MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2671/ ) για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση του Υποέργου 3 με τίτλο: «ΠΛΗΡΗΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» στο πλαίσιο της Πράξης ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ (κωδ. ΟΠΣ: ) Η ΠΡΑΞΗ ΕΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Διάρκεια του Έργου: έως 31/12/2015 Προϋπολογισμός: Εκατόν τριάντα χιλιάδες ευρώ ( ,00 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης ύψους 15% επί του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. Αθήνα 2014

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου Τίτλος πράξης: Τίτλος έργου: Είδος διαδικασίας: ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ ΠΛΗΡΗΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS) Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά Διάρκεια έργου: Από ημερομηνία υπογραφής σύμβασης έως 31/12/2015. Προθεσμία για την υποβολή αιτημάτων διευκρινήσεων επί των όρων της διακήρυξης: Ημερομηνία Αποστολής για Δημοσίευση στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων: Ημερομηνία Δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τόπος υποβολής προσφορών: Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014 Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014 Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 14:00 Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) Μητροπόλεως 42, Αθήνα 10563, 4ος όροφος Αποσφράγιση προσφορών: Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 14:00 Αναθέτουσα Αρχή: Παραλαβή διακήρυξης: Είδος σύμβασης: Κριτήριο επιλογής Αναδόχου: Προϋπολογισμός έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου - ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Μητροπόλεως 42, Αθήνα, Τ.Κ , 4ος όροφος Παροχή Υπηρεσιών & Προμήθεια Βασικού Λογισμικού Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος έργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανέρχεται σε εκατόν τριάντα χιλιάδες ευρώ ( ,00 ), συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ύψους 15% επί του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.,83) 2

3 Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) και από εθνικούς πόρους. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο συμβάλει στην ανάπτυξη της απασχόλησης, χάρη στην προώθηση της απασχολησιμότητας, του επιχειρησιακού πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής και της ισότητας των ευκαιριών, καθώς και επένδυση στους ανθρώπινους πόρους. Ορισμοί Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Αριθμός Διακήρυξης Επιτροπή Διενέργειας Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) Διακήρυξη Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Έργο Προϋπολογισμός Έργου Σύμβαση Συμβατικά τεύχη Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Ο ΦΟΡΕΑΣ, ο οποίος θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Ο αριθμός Πρωτοκόλλου της απόφασης της διενέργειας του διαγωνισμού του Έργου. Η Επιτροπή που συστήνεται για την διενέργεια και αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων διαγωνιζόμενων. Η Επιτροπή που συστήνεται για την παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου και την παραλαβή των παραδοτέων της σύμβασης. Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/οι Σύμβαση/εις είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου. Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ του ΦΟΡΕΑ ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 3

4 Συμβατικό Τίμημα Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύμβαση, β. την Προσφορά του Αναδόχου, γ. τη Διακήρυξη. Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Διαχείριση έργων & επιχειρησιακών πόρων των φορέων Ολοκληρωμένη διαχείριση επαφών των φορέων με το εσωτερικό και εξωτερικό τους περιβάλλον (CRM) στο πλαίσιο των έργων, αλλά και στη γενικότερη καθημερινή τους λειτουργία Διαδικτυακή Πύλη παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους των έργων που υλοποιούν οι φορείς Προμήθεια και εγκατάσταση βασικού λογισμικού ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ...30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαιολογητικά συμμετοχής κατά περίπτωση Δυνητική κατά περίπτωση αντικατάσταση πιστοποιητικών Δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής και τεχνικής ικανότητας Δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής ικανότητας Δικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας Διευκρινίσεις επί δικαιολογητικών ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Περιεχόμενα φακέλου Δικαιολογητικά

6 2.8.2 Περιεχόμενα φακέλου Τεχνική Προσφορά Περιεχόμενα φακέλου Οικονομική Προσφορά ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς Αποσφράγιση και έλεγχος φακέλου δικαιολογητικών Αποσφράγιση και Αξιολόγηση φακέλων Τεχνικής Προσφοράς Αποσφράγιση και Αξιολόγηση φακέλων οικονομικής προσφοράς τελική αξιολόγηση - επιλογή αναδόχου ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ...86 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ...88 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...91 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙIΙ...93 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ...95 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

8 ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 8

9 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Μητροπόλεως 42, Αθήνα, Τ.Κ , τηλ.: , fax: ) εφεξής καλούμενης «Αναθέτουσα Αρχή». Πληροφορίες : κ. Αριστείδης Κωνσταντάς Τηλ.: Fax: Η οργανωτική δομή της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και ο ρόλος και η συμβολή της στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον μέσω των δραστηριοτήτων των διαφόρων οργανικών μονάδων της βρίσκονται στο επίσημο δικτυακό της τόπο και συγκεκριμένα στο τμήμα ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΣΕΕ ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΕΕ. Στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Ε.Ε. περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες και στοιχεία για ένα πλήθος θεμάτων και δραστηριοτήτων της Ε.Σ.Ε.Ε., χωρίς βεβαίως να αποτυπώνουν σε όλο του το εύρος τη δράση του φορέα, όπως: Έρευνες, εκθέσεις και ειδησεογραφικού χαρακτήρα πληροφοριακό υλικό που παράγεται από τον Τομέα Έρευνας και Τεκμηρίωσης. Πληροφορίες για θέματα εμπορίου Πληροφορίες για θέματα οικονομίας και φορολογίας Πληροφορίες για εργατικά θέματα Πληροφορίες για θέματα κοινωνικής ασφάλισης Πληροφορίες για θέματα προστασίας καταναλωτή Πληροφορίες για θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου Πληροφορίες που αφορούν τη νομοθεσία (σχετικά με τις δραστηριότητες του κλάδου) Διάφορες δραστηριότητες της Ε.Σ.Ε.Ε., μεταξύ των οποίων και η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η διενέργεια δημοσκοπήσεων κ.α.. 9

10 ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (Μητροπόλεως 42, Αθήνα, Τ.Κ , 4 ος όροφος). 1. Στους ενδιαφερόμενους διατίθενται αριθμημένα τεύχη της διακήρυξης του διαγωνισμού από 14/11/2014 μέχρι και την 19/12/2014 ώρες 09:00-14: Η διάθεση των αριθμημένων τευχών της διακήρυξης του διαγωνισμού γίνεται δωρεάν από την Ε.Σ.Ε.Ε. Μητροπόλεως 42, Αθήνα. Η παραλαβή αριθμημένων τευχών της διακήρυξης του διαγωνισμού, γίνεται είτε με εκπροσώπους (με απλή εξουσιοδότηση), είτε με αποστολή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς κατόπιν αιτήσεως (το κόστος αποστολής βαρύνει τον ενδιαφερόμενο). 3. Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πληροφορηθεί σχετικά με τη διακήρυξη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ H Eθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) είναι η τριτοβάθμια οργάνωση εκπροσώπησης του ελληνικού εμπορίου, η οποία εκπροσωπεί το ελληνικό εμπόριο σε πανελλαδική κλίμακα και σε διεθνές επίπεδο. Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) είναι η δομή εκπαίδευσης της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου. Το Κ.Α.ΕΛ.Ε. έχει πιστοποιηθεί από το ΕΚΕΠΙΣ ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εθνικής Εμβέλειας με έδρα την Αθήνα και πιστοποιημένες δομές (Παραρτήματα) στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξάνδρεια, στα Τρίκαλα και στην Πάτρα, καθώς και σε γραφεία στη Λιβαδειά και στη Ρόδο. Επίσης, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. αποτελεί αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων. 10

11 Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ) είναι το επίσημο επιστημονικό ινστιτούτο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.). Ρόλος του είναι να μελετά και να αναλύει σε βάθος τα θέματα του εμπορίου και των υπηρεσιών, ώστε να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση και την επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων και προτάσεων της Ε.Σ.Ε.Ε. Σκοπός του παρόντος έργου είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης, με κατ ελάχιστον τις ακόλουθες λειτουργίες: Παρακολούθηση του φυσικού & οικονομικού αντικειμένου των έργων που υλοποιούν οι παραπάνω φορείς (στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, η Ε.Σ.Ε.Ε., το Κ.Α.ΕΛ.Ε. και το ΙΝ.ΕΜ.Υ. υλοποιούν έργα με στόχο την ανάπτυξη του Ελληνικού εμπορίου, είτε αυτοχρηματοδοτούμενα είτε με συγχρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους). Διαχείριση επιχειρησιακών πόρων των φορέων (ERP) Ολοκληρωμένη διαχείριση επαφών των φορέων με το εσωτερικό και εξωτερικό τους περιβάλλον (CRM) στο πλαίσιο των έργων, αλλά και στη γενικότερη καθημερινή τους λειτουργία. Διαδικτυακή Πύλη παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους των έργων που υλοποιούν οι φορείς. Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνεται η προμήθεια αδειών βασικού λογισμικού, όπως ορίζεται στην παρούσα. Οι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν: Την πλήρη διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων των φορέων. Την πλήρη υποστήριξη της λογιστικής διαχείρισης των φορέων σύμφωνα με τις αρχές της Γενικής/Αναλυτικής Λογιστικής. Την πλήρη υποστήριξη στη διαχείριση των επιχειρησιακών πόρων των φορέων (ERP). Την παραγωγή αναφορών για την πορεία υλοποίησης των έργων προς τις διοικήσεις των φορέων. 11

12 Την ομογενοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης των έργων των φορέων και την ηλεκτρονικοποίηση της συνεργασίας των ομάδων υλοποίησης έργων με τα λογιστήρια για τη διεκπεραίωση του οικονομικού τους αντικειμένου. Την παροχή μιας σειράς ψηφιακών υπηρεσιών με αποδέκτες τους ωφελουμένους των έργων και προγραμμάτων των φορέων μέσω διαδικτύου. 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ Η Πράξη με τίτλο «Αναδιοργάνωση και προϋπολογισμό ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: ) σύμφωνα με την υπ αριθμ /6.1518/ σχετική Απόφαση Ένταξης και την υπ αριθ /6.8275/ η Τροποποίησή της. Η Πράξη αποτελείται από τρία υποέργα. Το υποέργο 1 με τίτλο «Μελέτη Business Process Re-engineering (BPR)» υλοποιείται με ίδια μέσα. Στο πλαίσιο του υποέργου, προβλέπεται: - η διενέργεια έρευνας για την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και την διάγνωση των αναγκών των εμπορικών συλλόγων ανά την επικράτεια, - η εκπόνηση μελέτης αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης και Σχεδίου δράσης για το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) της ΕΣΕΕ, - η εκπόνηση και η υποστήριξη εφαρμογής μελετών αναδιοργάνωσης επιχειρησιακών διεργασιών για την ΕΣΕΕ, τις 13 Ομοσπονδίες Εμπορικών Συλλόγων και 40 Εμπορικούς Συλλόγους της ΕΣΕΕ. Στο πλαίσιο εκπόνησης των παραπάνω μελετών θα πραγματοποιηθεί πλήρης καταγραφή των επιχειρησιακών διεργασιών, καταγραφή των ρόλων και των αρμοδιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, προτάσεις για βελτίωση του συστήματος διεργασιών κ.ά. Επίσης, προβλέπεται και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και κατάλληλης τεχνογνωσίας προς τους παραπάνω φορείς της ΕΣΕΕ από έμπειρους συμβούλους. 12

13 Το υποέργο 2 με τίτλο «Εκπόνηση και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας κατά ISO 9000 και του περιβάλλοντος κατά ISO 14000» θα υλοποιηθεί μέσω αναδόχου που θα επιλεγεί με διαδικασία πρόχειρου διαγωνισμού (αναλογική εφαρμογή διατάξεων ΠΔ 118/2007). Στο πλαίσιο του υποέργου θα αναπτυχθούν και θα πιστοποιηθούν: - Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9000 για την ΕΣΕΕ - Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9000 για το Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) - Σύστημα Διαχείρισης του Περιβάλλοντος κατά ISO για την ΕΣΕΕ - Σύστημα Διαχείρισης του Περιβάλλοντος κατά ISO για το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) Το υποέργο 3 με τίτλο «Πλήρης μηχανοργάνωση και υιοθέτηση συστήματος Management Information System (M.I.S.)» θα υλοποιηθεί επίσης μέσω αναδόχου που θα επιλεγεί με διαδικασία ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού (αναλογική εφαρμογή διατάξεων ΠΔ 118/2007). Στο πλαίσιο του υποέργου θα πραγματοποιηθεί ανάπτυξη, προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος για την ΕΣΕΕ, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. και το ΙΝ.ΕΜ.Υ. σύμφωνα με τις παρακάτω αναλυτικές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές. 2.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Αντικείμενο του παρόντος Έργου Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι: Η ανάπτυξη ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης, με κατ ελάχιστον τις ακόλουθες ενότητες: o o παρακολούθηση του φυσικού & οικονομικού αντικειμένου των έργων που υλοποιούν οι παραπάνω φορείς και διαχείριση επιχειρησιακών πόρων των φορέων (ERP), ολοκληρωμένη διαχείριση επαφών των φορέων με το εσωτερικό και εξωτερικό τους περιβάλλον (CRM) στο πλαίσιο των έργων, αλλά και στη γενικότερη καθημερινή τους λειτουργία, 13

14 o διαδικτυακή Πύλη παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους των έργων που υλοποιούν οι φορείς, Η προμήθεια βασικού λογισμικού, όπως περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη. Λειτουργική Φιλοσοφία του Συστήματος Η Λειτουργική Φιλοσοφία του όλου συστήματος θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από: Την πλήρη κάλυψη του θεσμικού πλαισίου. Συνεργασία (διαλειτουργικότητα) με άλλα προγράμματα των φορέων και Πληροφοριακών Συστημάτων εκτός αυτών (π.χ. ΟΠΣ ΕΣΠΑ κλπ) που μπορούν να επιτελούν εξειδικευμένες συμπληρωματικές λειτουργίες. Την ενιαία εισαγωγή, αποθήκευση και λήψη αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων. Την ενιαία διαχείριση διαδικασιών υλοποίησης έργων και οικονομικών διαδικασιών. Την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου, δίνοντας την δυνατότητα πρόσβασης στο προσωπικό ανεξαρτήτως γεωγραφικής διασποράς μέσω ειδικών servers (terminal servers). Την παροχή πρόσβασης στους ωφελούμενους (συνεργάτες, εκπαιδευτές, καταρτιζόμενους, εταιρίες) μέσω της διαδικτυακής πύλης στις σχετικές με τις ανάγκες του ενότητες πληροφορίας του συστήματος. Χρήστες Συστήματος/ Φόρτος Συστήματος Μέσω της λειτουργικότητας του συστήματος θα υποστηριχθούν οι εσωτερικές λειτουργίες των διευθύνσεων της ΕΣΕΕ και οι διαδικασίες συναλλαγών με τους πελάτες, τους συλλόγους, τους προμηθευτές και τους εξωτερικούς συνεργάτες. Επειδή το MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS) του παρόντος διαγωνισμού καλύπτει λειτουργικές περιοχές με τελείως διαφορετικά αντικείμενα, το Σύστημα θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες διαφορετικών ομάδων χρηστών. Η κάθε ομάδα έχει διαφορετικές απαιτήσεις από το σύστημα και διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης στα υποσυστήματα. Ο ακριβής συνολικός αριθμός των χρηστών των 14

15 εφαρμογών του συστήματος (συμπεριλαμβανομένων όλων των λειτουργικών περιοχών) θα καθοριστεί ως αποτέλεσμα του υποέργου 1 με τίτλο «Μελέτη Business Process Re-engineering (BPR). Ο αριθμός αυτός θα κατανέμεται κατά προσέγγιση ως ακολούθως: τουλάχιστον 2 χρήστες με δυνατότητες διαχείρισης εφαρμογών του συστήματος (administrators), τουλάχιστον 20 με δυνατότητες πλήρους χρήσης του συνόλου των εργαλείων του λογισμικού, σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε θέσης εργασίας (heavy users), τουλάχιστον 50 με δυνατότητα ανάγνωσης μόνο (viewers).του συνόλου των εργαλείων του λογισμικού, σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε θέσης εργασίας, έως 2000 ταυτόχρονους χρήστες με πλήρη και αδιάλειπτη πρόσβαση στην διαδικτυακή Πύλη παροχής ψηφιακών υπηρεσιών. Ασφάλεια και Προστασία Συστημάτων και Εφαρμογών Σχετικά με την ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στα εξής στοιχεία: Διασφάλιση της εγκυρότητας των δεδομένων που περιέχονται σε αυτό. Διασφάλιση της μη αποποίησης εκτέλεσης εργασιών και επεξεργασίας δεδομένων που περιέχονται στο σύστημα (non-repudiation). Διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων με διαδικασίες λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup). Εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών αλλά και του περιορισμού της πρόσβασης στο σύστημα, σε επίπεδο χειριστή, σύμφωνα με τις ανάγκες της ΕΣΕΕ (access control and authorization). Παροχή μηχανισμών εξακρίβωσης της ταυτότητας του χρήστη (authentication). Παροχή μηχανισμών καταγραφής της ταυτότητας του χρήστη και των ενεργειών του σε μη προσβάσιμο από τρίτους μέσο (auditing). 15

16 Προστασία από επιθέσεις με στόχο τη διακοπή της υπηρεσίας (denial of service attacks). Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την προστασία της διαθεσιμότητας και της ακεραιότητας των πληροφοριών, αναζητώντας και εντοπίζοντας με μεθοδικό και συστηματικό τρόπο τα τεχνικά μέσα και τις οργανωτικό-διοικητικές διαδικασίες οι οποίες είναι αναγκαίες για την επαρκή ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογών, μέσων και υποδομών. Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας του Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης Για την επιτυχή εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης, απαιτείται η αντιμετώπιση με συνέπεια από τον ανάδοχο μια σειράς θεμάτων: 1. Η αναλυτική καταγραφή της υφισταμένης κατάστασης λειτουργίας των εφαρμογών της ΕΣΕΕ και η μετάβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης να γίνει με στόχο τη μη διαταραχή των λειτουργιών της Συνομοσπονδίας. Η διαδικασία ελέγχων να εγγυηθεί την ομαλή και αδιάλειπτη λειτουργία της Συνομοσπονδίας με τις νέες εφαρμογές. Η μετάπτωση των εφαρμογών και των δεδομένων, από το υπάρχον περιβάλλον στο νέο, αποτελεί κομβικό σημείο αναφοράς στην προτεινόμενη λύση και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής προκειμένου να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων αλλά και των διοικητικο-οικονομικών υπηρεσιών της Συνομοσπονδίας. 2. Η απόλυτη κάλυψη των αναγκών λειτουργικότητας και η μεταφορά τους σε λογισμικό αποτελεί το κύριο ζητούμενο από τον ανάδοχο. Η αποτυχία πλήρους εξυπηρέτησης των αναγκών με τρόπο εύληπτο και αποδοτικό ενδέχεται να οδηγήσει στην απόρριψη του πληροφοριακού συστήματος. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κατάλληλα η ενδεχόμενη ανάγκη διαφοροποίησης (προσαρμογής) κάθε περιοχής εφαρμογής. Η ευκολία προσαρμογής των χρηστών στο εφαρμοζόμενο πληροφοριακό σύστημα, τυπικό πρόβλημα εφαρμογής μηχανογραφικής λύσης σε μεγάλο εργασιακό χώρο, θα πρέπει να απαιτεί την ελάχιστη προσπάθεια από μέρους του χρήστη, ώστε να περιοριστεί το μεσοδιάστημα προσαρμογής και να μειωθεί ο κίνδυνος απόρριψης του συστήματος από το χρήστη. 16

17 3. Το σύστημα θα πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του χρήστη. 4. Πολύ σημαντικό θέμα αποτελεί η διερεύνηση θεμάτων δια-λειτουργικότητας λοιπών πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία είτε ήδη λειτουργούν είτε αναπτύσσονται είτε προβλέπονται και τα οποία σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τη λειτουργία της Συνομοσπονδίας. 5. Η ύπαρξη διαρκούς και καλής ποιότητας τεχνικής υποστήριξης. Κατά την υλοποίηση του έργου ο ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη: Της έγκαιρης προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και τυχόν απαιτούμενου υλικού. Της υλοποίησης ρυθμίσεων και παραμετροποιήσεων που απαιτούνται για την καλή λειτουργία του συστήματος, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις προδιαγραφές και την τεχνική του πρόταση. Της παροχής σχετικού υλικού τεκμηρίωσης για τον εξοπλισμό αλλά και όποιες επιπλέον ενέργειες εγκατάστασης και παραμετροποίησης έγιναν επ αυτού, το οποίο θα επικαιροποιείται σε κάθε φάση μεταβολής. Της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των συνεργατών και χρηστών της ΕΣΕΕ σε όποιο αντικείμενο ο Ανάδοχος κρίνει απαραίτητο και περιγράφει στην πρότασή του. Της ασφαλούς και χωρίς περιθώρια ρίσκου για την Συνομοσπονδία μετάπτωσης των δεδομένων στο νέο παραγωγικό σύστημα. Της κατάρτισης και εκτέλεσης δοκιμών υψηλού φόρτου (stress tests) για το σύνολο του Συστήματος σε συνεργασία με το προσωπικό, τους συνεργάτες της ΕΣΕΕ και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες. Ο διαγωνιζόμενος καλείται να περιγράψει στην πρότασή του συγκεκριμένα εργαλεία που συνιστά ή που θα χρησιμοποιήσει για την προετοιμασία και εκτέλεση τέτοιων δοκιμών. Της πιστοποίησης καλής λειτουργίας εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Συστήματος, όπου αυτό έχει εφαρμογή και σύμφωνα με τα όσα περιγράφει η πρότασή του και οι Πίνακες Συμμόρφωσης. Της παροχής τεχνικής υποστήριξης σύμφωνα με το πλαίσιο που οριοθετείται από τους Πίνακες Συμμόρφωσης και την πρότασή του. 17

18 Οι διαστάσεις, η κρισιμότητα αλλά και οι εξειδικευμένες επιχειρησιακές απαιτήσεις που χαρακτηρίζουν την ΕΣΕΕ υπαγορεύουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις τόσο για τις ιδιότητες των επιμέρους τμημάτων του Συστήματος, όσο και για τον γενικότερο σχεδιασμό της λύσης που θα προτείνει ο διαγωνιζόμενος. Τα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης λύσης και τη μεθοδολογική προσέγγισή του για την ολοκλήρωσή της, που εξασφαλίζουν την ομαλή ένταξη του τελικού συστήματος στη δικτυακή υποδομή της ΕΣΕΕ, χωρίς ανεπιθύμητες παρενέργειες σε υπαρκτά συστήματα που ήδη λειτουργούν, θα πρέπει να περιγράψει ο Διαγωνιζόμενος. Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να περιγράψει και να τεκμηριώσει οποιαδήποτε σημεία της προτεινόμενης λύσης παρεκκλίνουν από τις παραπάνω κατευθύνσεις, όπως επίσης και τον τρόπο με τον οποίο δεσμεύεται να εξομαλύνει και να επιλύσει τα όποια σχετικά προβλήματα και παρενέργειες. Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών Στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού ο υποψήφιος ανάδοχος θα συντάξει πλήρες Συμβόλαιο Εξασφάλισης Επιπέδου Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Service Level Agreement), σύμφωνα με τις λειτουργικές απαιτήσεις του έργου. Το τελικό συμβόλαιο SLA θα βασιστεί πάνω στο σχέδιο της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου και θα οριστικοποιηθεί από κοινού με την Αναθέτουσα Αρχή. Το ποσοστό διαθεσιμότητας (Δ) υπολογίζεται με τον τύπο: ( Απαιτούμενος 100 * Χρόνος Λειτουργίας) - ( Χρόνος αποκατάστασης/δυσλειτουργίας) ( Απαιτούμενος Χρόνος Λειτουργίας) Το χρονικό διάστημα αναφοράς είναι 30 μέρες ανά μήνα, δηλ. 30 x 24 = 720 ώρες. Ως Κανονικές Ώρες Κάλυψης (ΚΩΚ) ορίζεται το διάστημα μεταξύ 07:00 και 18:00 κάθε εργάσιμης ημέρας. Ως Επιπλέον Ώρες Κάλυψης (ΕΩΚ) ορίζονται τα διαστήματα μεταξύ 00:00 και 07:00, 18:00 και 24:00 και οι επίσημες αργίες. Ως Απαιτούμενος Χρόνος Λειτουργίας ορίζεται το άθροισμα των απαιτούμενων ωρών καλής λειτουργίας στο χρονικό διάστημα μέτρησης. 18

19 Ως Χρόνος απόκρισης αναγγελίας βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας ορίζεται το διάστημα από την αναγγελία του προβλήματος μέχρι την απόκριση του από τον Ανάδοχο. Ως Χρόνος αποκατάστασης / δυσλειτουργίας (time to restore - TTR) ορίζεται ο χρόνος που απαιτείται για την επισκευή ενός είδους βλάβης από τη στιγμή που εντοπίζεται και αναγγέλλεται η συγκεκριμένη βλάβη. Οι TTR των ειδών που προσφέρει ο Ανάδοχος αναφέρονται στην προσφορά του και είναι δεσμευτικοί. Εάν το χρονικό διάστημα μέχρι την αποκατάσταση είναι μεγαλύτερο του προβλεπομένου, οι ώρες καθυστέρησης υπολογίζονται στο χρόνο εκτός λειτουργίας. Τα Επίπεδα Σοβαρότητας Προβλήματος ορίζονται ως κάτωθι: Επείγον: Απαιτείται άμεση επέμβαση. Αφορά προβλήματα που παρουσιάζονται και δεν επιτρέπουν την λειτουργία μέρους ή/και του συνόλου των προσφερομένων υπηρεσιών και θα καθοριστούν από την Αναθέτουσα Αρχή σε συνεργασία με τον Ανάδοχο. Υψηλή: Απαιτείται ταχεία επέμβαση. Αφορά προβλήματα που παρουσιάζονται σε κρίσιμες υπηρεσίες λειτουργίας των συστημάτων υποστήριξης, χρονικά ευαίσθητες που θα καθοριστούν από την Αναθέτουσα Αρχή σε συνεργασία με τον Ανάδοχο. Μέτρια: Απαιτείται επέμβαση. Αφορά προβλήματα που παρουσιάζονται σε μη κρίσιμες υπηρεσίες λειτουργίας των συστημάτων υποστήριξης, όχι χρονικά ευαίσθητες που θα καθοριστούν από την Αναθέτουσα Αρχή σε συνεργασία με τον Ανάδοχο. Χαμηλή: Δίχως σημαντικό αντίκτυπο. Αφορά προβλήματα που παρουσιάζονται σε μεμονωμένες υπηρεσίες λειτουργίας των συστημάτων υποστήριξης, δίχως αντίκτυπο στην ομαλή και αδιάλειπτη λειτουργία των υπηρεσιών. Χρόνος απόκρισης αναγγελίας βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας Όπως αναφέρονται στην ενότητα Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών Ρήτρες (σελ. 36 παρόντος). Για τις δυσλειτουργίες του συστήματος θα ειδοποιούνται τεχνικοί που θα έχουν προκαθορισθεί για το σκοπό αυτό, ενώ η σχετική αναγγελία θα πραγματοποιείται 19

20 μέσω τηλεφώνου ή . Ο χρόνος απόκρισης ορίζεται στην ενότητα Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών Ρήτρες (σελ. 36 παρόντος) Μετά την πάροδο των παραπάνω χρόνων απόκρισης οι επιπλέον χρόνοι θα προσμετρώνται στους χρόνους αποκατάστασης. Χρόνοι Αποκατάστασης Προβλήματος Κατηγορία Σοβαρότητας Προβλήματος Χρόνος Αποκατάστασης από τη στιγμή της απόκρισης [ώρες], ανά πρόβλημα Κ.Ω.Κ Ε.Ω.Κ Χαμηλή (R1) Μέτρια (R2) Υψηλή (R3) 8 16 Επείγον (R4) 4 8 Ελάχιστα ποσοστά διαθεσιμότητας για τον περιγραφέντα φόρτο του Συστήματος Για τις ΚΩΚ, το απαιτούμενο ποσοστό διαθεσιμότητας ορίζεται σε μηνιαία βάση σε 98%. Για τις ΕΩΚ, το απαιτούμενο ποσοστό διαθεσιμότητας ορίζεται σε μηνιαία βάση σε 96%. Μη διαθεσιμότητα Ρήτρες Αν το ποσοστό διαθεσιμότητας του συστήματος είναι μικρότερο των Ελάχιστων Ποσοστών Διαθεσιμότητας τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα, ποσοστό 0,05% επί της συμβατικής αξίας του τμήματος του έργου, μετά από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Επιπλέον των ανωτέρω, σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου αποκατάστασης βλάβης /δυσλειτουργίας, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με την οριζόμενη στην ενότητα Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών Ρήτρες (σελ. 36) Εάν οι συμφωνημένοι χρόνοι απόκρισης του συστήματος δεν επιτευχθούν η Αναθέτουσα αρχή δεν θα προβεί στην οριστική παραλαβή του Έργου. 20

21 Μετάπτωση Λειτουργίας Η μετάπτωση στο νέο τρόπο λειτουργίας θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο του έργου σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό και συνεργάτες της ΕΣΕΕ. Τυχόν θεσμικές παρεμβάσεις που θα επιτρέπουν ομαλότερη μετάβαση θα προταθούν και θα προωθηθούν στα αρμόδια όργανα για τις σχετικές αποφάσεις. Η υποστήριξη θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια των μηνών που ο Ανάδοχος θα παρέχει προσωπικό on-site και θα επικεντρωθεί στην εξοικείωση των χρηστών με το νέο τρόπο καθημερινής εργασίας τους. Μετάπτωση Λειτουργίας Παραδοτέα (ελάχιστα): 1. Μεθοδολογία μετάπτωσης λειτουργίας. 2. Στρατηγική και πλάνο ενεργειών διαχείρισης αλλαγής (change management). 3. Τοπική υποστήριξη. Ειδικότερα, για κάθε μια από τις ανωτέρω αναφερόμενες, στο αντικείμενο του έργου και την λειτουργική φιλοσοφία του Συστήματος, ενότητες του ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης παρέχονται οι ακόλουθες προδιαγραφές Διαχείριση έργων & επιχειρησιακών πόρων των φορέων Α. Διαχείριση Έργων Η ΕΣΕΕ υλοποιεί έργα υποστήριξης των εμπορικών επιχειρήσεων, με έμφαση στην συμβουλευτική και εξατομικευμένη καθοδήγησή τους (business consulting & mentoring). Το ΚΑΕΛΕ υλοποιεί έργα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ το ΙΝΕΜΥ υλοποιεί έργα μελετητικά και ερευνητικά. Το ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης θα πρέπει να παρέχει όλα τα αναγκαία εργαλεία για την διαχείριση και παρακολούθηση του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου όλων των έργων των φορέων και για την παραγωγή σχετικών αναφορών. Γενικά για την παρακολούθηση & διαχείριση του φυσικού αντικειμένου των έργων των φορέων απαιτείται η ακόλουθη λειτουργικότητα: Μητρώο μελών Ομάδας Έργου και διαχείρισή του. 21

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.2 Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.2 Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.2 Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού ιαγωνισµού Για την προµήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δημιουργία Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΟΣ ΔΑΠ ΛΣ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα