ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σύπνο Β) Γηα κειέηεο πνπ αλαηίζεληαη θαηά ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3316/05 1α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σύπνο Β) Γηα κειέηεο πνπ αλαηίζεληαη θαηά ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3316/05 1α"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ - ΡΗΕΟΜΤΛΟ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΑΜΠ 2012ΜΠ ΠΡΟΔΚΣΗΜΩΜΔΝΖ ΑΜΟΗΒΖ : ,00 (κε Φ.Π.Α.) ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ (Σύπνο Β) 1 Γηα κειέηεο πνπ αλαηίζεληαη θαηά ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3316/05 1α Σξίπνιε, Ηνχληνο 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ 1

2 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ - ΡΗΕΟΜΤΛΟ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΑΜΠ 2012ΜΠ ΠΡΟΔΚΣΗΜΩΜΔΝΖ ΑΜΟΗΒΖ : ,00 (κε Φ.Π.Α.) ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΖ Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Π ξ ν θ ε ξ ύ ζ ζ ε η αλνηθηή δεκνπξαζία κε αληηθείκελν α) ηελ επηινγή ηξηψλ 2 αλαδφρσλ γηα ηελ εθπφλεζε πξνθαηαξθηηθψλ κειεηψλ 3 θαη β) ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ εθπφλεζε φισλ ησλ ππφινηπσλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο 4 κε ηίηιν: «ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ», ζπλνιηθήο ακνηβήο (θαη απνθνπή ακνηβψλ πξνθαηαξθηηθψλ κειεηψλ (3) θαη πξνεθηηκψκελε ακνηβή φισλ ησλ ππφινηπσλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο) ,00 (κε Φ.Π.Α. 23%) πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ην Ν.3316/2005 θαη ηα εθηειεζηηθά ηνπ δηαηάγκαηα θαη απνθάζεηο, φπσο ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πεξηιεπηηθήο Πξνθήξπμεο γηα δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (Δ.Κ.) 6 θαη κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο θαη θαιεί θάζε ελδηαθεξφκελν λα ππνβάιεη πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ 2

3 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Άξζξν 1 :Κχξηνο ηνπ Έξγνπ Αλαζέηνπζα αξρή Άξζξν 2 :Παξαιαβή ηεπρψλ Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ Άξζξν 3 :Πξνυπνζέζεηο έγθπξεο ζπκκεηνρήο ηξφπνο ππνβνιήο Φαθέινπ ζπκκεηνρήο. Άξζξν 4 :Γηαδηθαζία παξαιαβήο, ειέγρνπ θαηαιιειφηεηαο θαη αλάζεζεο ησλ πξνθαηαξθηηθψλ κειεηψλ (3) Άξζξν 5 :Γηεμαγσγή δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηεο πξνκειέηεο (4) Άξζξν 6 :Οινθιήξσζε - Αθχξσζε- Μεξηθή επαλάιεςε Αλάζεζε Άξζξν 7 :χλαςε θαη ππνγξαθή χκβαζεο Άξζξν 8 :Σεχρε Γηαγσληζκνχ πκβαηηθά ηεχρε Άξζξν 9 :Γιψζζα Γηαδηθαζίαο Άξζξν 10 :Δθαξκνζηέα λνκνζεζία Άξζξν 11 :Σεθκήξην απφ ηελ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β Άξζξν 12 :Αληηθείκελν, θαη απνθνπή θαη πξνεθηηκψκελεο ακνηβέο Υξεκαηνδφηεζε πκβαηηθή πξνζεζκία Άξζξν 13 :Γηαδηθαζία επηινγήο Αλαδφρνπ εθπφλεζεο κειέηεο Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο Άξζξν 14 :Πξνζθνξέο Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ Άξζξν 15 :Ζκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ θαθέισλ ζπκκεηνρήο Άξζξν 16 :Δγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο Άξζξν 17 :Ακνηβή Αλαδφρνπ Σξφπνο πιεξσκήο Άξζξν 18 :Γεκνζηφηεηα Γαπάλεο δεκνζίεπζεο ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ Άξζξν 19 :Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ Άξζξν 20 :Πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ Άξζξν 21 :Δηδηθή Σερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Ηθαλφηεηα (49) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ Άξζξν 22 :Πεξηερφκελν θαθέινπ ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ησλ πξνθαηαξθηηθψλ κειεηψλ (3) Άξζξν 23 :Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ επηινγή αλαδφρσλ πξνθαηαξθηηθψλ κειεηψλ (3) Άξζξν 24 :Πεξηερφκελν θαθέινπ ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο πξνκειέηεο (4) Άξζξν 25 :Κξηηήξηα αλάζεζεο ηεο Πξνκειέηεο (4) Άξζξν 26 :Έιεγρνο λνκηκνπνίεζεο θαη πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο ησλ επηιεγέλησλ αλαδφρσλ πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο (3) Άξζξν 27 :Γηάθνξα ΠΡΟΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ 3

4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Άξζξν 1: Κύξηνο ηνπ Έξγνπ Αλαζέηνπζα αξρή 1.1 Κχξηνο ηνπ Έξγνπ είλαη ε Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 7 Δξγνδφηεο Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ε Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 8 Πξντζηακέλε Αξρή είλαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ θαη ν Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 7/2013) πνπ έρεη έδξα ζηελ Σξίπνιε, νδφο Οπιαξρεγνχ ερηψηε 1. Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία είλαη ην Σκήκα πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. Όξγαλν πνπ απνθαίλεηαη ζηηο αηηήζεηο ζεξαπείαο είλαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ. Αξκφδην Σερληθφ πκβνχιην είλαη ην Σερληθφ πκβνχιην Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. 1.2 Τπεξεζία πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ είλαη ε 9 Γηεύζπλζε Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, ζηελ νπνία ζα θαηαηεζνχλ νη πξνζθνξέο. Οδφο : Οπιαξρεγνχ ερηψηε 1 Σαρ.Κσδ. : Σξίπνιε Σει.- fax : Ζ κεηαβνιή ησλ παξαπάλσ αξρψλ, νξγάλσλ ή ππεξεζηψλ, θαη εθαξκνγή ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, ή ε κεηαζηέγαζή ηνπο ζε άιιε δηεχζπλζε δελ επεξεάδεη ηε λνκηκφηεηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ή ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί ζπλεπεία απηήο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή ή ν εξγνδφηεο αληίζηνηρα ππέρεη ππνρξέσζε λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. Παξάιεηςε ελεκέξσζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ επηθέξεη αθχξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη επαλαπξνθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, κφλν εθ φζνλ έρεη απνδεδεηγκέλα σο απνηέιεζκα ηελ παξαθψιπζε ελδηαθεξνκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ. 1.3 Γηα ηηο αλάγθεο θαηαλφεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, νη παξαθάησ φξνη έρνπλ ηελ αληίζηνηρε ζεκαζία: α-δλδηαθεξφκελνο: Κάζε ελδηαθεξφκελν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ή έλσζε πξνζψπσλ ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα (ζχκπξαμε ή θνηλνπξαμία) πνπ πξνηίζεηαη λα ιάβεη κέξνο ζηε παξνχζα δηαδηθαζία. β-γηαγσληδφκελνο: Ο ελδηαθεξφκελνο πνπ έρεη ππνβάιεη θάθειν ζπκκεηνρήο, είηε πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλε επηρείξεζε (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν), είηε γηα ζχκπξαμε ή θνηλνπξαμία θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ. γ-σεχρε δηαγσληζκνχ: Σα πεξηγξαθφκελα ζην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαζίζηαηαη ζπκβαηηθά. ηεχρε, πνπ κεηά ηελ δ-δπηηξνπή: Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, πνπ ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν.3316/05. ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ 4

5 Άξζξν 2 : Παξαιαβή ηεπρώλ Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ 2.1 Σν έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο δηαηίζεληαη απφ ηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, νδφο Οπιαξρεγνχ ερηψηε 1 Σξίπνιε 22100, πιεξνθνξίεο: Α. Παπαδεκεηξίνπ, Δ. ίδεξε, Αζ. Παπαπαλαγηψηνπ, ηειέθσλν , ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Σα δε ππφινηπα ηεχρε είλαη αλαξηεκέλα ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ftp:// /meletes/ Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ην έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, κέρξη θαη νθηώ (8) εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, απφ ηα γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, 10 δειαδή ζπγθεθξηκέλα κέρξη ηηο Ζ Τπεξεζία πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο εληφο έμη (6) ην πνιχ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ζρεηηθήο αίηεζεο. 2.2 Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ θαη ηαρπδξνκηθψο ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ δηαηίζεληαη, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ ππεξεζία ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο ηεο δαπάλεο αλαπαξαγσγήο θαη απνζηνιήο. 12 Ζ Τπεξεζία παξαδίδεη ην έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζηα γξαθεία ηεο, ζηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ηεο επηινγήο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ρσξίο λα θέξεη επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημή ηνπο. 2.3 Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη γηα ην θάθειν ηνπ έξγνπ πνπ βξίζθεηαη ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο θαη λα ιακβάλνπλ θσηναληίγξαθα ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, κέρξη θαη νθηψ (8) εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, δειαδή ζπγθεθξηκέλα κέρξη ηηο Μέρξη ηελ εκέξα απηή κπνξνχλ επίζεο λα δεηνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, ππνβάιινληαο γξαπηψο εξσηήζεηο ζηελ ππεξεζία πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ, ή λα ηελ επηζθέπηνληαη γηα λα εμεηάζνπλ νπνηαδήπνηε απφ ηα ηεχρε ζε ζρέζε κε ην πξνο αλάζεζε αληηθείκελν, χζηεξα απφ ζπλελλφεζε. Αλ ππνβιεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο εκπξφζεζκα εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο, δεηήκαηα γεληθνχ ελδηαθέξνληνο (φηη αθνξνχλ δειαδή θαη άιινπο ελδηαθεξφκελνπο), νη γξαπηέο απαληήζεηο ηεο ππεξεζίαο ζα θνηλνπνηνχληαη κέζσ 13 fax ή ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο πνπ παξέιαβαλ ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη θαη έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, δειαδή κέρξη ηηο Οη δηαγσληδφκελνη δελ δηθαηνχηαη λα επηθαινχληαη πξνθνξηθέο απαληήζεηο ή δηεπθξηλίζεηο ηεο ππεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ. 2.4 Δλζηάζεηο θαηά ηεο Πξνθήξπμεο (θαηά ηελ παξαγξ. 5 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.3316/05) κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη κέρξη θαη 7 κέξεο πξηλ ην δηαγσληζκό ήηνη κέρξη Αλ ε Π.Α. δελ απνθαλζεί επί ηεο ελζηάζεσο κέρξη θαη 2 εκέξεο πξν ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζεσξείηαη φηη απέξξηςε ζησπεξψο ηελ έλζηαζε. 2.5 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ ηνπ θαθέινπ ηνπ έξγνπ. Ο θάθεινο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 4 ηνπ Ν.3316/05: 1. Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ ηεο πξνο αλάζεζε Μειέηεο Σεθκεξίσζε ηεο ζθνπηκφηεηαο ηνπ έξγνπ 3. Πξφγξακκα απαηηνπκέλσλ κειεηψλ 4. Σεχρνο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 5. Υάξηεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ 5

6 Άξζξν 3: Πξνϋπνζέζεηο έγθπξεο ζπκκεηνρήο ηξόπνο ππνβνιήο Φαθέινπ ζπκκεηνρήο. 3.1 Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία, νη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ θάθειν ζπκκεηνρήο θαηά ηξφπν ζχκθσλν κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο, κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο. Οη πεξηπηώζεηο απνθιεηζκνύ απφ ηε δηαδηθαζία επηζεκαίλνληαη ξεηώο ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε. Απνθιείνληαη επίζεο εθφζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη ξεηψο απφ δηαηάμεηο λόκνπ αθφκα θαη αλ δελ πεξηιακβάλεηαη ξεηψο αλαθνξά ζηελ παξνχζα. ε θάζε άιιε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ξήηξεο θαη φξνπο ηεο πξνθήξπμεο νη δηαγσληδφκελνη δελ απνθιείνληαη θαη ε Τπεξεζία δεηά ηελ ζπκπιήξσζε ή δηεπθξίληζε ησλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.6 ηεο παξνχζαο. Ο θάθεινο ζπκκεηνρήο θάζε Γηαγσληδφκελνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο δχν επηκέξνπο θιεηζηνχο θαθέινπο: α- Φάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο β- Φάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο Σν πεξηερφκελν θαζελφο απφ ηνπο θαθέινπο ζπκκεηνρήο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 22 ηεο παξνχζαο. Δπί ησλ επί κέξνπο θαθέισλ αλαγξάθνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α- Σν πεξηερφκελν (ηίηινο) ηνπ θαθέινπ β- Ζ Δπσλπκία - ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ηειέθσλν fax ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο, ηα ζηνηρεία φισλ ησλ κειψλ ηεο. γ- Ο ηίηινο ηεο ππφ αλάζεζε κειέηεο Αλ ζε θάπνηνπο θαθέινπο δελ αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία απηά, ζεκεηψλνληαη θαηά ην άλνηγκα ηνπ θαθέινπ απφ ηελ επηηξνπή. 3.2 Οη θάθεινη ζπκκεηνρήο ππνβάιινληαη κε νπνηαλδήπνηε ηξφπν αξθεί λα πεξηέιζνπλ ζην πξσηόθνιιν ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα (πξνζεζκία) πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 15. Ζ Τπεξεζία δελ θέξεη επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θαθέισλ κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπο, νχηε γηα νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε αθίμεσο απηψλ θαη νη δηαγσληδφκελνη θέξνπλ απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε ηεο έγθπξεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο. Δθπξφζεζκε άθημε θαη πξσηνθφιιεζε θαθέινπ ζπκκεηνρήο έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκό ηνπ δηαγσληδφκελνπ, αθφκε θαη αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλψηεξεο βίαο γηα ηελ θαζπζηέξεζε. Αλ ε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο δελ θαηαζηεί δπλαηή ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ιφγνπο αλψηεξεο βίαο (φπσο απεξγία ησλ ππαιιήισλ) αλαβάιιεηαη γηα ηελ ίδηα εκέξα θαη ψξα ηεο επφκελεο εβδνκάδαο θαη αλ ε εκέξα απηή είλαη αξγία ηελ πξψηε επφκελε εξγάζηκε εκέξα. ηελ πεξίπησζε απηή ε Τπεξεζία ελεκεξψλεη κε fax ή φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα ηελ αλαβνιή θαη ηελ εκέξα θαη ψξα ηεο λέαο ζπλεδξίαζεο. Φάθεινη ζπκκεηνρήο πνπ ηπρόλ ζα πεξηέιζνπλ ζην πξσηόθνιιν κεηά ηελ ώξα θαη εκεξνκελία πνπ έρνπλ νξηζζεί ζην άξζξν 15 ζεσξνύληαη άθπξνη θαη νη δηαγσληδόκελνη απνθιείνληαη κε ζρεηηθή αλαθνξά θαη κλεία ηνπ ιόγνπ απνθιεηζκνύ ζην πξαθηηθό Η. ε πεξίπησζε πνπ ην θψιπκα πθίζηαηαη θαη θαηά ηελ λέα εκέξα θαη ψξα ε σο άλσ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη. Άξζξν 4: Γηαδηθαζία παξαιαβήο, ειέγρνπ θαηαιιειόηεηαο θαη αλάζεζεο ησλ πξνθαηαξθηηθώλ κειεηώλ (3) 4.1 Ζ έλαξμε ηεο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο θεξχζζεηαη, απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο, νπφηε ε Δπηηξνπή παξαιακβάλεη ηνπο θαθέινπο ζπκκεηνρήο πνπ ππνβιήζεθαλ ή απεζηάιεζαλ ζην Πξσηφθνιιν. ε πεξίπησζε αζξφαο πξνζέιεπζεο δηαγσληδνκέλσλ ζην Πξσηφθνιιν θαηά ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο, κε επζχλε ηεο Δπηηξνπήο ζα πξσηνθνιινχληαη θαη ζα ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ 6

7 παξαιακβάλνληαη νη θάθεινη ζπκκεηνρήο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ πξνζήιζαλ ζην Πξσηφθνιιν εγθαίξσο, δειαδή πξηλ ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο. 4.2 Ζ Δπηηξνπή ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, ειέγρεη θαη αξράο ην εκπξφζεζκν ηεο θαηάζεζεο ηνπ θαθέινπ ζπκκεηνρήο, αξηζκεί θαη κνλνγξαθεί φινπο ηνπο θαθέινπο ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ηνπο πεξηερφκελνπο ζε απηνχο θαθέινπο. Καηφπηλ αλνίγεη ηνπο θαθέινπο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο φισλ ησλ Γηαγσληδφκελσλ, κνλνγξάθεη ηα ζηνηρεία ηνπο θαη ειέγρεη γηα θάζε έλαλ ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο, δειαδή: α Σελ πιεξφηεηα ηνπ θαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαηά ην άξζξν 22. β Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 19. γ Σελ εθπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 20. δ - Σελ χπαξμε ηεο ηπρφλ επηπιένλ δεηνχκελεο εηδηθήο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο θαηά ην άξζξν ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο, ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ζπλερίδεηαη ηηο ακέζσο επφκελεο εκέξεο. ρεηηθψο εθδίδεηαη θαη ηνηρνθνιιείηαη γξαπηή αλαθνίλσζε ηνπ Πξνέδξνπ γηα ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηεο επφκελεο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο. Γηα ηε δηαθνπή ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ηελ έθδνζε ηεο αλαθνίλσζεο γίλεηαη κλεία ζην Πξαθηηθφ Η ηεο Δπηηξνπήο. 4.3 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ θαθέισλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο φισλ ησλ δηαγσληδφκελσλ, ε Δπηηξνπή ζπληάζζεη πίλαθα κε: α- ηνπο δηαγσληδφκελνπο πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπο θξίζεθε παξαδεθηή θαη επηπιένλ θξίζεθαλ θαηάιιεινη γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην ζηάδην ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη β- απηνχο πνπ απνθιείζζεθαλ, κε ζπλνπηηθή αλαθνξά ζην ιφγν ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπο. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο αλαθνηλψλεη ζηε ζπλέρεηα ηνλ Πίλαθα, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 4.4 ηεο παξνχζαο. Καηά ηνπ Πίλαθα δελ πξνβιέπεηαη απφ λφκν θαη δελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελζηάζεσλ, νη νπνίεο ππνβάιινληαη ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, θαηά ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο. Οη θάθεινη ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ απνθιείζζεθαλ (γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν) θαηά ηα αλσηέξσ παξακέλνπλ ζθξαγηζκέλνη θαη θπιάζζνληαη κε κέξηκλα ηεο Δπηηξνπήο, έσο φηνπ παξέιζεη ε ζρεηηθή πξνζεζκία ή ελδερνκέλσο νη απνθιεηζζέληεο δειψζνπλ εγγξάθσο φηη παξαηηνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο ππνβνιήο ελζηάζεσλ. Δθφζνλ ηξέρνπλ πξνζεζκίεο πξνζβνιήο ή αζθεζνχλ πξνζθπγέο ζε δηνηθεηηθά ή δηθαζηηθά φξγαλα, νη ελ ιφγσ θάθεινη θξαηνχληαη θπιαζζφκελνη επί φζν ρξφλν απαηηείηαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο. 4.4 Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ Πίλαθα, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, πνπ αλαθνηλψλεηαη ζε φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο (θαη απηνχο πνπ απνθιείζζεθαλ) πξηλ απφ 5 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο (ζηηο νπνίεο δελ πξνζκεηξάηαη ε εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο), απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ δελ απνθιείζηεθαλ θαηά ηελ παξάγξαθν 4.3. Ζ Δπηηξνπή κνλνγξάθεη ην πεξηερφκελν (φια ηα ζηνηρεία) θάζε θαθέινπ, ην θαηαγξάθεη ζην Πξαθηηθφ θαη ειέγρεη ηελ θαη αξρήλ λνκηκφηεηά ηνπο. Δλ ζπλερεία ζε θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο ηεο ε Δπηηξνπή ειέγρεη πεξαηηέξσ, θξίλεη θαη αμηνινγεί ηηο Σερληθέο Πξνζθνξέο θαη ηηο βαζκνινγεί κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ άξζξνπ 23.1 ηεο παξνχζαο θαη θαηαηάζζεη ηνπο δηαγσληδφκελνπο ζε πίλαθα, θαηά ηε ζεηξά ηεο βαζκνινγίαο ηνπο. Ζ δηαδηθαζία θαηαρσξείηαη ζην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο, ην νπνίν κεηά ηελ νινθιήξσζε θαη ππνγξαθή ηνπ απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο αλαθνηλψλεηαη θαηά ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 5.5 ηεο παξνχζαο. Σν Πξαθηηθό Η ζπλνδεχεηαη απφ πίλαθεο κε ηηο βαζκνινγίεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ επί ηνπ θαζελφο θξηηεξίνπ θαη αλαγξάθεη ηελ ηειηθή βαζκνινγία θάζε Σερληθήο Πξνζθνξάο, κε αηηηνιφγεζε ηεο βαζκνινγίαο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ησλ δηαγσληδνκέλσλ. Αληίγξαθν ηνπ Πξαθηηθνχ ρνξεγείηαη απζεκεξφλ ζηα γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο ρσξίο αίηεζε θαη έιεγρν πιεξεμνπζηφηεηαο ηνπ απεζηαικέλνπ. 16 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ 7

8 4.5 Καηά ηνπ πξαθηηθνχ κπνξνχλ λα αζθεζνχλ ελζηάζεηο κέζα ζε πέληε εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ αλαθνίλσζή ηνπ. Οη ελζηάζεηο αθνξνχλ ηφζν ηε θάζε ηεο επηινγήο, φζν θαη ηε θάζε ηεο αλάζεζεο. Δθφζνλ νη απνθιεηζζέληεο ζηε θάζε ηεο επηινγήο αζθήζνπλ έλζηαζε θαηά ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπο, κπνξνχλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ζε απηή θαη ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηε βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ινηπψλ δηαγσληδνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε απηή νη ιφγνη πνπ αθνξνχλ ηε βαζκνιφγεζε εμεηάδνληαη κφλν αλ γίλνπλ δεθηέο νη αηηηάζεηο θαηά ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπο. Οη ελζηάζεηο θαηαηίζεληαη ζηελ Τπεξεζία Πξσηνθφιινπ ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ, ππφςε ηνπ Πξφεδξνπ ηεο Δπηηξνπήο θαη απεπζχλνληαη ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή. Ζ Δπηηξνπή δηαηππψλεη ηε γλψκε ηεο επί ησλ ιφγσλ ηεο έλζηαζεο θαη ηελ ππνβάιιεη, καδί κε ην Πξαθηηθφ Η ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή, ε νπνία απνθαζίδεη ζρεηηθά. Δθφζνλ : α) αζθεζεί έλζηαζε θαηά δηαγσληδνκέλνπ πνπ έγηλε δεθηφο ζηε θάζε ηνπ ειέγρνπ ησλ ηππηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη θξηζεί απηφο απνθιεηζηένο, ε Πξντζηακέλε Αξρή αλακνξθψλεη αλάινγα ηνλ Πίλαθα θαηάηαμεο θαη εγθξίλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ, β) αζθεζεί θαη γίλεη δεθηή έλζηαζε απφ απνθιεηζζέληα ζηε θάζε ησλ ηππηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε Πξντζηακέλε Αξρή κε ηελ απφθαζή ηεο αλαπέκπεη ην Πξαθηηθφ ζηελ Δπηηξνπή, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγίζεη θαη λα βαζκνινγήζεη ηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά θαη λα ηνλ θαηαηάμεη αλάινγα ζηε ζεηξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, γ) αζθεζεί θαη γίλεη δέθηε έλζηαζε θαηά ηεο αμηνιφγεζεο θαη βαζκνιφγεζεο, ε Π.Α. αλαπέκπεη ην Πξαθηηθφ γηα ζπκπιήξσζε θαη δηφξζσζε ηνπ ζηελ Δπηηξνπή, κε αλαιπηηθέο θαη ηεθκεξησκέλεο παξαηεξήζεηο, ζρεηηθά κε ηα ζθάικαηα ή ηηο ειιείςεηο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη βαζκνιφγεζεο. Ζ Δπηηξνπή επαλαμηνινγεί θαη επαλαβαζκνινγεί θαηά ηελ απφθαζε ηεο Π.Α. θαη επαλππνβάιιεη ην πξαθηηθφ γηα έγθξηζε. ε πεξίπησζε λέαο δηαθσλίαο, ε Π.Α. επαλαβαζκνινγεί κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο θαη εγθξίλεη ηελ αλάζεζε. 17 Ζ Πξντζηακέλε Αξρή δελ θσιχεηαη λα απνθαζίζεη ηελ αλάζεζε, αθφκα θαη αλ νη δηαγσληδφκελνη πνπ ππέβαιαλ παξαδεθηέο ηερληθέο πξνζθνξέο είλαη ιηγφηεξνη απφ ηνλ θαζνξηζκέλν κε ηελ παξνχζα αξηζκφ ησλ αλαδφρσλ ηεο πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο. (3) 4.6 Γηεπθξηλίζεηο ππνβιεζέλησλ εγγξάθσλ Πξηλ απνθαζίζεη ηνλ απνθιεηζκφ δηαγσληδνκέλνπ γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα ηνπ θαθέινπ Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο θαη λνκηκφηεηα ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε Δπηηξνπή ππνρξενχηαη, ηεξψληαο ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, λα θαιέζεη κε θάζε πξφζθνξν κέζν ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα απνζαθελίζνπλ ή λα ζπκπιεξψζνπλ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, κέζα ζε ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία. Σα κφλα ζηνηρεία, ηα νπνία δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηεπθξίληζε είλαη εθείλα γηα ηα νπνία ππάξρεη ζαθήο αλαθνξά ζηε παξνχζα πξνθήξπμε φηη απνηεινχλ αηηία απνθιεηζκνχ. Ωο απνζαθήληζε λνείηαη ε ρνξήγεζε δηεπθξηλήζεσλ γηα ην πεξηερφκελν εγγξάθσλ πνπ ήδε ππνβιήζεθαλ. Ωο ζπκπιήξσζε ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ λνείηαη θαη ε πξνζθφκηζε λέσλ ζηνηρείσλ, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ήδε ππνβιεζέληα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηππηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ ηε ζπλδξνκή θάπνηαο απφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο. Ζ Δπηηξνπή δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απεπζείαο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηνπο ζρεηηθνχο Πίλαθεο εξγνδφηεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπλεθηηκήζεη θαη επαιεζεχζεη, θαηά ηνλ έιεγρν ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 20 ηεο παξνχζαο. ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ 8

9 πκπιεξψζεηο ή δηεπθξηλίζεηο ησλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ ηνπ θαθέινπ ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο δελ επηηξέπνληαη. Οη αζάθεηεο θαη ειιείςεηο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ εθηηκψληαη γηα ηελ βαζκνιφγεζή ηεο. Ζ επηηξνπή πάλησο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη πιεξνθνξίεο απφ ηνπο εξγνδφηεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ δειψλνληαη κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεχζεη ηα δεινχκελα ζηνηρεία, ηεξψληαο ηελ αξρή ίζεο κεηαρείξηζεο έλαληη απηψλ. 4.7 ύλαςε ησλ ζπκβάζεσλ εθπόλεζεο ησλ πξνθαηαξθηηθώλ κειεηώλ (3) Ζ θάζε απνζθνπεί ζηε ζχλαςε ηξηψλ (2) ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο (3) κε θαη απνθνπή ακνηβή ίζε πξνο ηελ θαζνξηζζείζα απφ ηελ Τπεξεζία. Αληηθείκελν ηεο ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο θάζε αλαδφρνπ πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο είλαη αθελφο λα εθπνλήζεη θαη ππνβάιεη εκπξφζεζκα ηελ πξνθαηαξθηηθή (3) κειέηε θαη αθεηέξνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο φισλ ησλ ππφινηπσλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο (4) ππνβάιινληαο θαθέινπο κε ηερληθή θαη κε νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαηά ηα νξηδφκελα θαησηέξσ ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο. Κάζε ζχκβαζε ζπλάπηεηαη κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο αλάζεζεο ζηνλ επηιεγέληα Αλάδνρν κε απνδεηθηηθφ, εθφζνλ: α. ππνβιεζνχλ έγθαηξα απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 26 ηεο παξνχζαο, ειεγρζνχλ θαη γίλνπλ δεθηά απφ ηελ ππεξεζία πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ, β. πξνζθνκηζζεί ε ππεχζπλε δήισζε ηεο Κ.Τ.Α / ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο (ΦΔΚ Β /1673/ ) πεξί ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ Ν.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3414/2005 θαη ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, 18 γ. εθδνζεί ζεηηθφ πφξηζκα ειέγρνπ ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο Αλαδφρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην. 19 Δθφζνλ θάπνηνο ή θάπνηνη απφ ηνπο επηιεγέληεο αλαδφρνπο απνθιεηζηεί ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά ηνπο παξαπάλσ ειέγρνπο, αλαπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηιαρφληεο ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά ηε ζεηξά θαηάηαμήο ηνπο, νη νπνίνη ππνβάιινληαη ζηνπο ίδηνπο ειέγρνπο. 4.8 Με ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο αλάζεζεο, ε νπνία ζεκεησηένλ γίλεηαη ηελ ίδηα εκέξα θαη ζηνπο ηξεηο (2) αλαδφρνπο ηεο πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο (3, θαινχληαη λα πξνζέιζνπλ γηα ηελ ππνγξαθή, ζε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ίδηα γηα φινπο. Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηαζέηνπλ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο φισλ ησλ ππφινηπσλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο (4), θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 16 ηεο παξνχζαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζέιζεη έγθαηξα, ή δελ πξνζθνκίζεη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, απνθιείεηαη ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο. 4.9 Πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο (3) Ζ πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο (3) νξίδεηαη ζε ηξηάληα (30) εκέξεο. 20 ην ζπκθσλεηηθφ νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα δηεμαγσγήο ηεο παξαθάησ δηαδηθαζίαο. Σελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο θαη εθφζνλ απηή δελ είλαη εξγάζηκε, ηελ ακέζσο επφκελε εξγάζηκε θαη ψξα 10:00 π.κ., ζα ζπλέιζεη ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο, γηα ιφγνπο πνπ δελ αλάγνληαη ζε ππαηηηφηεηα ησλ αλαδφρσλ (ή θάπνησλ αλαδφρσλ), απηή ρνξεγείηαη ζε φινπο ηνπο αλάδνρνπο θαη κεηαηίζεηαη αληίζηνηρα ε εκέξα ππνβνιήο ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο φισλ ησλ ππφινηπσλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο. (4) ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ 9

10 Άξζξν 5: Γηεμαγσγή δηαδηθαζίαο αλάζεζεο όισλ ησλ ππόινηπσλ ζηαδίσλ ηεο Μειέηεο (4) 5.1 Τπνβνιή θαθέινπ ζπκκεηνρήο ζηε θάζε αλάζεζεο όισλ ησλ ππόινηπσλ ζηαδίσλ ηεο Μειέηεο (4) Ζ θάζε απηή απνζθνπεί ζηε ζχλαςε κίαο ζχκβαζεο γηα ηελ εθπφλεζε φισλ ησλ ππφινηπσλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο (4).. ηε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ αλαδφρνπ έρνπλ δηθαίσκα θαη ππνρξέσζε ζπκκεηνρήο κφλν νη αλάδνρνη ησλ πξνθαηαξθηηθψλ ( ³ ) κειεηψλ ηνπ άξζξνπ 4.7 ηεο παξνχζαο. Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο φισλ ησλ ππφινηπσλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο, νη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ, εληφο ηεο ηαρζείζεο πξνζεζκίαο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο, θάθειν ζπκκεηνρήο ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη: α) Ο ηίηινο ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο πξνο ηελ νπνία ππνβάιιεηαη β) Ζ επσλπκία ( ή νη επσλπκίεο ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο ) ηνπ δηαγσληδφκελνπ κε ηα ζηνηρεία ηεο ηαρπδξνκηθήο δηεχζπλζεο γ) Ο ηίηινο ηεο κειέηεο, φπσο νξίδεηαη ζηε ζειίδα 2 ηεο παξνχζαο δ) Ζ αλαγξαθή θάθεινο ζπκκεηνρήο Δληφο ηνπ ππφςε θαθέινπ ζπκκεηνρήο πεξηέρνληαη νη δχν επηκέξνπο θάθεινη: 1. Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη 2. Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο Σν πεξηερφκελν θαζελφο απφ ηνπο θαθέινπο πξνζθνξάο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 24 ηεο παξνχζαο. Δπί ησλ θαθέισλ αλαγξάθνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α.- ν ηίηινο ηνπ θαθέινπ β.- ν ηίηινο ηεο κειέηεο γ.- ε επσλπκία ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή Κνηλνπξαμίαο, ηα ζηνηρεία φισλ ησλ κειψλ ηεο. Δθφζνλ ιείπεη ε αλαγξαθή θάπνησλ ζηνηρείσλ, ζπκπιεξψλεηαη θαηά ην άλνηγκα απφ ηελ επηηξνπή. Ο θάθεινο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πξέπεη λα είλαη θαιά ζθξαγηζκέλνο. Απαγνξεύεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε απηνθόιιεηνπ θαθέινπ πνπ είλαη δπλαηόλ λα απνζθξαγηζηεί θαη λα επαλαζθξαγηζηεί ρσξίο λα αθήζεη ίρλε. Αλ ν θάθεινο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο δελ είλαη ζθξαγηζκέλνο θαηά ηα αλσηέξσ, ν δηαγσληδόκελνο απνθιείεηαη. 5.2 Οη θάθεινη ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο φισλ ησλ ππφινηπσλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο, (4) ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζηε παξαγξ.9 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο ζην πξσηφθνιιν ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ. Καηά ηελ εκέξα θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλέξρεηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή θαη ν Πξφεδξνο ηεο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο. Οη δηαγσληδφκελνη πνπ δελ ζα ππνβάινπλ θάθειν ζπκκεηνρήο ζηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία απνθιείνληαη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία, ε νπνία δηεμάγεηαη κεηαμχ ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ ππέβαιαλ ηνλ θάθειν ζπκκεηνρήο. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ δελ ππέβαιαλ θάθειν ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη κε απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο, ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζεγήζεσο ηνπ Πξφεδξνπ ηεο Δπηηξνπήο. Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ θαηαζηεί δπλαηή ε παξαιαβή ησλ θαθέισλ ζπκκεηνρήο, γηα ιφγνπο πνπ δελ αθνξνχλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο (π.ρ. απεξγία), ν πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο αλαθνηλώλεη παξνπζία ησλ δηαγσληδνκέλσλ ηελ λέα εκέξα θαη ώξα ππνβνιήο ησλ θαθέισλ, αιιηψο απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε κε fax ή (13) ζε φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο. 5.3 Ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή ησλ θαθέισλ, ηελ ίδηα εκέξα θαη ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο αλνίγνληαη νη θάθεινη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, κνλνγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπο απφ φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη θαηαγξάθεηαη ην πεξηερφκελφ ηνπο ζην Πξαθηηθφ ΗΗ ηνπ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ 10

11 Γηαγσληζκνχ. Οη θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ θπιάζζνληαη κε επζχλε ηνπ Πξφεδξνπ ηεο Δπηηξνπήο ζε ρψξν πνπ νξίδεηαη κε επζχλε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη κε ηξφπν πνπ απνθιείεη ηελ πξφζβαζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ησλ ππαιιήισλ ηεο ππεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, πιελ ηνπ Πξφεδξνπ ηεο Δπηηξνπήο ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α. Γ17γ/04/157/Φ.Ν.Τ39.3/ (ΦΔΚ/1561/Β/2006). Δλ ζπλερεία ζε θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο ηεο ε Δπηηξνπή ειέγρεη, θξίλεη θαη αμηνινγεί ηηο Σερληθέο Πξνζθνξέο θαη ηηο βαζκνινγεί κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ άξζξνπ 25 ηεο παξνχζαο. Οη Σερληθέο Πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο αλ ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπο δελ ππεξβεί ηηο εμήληα (60) κνλάδεο ηεο εθαηνληαβάζκηαο θιίκαθαο βαζκνινγίαο θαη επηπιένλ φιεο νη επηκέξνπο βαζκνινγίεο ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο δελ ππεξβαίλνπλ ηα φξηα πνπ ηίζεληαη ζην άξζξν 25.1 ηεο παξνχζαο. ην Πξαθηηθφ ΗΗ θαηαγξάθνληαη νη ελέξγεηεο ηεο Δπηηξνπήο, αλαγξάθεηαη ε ηειηθή βαζκνινγία θάζε Σερληθήο Πξνζθνξάο, κε αηηηνιφγεζε ηεο βαζκνινγίαο ε νπνία ζηεξίδεηαη ζην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ζηα θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη ζην άξζξν 25 θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο, ελψ ζπλνδεχεηαη απφ Πίλαθα κε ηηο βαζκνινγίεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ επί ηνπ θαζελφο θξηηεξίνπ. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο αλαθνηλψλεη ην Πξαθηηθφ ΗΗ κε α.- ηνηρνθόιιεζή ηνπ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο ππεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ θαη β.- απνζηνιή ζρεηηθήο γξαπηήο αλαθνίλσζεο πξνο ηνπο δηαγσληδφκελνπο. ηελ αλαθνίλσζε θαζνξίδεηαη ε κέξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη ην φξγαλν ή ε Τπεξεζία πνπ ππνβάιινληαη. Αληίγξαθν ηνπ Πξαθηηθνχ ρνξεγείηαη απζεκεξφλ ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο, ζηα γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο. Οη ελζηάζεηο θαηαηίζεληαη ζηελ ππεξεζία Πξσηνθφιινπ ηεο ππεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ, ππφςε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο θαη απεπζχλνληαη ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή. Ζ Δπηηξνπή δηαηππψλεη ηε γλψκε ηεο επί ησλ ιφγσλ ηεο έλζηαζεο θαη ηελ ππνβάιιεη, καδί κε ην Πξαθηηθφ ηεο, ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή, ε νπνία απνθαζίδεη ζρεηηθά. Δθφζνλ α) αζθεζεί θαη γίλεη δεθηή έλζηαζε θαηά ηνπ λνκφηππνπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δηαγσληδνκέλνπ, ε Πξντζηακέλε Αξρή δηακνξθψλεη αλάινγα ην Πξαθηηθφ θαη εγθξίλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ, β) αζθεζεί θαη γίλεη δεθηή έλζηαζε θαηά ηεο αμηνιφγεζεο θαη βαζκνιφγεζεο, ε Π.Α. αλαπέκπεη ην Πξαθηηθφ γηα ζπκπιήξσζε θαη δηφξζσζε ηνπ ζηελ Δπηηξνπή, κε αλαιπηηθέο θαη ηεθκεξησκέλεο παξαηεξήζεηο, ζρεηηθά κε ηα ζθάικαηα ή ηηο ειιείςεηο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη βαζκνιφγεζεο. Ζ Δπηηξνπή επαλαμηνινγεί θαη επαλαβαζκνινγεί θαηά ηηο παξαηεξήζεηο ηεο Π.Α. θαη επαλππνβάιιεη ην πξαθηηθφ γηα έγθξηζε. ε πεξίπησζε λέαο δηαθσλίαο, ε Π.Α. επαλαβαζκνινγεί κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο θαη νξηζηηθνπνηεί ηε βαζκνινγία ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ. 5.4 Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο βαζκνινγίαο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή θαιεί εγγξάθσο ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηνπο δηαγσληδφκελνπο, πνπ νη ηερληθέο ηνπο πξνζθνξέο θξίζεθαλ παξαδεθηέο. Ζ δηεμαγσγή ηεο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο νξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ πέληε εκέξεο κεηά ηελ έγγξαθε πξφζθιεζε. Ζ πξνζεζκία αξρίδεη απφ ηελ επφκελε ηεο θνηλνπνίεζεο. Καηά ηελ εκέξα θαη ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο ε Δπηηξνπή απνζθξαγίδεη ηηο Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο, ηηο κνλνγξάθεη θαη θαηαρσξεί ην πεξηερφκελφ ηνπο ην Πξαθηηθφ ΗΗΗ. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο βαζκνινγνχληαη εθφζνλ θξηζνχλ παξαδεθηέο, δειαδή: α) νη ηηκνινγνχκελεο πνζφηεηεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ αληαπνθξίλνληαη ζην ηερληθφ αληηθείκελν φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ ηερληθή ιχζε πνπ πξνηείλεη ν αλάδνρνο, β) είλαη ζπληαγκέλεο φπσο νξίδεη ε παξ ηεο παξνχζαο. Ύζηεξα απφ ηε βαζκνιφγεζε ησλ παξαδεθηψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ζηάζκηζε ηεο βαζκνινγίαο ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θάζε δηαγσληδνκέλνπ ε Δπηηξνπή πξνζδηνξίδεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά θαη θαηαγξάθεη ζην Πξαθηηθφ ΗΗΗ ηηο ελέξγεηεο ηεο θαη ηελ εηζήγεζε ηεο γηα ηελ αλάζεζε. ε πεξίπησζε πνπ πεξηζζφηεξνη δηαγσληδφκελνη ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ 11

12 έιαβαλ ηελ ίδηα ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία, πξνθξίλεηαη ν ππνςήθηνο κε ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ, ην Πξαθηηθφ ΗΗΗ ηνηρνθνιιείηαη, κε κέξηκλα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ. ρεηηθή αλαθνίλσζε, κε ηελ νπνία ελεκεξψλνληαη νη δηαγσληδφκελνη θαη γηα ηελ εκέξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη ην αξκφδην φξγαλν ή ππεξεζία γηα ηελ ππνβνιή ηνπο απνζηέιιεηαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο πνπ δελ απνθιείζζεθαλ ζε πξνεγνχκελα ζηάδηα. Αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ ρνξεγείηαη απζεκεξφλ ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο, ζηα γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο. Οη ελζηάζεηο θαηαηίζεληαη ζηελ ππεξεζία Πξσηνθφιινπ ηεο ππεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ, ππφςε ηνπ Πξφεδξνπ ηεο Δπηηξνπήο θαη απεπζχλνληαη ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή. Ζ Δπηηξνπή δηαηππψλεη ηε γλψκε ηεο επί ησλ ιφγσλ ηεο έλζηαζεο θαη ηελ ππνβάιιεη, καδί κε ην Πξαθηηθφ ηεο, ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή, ε νπνία απνθαζίδεη ζρεηηθά. Δθφζνλ: α) αζθεζεί θαη γίλεη δεθηή έλζηαζε θαηά ηνπ λνκφηππνπ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δηαγσληδνκέλνπ, ε Πξντζηακέλε Αξρή αλακνξθψλεη αλάινγα ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο θαη εγθξίλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ. β) αζθεζεί θαη γίλεη δεθηή έλζηαζε θαηά ηεο βαζκνιφγεζεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ε Π.Α. αλαπέκπεη ην Πξαθηηθφ γηα ζπκπιήξσζε θαη δηφξζσζε ηνπ ζηελ Δπηηξνπή, κε αλαιπηηθέο θαη ηεθκεξησκέλεο παξαηεξήζεηο, ζρεηηθά κε ηα ζθάικαηα ή ηηο ειιείςεηο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη βαζκνιφγεζεο. Ζ Δπηηξνπή επαλαμηνινγεί θαη επαλαβαζκνινγεί θαηά ηελ απφθαζε ηεο Π.Α. θαη επαλππνβάιιεη ην πξαθηηθφ γηα έγθξηζε. ε πεξίπησζε λέαο δηαθσλίαο, ε Π.Α επαλαβαζκνινγεί κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο θαη εγθξίλεη ηελ αλάζεζε. 5.5 Οη θνηλνπνηήζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο ππεξεζίαο πνπ αθνξνχλ φιεο ηηο θάζεηο ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο ηδίσο νη αλαθνηλψζεηο γηα ηελ ηνηρνθφιιεζε ησλ πξαθηηθψλ θαη γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δεκνζίσλ ζπλεδξηάζεσλ θαη νη απνθάζεηο ηεο Π.Α. επί ησλ ελζηάζεσλ θαη ηεο έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, γίλνληαη κε fax ή Αληίγξαθα ησλ εγγξάθσλ απηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ εηζεγήζεσλ, γλσκνδνηήζεσλ θιπ. πνπ κλεκνλεχνληαη ζην ζψκα ηνπο, ρνξεγνχληαη απζεκεξφλ ζηνπο δηαγσληδφκελνπο, ζηα γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο. 5.6 Δλζηάζεηο Γηθαίσκα ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαηά ησλ Πξαθηηθψλ ηεο Δπηηξνπήο έρνπλ κφλν νη δηαγσληδφκελνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην αληίζηνηρν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ ή νη απνθιεηζζέληεο απ απηφ. Οη ελζηάζεηο απεπζχλνληαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο θαη αζθνχληαη κε θαηάζεζε ηνπο ζηελ Τπεξεζία Πξσηνθφιινπ ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ. Οη Πξνζεζκίεο ππνβνιήο ελζηάζεσλ αξρίδνπλ απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο αλαθνίλσζεο ηεο γλσζηνπνίεζεο ηνηρνθφιιεζεο ησλ πξαθηηθψλ θαη είλαη νη αθφινπζεο: Καηά ηνπ Πξαθηηθνχ Η, πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο Καηά ηνπ Πξαθηηθνχ ΗΗ, δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο Καηά ηνπ Πξαθηηθνχ ΗΗΗ, πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο Δπί ησλ ελζηάζεσλ απνθαζίδεη ε Πξντζηακέλε Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλψκε ηεο Δπηηξνπήο. Οη απνθάζεηο επί ησλ ελζηάζεσλ θνηλνπνηνχληαη κε επηκέιεηα ηνπ Πξφεδξνπ ηεο Δπηηξνπήο ζε φινπο ηνπο δηαγσληδνκέλνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην αληίζηνηρν ζηάδην ή απνθιείζηεθαλ απφ απηφ. ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ 12

13 Άξζξν 6: Οινθιήξσζε - Αθύξσζε- Μεξηθή επαλάιεςε Αλάζεζε 6.1 Ο δηαγσληζκφο νινθιεξψλεηαη κε ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο (Π.Α.) πεξί αλάζεζεο ηεο κειέηεο χζηεξα απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. Ζ απφθαζε θνηλνπνηείηαη κε fax ή (13) πξνο φινπο ηνπο δηαγσληδνκέλνπο εθηφο απφ ηνλ επηιεγέληα αλάδνρν σο πξνο ηνλ νπνίν ηεξείηαη ε δηαδηθαζία ηεο παξαγξ Καηά ηα ινηπά αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο παξαγξ. 7.2 ηεο παξνχζαο. 6.3 Οη Πξνθαηαξθηηθέο κειέηεο (3) πνπ θξίζεθαλ παξαδεθηέο πεξηέρνληαη ζηελ θπξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη θαηαβάιιεηαη ε νξηζζείζα θαη απνθνπή ακνηβή. 6.4 Ζ Π.Α. δηθαηνχηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο λα αλαθαιέζεη ηελ πξνθήξπμε ή λα αθπξψζεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξαγξ. 12 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3316/05. Άξζξν 7: ύλαςε θαη ππνγξαθή ύκβαζεο 7.1 Ζ ζχκβαζε ζπλάπηεηαη κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο αλάζεζεο ζηνλ επηιεγέληα Αλάδνρν κε απνδεηθηηθφ, εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: α. β. πξνζθνκηζηεί ε ππεχζπλε δήισζε ηεο Κ.Τ.Α / ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο (ΦΔΚ Β /1673/ ) πεξί ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ Ν.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3414/2005 θαη ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. (18) γ. εθδνζεί, ζεηηθφ πφξηζκα ειέγρνπ ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο Αλαδφρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην. (19) Ζ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ εθθξάδεη γξαπηά ηελ αληίξξεζε. 7.2 Με ηελ απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο γηα ηελ αλάζεζε φισλ ησλ ππφινηπσλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο (4), εγθξίλεηαη ηαπηφρξνλα θαη ε πξνθαηαξθηηθή κειέηε (3) κε ηηο ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο πνπ ηπρφλ ηε ζπλνδεχνπλ, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ, φηαλ απηή πξνβιέπεηαη. Μεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ππνβάιιεη ηελ Πξνκειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Π.Π.Δ.) γηα ηελ εμαζθάιηζε ζεηηθήο γλσκνδφηεζεο γηα ηελ Πξνθαηαξθηηθή Πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε θαη Αμηνιφγεζε (Π.Π.Δ.Α.), αλ απαηηείηαη. Αλ γηα ηελ έγθξηζε ηεο Π.Π.Δ. ή θαη ηελ πξνψζεζε φισλ ησλ ππφινηπσλ ζηαδίσλ ηεο Μειέηεο (4) αλεμαξηήησο έγθξηζεο ηεο Π.Π.Δ., πξνθχςνπλ απφ ηηο γλσκνδνηήζεηο θνξέσλ αλαγθαίεο κε νπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο ή βειηηψζεηο ζηελ αλαηεζείζα κειέηε (ππφινηπα ζηάδηα) (4) ή ηξνπνπνηήζεηο πνπ νθείινληαη ζηηο εθηεινχκελεο ζηε θάζε απηή ππνζηεξηθηηθέο εξγαζίεο, ν αλάδνρνο θαιείηαη λα ηηο πινπνηήζεη ζηα πιαίζηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ηδηαίηεξν αληάιιαγκα. Αλ νη αλαγθαίεο κεηαβνιέο θξίλνληαη ζεκαληηθέο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Νφκνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη αιιαγέο δελ αλαηξέπνπλ νπζησδψο ηελ αξρηθή πξφζθιεζε θαη δελ αληηηίζεληαη ζηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ ππνςεθίσλ. Αλ δελ ππάξμεη ζπκθσλία ε ζχκβαζε δηαιχεηαη αδεκίσο γηα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη ηα ππφινηπα ζηάδηα ηεο κειέηεο (4) πξνθεξχζζνληαη εθ λένπ κε ηηο ηπρφλ ελδεηθλπφκελεο αιιαγέο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.3316/ Οη πξνθαηαξθηηθέο κειέηεο (3) πνπ θξίζεθαλ παξαδεθηέο παξαιακβάλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, κεηά ην άλνηγκα θαη ηε βαζκνιφγεζε ηνπο, αλεμαξηήησο αλ αλαηεζεί ε εθπφλεζε φισλ ησλ ππφινηπσλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο (4), πεξηέξρνληαη ζηελ θπξηφηεηα ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη θαηαβάιιεηαη ε νξηζζείζα ακνηβή. 7.4 Γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαζψο θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηε πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη λα δειψζεη ηελ έδξα ηνπ θαη ηνλ αληίθιεηφ ηνπ, θάηνηθν Σξίπνιεο, φπνπ εδξεχεη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηεο ζχκβαζεο. ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ 13

14 Άξζξν 8: Σεύρε Γηαγσληζκνύ πκβαηηθά ηεύρε Σα ηεχρε ηεο Γηαδηθαζίαο πνπ κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ζα απνηεινχλ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, είλαη θαηά ζεηξά ηζρχνο ηα αθφινπζα: 1. Σν ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ 2. Ζ παξνχζα Πξνθήξπμε κε ηα Πξνζαξηήκαηα ηεο 3. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλάδνρνπ 4. α) Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ ηεο πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο (3) φζνλ αθνξά ζηελ εθπφλεζή ηεο, ε νπνία εμαθνινπζεί λα δεζκεχεη ηνλ αλάδνρν ησλ ππφινηπσλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο (4) φζνλ αθνξά ζηε ζχλζεζε ηεο νκάδαο κειέηεο, β) Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ ησλ ππφινηπσλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο (4), φζνλ αθνξά ζηελ εθπφλεζή ηνπο. 5. Σν ηεχρνο ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (.Τ.) κε ηα Παξαξηήκαηα ηεο 6. Σν ηεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ ηνπ έξγνπ κε ηα Παξαξηήκαηα ηνπ Άξζξν 9: Γιώζζα Γηαδηθαζίαο 9.1 Δπίζεκε γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε Διιεληθή θαη θάζε έγγξαθν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ζπληεηαγκέλν ζηε Διιεληθή γιψζζα. 9.2 Όια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπέο Δπηρεηξήζεηο θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, είηε απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηεο δηαγσληδφκελεο, είηε κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο Apostile ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο (πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.1479/84), ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε γλεζηφηεηά ηνπο. Ζ κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα Apostile ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 9.3 Δπηθξαηνχζα δηαηχπσζε είλαη πάληνηε ε Διιεληθή. Οη ηπρόλ ελζηάζεηο ζα ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα. 9.4 Οη εγγξαθέο θαη πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο κεηαμχ Τπεξεζηψλ (ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο) θαη ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ ππεξεζία, κε ηνλ νξηζκφ θαη ηελ παξνπζία δηεξκελέσλ. Άξζξν 10: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία Γηα ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο έρνπλ εθαξκνγή, ηδίσο νη θαησηέξσ δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο: 1. Ο Ν.3316/05 Πεξί αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηνπο Ν.3481/2006 (ΦΔΚ 161 Α ), 3621/2007 (ΦΔΚ Α 279), 3919/2011 (ΦΔΚ Α 32) θαη φιεο νη θαλνληζηηθέο πξάμεηο (Π.Γ. θαη Τ.Α.) πνπ έρνπλ εθδνζεί πξνο εθηέιεζή ηνπ, θαζψο θαη φιεο νη εγθχθιηνη πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα ηελ εξκελεία ηνπ Ο Ν. 4278/2014 (ΦΔΚ Α 157/ ) ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ 14

15 3. Ο Ν.2859/2000 γηα ην Φ.Π.Α. (ΦΔΚ Α 248) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν.3336/200 (ΦΔΚ Α 96) θαη ηνπο Ν.3833/2010 (ΦΔΚ Α 40) θαη Ν.3845/2010 (ΦΔΚ Α 96). 4. Ο Ν. 3886/ Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην πξνζπκβαηηθφ ζηάδην (ΦΔΚ Α 173) Ο Ν. 3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3414/05, γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΔΡ θαη ε Κ.Τ.Α / ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο (ΦΔΚ Β /1673/ ) πεξί ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ Ν.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3414/ Ο Ν. 2741/99 πεξί πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ (ΦΔΚ 199 Α / ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Ν.3060/2002 (ΦΔΚ 242 Α / ), ην Ν.3090/2002 (ΦΔΚ 329 Α / ) θαη ην 3310/ Σν Ν.Γ. 2726/1953 Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσλ ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ απφ 17.7/ Ν.Γ. πεξί ζρεδίσλ πφιεσλ, θσκψλ, θαη ζπλνηθηζκψλ ηνπ Κξάηνπο θαη νηθνδνκήο απηψλ φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην Ν. 3919/2011 (ΦΔΚ Α 32). 8. Σν Π.Γ. 696/1974, φπσο ηζρχεη, σο πξνο ην κέξνο Β (πξνδηαγξαθέο) θαη σο ζπγθξηηηθφ ζηνηρείν γηα ηε πξνεθηίκεζε ακνηβψλ κειεηψλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ακνηβψλ. 9. Σν Π.Γ. 138/2009 «Μεηξψα Μειεηεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Μειεηψλ θιπ» 10. Ο Ν.3548/2007, γηα ηηο δεκνζηεχζεηο ησλ πξνθεξχμεσλ ζηνλ λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν, φπσο ηζρχεη. 11. Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζείζεο ινηπέο (πιελ απηψλ πνπ ήδε πξναλαθέξζεθαλ) θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, θαζψο θαη άιιεο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (λφκνπ, π.δ., ππνπξγηθήο απφθαζεο, θιπ) πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 12. Οη ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο αλαηηζέκελεο θαηεγνξίεο κειεηψλ. 13. Ο Ν. 4281/2014 θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 157 πεξί Δγγπήζεσλ. Καη επηπιένλ νη αθφινπζεο δηαηάμεηο εγθχθιηνη: 1. Ζ Δγθχθιηνο 11/2011 ηεο ΓΓΓΔ/η. Τ.ΜΔ.ΓΗ. «Δθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ Ν.3919/2011 πνπ αθνξνχλ ηελ απειεπζέξσζε ησλ θιεηζηψλ επαγγεικάησλ». 2. Ο Ν.4013/2011 «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θιπ.». Άξζξν 11: Σεθκήξην από ηελ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία Ζ ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληζηά ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο αιιά θαη θάζε κέινο ηνπ (ζε πεξίπησζε δηαγσληδφκελεο ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο) έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε. α) Σεο παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ β) Σεο λνκνζεζίαο Πεξί αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ (Ν.3316/05) θαη ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ. γ)σνπ Φαθέινπ ηνπ έξγνπ. Οη φξνη ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο εξκελεχνληαη κε ηξφπν ψζηε λα κελ πξνθχπηεη αληίζεζή ηνπο κε θαλφλεο δηθαίνπ. ε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο φξνπ ηεο πξνθήξπμεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηεπρψλ ηεο) πξνο επηηαθηηθφ θαλφλα δεκνζίνπ δηθαίνπ ή πξν θαλφλα δεκφζηαο ηάμεο ππεξηζρχεη ν θαλφλαο δηθαίνπ. ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ 15

16 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β Άξζξν 12: Αληηθείκελν, θαη απνθνπή θαη πξνεθηηκώκελεο ακνηβέο Υξεκαηνδόηεζε πκβαηηθή πξνζεζκία 12.1 Ζ παξνχζα Πξνθήξπμε αθνξά ζηε ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ - ΡΗΕΟΜΤΛΟ» πνπ πεξηιακβάλεη α) Σε ζχλαςε ηξηψλ (2) ρσξηζηψλ ζπκβάζεσλ κε δηαθνξεηηθνχο αλαδφρνπο γηα ηελ εθπφλεζε αληίζηνηρσλ πξνθαηαξθηηθψλ (3) κειεηψλ θαη β) ηελ ζχλαςε 2, κίαο ζχκβαζεο κε έλαλ απφ ηνπο άλσ αλαδφρνπο γηα ηελ εθπφλεζε φισλ ησλ ππφινηπσλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο (4) ηνπ άλσ έξγνπ. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ αλαθέξνληαη ζηα ηεχρε πνπ κλεκνλεχνληαη ζην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο θαη ηελ ζπλνδεχνπλ Ζ θαη απνθνπή ακνηβή θάζε κηαο απφ ηηο πξνθαηαξθηηθέο κειέηεο (3) αλέξρεηαη ζε ,00, πεξηιακβάλεη δε ηελ ακνηβή γηα ηελ εθπφλεζε ηφζν ηεο πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο φζν θαη ησλ απαξαίηεησλ ζηε θάζε απηή ππνζηεξηθηψλ κειεηψλ. 27 Ζ ακνηβή ηεο πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο αλαιχεηαη θαηά θαηεγνξία κειέηεο σο αθνινχζσο Καηεγνξία κειέηεο 10 (πγθνηλσληαθή) , Ζ πξνεθηηκψκελε ακνηβή ησλ ππφινηπσλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο (4) αλέξρεηαη ζε ,00 θαη επηκεξίδεηαη ζε επηκέξνπο πξνεθηηκψκελεο ακνηβέο: ,80 για μελζτη κατηγορίασ 16 (Τοπογραφικζσ Μελζτεσ) ,29 για μελζτη κατηγορίασ 10 (Συγκοινωνιακζσ Μελζτεσ) ,00 για μελζτη κατηγορίασ 8 (Στατικζσ Μελζτεσ) ,03 για μελζτη κατηγορίασ 13 (Υδραυλικζσ Μελζτεσ ,90 για μελζτη κατηγορίασ 27 (Περιβαλλοντικζσ Μελζτεσ) ,60 για μελζτη κατηγορίασ 20 (Γεωλογικζσ Μελζτεσ) ,00 για μελζτη κατηγορίασ 21 (Γεωτεχνικζσ Μελζτεσ και ζρευνεσ) ,40 για μελζτη κατηγορίασ 9 (Ηλεκτρομηχανολογικζσ Μελζτεσ) ,17 για μελζτη κατηγορίασ 25 (Φυτοτεχνικζσ Μελζτεσ) ,61 κατ' αποκοπή αμοιβή για ςφνταξη ΣΑΥ ΦΑΥ ,20 κατ' αποκοπή αμοιβή για ςφνταξη Τευχών Δημοπράτηςησ βάζεη ησλ νπνίσλ νξηνζεηείηαη, ζηελ παξάγξαθν 19.1 ηεο παξνχζαο ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. Ζ κειέηε έρεη εληαρζεί ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη ε ζχκβαζε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηε ΑΜΠ 026/0 κε θσδηθφ αξηζκφ ελάξηζκνπ έξγνπ ΑΜΠ 2012ΜΠ Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ησλ πξνζεζκηψλ ηεο ζχκβαζεο ησλ Αλαδφρσλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ε νπνία ζα είλαη ε ίδηα γηα φινπο ηνπο αλάδνρνπο. Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίσζε φισλ ησλ ππφινηπσλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο (4) νξίδεηαη ζε 14 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ. Ο θαζαξφο ρξφλνο νινθιήξσζεο ηνπ κειεηεηηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ ππφινηπσλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο (4) νξίδεηαη ζε 10 κήλεο. ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ 16

17 Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα νξίζεη, θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ, κεηαγελέζηεξν ρξφλν έλαξμεο ησλ πξνζεζκηψλ ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 23 παξ. 3.Ν.3316/05) Ο θάζε Αλάδνρνο ζα εξγαζηεί ζην γξαθείν ηνπ ή θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ππφ κειέηε έξγνπ, φηαλ απηφ απαηηείηαη. Άξζξν 13: Γηαδηθαζία επηινγήο Αλαδόρνπ εθπόλεζεο κειέηεο Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο Ζ επηινγή ησλ αλαδφρσλ ησλ πξνθαηαξθηηθψλ κειεηψλ (3) θαζψο θαη φισλ ησλ ππφινηπσλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο (4) ζα γίλεη κε αλνηθηή δηαδηθαζία, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3316/ Κξηηήξην αλάζεζεο ησλ ζπκβάζεσλ ησλ πξνθαηαξθηηθψλ κειεηψλ θαη ησλ ππφινηπσλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο είλαη εθείλν ηεο «πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο» ζχκθσλα κε ηηο παξ. 3 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.3316/ Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ζα πξνθχςεη, φζνλ αθνξά ζηελ αλάζεζε ησλ (2) ηξηψλ πξνθαηαξθηηθψλ (3) κειεηψλ, κεηά απφ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε κφλν ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί βάζεη ησλ άξζξσλ 19, 20 θαη 21 (15) ηεο παξνχζαο. Γηα ηε θάζε φισλ ησλ ππφινηπσλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο (4) ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ζα πξνθχςεη απφ ηελ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ, ηε βαζκνιφγεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ θαη ηε ζηάζκηζε ηεο βαζκνινγίαο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο εθάζηνπ ησλ δηαγσληδνκέλσλ. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ζηεξηρηεί απνθιεηζηηθά ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 25 ηεο παξνχζαο. Άξζξν 14: Πξνζθνξέο Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 14.1 Οη πξνζθνξέο ζα ζπληαρζνχλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο, ζηελ νπνία πξνζαξηψληαη ππνδείγκαηα εγγξάθσλ γηα: ηελ Τπεχζπλε Γήισζε (Πξνζάξηεκα Η), ηελ Σερληθή Ηθαλφηεηα (Πξνζάξηεκα ΗΗ), ηελ Σερληθή Πξνζθνξά γηα ηελ αλάιεςε ηεο Πξνθαηαξθηηθήο (3) κειέηεο (Πξνζάξηεκα ΗΗΗ), ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά γηα ηελ αλάιεςε ησλ ππφινηπσλ ζηαδίσλ ηεο Μειέηεο θαη ηηο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ζπκκεηνρήο (Πξνζάξηεκα V) γηα ηνπο αλαδφρνπο ηεο πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο (3) ηηο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο (Πξνζάξηεκα VΗ) γηα ηνλ αλάδνρν ησλ ππφινηπσλ ζηαδίσλ ηεο Μειέηεο (4) 14.2 Γελ 29 ζα γίλνπλ δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο Οη πξνζθνξέο γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππφινηπσλ ζηαδίσλ ηεο Μειέηεο, ζα ηζρχνπλ επηά (7) 30 κήλεο απφ ηελ εκέξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο Πξνζθνξψλ ηνπ επφκελνπ άξζξνπ. ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ 17

18 Άξζξν 15: Ζκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ θαθέισλ ζπκκεηνρήο Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ησ θαθέισλ ζπκκεηνρήο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ησλ πξνθαηαξθηηθψλ κειεηψλ νξίδεηαη ε θαη ψξα 12:00 π.κ. Αηηήζεηο θαη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαηά ην άξζξν 3. Ζ εκεξνκελία θαη ψξα παξαιαβήο ησλ θαθέισλ ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηεο πξνκειέηεο θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.8 ηεο παξνχζαο. Άξζξν 16: Δγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο 16.1 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ησλ πξνθαηαξθηηθψλ κειεηψλ (3) απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. δελ Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο φισλ ησλ ππφινηπσλ ζηαδίσλ ηεο Μειέηεο (4) απαηηείηαη ε εθ κέξνπο ησλ αλαδφρσλ ησλ πξνθαηαξθηηθψλ (3) κειεηψλ θαηάζεζε εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Νφκνπ, ε νπνία ζπλίζηαηαη είηε α) ζε εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηνπ ΣΜΔΓΔ ή ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηνπ Δ.Ο.Υ ή ηνπ Π.Ο.Δ., είηε β) ζε ζχζηαζε παξαθαηαζήθεο αληίζηνηρνπ πνζνχ ή ρξενγξάθσλ αληίζηνηρεο αμίαο ζην Σ.Π.Γ. (άξζξν 24 παξ. 2 ηνπ Ν. 3316/05). 31 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξέπεη λα ζπληαρζνχλ κε βάζε ην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα ππφδεηγκα ηνπ Πξνζαξηήκαηνο V ηεο παξνχζαο θαη λα έρνπλ ηφζν απηέο φζν θαη ε εγγχεζε ηνπ Σ.Π.Γ. δηάξθεηα ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ επηά (7) 32 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Δάλ ε εγγπεηηθή επηζηνιή εθδνζεί απφ κε Διιεληθή Σξάπεδα ηφηε κπνξεί λα είλαη ζπληεηαγκέλε ζε κία απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, αιιά ζα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ επίζεκε επηθπξσκέλε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ε νπνία ππεξηζρχεη ηεο μελφγισζζεο δηαηχπσζεο. Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ζα επηζηξαθνχλ ζηνπο δηαγσληδφκελνπο πνπ δελ ζα αλαδεηρζνχλ αλάδνρνη ηεο εθπφλεζεο ησλ ππφινηπσλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο, κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ηνπ επηιεγέληνο Αλαδφρνπ ησλ ππφινηπσλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο (4) ζα επηζηξαθεί κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα επηζηξαθνχλ άκεζα ζε φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο ζε πεξίπησζε αθχξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα αζθεζνχλ πξνζθπγέο ή αηηήζεηο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαηά ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. ε θάζε πεξίπησζε δελ έρεη ηζρχ θαη επηζηξέθεηαη θάζε εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο νπνίαο παξήιζε ε δηάξθεηα ηζρχνο, εθφζνλ δελ παξαηάζεθε ή αλαλεψζεθε ε ηζρχο ηεο απφ ηνλ εγγπεηή θαη ηνλ δηαγσληδφκελν Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο Ο Αλάδνρνο θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ γηα ηελ εθπφλεζε ησλ ππφινηπσλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο (4) νθείιεη λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Πξνζαξηήκαηνο (VΗ) ηεο παξνχζαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο φξνπο ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ. Σν πνζφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ζα αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζχκβαζεο (ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ). ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ 18

19 Άξζξν 17: Ακνηβή Αλαδόρνπ Σξόπνο πιεξσκήο 17.1 Ακνηβή θάζε αλαδφρνπ εγθεθξηκέλεο πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο (3) είλαη ην θαη απνθνπή νξηδφκελν πνζφ ηνπ άξζξνπ 12.2 Γηα ηελ πιεξσκή ηεο ακνηβήο ππνβάιιεηαη ινγαξηαζκφο ζχκθσλα κε ην άξζξν 30 ηνπ Ν.3316/2005, κεηά απφ ηελ παξαιαβή ησλ πξνθαηαξθηηθψλ κειεηψλ πνπ θξίζεθαλ παξαδεθηέο θαηά ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εθπφλεζε ησλ ππφινηπσλ ζηαδίσλ ηεο Μειέηεο (4) απνηειεί θαη ηελ ζπκβαηηθή ηνπ ακνηβή, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) θαη δελ αλαζεσξείηαη παξά κφλνλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν.3316/05 θαη ηελ Απφθαζε Γ17γ/05/157/Φ.Ν.439.3/ (ΦΔΚ 1591/Β/ ) Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ, ηηο θξαηήζεηο θαη ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο ηεο, ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θ.ι.π., αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ. Άξζξν 18: Γεκνζηόηεηα Γαπάλεο δεκνζίεπζεο 18.1 Πεξίιεςε ηεο Πξνθήξπμεο απηήο, ζπληαγκέλε θαηά ην νηθείν Τπφδεηγκα ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ή ηεο 2004/17/ΔΚ 33, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ νδεγία 2005/51/ΔΚ θαη ηνλ Καλνληζκφ ππ αξηζκ.1564/2005 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 34 θαη θαηά ηα εθάζηνηε ηζρχνληα πξφηππα, εζηάιε ζηελ Τπεξεζία Δπηζήκσλ Γεκνζηεχζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζηελ Σξάπεδα Γεδνκέλσλ TED ζηηο Πεξίιεςε ηεο Πξνθήξπμεο απηήο, ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ ζρεηηθή εγθχθιην (Δ15/ Γ17γ/01/85/ΦΝ 439/ ) ζα δεκνζηεπζεί α) ζην ελεκεξσηηθφ δειηίν θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη β) ζηνλ ειιεληθφ ηχπν, ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, φπσο ηζρχεη Σα έμνδα ησλ εθ ηνπ λφκνπ απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο πεξηιεπηηθήο Πξνθήξπμεο 36 ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, φπσο θαη ηνπ πξνεγνχκελνπ πξνθεξπγκέλνπ δηαγσληζκνχ γηα ην ίδην αληηθείκελν κειέηεο (ΑΜΠ 2012ΜΠ ), βαξχλνπλ ηνλ ηειηθφ Αλάδνρν, δελ κπνξεί λα είλαη αλψηεξα ησλ ,00 37 θαη εηζπξάηηνληαη κε ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ηεο ζχκβαζεο Ζ απφθαζε αλάζεζεο ζα ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζην ελεκεξσηηθφ δειηίν ηνπ Σ.Δ.Δ., ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 3316/2005. Δπίζεο γλσζηνπνίεζε γηα ηε ζπλαθζείζα ζχκβαζε, κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζρεηηθφ Παξάξηεκα ηεο Οδεγίαο 2004/18 38 /ΔΚ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ θαη ηνλ Καλνληζκφ ππ αξηζκ.1564/2005 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζα απνζηαιεί θαηά ηελ ίδηα φπσο θαη παξαπάλσ δηάηαμε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δ.Κ. 39 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ 19

20 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ Άξζξν 19: Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό 19.1 Οη θαηεγνξίεο πηπρίσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 2 ηνπ Ν.3316/2005, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαγξ. 2γ ηνπ άξζξνπ 6 πνπ απαηηνχληαη 40 γηα θάζε επί κέξνπο κειέηε ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί θαη ε αληηζηνίρσο θαινχκελε ηάμε θάζε πηπρίνπ ζχκθσλα κε ηηο επηκέξνπο πξνεθηηκψκελεο ακνηβέο κειεηψλ ηεο παξ θαη 12.3 ηεο παξνχζαο, είλαη νη εμήο: 1. ςτην κατηγορία μελζτησ 16, πτυχία τουλάχιςτον τάξεωσ Γ 2. ςτην κατηγορία μελζτησ 10, πτυχία τουλάχιςτον τάξεωσ Γ 3. ςτην κατηγορία μελζτησ 08, πτυχία τουλάχιςτον τάξεωσ Δ 4. ςτην κατηγορία μελζτησ 13, πτυχία τουλάχιςτον τάξεωσ Γ 5. ςτην κατηγορία μελζτησ 27, πτυχία τουλάχιςτον τάξεωσ Β 6. ςτην κατηγορία μελζτησ 20, πτυχία τουλάχιςτον τάξεωσ Β 7. ςτην κατηγορία μελζτησ 21, πτυχία τουλάχιςτον τάξεωσ Β 8. ςτην κατηγορία μελζτησ 09, πτυχία τουλάχιςτον τάξεωσ Α 9. ςτην κατηγορία μελζτησ 25, πτυχία τουλάχιςτον τάξεωσ Β ησλ Διιεληθψλ Μεηξψσλ Μειεηεηψλ ή Γξαθείσλ Δηαηξεηψλ Μειεηεηψλ, ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν.3316/2005 θαη ηνπ Π.Γ/ηνο 138 / ην δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, απηνηειψο ή ζε ζχκπξαμε ή ζε θνηλνπξαμία πνπ ζα ζπζηαζεί ή έρεη ζπζηαζεί, εθφζνλ ηα ίδηα ή ηα κέιε ηνπο (επί ζπκπξάμεσλ ή θνηλνπξαμηψλ): είλαη εγγεγξακκέλα ζηα Διιεληθά Μεηξψα Μειεηεηψλ ή Γξαθείσλ Δηαηξεηψλ Μειεηψλ θαη δηαζέηνπλ πηπρία ησλ θαηεγνξηψλ κειεηψλ αληίζηνηρεο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ ή φπσο θαη δηαζέηνπλ ζηειέρε κε πξνζφληα ζχκθσλα κε ηελ παξ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο κέιε ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ. ή ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Π.Ο.Δ πνπ ηεξνχλ αληίζηνηρα κεηξψα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 52 ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ 42 θαη είλαη εγγεγξακκέλα ζε ηάμεηο θαη θαηεγνξίεο κειεηψλ αληίζηνηρεο κε εθείλεο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 19.1, ή πξνέξρνληαη απφ ρψξεο κέιε ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ. πνπ δελ ηεξνχλ κεηξψα ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ή θξάηε, πνπ έρνπλ θπξψζεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, είλαη εγγεγξακκέλα ζηα Δπαγγεικαηηθά/ Δκπνξηθά Μεηξψα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΥ Γ ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ 43 ή ζηα αληίζηνηρα κεηξψα ησλ ρσξψλ ηνπο, θαη δηαζέηνπλ γεληθή εκπεηξία αληίζηνηρε απηήο πνπ απνξξέεη απφ ηελ εγγξαθή ζην Μεηξψν Μειεηεηψλ Δηαηξεηψλ/ Γξαθείν Μειεηψλ, δειαδή ζηειερηθό δπλακηθό κε εκπεηξία ζε αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο κειεηψλ, θαηά ην άξζξν 39 ηνπ Ν.3316/05, σο εμήο: 1. Για την κατηγορία μελζτησ 16, τουλάχιςτον 1 ςτζλεχοσ 12ετοφσ εμπειρίασ Για την κατηγορία μελζτησ 10, τουλάχιςτον 1 ςτζλεχοσ 12ετοφσ εμπειρίασ 3. Για την κατηγορία μελζτησ 8, τουλάχιςτον 1 ςτζλεχοσ 12ετοφσ εμπειρίασ, 1 ςτζλεχοσ 8ετοφσ εμπειρίασ, και 2 ςτελζχη 4ετοφσ εμπειρίασ 4. Για την κατηγορία μελζτησ 13, τουλάχιςτον 1 ςτζλεχοσ 12ετοφσ εμπειρίασ 5. Για την κατηγορία μελζτησ 27, τουλάχιςτον 1 ςτζλεχοσ 8ετοφσ εμπειρίασ 6. Για την κατηγορία μελζτησ 20, τουλάχιςτον 1 ςτζλεχοσ 8ετοφσ εμπειρίασ 7. Για την κατηγορία μελζτησ 21, τουλάχιςτον 1 ςτζλεχοσ 8ετοφσ εμπειρίασ 8. Για την κατηγορία μελζτησ 09, τουλάχιςτον 1 ςτζλεχοσ 4ετοφσ εμπειρίασ 9. Για την κατηγορία μελζτησ 25, τουλάχιςτον 1 ςτζλεχοσ 8ετοφσ εμπειρίασ 45 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ 20

21 ηε λ πεξίπησζε δηάζεζεο πεξηζζφηεξσλ κειεηεηψλ κεγαιχηεξεο εκπεηξίαο, αληίζηνηρα κεηψλνληαη νη απαηηήζεηο ζηηο κηθξφηεξεο εκπεηξίεο. Σν ζπλνιηθφ πξνθχπηνλ ηζνδχλακν δπλακηθφ πξέπεη λα αληηζηνηρεί κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 4 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν.3316/ Οη ζπκκεηέρνπζεο ζπκπξάμεηο ή θνηλνπξαμίεο πξέπεη λα πιεξνχλ ζσξεπηηθά ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ 19.1 δειαδή λα θαιχπηνπλ ζπλνιηθά ηηο απαηηνχκελεο ηάμεηο αλά θαηεγνξία κειέηεο, ηα δε κέιε ηνπο λα εκπίπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 19.2, δηαθνξεηηθά ε ππνςήθηα ζχκπξαμε ή θνηλνπξαμία ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ θαη απνθιείεηαη. Ζ χπαξμε εγθχξνπ πηπρίνπ ησλ δηαγσληδνκέλσλ ειέγρεηαη ηφζν θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο φζν θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. Αλ πάζρεη έζησ θαη έλα απφ ηα πηπρία ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, απνθιείεηαη. Ζ ζχκπξαμε ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ κπνξεί λα αθνξά ζηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο κειεηψλ. ε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ζηελ ίδηα θαηεγνξία, ν κέγηζηνο αξηζκφο ζπκπξαηηφλησλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3), επί πνηλή απνθιεηζκνύ ηεο δηαγσληδφκελεο ζχκπξαμεο. Γηα λα γίλνπλ δεθηνί ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη ε εγγξαθή ζηα κεηξψα θαη ηνπο θαηαιφγνπο λα είλαη ζε ηζρύ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο παξαιαβήο ησλ θαθέισλ ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. Ζ δηαηήξεζε ζε ηζρχ ηεο εγγξαθήο κε ηηο λφκηκεο αλαζεσξήζεηο ηεο απνηειεί, φζνλ αθνξά ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζηα Μεηξψα Μειεηεηψλ θαη Γξαθείσλ / Δηαηξεηψλ ηεο Γ/λζεο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ Γ15, αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ή ηεο πξνζθνξάο φζν θαη θαηά ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. Γελ απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ απφ ην δηαγσληζκφ ε αλαζεψξεζε ηνπ πηπρίνπ θαη ε θαηάηαμε ζε κεγαιχηεξε ηάμε πηπρίνπ απφ ηελ θαινχκελε, εθφζνλ ν ππνςήθηνο αλήθε ζηελ θαινχκελε ηάμε θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ. Απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ ν ππνβηβαζκφο ηνπ πηπρίνπ ζε ηάμε πνπ δελ θαιείηαη ζην δηαγσληζκφ θαη ε δηαγξαθή απφ ην Μεηξψν Μειεηεηψλ Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη ζε έλα θαη κφλν δηαγσληδφκελν ζρήκα είηε κεκνλσκέλα, είηε σο κέινο ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε απνθιείνληαη απφ ηε δηαδηθαζία φινη νη Γηαγσληδφκελνη, ζηε ζχλζεζε ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρεη ην πξφζσπν εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ Δηαηξεηψλ / Γξαθείσλ Μειεηψλ, πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ ην εηαηξηθφ ή αλ ην εηαηξηθφ έρεη ιήμεη, λα έρεη ππνβιεζεί πξνγελέζηεξα ηεο εκέξαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζε πξνζεζκία ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, αίηεζε γηα ηελ αλαλέσζή ηνπο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε δηαγσληδφκελε Δηαηξεία / Γξαθείν Μειεηψλ απνθιείεηαη. Γηα ηα αηνκηθά πηπρία πνπ θαιχπηνπλ ηε βαζηθή ζηειέρσζε ηεο εηαηξείαο (εηαίξνπ ή ππαιιήινπ) ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξ. 1 ηνπ άξζξ. 4 ηνπ Π.Γ.138/ Άξζξν 20: Πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ Κάζε δηαγσληδφκελνο απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (αλ πξφθεηηαη πεξί ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο) έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ησλ παξαθάησ πεξηπηψζεσλ κε αξηζκνχο 20.1 έσο 20.6, 20.8 θαη 20.9: [Εηδηθώο ζηηο πεξηπηώζεηο 20.7 θαη ν δηαγσληδόκελνο κπνξεί λα απνθιεηζζεί θαηόπηλ εηδηθά αηηηνινγεκέλεο θξίζεσο αθνύ εμεηαζζνύλ ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη ραξαθηεξηζηηθά θάζε πεξίπησζεο θαη ιεθζνύλ ππόςε ηα ζηνηρεία θαη νη εμεγήζεηο πνπ έρεη ηπρόλ ππνβάιεη ν δηαγσληδόκελνο κε ην θάθειν ζπκκεηνρήο ηνπ. Αλ αζθήζεη έλζηαζε θαηά ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ 21

22 ηνπ απνθιεηζκνύ ηνπ κπνξεί ν δηαγσληδόκελνο λα ππνβάιεη πξόζζεηα ζηνηρεία θαη εμεγήζεηο] πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θαηά ην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γσξνδνθία, θαηά ην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26 εο Μαΐνπ 1997 (21) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαηά ην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο Καηαδίθε, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο, γηα έλα απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, απάηεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο θαη δφιηαο ρξενθνπίαο Πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε Απνδεδεηγκέλε δηάπξαμε ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο Με εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, ζρεηηθά κε ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο Με εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, ζρεηηθά κε ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνο ή κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο Τπνβνιή ςεπδνχο δήισζεο θαηά ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ ή κε παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ. ηηο πεξηπηψζεηο 20.1 έσο 20.5, 20.7 θαη απνθιεηζκφο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή θαη ηεο ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο ζηελ νπνία απηφ ζπκκεηέρεη επέξρεηαη αλ ζην αδίθεκα ή παξάπησκα έρεη ππνπέζεη κέινο ηεο δηνίθεζήο ηνπ, απφ ηα νξηδφκελα εηδηθφηεξα ζηελ παξαγξ α ηεο παξνχζαο. Άξζξν 21: Δηδηθή Σερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Ηθαλόηεηα. 47 Γελ απαηηείηαη. ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ 22

23 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ Άξζξν 22:Πεξηερόκελν θαθέινπ ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ησλ πξνθαηαξθηηθώλ κειεηώλ (3) Ο θάθεινο ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ δύν θαθέινπο, ήηνη: α. θιεηζηφ θάθειν «Γηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο» β. θιεηζηφ θάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο Σν εηδηθφηεξν πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ είλαη ην αθφινπζν: Α. ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Κάζε δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία, ζε πξσηφηππν ή λνκίκσο επηθπξσκέλν αληίγξαθν: 22.1 Αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ ζε δχν (2) πξσηφηππα, εθ ησλ νπνίσλ έλα ππνβάιιεηαη εθηφο ηνπ θαθέινπ πκκεηνρήο (γηα δηεπθφιπλζε ηεο ππεξεζίαο Πξσηνθφιινπ) ρσξίο ηα ζπλνδεπηηθά ζηνηρεία θαη ην δεχηεξν εληφο ηνπ θαθέινπ ηππηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ, κε ηα ζπλεκκέλα (Πίλαθαο θαη ππεχζπλεο δειψζεηο) Ζ αίηεζε αλαγξάθεη ην δηαγσληζκφ ηνλ νπνίν αθνξά.ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ (κεκνλσκέλνπ ππνςεθίνπ, ή ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο), δειαδή επσλπκία (ε νλνκαηεπψλπκν θπζηθνχ πξνζψπνπ), απαξαίηεηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, fax, ) θαη ζπλνδεχεηαη απφ: α) Πίλαθα Πεξηερνκέλσλ, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν Τπφδεηγκα, (Πξνζάξηεκα VΗΗ) ζπκπιεξσκέλν κε φια ηα απαηηνχκελα απφ ηελ Πξνθήξπμε δηθαηνινγεηηθά θαη κε ηελ έλδεημε ΝΑΗ / ΟΥΗ αλάινγα κε ηελ ππνβνιή ή κε ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ. β) Τπεχζπλεο δειψζεηο ησλ κειψλ ηεο ζχκπξαμεο πεξί νξηζκνχ: (Η) Κνηλνχ Δθπξνζψπνπ θαη (ΗΗ) Αλαπιεξσηή Κνηλνχ Δθπξνζψπνπ ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ, γ) Γήισζε πεξί απνδνρήο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ νξηζζέληνο θνηλνχ εθπξνζψπνπ θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ. δ) Γήισζε ηνπ θνηλνχ εθπξνζψπνπ πεξί θαηαλνκήο ηεο ακνηβήο ησλ ζπκπξαηηφλησλ γξαθείσλ. Ζ δήισζε δελ απαηηείηαη ζε πεξίπησζε ζχζηαζεο θνηλνπξαμίαο. Ζ αίηεζε ππνγξάθεηαη (θαηά πεξίπησζε) απφ: ηνλ δηαγσληδόκελν θπζηθφ πξφζσπν- κειεηεηή, ή ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ δηαγσληδνκέλνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηνπο λόκηκνπο εθπξόζσπνπο όισλ ησλ θνηλνπξαθηνύλησλ ή ζπκπξαηηόλησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνλ νξηζζέληα θαηά ηα αλσηέξσ θνηλό εθπξόζσπν Δπηζεκαίλνληαη ζρεηηθά κε ηε λνκηκνπνίεζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ηα αθφινπζα: α) Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζε δηαγσληζκφ θαηά ηελ παξνχζα πξνθήξπμε, ππνδειψλεη φηη έρεη λνκίκσο ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, εθφζνλ ε αίηεζε ππνγξάθεηαη απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο. Δθφζνλ δελ εθδεισζεί αηηηνινγεκέλε αληίδξαζε εθ κέξνπο ησλ θαηαζηαηηθψλ νξγάλσλ ηεο εηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ε ππνβνιή πξνζθνξάο, ζπλνδεπφκελε απφ ην ζρεηηθφ θάθειν ζπκκεηνρήο δεζκεχεη ηελ εηαηξεία. β) Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο γηα ινγαξηαζκό ζύκπξαμεο ππνδειψλεη ηελ ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο ησλ νξγάλσλ ησλ ζπκπξαηηφλησλ πεξί ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ζε ζχκπξαμε κε ηα ινηπά κέιε ηεο ζχκπξαμεο. Αλ δελ εθδεισζεί αληίδξαζε ζπκπξάηηνληνο ζεσξείηαη φηη πθίζηαηαη ε ζρεηηθή λνκηκνπνίεζε ηνπ λνκίκνπ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ 23

24 εθπξνζψπνπ θαη αλ δελ δειψλεηαη ξεηψο φηη νη ζπκκεηέρνληεο ππνβάιινπλ αίηεζε «σο θνηλνπξαμία» ζεσξείηαη φηη ζπκκεηέρνπλ ππφ κνξθή ζπκπξάμεσο. [εκεηώλεηαη φηη νη Κνηλνπξαμίεο επηρεηξήζεσλ θαηά ην ειιεληθφ δίθαην απνηεινχλ ηδηαηηέξα (ζε ζρέζε κε ηα κέιε ηνπο) θνξνινγηθά ππνθείκελα, ππαγόκελεο απηνηειώο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθώλ Σηνηρεηώλ θαη ηεο Φνξνινγίαο Εηζνδήκαηνο Ν.Π., ζπληζηώληαη κε ηδησηηθό έγγξαθν θαη δηαζέηνπλ ηδηαίηεξν ΑΦΜ]. ηνηρεία ηεο αίηεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πνπ ηπρφλ ιείπνπλ ζπκπιεξψλνληαη εθ ησλ πζηέξσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξαγξ. 4.6 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ δελ πξνθχπηνπλ άκεζα απφ ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά Απνδεηθηηθά ηνπ δηθαηώκαηνο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό Οη δηαγσληδφκελνη ηεο παξ πξνζθνκίδνπλ πηπρίν θαηάηαμεο ζηηο θαινχκελεο θαηεγνξίεο θαη ηάμεηο κειέηεο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν απηφ Οη δηαγσληδφκελνη ηεο παξ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο παξφρσλ ππεξεζηψλ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ηνπο ζε θαηεγνξία θαη ηάμε αληίζηνηρε ησλ κειεηψλ ηεο παξ ζχκθσλα κε ην άξζξν 52 ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ Οη δηαγσληδφκελνη ηεο παξ πξνζθνκίδνπλ: α) άδεηα άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 46 ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ δειαδή πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην επαγγεικαηηθφ / εκπνξηθφ κεηξψν ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ηνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ ηεο παξνχζαο θαη εθφζνλ δελ εθδίδεηαη ηέηνην, έλνξθε βεβαίσζε πνπ λα βεβαηψλεη ηελ αδπλακία έθδνζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζην κεηξψν, β) ππεύζπλε δήισζε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ αιινδαπνχ δηαγσληδνκέλνπ (απηνηειψο ή σο κέινπο ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο), κε ηελ νπνία δειψλεηαη φηη αα) έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ, κε ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηελ εκπεηξία πνπ απαηηείηαη απφ ηελ πξνθήξπμε, δειψλνληαο ηαπηφρξνλα ην νλνκαηεπψλπκν απηψλ, ηελ εηδηθφηεηα θαη ηα έηε εκπεηξίαο ηνπο θαη ββ) ζε πεξίπησζε αλάδεημεο ηνπ σο αλαδφρνπ (ηνπ ίδηνπ ή ηνπ νρήκαηνο ζην νπνίν κεηέρεη) ζα πξνζθνκίζεη βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα ηνπ απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ. Ζ πνηλή ηνπ δηαγσληδφκελνπ πνπ δελ πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά είλαη ν απνθιεηζκφο ηνπ απφ ηελ δηαδηθαζία Γηθαηνινγεηηθά πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο δηαγσληδνκέλσλ Οη κεκνλσκέλνη δηαγσληδφκελνη (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) ππνβάιινπλ ζην θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο Τπεχζπλε Γήισζε ζπληαγκέλε ζχκθσλα κε ην Προζάρηημα Ι ηεο παξνχζαο, φηη δελ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπο ιφγνο απνθιεηζκνχ εθ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 20 ηεο παξνχζαο. Οη δηαγσληδφκελεο ζπκπξάμεηο θαη θνηλνπξαμίεο ππνβάιινπλ ηδηαίηεξε Τπεχζπλε Γήισζε γηα θαζέλα απφ ηα κέιε ηνπο, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ κέινπο, φηη δελ ζπληξέρεη ζην πξφζσπν ηνπ κέινπο θάπνηνο απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ. Απφ ηελ ππνβιεζείζα δήισζε πξέπεη λα ζπλάγεηαη ζαθψο φηη δελ πθίζηαηαη ιφγνο απνθιεηζκνχ ζην πξφζσπν ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, αιιηψο απνθιείεηαη Γηθαηνινγεηηθά εηδηθήο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο. 48 Γελ απαηηνχληαη. ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ 24

25 22.5 Γηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο κεηνρώλ. 49 Ζ ππνρξέσζε απηή αθνξά κφλν αλώλπκεο εηαηξείεο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, είηε πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλνπο ππνςήθηνπο, είηε γηα κέιε ζπκπξάμεσλ ή θνηλνπξαμηψλ. Δμαηξνύληαη ηεο ππνρξέσζεο απηήο νη εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο θαη ππνβάιινπλ πεξί ηνχηνπ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο. Καηά ηα ινηπά πξνζθνκίδνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: αα) ββ) Οη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη γξακκέλεο ζην Μεηξών Δηαηξεηώλ / Γξαθείσλ Μειεηώλ, πξνζθνκίδνπλ αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ (κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, ην πνιχ ηξηάληα εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο. Οη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, εθφζνλ έρνπλ θαηά ην δίθαην ηεο έδξαο ηνπο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, πξνζθνκίδνπλ: i) πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο ii) αλαιπηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ, κε αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηνπ θάζε κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο κε εκεξνκελία ην πνιχ 30 εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. iii) Κάζε άιιν ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε νλνκαζηηθνπνίεζε κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ, πνπ έρεη ζπληειεζηεί ην ηειεπηαίν 30ήκεξν πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο. Σα δηθαηνινγεηηθά απηά πξνζθνκίδνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο επηθαηξνπνηεκέλα θαηά ηνλ ίδην ηξφπν. γγ) Οη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, πνπ δελ έρνπλ θαηά ην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπο νλνκαζηηθέο κεηνρέο ππνβάιινπλ: i) Έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε κεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 1% ησλ κεηφρσλ. ii) Αλ δελ ηεξείηαη ηέηνηα θαηάζηαζε, πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ (κε 1%), ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Γεληθή πλέιεπζε, αλ νη κέηνρνη απηνί είλαη γλσζηνί ζηελ εηαηξεία. iii) Αλ δελ πξνζθνκηζηεί θαηάζηαζε θαηά ηα αλσηέξσ, ε εηαηξεία αηηηνινγεί ηνπο ιφγνπο πνπ νη κέηνρνη απηνί δελ ηεο είλαη γλσζηνί. Ζ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ δελ κπνξεί λα θξίλεη ηελ επάξθεηα ηεο αηηηνιφγεζεο, αλ φκσο απνδείμεη ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο ή ζχληαμεο ηεο θαηάζηαζεο απηήο, ηφηε ε επηρείξεζε απνθιείεηαη. Σα αλσηέξσ ππφ β θαη γ έγγξαθα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε θαη φζα εμ απηψλ πξνέξρνληαη απφ δεκφζηεο αξρέο, λα είλαη επηθπξσκέλα απφ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 9.2 ηεο παξνχζαο. Διιείςεηο ζηα δηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ ζπκπιεξψλνληαη θαηά ην άξζξν 4.6 ηεο παξνχζαο. Β. ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 22.7 Ο θιεηζηόο θάθεινο «Σερληθήο Πξνζθνξάο» ζα πεξηιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα έγγξαθα βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε ηερληθή πξνζθνξά θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 23 ηεο παξνχζαο θαη ζπγθεθξηκέλα: Σερληθή Έθζεζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, πεξηέρνπζα ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ κε αξηζκ. Γ17γ/06/157/Φ.Ν / (ΦΔΚ Β 1611/2006). ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ 25

26 Ζ Σερληθή Έθζεζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ παξαξηεκάησλ) δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη έλα εχινγν κέγεζνο 25 ζειίδσλ 50 θεηκέλνπ κεγέζνπο Α4 θαη γξακκαηνζεηξάο κέζνπ κεγέζνπο (ελδεηθηηθά Arial 11 ), εθηφο θσηνγξαθηψλ θαη ζρεδίσλ. Όηαλ ην πεξηερφκελν ηεο Έθζεζεο ππεξβαίλεη ην σο άλσ εύινγν κέγεζνο, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ( ε νπνία δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ίζνπ κέηξνπ θξίζεο 51 ), ην ππεξβάιινλ πιηθφ δελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ αμηνιφγεζε Έθζεζε Μεζνδνινγίαο, εληαία γηα ην ζχλνιν ηεο κειέηεο, πνπ πεξηιακβάλεη: α) Σηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο, κε ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο θάζε κηαο, θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηαηηζέκελνπ εμνπιηζκνχ / ινγηζκηθνχ, φπνπ απαηηείηαη. β) Σε παξνπζίαζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε παξαγσγή ηεο κειέηεο. γ) Σε παξνπζίαζε ηεο ρξνληθήο αιιεινπρίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο θαη ρξνλνδηάγξακκα φπνπ ζα παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά ε ρξνληθή απηή αιιεινπρία. δ) Αλαθνξά ζηηο ζπκβάζεηο ζηηο νπνίεο εθαξκφζζεθε επηηπρψο ε πεξηγξαθφκελε κεζνδνινγία ή /θαη ηα θαηλνηφκα ζηνηρεία απηήο. Ζ έθζεζε Μεζνδνινγίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ παξαξηεκάησλ) δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη έλα εχινγν κέγεζνο 25 ζειίδσλ (52) θεηκέλνπ κεγέζνπο Α4 θαη γξακκαηνζεηξάο κέζνπ κεγέζνπο, εθηφο ηνπ πξναλαθεξζέληνο ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Όηαλ ην πεξηερφκελν ηεο Έθζεζεο ππεξβαίλεη ην εύινγν κέγεζνο, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ( ε νπνία δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ίζνπ κέηξνπ θξίζεο (53) ) ην ππεξβάιινλ πιηθφ δελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ αμηνιφγεζε Έθζεζε ζρεηηθή κε ηελ νκάδα Μειέηεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη: α) Παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ ζηειερψλ ηεο Οκάδαο Μειέηεο κε αλαθνξά ηεο πξνεγνχκελεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ην δηαγσληδφκελν, ζπλνδεπνκέλε απφ ηνλ Πίλαθα, φπνπ παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε ζπλεξγαζίαο (σπόδειγμα 1 ηοσ προζαρηήμαηος III). β) Παξνπζίαζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ πξνβιέπεηαη λα αλαιάβνπλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ζπλνδεπφκελε απφ νξγαλφγξακκα φπνπ ζα παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά ε θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. γ) ηνηρεία απφ ελδερφκελε πξνεγνχκελε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο κειέηεο, ηα νπνία ζα αθνξνχλ ρξνληθφ δηάζηεκα ην πνιχ δεθαεηίαο (σπόδειγμα 2 ηοσ προζαρηήμαηος III). Γηα ηα πξφζσπα ηεο νκάδαο κειέηεο πνπ δελ αλήθνπλ ζην ζηειερηθφ δπλακηθφ ηνπ δηαγσληδφκελνπ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζην θξηηήξην ηνπ άξζξνπ , πξέπεη λα ππνβάιιεηαη Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ πεξί ηεο ζρέζεο εξγαζίαο κε ηα άηνκα απηά, κε ζαθή αλαθνξά ζηε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ην αληηθείκελν ηεο ζπλεξγαζίαο. Ζ παξαπάλσ Τπεχζπλε Γήισζε πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο (γξαθείνπ κειεηψλ), κε ηελ νπνία δηαηεξεί ην κέινο ηεο νκάδαο κειέηεο ζρέζε ζπλεξγαζίαο θαη λα πξνζππνγξάθεηαη απφ ην ζπλεξγαδφκελν κέινο ηεο νκάδαο. Γελ απαηηείηαη ε ππνβνιή αληηγξάθσλ Γ.Π.Τ ή ζπκθσλεηηθψλ. Ζ Έθζεζε Οκάδαο Μειέηεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ παξαξηεκάησλ θαη εμαηξνπκέλσλ ησλ ππεπζχλσλ δειψζεσλ ζπλεξγαζίαο θαη ησλ ηπρφλ πηζηνπνηεηηθψλ κε ηα νπνία απνδεηθλχεηαη πξνεγνχκελε ζπλεξγαζία κεηαμχ κειψλ ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο κειέηεο) δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη έλα εχινγν κέγεζνο 15 ζειίδσλ (52) θεηκέλνπ κεγέζνπο Α4 κέζεο γξακκαηνζεηξάο, εθηφο ηνπ πξναλαθεξζέληνο νξγαλνγξάκκαηνο. Όηαλ ην πεξηερφκελν ηεο Έθζεζεο ππεξβαίλεη ην εύινγν κέγεζνο, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ (ε νπνία δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ίζνπ κέηξνπ θξίζεο (53). Σν ππεξβάιινλ πιηθφ δε ζα ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ αμηνιφγεζε. ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ 26

27 Γηα ηα αλαθεξφκελα ζηνηρεία ησλ κειψλ ηεο νκάδαο κειέηεο, ε Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. 52 ΔΠΗΖΜΑΝΖ: Πξφζσπα πέξαλ ηνπ ελδερνκέλσο απαηηνχκελνπ ζην άξζξν 21.1.β εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ (γηα ηελ απφδεημε ηεο εηδηθήο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο) ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηελ νκάδα κειέηεο δηαγσληδφκελνπ πξέπεη απαξαηηήησο λα πεξηιακβάλνληαη κφλν ζηνλ θιεηζηφ θάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, αιιηψο δελ ζα ιακβάλνληαη ππόςε ζηελ αμηνιόγεζε. Άξζξν 23: Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ επηινγή αλαδόρσλ πξνθαηαξθηηθώλ κειεηώλ (4) 23.1 Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ Βαξύηεηα θξηηεξίσλ 53 χκθσλα κε ηελ παξαγ.4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3316/05 θαη κε βάζε ην άξζξν 1 ηεο Τ.Α. ΓΜΔΟ/α/ν/1161/ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο πξνο αλάδεημε ησλ αλαδφρσλ ηεο πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο (4), ζα αμηνινγεζνχλ νη Σερληθέο Πξνζθνξέο ησλ Γηαγσληδνκέλσλ πνπ δελ απνθιείζηεθαλ ζην ζηάδην ειέγρνπ ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, κε βάζε ηα παξαθάησ ηέζζεξα θξηηήξηα θαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά βαξχηεηαο: Σα ηέζζεξα θξηηήξηα ζα βαζκνινγνχληαη κε βαζκνχο U1, U2, U3, U4 πνπ ζπλίζηαληαη ζε αθέξαηνπο αξηζκνχο απφ 1 έσο 100. Σν άζξνηζκα ησλ θαζνξηδνκέλσλ πνζνζηψλ βαξχηεηαο είλαη Κξηηήξην 1 Ζ πιεξφηεηα θαη δηεμνδηθφηεηα ηεο εθηίκεζεο ηνπ γεληθνχ θαη εηδηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ Σερληθή Έθζεζε πνπ ππνβάιιεη ν δηαγσληδφκελνο. Ζ βαξχηεηα ηνπ θξηηεξίνπ 1 είλαη Β1=50% 54 επί ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο Κξηηήξην 2 Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νκάδαο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο φπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζχλζεζε θαη ηα ζηνηρεία ηεο νκάδαο ιακβαλνκέλσλ θπξίσο ππφςε ησλ ζηειερψλ ηνπ ππνςήθηνπ θαη ησλ απνδεδεηγκέλα κνλίκσλ ζπλεξγαηψλ ηνπ θαη ζε ζρέζε κε παιαηφηεξεο ζπλεξγαζίεο ζε αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο κειεηψλ. 55 Ζ βαξχηεηα ηνπ θξηηεξίνπ 2 είλαη Β2=20% επί ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο Κξηηήξην 3 Ζ πιεξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο κεζνδνινγίαο φπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ ππνςεθίνπ. Ζ βαξχηεηα ηνπ θξηηεξίνπ 3 είλαη Β3=20% επί ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο Κξηηήξην 4 Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ πξνηαζέληνο ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζηειέρσζε ηεο νκάδαο κειέηεο. Ζ βαξχηεηα ηνπ θξηηεξίνπ 4 είλαη Β4=10% επί ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο. ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ 27

28 23.2 Βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία θάζε ηερληθήο πξνζθνξάο πξνθχπηεη απφ ηελ εμίζσζε: Uη.π. = U1*Β1+ U2*Β2+ U3*Β3+ U4*Β4 φπνπ Ui νη βαζκνί θαη Βi ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ησλ θξηηεξίσλ. Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά, είλαη ε πξνζθνξά πνπ ζα ζπγθεληξψζεη ηε κέγηζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία. Άξζξν 24. Πεξηερόκελν θαθέινπ ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ησλ ππόινηπσλ ζηαδίσλ ηεο Μειέηεο κε ηίηιν: «ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ» Ο θάθεινο ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο πξνκειέηεο (4) πεξηιακβάλεη α- θιεηζηφ θάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο, θαη β- ζθξαγηζκέλν θάθειν Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο Ο θιεηζηφο θάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε ηερληθή πξνζθνξά θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 25, ηαμηλνκεκέλα θαη αξηζκεκέλα ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε θαη αξίζκεζε ησλ παξαθάησ παξαγξάθσλ θαη ππνγεγξακκέλα (ή κνλνγξακκέλα) απφ ηνλ / ηνπο λφκηκν /νπο Δθπξφζσπν /νπο ηνπ δηαγσληδφκελνπ ζε θάζε θχιιν. πγθεθξηκέλα ζα πεξηιακβάλεη: α) Σελ πξνθαηαξθηηθή κειέηε (3) ηνπ έξγνπ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ ππνπξγηθή απφθαζε Γ17γ/06/157/Φ.Ν.439.3/ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 Ν.3316/05. β) Πξνυπνινγηζκφ ηεο ηερληθήο ιχζεο πνπ πξνηείλεηαη κε ηελ πξνθαηαξθηηθή κειέηε (3) επαξθψο ηεθκεξησκέλν κε ζηνηρεία Ο θιεηζηφο θάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα είλαη αζθαιψο ζθξαγηζκέλνο (βιέπεηε ζρεηηθά παξαγξ.5.1 ηεο παξνχζαο) θαη ζα πεξηέρεη ην ρνξεγνχκελν απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ζπκπιεξσκέλν ρεηξφγξαθα κε ζηπιφ δηαξθείαο κπιε ή καχξνπ ρξψκαηνο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξ Σν έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαθέξεη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδφκελνπ, θαηά ηξφπνλ ψζηε λα κελ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ζχγρπζε σο πξνο ηελ ηαπηφηεηά ηνπ θαη λα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην ην κειεηεηή (ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ), ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο, είηε απφ φια ηα κέιε ηεο λνκίκσο εθπξνζσπνχκελα, είηε απφ ηνλ θνηλφ εθπξφζσπν. ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ θαθέισλ ζπκκεηνρήο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ηφζν γηα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ησλ πξνθαηαξθηηθψλ κειεηψλ (3), φζν θαη γηα ηελ δηαδηθαζία αλάζεζεο ησλ ππφινηπσλ ζηαδίσλ ηεο Μειέηεο (4), ζα είλαη αξηζκεκέλα θαη ηαμηλνκεκέλα κε ηελ ίδηα αθξηβψο αξίζκεζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ παξαγξάθσλ ηεο παξνχζαο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζθφκηζε ηνπο θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηνλ Πίλαθα Γηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνζαξηάηαη ζηελ παξνχζα, ζπκπιεξσκέλν κε φια ηα απαηηνχκελα απφ ηελ Πξνθήξπμε δηθαηνινγεηηθά θαη κε ηελ έλδεημε ΝΑΗ/ΟΥΗ αλάινγα κε ηελ ππνβνιή ή φρη θάζε απαηηνχκελνπ δηθαηνινγεηηθνχ. Σν ηπρφλ επηπιένλ πξνζσπηθφ θαη ηα ζρεηηθά ιεπηνκεξή βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα θαζψο θαη ν ηπρφλ πξφζζεηνο εμνπιηζκφο, πνπ αμηνινγνχληαη ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ησλ πξνθαηαξθηηθψλ κειεηψλ (3), πξέπεη απαξαηηήησο λα βξίζθνληαη κφλν ζηνλ ζθξαγηζκέλν ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ 28

29 θάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο (φρη ζην θάθειν ησλ ηππηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ), αιιηψο δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε. Άξζξν 25. Κξηηήξηα αλάζεζεο ησλ ππόινηπσλ ζηαδίσλ ηεο Μειέηεο (4) Κξηηήξηα αλάζεζεο ησλ ππφινηπσλ ζηαδίσλ ηεο Μειέηεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, ζα αμηνινγεζνχλ νη ηερληθέο πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ζα ζηαζκηζηεί ε βαζκνινγία ηνπο κε ηε βαζκνινγία ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Ζ βαξύηεηα ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο νξίδεηαη ζε 85% θαη ηεο Οηθνλνκηθήο ζε 15% Κξηηήξην 1 ν Σερληθή πξνζθνξά - Τπνθξηηήξηα γηα ηελ βαζκνιόγεζε ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο χκθσλα κε ηελ παξαγξ. 9 α ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.3316/05 θαη κε βάζε ην άξζξν 2 ηεο Τ.Α. ΓΜΔΟ/α/ν/1161/ (ΦΔΚ 1064/Β/2005, Γηφξζσζε ΦΔΚ 152/Β/ ), γηα ηελ βαζκνιφγεζε ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο νξίδνληαη ηα αθφινπζα ππνθξηηήξηα ην θάζε έλα απφ ηα νπνία ζα βαζκνινγεζεί κε αθέξαην αξηζκφ απφ 1 έσο 100. Γηα ην θάζε ππνθξηηήξην νξίδεηαη θαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ βαξχηεηαο. 56 α) Ζ πιεξφηεηα ηεο δηεξεχλεζεο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ γηα ηελ επηινγή ηεο πξνηεηλφκελεο κε ηελ πξνθαηαξθηηθή κειέηε ιχζεο Αμηνινγείηαη ε εκπεξηζηαησκέλε αλαδήηεζε πηζαλψλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο ηερληθήο ιχζεο, ε νπνία ελ ηέιεη έιαβε ηε κνξθή ηεο ππνβιεζείζαο πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο. Ζ απφξξηςε ησλ ινηπψλ ιχζεσλ αηηηνινγείηαη πεηζηηθά θαη επαξθψο, ζηεξηδφκελε ζε νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη ηερληθέο παξακέηξνπο. Ζ ζρεηηθή αλάιπζε πξνρσξεί ζην απαξαίηεην βάζνο, αλάινγα κε ην αλ ε απνξξηπηφκελε ή απνδεθηή ιχζε έρεη πεξηζζφηεξα ή ιηγφηεξα ζεηηθά ζηνηρεία. Δλ ηέιεη πξέπεη ε απνδεθηή απφ ηνλ ππνςήθην ιχζε, ζε αληίζεζε κε ηηο απνξξηθζείζεο, λα πξνβάιεη σο απνιχησο πεηζηηθή, εθαξκφζηκε θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα γηα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. Σν θξηηήξην ζα βαζκνινγεζεί κε βαζκφ U1 πνπ ζπλίζηαηαη ζε αθέξαην αξηζκφ απφ 1 έσο 100. Ζ βαξχηεηα ηνπ θξηηεξίνπ είλαη: Β1 =25 %. β) Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνηεηλφκελεο κε ηελ πξνζθνξά ιχζεο. Σα ππνθξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο είλαη ηα αθφινπζα: 1. Σα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιχζεο (ηήξεζε πξνδηαγξαθψλ, ηερληθή επάξθεηα, ηερληθννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο). 2. Ζ επθνιία θαηαζθεπήο ηεο ιχζεο. 3. Ζ δαπάλε ηνπ έξγνπ 4. Οη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο ιχζεο. 5. Ο βαζκφο αζθάιεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο σο πξνο ηελ πηζαλφηεηα αζηνρίαο ηερληθψλ επηινγψλ. Κάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ ππνθξηηήξηα βαζκνινγείηαη κε βαζκφ U2.1 έσο U2.5, πνπ ζπλίζηαηαη ζε αθέξαην αξηζκφ απφ 1 έσο 100. Ζ βαξχηεηα ηνπ θαζελφο απφ ηα παξαπάλσ (1) έσο (5) ππνθξηηήξηα ζην ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο είλαη: ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ 29

30 Γηα ην (1) Β2.1 = 35 % γηα ην (2) Β2.2 = 15 %, γηα ην (3) Β2.3 = 20% γηα ην (4) Β2.4 = 15% γηα ην (5) Β2.5 = 15% Ζ ζπλνιηθή βαξχηεηα ησλ ππνθξηηεξίσλ Β1 θαη Β2.1 έσο Β2.5 ζηε βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 100%. Σερληθή πξνζθνξά πνπ ιακβάλεη βαζκνινγία θαηψηεξε απφ 50% ζην ππνθξηηήξην (α) θαη θαηψηεξε απφ 50% ζην ππνθξηηήξην (β) ζεσξείηαη απαξάδεθηε Βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο Οη ηερληθέο πξνζθνξέο ζεσξνχληαη παξαδεθηέο εθφζνλ ε ζπλνιηθή ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπο ππεξβαίλεη ηηο 60 κνλάδεο. Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία θάζε ηερληθήο πξνζθνξάο πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν: Uη.π. = U1*Β1+ U2.1*Β2.1+ U2.2*Β2.2+ U2.3*Β2.3+U2.4*Β2.4+U2.5*Β2.5 > Κξηηήξην 2 ν Οηθνλνκηθή πξνζθνξά Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ ζπληίζεηαη, απφ ηηο πνζφηεηεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνηεηλφκελε ιχζε θαη ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο γηα θάζε επί κέξνπο θαηεγνξία κειέηεο. Πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, αλάιπζε ησλ επηκέξνπο ακνηβψλ θαηά θαηεγνξία κειέηεο: Πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, αλάιπζε ησλ επηκέξνπο ακνηβψλ: 1. γηα κειέηε θαηεγνξίαο 16 (Σνπνγξαθηθή Μειέηεο) 2. γηα κειέηε θαηεγνξίαο 10 (πγθνηλσληαθέο Μειέηεο) 3. γηα κειέηε θαηεγνξίαο 08 (ηαηηθέο Μειέηεο) 4. γηα κειέηε θαηεγνξίαο 13 (Τδξαπιηθέο Μειέηεο) 5. γηα κειέηε θαηεγνξίαο 27 (Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο) 6. γηα κειέηε θαηεγνξίαο 20 (Γεσινγηθέο Μειέηεο) 7. γηα κειέηε θαηεγνξίαο 21 (Γεσηερληθέο Μειέηεο) 8. γηα κειέηε θαηεγνξίαο 09 (Ζ/Μ Μειέηεο) 1. γηα κειέηε θαηεγνξίαο 25 (Φπηνηερληθέο Μειέηεο) 10. γηα ηελ κειέηε ΑΤ & ΦΑΤ 11. γηα ηελ ζχληαμε ησλ ΣΔΤΥΩΝ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ Τν άζξνηζκα ησλ πξνζθεξόκελσλ ακνηβώλ (κεηά ηελ πξνζθεξόκελε έθπησζε) όισλ ησλ θαηεγνξηώλ κειέηεο δειαδή ε ζπλνιηθή πξνζθνξά ηνπ Δηαγσληδνκέλνπ δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηε ζπλνιηθή πξνεθηηκώκελε ακνηβή ησλ ππόινηπσλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί από ηελ Υπεξεζία ζηνλ Φάθειν ηνπ Έξγνπ. Η πξνζθεξόκελε ακνηβή (πξηλ ηελ έθπησζε) ζε θάζε θαηεγνξία κειέηεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Δηαγσληδνκέλνπ δελ κπνξεί λα μεπεξλά ην αλώηαην όξην ακνηβήο ηεο αληίζηνηρεο ηάμεο ηνπ πηπρίνπ κε ηελ νπνία ππνβάιιεη πξνζθνξά ν δηαγσληδόκελνο, αλεμάξηεηα από ηελ κηθξόηεξε θαινύκελε ηάμε πηπρίνπ ηεο Πξνθήξπμεο. Σν χςνο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο βαζκνινγείηαη κε βαζκφ Uν.π., πνπ ζπλίζηαηαη ζε αθέξαην αξηζκφ απφ 0 έσο 100, εθφζνλ είλαη παξαδεθηή θαηά ην άξζξν 5.4. ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ 30

31 25.4 Σξόπνο βαζκνιόγεζεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο Οη πνζφηεηεο αλά θαηεγνξία κειέηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα πνιιαπιαζηάδνληαη, κε ηηο ηηκέο κνλάδαο θαλνληζκνχ πξνεθηηκσκέλσλ ακνηβψλ ψζηε απφ ην άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ λα πξνθχπηεη ε βάζεη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ ακνηβή. Ζ πξνζθεξφκελε έθπησζε (ζεηηθή ή αξλεηηθή) δίλεηαη κφλν αλά θαηεγνξία κειέηεο θαη πξέπεη λα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο επί πνηλή απνθιεηζκνχ. Γηα λα πξνθχςεη ην πνζφ ηεο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ γηα ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο, ην πνζνζηφ έθπησζεο αλά θαηεγνξία: α) ηξέπεηαη ζε πνζφ πξνζθνξάο αλά θαηεγνξία κειέηεο, β) ηα πνζά ησλ θαηεγνξηψλ πξνζηίζεληαη θαη πξνθχπηεη ε ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή, ε νπνία ελ ζπλερεία ηξέπεηαη ζε πνζνζηφ έθπησζεο (ζεηηθφ ή αξλεηηθφ 57 ) επί ηεο ζπλνιηθήο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ, κε ζηξνγγπινπνίεζε ζην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν. Ο βαζκφο 100 αληηζηνηρεί ζηελ κέγηζηε πξνζθεξζείζα έθπησζε, ν δε βαζκφο 0 ζηελ ειάρηζηε. Ζ θάζε πνζνζηηαία κνλάδα έθπησζεο αληηζηνηρεί ζε 100/Γ εθαηνζηηαίεο κνλάδεο βαζκνινγίαο φπνπ Γ ε δηαθνξά κεηαμχ κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο πξνζθεξζείζαο έθπησζεο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο βαζκνινγίαο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γίλεηαη γξακκηθή παξεκβνιή κεηαμχ ηεο κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο πξνζθεξζείζαο έθπησζεο κε ζηξνγγπινπνίεζε ζε αθέξαην βαζκφ. [π.ρ. γηα κέγηζηε πξνζθεξζείζα έθπησζε 20% θαη ειάρηζηε πξνζθεξζείζα έθπησζε -20%] ε βαζκνινγία ζηελ πξνζθνξά κε έθπησζε (15%) είλαη 100 5*2,5=87,5 --> 88 ή ε βαζκνινγία νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο κε έθπησζε (-10%) είλαη: *2,5=25, ή ε βαζκνινγία νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο κε έθπησζε (-10,85%) είλαη:100 30,85*2,5=22,875 --> 23] Πξνζδηνξηζκόο ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία θάζε πξνζθνξάο πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ βαζκνινγηψλ ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ ηχπν: Uπ = Uη.π.*85+ Uν.π.* Άξζξν 26: Έιεγρνο λνκηκνπνίεζεο θαη πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο ησλ επηιεγέλησλ αλαδόρσλ πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο. (3) Μεηά ηελ έθδνζε ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο γηα ηελ αλάζεζε εθπφλεζεο ησλ πξνθαηαξθηηθψλ κειεηψλ (4) θαινχληαη νη επηιεγέληεο αλάδνρνη λα πξνζθνκίζνπλ ηα αθφινπζα επηκέξνπο δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ειέγρνπ ηεο πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο (ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο ηα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη γηα θάζε κέινο ηεο): εκείσκα ελππόγξαθν ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ γξαθείνπ κειεηψλ ή ηνπ θνηλνχ εθπξνζψπνπ ζχκπξαμεο ή λνκηθνχ ζπκβνχινπ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε εμνπζία ππνγξαθήο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ. Μπνξεί ε αλαζέηνπζα αξρή λα δεηήζεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ην ζεκείσκα (Φ.Δ.Κ. κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο, ζε πεξίπησζε ειιεληθήο Α.Δ. ή Δ.Π.Δ. ή αληίγξαθν ηνπ λφκηκα δεκνζηεπκέλνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο, ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ή ησλ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ 31

32 ζπκπξαηηφλησλ ή θνηλνπξαθηνχλησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο, ή ηα νηθεία θαηά πεξίπησζε έγγξαθα θαηά ην δίθαην ηνπ θξάηνπο πξνέιεπζεο). Αλ θαηά ηε δηαδηθαζία δηαπίζησζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ππνγξαθήο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ πξνθχςεη φηη άλεπ δηθαηψκαηνο ππέγξαςε θαη ν δηαγσληδφκελνο αξλεζεί εγγξάθσο λα αλαγλσξίζεη ηε δέζκεπζή ηνπ απνθιείεηαη θαη ε ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη κε ηνλ επφκελν θαηά ζεηξά βαζκνινγίαο ππνςήθην, θαη εθαξκνγή ηεο παξαγξ. 7 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3316/05. ΖΜΔΗΩΝΔΣΑΗ φηη ε έθδνζε θαη πξνζθφκηζε ζην δηαγσληζκφ εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ζεσξείηαη ηζρπξφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πεξί ζπγθαηάζεζήο ηνπ ζηελ ππνβνιή πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ α) γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ έσο 20.5 απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιινπ ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ή θάζε κέινπο ηνπ (ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο). Δθφζνλ απηφο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ηα πνηληθά κεηξψα πξέπεη λα αθνξνχλ - ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ (ζε πεξίπησζε νκνξξχζκσλ ή εηεξνξξχζκσλ ή εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο), - ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν (ζε πεξίπησζε αλψλπκεο εηαηξείαο), - ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε δηνίθεζή ηνπ (ζε θάζε άιιε πεξίπησζε), - θαη επηπιένλ ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ινγαξηαζκφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, αλ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ηα παξαπάλσ. Δθφζνλ ζην πνηληθφ κεηξψν αλαθέξνληαη αδηθήκαηα γηα ηα νπνία δελ πξνθχπηεη ζαθψο αλ αλήθνπλ ζ απηά πνπ θαηά ηελ παξνχζα πξνθήξπμε πξνθαινχλ ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ δηαγσληδφκελνπ, νθείιεη απηφο λα ππνβάιεη έλνξθε δήισζε ή ππεχζπλε δήισζε, αλ ζην θξάηνο θαηαγσγήο δελ εθδίδνληαη έλνξθεο δειψζεηο, πεξί ηεο θχζεο ησλ αδηθεκάησλ. Δθφζνλ θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα απηά επηθέξεη δπλεηηθά ηνλ απνθιεηζκφ, ζπλππνβάιιεηαη ε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί αλ ζρεηίδεηαη ή φρη κε ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπ ζηειέρνπο. β) πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, γηα ηελ πεξίπησζε ηεο παξ Σα πηζηνπνηεηηθά πηψρεπζεο θαη αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν θαη ην πηζηνπνηεηηθφ γηα ηελ ζέζε ππφ εθθαζάξηζε απφ ην Πξσηνδηθείν φηαλ πξφθεηηαη πεξί ειιεληθήο εηαηξείαο κε κνξθή Ο.Δ., Δ.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη ηηο Γηεπζχλζεηο Δκπνξίνπ ησλ Ν.Α., φηαλ πξφθεηηαη πεξί Α.Δ. Οη κειεηεηέο - θπζηθά πξφζσπα δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε. γ) πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο παξ Γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα κειεηεηέο-θπζηθά πξόζσπα ζα πξνζθνκίδεηαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Σ.Δ.Δ., ή ηνπ αληίζηνηρνπ επηκειεηεξίνπ (φηαλ απηφ έρεη πεηζαξρηθέο εμνπζίεο επί ησλ κειψλ ηνπ) πεξί κε δηάπξαμεο παξαπηψκαηνο, γηα ην νπνίν επηβιήζεθε πεηζαξρηθή πνηλή. Σα Γξαθεία / Δηαηξείεο Μειεηψλ, θαζψο θαη ηα θπζηθά πξφζσπα-κειεηεηέο αλεμάξηεηα απφ ηελ ρψξα εγθαηάζηαζεο (Διιάδα ή αιινδαπή), ηα νπνία δελ ππφθεηληαη ζηνπο άλσ πεηζαξρηθνχο θνξείο, ζα ππνβάινπλ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν ππφθεηληαη, εθφζνλ απηφο έρεη πεηζαξρηθέο εμνπζίεο ζηα κέιε ηνπ, δηαθνξεηηθά ζα ππνβάινπλ ππεχζπλε δήισζε, φηη α) δελ ππάξρεη πεηζαξρηθφο θνξέαο θαη β) φηη δελ έρνπλ δηαπξάμεη βαξχ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα. δ) Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο απφ ηνπο αξκφδηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο παξ Οη έιιελεο κειεηεηέο - θπζηθά πξφζσπα ζα ππνβάιινπλ βεβαίσζε ηνπ ΣΜΔΓΔ ή άιινπ ηπρφλ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ φπνπ είλαη αζθαιηζκέλνη. Οη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα εηαηξείεο / Γξαθεία Μειεηψλ ζα ππνβάιινπλ απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (ΣΜΔΓΔ γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο κέιε ηνπ Σ.Δ.Δ., Η.Κ.Α. γηα ην ινηπφ πξνζσπηθφ). Γελ ζα γίλνληαη απνδεθηά σο απφδεημε ελεκεξφηεηαο ηεο δηαγσληδφκελεο εηαηξείαο, απνδεηθηηθά ελεκεξφηεηαο γηα ηα ζηειέρε πνπ ζηειερψλνπλ ην πηπρίν ηεο εηαηξείαο σο εηαίξνη. ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ 32

33 Οη αιινδαπνί δηαγσληδόκελνη (θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα) πνπ δελ ππνβάινπλ ηα άλσ απνδεηθηηθά, ζα ππνβάινπλ ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ φηη δελ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ γηα ην νπνίν ππάξρεη ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζε εκεδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. Αλ απαζρνινχλ ηέηνην πξνζσπηθφ πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. ε) Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο, απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, γηα ηελ πεξίπησζε ηεο παξ Οη έιιελεο κειεηεηέο θαη Δηαηξείεο / Γξαθεία Μειεηψλ ζα ππνβάιινπλ απνδεηθηηθφ ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. ζε πξσηφηππν ή θσηναληίγξαθν ζεσξεκέλν είηε απφ ηελ εθδνχζα αξρή είηε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ηεο κειέηεο, ε νπνία κπνξεί λα επηθπξψλεη, ζε αληηπαξαβνιή κε ην πξσηφηππν, ην θσηναληίγξαθν ηεο ελεκεξφηεηαο. Οη αιινδαπνί δηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ φηη δελ έρνπλ ππνρξέσζε θαηαβνιήο θφξσλ ζηελ Διιάδα, ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ηέηνηα ππνρξέσζε ζα ππνβάιινπλ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ηεο νηθείαο Γ.Ο.Τ Δθφζνλ ζην αλάδνρν ζρήκα ζπκκεηέρεη αιινδαπόο ππνςήθηνο θαηά ηελ παξ , ππνβάιιεη ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ηνπ απαξαίηεηνπ γηα ηελ θαηνρή ηεο απαηηνχκελεο γεληθήο εκπεηξία πξνζσπηθνχ ηνπ Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξ έσο 20.9 κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη ή λα ζπκπιεξψλνληαη κε έλνξθε βεβαίσζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ (ή ηνπ κέινπο ζην νπνίν ην δηθαηνινγεηηθφ αθνξά, ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο), φηαλ απηφο πξνέξρεηαη απφ θξάηνο πνπ δελ εθδίδεη έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή αλ ην εθδηδφκελν δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο απηέο. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη ε ζχληαμε έλνξθεο βεβαίσζεο ζην θξάηνο πξνέιεπζεο, ηα δηθαηνινγεηηθά κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. ηε δήισζε απηή ζα πξέπεη θαη' αξρήλ λα αλαθέξεηαη ε αδπλακία έθδνζεο ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηελ αληίζηνηρε ρψξα. Αλ δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν φηη ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη ηα ππφςε πηζηνπνηεηηθά ηφηε πθίζηαηαη ςεπδήο δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ θαη ν επηιεγείο αλάδνρνο απνθιείεηαη απφ ηελ δηαδηθαζία Όια ηα πηζηνπνηεηηθά θαη έγγξαθα ηεο παξ πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκέξα ηεο ππνβνιήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο πεξί απηψλ δηαηάμεηο. Δθφζνλ απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, γηα λα γίλνπλ δεθηά δελ πξέπεη λα θέξνπλ εκεξνκελία έθδνζεο παιαηφηεξε ησλ ηξηψλ κελψλ απφ ηελ ζρεηηθή πξόζθιεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο Δθφζνλ ν επηιεγείο αλάδνρνο πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο «Μειεηεηή» ζε Δπίζεκνπο Καηαιφγνπο Αλαγλσξηζκέλσλ Παξφρσλ ππεξεζηψλ ηεο ρψξαο ηνπο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 52 ηεο Οδεγίαο 2004/18 ΔΚ, απαιιάζζεηαη ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εθείλσλ πνπ κλεκνλεχεη ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπ. ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ είλαη ζε θάζε πεξίπησζε δπλαηή ε ζπκπιήξσζή ηνπο ή θαη ε δηεπθξίληζή ηνπο. ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ 33

34 Άξζξν 27 - Γηάθνξα: Γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ έρνπλ εθδνζεί νη πην θάησ γλσκνδνηήζεηο -απνθάζεηο 58 : Σελ ΑΜΠ026/3 Σξνπ.0 ηεο , Απφθαζε ηνπ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε Μειέηε κε ηίηιν: «ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ. Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ», κε θσδηθφ: 2012ΜΠ θαη Πξνυπνινγηζκφ: ,00 Ζ ππ αξ.18ε / (ζέκα 24ν), Γλσκνδφηεζε ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ ππέξ ηεο έγθξηζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.3316/05 γηα ηελ Πξνθήξπμε Αλάζεζεο ηεο Μειέηεο κε ηίηιν: «ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ», κε θσδηθφ: 2012ΜΠ , ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 3 θαη 4 ηνπ Ν.3316/ Σξίπνιε, ΔΤΑΝΘΗΑ ΗΓΔΡΖ Πνι. Μεραληθφο κε Γ β. ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΑΝΣΩΝΗΟ ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Γεσιφγνο κε Γ β ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΗΩΣΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΖΥ. ΜΖΥ. Με Γ β ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ Ο Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Σκ. πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Γ. ΠΑΠΑΖΛΗΟΤ Πνιηηηθφο Μεραληθφο κε B β. ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ Ο ΠΡ/ΝΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛ/ΟΤ Γ. ΚΩΣΟΓΗΑΝΝΖ Πνιηηηθφο Μεραληθφο κε B β. ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ Με ηελ ππ αξ / 2015 (ΑΠΟΠΑΜΑ ΣΖ ΠΡΑΞΖ 33 /2015 ΘΔΜΑ 54 ν ) Απόθαζε 60 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ 34

35 ΠΡΟΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ Η : Τπόδειγμα Τπεύθςνηρ Γήλυζηρ. ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ II : Τποδείγμαηα για ηην ηεσνική ικανόηηηα (ΜΟΝΟ ΟΣΑΝ ΕΖΣΔΗΣΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ) ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1 : ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 2 : ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 3 : Καηάινγνο παξφκνηαο θχζεο κειεηψλ Πίλαθαο ησλ ππεπζχλσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο (κε ηίηινπο ζπνπδψλ θαη επαγγεικαηηθά πξνζφληα) Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ : ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1 : ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 2 : Τποδείγμαηα για ηην ηεσνική πποζθοπά Πίλαθαο πξνηεηλφκελνπ πξνζσπηθνχ ΠΗΝΑΚΑ κε ζηνηρεία απφ πξνεγνχκελε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο κειέηεο ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ V : Τπόδειγμα Δγγςηηικήρ Δπιζηολήρ ςμμεηοσήρ ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ VI : Τπόδειγμα Δγγςηηικήρ Δπιζηολήρ Καλήρ Δκηέλεζηρ ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ VΗΗ : Καηάλογορ ζςνημμένυν ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ 35

36 ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ Η ηελ Πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ Άπθπος 22.3 ηηρ Πποκήπςξηρ Πξνο ηελ Δπιηποπή Γιαγυνιζμού ηεο σο άλσ κειέηεο Ο ππνγξάθσλ ηελ παξνχζα ππεχζπλε δήισζε..., 1 θάηνηθνο., θάηνρνο ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο κε ηνλ αξηζκφ, πνπ εθδφζεθε απφ.., ζηηο ππνςήθηνο 2 ζην δηαγσληζκφ ή λφκηκνο εθπξφζσπνο 3 ηεο εηαηξείαο ή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ηελ επσλπκία.. 4 δειψλσ έρνληαο πιήξε γλψζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο δήισζήο κνπ απηήο, φπσο νη ζπλέπεηεο απηέο νξίδνληαη ζηηο γεληθέο πεξί ππεπζχλσλ δειψζεσλ δηαηάμεηο, αιιά θαη ζην λ. 3316/05, ηα αθφινπζα: Α. Γελ έρσ ή δελ έρνπλ ηα πξφζσπα πνπ δηνηθνχλ ηελ εηαηξεία ή ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ εθπξνζσπψ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ ηεο Πξνθήξπμεο, θαηαδηθαζηεί κε απφθαζε ειιεληθνχ ή αιινδαπνχ δηθαζηεξίνπ 5 γηα: 1. πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θαηά ην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 2. Γσξνδνθία, θαηά ην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997(21) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ. 3. Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 1 ηίζεηαη ην νλνκαηεπψλπκν θαη παηξψλπκν ηνπ δεινχληνο 2 ζε πεξίπησζε αηνκηθήο επηρείξεζεο 3 εμνπζηνδνηεκέλνο απφ ηα δηνηθνχληα φξγαλα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ζε πεξίηπσζε πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ εηαηξεία, είηε σο κεκνλσκέλνο ππνςήθηνο είηε σο κέινο ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο 4 δηαγξάθνληαη αλάινγα νη θξάζεηο πνπ δελ ρξεηάδνληαη 5 Γηαγξάθεηαη ε θξάζε πνπ δελ αξκφδεη ζηελ πεξίπησζε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ 36

37 4 Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαηά ην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 5. Τπεμαίξεζε, απάηε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δσξνδνθία θαη δφιηα ρξενθνπία, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο κνπ, (ή εγθαηάζηαζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ εθπξνζσπψ). Β. Γελ ηειψ (ή δελ ηειεί ε εηαηξεία ηελ νπνία εθπξνζσπψ) 6 ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε 7, ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. Γ. Γελ έρσ (ή δελ έρεη ε εηαηξεία ηελ νπνία εθπξνζσπψ) δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, πνπ λα έρεη δηαπηζησζεί θαη ηηκσξεζεί πεηζαξρηθά κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν γ ηεο Πξνθήξπμεο. Γ. Έρσ (ή έρεη ε εηαηξεία ηελ νπνία εθπξνζσπψ) εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο κνπ φζνλ αθνξά θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Διιάδαο. Δ. Έρσ (ή έρεη ε εηαηξεία ηελ νπνία εθπξνζσπψ) εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο κνπ φζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, πνπ νθείισ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζηελ Διιάδα λνκνζεηηθφ πιαίζην. Σ. Όιεο νη αλσηέξσ δειψζεηο κνπ είλαη αιεζείο. Γλσξίδσ θαη απνδέρνκαη φηη ε αιήζεηα ησλ δειψζεψλ κνπ ζα ειεγρζεί ζε πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζψ αλάδνρνο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 1 ηνπ λ. 3316/05 θαη φηη ζα απνθιεηζζψ ηνπ δηαγσληζκνχ, εθφζνλ θάπνηα απφ ηηο δειψζεηο κνπ απνδεηρζεί αλαιεζήο. (Σφπνο Ζκεξνκελία). Ο δειψλ 6 Γηαγξάθνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο Β, Γ, Γ, Δ νη θξάζεηο πνπ δελ αξκφδνπλ ζηελ πεξίπησζε 7 Ζ ιέμε εθθαζάξηζε δηαγξάθεηαη φηαλ ν δηαγσληδφκελνο είλαη θπζηθφ πξφζσπν. ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ 37

38 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1 ΠΡΟΑΡΣΖΜΑΣΟ ΗΗ (ΜΟΝΟ ΟΣΑΝ ΕΖΣΔΗΣΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ) ΚΤΡΗΟΣΔΡΔ ΜΔΛΔΣΔ ΠΑΡΟΜΟΗΑ ΦΤΖ ηηρ ηελεςηαίαρ..εηίαρ (από.έυρ ζήμεπα) ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ: (Σίζεηαη ε επσλπκία ηεο Δηαηξίαο ε ηνπ Φπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ αθνξά ν θαηάινγνο. ε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ππνβάιιεηαη μερσξηζηφο θαηάινγνο γηα θάζε κέινο απηήο.) ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΔΛΔΣΖ: (Σίζεηαη ε θαηεγνξία κειέηεο πνπ αθνξά ν θαηάινγνο. Πρ θαηεγνξία 13 Τδξαπιηθά.) ΣΗΣΛΟ ΜΔΛΔΣΖ : (Σίζεηαη ν πιήξεο ηίηινο ηεο κειέηεο φπσο αλαγξάθεηαη ζηελ ζχκβαζε) ΦΟΡΔΑ ΑΝΑΘΔΖ: ΣΑΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ: ΑΝΑΓΟΥΟ: ΔΝΑΡΞΖ ΤΜΒΑΖ: (Σίζεηαη ν πιήξεο ηίηινο ηνπ θνξέα, Κχξηνο ηνπ έξγνπ, Πξντζηάκελε Αξρή, Γ/λνπζα Τπεξεζία π.ρ. ΤΠΔΥΩΓΔ / Γ.Γ.Γ.Δ. / Γ/λζε Γ6 Σκ. Α) (Αλαγξάθεηαη ην ζηάδην ή ηα ζηάδηα ηεο κειέηεο πνπ εθπνλήζεθαλ ή πξφθεηηαη λα εθπνλεζνχλ. Πξνθαηαξθηηθή, Πξνκειέηε, Οξηζηηθή, Μειέηε Δθαξκνγήο θ.ι.π.). (Αλαγξάθεηαη ν πιήξεο ηίηινο ηνπ Αλαδφρνπ ζρήκαηνο. ε πεξίπησζε χκπξαμεο αλαγξάθνληαη φινη νη εηαίξνη απηήο. ε πεξίπησζε Κ/Ξ ν ηίηινο ηεο Κ/Ξ θαη φινη νη εηαίξνη απηήο.) (Σίζεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο.) ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΤΜΒΑΖ: (Σίζεηαη ε εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο χκβαζεο καδί κε ηνλ αξηζκφ ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο. Αλ δελ έρεη γίλεη αθφκα ε έγθξηζε αλαθέξνληαη νη ιφγνη. Αλ έρεη εγθξηζεί ελδηάκεζν ζηάδην αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία θαη ε εγθξηηηθή απφθαζε.) ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ:(Γίλεηαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ έξγνπ θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ κε ραξαθηεξηζηηθά πνζνηηθά ζηνηρεία θαη ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπ (εάλ είλαη δηαζέζηκε), θαηά ηξφπν πνπ λα πξνθχπηεη ζαθψο ην αληηθείκελν θαη λα είλαη δπλαηφλ ε Τπεξεζία λα ην αμηνινγήζεη εάλ αλήθεη ε φρη ζε παξφκνηαο θχζεο κε ηελ ππφ αλάζεζε κειέηε. Μπνξεί λα γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ αληηθεηκέλνπ, δπζθνιηψλ θ.ι.π θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΟΗΒΖ: (Αλαγξάθεηαη ν πξνυπνινγηζκφο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ν ππνςήθηνο. Πρ θαηεγνξία 13 Τδξαπιηθά.) (Αλαγξάθεηαη ε ηειηθή ακνηβή κειέηεο ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ν ππνςήθηνο, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ θαηεγνξία θαη ε ηειηθή πξνθχπηνπζα ακνηβή ηνπ.) ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΜΔΛΔΣΖ: (Αλαγξάθνληαη πιεξνθνξίεο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ή φρη ηεο κειέηεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην έξγν θαηαζθεπάδεηαη δχλνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηεο κειέηεο. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαηίζεληαη πηζηνπνηεηηθά ηνπ Κπξίνπ ηνπ έξγνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο ζπλππνβάιινληαη.) ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ 38

39 ΣΖ ΤΜΒΑΖ: (Αλαγξάθεηαη ην είδνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ ππνβάιιεηαη π.ρ. Βεβαίσζε Δξγνδφηε, Δγθξηηηθή απφθαζε, Τ.Γ. ππνςεθίνπ θιπ.) ΣΗΣΛΟ ΜΔΛΔΣΖ : (Σίζεηαη ν πιήξεο ηίηινο ηεο κειέηεο φπσο αλαγξάθεηαη ζηελ ζχκβαζε) (Ο θαηάινγνο ζπκπιεξψλεηαη κε φζεο κειέηεο παξφκνηαο θχζεο θξίλεη ν ππνςήθηνο. Δίλαη δπλαηφλ λα αλαγξάθνληαη θαη νινθιεξσκέλα ζηάδηα εθπνλνπκέλσλ ζπκβάζεσλ. ) (Σόπορ Ζμεπομηνία) θπαγίδα Τπογπαθή Νομίμος Δκπποζώπος εκείσζε: Σν ππόςε πξνζάξηεκα κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη σο πίλαθαο κε κνξθή ζηειώλ, ησλ νπνίσλ ηα πεξηερόκελα ζα είλαη αθξηβώο ηα ίδηα θαη ρσξίο θακηά αιινίσζε από ηα δεηνύκελα ζην παξόλ ππόδεηγκα. ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ 39

40 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 2 ΠΡΟΑΡΣΖΜΑΣΟ ΗΗ (ΜΟΝΟ ΟΣΑΝ ΕΖΣΔΗΣΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ) ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΟΜΑΓΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΟΝΟΜΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ: (Σίζεηαη ν ηίηινο ηεο Δηαηξίαο ε ηνπ Φπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ αθνξά ν πίλαθαο. ε πεξίπησζε ζχκπξαμεο αλαγξάθνληαη φια ηα κέιε απηήο.) α/α Ονομαηεπώνςμο Σίηλορ ζποςδών (Γιπλ/σορ ΑΔΗ, κλπ Διδικόηηηα) Θέζη ζηο ςποτήθιο ζσήμα Δπαγγελμαηική Δμπειπία (Σόπορ Ζμεπομηνία) θπαγίδα Τπογπαθή Νομίμος Δκπποζώπος ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ ΡΗΕΟΜΤΛΟ 40

41 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 3 ΠΡΟΑΡΣΖΜΑΣΟ ΗΗ (ΜΟΝΟ ΟΣΑΝ ΕΖΣΔΗΣΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ) ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ 1. Δπώνςμο : 2. Όνομα : 3. Ζμεπομηνία και ηόπορ γέννηζηρ : 4. Τπηκοόηηηα : 5. Οικογενειακή Καηάζηαζη : 6. Δκπαίδεςζη : ΊΓΡΤΜΑ: Ημερομηνία: Από (μήνες/έτη) (Μήνες/έτη) Πηςσίο: (ε πεξίπησζε ζπνπδψλ ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο Ηδξχκαηα ή πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πηπρία ν πίλαθαο ηξνπνπνηείηαη θαηάιιεια). 7. Γλώζζερ: (Βαζκνί 1 έσο 5 γηα ηελ ηθαλφηεηα, φπνπ 5 είλαη ην άξηζηα) : ΠΡΟΦΟΡΗΚΟ ΓΛΧΑ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΛΟΓΟ Διιεληθά ΓΡΑΠΣΟ ΛΟΓΟ (Πξνζηίζεληαη ή αθαηξνχληαη ζεηξέο αλάινγα). 8. Μέλορ επαγγελμαηικών οπγανιζμών : 9. Παπούζα θέζη: (Αλαγξάθεηαη ε ζεκεξηλή απαζρφιεζε - ζέζε ζε Δπηρείξεζε, Οξγαληζκφ Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ ηνκέα, ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο θιπ). 10. Έηη επαγγελμαηικήρ εμπειπίαρ: (Αλαγξάθνληαη ηα ζπλνιηθά έηε πξαγκαηηθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζην εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν ηνπ ηνκέα ησλ κειεηψλ θαη φρη ηα έηε απφ θηήζεσο πηπρίνπ). 11. Κύπια πποζόνηα: (Αλαγξάθνληαη ηα θχξηα πξνζφληα θαη ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κέρξη ζήκεξα επαγγεικαηηθή θαη άιιε εκπεηξία ηνπ). 41

42 12. Δπαγγελμαηική απαζσόληζη: (Αλαγξάθεηαη ε απαζρφιεζε ηνπ ζε φιεο ηηο κέρξη ζήκεξα Δπηρεηξήζεηο ή Τπεξεζίεο μεθηλψληαο απφ ηελ ζεκεξηλή ζέζε απαζρφιεζεο ζε ζρέζε πάληα κε ην εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν ηνπ ηνκέα ησλ κειεηψλ. Γίδνληαη ζηνηρεία φπσο ε ρξνληθή δηάξθεηα παξακνλήο ζε θάζε δηαθνξεηηθή Δπηρείξεζε ή Τπεξεζία ή ελδερνκέλσο δηαθνξεηηθή ζέζε, νη αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο πνπ είρε ζε θάζε ζέζε). Υπονική διάπκεια: Απφ (κήλαο/έηνο) έσο (κήλαο/έηνο) Υώπα: Ονομαζία Δπισείπηζηρ Τπηπεζίαρ: Θέζη ζηην Δπισείπηζη Τπηπεζία: Απμοδιόηηηερ εςθύνερ: Υπονική διάπκεια: Απφ (κήλαο/έηνο) έσο (κήλαο/έηνο) Υώπα: Ονομαζία Δπισείπηζηρ Τπηπεζίαρ: Θέζη ζηην Δπισείπηζη Τπηπεζία: Απμοδιόηηηερ εςθύνερ: 13. Δμπειπία ζσεηική με ηην ςπό ανάθεζη μελέηη: (Ζ αλαγξαθή μεθηλά απφ ηηο πιένλ πξφζθαηεο κειέηεο. Σίζεηαη ν ίδηνο ρξνληθφο πεξηνξηζκφο πνπ αλαγξάθεηαη ζην Τπφδεηγκα 1ηνπ Πξνζαξηήκαηνο ΗΗ. Ζ εκπεηξία αλαθέξεηαη πάληα ζην εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν ηνπ ηνκέα ησλ κειεηψλ. ΥΧΡΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: Από (κήλαο/έηνο) Έυρ (μήναρ/έηορ) ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΘΕΗ και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ Σόπορ Ζμεπομηνία Τπογπαθή 42

43 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1 ΠΡΟΑΡΣΖΜΑΣΟ ΗΗΗ ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ α/α ΟΝΟΜΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΘΔΖ ΥΔΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΟ (Σόπορ Ζμεπομηνία) θπαγίδα Τπογπαθή Νομίμος Δκπποζώπος 43

44 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 2 ΠΡΟΑΡΣΖΜΑΣΟ ΗΗΗ ΠΗΝΑΚΑ κε ζηνηρεία από πξνεγνύκελε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο νκάδαο κειέηεο ηα νπνία αθνξνύλ ρξνληθό δηάζηεκα ην πνιύ δεθαεηίαο Μέλη ηηρ πποηεινόμενηρ ομάδαρ μελέηηρ ηα οποία έσοςν ζςνεπγαζηεί και ζηο παπελθόν Σίηλορ Μελέηη Φοπέαρ Ανάθεζηρ (Πποιζηαμένη Απσή) Ανάδοσο Μελεηηηικό ζσήμα (ςμππάηηονηα γπαθεία μελεηών) Έναπξη ύμβαζηρ Πεπαίυζη ύμβαζηρ Κύπια Δκπονηθένηα ζηάδια μελεηών Πιζηοποιηηικό ΝΑΗ / ΟΥΗ (*) (Σόπορ Ζμεπομηνία) θπαγίδα Τπογπαθή Νομίμος Δκπποζώπος (*) Δπηζπλάπηεηαη πηζηνπνηεηηθφ πνπ κπνξεί λα είλαη: Βεβαίσζε Δξγνδφηε, Δγθξηηηθή απφθαζε, Τ.Γ. ππνςεθίνπ θιπ. 44

45 Πποζάπηημα V Αζήλα.. Π ξ ν ο 8 ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη κε ηελ παξνχζα επηζηνιή εγγπφκαζηε αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ 9, ππέξ ηεο. 10 γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο. 11, ή ηεο κεη απηήλ λέαο εκεξνκελίαο ζε πεξίπησζε αλαβνιήο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα 12 ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή πξνθήξπμή ζαο. Ζ εγγχεζε θαιχπηεη κφλνλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ππεξνχ ε εγγχεζε πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκφ, θαζ φιν ηνλ ρξφλν ηεο ηζρχνο ηεο. Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα ζαο θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε 3 (ηξεηο) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ πνπ θαηαπίπηεη ππφθεηηαη ζην πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ, πνπ ηζρχεη θάζε θνξά. Ζ παξνχζα εγγχεζή καο εθδίδεηαη βάζεη ηνπ Π.Γ. 394/96 ΦΔΚ266/ θαη ηζρχεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κέρξη.. 13 κεηά ηελ πάξνδν ηεο νπνίαο θαη εθφζνλ ζην κεηαμχ δελ καο θνηλνπνηήζεηε λνκίκσο κε Γηθαζηηθφ Δπηκειεηή δήισζή ζαο πεξί θαηαπηψζεσο ηεο εγγπήζεσο, απαιιαζζφκεζα θάζε ππνρξεψζεσο απφ ηελ εγγχεζή καο απηή. Γειψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε. Με ηηκή 8 Αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / θαη ηεο αξρήο ή ππεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ. 9 Αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο. Διδικά ζε πεξίπησζε αλάζεζεο θαηά ην άπθπο 6 ηος ν. 3316/05, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο δηαθνξνπνηείηαη (βιέπεηε άξζξν 6 παξ. 7). 10 Αλαγξάθεηαη ην φλνκα (ονομαηεπώνςμο και παηπώνςμο) ηνπ ππνςεθίνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, ή ε πλήπηρ επυνςμία ηνπ ππνςεθίνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ (Γξαθείνπ/εηαηξείαο) ή αλαιφγσο ηα ζηνηρεία (νλνκαηεπψλπκα-παηξψλπκα ησλ ζπκπξαηηφλησλ κειψλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, ή νη πιήξεηο επσλπκίεο ησλ κειψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ) ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο, φπσο αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο. 11 Αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 12 Αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηεο κειέηεο ή ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ φπσο αλαθέξεηαη ζηελ πξνθήξπμε. 13 Αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία πνπ αλαθέξεη ε πξνθήξπμε, κπνξεί φκσο θαη λα έρεη αόπιζηη διάπκεια ε εγγπεηηθή επηζηνιή, δειαδή λα κελ ππάξρεη ρξφλνο ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο. 45

46 Πποζάπηημα VI ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΡΗΘΜ... ΔΤΡΩ Αζήλα.. Π ξ ν ο 15 Δ Γ Ρ Α:.. Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε κε ηελ παξνχζα φηη ζαο εγγπφκαζηε αλεπηθχιαθηα θαη αλέθθιεηα, παξαηηνχκελνη απφ ην επεξγέηεκα ηεο δίδεζεο θαη ηεο δηαίξεζεο, ππέξ ηνπ / ηεο.. 16 κέρξη ην πνζφ ησλ.δτρω 1 ην πνζφλ απηφ θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε εγγχεζή καο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ πηζηή εθαξκνγή όλυν ηυν όπυν ηηρ ζύμβαζηρ απφ ηνλ παξαπάλσ, ππέξ ηνπ νπνίνπ εγγπφκαζηε, θαη νπνηαδήπνηε απαίηεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη απηνχ, πνπ πεγάδεη απφ ηε ζχκβαζε Απφ ηελ εγγχεζε απηή ζα απαιιάμνπκε ηνλ παξαπάλσ γηα ηνλ νπνίν έρνπκε εγγπεζεί κεηά ηελ επηζηξνθή ηεο παξνχζαο ή κε βάζε έγγξαθε εληνιή ζαο. Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα ην θαηαβάινπκε ρσξίο αληίξξεζε, νιηθά ή κεξηθά, ζε πεξίπησζε νιηθνχ ή κεξηθνχ θαηαινγηζκνχ ηεο εγγχεζεο ζε βάξνο απηνχ ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ε παξνχζα, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο πξνο εκάο θαη κεηά ηελ επηζηξνθή ζε καο ηεο παξνχζαο. Ζ παξνρή εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ έθδνζεο ηνπ Σακείνπ καο δελ έρεη ππαρζεί ζε θαλέλα πεξηνξηζκφ πνζνηηθνχ νξίνπ θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ ΑΝ440/1945 φπσο απηφ ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν.1019/49, γίλνληαη ππνρξεσηηθά δεθηέο έζησ θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ηνχην ζηε δηαθήξπμε. Ζ ΠΑΡΟΤΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΓΔΝ ΔΚΥΩΡΔΗΣΑΗ Δ ΚΑΝΔΝΑ ΦΟΡΔΑ ΚΑΗ ΚΑΝΔΝΑ ΠΗΣΩΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ. Με ηηκή 14 Αλαγξάθεηαη πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 5% ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο. 15 Αλαγξάθεηαη ν εξγνδφηεο δειαδή ε Τπεξεζία πνπ ζπλάπηεη ηε ζχκβαζε εθπφλεζεο ηεο κειέηεο ή ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. 16 Αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ αλαδφρνπ (θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ) θαη ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο ε νλνκαζία φινπ ηνπ αλάδνρνπ ζρήκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή ε εγγχεζε είλαη θνηλή ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηεο ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο θαη αθνξά ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 20 παξ. 3 ηνπ Ν.3316/05). 17 Αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηεο ζχκβαζεο κειέηεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ φπσο αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε αλάζεζεο 46

47 Πξνζάξηεκα VΗI ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΖΜΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ "ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ" ΟΝΟΜΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ: Σίζεηαη ν ηίηινο ηεο Δηαηξίαο ε ηνπ Φπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ αθνξά ν πίλαθαο. ε πεξίπησζε ζχκπξαμεο αλαγξάθνληαη φια ηα κέιε απηήο. α/α 1 ΔΓΓΡΑΦΟ-ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ Αίηηζη ( εηο δηπινχλ) -ην πξψην αληίηππν εθηφο θαθέινπ ζπκκεηνρήο γηα πξσηνθφιιεζε -ην δεχηεξν αληίηππν κε ζπλεκκέλα ηα 1α,1β,1γ θαη 1δ ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α α) Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 22.1.α ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΝΑΗ ΟΥΗ 1β β) Τπεχζπλε.Γήισζε κειψλ ζχκπξαμεο πεξί νξηζκνχ θνηλνχ Δθπξνζψπνπ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή ηνπ β γ) Τπεχζπλε Γήισζε απνδνρήο δηνξηζκνχ ηνπ 1γ νξηζζέληνο θνηλνχ εθπξνζψπνπ θαη αληίζηνηρε 22.1.γ Τπεχζπλε.Γήισζε ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ. 1δ δ) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ θνηλνχ εθπξνζψπνπ πεξί θαηαλνκήο ηεο ακνηβήο ησλ ζπκπξαηηφλησλ γξαθείσλ δ Πηςσίο θαηάηαμεο ζηηο θαινχκελεο θαηεγνξίεο θαη ηάμεηο 2α κειέηεο γηα εγγεγξακκέλνπο ζηα Διιεληθά κεηξψα κειεηεηψλ ή γξαθείσλ εηαηξηψλ κειεηψλ ή 2β Πιζηοποιηηικό εγγξαθήο ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο παξφρσλ ππεξεζηψλ, γηα φζνπο πξνέξρνληαη απφ ρψξεο-κέιε Δ.Δ. ή Δ.Ο.Υ. πνπ ηεξνχλ αληίζηνηρα κεηξψα, ζε θαηεγνξία θαη ηάμε κειεηψλ αληίζηνηρε κε ησλ Διιεληθψλ κεηξψσλ κειεηεηψλ ή 2γ Άδεια άζθεζεο επαγγέικαηνο ή έλνξθε βεβαίσζε γηα φζνπο πξνέξρνληαη απφ ρψξεο-κέιε Δ.Δ. ή Δ.Ο.Υ. πνπ δελ ηεξνχλ αληίζηνηρα κεηξψα θαη δηαζέηνπλ γεληθή εκπεηξία αληίζηνηρε κε απηή πνπ απνξξέεη απφ ηελ εγγξαθή ζην κεηξψν κειεηεηψλ και ζσεηική Τπεύθςνη δήλυζη. Τπεύθςνη δήλυζη πεξί κε ιφγνπ απνθιεηζκνχ (άξζξν 20 3α Πξνθήξπμεο) γηα θάζε κεκνλσκέλν δηαγσληδφκελν 22.3 πξνζάξηεκα Η ή Τπεύθςνη δήλυζη πεξί κε ιφγνπ απνθιεηζκνχ (άξζξν 20 Πξνθήξπμεο) θάζε κέινπο δηαγσληδφκελσλ ζπκπξάμεσλ ή 3β θνηλνπξαμηψλ ππνγεγξακκέλε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ 22.3 πξνζάξηεκα Η κέινπο. Καηάλογορ Παξφκνηαο θχζεο κειεηψλ. 4α (Μφλν φηαλ δεηείηαη εηδηθή ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή 22.4 πξνζάξηεκα II -1 ηθαλφηεηα) Καηάλογορ ηειερψλ ππεχζπλσλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο πξνζάξηεκα II 2 κειέηεο. 4β 22.4 θαη (Μφλν φηαλ δεηείηαη εηδηθή ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή πξνζάξηεκα II 3 ηθαλφηεηα) 5 Δγγύηζη ζπκκεηνρήο 16.1 πξνζάξηεκα V 6 Γικαιολογηηικά νλνκαζηηθνπνίεζεο κεηνρψλ ΑΔ

48 ΖΜΔΗΩΔΗ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ Σν θείκελν απηφ πεξηέρεη ππνζεκεηψζεηο ππνδείμεηο πξνο ηηο ππεξεζίεο πνπ ζπληάζζνπλ ηελ πξνθήξπμε, ελψ παξέρεη θαη ηελ (θαηά ΤΠΔΥΩΓΔ) εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε θάπνησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα παξαδίδεηαη κε ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη ηελ αλαγθαία βνήζεηα γηα ηελ νξζή ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη λα ηνπο ελεκεξψζεη γηα ηνλ ηξφπν εξκελείαο ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο πνπ εθαξκφδεη ε ππεξεζία. (Σν θείκελν ηεο Πξνθήξπμεο πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα) 1 Δθαξκφδεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ παξαγξ. 1,3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.3316/05. 1α Ζ πξνθήξπμε αθνξά ηνπο δηαγσληζκνχο κε πξνεθηηκψκελε ακνηβή είηε αλψηεξε είηε θαηψηεξε ηνπ νξίνπ εθαξκνγήο ησλ θνηλνηηθψλ νδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ. ηηο ππνζεκεηψζεηο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο ζεκεηψλνληαη νη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ επέξρνληαη ζην θείκελν ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. 2 Σξηψλ έσο πέληε θαη επηινγή ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ππφ αλάζεζε κειέηεο (άξζξν 6 παξαγξ. 2ε ηνπ Ν. 3316/05). 3 Όηαλ πξφθεηηαη γηα κειέηεο θηηξηαθψλ έξγσλ ή έξγσλ δηακφξθσζεο αλάπιαζεο ειεπζέξσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ αληί πξνθαηαξθηηθψλ κειεηψλ ηίζεηαη πξνκειεηψλ. 4 Όηαλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.3316/05, αλαηίζεληαη φια ηα ππφινηπα ζηάδηα ηεο κειέηεο, ελψ φηαλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξ. 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ αλαηίζεηαη ην ζηάδην ηεο νξηζηηθήο κειέηεο. Απαηηείηαη πξνζνρή ζηελ πξνζαξκνγή ηεο πξνθήξπμεο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο. 5 Αλάινγε δηαηχπσζε ζα γίλεη γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ αλσηέξσ ζεκεηψζεσλ 3 θαη 4. 6 ηελ εθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (Δ.Κ) ή ζηνλ Διιεληθφ ηχπν αλάινγα αλ ε πξνεθηηκψκελε ακνηβή (φισλ ησλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο θαη φρη κφλν ησλ πξνθεξπζζφκελσλ - βιέπε άξζξν 12 παξαγξ. 2 ηνπ Ν.3316/05) είλαη αλψηεξε ή θαηψηεξε απφ ην αληίζηνηρν φξην ηεο νδεγίαο. 7 εκεηψλεηαη ην δεκφζην ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν αλήθεη ην έξγν γηα ην νπνίν εθπνλνχληαη κειέηεο. 8 εκεηψλεηαη ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζα ζπλάςεη ηε ζχκβαζε είηε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ είηε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ. 9 Ζ Πξντζηακέλε Αξρή ή άιιε Αξρή (φξγαλν, ππεξεζία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο) ε νπνία έρεη ηελ επζχλε δηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ (βιέπε θαη παξαγξ. 12 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3316/05). 10 Σν πνζφ δελ θαζνξίδεηαη απζαίξεηα, αιιά πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζηε δαπάλε αλαπαξαγσγήο ησλ ηεπρψλ. 11 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πξνζεζκηψλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαη ηεο επφκελεο δελ ιακβάλεηαη ππφςε ε εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, δειαδή αλ ε εκέξα ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη Σξίηε, ε πξνζεζκία ησλ 8 εκεξψλ ιήγεη ηελ πξνεγνχκελε Γεπηέξα. Αλ ε εκέξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο είλαη αξγία, ε πξνζεζκία ιήγεη ηε πξνεγνχκελε εξγάζηκε (ι.ρ. αλ ε εκέξα ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη Γεπηέξα, ε πξνζεζκία ησλ νθηψ εκεξψλ ιήγεη ηελ πξνεγνχκελε Κπξηαθή θαη επεηδή είλαη αξγία ηε πξνεγνχκελε Παξαζθεπή. Ο ίδηνο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ πξνζεζκηψλ ηεξείηαη θαη ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηνπ ίδηνπ άξζξνπ (6ήκεξν, 7ήκεξν). 12 Με πιεξσκή ηνπ παξαιήπηε ι.ρ. 13 Fax, , ηαρπδξνκείν, θαηά ηελ επηινγή ηεο θάζε Τπεξεζίαο. 14 Ο Πίλαθαο θαηαξηίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία κειέηεο θαη ηηο πξνβιέςεηο ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 4.ηνπ Ν.3316/05, φηαλ απηή ηεζεί ζε εθαξκνγή. Μέρξη ηφηε ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ηνπ έξγνπ πεξηγξάθεηαη ελδεηθηηθά ζην άξζξν 4 παξ. 1 ηνπ Νφκνπ θαη είλαη (επί παξαδείγκαηη): Σν ηεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ κε ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηεο ππφ αλάζεζε κειέηεο, ε ηεθκεξίσζε ηεο ζθνπηκφηεηαο ηνπ έξγνπ, ην πξφγξακκα ησλ απαηηνπκέλσλ κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ, ην ηεχρνο ηεο Πξνεθηηκψκελεο Ακνηβήο, ράξηεο ηεο πεξηνρήο εθηέιεζεο ηεο κειέηεο θ.ν.θ. 48

49 15 Αλ κε ηελ πξνθήξπμε δελ δεηείηαη λα δηαζέηνπλ νη δηαγσληδφκελνη εηδηθή ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, δηαγξάθεηαη ην (δ). 16 Γελ απαγνξεχεηαη ε απνζηνιή ηνπ πξαθηηθνχ κε Fax ζηνπο δηαγσληδφκελνπο, εθφζνλ ε ππεξεζία έρεη ηα κέζα θαη πξνηίζεηαη λα ην απνζηείιεη, ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη δηαγσληδφκελνη δελ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηνλ ηφπν ηεο ππεξεζίαο. 17 Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ηεο επηηξνπήο, ζηελ πεξίπησζε απνθιεηζκνχ ιφγσ έιιεηςεο ηεο (ηπρφλ) δεηνχκελεο εηδηθήο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε αηηηνιφγεζε ηνπ απνθιεηζκνχ πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα θαιά ηεθκεξησκέλε ψζηε λα πξνιεθζεί ε έγεξζε δεηεκάησλ εγθπξφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ. 18 Γηα ζπκβάζεηο κειεηψλ κε ζπκβαηηθφ αληηθείκελν (φπσο δειαδή ζα δηακνξθσζεί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ) πνπ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ (ρσξίο ΦΠΑ). Παξαιείπεηαη ε ζρεηηθή αλαθνξά αλ ην πφζν είλαη κηθξφηεξν. 19 Γηα κειέηεο κε πξνεθηηκψκελε ακνηβή άλσ ηνπ ρσξίο ΦΠΑ. Γηα ηελ πεξίπησζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ κειεηψλ ηφζν ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ (Γ ΚΠ) φζν θαη ηεο λέαο πεξηφδνπ (ΔΠΑ, ) ην πην πάλσ πνζφ, αλέξρεηαη ζε ρσξίο ΦΠΑ. Παξαιείπεηαη θαηά πεξίπησζε ε ζρεηηθή αλαθνξά, αλ ην πνζφ είλαη κηθξφηεξν. 20 Ο Ν. 3316/05 δελ νξίδεη πξνζεζκία αιιά επαθίεηαη ζηελ θξίζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα είλαη αλάινγε κε ηελ θχζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο γηα λα δηαζθαιηζζεί ε πνηφηεηα απηήο. 21 Ο Νφκνο παξέρεη πάλησο ην δηθαίσκα ζηελ ππεξεζία λα επηιέμεη θαη ην ή ην ηαρπδξνκείν. 22 Αλ δελ πξνβιέπεηαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ε εθηίκεζε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ην Μεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο Σκήκα ηεο παξαγξάθνπ απηήο παξαιείπεηαη. 23 Οη απνθάζεηο θαη νη εγθχθιηνη είλαη αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπ.Τ.ΜΔ.ΓΗ./ΓΓΓΔ (ggde.gr) 24 Σίζεηαη κφλν φηαλ ην πνζφ ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο είλαη, αλάινγα κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, αλψηεξν ηνπ νξίνπ εθαξκνγήο ησλ θνηλνηηθψλ νδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17/ΔΚ. 25 Σίζεηαη κφλν εθ ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ ( ρσξίο ΦΠΑ) πξνθχπηεη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ΔΡ 26 Δθφζνλ ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, ιφγσ ηνπ χςνπο ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο ( ρσξίο ΦΠΑ) ππάγεηαη ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ ζπλεδξίνπ (βιέπε ππνζεκείσζε 19 γηα ηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο κειέηεο). 27 Ζ θαη απνθνπή ακνηβή ηεο πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην Νφκν 3316/05 (άξζξν 6 παξαγξ. 2 ζη) κε βάζε ηνλ ηζρχνληα (φπνπ ηζρχεη)θψδηθα ακνηβψλ αιιά θαη άιια ζηνηρεία φπσο ε εθηίκεζε ηεο ζχλζεζεο ηεο απαηηνχκελεο νκάδαο εξγαζίαο θαη ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο ηεο. 28 Ζ αλάιπζε ηεο ακνηβήο θαηά θαηεγνξία κειέηεο, απαηηείηαη κφλν γηα λα ππνινγηζζεί ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 16 κε δεδνκέλε ηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 6 παξαγξ. 7 ηνπ Ν.3316/05 πνπ δηαθξίλεη ηα πνζνζηά ηεο εγγχεζεο αλάινγα κε ηελ ηάμε πηπρίνπ ησλ αλαδφρσλ ηεο πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο. 29 Παξέρεηαη πάλησο ην δηθαίσκα εθ ηνπ Νφκνπ (άξζξν 6 παξαγξ. 2ηε) λα δεηεζεί κηα κφλν ελαιιαθηηθή πξνζθνξά. 30 Οξίδεηαη ν ρξφλνο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, θαη εθηίκεζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο δηαδηθαζίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ απαίηεζε ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 7 ηνπ Ν. 3316/05, θαηά ηελ νπνία ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα είλαη θαηά 6 ηνπιάρηζηνλ κήλεο κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ησλ πξνθαηαξθηηθψλ κειεηψλ. πλεπψο ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. Αλ ι.ρ. ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πξνθαηαξθηηθψλ κειεηψλ είλαη 49

50 4κελν, θαη ε ηζρχο ηεο εγγχεζεο ηεζεί 10κελε, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 10-κελνπ. 31 Ο ππνινγηζκφο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο νξίδεηαη ζηε παξαγξ. 7 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3316/ Οξίδεηαη ρξφλνο ηνπιάρηζηνλ θαηά 6 κήλεο κεγαιχηεξνο ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ πξνθαηαξθηηθψλ κειεηψλ. 33 Δθ φζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή αλήθεη ζηνπο εμαηξνχκελνπο θνξείο. 34 Βιέπεηε ζρεηηθά ηελ εγθχθιην 37/2005 ηεο Γ.Γ.Γ.Δ (ζηελ ηζηνζειίδα ggde.gr). 35 Ζ παξαγξ ζπληάζζεηαη κφλν φηαλ ε πξνεθηηκψκελε ακνηβή ππεξβαίλεη ηα φξηα εθαξκνγήο ησλ νδεγηψλ άιισο εηζάγεηαη ην θείκελν: «Γελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε απνζηνιήο ηεο Πεξίιεςεο Πξνθήξπμεο ζηελ ππεξεζία επηζήκσλ Γεκνζηεχζεσλ ηεο Δ.Δ θαη ζηελ Σξάπεδα δεδνκέλσλ ΣΔD». ρεηηθά κε ηα φξηα εθαξκνγήο πνπ ηζρχνπλ απφ έσο βιέπε ζρεηηθή εγθχθιην ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ. 36 Όπσο νη δεκνζηεχζεηο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν ηνπ Ν.3316/ Σν αλψηεξν φξην ηεο δαπάλεο δεκνζηεχζεσλ ηίζεηαη ζηελ πξνθήξπμε, γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο θαη απνθπγήο αηθληδηαζκνχ ησλ δηαγσληδνκέλσλ, νη νπνίνη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζπλππνινγίδνπλ ηε δαπάλε απηή ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά. Δθφζνλ πξνθχπηεη κεγαιχηεξε δαπάλε δεκνζηεχζεσλ, νθεηιφκελε ζηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ησλ εθεκεξίδσλ, ην πιένλ ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο πνζφ βαξχλεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Πξνο ην ζθνπφ ηνχην απαηηείηαη έιεγρνο ησλ εμόδσλ δεκνζίεπζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. ε θάζε πεξίπησζε ε δαπάλε απηή ζα αθνξά κφλν ηελ δεκνζίεπζε ηεο πξνβιεπφκελεο πεξίιεςεο ζηα έληππα πνπ ν Ν. 3316/05 πξνβιέπεη θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα αθνξά ηελ δεκνζίεπζή ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνθήξπμεο ή ηε δεκνζίεπζε ζε πεξηζζφηεξα έληππα απφ ηα πξνβιεπφκελα. 38 Σίζεηαη 18 ή 17, αλάινγα κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 39 Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ ηίζεηαη κφλν φηαλ ε πξνεθηηκψκελε ακνηβή ηεο κειέηεο ππεξβαίλεη ηα φξηα εθαξκνγήο ησλ θνηλνηηθψλ νδεγηψλ. Όηαλ ε ακνηβή δελ ππεξβαίλεη ην φξην εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ, δεκνζηεχεηαη πεξίιεςε ζπληαγκέλε θαηά ην απινπζηεπκέλν ππφδεηγκα ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ (ζρεηηθή εγθχθιηνοδ15/2007). 40 Δπηζεκαίλεηαη ε δπλαηφηεηα εθ ηνπ άξζξνπ 15 παξαγξ. 3 ηνπ Ν. 3316/05 λα δεηνχληαη κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ πηπρία αλψηεξα ησλ θαινχκελσλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Δπίζεο ε δπλαηφηεηα εθ ηνπ άξζξνπ 20 παξαγξ. 4 ηνπ Ν. 3316/05 λα δεηνχληαη πηπρία ηεο άκεζεο αλψηεξεο ή θαη θαηψηεξεο ηάμεο κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ. 41 Ζ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ πηπρίσλ γηα ηελ εθπφλεζε εθάζηεο θαηεγνξίαο κειέηεο, ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (άξζξν 7 παξ. 2 λ. 716/77), κέρξη λα εθδνζεί Τ.Α. ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3316/05 γηα ηελ αληηζηνίρηζε ησλ κειεηψλ κε ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά πεδία επηζηεκφλσλ πνπ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ εθπφλεζή ηνπο. πληζηάηαη πάλησο, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο γηα ηελ επηζηεκνληθή επάξθεηα θάπνησλ εηδηθνηήησλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζπλνιηθέο επηζηεκνληθέο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο, λα απαηηνχληαη ξεηά ζπκπξάμεηο κεηαμχ ζπγγελψλ εηδηθνηήησλ. 42 Όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή είλαη θνξέαο εθ ησλ ππαγνκέλσλ ζηελ Οδεγία 2004/17/ΔΚ αλαθέξεηαη ε ζρεηηθή δηάηαμε ηεο νδεγίαο απηήο. 43 Σίζεηαη ε νδεγία 18 ή 17 αλαιφγσο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο 44 Γηα πηπρίν Α ηάμεο, 1 κειεηεηή 4εηνχο εκπεηξίαο ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία, Γηα πηπρίν Β ηάμεο, 1 κειεηεηή 8εηνχο εκπεηξίαο ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξίαο Γηα πηπρίν Γ ηάμεο, 1 κειεηεηή 12εηνχο εκπεηξίαο ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία, Γηα πηπρίν Γ ηάμεο ηνπιάρηζηνλ, 1 κειεηεηή 12εηνχο εκπεηξίαο θαη 1 κειεηεηή 8εηνχο εκπεηξίαο θαη 2 κειεηεηέο 4εηνχο εκπεηξίαο ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία θαη Γηα πηπρίν Δ ηάμεο ηνπιάρηζηνλ, 2 κειεηεηέο 12εηνχο εκπεηξίαο θαη 1 κειεηεηή 8εηνχο εκπεηξίαο θαη 4 κειεηεηέο 4εηνχο εκπεηξίαο ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία. ηε πεξίπησζε δηάζεζεο πεξηζζφηεξσλ κειεηεηψλ κεγαιχηεξεο εκπεηξίαο αληίζηνηρα κεηψλνληαη νη απαηηήζεηο ζηηο κηθξφηεξεο εκπεηξίεο. Σν ζπλνιηθφ πξνθχπηνλ ηζνδχλακν δπλακηθφ πξέπεη λα αληηζηνηρεί κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 4 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν.3316/05 45 Πξνζηίζεληαη φζεο θαηεγνξίεο κειεηψλ απαηηνχληαη γηα ηελ ζπλνιηθή κειέηε 46 Δλλνείηαη φηη αλ ν ζπγθεθξηκέλνο δηαγσληδφκελνο αλαδεηρζεί αλάδνρνο ζα ειεγρζεί πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο (φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 14.2 εδαθ. 3 ηνπ λ. 3316/05 θαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί κεηξψσλ κειεηεηψλ) αλ 50

51 ηζρχνπλ εθηφο απφ ην εηαηξηθφ θαη ηα αηνκηθά πηπρία ησλ ζηειερψλ ηνπ ή εάλ έρεη δεηεζεί εκπξφζεζκα ε αλαλέσζή ηνπο. 47 χκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 1 ηνπ λ. 3316/05 κπνξεί ε Αλαζέηνπζα Αξρή λα ζέηεη κε ηελ πξνθήξπμε, πιένλ ηεο γεληθήο εκπεηξίαο πεξί ηεο νπνίαο αλαθέξεη ην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο, θαη απαηηήζεηο εηδηθήο εκπεηξίαο ή θαη άιιεο εηδηθέο απαηηήζεηο ηερληθήο ηθαλφηεηαο, απνδεηθλπφκελεο θαηά ην άξζξνπ 17 παξ. 1 ηνπ λ. 3316/05. Άξα ην άξζξν απηφ είλαη πξναηξεηηθό θαη ηίζεηαη κεηά απφ εθηίκεζε ηεο ίδηαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο κειέηεο, κε αλάζεζή ηεο ζε πξφζσπν πνπ έρεη απμεκέλε ηερληθή ηθαλφηεηα. Δπίζεο πξναηξεηηθή είλαη θαη ε επηινγή θάπνησλ (ή θαη φισλ) απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 17 παξ. 1 απνδείμεσλ πεξί ηεο ππάξμεσο ηερληθήο ηθαλφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή θξίλεη φηη δελ πξέπεη λα ηεζεί ην άξζξν αλαγξάθεη ξεηά φηη «Δελ απαηηείηαη εηδηθή ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα, πέξαλ ηεο γεληθήο θαηαιιειόηεηαο όπσο απηή πξνθύπηεη από ην άξζξν 19». 48 Ζ παξάγξαθνο 22.4 ηίζεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δεηείηαη απφ ηε δηαθήξπμε ε απφδεημε ηέηνηαο ηθαλφηεηαο, αιιηψο παξαιείπεηαη. Δπίζεο πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά λα βξίζθνληαη ζε απόιπηε αληηζηνηρία κε ηηο ηηζέκελεο ζην άξζξν 21 απαηηήζεηο εηδηθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο. ην ζρέδην απηφ ηεο Πξνθήξπμεο ηίζεληαη δχν θξηηήξηα ειέγρνπ ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ (εκπεηξία δηαγσληδφκελνπ, πξνζφληα εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ) θαη αληίζηνηρα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη γηα ηελ δηαπίζησζή ηνπο. Αλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηζπκεί λα ζέζεη θαη άιια, ηφηε πξέπεη λα κεξηκλήζεη θαη γηα ηελ αλαθνξά ζηα δηθαηνινγεηηθά. 49 Ζ παξάγξαθνο 22.5 ηίζεηαη κφλν αλ ε πξνεθηηκψκελε ακνηβή ηεο κειέηεο ππεξβαίλεη ην πνζφ ηνπ ΔΤΡΩ (ρσξίο ΦΠΑ). 50 Αλ ε κειέηε πνπ πξφθεηηαη λα εθπνλεζεί δελ έρεη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο, ή αληηζέησο έρεη πνιχ απμεκέλεο απαηηήζεηο, ην φξην ησλ ζειίδσλ ηεο Σερληθήο Πξνθνξάο γεληθά κπνξεί λα νξίδεηαη κηθξόηεξν ή κεγαιύηεξν, θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 51 (ήηνη δελ ζα εθηηκήζεη ην εχινγν κέγεζνο κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ γηα θάπνηνπο απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο). 52 ηα πιαίζηα ηεο παξαγξ. 4.6 ηεο παξνχζαο 53 Καηά ηελ παξαγξ. 2ηγ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3316/05 κπνξεί λα ηίζεηαη θαηψηεξν φξην παξαδεθηήο βαζκνινγίαο αλά θξηηήξην θαη επηινγή ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ηελ πεξίπησζε απηή ην φξην αλαθέξεηαη ζηελ πξνθήξπμε. 54 Σα πνζνζηά νξίδνληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, αλάινγα κε ην είδνο ηεο κειέηεο θαηά θζίλνπζα ζεηξά θαη πάλησο εληφο ησλ νξίσλ ηεο Τ.Α. ΓΜΔΟ/α/ν/1161/ Δθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη θαη αμηνπνηείηαη ηεθκεξησκέλα απφ ηνλ δηαγσληδφκελν ζηελ νκάδα κειέηεο ζηειερηθφ δπλακηθφ πέξαλ ηνπ βαζηθνχ, δειαδή ηνπ δπλακηθνχ πνπ θαηά βάζε επαξθεί γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο, ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ αμηνιφγεζε. Με ηνλ φξν ζηειερηαθφ δπλακηθφ λννχληαη ηα άηνκα ηνπ δηαγσληδφκελνπ, ηα νπνία αλήθνπλ ζην δπλακηθφ ηνπ πηπρίνπ θαη κε ηνλ φξν βαζηθφ ζηειερηαθφ δπλακηθφ, ην ειάρηζην δπλακηθφ αλά θαηεγνξία, ην νπνίν δεηείηαη απφ ηελ πξνθήξπμε. ε πεξίπησζε ι.ρ. κειέηεο ζηελ θαηεγνξία 10, ε νπνία επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή Γ θαη Γ ηάμεσλ πηπρίσλ, ην βαζηθφ ζηειερηαθφ δπλακηθφ είλαη έλαο κειεηεηήο 12εηνχο ηνπιάρηζηνλ εκπεηξίαο πνπ αληηζηνηρεί ζην Γ ηάμεσο πηπρίν. 56 Ζ αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα επηιέγεη κε ηελ πξνθήξπμε έλα ή πεξηζζφηεξα ησλ θξηηεξίσλ πνπ νξίδνληαη ζηελ Απφθαζε ΓΜΔΟ/α/ν/1161/ ή λα πξνζζέηεη θαη άιια, ζε θάζε φκσο πεξίπησζε πξέπεη ην άζξνηζκα ηεο βαξχηεηαο φισλ ησλ θξηηεξίσλ πνπ ζα ηεζνχλ λα είλαη 100. Σα πνζνζηά βαξχηεηαο νξίδνληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα Αξρή κε βάζε ηελ Τ.Α/ΓΜΔΟ/α/ν/1161/ Ωο ζεηηθή έθπησζε ινγίδεηαη ε πξνζθνξά πνπ είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ πξνεθηηκψκελε ακνηβή θαη σο αξλεηηθή ε κεγαιχηεξε, π.ρ. αλ ε πξνεθηηκψκελε ακνηβή είλαη ΔΤΡΩ ζεηηθή έθπησζε 15% ηζνχηαη κε πξνζθνξά ΔΤΡΩ ελψ αξλεηηθή έθπησζε 15% ηζνχηαη κε πξνζθνξά ΔΤΡΩ. 58 Σίζεληαη νη ηπρφλ ιεθζείζεο γλσκνδνηήζεηο (π.ρ. άξζξνπ 5 παξ. 5, άξζξνπ 7 παξ. 6, άξζξνπ 15 παξ. 3, άξζξνπ 20 παξ. 4 ηνπ Ν. 3316/05). 59 Σίζεληαη νη ηπρφλ ιεθζείζεο γλσκνδνηήζεηο (π.ρ. άξζξνπ 5 παξ. 5, άξζξνπ 7 παξ. 6, άξζξνπ 15 παξ. 3, άξζξνπ 20 παξ. 4 ηνπ Ν. 3316/05). 60 ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ εξγνδφηε αλαζέηνπζαο αξρήο (άξζξν 7 παξ. 1 Ν. 3316/05) 51

52 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ. Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ ΜΔΖΝΖ- ΡΗΕΟΜΤΛΟ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΑΜΠ 2012ΜΠ ΠΡΟΔΚΣΗΜΩΜΔΝΖ ΑΜΟΗΒΖ: ,00 (κε Φ.Π.Α.) Φ Α Κ Δ Λ Ο Δ Ρ Γ Ο Τ Σξίπνιε, Ηνύληνο 2015 ΦΑΚΔΛΟ ΔΡΓΟΤ ΜΔΖΝΖ 1

53 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ I. ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ...3 Κεθάιαην Α: Σερληθή Πεξηγξαθή Γεληθά Μειεηώκελν Έξγν... 3 Κεθάιαην Β: Γηαζέζηκα ηνηρεία- Τθηζηάκελεο Μειέηεο...5 Κεθάιαην Γ: Πνζνηηθά ζηνηρεία θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ...6 Κεθάιαην Γ: Βνεζεηηθά ζηνηρεία Κεθάιαην Δ: Υξνλνδηάγξακκα II. ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ ΣΖ ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ ΜΔΛΔΣΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ III. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ IV. ΠΡΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΜΟΗΒΖ ΜΔΛΔΣΩΝ Κεθάιαην Α: Τπνινγηζκόο ηηκώλ κνλάδαο Κεθάιαην Β: Τπνινγηζκόο πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο αλά θαηεγνξία κειέηεο Κεθάιαην Γ: Τπνινγηζκόο ζπλνιηθήο πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο Κεθάιαην Γ: Πξνζδηνξηζκόο ηεο ηάμεο θαινύκελσλ πηπρίσλ ΦΑΚΔΛΟ ΔΡΓΟΤ ΜΔΖΝΖ 2

54 I. ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Κεθάλαιο Α: Τεσνική Πεπιγπαθή 1. Γεληθά Ζ νδόο Καιακάηα Μεζζήλε Ρηδόκπινο Πύινο (Δ.Ο. Νν 82) απνηειεί ηκήκα ηνπ επξύηεξνπ Οδηθνύ Άμνλα ηεο Ννηηνδπηηθήο Πεινπνλλήζνπ από Καιακάηα έσο Κππαξηζζία. Σν πξνο κειέηε έξγν όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζπλεκκέλν ράξηε κήθνπο 13,9ρικ. πεξίπνπ, αθνξά ην ηκήκα Αζπξόρσκα Μεζζήλε - Ρηδόκπινο, ην νπνίν ρξήδεη βειηηώζεσλ πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ην επίπεδν εμππεξέηεζεο θαη ε αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο. Ζ πθηζηάκελε Δ.Ο. δίηρλεο δηαηνκήο κε πιάηνο αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο πεξί ηα 7,0 7,5κ. δηεξρόκελε κέζα από ηνλ αζηηθό ηζηό ηεο Μεζζήλεο εμππεξεηεί ηόζν ηε ηνπηθή θπθινθνξία, ε νπνία αθνξά θπξίσο ηε ζύλδεζε ησλ νηθηζκώλ δηέιεπζεο θαη ησλ νηθηζκώλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο Βόξεηα ηεο πθηζηακέλεο, κε ηε πόιε ηεο Καιακάηαο, όζν θαη ηελ ππεξηνπηθή θπθινθνξία πξνο Πύιν, Μεζώλε, Κνξώλε, θιπ.. Σν αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο δηέιεπζεο πιελ κηθξνύ ινθώδνπο ηκήκαηνο ραξαθηεξίδεηαη σο πεδηλό θαιππηόκελν ελ γέλεη από θαιιηέξγεηεο ειηάο θαη αγξνύο. ην πξώην ηκήκα από Αζπξόρσκα έσο πεξίπνπ ην Αεξνδξόκην εθαηέξσζελ ηεο νδνύ ππάξρεη αλάπηπμε δόκεζεο θαη εγθαηαζηάζεσλ εκπνξηθώλ ρξήζεσλ. Καηά κήθνο ηνπ ηκήκαηνο ππάξρνπλ ζπλδέζεηο κε επαξρηαθέο ή ηνπηθέο νδνύο θαη ην ππάξρνλ ηνπηθό νδηθό δίθηπν, θύξην θαη δεπηεξεύνλ. ηε δηαζηαύξσζε κε ην ζπλδεηήξην θιάδν ηνπ Απηνθηλεηνδξόκνπ όπσο θαη ζηελ είζνδν ηεο Μεζζήλεο ππάξρεη δηακόξθσζε θπθιηθώλ ηζόπεδσλ θόκβσλ (Round About). ην ηκήκα όπνπ ε πθηζηάκελε νδόο δηέξρεηαη ηνλ αζηηθό ηζηό ηεο Μεζζήλεο ππάξρνπλ ζεκαηνδνηεκέλεο δηαζηαπξώζεηο. ηηο ππόινηπεο δηαζηαπξώζεηο ππάξρεη ππνηππώδεο ή αλύπαξθηε ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο δηακόξθσζε ηζόπεδνπ θόκβνπ. Σα ζεκαληηθόηεξα πθηζηάκελα ηερληθά θαηά κήθνο ηνπ ηκήκαηνο αθνξνύλ ηε Γέθπξα ηνπ πνηακνύ Πάκηζνπ θαη δύν γέθπξεο κηθξόηεξσλ ξεκάησλ. 2. Μειεηώκελν Έξγν Σν αληηθείκελν ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο αθνξά ηελ εθπόλεζε θαη νινθιήξσζε ησλ απαηηνύκελσλ κειεηώλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ πθηζηακέλνπ νδηθνύ ηκήκαηνο Αζπξόρσκα Μεζζήλε Ρηδόκπινο. Ζ πθηζηάκελε νδόο, ε νπνία παξνπζηάδεη ζεκαληηθό θπθινθνξηαθό θόξην θαη ηδηαίηεξα πςειό ζην ηκήκα Αζπξόρσκα - Μεζζήλε, δηέξρεηαη κέζα από ηε πόιε ηεο Μεζζήλεο, ελώ ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεη πεξηνξηζκέλν εύξνο, θαηά ηόπνπο πεξηνξηζκέλα γεσκεηξηθά ΦΑΚΔΛΟ ΔΡΓΟΤ ΜΔΖΝΖ 3

55 ραξαθηεξηζηηθά θαη έιιεηςε ζήκαλζεο, ζηνηρεία ηα νπνία κεηώλνπλ ηελ αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο θαη ην επίπεδν εμππεξέηεζεο ηεο νδνύ. πλνιηθά πξνβιέπνληαη βειηηώζεηο ησλ ηκεκάησλ ηεο πθηζηακέλεο νδνύ εθαηέξσζελ ηεο πόιεο ηεο Μεζζήλεο, κε ζπλνιηθό κήθνο έξγνπ 13,9ρικ. πεξίπνπ, από Αζπξόρσκα έσο ηε ζπλάληεζε ηεο ράξαμεο κε ηνλ ππό κειέηε νδηθό άμνλα Ρηδόκπινο Πύινο. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη ε κειέηε ηξηώλ (3) ηζόπεδσλ θόκβσλ ζηηο παξαθάησ ζέζεηο: 1. Κ1 πεξί ηε Υ.Θ.: Δηζόδνπ Αλάιεςεο 2. Κ2 πεξί ηε Υ.Θ.: Δμόδνπ Αλάιεςεο θαη ζύλδεζεο νδνύ πξνο Μάδελα - Λπθόηξαθνο 3. Κ3 πεξί ηε Υ.Θ.: ζύλδεζεο κε πθηζηάκελε νδό πξνο Ρηδόκπιν Σέινο πεξηιακβάλεηαη ε Μειέηε Οδηθώλ ηκεκάησλ γηα ηηο απνθαηαζηάζεηο ηνπ ζηγόκελνπ νδηθνύ δηθηύνπ θαη πξνζβάζεσλ παξνδίσλ. Γηα ην ζύλνιν ησλ παξαπάλσ νδηθώλ έξγσλ ζα εθπνλεζνύλ νη αλαγθαίεο κειέηεο Οδνπνηίαο, ήκαλζεο Αζθάιηζεο, ηαηηθώλ, Τδξαπιηθώλ, Σνπνγξαθηθώλ, Πεξηβαιινληηθώλ, Γεσινγηθώλ, Γεσηερληθώλ, Ζιεθηξνκεραλνινγηθώλ, Φπηνηερληθώλ ΑΤ ΦΑΤ θαη Σεύρε Γεκνπξάηεζεο. Σερληθά Έξγα Γηα ηε βειηίσζε θαη θαηαζθεπή ηνπ νδηθνύ ηκήκαηνο εθηόο ησλ κηθξώλ ηερληθώλ (νρεηνί) απαηηνύληαη γεθπξώζεηο ησλ ζεκαληηθώλ ξεκάησλ σο αθνινύζσο: Υ.Θ.: Δπέθηαζε Γέθπξαο Ρέκαηνο ηξνγγύιε Υ.Θ.: Νέα Γέθπξα πνηακνύ Πάκηζνπ Υ.Θ.: Νέα Γέθπξα Ρέκαηνο Μνπξηηάο ηνηρεία θαηαζθεπήο Με βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππόςε νδνύ απηή θαηαηάζζεηαη ζηε θαηεγνξία νδώλ ΑΗΗ ησλ Ο.Μ.Ο.Δ. κε ηαρύηεηα κειέηεο Ve =90-80 (70)ρικ./ ώξα. Λακβάλνληαο ππόςε ηηο εγθύθιηνπο 41/2005 ηεο ΓΜΔΟ/α θαη 14 θαη ηελ θαηεγνξία ηεο νδνύ πξνηείλεηαη ηππηθή δηαηνκή ηύπνπ β2ζ" κε δύν ισξίδεο θπθινθνξίαο θαη εληαίν νδόζηξσκα. Πάλησο ν Αλάδνρνο κεηά ηελ έλαξμε ηεο Μειέηεο ζα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία ηεθκεξησκέλε πξόηαζε γηα ηηο ηππηθέο δηαηνκέο πνπ ζα εθαξκνζζνύλ (Κύξηα νδόο, Γεπηεξεύνπζεο νδνί) ιακβάλνληαο ππόςε όια ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία. ΦΑΚΔΛΟ ΔΡΓΟΤ ΜΔΖΝΖ 4

56 Κεθάλαιο Β: Γιαθέζιμα Σηοισεία- Υθιζηάμενερ Μελέηερ Γηα ην ππόςε νδηθό ηκήκα ππάξρνπλ ηα αθόινπζα ζηνηρεία: Σν εγθεθξηκέλν κε ηελ απόθαζε 2186 Γ.Π.. ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο, Ζ Μειέηε δξόκνπ Καιακάηα - Ρηδόκπινο Ζ Μειέηε ηνπ ηζόπεδνπ θόκβνπ Αεξνδξνκίνπ Καιακάηαο Ζ Μειέηε ηνπ πθηζηακέλνπ θόκβνπ κε ηε ζπλδεηήξηα νδό ηνπ Απη/κνπ Ζ Μειέηε ηνπ Οδηθνύ Άμνλα Ρηδόκπινο Πύινο Γηα ηελ πθηζηάκελε νδό δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία παιαηόηεξσλ εγθεθξηκέλσλ κειεηώλ, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα αμηνπνηεζνύλ θαηά ηελ ππό αλάζεζε κειέηε, δεδνκέλνπ όηη ε πθηζηάκελε νδόο έρεη θαηαζθεπαζηεί πξν αξθεηώλ δεθαεηηώλ. Ο Μειεηεηήο κπνξεί λα αληιήζεη ζηνηρεία από ράξηεο ηεο Γ.Τ.., νξζνθσηνράξηεο ηεο Κηεκαηνιόγην Α.Δ θ.ι.π. ΦΑΚΔΛΟ ΔΡΓΟΤ ΜΔΖΝΖ 5

57 Κεθάλαιο Γ: Ποζοηικά ζηοισεία θςζικού ανηικειμένος Σα εθηηκώκελα πνζνηηθά ζηνηρεία ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ παξνπζηάδνληαη ζηε θαησηέξσ Πξνεθηίκεζε κνλάδσλ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ κειεηώλ. Α/Α ΑΡΘΡΟ ΔΡΓΑΗΑ ΦΤΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΖΣΑ 1. ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ Σνπνγξαθηθά Γίθηπα 1.1 ΣΟΠ.2 Μέηξεζε λένπ θαη ρξήζε πθηζηακέλνπ ηξηγσλνκ. ζεκείνπ IV ηάμεο ηεκ ΣΟΠ.2 Βάζξν ύςνπο 0,40 κ. γηα εκπξνζζνηνκίεο ή νπηζζνηνκίεο ηεκ ΣΟΠ.3 Αλαγλώξηζε θαη ρξήζε ηξηγσλνκεηξηθνύ ζεκείνπ γηα εμάξηεζε πνιπγσλνκεηξηθνύ δηθηύνπ ή εκπξνζζνηνκίαο. ηεκ ΣΟΠ.3 Πνιπγσλνκεηξηθά ζεκεία εθηόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ ηεκ ΣΟΠ.3 Πνιπγσλνκεηξηθά ζεκεία εληόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ θαη ζε νδνύο. ηεκ ΣΟΠ.4 Υσξνζηάζκεζε ζπλήζνπο αθξηβείαο ζε έδαθνο πεδηλό ρικ 11, ΣΟΠ.4 Υσξνζηάζκεζε ζπλήζνπο αθξηβείαο ζε έδαθνο ινθώδεο ρικ 1, ΣΟΠ.4 Υσξνζηάζκεζε κε ελδηάκεζα ζεκεία ζε έδαθνο πεδηλό ρικ 11, ΣΟΠ.4 Υσξνζηάζκεζε κε ελδηάκεζα ζεκεία ζε έδαθνο ινθώδεο ρικ 1, ΣΟΠ.4 Υσξνζηαζκηθή αθεηεξία: ήινο επί θηίζκαηνο ή ηερληθνύ ηεκ. 24, ΣΟΠ.4 Πξνζαύμεζε ιόγσ δηάβαζεο κέζσ δαζσδώλ εδαθώλ ρικ 6,00 Δπίγεηεο Σνπνγξαθηθέο Απνηππώζεηο 1.12 ΣΟΠ.5Α 1.13 ΣΟΠ.5Α Σνπνγξαθηθή απνηύπσζε δώλεο θι. 1:500 κε ζεκεία θαηαζθεπώλ: 0-20 αλά 10ζηξ θαη έδαθνο πεδηλό Σνπνγξαθηθή απνηύπσζε δώλεο θι. 1:500 κε ζεκεία θαηαζθεπώλ: 0-20 αλά 10ζηξ θαη έδαθνο ινθώδεο ζηξ 1100,00 ζηξ 120, ΣΟΠ.5A Πξνζαύμεζε ηηκήο ζηα θαιπκκέλα από θύηεπζε ή ύδαηα εδάθε ζηξ 600, ΣΟΠ.5Α Σνπνγξαθηθή απνηύπσζε δώλεο θι. 1:500 κε ζεκεία θαηαζθεπώλ: >20 αλά 10ζηξ θαη έδαθνο πεδηλό Δπίγεηεο ηνπνγξαθηθέο απνηππώζεηο δνκεκέλσλ εθηάζεσλ 1.16 ΣΟΠ.6Α Καηεγνξίαο ΗΗ (αξαηνδνκεκέλε, από ζεκεία) Κηεκαηνγξαθήζεηο - Κηεκαηνιόγηα 1.17 ΣΟΠ.8Α 1.18 ΣΟΠ.8Α Κηεκαηνγξάθεζε θι. 1:1.000 Καηεγνξία ΗΗ. (αξαηνδνκεκέλε, από ζεκεία) κε ζύγρξνλε ηνπνγξαθηθή απνηύπσζε Κηεκαηνγξάθεζε θι. 1:1.000 Καηεγνξία ΗΗΗ. (αδόκεηε, έσο 60 ζεκεία) κε ζύγρξνλε ηνπνγξαθηθή απνηύπσζε ζηξ 120,00 ζηξ 150,00 ζηξ 150,00 ζηξ 1340, ΣΟΠ.8Α Πξνζαύμεζε ηηκήο ζηα θαιπκκέλα από θύηεπζε ή ύδαηα εδάθε ζηξ 600, ΣΟΠ.8Α Πξνζαύμεζε ηηκήο ιόγσ εγθάξζηαο θιίζεο εδάθνπο 10% 40% ζηξ 120, ΣΟΠ.8Α Πξνζαύμεζε ηηκήο ιόγσ θηεκαηνγξάθεζεο δώλεο ράξαμεο έξγνπ ρικ 12,10 ΦΑΚΔΛΟ ΔΡΓΟΤ ΜΔΖΝΖ 6

58 Α/Α ΑΡΘΡΟ ΔΡΓΑΗΑ 2. ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΑΚΔ ΜΔΛΔΣΔ Οδνπνηία Πξνσζεκέλε Μειέηε Αλαγλώξηζεο (Π.Μ.Α) (Τπεξαζηηθέο νδνί ΟΓΟ.1 & Πξνσζεκέλε Μειέηε Αλαγλώξηζεο (Π.Μ.Α) θύξηαο νδνύ βειηίσζεο 2.1 ΟΓΟ.3Α πθηζηακέλεο ζε έδαθνο πεδηλό. ΟΓΟ.1 & Πξνσζεκέλε Μειέηε Αλαγλώξηζεο (Π.Μ.Α)θύξηαο νδνύ βειηίσζεο 2.2 ΟΓΟ.3Α πθηζηακέλεο ζε έδαθνο ινθώδεο. Οξηζηηθή Μειέηε Οδνπνηίαο ΟΓΟ.1 & Οξηζηηθή Μειέηε Οδνπνηίαο θύξηαο νδνύ βειηίσζεο πθηζηακέλεο ζε 2.3 ΟΓΟ.3Α έδαθνο πεδηλό. ΟΓΟ.1 & Οξηζηηθή Μειέηε Οδνπνηίαο θύξηαο νδνύ βειηίσζεο πθηζηακέλεο ζε 2.4 ΟΓΟ.3 έδαθνο ινθώδεο. ΟΓΟ.1 & Οξηζηηθή Μειέηε Απνθαζηζηάκελνπ νδηθνύ δηθηύνπ λέα ράξαμε ζε 2.5 ΟΓΟ.3Α έδαθνο πεδηλό. Κπθινθνξηαθνί Κόκβνη Πξνκειέηε ΟΓΟ.2 & Πξνκειέηε Ηζόπεδνπ Κόκβνπ Σξηζθειή ζε έδαθνο πεδηλό - ιεηηνπξγηθή 2.6 ΟΓΟ.3Α θαηάηαμε ΑΗΗ - ΑΗV ΟΓΟ.2 & Πξνκειέηε Ηζόπεδνπ Κόκβνπ Σεηξαζθειή ζε έδαθνο πεδηλό ΟΓΟ.3Α ιεηηνπξγηθή θαηάηαμε ΑΗΗ - ΑIV Οξηζηηθή Μειέηε ΟΓΟ.2 & Οξηζηηθή Μειέηε Ηζόπεδνπ Κόκβνπ Σξηζθειή ζε έδαθνο πεδηλό ΟΓΟ.3Α ιεηηνπξγηθή θαηάηαμε ΑΗΗ - ΑΗV ΟΓΟ.2 & Οξηζηηθή Μειέηε Ηζόπεδνπ Κόκβνπ Σεηξαζθειή ζε έδαθνο πεδηλό ΟΓΟ.3Α ιεηηνπξγηθή θαηάηαμε ΑΗΗ - ΑIV Μειέηε ήκαλζεο - Αζθάιηζεο Κύξηαο Οδνύ & Κόκβσλ ΦΤΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΖΣΑ ρικ 11,10 ρικ 1,00 ρικ 9,60 ρικ 1,00 ρικ 1,00 ηεκ. 2 ηεκ. 1 ηεκ. 2 ηεκ ΟΓΟ.4 Μειέηε ήκαλζεο - Αζθάιηζεο θύξηαο νδνύ ζε έδαθνο πεδηλό ρικ 9, ΟΓΟ.4 Μειέηε ήκαλζεο - Αζθάιηζεο θύξηαο νδνύ ζε έδαθνο ινθώδεο ρικ 1, ΟΓΟ.4 Μειέηε ήκαλζεο - Αζθάιηζεο θόκβσλ ζε έδαθνο πεδηλό ρικ 2,60 3. ΣΑΣΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΣΔΥ.2& ΣΔΥ.3 & ΣΔΥ.4& ΣΔΥ5A & ΣΔΥ.6A& ΣΔΥ.7 ΣΔΥ.2& ΣΔΥ.3 & ΣΔΥ.4& ΣΔΥ5A & ΣΔΥ.6A& ΣΔΥ.7 ΣΔΥ.2& ΣΔΥ.3 & ΣΔΥ.4& ΣΔΥ5A & ΣΔΥ.6A& ΣΔΥ.7 ΣΔΥ.2& ΣΔΥ.3 & ΣΔΥ.4& ΣΔΥ5A & ΣΔΥ.6A& ΣΔΥ.7 Πξνθαηαξθηηθή Μειέηε Γέθπξαο L=90,00κ. ηεκ. 1 Οξηζηηθή Μειέηε Γέθπξαο L=90,00κ. ηεκ. 1 Έιεγρνο επάξθεηαο πθηζηάκελνπ ηερληθνύ. ηεκ. 1 Πξνθαηαξθηηθή Μειέηε Δπέθηαζεο Γέθπξαο L=60,00κ. ηεκ. 1 ΦΑΚΔΛΟ ΔΡΓΟΤ ΜΔΖΝΖ 7

59 Α/Α ΑΡΘΡΟ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥ.2& ΣΔΥ.3 & ΣΔΥ.4& ΣΔΥ5A & ΣΔΥ.6A& ΣΔΥ.7 ΣΔΥ.2& ΣΔΥ.3 & ΣΔΥ.4& ΣΔΥ5A & ΣΔΥ.6A& ΣΔΥ.7 ΣΔΥ.2& ΣΔΥ.3 & ΣΔΥ.4& ΣΔΥ5A & ΣΔΥ.6A& ΣΔΥ.7 4. ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ Οξηζηηθή Μειέηε Ορεηνί ΤΓΡ.1& ΤΓΡ.2A.2.1 ΤΓΡ.1& ΤΓΡ.2A.2.3 ΤΓΡ.1& ΤΓΡ.2A.2.3 ΤΓΡ.1& ΤΓΡ.4A.4.2 ΤΓΡ.1& ΤΓΡ.2A.2. ΤΓΡ.1& ΤΓΡ.2A.2. ΤΓΡ.1& ΤΓΡ.2A.2. ΤΓΡ.1& ΤΓΡ.2A.2. ΤΓΡ.1& ΤΓΡ.2A.2. ΤΓΡ.1& ΤΓΡ.2A.2. ΤΓΡ.1& ΤΓΡ.2A.2. ΤΓΡ.1& ΤΓΡ.2A.2. ΤΓΡ.1& ΤΓΡ.2A ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡ.2 & ΠΔΡ.3 ΠΔΡ.2 & ΠΔΡ.3 ΦΤΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΖΣΑ Οξηζηηθή Μειέηε Δπέθηαζεο Γέθπξαο L=60,00κ. ηεκ. 1 Πξνθαηαξθηηθή Μειέηε Γέθπξαο L=30,00κ. ηεκ. 1 Οξηζηηθή Μειέηε Γέθπξαο L=30,00κ. ηεκ. 1 Οξηζηηθή Μειέηε Απνρέηεπζεο - Απνζηξάγγηζεο νδνύ θαη θόκβσλ ρικ. 12,10 Οξηζηηθή Μειέηε Απνρέηεπζεο - Απνζηξάγγηζεο θαηαζηξώκαηνο Γέθπξαο L=90,00κ. Οξηζηηθή Μειέηε Απνρέηεπζεο - Απνζηξάγγηζεο θαηαζηξώκαηνο Γέθπξαο L=60,00κ. ηεκ. 1 ηεκ. 1 Οξηζηηθή Μειέηε απνθαηάζηαζεο παξάπιεπξεο ηάθξνπ θαη αγσγνύ ρικ. 2 Πξνκειέηε Ορεηνύ ΟΦ ηεκ. 2 Πξνκειέηε Κηβσηνεηδνύο Ορεηνύ H=1,50κ. ηεκ. 1 Πξνκειέηε Κηβσηνεηδνύο Ορεηνύ H=2,00κ. ηεκ. 1 Πξνκειέηε Κηβσηνεηδνύο Ορεηνύ H=3,00κ. ηεκ. 1 Πξνκειέηε Κηβσηνεηδνύο Ορεηνύ H=5,00κ. ηεκ. 1 Πξνκειέηε επέθηαζεο Κηβσηνεηδνύο Ορεηνύ H=1,00κ. ηεκ. 3 Πξνκειέηε επέθηαζεο Κηβσηνεηδνύο Ορεηνύ H=2,00κ. ηεκ. 5 Πξνκειέηε επέθηαζεο Κηβσηνεηδνύο Ορεηνύ H=3,00κ. ηεκ. 3 Πξνκειέηε επέθηαζεο Κηβσηνεηδνύο Ορεηνύ H=4,00κ. ηεκ. 1 Φάθεινο Πξνθαηαξθηηθνύ Πξνζδηνξηζκνύ Πεξηβαιινληηθώλ Απαηηήζεσλ (Π.Π.Π.Α.) ρικ. 12,10 Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (Μ.Π.Δ.) ρικ. 12,10 ΦΑΚΔΛΟ ΔΡΓΟΤ ΜΔΖΝΖ 8

60 Α/Α ΑΡΘΡΟ ΔΡΓΑΗΑ ΦΤΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΖΣΑ 6. ΓΔΩΛΟΓΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ Οξηζηηθή Γεσινγηθή Μειέηε 6.1 ΓΛΔ ΓΛΔ.2 Γεσινγηθή ραξηνγξάθεζε ζε θιίκαθα 1:1000 (Πιάηνο ραξηνγξάθεζεο 0,15 ρικ. ζε κήθνο 12,10ρικ.) Γεσινγηθή κεθνηνκή ζε θιίκαθα 1:1000 (Πιάηνο ραξηνγξάθεζεο 0,15 ρικ. ζε κήθνο 12,10ρικ.) ρικ 2 1,82 ρικ. 12, ΓΛΔ.3 Γεσινγηθέο Σνκέο θαη Γηαηνκέο ζε θιίκαθα 1:200 κκ. 1000, ΓΛΔ ΓΛΔ.11 Καηαγξαθέο εκείσλ Δκθάληζεο Νεξνύ θαη Γεσεξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ Μεηξήζεηο εκείσλ Δκθάληζεο Νεξνύ θαη Γεσεξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ ηεκ. 8 ηεκ ΓΛΔ.17 Σεύρνο Οξηζηηθήο Γεσινγηθήο Μειέηεο ηεκ ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ Γεσηερληθέο Μειέηεο Καη απνθνπήλ: ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 8.1 ΟΓΟ.9 Απ' επζείαο Οξηζηηθή Μειέηε Ζιεθηξνθσηηζκνύ Κόκβσλ. ρικ. 2,60 9. ΦΤΣΟΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 9.1 ΠΔΡ.9 ύληαμε θπηνηερληθήο κειέηεο ηεκ Α.Τ. - Φ.Α.Τ. ύληαμε ΑΤ - ΦΑΤ - Καη απνθνπήλ: , ΣΔΤΥΖ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ ύληαμε Σεπρώλ Γεκνπξάηεζεο Καη απνθνπήλ: ,20 Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ Σερληθή Πεξηγξαθή Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Αλάιπζε Σηκώλ Σηκνιόγην Μειέηεο Πξνϋπνινγηζκόο Μειέηεο θαη αλαιπηηθέο Πξνκεηξήζεηο Δξγαζηώλ * Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Αλαδόρνπ *Η Αλαιπηηθή Πξνκέηξεζε Εξγαζηώλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζε έλα ηειηθό αξρείν excel ηηο πνζόηεηεο ηωλ άξζξωλ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ Μειέηεο, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη νη ίδηεο κε ηα θύιια πξνκεηξήζεωλ θάζε θαηεγνξίαο Μειέηεο. Τα θύιια απηά πξέπεη λα είλαη επίζεο αξρεία excel θαη ζπλδεδεκέλα δηαδξαζηηθά κε ην ωο άλω ηειηθό αξρείν. Τν θαζέλα επί κέξνπο αξρείν excel ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ωο νξηδόληηα ζηήιε θάζε δηαθξηηή επί κέξνπο εξγαζία αλά Χ.Θ. ρωξηζηά (π.ρ. θάζε επίρωκα - όξπγκα, εμπγηάλζεηο, ζήκαλζε, αζθάιηζε, νδνθωηηζκό, θπηεύζεηο θ.ι.π.), θαζώο επίζεο εξγαζίεο νδνζηξωζίαο θαη αζθαιηηθώλ θαηά ηκήκα νδνύ (θύξηα αξηεξία, θόκβνη, παξάπιεπξνη νδνί θ.ι.π.). ΦΑΚΔΛΟ ΔΡΓΟΤ ΜΔΖΝΖ 9

61 Κεθάλαιο Γ: Βοηθηηικά ζηοισεία Δπηζπλάπηεηαη ράξηεο ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ ζε θιίκαθα 1:50.000, ζηνλ νπνίν ζεκεηώλεηαη ν άμνλαο θαη ε ρηιηνκέηξεζε ηνπ πξνο Μειέηε Οδηθνύ ηκήκαηνο, νη ζέζεηο δηακόξθσζεο ησλ ηζόπεδσλ θόκβσλ θαη νη ζέζεηο ησλ κεγάισλ Σερληθώλ. Κεθάλαιο Δ: Φπονοδιάγπαμμα Ο ζπλνιηθόο ρξόλνο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ρξόλσλ έγθξηζεο εθηηκάηαη ζε δεθαηέζζεξηο (14) κήλεο. Ο θαζαξόο ρξόλνο εθπόλεζεο ησλ κειεηώλ είλαη δέθα (10) κήλεο. ηελ επόκελε ζειίδα παξαηίζεηαη ελδεηθηηθό ρξνλνδηάγξακκα εθπόλεζεο ηεο κειέηεο. ΦΑΚΔΛΟ ΔΡΓΟΤ ΜΔΖΝΖ 10

62 ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΦΑΚΔΛΟ ΔΡΓΟΤ ΜΔΖΝΖ 11

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΓΣΑΑ) Γούπνερ 21-7-2014 Απιθμόρ ππωη. 19183 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ H Γ Η Α Γ Χ Ν Η Μ Ο Τ

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ H Γ Η Α Γ Χ Ν Η Μ Ο Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ H Γ Η Α Γ Χ Ν Η Μ Ο Τ Αλαζέηνπζα Αξρή: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ Πξνυπνινγηζκφο: 58.000,00. πιένλ ΦΠΑ Γηαδηθαζία Αλάζεζεο: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΔΚΣ ΜΟΝΑΓΑ Β ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΔΞΗΙΝΓΖ STUDIO ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Αξηζκφο Μειέηεο6/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.059,00 Απαιηούμενη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΑΛΑΘΔΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΔΘΡΞΩΠΖΠ ΔΛΖΚΔΟΩΡΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΩΛ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ Αζήλα, 2013 ΞΙΔΗΝΓΝΡΗΘΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΑΡΑΘΔΠΖ ΘΙΔΗΠΡΩΛ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΚΗΠΘΩΠΖ 30 ΔΡΩΛ ΚΔ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΡΝ ΔΞΗ ΡΖΠ ΝΓΝ ΚΔΓΑΙΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ 2 ΠΡΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΑΘΗΛΖΡΝ ΞΝ ΠΡΔΓΑΕΔΗ ΡΝ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ «ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΠΡΟΚΛΗΗ (Απ. Γιαγυνιζμοω12/2013) Αξ. Πξση. 920000/956-13 Αζήλα, 24/5/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζία: "Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο)

Δξγαζία: Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο) / ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γξάκα, 25/9/2015 ΓΗΜΟ ΓΡΑΜΑ Αξ. Πξση.: 41991 ΑΤΣ. ΣΜΗΜΑ ΣΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σαρ. Γ/λζε: Βεξκίνπ 2 θαη 1 εο Ηνπιίνπ 66100 Γξάκα Πιεξνθνξίεο: Δ. Λαιέο Σειέθσλν: 2521350656 Fax: 2521020000

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ Ξάλζε, 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣ/ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΥ.ΑΣΤΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΞΑΝΘΗ ΓΡ.ΕΩΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Βαο. νθίαο 127 115 21, Ακπειόθεπνη Σει. : 210 64 78868 e mail :achousakou@pasteur.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ Απνθάζεηο Γ.. / ΟΛΠ ΑΔ: 92/31-3-2004 (ΦΔΚ 1194 / Β /3-8-2004), 30/31-1-2007 (ΦΔΚ 375 / Β /19-3-2007), 248/9-10-2007 (ΦΔΚ 2155/Β/7-11-2007), 311/13-12-2007

Διαβάστε περισσότερα