A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ"

Transcript

1 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 146/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής µε τίτλο: «Σύνταξη Μελέτης Γεωλογικής και Υδροτεχνικής Καταλληλότητας των υφιστάµενων κοιµητηρίων ήµου Πεντέλης», καθορισµός τρόπου ανάθεσης, ψήφιση διάθεσης πίστωσης και συγκρότηση επιτροπής γνωµοδότησης και αξιολόγησης προσφορών Στο ηµοτικό κατάστηµα του ήµου Πεντέλης, σήµερα 8 Αυγούστου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την υπ αριθµ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου της ηµητρίου Στεργίου-Καψάλη, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010. ιαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, αφού σε σύνολο εννέα (9) µελών, βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) τακτικά µέλη και ένα (1) αναπληρωµατικό µέλος.. ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, Πρόεδρος 1. Μωραΐτης Κωνσταντίνος, Τακτικό Μέλος (προσήλθε) 2. Αποστολόπουλος Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος 2. Ζώης Ιωάννης, Τακτικό Μέλος (προσήλθε) 3. Μπούρας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος 3. Παπακωνσταντίνου ηµοσθένης, Τακτικό Μέλος 4. Μπούσουλα-Χάνου Αρχοντία, Τακτικό 4. Φειδοπιάστης Αντώνιος, Τακτικό Μέλος Μέλος 5. Κοντουλάκος Ελευθέριος, Αναπληρωµατικό Μέλος 5. Σαφλιάνης Ιωάννης, Τακτικό Μέλος Το αναπληρωµατικό µέλος κ. Κοντουλάκος Ελευθέριος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος κ. Ζώη Ιωάννη, που απουσιάζει. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Το τακτικό µέλος κος Μωραΐτης Κων/νος προσήλθε πριν τη συζήτηση του 3 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης Το Τακτικό Μέλος κος Ζώης Ιωάννης προσήλθε πριν τη συζήτηση του 4 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Το Αναπληρωµατικό Μέλος κος Κοντουλάκος Ελευθέριος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 4 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Στη συνεδρίαση παρευρίσκοντο επίσης ο Προϊστάµενος της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος Πολεοδοµίας & Λειτουργιών Πόλης, κος Ξανθάκος Ιωάννης και η αναπληρώτρια Προϊσταµένη της ιεύθυνσης Οικονοµικών κα Καπετσώνη Βασιλική. Τα πρακτικά της συνεδρίασης, τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Φυλακτού Σοφία.

2 Ο ήµαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγούµενος το 1 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε ενώπιον των µελών την από εισήγηση της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος Πολεοδοµίας & Λειτουργιών Πόλης, που υπογράφεται από την Αντιδήµαρχο κ. Μπούσουλα Χάνου Αρχοντία και έχει ως εξής : Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν. 4237/14, για να επιτευχθεί η νοµιµοποίηση των κοιµητηρίων του ήµου Πεντέλης, ο ήµος υποχρεούται να υποβάλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής πλήρη τοπογραφική, γεωλογική και υδροτεχνική µελέτη καταλληλότητας και επάρκειας χώρου και µέσων έως τον Φεβρουάριο του Η υπηρεσία µας έχει ήδη εκπονήσει την τοπογραφική µελέτη. Λαµβάνοντας υπόψη: α) ότι ο ήµος Πεντέλης δεν διαθέτει το κατάλληλο/διαθέσιµο προσωπικό για την εκπόνηση της γεωλογικής και υδροτεχνικής µελέτης, σύµφωνα µε το από 9/7/14 έγγραφο της ιεύθυνσης Προσωπικού, β) ότι ο ήµος Αθηναίων αδυνατεί να αναλάβει την εκπόνηση της γεωλογικής και υδροτεχνικής µελέτης, σύµφωνα µε το µε αρ. πρωτ / έγγραφο του, γ) ότι απαιτείται η άµεση ανάθεση και εκπόνηση των µελετών, ώστε να υποβληθεί στο αρµόδιο υπουργείο έως τον Φεβρουάριο του 2015, δ) ότι η προεκτιµούµενη αµοιβή για κάθε κατηγορία µελέτης (σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα και το επισυναπτόµενο Τιµολόγιο Εργασιών-Πινάκιο Υπολογισµού Αµοιβής) είναι κατώτερη κατά 30% από το όριο αµοιβής µελέτης που ορίζεται για την αντίστοιχη κατηγορία πτυχίου Α τάξης σύµφωνα µε τις διατάξεις της Εγκυκλίου 4 του Υπουργείου ΥΠΜΕ Ι, Αρ. Πρωτ. 17γ/02/24/ΦΝ 439.6/ «περί αναπροσαρµογής συντελεστή τ.κ. για το έτος 2014», ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 30% ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ Α ΤΑΞΗΣ 2 Γεωλογική μελέτη κατηγορίας , ,50 Περιβαλλοντική μελέτη κατηγορίας , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,70 Φ.Π.Α. 23% 4.110,49 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,19 ε) ότι για την ανάθεση της µελέτης συντάχθηκε από τη ιεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδοµίας και Λειτουργιών Πόλης και θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο της /νσης η µε αρ. 7/14 µελέτη µε τίτλο: «Σύνταξη µελέτης Γεωλογικής και Υδροτεχνικής καταλληλότητας των υφιστάµενων κοιµητηρίων ήµου Πεντέλης». ζ) ότι µε το από 4/8/14 Πρακτικό Κλήρωσης Ορισµού Μελών Γνωµοδοτικής Επιτροπής της /νσης Περιβάλλοντος, Πολεοδοµίας και Λειτουργιών Πόλης, οι υπάλληλοί της Ξανθάκος Ιωάννης, Μακρής Μελέτιος και Κουτίβα Ξανθή κληρώθηκαν ως µέλη της Γνωµοδοτικής Επιτροπής για την ανάθεση της µελέτης του θέµατος. η) τη µε αρ. A-404, Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης. θ) ότι η παραπάνω µελέτη προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραµµα και είναι εγγεγραµµένη η πίστωση της ιδίας συµµετοχής στον προϋπολογισµό του έτους 2014 µε κωδικό Κ.Α ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 1. Η έγκριση της µε αρ. 7/14 µελέτης µε τίτλο «Σύνταξη µελέτης Γεωλογικής και Υδροτεχνικής καταλληλότητας των υφιστάµενων κοιµητηρίων ήµου Πεντέλης». 2. Η λήψη σχετικής απόφασης για απευθείας ανάθεση της Γεωλογικής και Περιβαλλοντικής µελέτης σε Γεωλόγο και Περιβαλλοντολόγο µηχανικό αντίστοιχα, κατόχους τάξης πτυχίου Α ή Β, σύµφωνα µε το Άρθρο 209, του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 114) «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων».

3 3. Η έγκριση ψήφισης διάθεσης των πιστώσεων ποσού ,19 σε βάρος του Κ.Α , του προϋπολογισµού έτους 2014 για την κάλυψη της δαπάνης. 4. Η συγκρότηση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν.3263/04 ως εξής: 1. Ξανθάκος Ιωάννης, Τοπογράφος Μηχανικός, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολεοδοµίας και Λειτουργιών Πόλης, ως πρόεδρος της επιτροπής, µε αναπληρωµατικό µέλος την Ναυπλιώτη Ιωάννα, ιοικητικό Υπάλληλο στη ιεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδοµίας και Λειτουργιών Πόλης. 2. Μακρής Μελέτιος, Τοπογράφος Μηχανικός, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντισµού, ο οποίος εκτελεί παράλληλα καθήκοντα στη ιεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδοµίας και Λειτουργιών Πόλης, ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωµατικό µέλος τον Σκλήρη Φώτιο, Τεχνολόγο Τοπογράφο Μηχανικό, προϊστάµενο του Τµήµατος Χωροταξίας και Πολεοδοµίας. 3. Κουτίβα Ξανθή, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολ. Υπολογιστών, προϊσταµένη τµήµατος Οργάνωσης & ιαχείρισης Λειτουργιών Πόλης, ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωµατικό µέλος τον Φυλακτό Ευστράτιο, ιοικητικό Υπάλληλο στη ιεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδοµίας και Λειτουργιών Πόλης. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4237/14, για να επιτευχθεί η νομιμοποίηση των κοιμητηρίων του Δήμου Πεντέλης, ο Δήμος υποχρεούται να υποβάλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πλήρη τοπογραφική, γεωλογική και υδροτεχνική μελέτη καταλληλότητας και επάρκειας χώρου και μέσων έως τον Φεβρουάριο του Η υπηρεσία μας έχει ήδη εκπονήσει την τοπογραφική μελέτη. Λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) ο Δήμος Πεντέλης δεν διαθέτει το κατάλληλο/διαθέσιμο προσωπικό για την εκπόνηση της γεωλογικής και υδροτεχνικής μελέτης καταλληλότητας, σύμφωνα με το από 9/7/14 έγγραφο της Διεύθυνσης Προσωπικού, β) ο Δήμος Αθηναίων αδυνατεί να αναλάβει την εκπόνηση της γεωλογικής και υδροτεχνικής μελέτης καταλληλότητας, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ / έγγραφο του, γ) απαιτείται η άμεση ανάθεση και εκπόνηση των μελετών, ώστε να υποβληθούν στο αρμόδιο υπουργείο έως τον Φεβρουάριο του 2015, δ) η προεκτιµούµενη αµοιβή για κάθε κατηγορία µελέτης (σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα και το επισυναπτόµενο Τιµολόγιο Εργασιών-Πινάκιο Υπολογισµού Αµοιβής) είναι κατώτερη κατά 30% από το όριο αµοιβής µελέτης που ορίζεται για την αντίστοιχη κατηγορία πτυχίου Α τάξης σύµφωνα µε τις διατάξεις της Εγκυκλίου 4 του Υπουργείου ΥΠΜΕ Ι, Αρ. Πρωτ. 17γ/02/24/ΦΝ 439.6/ «περί αναπροσαρµογής συντελεστή τ.κ. για το έτος 2014», ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 30% ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ Α ΤΑΞΗΣ 3 Γεωλογική μελέτη κατηγορίας , ,50 Περιβαλλοντική μελέτη κατηγορίας , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,70 Φ.Π.Α. 23% 4.110,49 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,19 προτείνεται η διαδικασία ανάθεσης της γεωλογικής και περιβαλλοντικής (υδροτεχνικής) μελέτης σε Γεωλόγο και Περιβαλλοντολόγο μηχανικό αντίστοιχα, κατόχους τάξης πτυχίου Α ή Β, σύμφωνα με το Άρθρο 209, του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», με συνολική προεκτιμούμενη αμοιβή ,19 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Η ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης θα γίνει

4 στην πλέον οικονομικότερη προσφορά (κριτήριο χαμηλότερης τιμής) επί της συνολικής αμοιβής της μελέτης, η οποία θα κατατεθεί από ομάδα συμπραττόντων μελετητών ή από μελετητή που κατέχει και τα δύο απαιτούμενα πτυχία, εντός ορισμένης προθεσμίας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Η μελέτη θα θεωρηθεί ότι περαιώθηκε όταν τα παραδοτέα που περιέχονται σε αυτή λάβουν όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις εκτός περιπτώσεων που δεν υπόκεινται σε υπαιτιότητα του μελετητή. Η παραπάνω μελέτη προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και είναι εγγεγραμμένη η πίστωση της ιδίας συμμετοχής στον προϋπολογισμό του έτους 2014 με κωδικό Κ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της Σύμβασης. Η παρούσα Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τον καθορισμό των όρων και των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών για την εκπόνηση των μελετών που απαιτούνται με σκοπό την νομιμοποίηση των τριών κοιμητηρίων του Δήμου Πεντέλης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4237/14. Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου των ανατεθεισών μελετών θα γίνεται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Λειτουργιών Πόλης του Δήμου Πεντέλης που είναι και η Διευθύνουσα Υπηρεσία. Αυτή, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, με τον Επιβλέποντα Μηχανικό που θα ορίσει, θα παρακολουθεί και θα ελέγχει την εφαρμογή της Σύμβασης και των Συμβατικών Υποχρεώσεων του κάθε Μελετητή. ΑΡΘΡΟ 2: Αντικείμενο και στοιχεία των Μελετών. Οι μελέτες που θα εκπονηθούν στα πλαίσια της σύμβασης είναι οι μελέτες Γεωλογικής και Υδροτεχνικής Καταλληλότητας που απαιτούνται για τη νομιμοποίηση των τριών κοιμητηρίων του Δήμου Πεντέλης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4237/14. Ο φάκελος της μελέτης θα περιλαμβάνει πλήρη γεωλογική και υδροτεχνική μελέτη καταλληλότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Kλιματικής Aλλαγής. ΑΡΘΡΟ 3: Ισχύουσες Διατάξεις. Για την εκτέλεση των όρων της Σύμβασης και την Σύνταξη των Μελετών ισχύουν οι κάτωθι διατάξεις: 1. Ο Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 114), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα το άρθρο 209, όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 22 παρ.3 του Ν.3536/07 (Φ.Ε.Κ. Α 42/07), 2. Το άρθρο 72, παρ. δ του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», 3. Ο N.3316/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 42/05), «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», 4. Η αρ. ΔMEO/a/o/ Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ περί αμοιβών μελετών, 5. Ο Ν.4237 άρθρο 11, με βάση το οποίο απαιτείται εντός 1 έτους από την δημοσίευσή του να έχει υποβληθεί στο ΥΠΕΚΑ η μελέτη του Θέματος (μέχρι ), 6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 269 του Ν. 3463/06 περί απευθείας αναθέσεις μελετών, 7. Οι διατάξεις της Εγκυκλίου 4 του Υπουργείου ΥΠΜΕΔΙ, Αρ. Πρωτ. Δ17γ/02/24/ΦΝ 439.6/ «περί αναπροσαρμογής συντελεστή τ.κ. για το έτος 2014», 8. Οι διατάξεις του άρθρου 14 του ΠΔ 138/2009, 9. Η πράξη 273/2007 του τμήματος VΙΙ του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 10. Η παρούσα μελέτη και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας υπηρεσίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, κ.λπ.) που διέπει την εκτέλεση της παρούσας υπηρεσίας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. ΑΡΘΡΟ 4: Αμοιβή της Μελέτης-Τρόπος πληρωμής. Η συνολική αμοιβή ανέρχεται στα ,19 με ΦΠΑ και προκύπτει ως εξής: -για τις εργασίες κατηγορίας πτυχίου 20 της μελέτης του Θέματος, 9.150,85. -για τις εργασίες κατηγορίας πτυχίου 27 της μελέτης του Θέματος, 8.720,85. -για το ΦΠΑ (23%) συνολικά 4.110,49. Στην ανωτέρω αµοιβή περιλαµβάνεται η αποζηµίωση του µελετητή ή της σύµπραξης µελετητών για τις εν λόγω Μελέτες, οι κάθε είδους δαπάνες για την πλήρη εκπόνησή της, για γενικά έξοδα, οι φόροι που αναλογούν και κάθε νόµιµη εισφορά που αναλογεί και ισχύει την ηµέρα υπογραφής της Σύµβασης. 4

5 Η αµοιβή θα καταβληθεί µε την παραλαβή και έγκριση της Μελέτης, από το αρµόδιο όργανο. Ο Μελετητής υποχρεούται να εκπονήσει την Μελέτη σύµφωνα µε τις Ισχύουσες ιατάξεις, Τεχνικές Προδιαγραφές και τις υποδείξεις της /νσης Πολεοδοµίας, Περιβάλλοντος και Λειτουργιών Πόλης του ήµου και τη σύµβαση που θα συναφθεί µε τον κάθε µελετητή. Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύψει µεγαλύτερη αµοιβή από αυτή που προεκτιµήθηκε και που έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο µε την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, η επιπλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του, για εσφαλµένη προεκτίµηση. ΑΡΘΡΟ 5: Διαδικασία υποβολής προσφορών-ανάθεσης. Η κάθε οικονομική προσφορά θα υποβάλλεται ενιαία από συμπράττοντες μελετητές των αντιστοίχων κατηγοριών μελετών ή από μελετητή κάτοχο και των δύο πτυχίων και θα αφορά το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί του συνολικού ποσού των αμοιβών της μελέτης. Η οικονομική προσφορά και τα λοιπά στοιχεία των υποψήφιων μελετητών (άρθρο 8 της παρούσας) θα περιέχονται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα υποβληθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου Πεντέλης, Καλαμβόκη 2Α, Μελίσσια ΤΚ 15127, μέχρι την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί με σχετική ανακοίνωση και θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δήμου. Η ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης θα γίνει στην πλέον οικονομικότερη (κριτήριο χαμηλότερης τιμής) προσφορά που θα κατατεθεί εντός της παραπάνω ορισμένης προθεσμίας. Προσφορές που θα κατατεθούν πέραν της ημέρας και ώρας που αναφέρεται στην παρούσα θεωρούνται άκυρες και δεν λαμβάνονται υπόψη. ΑΡΘΡΟ 6: Υποχρεώσεις - ευθύνες Αναδόχου προς την αναθέτουσα Αρχή. Παραδοτέα. Παράδοση του «Φακέλου μελέτης» με όλα τα σχετικά σχέδια και έγγραφα που συνοδεύουν τη μελέτη και απαιτούνται για τη διαδικασία της νομιμοποίησης των τριών νεκροταφείων, θα πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η μελέτη θεωρείται ότι περαιώθηκε όταν τα παραδοτέα που περιέχονται σε αυτή λάβουν όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις εκτός περιπτώσεων που δεν υπόκεινται σε υπαιτιότητά του μελετητή. Η εκπόνηση των Μελετών θα γίνει κατά τρόπο οικονομικά άρτιο σύμφωνα με τους κανόνες της Επιστήμης, τις ισχύουσες διατάξεις, την Τεχνική περιγραφή, την παρούσα Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τις κατευθύνσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου που θα δίνονται κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης. Τα ως άνω παραδοτέα θα πρέπει να βρίσκονται σε συμφωνία με τις υποχρεώσεις του αναδόχου για τη σύνταξη των μελετών, όπως απαιτούντα από το άρθρο 11 του Ν. 4237/14. Ευθύνες αναδόχου. Ο ανάδοχος ευθύνεται αυτός και μόνον, αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του Δήμου Πεντέλης, για τα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης αυτής τυχόν ατυχήματα ή βλάβες που μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό του ή τρίτους, από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία που σχετίζεται με την εκτέλεση της και υποχρεούται να καταβάλλει κάθε θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν ήθελε προκύψει κατά την εκτέλεση της εργασίας, εφόσον αυτή οφείλεται σε δικές του ενέργειες ή παραλήψεις. Ποινικές Ρήτρες Εφόσον οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο τελευταίος θα βαρύνεται με 3% επί της δαπάνης σύμβασης ανά εβδομάδα καθυστέρησης. Κατά τα λοιπά, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3463/2006, του ΠΔ 28/1980 και όλοι οι σχετικοί νόμοι, διατάγματα κ.α. συναφείς με το αντικείμενο της παρούσης συμβάσεως. ΑΡΘΡΟ 7: Παραλαβή-Έγκριση των εργασιών. Η τελική έγκριση της μελέτης θα γίνει από το αρμόδιο όργανο του Δήμου Πεντέλης εντός διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της Μελέτης και αφού έχει λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις. ΑΡΘΡΟ 8: Στοιχεία αναδόχου. Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 209 του Δημοτικού Κώδικα, οι μελέτες μπορούν να εκπονηθούν από σύμπραξη μελετητών που θα διαθέτουν Μελετητικό Πτυχίο στις κάτωθι κατηγορίες: 1. Α ή Β τάξης στην κατηγορία Α ή Β τάξης στην κατηγορία 27 ή από μελετητή που κατέχει πτυχίο Α ή Β τάξης και των δύο κατηγοριών. Ο μελετητής ή η σύμπραξη μελετητών θα υποβάλλει για κάθε έναν από τους συμμετέχοντες μελετητές, με μαζί με το φάκελο της οικονομικής προσφοράς και τα παρακάτω: Α. Επικυρωμένο αντίγραφο του μελετητικού πτυχίου για την κάθε κατηγορία μελέτης. 5

6 Β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με θεώρηση γνησίου υπογραφής, του κάθε μελετητή για την ισχύ του πτυχίου του και σε περίπτωση σύμπραξης, την αποδοχή της συμμετοχής του στη σύμπραξη για την συγκεκριμένη μελέτη και τον ορισμό του κοινού εκπροσώπου της σύμπραξης. Γ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του μελετητή/κάθε μελετητή με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι: (α) μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για τους εξής λόγους: Δεν πληροί τα κριτήρια του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007 και συγκεκριμένα εάν σε βάρος του έχει εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω: i. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 351 της , σελ.1). ii. δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της , σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της , σελ.2). iii. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της , σελ.48). iv. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του Π 60/ ΦΕΚ64Α). v. βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. vi. κινήθηκε εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόµενη από τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. vii. καταδικάστηκε µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή του. viii. έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα, που έχει διαπιστωθεί αποδεδειγµένα µε οποιοδήποτε µέσο από τις αναθέτουσες αρχές. ix. δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένος ή σύµφωνα µε τη ελληνική νοµοθεσία. x. δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένος ή σύµφωνα µε τη ελληνική νοµοθεσία. xi. είναι ένοχος υποβολής σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρµογή του Π 60/2007 ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών αυτών. εν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική του διαγωγή, δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών του προς τις Υπηρεσίες του ηµοσίου Τοµέα. (β) Θα συντάξει την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. (γ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή. (δ) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησής της. (ε) Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών. ΑΡΘΡΟ 9: Παραδοτέα στοιχεία. Ο Μελετητής υποχρεούται να παραδώσει την μελέτη σε πέντε (5) αντίτυπα καθώς και όλο το αρχείο της Μελέτης σε ηλεκτρονική μορφή. 6 Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της : Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και ιδιαίτερα του άρθρου Τις διατάξεις του Ν.3852/2010. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4237/14.

7 Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν.3263/2004. Τη εγκύκλιο 4 του Υπουργείου ΥΠΜΕ Ι, Αρ. Πρωτ. 17γ/02/24/ΦΝ 439.6/ «περί αναπροσαρµογής συντελεστή τ.κ. για το έτος 2014» Την υπ αριθµ. 7/2014 µελέτη Μελέτη της /νσης Περιβάλλοντος, Πολεοδοµίας και Λειτουργιών Πόλης, Προϋπολογισµού ,19 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Το µε αρ. πρωτ / έγγραφο του ήµου Αθηναίων. Το από 4/8/14 Πρακτικό Κλήρωσης Ορισµού Μελών Γνωµοδοτικής Επιτροπής της /νσης Περιβάλλοντος, Πολεοδοµίας και Λειτουργιών Πόλης: ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «Σύνταξη Μελέτης Γεωλογικής και Υδροτεχνικής Καταλληλότητας των υφιστάμενων κοιμητηρίων Δήμου Πεντέλης» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: α) το άρθρο 26 του Ν. 4024/11 «Συγκρότηση συλλογικών ομάδων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» β) την υπ αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ / , εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. γ) την υπ αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ / , απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540Β/ ) «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων». δ) την παρ. 1 του άρθρου 72 περ. ε Ν., 3852/2010 και ε) τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, συγκεντρωθήκαμε: Στα Μελίσσια και στα γραφεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Λειτουργιών Πόλης, σήμερα στις 04 του μηνός Αυγούστου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., οι παρακάτω παρευρισκόμενοι : 1. Ξανθάκος Ιωάννης, Τοπογράφος Μηχανικός, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Λειτουργιών Πόλης. 2. Μακρής Μελέτιος, Τοπογράφος Μηχανικός, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντισμού, ο οποίος εκτελεί παράλληλα καθήκοντα στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Λειτουργιών Πόλης. 3. Φυλακτός Ευστράτιος, Διοικητικός Υπάλληλος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Λειτουργιών Πόλης αρχίσαμε την συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 και την πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ / , απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την προετοιμασία και την διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό των μελών Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη Μελέτης Γεωλογικής και Υδροτεχνικής Καταλληλότητας των υφιστάμενων κοιμητηρίων Δήμου Πεντέλης», Α.Μ. 7/14, σύμφωνα με το Άρθρο 209, παρ. 3 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ.Α 114), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», με συνολική προεκτιμούμενη αμοιβή ,19 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Οι παραπάνω αναφερόμενοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Λειτουργιών Πόλης, έχοντας υπόψη την υπ αριθμ. πρωτ / ανακοίνωση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Λειτουργιών Πόλης, η οποία νομίμως αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος της υπηρεσίας καθώς και την σχετική παραπάνω αναφερόμενη νομοθεσία, προχώρησαν με την σειρά στα παρακάτω: 1. Προετοιμασία της κλήρωσης με την αναγραφή των ονοματεπωνύμων επί ομοιόμορφων τεμαχίων, τυποποιημένου αδιαφανούς χάρτου, όλων των υπαλλήλων της τεχνικής υπηρεσίας που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα. 2. Τα ανωτέρω ομοιόμορφα τεμάχια χάρτου διπλώθηκαν ομοιόμορφα σε μέγεθος και τοποθετήθηκαν εντός αδιαφανούς ευρύχωρης σακούλας. 3. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην πραγματικότητα θα πρέπει να γίνουν δυο (2) κληρώσεις: (α). κλήρωση τακτικών μελών που θα πρέπει να αναγραφούν σε πίνακα κατά την σειρά της κλήρωσης και 7

8 (β). των αναπληρωματικών μελών που θα πρέπει να αναγραφούν σε πίνακα κατά την σειρά της κλήρωσης 4. Η κλήρωση των τριών (3) τακτικών μελών της Επιτροπής που έγινε με την επιλογή επιμέρους κλήρου όπως έχει περιγραφεί παραπάνω ανέδειξε κατά σειρά κλήρωσης τα παρακάτω τρία (3) τακτικά μέλη: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 1. Ξανθάκος Ιωάννης 2. Μακρής Μελέτιος 3. Κουτίβα Ξανθή Ακολούθησε με τον ίδιο τρόπο η κλήρωση των τριών (3) αναπληρωματικών μελών που αναγράφεται παρακάτω σε πίνακα κατά σειρά κλήρωσης: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 1. Ναυπλιώτη Ιωάννα 2. Σκλήρης Φώτιος 3. Φυλακτός Ευστράτιος Έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της παραπάνω κλήρωσης των δυο (2) σταδίων (τακτικών και αναπληρωματικών μελών), η συγκρότηση της Επιτροπής του σχετικού διαγωνισμού θα πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή: 1. Ξανθάκος Ιωάννης, Τοπογράφος Μηχανικός, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Λειτουργιών Πόλης, ως πρόεδρος της επιτροπής, με αναπληρωματικό μέλος την Ναυπλιώτη Ιωάννα, Διοικητικό Υπάλληλο στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Λειτουργιών Πόλης. 2. Μακρής Μελέτιος, Τοπογράφος Μηχανικός, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντισμού, ο οποίος εκτελεί παράλληλα καθήκοντα στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Λειτουργιών Πόλης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Σκλήρη Φώτιο, Τεχνολόγο Τοπογράφο Μηχανικό, προϊστάμενο του Τμήματος Χωροταξίας και Πολεοδομίας. 3. Κουτίβα Ξανθή, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολ. Υπολογιστών, προϊσταμένη τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Λειτουργιών Πόλης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Φυλακτό Ευστράτιο, Διοικητικό Υπάλληλο στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Λειτουργιών Πόλης. Το πρακτικό αυτό αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πράξης επιλογής του μέλους του συλλογικού οργάνου. Το από 9/7/14 έγγραφο της ιεύθυνσης Προσωπικού του ήµου. Την µε αρ. A-404, Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης. Το γεγονός ότι η παραπάνω µελέτη προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραµµα και είναι εγγεγραµµένη η πίστωση της ιδίας συµµετοχής στον προϋπολογισµό του έτους 2014 µε κωδικό Κ.Α ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Tην έγκριση της µε αρ. 7/2014 µελέτης µε τίτλο «Σύνταξη µελέτης Γεωλογικής και Υδροτεχνικής καταλληλότητας των υφιστάµενων κοιµητηρίων ήµου Πεντέλης» προϋπολογισµού ,19 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 2. Την απευθείας ανάθεση της Γεωλογικής και Περιβαλλοντικής µελέτης σε Γεωλόγο και Περιβαλλοντολόγο µηχανικό αντίστοιχα, κατόχους τάξης πτυχίου Α ή Β, σύµφωνα µε το Άρθρο 209, του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 114) «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». 3. Την έγκριση ψήφισης διάθεσης των πιστώσεων ποσού ,19 σε βάρος του Κ.Α , του προϋπολογισµού έτους 2014 για την κάλυψη της δαπάνης. 4. Τη συγκρότηση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν.3263/04 αποτελούµενη από τους: 1. Ξανθάκο Ιωάννη, Τοπογράφο Μηχανικό, Προϊστάµενο ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολεοδοµίας και Λειτουργιών Πόλης, ως Πρόεδρο της επιτροπής, µε αναπληρωµατικό µέλος την Ναυπλιώτη Ιωάννα, ιοικητικό Υπάλληλο στη ιεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδοµίας και Λειτουργιών Πόλης. 8

9 2. Μακρή Μελέτιο, Τοπογράφο Μηχανικό, Προϊστάµενο ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντισµού, ο οποίος εκτελεί παράλληλα καθήκοντα στη ιεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδοµίας και Λειτουργιών Πόλης, ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωµατικό µέλος τον Σκλήρη Φώτιο, Τεχνολόγο Τοπογράφο Μηχανικό, προϊστάµενο του Τµήµατος Χωροταξίας και Πολεοδοµίας. 3. Κουτίβα Ξανθή, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Τεχνολ. Υπολογιστών, προϊσταµένη τµήµατος Οργάνωσης & ιαχείρισης Λειτουργιών Πόλης, ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωµατικό µέλος τον Φυλακτό Ευστράτιο, ιοικητικό Υπάλληλο στη ιεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδοµίας και Λειτουργιών Πόλης. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 146/2014 Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής Τα Μέλη 1. Αποστολόπουλος Θεόδωρος 2. Μπούσουλα-Χάνου Αρχοντία 3. Μπούρας Βασίλειος ηµήτριος Στεργίου-Καψάλης 4. Κοντουλάκος Ελευθέριος 9 (Τ.Υ.) Ακριβές Απόσπασµα από τα πρακτικά Ο ήµαρχος ηµήτριος Στεργίου-Καψάλης

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 2/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 2/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 2/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 29/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής Α Α: ΒΙΞΟΩΚΑ-ΓΙΛ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής Α Α: ΒΙΞΟΩΚΑ-ΓΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,198,126

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α Α: Ω5ΩΓΩΚΑ-4ΜΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νίκαια : 19/09/2014 Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 9/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 124/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 15/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 15/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής [1] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 15/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 95/2014

Διαβάστε περισσότερα

[1] A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

[1] A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής [1] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 60/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΞΕ-ΟΧΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 142/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΞΕ-ΟΧΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 142/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 142/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 13/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 143/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ0ΩΞΕ-Λ0Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛΩ0ΩΞΕ-Λ0Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002996611 2015-08-27

15REQ002996611 2015-08-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 38098 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 500/2015 Από το Πρακτικό της 42ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΔΑ: 7ΠΖ2ΩΚΑ-0ΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙ6ΩΡΤ-Υ1Ψ ***********

ΑΔΑ: ΒΕΙ6ΩΡΤ-Υ1Ψ *********** Οι δράσεις ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ και των ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου, Κρήτης-Νήσων Αιγαίου, Αττικής µε τη συγχρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμός 38/2011. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 450/2011 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμός 38/2011. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 450/2011 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΑ: 45ΠΝΩ63-ΑΧΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμός 38/2011 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 450/2011 Γραφείο : Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-5- 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αριθ. Πρωτ.: 1055 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, Πρόεδρος. 1. Κοσµοπούλου Αναστασία, Μέλος. Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, Πρόεδρος. 1. Κοσµοπούλου Αναστασία, Μέλος. Αντιπρόεδρος 1 Aναρτητέα στο διαδίκτυο A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 27/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 289/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΛΟΣ 26/2/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3965 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002672706 2015-03-30

15PROC002672706 2015-03-30 15PROC002672706 2015-03-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 14110/24-3-2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 23.312 O Αντιδήμαρχος Δελφών έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάρος, 09/10/2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμός Προκήρυξης: 63/2009 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Παροικία ΠΑΡΟΣ Τ.Κ. 844 00 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ977ΛΩ-Ε3Μ IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 11/2013

ΑΔΑ: ΒΛ977ΛΩ-Ε3Μ IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 11/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 04/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ. οικ41348/3551 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ **********************************************

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Τακτικός Προϋπολογισμός. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:246.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Τακτικός Προϋπολογισμός. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:246.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ A Α : ΒΛΛΑ7Λ1-ΡΙΚ Καλαμάτα 16-10-2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Παροχή υπηρεσιών Καθαρισμού κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 48.780,49 (χωρίς ΦΠΑ) και 60.000,00 (με ΦΠΑ 23%) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Κ.Α.Π. Π. Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ. Η χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 48.780,49 (χωρίς ΦΠΑ) και 60.000,00 (με ΦΠΑ 23%) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Κ.Α.Π. Π. Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ. Η χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α.Δ.Α: ΒΛ4Η7Λ9-021 Ηγουμενίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ταχ. Δ/νση : Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, 106 81 - Αθήνα Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3898005, 210 3898022 Fax: 210 3898058 E-mail: kethi@kethi.gr Αθήνα, 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382 Γούρνες 18-02-2015 Αριθμός πρωτ. 3019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Ταχ. Δ/νση : Λ. Ελευθερίας και Ευκλείδη Ταχ. Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : Μάγκου Κωνσταντίνα Τηλ. : 2653360011 Fax : 2651062794 Ε-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 18/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα