Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΑΘΗΝΑ 10/10/2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΠΑΑ (Ι ΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ) Ιστορικότητα Εκδόσεων Έκδοση Ηµ/νία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια ΟΠΕΚΕΠΕ /νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΟΠΕΚΕΠΕ /νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας οµοκού 5, Τ.Κ , Αθήνα Τηλ.: , Fax:

2 1. Εισαγωγή Η παρούσα εγκύκλιος πληρωµής εκδίδεται σε εφαρµογή του άρθρου 19 παρ. 3 της Κ.Υ.Α. 4424/721/ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω αφορά στη χρηµατοδότηση και τον έλεγχο των πράξεων που θα ενταχθούν στα Μέτρα του Άξονα 3 που αναφέρονται στη ανωτέρω Κ.Υ.Α. Η χρηµατοδότηση του πραγµατοποιείται µέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και η πληρωµή πραγµατοποιείται από τον οργανισµό πληρωµών ΟΠΕΚΕΠΕ. Εφαρµόζεται στο σύνολο των ενταγµένων πράξεων και σε κάθε αίτηση πληρωµής, είναι επαναλαµβανόµενη και αρχίζει µετά την ένταξη της πράξης στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και την πραγµατοποίηση δαπανών, λήγει δε µε την οικονοµική εκκαθάρισή της. Σκοπός της διαδικασίας είναι ο έλεγχος της αιτούµενης προς συγχρηµατοδότηση δαπάνης και η συµφωνία οικονοµικού και φυσικού αντικειµένου της πράξης, σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει ο δικαιούχος για την υλοποίηση της πράξης, όπως αποτυπώνονται στην Απόφαση ένταξης και στις συναπτόµενες νοµικές δεσµεύσεις.. Οι φάκελοι πληρωµής που υποβάλλονται στη ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και εν συνεχεία διαβιβάζονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την έκδοση εντολής πληρωµής είναι ταξινοµηµένοι ανά Μέτρο, Νοµό και σύµφωνα µε τα ποσοστά της κοινοτικής συµµετοχής για τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης µετά την έγκριση του ΠΑΑ (Περιφέρειες εντός σύγκλισης, Περιφέρειες εκτός σύγκλισης και Νησιά Αιγαίου).

3 A) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ Προκείµενου να είναι δυνατή η διενέργεια πληρωµών από τον Οργανισµό πληρωµών ΟΠΕΚΕΠΕ σύµφωνα µε την διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα εγκύκλιο, προηγούνται οι ακόλουθες ενέργειες: Χορήγηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αριθµού µητρώου συναλλασσοµένου σε κάθε δικαιούχο κατόπιν αίτησής του πριν από την πρώτη πληρωµή (συν 1). Πρόβλεψη από την Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης ΠΑΑ σε τριµηνιαία βάση των δαπανών για το τρίµηνο που έπεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 37501/ σχετικά µε τη µεταφορά της ηµόσιας απάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Β) ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Προκειµένου να χορηγηθεί σε ικαιούχο προκαταβολή, η Mονάδα Β5 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα διαβιβάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ φάκελο πληρωµής προκαταβολής που περιλαµβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: ιαβιβαστικό έγγραφο. (συν 8). Αίτηµα προκαταβολής (συν 2.). Το αίτηµα προκαταβολής υποβάλλεται από τον ικαιούχο στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, µετά την κοινοποίηση σε αυτόν της ατοµικής απόφασης έγκρισης του επενδυτικού του σχεδίου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Η προκαταβολή δεν θα υπερβαίνει τα οριζόµενα στο άρθρο 56 παρ. 2 του Καν. (ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά και χορηγείται µε την υποχρέωση προσκόµισης από τον δικαιούχο εγγυητικής επιστολής η οποία αντιστοιχεί στο 110% της προκαταβολής καθώς και όλων των απαιτούµενων για την άµεση έναρξη υλοποίησης του έργου αδειών (πχ. οικοδοµική άδεια, κλπ), εφόσον απαιτούνται. Εγγυητική επιστολή (ΕΕ). Η ΕΕ (πρωτότυπο σώµα) που συνοδεύει το αίτηµα προκαταβολής που υποβάλλει ο ικαιούχος στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ όπου και φυλάσσεται ως την επιστροφή της. Η ΕΕ είναι αορίστου χρόνου, εκδίδεται υπέρ του ΟΠΕΚΕΠΕ από τράπεζα ή άλλο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό µε δικαίωµα έκδοσης ΕΕ και ισούται µε το 110% της αιτούµενης προκαταβολής. Η ΕΕ η οποία πρέπει να περιλαµβάνει τα στοιχεία του άρθρου 25, παράγραφος 3 και 5γ, του Π.. 118/2007, επιστρέφεται στο αντίστοιχο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα µετά την αναγνώριση εκκαθάριση δαπάνης από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, επιλέξιµων δαπανών οι οποίες αντιστοιχούν σε δηµόσια δαπάνη τουλάχιστον ίση µε το ποσό της προκαταβολής που έχει καταβληθεί στο δικαιούχο. Προϋπόθεση επίσης για την επιστροφή της ΕΕ, είναι η καταβολή από τον ικαιούχο στον ΕΛΕΓΕΠ των τόκων που παράγονται από την προκαταβολή και η κοινοποίηση στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα και στον ΟΠΕΚΕΠΕ της σχετικής ενηµέρωσης της τράπεζας συνεργασίας για το ποσό των τόκων και του αποδεικτικού κατάθεσης στον ΕΛΕΓΕΠ. Λίστα διοικητικού έλεγχου και έγκρισης προκαταβολής (συν 3). Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ελέγχει το αίτηµα προκαταβολής του ικαιούχου και αποτυπώνει τα αποτελέσµατα του ελέγχου σε Λίστα ιοικητικού Ελέγχου Προκαταβολής επί της οποίας εγκρίνεται η χορήγηση της προκαταβολής (αναγνώριση και εκκαθάριση). Η λίστα διοικητικού έλεγχου και έγκρισης προκαταβολής φέρει υπογραφή του αρµόδιου υπάλληλου, του προϊστάµενου της Μονάδας Β5 και του προϊστάµενου της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα. Φορολογική ενηµερότητα

4 Ασφαλιστική ενηµερότητα Καταχώρηση στο ΟΠΣΑΑ. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα καταχωρεί στο ΟΠΣΑΑ τα απαραίτητα δεδοµένα στις σχετικές οθόνες πριν την αποστολή του φακέλου πληρωµής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Επίσης πριν την αποστολή του φακέλου προκαταβολής η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ελέγχει και επιβεβαιώνει την ύπαρξη πιστώσεων του έτους στο Π Ε σε σχέση µε την κάθε ΣΑΕ και πράξη ξεχωριστά. Σε περίπτωση που το ποσό της πληρωµής υπερβαίνει το ποσό της ετήσιας πίστωσης, θα πρέπει να αναγνωρίζεται και εκκαθαρίζεται µειωµένο ποσό εξαιτίας µη ύπαρξης πιστώσεων. Στην περίπτωση ύπαρξης εκχώρησης της επιχορήγησης από δικαιούχους σε πιστοληπτικούς οργανισµούς για παροχή δανεισµού για την υλοποίηση των επενδύσεων, οι ενισχύσεις αυτές θα καταβάλλονται στους δικαιούχους, οι οποίοι θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την απόδοση τους στο πιστωτικό ίδρυµα συνεργασίας τους, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του Κ.Πολ. ικ. και το άρθρο 464 του Αστικού Κώδικα. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ: Η /νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας - Τµ. ΜΑΑΑ ΙΙΙ & IV του ΟΠΕΚΕΠΕ, προβαίνει στις εξής ενέργειες: Επιβεβαιώνει την πληρότητα και νοµιµότητα του Αιτήµατος Προκαταβολής µε βάση Λίστα Ελέγχου Προκαταβολής (συν 4). Η Λίστα Ελέγχου συµπληρώνεται και υπογράφεται από τους υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια του εποπτικού ελέγχου του Φακέλου Πληρωµής και εγκρίνεται ως προς την πληρότητα και επάρκεια τεκµηρίωσής της από τον προϊστάµενο του Τµήµατος ή της /νσης. Επιβεβαιώνει την καταχώρηση των δεδοµένων της δαπάνης στο ΟΠΣΑΑ. ιαβιβάζει το φάκελο πληρωµής στη /νση Πληρωµών Αγροτικών Ενισχύσεων - Τµήµα Λογιστηρίου(συν 10). Επίσης, διαβιβάζει στη /νση Πληρωµών-Τµήµα Προϋπολογισµού & Εσόδων το πρωτότυπο σώµα της ΕΕ για φύλαξη. Για την αποδέσµευση της ΕΕ δίνει εντολή προς τη /νση Πληρωµών Αγροτικών Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, µετά την αναγνώριση εκκαθάριση δαπάνης από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, επιλέξιµων δαπανών οι οποίες αντιστοιχούν σε δηµόσια δαπάνη τουλάχιστον ίση µε το ποσό της προκαταβολής που έχει καταβληθεί στο δικαιούχο και βεβαίωσης της τράπεζας για το ύψος του ποσού των τόκων που έχουν προκύψει από την κατάθεση του πόσου της προκαταβολής στον ειδικό έντοκο λογαριασµό, συνοδευόµενη από το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης τους στον ΕΛΕΓΕΠ. Η /νση Πληρωµών Αγροτικών Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, προβαίνει στις εξής ενέργειες: Πραγµατοποιεί τις απαραίτητες λογιστικές εγγραφές, εκδίδει εντολή πληρωµής και πιστώνει το ποσό της προκαταβολής στον τραπεζικό λογαριασµό που τηρεί ο ικαιούχος. Φυλάσσει το πρωτότυπο σώµα της Εγγυητικής Επιστολής και ενηµερώνει τα σχετικά µητρώα. Με την ολοκλήρωση της αναγνώρισης εκκαθάρισης δαπάνης από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, επιλέξιµων δαπανών οι οποίες αντιστοιχούν σε δηµόσια δαπάνη τουλάχιστον ίση µε το ποσό της προκαταβολής που έχει καταβληθεί στο δικαιούχο και κατόπιν κατάθεσης του αιτήµατος πληρωµής του δικαιούχου και εντολής της /νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας προβαίνει στην αποδέσµευση και επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής. Γ) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Προκειµένου να καταβληθεί στον ικαιούχο η οικονοµική ενίσχυση για το επενδυτικό του σχέδιο, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα διαβιβάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ φάκελο πληρωµής που περιλαµβάνει:

5 ιαβιβαστικό έγγραφο(συν 8). Αίτηση Πληρωµής (συν 5 ή 6). i. Η Αίτηση Πληρωµής για τη καταβολή της πρώτης (1 ης ) δόσης υποβάλλεται από τον ικαιούχο στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, όταν έχει ολοκληρωθεί το 20% των εγκεκριµένων δαπανών της επένδυσης. ii. Η Αίτηση Πληρωµής για τη καταβολή της δεύτερης (2 ης ) δόσης υποβάλλεται από τον ικαιούχο στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, όταν έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το 60% των εγκεκριµένων δαπανών της επένδυσης. Το συνολικό ποσό της δεύτερης δόσης δεν µπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά µε το ποσό της πρώτης δόσης, το 80% της εγκεκριµένης δηµόσιας δαπάνης της επένδυσης. iii. Η Αίτηση Πληρωµής για τη καταβολή της τρίτης (3 ης ) δόσης που δεν µπορεί να είναι µικρότερη του 20% της εγκεκριµένης ενίσχυσης, υποβάλλεται από τον ικαιούχο στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, όταν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση και µε την προϋπόθεση προσκόµισης από τον δικαιούχο των απαραίτητων αδειών που βεβαιώνουν την νόµιµη λειτουργία της επένδυσης (εφόσον αυτές απαιτούνται) και τη Βεβαίωση από τη Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα για την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της Πράξης και την ετοιµότητα λειτουργίας της, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 8 της Υ.Α. 5360/ Η ανωτέρω κατανοµή των πληρωµών δεν ισχύει για τις ενισχύσεις των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στα µέτρα 321 και 322, οι οποίες καταβάλλονται εφάπαξ µε την ολοκλήρωσή τους (άρθρο 20 παρ.3 της ΚΥΑ 4424/721/ ) Λίστα ιοικητικού Έλεγχου και Έγκρισης Πληρωµής απανών (συν 7). Φορολογική ενηµερότητα Ασφαλιστική ενηµερότητα Βεβαίωση ολοκλήρωσης φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου (µόνο στη τελευταία δόση όταν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση) Καταχώρηση στο ΟΠΣΑΑ Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα καταχωρεί στο ΟΠΣΑΑ τα απαραίτητα δεδοµένα στις σχετικές οθόνες πριν την αποστολή του φακέλου πληρωµής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και επισυνάπτει το πρακτικό προόδου εργασιών µε τους συνηµµένους πίνακες των παραστατικών. Η καταχώρηση όλων των δεδοµένων στο ΟΠΣΑΑ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να αποσταλεί ο φάκελος πληρωµής στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιστρέφεται πίσω στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα εξαιτίας αυτής της έλλειψης και µόνο, χωρίς να προβαίνει σε ολοκλήρωση του ελέγχου το αρµόδιο τµήµα της /νσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιβεβαίωση ύπαρξης των απαιτούµενων ετήσιων πιστώσεων στο Π Ε για κάθε ΣΑΕ χωριστά, οι οποίες πιστώσεις καλύπτουν τα ποσά που αναγνωρίζονται και εκκαθαρίζονται κάθε φορά από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα. Σε περίπτωση που το ποσό της πληρωµής υπερβαίνει το ποσό της ετήσιας πίστωσης, θα πρέπει να αναγνωρίζεται και εκκαθαρίζεται µειωµένο ποσό εξαιτίας µη ύπαρξης πιστώσεων. Στην περίπτωση ύπαρξης εκχώρησης της επιχορήγησης από δικαιούχους σε πιστοληπτικούς οργανισµούς για παροχή δανεισµού για την υλοποίηση των επενδύσεων, οι ενισχύσεις αυτές θα καταβάλλονται στους δικαιούχους, οι οποίοι θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την απόδοση τους στο πιστωτικό ίδρυµα συνεργασίας τους, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του Κ.Πολ. ικ. και το άρθρο 464 του Αστικού Κώδικα.

6 ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ: Η /νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας Τµ. ΜΑΑΑ ΙΙΙ & IV του ΟΠΕΚΕΠΕ, προβαίνει της εξής ενέργειες: Επιβεβαιώνει την πληρότητα και νοµιµότητα του αιτήµατος πληρωµής µε βάση τη Λίστα Ελέγχου Εποπτείας Πληρωµής (check list) (συν 9). Το check list υπογράφεται από της υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια του εποπτικού ελέγχου του φακέλου πληρωµής και εγκρίνεται ως της την πληρότητα και επάρκεια τεκµηρίωσής της από τον προϊστάµενο του Τµήµατος ΜΑΑΑ ΙΙΙ & IV ή της /νσης. Επιβεβαιώνει την καταχώρηση των δεδοµένων της δαπάνης στο ΟΠΣΑΑ. Πραγµατοποιεί δειγµατοληπτικό έλεγχο των δαπανών µέσω του πρακτικού προόδου εργασιών και των συνηµµένων πινάκων παραστατικών, που είναι καταχωρηµένο στο ΟΠΣΑΑ ιαβιβάζει το φάκελο πληρωµής στη /νση Πληρωµών Αγροτικών Ενισχύσεων Τµήµα Λογιστηρίου (συν 10). Η /νση Πληρωµών Αγροτικών Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριµένα το Τµήµα Λογιστηρίου Πληρωµών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., προβαίνει στις εξής ενέργειες: Πραγµατοποιεί της απαραίτητες λογιστικές εγγραφές και ελέγχους, εκδίδει εντολή πληρωµής και πιστώνει το ποσό της δαπάνης στον τραπεζικό λογαριασµό που τηρεί ο ικαιούχος και έχει δηλώσει στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την εγγραφή του στο Μητρώο. Καταχωρεί απευθείας τον αριθµό εντολής πληρωµής του αιτήµατος στο Ο.Π.Σ.Α.Α. και ενηµερώνει τον ικαιούχο για την ολοκλήρωση της πληρωµής. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Με την πραγµατοποίηση της πληρωµής του ικαιούχου αυτός οφείλει να προσκοµίζει τα παραστατικά έγγραφα είσπραξης του ποσού της οικονοµικής ενίσχυσης που αφορούν στη συγκεκριµένη πληρωµή για λογαριασµό του ικαιούχου. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα κρατάει το πρωτότυπο αποδεικτικό που προσκοµίζει ο ικαιούχος και αποστέλλει ένα ακριβές φωτοαντίγραφο στη /νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί εποµένη δόση πληρωµής θα πρέπει να έχει προσκοµιστεί το σχετικό Τιµολόγιο είσπραξης επιδότησης της αµέσως προηγούµενης πληρωµής. ) ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ Οι Επιτόπιοι έλεγχοι εποπτείας διενεργούνται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε δείγµα µε σκοπό την εξέταση και αξιολόγηση της α) Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, β) των ικαιούχων και γ) των έργων. Οι έλεγχοι αυτοί επιβεβαιώνουν τη διασφάλιση της επαρκούς και της αποτελεσµατικής λειτουργίας των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα και των ικαιούχων, την υλοποίηση των έργων (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο) και την επαλήθευση µέσω αντιπροσωπευτικού δείγµατος εγκεκριµένων έργων της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων. Οι επιτόπιοι έλεγχοι εποπτείας διενεργούνται όπως ορίζεται από το πρόγραµµα και τις εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ ΜΟΣΧΟΣ ΚΟΡΑΣΙ ΗΣ

7 ΣΥΝ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ (έντυπο II) ΠΡΟΣ :Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 241, Τ.Κ.:10446 ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1.ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 2.ΚΩ ΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3.ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Β.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1.ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ 2.ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 3.ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 4.ΚΩ. Ι Β Α Ν ΤΡΑΠΕΖΑΣ (25 ΨΗΦΙΑ) GR 5.Ε ΡΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 6.ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ 7.ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ-FAX 8.ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 9.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10.ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ 11.Φ.Ε.Κ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. Γ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ Ή ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 1.ΕΠΩΝΥΜΟ 2.ΟΝΟΜΑ 3.ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ 4.Α..Τ. 5.ΕΚ. ΑΡΧΗ Το γνήσιο της υπογραφής και το νόµιµο της εκπροσώπησης για τα νοµικά πρόσωπα βεβαιώνεται : 1.Για ατοµική επιχείρηση, από αστυνοµικό τµήµα. 2.Για εταιρεία, από την τράπεζα που συνεργάζεται. ΘΕΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Ο ΑΙΤΩΝ.. Τόπος/Ηµεροµηνία ½

8 1) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΕ,ΕΠΕ,ΟΕ ή ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στο µητρώο είναι τα παρακάτω: 1. Αίτηση συµπληρωµένη και θεωρηµένη από τράπεζα στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής και το νόµιµο της εκπροσώπησης. 2. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από.ο.υ. 3. Καταστατικό θεωρηµένο από δικηγόρο. 4. Το ΦΕΚ σύστασης της εταιρίας. 5. Βεβαίωση εγγραφής στο επιµελητήριο. * Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα επικυρωµένα από ηµόσια Αρχή. Παρακαλούµε σε περίπτωση αλλαγής του νοµίµου εκπροσώπου ή της επωνυµίας της εταιρίας να αποστέλλετε το αντίστοιχο ΦΕΚ καθώς και το τροποποιητικό του καταστατικού. ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ. 2) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ή ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Ή ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στο µητρώο είναι τα παρακάτω: 1. Αίτηση συµπληρωµένη και θεωρηµένη από την αστυνοµία. 2. Πιστοποιητικό από.ο.υ. ότι έχει κάνει έναρξη εργασιών αν πρόκειται για Ατοµική Επιχείρηση. 3. Βεβαίωση από Επιµελητήριο της περιοχής του ( στη περίπτωση της ατοµικής επιχείρησης) ή βεβαίωση από την διεύθυνση Γεωργίας του Νοµού (στη περίπτωση που είναι κατά κύριο επάγγελµα Αγρότης). * Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα επικυρωµένα από ηµόσια Αρχή. ** Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο δεν απαιτείται να συµπληρωθεί το Γ τµήµα και τα πεδία 8, 9, 10, 11 από το Β τµήµα της αίτησης. 2/2

9 ΣΥΝ 2 ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΑΞΗ.., ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ.. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 3. ΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΟΝΟΜΑ: ΑΦΜ / ΟΥ: ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΤΗΛ. / FAX / Ε-mail ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Λεωφ. Αθηνών Αθήνα ΘΕΜΑ: Αίτηση χορήγησης προκαταβολής για το Μέτρο 3. του. Στα πλαίσια του Άξονα 3 «Ποιότητα ζωής της αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας» του ΠΑΑ Για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου µε Κωδικό ΟΠΣΑΑ στα πλαίσια του µέτρου 3 που φέρει τον τίτλο.., και σε συνέχεια της υπ αρ... ατοµικής απόφασης έγκρισης του Ειδικού Γραµµατέα Κοινοτικών Πόρων & Υποδοµών, παρακαλώ, της µου χορηγήσετε προκαταβολή ύψους H αιτούµενη προκαταβολή αντιστοιχεί στο % της δηµόσιας δαπάνης της επένδυσης, η οποία ανέρχεται σε... Συνηµµένα υποβάλλουµε εγγυητική επιστολή ΕΕ αορίστου χρόνου υπέρ του Οργανισµού Πληρωµών ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους.. Η ΕΕ έχει εκδοθεί από.και αντιστοιχεί σε ποσοστό 110% του αιτούµενου ποσού. Η καταβολή της προκαταβολής να πραγµατοποιηθεί από τον Οργανισµό Πληρωµών ΟΠΕΚΕΠΕ στον αριθµό λογαριασµού.της τράπεζας που χρησιµοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης µου. Έχω λάβει γνώση ότι υποχρεούμαι να καταβάλω τους τόκους στο τραπεζικό λογαριασμό υπέρ ΕΛΕΓΕΠ που τηρεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στη Αγροτική Τράπεζα, που θα δημιουργηθούν από την χορήγηση της προκαταβολής, προκειμένου να αποδεσμευτεί η εγγυητική επιστολή. Ο ικαιούχος... (Τόπος/Ηµεροµηνία) (Υπογραφή Ονοµατεπώνυµο )

10 ΣΥΝ 3 ΛΙΣΤΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΑΞΗ.., ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ.., ΜΕΤΡΟΥ 3 Συντάκτης: ικαιούχος που υποβάλλει το αίτηµα προκαταβολής: ΑΦΜ ικαιούχου: Κωδικός Έργου (ΕΥΕ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ) Αρ. Πρωτ. Αιτήµατος προκαταβολής: Ύψος αιτούµενης προκαταβολής για το µέτρο 3 : Κωδικός ΟΠΣΑΑ: Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα 1) ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ: ΝΑΙ OXI Ύπαρξη και εγκυρότητα ατοµικής απόφασης έγκρισης επενδυτικού σχεδίου από τον Ειδικό Γραµµατέα Κοινοτικών Πόρων & Υποδοµών Ύπαρξη αίτησης προκαταβολής του ικαιούχου ορθά συµπληρωµένης και αρµοδίως υπογεγραµµένης Ύπαρξη έγκυρης εγγυητικής επιστολής αορίστου χρόνου υπέρ ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 110% Ύψος αιτούµενου ποσού εντός των επιτρεπτών ορίων Τήρηση ορίου βάση άρθρου 23 της ΚΥΑ 4424/721/ Ύπαρξη φορολογικής ενηµερότητας Ύπαρξη ασφαλιστικής ενηµερότητας Οι πιστώσεις για το τρέχον έτος καλύπτουν την παρούσα πληρωµή; Παρατηρήσεις 2) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ: NAI OXI Ο έλεγχος διεξήχθη σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές εθνικές και κοινοτικές διατάξεις εφαρµογής. Έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι ισχύουσες αποφάσεις, οι εγκύκλιοι εφαρµογής του µέτρου και οι σχετικές διευκρινιστικές οδηγίες Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι σχετικές καταχωρήσεις στο ΟΠΣΑΑ Τα παραστατικά που επιβεβαιώνουν τα παραπάνω φυλάσσονται στα αρχεία του ικαιούχου και είναι στη διάθεση οποιουδήποτε κοινοτικού ή εθνικού ελέγχου. Βεβαιώνεται η πληρότητα και νοµιµότητα του αιτήµατος προκαταβολής του ικαιούχου Παρατηρήσεις 3) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ: Αναγνωρίζουµε και εκκαθαρίζουµε τη χορήγηση στον ικαιούχο. ποσού δηµόσιας δαπάνης (ολογράφως-αριθµητικώς) /.. ως Προκαταβολή ποσοστού % της δηµόσιας δαπάνης της Πράξης.. µε κωδικό ΟΠΣΑΑΑ..του µέτρου 3. Η ανωτέρω δαπάνη χωρίζεται σε: Κοινοτική συµµετοχή σε ποσοστό %, ήτοι (ολογράφως-αριθµητικώς).. Εθνική συµµετοχή σε ποσοστό %, ήτοι (ολογράφως-αριθµητικώς)... Σε περίπτωση µειωµένων πιστώσεων από το Π Ε το πεδίο 3 διαµορφώνεται ως κάτωθι: Εγκρίνουµε τη συνολική δαπάνη στον ικαιούχο. τελικού ποσού δηµόσιας δαπάνης (ολογράφως-αριθµητικώς) /.. (χωρίς ΦΠΑ) ως Προκαταβολή ποσοστού % της δηµόσιας δαπάνης της Πράξης.. µε κωδικό ΟΠΣΑΑΑ..του µέτρου 3. και εξ αιτίας µειωµένων πιστώσεων του Π Ε για το εν λόγω έργο, αναγνωρίζουµε και εκκαθαρίζουµε την χορήγηση έναντι στο ικαιούχο τελικού ποσού

11 δηµόσιας δαπάνης (ολογράφως-αριθµητικώς) «...» (.. ). Η ανωτέρω δαπάνη χωρίζεται σε: Κοινοτική συµµετοχή σε ποσοστό %, ήτοι (ολογράφως-αριθµητικώς).. Εθνική συµµετοχή σε ποσοστό %, ήτοι (ολογράφως-αριθµητικώς)... Αθήνα, Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ / /.. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Β5' Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

12 ΣΥΝ 4 ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΠΣΑΑ.., ΜΕΤΡΟΥ 3. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΑΞΗ.., ΚΩ ΙΚΟΣ Αρ. πρωτ. Φακέλου αιτήµατος προκαταβολής µέτρου 3.: ικαιούχος που υποβάλλει το αίτηµα προκαταβολής: ΑΦΜ ικαιούχου: Κωδικός Έργου (ΕΥΕ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Kωδικός ΟΠΣΑΑ έργου: Ύψος αναγνωρισµένης και εκκαθαρισµένης προκαταβολής µέτρου 3..: 1) ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ: ΝΑΙ ΟΧΙ Ύπαρξη «λίστας διοικητικού ελέγχου & έγκρισης προκαταβολής µέτρου 3» Ύπαρξη αίτησης προκαταβολής του ικαιούχου ορθά συµπληρωµένης και αρµοδίως υπογεγραµµένης Ύπαρξη εγγυητικής επιστολής αορίστου χρόνου υπέρ ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 110% Ύπαρξη των σχετικών καταχωρήσεων στο ΟΠΣΑΑ Ύπαρξη φορολογικής ενηµερότητας Ύπαρξη ασφαλιστικής ενηµερότητας Παρατηρήσεις. 2) ΒΕΒΑΙΩNETAI OTI: NAI OXI Ο έλεγχος διεξήχθη σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές εθνικές και κοινοτικές διατάξεις εφαρµογής. Παρατηρήσεις. 3) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΑΦΜ: ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ( %) ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ( %) Αθήνα, / /.. Ο Α' ΕΛΕΓΚΤΗΣ Ο Β' ΕΛΕΓΚΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ή/και Ο ΠΡΟΪΣΤ/ΝΟΣ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ

13 ΣΥΝ 5 ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ..ης ΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΑΞΗ.., ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ.. ΑΠΟ: ΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΟΝΟΜΑ: ΑΦΜ / ΟΥ: ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΤΗΛ. / FAX / Ε-mail ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Λεωφ. Αθηνών Αθήνα ΘΕΜΑ: Αίτηση χορήγησης πληρωµής..ης δόσης του ικαιούχου για τη Πράξη. µε κωδικό ΟΠΣΑΑ στα πλαίσια του Άξονα 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας» του ΠΑΑ (όταν έχει χορηγηθεί προκαταβολή) Το σύνολο των δαπανών που έχω πραγµατοποιήσει ως ικαιούχος για το επενδυτικό σχέδιο του µέτρου 3. που φέρει τον τίτλο.., µε την υπ αριθµ... ατοµικής απόφασης έγκρισης του Ειδικού Γραµµατέα Κοινοτικών Πόρων & Υποδοµών, ανέρχεται στο..% της προκαταβολής (συµπληρώνεται όταν το ποσό της προκαταβολής υπερβαίνει το 20%) που έχουµε λάβει για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου µου και στο..% των εγκεκριµένων δαπανών της επένδυσης και ως εκ τούτου παρακαλούµε, όπως µου χορηγήσετε την η δόση πληρωµής δαπανών ύψους η οποία καλύπτει πληρωµές που έχουν πραγµατοποιηθεί για την περίοδο από../../.. έως / /.. Συνηµµένα, υποβάλλουµε: 1) τις απαιτούµενες άδειες και εγκρίσεις (οικοδοµική άδεια, εγκεκριµένα από την αρµόδια Πολεοδοµία αρχιτεκτονικά σχέδια, κ.λπ.) (εφόσον απαιτούνται) 2) Κατάλογο των προσκοµιζόµενων δικαιολογητικών. 3) Επιµετρήσεις επιβλεπόντων µηχανικών για τις κτιριακές και µηχανολογικές εγκαταστάσεις.(εφόσον απαιτούνται). 4) Πίνακες προβλεποµένων τελεσθεισών εργασιών. 5) Νόµιµα παραστατικά δαπάνης όπως αυτά προβλέπονται από την κείµενη φορολογική νοµοθεσία, τα οποία είναι εξοφληµένα, σε πρωτότυπα. 6) Φορολογική ενηµερότητα 7) Ασφαλιστική ενηµερότητα Η καταβολή της αιτούµενης πληρωµής που αφορά η παρούσα αίτηση να πραγµατοποιηθεί από τον Οργανισµό Πληρωµών ΟΠΕΚΕΠΕ στον αριθµό λογαριασµού.της τράπεζας που χρησιµοποιώ για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου µου. Το ΑΦΜ και η ΟΥ του ικαιούχου είναι.. Ο ικαιούχος... (Τόπος/ Ηµεροµηνία) (Υπογραφή Ονοµατεπώνυµο του ικαιούχου)

14 ΣΥΝ 6 ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ..ης ΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΑΞΗ.., ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ.. ΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΟΝΟΜΑ: ΑΦΜ / ΟΥ: ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΤΗΛ. / FAX / Ε-mail ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Λεωφ. Αθηνών Αθήνα ΘΕΜΑ: Αίτηση χορήγησης πληρωµής..ης δόσης του ικαιούχου για τη Πράξη. µε κωδικό ΟΠΣΑΑ στα πλαίσια του Άξονα 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας» του ΠΑΑ Το σύνολο των δαπανών που έχω πραγµατοποιήσει ως ικαιούχος για το επενδυτικό σχέδιο του µέτρου 3. που φέρει τον τίτλο.., µε την υπ αριθµ... ατοµική απόφαση έγκρισης του Ειδικού Γραµµατέα Κοινοτικών Πόρων & Υποδοµών, ανέρχεται στο..% των εγκεκριµένων δαπανών της επένδυσης και ως εκ τούτου παρακαλούµε, όπως µου χορηγήσετε την η δόση πληρωµής δαπανών ύψους η οποία καλύπτει πληρωµές που έχουν πραγµατοποιηθεί για την περίοδο από../../.. έως / /.. Συνηµµένα, υποβάλλουµε: 1) τις απαιτούµενες άδειες και εγκρίσεις (οικοδοµική άδεια, εγκεκριµένα από την αρµόδια Πολεοδοµία αρχιτεκτονικά σχέδια, κ.λπ.) (εφόσον απαιτούνται) 2) κατάλογο των προσκοµιζόµενων δικαιολογητικών. 3) Επιµετρήσεις επιβλεπόντων µηχανικών για τις κτιριακές και µηχανολογικές εγκαταστάσεις.(εφόσον απαιτούνται). 4) Πίνακες προβλεποµένων τελεσθεισών εργασιών. 5) Νόµιµα παραστατικά δαπάνης όπως αυτά προβλέπονται από την κείµενη φορολογική νοµοθεσία, τα οποία είναι εξοφληµένα, σε πρωτότυπα. 6) Φορολογική ενηµερότητα 7) Ασφαλιστική ενηµερότητα Η καταβολή της αιτούµενης πληρωµής που αφορά η παρούσα αίτηση να πραγµατοποιηθεί από τον Οργανισµό Πληρωµών ΟΠΕΚΕΠΕ στον αριθµό λογαριασµού.της τράπεζας που χρησιµοποιώ για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου µου. Το ΑΦΜ και η ΟΥ του ικαιούχου είναι.. Ο ικαιούχος... (Τόπος/ Ηµεροµηνία) (Υπογραφή Ονοµατεπώνυµο του ικαιούχου)

15 ΣΥΝ 7 ΛΙΣΤΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΝΩΝ.ης ΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΑΞΗ.., ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ.., ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 3 Συντάκτης: ικαιούχος που υποβάλλει το αίτηµα µερικής πληρωµής δαπανών: ΑΦΜ ικαιούχου: Αρ. Πρωτ. αιτήµατος πληρωµής δαπανών: Ύψος αιτούµενης πληρωµής δαπανών: Κωδικός ΟΠΣΑΑ έργου: Κωδικός Έργου (ΕΥΕ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ) Ύψος χορηγηθείσας προκαταβολής: (σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί προκαταβολή) Αρ. λογ. Τράπεζας του ικαιούχου (ΙΒΑΝ): Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα 1) ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΝΩΝ: ΝΑΙ ΟΧΙ Ύπαρξη αίτησης πληρωµής δαπανών Ύψος αιτήµατος πληρωµής ανέρχεται στο..% της προκαταβολής (σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί προκαταβολή) Ύπαρξη απαιτούµενων αδειών και εγκρίσεων (οικοδοµική άδεια, εγκεκριµένα από την αρµόδια Πολεοδοµία αρχιτεκτονικά σχέδια, κ.λπ.) (εφόσον απαιτούνται) Ύπαρξη Επιµετρήσεων επιβλεπόντων µηχανικών για τις κτιριακές και µηχανολογικές εγκαταστάσεις.(εφόσον απαιτούνται). Ύπαρξη Πινάκων προβλεποµένων τελεσθεισών εργασιών Ύπαρξη νοµίµων παραστατικών δαπάνης όπως αυτά προβλέπονται από την φορολογική νοµοθεσία, τα οποία είναι εξοφληµένα, σε πρωτότυπα και αφορούν επιλέξιµες δαπάνες σύµφωνα µε την Απόφαση οριστικής έγκρισης. Ύπαρξη Φορολογικής ενηµερότητας Ύπαρξη Ασφαλιστικής ενηµερότητας Τήρηση χρονοδιαγραµµάτων και προϋπολογισµού έργου Ύπαρξη πρακτικού προόδου εργασιών της Επιτροπής Παρακολούθησης Οι πιστώσεις για το τρέχον έτος καλύπτουν την παρούσα πληρωµή; Παρατηρήσεις Κυρώσεις - Μειώσεις που εφαρµόσθηκαν: ποσό σε / έργα που αφορούν / αιτιολογία (ΟΠΣΑΑ).. / /. 2) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ: NAI OXI Ο έλεγχος διεξήχθη σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές εθνικές και κοινοτικές διατάξεις εφαρµογής Έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι ισχύουσες αποφάσεις, οι εγκύκλιοι εφαρµογής του µέτρου και οι σχετικές διευκρινιστικές οδηγίες Έχουν πραγµατοποιηθεί οι απαιτούµενοι επιτόπιοι και διοικητικοί έλεγχοι Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι σχετικές καταχωρήσεις στο ΟΠΣΑΑ Τα παραστατικά που επιβεβαιώνουν τα παραπάνω φυλάσσονται στα αρχεία του ικαιούχου και είναι στη διάθεση οποιουδήποτε κοινοτικού ή εθνικού ελέγχου. Βεβαιώνεται η πληρότητα και νοµιµότητα του αιτήµατος πληρωµής του ικαιούχου. Παρατηρήσεις 3) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Αναγνωρίζουµε και εκκαθαρίζουµε τη χορήγηση στον ικαιούχο. τελικού ποσού δηµόσιας δαπάνης (ολογράφωςαριθµητικώς) /.. ως.η Αίτηση Πληρωµή δαπανών για το µέτρο 3., για την περίοδο από..έως.. Η ανωτέρω δαπάνη χωρίζεται σε: Κοινοτική συµµετοχή σε ποσοστό %, ήτοι (ολογράφως-αριθµητικώς).. Εθνική συµµετοχή σε ποσοστό %, ήτοι (ολογράφως-αριθµητικώς)...

16 ηµόσια απάνη.ης Αίτησης Πληρωµής:.. Ιδιωτική Συµµετοχή ης δόσης:.. Σε περίπτωση µειωµένων πιστώσεων από το Π Ε το πεδίο 3 διαµορφώνεται ως κάτωθι: Εγκρίνουµε τη συνολική δαπάνη στον ικαιούχο. τελικού ποσού δηµόσιας δαπάνης (ολογράφως-αριθµητικώς) /.. (χωρίς ΦΠΑ) που αφορά στην. Αίτηση Πληρωµής για το µέτρο 3., για την περίοδο από..έως.. και εξ αιτίας µειωµένων πιστώσεων του Π Ε για το εν λόγω έργο, αναγνωρίζουµε και εκκαθαρίζουµε την χορήγηση έναντι στο ικαιούχο τελικού ποσού δηµόσιας δαπάνης (ολογράφως-αριθµητικώς) «...» (.. ). Η ανωτέρω δαπάνη χωρίζεται σε: Κοινοτική συµµετοχή σε ποσοστό %, ήτοι (ολογράφως-αριθµητικώς).. Εθνική συµµετοχή σε ποσοστό %, ήτοι (ολογράφως-αριθµητικώς)... ηµόσια απάνη.ης Αίτησης Πληρωµής:.. ηµόσια απάνη µε βάση τις πιστώσεις του Π Ε:.. Ιδιωτική Συµµετοχή ης Αίτησης Πληρωµής:.. Αθήνα, / /.. Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Β5' Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

17 ΣΥΝ 8 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΑΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΜΟΝΑ Α Ταχ. /νση: Λ. Αθηνών.. Ταχ. Κωδ.: Πληροφορίες:.. Τηλέφωνο:. Αθήνα, /../ Αρ. Πρωτ.:. ΠΡΟΣ: ΟΠΕΚΕΠΕ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ Τµήµα Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Αξόνων ΙΙΙ & ΙV Θέµα: «Αποστολή φακέλου πληρωµής του δικαιούχου..της Πράξης.. στα πλαίσια του Μέτρου. του Άξονα.. του ΠΑΑ » Σας διαβιβάζουµε φάκελο πληρωµής που αφορά την η Έγκριση Χρηµατοδότησης του δικαιούχου.της Πράξης, µε συνηµµένα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση πληρωµής δικαιούχου 2. Λίστα ιοικητικού Έλεγχου και Έγκρισης Πληρωµής απανών 3. Φορολογική ενηµερότητα 4. Ασφαλιστική ενηµερότητα. 5. Βεβαίωση ολοκλήρωσης φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου (µόνο στη τελευταία δόση όταν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση) Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

18 ΣΥΝ 9 ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΝΩΝ...ης ΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΑΞΗ.., ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ.., ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 3 KYA: Αρ. Πρωτ. φακέλου πληρωµή δαπανών δικαιούχου ικαιούχος; ΑΦΜ ικαιούχου: Kωδικός ΟΠΣΑΑ έργου: Κωδικός Έργου (ΕΥΕ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ) Ύψος αιτήµατος πληρωµής δαπανών δικαιούχου Ύψος χορηγηθείσας προκαταβολής (σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί προκαταβολή) 1) ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΝΑΙ ΟΧΙ Ύπαρξη αίτησης πληρωµής δαπανών Ύπαρξη Λίστας ιοικητικού Έλεγχου και Έγκρισης Πληρωµής απανών Ύπαρξη Φορολογικής ενηµερότητας Ύπαρξη Ασφαλιστικής ενηµερότητας Ύπαρξη Βεβαίωσης ολοκλήρωσης φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου (µόνο στη τελευταία δόση όταν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση) Ύπαρξη των σχετικών καταχωρήσεων στο ΟΠΣΑΑ Ύπαρξη κυρώσεων Παρατηρήσεις. 2) ΒΕΒΑΙΩNETAI OTI: NAI OXI Ο έλεγχος διεξήχθη σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές εθνικές και κοινοτικές διατάξεις εφαρµογής. Παρατηρήσεις 3) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΑΦΜ: ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ( %) ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ( %) Ι ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Αθήνα, / /.. Ο Α' ΕΛΕΓΚΤΗΣ Ο Β' ΕΛΕΓΚΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ή/και Ο ΠΡΟΪΣΤ/ΝΟΣ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ

19 ΣΥΝ 10 /ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονας ΙIΙ & IV Πληρ.:.. Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: /νση Πληρωµών Αγροτικών Ενισχύσεων - Τµήµα Λογιστηρίου Πληρωµών - Γραφείο Προϊσταµένης ΘΕΜΑ: Αποστολή φακέλου πληρωµής της πράξης του µέτρου 3. του ΠΑΑ , Κωδικός ΟΠΣΑΑ. Σας διαβιβάζουµε τον µε αριθ. πρωτ. εισερχόµενο στον ΟΠΕΚΕΠΕ φάκελο πληρωµής της πράξης «..» του µέτρου 3., που αφορά στην.η αίτηση πληρωµής. Ο φάκελος µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύµφωνα µε την αριθµ. Εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. συνοδεύεται από λίστα ελέγχου (check list) µε τους ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν από το Τµήµα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του αναγνωρισµένου και εκκαθαρισµένου φακέλου πληρωµής, εγκρίνεται προς πληρωµή του δικαιούχου.. οικονοµική ενίσχυση συνολικού ποσού ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε εθνική συµµετοχή (.%). ευρώ και σε κοινοτική συµµετοχή ( %).. ευρώ. ΠΑΡΤΙ Α ΣΕΙΡΑ Α: Παρακαλούµε για την έκδοση σχετικής εντολής πληρωµής. Ο Προϊστάµενος της /νσης. Συν.: ένας (1) φάκελος δικαιολογητικών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Χατζιδάκη Γ. Φλέρης Γ. Σακελλαρίου Τηλέφωνα : 213 150 11 80 213 150 11 82 213 150

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας αξιολόγησης του Μέτρου συγκροτείται Πρωτοβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή έγκρισης αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 218/7541 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά.

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά. Αρ. Πρωτ. 83065/06-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΒ-20Η. Αρ. Πρωτ.: 7387 Αθήνα, 04/4/2014

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΒ-20Η. Αρ. Πρωτ.: 7387 Αθήνα, 04/4/2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ.Ε. ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β1 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 54-56 Τ.Κ. 10441

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1055 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας στο Εκπαιδευτι κό κ.λπ. προσωπικό των μαθητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΒΣΖΤΒ-ΨΘ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 2529 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 27.1.2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1422 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ ΑΔΑ: Β44Φ-9ΞΓ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα,5 Μαρτίου 202 Αρ. Πρ.0578 / Ε 206 ιεύθυνση ηµοσίων Επενδύσεων Ταχ. /νση : Νίκης 5-7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.3.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 63/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 438/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαρτίου2001 για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής τουκανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Φλέρης Γεώργιος Τηλ.: 213 150 11 83 / 78 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα