ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ. ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ. ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ"

Transcript

1 ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ. ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Κωνσταντίνος Κίττας και Νικόλαος Η. Κατσούλας Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Γεωπονίας, Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών & Ελέγχου Περιβάλλοντος, Οδός Φυτόκου, 38446, Νέα Ιωνία, Μαγνησία, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένα από τα βασικότερα στοιχεία που λαµβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασµό των σύγχρονων θερµοκηπίων είναι η µεγιστοποίηση της διαπερατότητας, του ποσοστού δηλαδή της ηλιακής ακτινοβολίας που εισέρχεται στο θερµοκήπιο. Η µεγάλη διαπερατότητα οδηγεί σε ταυτόχρονη αύξηση α) του δυναµικού παραγωγής µέσα από την αύξηση της φωτοσύνθεσης και β) των απωλειών θερµότητας των θερµοκηπίων λόγω µείωσης της θερµικής αντίστασης των υλικών κάλυψης. Μια πρακτική που ακολουθείται για τη µείωση των απωλειών θερµότητας και κατά συνέπεια των ενεργειακών αναγκών των θερµοκηπίων, χωρίς ταυτόχρονη µείωση της διαπερατότητάς τους, είναι η χρήση µετακινούµενων κουρτινών µόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας, κατά το διάστηµα δηλαδή µε τις µεγαλύτερες ανάγκες σε θέρµανση. Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η µελέτη της επίδρασης της χρήσης της θερµοκουρτίνας για εξοικονόµηση ενέργειας στο θερµοκήπιο, τόσο στο µικροκλίµα και τις απώλειες ενέργειας του θερµοκηπίου όσο και στην καλλιέργεια. Για το λόγο αυτό έγιναν µετρήσεις σε γυάλινο θερµοκήπιο του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας στο Αγρόκτηµα του Βελεστίνου, µε υδροπονική καλλιέργεια τριανταφυλλιάς, κατά την περίοδο του χειµώνα του (i) χωρίς τη χρήση της θερµοκουρτίνας και (ii) µε χρήση της θερµοκουρτίνας. Καταγραφόταν: η θερµοκρασία και η υγρασία του αέρα σε τρία διαφορετικά σηµεία σε κατακόρυφο επίπεδο (0.3 m, 0.8 m και 1.8 m από το έδαφος), η καθαρή ακτινοβολία πάνω από την καλλιέργεια, η θερµοκρασία των µεταλλικών σωλήνων θέρµανσης του θερµοκηπίου, η θερµοκρασία των φύλλων και η διαπνοή της καλλιέργειας. Παράλληλα γινόταν µετρήσεις θερµοκρασίας, υγρασίας και ταχύτητας ανέµου έξω από το θερµοκήπιο. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η χρήση της θερµοκουρτίνας οδήγησε σε µείωση των απωλειών θερµότητας του θερµοκηπίου κατά 20% περίπου. Εκτός όµως από την εξοικονόµηση ενέργειας, η χρήση της θερµοκουρτίνας οδήγησε σε ευνοϊκότερες µικροκλιµατικές συνθήκες στο εσωτερικό του θερµοκηπίου. Πιο συγκεκριµένα, αυξήθηκε η θερµοκρασία του αέρα 2.5ºC περίπου, στο επίπεδο του αέρα 0.3 m από το έδαφος, επίπεδο που αποτελεί και την κύρια περιοχή ανάπτυξης της καλλιέργειας, ενώ η αύξηση ήταν µικρότερη για τα επίπεδα του αέρα σε ύψος 0.8 m και 1.8 m από το έδαφος, δηµιουργώντας έτσι περισσότερο οµοιογενείς σε κατακόρυφο επίπεδο συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας στο θερµοκήπιο. Όσον αφορά την επίδραση της θερµοκουρτίνας στην καλλιέργεια, η χρήση της κατά τη διάρκεια της νύχτας αύξησε τη θερµοκρασία των φύλλων κατά 3ºC περίπου, αποτρέποντας έτσι την υπερβολική πτώση της θερµοκρασίας των φύλλων, γεγονός στο οποίο οφείλεται και η εµφάνιση µαυρίσµατος των πετάλων στα τριαντάφυλλα, ενώ δεν µείωσε τις πιθανότητες υγροποίησης στα φύλλα. Τέλος, η χρήση της θερµοκουρτίνας δεν προκάλεσε διαφορές στη διαπνοή και τη στοµατική αγωγιµότητα της καλλιέργειας κατά τη διάρκεια της νύχτας αλλά επηρέασε την τιµή της αεροδυναµικής αγωγιµότητας και τις ανταλλαγές αισθητής ενέργειας της καλλιέργειας µε τον αέρα.

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθεια για µείωση των εισροών ενέργειας για θέρµανση των θερµοκηπίων, η οποία θα οδηγήσει σε άµεση µείωση του κόστους παραγωγής και σε «καθαρότερο» περιβάλλον λόγω µείωσης των εκπεµπόµενων ρύπων, υιοθετήθηκαν απλές τεχνικές, µε κύριο σκοπό την αύξηση της ελάχιστης θερµοκρασίας του αέρα στο εσωτερικό του θερµοκηπίου. Η χρήση θερµοκουρτινών κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι µία συνήθης πρακτική που ακολουθείται προκειµένου να µειωθούν οι ανάγκες θέρµανσης των θερµοκηπίων. Πολλοί ερευνητές αναφέρουν µέχρι και 60% εξοικονόµηση ενέργειας µε τη χρήση της θερµοκουρτίνας [1, 2], ανάλογα µε τον τύπο της κουρτίνας, το εξωτερικό κλίµα και την αεροστεγανότητα του θερµοκηπίου. Σε µη θερµαινόµενα θερµοκήπια, η θερµοκουρτίνα µπορεί να αυξήσει τη θερµοκρασία του αέρα του θερµοκηπίου µέχρι και 4ºC πάνω από την εξωτερική θερµοκρασία [3], βελτιώνοντας έτσι τις συνθήκες ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά τη διάρκεια του χειµώνα. Η θερµοκουρτίνα παρεµβαίνει στις ανταλλαγές ενέργειας µε ακτινοβολία και επηρεάζει τις ανταλλαγές αισθητής και λανθάνουσας ενέργειας [4, 5, 6]. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές προσοµοιώσεις για τον υπολογισµό των ανταλλαγών ενέργειας µε ακτινοβολία [7, 8]. Παρόλα αυτά, λίγα είναι γνωστά σχετικά µε την επίδραση της θερµοκουρτίνας στο µικροκλίµα του θερµοκηπίου. Σε κάποιες εργασίες αναφέρεται η κατακόρυφη κατανοµή της θερµοκρασίας στο θερµοκήπιο αλλά στις περισσότερες από αυτές εξετάζεται η επίδραση του συστήµατος θέρµανσης στην κατακόρυφη κατανοµή της θερµοκρασίας στο θερµοκήπιο [9]. Από όσα ξέρουµε, δεν υπάρχουν στοιχεία στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά µε την επίδραση της θερµοκουρτίνας στην κατανοµή της θερµοκρασίας και της υγρασίας στο θερµοκήπιο. Ένα άλλο εξίσου σηµαντικό θέµα το οποίο αξίζει να ερευνηθεί, αφορά την επίδραση της θερµοκουρτίνας στη φυσιολογική συµπεριφορά της καλλιέργειας. Περισσότερα στοιχεία σχετικά µε την επίδραση της θερµοκουρτίνας στο ισοζύγιο ενέργειας και τη θερµοκρασία της καλλιέργειας θα µπορούσαν να βοηθήσουν στην αξιολόγηση της αποδοτικότητας ενός συγκεκριµένου τύπου θερµοκουρτίνας ή στην πρόβλεψη της συµπύκνωσης υδρατµών στην επιφάνεια της καλλιέργειας. Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τον έλεγχο των µυκητολογικών ασθενειών στο θερµοκήπιο [10]. Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η µελέτη της επίδρασης µιας διπλά επιµεταλλωµένης θερµοκουρτίνας στο µικροκλίµα (κατανοµή της θερµοκρασίας και της υγρασίας) και την καλλιέργεια (θερµοκρασία φύλλων, διαπνοή, αγωγιµότητες). 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ 2.1. Το θερµοκήπιο και η καλλιέργεια Τα πειράµατα έγιναν σε γυάλινο θερµοκήπιο του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας κοντά στο Βόλο, κατά τη διάρκεια του χειµώνα του Το θερµοκήπιο είναι προσανατολισµένο βορά-νότο, έχει συνολική επιφάνεια εδάφους 200 m 2, µήκος 31 m, πλάτος 6.5 m, ύψος ορθοστάτη 2.9 m, ύψος κορφιά 4 m και συνολικό όγκο 690 m 3. Ήταν εξοπλισµένο µε µετακινούµενη, διπλά επιµεταλλωµένη θερµοκουρτίνα, τοποθετηµένη στο ύψος του ορθοστάτη. Το θερµοκήπιο θερµαινόταν µε 10 µεταλλικούς σωλήνες (διάµετρος 0.06 m, µήκος 30 m), 4 τοποθετηµένους στα πλάγια (1 m περίπου πάνω από το έδαφος) και 6 στην οροφή του θερµοκηπίου κάτω από τη θερµοκουρτίνα. Η θερµοκρασία στο εσωτερικό του θερµοκηπίου ελεγχόταν µε θερµοστάτη τοποθετηµένο 2 m πάνω από το έδαφος του θερµοκηπίου. Η θέρµανση του θερµοκηπίου κατά τη διάρκεια της νύχτας ξεκινούσε όταν η θερµοκρασία του αέρα ήταν µικρότερη από τους 16ºC και σταµατούσε όταν ξεπερνούσε τους 18ºC.

3 Στο θερµοκήπιο υπήρχε εγκατεστηµένη υδροπονική καλλιέργεια τριανταφυλλιάς (cv. First Red) σε υπόστρωµα περλίτη µε πυκνότητα 6 φυτά m -2. Η άρδευση και η λίπανση γινόταν αυτόµατα µε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα φυτά ήταν διαµορφωµένα µε την τεχνική του λυγίσµατος των βλαστών σύµφωνα µε την οποία, οι βλαστοί που είναι λεπτοί και δεν πρόκειται να δώσουν καλής ποιότητας άνθη λυγίζονται και αφήνονται πλάγια Μετρήσεις Στο εσωτερικό του θερµοκηπίου καταγράφονταν τα ακόλουθα κλιµατικά δεδοµένα: η θερµοκρασία υγρού και ξηρού θερµοµέτρου T i, µε τη χρήση τριών αεριζόµενων ψυχροµέτρων τοποθετηµένα στο µέσο του θερµοκηπίου σε ύψος 0.3 m (επίπεδο λυγισµένων βλαστών) 0.8 m και 1.8 m (επίπεδο πάνω από τους ανθοφόρους βλαστούς) από το έδαφος του θερµοκηπίου. Το σηµείο δρόσου και το έλλειµµα κορεσµού του αέρα υπολογιζόταν από τις µετρήσεις της θερµοκρασίας του υγρού και ξηρού θερµοµέτρου, η θερµοκρασία των σωλήνων θέρµανσης T p, µε τη χρήση θερµοζευγών χαλκούκοσταντάνης (τύπος T, διάµετρος 0.1 mm) κολληµένα στην εξωτερική επιφάνεια των σωλήνων. Οι µετρήσεις γίνονταν σε τρία σηµεία του κάθε σωλήνα κοντά στο µέσο του θερµοκηπίου και καταγραφόταν η µέση τιµή της θερµοκρασίας όλων των σωλήνων, η καθαρή ακτινοβολία R n,c πάνω από την καλλιέργεια µε τη χρήση ραδιοµέτρου. Η µέτρηση της θερµοκρασίας των φύλλων T l γινόταν µε τη βοήθεια θερµοζευγών χαλκούκοσταντάνης τα οποία ήταν κολληµένα στην κάτω επιφάνεια των φύλλων. Μετρήσεις γίνονταν σε 7 φύλλα, 4 από τα οποία βρίσκονταν σε πλάγιους βλαστούς, σε ύψος περίπου 0.3 m και 3 βρίσκονταν σε ανθοφόρους βλαστούς σε ύψος περίπου 0.8 m. Η µέση τιµή της θερµοκρασίας της καλλιέργειας T c υπολογιζόταν από τη µέση τιµή της θερµοκρασίας των 7 φύλλων. Παράλληλα µε τις µετρήσεις στο εσωτερικό του θερµοκηπίου, έξω από το θερµοκήπιο καταγραφόταν: η θερµοκρασία του υγρού T w,o και ξηρού T d,o θερµοµέτρου και η ταχύτητα του ανέµου u. Ο δείκτης φυλλικής επιφάνειας της καλλιέργειας I LA m 2 [φύλλων] m -2 [εδάφους] υπολογιζόταν από µετρήσεις του µήκους L (m) των φύλλων από τη σχέση S = 0.26 L 2 η οποία συνδέει την επιφάνεια S (m 2 ) ενός φύλλου µε το µήκος του [11]. Κατά τη διάρκεια των πειραµάτων ο I LA είχε τιµή 2.4. Μετρήσεις διαπνοής λe γίνονταν κάθε 10 λεπτά µε τη βοήθεια λυσιµέτρου τοποθετηµένου στο µέσο του θερµοκηπίου. Η συσκευή αποτελείτο από: µια ηλεκτρονική ζυγαριά (δυναµικότητα = 60 kg, ακρίβεια ζύγισης = ± 1 g) εφοδιασµένη µε δίσκο που περιείχε 6 φυτά, αναπτυσσόµενα σε ένα σάκο περλίτη και µε ένα ανεξάρτητο σύστηµα τροφοδοσίας και στράγγισης νερού. Η απώλεια βάρους που καταγραφόταν από τη ζυγαριά ισοδυναµούσε µε τη διαπνοή των φυτών για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Μετρήσεις όλων των παραπάνω γίνονταν κάθε 30 δευτερόλεπτα και κάθε 10 λεπτά καταγραφόταν ο µέσος όρος σε σύστηµα συλλογής δεδοµένων Υπολογισµοί Ανταλλαγές µε συναγωγή και ακτινοβολία Οι ανταλλαγές ενέργειας µε συναγωγή από την επιφάνεια των σωλήνων υπολογίστηκαν από τη σχέση: Q c = h c (T p -T i ) (1)

4 όπου h c (W m -2 K -1 ), ο συντελεστής µεταφοράς θερµότητας µε συναγωγή από τους σωλήνες θέρµανσης ο οποίος δίνεται συναρτήσει του αδιάστατου αριθµού Nusselt (Nu) από τη σχέση: s h c = Nu (2) dp όπου d p (m), είναι η διάµετρος των σωλήνων θέρµανσης και s (W m -1 K -1 ) η αγωγιµότητα του αέρα. Η ενέργεια που ανταλλασσόταν από τους σωλήνες θέρµανσης µε ακτινοβολία υπολογίστηκε από τη σχέση: Q r = h r (T p -T i ) (3) όπου h r (W m -2 K -1 ), είναι ο συντελεστής µεταφοράς θερµότητας µε ακτινοβολία ο οποίος υπολογίστηκε από τη σχέση: 3 h r = 4 ε σ T m (4) όπου ε είναι ο συντελεστής εκποµπής των σωλήνων, σ (W m -2 K -4 ) η σταθερά Stefan- Boltzman και T m (ºC) το ηµιάθροισµα της θερµοκρασίας του αέρα και της θερµοκρασίας των σωλήνων Αεροδυναµική αγωγιµότητα, στοµατική αγωγιµότητα και αισθητή ενέργεια Η αεροδυναµική αγωγιµότητα της καλλιέργειας g a (m s -1 ) υπολογίστηκε από τη σχέση [12]: 0.25 Tc Ti 1.9 l d ga = (5) ρcp όπου: d l είναι το χαρακτηριστικό µήκος ενός φύλλου τριανταφυλλιάς (m), ρ η πυκνότητα (kg m -3 ) και C p η ειδική θερµότητα του αέρα (J kg -1 K -1 ). Η συνολική αγωγιµότητα της καλλιέργειας στη µεταφορά των υδρατµών g t (m s -1 ) υπολογίστηκε από τη σχέση: λecγ gt = (6) ρcpdc όπου: γ είναι η ψυχροµετρική σταθερά (kpa K -1 ) και D c (kpa) το έλλειµµα κορεσµού καλλιέργειας-αέρα. Η στοµατική αγωγιµότητα g c (m s -1 ) υπολογίστηκε από τη σχέση: ga gt g c = (7) ga- gt Η αισθητή ενέργεια που ανταλλασσόταν µεταξύ της καλλιέργειας και του αέρα υπολογίστηκε από τη σχέση: ga( Tc Ti) Hc = (8) ρcp 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Τα δεδοµένα που επιλέχθηκαν να αναλυθούν και να παρουσιαστούν στην εργασία αυτή αντιστοιχούν σε δύο νύχτες µε παρόµοιες εξωτερικές κλιµατικές συνθήκες και συγκεκριµένα (α) στην 30 η Ιανουαρίου 2000, µε το θερµοκήπιο χωρίς τη θερµοκουρτίνα κατά τη διάρκεια της νύχτας και (β) στην 8 η Μαρτίου 2000, µε τη θερµοκουρτίνα απλωµένη κατά τη διάρκεια της νύχτας στο θερµοκήπιο. Τα δεδοµένα που παρουσιάζονται είναι οι µέσοι όροι ανά 30 λεπτά και αφορούν το διάστηµα από 20:30-6:30. Η θερµοκρασία του αέρα έξω από το θερµοκήπιο είχε τιµή 3ºC κατά τη διάρκεια της νύχτας χωρίς τη θερµοκουρτίνα και 4.5ºC κατά τη διάρκεια της νύχτας µε τη θερµοκουρτίνα, ενώ η ταχύτητα του ανέµου είχε µέση τιµή 0.8 m s -1 και 1 m s -1, χωρίς και µε τη θερµοκουρτίνα αντίστοιχα.

5 3.1. Επίδραση στο µικροκλίµα του θερµοκηπίου Θερµοκρασία και υγρασία Τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της 30 ης Ιανουαρίου και της 8 ης Μαρτίου επέτρεψαν την εµφάνιση της επίδρασης της θερµοκουρτίνας στο µικροκλίµα του θερµοκηπίου. Η θερµοκρασία του αέρα του θερµοκηπίου T i εµφανίσθηκε να επηρεάζεται σηµαντικά από την παρουσία της θερµοκουρτίνας. Οι µέσες τιµές της T i και του ελλείµµατος κορεσµού του αέρα D i κατά τη διάρκεια των δύο περιόδων παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Πίνακας 1. Μέσες τιµές (διάστηµα 20:30-6:30) της θερµοκρασίας T i (ºC) και του ελλείµµατος κορεσµού D i (kpa), του αέρα του θερµοκηπίου σε διάφορα επίπεδα πάνω από το έδαφος κατά τη διάρκεια της νύχτας χωρίς θερµοκουρτίνα και µε θερµοκουρτίνα Νύχτα Θερµοκρασία αέρα (T i ), ºC Έλλειµµα κορεσµού του αέρα (D i ), kpa 0.3 m 0.8 m 1.8 m 0.3 m 0.8 m 1.8 m Χωρίς θερµοκουρτίνα Με θερµοκουρτίνα Η µέση αύξηση της T i εξαιτίας της χρήσης της θερµοκουρτίνας στο θερµοκήπιο ήταν περίπου 2.3ºC στο επίπεδο των 0.3 m και 1.2ºC στο επίπεδο των 0.8 m. Στα Σχήµατα 1α και 1β παρουσιάζεται η T i σε διάφορα επίπεδα από το έδαφος του θερµοκηπίου για διάφορες ώρες κατά τη διάρκεια των δύο επιλεγµένων περιόδων. Χωρίς τη θερµοκουρτίνα, παρατηρήθηκε απότοµη κατακόρυφη διαβάθµιση της T i, µε τη διαφορά της T i στα 1.8 m και 0.3 m να παίρνει τιµές από 3º έως 4ºC. Με τη θερµοκουρτίνα, η διαβάθµιση ήταν πολύ µικρότερη, αυξανόµενη κατά τη διάρκεια της νύχτας παίρνοντας τιµές από 0.3 έως 2ºC. Η ελάχιστη T i ήταν 12ºC κατά τη διάρκεια της νύχτας χωρίς τη θερµοκουρτίνα και 14.2ºC κατά τη διάρκεια της νύχτας µε θερµοκουρτίνα φανερώνοντας έτσι ότι µε τη χρήση της θερµοκουρτίνας επιτυγχάνονταν µια αύξηση της τάξης των 2ºC. Ύψος (m) :00 23:00 1:00 3:00 5:00 Ύψος (m) :00 23:00 1:00 3:00 5: Θερµοκρασία (ºC) Θερµοκρασία (ºC) (α) (β) Σχήµα 1. Κατακόρυφη διαβάθµιση της θερµοκρασίας του αέρα του θερµοκηπίου για διάφορες ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας. (α) χωρίς θερµοκουρτίνα, (β) µε θερµοκουρτίνα. Η κατακόρυφη διαβάθµιση του D i ήταν παρόµοια µε αυτή που παρατηρήθηκε στην T i, µε σηµαντικά µικρότερες τιµές του D i στο χαµηλότερο επίπεδο του θερµοκηπίου από ότι σε ψηλότερα επίπεδα κοντά στους σωλήνες θέρµανσης. Παρόλα αυτά και στις δύο περιπτώσεις (µε και χωρίς θερµοκουρτίνα) οι τιµές του D i ήταν παρόµοιες (Πίνακας 2). Η διαφορά µεταξύ της θερµοκρασίας δρόσου και της θερµοκρασίας της καλλιέργειας T c στα 0.3 m ήταν σχετικά σταθερή µε τιµή κατά τη διάρκεια της νύχτας από 6 έως 7ºC και στις δύο περιπτώσεις. Το

6 γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η θερµοκουρτίνα δε συµβάλει στη µείωση των κινδύνων υγροποίησης στην καλλιέργεια και την προσβολή από µυκητολογικές ασθένειες Καθαρή ακτινοβολία Στο Σχήµα 2 παρουσιάζεται η πορεία της καθαρής ακτινοβολίας πάνω από την καλλιέργεια R n,c κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παρατηρήθηκε ότι και στις δύο περιπτώσεις η R n,c µεταβαλλόταν ανάλογα µε τη µεταβολή της θερµοκρασίας των σωλήνων θέρµανσης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας µε τη θερµοκουρτίνα, η µέση τιµή της R n,c ήταν περίπου 4 έως 5 W m -2 µεγαλύτερη από αυτή κατά τη διάρκεια της νύχτας χωρίς τη θερµοκουρτίνα, παρά το γεγονός ότι η θερµοκρασία των σωλήνων ήταν κατά 6ºC µικρότερη (49ºC έναντι 55ºC). Το γεγονός αυτό παρουσιάζει την επίδραση της θερµοκουρτίνας η οποία ανακλούσε ένα σηµαντικό τµήµα της ακτινοβολίας που εκπεµπόταν από τους σωλήνες προς το εσωτερικό του θερµοκηπίου Μεταφορά και εξοικονόµηση ενέργειας Η ενέργεια που απελευθερωνόταν από τους σωλήνες θέρµανσης µε συναγωγή και ακτινοβολία υπολογίστηκε από τις σχέσεις (1) και (3). Βρέθηκε ότι και για τις δύο περιπτώσεις (µε και χωρίς θερµοκουρτίνα) 52% της συνολικής ενέργειας απελευθερωνόταν στο θερµοκήπιο µε ακτινοβολία και 48% µε συναγωγή (τα αποτελέσµατα δεν παρουσιάζονται). Από τις διαφορές που βρέθηκαν στις τιµές του συντελεστή απωλειών θερµότητας του θερµοκηπίου για τις δύο περιπτώσεις υπολογίστηκε η εξοικονόµηση ενέργειας από τη χρήση της θερµοκουρτίνας η οποία βρέθηκε να είναι της τάξης του 20%. 30 Καθαρή ακτινοβολία (W m -2 ) Με θερµοκουρτίνα Χωρίς θερµοκουρτίνα 0 20:30 23:00 1:30 4:00 6:30 Τοπική ώρα (h) Σχήµα 2. Πορεία κατά τη διάρκεια της νύχτας της καθαρής ακτινοβολίας που µετρήθηκε πάνω από την καλλιέργεια Επίδραση στην καλλιέργεια Θερµοκρασία καλλιέργειας Στα Σχήµατα 3α και 3β παρουσιάζεται η θερµοκρασία της καλλιέργειας T c και η T i στα 0.3 m και 0.8 m από το έδαφος του θερµοκηπίου κατά τη διάρκεια των δύο επιλεγµένων περιόδων. Η µέση τιµή της T c ήταν 13.2ºC και 16ºC για τη νύχτα χωρίς και µε τη θερµοκουρτίνα αντίστοιχα, ενώ οι αντίστοιχες τιµές της διαφοράς θερµοκρασίας καλλιέργειας-αέρα (θερµοκρασία αναφοράς για τον αέρα στα 0.3 m) ήταν 1.88ºC και 0.14ºC. Μπορούµε να συµπεράνουµε ότι µε τη χρήση της θερµοκουρτίνας η T c ήταν παρόµοια µε την T i ενώ στην περίπτωση χωρίς τη θερµοκουρτίνα ήταν µικρότερη κατά 2ºC από την T i. Αυτό µπορεί να εξηγηθεί από την αύξηση της καθαρής ακτινοβολίας πάνω από την καλλιέργεια κατά τη διάρκεια της νύχτας µε τη θερµοκουρτίνα. Κατά συνέπεια, η θερµοκουρτίνα µπορεί

7 να αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο στα χέρια των παραγωγών για τον έλεγχο της ανάπτυξης της καλλιέργειας, µιας και ο ρυθµός ανάπτυξης των περισσοτέρων καλλιεργειών αυξάνεται γραµµικά µε αύξηση της θερµοκρασίας της καλλιέργειας µέσα σε ένα µεγάλο εύρος θερµοκρασιών Έλλειµµα κορεσµού καλλιέργειας-αέρα, στοµατική αγωγιµότητα και διαπνοή Η µέση τιµή του ελλείµµατος κορεσµού καλλιέργειας-αέρα σε ύψος 0.3 m και 0.8 m ήταν 0.54 kpa και 0.57 kpa αντίστοιχα κατά τη διάρκεια της νύχτας χωρίς τη θερµοκουρτίνα και 0.64 kpa και 0.81 kpa αντίστοιχα κατά τη διάρκεια της νύχτας µε θερµοκουρτίνα. Οι διαφορές αυτές ήταν µια λογική συνέπεια εξαιτίας των διαφορών που παρατηρήθηκαν για τις δύο περιπτώσεις στη διαφορά θερµοκρασίας καλλιέργειας-αέρα. Παρόλα αυτά, η µέση τιµή της διαπνοής (8 W m -2 ) και της στοµατικής αγωγιµότητας της καλλιέργειας (0.8 mm s -1 ) ήταν παρόµοιες και για τις δύο περιπτώσεις Θερµοκρασία (ºC) Ti, (0.8 m) Ti, (0.3 m) Tc, (0.8m) Tc, (0.3 m) 20:30 23:00 1:30 4:00 6:30 Τοπική ώρα (h) Θερµοκρασία (ºC) Ti, (0.8 m) Ti, (0.3 m) Tc, (0.8 m) Tc, (0.3 m) 20:30 23:00 1:30 4:00 6:30 Τοπική ώρα (h) (α) (β) Σχήµα 3. Πορεία της θερµοκρασίας της καλλιέργειας T c και του αέρα T i σε διάφορα επίπεδα από το έδαφος του θερµοκηπίου κατά τη διάρκεια της νύχτας (α) χωρίς θερµοκουρτίνα, (β) µε θερµοκουρτίνα Αεροδυναµική αγωγιµότητα Η αεροδυναµική αγωγιµότητα της καλλιέργειας υπολογίστηκε από τη σχέση (6) χρησιµοποιώντας τη διαφορά θερµοκρασίας στο επίπεδο των 0.3 m T c,0.3 (= T c,0.3 T i,0.3 ), 0.8 m T c,0.8 (= T c,0.8 T i,0.8 ) και τη µέση τιµή µεταξύ των δύο επιπέδων T c,m (= T c,m T i,m, όπου T c,m =[(T c,0.3 + T c,0.8 )/2] και T i,m =[(T i,0.3 + T i,0.8 )/2]). Οι µέσες τιµές της αεροδυναµικής αγωγιµότητας της καλλιέργειας σε διάφορα επίπεδα πάνω από το έδαφος και της αισθητής ενέργειας καλλιέργειας-αέρα, παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Πίνακας 2. Μέσες τιµές (διάστηµα 20:30-6:30) της αεροδυναµικής αγωγιµότητας και της αισθητής ενέργειας της καλλιέργειας υπολογισµένες σε διάφορα επίπεδα πάνω από το έδαφος κατά τη διάρκεια της νύχτας χωρίς θερµοκουρτίνα και µε θερµοκουρτίνα Νύχτα Αεροδυναµική αγωγιµότητα (g a ), mm s -1 Αισθητή ενέργεια (H c ), W m m 0.8 m mean 0.3 m 0.8 m mean Χωρίς θερµοκουρτίνα Με θερµοκουρτίνα Φαίνεται λοιπόν ότι, η αεροδυναµική αγωγιµότητα όπως υπολογίστηκε από τις µέσες τιµές της θερµοκρασίας της καλλιέργειας και του αέρα στα επίπεδα 0.3 m και 0.8 m, ήταν µεγαλύτερη στην περίπτωση του θερµοκηπίου χωρίς τη θερµοκουρτίνα. Οι αρνητικές τιµές

8 της αισθητής ενέργειας υποδηλώνουν ότι στην περίπτωση αυτή η καλλιέργεια απορροφά ενέργεια και θερµαίνεται από τον αέρα ενώ στην αντίθετη περίπτωση η ροή είναι αντίθετη και η καλλιέργεια θερµαίνει τον αέρα που βρίσκεται γύρω της. Αξίζει να παρατηρήσουµε ότι στην περίπτωση του θερµοκηπίου µε τη θερµοκουρτίνα η καλλιέργεια θέρµαινε τον αέρα στο χαµηλότερο επίπεδο και θερµαινόταν από αυτόν στο επίπεδο 0.8 m πάνω από το έδαφος. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η θερµοκουρτίνα που µελετήθηκε στην εργασία αυτή προκάλεσε τη δηµιουργία ενός περισσότερο οµοιογενούς από πλευράς θερµοκρασίας µικροκλίµατος στο θερµοκήπιο σε σχέση µε την περίπτωση του θερµοκηπίου χωρίς τη θερµοκουρτίνα, µε µία µέση αύξηση της θερµοκρασίας της τάξης των 2.5ºC. Σε αντίθεση µε τη θερµοκρασία, η κατακόρυφη διαβάθµιση του ελλείµµατος κορεσµού του αέρα ήταν παρόµοια και στις δύο περιπτώσεις. Επιπλέον, το έλλειµµα κορεσµού του αέρα είχε παρόµοιες τιµές κατά τη διάρκεια των περιόδων µε ή χωρίς τη θερµοκουρτίνα. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η θερµοκουρτίνα δεν συµβάλει στη µείωση των κινδύνων υγροποίησης στην καλλιέργεια και την προσβολή από µυκητολογικές ασθένειες. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να χρησιµοποιούνται άλλα µέσα για τη µείωση της υγρασίας στο επίπεδο της καλλιέργειας όπως η ανάµιξη και ανακύκλωση του αέρα του θερµοκηπίου. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Bailey, B.G., Heat Conservation in Glasshouses with Aluminised Thermal Screens, Acta Horticulturae, 76: , [2] Baille A., Aries F., Baille M., Laury J.C., Influence of thermal screen optical properties on heat losses and microclimate of greenhouses, Acta Horticulturae, 174: , [3] Plaisier, Ir.H. F., Energy saving and climate Improvement with thermal screens, Acta Horticulturae, 312: 63-64, [4] Stoffers, J. A., Energy fluxes in screened greenhouses, AgEng 84, Cambridge, United Kingdom, [5] De Graaf, R., The influence of thermal screening and moisture gap on the transpiration of glasshouse tomatoes during the night, Acta Horticulturae, 174: 57-59, [6] Miguel, A. F., van de Braak, N. J., Silva, A. M., Bot, G. P. A., Free-convection heat transfer in screened greenhouses, Journal of Agricultural Engineering Research, 69: , [7] Silva, A. M., Rosa, R., Radiative heat loss inside a greenhouse, Journal of Agricultural Engineering Research, 37: , [8] Papadakis, G., Frangoudakis, A., Kyritsis, S., Theoretical and Experimental Investigation of thermal Radiation transfer in Polyethylene Covered Greenhouses, Journal of Agricultural Engineering Research, 44: , [9] Kempkes, F. L. K., van de Braak, N. J., Heating system position and vertical microclimate distribution in chrysanthemum greenhouse, Agricultural and Forest Meteorology, 104: , [10] Nicot, P., Baille, A., Integrated control of Botrytis cinerea on greehouse tomatoes, In Microbiology of Aerial Plant Surface. Morris C.E., Nicot P., Nguyen-The C. Ed., Plenum Press, New York.p , [11] Katsoulas, N., Baille, A., Kittas, C., Effect of misting on transpiration and conductances of a greenhouse rose canopy. Agricultural and Forest Meteorology, 106: , [12] Seginer, I., On the night transpiration of greenhouse roses under glass or plastic cover, Agricultural and Forest Meteorology, 30: , 1984.

Προσομοιώματα του μικροκλίματος του θερμοκηπίου. Θ. Μπαρτζάνας

Προσομοιώματα του μικροκλίματος του θερμοκηπίου. Θ. Μπαρτζάνας Προσομοιώματα του μικροκλίματος του θερμοκηπίου Θ. Μπαρτζάνας 1 Αναγκαιότητα χρήσης προσομοιωμάτων Τα τελευταία χρόνια τα θερμοκήπια γίνονται όλο και περισσότερο αποτελεσματικά στο θέμα της εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ Μπαρτζάνας Θωµάς, Κίττας Κωνσταντίνος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής Εργαστήριο Γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του ενεργειακού οφέλους της υπέρυθρης θέρµανσης (IR) σε θερµοκήπιο παραγωγής

Αξιολόγηση του ενεργειακού οφέλους της υπέρυθρης θέρµανσης (IR) σε θερµοκήπιο παραγωγής Αξιολόγηση του ενεργειακού οφέλους της υπέρυθρης θέρµανσης (IR) σε θερµοκήπιο παραγωγής A. Καυγά 1, Natural Gas 2, Γεωπονική Α.Ε 3, Γ. Αλεξόπουλος 1, Θ. Πανίδης 4 1. Τµήµα Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και λήψη αποφάσεων στο θερμοκήπιο. Θ. Μπαρτζάνας

Έλεγχος και λήψη αποφάσεων στο θερμοκήπιο. Θ. Μπαρτζάνας Έλεγχος και λήψη αποφάσεων στο θερμοκήπιο Θ. Μπαρτζάνας 1 Εισαγωγή Οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες είναι ένας σύγχρονος αγροτικός τομέας που χαρακτηρίζεται από: τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών την απόκριση

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανθοκομία (Εργαστήριο)

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4 Πολλαπλασιασμός ανθοκομικών φυτών 2 Στα θερμοκήπια

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΑ ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ Τµήµα Μηχανολογίας Εργαστ:Ψύξη-Κλιµατισµός- Θέρµανση & Α.Π.Ε. 34400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ TEI - CHALKIDOS Department of Mecanical Engineering Cooling, Air Condit., Heating and R.E. Lab. 34400 PSACHNA

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

4η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

4η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 4η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΙ EIΝΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥΠΟΒΑΘΡΟ Είναι το μέτρο της ποσότητας των υδρατμών

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι Η απαίτηση για µια ευχάριστη θερµική άνεση κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, όλο και αυξάνεται. Το σύστηµα θέρµανσης και ψύξης απέδου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας

Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας ΜΜΚ 312 Μεταφορά Θερμότητας Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής Διάλεξη 1 MMK 312 Μεταφορά Θερμότητας Κεφάλαιο 1 1 Μεταφορά Θερμότητας - Εισαγωγή Η θερμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ. Ν. Χασιώτης, Ι. Γ. Καούρης, Ν. Συρίµπεης. Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 65 (Ρίο) Πάτρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ το κέλυφος του κτιρίου και τα συστήματα ελέγχου του εσωκλίματος επηρεάζουν: τη θερμική άνεση την οπτική άνεση την ηχητική άνεση την ποιότητα αέρα Ο βαθμός ανταπόκρισης του κελύφους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΑΣΚΗΣΗ 5 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ Με τον όρο ατμοσφαιρική υγρασία περιγράφουμε την ποσότητα των υδρατμών που περιέχονται σε ορισμένο όγκο ατμοσφαιρικού αέρα. Η περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας σε υδρατμούς μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Να υπολογιστεί η μαζική παροχή του ατμού σε (kg/h) που χρησιμοποιείται σε ένα θερμαντήρα χυμού με τα παρακάτω στοιχεία: αρχική θερμοκρασία χυμού 20 C, τελική θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ Η επιτυχία μιας ανθοκομικής καλλιέργειας στην ύπαιθρο εξασφαλίζεται όταν οι συνθήκες είναι οι κατάλληλες για ένα συγκεκριμένο είδος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΜΕΡΟΣ Α : Βασικές αρχές Ψυχρομετρίας. Νίκος Χαριτωνίδης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΜΕΡΟΣ Α : Βασικές αρχές Ψυχρομετρίας. Νίκος Χαριτωνίδης ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡΟΣ Α : Βασικές αρχές Ψυχρομετρίας 1. Γενικά 2. Μερικές βασικές Θερμοδυναμικές ιδιότητες του νερού 3. Η σύσταση του Αέρα 4. Ο νόμος των μερικών πιέσεων του Dalton 5. Ο Γενικός Νόμος των αερίων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Πώς ορίζεται η περίσσεια αέρα και η ισχύς μίγματος σε μία καύση; 2. Σε ποιές περιπτώσεις παρατηρείται μή μόνιμη μετάδοση της θερμότητας; 3. Τί είναι η αντλία

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Είδη Συλλεκτών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖA υπ. Διδ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ MSc Environmental Design & Engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρασκευή κονιάματος ή σκυροδέματος με καθορισμένες ιδιότητες και αντοχές : Ανάμιξη των συστατικών με απαιτούμενη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΕΛΥΦΟΣ κηλιακηενεργεια Για την επιτυχή εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, η διαμόρφωση του κελύφους του κτηρίου πρέπει να είναι τέτοια,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος

Βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος Βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος 1. Θέρμανση και δροσισμός: το σύστημα επαναπροσδιορίζεται διαρκώς, επιτυγχάνοντας έτσι τις καλύτερες συνθήκες σε όλες τις εποχές του χρόνου. 2. Καλύτερη θερμική άνεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γιατί μας ενδιαφέρει η συμπεριφορά των υλικών απέναντι στο νερό; 1. Προστασία των κτηριακών κατασκευών από το νερό της βροχής 2. Προστασία των κτηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα 1η ενότητα 1. Εναλλάκτης σχεδιάζεται ώστε να θερμαίνει 2kg/s νερού από τους 20 στους 60 C. Το θερμό ρευστό είναι επίσης νερό με θερμοκρασία εισόδου 95 C. Οι συντελεστές συναγωγής στους αυλούς και το κέλυφος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1.1 Εισαγωγή Όταν ένα ρευστό ρέει μέσα σ' έναν αγωγό και η θερμοκρασία του διαφέρει από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τότε μεταδίδεται θερμότητα: από το ρευστό προς

Διαβάστε περισσότερα

TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ.

TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νίκος Μαραγκός, Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση κουφωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοσυσσωρευτές ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Θερμοσυσσωρευτές ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Θερμοσυσσωρευτές Οι θερμοσυσσωρευτές αποτελούν την ιδανική λύση θέρμανσης για πολλά σπίτια. Είναι ιδιαίτερα αποδοτικοί και οικονομικοί. Καθώς αποθηκεύουν θερμότητα με τη φθηνότερη χρέωση, συνήθως κατά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. ηµήτρης Μελάς Αριστοτέλειο Πανε ιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Φυσικής - Εργαστήριο Φυσικής της Ατµόσφαιρας

Η ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. ηµήτρης Μελάς Αριστοτέλειο Πανε ιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Φυσικής - Εργαστήριο Φυσικής της Ατµόσφαιρας Η ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ηµήτρης Μελάς Αριστοτέλειο Πανε ιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Φυσικής - Εργαστήριο Φυσικής της Ατµόσφαιρας Το φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι ένα φυσικό φαινόµενο µε ευεργετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΣ Φυσικές ιδιότητες Δομή και σύσταση Χρώμα Βάθος Διαπερατότητα Διαθέσιμη υγρασία Θερμοκρασία Χημικές ιδιότητες ph Αλατότητα Γονιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Εργαστηριακή Άσκηση: Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία Σκοπός της Εργαστηριακής Άσκησης: Να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο μεταλλικά κουτιά με επιφάνειες διαφορετικού

Διαβάστε περισσότερα

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων.

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 101 10. Άσκηση 10 Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. 10.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

[ ] = = Συναγωγή Θερμότητας. QW Ahθ θ Ah θ θ. Βασική Προϋπόθεση ύπαρξης της Συναγωγής: Εξίσωση Συναγωγής (Εξίσωση Newton):

[ ] = = Συναγωγή Θερμότητας. QW Ahθ θ Ah θ θ. Βασική Προϋπόθεση ύπαρξης της Συναγωγής: Εξίσωση Συναγωγής (Εξίσωση Newton): Συναγωγή Θερμότητας: Συναγωγή Θερμότητας Μέσω Συναγωγής μεταδίδεται η θερμότητα μεταξύ της επιφάνειας ενός στερεού σώματος και ενός ρευστού το οποίο βρίσκεται σε κίνηση σχετικά με την επιφάνεια και ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

µέτρηση θερµοκρασιών. ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΙΑ από την Αλεξάνδρα Κούση Η επιστήµη που ασχολείται µε τη

µέτρηση θερµοκρασιών. ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΙΑ από την Αλεξάνδρα Κούση Η επιστήµη που ασχολείται µε τη ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΙΑ από την Αλεξάνδρα Κούση Η επιστήµη που ασχολείται µε τη µέτρηση θερµοκρασιών. 1 Ιστορία της Θερµοµετρίας 17ος αιώνας: εφευρέτης του πρώτου πρακτικού θερµοµέτρου o Galileo. Jean Rey (1632):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η. ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας

Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας Νίκος Χατζηνικολάου Λειτουργός Βιοµηχανικών Εφαρµογών Υπηρεσία Ενέργειας Βασικές Ορολογίες Συντελεστής Θερµικής Αγωγιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα δροσισμού. Υδρονέφωση

Συστήματα δροσισμού. Υδρονέφωση Συστήματα δροσισμού Η ρύθμιση της θερμοκρασίας και της υγρασίας του θερμοκηπίου είναι απαραίτητη για την σωστή ανάπτυξη μιας καλλιέργειας κηπευτικών. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στην περιοχή της Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα θερμαντικά σώματα αδρανείας

Τα νέα θερμαντικά σώματα αδρανείας Θερμαντικά Σώματα αδρανείας της ELNUR Η νέα τεχνολογία της ELNUR, η οποία έχει κατοχυρωθεί με ευρεσιτεχνία, δεν χρησιμοποιεί κανένα τύπο θερμικού υγρού. Βασίζεται σε έναν πρωτεύοντα πομπό θερμότητας, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΕ ΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE

ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΕ ΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΕ ΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης Η πραγµατική επιφάνεια ξήρανσης είναι διασπαρµένη και ασυνεχής και ο µηχανισµός από τον οποίο ελέγχεται ο ρυθµός ξήρανσης συνίσταται στην διάχυση της θερµότητας και της µάζας µέσα από το πορώδες στερεό.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Υπάρχουν πάρα πολλά υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θερμομόνωση οικοδομικών κατασκευών. Ανάλογα με το τμήμα που θα χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 6.1.1 Σύγχρονο & λειτουργικό θερμοκήπιο στην Κύπρο

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 6.1.1 Σύγχρονο & λειτουργικό θερμοκήπιο στην Κύπρο ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 6.1.1 Σύγχρονο & λειτουργικό θερμοκήπιο στην Κύπρο ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ HYDROFLIES ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμογραφία Κτιρίων Θερμική Επιθεώρηση. www.iristem.cοm www.iristem.gr. Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοπιστία Λειτουργίας Υποστήριξη Ασφάλειας

Θερμογραφία Κτιρίων Θερμική Επιθεώρηση. www.iristem.cοm www.iristem.gr. Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοπιστία Λειτουργίας Υποστήριξη Ασφάλειας Θερμογραφία Κτιρίων Θερμική Επιθεώρηση www.iristem.cοm Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοπιστία Λειτουργίας Υποστήριξη Ασφάλειας Θερμογραφία : Ορισμένες Εφαρμογές στα Κτίρια Ανίχνευση ενεργειακών διαρροών, από

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Γεωργική Υδραυλική Αρδεύσεις Σ. Αλεξανδρής Περιγραφή Μαθήματος Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Χαρακτηριστική Χ ή καμπύλη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή 5 Μετρητές παροχής 5.Εισαγωγή Τρεις βασικές συσκευές, με τις οποίες μπορεί να γίνει η μέτρηση της ογκομετρικής παροχής των ρευστών, είναι ο μετρητής Venturi (ή βεντουρίμετρο), ο μετρητής διαφράγματος (ή

Διαβάστε περισσότερα

Η κίνηση του νερού εντός των φυτών (Soil-Plant-Atmosphere Continuum) Δημήτρης Κύρκας

Η κίνηση του νερού εντός των φυτών (Soil-Plant-Atmosphere Continuum) Δημήτρης Κύρκας Η κίνηση του νερού εντός των φυτών (Soil-Plant-Atmosphere Continuum) Δημήτρης Κύρκας Η Σεκόγια (Sequoia) «Redwood» είναι το ψηλότερο δέντρο στο κόσμο και βρίσκεται στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ 130 μέτρα ύψος

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Ψυκτικά φορτία Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Θερµικόκαιψυκτικόφορτίο ιάκρισηθερµικώνροών Θερµικό κέρδος χώρου: Είναιτοσύνολοτωνθερµικώνροών

Διαβάστε περισσότερα

Σχ. 1. Παραγωγή ιδρώτας, συχνότης καρδιακών παλμών και κεντρική θερμοκρασία σώματος αναλόγως της εντάσεως του θερμικού περιβάλλοντος.

Σχ. 1. Παραγωγή ιδρώτας, συχνότης καρδιακών παλμών και κεντρική θερμοκρασία σώματος αναλόγως της εντάσεως του θερμικού περιβάλλοντος. ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο άνθρωπος είναι ομοιόθερμο όν. Ομοιοστασικοί μηχανισμοί ρυθμίζουν την κεντρική θερμοκρασία του σώματος ώστε να κυμαίνεται μεταξύ 36 και 37 C, όταν το σώμα χάνει ή δέχεται ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αγρομετεωρολογία - Κλιματολογία

Αγρομετεωρολογία - Κλιματολογία Αγρομετεωρολογία - Κλιματολογία 10 ο Μάθημα 8. Ξηρασία Η ξηρασία είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που χαρακτηρίζεται από παρατεταμένη απουσία βροχής σε συνδυασμό με υψηλή εξάτμιση (εξάτμιση είναι η μετατροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΘΩΜΑΣ Ι. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ

Δρ. ΘΩΜΑΣ Ι. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ Δρ. ΘΩΜΑΣ Ι. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ Α. Προσωπικά στοιχεία Όνομα: Θωμάς Επώνυμο: Μπαρτζάνας Ημερομηνία Γέννησης: 13/09/1973 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί Τόπος μόνιμου κατοικίας: Βόλος e-mail: bartzanas@cereteth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα ακτινοβολίας Εργαλείο κατανόησης κλιματικής αλλαγής

Μοντέλα ακτινοβολίας Εργαλείο κατανόησης κλιματικής αλλαγής Κύκλος διαλέξεων στις επιστήμες του περιβάλλοντος Μοντέλα ακτινοβολίας Εργαλείο κατανόησης κλιματικής αλλαγής Χρήστος Ματσούκας Τμήμα Περιβάλλοντος Τι σχέση έχει η ακτινοβολία με το κλίμα; Ο Ήλιος μας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Α Π Ο Τ Ο Ν Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Ο Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Μ Ο. Viega Fonterra. Θέρµανση & Ψύξη απέδου

Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Α Π Ο Τ Ο Ν Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Ο Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Μ Ο. Viega Fonterra. Θέρµανση & Ψύξη απέδου Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Α Π Ο Τ Ο Ν Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Ο Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Μ Ο Viega Fonterra Θέρµανση & Ψύξη απέδου Viega Fonterra Συστήµατα Θέρµανσης & Ψύξης απέδου για ανεβασµένο επίπεδο ζωής.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Στόχος(οι): Η διαπαιδαγώγηση των μαθητών γύρω από το ζήτημα της ενεργειακής αποδοτικότητας στα σχολεία με έμφαση στην χρήση των παραθύρων (εφόσον επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισµοί διάδοσης θερµότητας

Μηχανισµοί διάδοσης θερµότητας Μηχανισµοί διάδοσης θερµότητας αγωγή µεταφορά ύλης ακτινοβολία Μεταφορά θερµότητας µε µεταφορά ύλης (convection) Οδηγός δύναµη: µεταβολές στην πυκνότητα Τα αέρια και τα ρευστά διαστέλλονται όταν Τ Η πυκνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΗΣ. www.fakro.gr

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΗΣ. www.fakro.gr ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΗΣ 2014 1 H 2 H 2 ΑΝΑΠΝΕΕΙ Η ΣΤΕΓΗ ΣΑΣ? ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΕΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ ΣΤΕΓΗ H 2 H 2 H 2 H 2 ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ H 2 ΑΤΜΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Η εταιρεία FAKR προσφέρει μία μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιρροή της θερμομόνωσης σε κατασκευές μεγάλης θερμοχωρητικότητας για θερμά κλίματα

Η επιρροή της θερμομόνωσης σε κατασκευές μεγάλης θερμοχωρητικότητας για θερμά κλίματα Η επιρροή της θερμομόνωσης σε κατασκευές μεγάλης θερμοχωρητικότητας για θερμά κλίματα Χριστίνα A. Κωνσταντινίδου, Άγις Μ. Παπαδόπουλος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Από την ΤΕΚΤΟ HELLAS. Χώρος µέσης υγροµετρίας όπου 2.5 < W/N 5 gr/m 3. Χώρος πολύ έντονης υγροµετρίας όπου W/N > 7.5 gr/m3.

Από την ΤΕΚΤΟ HELLAS. Χώρος µέσης υγροµετρίας όπου 2.5 < W/N 5 gr/m 3. Χώρος πολύ έντονης υγροµετρίας όπου W/N > 7.5 gr/m3. ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Υ ΡΑΤΜΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΕΡΙΤΤΕΥΕΙ Από την ΤΕΚΤΟ HELLAS Η ΧΡΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Υ ΡΑΤΜΩΝ ΣΤΑ ΩΜΑΤΑ Το φράγµα υδρατµών δύναται να τοποθετηθεί ανάλογα της υγροµετρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες:

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Θερμοκρασία αερισμό, δραστηριότητα των μικροοργανισμών, πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων συγκέντρωση των τοξικών ουσιών. Η έλλειψη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ.

4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ. 4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ. 4.1 Εισαγωγή. Η πλέον διαδεδοµένη συσκευή εκµετάλλευσης της ηλιακής ακτινοβολίας είναι ο επίπεδος ηλιακός συλλέκτης. Στην ουσία είναι ένας εναλλάκτης θερµότητας ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση!

Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση! ƭƾǃLjǖdžǔ ƴǖǎǒǟNjǎǚǔLjǔ ƴǖǎDžǖǂǔǎƾǎLjǔ ƭdžnjǖǐǖǒdžǀǂǔ Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση! ƭƾǃLjǖdžǔ ƴǖǎǒǟNjǎǚǔLjǔ ƴǖǎDžǖǂǔǎƾǎLjǔ ƭdžnjǖǐǖǒdžǀǂǔ Τεχνολογία Συμπύκνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ιαθεµατική Εργασία µε Θέµα: Οι Φυσικές Επιστήµες στην Καθηµερινή µας Ζωή Η Ηλιακή Ενέργεια Τµήµα: β2 Γυµνασίου Υπεύθυνος Καθηγητής: Παζούλης Παναγιώτης Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers) 1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exangers) Οι εναλλάκτες θερµότητας είναι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η µεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερµοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση!

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εγγύηση 5 χρόνια Δοχείων ΖΝΧ & Αποθήκευσης ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 80L 2000L o Μονής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

6 4. Ενεργό ύψος εκποµπής Ενεργό ύψος εκποµπής ενεργό ύψος (effective height) ανύψωση του θυσάνου (plume rise) θερµική ανύψωση (thermal rise).

6 4. Ενεργό ύψος εκποµπής Ενεργό ύψος εκποµπής ενεργό ύψος (effective height) ανύψωση του θυσάνου (plume rise) θερµική ανύψωση (thermal rise). 6 4. Ενεργό ύψος εκποµπής Ενεργό ύψος εκποµπής Οι περισσότεροι ρύποι που εκπέµπονται στην ατµόσφαιρα προέρχονται από καύσεις πράγµα το οποίο έχει σαν αποτέλεσµα να έχουν υψηλότερη θερµοκρασία από το περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ.1 Εισαγωγή Αντικείµενο της συµπύκνωσης είναι κατά κύριο λόγο η αποµάκρυνση νερού, µε εξάτµιση, από ένα υδατικό διάλυµα που περιέχει µια ή περισσότερες διαλυµένες ουσίες,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ- ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΑ

Η ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ- ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Η ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ- ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΑ Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 5 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 17 Μαΐου 2009 Ώρα: 10:00 12:30 Οδηγίες: 1) Το δοκίμιο αποτελείται από οκτώ (8) θέματα. 2) Απαντήστε σε όλα τα θέματα. 3) Επιτρέπεται η χρήση μόνο μη

Διαβάστε περισσότερα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα n Διαπνέουσα θερμομόνωση n Ευχάριστο εσωτερικό κλίμα n Εξοικονόμηση ενέργειας Ευχάριστο κλίμα για μιά ζωή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-2 Υ: ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-2 Υ: ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-2 Υ: ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠEΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Τομέας Υλικών, Διεργασιών και

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2: Τεχνικές πτυχές και διαδικασίες εγκατάστασης συστημάτων αβαθούς γεθερμίας

Ενότητα 2: Τεχνικές πτυχές και διαδικασίες εγκατάστασης συστημάτων αβαθούς γεθερμίας ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητα 2: Τεχνικές πτυχές και διαδικασίες εγκατάστασης συστημάτων αβαθούς γεθερμίας «Συστήματα ΓΑΘ Ταξινόμηση Συστημάτων ΓΑΘ και Εναλλαγή Θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ NΤΙΝΑΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, MSc, PhD ΔΙΔΑΚΤΟΡ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, Α.Π.Θ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΤΑ, 9 ΜΑΙΟΥ 2014 Εισαγωγικά η αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Απριλίου 26 Ώρα : 1:3-13: Οδηγίες: 1)Το δοκίµιο αποτελείται από τρία (3) µέρη. Και στα τρία µέρη υπάρχουν συνολικά δώδεκα (12)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, W Ως απόλυτη υγρασία του αέρα ορίζεται η ποσότητα των υδρατμών σε γραμμάρια, ηοποία περιέχεται σε 1 m 3 αέρα. Μονάδα μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΚΙΤΤΑΣ. Dr Ing Γεωπόνος, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός Καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΚΙΤΤΑΣ. Dr Ing Γεωπόνος, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός Καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΚΙΤΤΑΣ Dr Ing Γεωπόνος, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός Καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Βόλος, Σεπτέµβριος 2004 Ι. Προσωπικά Έτος και τόπος γέννησης: 1949,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Ποσοστό απόδοσης Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Περιεχόμενα Το ποσοστό απόδοσης είναι ένα από τα σημαντικότερα μεγέθη για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας μίας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow

H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow XENERGY - H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow Από την ημέρα που η Dow εφηύρε το αφρώδες εξηλασμένο πολυστυρένιο, η εξέλιξη και ανάπτυξη του προϊόντος είναι συνεχής.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΠΟΣ Ο υπολογισμός του μεταφερόμενου ποσού θερμότητας σε εναλλάκτη ομόκεντρων σωλήνων, ο συνολικός θερμικός βαθμός απόδοσης, οι θερμοκρασιακές αποδόσεις των δύο ρευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ K.Κίττας και Θ. Μπαρτζάνας

ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ K.Κίττας και Θ. Μπαρτζάνας ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ K.Κίττας και Θ. Μπαρτζάνας Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής Οδός Φυτόκου, 38446, Ν. Ιωνία Μαγνησίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο FAN COIL ΤΟΙΧΟΥ GR FAN COIL ΤΟΙΧΟΥ FAN COIL ΤΟΙΧΟΥ Κύρια χαρακτηριστικά ιαθέσιµο σε τρεις εκδόσεις µε ψυκτική ισχύ από 2,3 έως 4,3 KW Κατάλληλο για εγκατάσταση σε οικίες, γραφεία Τα

Διαβάστε περισσότερα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 31/01/2016 13:56:13 EET - 148.251.235.206

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 31/01/2016 13:56:13 EET - 148.251.235.206 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΝΤΟΣ Αριθμ. Πρωιοκ.--------- Ημερομηνία ^ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΙΙ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ειαικη Συλλογή «Γκρίζα Βιβλιογραφία» Αριθ. Εισ.: Ημερ. Εισ.:

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα «Οικολογία για μηχανικούς» Θέμα: «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου»

Εργασία στο μάθημα «Οικολογία για μηχανικούς» Θέμα: «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου» Εργασία στο μάθημα «Οικολογία για μηχανικούς» Θέμα: «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου» Επιβλέπουσα καθηγήτρια: κ.τρισεύγενη Γιαννακοπούλου Ονοματεπώνυμο: Πάσχος Απόστολος Α.Μ.: 7515 Εξάμηνο: 1 ο Το φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου 1 Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Ζαντής Γιώργος, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΙΞΩΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΥΓΡΩΝ (ASTM D 445, IP 71)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΙΞΩΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΥΓΡΩΝ (ASTM D 445, IP 71) ΘΕΩΡΙΑ Ιξώδες ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΙΞΩΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΥΓΡΩΝ (ASTM D 445, IP 71) Το ιξώδες είναι η ιδιότητα που έχει ένα ρευστό να παρουσιάζει αντίσταση κατά τη ροή του, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα