µέχρι τη λήξη του σχολικού έτους Άρθρα [ ] Άρθρο Από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού καταργούνται το Ν /1961 και το Ν.. 58/1973 καθώς και κάθε διάταξη του αντίκειται στο νόµο αυτόν ή αναφέρεται σε θέµατα, που ρυθµίζονται µε το νόµο αυτόν. 2. ιατηρούνται σε ισχύ όλες οι διατάξεις νόµων, που καθιερώνουν προστατευτικά µέτρα οικονοµικού, φορολογικού, δασµολογικού, πιστωτικού και ανάλογου περιεχοµένου υπέρ των

14 επιχειρήσεων παραγωγής, επεξεργασίας, διανοµής και προβολής κινηµατογραφικών ταινιών και κάθε είδους κινηµατογραφικής δραστηριότητας. 3. Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Η προστασία της κινηματογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 1597 Έτος: 1986 ΦΕΚ: Α 68 19860521 Τέθηκε σε ισχύ: 21.05.1986 Ημ.Υπογραφής: 12.05.1986 Τίτλος Προστασία και ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 21 ΜΑΙΟΥ 1986 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1597

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 21 ΜΑΙΟΥ 1986 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 21 ΜΑΙΟΥ 1986 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1597 Προστασία και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηµατογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Καθορισμός Προσόντων και Δικαιολογητικών για την Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας Τηλεόρασης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών του Κινηµατογράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 1 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Πράξη Κατάθεσης 5/29-1-2002) Το παρακάτω κωδικοποιηµένο κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών του Κινηµατογράφου και της Τηλεόρασης -µέλη της ΕΤΕΚΤ-ΟΤ που εργάζονται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:28-2-2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις 'Αρθρο 1 : 'Εννοια 1. Οµαδικές απολύσεις θεωρούνται όσες γίνονται από επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις,

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Προοίμιο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Προοίμιο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3905 Έτος: 2010 ΦΕΚ: Α 219 20101223 Τέθηκε σε ισχύ: 23.12.2010 Τίτλος Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο ΦΑ Σ Η ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α Π Ο ΦΑ Σ Η ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Αθήνα, 22.11.12 Αρ. Πρωτ. 8673 Α Π Ο ΦΑ Σ Η Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 1730/87 όπως έχει τροποποιηθεί 2. Την υπ αριθμ. 1049/10.08.12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Ε.Ε. Παρ. HI(I) 2602 Κ.Δ.Π. 375/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 375 Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρμόζονται στις Προσωρινές Εισαγωγές Ορισμένων Μεταφορικών Μέσων που Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Στήριξη Κινηματογραφικών Δραστηριοτήτων, Κινηματογραφικής Παιδείας και Επαγγελματικής Κατάρτισης

Στήριξη Κινηματογραφικών Δραστηριοτήτων, Κινηματογραφικής Παιδείας και Επαγγελματικής Κατάρτισης Στήριξη Κινηματογραφικών Δραστηριοτήτων, Κινηματογραφικής Παιδείας και Επαγγελματικής Κατάρτισης Στόχος: Η υλοποίηση δραστηριοτήτων (έργα, ενέργειες και δράσεις) που έχουν στόχο: Την κινηματογραφική παιδεία

Διαβάστε περισσότερα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2013» Συνοπτικός τίτλος. 109(Ι) του 2005 197(Ι) του 2007 90(Ι) του 2008 75(Ι) του 2010 115(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 18(Ι)/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» Στο Πικέρµι σήµερα την 24/7/2003 στα γραφεία του Ν.Π.Ι.. µε

Διαβάστε περισσότερα

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως:

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως: Αθήνα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως:

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 76 Ισοτιµία

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 343/2002 ΦΕΚ: Α 284/22.11.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/84 ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 39 ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ 2016 19-24 Σεπτεμβρίου ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015.

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. (ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. + Μέγεθος Γραµµάτων - Εκτύπωση\Αποθήκευση Ν 2817/2000: Εκπαίδευση ατόµων ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών κλπ (286892)

ΚΕΙΜ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. + Μέγεθος Γραµµάτων - Εκτύπωση\Αποθήκευση Ν 2817/2000: Εκπαίδευση ατόµων ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών κλπ (286892) Page 1 of 5 Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ΤΑΧΥΤΕΡΗ & καλύτερη ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ - ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ολόκληρου του κειµένου στο WORD (select all) και καλύτερη εκτύπωση συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 - - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών όλης της χώρας. Ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Η ΥΠΠΟΤ/οικ38573/1216/31-3-2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 693/Β/2011)» ιεκπεραίωση και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΟ ΗΜΟ Α/Α Είδος Οργάνου Ιδιότητες Μελών Σχετική 1 Προεδρείο ηµοτικού Συµβουλίου Τα µέλη του Προεδρείου προέρχονται από: άρθρο 64 ν.

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας

Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας α) Ειδικός Επιθεωρητής Εργασίας ή Επιθεωρητής Εργασίας που διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: 3028/2002 ΦΕΚ: Α 153/28.06.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Στην προστασία που παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3231 Έτος: 2004 ΦΕΚ: Α 45 20040211 Τέθηκε σε ισχύ: 11.02.2004 Ηµ.Υπογραφής: 11.02.2004 Τίτλος: Εκλογή βουλευτών. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα.

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Με την εγκύκλιο επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. β) Υιοθετεί ένα μεικτό σύστημα αποδοχών, βάσει του οποίου η μισθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πράξεως 0230 Αριθµ. Συν/σεως 23 η /28.7.2010 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII (Γ' ΔΙΑΚΟΠΩΝ) Αποτελούµενο από τον Πρόεδρο του Τµήµατος Θεοχάρη Δηµακόπουλο, Αντιπρόεδρο και τα µέλη Δηµήτριο Πέππα και Αργυρώ

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων»

«Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων» Το ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων» Άρθρο 31 Ρυθμίσεις για Ε.Δ.Χ. οχήματα 1. Η περίπτωση β' της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10460/19.1.1983 Σε συνέχεια των οδηγιών που σας δώσαµε µε τις εγκυκλίους1 για την εφαρµογή της ΑΤΑ, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα για την οµοιόµορφη εφαρµογή της από 1.1.1983. Με

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Ο Πρόεδρος της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ιωάννινα, 01 /09/2014 Αριθμ. Πρωτ. -1096 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού στα εκπαιδευτικά τμήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων, Σχολή Κλασικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Ο Πρόεδρος της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ιωάννινα, 26/7/2012 Αριθμ. Πρωτ. -1000- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού στα εκπαιδευτικά τμήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων, Σχολή Κλασικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2016, Φ2 TAXIS». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Θέμα: Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2016, Φ2 TAXIS». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 23.6.2016 ΠΟΛ: 1084 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Κ.Ε.Π.Α.Π) Απ. Σαµανίδη 21 Πανόραµα ΤΚ 55236 τηλ: 2313.301099, fax: 3210346760 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Πρωτ. 1630/21.07.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Το παρόν νομοσχέδιο θέτει σε νέες βάσεις την εθνική κινηματογραφική πολιτική. Ο Νόμος 1579/1986,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:43/29-5-2007 )

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Στην Αθήνα σήµερα την 11.4.95 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφ' ενός του Αναπληρωτή Γενικού ιευθυντή κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΛΑΧΟΥ, που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ : -0-205 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 772 ΚΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 13-05-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1154 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 649ΩΗ-ΛΧΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 649ΩΗ-ΛΧΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 649ΩΗ-ΛΧΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ: ΔΕΑΦ Β 1084349 ΕΞ 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος

ηµητρακόπουλος Γιώργος ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr http://www.gdimitrakopoulos.gr ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ Με αφορµή τα πολλά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Tαχ. Kώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: Kων. Σταυροπούλου Τηλέφωνο : FAX :

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Tαχ. Kώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: Kων. Σταυροπούλου Τηλέφωνο : FAX : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 5 Φεβρουαρίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1013654/971/169/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» Α

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 34 του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/ ): Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός α- θλητισμός και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 34 του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/ ): Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός α- θλητισμός και άλλες διατάξεις. Άρθρο 34 του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/17-6-1999): Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός α- θλητισμός και άλλες διατάξεις. Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές 1. Σε αθλητές που σημειώνουν εξαιρετικές αγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας 202(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η οικονομία διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΥΤΑΡΙΘΜΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ. Αθήνα, 17/6/2009. Αριθµ. Πρωτ. Τ01/550

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΥΤΑΡΙΘΜΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ. Αθήνα, 17/6/2009. Αριθµ. Πρωτ. Τ01/550 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΥΤΑΡΙΘΜΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Αθήνα, 17/6/2009 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ).

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Στο άρθρο 7 αναφέρονται οι κατηγορίες των υπαλλήλων για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του νόμου.

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους. Αθήνα, 8.7.2013 ΠΟΛ: 1170 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα:

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα: Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Αθήνα, 14.4.2015 ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ανώνυµη εταιρεία µέλος

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (A 268)». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΟΚ6Ξ-5Φ1. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διδακτικού προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΟΚ6Ξ-5Φ1. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διδακτικού προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµ.Αποφ. 126/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 13/ 2013 της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής Αρμοδιότητες Συμβουλίου Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι οι ακόλουθες: 1. Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος. Ειδικότερα, το Συμβούλιο: α) Χαράσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συντελεστής ΦΠΑ στις υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών καθώς και στην παράδοση αυτών, ως τελικών αγαθών.

Θέμα: Συντελεστής ΦΠΑ στις υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών καθώς και στην παράδοση αυτών, ως τελικών αγαθών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Αθήνα, 03/11/2015 ΠΟΛ.: 1244 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μισθωτών των Ξένων Αεροπορικών Εταιριών

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μισθωτών των Ξένων Αεροπορικών Εταιριών ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μισθωτών των Ξένων Αεροπορικών Εταιριών (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 14/28-05-2004) Στην Αθήνα σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Έκπτωση καταβαλλοµένων ασφαλιστικών εισφορών σε ταµεία κύριας ασφάλισης και ταµεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα