ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 11ης 12ης Δεκεμβρίου 2008 του Nομού Πιερίας Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του ΕΚΑΒ και των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Κέντρων Υγεί ας, και Κέντρων Ψυχ. Υγείας Ανασύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επι τροπής της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3299/2004 και ειδικότερα τις πε ριπτώσεις γ, δ, στ, ζ, και η της παρ. 15 του άρθρου 7 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κα θορισμό της διαδικασίας λειτουργίας της Ανάθεση αρμοδιοτήτων στη Διεύθυνση Αθλητι σμού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στη Διεύθυνση Πολεοδομί ας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3136/Β.1453 (1) Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημ μύρες της 11ης 12ης Δεκεμβρίου 2008 του Nομού Πι ερίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.2459/97 (ΦΕΚ 17/τ.Α / ) κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις. 2. Τα άρθρα 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ.3, και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργα να που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α). 3. Το άρθρο 22 του ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/τ.Α / ) «Περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού». 4. Την υπ αριθμ. 938/ΑΖ11/ εγκύκλιο του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων «Αποκατά σταση ζημιών κτιρίων που επλήγησαν από πλημμύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις». 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής πολι τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/τ.Α ). 6. Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/τΑ). 7. Την υπ αριθμ. 958/Α32/ (ΦΕΚ 1207/τ.Β/ ) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., και των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία οριοθετούνται περιοχές του Νομού Πιερίας που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 11ης 12ης Δεκεμβρίου Το υπ αριθμ. Φ.311.3/205/ έγγραφο της Νο μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πιερίας. 9. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στο νομό Πιερίας και υπέστησαν ζημίες από τις πλημμύρες της 11ης 12ης Δεκεμβρίου 2008, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 11ης 12ης Δεκεμβρίου 2008 σε περιοχές του Νομού Πιερίας οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπ αριθμ. 958/Α32/ ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δη μοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζη μιών που αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχα

2 846 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) νολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, τα οποία κατεγράφησαν από την αρμόδια Επιτροπή ως ολοσχερώς κατεστραμμένα από τις πλημμύρες. 2. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του συ νόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσης ζημίας, από την αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και αποτίμησης ζημιών από τις πλημμύρες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2459/ Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους απευθείας από τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ), μετά από προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Νομαρχίας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος των ζημιών, καθώς και βεβαίωσης της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμο πλήκτων Βορείου Ελλάδος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν κρατική αρωγή για τις ίδιες ζημίες κτισμάτων με βάση το άρθρο 10 του ν. 2576/1998, ούτε εκκρεμεί σε αυτήν σχετική αίτηση. 4. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας, ή σε πε ρίπτωση δευτεροβάθμιας Επιτροπής από την Περιφέ ρεια, με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτροπές. Άρθρο 2 Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της πα ρούσας απόφασης, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ περίπου και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό των Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 027/5 του Υπ. Ανάπτυ ξης). ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΛΟΥΚΙΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ F Αριθμ. Υ10β/Γ.Π (2) Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαι ρέσιμων ημερών εργασίας του προσωπικού με σχέ ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του ΕΚΑΒ και των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Κέντρων Υγείας, και Κέ ντρων Ψυχ. Υγείας. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/03 (ΦΕΚ 297/03 τ.α ) 2. Την αριθμ. 2/72757/0022/ Εγκύκλιο του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους. 3. Τις αποφάσεις των Δ/νσεων Επιθεώρησης Εργασίας των αρμοδίων Νομαρχιών. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους τεσσάρων εκατομμυ ρίων ευρώ ( ,00 ) η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2010 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλ ληλεγγύης (Φ. 210, ΚΑΕ 0511,0512), αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας και εργασίας νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημε ρών προς συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων που αμείβονται με τις διατάξεις του Ν. 3205/03 μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ή Κοινών Υπουργικών αποφάσεων για το χρονικό διάστη μα από μέχρι , σύμφωνα με τις εγκρι τικές αποφάσεις των αρμόδιων Δ/νσεων Επιθεώρησης Εργασίας των Οικείων Νομαρχιών ως εξής: Α) ΕΚΑΒ για δέκα τρία (13) άτομα μέχρι οκτώ χιλιάδες (8.000) ώρες. Β) Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κέντρα Υγείας, Κέντρα Ψυχικής Υγείας για τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) άτομα περίπου μέχρι δύο εκατομμύρια ( ,00) ώρες. Η κατανομή των ωρών κατά Νοσοκομείο κ.λ.π. ενερ γείται με από απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης ανάλογα με τις εμφανιζόμενες ανάγκες κάθε Νοσοκομείου κ.λ.π. και εντός των ορίων των υφισταμένων πιστώσεων. Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2010 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ F Αριθμ. οικ. 332 (3) Ανασύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτρο πής της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με τις δια τάξεις του Ν.3299/2004 και ειδικότερα τις περιπτώ σεις γ, δ, στ, ζ, και η της παρ. 15 του άρθρου 7 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. Τις διατάξεις του Ν.3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων γα την Οικονομική Ανάπτυξη και την Πε ριφερειακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ 261Α/ ) και ειδικό τερα τις περιπτώσεις γ, δ, στ, ζ, και η της παρ. 15 του άρθρου 7 αυτού και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Ν. 1622/1986 (ΦΕΚ 92 Α ) για την σύσταση της Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας Κρήτης. 3. Τις διατάξεις του 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στε λέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107Α/ ). 4. Την απόφαση τοποθέτησης του Αθανάσιου Κα ρούντζου ως Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Ανασυστήνουμε στην έδρα της Περιφέρειας Κρή της σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης γ της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή, μέλη της οποίας είναι:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 847 Ι. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης, με αναπληρωτή Προϊστάμενο της Περιφέρειας Κρήτης. II. Ο Δ/ντής της Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης, αναπληρούμενος από προϊστάμενο άλλης Διεύθυνσης της Περιφέρειας Κρήτης. III. Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. IV. Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας και Τροφίμων. V. Ένας εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων. VI. Ένας εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου. VII. Ένας εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη σης Ρεθύμνου. VIII. Ένας εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη σης Λασιθίου. IX. Ένας εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Κρήτης είτε από το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, είτε από το Τμήμα Δυτικής Κρήτης. Χ. Ένας εκπρόσωπος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος είτε από το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, είτε από το Τμήμα Δυτικής Κρήτης. XI. Μέχρι τέσσερα (4) μέλη, εκπρόσωποι Τραπεζών που εδρεύουν είτε έχουν υποκαταστήματα στην Κρήτη. XII. Ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Συνεταιριστι κής Τραπέζης. XIII. Μέχρι δύο μέλη εκπρόσωποι φορέων ειδικών σε θέματα επενδύσεων. XIV. Μέχρι δύο μέλη εκπρόσωποι παραγωγικών τά ξεων. 2. Της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής προε δρεύει ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης είτε ο αναπληρωτής του οριζόμενος με την παρούσα. Όλα τα παραπάνω μέλη έχουν δικαίωμα ισότιμης ψή φου. 3. Για κάθε μέλος της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής δύναται να ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Άρθρο 2 Έργο της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Έργο της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι: 1. Η γνωμοδότηση για την υπαγωγή των αιτήσεων των επενδύσεων που υποβάλλονται στην Περιφέρεια Κρήτης για επιχορήγηση από τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04, όπως ισχύει σύμφωνα με το άρθρο Η γνωμοδότηση για αιτήματα τροποποίησης αποφά σεων υπαγωγής, παράτασης, ολοκλήρωσης και πιστο ποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, μετα βίβασης επιχειρήσεων ή μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, καθώς και για την ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής και επιστροφή ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί και αφορούν σε επενδύσεις του Ν.3299/04 για την υπαγωγή των οποίων γνωμοδότησαν κατά περίπτωση. 3. Επίσης γνωμοδοτεί για τα παρακάτω θέματα: Επενδύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο Ν.2601/1998, εφόσον αυτά είναι της αρμοδιότητας της Περιφέρειας. Επενδύσεων που έχουν υπαχθεί σε προγενέστερους αναπτυξιακούς Νόμους, εφόσον οι σχετικοί φάκελοι των επενδύσεων αυτών είναι της αρμοδιότητας της Περι φέρειας. Άρθρο 3 Καθορισμός Εισηγητών και Γραμματέων 1. Αρμόδια για την εισήγηση των θεμάτων που καθο ρίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης είναι η Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης, μετά από έγκριση του Γενικού Γραμματέα. 2. Η Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης συντάσσει για την Επιτροπή και υποβάλλει πλήρη και αιτιολογημένα εισηγητικά σημειώματα αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων. 3. Εισηγητές της Επιτροπής ορίζονται οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας Κρήτης. 4. Γραμματέας της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επι τροπής καθώς και αναπληρωτής Γραμματέας, ορίζονται υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας Κρή της. Ο Γραμματέας είναι αρμόδιος για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και για κάθε γραμματεια κή υποστήριξη που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της Επιτροπής. Άρθρο 4 Κανονισμός Λειτουργίας της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής 1. Οι συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής γίνονται στην έδρα της Περιφέρειας στο Ηράκλειο, μετά από έγγραφη πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο, οποιαδήποτε εργάσιμη μέρα εντός ή πέρα από το ωράριο των Δημοσίων Υπηρεσιών. 2. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί θεμάτων που της ειση γούνται αρμοδίως η Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης. Τα μέλη της δύνανται να ενημερώνονται επί όλων των θεμάτων και στοιχείων των σχετικών φακέλων. 3. Από τα θέματα που είναι έτοιμα να εισαχθούν στην Επιτροπή για συζήτηση καταρτίζεται η Ημερήσια Διά ταξη, η οποία κοινοποιείται στα μέλη με μέριμνα της Γραμματείας πριν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής, μαζί με τα αντίστοιχα εισηγητικά σημειώματα της Υπη ρεσίας. 4. Ο Γραμματέας της Επιτροπής τηρεί πρακτικά των συζητήσεων κάθε συνεδρίασης. Τα πρακτικά υπογρά φονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Επι τροπής. Μια σειρά επικυρωμένων πρακτικών καθώς και τα σχέδια των εισηγητικών σημειωμάτων τηρούνται στο αρχείο της Γραμματείας. 5. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες απαραίτητα ο Πρόεδρος ή ο Αναπλη ρωτής του και τα μισά τουλάχιστον από τα υπόλοιπα με δικαίωμα ψήφου μέλη της Επιτροπής και αποφασίζει κατά πλειοψηφία. 6. Για την εισαγωγή των αιτήσεων υπαγωγής στην αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή τηρείται η απόλυτη σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία που έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις αυτές (άρθρο 7 παρ. 7(α) του Ν. 3299/04). 7. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι δυνατόν να καλούνται εκπρόσωποι των επενδυτικών φορέων, υπηρεσιών του Δημοσίου και λοιπών φορέων εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής.

4 848 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 5 Η συγκρότηση της ως άνω Περιφερειακής Γνωμο δοτικής Επιτροπής γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης μη δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Με την απόφαση αυτή ορίζεται επίσης ο γραμματέας της Επιτροπής. (άρθρο 7 παρ. 15 εδ. στ. του Ν. 3299/04). Άρθρο 6 Περιορισμοί για τα μέλη της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής 1. Δεν μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής ως μέλη σύμβουλοι ή φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρή σεων ή έχουν καταρτίσει ή συμμετάσχει στην κατάρτιση επενδύσεων ή έχουν αξιολογήσει ή ελέγξει αιτήσεις υπαγωγής, κατά την τελευταία πενταετία, που έχουν υπαχθεί στο Ν. 2601/1998 ή στον παρόντα Νόμο ή έχουν υποβάλει αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζο νται θέματα των επιχειρήσεων αυτών ή θέματα άλλων επιχειρήσεων ίδιου ή συναφούς αντικειμένου (άρθρο 7 παρ.15 εδ.ζ. του Ν. 3299/04). 2. Τα μέλη της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτρο πής αμείβονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 18 του Ν. 3299/ Στα μέλη και τους εισηγητές της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2429/96 περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής τους κατάστασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 3213/2003 (άρθρο 7 παρ. 15 εδ.η. του Ν. 3299/04). Άρθρο 7 Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα λείται πρόσθετη επιβάρυνση του Κρατικού προϋπολο γισμού. Άρθρο 8 Από την έκδοση της κατά άρθρο 5 της πιο πάνω από φασης συγκρότησης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παρούσας απόφασης, παύουν να ισχύουν οι προηγούμε νες σχετικές αρχικές ή τροποιητικές αποφάσεις. Άρθρο 9 Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί ευση στην Εφημερίδα της Ηράκλειο, 26 Ιανουαρίου 2010 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ F Αριθμ. οικ. 1142/427 (4) Ανάθεση αρμοδιοτήτων στη Διεύθυνση Αθλητισμού. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 1.Τις διατάξεις: α) Του Ν.3200/55 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως» όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. β) Του Π.Δ. 30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη σης» όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. γ) Του Ν.2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Φ.Ε.Κ. 45/Α ) 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λει τουργίας των Υπηρεσιών της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυ τοδιοίκησης Αθηνών Πειραιώς / Νομαρχιακού Διαμερί σματος Πειραιά όπως ισχύει (ΦΕΚ 1954/Β / ). 4. Τις διατάξεις του Ν. 3274/2004 «Οργάνωση και λει τουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού» (ΦΕΚ 195/Α /2004) 5. Την υπ αρ. πρωτ. 3/ Απόφαση Νομάρχη Πειραιά περί ορισμού Αντινομαρχών 6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τις αρμοδιότητες σε θέματα της Διεύ θυνσης Αθλητισμού του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Πειραιά ως εξής: Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΑΡΧΗ 1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών Γυμναστη ρίων Σχολών Εκμάθησης αναγνωρισμένων ή μη Αθλη μάτων, σε φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, σε ΟΤΑ α και β βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις. 2. Ανανέωση και επέκταση άδειας λειτουργίας ιδιωτι κών Γυμναστηρίων Σχολών Εκμάθησης αναγνωρισμέ νων ή μη Αθλημάτων, σε φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, σε ΟΤΑ α και β βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις. 3. Επέκταση ή μεταφορά Ιδιωτικών Γυμναστηρίων Σχολών Εκμάθησης Αθλημάτων σε νέο κτίριο. 4. Μεταβίβαση άδειας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων Σχο λών Εκμάθησης Αθλημάτων. 5. Συγκρότηση α) ειδικής επιτροπής πιστοποίησης και ελέγχου και β) τριμελών υποεπιτροπών του άρθρου 9 του Π.Δ. 219/ Έγγραφα τα οποία αφορούν στην υποβολή ερωτη μάτων ως προς στην ερμηνεία των κείμενων διατάξε ων ή προτάσεων καθώς και κάθε έγγραφο, επιστολή, υπόμνημα ιδιάζουσας σημασίας προς τα Υπουργεία, Περιφέρεια, ΝΠΔΔ, Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμούς, Δικαστήρια και το Νομαρχιακό Συμβούλιο ως και τα απαντητικά έγγραφα στις ανωτέρω Υπηρεσίες. 7. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης και την χο ρήγηση παντός είδους άδειας στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας. 8. Απόφαση για την εισήγηση προς το Πρωτοδικείο διάλυσης Αθλητικού Σωματείου σύμφωνα με το άρθρο 105 του Αστικού Κώδικα. 9. Άσκηση σε ειδικές περιπτώσεις κάθε αρμοδιότητας από εκείνες οι οποίες ανατίθενται στον Αντινομάρχη και στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας. 10. Επιβολή άμεσης διακοπής εργασιών σε Ιδιωτικά Γυ μναστήρια Σχολές Εκμάθησης Αθλημάτων, με σφράγι ση σε περίπτωση λειτουργίας τους χωρίς άδεια.(π.δ.) 11. Επιβολή προστίμου και προσωρινής ανάκλησης άδειας λειτουργίας μέχρι αποκατάστασης της νομι μότητας, σε ιδιωτικά Γυμναστήρια Σχολές Εκμάθησης Αθλημάτων σε ενδεχόμενη διαπίστωση πώλησης βιτα μινών και συμπληρωμάτων διατροφής. Σε περίπτωση υποτροπής επιβολή της οριστικής ανάκλησης άδειας λειτουργίας. (Π.Δ.).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 849 Β. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗ 1. Άσκηση Διοικητικού και Διαχειριστικού ελέγχου στα πάσης φύσεως Πρωτοβάθμια αθλητικά σωματεία. 2. Έλεγχος και εποπτεία σε Ιδιωτικά Γυμναστήρια Σχολών Εκμάθησης αναγνωρισμένων ή μη Αθλημάτων, σε φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, σε ΟΤΑ α και β βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις. 3. Έλεγχος και εποπτεία Αθλητικών Σωματείων. 4. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλή λων. 5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών της Υπηρεσίας. 6. Εισήγηση στη Νομαρχιακή Επιτροπή για το διορισμό δικηγόρου για την διάλυση Αθλητικού Σωματείου. 7. Το εισηγητικό στο Νομάρχη για τη διάλυση Αθλη τικού Σωματείου. 8. Την εισήγηση προς τις αρμόδιες αρχές εφαρμογής κυρώσεων προς τα πρωτοβάθμια σωματεία, όταν είναι παράτυπη η λειτουργία τους. 9. Υπομνηστικά έγγραφα για όλα τα θέματα αρμοδι ότητάς του. 10. Η εισήγηση στα Νομαρχιακά Όργανα για την Ανάπτυ ξη συνόλου δράσεων στους τομείς της συμμετοχής, της πληροφόρησης, της αξιοποίησης του Ελεύθερου χρόνου, της ενθάρρυνσης και της υποστήριξης της επιχειρηματι κότητας των νέων σε συνεργασία με άλλους φορείς. 11. Εντολή Έκτακτου Ελέγχου σε ιδιωτικά δημοτικά γυμναστήρια αθλητικές σχολές. 12. Εντολή ελέγχου σε αθλητικά σωματεία. 13. Απαντήσεις σε αιτήσεις πολιτών επί σοβαρών πε ριπτώσεων ή γενικότερου ενδιαφέροντος. Γ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1. Απαντήσεις σε αιτήματα υπαλλήλων ή πολιτών σχε τικά με υπόθεσή τους. 2. Χορήγηση πάσης φύσεως αδειών στους Υπαλλή λους της Δ/νσης του. 3. Την παρακολούθηση και αξιοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4. Διαβιβαστικά έγγραφα σχετικά με τις διαδικασίες για την έκδοση των προαναφερόμενων αδειών καθώς και πάσης φύσεως εγγράφων προς Δημόσιες Υπηρε σίες ΟΤΑ. 5. Προπαρασκευαστικά, πληροφοριακά,διαβιβαστικά και υπομνηστικά έγγραφα για τα θέματα αρμοδιότητας της Δ/νσης. 6. Αναζήτηση πιστοποιητικών από την Υπηρεσία, σύμ φωνα με τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. 7. Πράξεις αρχειοθετήσεως εγγράφων. 8. Πρόκληση σε ακρόαση σύμφωνα με το άρθρο 20 του Συντάγματος. 9. Εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα για την άσκηση αρμοδιοτήτων σε αθλητικά θέματα για την ανάπτυξη του εξωσχολικού αθλητισμού. 10. Θεώρηση βιβλίων των Αθλητικών Ενώσεων Αθλη τικών Ομοσπονδιών και οργανωτικών εκτελεστικών επι τροπών. 11. Θεώρηση βιβλίων των Αθλητικών Σωματείων. 12. Αίτημα προς την Νομαρχιακή Επιτροπή για τον ορισμό δικηγόρου για τις υποθέσεις ιδιωτικών γυμνα στηρίων. 13. Αίτημα προς την Νομαρχιακή Επιτροπή για το διορισμό δικηγόρου για το χειρισμό στο Πρωτοδικείο υποθέσεων για τη διάλυση σωματείου. 14. Τα έγγραφα προς τα αθλητικά σωματεία και τις ενώσεις για την αποστολή των δικαιολογητικών προς συμπλήρωση των σχετικών φακέλων που τηρούνται στην Υπηρεσία. Η παρούσα απόφαση ισχύει από της υπογραφής της και καταργεί κάθε προηγούμενη με ανάλογο περιεχό μενο. Πειραιάς, 18 Ιανουαρίου 2010 Ο Νομάρχης ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ F Αριθμ. Οικ. 1593/616 (5) Ανάθεση αρμοδιοτήτων στη Διεύθυνση Πολεοδομίας. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 1. Τις διατάξεις: α) Του Ν.3200/55 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως» όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. β) Του Π.Δ. 30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη σης» όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. γ) Του Ν.2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Φ.Ε.Κ.45/Α ) 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λει τουργίας των Υπηρεσιών της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυ τοδιοίκησης Αθηνών Πειραιώς / Νομαρχιακού Διαμερί σματος Πειραιά όπως ισχύει (ΦΕΚ 1954/Β / ). 4. Τις διατάξεις του Ν. 3274/2004 «Οργάνωση και λει τουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού» (ΦΕΚ 195/Α /2004) 5. Την υπ αρ. πρωτ. 3/ Απόφαση Νομάρχη Πειραιά περί ορισμού Αντινομαρχών 6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τις αρμοδιότητες σε θέματα της Διεύ θυνσης Πολεοδομίας του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Πειραιά ως εξής: Α. Αρμοδιότητες Νομάρχη 1. Απόφαση σύστασης και συγκρότησης επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. (Ε.Π.Α.Ε.) (παρ. 3 αρθ. 3 Ν. 1577/85 ΦΕΚ 210Α/85 και παρ. 1 και 3 αρθ. 1 της Κ.Υ.Α /1530/87 ΦΕΚ 482Δ/87). 2. Απόφαση ορισμού του Προέδρου και των μελών του ΣΧΟΠ του οικείου Νομού. (παρ. 2 αρθ. 4 της Υ.Α /1151/83 ΦΕΚ 767Β/83, όπως ισχύει σήμερα). 3. Άσκηση σε ειδικές περιπτώσεις κάθε αρμοδιότητας από εκείνες οι οποίες ανατίθενται με την παρούσα από φαση στον Αντινομάρχη και στο Προϊστάμενο. 4. Οι εγκρίσεις μετακίνησης εκτός έδρας και χορή γηση πάσης φύσεως άδειας στον προϊστάμενο της υπηρεσίας. 5. Τις απαντήσεις σε αιτήσεις πολιτών επί σοβαρών περιπτώσεων ή γενικότερου ενδιαφέροντος. 6. Συγκρότηση τετραμελούς Επιτροπής για την εκδί καση ενστάσεων κατά εκθέσεως αυτοψίας. (παρ. 4 αρθ. 2 Π.Δ/γμα , ΦΕΚ. 291Δ/83 όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.1 του Π. Δ/γματος , ΦΕΚ.10Δ/86). 7. Τα έγγραφα τα οποία αφορούν στην υποβολή ερω

6 850 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τημάτων ως προς στην ερμηνεία των κείμενων διατά ξεων ή προτάσεων καθώς και κάθε έγγραφο, επιστολή, υπόμνημα ιδιάζουσας σημασίας προς τα Υπουργεία, Περιφέρεια, ΝΠΔΔ, Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμούς και το Νομαρχιακό Συμβούλιο ως και τα απαντητικά έγγραφα στις ανωτέρω Υπηρεσίες Β. Αρμοδιότητες Αντινομάρχη BI. Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού. 1. Απόφαση με την οποία είναι δυνατόν να ορίζεται πλάτος κοινοχρήστου χώρου μεγαλύτερο από το προ βλεπόμενο από τις παρ. 1 και 2 του αρθ.6 του από Π.Δ/τος όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει (παρ.3 αρθ. 1 του από Π.Δ/τος ΦΕΚ. 293Δ/89). 2. Απόφαση έγκρισης παραχώρησης τμήματος άρτιου και οικοδομήσιμου οικοπέδου για δημιουργία κοινόχρη στου χώρου χωρίς αποζημίωση του ιδιοκτήτη του. (αρθ. 6 του από Π. Δ/τος ΦΕΚ.18 ΙΔ/85, όπως τροποποι ήθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 1 του από Π.Δ/τος, ΦΕΚ 293Δ/89). 3. Απόφαση καθορισμού ελαχίστης απόστασης των κτιρίων από το όριο των υφιστάμενων κοινοχρήστων χώρων ή από τον άξονα της οδού σε οικισμούς μέχρι 2000 κατοίκους, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για λό γους κυκλοφοριακούς, περιβαλλοντικούς, αρχιτεκτονι κούς και φυσιογνωμίας του οικισμού. (αρθ.6 του από Π.Δ/τος, ΦΕΚ.181Δ/85, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 περ. γ του αρθ. 1 του από Π.Δ/τος, ΦΕΚ. 293Δ/89). 4. Απόφαση καθορισμού πλάτους ζώνης σε οικισμούς κάτω από κατοίκων εντός της οποίας απαγορεύ εται η ανέγερση βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκατα στάσεων μέσης και υψηλής όχλησης (αρθ. 7 του από Π.Δ/τος, ΦΕΚ 181Δ/85, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 του αρθ.11 του από Π.Δ/τος ΦΕΚ. 293Δ/89). 5. Απόφαση επιβολής αναστολής χορήγησης οικοδο μικών άδειων και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στις περιπτώσεις όπου ο Νομάρχης σύμφωνα με τα οριζό μενα από τις σχετικές διατάξεις, έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τροποποιήσεις σχεδίων ή τροποποιήσεις και καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης ή και προκηπίων (παρ. 15 αρθ.8 του Ν. 1512/85 ΦΕΚ. 4Α/85). 6. Απόφαση έγκρισης ή απόρριψης της προκαταρτι κής πρότασης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για ανάπλαση περιοχής. (παρ.4 του αρθ. 9 του Ν.2508/ , ΦΕΚ.124Α/97). 7. Απόφαση έγκρισης της προκαταρτικής πρότασης ανάπλασης. (παρ.5 του αρθ.9 του Ν.2508/ , ΦΕΚ. 124Α/97). 8. Απόφαση για αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδει ών στην περιοχή της προκαταρτικής πρότασης ανάπλα σης. (παρ. 8 του αρθ. 9 του Ν. 2508/ , ΦΕΚ. 124Α/97). 9. Απόφαση έγκρισης πολεοδομικής μελέτης ανάπλασης. (παρ. 2 του αρθ. 11 του Ν. 2508/ , ΦΕΚ. 124Α/ 97). 10. Πράξη του Νομάρχη στην περίπτωση που έχει εγκρίνει την προκαταρτική πρόταση ανάπλασης για καθορισμό των ορίων των ζωνών άσκησης του δικαιώ ματος προτίμησης και οι κατηγορίες ακινήτων, για τις οποίες ισχύει το δικαίωμα αυτό (παρ. 1 του αρθ. 12 του Ν.2508/ , ΦΕΚ. 124Α/97). 11. Απόφαση για κατάρτιση πολεοδομικής μελέτης αναμόρφωσης προβληματικής περιοχής εντός σχεδίου πόλεως ή εντός οικισμών προ του (παρ. 2 του αρθ. 15 του Ν. 2508/ , ΦΕΚ. 124Α/97). 12. Απόφαση αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδει ών μετά την πρόταση υπαγωγής περιοχής για πολε οδόμηση ως προβληματικής. (παρ. 3 του αρθ. 15 του Ν.2508/ ΦΕΚ. 124Α/97). 13. Απόφαση περί του σύννομου της μεταβίβασης της κυριότητας γηπέδων επί των οποίων ο ιδιοκτή της σχημάτισε ή αναγνώρισε ή επιδιώκει τον σχημα τισμό κοινόχρηστων χώρων (παρ.4 του αρθ.20 του από Ν. Δ/τος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΝΔ. 532/70 ΦΕΚ. 103Α/70 και του ΒΔ. 712/70 ΦΕΚ. 150Α/70). 14. Κρίση ενστάσεων κατά αποφάσεων της τεχνικής υπηρεσίας, με τις οποίες διευκρινίζονται τα όρια και η ζώνη πέριξ των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων όπου επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών δομήσεως υπό ορισμένους όρους και περιορισμούς. (παρ. 5 αρθ. 14 του από Ν.Δ/τος σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.Δ. 532/70 ΦΕΚ 103Α /70 και το Β.Δ. 712/70 ΦΕΚ 150Α/70). 15. Απόφαση χαρακτηρισμού οδού ως προϋφισταμέ νης του 1923 (παρ. 4 αρθ. 20 του από Ν. Δ/τος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.Δ. 532/70, ΦΕΚ. 103Α/70 και το Β.Δ. 712/70, ΦΕΚ. 150Α/70). 16. Έγκριση και τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου καθώς και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3044/ Προσωρινή αναστολή εφαρμογής εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε περίπτωση αμφιβολιών που οφείλονται ή σε ατελή εφαρμογή αυτού ή σε ελλείψεις του τοπογραφικού χάρτη ή σε διαφορές μεταξύ του σχεδίου και της επί του εδάφους πραγματικής κατάστα σης. (παρ.1 αρθ.6 του από Ν.Δ/τος σε συνδυασμό με τον Ν.Δ. 532/70 ΦΕΚ 103Α/70 και το ΒΔ 712/70 ΦΕΚ 150/70). 18. Καθορισμός των κυριότερων Κοινοτικών ή Δημοτι κών οδών (αρθ. 1 παρ.2 δδ του Π. Δ./τος της 24/ «Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κείμενων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφιστά μενων προ του έτους 1923 οικισμών» (ΦΕΚ. 270Δ/85). 19. Έγκριση και τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου καθώς και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3044/2002. ΒΙΙ. Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών 1. Απόφαση κατά τις διατάξεις του ΑΝ.410/68 για τον χαρακτηρισμό ως μη κατεδαφιστέων υπογείων σταθμών αυτοκινήτων μικρού και μεσαίου μεγέθους, που κατα σκευάστηκαν προς εξυπηρέτηση των αναγκών του κτιρί ου που στεγάζονται κατά παράβαση των διατάξεων του ΓΟΚ και εφόσον δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της κατασκευής, (αρθ. 3 Ν. 551/77, ΦΕΚ. 68Α/77). 2. Απόφαση περί οριστικής διατήρησης ή όχι των κτι σμάτων των οποίων η εκδοθείσα άδεια έχει ανακληθεί από την αρμοδία Πολεοδομική υπηρεσία για οποιοδή ποτε λόγο εκτός από υποβληθέντα αναληθή στοιχεία ή ανακριβείς αποτυπώσεις της υπάρχουσας πραγματικής κατάστασης και των οποίων η κατεδάφιση έχει αναστα λεί, (παρ. 7 αρθ. 8 του Ν. 1512/85 ΦΕΚ. 4Α/85). 3. Απόφαση για διάθεση μέσων από οποιοδήποτε τρί το για την κατεδάφιση των αυθαιρέτων κτισμάτων, που αναφέρονται στην παρ.2 του αρθ.15 του Ν. 1337/83 (παρ. 2 αρθ. 4 του από Π.Δ/τος, ΦΕΚ. 291Α/83). 4. Έγκριση δημιουργίας συνεργείων κατεδάφισης και

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 851 παροχής σ αυτά κάθε δυνατής αρωγής (παρ. 1 αρθ. 4 του από Π.Δ/τος, ΦΕΚ. 291Α/83). 5. Απόφαση συγκρότησης επιτροπής για χορήγηση αδειών περίφραξης σε απόσταση 500μ. από ακτή ή λίμνη. (παρ. 4 αρθ. 4 Π.Δ. 236/94, ΦΕΚ. 95Α/1994). 6. Απόφαση κατεδάφισης περιφράξεων που εμποδί ζουν την πρόσβαση προς τις ακτές ή την όχθη της λίμνης και απόφαση επί ενστάσεως κατά της πρώτης. (παρ. 7 αρθ. 23 Ν. 1337/83, ΦΕΚ.33Α/ και αρθ. 3 Απόφασης 44353/1812/ , ΦΕΚ. 466Β/ ). 7. Απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαί ρετων κατασκευών, σύμφωνα με τη διάταξη του Α.Ν. 410/68 για το τμήμα που είναι ή ήταν σύμφωνο με τις πολεοδομικές διατάξεις. 8. Απόφαση εξαίρεσης ή όχι από την κατεδάφιση αυ θαιρέτων κατασκευών σύμφωνα με τις διατάξεις τις παρ.3 του αρθ. 16 του Ν.1337/83 (ΦΕΚ. 33Α/83) όπως τροποποιήθηκε με την παρ.6 του αρθ. 5 του Ν.2052/92 (ΦΕΚ. 94Α/92). 9. Απόφαση εξαίρεσης ή όχι από την κατεδάφιση για «αυθαίρετα κτίσματα που έχουν υπαχθεί στον Ν. 720/77, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου» με την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του αρθ. 16 του Ν. 1337/83. (παρ. 2 αρθ. 20 του Ν. 1337/83, ΦΕΚ. 33Α/83). 10. Απόφαση για τη συνέχιση ή μη εργασιών για κοι νωνικούς λόγους και για την αποπεράτωση αυθαιρέτου κτίσματος που έχει ήδη εξαιρεθεί από την κατεδάφιση κατά τη διαδικασία της παρ. 3 του αρθ. 16 του Ν. 1337/83, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του αρθ.5 του Ν. 2052/92, ΦΕΚ. 94Α/92 (παρ. 2 αρθ. 2 της ΥΑ /3626/85, ΦΕΚ. 172Β/85). 11. Απόφαση για την μετατροπή του επιβληθέντος, σε αυθαίρετο κτίσμα που έχει δηλωθεί με τον Ν.1337/83 και έχει εξαιρεθεί της κατεδάφισης, προστίμου διατήρησης σε εφάπαξ πρόστιμο (παρ. 2 της ΥΑ /3628/85 ΦΕΚ. 172Β/85). 12. Απόφαση για εξαίρεση ή όχι από την κατεδάφιση για αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικών σχεδίων ή εντός ορίων οικισμών πριν από το 1923 που έχουν ανεγερθεί μέχρι της και που δεν έχουν δηλωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 15 του Ν. 1337/83 και εφόσον δεν αντιβαίνουν στους όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής που βρίσκονται (παρ. 5 αρθ. 8 του Ν. 1512/85 ΦΕΚ. 4Α/85). 13. Συμπληρωματική απόφαση, σε περίπτωση που έχει εκδοθεί απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση κτίσματος, (σύμφωνα με την παρ. 8 του αρθ. 9) με την οποία το επιβληθέν πρόστιμο διατήρησης της περί πτωσης β της παρ. 2 του αρθ. 17 του Ν. 1337/83, μπορεί να μετατραπεί σε πρόστιμο εφάπαξ (παρ.6 αρθ.23 Ν. 2300/95 ΦΕΚ. 69Α/95). 14. Απόφαση έγκρισης για την εξαίρεση ή όχι από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών αν πρόκειται για μικρές παραβάσεις (παρ. 8 αρθ. 9 Ν. 1512/85 ΦΕΚ. 4Α/85). ΒΙΙΙ. Τμήματος Χορήγησης Αδειών 1. Απόφαση καθορισμού των συγκεκριμένων οικοδο μών, των οποίων οι όψεις πρέπει, να αποπερατώνονται κατά τις παρ. 5 και 7 του αρθ.22 του Ν. 1577/85 (παρ. 9 αρθ. 22 του Ν. 1577/85, (παρ. 9 αρθ. 22 του Ν. 1577/85). 2. Απόφαση παρέκκλισης από τις πολεοδομικές δι ατάξεις για τα νοσοκομειακά ή σχολικά ή προνοιακού χαρακτήρα κτίρια ή αθλητικές εγκαταστάσεις του δη μόσιου τομέα και για ειδικά κτίρια. (Ν. 1577/85 άρθρα 21 & 1 και 2). 3. Απόφαση με την οποία κατ εξαίρεση επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση υφιστάμενων βιομηχα νικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων μέσης ή υψηλής όχλησης σε οικισμούς μέχρι 2000 κατοίκους (αρθρ.7 του Π.Δ/τος από ΦΕΚ 181Δ/85 που τροποποι ήθηκε με την παρ. 4 άρθρ. 1 του από Π. Δ/τος ΦΕΚ 293Δ/89). ΒΙV. Γραφείου Επικινδύνων Κατασκευών 1. Απόφαση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο επικίνδυνης ετοιμόρροπου οικοδομής. (αρ. 7 Π.Δ. 13/ , ΦΕΚ. 153Α /29). ΒV. Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας. 1. Οι εγκρίσεις μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλ λήλων. 2. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών. BVI. Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών 1. Σύσταση κτηματικής ομάδας και η απόφαση περί της εφαρμογής πράξης ομαδικής τακτοποίησης οικοπέ δων (άρθρ.49 παρ.2 & 3 του από Ν.Δ/τος σε συν δυασμό με τις διατάξεις του Ν.3200/55 ΦΕΚ 97Α /55). 2. Συγκρότηση επιτροπής προσδιορισμού αξίας ακι νήτων (αρθ. 1 Π.Δ. 5/86 ΦΕΚ 17Α/86). 3. Συγκρότηση επιτροπής για την εκτίμηση της αξίας των συνεισφερομένων σε αστικό αναδασμό ακινήτων. (παρ. 1 αρθ. 1 Π.Δ. 422/94 ΦΕΚ 240Δ/94). Επίσης στην αρμοδιότητα του Αντινομάρχη είναι: Τα έγγραφα τα οποία αφορούν στην υποβολή υπο μνημάτων, απόψεων και προτάσεων προς τα Δικαστή ρια. Γ. Αρμοδιότητες Διευθυντού ΓΙ. Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού. 1. Διόρθωση ρυμοτομικού σχεδίου λόγω διαφορών που παρουσιάζονται μεταξύ αυτού και του σχεδίου που έχει εφαρμοστεί στο έδαφος (αρθ.6 παρ. 1 του από Ν. Δ/τος, σε συνδυασμό με το αρθ. 4 παρ.1 του από Δ/τος περί τρόπου διορθώσεως ασυμφωνιών υφισταμένων μεταξύ του εγκεκριμένου σχεδίου και του επί του εδάφους εφαρμοσθέντος τοιούτου). ΓΙΙ. Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών 1. Κύρωση πινακίδων εφαρμογής εγκεκριμένων ρυμο τομικών σχεδίων (άρθρ. 5 του από Ν.Δ/τος ΦΕΚ 228Α/23, σε συνδυασμό με το Ν.Δ.532/70 ΦΕΚ 103Α/70 και το Β.Δ. 712/70 ΦΕΚ 150Α/70). 2. Καθορισμός υψομετρικής θέσης οδών, πλατειών κλπ κοινοχρήστων χώρων προς εφαρμογή των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων (παρ.1 και 2 του αρθ. 4 του από Ν. Δ/τος σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.Δ. 532/70, ΦΕΚ.103Α/70 και του Β.Δ. 712/70, ΦΕΚ. 150Α/70). 3. Κύρωση ή ακύρωση πράξης αναλογισμού αποζημιώ σεων και η κρίση των κατ αυτής υποβληθέντων ενστά σεων (παρ.2 αρθ. 34 του από Ν. Δ/τος σε συν δυασμό με τις διατάξεις του αρθ.114 του από 5/ Δ/τος, ΦΕΚ. 200Α/49 και του Ν. 3200/55 ΦΕΚ.97Α/55). 4. Απόφαση επί ενστάσεων κατά πράξεων τακτοποί ησης ή προσκύρωσης οικοπέδων (παρ. 2 αρθ. 46 του από Ν. Δ/τος σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρθ. 114 του από 5/ Δ/τος ΦΕΚ. 200Α/49 και του Ν. 3200/55 ΦΕΚ. 97Α/55). 5. Απόφαση χαρακτηρισμού ως οικοδομήσιμων οικο

8 852 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) πέδων πανταχόθεν αποκλεισμένων από των οδών του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. (παρ.5 των ενοποιημένων άρθρων 34, 44, 45 του από Ν. Δ/τος σε συνδυα σμό με τις διατάξεις του Ν.Δ. 532/70, ΦΕΚ.103Α/70 και το Β.Δ. 712/70, ΦΕΚ. 150Α/70) και κύρωση πρωτοκόλλου αδυνάτου τακτοποίησης. 6. Κύρωση πράξεων εφαρμογής των πολεοδομικών μελετών που εγκρίθηκαν με τις διατάξεις του Ν.1337/83, του Π.Δ. 16/ (ΦΕΚ.416Α/85) και του από 20/8/85 Π. Δ/τος (ΦΕΚ. 414Δ/85) και κρίση των κατ αυτών υποβλη θεισών ενστάσεων (αρθ. 12 παρ. 7 του Ν. 1337/83, όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ.4 παρ. α του Ν. 1772/88, ΦΕΚ. 91/88 και ακολούθως με την παρ. 5 του αρθ. 6 του Ν. 2242/94 ΦΕΚ.162Α/94). 7. Απόφαση κύρωσης της πράξης εφαρμογής πολεο δομικής μελέτης. (παρ. 4 του αρθ. 7 του Ν. 2508/ , ΦΕΚ. 124Α/97). 8. Κύρωση μεμονωμένων πράξεων εφαρμογής καθώς και έκδοση απόφασης για την κατ εξαίρεση σύνταξη τους άρθρο 12 του Ν.1337/83 και Εγκύκλιο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 34/ Έκδοση διορθωτικής πράξης για καταχώρηση στη μερίδα των ιδιοκτητών εκείνων των ιδιοκτησιών που στις πράξεις εφαρμογής αναγράφονται με ελλιπή στοι χεία ή με την ένδειξη άγνωστος (αρθ.4 του Ν. 1772/88 ως συμπλήρωση της παρ.7 του αρθ. 12 του Ν. 1337/83, ΦΕΚ. 21Α/83). ΓΙΙΙ. Τμήματος Χορήγησης Αδειών 1. Απόφαση για παράταση προθεσμίας πέρα των εννέα μηνών που ορίζει το από 13/7/93 Π.Δ/γμα περί «Τρόπου έκδοσης άδειων και ελέγχου των ανεγειρόμενων οικο δομών», για την επιστροφή του φακέλου οικοδομικής αδείας στον ιδιοκτήτη κατόπιν αιτιολογημένης εισή γησης από την Υπηρεσία και εφόσον η καθυστέρηση χορήγησης οικοδομικής αδείας οφείλεται σε ανώτερη βία για τους ενδιαφερομένους ή σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή άλλων υπηρεσιών. (αρθ. 3 παρ. 8 του από Π.Δ/τος ΦΕΚ. 795Δ/93). 2. Απόφαση για παράταση ισχύος της οικοδομικής αδείας για όσο διάστημα δεν έχουν διακοπή οι οικο δομικές εργασίες με υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη. (παρ. 7 αρθ 5 Π.Δ , ΦΕΚ 795Δ/93, όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ ΦΕΚ 123Δ/95) 3. Απόφαση για την επάρκεια του τεχνητού φωτισμού και αερισμού σε ειδικά κτήρια που δεν υπάρχει αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο της λειτουργικότητας (άρθρο 11 της απόφασης 3046/304/ , όπως τροποποιή θηκε με την παρ. 6 της Υ.Α /3068/ , ΦΕΚ 535Β/89). Επίσης στην αρμοδιότητα του Διευθυντού είναι: 1. Η χορήγηση πάσης φύσεως αδειών στους υπαλλή λους της υπηρεσίας. 2. Η υπογραφή όλων των υπομνηστικών και διαβιβα στικών εγγράφων. 3. Η υπογραφή όλων των εγγράφων που γενικώς αρ χειοθετούνται. 4. Τις απαντήσεις σε αιτήματα υπαλλήλων ή πολιτών σχετικά με υποθέσεις τους. 5. Παραλαβή δικογράφων. Αρμοδιότητα που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα Απόφαση ασκείται από τον Νομάρχη. Η παρούσα απόφαση ισχύει από της υπογραφής της και καταργεί κάθε προηγούμενη με ανάλογο περιεχό μενο. Πειραιάς, 19 Ιανουαρίου 2010 Ο Νομάρχης ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 396 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3207 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμε νης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός των ορίων της χερσαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 215 14 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένοι ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1188 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.941/ΨΣ6173 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 175 3 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 107892/571 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 405 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14-10-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 222 9 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση των Ο.Τ. 30 και Ο.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.03 10:13:19 EET Reason: Location: Athens : 6 4653 7-1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Αθήνα, 29/10/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 110697/859 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 58 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση αγροτικής οδού ως προϋπάρχουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 18 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.).

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Αθήνα, 29-7 - 1996 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ Αριθ.Πρωτ. Δ17α/02/64/Φ.Ν.294 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΛΛΑΔΟΣ , πράξη «Πρόγραμμα Κοινοπραξιών Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΛΛΑΔΟΣ , πράξη «Πρόγραμμα Κοινοπραξιών Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μεσογείων 14-18 115 10 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2004 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2004 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2004 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.:6206/Α32/3716Κ03 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα : Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 21 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.03 10:35:44 EET Reason: Location: Athens : 0 4653 7-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011 Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 30881 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Όπως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 45 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική έγκριση τροποποίησης στο Ο.Τ.7

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδ. Πληροφορίες : Ε. Δημοπούλου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 541 1 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογί ας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 251 21 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Χαρακτηρισμός τμήματος του οικισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αθήνα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Α.Π.: οικ.107886/569 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αθήνα, 20-01-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 6270/72 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 100 10 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 284 10 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, Α.Π.: οικ /558

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, Α.Π.: οικ /558 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 3, ΣΕΛ. 6 ΑΘΗΝΑ 14.10.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Αθήνα,1.12.09 Αρ. Πρωτ.:οικ.8445/B11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 104 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ 3549/12 6 2002 (ΦΕΚ. 717/τ.Δ/ 22 08 2002) απόφασης κήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1198391ΕΞ2013 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/7/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 80022/435 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 81 16 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση όρων δόμησης στο Ο.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 355 17 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ Α.15/3/925/76 Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των ορίων του ποσο στού της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19-12-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ.: 135405/690 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1689 26 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/69/13795 Τροποποίηση της με αρ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/52/28560 (ΦΕΚ 2299/Β /11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 174 3 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 1.916 τ.μ., στη θέση «Βαθύ» περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. Πρωτ: Δ17α/02/279/Φ.2.2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1188 9 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 653/1977 για την τρο ποποίηση της χάραξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14/07/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 789 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 92 18 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αθήνα, 21-7-2016 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 77606/407 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Τ. Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ. Γραφείο

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ. Γραφείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Γραφείο : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ Ταχ. Δ/νση : Mεσογείων 14-18 Αθήνα, 7-10-2010 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/07/2014 Α.Π.: Οικ. 8760/2230. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 14/07/2014 Α.Π.: Οικ. 8760/2230. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 10. 5.2011 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρ. 20725 /B. 979 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΩΤ. & ΗΜΟΣ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Α Α : Ταχ. /νση: Πλ. Συντάγµατος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4019 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 378 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση σχεδίου πόλης Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ /Β.1951/ Ανακατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008.

Αριθμ /Β.1951/ Ανακατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008. Ανακατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008. Αριθμ. 48120/Β.1951 Ανακατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ. 185/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19-5-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/οικ. 52384/575 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής 1. Με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Τμήμα Α Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 1000/22719 ΠΡΟΣ: Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ : ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 1000/22719 ΠΡΟΣ: Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ : ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκη 5-10-2012 Αριθμ.πρωτ.739 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ Β 2552/20-9-2012 στο οποίο δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010). ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΡ1Υ-462 Κατερίνη: 7 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1717 13 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 371 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Τ. Θ. : 3437 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός δράσης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 2012

Απολογισμός δράσης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 2012 Απολογισμός δράσης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 2012 Σας υποβάλλω απολογισμό του έργου της Διεύθυνσης όπως προέκυψε μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία. Παρατηρήσεις Ως πρώτο στόχο για το 2012 είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2015» Μεταξύ των συμβαλλομένων: 1) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας 2) Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Κορακιάνας

Διαβάστε περισσότερα