Οδηγίες για τη Συντήρηση και Λειτουργία της Εγνατίας Οδού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες για τη Συντήρηση και Λειτουργία της Εγνατίας Οδού"

Transcript

1 Οδηγίες για τη Συντήρηση και Λειτουργία της Εγνατίας Οδού. Ε. Ευαγγελίδης ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Εγνατία Οδός Α.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η εταιρεία «Εγνατία οδός Α.Ε.» εκτός από την µελέτη και κατασκευή της Εγνατίας Οδού είναι υπεύθυνη και για τη λειτουργία, συντήρηση και εκµετάλλευση του αυτοκινητοδρόµου. Προϋποθέσεις για την βέλτιστη συντήρηση και λειτουργία του αυτοκινητόδροµου είναι όλες οι συσχετιζόµενες ενέργειες και δράσεις να βασίζονται σε σύγχρονες προδιαγραφές και οδηγίες. Η Εγνατία Οδός Α.Ε. βασιζόµενη σε σύγχρονες διεθνείς προδιαγραφές και λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου και την έλλειψη σχετικών προδιαγραφών στην Ελλάδα, συνέταξε Οδηγίες για τη Συντήρηση και Λειτουργία της Εγνατίας Οδού. Με την παρούσα ανακοίνωση επιδιώκεται η γνωστοποίησή τους στον τεχνικό κόσµο. Λέξεις Κλειδιά: προδιαγραφές, οδηγίες, αυτοκινητόδροµος, συντήρηση, λειτουργία 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Εγνατία Οδός ως τµήµα του ιευρωπαϊκού Οδικού δικτύου αποτελεί έναν από τους πιο σύγχρονους και υψηλών προδιαγραφών οδικούς άξονες που κατασκευάζονται στην Ελλάδα. Ήδη ένα µεγάλο µέρος του αυτοκινητοδρόµου έχει παραδοθεί σε κυκλοφορία. Για τη βέλτιστη συντήρηση και λειτουργία του αυτοκινητόδροµου πρέπει όλες οι συσχετιζόµενες δράσεις και ενέργειες να βασίζονται σε σύγχρονες προδιαγραφές και οδηγίες. Η Εγνατία Οδός Α.Ε. (ΕΟΑΕ) λόγω της έλλειψης σχετικών προδιαγραφών στην Ελλάδα ανέπτυξε οδηγίες για την συντήρηση και λειτουργία της Εγνατίας οδού, βασιζόµενη σε σύγχρονες διεθνείς προδιαγραφές λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες του έργου. Οι οδηγίες που έχουν µέχρι σήµερα συνταχθεί είναι: α) Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων Τεύχος 1: Στοιχειώδης Συντήρηση που εγκρίθηκαν µε την υπ αριθµ. 3β/156/10-Ω/ απόφαση του ΥΠΕΧΩ Ε και β) - Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων - Στοιχειώδης Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Σηράγγων. - Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων - Κύρια Συντήρηση Οδοστρωµάτων (Μέρος 1 ο : Χαρακτηριστικά της Λειτουργικής και οµικής Κατάστασης των Οδοστρωµάτων). - Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων - Χειµερινή Συντήρηση. 1

2 - Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων - Υγιεινή και Ασφάλεια. - Κανονισµός Λειτουργίας Εγνατίας Οδού. που εγκρίθηκαν µε την υπ αριθµ. 1α/ο/8/60/ απόφαση του ΥΠΕΧΩ Ε. Στα παρακάτω κεφάλαια θα γίνει µια συνοπτική παρουσίαση των παραπάνω οδηγιών και θα αναφερθούν τα πρώτα συµπεράσµατα από την εφαρµογή τους. 2. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. Οι Οδηγίες Στοιχειώδους Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων χωρίζονται σε δύο µέρη α) την στοιχειώδη συντήρηση της οδού και β) τη στοιχειώδη συντήρηση των τεχνικών. Το τεύχος αυτό αναφέρεται στη στοιχειώδη συντήρηση του αυτοκινητόδροµου, την τεχνική αστυνόµευση της οδού καθώς και τη δυνατότητα χρησιµοποίησης ενός πληροφοριακού συστήµατος ιαχείρισης Στοιχειώδους Συντήρησης που θέτει τις απαιτήσεις συντήρησης για την οδό και τα στοιχεία της. Όπως αναφέρεται στις οδηγίες «η στοιχειώδης συντήρηση περιλαµβάνει τις εργασίες συντήρησης που εκτελούνται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα στα πλαίσια της απρόσκοπτης λειτουργίας της οδού. Η συχνότητα των εργασιών στοιχειώδους συντήρησης εξαρτάται είτε µόνο από τις περιβαλλοντικές συνθήκες (κυκλική όπως π.χ. η συντήρηση πρασίνου, ο καθαρισµός του συστήµατος αποχέτευσης κλπ) είτε από την κυκλοφορία της οδού σε συνδυασµό µε τις περιβαλλοντικές συνθήκες (µη κυκλική όπως η πλήρωση λάκκων, η αποκοµιδή σκουπιδιών κλπ)». Τα στοιχεία του αυτοκινητόδροµου που αποτελούν το αντικείµενο της στοιχειώδους συντήρησης κατηγοριοποιούνται α)στα οδοστρώµατα, β) στις νησίδες, κρασπεδόρειθρα και πεζοδρόµια, γ) στην αποχέτευση, δ) στα επιχώµατα ορύγµατα, ε) στο πράσινο, στ) στον εξοπλισµό ασφάλειας και προστασίας, ζ) στη σήµανση, η) στις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις και ι) στην καθαριότητα της οδού. Στον αυτοκινητόδροµο θα εκτελείται τεχνική αστυνόµευση που είναι «... το σύνολο των ενεργειών και δράσεων που απαιτούνται για την επισήµανση των φθορών των στοιχείων αυτής και τον εντοπισµό επικείµενων κινδύνων για τους χρήστες.» Για την υλοποίηση της τεχνικής αστυνόµευσης στον αυτοκινητόδροµο θα πραγµατοποιούνται καθηµερινά περιπολίες ασφαλείας και εβδοµαδιαία επιθεωρήσεις ασφαλείας µε σκοπό τον εντοπισµό των αναγκών της στοιχειώδους συντήρησης. Επίσης, θα διεξάγονται προγραµµατισµένα λεπτοµερείς επιθεωρήσεις των στοιχείων της οδού για τον εντοπισµό φθορών οι οποίες θα αποκαθίστανται ύστερα από προγραµµατισµό των εργασιών κύριας συντήρησης. Οι συχνότητες των λεπτοµερών επιθεωρήσεων εξαρτώνται από το είδος των στοιχείων της οδού και παρατίθενται αναλυτικά στις οδηγίες (π.χ. λεπτοµερής επιθεώρηση της οριζόντιας σήµανσης µία φορά το έτος) Οι φθορές που εντοπίζονται από την τεχνική αστυνόµευση, διακρίνονται στις φθορές, Κατηγορίας 1 (φθορές που χρήζουν άµεσης προσοχής καθώς συνεπάγονται άµεσο ή επικείµενο κίνδυνο για τους χρήστες του αυτοκινητόδροµου) και στις φθορές Κατηγορίας 2 (όλες οι λοιπές φθορές). 2

3 Οι οδηγίες δίνουν και τους χρόνους αποκατάστασης των φθορών ανάλογα µε την κατηγορία που ανήκουν. Έτσι οι φθορές κατηγορίας 1 πρέπει να αποκαθίστανται ή να σηµαίνονται κατά τη διάρκεια της τεχνικής αστυνόµευσης, αν είναι δυνατόν, αλλιώς πρέπει να πραγµατοποιούνται µόνιµες ή προσωρινές επισκευές το ταχύτερο δυνατόν. Οι προσωρινές επισκευές θα πραγµατοποιούνται εντός 24 ωρών από την επισήµανση της φθοράς ενώ οι µόνιµες πρέπει να πραγµατοποιούνται εντός 28 ηµερών. Οι φθορές κατηγορίας 2 αποκαθίστανται στα πλαίσια προγραµµατισµένων εργασιών συντήρησης. Επίσης, για κάθε κατηγορία στοιχείων του αυτοκινητόδροµου παρουσιάζονται ενδεικτικά οι παρατηρούµενες φθορές, οι µονάδες µέτρησής τους, τα όρια µε βάση τα οποία θα συντηρούνται στα πλαίσια της στοιχειώδους συντήρησης καθώς και ενδεικτικές µέθοδοι αποκατάστασής τους. 3. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ. Οι οδηγίες στοιχειώδους Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων Σηράγγων αποτελούν ένα πλαίσιο βασικών αρχών για τη στοιχειώδη συντήρηση των σηράγγων της Εγνατίας Οδού και ειδικότερα των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων αυτών και των βοηθητικών τους κτιρίων (υποσταθµοί, αντλιοστάσια, κλπ.). Στις Οδηγίες δίδονται αρχικά οι βασικές αρχές οργάνωσης της συντήρησης των σηράγγων. Η στοιχειώδης συντήρηση των σηράγγων διακρίνεται στην τακτική (περιοδική ανά τακτά χρονικά διαστήµατα) και στην έκτακτη (διορθωτική για την επιδιόρθωση αποκατάσταση βλάβης ή φθοράς). Για κάθε κατηγορία συντήρησης (τακτική ή έκτακτη) παρουσιάζονται αναλυτικές οδηγίες όσον αφορά τον προγραµµατισµό των εργασιών συντήρησης, το προσωπικό, τα ανταλλακτικά, τη διαχείριση των απαιτούµενων αναφορών καθώς και τις απαραίτητες ενέργειες για την εξοικονόµηση ενέργειας στις δοκιµές του εξοπλισµού. Όπως και για την ανοικτή οδοποιία έτσι και στις σήραγγες είναι απαραίτητη η διενέργεια τεχνικής αστυνόµευσης. Η τεχνική αστυνόµευση των σηράγγων διακρίνεται α)στις Περιπολίες Ασφαλείας (καθηµερινά), β) στις Επιθεωρήσεις Ασφαλείας (ανά χρονικά διαστήµατα που δεν θα υπερβαίνουν τις 7 ηµέρες), γ) στις Επιφανειακές Επιθεωρήσεις δ) στις Λεπτοµερείς Επιθεωρήσεις (ανά τακτά χρονικά διαστήµατα ανάλογα µε τα εγχειρίδια συντήρησης και λειτουργίας του εξοπλισµού), ε) στις Γενικές Επιθεωρήσεις (ανά χρονικά διαστήµατα που δεν θα υπερβαίνουν το 1 έτος), στ) στις Κύριες Επιθεωρήσεις (ανά χρονικά διαστήµατα που δεν θα υπερβαίνουν τα 3 έτη) και ζ) στις Ειδικές Επιθεωρήσεις. Οι φθορές που εντοπίζονται από την τεχνική αστυνόµευση των σηράγγων εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες: Κατηγορία 1 (κύριες ή επείγουσες), Κατηγορία 2.1 (δευτερεύουσες) και Κατηγορία 2.2 (συνήθεις). Οι φθορές κατηγορίας 1 πρέπει να αντιµετωπίζονται, εάν είναι πρακτικά εφικτό, άµεσα κατά τη διενέργεια της τεχνικής αστυνόµευσης και εντός των χρόνων απόκρισης, προσωρινής και οριστικής αποκατάστασης που αναφέρονται στις οδηγίες. Οι φθορές κατηγορίας 2.1 θα αποκαθίστανται εντός προκαθορισµένων χρόνων απόκρισης και αποκατάστασης, ενώ οι φθορές κατηγορίας 2.2 θα αποκαθίστανται στα πλαίσια προγραµµατισµένων εργασιών συντήρησης ή κατόπιν ρητής εντολής της Υπηρεσίας. Ο χρόνος αποκατάστασης των φθορών διακρίνεται α) στον χρόνο απόκρισης συντήρησης, β) στον χρόνο προσωρινής αποκατάστασης βλάβης και γ) στον χρόνο οριστικής αποκατάστασης βλάβης. 3

4 Στις οδηγίες δίδονται για τις βασικές κατηγορίες του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού των σηράγγων (συστήµατα αερισµού, εγκαταστάσεις πυρασφάλειας, συστήµατα επικοινωνιών και διαχείρισης κυκλοφορίας, συστήµατα SCADA, παροχή και διανοµή ισχύος, παροχή ισχύος έκτακτης ανάγκης, εγκαταστάσεις κτιρίου εξυπηρέτησης σήραγγας και εγκαταστάσεις αντλιοστασίου) αναλυτικές οδηγίες και έντυπα δελτίων εργασιών που αφορούν την επιθεώρηση την συντήρηση και τις δοκιµές τους. 4. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΩΝ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΜΕΡΟΣ 1ο: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ). Το πρώτο µέρος των Οδηγιών Κύριας Συντήρησης Οδοστρωµάτων αναφέρεται στα χαρακτηριστικά της λειτουργικής και δοµικής κατάστασης των οδοστρωµάτων. Ως κύρια συντήρηση των οδοστρωµάτων ορίζεται το σύνολο των εργασιών που αποκαθιστούν πλήρως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του οδοστρώµατος ενισχύοντας τη δοµική αντοχή του και εκτελούνται έπειτα από προγραµµατισµό. Για τον προγραµµατισµό των εργασιών κύριας συντήρησης είναι απαραίτητη η διενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων και µετρήσεων των χαρακτηριστικών του οδοστρώµατος µε σκοπό την αξιολόγηση της λειτουργικής και δοµικής κατάστασής του. Για τον προσδιορισµό της λειτουργικής και δοµικής κατάστασης των οδοστρωµάτων, εξετάζονται τα παρακάτω χαρακτηριστικά: α) αντιολισθηρότητα, β) οµαλότητα, γ) επιφανειακή υφή και δ) επιφανειακές φθορές. Για τον προσδιορισµό της δοµικής κατάστασης των οδοστρωµάτων εξετάζεται η δοµική αντοχή (φέρουσα ικανότητα του οδοστρώµατος). Για την κύρια συντήρηση των οδοστρωµάτων, καθορίζονται δύο επίπεδα εξυπηρέτησης και αντίστοιχα επίπεδα επέµβασης, Σχήµα 1: α) Επίπεδο διερεύνησης ή προειδοποίησης (στοιχειώδης συντήρηση): Καθορίζεται από το κατώτερο ανεκτό επίπεδο των χαρακτηριστικών του οδοστρώµατος. Αποτελεί προειδοποίηση για το φορέα διαχείρισης ώστε να προβεί σε συστηµατική τεχνοοικονοµική αξιολόγηση του οδοστρώµατος, για την αναγκαιότητα επεµβάσεων µεγάλης έκτασης. Στο στάδιο της διερεύνησης, ενδέχεται να απαιτηθεί η εκτέλεση εργασιών στοιχειώδους συντήρησης ή συµπληρωµατικής σήµανσης για την ασφάλεια των χρηστών. β) Επίπεδο επέµβασης (εργασίες συντήρησης µεγάλης έκτασης): Καθορίζεται από το επίπεδο των χαρακτηριστικών του οδοστρώµατος που επιβάλλουν την επέµβαση µε εργασίες συντήρησης µεγάλης κλίµακας. Στις Οδηγίες γίνεται εκτενής αναφορά των µετρούµενων χαρακτηριστικών του οδοστρώµατος (αντιολισθηρότητα, οµαλότητα κλπ), της µεθοδολογίας µέτρησής τους, καθώς και της συχνότητας µέτρησής τους. Για κάθε ένα χαρακτηριστικό του οδοστρώµατος πρέπει να καθορίζεται ένα κατώτερο όριο προειδοποίησης και επέµβασης. Ο καθορισµός των ορίων προειδοποίησης και επέµβασης είναι υψίστης σηµασίας για την ασφάλεια των χρηστών της οδού και για τη διάθεση των απαιτούµενων πόρων. Ανάλογα µε τις επιτρεπόµενες ταχύτητες, την ποιότητα της επιφανειακής στρώσης, τα 4

5 γεωµετρικά χαρακτηριστικά της οδού, τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, τη δυνατότητα διάθεσης οικονοµικών πόρων κλπ, καθορίζονται ψηλότερα ή χαµηλότερα όρια προειδοποίησης και επέµβασης. Σχήµα 1. Κατάσταση οδοστρώµατος και επεµβάσεις συντήρησης Τα όρια για την Εγνατία οδό καθορίζονται ανά τµήµατα, ύστερα από µετρήσεις, για τον προσδιορισµό των µετρούµενων χαρακτηριστικών, σε συνδυασµό µε τους παράγοντες που προαναφέρθηκαν. Θα πρέπει να συνταχθεί σχετική εξειδικευµένη µελέτη από οµάδα ειδικών, για την πλήρη τεκµηρίωση µε τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία των ορίων που θα προταθούν. Με την ίδια µελέτη θα καθορισθεί και η συχνότητα µετρήσεων των χαρακτηριστικών του οδοστρώµατος µετά την παρέλευση της τριετίας από την έναρξη των πρώτων µετρήσεων. Τέλος, στις οδηγίες γίνεται αναφορά στην αποκατάσταση των οδοστρωµάτων και στην συµβολή της βέλτιστης διαχείρισής τους µε την βοήθεια συστηµάτων διαχείρισης οδοστρωµάτων (pavement management systems). 5. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. Η χειµερινή συντήρηση αφορά στις απαιτούµενες εργασίες για την αντιµετώπιση του πάγου και την αποµάκρυνση του χιονιού από το οδόστρωµα του αυτοκινητόδροµου, ώστε να εξασφαλίζεται κατά τη διάρκεια του χειµώνα η οµαλή και ασφαλής κυκλοφορία. Αρχικά στις οδηγίες χειµερινής συντήρησης καλύπτονται οργανωτικά θέµατα. Γίνεται αναφορά στις καιρικές συνθήκες (χειµερινή περίοδος) και δίδονται οι ορισµοί των Σταθµών Αποχιονισµού και Σταθµών Ανεφοδιασµού. Η οργάνωση της δοµής για τη χειµερινή συντήρηση στην Εγνατία οδό βασίζεται στους σταθµούς αποχιονισµού, οι οποίοι θα λειτουργούν στα Κέντρα ιοίκησης Αυτοκινητοδρόµων (Κ Α), στα Παραρτήµατα τους (ΠΚ Α) και στους Σταθµούς Ανεφοδιασµού (ΣΑ) άλατος. Στις Οδηγίες αναφέρονται οι βασικές λειτουργίες των σταθµών αποχιονισµού και οι απαραίτητες κτιριακές και υπαίθριες εγκαταστάσεις τους, οι λειτουργικές διαδικασίες για τη χειµερινή συντήρηση (σχέδια αποχιονισµού, βάρδιες προσωπικού, χρόνοι απόκρισης και επέµβασης, φάσεις χειµερινής συντήρησης κτλ.) 5

6 Οι κύριες δράσεις της χειµερινής συντήρησης διακρίνονται α) στην προληπτική συντήρηση, β) στον αποχιονισµό και γ) στην αντιµετώπιση του πάγου. Για τις παραπάνω δράσεις δίδονται αναλυτικές οδηγίες που αφορούν τις απαιτούµενες εργασίες, τις απαιτούµενες ποσότητες άλατος, τον τρόπο διασποράς άλατος στο κατάστρωµα της οδού, κτλ. Κατά τη διάρκεια των εργασιών χειµερινής συντήρησης ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη διάστρωση του άλατος, στα δροµολόγια που πρέπει να ακολουθούν τα αποχιονιστικά µηχανήµατα, στην µεθοδολογία εκχιονισµού (µε χρήση λεπίδας ή µε εκτόξευση χιονιού) και στην αποµάκρυνση ακινητοποιηµένων οχηµάτων από το κατάστρωµα της οδού. Για όλες τις παραπάνω εργασίες δίδονται οι απαραίτητες κατευθύνσεις και οδηγίες. Για τον εντοπισµό των τµηµάτων του αυτοκινητόδροµου που παρουσιάζουν προβλήµατα λόγω επίστρωσης χιονιού ή πάγου καθώς επίσης και για τον εντοπισµό των στοιχείων της οδού στα οποία έχει επιστρωθεί χιόνι, προκαλώντας δυσλειτουργία ή επικίνδυνες συνθήκες για την κίνηση των οχηµάτων (π.χ. πινακίδες σήµανσης), θα εκτελούνται χειµερινές περιπολίες και επιθεωρήσεις. Οι χειµερινές περιπολίες θα διεξάγονται κατά τη διάρκεια της περιόδου χειµερινής συντήρησης ή όποτε απαιτούνται, προκειµένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και κατάλληλη εκτέλεση των εργασιών συντήρησης καθώς και η ασφαλής κυκλοφορία των οχηµάτων. Οι επιθεωρήσεις διακρίνονται στις έκτακτες και τις περιοδικές. Οι έκτακτες επιθεωρήσεις πραγµατοποιούνται µετά από έκτακτα γεγονότα και περιορίζονται στην περιοχή που υπέστη τις συνέπειες του έκτακτου γεγονότος (έκτακτο γεγονός θεωρείται η πτώση χιονιού ή πάγου από πρανή ή οποιοδήποτε γεγονός µπορεί να προκληθεί από δυσµενείς καιρικές συνθήκες). Οι περιοδικές επιθεωρήσεις εκτελούνται τουλάχιστον µια φορά το χρόνο πριν την έναρξη της χειµερινής περιόδου και ελέγχονται τα απαιτούµενα µηχανήµατα και ο εξοπλισµός, η καταλληλότητα του προσωπικού και τα αποπαγωτικά υλικά (αλάτι, άµµος κτλ). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην κατάσταση των µηχανηµάτων αποχιονισµού, στην εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού χειµερινής συντήρησης καθώς και στην βέλτιστη δυνατή συντήρηση των οχηµάτων αποχιονισµού και του λοιπού εξοπλισµού χειµερινής συντήρησης (αποθήκες άλατος. χοάνες φόρτωσης κτλ). Το κυριότερο αντιπαγωτικό υλικό που χρησιµοποιείται στην Ελλάδα είναι το αλάτι. Στις οδηγίες παρουσιάζονται οι ιδιότητες του άλατος, ο ενδεδειγµένος τρόπος µεταφοράς και αποθήκευσής του, οι επιδράσεις του άλατος στον εξοπλισµό του αυτοκινητοδρόµου και γενικά στο περιβάλλον ενώ παρουσιάζονται συνοπτικά τα αντιπαγωτικά υλικά που χρησιµοποιούνται διεθνώς. Το τελευταίο µέρος των οδηγιών αναφέρεται στην πρόγνωση του καιρού και στα συστήµατα πρόγνωσης παγετού. Η πρόγνωση των καιρικών συνθηκών αφορά τη γενική πρόβλεψη των καιρικών συνθηκών (24ωρη ή 2 έως 5 ηµερών) και την πρόβλεψη επί συγκεκριµένης τοποθεσίας. Και για τις δύο περιπτώσεις αναφέρονται τα στοιχεία που είναι απαραίτητα να περιλαµβάνουν τα δελτία πρόγνωσης καιρικών συνθηκών. Τα συστήµατα πρόγνωσης παγετού, συντελούν αποτελεσµατικά στη βελτίωση της οικονοµίας και της αποτελεσµατικότητας των εργασιών χειµερινής συντήρησης. Στις οδηγίες δίδονται πληροφορίες σχετικά µε την επιλογή των σηµείων επί του αυτοκινητόδροµου για την τοποθέτηση αισθητήρων θερµοκρασίας οδοστρώµατος καθώς και τις απαραίτητες οργανωτικές αλλαγές για τη µέγιστη αξιοποίηση των συστηµάτων πρόγνωσης παγετού. 6

7 6. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Οι Οδηγίες Υγιεινής και Ασφάλειας ασχολούνται µε τα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας που αφορούν στην συντήρηση του αυτοκινητοδρόµου. Ο Aνάδοχος Συντήρησης είναι υπεύθυνος για όλα τα ζητήµατα, που αφορούν την ασφάλεια, τόσο του προσωπικού του εντός των Κέντρων ιοίκησης Αυτοκινητοδρόµων (Κ Α), των Παραρτηµάτων τους (ΠΚ Α) και των Σταθµών Ανεφοδιασµού (ΣΑ), όσο και του προσωπικού του και των τρίτων για όλες τις εργασίες που εκτελεί στον αυτοκινητόδροµο. Στις οδηγίες αρχικά αναφέρονται οι ατοµικές υποχρεώσεις όσων βρίσκονται επί τόπου του έργου καθώς και οι υποχρεώσεις των αναδόχων συντήρησης. Επίσης γίνεται αναφορά στην εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου όσον αφορά τα έργα συντήρησης του αυτοκινητοδρόµου. Οι οδηγίες περιγράφουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται στους χώρους εργασίας που αφορούν όλες τις εργασίες λειτουργίας και συντήρησης των αυτοκινητοδρόµων. Περιλαµβάνονται οι εξής χώροι εργασίας: α) τα Κέντρα ιοίκησης Αυτοκινητοδρόµου, τα Παραρτήµατα τους και οι Σταθµοί Ανεφοδιασµού, β) ο αυτοκινητόδροµος και γ) περιορισµένοι χώροι. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται κατά τη χρήση επικίνδυνων υλικών και κατά την εκτέλεση χειρωνακτικών εργασιών. Και για τις περιπτώσεις αυτές δίνονται οι κατάλληλες οδηγίες. Ένα µεγάλο κεφάλαιο των οδηγιών υγιεινής και ασφάλειας ασχολείται µε τον ηλεκτρισµό στον χώρο εργασίας. Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται οδηγίες για εργασία σε χώρους όπως εγκαταστάσεις µέσης και χαµηλής τάσης, για εργασία µε ηλεκτρικά ενεργό εξοπλισµό, για τους χώρους πινάκων ηλεκτρικής διανοµής, για τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ), και για τα συστήµατα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS). Υπάρχουν κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται µε τον εξοπλισµό χειµερινής συντήρησης και τα οχήµατα, ορισµένοι εκ των οποίων ενδέχεται να οδηγήσουν σε ατυχήµατα αυτοτραυµατισµού. Οι τραυµατισµοί οφείλονται σε άµεση σωµατική επαφή µε τα µηχανήµατα, εµπλοκή ή εκτίναξη σωµατιδίων άλατος από τα κινούµενα µέρη των οχηµάτων και του εξοπλισµού χειµερινής συντήρησης και ολισθήµατα, παραπατήµατα και πτώσεις σε ολισθηρές επιφάνειες ή επιφάνειες µε εµπόδια. Ο Ανάδοχος Συντήρησης πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να διασφαλίζει ότι το εργατικό προσωπικό γνωρίζει όλους τους κινδύνους που συνεπάγεται η εργασία µε εξοπλισµό χειµερινής συντήρησης. Οι οδηγίες δίνουν κατευθύνσεις σχετικά µε τα θέµατα αυτά. Τέλος, γίνεται αναφορά στον εξοπλισµό ατοµικής προστασίας. Ο Ανάδοχος Συντήρησης υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις που επιβάλλονται από το Π 396/94 «Σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας και τη χρήση από τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία τους» και να ακολουθεί συστηµατική µέθοδο για τη διασφάλιση κατάλληλης προστασίας του προσωπικού. Επιπλέον και εφόσον απαιτείται πρέπει να γίνεται κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά µε τη χρήση του Εξοπλισµού Ατοµικής Προστασίας (ΕΑΠ). Κατά την επιλογή του ΕΑΠ (είδος και µορφή) πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, µεταξύ άλλων, το µέγεθος και το είδος του κινδύνου, οι αναθυµιάσεις, η σκόνη, ο θόρυβος κλπ., οι ειδικοί εργασιακοί περιορισµοί, όπως εργασία σε περιορισµένους χώρους, οι ανάγκες των χρηστών από την άποψη της άνεσης, ευκολίας κίνησης και χρήσης, καθαρισµού, συντήρησης και αντικατάστασης, καθώς και οι συγκεκριµένοι ισχύοντες κανονισµοί. Ο Ανάδοχος Συντήρησης πρέπει να διασφαλίζει, ότι γίνεται εκτίµηση όλων των ζητηµάτων που αφορούν εργασίες που απαιτούν ΕΑΠ, συµπεριλαµβάνοντας τόσο τις εργασίες όσο και τα αντικείµενα που απαρτίζουν τον εξοπλισµό. 7

8 7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ. Οι Οδηγίες Λειτουργίας της Εγνατίας Οδού συντάχθηκαν µε σκοπό τον προσδιορισµό των σχέσεων της Εταιρίας «Εγνατία Οδός ΑΕ» µε τους χρήστες της οδού έχοντας ως στόχο να παρέχονται στους χρήστες υποδοµές υψηλής ποιότητας υπό αποδεκτούς οικονοµικούς όρους και να εξασφαλίζεται η παροχή υψηλού και οµοιόµορφου επιπέδου υπηρεσιών άνεσης και ασφάλειας. Για τη σύνταξη του κανονισµού λειτουργίας της Εγνατίας Οδού λήφθηκαν υπόψη κατά κύριο λόγο ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, η λοιπή κείµενη νοµοθεσία καθώς και η διεθνής πρακτική στα θέµατα λειτουργίας αυτοκινητοδρόµων. Στο Α Μέρος του κανονισµού δίδονται οι γενικοί ορισµοί και η περιοχή ισχύος του. Το Β Μέρος του κανονισµού αναφέρεται στη Λειτουργία του Αυτοκινητόδροµου. Συγκεκριµένα γίνεται αναφορά: α) στον χαρακτηρισµό, στις προσβάσεις και στη χρήση της Εγνατίας Οδού (λειτουργία ως αυτοκινητόδροµος, είσοδοι και έξοδοι, χρήση Εγνατίας Οδού και απαγορεύσεις) β) στην κυκλοφορία και ασφάλεια (ασφάλεια από τη διεξαγωγή της κυκλοφορίας, συνεχής λειτουργία και διακοπές λειτουργίας, διακοπή παρεµπόδιση κυκλοφορίας από ΟΚΩ και τρίτους, κυκλοφορία επί της Εγνατίας Οδού, στάση στάθµευση οχήµατος, µεταφορά υπερµεγεθών και υπέρβαρων οχηµάτων, µεταφορά επικίνδυνων φορτίων, φωτεινές πινακίδες µεταβλητού µηνύµατος, θέσεις εκτροπής εκτάκτου ανάγκης στην κεντρική νησίδα, ενηµέρωση των χρηστών της Εγνατίας οδού), γ) στη συντήρηση, επίβλεψη και αστυνόµευση (εργασίες κατασκευής συντήρησης, τεχνική αστυνόµευση, επιτήρηση ασφαλείας της Εγνατίας Οδού, οχήµατα άµεσης ανάγκης), δ) στα έκτακτα περιστατικά (τύποι εκτάκτων περιστατικών, ατυχήµατα, βλάβη οχήµατος υπηρεσία οδικής βοήθειας, αποµάκρυνση οχηµάτων, συντονισµός µε αρµόδιες υπηρεσίες άµεσης ανάγκης, σχέδια αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών, οµάδες άµεσης επέµβασης, φθορές στην Εγνατία οδό, διαδικασία είσπραξης αξιώσεων της εταιρίας) και ε) σε λοιπές διατάξεις (δραστηριότητες στην Εγνατία οδό, απόθεση - εγκατάλειψη ή απόρριψη αντικειµένων ή υλών, προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, πληροφορίες παράπονα). Το Γ Μέρος του κανονισµού αναφέρεται στη Λειτουργία των Σηράγγων της Εγνατίας οδού. Καθορίζεται ένα βασικό πλαίσιο αρχών και κανόνων για τη λειτουργία των σηράγγων της Εγνατίας Οδού, στο οποίο περιγράφονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις κάθε εµπλεκοµένου φυσικού ή νοµικού προσώπου, µε κύριο στόχο την επαύξηση της ασφάλειας των σηράγγων και του επιπέδου παροχής υπηρεσιών προς όλους στους χρήστες της οδού. Συγκεκριµένα γίνεται αναφορά στον εξοπλισµό και επιτήρηση σηράγγων, στη διαχείριση κυκλοφορίας κλείσιµο σήραγγας, στην είσοδο πεζών σε σήραγγα, στην είσοδο οχηµάτων σε σήραγγα, στην απαγόρευση εισόδου σε σήραγγα επικίνδυνου οχήµατος, στην κίνηση οχηµάτων εντός σήραγγας, στην ακινητοποίηση οχήµατος εντός σήραγγας, στην παροχή βοήθειας / αποµάκρυνση οχήµατος εκτός σήραγγας, στην διαχείριση εκτάκτων περιστατικών σε σήραγγες και στην αναµετάδοση δηµόσιων ή ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθµών σε σήραγγες. 8. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΩΝ. Η ΕΟΑΕ εκτελεί τις εργασίες συντήρησης και λειτουργίας του αυτοκινητοδρόµου µε εξωτερικούς συνεργάτες (αναδόχους συντήρησης και λειτουργίας). Η εφαρµογή των οδηγιών συντήρησης αυτοκινητοδρόµων αποτελούν µέρος των υποχρεώσεων των αναδόχων. Οι Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη λειτουργικών διαδικασιών που αναπτύχθηκαν 8

9 από την Εγνατία Οδός Α.Ε θέτουν το πλαίσιο για τη βέλτιστη συντήρηση και λειτουργία της Εγνατίας οδού. Η ΕΟΑΕ στα πλαίσια εφαρµογής των οδηγιών συντήρησης αυτοκινητοδρόµων έχει προβεί στις παρακάτω δράσεις: α) Εγκατάσταση και λειτουργία Συστήµατος ιαχείρισης Στοιχειώδους Συντήρησης. (Σ ΣΣ). Το Σ ΣΣ δίνει τη δυνατότητα της λεπτοµερούς γνώσης του εξοπλισµού και της πραγµατικής κατάστασης της οδού µετά από την αξιολόγηση και καταγραφή των στοιχείων που προκύπτουν από την τεχνική αστυνόµευση της οδού και τα παράπονα ή αιτήµατα τρίτων. Έτσι είναι δυνατός ο έγκαιρος προγραµµατισµός των εργασιών συντήρησης και ο έλεγχος της απόδοσης των αναδόχων. β) Λειτουργική ιαδικασία Τεχνικής Αστυνόµευσης Αποκατάστασης Φθορών της οδού. Η διαδικασία αυτή περιγράφει τις ενέργειες των εµπλεκοµένων στις εργασίες διεξαγωγής της Τεχνικής Αστυνόµευσης που περιλαµβάνει τις Περιπολίες & Επιθεωρήσεις Ασφαλείας και τις Λεπτοµερείς Επιθεωρήσεις καθώς και τις ενέργειες Αποκατάστασης Φθορών, όπως αυτές ορίζονται στις οδηγίες στοιχειώδους συντήρησης της Εγνατίας Οδού. γ) Λειτουργική ιαδικασία Τεχνικής Επιθεώρησης Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων Η/Μ Σηράγγων Αποκατάστασης Βλαβών. Η διαδικασία αυτή περιγράφει τις ενέργειες των εµπλεκοµένων στις εργασίες διεξαγωγής των τεχνικών επιθεωρήσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων σηράγγων που περιλαµβάνουν τις Περιπολίες και τις Επιθεωρήσεις Ασφαλείας και τις Λεπτοµερείς Επιθεωρήσεις καθώς και τις ενέργειες Αποκατάστασης Βλαβών, όπως αυτές ορίζονται στις Οδηγίες Στοιχειώδους Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων Σηράγγων της Εγνατίας Οδού. δ) Συλλογή χαρακτηριστικών του οδοστρώµατος (αντιολισθηρότητα, οµαλότητα, επιφανειακή υφή και φέρουσα ικανότητα) σύµφωνα µε τις οδηγίες Κύριας Συντήρησης Οδοστρωµάτων. Μετά το πέρας των µετρήσεων θα προσδιοριστούν οι τελικές συχνότητες µετρήσεων των χαρακτηριστικών του οδοστρώµατος και θα τεθούν τα όρια προειδοποίησης και επέµβασης για κάθε µετρούµενο χαρακτηριστικό. ε) Θερµική χαρτογράφηση τµηµάτων της Εγνατίας οδού που παρουσιάζουν έντονα φαινόµενα παρουσίας παγετού. Οι µετρήσεις αυτές θα χρησιµοποιηθούν για την βέλτιστη εγκατάσταση συστηµάτων πρόβλεψης παγετού στην Εγνατία οδό σύµφωνα µε τις Οδηγίες Χειµερινής Συντήρησης. στ) Λειτουργική ιαδικασία Οµάδων Άµεσης Επέµβασης. Η διαδικασία περιγράφει τις ενέργειες και τα καθήκοντα του προσωπικού των Οµάδων Άµεσης επέµβασης (ΟΑΕ). Η διάθεση ΟΑΕ προβλέπεται από τις Οδηγίες Λειτουργίας της Εγνατίας Οδού. ζ) Λειτουργική διαδικασία ιαχείρισης Αρχείων Προσωπικών εδοµένων από Κλειστά Κυκλώµατα Τηλεόρασης (ΚΚΤ). Η διαδικασία καθορίζει τις αρµοδιότητες και ενέργειες των εµπλεκοµένων στη συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων ήχου και εικόνας που λαµβάνονται από Κλειστά Κυκλώµατα Τηλεόρασης (ΚΚΤ) που βρίσκονται εγκατεστηµένα σε διάφορα τµήµατα της Εγνατίας Οδού και συνιστούν βάσει της σχετικής νοµοθεσίας δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. η) Λειτουργική ιαδικασία ιαχείρισης Πρωτοκόλλου απάνης για την Αποκατάσταση Ζηµιών στην Εγνατία Οδό. Η διαδικασία περιγράφει τις ενέργειες των εµπλεκοµένων στη διαδικασία αξίωσης από την εταιρεία αποκατάστασης ζηµιών που προκαλούνται από τρίτους στον 9

10 αυτοκινητόδροµο Εγνατία οδός σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3212/2003, άρθρο 17, παρ. 4. και τον Κανονισµός Λειτουργίας της Εγνατίας Οδού. θ) Λειτουργική ιαδικασία Χορήγησης Αδειών ιέλευσης Υπερµεγεθών / Υπέρβαρων Οχηµάτων και Μηχανηµάτων από την Εγνατία Οδό. Η διαδικασία περιγράφει τις ενέργειες των εµπλεκοµένων στη χορήγηση αδειών διέλευσης µέσω του αυτοκινητόδροµου της Εγνατίας Οδού των αυτοκινήτων οχηµάτων, των µηχανηµάτων έργων και των υπ αυτών ρυµουλκούµενων των οποίων οι διαστάσεις, το βάρος, το φορτίο και οι ανά άξονα επιβαρύνσεις υπερβαίνουν τα καθοριζόµενα από τη νοµοθεσία ανώτατα όρια της κάθε περίπτωσης. ι) Λειτουργική ιαδικασία Καθηκόντων Χειριστών Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας (Κ.Ε.Κ.) σε Κανονική Λειτουργία. Η διαδικασία περιγράφει την οργάνωση, τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες των Χειριστών των Κέντρων Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΚΕΚ), όπως ορίζεται στον Κανονισµό Λειτουργίας της Εγνατίας Οδού. κ) Λειτουργική ιαδικασία Καθηκόντων Χειριστών Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας (Κ.Ε.Κ.) για την Αντιµετώπιση Οδικών Συµβάντων. Η διαδικασία περιγράφει την οργάνωση, τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες των Χειριστών των Κέντρων Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΚΕΚ) για την αντιµετώπιση των οδικών συµβάντων, όπως ορίζεται στον Κανονισµό Λειτουργίας της Εγνατίας Οδού και σύµφωνα µε το Σχέδιο Αντιµετώπισης Οδικών Συµβάντων. 9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Οι Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων σε συνδυασµό µε τις αντίστοιχες λειτουργικές διαδικασίες που συντάχθηκαν από την ΕΟΑΕ θέτουν τις βάσεις για την βέλτιστη λειτουργία και συντήρηση της Εγνατίας Οδού µε τελικό σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών της οδού. Η ανάπτυξη και χρήση νέων τεχνολογιών τόσο στην κατασκευή όσο και στην συντήρηση και λειτουργία των αυτοκινητοδρόµων επιβάλλουν ώστε οι ενέργειες και δράσεις ενός Φορέα διαχείρισης αυτοκινητοδρόµων να είναι υπό διαρκή εξέλιξη, βελτίωση και αναµόρφωση. Η Εγνατία Οδός αποτελεί έναν σύγχρονο αυτοκινητόδροµο της Ελλάδας και της Ευρώπης γενικότερα. Οι Οδηγίες Συντήρησης και Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόµων που παρουσιάστηκαν στην παρούσα ανακοίνωση συντάχθηκαν για να καλύψουν τις υφιστάµενες ανάγκες συντήρησης και λειτουργίας του αυτοκινητοδρόµου της Εγνατίας Οδού αλλά παράλληλα καλύπτουν και ένα τεράστιο κενό που υπήρχε µέχρι σήµερα στα ζητήµατα προδιαγραφών συντήρησης και λειτουργίας της οδού γενικότερα. Εξυπακούεται ότι οι συγκεκριµένες προδιαγραφές θα πρέπει να υποστούν τον σχολιασµό όλων των φορέων δηµόσιων και ιδιωτικών που συµµετέχουν στο έργο της συντήρησης και λειτουργίας οδών προκειµένου αφ ενός να εµπλουτιστούν µε τα στοιχεία της Ελληνικής εµπειρίας και εφ ετέρου να χρησιµεύσουν ως ενιαίος οδηγός και για τους υπόλοιπους αυτοκινητοδρόµους της Ελλάδας που ανήκουν στο ιευρωπαϊκό Οδικό δίκτυο. 10

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ιωάννα X. Καρακαϊδού Πολιτικός Μηχανικός, MBA gkara@egnatia.gr 1 ιαχείριση της Οδικής Υποδοµής Η διαχείριση αφορά τρεις ενότητες: 1) Θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Το καθεστώς της συντήρησης οδικού δικτύου. Ιωάννα X. Καρακαϊδού

Το καθεστώς της συντήρησης οδικού δικτύου. Ιωάννα X. Καρακαϊδού Το καθεστώς της συντήρησης οδικού δικτύου Ιωάννα X. Καρακαϊδού Πολιτικός Μηχανικός, MBA gkara@egnatia.gr 1 ΟΡΙΣΜΟΙ (ΕΛΟΤ ΕΝ 13306) Συντήρηση: Συνδυασμός ενεργειών τεχνικής, διοικητικής και διαχειριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης Συντήρησης 1 Σ Μήκος : 670 χλμ. Εκτείνεται από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 14 Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 230/2007 ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΝ Κ. Ο. 2004/54 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου ΑΕ & Οδική Ασφάλεια. Είναι θέµα όλων µας. Χαράλαµπος Καρανδεινός Προϊστάµενος Οδικής Λειτουργίας

Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου ΑΕ & Οδική Ασφάλεια. Είναι θέµα όλων µας. Χαράλαµπος Καρανδεινός Προϊστάµενος Οδικής Λειτουργίας Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου ΑΕ & Οδική Ασφάλεια Είναι θέµα όλων µας Χαράλαµπος Καρανδεινός Προϊστάµενος Οδικής Λειτουργίας Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου ΑΕ & Οδική Ασφάλεια Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου Έργο Παραχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού :

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : «Εγνατία Οδός Α.Ε. : ημιουργούμε το αύριο» Τ.Ε.Κ.Μ., Θεσ/νίκη 7 Οκτωβρίου 2013 «Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : Από την Κατασκευή στη Κωνσταντίνος Κουτσούκος, Πολ. Μηχανικός, MSCE, MA Economics /ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρµογής ΠΠE Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Όλες οι βασικές πληροφορίες που αφορούν ένα έργο πρέπει να καταγράφονται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται σε αρχείο. Για το σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 3β/156/10-Ω/30-06-2003, ΥΠΕΧΩ Ε

Απόφαση 3β/156/10-Ω/30-06-2003, ΥΠΕΧΩ Ε Απόφαση 3β/156/10-Ω/30-06-2003, ΥΠΕΧΩ Ε i Απόφαση 3β/156/10-Ω/30-06-2003, ΥΠΕΧΩ Ε ii Πίνακας Περιεχοµένων Σελ. 1 Εισαγωγή 1 Μέρος 1: Στοιχειώδης Συντήρηση Οδού 2 2.1 Γενικά 3 2.1.1 Σύστηµα ιαχείρισης Στοιχειώδους

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Ανδρέας Λοΐζος Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Χριστίνα Πλατή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Γεώργιος Ζάχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος.

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για Φωτοβολταϊκά συστήματα Όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας. Σας προσφέρουμε ασφαλείς λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ Α.3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Μετά την απόφαση ΔΜΕΟ/ο/612 της 16-2-2011, με την οποία εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών:

Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών: Μη-ρυθµιζόµενες Υπηρεσίες Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών: Λειτουργίας και Συντήρησης Αυτοτελών Σταθμών Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG) Μεγάλης Δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 2 9 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 0 7 Η Μ Ε Ρ Ι Α ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Ηµερίδα για την Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ στη XIO: Βραχυπρόθεσµες παρεµβάσεις χαµηλού κόστους στο Εθνικό Επαρχιακό Οδικό ίκτυο της Xίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ Αθανάσιος Σαραµούρτσης, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τοµέας Λειτουργίας & Συντήρησης, Εγνατία Οδός Α.Ε. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έως σήµερα η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr 1. ANTIKEIMENO

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr 1. ANTIKEIMENO ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Μελέτη παροχής υπηρεσιών) Συντήρηση υποσταθµών

Διαβάστε περισσότερα

Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ

Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ (Ανατολική Οδός Πελοποννήσου: Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος-Τρίπολη- Καλαμάτα & κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη) Ιωάννης Δημητρόπουλος Διευθυντής Λειτουργίας-Συντήρησης, ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. ΜΟΡΕΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Ασφάλεια. Σύστηµα Ασφάλειας. Τι είναι έκτακτη ανάγκη; Περιστατικά Έκτακτης Ανάγκης

Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Ασφάλεια. Σύστηµα Ασφάλειας. Τι είναι έκτακτη ανάγκη; Περιστατικά Έκτακτης Ανάγκης ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ένα αθλητικό κέντρο για να λειτουργεί οµαλά και αποτελεσµατικά χρειάζεται να ληφθούν υπόψη συγκεκριµένες λειτουργικές περιοχές Ασφάλεια Αθλητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 16.000.000 Ευρώ. Αύγουστος 2011. K:\SINTIRISI\A4510-4540-0411-0700_11-15\cons\tefxi\MAPS.doc

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 16.000.000 Ευρώ. Αύγουστος 2011. K:\SINTIRISI\A4510-4540-0411-0700_11-15\cons\tefxi\MAPS.doc ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κάθετοι Άξονες Εγνατίας Οδού: Λειτουργία και Συντήρηση του τµήµατος του αυτοκινητοδρόµου από Α/Κ υτ. Σιάτιστας µέχρι Κοροµηλιά και εργασίες κύριας συντήρησης σε επιλεγµένες θέσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) Made by Nikouba!!! Οι ρυθµιστικές πινακίδες επιβάλλουν στον οδηγό την τήρηση ορισµένων κανόνων κυκλοφορίας (π.χ. απαγόρευση στροφής, υποχρεωτική πορεία, όριο ταχύτητας κλπ.).

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α4-ΠΡΙΑΛΑΣ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΠΟΙΔΑ- ΜΑΥΡΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση προµελέτης και µελέτης εφαρµογής ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων σήραγγας Σ3 και σήραγγας Σ4 του τµήµατος Α/Κ Πεύκων - Α/Κ Χορτιάτη (59.4.2) του Εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

διαχείριση ατυχημάτων

διαχείριση ατυχημάτων Ο ρόλος της Τροχαίας Αττικής Οδού στη διαχείριση ατυχημάτων Ελευθεράκης Γεώργιος Αστυνόμος Α Διοικητής Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού Μάιος 2007 1η Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας- Διαχείριση Ατυχημάτων σε Οδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου : «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ (σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα:

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401306 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-06-2013 Οδός ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή ικανότητα ενός οδικού τµήµατος ορίζεται ως ο µέγιστος φόρτος που µπορεί να εξυπηρετηθεί όταν πληρούνται συγκεκριµένες λειτουργικές συνθήκες Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ συµπεριλαµβανοµένων των kit συντήρησης, ανταλλακτικών και εργασίας, τριών αναισθησιολογικών µηχανηµάτων PRIMUS του οίκου DRAEGER του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Σελ. 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. EΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ 3 Σελ. 1.1 Επιχώµατα 3 1.2 Οδοστρώµατα 3 1.2.1 Οδοστρωσία 3 1.2.2 Ερείσµατα 4 1.2.3 Ασφαλτικά 4 1.3 Σήµανση - Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αριδαία 16/03/2015 Α/Α Μελέτης: 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αριδαία 16/03/2015 Α/Α Μελέτης: 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ. Αριδαία 6/03/05 Α/Α Μελέτης: /05 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ CPV: 50730000- ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-07-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-07-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-07-01-00 10 Φυτοτεχνικά Έργα 07 ιάφορες Εργασίες 01 Κοπή Εκρίζωση δέντρων και θάµνων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 10.500.000 ευρώ. Ιούνιος 2012. K:\A4513-0410-0420\cons\tefhi\MAPS.doc Α4513-0410-0420/5180

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 10.500.000 ευρώ. Ιούνιος 2012. K:\A4513-0410-0420\cons\tefhi\MAPS.doc Α4513-0410-0420/5180 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Εγνατία Οδός: Τοποθέτηση ενισχυµένης υπερυψηλής περίφραξης στο τµήµα «Σιάτιστα Κοροµηλιά (45.1-3)» του Κάθετου Άξονα 45 «Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή» και σε τµήµατα του κυρίου άξονα της Εγνατίας

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η εταιρεία μας στελεχώνεται από πραγματογνώμονες, μηχανολόγους, πολιτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού

ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού Φεβρουάριος 2004 ΕΚ ΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Α.1 3/2/2004 Αθανάσιος Τσαντσάνογλου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Γεώργιος Ζιάκας Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 09/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ολυµπία Οδός: Προτεραιότητά µας, η ασφάλεια «υπό αντίξοες συνθήκες»

Ολυµπία Οδός: Προτεραιότητά µας, η ασφάλεια «υπό αντίξοες συνθήκες» Έργο Παραχώρησης: Αυτοκινητόδροµος Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα Ολυµπία Οδός: Προτεραιότητά µας, η ασφάλεια «υπό αντίξοες συνθήκες» 3η Πανελλαδική Εβδοµάδα Οδικής Ασφάλειας ιοργάνωση: Ι.Ο.ΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ. Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου Κτιρίου (BMS)

ΕΡΓΟ: «Ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ. Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου Κτιρίου (BMS) ΕΡΓΟ: «Ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου Κτιρίου (BMS) 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ BMS? 2. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ BMS

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση. Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc

Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση. Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc Στάθμευση επί της οδού Έλλειψη θέσεων στάθμευσης (η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά) Παράνομη στάθμευση

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει ετήσια σύμβαση που αφορά στην ανάθεση της «ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει ετήσια σύμβαση που αφορά στην ανάθεση της «ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΘΗΝΑ 25/05/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 348 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 KA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 25.6262.30 Συντήρηση αντλιοστασίων κλπ. 20.000,00 20.000,00 25.6264.30 Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπων αυτοματισμών. 40.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO - ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2003-2013 ΑΘΗΝΑ 30/11/2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO - ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2003-2013 ΑΘΗΝΑ 30/11/2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO - ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2003-2013 ΑΘΗΝΑ 30/11/2015 Δειγματοληπτικές επιθεωρήσεις -έλεγχοι, σε εγκαταστάσεις: Αποθήκευσης /διακίνησης πετρελαιοειδών (υγρά καύσιµα) Αποθήκευσης/διακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Εισηγητές: Απόστολος Καραναστάσης. Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΔΕΥΑ Λαμίας Κωνσταντίνος Μηλιωρίτσας. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λαμίας. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 10.500,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ 10.500,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Δ/νση: Φραγκούδη

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 28.000.000 Ευρώ. Σεπτέµβριος 2011. K:\SINTIRISI\A6011-6034-0810-1213_11-15\cons\tefxi\MAPS.doc

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 28.000.000 Ευρώ. Σεπτέµβριος 2011. K:\SINTIRISI\A6011-6034-0810-1213_11-15\cons\tefxi\MAPS.doc ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κάθετοι Άξονες Εγνατίας Οδού: Λειτουργία και Συντήρηση του αυτοκινητοδρόµου Α25 από Α/Κ Λαγκαδά/Σερρών µέχρι Μεθοριακό Σταθµό Προµαχώνα και εργασίες κύριας συντήρησης σε επιλεγµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφο ήµου/φορέα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Κωδ. Προϋπ/σµού: 35.7336.0005, 35.7336.0006, 35.7336.0007

Εγγραφο ήµου/φορέα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Κωδ. Προϋπ/σµού: 35.7336.0005, 35.7336.0006, 35.7336.0007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 52.644,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4.1 Γενικά (1) Η σωστή επιλογή της θέσης των πληροφοριακών πινακίδων είναι βασικής σηµασίας για την έγκαιρη παρατήρηση της πληροφοριακής σήµανσης καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) (Π.Δ. 305/96, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Μέτρηση Εργασίας (Work Measurement ή Time Study) έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό του χρόνου που απαιτείται από ένα ειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ: ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Έργου «ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ»

Παρουσίαση του Έργου «ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ» Παρουσίαση του Έργου «ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ» Η Εταιρεία Ίδρυση: 13 Ιουνίου 2007. Στις 28 Ιουνίου 2007 η εταιρεία υπέγραψε Σύμβαση η οποία κυρώθηκε με τον Νόμο 3605/2007. Έναρξη Περιόδου Παραχώρησης: 05.03.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών Γραφείο Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΠΛΗΡ: Γ. Μακρής, Γεωπόνος Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. μελέτης : 42 /2015 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Συνοπτική παρουσίαση.. 3 2. Γενικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 7, 8,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 14-02-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 14-02-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-02-02-02 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 02 Φέρουσες τοιχοποιίες 02 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας 02 Με εργαλεία χειρός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΘΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υ Π Ο Γ Ε Ι Ω Σ Η Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 1.1 Αναθέτων Φορέας...3 Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας...3 2. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ...3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα