ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των προεκτιμώμενων αμοιβών για την εκπόνηση των μελετών δασοτεχνικής διευθέτη σης χειμάρρων και την εκτέλεση των σχετικών τοπογραφικών εργασιών... 1 Εκτάσεις κτήματος Άνω Χριστός Νομού Σερρών Ρύθμιση εκτάσεων Αγίας Παρασκευής «Γέρακα» Νο μού Αττικής Ρύθμιση εκτάσεων Αγίου Νικολάου Νομού Χαλκιδι κής ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /1674 (1) Καθορισμός των προεκτιμώμενων αμοιβών για την εκ πόνηση των μελετών δασοτεχνικής διευθέτησης χει μάρρων και την εκτέλεση των σχετικών τοπογρα φικών εργασιών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 998/1979 «περί προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ 289 τ.α / ). 2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του π.δ. 437/1981 «περί μελέτης και εκτελέσεως των δασοτεχνικών έρ γων» (ΦΕΚ 120 τ.α / ). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 222 και 224 του ν.δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικος» (ΦΕΚ 7 τ.α / ). 4. Τις διατάξεις του ν. 3316/2005 περί «Ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42/Α/2005). 5. Την υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/ (ΦΕΚ 1162/ Β/2005) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χω ροταξίας και Δημοσίων Έργων περί «Έγκρισης Κανονι σμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005» και την ΔΜΕΟ/α/ο/2361/ (ΦΕΚ 58/ Β/2006) απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ περί «Έγκρι σης της Α Βελτίωσης του Κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005» και όπως κάθε φορά ισχύουν. 6. Τον κανονισμό εκπόνησης μελετών δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων (ΚΕΜΔΔΧ), που εγκρίθηκε με την /4375/ απόφαση του Υπ. Γεωργίας, με α) τις τεχνικές προδιαγραφές και το διάγραμμα ύλης των μελετών του αντικειμένου αυτού και β) τις προδι αγραφές των σχετικών με τη δασοτεχνική διευθέτηση των ρευμάτων τοπογραφικών εργασιών. 7. Την υπ αριθμ /984/ απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας περί «Καθορισμού αμοιβής ανα δόχων μελετητών εκπονήσεως μελετών δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων, την εκτέλεση των σχετικών τοπογραφικών εργασιών και την επίβλεψη της κατα σκευής των έργων διευθέτησης». 8. Την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γε ωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), που κα ταχωρήθηκε στα πρακτικά της 12/ συνεδρίασής του και μας διαβιβάστηκε με το υπ αριθμ. 3219/ έγγραφό του. 9. Την υπ αριθμ. 53/ γνωμοδότηση του Τε χνικού Συμβουλίου Δασών. 10. Την υπ αριθμ. 132/ απόφαση του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Yφυ πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό» (ΦΕΚ 1533/τ.Β / ), αποφασίζουμε: Στις περιπτώσεις ανάθεσης από τη δασική Υπηρεσία η από τις αναθέτουσες αρχές της παρ.9 του άρθρου 1 του ν. 3316/2005, μελετών δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων και των σχετικών με αυτές τοπογραφικών εργασιών, βοηθητικών μελετών και εργασιών, εφαρ μόζονται ως προς την προεκτιμώμενη αμοιβή τους, τα εξής: Άρθρο 1ο Γενικά 1. Για τη σύνταξη των μελετών δασοτεχνικής διευ θέτησης χειμάρρων και την εκτέλεση των αναγκαίων τοπογραφικών εργασιών εφαρμόζονται οι τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης μελετών διευθέτησης χει μάρρων (ΤΠΕΜΔΧ) και οι τεχνικές προδιαγραφές τοπο γραφικών εργασιών διευθέτησης χειμάρρων (ΤΠΤΕΔΧ), που περιέχονται στον κανονισμό εκπόνησης μελετών

2 4750 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων, που εγκρίθηκε με την 24722/4375/ απόφαση του Υπ. Γεωργίας. Οι παραπάνω προδιαγραφές, για λόγους συντομίας, θα αναφέρονται ως ΤΠΕΜΔΧ και ΤΠΤΕΔΧ. 2. Οι διατάξεις των άρθρων ΓΕΝ.1, ΓΕΝ.2, ΓΕΝ.3 και ΓΕΝ.4 του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών με λετών και υπηρεσιών εφαρμόζονται ως έχουν. Όπου όμως γίνεται αναφορά σε προδιαγραφές νοούνται οι αντίστοιχες, για τις μελέτες δασοτεχνικής διευθέτησης των χειμάρρων. Άρθρο 2ο Αμοιβή τοπογραφικών εργασιών 1. Για τις τοπογραφικές εργασίες, που περιγράφονται στις ΤΠΤΕΔΧ, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων ΤΟΠ.1, ΤΟΠ.3 και ΤΟΠ.5Α του κανονισμού προεκτιμώμε νων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών, εκτός των τιμών του άρθρου ΤΟΠ.3, που ορίζονται στο 85% των ανα γραφομένων. 2. Για τις προβλεπόμενες, από το άρθρο 10 παρά γραφος 4 του κανονισμού εκπόνησης μελετών Δασο τεχνικής Διευθέτησης Χειμάρρων (ΚΕΜΔΔΧ) τομές, η προεκτιμώμενη αμοιβή ορίζεται: Για τις τομές με κλίμακα τουλάχιστον 1:500, σε 41.L. Το L ισούται με το άθροισμα των οριζόντιων μηκών των τομών l i, σε εκατόμετρα (L=Σl i ). Για τομές με κλίμακα μικρότερη από 1:500, σε 21.L. Το L ισούται με το άθροισμα των οριζόντιων μηκών των τομών l i, σε εκατόμετρα (L=Σl i ). Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται η λήψη των στοιχείων υπαίθρου με την αναγκαία ακρίβεια, η σήμαν ση των τομών ώστε να εντοπίζονται εύκολα κατά την επαλήθευση και εφαρμογή της μελέτης και η σχεδίαση των τομών σε τόσα αντίτυπα, όσα και η μελέτη. Άρθρο 3ο Κατηγορίες έργων Για τον καθορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής του μελετητή, τα έργα δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρ ρων κατατάσσονται στις κατηγορίες I και II. Κατηγορία I: Έργα στις λεκάνες απορροής Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα έργα που κα τασκευάζονται στις λεκάνες απορροής και σε μικρο χαραδρώσεις τους με στόχο την σταθεροποίηση των εδαφών και τον περιορισμό της παραγωγής φερτών υλών (αποτροπή διαβρώσεων, γεωλισθήσεων, γεωκα τακρημνίσεων, αποσαθρώσεων κ.λπ.), και τη βελτίωση των υδρολογικών συνθηκών (περιορισμός απορροής, αύξηση διήθησης, παραγωγή νερού). Τα έργα αυτά έχουν εκτατικό κυρίως χαρακτήρα και ενδεικτικά μπορεί να είναι: 1. Φυτοκομικά εν γένει έργα, όπως αναδασώσεις, ανα θαμνώσεις, αναχλοάσεις, επικαλύψεις με χορτοπλίνθους και οι συναφείς εργασίες (επιπέδωση πρανών, βαθμίδω ση εδάφους, καλλιέργεια, κ.λπ.). Εδώ περιλαμβάνονται και οι περιφράξεις, που γίνονται για την προστασία τους. 2. Ξύλινα αντιδιαβρωτικά έργα, νεκρά ή ζώντα, όπως κορμοφράγματα, κορμοδέματα, κλαδοδέματα, κλαδο πλέγματα, κλαδοστρώματα, φακελώματα, κ.λπ. 3. Αντιδιαβρωτικά έργα σε μικροχαραδρώσεις, από ξηρολιθοδομή, λιθοδομή με τσιμεντοκονία, σκυρόδε μα, συρματόπλεχτα κιβώτια, συρματόπλεγμα δικτυωτό, κ.λπ. 4. Έργα στη λεκάνη απορροής, για τον περιορισμό της διάβρωσης και τη συγκράτηση του απορρέοντος νερού, όπως χρήση εδαφοβελτιωτικών, αρόσεις, βαθμιδώσεις, τάφροι συγκράτησης του νερού της βροχής, κ.