ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των προεκτιμώμενων αμοιβών για την εκπόνηση των μελετών δασοτεχνικής διευθέτη σης χειμάρρων και την εκτέλεση των σχετικών τοπογραφικών εργασιών... 1 Εκτάσεις κτήματος Άνω Χριστός Νομού Σερρών Ρύθμιση εκτάσεων Αγίας Παρασκευής «Γέρακα» Νο μού Αττικής Ρύθμιση εκτάσεων Αγίου Νικολάου Νομού Χαλκιδι κής ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /1674 (1) Καθορισμός των προεκτιμώμενων αμοιβών για την εκ πόνηση των μελετών δασοτεχνικής διευθέτησης χει μάρρων και την εκτέλεση των σχετικών τοπογρα φικών εργασιών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 998/1979 «περί προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ 289 τ.α / ). 2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του π.δ. 437/1981 «περί μελέτης και εκτελέσεως των δασοτεχνικών έρ γων» (ΦΕΚ 120 τ.α / ). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 222 και 224 του ν.δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικος» (ΦΕΚ 7 τ.α / ). 4. Τις διατάξεις του ν. 3316/2005 περί «Ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42/Α/2005). 5. Την υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/ (ΦΕΚ 1162/ Β/2005) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χω ροταξίας και Δημοσίων Έργων περί «Έγκρισης Κανονι σμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005» και την ΔΜΕΟ/α/ο/2361/ (ΦΕΚ 58/ Β/2006) απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ περί «Έγκρι σης της Α Βελτίωσης του Κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005» και όπως κάθε φορά ισχύουν. 6. Τον κανονισμό εκπόνησης μελετών δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων (ΚΕΜΔΔΧ), που εγκρίθηκε με την /4375/ απόφαση του Υπ. Γεωργίας, με α) τις τεχνικές προδιαγραφές και το διάγραμμα ύλης των μελετών του αντικειμένου αυτού και β) τις προδι αγραφές των σχετικών με τη δασοτεχνική διευθέτηση των ρευμάτων τοπογραφικών εργασιών. 7. Την υπ αριθμ /984/ απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας περί «Καθορισμού αμοιβής ανα δόχων μελετητών εκπονήσεως μελετών δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων, την εκτέλεση των σχετικών τοπογραφικών εργασιών και την επίβλεψη της κατα σκευής των έργων διευθέτησης». 8. Την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γε ωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), που κα ταχωρήθηκε στα πρακτικά της 12/ συνεδρίασής του και μας διαβιβάστηκε με το υπ αριθμ. 3219/ έγγραφό του. 9. Την υπ αριθμ. 53/ γνωμοδότηση του Τε χνικού Συμβουλίου Δασών. 10. Την υπ αριθμ. 132/ απόφαση του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Yφυ πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό» (ΦΕΚ 1533/τ.Β / ), αποφασίζουμε: Στις περιπτώσεις ανάθεσης από τη δασική Υπηρεσία η από τις αναθέτουσες αρχές της παρ.9 του άρθρου 1 του ν. 3316/2005, μελετών δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων και των σχετικών με αυτές τοπογραφικών εργασιών, βοηθητικών μελετών και εργασιών, εφαρ μόζονται ως προς την προεκτιμώμενη αμοιβή τους, τα εξής: Άρθρο 1ο Γενικά 1. Για τη σύνταξη των μελετών δασοτεχνικής διευ θέτησης χειμάρρων και την εκτέλεση των αναγκαίων τοπογραφικών εργασιών εφαρμόζονται οι τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης μελετών διευθέτησης χει μάρρων (ΤΠΕΜΔΧ) και οι τεχνικές προδιαγραφές τοπο γραφικών εργασιών διευθέτησης χειμάρρων (ΤΠΤΕΔΧ), που περιέχονται στον κανονισμό εκπόνησης μελετών

2 4750 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων, που εγκρίθηκε με την 24722/4375/ απόφαση του Υπ. Γεωργίας. Οι παραπάνω προδιαγραφές, για λόγους συντομίας, θα αναφέρονται ως ΤΠΕΜΔΧ και ΤΠΤΕΔΧ. 2. Οι διατάξεις των άρθρων ΓΕΝ.1, ΓΕΝ.2, ΓΕΝ.3 και ΓΕΝ.4 του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών με λετών και υπηρεσιών εφαρμόζονται ως έχουν. Όπου όμως γίνεται αναφορά σε προδιαγραφές νοούνται οι αντίστοιχες, για τις μελέτες δασοτεχνικής διευθέτησης των χειμάρρων. Άρθρο 2ο Αμοιβή τοπογραφικών εργασιών 1. Για τις τοπογραφικές εργασίες, που περιγράφονται στις ΤΠΤΕΔΧ, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων ΤΟΠ.1, ΤΟΠ.3 και ΤΟΠ.5Α του κανονισμού προεκτιμώμε νων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών, εκτός των τιμών του άρθρου ΤΟΠ.3, που ορίζονται στο 85% των ανα γραφομένων. 2. Για τις προβλεπόμενες, από το άρθρο 10 παρά γραφος 4 του κανονισμού εκπόνησης μελετών Δασο τεχνικής Διευθέτησης Χειμάρρων (ΚΕΜΔΔΧ) τομές, η προεκτιμώμενη αμοιβή ορίζεται: Για τις τομές με κλίμακα τουλάχιστον 1:500, σε 41.L. Το L ισούται με το άθροισμα των οριζόντιων μηκών των τομών l i, σε εκατόμετρα (L=Σl i ). Για τομές με κλίμακα μικρότερη από 1:500, σε 21.L. Το L ισούται με το άθροισμα των οριζόντιων μηκών των τομών l i, σε εκατόμετρα (L=Σl i ). Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται η λήψη των στοιχείων υπαίθρου με την αναγκαία ακρίβεια, η σήμαν ση των τομών ώστε να εντοπίζονται εύκολα κατά την επαλήθευση και εφαρμογή της μελέτης και η σχεδίαση των τομών σε τόσα αντίτυπα, όσα και η μελέτη. Άρθρο 3ο Κατηγορίες έργων Για τον καθορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής του μελετητή, τα έργα δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρ ρων κατατάσσονται στις κατηγορίες I και II. Κατηγορία I: Έργα στις λεκάνες απορροής Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα έργα που κα τασκευάζονται στις λεκάνες απορροής και σε μικρο χαραδρώσεις τους με στόχο την σταθεροποίηση των εδαφών και τον περιορισμό της παραγωγής φερτών υλών (αποτροπή διαβρώσεων, γεωλισθήσεων, γεωκα τακρημνίσεων, αποσαθρώσεων κ.λπ.), και τη βελτίωση των υδρολογικών συνθηκών (περιορισμός απορροής, αύξηση διήθησης, παραγωγή νερού). Τα έργα αυτά έχουν εκτατικό κυρίως χαρακτήρα και ενδεικτικά μπορεί να είναι: 1. Φυτοκομικά εν γένει έργα, όπως αναδασώσεις, ανα θαμνώσεις, αναχλοάσεις, επικαλύψεις με χορτοπλίνθους και οι συναφείς εργασίες (επιπέδωση πρανών, βαθμίδω ση εδάφους, καλλιέργεια, κ.λπ.). Εδώ περιλαμβάνονται και οι περιφράξεις, που γίνονται για την προστασία τους. 2. Ξύλινα αντιδιαβρωτικά έργα, νεκρά ή ζώντα, όπως κορμοφράγματα, κορμοδέματα, κλαδοδέματα, κλαδο πλέγματα, κλαδοστρώματα, φακελώματα, κ.λπ. 3. Αντιδιαβρωτικά έργα σε μικροχαραδρώσεις, από ξηρολιθοδομή, λιθοδομή με τσιμεντοκονία, σκυρόδε μα, συρματόπλεχτα κιβώτια, συρματόπλεγμα δικτυωτό, κ.λπ. 4. Έργα στη λεκάνη απορροής, για τον περιορισμό της διάβρωσης και τη συγκράτηση του απορρέοντος νερού, όπως χρήση εδαφοβελτιωτικών, αρόσεις, βαθμιδώσεις, τάφροι συγκράτησης του νερού της βροχής, κ.λπ. 5. Τοίχοι για τη βαθμίδωση επικλινών εδαφών και την αντιστήριξή τους. 6. Έργα αποστράγγισης επικίνδυνων για ολίσθηση εδαφών όπως δραίνα, έργα υδρομάστευσης και τάφροι επενδεδυμένοι ή μη για την απομάκρυνση του νερού και την αποτροπή του εμποτισμού των επικίνδυνων για ολίσθηση επιφανειών, αντιολισθητικά εμπόδια, κ.λπ. 7. Τα πάσης φύσεως έργα αποτροπής των αποσα θρώσεων και γεωκατακρημνίσεων και συγκράτησης των παραγόμενων υλικών σε κατάλληλες θέσεις της λεκάνης. Κατηγορία II: Έργα στις κοίτες Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα έργα που γίνο νται στην κοίτη εκβολής, στον κώνο πρόσχωσης, στο λαιμό και σε άλλες σημαντικές χαραδρώσεις, με στόχο την ανάσχεση και την αποτροπή των πλημμυρών, τον περιορισμό των αξονικών και πρανικών διαβρώσεων, τη διαλογή και τη συγκράτηση των φερτών υλών σε κατάλ ληλους χώρους των κοιτών και του κώνου, τη διάσπαση και μετατροπή της χειμαρρολάβας σε στερεοπαροχή και τον εμπλουτισμό των υπόγειων υδάτων. Ενδεικτικά στην κατηγορία αυτή υπάγονται: 1. Τα πάσης φύσεως φράγματα, που κατασκευάζονται για τη μείωση της συρτικής δύναμης του νερού (αναβαθ μοί) και τη σταθεροποίηση των κοιτών (ζωστήρες). 2. Οι πάσης φύσεως πρόβολοι, που γίνονται για την αποτροπή των πρανικών διαβρώσεων. 3. Τα πάσης φύσεως έργα αύξησης της αντοχής των κοιτών στη διάβρωση (κοιτοστρώσεις, επενδύσεις πρα νών από ζώντα ή νεκρά υλικά, κ.λπ.). Εδώ περιλαμβά νονται και οι φυτεύσεις που γίνονται κατά μήκος των πρανών κυρίως από υδρόφιλα είδη (πλατάνια, λεύκες, σκλήθρα, λυγαριές κ.λπ.). 4. Τα πάσης φύσεως φράγματα συγκράτησης φερτών υλικών, όπως και αυτά διαλογής των. 5. Τα φράγματα ανύψωσης της κοίτης για την απο τροπή ολισθήσεων. 6. Τα έργα διαμόρφωσης κατάλληλων κοιτών (ανα χώματα, παράλληλοι τοίχοι, διευρύνσεις, εκβαθύνσεις, εκτροπές, ευθυγραμμίσεις, κ.λπ.). 7. Τα έργα ανάσχεσης πλημμυρών (φράγματα ταμί ευσης νερού και ρύθμισης της απορροής του, ώστε η παροχή να μη υπερβαίνει τα ασφαλή όρια, έργα αύξησης του χρόνου συρροής, κ.λπ.). 8. Τα έργα εμπλουτισμού των υπόγειων υδάτων. 9. Τα έργα στον κώνο πρόσχωσης περιορισμού της ροής σε ορισμένο χώρο και αποφόρτισης των υδάτων από τις φερτές ύλες. 10. Τα έργα στην κοίτη εκβολής ασφαλούς διοχέτευ σης των υδάτων στον τελικό αποδέκτη. 11. Μικρά έργα οδοποιίας, που επηρεάζουν τη λειτουρ γία των ρευμάτων, όπως ισόπεδες διαβάσεις, σωληνωτοί και πλακοσκεπείς κιβωτοειδείς οχετοί. 12. Έργα που επιβάλλουν οι οικολογικές και αισθητι κές απαιτήσεις (βελτίωση της εμφάνισης των έργων, άνοδος ιχθύων, οξυγόνωση και βελτίωση της ποιότητας του νερού).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4751 Άρθρο 4ο Καθορισμός αμοιβής μελετών 1. Όλα τα έργα μιας πλήρους (σύμφωνης με τον ΚΕΜ ΔΔΧ, τις εγκύκλιες διαταγές και τις σύγχρονες επιστη μονικές απαιτήσεις) μελέτης δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων θεωρείται ότι περιέχονται σε δύο το πολύ κατηγορίες, την κατηγορία I και την κατηγορία II. 2. Η προεκτιμώμενη αμοιβή (Α) μιας πλήρους μελέτης ισούται με το άθροισμα της αμοιβής (Α I ) για τη μελέτη των έργων της κατηγορίας I και της αμοιβής (Α II ) για τη μελέτη των έργων της κατηγορίας II (Α = Α I + Α II ). 3. Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τα έργα της κατηγο ρίας I δίνεται από τον τύπο: 3 I 250 F 2,όπου: F : Το άθροισμα των επιμέρους επιφανειών, σε στρέμ ματα, στις οποίες θα κατασκευαστούν έργα της κα τηγορίας I. Η επιφάνεια F αναφέρεται στην οριζόντια προβολή των επιμέρους επιφανειών. τ κ : Ο συντελεστής ετήσιας επικαιροποίησης, όπως γε νικότερα καθορίζεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών. 4. Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τα έργα της κατηγο ρίας II δίνεται από τον τύπο: L 2,5 F 1 3 II. τ κ όπου: L: Το άθροισμα των οριζόντιων μηκών, σε χιλιόμετρα, των τμημάτων a i των κοιτών που θα διευθετηθούν και του μήκους m a που αντιστοιχεί στα μεμονωμένα έργα (e j ) που θα μελετηθούν (L=Σα i + m a ). F: Η οριζόντια επιφάνεια της λεκάνης απορροής, σε τετραγωνικά χιλιόμετρα, που αντιστοιχεί σε όλα τα a i τμήματα του L και στις θέσεις κατασκευής των έργων e j. Η F αποτελείται από το σύνολο των σημείων της επι φάνειας του εδάφους, τα οποία τροφοδοτούν με νερό και φερτά υλικά τουλάχιστον ένα σημείο των τμημά των a i ή κάποια από τις θέσεις κατασκευής των έργων e j. Αν με f i συμβολίσουμε τις λεκάνες απορροής που αντιστοιχούν στο κάτω άκρο των τμημάτων a i και στις θέσεις των έργων e j, η F αποτελείται από το σύνολο των σημείων (λαμβάνονται υπόψη μία μόνο φορά) των f i. Με μαθηματικούς όρους η F ισούται με την ένωση των f i. (F=f 1 U f 2...U f n ). Σημειώνεται ότι η ένωση E δύο επιφανειών f i και f j ισούται με το άθροισμα της μιας και του εκτός αυτής τμήματος της άλλης (E=f i +(f j -f i f )). j Τα L και F στρογγυλεύονται στα δύο δεκαδικά ψη φία. τ κ : Ο συντελεστής ετήσιας επικαιροποίησης, όπως γε νικότερα καθορίζεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών. Άρθρο 5ο Αμοιβή μελέτης κατά στάδια Η αμοιβή για τη μελέτη δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων, όπως ορίστηκε στο άρθρο 4 της παρούσας, αναφέρεται και στα τρία στάδια μελέτης, προκαταρ κτική, προμελέτη και οριστική μελέτη. 1. Οι προμελέτες και οι οριστικές μελέτες, περιλαμ βάνουν και τα επιπλέον στοιχεία του προηγούμενου σταδίου, όταν δεν έχει συνταχθεί. Ειδικά οι οριστικές, όταν συντάσσονται χωρίς να προηγηθεί προκαταρκτική και προμελέτη, περιλαμβάνουν τα επιπλέον στοιχεία και των σταδίων αυτών. 2. Η αμοιβή Α κατανέμεται κατά στάδιο μελέτης σύμ φωνα με τον παρακάτω πίνακα. α/α Περίπτωση Αμοιβή για κάθε στάδιο 1 Μόνο οριστική μελέτη 2 Μόνο οριστική και προμελέτη 3 Μόνο οριστική και προκαταρκτική προκαταρκτική προμελέτη οριστική 100% Α 45% Α 55% Α 15% Α 85% Α 4 Όλα τα στάδια 15% Α 30% Α 55% Α 5 Μόνο προμελέτη 45% Α 6 Μόνο προμελέτη και προκαταρκτική 7 Μόνο προκαταρκτική 15% Α 30% Α 15% Α 3. Σε περίπτωση που επιβάλλεται να γίνει τροπο ποίηση μέρους των εγκεκριμένων μελετών των προ ηγούμενων σταδίων τότε, εκτός από την αμοιβή που αντιστοιχεί στο στάδιο της μελέτης που συντάσσεται, καταβάλλεται και πρόσθετη αμοιβή Α τ μόνο για τα έργα στα οποία αφορά η τροποποίηση. Η πρόσθετη αμοιβή υπολογίζεται ως εξής: Σε περίπτωση σύνταξης οριστικής μελέτης: F 0,5 0, 45 A F L L Σε περίπτωση σύνταξης προμελέτης: F L 0,5 0, 15 AI II, F L I Όπου: F τ : Η επιφάνεια που αντιστοιχεί στα έργα κατηγορίας I, τα οποία θα τροποποιηθούν. L τ : Το μήκος της κοίτης που αντιστοιχεί στα έργα κατηγορίας II, τα οποία θα τροποποιηθούν. Άρθρο 6ο Αμοιβή γενικού μελετητή Για την αμοιβή του γενικού μελετητή εφαρμόζονται, ως έχουν, οι διατάξεις του άρθρου ΓΕΝ.5 του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών. Άρθρο 7ο Αμοιβή σύνταξης μελέτης ΣΑΥ ΦΑΥ Για την αμοιβή εφαρμόζονται, ως έχουν, οι διατάξεις του άρθρου ΓΕΝ.6Α του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών. Άρθρο 8ο Αμοιβή σύνταξης τευχών δημοπράτησης 1. Η αμοιβή των τευχών δημοπράτησης καθορίζεται II

4 4752 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.7 του κανονισμού προε κτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών και τις παραγράφους 2 και 3, που ακολουθούν. 2. Για τα τεύχη δημοπράτησης, Τεχνική περιγραφή, Ανάλυση Τιμών, Τιμολόγιο Μελέτης και Προϋπολογισμός Μελέτης, η αμοιβή περιλαμβάνεται στην αμοιβή του άρθρου 4 της παρούσας και συνεπώς δεν καταβάλλεται ιδιαίτερη. Για τα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης, από τη γενική αμοιβή για όλα τα τεύχη, καταβάλλεται το μέρος, που αντιστοιχεί στο ποσοστό έκαστου. 3. Στις περιπτώσεις ανάθεσης σύνταξης νέων τευ χών δημοπράτησης (περίπτωση επικαιροποίησης), για κάθε νέο τεύχος, από τη γενική αμοιβή καταβάλλεται το μέρος, που αντιστοιχεί στο ποσοστό κάθε νέου τεύ χους. Άρθρο 9ο Περιλαμβανόμενες στην αμοιβή της μελέτης δαπάνες 1. Στην αμοιβή της μελέτης, όπως ορίστηκε στα προηγούμενα άρθρα 4 και 5, περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες, για τη σύνταξη της μελέτης σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τις εγκύκλιες διαταγές και τις σύγχρονες απαιτήσεις της επιστήμης. Ειδικά περιλαμβάνονται και τα γεωργοοικονομικά, οι κονομικής σκοπιμότητας υδρολογικά, γεωργοτεχνικά, υδρογεωλογικά, γεωλογικά, γεωτεχνικά και εδαφολο γικά στοιχεία, διακίνησης φερτών υλών, καθώς και τα στοιχεία των υφιστάμενων έργων, των υφιστάμενων και αναγκαίων μεταφορικών εγκαταστάσεων, στο βαθμό και στην έκταση που προβλέπονται από τις ΤΠΕΜΔΧ. Επίσης περιλαμβάνεται η σύνταξη των προβλεπόμε νων σχεδίων και χαρτών ο στατικός και υδραυλικός υπολογισμός των έργων, καθώς και οι αναγκαίες μελέ τες των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των έργων. Στην αμοιβή Α περιλαμβάνεται και η υποβολή της μελέτης σε ψηφιακά αρχεία και έντυπη μορφή σε έξι (6) σειρές. 2. Η αμοιβή για τις τοπογραφικές εργασίες (άρθρο 2 της απόφασης), καλύπτει την αμοιβή όλων των προ βλεπόμενων από τον ΚΕΜΔΔΧ τοπογραφικών εργασιών σχεδίων και χαρτών. Στην εξαιρετική περίπτωση που η αρτιότητα της με λέτης δασοτεχνικής διευθέτησης απαιτεί, για κάποια έργα, την εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών μη προ βλεπόμενων από τις ΤΠΤΕΔΧ, οι τοπογραφικές αυτές εργασίες εκτελούνται και αμείβονται σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α «Γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτο γραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές μελέτες» του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών. 3. Στην αμοιβή Α του άρθρου 4 της απόφασης δεν περιλαμβάνεται η αμοιβή για την μελέτη του δικτύου μεταφορικών εγκαταστάσεων προσπέλασης των έργων δασοτεχνικής διευθέτησης. Η μελέτη του δικτύου προ σπέλασης των έργων, αν ανατεθεί, συντάσσεται σύμφω να με τις ισχύουσες εκάστοτε τεχνικές προδιαγραφές των μελετών δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και αμείβεται σύμφωνα με τη σχετική απόφαση προσδιορι σμού της προεκτιμώμενης αμοιβής των μελετών αυτών (δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων). 4. Στην αμοιβή του άρθρου 4 της απόφασης δεν πε ριλαμβάνεται η αμοιβή, για την σύνταξη των αναγκαίων (στα πλαίσια της δασοτεχνικής διευθέτησης) μελετών ταμίευσης νερού για την κάλυψη υδατικών αναγκών. Διευκρινίζεται ότι τα έργα αυτά δεν αποσκοπούν στον εμπλουτισμό των υπόγειων υδάτων και τη ρύθμιση της απορροής (ανάσχεση), αλλά στη δημιουργία υδατικών αποθεμάτων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Εν δεικτικά στα έργα αυτά περιλαμβάνονται οι λιμνοδε ξαμενές, τα φράγματα ταμιευτήρες και οι δεξαμενές (στέρνες), που μπορεί να είναι υπόγειες, επίγειες ή υπέργειες (υδατόπυργοι). Οι μελέτες των έργων αυτών συντάσσονται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του π.δ. 696/1974 και αμείβονται σύμφωνα με το κεφάλαιο Ε «Μελέτες Υδραυ λικών Έργων» του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών. Οι βοηθητικές μελέτες, εργασίες υπαίθρου, εργαστη ριακές δοκιμές κ.λπ., που απαιτούνται για την άρτια σύνταξη των μελετών ταμίευσης νερού εκτελούνται σύμφωνα με τις οικείες τεχνικές προδιαγραφές και η αμοιβή τους καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα κεφάλαια Ε, Η, Θ και Ι του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών. Άρθρο 10ο Αμοιβή λοιπών απαιτούμενων μελετών και εργασιών Οι βοηθητικές μελέτες, οι έρευνες, οι βοηθητικές ερ γασίες, οι ειδικές τοπογραφικές εργασίες και κάθε άλλη εργασία απαραίτητη για την άρτια σύνταξη της μελέτης δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων, πραγματοποι ούνται σύμφωνα με τις οικείες τεχνικές προδιαγραφές και αν δεν υπάρχουν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εργοδότη. Η αμοιβή για τις παραπάνω μελέτες και εργασίες, όταν προβλέπεται ιδιαίτερη, προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη διάταξη αμοιβής, ορίζεται, κατά περίπτωση, από τον εργοδότη σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005. Για τις ανάγκες εφαρμογής της παραπάνω παρα γράφου θεωρείται ότι τα έργα δασοτεχνικής διευθέ τησης χειμάρρων, κυρίως της κατηγορίας II, ανήκουν στα υδραυλικά του «Κεφαλαίου Ε Μελέτες Υδραυλικών Έργων» του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών με λετών και υπηρεσιών. Άρθρο 11ο Αμοιβή μελέτης για τον έλεγχο υφιστάμενων έργων Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τον έλεγχο της επάρκει ας υφιστάμενων έργων καθορίζεται ως εξής: 1. Αν τα υφιστάμενα έργα βρίσκονται μέσα στις επιμέ ρους επιφάνειες (έργα κατηγορίας I) ή στα τμήματα των κοιτών (έργα κατηγορίας II) της μελέτης δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων, που αναθέτει ο εργοδότης, δεν καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή. 2. Στην περίπτωση ανάθεσης ανεξάρτητης μελέτης επάρκειας υφιστάμενων έργων δασοτεχνικής διευθέ τησης χειμάρρων, η προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται στο 20% της αμοιβής Α, που ορίζεται ως εξής: Αν τα υφιστάμενα έργα ανήκουν στην κατηγορία I ή είναι διευθετημένα τμήματα κοιτών (τμήματα κοιτών βαθμιδωμένα με βάση την κλίση αντιστάθμισης ή εγκοι

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4753 τωμένα) το Α ισούται με την αμοιβή των έργων αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της απόφασης. Για υφιστάμενα μεμονωμένα τεχνικά έργα εντός των κοιτών: 2 3 A=.60V.τ κ, όπου: V: Το άθροισμα των συμβατικών όγκων v i των υφιστά μενων έργων. Το v i δίνεται από τον τύπο: π v i = σ Το π είναι ο πραγματικός όγκος του έργου, σε κυβικά μέτρα, και το σ συντελεστής εξαρτώμενος από το υλικό δομής του. Το σ για τα έργα από σκυρόδεμα, λιθοδομή και συρματόπλεχτα κιβώτια ισούται με 1,00. Στα χωμά τινα και λιθόρριπτα λαμβάνεται ίσο με 5,00. Άρθρο 12ο Αμοιβή αναλόγως του χρόνου απασχόλησης Ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο ΓΕΝ.4 του κανονι σμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών. Άρθρο 13ο Πληρωμή και ύψος αμοιβής Για την πληρωμή της αμοιβής και το ύψος της, για τα έργα του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, ισχύουν όσα προ βλέπονται στο άρθρο 30 και στην παρ.10 του άρθρου 42 του ν. 3316/2005 αντίστοιχα. Άρθρο 14ο Έναρξη ισχύος Η απόφαση αυτή θα εφαρμοστεί στις συμβάσεις, που θα συναφθούν μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημε ρίδα της Κυβερνήσεως. Οι προγενέστερες συμβάσεις εξακολουθούν να διέπονται από τις ισχύουσες γι αυτές διατάξεις μέχρι την πλήρη εκκαθάρισή τους. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δα πάνη για τον κρατικό Προϋπολογισμό. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Μαρτίου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ F Aριθμ (2) Εκτάσεις κτήματος Άνω Χριστός Νομού Σερρών. Ο YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: α) της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 A ) «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις» και της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135 Α) «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθι σταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». β) του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ), με το οποίο κω δικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο, μεταξύ άλλων και οι διατάξεις του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α ) «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συ μπληρώθηκαν ή αντικαταστάθηκαν μεταγενέστερα. 2) Την υπ αριθμ. Υ 132/ (ΦΕΚ 1533/τ.Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτι κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό». 3) Τις υπ αριθμ. 3157/ και 4954/ αναφο ρές της Δ/νσης Πολιτικής Γης Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Σερρών, από τις οποίες προκύπτει ότι: α) Κατά την αρχική οριστική διανομή του αγροκτήμα τος «Χριστός» Νομού Σερρών έτους 1930, τα υπ αριθμ και 506 τεμάχια, εμβαδού τ.μ. και τ.μ. αντίστοιχα, διαχωρίστηκαν για τη δημιουργία των ανεξάρτητων μεταξύ τους συνοικισμών «Άνω» και «Κάτω Χριστός», για την εγκατάσταση γηγενών και προσφύ γων. β) Με την υπ αριθμ. Δ4β/4789/1968 απόφαση του τότε Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας διατάχθηκε η μετακίνη ση των κατοίκων του συνοικισμού «Άνω Χριστός» στις εκτάσεις του συνοικισμού «Κάτω Χριστός», για λόγους κοινωνικοοικονομικούς, κατ επέκταση των ορίων του οικισμού «Άνω Χριστός». γ) Για την κάλυψη των αναγκών αποκατάστασης των ενδιαφερομένων επεκτάθηκαν τα όρια του συνοικισμού «Κάτω Χριστός» επί των ομόρων κοινοχρήστων εκτά σεων και έτσι με συνολικό πλέον εμβαδόν τ.μ. ρυμοτομήθηκε και πραγματοποιήθηκε το έτος 1977 η οριστική διανομή των οικοπέδων στους ενδιαφερόμε νους. Η κρίση των δικαιούχων οικοπεδικής αποκατά στασης κατοίκων του μετακινηθέντος συνοικισμού «Άνω Χριστός» στις εκτάσεις του συνοικισμού «Κάτω Χριστός», έγινε με την υπ αριθμ. 76/1978 απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Σερρών, μετά από προηγούμενη πα ραίτησή τους από τις εκτάσεις του πρώτου συνοικισμού, εκτός από δύο ενδιαφερόμενους, oι οποίοι δεν θέλησαν να παραιτηθούν. Με την ίδια απόφαση αποκαταστά θηκαν επί οικοπέδου και οι κάτοικοι του συνοικισμού «Κάτω Χριστός», που στερούνταν οικοπέδου. δ) Με την μεταγενέστερη 25/1988 απόφαση της ίδι ας Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, η έκταση του εγκα ταλειφθέντος συνοικισμού «Άνω Χριστός» κηρύχθηκε διαθέσιμη, πλην των οικοπέδων δύο ενδιαφερομένων, οι οποίοι δεν θέλησαν να παραιτηθούν και παρέμειναν σ αυτά, καθώς και των οικοπέδων, τα οποία φέρονταν διαχειριζόμενα από την Ανταλλάξιμη Υπηρεσία. 4) Την από αναφορά του υπαλλήλου της Δ/ νσης Γεωργίας Σερρών, ο οποίος διενήργησε επιτόπια αυτοψία επί των εκτάσεων του εγκαταλειφθέντος συ νοικισμού, από την οποία προκύπτει, ότι με την πάροδο των ετών, η έκταση του συνοικισμού αυτού, εμβαδού τ.μ., καταλήφθηκε από κατοίκους, οι οποίοι είτε εγκαταστάθηκαν εντός της μείζονος περιοχής του κτή ματος «Χριστός», είτε προέρχονται εκτός αυτής, την περιέφραξαν και την βελτίωσαν με δενδροφυτείες ή και με κτίσματα, συμπεριφέρονται δε σαν ιδιοκτήτες των εκτάσεων αυτών, με αποτέλεσμα να δημιουργη θεί νομική και πραγματική κατάσταση, η οποία να μην μπορεί να ανατραπεί. 5) Το ότι οι περισσότεροι από τους αναγραφόμενους στην αναφορά του υπαλλήλου, ως κάτοχοι των εκτά σεων, καθώς και οι διάδοχοί τους, δεν συγκεντρώνουν

6 4754 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τις προϋποθέσεις παραχώρησης, κατά τις ισχύουσες διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας. 6) Το ότι με τις προαναφερθείσες διατάξεις των άρ θρων 26 παρ.1 του ν. 2732/1999 και 11 παρ. 5 του ν. 3147/2003 παρέχεται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ ξης και Τροφίμων και στον αρμόδιο κατά περίπτωση Υπουργό, η δυνατότητα ρύθμισης, κατά παρέκκλιση των ορισμών των κειμένων διατάξεων, των υφιστάμενων εκκρεμοτήτων στα αναφερόμενα στις διατάξεις αυτές κτήματα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το κτήμα «Άνω Χριστός» Νομού Σερρών. 7) Το ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δα πάνη σε βάρος των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπο λογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε: 1. Την οριστική παραχώρηση σε κάθε ενδιαφερόμενο, της έκτασης η οποία φέρεται να κατέχεται από αυτόν πριν την , είτε με κτίσμα είτε με άλλου είδους βελτίωση. Η παραχώρηση γίνεται με απόφαση της Επι τροπής απαλλοτριώσεων Σερρών, μετά από αυτοψία των μελών αυτής. Για την παραχώρηση των ανωτέρω εκτάσεων οφεί λεται από τους ενδιαφερόμενους τίμημα, που είναι ίσο με το 1/5 της αντικειμενικής αξίας των εκτάσεων και εξοφλείται σε τρεις (3) δόσεις. Εάν για τις εκτάσεις αυτές δεν έχει προσδιοριστεί αντικειμενική αξία, ισχύει η αγοραία αξία. Το τίμημα καταβάλλεται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και στον τηρούμενο σ αυτήν με υπ αριθμ ειδικό λογαριασμό. 2. Ο σχετικός τίτλος κυριότητας εκδίδεται στο όνο μα κάθε ενδιαφερόμενου, που θα κριθεί δικαιούχος με την απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων και στον τύπο παραχωρητηρίου που έχει καθοριστεί με την υπ αριθμ. 1452/ (ΦΕΚ 421 τ.β /2005) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και με ταγράφεται με μέριμνα των ενδιαφερομένων. Από τον χρόνο της μεταγραφής του παραχωρητηρίου περιέρχε ται η κυριότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση που κατά την μεταγραφή του παραχωρητηρίου, δεν έχει εξοφληθεί το τίμημα, εγγράφεται επί των εκτάσεων αυτών πρώτη υποθήκη υπέρ του δημοσίου, η οποία και εξαλείφεται, μετά την ολοσχερή εξόφλησή του. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 8 Μαρτίου 2006 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ F Αριθμ Π.Ε. (3) Ρύθμιση εκτάσεων Αγίας Παρασκευής «Γέρακα» Νομού Αττικής. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: α) της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α ) «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις» και της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135 Α ) «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκα θισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». β) του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ), με το οποίο κω δικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο, μεταξύ άλλων και οι διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α ) «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν ή αντικαταστάθηκαν μεταγενέστερα. γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν.δ/τος 2535/1953 2) Την υπ αριθμ. Υ 132/ (ΦΕΚ 1533/τ.Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτι κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό». 3) Την υπ αριθμ. 6/1921 απόφαση της Επιτροπής Απαλ λοτριώσεων Αθηνών, με την οποία εκδικάστηκε το απαλ λοτριωθέν με τις διατάξεις του ν. 2052/1920 αγρόκτημα με την ονομασία «Γέρακας» Νομού Αττικής. 4) Την υπ αριθμ. 2994/ απόφαση του Νομάρχη Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής, με την οποία πα ραχωρήθηκαν στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 15 παρ. 2 του ν. δ/τος 2535/1953, τα αναφερόμενα σ αυτήν 16 τεμάχια της κυρωθείσης οριστικής διανομής έτους 1951 του αγροκτήματος «Γέρακα» Νομού Αττικής, προκειμένου να εκτελεστούν σ αυτά έργα κοινής ωφέλειας. 5) Το γεγονός ότι όπως προκύπτει από τα στοιχεία του σχετικού φακέλου τα περιλαμβανόμενα στην ανωτέρω απόφαση του Νομάρχη τεμάχια εμπίπτουν τα μεν 12 στην περιοχή «Πευκάκια» του Δήμου Αγίας Παρασκευής, τα δε υπόλοιπα 4 στην περιοχή «Παράδεισος Κοντό πευκο» του ιδίου Δήμου, τα οποία εντάχθηκαν, τα μεν πρώτα στο εγκεκριμένο σχέδιο του Δήμου το έτος 1987 (ΦΕΚ 176 Δ ), τα δε δεύτερα ήταν ήδη ενταγμένα από το έτος 1971( ΦΕΚ 65 Δ ), στο εγκεκριμένο σχέδιο του Δή μου αυτού, γεγονός το οποίο αγνοούσε η Υπηρεσία. 6) Το ότι ήδη από το έτος 1979, για τις παραχωρήσεις εποικιστικών εκτάσεων προς νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, που εκπληρούν κοινωφελή σκοπό δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 του ν. 2535/1953, αλλά αυτές του άρθρου 6 του ν. 994/1979, οι οποίες καθορίζουν, συγκεκριμένα, το όργανο παρα χώρησης των εκτάσεων, ανάλογα με το εμβαδόν των παραχωρούμενων εκτάσεων, επιπροσθέτως δε ορίζουν την υποχρέωση εκπλήρωσης του σκοπού, για τον οποίο παραχωρούνται οι εκτάσεις. Επομένως και για την πα ραχώρηση των εκτάσεων αυτών θα έπρεπε να τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 6 του ν. 994/ ) Το γεγονός ότι κατά το μεγαλύτερο μέρος τα τε μάχια αυτά φέρονται να έχουν αγορασθεί ήδη από το έτος 1920 με συμβολαιογραφικά έγγραφα από ιδιώτες από την τέως ιδιοκτήτρια Ιερά Μονή Πεντέλης. Στη συ νέχεια επακολούθησαν και άλλες συμβολαιογραφικές πράξεις, πολύ πριν την παραχώρηση των τεμαχίων αυ τών στον Δήμο Αγίας Παρασκευής, όλες δε οι πράξεις αυτές έχουν μεταγραφεί στα οικεία βιβλία μεταγραφών. Στα περισσότερα τεμάχια, όπως αυτά αγοράστηκαν από τους ιδιοκτήτες τους, έχουν ανεγερθεί κτίσματα σημαντικής αξίας ακόμη και πολυώροφα, με συνέπεια να δημιουργηθεί τέτοια πραγματική κατάσταση η ανα τροπή της οποίας να μην είναι δυνατή. Επί πλέον η μελέτη που εκπονήθηκε για την ένταξη της ευρύτερης περιοχής στο σχέδιο και οι δρόμοι ακόμη που δημιουρ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4755 γήθηκαν, δεν έθιξαν την κατά τον ανωτέρω τρόπο δημι ουργηθείσα πραγματική κατάσταση. Με βάση μάλιστα τη μελέτη πολεοδόμησης, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προέβη στη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων, όπως δρόμων, πλατειών κ.λπ., σε αρκετά από τα τεμάχια που του παραχωρήθηκαν, χωρίς να θίξει τα ανεγερθέντα κτίσματα. 8) Τα από , και υπομνήματα των ενδιαφερομένων, κατοίκων στη θέση «Πευκάκια» του Δήμου Αγίας Παρασκευής καθώς και τους κτημα τολογικούς πίνακες, που συντάχθηκαν με μέριμνα των ενδιαφερομένων, στους οποίους αναλυτικά εμφανίζεται η δημιουργηθείσα από πολλών ετών νομική και πραγ ματική κατάσταση, επί των τεμαχίων του απαλλοτριω θέντος αγροκτήματος «Γέρακα», τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο παραχώρησης και περιλαμβάνονται στην αριθ. 2994/ απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής. 9) Το τοπογραφικό Διάγραμμα με κλίμακα 1:2000, που υποβλήθηκε από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής και στο οποίο εμφανίζονται με κίτρινο χρώμα και κατά οικοδο μικό τετράγωνο οι εκτάσεις, οι οποίες έχουν αξιοποιηθεί από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής ως κοινόχρηστοι ή κοινωφελείς χώροι και με κόκκινο χρώμα τα τμήματα των τεμαχίων, τα οποία εντάχθηκαν στα οικοδομικά τετράγωνα και είναι αγορασμένα και αξιοποιημένα από τους ενδιαφερόμενους. 10) Το υπ αριθμ. 863/ έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Γης του Υπουργείου μας προς τον Δήμο Αγίας Παρασκευής. 11) Τα υπ αριθμ. 5118/ και 20353/ έγγραφα του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με τα οποία προτείνει την τακτοποίηση του θέματος των εκτάσεων, όπως αυτές εμφανίζονται να κατέχονται κατά εμβα δόν και οικοδομικό τετράγωνο στον συνημμένο στο τελευταίο έγγραφό του κτηματολογικό πίνακα καθώς και στο τοπογραφικό διάγραμμα με κλίμακα 1:2.000 με κόκκινο χρώμα, οι οποίες εμπίπτουν στα τεμάχια που του παραχωρήθηκαν με την υπ αριθμ. 2994/ απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής. 12) Το γεγονός ότι: α) οι εκτάσεις αυτές κατέχονται ήδη από τον χρόνο της αγοράς τους (1920) αρχικά από τους αγοραστές και αργότερα από τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους β) η διαμορφωθείσα αυτή, όπως προαναφέρθηκε, νομική και πραγματική κατάστα ση, εν όψει και της παρόδου τόσο μεγάλου χρονικού διαστήματος δεν μπορεί να ανατραπεί, γ) οι κάτοχοι των εκτάσεων αυτών συμπεριφέρονται στις εκτάσεις αυτές ως ιδιοκτήτες και δ) η επίλυση του ζητήματος αυτού με τις ισχύουσες διατάξεις της αγροτικής νομο θεσίας δεν είναι δυνατή. 13) Την παρεχόμενη με τις προαναφερθείσες διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 1 του ν. 2732/1999 και 11 παρ. 5 του ν. 3147/2003 στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον αρμόδιο κατά περίπτωση Υπουργό, δυνατότητα ρύθμισης, κατά παρέκκλιση των ορισμών των κειμένων διατάξεων, των υφιστάμενων εκκρεμοτή των στα αναφερόμενα στις διατάξεις αυτές κτήματα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι εκτάσεις Αγίας Παρασκευής του κτήματος «Γέρακα» Δήμου Αγίας Παρασκευής Νομού Αττικής. 14) Το ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Κρατικού Προϋ πολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε: 1. Την παραχώρηση σε κάθε ενδιαφερόμενο, ο οποίος αναγράφεται στον Κτηματολογικό Πίνακα, που υποβλή θηκε με το υπ αριθμ / έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, της έκτασης η οποία εμφανίζεται ως κατεχόμενη από τον καθένα με συγκεκριμένο εμβαδόν και οικοδομικό τετράγωνο και κατά το ποσοστό συνιδι οκτησίας του σε αυτήν, ανακαλούμενης της υπ αριθμ. 2994/ απόφασης του Νομάρχη Ανατολικής Αττι κής ως προς το εμβαδόν των εκτάσεων αυτών, οι οποίες μαζί με άλλες, αποτέλεσαν αντικείμενο παραχώρησης προς τον Δήμο Αγίας Παρασκευής, για την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας και συγκεκριμένα: Αριθμ. τεμ. διανομής Συνολικό εμβαδό τεμαχίου (μ 2 ) Αριθμ. Ο.Τ. Τμήμα τεμαχίου εντός Ο.Τ. Εμβαδά οικοπέδου (μ 2 ) Ονοματεπώνυμο δικαιούχου και ποσοστό ιδιοκτησίας , ,42 Κοκορού Δουκα Ξανθή 50% Αλευράς Ιωάννης 50% ,96 (α) ,16 (β) , ,00 (α) , ,16 (β) , ,00 (γ) , ,00 (δ) , ,89 (α) ,96 (β) , ,46 (α) ,20 (β) Κιντή Βασιλική 50% Κιντή Ιωάννα 50% Κοντογεώργη Κοσμά Χρυσούλα 25% Κοσμάς Κων/νος 37,5% Κοσμάς Μιχάλης 37,5% Παπαγεωργίου Μαρία 50% Παπαγεωργίου Μαριέττα 50% Μιχελάκη Ελένη 50% Μιχελάκης Αθανάσιος 50% Αφοί Μπισκίνη Α.Ε. 48% Κόχιλα Ανδρέου Μαρία 52% (απεβίωσε, κληρονόμος της ο Μανώλης Σταμάτιος) Ανδρέου Κων/νος 62,5% Ανδρέου Αθανάσιος 37,5% (απεβίωσε, κληρονόμος του η Κάλλα Ανδρέου Αικατερίνη) Τάτση Αθηνά 50% Τάτσης Ιωάννης 50% Καρύδας Ευστάθιος 100% Βασιλείου Γιαννούλα 100% Παλκόγλου Νικόλαος 100% 2. Για την παραχώρηση των ανωτέρω εκτάσεων οφεί λεται από τους ενδιαφερόμενους τίμημα, ίσο με το 1/5 της αντικειμενικής αξίας των εκτάσεων, το οποίο και καταβάλλεται σε πέντε (5) ίσες, ετήσιες, άτοκες δόσεις στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και στον τηρούμενο σ αυτήν με υπ αριθμ ειδικό λογαριασμό. 3. Περίληψη της απόφασης αυτής, μαζί με τον Κτημα τολογικό Πίνακα και το Διάγραμμα 1:2.000, στο οποίο με κόκκινο χρώμα εμφανίζονται τα ανωτέρω τμήματα των εκτάσεων, αποτελούν τον μεταγραπτέο υπέρ των ενδιαφερομένων στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, τίτλο κυ ριότητας. Κατά τη μεταγραφή της ανωτέρω απόφασης εγγράφεται, για το τυχόν οφειλόμενο τίμημα, πρώτη υποθήκη υπέρ του δημοσίου, η οποία και εξαλείφεται, μετά την ολοσχερή εξόφλησή του. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 8 Μαρτίου 2006 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

8 4756 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Aριθμ. 853 Π.Ε. (4) Ρύθμιση εκτάσεων Αγίου Νικολάου Νομού Χαλκιδικής. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: α) της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν.2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α ) «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις» και της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του ν. 3147/2003 ( ΦΕΚ 135 Α ) «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκα θισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». β) του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α ) «Κυβέρνηση και κυβερ νητικά όργανα», όπως τροποποιήθηκε. 2) Την υπ αριθμ. Υ 132/ (ΦΕΚ 1533 τ. Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρ μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό». 3) Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Γεωργίας με την οποία απαλλοτριώθηκε, προς απο κατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών, το αγρόκτημα «Μετόχι Ξενοφώντος» της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος Αγίου Όρους, κείμενο στην κτηματική περιοχή της τότε Κοινότητας Αγίου Νικολάου, σήμερα Δημοτικού Διαμε ρίσματος, Δήμου Σιθωνίας Ν. Χαλκιδικής. 4) Την, με βάση την ανωτέρω υπουργική απόφαση, εκδοθείσα υπ αριθμ. 29/1931 απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Χαλκιδικής, με την οποία εκδικάσθηκε το απαλλοτριωθέν ως άνω αγρόκτημα και κρίθηκαν οι δικαιούχοι αποκατάστασης ακτήμονες καλλιεργητές. 5) Τα στοιχεία α) της γενομένης κατά το έτος 1932 προσωρινής διανομής των απαλλοτριωθεισών εκτάσεων εκ μέρους του Συνεταιρισμού Αποκατάστασης Ακτημό νων Καλλιεργητών Αγίου Νικολάου προς τα μέλη του, β) της κατά το έτος 1981 οριστικής διανομής του κτήμα τος, σύμφωνα με την οποία οι κριθέντες με την 29/1931 απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Χαλκιδικής δικαιούχοι κλήρου, εγκαταστάθηκαν στις εκτάσεις, όπως αυτές διαχωρίστηκαν υπέρ αυτών, κατά την ανωτέρω προσωρινή διανομή εκ μέρους του Συνεταιρισμού, τις οποίες και κατέχουν. 6) Το ότι οι εκτάσεις που απέμειναν ως διαθέσιμες, μετά την κατά τ ανωτέρω οριστική διανομή έτους 1981 και εγκατάσταση των κληρούχων στις εκτάσεις τους, κατέχονταν και καλλιεργούνταν από μη κληρούχους, γι αυτό και στα σχετικά κτηματολογικά στοιχεία γράφτη καν «ως διαθέσιμες, κατεχόμενες από μη κληρούχους». Στον πίνακα δε, που συντάχθηκε από την Τοπογραφι κή Υπηρεσία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής, εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα των κατόχων ή των καθολικών ή ειδικών διαδόχων τους, καθώς και ο συγκε κριμένος αριθμός τεμαχίου και το εμβαδόν αυτού. 7) Το ότι οι περισσότεροι από τους αναγραφόμενους ως κάτοχοι των εκτάσεων δεν συγκεντρώνουν τις προ ϋποθέσεις παραχώρησης, κατά τις ισχύουσες διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας, με την πάροδο δε πεντηκο νταετίας και πλέον από την οριστική διανομή του κτή ματος έχει δημιουργηθεί τέτοια νομική και πραγματική κατάσταση, η οποία δεν μπορεί να ανατραπεί. 8) Τα υπ αριθμ / και 07/1177/ έγγραφα της Δ/νσης Πολιτικής Γης και Τοπογραφήσε ων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής, με τα οποία προτείνει την, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων της αγροτικής νομοθεσίας, ρύθμιση του θέ ματος αυτού. 9) Τα υπ αριθμ / και 583/ έγ γραφα του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής, με τα οποία και με τους λόγους που αναφέρονται σ αυτά, ζητά την επίσπευση της διαδικασίας τακτοποίησης της υφιστά μενης στις εκτάσεις αυτές εκκρεμότητας. 10) Την με τις προαναφερθείσες διατάξεις των άρθρων 26 παρ.1 του ν. 2732/1999 και 11 παρ. 5 του ν. 3147/2003 παρεχόμενη στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον αρμόδιο κατά περίπτωση Υπουργό, δυνατότητα ρύθμισης, κατά παρέκκλιση των ορισμών των κειμένων διατάξεων, των υφιστάμενων εκκρεμοτή των στα αναφερόμενα στις διατάξεις αυτές κτήματα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το κτήμα Αγίου Νικολάου Νομού Χαλκιδικής. 11) Το ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δα πάνη σε βάρος των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπο λογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε: 1. Την παραχώρηση των εκτάσεων, όπως αυτές εμ φανίζονται στον πίνακα διανομής έτους 1981 του αγρο κτήματος Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής, που συντάχθηκε από την Τοπογραφική Υπηρεσία Νομαρ/κής Αυτ/σης Χαλκιδικής, προς τους αναγραφόμενους στον πίνακα αυτό κατόχους των εκτάσεων. 2. Η παραχώρηση των κατά τ ανωτέρω εκτάσεων θα γίνει με απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Χαλκιδικής, μετά από αίτηση των ίδιων των ενδιαφερο μένων ή των καθολικών ή ειδικών διαδόχων τους, που θα υποβληθεί στη Δ/νση Πολιτικής Γης και Τοπογραφήσεων της Νομαρ/κής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής. 3. Για την παραχώρηση των εκτάσεων οφείλεται από τους ενδιαφερόμενους τίμημα, ίσο με το 1/5 της αγοραί ας αξίας των εκτάσεων, το οποίο εξοφλείται σε πέντε ίσες, ετήσιες, άτοκες δόσεις και καταβάλλεται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και στον τηρούμενο σ αυτήν με υπ αριθμ ειδικό λογαριασμό. 3. Μετά την ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος των κατά τα ανωτέρω παραχωρούμενων εκτάσεων, εκδίδε ται ο σχετικός τίτλος κυριότητας στο όνομα καθενός από τους ενδιαφερόμενους, στον τύπο παραχωρητηρίου που έχει καθοριστεί με την αριθ. 5282/ απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η μεταγραφή των οριστικών τίτλων κυριότητος γίνεται με μέριμνα των ενδιαφερομένων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 8 Μαρτίου 2006 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 405 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Σχέδιο Νόμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Σχέδιο Νόμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σχέδιο Νόμου Διαχείριση ακινήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Επίλυση ιδιοκτησιακών ζητημάτων Αγροτικές Μισθώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 541 1 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογί ας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014 ΘΕΜΑ: 14 ο Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης και Όρων Προκήρυξης και ορισμός Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Β ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ) Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1. Απόφαση Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16. ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ'αριθμ. 363/2002 Γνωμοδότησης του ΑΤμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16. ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ'αριθμ. 363/2002 Γνωμοδότησης του ΑΤμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ Ε ΓΕΝ ΓΡΑΜ ΗΜ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΝΟΜ ΣΥΝΤ ΚΑΙ ΚΩ /ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ:γ' Ταχ. /νση:χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 010 64 28 969 FΑΧ: 010 64 64 392 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ρυθμίσεις κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Ορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ρυθμίσεις κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ρυθμίσεις κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου θεωρούνται ως: α) Αστικά, τα ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε σχέδιο πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Κατά την έννοια του κεφαλαίου αυτού νοούνται ως: 1. Υδατορεύματα ή υδατορέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί, χείμαρροι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 1724) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ "Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Γεωτεχνική μελέτη- έρευνα για Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 15 30 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κήρυξης και οριοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 29 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108073/13οικ. Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους και Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αντικείμενο: ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Χρηματοδότηση: Προεκτιμώμενη Αμοιβή: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΙΦΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΙΜΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΜΛΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.1- Καραούζι, Π.8- Παπαχωράφι, Π.9-Μάριζα & Π.13- Νέα Παλλήνη» Ίδιοι Πόροι Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας

Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας ΝΟΜΟΣ XΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΒ-10Ψ. ΑΘΗΝΑ 26/2/2014 Αρ. Πρωτ. 559/26818

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΒ-10Ψ. ΑΘΗΝΑ 26/2/2014 Αρ. Πρωτ. 559/26818 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ & ΝΟΜ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δεστούνη 2 και Αχαρνών 381 - Αθήνα ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17127 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1202 12 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών («claw back») έτους 2015 δαπανών κλειστής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1908 έως Α.Κ. 1935, και Α.Κ. 1937 έως Α.Κ. 1945 / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία)

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Σύνοψη Αναφορικά με την υπόθεση που μας ανατέθηκε από τον εντολέα μας (όνομα) του (όνομα πατρός) και της (όνομα μητρός) σχετικά με την αγορά ακινήτου στην θέση (τοποθεσία)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013 (απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων Λούτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2918 29 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1004/135291 Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρη σης Εθνικού Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1509/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1509/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 137 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1509/2012 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση αντικατάστασης του συνεργαζομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 28 28 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείου, διώροφου

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών Στο Κεφάλαιο αυτό περιέχονται: 6.1. Γενικά. 6.2. Νομοθετικό πλαίσιο. 6.3. Διάνοιξη διαπλάτυνση 6.4. Παραδείγματα αναλογισμού 6.1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ 5 ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικές οδηγίες για τη δημοπράτηση "υδραυλικών έργων υπό πίεση".

Συμπληρωματικές οδηγίες για τη δημοπράτηση υδραυλικών έργων υπό πίεση. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-7-1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ17α/04/60/Φ.Ν.312 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ15 και Δ17 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Στην παρ6 του αρθ 4 του Ν4067/12 αναφέρεται ότι "σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196 ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013 ΘΕΜΑ 20 ο Αποστολή εισήγησης για έγκριση τευχών δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 497 19 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή ισχύος της υπ αριθμ. 52847/Δ4/30.5.2005 απόφασης.... 1 Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Β Αναδασμού Αγροκτήματος

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1871 24 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 67487 Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/ Β /2005) Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή τoυ νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ Α 66)

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή τoυ νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ Α 66) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2.5.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 1204/51539 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04)

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών - Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη: Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 19534 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθ. οικ 5219/04 (ΦΕΚ 114 Δ /17-2-04) : Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών. Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 19-1-2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρ. Πρωτ.: 367/5778/οικ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) ή του πληρεξούσιου αυτού 2. Δηλώσεις ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικής γεωλογικής µελέτης, γεωτεχνικής αξιολόγησης - µελέτης και προκαταρκτικών µελετών τεχνικών στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες" του τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση μελετών Τοπογραφικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών και Περιβαλλοντικών στο τμήμα Χριστός - Κάτω Αμπέλα, 60.3.1/60.3.2 του Κάθετου Άξονα 60 " ερβένι - Σέρρες - Προμαχώνας"-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012 Αριθ. Πρωτ.:8259/ΓΠ1933 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βόλου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ρυθμίσεις κατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ρυθμίσεις κατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ρυθμίσεις κατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου θεωρούνται ως: α) Αστικά, τα ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε σχέδιο πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμάτιο κατάθεσης της αμοιβής μελετών στην ΕΤΤ. Στατιστικό δελτίο οικοδομικής δραστηριότητας (ΑΠ 17112/18-534/183 Εθν. Στατ. Υπηρ.

Γραμμάτιο κατάθεσης της αμοιβής μελετών στην ΕΤΤ. Στατιστικό δελτίο οικοδομικής δραστηριότητας (ΑΠ 17112/18-534/183 Εθν. Στατ. Υπηρ. (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ Αποφ-69509/1079/86 ΦΕΚ-854/Β/8-12-86 & Εγκ-13/86 "Καθορισμός δικαιολογητικών -πιστοποιητικών στις σχέσεις Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ και Πολίτη"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 487 31 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/21/13 03 2015 υπουργική απόφαση «Σύσταση Πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13 ΑΠΟ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13 ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια :

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π1) ΟΡΙΣΜΟΙ Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια : α) Γεωργία Είναι ο τομέας της οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα