Σύνδεζμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωηοβοληαϊκά ΓΔΛΗΘΖ ΠΛΔΙΔΠΖ KAMMENA ΒΝΟΙΑ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύνδεζμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωηοβοληαϊκά ΓΔΛΗΘΖ ΠΛΔΙΔΠΖ KAMMENA ΒΝΟΙΑ 2011"

Transcript

1 Σύνδεζμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωηοβοληαϊκά ΓΔΛΗΘΖ ΠΛΔΙΔΠΖ KAMMENA ΒΝΟΙΑ 2011

2 Πύλδεζκνο Ξαξαγσγώλ Δλέξγεηαο κε Φσηνβνιηατθά Ηδξύζεθε ην Γεθέκβξην 2009 ζηελ Θαιακπάθα από 30 κέιε Πήκεξα ν Πύλδεζκνο έρεη 131 εγγεγξακκέλα κέιε (160 Φ/Β κνλάδεο) Ζ ζπλνιηθή ηζρύο ησλ εγγεγξακκέλσλ κειώλ είλαη: 26,4 MW

3 Πθνπόο Ππλδέζκνπ Ζ πξνώζεζε ησλ ζεκάησλ θαη ε δηαθύιαμε ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ παξαγσγώλ ειεθηξηζκνύ από θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα Ζ κειέηε πξνβιεκάησλ αθνξνύλησλ ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από Φ/Β ζηαζκνύο θαη ζπζηήκαηα θαζώο θαη ε επίιπζή ηνπο Ζ πξνάζπηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ κειώλ ηνπ Ππλδέζκνπ Ν ζπληνληζκόο πξνθεηκέλνπ ε δηαδηθαζία ελώπηνλ ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ θαη θνξέσλ, θξαηηθώλ θαη κε πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Φ/Β ζηαζκώλ ζηελ Διιάδα λα θαηαζηεί ζπληνκόηεξε θαη απινύζηεξε Ζ εθπξνζώπεζε ησλ κειώλ ηνπ Ππλδέζκνπ ελώπηνλ ειιεληθώλ, θαη δηεζλώλ Αξρώλ ζηνπο αξκόδηνπο θπβεξλεηηθνύο παξάγνληεο θαη ζηα Κ.Κ.Δ. Θάζε πξσηνβνπιία ή ελέξγεηα πνπ ζα έρεη ζαλ ζηόρν ηελ εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

4 Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην Γξ. Θώζηαο Γαληειίδεο Πηέιηνο Ινπκάθεο Αγγεινπνύινπ Όιγα Παβνύξεο Λίθνο Γεκήηξεο Καιακνύιεο Γεξπαλόπνπινο Κηράιεο Θηιίκεο Ξάλνο Πηακίδεο Κηράιεο Θώζηαο Ρζνύκαο Θαξαιήο Θώζηαο Ξξόεδξνο Αληηπξόεδξνο Γ. Γξακκαηέαο Ρακίαο Κέινο Κέινο Κέινο Κέινο Κέινο Κέινο

5 Ππλεδξηάζεηο Γ.Π /1/ Γαληειίδεο Θώζηαο, Καιακνύιεο Γεκήηξεο, Ινπκάθεο Πηέιηνο, Αγγεινπνύινπ Όιγα, Παβνύξεο Λίθνο, Ρζνύκαο Θώζηαο, Θηιίκεο Ξάλνο, Γεξπαλόπνπινο Κηράιεο 2. 22/1/ Γαληειίδεο Θώζηαο, Ινπκάθεο Πηέιηνο, Ρζνύκαο Θώζηαο, Θηιίκεο Ξάλνο, Παβνύξεο Λίθνο, Αγγεινπνύινπ Όιγα, Μ.Ξαπαδόπνπινο Κέινο ΠΞΔΦ, Η. Πεκαληώλεο Κέινο ΠΞΔΦ 3. 3/2/ Γαληειίδεο Θώζηαο, Ινπκάθεο Πηέιηνο, Ρζνύκαο Θώζηαο, Αγγεινπνύινπ Όιγα, Γεξπαλόπνπινο Κηράιεο 4. 16/2/ Γαληειίδεο Θώζηαο, Ινπκάθεο Πηέιηνο, Ρζνύκαο Θώζηαο, Αγγεινπνύινπ Όιγα, Γεξπαλόπνπινο Κηράιεο, Παβνύξεο Λίθνο 5. 24/2/ Γαληειίδεο Θώζηαο, Ινπκάθεο Πηέιηνο, Ρζνύκαο Θώζηαο, Αγγεινπνύινπ Όιγα, Γεξπαλόπνπινο Κηράιεο, Θηιίκεο Ξάλνο 6. 11/3/ Γαληειίδεο Θώζηαο, Ινπκάθεο Πηέιηνο, Ρζνύκαο Θώζηαο, Θηιίκεο Ξάλνο, Γεξπαλόπνπινο Κηράιεο, Καιακνύιεο Γεκήηξεο 8. 5/5/ Γαληειίδεο Θώζηαο, Ινπκάθεο Πηέιηνο, Θηιίκεο Ξάλνο, Γεξπαλόπνπινο Κηράιεο, Αγγεινπνύινπ Όιγα 9. 17/6/ Γαληειίδεο Θώζηαο, Ινπκάθεο Πηέιηνο, Αγγεινπνύινπ Όιγα, Ρζνύκαο Θώζηαο, Θηιίκεο Ξάλνο 10. 1/9/ Γαληειίδεο Θώζηαο, Ινπκάθεο Πηέιηνο, Αγγεινπνύινπ Όιγα, Πηακίδεο Κηράιεο, Θηιίκεο Ξάλνο 11. 9/11/ Γαληειίδεο Θώζηαο, Ινπκάθεο Πηέιηνο, Αγγεινπνύινπ Όιγα, Ρζνύκαο Θώζηαο, Πηακίδεο Κηράιεο, Καιακνύιεο Γεκήηξεο, Γεξπαλόπνπινο Κηράιεο, Παβνύξεο Λίθνο

6 Δπαθέο Γξάζε Ππλδέζκνπ /12/09 Ππκκεηνρή ζηελ Νκάδα Δξγαζίαο ΔΒΔΑ γηα ηηο ΑΞΔ 2. 12/01/10 Ο.Α.Δ.: Ππλάληεζε κε Ξξόεδξν 3. 03/02/10 ΞΔΘΑ 4. 17/02/10 ΞΔΘΑ. Ππλάληεζε κε Πύκβνπιν θν Κσξαΐηε 5. 25/02/10 ΞΔΘΑ. Ππλάληεζε κε πνπξγό θα Κπηξκπίιε 6. 08/03/10 Ππκκεηνρή ζην Ππλέδξην ηνπ ΡΔΔ γηα ηελ Δλέξγεηα 7. 14/04/10 Ππκκεηνρή ζηελ Ζκεξίδα ηνπ Ξ.ΔΜ. «Ξξάζηλε Δλέξγεηα Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Δμσζηξέθεηα» 8. 29/04/10 Ππκκεηνρή ζηελ Ζκεξίδα ηνπ ΗΔΛΔ «Διιελνβνπιγαξηθή ζπλεξγαζία ζηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα» ζηε Πόθηα 9. 17/05/10 Ππκκεηνρή ζηελ θιεηζηή ζπλάληεζε εξγαζίαο ΞΔΘΑ- Ηλζηηηνύηνπ γηα ην θιίκα θαη ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα (i4cense) γηα ηελ «Δπηηάρπλζε ηεο Αλάπηπμεο ηεο Αλαλεώζηκεο Δλέξγεηαο ζηελ Διιάδα» /06/10 Ππλάληεζε ζην Invest In Greece (Ξαξνπζίαζε IRR) /06/10 Ππλάληεζε ζην Invest In Greece (Ξξνηάζεηο IRR) /07/10 Γ.Δ.Π.Κ.Ζ.Δ. Ππλάληεζε κε θ. Αδξαρηά /11/10 ΓΔΖ Ππλάληεζε κε θ. Γξόζν

7 Ππκκεηνρή ζηελ Νκάδα Δξγαζίαο ΔΒΔΑ γηα ηηο ΑΞΔ Ππλάληεζε ησλ κειώλ ηεο Νκάδαο Δξγαζίαο ηνπ ΔΒΔΑ γηα ηηο ΑΞΔ κε ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ θνξέσλ ΑΞΔ (21/12/09) Απαίηεζε γηα εηδηθό θαη ζαθή πξνζδηνξηζκό ηεο επέθηαζεο ηνπ πεξηζσξίνπ ηζρύνο ησλ Φ/Β ώζηε λα ππάξμεη ζαθήο θαη πνζνηηθνπνηεκέλνο ζηόρνο ζε ΚW Φ/Β ζηα πιαίζηα ηνπ 40% ζπκκεηνρήο από ΑΞΔ ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή από ΑΞΔ. Ξξνώζεζε επελδύζεσλ ζε Φ/Β - Ππγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα Ξαξνπζίαζε ηνπ Δλεξγεηαθνύ Ηζνδπγίνπ ηεο ρώξαο, (εξγαζία Ξάλνπ Θηιίκε) Ρα πξαθηηθά είλαη δηαζέζηκα ζε ειεθηξνληθή κνξθή

8 Ππκκεηνρή ζην Ππλέδξην ηνπ ΡΔΔ γηα ηελ Δλέξγεηα

9 Ζκεξίδα ΞΔΜ: «Ξξάζηλε Δλέξγεηα» Ζκεξίδα «Ξξάζηλε Δλέξγεηα Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη εμσζηξέθεηα» - 24/4/2010 Θέκα εκεξίδαο «Φσηνβνιηατθέο επελδύζεηο: Από ηελ Διιάδα ζηε Βνπιγαξία» Νκηιεηήο: Πηέιηνο Ινπκάθεο Ρα πξαθηηθά είλαη δηαζέζηκα ζε ειεθηξνληθή κνξθή

10 Ζκεξίδα ΗΔΛΔ ζηε Βνπιγαξία

11 Δπηηάρπλζε ηεο Αλάπηπμεο ηεο Αλαλεώζηκεο Δλέξγεηαο ζηελ Διιάδα Νξγάλσζε από θνηλνύ από ην πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο, θαη ην Ηλζηηηνύην γηα ηελ Θιηκαηηθή θαη Δλεξγεηαθή Αζθάιεηα (Institute for Climate and Energy Security - i4cense) - 17/5/2010 Ρελ ζπδήηεζε δηεύζπλε ν θαζεγεηήο θ. Αλδξέαο Ξαπαλδξένπ. Από ηελ Θπβέξλεζε ζπκκεηείραλ ν Πύκβνπινο ηνπ Ξξσζππνπξγνύ θ. Γ. Θνπξκνύδεο, ν Πύκβνπινο ΞΔΘΑ θ. Γ.Ιάιαο, ν Ξξόεδξνο ΠΔΒ θ. Θ.Κίραινο. Από ηνλ Γεκόζην Ρνκέα ζπκκεηείραλ ν Ξξόεδξνο ΘΑΞΔ θ. Γ. Αγαπεηίδεο, ν Ξξόεδξνο ΓΔΖ θ.α.εεξβόο, ν Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο ηεο ΓΔΖ Αλαλεώζηκεο θ. Γ.Ρζηπνπξίδεο, από ην ΓΔΠΚΖΔ ν Ξξόεδξνο θνο Κ.Ξαπαδόπνπινο, θαζώο θαη ζηειέρε από ην ΗΔΛΔ, Invest In Greece, Γεκόθξηηνο, ΡΔΔ θαη ΓΔΞΑ. Από ηνλ Ηδησηηθό Ρνκέα ζπκκεηείραλ ζηειέρε ησλ εηαηξεηώλ Norton Rose, Abengoa Solar, Allen & Overy, Amaresco, ΒΗΝΠΑΟ, EEN Hellas, Elpedison Power, Enel Green Power, ENTEKA Acciona, Eolfi Wind Hellas, EPIA, GDF Suez Energia Italia, ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ, Ζιηνγέλεζηο, Κπηηιελαίνο, Nur-Moh, Post Bank Green Institute, Οόθαο Αλαλ., Siemens, Sunpower θαη Vestas Wind. Γύν ήηαλ νη Πύλδεζκνη πνπ παξεπξέζεθαλ, ν ΠΞΔΦ θαη ν Πύλδεζκνο Ππκπαξαγσγήο Θεξκόηεηαο θαη Ζιεθηξηζκνύ.

12 Δπηηάρπλζε ηεο Αλάπηπμεο ηεο Αλαλεώζηκεο Δλέξγεηαο ζηελ Διιάδα Ρα ζεκεία πνπ έγηλαλ ζαθή από ηνλ ΠΞΔΦ πξνο ηηο θπξίεο Κπηξκπίιε θαη Θαηζέιε, ήηαλ ηα εμήο: Ζ πξνζέιθπζε επελδύζεσλ ζε ΑΞΔ είλαη αλαγθαία γηα ηε ρώξα. Κε ην λέν λνκνζρέδην πξέπεη λα ππάξμεη απνηέιεζκα, θάηη ην νπνίν κπνξεί λα εμαζθαιηζζεί κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ One Stop Shop ζηηο αλακελόκελεο πεξηπηώζεηο θσιύκαηνο ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο. Αλ δελ δνζνύλ θίλεηξα κε αμηνπξεπέο IRR πξνο ηνπο επελδπηέο, δελ πξόθεηηαη λα ππάξμεη αληίζηνηρν ελδηαθέξνλ. Ν Ξξόεδξνο ΠΞΔΦ επεζήκαλε πσο κε ηελ πξόζθαηε ςήθηζε ηνπ θνξνινγηθνύ λνκνζρεδίνπ, ην πξαγκαηηθό IRR ησλ Φ/Β επελδύζεσλ είλαη γύξσ ζην 12% (θαη όρη 15% πνπ ηζρπξίδεηαη ην π. Νηθνλνκίαο). Ζ θα Θαηζέιε δήηεζε από ηνλ Ξξόεδξν ηνπ ΠΞΔΦ λέα ζπλάληεζε ζην Invest In Greece, ε νπνία νξίζζεθε γηα ηελ Ρεηάξηε 19 Καΐνπ, όπνπ θαη αλαιύζεθε ην πξαγκαηηθό IRR ηεο επέλδπζεο. Ρν ζεκαληηθόηεξν είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηνπ ΓΔΠΚΖΔ, σο πξνο ηηο πιεξσκέο. Πε απηό ζπκθώλεζαλ όινη νη παξεπξηζθόκελνη, ηδηαίηεξα ν Ξξόεδξνο ηεο ΓΔΖ θνο Εεξβόο, ν νπνίνο επεζήκαλε πσο ε πξάζηλε αλάπηπμε ζα κεδελίζεη ην 2013 ηα ηέιε ξύπσλ (εθηηκώληαη 1.5 δηο εηεζίσο). Πε αληίζεηε πεξίπησζε ηα ηηκνιόγηα ηεο ΓΔΖ ζα εθηνμεπζνύλ.

13 Ξξνηάζεηο πξνο ην π. Νηθνλνκίαο (Deloitte) Αλ πξόθεηηαη λα δνζεί αθνξνιόγεην απνζεκαηηθό πνπ ζα ζρεκαηίδεηαη από ηα θέξδε ηεο εηαηξίαο, λα πξνβιεθζεί όηη θαηά ηε κεηέπεηηα δηαλνκή ηνπ δελ ζα θνξνινγείηαη. Σξνληθή ξήηξα θαηά ηελ νπνία ην απνζεκαηηθό πξέπεη λα κέλεη ζηελ εηαηξία πξηλ δηαλεκεζεί πξνθεηκέλνπ λα κε θνξνινγείηαη ε δηαλνκή ηνπ(π.ρ ρξόληα). Ξξνθεηκέλνπ λα κε ρξεηάδεηαη ρξεκαηνδόηεζε γηα ην έμνδν ηνπ ΦΞΑ, λα επεθηαζεί θαη ζηηο κειέηεο θαη ζην θαηαζθεπαζηηθό έξγν ε δπλαηόηεηα πνπ δίλεηαη κε ηελ ΞΝΙ 137/87. Απηό πνπ ζπκβαίλεη ηώξα είλαη όηη ε εηαηξία θαηαβάιιεη ην ΦΞΑ γηα ηηο δαπάλεο απηέο, γεγνλόο πνπ δεκηνπξγεί πηζησηηθό ππόινηπν. Ωζηόζν, νη επηζηξνθέο ΦΞΑ ζηελ Διιάδα είλαη εμαηξεηηθά ρξνλνβόξεο θαη πεξηπεηεηώδεηο (παξά ηηο ζπζηάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηελ παξαπνκπή ηεο Διιάδαο ζην ΓΔΘ γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο). Κε ηελ ππαγσγή ζηελ παξαπάλσ απόθαζε θαη ησλ κειεηώλ θαη θαηαζθεπώλ ζα επηηεπρζεί ε απνθπγή cash ouflow ηνπ ΦΞΑ απηνύ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ζα ρξεηάδεηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί ε εηαηξία γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θόξνπ. Ζ απόθαζε απηή κέρξη ζήκεξα επηηξέπεη κόλν γηα ηνλ εμνπιηζκό ηε κε θαηαβνιή ΦΞΑ αιιά ηελ απόδνζε ηνπ θόξνπ κέζσ ηεο δήισζεο ΦΞΑ θαηαινγίδνληαο ην θόξν ησλ δαπαλώλ ηόζν σο θόξν εηζξνώλ όζν θαη θόξν εθξνώλ (κε απνηέιεζκα ε ηακεηαθή ξνή λα είλαη κεδεληθή, επηηπγράλνληαο ζην ηέινο ην ίδην απνηέιεζκα όζνλ αθνξά ην θόξν). ΦΞΑ θαηαζθεπήο ζηαζκνύ δηαζύλδεζεο. Κε έγγξαθν ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθώλ (αξηζκόο εγγξάθνπ /232/84/Α0014/ ) έρεη νξηζηεί όηη ε ζέζε ηεο Γηνίθεζεο είλαη λα απαηηεί ην δηαθαλνληζκό ηνπ ΦΞΑ (δειαδή πιεξσκή ηνπ ΦΞΑ εηζξνώλ) πνπ αθνξά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζηαζκνύ πνπ πεξηέξρεηαη ζηελ θπξηόηεηα ηεο ΓΔΠΚΖΔ. Ζ άπνςε απηή δεκηνπξγεί έλα θόζηνο γηα ηηο εηαηξίεο θσηνβνιηατθώλ, παξά ην γεγνλόο όηη νη εηαηξίεο δελ έρνπλ επηινγή γηα ην αλ ζα κεηαβηβάζνπλ ηελ θπξηόηεηα ηνπ ζηαζκνύ, εθόζνλ απηό πξνβιέπεηαη ππνρξεσηηθά από ην λόκν. Ζ άπνςε απηή πξέπεη λα αιιάμεη. Γηα ηα έμνδα 1 εο εγθαηάζηαζεο λα αξρίδεη απόζβεζε από ηε ζηηγκή πνπ μεθηλά ε παξαγσγή. Δηδηθά γηα ηερληθέο κειέηεο (κειέηεο κεραληθώλ, κειέηεο γηα εηνηκαζία θαθέισλ γηα ΟΑΔ) θαη άδεηεο. Δπίζεο λα απνζαθεληζηεί όηη ε απόζβεζε επεθηείλεηαη ζηα ρξόληα ηεο άδεηαο θαη λα κελ απνζβέλνληαη εληόο 5εηίαο. Λα απνζαθεληζηεί επηηέινπο όηη ηα δάλεηα πνπ δίλνπλ εηαηξίεο ηνπ νκίινπ πξνο ηελ ειιεληθή εηαηξία δελ ππάγνληαη ζε ραξηόζεκν. Δθόζνλ ηα δάλεηα βξίζθνληαη εληόο πεδίνπ ΦΞΑ (θαη απαιιάζζνληαη από απηόλ) δελ πξέπεη λα έρνπλ νύηε ραξηόζεκν. Λα δηεπθξηληζηεί κε πνπξγηθή Απόθαζε όηη ην πξόζζεην πνζό (ε αμία πνπ ππεξβαίλεη δειαδή ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρώλ) πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ επαλαγνξά από ΑΔ εμαγνξάζηκσλ κεηνρώλ ηνπ άξ.17β λ.2190/20 δελ ζα ζεσξεζεί σο θεθξηκέλε δηαλνκή θαη δελ ζα ππαρζεί ζην θόξν 40% ησλ κεξηζκάησλ. Δπίζεο, λα απνζαθεληζηεί κε απόθαζε αλ θαηά ηελ επαλαγνξά ηζρύεη ν θόξνο 5% ηνπ άξ.13 παξ.2 λ.2238/94. Δπίζεκε απνδνρή ηεο πξαθηηθήο απηήο ζα κπνξνύζε ζα κεηώζεη ην effective tax rate ηεο δηαλνκήο (δειαδή λα κεηώζεη δξαζηηθά ην θόξν 40% επί δηαλεκεκέλσλ). Κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ θνξνινγηθνύ λόκνπ 3842/10 νξίδεηαη όηη ηόθνη πνπ θαηαβάιινληαη ζε εηαηξίεο πνπ βξίζθνληαη ζε πξνλνκηαθά θνξνινγηθά θαζεζηώηα δελ εθπίπηνπλ (άξζξν 11 παξ.7 λ.3842/10). Ζ δηάηαμε απηή έξρεηαη θαηαθαλώο ζε αληίζεζε κε ηελ ειεπζεξία δηαθίλεζεο θεθαιαίσλ πνπ επηβάιιεη ε Δπξσπατθή Ππλζήθε (άξζξν 56), γεγνλόο πνπ έρεη εληνπηζηεί θαη επηζεκαλζεί θαη από ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηεο Βνπιήο ζηα ζρόιηά ηεο επί ηνπ λνκνζρεδίνπ. Γεδνκέλνπ όηη ε εμεύξεζε ξεπζηόηεηαο είλαη δύζθνιε, είλαη πνιύ πηζαλό θαη ζεκηηό γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ λα απνθαλζεί θάπνηα εηαηξία ζε αιινδαπέο ηξάπεδεο πνπ βξίζθνληαη Θύπξν ή Βνπιγαξία θιπ νη νπνίεο ζεσξνύληαη όηη βξίζθνληαη ζε πξνλνκηαθά θνξνινγηθά θαζεζηώηα. Δίλαη παξάδνμν θαη αληίζεην ζηελ Δπξσπατθή Ππλζήθε λα ηηκσξείηαη ε εηαηξία γηα ηα δάλεηα πνπ ιακβάλεη από ηξάπεδεο ή ινηπέο εηαηξίεο ηεο αιινδαπήο κόλν θαη κόλν επεηδή νη ρώξεο απηέο έρνπλ ρακεινύο θνξνινγηθνύο ζπληειεζηέο.

14 Ππκκεηνρή ζε εζληθή ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή Δζληθή Ππκβνπιεπηθή Δπηηξνπή ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνύ Έξγνπ «Δθπαίδεπζε θαη πηζηνπνίεζε εγθαηαζηαηώλ Φ/Β Ππζηεκάησλ» Ππληνληζηήο: Ξνιπηερλείν Θξήηεο - Ρκήκα Κεραληθώλ Ξεξηβάιινληνο, Δξγαζηήξην Αλαλεώζηκσλ θαη Βηώζηκσλ Δλεξγεηαθώλ Ππζηεκάησλ Αληηθείκελν: αλάπηπμε ελόο -θνηλά απνδεθηνύ ζε Δπξσπατθό επίπεδν- ζπζηήκαηνο θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο ησλ ηερληθώλ/κεραληθώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε Φ/Β ζπζηεκάησλ κηθξήο θιίκαθαο Ππκκεηέρσλ: Θηιίκεο Ξάλνο

15 Δπηηεύγκαηα 2010 (1/3) Δπηβίσζε ηεο ηηκήο πώιεζεο ηεο παξαγόκελεο θηινβαηώξαο ζηηο ηηκέο πνπ όξηδε ν Λ.3734/2009 ινπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ ΓΔΠΚΖΔ γηα επέθηαζε ζε 20εηία -θαηόπηλ αίηεζεο ηνπ παξαγσγνύ- ηεο ζύκβαζεο πώιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Άλνηγκα 20αξηώλ θαη απεκπινθή από ην θαζεηζώο αλαζηνιήο ησλ παγσκέλσλ αηηήζεσλ. Γπλαηόηεηα επέθηαζεο πθηζηάκελσλ πξν ηεο 4/6/10 ΦΒ κνλάδσλ κε κία αθόκε κνλάδα εληόο ηνπ απηνύ αθηλήηνπ ζηα πιάηζηα ηνπ Λ

16 Δπηηεύγκαηα 2010 (2/3) Γηαιεύθαλζε κε ΓΓΓ / ΓΔΖ γηα απαιιαγή ησλ παιαηόηεξσλ ηεο 4/6/10 αηηήζεσλ ησλ 20αξηώλ ΦΒ - σο απηνδηθαίσο εμαηξνύκελα άδεηαο ΟΑΔ πξνο ηεο ςήθηζεο ηνπ λ από ηελ ππνρξέσζε θαηάζεζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηξαπέδεο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζύλδεζεο κε ηελ ΓΔΖ. Ππκθσλία κε ΓΓΓ / ΓΔΖ ώζηε ζε πεξίπησζε πνπ ν επελδπηήο ελ' όςεη ησλ όξσλ ζύλδεζεο δελ κπνξεί λα πξνζθνκίζεη απαιιαγή από ΔΞΝ ιόγσ θνιπζηεξγίαο ηεο αξκόδηαο Ξεξηθέξεηαο λα γίλεηαη άκεζα απνδεθηή βεβαίσζε ηεο Ξεξηθέξεηαο πεξί κε απάληεζεο ηεο, εληόο ηεο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ησλ 20 εκεξώλ σο νξίδεη ν λόκνο Δγθαηάζηαζε Φ/Β ζε γαίεο πςειήο παξαγσγηθόηεηαο.

17 Δπηηεύγκαηα 2010 (3/3) Ππκθσλία κε ΓΔΠΚΖΔ ώζηε ζε πεξίπησζε πνπ ν επελδπηήο ελ' όςεη ηεο ζύκβαζεο πώιεζεο ειθεηξηθήο ελέξγεηαο δελ κπνξεί λα πξνζθνκίζεη απαιιαγή από ΔΞΝ ιόγσ θνιπζηεξγίαο ηεο αξκόδηαο Ξεξηθέξεηαο λα γίλεηαη άκεζα απνδεθηή βεβαίσζε ηεο Ξεξηθέξεηαο πεξί κε απάληεζεο ηεο, εληόο ηεο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ησλ 20 εκεξώλ σο νξίδεη ν λόκνο Δκπξόζεζκεο πιεξσκέο ΓΔΠΚΖΔ κε βάζε ην ξεηό ρξνλνδηάγξακκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ζύκβαζε θαη νξηζκόο ηεο 20εο εθάζηνπ κελόο σο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο γηα ηελ παξαιαβή από ηνλ ΓΔΠΚΖΔ ησλ ηηκνινγίσλ ησλ παξαγσγώλ πνπ ζα πιεξώλνληαη εκπξόζεζκα. Έλαξμε θαη ιεηηνπξγία ζηνλ ΓΔΠΚΖΔ ηνπ κεηξώνπ πξάζηλσλ πηζηνπνηεηηθώλ. Δπηρνξήγεζε από ην ΔΒΔΑ ινπνίεζε ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο ηεο πσινύκελεο ΦΒ kwh ζην 25% ηνπ ΓΡΘ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο.

18 Γηάζσζε Ρηκήο FIT Φ/Β Δπελδύζεσλ

19 Ξξνηάζεηο ηνπ ΠΞΔΦ ζην ΞΔΘΑ Δηδηθό πεξηζώξην ηζρύνο γηα Φ/Β Θαηεγνξηνπνίεζε εληόο ησλ Φ/Β πνπξγηθέο απνθάζεηο πεξί ησλ δηαδηθαζηώλ Δπέθηαζε πθηζηάκελσλ Φ/Β ζηαζκώλ εληόο ηνπ λένπ νξίνπ απαιιαγήο (π.ρ. από 100 KW ζε 500 kw). Απζηεξή ηήξεζε ρξνλνδηαγξακκάησλ Ρξνπνπνίεζε ηεο ΘΑ ΦΔΘ 344 από Φ/Β κνλάδεο σο 20 KW θαηάξγεζε πιαθόλ άκεζν άλνηγκα απόδνζεο όξσλ ζύλδεζεο Φ/Β ζε δηαζπλδεδεκέλα λεζηά Ρηκή πώιεζεο Φ/Β ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Δηήζηα αλαπξνζαξκνγή ηηκήο ηεο Φ/Β kwh

20 Δλεξγεηαθό Ηζνδύγην Πηνηρεία ΓΔΠΚΖΔ Δνεπγ. Ιζ/γιο Δλλάδαρ Νοεμ A ύνολο παραγφγής(mwh) λιγνίηη πεηρέλαιο Φ/Α Τ/Η ΑΠΔ (Τυηλής Σάζης) Διζαγφγές(MWh) Κόζηος ειζαγφγών( ) ύνολο καηαν. ενέργειας(mwh) Νοέμβ Ιζτύ αιολικών (MW) παραγ. ενέργεια(mwh) Ιζτύ Τ/Η (MW) παραγ. ενέργεια(mwh) Ιζτύ Β/Μ (MW) παραγ. ενέργεια(mwh) B Ιζτύ Φ/Β (MW) παραγ. Δνέργεια (MWh) ύνολο Ιζτύος ΑΠΔ (MW) C ύνολο παραγ. ΑΠΔ (MWh) Μεγ. ηιγμ.ιζτύ σζη.(mw) / / / / / ποζά ζε έζοδα αιολικών ( /MWh) 80, % έζοδα Τ/Η ( /MWh) 73, % έζοδα Β/Μ ( /MWh) 73, % έζοδα Φ/Β ( /MWh) 400, % D σνολικό κόζηος ΑΠΔ ( ) E Ρύποι ΓΔΗ 2009( /ηόνο CO 2 ) 15, Ρύποι ΓΔΗ 2013 ( /ηόνο CO 2 ) 35,

21 Ξξόβιεςε Δλ. Κίγκαηνο Ξξόηαζε ΠΞΔΦ Ππόβλετη ενεπγ. μίγμαηορ ύνολο παπαγυγή(mwh) λιγνίηη πεηπέλαιο Φ/Α Υ/Η ΑΠΔ Διζαγυγέρ(MWh) Κόζηορ ειζαγυγών( ) ύνολο ενέπγειαρ(mwh) Οκη Ιζσύ αιολικών (MW) παπαγ. ενέπγεια(mwh) Ιζσύ Υ/Η (MW) παπαγ. ενέπγεια(mwh) Ιζσύ Β/Μ (MW) παπαγ. ενέπγεια(mwh) Ιζσύ Φ/Β (MW) παπαγ. ενέπγεια(mwh) ύνολο Ιζσύορ ΑΠΔ (MW) ύνολο παπαγ. ΑΠΔ (MWh) ποζοζηό ΑΠΔ ζηο ζύνολο 26% 18% 12% 8% 5% 4% έζοδα αιολικών ( /MWh) , , , , ,00 έζοδα Υ/Η ( /MWh) , , , , ,00 έζοδα Β/Μ ( /MWh) , , , , ,00 έζοδα Φ/Β ( /MWh) , , , , ,00 ςνολικό κόζηορ ΑΠΔ ( ) Ρύποι ΓΔΗ ( /ηόνο CO 2 ) , , , , ,00 Δξοικονόμηζη σπημάηυν από δικαιώμαηα πύπυν από ειζαγυγέρ πεύμαηορ εηήζια εξοικονόμηζη

22 Δθπξνζώπεζε ζηα Κ.Κ.Δ. Δκθάληζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ ΠΞΔΦ, ζηελ εθπνκπή «Eco News» ζην SKAI ζηηο 9/3/2010 Θέκα ζπλέληεπμεο: Ππκκεηνρή ησλ Φ/Β ζην ελεξγεηαθό κίγκα 2020

23 Δθπξνζώπεζε ζηα Κ.Κ.Δ. Δκθάληζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ ΠΞΔΦ, ζηελ εθπνκπή «Ξξώηε Γξακκή» ζην SKAI ζηηο 3/9/2010 Θέκα ζπλέληεπμεο: Αγξνηηθέο Φσηνβνιηατθέο Δπελδύζεηο

24 Δθπξνζώπεζε ζηα Κ.Κ.Δ. Δκθάληζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ ΠΞΔΦ, ζηελ εθπνκπή «Market Live» ζην SBC ζηηο 18/11/2010 Θέκα ζπλέληεπμεο: Φσηνβνιηατθέο επελδύζεηο

25 Ππκκεηνρή ζηελ Έθζεζε Ecotec 2010

26 Ππκκεηνρή ζηελ Έθζεζε Δλέξγεηα-Photovoltaic 2010

27

28 Σύνδεζμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωηοβοληαϊκά ΘΝΞΖ ΞΗΡΑΠ

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ).

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 Μ Α Ρ Σ Ι Ο 2 0 1 4 πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωμαηική Επγαζία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγυν Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωμαηική Επγαζία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγυν Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΣΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ, & ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΕΩ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωμαηική Επγαζία

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α. Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, ΔΔ-Ρωζίαο ζηνλ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α. Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, ΔΔ-Ρωζίαο ζηνλ Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 1 Ι Α Ν Ο Τ Α Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ε Τ Χ Ο Τ : Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ Παπαχρήςτου Κων/νοσ Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. 2009 Οι φυσικοί πόροι, που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν για να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. 1 Μάιος 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Φεβροσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο θαη Πεξηβάιινληνο Αζήλα 2010 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν Παπαγωγή Ενέπγειαρ

Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν Παπαγωγή Ενέπγειαρ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55 Σ.Κ. 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σει. 2510222942 Φαμ 2510231505 Email: geoteeam@otenet.gr www.geotee-anmak.gr Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο)

ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο) ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο) ΕΡΩΣΗΗ : Σί ζπκβαίλεη κε ην ι (άξα θαη ην U), όηαλ ζε θνύθσκα κε ζεξκνδηαθνπή, ηνπνζεηεζεί επάλσ από απηό ξνιό? Σν θνπηί έρεη ζεξκνδηαθνπή?

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη.

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη. 1 ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ ΘΔΜΑ: «Τν λνκηθό θαζεζηώο θαη ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηωλ 24 εηαηξηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη λνκίκωο ζηελ Διιάδα θαηά ην κεηαβαηηθό ζηάδην ηνπ αξ.50 παξ.12 ηνπ Ν.4002/2011» Καιεκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 9 ΠΟΛ 1135 /04.10.2010

ΑΡΘΡΟ 9 ΠΟΛ 1135 /04.10.2010 ΑΡΘΡΟ 9 ΠΟΛ 1135 /04.10.2010 Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνύ πξνζηέζεθε ζηελ πεξίπησζε γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ΚΦΔ, εδάθην κε βάζε ην νπνίν, νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα πξόζσπα πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΗΓΗΗ ΣΗ ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΚΕΕΕ

ΕΘΗΓΗΗ ΣΗ ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΚΕΕΕ Θεζζαινλίθε, 7 επηεκβξίνπ 2012 ΕΘΗΓΗΗ ΣΗ ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΚΕΕΕ Κύξηε Πξόεδξε ηεο ΚΔΔΔ θαη Πξόεδξνη κέιε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο, θύξηε Πξόεδξε ηνπ ΔΒΔ Θεζζαινλίθεο, θύξηνη ζπλάδειθνη, θπξίεο θαη θύξηνη

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε

Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε Π Ο Λ Τ Σ Δ Υ Ν Δ Ι Ο Κ Ρ Η Σ Η TMHMA MHXANIKΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε Π Α Τ Λ Ι Γ Ο Τ Α Ι Κ Α Σ Δ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ - 1 - ΣΡΟΠΟΠΟΘΗΗ-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιπία Ο.Σ.Α με τον διακπιτικό τίτλο.α.ζ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Σ.Α. ηηο 27 Μαξηίνπ 1998, ζηελ πόιε ηεο Εαθύλζνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην. 1 Τεύχος 28 Δεκέμβριος 2012 ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνο: Κνηλ.: ΨΗΦΙΜΑ ΠΡΟΣΑΗ. Ελώπηνλ ηνπ πληνληζηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΕΩΣ.Ε.Ε.

Πξνο: Κνηλ.: ΨΗΦΙΜΑ ΠΡΟΣΑΗ. Ελώπηνλ ηνπ πληνληζηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 27/1/2012 Αξ. πξωη. 1349

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 27/1/2012 Αξ. πξωη. 1349 ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 27/1/2012 Αξ. πξωη. 1349 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Σελ 10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΓΑΗΑ ΕΔΤΞΖ. «Rokas Renewables θαη Αγνξά Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο» Παξνπζίαζε Έξγνπ. Μύξηακ Ρνληξίγθεδ - Ρνπίδ.

ΑΗΓΑΗΑ ΕΔΤΞΖ. «Rokas Renewables θαη Αγνξά Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο» Παξνπζίαζε Έξγνπ. Μύξηακ Ρνληξίγθεδ - Ρνπίδ. ΑΗΓΑΗΑ ΕΔΤΞΖ Παξνπζίαζε Έξγνπ «Rokas Renewables θαη Αγνξά Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο» Λέζβνο, 12 Ινπιίνπ 2012 Μύξηακ Ρνληξίγθεδ - Ρνπίδ 28 Ννεκβξίνπ 2012 2 Πεξηερόκελα 1. Όκηινο ROKAS Renewables 2. IBERDROLA

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Νέεο «βνιέο» ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ελαληίνλ ηνπ Ιξάλ. Άηππε ζπκθσλία κεηαμχ Ρσζίαο-Οπθξαλίαο γηα ην θπζηθφ αέξην

Πεξηερόκελα. Νέεο «βνιέο» ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ελαληίνλ ηνπ Ιξάλ. Άηππε ζπκθσλία κεηαμχ Ρσζίαο-Οπθξαλίαο γηα ην θπζηθφ αέξην ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύτος LXXIX, Γεστέρα 23 Νοεμβρίοσ 2009 πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνύινπ Υξηζηίλα Αλδξνλίθνπ Μαξηέηηα Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Νηίλα Καινγξίδεο Γηάλλεο Κόθαιε Υξηζηίλα Κνύθε Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969 ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Σελ 6

Διαβάστε περισσότερα