λπ. 5. Τοίχοι για τη βαθμίδωση επικλινών εδαφών και την αντιστήριξή τους. 6. Έργα αποστράγγισης επικίνδυνων για ολίσθηση εδαφών όπως δραίνα, έργα υδρομάστευσης και τάφροι επενδεδυμένοι ή μη για την απομάκρυνση του νερού και την αποτροπή του εμποτισμού των επικίνδυνων για ολίσθηση επιφανειών, αντιολισθητικά εμπόδια, κ.λπ. 7. Τα πάσης φύσεως έργα αποτροπής των αποσα θρώσεων και γεωκατακρημνίσεων και συγκράτησης των παραγόμενων υλικών σε κατάλληλες θέσεις της λεκάνης. Κατηγορία II: Έργα στις κοίτες Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα έργα που γίνο νται στην κοίτη εκβολής, στον κώνο πρόσχωσης, στο λαιμό και σε άλλες σημαντικές χαραδρώσεις, με στόχο την ανάσχεση και την αποτροπή των πλημμυρών, τον περιορισμό των αξονικών και πρανικών διαβρώσεων, τη διαλογή και τη συγκράτηση των φερτών υλών σε κατάλ ληλους χώρους των κοιτών και του κώνου, τη διάσπαση και μετατροπή της χειμαρρολάβας σε στερεοπαροχή και τον εμπλουτισμό των υπόγειων υδάτων. Ενδεικτικά στην κατηγορία αυτή υπάγονται: 1. Τα πάσης φύσεως φράγματα, που κατασκευάζονται για τη μείωση της συρτικής δύναμης του νερού (αναβαθ μοί) και τη σταθεροποίηση των κοιτών (ζωστήρες). 2. Οι πάσης φύσεως πρόβολοι, που γίνονται για την αποτροπή των πρανικών διαβρώσεων. 3. Τα πάσης φύσεως έργα αύξησης της αντοχής των κοιτών στη διάβρωση (κοιτοστρώσεις, επενδύσεις πρα νών από ζώντα ή νεκρά υλικά, κ.λπ.). Εδώ περιλαμβά νονται και οι φυτεύσεις που γίνονται κατά μήκος των πρανών κυρίως από υδρόφιλα είδη (πλατάνια, λεύκες, σκλήθρα, λυγαριές κ.λπ.). 4. Τα πάσης φύσεως φράγματα συγκράτησης φερτών υλικών, όπως και αυτά διαλογής των. 5. Τα φράγματα ανύψωσης της κοίτης για την απο τροπή ολισθήσεων. 6. Τα έργα διαμόρφωσης κατάλληλων κοιτών (ανα χώματα, παράλληλοι τοίχοι, διευρύνσεις, εκβαθύνσεις, εκτροπές, ευθυγραμμίσεις, κ.λπ.). 7. Τα έργα ανάσχεσης πλημμυρών (φράγματα ταμί ευσης νερού και ρύθμισης της απορροής του, ώστε η παροχή να μη υπερβαίνει τα ασφαλή όρια, έργα αύξησης του χρόνου συρροής, κ.λπ.). 8. Τα έργα εμπλουτισμού των υπόγειων υδάτων. 9. Τα έργα στον κώνο πρόσχωσης περιορισμού της ροής σε ορισμένο χώρο και αποφόρτισης των υδάτων από τις φερτές ύλες. 10. Τα έργα στην κοίτη εκβολής ασφαλούς διοχέτευ σης των υδάτων στον τελικό αποδέκτη. 11. Μικρά έργα οδοποιίας, που επηρεάζουν τη λειτουρ γία των ρευμάτων, όπως ισόπεδες διαβάσεις, σωληνωτοί και πλακοσκεπείς κιβωτοειδείς οχετοί. 12. Έργα που επιβάλλουν οι οικολογικές και αισθητι κές απαιτήσεις (βελτίωση της εμφάνισης των έργων, άνοδος ιχθύων, οξυγόνωση και βελτίωση της ποιότητας του νερού).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4751 Άρθρο 4ο Καθορισμός αμοιβής μελετών 1. Όλα τα έργα μιας πλήρους (σύμφωνης με τον ΚΕΜ ΔΔΧ, τις εγκύκλιες διαταγές και τις σύγχρονες επιστη μονικές απαιτήσεις) μελέτης δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων θεωρείται ότι περιέχονται σε δύο το πολύ κατηγορίες, την κατηγορία I και την κατηγορία II. 2. Η προεκτιμώμενη αμοιβή (Α) μιας πλήρους μελέτης ισούται με το άθροισμα της αμοιβής (Α I ) για τη μελέτη των έργων της κατηγορίας I και της αμοιβής (Α II ) για τη μελέτη των έργων της κατηγορίας II (Α = Α I + Α II ). 3. Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τα έργα της κατηγο ρίας I δίνεται από τον τύπο: 3 I 250 F 2,όπου: F : Το άθροισμα των επιμέρους επιφανειών, σε στρέμ ματα, στις οποίες θα κατασκευαστούν έργα της κα τηγορίας I. Η επιφάνεια F αναφέρεται στην οριζόντια προβολή των επιμέρους επιφανειών. τ κ : Ο συντελεστής ετήσιας επικαιροποίησης, όπως γε νικότερα καθορίζεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών. 4. Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τα έργα της κατηγο ρίας II δίνεται από τον τύπο: L 2,5 F 1 3 II. τ κ όπου: L: Το άθροισμα των οριζόντιων μηκών, σε χιλιόμετρα, των τμημάτων a i των κοιτών που θα διευθετηθούν και του μήκους m a που αντιστοιχεί στα μεμονωμένα έργα (e j ) που θα μελετηθούν (L=Σα i + m a ). F: Η οριζόντια επιφάνεια της λεκάνης απορροής, σε τετραγωνικά χιλιόμετρα, που αντιστοιχεί σε όλα τα a i τμήματα του L και στις θέσεις κατασκευής των έργων e j. Η F αποτελείται από το σύνολο των σημείων της επι φάνειας του εδάφους, τα οποία τροφοδοτούν με νερό και φερτά υλικά τουλάχιστον ένα σημείο των τμημά των a i ή κάποια από τις θέσεις κατασκευής των έργων e j. Αν με f i συμβολίσουμε τις λεκάνες απορροής που αντιστοιχούν στο κάτω άκρο των τμημάτων a i και στις θέσεις των έργων e j, η F αποτελείται από το σύνολο των σημείων (λαμβάνονται υπόψη μία μόνο φορά) των f i. Με μαθηματικούς όρους η F ισούται με την ένωση των f i. (F=f 1 U f 2...U f n ). Σημειώνεται ότι η ένωση E δύο επιφανειών f i και f j ισούται με το άθροισμα της μιας και του εκτός αυτής τμήματος της άλλης (E=f i +(f j -f i f )). j Τα L και F στρογγυλεύονται στα δύο δεκαδικά ψη φία. τ κ : Ο συντελεστής ετήσιας επικαιροποίησης, όπως γε νικότερα καθορίζεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών. Άρθρο 5ο Αμοιβή μελέτης κατά στάδια Η αμοιβή για τη μελέτη δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων, όπως ορίστηκε στο άρθρο 4 της παρούσας, αναφέρεται και στα τρία στάδια μελέτης, προκαταρ κτική, προμελέτη και οριστική μελέτη. 1. Οι προμελέτες και οι οριστικές μελέτες, περιλαμ βάνουν και τα επιπλέον στοιχεία του προηγούμενου σταδίου, όταν δεν έχει συνταχθεί. Ειδικά οι οριστικές, όταν συντάσσονται χωρίς να προηγηθεί προκαταρκτική και προμελέτη, περιλαμβάνουν τα επιπλέον στοιχεία και των σταδίων αυτών. 2. Η αμοιβή Α κατανέμεται κατά στάδιο μελέτης σύμ φωνα με τον παρακάτω πίνακα. α/α Περίπτωση Αμοιβή για κάθε στάδιο 1 Μόνο οριστική μελέτη 2 Μόνο οριστική και προμελέτη 3 Μόνο οριστική και προκαταρκτική προκαταρκτική προμελέτη οριστική 100% Α 45% Α 55% Α 15% Α 85% Α 4 Όλα τα στάδια 15% Α 30% Α 55% Α 5 Μόνο προμελέτη 45% Α 6 Μόνο προμελέτη και προκαταρκτική 7 Μόνο προκαταρκτική 15% Α 30% Α 15% Α 3. Σε περίπτωση που επιβάλλεται να γίνει τροπο ποίηση μέρους των εγκεκριμένων μελετών των προ ηγούμενων σταδίων τότε, εκτός από την αμοιβή που αντιστοιχεί στο στάδιο της μελέτης που συντάσσεται, καταβάλλεται και πρόσθετη αμοιβή Α τ μόνο για τα έργα στα οποία αφορά η τροποποίηση. Η πρόσθετη αμοιβή υπολογίζεται ως εξής: Σε περίπτωση σύνταξης οριστικής μελέτης: F 0,5 0, 45 A F L L Σε περίπτωση σύνταξης προμελέτης: F L 0,5 0, 15 AI II, F L I Όπου: F τ : Η επιφάνεια που αντιστοιχεί στα έργα κατηγορίας I, τα οποία θα τροποποιηθούν. L τ : Το μήκος της κοίτης που αντιστοιχεί στα έργα κατηγορίας II, τα οποία θα τροποποιηθούν. Άρθρο 6ο Αμοιβή γενικού μελετητή Για την αμοιβή του γενικού μελετητή εφαρμόζονται, ως έχουν, οι διατάξεις του άρθρου ΓΕΝ.5 του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών. Άρθρο 7ο Αμοιβή σύνταξης μελέτης ΣΑΥ ΦΑΥ Για την αμοιβή εφαρμόζονται, ως έχουν, οι διατάξεις του άρθρου ΓΕΝ.6Α του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών. Άρθρο 8ο Αμοιβή σύνταξης τευχών δημοπράτησης 1. Η αμοιβή των τευχών δημοπράτησης καθορίζεται II

4 4752 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.7 του κανονισμού προε κτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών και τις παραγράφους 2 και 3, που ακολουθούν. 2. Για τα τεύχη δημοπράτησης, Τεχνική περιγραφή, Ανάλυση Τιμών, Τιμολόγιο Μελέτης και Προϋπολογισμός Μελέτης, η αμοιβή περιλαμβάνεται στην αμοιβή του άρθρου 4 της παρούσας και συνεπώς δεν καταβάλλεται ιδιαίτερη. Για τα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης, από τη γενική αμοιβή για όλα τα τεύχη, καταβάλλεται το μέρος, που αντιστοιχεί στο ποσοστό έκαστου. 3. Στις περιπτώσεις ανάθεσης σύνταξης νέων τευ χών δημοπράτησης (περίπτωση επικαιροποίησης), για κάθε νέο τεύχος, από τη γενική αμοιβή καταβάλλεται το μέρος, που αντιστοιχεί στο ποσοστό κάθε νέου τεύ χους. Άρθρο 9ο Περιλαμβανόμενες στην αμοιβή της μελέτης δαπάνες 1. Στην αμοιβή της μελέτης, όπως ορίστηκε στα προηγούμενα άρθρα 4 και 5, περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες, για τη σύνταξη της μελέτης σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τις εγκύκλιες διαταγές και τις σύγχρονες απαιτήσεις της επιστήμης. Ειδικά περιλαμβάνονται και τα γεωργοοικονομικά, οι κονομικής σκοπιμότητας υδρολογικά, γεωργοτεχνικά, υδρογεωλογικά, γεωλογικά, γεωτεχνικά και εδαφολο γικά στοιχεία, διακίνησης φερτών υλών, καθώς και τα στοιχεία των υφιστάμενων έργων, των υφιστάμενων και αναγκαίων μεταφορικών εγκαταστάσεων, στο βαθμό και στην έκταση που προβλέπονται από τις ΤΠΕΜΔΧ. Επίσης περιλαμβάνεται η σύνταξη των προβλεπόμε νων σχεδίων και χαρτών ο στατικός και υδραυλικός υπολογισμός των έργων, καθώς και οι αναγκαίες μελέ τες των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των έργων. Στην αμοιβή Α περιλαμβάνεται και η υποβολή της μελέτης σε ψηφιακά αρχεία και έντυπη μορφή σε έξι (6) σειρές. 2. Η αμοιβή για τις τοπογραφικές εργασίες (άρθρο 2 της απόφασης), καλύπτει την αμοιβή όλων των προ βλεπόμενων από τον ΚΕΜΔΔΧ τοπογραφικών εργασιών σχεδίων και χαρτών. Στην εξαιρετική περίπτωση που η αρτιότητα της με λέτης δασοτεχνικής διευθέτησης απαιτεί, για κάποια έργα, την εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών μη προ βλεπόμενων από τις ΤΠΤΕΔΧ, οι τοπογραφικές αυτές εργασίες εκτελούνται και αμείβονται σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α «Γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτο γραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές μελέτες» του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών. 3. Στην αμοιβή Α του άρθρου 4 της απόφασης δεν περιλαμβάνεται η αμοιβή για την μελέτη του δικτύου μεταφορικών εγκαταστάσεων προσπέλασης των έργων δασοτεχνικής διευθέτησης. Η μελέτη του δικτύου προ σπέλασης των έργων, αν ανατεθεί, συντάσσεται σύμφω να με τις ισχύουσες εκάστοτε τεχνικές προδιαγραφές των μελετών δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και αμείβεται σύμφωνα με τη σχετική απόφαση προσδιορι σμού της προεκτιμώμενης αμοιβής των μελετών αυτών (δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων). 4. Στην αμοιβή του άρθρου 4 της απόφασης δεν πε ριλαμβάνεται η αμοιβή, για την σύνταξη των αναγκαίων (στα πλαίσια της δασοτεχνικής διευθέτησης) μελετών ταμίευσης νερού για την κάλυψη υδατικών αναγκών. Διευκρινίζεται ότι τα έργα αυτά δεν αποσκοπούν στον εμπλουτισμό των υπόγειων υδάτων και τη ρύθμιση της απορροής (ανάσχεση), αλλά στη δημιουργία υδατικών αποθεμάτων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Εν δεικτικά στα έργα αυτά περιλαμβάνονται οι λιμνοδε ξαμενές, τα φράγματα ταμιευτήρες και οι δεξαμενές (στέρνες), που μπορεί να είναι υπόγειες, επίγειες ή υπέργειες (υδατόπυργοι). Οι μελέτες των έργων αυτών συντάσσονται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του π.δ. 696/1974 και αμείβονται σύμφωνα με το κεφάλαιο Ε «Μελέτες Υδραυ λικών Έργων» του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών. Οι βοηθητικές μελέτες, εργασίες υπαίθρου, εργαστη ριακές δοκιμές κ.λπ., που απαιτούνται για την άρτια σύνταξη των μελετών ταμίευσης νερού εκτελούνται σύμφωνα με τις οικείες τεχνικές προδιαγραφές και η αμοιβή τους καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα κεφάλαια Ε, Η, Θ και Ι του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών. Άρθρο 10ο Αμοιβή λοιπών απαιτούμενων μελετών και εργασιών Οι βοηθητικές μελέτες, οι έρευνες, οι βοηθητικές ερ γασίες, οι ειδικές τοπογραφικές εργασίες και κάθε άλλη εργασία απαραίτητη για την άρτια σύνταξη της μελέτης δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων, πραγματοποι ούνται σύμφωνα με τις οικείες τεχνικές προδιαγραφές και αν δεν υπάρχουν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εργοδότη. Η αμοιβή για τις παραπάνω μελέτες και εργασίες, όταν προβλέπεται ιδιαίτερη, προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη διάταξη αμοιβής, ορίζεται, κατά περίπτωση, από τον εργοδότη σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005. Για τις ανάγκες εφαρμογής της παραπάνω παρα γράφου θεωρείται ότι τα έργα δασοτεχνικής διευθέ τησης χειμάρρων, κυρίως της κατηγορίας II, ανήκουν στα υδραυλικά του «Κεφαλαίου Ε Μελέτες Υδραυλικών Έργων» του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών με λετών και υπηρεσιών. Άρθρο 11ο Αμοιβή μελέτης για τον έλεγχο υφιστάμενων έργων Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τον έλεγχο της επάρκει ας υφιστάμενων έργων καθορίζεται ως εξής: 1. Αν τα υφιστάμενα έργα βρίσκονται μέσα στις επιμέ ρους επιφάνειες (έργα κατηγορίας I) ή στα τμήματα των κοιτών (έργα κατηγορίας II) της μελέτης δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων, που αναθέτει ο εργοδότης, δεν καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή. 2. Στην περίπτωση ανάθεσης ανεξάρτητης μελέτης επάρκειας υφιστάμενων έργων δασοτεχνικής διευθέ τησης χειμάρρων, η προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται στο 20% της αμοιβής Α, που ορίζεται ως εξής: Αν τα υφιστάμενα έργα ανήκουν στην κατηγορία I ή είναι διευθετημένα τμήματα κοιτών (τμήματα κοιτών βαθμιδωμένα με βάση την κλίση αντιστάθμισης ή εγκοι

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4753 τωμένα) το Α ισούται με την αμοιβή των έργων αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της απόφασης. Για υφιστάμενα μεμονωμένα τεχνικά έργα εντός των κοιτών: 2 3 A=.60V.τ κ, όπου: V: Το άθροισμα των συμβατικών όγκων v i των υφιστά μενων έργων. Το v i δίνεται από τον τύπο: π v i = σ Το π είναι ο πραγματικός όγκος του έργου, σε κυβικά μέτρα, και το σ συντελεστής εξαρτώμενος από το υλικό δομής του. Το σ για τα έργα από σκυρόδεμα, λιθοδομή και συρματόπλεχτα κιβώτια ισούται με 1,00. Στα χωμά τινα και λιθόρριπτα λαμβάνεται ίσο με 5,00. Άρθρο 12ο Αμοιβή αναλόγως του χρόνου απασχόλησης Ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο ΓΕΝ.4 του κανονι σμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών. Άρθρο 13ο Πληρωμή και ύψος αμοιβής Για την πληρωμή της αμοιβής και το ύψος της, για τα έργα του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, ισχύουν όσα προ βλέπονται στο άρθρο 30 και στην παρ.10 του άρθρου 42 του ν. 3316/2005 αντίστοιχα. Άρθρο 14ο Έναρξη ισχύος Η απόφαση αυτή θα εφαρμοστεί στις συμβάσεις, που θα συναφθούν μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημε ρίδα της Κυβερνήσεως. Οι προγενέστερες συμβάσεις εξακολουθούν να διέπονται από τις ισχύουσες γι αυτές διατάξεις μέχρι την πλήρη εκκαθάρισή τους. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δα πάνη για τον κρατικό Προϋπολογισμό. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Μαρτίου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ F Aριθμ (2) Εκτάσεις κτήματος Άνω Χριστός Νομού Σερρών. Ο YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: α) της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 A ) «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις» και της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135 Α) «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθι σταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». β) του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ), με το οποίο κω δικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο, μεταξύ άλλων και οι διατάξεις του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α ) «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συ μπληρώθηκαν ή αντικαταστάθηκαν μεταγενέστερα. 2) Την υπ αριθμ. Υ 132/ (ΦΕΚ 1533/τ.Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτι κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό». 3) Τις υπ αριθμ. 3157/ και 4954/ αναφο ρές της Δ/νσης Πολιτικής Γης Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Σερρών, από τις οποίες προκύπτει ότι: α) Κατά την αρχική οριστική διανομή του αγροκτήμα τος «Χριστός» Νομού Σερρών έτους 1930, τα υπ αριθμ και 506 τεμάχια, εμβαδού τ.μ. και τ.μ. αντίστοιχα, διαχωρίστηκαν για τη δημιουργία των ανεξάρτητων μεταξύ τους συνοικισμών «Άνω» και «Κάτω Χριστός», για την εγκατάσταση γηγενών και προσφύ γων. β) Με την υπ αριθμ. Δ4β/4789/1968 απόφαση του τότε Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας διατάχθηκε η μετακίνη ση των κατοίκων του συνοικισμού «Άνω Χριστός» στις εκτάσεις του συνοικισμού «Κάτω Χριστός», για λόγους κοινωνικοοικονομικούς, κατ επέκταση των ορίων του οικισμού «Άνω Χριστός». γ) Για την κάλυψη των αναγκών αποκατάστασης των ενδιαφερομένων επεκτάθηκαν τα όρια του συνοικισμού «Κάτω Χριστός» επί των ομόρων κοινοχρήστων εκτά σεων και έτσι με συνολικό πλέον εμβαδόν τ.μ. ρυμοτομήθηκε και πραγματοποιήθηκε το έτος 1977 η οριστική διανομή των οικοπέδων στους ενδιαφερόμε νους. Η κρίση των δικαιούχων οικοπεδικής αποκατά στασης κατοίκων του μετακινηθέντος συνοικισμού «Άνω Χριστός» στις εκτάσεις του συνοικισμού «Κάτω Χριστός», έγινε με την υπ αριθμ. 76/1978 απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Σερρών, μετά από προηγούμενη πα ραίτησή τους από τις εκτάσεις του πρώτου συνοικισμού, εκτός από δύο ενδιαφερόμενους, oι οποίοι δεν θέλησαν να παραιτηθούν. Με την ίδια απόφαση αποκαταστά θηκαν επί οικοπέδου και οι κάτοικοι του συνοικισμού «Κάτω Χριστός», που στερούνταν οικοπέδου. δ) Με την μεταγενέστερη 25/1988 απόφαση της ίδι ας Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, η έκταση του εγκα ταλειφθέντος συνοικισμού «Άνω Χριστός» κηρύχθηκε διαθέσιμη, πλην των οικοπέδων δύο ενδιαφερομένων, οι οποίοι δεν θέλησαν να παραιτηθούν και παρέμειναν σ αυτά, καθώς και των οικοπέδων, τα οποία φέρονταν διαχειριζόμενα από την Ανταλλάξιμη Υπηρεσία. 4) Την από αναφορά του υπαλλήλου της Δ/ νσης Γεωργίας Σερρών, ο οποίος διενήργησε επιτόπια αυτοψία επί των εκτάσεων του εγκαταλειφθέντος συ νοικισμού, από την οποία προκύπτει, ότι με την πάροδο των ετών, η έκταση του συνοικισμού αυτού, εμβαδού τ.μ., καταλήφθηκε από κατοίκους, οι οποίοι είτε εγκαταστάθηκαν εντός της μείζονος περιοχής του κτή ματος «Χριστός», είτε προέρχονται εκτός αυτής, την περιέφραξαν και την βελτίωσαν με δενδροφυτείες ή και με κτίσματα, συμπεριφέρονται δε σαν ιδιοκτήτες των εκτάσεων αυτών, με αποτέλεσμα να δημιουργη θεί νομική και πραγματική κατάσταση, η οποία να μην μπορεί να ανατραπεί. 5) Το ότι οι περισσότεροι από τους αναγραφόμενους στην αναφορά του υπαλλήλου, ως κάτοχοι των εκτά σεων, καθώς και οι διάδοχοί τους, δεν συγκεντρώνουν

6 4754 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τις προϋποθέσεις παραχώρησης, κατά τις ισχύουσες διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας. 6) Το ότι με τις προαναφερθείσες διατάξεις των άρ θρων 26 παρ.1 του ν. 2732/1999 και 11 παρ. 5 του ν. 3147/2003 παρέχεται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ ξης και Τροφίμων και στον αρμόδιο κατά περίπτωση Υπουργό, η δυνατότητα ρύθμισης, κατά παρέκκλιση των ορισμών των κειμένων διατάξεων, των υφιστάμενων εκκρεμοτήτων στα αναφερόμενα στις διατάξεις αυτές κτήματα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το κτήμα «Άνω Χριστός» Νομού Σερρών. 7) Το ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δα πάνη σε βάρος των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπο λογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε: 1. Την οριστική παραχώρηση σε κάθε ενδιαφερόμενο, της έκτασης η οποία φέρεται να κατέχεται από αυτόν πριν την , είτε με κτίσμα είτε με άλλου είδους βελτίωση. Η παραχώρηση γίνεται με απόφαση της Επι τροπής απαλλοτριώσεων Σερρών, μετά από αυτοψία των μελών αυτής. Για την παραχώρηση των ανωτέρω εκτάσεων οφεί λεται από τους ενδιαφερόμενους τίμημα, που είναι ίσο με το 1/5 της αντικειμενικής αξίας των εκτάσεων και εξοφλείται σε τρεις (3) δόσεις. Εάν για τις εκτάσεις αυτές δεν έχει προσδιοριστεί αντικειμενική αξία, ισχύει η αγοραία αξία. Το τίμημα καταβάλλεται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και στον τηρούμενο σ αυτήν με υπ αριθμ ειδικό λογαριασμό. 2. Ο σχετικός τίτλος κυριότητας εκδίδεται στο όνο μα κάθε ενδιαφερόμενου, που θα κριθεί δικαιούχος με την απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων και στον τύπο παραχωρητηρίου που έχει καθοριστεί με την υπ αριθμ. 1452/ (ΦΕΚ 421 τ.β /2005) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και με ταγράφεται με μέριμνα των ενδιαφερομένων. Από τον χρόνο της μεταγραφής του παραχωρητηρίου περιέρχε ται η κυριότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση που κατά την μεταγραφή του παραχωρητηρίου, δεν έχει εξοφληθεί το τίμημα, εγγράφεται επί των εκτάσεων αυτών πρώτη υποθήκη υπέρ του δημοσίου, η οποία και εξαλείφεται, μετά την ολοσχερή εξόφλησή του. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 8 Μαρτίου 2006 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ F Αριθμ Π.Ε. (3) Ρύθμιση εκτάσεων Αγίας Παρασκευής «Γέρακα» Νομού Αττικής. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: α) της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α ) «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις» και της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135 Α ) «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκα θισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». β) του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ), με το οποίο κω δικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο, μεταξύ άλλων και οι διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α ) «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν ή αντικαταστάθηκαν μεταγενέστερα. γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν.δ/τος 2535/1953 2) Την υπ αριθμ. Υ 132/ (ΦΕΚ 1533/τ.Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτι κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό». 3) Την υπ αριθμ. 6/1921 απόφαση της Επιτροπής Απαλ λοτριώσεων Αθηνών, με την οποία εκδικάστηκε το απαλ λοτριωθέν με τις διατάξεις του ν. 2052/1920 αγρόκτημα με την ονομασία «Γέρακας» Νομού Αττικής. 4) Την υπ αριθμ. 2994/ απόφαση του Νομάρχη Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής, με την οποία πα ραχωρήθηκαν στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 15 παρ. 2 του ν. δ/τος 2535/1953, τα αναφερόμενα σ αυτήν 16 τεμάχια της κυρωθείσης οριστικής διανομής έτους 1951 του αγροκτήματος «Γέρακα» Νομού Αττικής, προκειμένου να εκτελεστούν σ αυτά έργα κοινής ωφέλειας. 5) Το γεγονός ότι όπως προκύπτει από τα στοιχεία του σχετικού φακέλου τα περιλαμβανόμενα στην ανωτέρω απόφαση του Νομάρχη τεμάχια εμπίπτουν τα μεν 12 στην περιοχή «Πευκάκια» του Δήμου Αγίας Παρασκευής, τα δε υπόλοιπα 4 στην περιοχή «Παράδεισος Κοντό πευκο» του ιδίου Δήμου, τα οποία εντάχθηκαν, τα μεν πρώτα στο εγκεκριμένο σχέδιο του Δήμου το έτος 1987 (ΦΕΚ 176 Δ ), τα δε δεύτερα ήταν ήδη ενταγμένα από το έτος 1971( ΦΕΚ 65 Δ ), στο εγκεκριμένο σχέδιο του Δή μου αυτού, γεγονός το οποίο αγνοούσε η Υπηρεσία. 6) Το ότι ήδη από το έτος 1979, για τις παραχωρήσεις εποικιστικών εκτάσεων προς νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, που εκπληρούν κοινωφελή σκοπό δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 του ν. 2535/1953, αλλά αυτές του άρθρου 6 του ν. 994/1979, οι οποίες καθορίζουν, συγκεκριμένα, το όργανο παρα χώρησης των εκτάσεων, ανάλογα με το εμβαδόν των παραχωρούμενων εκτάσεων, επιπροσθέτως δε ορίζουν την υποχρέωση εκπλήρωσης του σκοπού, για τον οποίο παραχωρούνται οι εκτάσεις. Επομένως και για την πα ραχώρηση των εκτάσεων αυτών θα έπρεπε να τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 6 του ν. 994/ ) Το γεγονός ότι κατά το μεγαλύτερο μέρος τα τε μάχια αυτά φέρονται να έχουν αγορασθεί ήδη από το έτος 1920 με συμβολαιογραφικά έγγραφα από ιδιώτες από την τέως ιδιοκτήτρια Ιερά Μονή Πεντέλης. Στη συ νέχεια επακολούθησαν και άλλες συμβολαιογραφικές πράξεις, πολύ πριν την παραχώρηση των τεμαχίων αυ τών στον Δήμο Αγίας Παρασκευής, όλες δε οι πράξεις αυτές έχουν μεταγραφεί στα οικεία βιβλία μεταγραφών. Στα περισσότερα τεμάχια, όπως αυτά αγοράστηκαν από τους ιδιοκτήτες τους, έχουν ανεγερθεί κτίσματα σημαντικής αξίας ακόμη και πολυώροφα, με συνέπεια να δημιουργηθεί τέτοια πραγματική κατάσταση η ανα τροπή της οποίας να μην είναι δυνατή. Επί πλέον η μελέτη που εκπονήθηκε για την ένταξη της ευρύτερης περιοχής στο σχέδιο και οι δρόμοι ακόμη που δημιουρ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4755 γήθηκαν, δεν έθιξαν την κατά τον ανωτέρω τρόπο δημι ουργηθείσα πραγματική κατάσταση. Με βάση μάλιστα τη μελέτη πολεοδόμησης, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προέβη στη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων, όπως δρόμων, πλατειών κ.λπ., σε αρκετά από τα τεμάχια που του παραχωρήθηκαν, χωρίς να θίξει τα ανεγερθέντα κτίσματα. 8) Τα από , και υπομνήματα των ενδιαφερομένων, κατοίκων στη θέση «Πευκάκια» του Δήμου Αγίας Παρασκευής καθώς και τους κτημα τολογικούς πίνακες, που συντάχθηκαν με μέριμνα των ενδιαφερομένων, στους οποίους αναλυτικά εμφανίζεται η δημιουργηθείσα από πολλών ετών νομική και πραγ ματική κατάσταση, επί των τεμαχίων του απαλλοτριω θέντος αγροκτήματος «Γέρακα», τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο παραχώρησης και περιλαμβάνονται στην αριθ. 2994/ απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής. 9) Το τοπογραφικό Διάγραμμα με κλίμακα 1:2000, που υποβλήθηκε από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής και στο οποίο εμφανίζονται με κίτρινο χρώμα και κατά οικοδο μικό τετράγωνο οι εκτάσεις, οι οποίες έχουν αξιοποιηθεί από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής ως κοινόχρηστοι ή κοινωφελείς χώροι και με κόκκινο χρώμα τα τμήματα των τεμαχίων, τα οποία εντάχθηκαν στα οικοδομικά τετράγωνα και είναι αγορασμένα και αξιοποιημένα από τους ενδιαφερόμενους. 10) Το υπ αριθμ. 863/ έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Γης του Υπουργείου μας προς τον Δήμο Αγίας Παρασκευής. 11) Τα υπ αριθμ. 5118/ και 20353/ έγγραφα του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με τα οποία προτείνει την τακτοποίηση του θέματος των εκτάσεων, όπως αυτές εμφανίζονται να κατέχονται κατά εμβα δόν και οικοδομικό τετράγωνο στον συνημμένο στο τελευταίο έγγραφό του κτηματολογικό πίνακα καθώς και στο τοπογραφικό διάγραμμα με κλίμακα 1:2.000 με κόκκινο χρώμα, οι οποίες εμπίπτουν στα τεμάχια που του παραχωρήθηκαν με την υπ αριθμ. 2994/ απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής. 12) Το γεγονός ότι: α) οι εκτάσεις αυτές κατέχονται ήδη από τον χρόνο της αγοράς τους (1920) αρχικά από τους αγοραστές και αργότερα από τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους β) η διαμορφωθείσα αυτή, όπως προαναφέρθηκε, νομική και πραγματική κατάστα ση, εν όψει και της παρόδου τόσο μεγάλου χρονικού διαστήματος δεν μπορεί να ανατραπεί, γ) οι κάτοχοι των εκτάσεων αυτών συμπεριφέρονται στις εκτάσεις αυτές ως ιδιοκτήτες και δ) η επίλυση του ζητήματος αυτού με τις ισχύουσες διατάξεις της αγροτικής νομο θεσίας δεν είναι δυνατή. 13) Την παρεχόμενη με τις προαναφερθείσες διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 1 του ν. 2732/1999 και 11 παρ. 5 του ν. 3147/2003 στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον αρμόδιο κατά περίπτωση Υπουργό, δυνατότητα ρύθμισης, κατά παρέκκλιση των ορισμών των κειμένων διατάξεων, των υφιστάμενων εκκρεμοτή των στα αναφερόμενα στις διατάξεις αυτές κτήματα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι εκτάσεις Αγίας Παρασκευής του κτήματος «Γέρακα» Δήμου Αγίας Παρασκευής Νομού Αττικής. 14) Το ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Κρατικού Προϋ πολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε: 1. Την παραχώρηση σε κάθε ενδιαφερόμενο, ο οποίος αναγράφεται στον Κτηματολογικό Πίνακα, που υποβλή θηκε με το υπ αριθμ / έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, της έκτασης η οποία εμφανίζεται ως κατεχόμενη από τον καθένα με συγκεκριμένο εμβαδόν και οικοδομικό τετράγωνο και κατά το ποσοστό συνιδι οκτησίας του σε αυτήν, ανακαλούμενης της υπ αριθμ. 2994/ απόφασης του Νομάρχη Ανατολικής Αττι κής ως προς το εμβαδόν των εκτάσεων αυτών, οι οποίες μαζί με άλλες, αποτέλεσαν αντικείμενο παραχώρησης προς τον Δήμο Αγίας Παρασκευής, για την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας και συγκεκριμένα: Αριθμ. τεμ. διανομής Συνολικό εμβαδό τεμαχίου (μ 2 ) Αριθμ. Ο.Τ. Τμήμα τεμαχίου εντός Ο.Τ. Εμβαδά οικοπέδου (μ 2 ) Ονοματεπώνυμο δικαιούχου και ποσοστό ιδιοκτησίας , ,42 Κοκορού Δουκα Ξανθή 50% Αλευράς Ιωάννης 50% ,96 (α) ,16 (β) , ,00 (α) , ,16 (β) , ,00 (γ) , ,00 (δ) , ,89 (α) ,96 (β) , ,46 (α) ,20 (β) Κιντή Βασιλική 50% Κιντή Ιωάννα 50% Κοντογεώργη Κοσμά Χρυσούλα 25% Κοσμάς Κων/νος 37,5% Κοσμάς Μιχάλης 37,5% Παπαγεωργίου Μαρία 50% Παπαγεωργίου Μαριέττα 50% Μιχελάκη Ελένη 50% Μιχελάκης Αθανάσιος 50% Αφοί Μπισκίνη Α.Ε. 48% Κόχιλα Ανδρέου Μαρία 52% (απεβίωσε, κληρονόμος της ο Μανώλης Σταμάτιος) Ανδρέου Κων/νος 62,5% Ανδρέου Αθανάσιος 37,5% (απεβίωσε, κληρονόμος του η Κάλλα Ανδρέου Αικατερίνη) Τάτση Αθηνά 50% Τάτσης Ιωάννης 50% Καρύδας Ευστάθιος 100% Βασιλείου Γιαννούλα 100% Παλκόγλου Νικόλαος 100% 2. Για την παραχώρηση των ανωτέρω εκτάσεων οφεί λεται από τους ενδιαφερόμενους τίμημα, ίσο με το 1/5 της αντικειμενικής αξίας των εκτάσεων, το οποίο και καταβάλλεται σε πέντε (5) ίσες, ετήσιες, άτοκες δόσεις στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και στον τηρούμενο σ αυτήν με υπ αριθμ ειδικό λογαριασμό. 3. Περίληψη της απόφασης αυτής, μαζί με τον Κτημα τολογικό Πίνακα και το Διάγραμμα 1:2.000, στο οποίο με κόκκινο χρώμα εμφανίζονται τα ανωτέρω τμήματα των εκτάσεων, αποτελούν τον μεταγραπτέο υπέρ των ενδιαφερομένων στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, τίτλο κυ ριότητας. Κατά τη μεταγραφή της ανωτέρω απόφασης εγγράφεται, για το τυχόν οφειλόμενο τίμημα, πρώτη υποθήκη υπέρ του δημοσίου, η οποία και εξαλείφεται, μετά την ολοσχερή εξόφλησή του. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 8 Μαρτίου 2006 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

8 4756 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Aριθμ. 853 Π.Ε. (4) Ρύθμιση εκτάσεων Αγίου Νικολάου Νομού Χαλκιδικής. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: α) της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν.2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α ) «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις» και της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του ν. 3147/2003 ( ΦΕΚ 135 Α ) «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκα θισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». β) του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α ) «Κυβέρνηση και κυβερ νητικά όργανα», όπως τροποποιήθηκε. 2) Την υπ αριθμ. Υ 132/ (ΦΕΚ 1533 τ. Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρ μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό». 3) Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Γεωργίας με την οποία απαλλοτριώθηκε, προς απο κατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών, το αγρόκτημα «Μετόχι Ξενοφώντος» της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος Αγίου Όρους, κείμενο στην κτηματική περιοχή της τότε Κοινότητας Αγίου Νικολάου, σήμερα Δημοτικού Διαμε ρίσματος, Δήμου Σιθωνίας Ν. Χαλκιδικής. 4) Την, με βάση την ανωτέρω υπουργική απόφαση, εκδοθείσα υπ αριθμ. 29/1931 απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Χαλκιδικής, με την οποία εκδικάσθηκε το απαλλοτριωθέν ως άνω αγρόκτημα και κρίθηκαν οι δικαιούχοι αποκατάστασης ακτήμονες καλλιεργητές. 5) Τα στοιχεία α) της γενομένης κατά το έτος 1932 προσωρινής διανομής των απαλλοτριωθεισών εκτάσεων εκ μέρους του Συνεταιρισμού Αποκατάστασης Ακτημό νων Καλλιεργητών Αγίου Νικολάου προς τα μέλη του, β) της κατά το έτος 1981 οριστικής διανομής του κτήμα τος, σύμφωνα με την οποία οι κριθέντες με την 29/1931 απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Χαλκιδικής δικαιούχοι κλήρου, εγκαταστάθηκαν στις εκτάσεις, όπως αυτές διαχωρίστηκαν υπέρ αυτών, κατά την ανωτέρω προσωρινή διανομή εκ μέρους του Συνεταιρισμού, τις οποίες και κατέχουν. 6) Το ότι οι εκτάσεις που απέμειναν ως διαθέσιμες, μετά την κατά τ ανωτέρω οριστική διανομή έτους 1981 και εγκατάσταση των κληρούχων στις εκτάσεις τους, κατέχονταν και καλλιεργούνταν από μη κληρούχους, γι αυτό και στα σχετικά κτηματολογικά στοιχεία γράφτη καν «ως διαθέσιμες, κατεχόμενες από μη κληρούχους». Στον πίνακα δε, που συντάχθηκε από την Τοπογραφι κή Υπηρεσία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής, εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα των κατόχων ή των καθολικών ή ειδικών διαδόχων τους, καθώς και ο συγκε κριμένος αριθμός τεμαχίου και το εμβαδόν αυτού. 7) Το ότι οι περισσότεροι από τους αναγραφόμενους ως κάτοχοι των εκτάσεων δεν συγκεντρώνουν τις προ ϋποθέσεις παραχώρησης, κατά τις ισχύουσες διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας, με την πάροδο δε πεντηκο νταετίας και πλέον από την οριστική διανομή του κτή ματος έχει δημιουργηθεί τέτοια νομική και πραγματική κατάσταση, η οποία δεν μπορεί να ανατραπεί. 8) Τα υπ αριθμ / και 07/1177/ έγγραφα της Δ/νσης Πολιτικής Γης και Τοπογραφήσε ων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής, με τα οποία προτείνει την, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων της αγροτικής νομοθεσίας, ρύθμιση του θέ ματος αυτού. 9) Τα υπ αριθμ / και 583/ έγ γραφα του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής, με τα οποία και με τους λόγους που αναφέρονται σ αυτά, ζητά την επίσπευση της διαδικασίας τακτοποίησης της υφιστά μενης στις εκτάσεις αυτές εκκρεμότητας. 10) Την με τις προαναφερθείσες διατάξεις των άρθρων 26 παρ.1 του ν. 2732/1999 και 11 παρ. 5 του ν. 3147/2003 παρεχόμενη στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον αρμόδιο κατά περίπτωση Υπουργό, δυνατότητα ρύθμισης, κατά παρέκκλιση των ορισμών των κειμένων διατάξεων, των υφιστάμενων εκκρεμοτή των στα αναφερόμενα στις διατάξεις αυτές κτήματα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το κτήμα Αγίου Νικολάου Νομού Χαλκιδικής. 11) Το ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δα πάνη σε βάρος των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπο λογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε: 1. Την παραχώρηση των εκτάσεων, όπως αυτές εμ φανίζονται στον πίνακα διανομής έτους 1981 του αγρο κτήματος Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής, που συντάχθηκε από την Τοπογραφική Υπηρεσία Νομαρ/κής Αυτ/σης Χαλκιδικής, προς τους αναγραφόμενους στον πίνακα αυτό κατόχους των εκτάσεων. 2. Η παραχώρηση των κατά τ ανωτέρω εκτάσεων θα γίνει με απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Χαλκιδικής, μετά από αίτηση των ίδιων των ενδιαφερο μένων ή των καθολικών ή ειδικών διαδόχων τους, που θα υποβληθεί στη Δ/νση Πολιτικής Γης και Τοπογραφήσεων της Νομαρ/κής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής. 3. Για την παραχώρηση των εκτάσεων οφείλεται από τους ενδιαφερόμενους τίμημα, ίσο με το 1/5 της αγοραί ας αξίας των εκτάσεων, το οποίο εξοφλείται σε πέντε ίσες, ετήσιες, άτοκες δόσεις και καταβάλλεται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και στον τηρούμενο σ αυτήν με υπ αριθμ ειδικό λογαριασμό. 3. Μετά την ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος των κατά τα ανωτέρω παραχωρούμενων εκτάσεων, εκδίδε ται ο σχετικός τίτλος κυριότητας στο όνομα καθενός από τους ενδιαφερόμενους, στον τύπο παραχωρητηρίου που έχει καθοριστεί με την αριθ. 5282/ απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η μεταγραφή των οριστικών τίτλων κυριότητος γίνεται με μέριμνα των ενδιαφερομένων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 8 Μαρτίου 2006 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμε νης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 105 12 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 0,863 στρεμ. στη θέση «Παλαιοχώρι» περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση του δασοκοµικού δυναµικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης

Αποκατάσταση του δασοκοµικού δυναµικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης 5.3.2.2.6. Αποκατάσταση του δασοκοµικού δυναµικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Αποκατάσταση του δασοκοµικού δυναµικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (β) (vi) και 48 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 251 21 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Χαρακτηρισμός τμήματος του οικισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010). ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΡ1Υ-462 Κατερίνη: 7 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 215 14 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένοι ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 387 5 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατα σκευή του έργου «Βελτίωση τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1188 9 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 653/1977 για την τρο ποποίηση της χάραξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός των ορίων της χερσαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 396 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 73 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 10 18 Ιανουαρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος ρέ ματος Αγ. Κωνσταντίνου και ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 18 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 19 24 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ6174/5361/15 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Αγίου Νικολάου Τραχώνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 729 21 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 398τ.μ. που βρίσκεται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 171 8 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση οριοθέτησης τµήµατος ρεµάτων στην περιοχή ιδιοκτησίας ΠΟΣΠΕΝ στην Αµαλιάπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 161 30 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14091 Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 58 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση αγροτικής οδού ως προϋπάρχουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 45 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική έγκριση τροποποίησης στο Ο.Τ.7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 292 14 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή έκδοσης οικοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 405 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 284 10 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 789 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 92 18 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 174 3 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 1.916 τ.μ., στη θέση «Βαθύ» περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Σχέδιο Νόμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Σχέδιο Νόμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σχέδιο Νόμου Διαχείριση ακινήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Επίλυση ιδιοκτησιακών ζητημάτων Αγροτικές Μισθώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14399 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 832 19 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση από την αναστολή άσκησης λειτουργήμα τος του δικηγόρου Ειδικής Συνεργάτιδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 120 3 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευτική Διευθέτηση Αποτροπή της παραγωγής φερτών υλών με διαβρώσεις

Προστατευτική Διευθέτηση Αποτροπή της παραγωγής φερτών υλών με διαβρώσεις Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Προστατευτική Διευθέτηση Αποτροπή της παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 264 20 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 440,00 στρεμ μάτων στην θέση «Υψώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 104 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ 3549/12 6 2002 (ΦΕΚ. 717/τ.Δ/ 22 08 2002) απόφασης κήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Τεχνικών δεδομένων & Προεκτίμηση Αμοιβής

Τεύχος Τεχνικών δεδομένων & Προεκτίμηση Αμοιβής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα κτιριακού συγκροτήματος Αγ. Λουκά» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 23 Μαΐου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1102/6.5.2011 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 97 28 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ47/67503/2099 π.έ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Ι. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Ι. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Ι. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την προτεινόμενη διάταξη επιταχύνονται οι διαδικασίες που αφορούν στη διαθεσιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 222 9 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση των Ο.Τ. 30 και Ο.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1701 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 148 17 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 100 10 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΎΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΊΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΏΝ ΤΗΣ ΜΕΛΈΤΗΣ

ΤΕΎΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΊΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΏΝ ΤΗΣ ΜΕΛΈΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25-02-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 593 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο.Υ. ΤΜΗΜΑ: ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγίου Όρους 2 Ταχ. Κώδικας: 63075 Πληροφορίες: κ. Γεώργιος Ζάπρης Τηλ.: 2377

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2561 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 292 9 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη δημόσιας δασικής έκτασης αειφύλλων πλα τύφυλλων, συνολικού εμβαδού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1 15 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη εκτάσεως ως αναδασωτέας, εμβαδού 863,34 τ.μ. στη θέση «Προφήτης Ηλίας» Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 89 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 12 22 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης στη θέση «Πρω τόζεφος» Αγίου Δημητρίου περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 81 16 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση όρων δόμησης στο Ο.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 136 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 335 31 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 2.425τ.μ. στη θέση «Κοιμισάλα», Τοπ. Κοιν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ(με ΦΠΑ) : 57.809,24 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ. Παλλήνη Αύγουστος 2014

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ(με ΦΠΑ) : 57.809,24 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ. Παλλήνη Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 118 8 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 41.500 τ.μ., στη θέση «Στεφανιές» Τ.Κ. Απολλώνων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδ. Πληροφορίες : Ε. Δημοπούλου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 369 17 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.1046 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 175 3 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4019 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 378 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση σχεδίου πόλης Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Β1 Σταδίου Πολεοδομικής Μελέτης Της μελέτης "Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλόλητας και Πράξη Εφαρμογής στην Π.Ε. 25 και σε τμήματα των Π.Ε. 15 και 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2371 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 200 7 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός της υφιστάμενης δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 288 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 234.712,44 τετρ. μέτρων, στις θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 627/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 627/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 32 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 627/2012 Έγκριση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του 1 ου σταδίου της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00 π. μ, η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Αθήνα,1.12.09 Αρ. Πρωτ.:οικ.8445/B11

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.).

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Αθήνα, 29-7 - 1996 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ Αριθ.Πρωτ. Δ17α/02/64/Φ.Ν.294 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 1724) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 1 13 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση στο Ρυμοτομικό Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /14-5-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 379/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /14-5-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 379/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /14-5-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 379/2012 ΘΕΜΑ: 16 ο Παραλαβή της µελέτης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 265 19 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος : Σύνταξη αρχιτεκτονικής, στατικής, ηλεκτρομηχανολογικής και ενεργειακής μελέτης, τευχών δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014 ΘΕΜΑ: 14 ο Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης και Όρων Προκήρυξης και ορισμός Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 541 1 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογί ας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24413 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1976 10 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 103040/1235 Ένταξη έργων των Δράσεων 2 & 3 του μέτρου 226 «Απο κατάσταση Δασοκομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ "Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Γεωτεχνική μελέτη- έρευνα για Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα