ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ"

Transcript

1 ÊÙÄÉÊÏÓ ÃÉÁ ÅËÔÁ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 912,70 + 1,76% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 45,97 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ 6 - Ô.Ê ÁÈÇÍÁ ÐÙËÇÓÇ ÅÍÁÍÔÉ ÅÕÑÙ ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 1,3234 ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 0,8204 ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 113,754 ÖÑÁÃÊÏ ÅËÂÅÔÉÁÓ 1,2091 ÁÑ. ÖÕËËÏÕ ÅÔÏÓ 36ï ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 28 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ ,59 ÅÕÑÙ ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ ÔÑÁÐÅÆÅÓ Στα 27,5 δισ. ο λογαριασµός Óôá 27,5 äéó. áíýñ ïíôáé ïé êåöáëáéáêýò áíüãêåò ôùí ôåóóüñùí ìåãáëõôýñùí ôñáðåæþí (ÅèíéêÞ, Alpha, Eurobank êáé Ðåéñáéþò), óýìöùíá ìå ôçí Ýêèåóç áíáêåöáëáéïðïßçóçò ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò. Ìå ôç äçìïóéïðïßçóç ôùí êåöáëáéáêþí áíáãêþí ôùí ôåóóüñùí ôñáðåæþí áñ ßæåé ç áíôßóôñïöç ìýôñçóç ãéá ôçí áýîçóç ôïõ ìåôï éêïý ôïõò êåöáëáßïõ. Ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò åêôéìü üôé ïé êåöáëáéáêýò áíüãêåò ôùí óõóôçìéêþí ôñáðåæþí êáëýðôïíôáé áðü ôïõò ðüñïõò ðïõ Ý ïõí ðñïâëåöèåß ãéá ôïí óêïðü áõôü, óôï Ìíçìüíéï. Óôá 9,7 äéó. äéáìïñöþíïíôáé ïé óõíïëéêýò êåöáëáéáêýò áíüãêåò ôçò ÅèíéêÞò, óôá 7,3 äéó. ãéá ôçí Ðåéñáéþò êáé óôá 5,8 äéò.åõñþ ãéá ôçí Eurobank êáé óôá 4,57 äéò. åõñþ ãéá ôçí Alpha Bank ÅÓÅÅ Πτώση τζίρου έως και 50% ÌåéùìÝíïò êáôü ðåñßðïõ 30%(ìÝóïò üñïò), Þôáí ï ôæßñïò ôùí êáôáóôçìüôùí ôçí ðåñßïäï ôùí ñéóôïõãýííùí óýìöùíá ìå ôïí ðñüåäñï ôçò ÅèíéêÞò Óõíïìïóðïíäßáò Åëëçíéêïý Åìðïñßïõ, Âáóßëç Êïñêßäç. Ïé ðñþôåò åêôéìþóåéò ìéëüíå ãéá ìåßùóç ôïõ ôæßñïõ êáôü 40% óôá êáôáóôþìáôá Ýíäõóçò êáé õðüäçóçò, 30% óôá êáôáóôþìáôá çëåêôñéêþí êáé çëåêôñïíéêþí, 20% óôá êáôáóôþìáôá âéâëßùí êáé äþñùí åíþ, óýìöùíá ðüíôá ìå ôçí ÅÓÅÅ, ìåßùóç õðþñîå áêüìç êáé óôéò ðùëþóåéò ôñïößìùí êáôü 15%. Óå äþëùóþ ôïõ ï ðñüåäñïò ôçò ÅÓÅÅ, Âáóßëçò Êïñêßäçò áíáöýñåé ðùò ç áäýíáìç êáôáíüëùóç áðïôõðþíåôáé óôçí áðþëåéá ôùí 10 äéò ôïõ öåôéíïý åôþóéïõ ôæßñïõ êáé ôçò åïñôáóôéêþò áãïñüò ôïõ Äåêåìâñßïõ êáôü ðåñßðïõ 1,6 äéó. Ôï 2012 ôï åëëçíéêü åìðüñéï äïêéìüóôçêå ðïëý óêëçñü êüôé ðïõ ïäþãçóå óå åðéðëýïí ëïõêýôá êáôáóôçìüôùí êáé óå ðïëëýò éëéüäåò áíýñãïõò åìðüñïõò êáé åñãáæüìåíïõò óôéò åìðïñéêýò åðé åéñþóåéò. ÅÎÁÃÙÃÅÓ Αύξηση 6,4% στο 10µηνο 2012 ÓçìáíôéêÞ áýîçóç ôùí åîáãùãþí êáôáãñüöçêå ôïí Ïêôþâñéï.Ç áîßá ôùí åîáãùãþí, ùñßò ôá ðåôñåëáéïåéäþ, áíþëèå óôá 1.507,2 åêáô. åõñþ ðáñïõóéüæïíôáò áýîçóç 12,2%. Ç óõíïëéêþ áîßá ôùí åéóáãùãþí, ùñßò ðåôñåëáéïåéäþ, êáôü ôï ñïíéêü äéüóôçìá Éáíïõáñßïõ- Ïêôùâñßïõ 2012 ìåéþèçêå êáôü 6,9%. Ç óõíïëéêþ áîßá ôùí åîáãùãþí, ùñßò ðåôñåëáéïåéäþ, êáôü ôï ñïíéêü äéüóôçìá Éáíïõáñßïõ-Ïêôùâñßïõ 2012 ðáñïõóßáóå áýîçóç 6,4%. Áðüëõôç äçìïóéïíïìéêþ ðåéèáñ ßá æçôü ï áíáðëçñùôþò õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí X. Óôáúêïýñáò Ôçí áõóôçñüôåñç åðïðôåßá ôùí äþìùí áðü ôï 2013 ðñïâëýðåé áðüöáóç ðïõ õðýãñáøå ï áíáðëçñùôþò õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí ñþóôïò Óôáúêïýñáò. Ìåôáîý Üëëùí, ç áðüöáóç Óôáúêïýñá ðñïâëýðåé üôé ïé ðñïûðïëïãéóìïß ôùí äþìùí ðñýðåé íá åßíáé éóïóêåëéóìýíïé. Ôá Ýóïäá ðïõ ðñïâëýðïíôáé ãéá ôï 2013 äåí èá ðñýðåé íá åßíáé ðüíù áðü 30% óå ó Ýóç ìå áõôü ôïõ 2012, åíþ èá õðï ñåþíïíôáé óå ðåñéêïðýò äáðáíþí åíôüò 15 çìåñþí áí õðüñ åé áðüêëéóç Üíù ôïõ 10%. Ç åðéâïëþ åðéôñïðåßáò óå õðåñ ñåùìýíïõò äþìïõò ðïíïêåöáëéüæåé ôïõò äçìüñ- ïõò. Ïé äþìïé ãéá íá ìçí ôåèïýí óå êáèåóôþò åðéôñïðåßáò áíáìýíåôáé íá ðñï ùñþóïõí óå áýîçóç ôùí ôåëþí Þ åðéâïëþ íýùí öüñùí. ¹äç ï äþìïò Ñüäïõ Ý åé ôåèåß óå êáèåóôþò åðïðôåßáò êáé óýìöùíá ìå ôçí åöçìåñßäá ÄçìïêñáôéêÞ ôçò Ñüäïõ, ï äþìïò áðïóôýëëåé åîþäéêá óå êáôáóôçìáôüñ åò ìå ïöåéëýò áðü ìéóèþìáôá êáé êëþóåéò ãéá ðáñüíïìç óôüèìåõóç. ÓÅË.2 ÅÂÅÁ: Ç äüóç Ýñéîå ôá ðïóïóôü áðáéóéïäïîßáò Åëáöñþò ðéï áéóéüäïîïé óå ó Ýóç ìå ôéò ìåôñþóåéò ðñïçãïýìåíùí ìçíþí åìöáíßæïíôáé ïé ëëçíåò ùò ðñïò ôçí ðïñåßá ôçò åëëçíéêþò ïéêïíïìßáò, áëëü êáé ùò ðñïò ôá ðñïóùðéêü ôïõò ïéêïíïìéêü, üðùò äéáöáßíåôáé áðü ôï ôåëåõôáßï Ïéêïíïìéêü Âáñüìåôñï ôçò Alco, ãéá ëïãáñéáóìü ôïõ Åìðïñéêïý êáé Âéïìç áíéêïý Åðéìåëçôçñßïõ Áèçíþí (ÅÂÅÁ). Ç åîþãçóç ãéá áõôþí ôçí Ýêëáìøç áéóéïäïîßáò óôïõò ëëçíåò åíôïðßæåôáé óôçí áðüöáóç ôïõ Eurogroup ãéá ôçí åêôáìßåõóç ôçò äüóçò. ÅðôÜ óôïõò äýêá äçëþíïõí áðáéóéüäïîïé ãéá ôçí ðïñåßá ôçò ïéêïíïìßáò, ðïóïóôü ìåéùìýíï 10% áðü ôçí ðñïçãïýìåíç Ýñåõíá. ¼óïí áöïñü ôá ðñïóùðéêü ôïõò ïéêïíïìéêü, ôï 76% ôùí åñùôçèýíôùí äþëùóáí áðáéóéüäïîïé, Ýíáíôé 81% óôçí ôåëåõôáßá ìýôñçóç. Õðüìíçìá åìðüñùí ðñïò ôïí ÓáìáñÜ Õðüìíçìá ðñïò ôïí Ðñùèõðïõñãü Á. ÓáìáñÜ áðýóôåéëå ç ÅèíéêÞ Óõíïìïóðïíäßá Åëëçíéêïý Åìðïñßïõ (ÅÓÅÅ), óôï ïðïßï ìåôáîý ôùí Üëëùí æçôü ôçí ðñïóùðéêþ ôïõ ðáñýìâáóç ãéá ôï åîáéñåôéêü öëýãïí æþôçìá ôïõ ïñéóìïý êáé ôçò ðñïóôáóßáò ôçò åíôüò ôçò êñßóçò ìéêñïìåóáßáò åðé- åßñçóçò. Ðéï óõãêåêñéìýíá, ìå ôï ó Ýäéï ôçò ôñïðïëïãßáò ðïõ åêðüíçóå ç ÅÓÅÅ, èá ñõèìßæïíôáé áõôüìáôá ïé ëçîéðñüèåóìåò ïöåéëýò, óýìöùíá ìå ôéò õöéóôüìåíåò öïñïëïãéêýò êáé áóöáëéóôéêýò ñõèìßóåéò, åíþ èá «ðáãþíïõí» ðñïóùñéíü ôá ìýôñá êáôáäßùîçò êáôü ôùí ìéêñïìåóáßùí åðé åéñçìáôéþí. Ç õëïðïßçóç ôçò ðñüôáóçò áõôþò, ðïõ äåí Ý åé äçìïóéïíïìéêü êüóôïò, óçìáßíåé ðïëëü ãéá ôïõò ìéêñïìåóáßïõò ðïõ ëüãù ìåãýèïõò êáé êüóôïõò äåí ìðïñïýí íá åíôá èïýí óôï Üñèñï 99 ôïõ Ðôù åõôéêïý Êþäéêá, åíþ èá âïçèþóåé áðïôåëåóìáôéêü éëéüäåò ÌÌå íá áðïêôþóïõí öïñïëïãéêþ êáé áóöáëéóôéêþ åíçìåñüôçôá êáé ôçí áðáéôïýìåíç ñåõóôüôçôá þóôå íá óõíå ßóïõí ôçí ëåéôïõñãßá ôïõò. Ïé Ãåñìáíïß îáíüñ ïíôáé Ïé Ãåñìáíïß îáíüñ ïíôáé óôçí ÅëëÜäá. ÔïõëÜ éóôïí óýìöùíá ìå ôá ìåãüëá äéåèíþò ôïõñéóôéêü ãñáöåßá êáôáãñüöåôáé óçìáíôéêþ áýîçóç êñáôþóåùí åê ìýñïõò ôùí Ãåñìáíþí. Ãéá ôï 2013 ïé ôïõñ ïðåñýéôïñò êáé ôá ôáîéäéùôéêü ãñáöåßá êáôáãñüöïõí áýîçóç ôùí êñáôþóåùí ðïõ öôüíïõí óõíïëéêü ôï 8%. Áêüìç êáé ïé êñáôþóåéò ãéá ôçí ÅëëÜäá Ý ïõí áõîçèåß ãéá öýôïò ôï êáëïêáßñé. Ï åêðñüóùðïò ôïõ TUI åðéâåâáéþíåé üôé ïé Ãåñìáíïß îáíüñ ïíôáé óôçí ÅëëÜäá êáé ïé ôïõñéóôéêïß ðñüêôïñåò êüíïõí ëüãï ãéá ìéá ôïõñéóôéêþ «áíáãýííçóç» ôçò ÅëëÜäáò. Ïé åéêüíåò ìå ôç êáìýíç ãåñìáíéêþ óçìáßá êáé ôçí êáãêåëüñéï ìå íáæéóôéêü óýìâïëá öáßíåôáé üôé Ý ïõí îå áóôåß, ïé ðñïóðüèåéåò ïìáëïðïßçóçò ôùí åëëçíïãåñìáíéêþí ó Ýóåùí ìå åðéóêýøåéò áîéùìáôïý ùí óôçí ÅëëÜäá êáé óôç Ãåñìáíßá êáé ç áëëáãþ óôïí ôñüðï ðïõ ðáñïõóéüæïõí ôá ãåñìáíéêü ÌÌÅ ôçí ÅëëÜäá Ý ïõí óõìâüëåé óôç ìåôáóôñïöþ ôçò ãåñìáíéêþò êïéíþò ãíþìçò. Ç äéáöáéíüìåíç ôïõñéóôéêþ áýîçóç óôçí ÅëëÜäá ïöåßëåôáé åðßóçò óôï ãåãïíüò üôé ïé ôïõñ ïðåñýéôïñò áýîçóáí ôéò ôéìýò ôïõò óå þñåò áíôáãùíéóôéêýò ìå ôçí ÅëëÜäá.

2 ÃÅÍÉÊÇ 2 ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 28 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2012 ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊõâÝñíçóç: Αγώνα δρόµου να κλείσουν οι υποχρεώσεις Îåêßíçóáí ïé êõâåñíçôéêýò óõóêýøåéò ìå óôü ï íá êëåßóïõí ïé åêêñåìüôçôåò ôïõ ìíçìïíßïõ ìå êáôáëçêôéêþ çìåñïìçíßá ôçí ðáñáìïíþ ôçò Ðñùôï ñïíéüò. èåò ÐÝìðôç èá ãßíåé åõñåßá óýóêåøç ôùí ãåíéêþí ãñáììáôýùí ôùí õðïõñãåßùí, ðïõ Ý ïõí õðï ñåþóåéò Ýíáíôé ôïõ ìíçìïíßïõ, óôçí ïðïßá èá åîåôáóôåß ç ðïñåßá õëïðïßçóçò ôùí ìýôñùí ãéá ôï ôåëåõôáßï ôñßìçíï ôïõ Ýôïõò. ÊõâåñíçôéêÝò ðçãýò áíáöýñïõí üôé üëá ðñýðåé íá åßíáé Ýôïéìá Ýùò êáé ôï Eurogroup ôçò 20çò Éáíïõáñßïõ êáèþò ðñýðåé íá åãêñéèåß ç åêôáìßåõóç ôçò äüóçò ôùí 9,2 äéó. åõñþ. ÌÝ ñé ôéò 11 Éáíïõáñßïõ ç êõâýñíçóç èýëåé íá Ý åé åðéôý åé ôïõò åîþò óôü ïõò: -ØÞöéóç ôïõ öïñïëïãéêïý íïìïó åäßïõ - êäïóç õðïõñãéêþò áðüöáóçò ãéá áõîþóåéò óôç ÄÅÇ óå 3 äüóåéò Ôçí ßäéá óôéãìþ åîåôüæåôáé ç áðåëåõèýñùóç ôùí ôéìïëïãßùí ôçò ÄÅÇ íá ãßíåé ôï 2014 êáé ü é ôï äåýôåñï åîüìçíï ôïõ Êõâåñíçôéêüò áîéùìáôïý ïò ó ïëéüæïíôáò ôçí ðïñåßá ôïõ êõâåñíçôéêïý Ýñãïõ áëëü êáé ôïí ìáñáèþíéï ãéá ôçí åðßôåõîç ôùí óôü ùí ôüíéóå: ïõìå êåñäßóåé áîéïðéóôßá êáé momentum, ôï ïðïßï äåí ðñýðåé íá Üóïõìå. ÐñÝðåé íá åßìáóôå óõíåðåßò óå üëá. ÁìÝóùò ìåôü ôçí Ýíáñîç ôùí åñãáóéþí ôçò ÂïõëÞò, óôéò 7 Éáíïõáñßïõ, áíáìýíåôáé íá äïèåß óôç äçìïóéüôçôá êáé ôï êåßìåíï ôïõ êõñùôéêïý íüìïõ ìáìïýè, ðïõ êáôáôýèçêå ôç ÄåõôÝñá êáé èá êëåéäþóåé ôéò ðñüîåéò íïìïèåôéêïý ðåñéå ïìýíïõ, ïé ïðïßåò ðñïâëýðïõí: - Áõôüìáôïõò ìç áíéóìïýò äéüñèùóçò óå ðåñßðôùóç äçìïóéïíïìéêþí áðïêëßóåùí, ìå ðñüóèåôåò ðåñéêïðýò äáðáíþí (åêôüò áðü ìéóèïýò êáé óõíôüîåéò) óôï óýíïëï ôïõ äçìïóßïõ -Á õóôçñïýò åëýã ïõò óôéò äáðüíåò ôùí ÏÔÁ ìå ðïéíýò ãéá ôïí äçìïóéïíïìéêü åêôñï éáóìü ôïõò, üðùò ç áýîçóç ôïõ ôýëïõò áêßíçôçò ðåñéïõóßáò êáé ôïõ ôýëïõò ðáñåðéäçìïýíôùí, áëëü êáé ïé õðï ñåùôéêýò ìåôáôüîåéò ðñïóùðéêïý - ÁíáóôïëÞ ðëçñùìþí êáé îþëùìá ìåëþí ÄÓ ôùí ÄÅÊÏ ðïõ äåí ìåéþíïõí ôá åëëåßììáôü ôïõò - ÌåôáöïñÜ óôï ëïãáñéáóìü åîõðçñýôçóçò ôïõ ñýïõò ôùí åóüäùí áðü ôéò áðïêñáôéêïðïéþóåéò - Áõôüìáôç ðåñéêïðþ äáðáíþí ãåíéêþò êõâýñíçóçò ãéá ôçí êüëõøç ôùí õóôåñþóåùí óôá Ýóïäá áðü áðïêñáôéêïðïéþóåéò. Ôçí ßäéá óôéãìþ ç êõâýñíçóç ðñï ùñü óôçí åîüöëçóç ôùí ëçîéðñüèåóìùí ïöåéëþí óôïõò éäéþôåò, ìå ôéò ðëçñïöïñßåò áðü ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí íá åêôéìïýí üôé ìý ñé ôç ÄåõôÝñá èá Ý åé äéáôåèåß ôï óýíïëï ôïõ ðïóïý ôïõ 1 äéó. åõñþ ôï ïðïßï ðñïâëýðåôáé ãéá ôï ÐïëéôéêÞ êüíôñá ãéá ôç ëßóôá ËáãêÜñíô Óôïõò õðïëïãéóôýò åéäéêþí ðñïáíáêñéôéêþí õðáëëþëùí âñßóêåôáé ç ëßóôá ËáãêÜñíô ðïõ ðáñáäüèçêå áðü ôéò ãáëëéêýò Áñ Ýò óôï åëëçíéêü õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí ðñéí áðü ìåñéêýò çìýñåò. Ôï ÓÄÏÅ óõãêñßíåé ôç ëßóôá áõôþ ìå åêåßíç ðïõ ðáñýäùóå ï ðñüåäñïò ôïõ ÐÁÓÏÊ, ÅõÜããåëïò ÂåíéæÝëïò, óôï ìýãáñï Ìáîßìïõ, åíþ äéêáóôéêýò ðçãýò áíáöýñïõí üôé ìý ñé ôçí ÐáñáóêåõÞ èá õðüñ åé ìéá ðñþôç åéêüíá ôùí åõñçìüôùí. Ùóôüóï åðéóçìáßíåôáé üôé ç óýãêñéóç ôùí äýï íôïêïõìýíôùí äåí åßíáé åýêïëç õðüèåóç ìéáò êáé ðñýðåé åêôüò áðü ôá ïíüìáôá íá ìåëåôçèïýí êáé ïé êéíþóåéò ëïãáñéáóìþí. Ôçí ßäéá óôéãìþ üìùò öïõíôþíåé êáé ç ðïëéôéêþ áíôéðáñüèåóç ìå ôá óôåëý ç ôùí êïììüôùí íá ìü ïíôáé ìýóù áíáêïéíþóåùí. ÐïëéôéêÞ èýåëëá ðñïêáëåß Þäç ç ðáñáëáâþ ôçò ëßóôáò ËáãêÜñíô ðáñü ôï ãåãïíüò üôé ïé ïéêïíïìéêïß åéóáããåëåßò äåí Ý ïõí ïëïêëçñþóåé ôçí åðåîåñãáóßáò ôçò. ÂïõëåõôÝò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ êáôýèåóáí óþìåñá, ðáñáìïíþ ñéóôïõãýííùí, åñþôçóç óôç ÂïõëÞ þóôå íá äïèïýí åîçãþóåéò ãéá ôçí ôñßìçíç êáèõóôýñçóç áíüêôçóçò ôçò ëßóôáò áðü ôï ãáëëéêü õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí. ÐáñÜëëçëá æçôåßôáé íá äïèåß üëç ç áëëçëïãñáößá ìå ôéò ãáëëéêýò Áñ Ýò. Ï ÓÕÑÉÆÁ óå áíáêïßíùóþ ôïõ æçôü ôçí áðüäïóç åõèõíþí êáé ôïíßæåé: Ïé åõèýíåò áõôýò äåí ðåñéïñßæïíôáé ìüíï óôïõò Üìåóá åìðëåêüìåíïõò, Ðáðáêùíóôáíôßíïõ êáé ÂåíéæÝëï, áëëü êáé óå áõôïýò ïé ïðïßïé áêïëïýèçóáí êáé Ýêáíáí ôá ðüíôá ãéá íá óõãêáëõöèåß ç õðüèåóç. Ï ëáüò ìáò áðáéôåß íá ìüèåé êáé íá áðïäïèïýí åõèýíåò. Ï âïõëåõôþò ôïõ ÐÁÓÏÊ, Ëåùíßäáò ÃñçãïñÜêïò, ìéëþíôáò óôïí ñ/ó ÍÅÔ fm äþëùóå: Èá ñßîïõìå ðïëý ãýëéï êáé ôüôå èá áðïäåé èåß, ðïéá åßíáé ç áëþèåéá. Èá äïýìå ðïéïò Þôáí áõôüò ðïõ ôçí Ýäùóå, ðïéïò ôçí åß å, ãéáôß äåí ôç ñçóéìïðïßçóå, èá Ý åé ðüñá ðïëý ãýëéï. Ç ÄçìïêñáôéêÞ ÁñéóôåñÜ æçôü ðëþñç äéáëåýêáíóç ôçò õðüèåóçò, åíþ âëýðåé èåôéêü ôç óýóôáóç åîåôáóôéêþò åðéôñïðþò. Ìéëþíôáò óôï ñáäéüöùíï ôçò ÍÅÔ, ï âïõëåõôþò Ã Å Í É Ê Ç ÐÑÙÚÍÇ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ OIKONOMIKH ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÉÄÉÏÊÔÇÓÉÁ - ÅÊÄÏÓÇ ÅÊÄÏÓÅÉÓ : Í. ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ Á.Å. ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20, ÁÈÇÍÁ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: Å.. ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ EKÄÏÔÇÓ Í. ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ Ä/ÍÓÇ: EMBAÓÌÁÔÁ - ÅÐÉÔÁÃÅÓ: ÅÊÄÏÓÅÉÓ ÍÉÊÏÕ É. ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ Á.Å. ôçò ÄÇÌÁÑ, Âáóßëçò Ïéêïíüìïõ, ôüíéóå: Íá Ýñèåé ç ðñùôüôõðç ëßóôá íá ãßíåé áíôéðáñáâïëþ êáé ìåôü èá áíáæçôçèïýí åõèýíåò. Ïé ïéêïíïìéêïß åéóáããåëåßò ðüíôùò èá óõíå ßóïõí ôçí åðåîåñãáóßá êáé ôç äéáóôáýñùóç ôùí äåäïìýíùí ôçò ëßóôáò, ìå ôá ðñþôá óôïé åßá íá áíáìýíïíôáé óýìöùíá ìå äéêáóôéêýò ðçãýò ôçí åñ üìåíç ÐÝìðôç. ÂïëÝò ãéá ôç ëßóôá ÐñïóðÜèåéåò áðüêñõøçò êáôáëïãßæåé óôçí êõâýñíçóç ï åêðñüóùðïò Ôýðïõ ôïõ ÓÕÑÉÆÁ-ÅÊÌ, ÐÜíïò ÓêïõñëÝôçò, áíáöåñüìåíïò óôçí õðüèåóç ôçò ëßóôáò ËáãêÜñíô. Ç ðëþñçò äþëùóç ôïõ ê. ÓêïõñëÝôç Ý åé ùò åîþò: Óôçí õðüèåóç ôçò ëßóôáò ËáãêÜñíô êáé óôéò ðñïóðüèåéåò áðüêñõøçò ôçò áðïôõðþíåôáé êáé óõìðõêíþíåôáé ç åëåã üìåíç äéü õôç áíïìßá êáé öïñïäéáöõãþ, ç êáêïäéïßêçóç êáé ç ïéêåéïðïßçóç äçìüóéùí ðüñùí, ðïõ äåí Þôáí ôï áðïôýëåóìá ëáèþí Þ ðáñáëåßøåùí, áëëü åðéëïãþ ôïõ äéêïììáôéóìïý ðñïò üöåëïò ìéáò óõãêåêñéìýíçò ïéêïíïìéêþò ïëéãáñ ßáò. Ôá øýìáôá ôýëåéùóáí ï ëáüò ìáò æçôüåé íá ìüèåé ôçí áëþèåéá, ç þñá ôçò êñßóçò ðëçóéüæåé. Áðü ôçí ðëåõñü ôïõ ï âïõëåõôþò ôùí ÁíåîÜñôçôùí ÅëëÞíùí, Íüôçò ÌáñéÜò, ôïíßæåé: Ïé ìíçìïíéáêïß ðïëéôéêïß êýêëïé áöïý åðß 20 êáé ðëýïí ìþíåò ìå Ýêíïìåò ìåèïäåýóåéò êüëõøáí ôïõò äéüöïñïõò ðïëéôéêïýò êáé ïéêïíïìéêïýò ðáñüãïíôåò ôïõ ôüðïõ ðïõ åìðëýêïíôáé óôç ëßóôá ËáãêÜñíô, âñßóêïíôáé ðëýïí áõôïß êáé ïé ðñïóôáôåõüìåíïé ôïõò Ýêèåôïé åíþðéïí ôçò ÅëëçíéêÞò Äéêáéïóýíçò êáé ôïõ Åëëçíéêïý Êïéíïâïõëßïõ. Ï êýâïò åññßöèç. Äéáëåýêáíóç ôçò õðüèåóçò æçôü ç ñõóþ ÁõãÞ ðïõ ôïíßæåé óå ó åôéêþ áíáêïßíùóç: ÂïÜ ï ôüðïò ãéá ôçí ðáñáðïßçóç ôçò ëßóôáò ôïõ ìáýñïõ ñþìáôïò áðü ôïõò ðáñüãïíôåò ôïõ ÐÁÓÏÊ, ðïõ êáëýðôïíôáé óþìåñá ïëïöüíåñá áðü ôç ÍÄ. Ï åëëçíéêüò ëáüò áðáéôåß Üìåóç äéáëåýêáíóç ôçò õðüèåóçò êáé ðáñáäåéãìáôéêþ ôéìùñßá üëùí ôùí åíü- ùí. Åîé íéüóôçêå ç áðüðåéñá áðüôçò óå âüñïò ôïõ ÅÏÔ Åîé íéüóôçêå áðü ôç Áóôõíïìßá ç õðüèåóç áðüðåéñáò áðüôçò óå âüñïò ôïõ Åëëçíéêïý Ïñãáíéóìïý Ôïõñéóìïý, ìýóù ñþóçò ðëáóôïý ôéìïëïãßïõ ðáñï Þò õðçñåóéþí åôáéñåßáò, ýøïõò åõñþ, êáé Ýêäïóçò åðéôáãþò áíôßóôïé ïõ ðïóïý áðü ôïí Ïñãáíéóìü. ÊáôÜ ôï ðñïçãïýìåíï äéþìåñï óõíåëþöèçóáí, ãéá ôçí õðüèåóç, ðýíôå Üôïìá, ìåôáîý ôùí ïðïßùí 39 ñïíïò ðñþçí åéäéêüò óýìâïõëïò ôïõ ÅÏÔ, 44 ñïíïò åðé åéñçìáôßáò, Ýíáò Üíäñáò êáé ìßá ãõíáßêá 29 åôþí, ìýôï ïé åôáéñåßáò, êáé Ýíáò åðßóçò 44 ñïíïò Üíäñáò, åîùôåñéêüò óõíåñãüôçò ôçò åôáéñåßáò. Óå âüñïò ôïõò Ý åé áóêçèåß ðïéíéêþ äßùîç ãéá ôá êáêïõñãçìáôéêþò öýóåùò áäéêþìáôá ôçò óýóôáóçò êáé óõììåôï- Þò óå åãêëçìáôéêþ ïñãüíùóç, áðüðåéñáò áðüôçò êáé ðëáóôïãñáößáò, åíþ åðéðëýïí óå âüñïò ôïõ ðñþçí åéäéêïý óõìâïýëïõ ôïõ ÅÏÔ ãéá ôï áäßêçìá ôçò õðåîáßñåóçò óôçí õðçñåóßá. ¼ðùò ðñïýêõøå áðü ôçí áóôõíïìéêþ Ýñåõíá, ï ðñþçí åéäéêüò óýìâïõëïò ôïõ ÅÏÔ, óå óõíåííüçóç êáé óõíåñãáóßá ìå ôïõò õðüëïéðïõò óõëëçöèýíôåò, åîýäùóå åðéôáãþ ýøïõò åõñþ áðü ìðëïê åðéôáãþí ôïõ Ïñãáíéóìïý, ãéá åîüöëçóç, ùò ðáñáóôáôéêïý, ðëáóôïý ôéìïëïãßïõ ðáñï Þò õðçñåóéþí áíôßóôïé ïõ ðïóïý, ôçò åôáéñåßáò ôùí äýï 29 ñïíùí. Óôï ðëáßóéï ôçò áóôõíïìéêþò Ýñåõíáò, êëéìüêéá áóôõíïìéêþí ôçò Õðçñåóßáò Åóùôåñéêþí ÕðïèÝóåùí, áîéïëüãçóáí êáé áîéïðïßçóáí óôïé åßá, ôá ïðïßá ðñï- Ýêõðôáí ãéá ôç óõãêåêñéìýíç õðüèåóç, ìå áðïôýëåóìá íá ôáõôïðïéçèïýí ôá óôïé åßá ôùí óõëëçöèýíôùí ðñïóþðùí êáé íá åîáêñéâùèåß ç ìýèïäïò êáé ï ôñüðïò äñüóçò ôïõò. Ïé ðýíôå óõëëçöèýíôåò ïäçãþèçêáí óôïí åéóáããåëýá Ðëçììåëåéïäéêþí Áèçíþí, ï ïðïßïò ðáñýðåìøå ôçí õðüèåóç óôïí áñìüäéï ôáêôéêü áíáêñéôþ, åíþ ôçí ÐáñáóêåõÞ èá ïäçãçèïýí åê íýïõ åíþðéüí ôïõ. ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ ÅÔÇÓÉÅÓ ÅÕÑÙ Éäéùôþí 140 Ïñãáíéóìþí-Ôñáðåæþí 205 Áíùíýìùí Åôáéñåéþí 180 ÓõìðåñéëáìâÜíåôáé ÖÐÁ 4% Ãñáöåßá - Ôõðïãñáöåßá: ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20, Ðëáô. ÂÜèçò ÁÈÇÍÁ Ôçë FAX: EKTYÐÙÓÇ: ÅËÉÏÓ - ÐÑÅÓ Á.Â.Å.Å., Áãßáò Áííçò 24 - ÔÇË ÅÍÄÅÉÊÔÉÊÇ ÔÉÌÇ ÅÕÑÙ= 340,75 ÄÑ.

3 ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 28 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2012 ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ ÃÅÍÉÊÇ 3 ÅÔÅð: Ανάκαµψη στην Ελλάδα σε είκοσι χρόνια! Äýï äåêáåôßåò èá ñåéóáèïýí ãéá íá áíáêüìøåé ç ÅëëÜäá áðü ôçí ñçìáôïïéêïíïìéêþ êñßóç, üðùò åêôéìü ï åðéêåöáëþò ôçò ÅõñùðáúêÞò ÔñÜðåæáò Åðåíäýóåùí (ÅÔÅð), ê. ÂÝñíåñ üãéåñ, óå óõíýíôåõîç ðïõ äçìïóéåýåôáé óôçí Berliner Zeitung. Óõã ñüíùò, åðéêñßíåé ôéò ôñý ïõóåò ðñïóðüèåéåò ôùí Åõñùðáßùí ðïëéôéêþí. «Ç äéáäéêáóßá ôçò áíüêáìøçò èá ðüñåé ìßá ìå äýï äåêáåôßåò», óçìåéþíåé, ôçí þñá ðïõ Üëëïé ïéêïíïìéêïß ðñüãïíôåò ôïðïèåôïýí ôçí Ýíáñîç ôçò áíüêáìøçò ãýñù óôï Ðñüóöáôá êáé ï ê. Ãåñãê óìïõóåí, ìýëïò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò ÅÊÔ, åß å ðñïâëýøåé ðùò ôá ðñþôá óçìüäéá áíüêáìøçò óôç þñá èá êüíïõí ôçí åìöüíéóþ ôïõò ôï Ï ê. ÂÝñíåñ üãéåñ äéåôýëåóå ìýëïò ôïõ ãåñìáíéêïý êïéíïâïõëßïõ, ìå ôï êüììá ôùí ÅëåõèÝñùí Äçìïêñáôþí êáé äéçýèõíå ôçí ÅÔÅð, åðß Ýíá Ýôïò. Óôç óõíýíôåõîþ ôïõ åðéêñßíåé ôïõò Åõñùðáßïõò ðïëéôéêïýò, ãéá Ýëëåéøç èüññïõò, êáôü ôï ôåëåõôáßï Åõñùðáúêü Óõìâïýëéï, ôïíßæïíôáò üôé áðýôõ áí íá ïäçãþóïõí ôçí Åõñþðç ìðñïóôü, ìýóù ôçò ðïëéôéêþò. «Å ïõìå ôïí Åõñùðáúêü Ìç áíéóìü Óôáèåñüôçôáò êáé ï Ðñüåäñïò ôçò ÅÊÔ ÌÜñéï ÍôñÜãêé ìáò åîáóöüëéóå ñüíï ìå ôï ðñïãñüììá áãïñüò ïìïëüãùí, óôç äåõôåñïãåíþ áãïñü,ôï ïðïßï ïé ðïëéôéêïß ðñýðåé ôþñá íá ñçóéìïðïéþóïõí», ôüíéóå óôçí ßäéá óõíýíôåõîç ï ê. üãéåñ. Hamburger Abendblatt: Ελλάδα, ο ζητιάνος της Ευρώπης Ôç äýóêïëç ïéêïíïìéêþ êáôüóôáóç ðïõ åðéêñáôåß óôçí ÅëëÜäá ðáñïõóéüæåé ìýóá áðü Ýíá óçìåñéíü ôçò Üñèñï ç ãåñìáíéêþ åöçìåñßäá Hamburger Abendblatt, áñáêôçñßæïíôüò ôç ìüëéóôá æçôéüíï ôçò Åõñþðçò êáé êáëþíôáò ôç ãåñìáíéêþ êõâýñíçóç íá âïçèþóåé ìå êüèå ôñüðï ôçí ÅëëÜäá íá ïñèïðïäþóåé. Ç ÅëëÜäá åßíáé ï Üóôåãïò ôçò Åõñþðçò, ï æçôéüíïò ôçò Åõñþðçò. ÅîáñôÜôáé áðü ôçí îýíç âïþèåéá ãéá íá åðéâéþóåé êáé íá ìåßíåé õãéþò, êé áõôü ìå üóï ãßíåôáé ðåñéóóüôåñç áîéïðñýðåéá, óçìåéþíåé óôï Üñèñï ôçò ç åöçìåñßäá, êáé óõíå ßæåé: Ï ëåõáóìüò üôé ïé ëëçíåò åßíáé ôåìðýëçäåò Ý åé êáôáññéöèåß êáéñü ôþñá. Åßíáé ðëýïí öáíåñü üôé ïé ëëçíåò ôá ðñïçãïýìåíá ñüíéá, áí êáé êáôýâáëëáí ôï ìýãéóôï ôùí ðñïóùðéêþí ðñïóðáèåéþí, êáé ðáñü ôéò äõóêïëßåò ðïõ ðñïýêõøáí ëüãù ôùí ìåôáññõèìßóåùí, äåí êáôüöåñáí íá åìðïäßóïõí ôç óþøç ôïõ êñüôïõò êáé ôïõ êïéíùíéêïý éóôïý. Ç ÅëëÜäá äåí ìðïñåß ðéá ìüíç ôçò íá áðáëëáãåß áðü ôçí ðáãßäá ôçò õðåñ ñýùóçò. Ç ÅëëÜäá äåí ìðïñåß íá óôáìáôþóåé ìüíç ôçò ôçí ðôþóç ôçò. Ôï Üñèñï êáôáëþãåé ùò åîþò: Ç Ãåñìáíßá åßíáé ôüóï ðëïýóéá óþìåñá, üóï êáìßá Üëëç þñá óôçí Åõñþðç. Åßìáóôå ðëïýóéïé, äéüôé êüðïôå ìáò âïþèçóáí íá îáíá ôßóïõìå ôç þñá ìáò ìåôü ôï Â` Ðáãêüóìéï Ðüëåìï, íá èñçíþóïõìå ãéá ôá åãêëþìáôá êáé íá ôá ôéìùñþóïõìå, íá öôéüîïõìå ìéá êïéíùíßá ðïõ êüíåé ðñüãìáôá ìå íüçìá ãéá ôçí ßäéá êáé ãéá ôïõò Üëëïõò. Êüêêéíåò êüñôåò áðü ôï ÄÍÔ ãéá ôç öïñïëïãéêþ äéïßêçóç Êüêêéíåò êüñôåò âãüæåé ôï ÄÍÔ óôçí ÅëëÜäá óå ðüñéóìü ôïõ ãéá ôç ìåôáññýèìéóçò ôçò öïñïëïãéêþò äéïßêçóçò êáé ôç äéá åßñéóç ôïõ ÖÐÁ ðïõ Ýäùóå óþìåñá óôç äçìïóéüôçôá ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí. Ìåôáîý Üëëùí ôï Ôáìåßï ðñïôåßíåé íá äñïìïëïãçèïýí óçìáíôéêýò áëëáãýò óôá óõóôþìáôá áíáãêáóôéêþò åßóðñáîçò öïñïëïãéêþí ïöåéëþí ìå áðåõèåßáò ñýùóç ôñáðåæéêþí ëïãáñéáóìþí. Ç ó åôéêþ Ýêèåóç óõíôü èçêå ôï ÍïÝìâñéï êáé âáóßóèçêå óôá áðïôåëýóìáôá åðßóêåøçò êëéìáêßïõ ôïõ ÄÍÔ óôçí ÁèÞíá óôï äéüóôçìá Ïêôùâñßïõ. Óôá âáóéêü óõìðåñüóìáôá ôçò ìåëýôçò ðåñéëáìâüíïíôáé ôá åîþò: Ïé óôü ïé åßóðñáîçò ïöåéëþí êáé åëýã ùí äåí åðéôõã Üíïíôáé. Áðü óõíïëéêýò öïñïëïãéêýò ïöåéëýò 53 äéó. åõñþ åéóðñüîéìåò åßíáé ôï 15%-20%, åíþ 2,3 åêáôïììýñéá ðïëßôåò Ý ïõí ïöåéëýò ìéêñüôåñåò ôùí åõñþ. Ïé åñãáóßåò åëýã ïõ ðñïóþðùí õøçëïý êáèáñïý ðëïýôïõ êáé åëåõèýñùí åðáããåëìáôéþí õøçëïý åéóïäþìáôïò Ý ïõí ðýóåé óå áðñáãßá êáé ðñýðåé íá åíåñãïðïéçèïýí åê íýïõ êáé íá åðáíáðñïóäéïñéóôïýí ôï 2013, þóôå íá ôåèåß ìåãáëýôåñïò óôü ïò ãéá ôá ðñïóäïêþìåíá Ýóïäá. Ç áðïóôïëþ óõìðýñáíå ðùò õðüñ åé õøçëüò êßíäõíïò áðü áðüôåò óôïí ÖÐÁ êáé üôé õðüñ ïõí ìüíïí ëßãá ìýôñá ãéá ôïí åíôïðéóìü êáé ôçí ðñüëçøç ôçò áðüôçò óôïí Öüñï ÐñïóôéèåìÝíçò Áîßáò. ¼ðùò åíäåéêôéêü áíáöýñåôáé ðåñßðïõ ôï 42% ôùí öïñïëïãïõìýíùí óôï óýóôçìá ÖÐÁ åßíáé ìéêñïåðé åéñþóåéò ðïõ áðïöýñïõí áñíçôéêü Ýóïäá ðåñßðïõ 2,3% óå õðï ñåþóåéò ôïõ ÖÐÁ. Óôï ðëáßóéï áõôü ôï êëéìüêéï ôïõ ÄÍÔ óõóôþíåé : Íá äñïìïëïãçèïýí óçìáíôéêýò áëëáãýò óôá óõóôþìáôá áíáãêáóôéêþò åßóðñáîçò öïñïëïãéêþí ïöåéëþí ìå áðåõèåßáò ñýùóç ôñáðåæéêþí ëïãáñéáóìþí. Ïé ìåãáëýôåñåò ÄÏÕ íá áíáëüâïõí ôéò ìåëëïíôéêýò åñãáóßåò ãéá ôçí åßóðñáîç ïöåéëþí. Íá äéåõñõíèåß ôï öüóìá ôùí õðïèýóåùí ôçò ìïíüäáò ìåãüëùí ïöåéëåôþí. Ç ðåñéóôïëþ äáðáíþí äéáôþñçóå åíôüò óôü ùí ôïí ðñïûðïëïãéóìü óôï 11ìçíï Éáíïõáñßïõ - Íïåìâñßïõ Åéäéêüôåñá, óýìöùíá ìå ôá ïñéóôéêü óôïé åßá åêôýëåóçò ôïõ êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý ãéá ôï ð11ìçíï Éáíïõáñßïõ - Íïåìâñßïõ 2012, óå ôñïðïðïéçìýíç ôáìåéáêþ âüóç, ôï Ýëëåéììá ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý äéáìïñöþèçêå óå 12,85 äéó. åõñþ êáé ôï ðñùôïãåíýò Ýëëåéììá ãéá ôçí ßäéá ðåñßïäï óå 1,419 äéó. Ôï ýøïò ôùí êáèáñþí åóüäùí ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý áíþëèå óå 45,86 äéó. åõñþ ðáñïõóéüæïíôáò åëáöñü ìåßùóç êáôü 1,4% Ýíáíôé ôïõ äéáóôþìáôïò Éáíïõáñßïõ-Íïåìâñßïõ Áíôßèåôá, ðáñïõóßáóáí áýîçóç Ýíáíôé ôïõ åðéêáéñïðïéçìýíïõ óôü ïõ, êáôü 38 åêáô.. Åéäéêüôåñá, ôï ýøïò ôùí êáèáñþí åóüäùí ôïõ ôáêôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý áíþëèå óå 42,90 äéó. ðáñïõóéüæïíôáò áýîçóç êáôü 520 åêáô. Ýíáíôé ôïõ óôü- ïõ ãéá ôï 2012 (42,38 äéó.). Ç èåôéêþ áðüêëéóç Ýíáíôé ôïõ åðéêáéñïðïéçìýíïõ óôü ïõ ïöåßëåôáé êõñßùò óôéò ìåãáëýôåñåò áðü ôéò áíáìåíüìåíåò åéóðñüîåéò áðü á) ôï öüñï åéóïäþìáôïò (êáôü 280 åêáô.), â) ôïõò ëïéðïýò Üìåóïõò öüñïõò, éäßùò äå ôçò åéäéêþò åéóöïñüò áëëçëåããýçò (êáôü 115 åêáô.), ã) ôïõò öüñïõò óôçí ðåñéïõóßá (êáôü 93 åêáô.), ä) ôïõò öüñïõò áóöáëßóôñùí (êáôü 63 åêáô.), å) ôá ìç öïñïëïãéêü Ýóïäá (êáôü 76 åêáô.), áëëü êáé áðü ôéò ìåéùìýíåò åðéóôñïöýò öüñùí êáôü 158 åêáô. åõñþ Ýíáíôé ôïõ óôü ïõ. Ïé äáðüíåò ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý ãéá ôï 11ìçíï ôïõ 2012 áíþëèáí óôá 58,71 äéó. êáé ðáñïõóéüæïíôáé ìåéùìýíåò êáôü 2,154 äéó. Ýíáíôé ôïõ óôü- ïõ (60,86 äéó. åõñþ). Åéäéêüôåñá ïé äáðüíåò ôïõ ôáêôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý åßíáé ìåéùìýíåò Ýíáíôé ôïõ óôü ïõ êáôü 932 åêáô. åõñþ, êõñßùò ëüãù ôçò ìåßùóçò ôùí ðñùôïãåíþí äáðáíþí êáôü 461 åêáô. åõñþ Ýíáíôé ôïõ óôü ïõ, ôùí äáðáíþí ãéá åîïðëéóôéêü ðñïãñüììáôá (171 åêáô. åõñþ áìçëüôåñåò ôïõ óôü ïõ), ôùí äáðáíþí ãéá åðé ïñþãçóç íïóçëåõôéêþí éäñõìüôùí ãéá åîüöëçóç ìýñïõò ÄÍÔ: ÊáôÜó åóç ôñáðåæéêþí ëïãáñéáóìþí ãéá üóïõò ñùóôïýí óôï äçìüóéï Íá åðáíáðñïóäéïñéóèåß ôï ðñüãñáììá åëýã ùí þóôå ïé Ýëåã ïé åëåõèýñùí åðáããåëìáôéþí íá åðéêåíôñùèïýí óå õøçëïý åéóïäþìáôïò åðáããåëìáôßåò üðùò ïé ãéáôñïß êáé ïé äéêçãüñïé. Íá äñïìïëïãçèåß Ýíá õðï ñåùôéêü åëü éóôï üñéï ãéá ôçí åããñáöþ ôùí ìéêñïåðé åéñþóåùí óôïí ÖÐÁ. Íá áíáëüâåé åéäéêþ ïìüäá ôçí áñìïäéüôçôá ãéá ôç óõíïëéêþ ðáñáêïëïýèçóç ôùí åóüäùí áðü ôï ÖÐÁ, ç ïðïßá èá êáôáñôßæåé êáé åéäéêýò åéóçãþóåéò. Íá åöáñìïóèåß ìéá ôá åßá äéáäéêáóßá ãéá ôç äéáãñáöþ áãíïïýìåíùí åìðüñùí áðü ôï óýóôçìá ôïõ ÖÐÁ. Íá áíáëüâåé åéäéêþ ïìüäá ôçí áñìïäéüôçôá åíôïðéóìïý ðåñéðôþóåùí áðüôçò ÖÐÁ. Íá åöáñìïóèåß áõôïìáôïðïéçìýíï óýóôçìá åðéêýñùóçò ãéá ôçí åðéóôñïöþ ÖÐÁ ðïõ èá âáóßæåôáé óå ðáñáìýôñïõò êéíäýíïõ. Ðñïûðïëïãéóìüò: Åíôüò óôü ùí ëüãù ðåñéóôïëþò äáðáíþí ôùí ðáëáéþí ïöåéëþí ôïõò (8 åêáô. åõñþ áìçëüôåñåò ôïõ óôü ïõ) êáé ôùí äáðáíþí ãéá êáôáðôþóåéò åããõþóåùí óå öïñåßò åíôüò êáé åêôüò ÃåíéêÞò ÊõâÝñíçóçò (114 åêáô. åõñþ áìçëüôåñåò ôïõ óôü ïõ). Ïé äáðüíåò ãéá ôüêïõò óå êáèáñþ âüóç áíþëèáí óå 11,43 äéó. êáé åßíáé áìçëüôåñåò ôïõ óôü ïõ (11,45 äéó. åõñþ) êáôü 18 åêáô. åõñþ. ÅðéðëÝïí, ïé äáðüíåò ãéá ðëçñùìþ ðñïìþèåéáò åêôáìßåõóçò äáíåßïõ óôï EFSF ðáñýìåéíáí óå 370 åêáô. åõñþ. Ïé äáðüíåò ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý Ýùò ôïí ÍïÝìâñéï 2012 ðáñïõóéüæïíôáé ìåéùìýíåò óå ó Ýóç ìå ôçí áíôßóôïé ç ðåñßïäï ôïõ ðñïçãïýìåíïõ Ýôïõò êáôü 9,28 äéó. åõñþ Þ 13,7%. Óçìåéþíåôáé üôé ó åäüí üëåò ïé åðéìýñïõò êáôçãïñßåò ìåéþèçêáí, ìå ôçí ìåãáëýôåñç åîïéêïíüìçóç íá ðáñáôçñåßôáé óôéò ðñùôïãåíåßò äáðüíåò ðïõ ðáñïõóéüæïíôáé ìåéùìýíåò êáôü 9,5% (Þ 4,43 äéó.) ðïõ áðïôåëåß êáé ôïí êýñéï äåßêôç ôçò áðïôåëåóìáôéêüôçôáò ôçò ðñïóðüèåéáò ðåñéïñéóìïý ôùí äáðáíþí ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý.

4 ÃÅÍÉÊÇ 4 ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 28 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2012 Áðïññßöèçêå áßôçóç ôçò ÄÅÇ ãéá êáôüó åóç ôçò ðåñéïõóßáò ôçò ËÁÑÊÏ «Ìå ìéá áðüöáóç ðïõ äéêáéþíåé ôç ËÁÑÊÏ êáé åðéôñýðåé óôçí åèíéêþ âéïìç áíßá óéäçñïíéêåëßïõ íá óõíå ßóåé áðñüóêïðôá ôç ëåéôïõñãßá ôçò, åíüøåé ìüëéóôá êáé ôçò ðñïùèïýìåíçò áðïêñáôéêïðïßçóþò ôçò, ôï ÌïíïìåëÝò Ðñùôïäéêåßï ôçò ÁèÞíáò áðýññéøå ôçí áßôçóç áóöáëéóôéêþí ìýôñùí, ðïõ åß å êáôáôåèåß áðü ôç ÄÅÇ, ãéá óõíôçñçôéêþ êáôüó åóç óôçí ðåñéïõóßá ôçò ËÁÑÊÏ ìý ñé ôïõ ðïóïý ôùí 39,2 åêáô. åõñþ» ó ïëßáóáí êýêëïé ôçò Äéïßêçóçò ôçò ËÁÑÊÏ. Óçìåéþíåôáé äå, üôé ç ÄÅÇ óôï áêñïáôþñéï áýîçóå ôï ðïóü ôçò áðáßôçóçò óå 80 åêáô. åõñþ, êüôé ðïõ äåí Ýãéíå áðïäåêôü áðü ôï äéêáóôþñéï. ÐåñáéôÝñù, üðùò Ýãéíå ãíùóôü áðü êýêëïõò ôçò ËÁÑÊÏ, ôï äéêáóôþñéï Ýêáíå äåêôü Ýíá åê ôùí âáóéêþí åðé åéñçìüôùí ðïõ åß áí áíáðôýîåé êáôü ôç óõæþôçóç ôçò áßôçóçò áóöáëéóôéêþí ìýôñùí, óôéò 20 Íïåìâñßïõ, ïé ðëçñåîïýóéïé äéêçãüñïé ôçò ËÁÑÊÏ, êýñéïé ÔáôéÜíá Ôóéñáêïðïýëïõ êáé Ößëéððïò Öéëéððüðïõëïò, üôé, äçëáäþ, ç ÄÅÇ äåí äéáêéíäõíåýåé ôõ üí áðáéôþóåéò ôçò Ýíáíôé ôçò ËÁÑÊÏ. Ôï äéêáóôþñéï áðýññéøå ôçí áßôçóç êáôüó åóçò, êñßíïíôáò üôé «áðü êáíýíá áðïäåéêôéêü óôïé åßï äåí ðéèáíïëïãþèçêå üôé ç ïöåéëýôñéá ðñüêåéôáé íá åêðïé- Þóåé õöéóôüìåíá ðåñéïõóéáêü ôçò óôïé åßá (...). Óõíåðþò, áíåîáñôþôùò ôçò õðüñîåùò, Þ ìç, ôçò áðáéôþóåùò ðïõ áíáöýñåôáé óôçí áßôçóç ðñýðåé áõôþ (ç áßôçóç) íá áðïññéöèåß ãéá Ýëëåéøç åðéêåßìåíïõ êéíäýíïõ ç óõíäñïìþ ôïõ ïðïßïõ áðïôåëåß ôç ìßá âáóéêþ ðñïûðüèåóç ãéá ôçí ðáñï Þ ôçò áéôïýìåíçò ðñïóùñéíþò äéêáóôéêþò ðñïóôáóßáò». Ùò åê ôïýôïõ, ôï äéêáóôþñéï Ýëáâå ôçí áðïññéðôéêþ ôïõ áðüöáóç, ùñßò íá ñåéáóèåß íá åîåôüóåé ôá ðñïâáëëüìåíá áðü ôç ËÁÑÊÏ åðé åéñþìáôá, âüóåé ôùí ïðïßùí áìöéóâçôïýíôáé ïé áðáéôþóåéò ôçò ÄÅÇ, ãéá êáèõóôåñïýìåíåò -êáôü ôç ÄÅÇ- ïöåéëýò áðü êáôáíáëþóåéò çëåêôñéêþò åíýñãåéáò. Õðåíèõìßæåôáé üôé ç ËÁÑÊÏ Ý åé ðñïóöýãåé ãéá ôçí õðüèåóç áõôþ óôç ÑõèìéóôéêÞ Áñ Þ ÅíÝñãåéáò, êáôáããýëëïíôáò «õðýñïãêåò êáé áõèáßñåôåò ñåþóåéò ðïõ ôçò Ý åé åðéâüëåé ç ÄÅÇ». Ðëåüíáóìá 8,19 äéó. óôï ôáîéäéùôéêü éóïæýãéï óôï 10ìçíï Ðëåüíáóìá 8,19 äéó. åõñþ êáôýãñáøå ôï ôáîéäéùôéêü éóïæýãéï ôçí ðåñßïäï Éáíïõáñßïõ - Ïêôùâñßïõ 2012, óýìöùíá ìå óôïé åßá ðïõ äçìïóéïðïßçóå ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò. Åéäéêüôåñá, ôï ôáîéäéùôéêü éóïæýãéï ôçí ðåñßïäï Éáíïõáñßïõ - Ïêôùâñßïõ 2012 ðáñïõóßáóå ðëåüíáóìá 8,19 äéó. åõñþ, ìåéùìýíï êáôü 37 åêáô. åõñþ óå óýãêñéóç ìå ôçí áíôßóôïé ç ðåñßïäï ôïõ Ç åîýëéîç áõôþ ïöåßëåôáé óôç ìåãáëýôåñç ìåßùóç ôùí ôáîéäéùôéêþí åéóðñüîåùí, êáôü 406 åêáô. åõñþ Þ 4% óå ó Ýóç ìå ôçí ðåñßïäï Éáíïõáñßïõ - Ïêôùâñßïõ 2011, óå óýãêñéóç ìå ôç ìåßùóç ôùí ôáîéäéùôéêþí ðëçñùìþí êáôü 368 åêáô. åõñþ Þ 18,9%. Ç ìåßùóç ôùí ôáîéäéùôéêþí åéóðñüîåùí ïöåßëåôáé óôç ìåßùóç ôùí áößîåùí êáôü 5,5%, ðïõ åí ìýñåé áíôéóôáèìßóôçêå áðü ôçí áýîçóç êáôü 1,6% ôçò ìýóçò áíü ôáîßäé äáðüíçò. Óçìåéþíåôáé ôýëïò üôé ïé êáèáñýò åéóðñüîåéò áðü ôçí ðáñï Þ ôáîéäéùôéêþí õðçñåóéþí óõíýâáëáí ìå ðïóïóôü 59,6% óôï óýíïëï ôùí êáèáñþí åéóðñüîåùí áðü õðçñåóßåò êáé áíôéóôüèìéóáí ôï 47,5% ôïõ åëëåßììáôïò ôïõ åìðïñéêïý éóïæõãßïõ. Ðëåüíáóìá 582 åêáô. åõñþ, ìåéùìýíï êáôü 105 åêáô. åõñþ óå óýãêñéóç ìå ôïí áíôßóôïé ï ìþíá ôïõ 2011, ðáñïõóßáóå ôïí Ïêôþâñéï ôïõ 2012 ôï Ôáîéäéùôéêü Éóïæýãéï. Ç åîýëéîç áõôþ åßíáé áðïôýëåóìá ôçò ìåßùóçò ôùí ôáîéäéùôéêþí åéóðñüîåùí êáôü 157 åêáô. åõñþ Þ 18,6% (Ïêôþâñéïò 2012: 689 åêáô. åõñþ, Ïêôþâñéïò 2011: 846 åêáô. åõñþ) êáé ôçò ìéêñüôåñçò ìåßùóçò ôùí ôáîéäéùôéêþí ðëçñùìþí êáôü 52 åêáô. åõñþ Þ 33% (Ïêôþâñéïò 2012: 107 åêáô. åõñþ, Ïêôþâñéïò 2011: 159 åêáô. åõñþ).ç ìåßùóç ôùí ôáîéäéùôéêþí åéóðñüîåùí âáóßóèçêå óôç ìåßùóç ôçò ìýóçò äáðüíçò áíü ôáîßäé êáôü 11,2%, åíþ ïé áößîåéò ìåéþèçêáí åðßóçò êáôü 8,3%. Ïé êáèáñýò åéóðñüîåéò áðü ôçí ðáñï Þ ôáîéäéùôéêþí õðçñåóéþí óõíåéóýöåñáí êáôü 36,3% óôçí êüëõøç ôïõ åëëåßììáôïò ôïõ åìðïñéêïý éóïæõãßïõ êáé áðïôýëåóáí ôï 52,1% ôïõ óõíüëïõ ôùí êáèáñþí åéóðñüîåùí áðü õðçñåóßåò. Ïé ôáîéäéùôéêýò åéóðñüîåéò Óôéò ôáîéäéùôéêýò åéóðñüîåéò, ôçí ðåñßïäï Éáíïõáñßïõ - Ïêôùâñßïõ 2012 óçìåéþíåôáé ìåßùóç êáôü 4% óå óýãêñéóç ìå ôçí áíôßóôïé ç ðåñßïäï ôïõ Ç åîýëéîç áõôþ ïöåßëåôáé óôç ìåßùóç ôùí åéóðñüîåùí áðü ôïõò êáôïßêïõò ôùí ùñþí ôçò ÅÅ ôùí 27 êáôü 7,6%, ïé ïðïßåò äéáìïñöþèçêáí óôá 6,391 äéó. åõñþ, åíþ ïé åéóðñüîåéò áðü êáôïßêïõò ôùí ëïéðþí ùñþí åêôüò ôçò ÅÅ ôùí 27 äéáìïñöþèçêáí óôá 3,38 äéó. åõñþ ôçí ðåñßïäï Éáíïõáñßïõ - Ïêôùâñßïõ 2012 ðáñïõóéüæïíôáò áýîçóç êáôü 3,6% óå óýãêñéóç ìå ôçí áíôßóôïé ç ðåñßïäï ôïõ Áíáëõôéêüôåñá, ïé åéóðñüîåéò áðü êáôïßêïõò ôùí ùñþí ôçò æþíçò ôïõ åõñþ äéáìïñöþèçêáí óôá 4,15 äéó. åõñþ, äçëáäþ ìåéþèçêáí êáôü 14,2%, åíþ áíôßèåôá ïé åéóðñüîåéò áðü êáôïßêïõò ôùí ùñþí ôçò ÅÅ ôùí 27 åêôüò ôçò æþíçò ôïõ åõñþ ðáñïõóßáóáí áýîçóç êáôü 7,9%. Åéäéêüôåñá, ïé åéóðñüîåéò áðü ôç Ãåñìáíßá ìåéþèçêáí êáôü 14,6% êáé äéáìïñöþèçêáí óôá 1,54 äéó. åõñþ, ïé åéóðñüîåéò áðü ôç Ãáëëßá ìåéþèçêáí êáôü 8,8% êáé äéáìïñöþèçêáí óôá 757 åêáô. åõñþ, åíþ ïé åéóðñüîåéò áðü ôï ÇíùìÝíï Âáóßëåéï äéáìïñöþèçêáí óôá 1,41 äéó. åõñþ ðáñïõóéüæïíôáò áýîçóç êáôü 20,9%. Áðü ôéò ëïéðýò þñåò, åêôüò ôçò ÅÅ ôùí 27, áýîçóç ðáñïõóßáóáí ïé åéóðñüîåéò áðü ôç Ñùóßá êáôü 32,9% ïé ïðïßåò äéáìïñöþèçêáí óôá 970 åêáô. åõñþ êáé ìåßùóç êáôü 23,7% ðáñïõóßáóáí ïé åéóðñüîåéò áðü ôéò ÇÐÁ ïé ïðïßåò äéáìïñöþèçêáí óôá 388 åêáô. åõñþ. Ôïí Ïêôþâñéï ôïõ 2012, ïé ôáîéäéùôéêýò åéóðñüîåéò ìåéþèçêáí êáôü 18,6% óå óýãêñéóç ìå ôïí áíôßóôïé ï ìþíá ôïõ Ç åîýëéîç áõôþ ïöåßëåôáé óôç ìåßùóç êáôü 25,4% Þ 76 åêáô. åõñþ ðïõ ðáñïõóßáóáí ïé åéóðñüîåéò áðü êáôïßêïõò ôùí ëïéðþí ùñþí åêôüò ôçò ÅÅ ôùí 27, åíþ óçìåéþèçêå ðáñüëëçëá êáé ìåßùóç ôùí åéóðñüîåùí áðü êáôïßêïõò ôùí ùñþí ôçò ÅÅ ôùí 27 êáôü 14,8% (Ïêôþâñéïò 2012: 464 åêáô. åõñþ, Ïêôþâñéïò 2011: 545 åêáô. åõñþ). ÏÁÅÅ: ËÞãåé óôéò 31/12 ç ðñïèåóìßá ãéá ôçí áðïãñáöþ ôùí óõíôáîéïý ùí ËÞãåé ôç ÄåõôÝñá, 31 Äåêåìâñßïõ, ç áðïãñáöþ ôùí óõíôáîéïý ùí ôïõ Ïñãáíéóìüò ÁóöÜëéóçò ÅëåõèÝñùí Åðáããåëìáôéþí ìå õðï ñåùôéêþ öõóéêþ ðáñïõóßá óôçí ôñüðåæá Þ ôá ÅËÔÁ, üðïõ ôçñåßôáé ï ëïãáñéáóìüò ôïõ óõíôáîéïý ïõ. ¼óïé åîáéñïýíôáé áðü ôçí ðáñáðüíù äéáäéêáóßá ðñïóýëåõóçò óôá ðéóôùôéêü éäñýìáôá Þ óôá ÅËÔÁ, ïöåßëïõí íá áðïãñáöïýí ìå åîïõóéïäïôçìýíï åêðñüóùðü ôïõò, óôá êáôü ôüðïõò ðåñéöåñåéáêü ôìþìáôá ôïõ Ïñãáíéóìïý. Ç áðïãñáöþ åßíáé õðï ñåùôéêþ. ¼óïé áðü ôïõò óõíôáîéïý ïõò ôïõ ÏÁÅÅ, äåí Ý ïõí áêüìá áðïãñáöåß, èá ðñýðåé íá ðñïóýëèïõí ïðùóäþðïôå ãéá ôçí áðïãñáöþ ôïõò ôï áñãüôåñï ìý ñé ôï ôýëïò ôïõ ìþíá, äåäïìýíïõ üôé ðáñüëåéøþ ôçò, óõíåðüãåôáé áíáóôïëþ êáôáâïëþò ôçò óýíôáîçò. Ãéá ôá áðáéôïýìåíá äéêáéïëïãçôéêü êáé êüèå Üëëç áíáãêáßá ëåðôïìýñåéá, ðáñý ïíôáé ðëçñïöïñßåò, åßôå óôçí éóôïóåëßäá ôïõ ÏÁÅÅ, åßôå óôá ÔìÞìáôá ôïõ Ïñãáíéóìïý. Ïé óõíôüîåéò ôïõ Éáíïõáñßïõ èá êáôáâëçèïýí ôçí åðüìåíç ÔåôÜñôç 2 ôïõ ìçíüò, üðùò áíáêïéíþèçêå áðü ôïí ÏÁÅÅ. Έρχονται αυξήσεις στα τιµολόγια της ΕΗ Óôá Ýñéá ôïõ áñìüäéïõ õöõðïõñãïý ÐÅÊÁ Áó. Ðáðáãåùñãßïõ åßíáé ç åéóþãçóç ôçò ÑÁÅ ãéá ôéò áõîþóåéò óôá ôéìïëüãéá ôïõ çëåêôñéêïý ñåýìáôïò ( áìçëþò ôüóçò) áðü ôçí 1ç Éáíïõáñßïõ. Áí êáé ç ÄÅÇ æçôïýóå ìåóïóôáèìéêýò áõîþóåéò ôçò ôüîåùò ôïõ 25% ðåñßðïõ, ç ÑÁÅ ðñïôåßíåé ç áíáðñïóáñìïãþ íá ìçí îåðåñüóåé ôï 13%, åíþ ç êõâýñíçóç áíáìýíåôáé íá áðïöáóßóåé ìéêñüôåñåò -áêüìááõîþóåéò. Ïé áõîþóåéò óôï ñåýìá ôçí åðüìåíç ñïíéü ðñïâëýðåôáé íá ãßíïõí óå ôñåéò äüóåéò: ÉáíïõÜñéï, ÌÜéï êáé Éïýëéï ïðüôå ôá ôéìïëüãéá ôçò ÄÅÇ áðåëåõèåñþíïíôáé ðëþñùò (ìå åîáßñåóç åêåßíá ðïõ èá éó ýïõí ãéá ôïõò åõüëùôïõò êáôáíáëùôýò) êáé èá åëýã ïíôáé áðïëïãéóôéêü ãéá õðåñâïëéêü êýñäïò Þ ôõ üí êáôü- ñçóç äåóðüæïõóáò èýóçò áðü ôçí ðëåõñü ôçò åðé- åßñçóçò. Ç ðñþôç äüóç ôùí áõîþóåùí, ðïõ èá ãßíåé ôçí 1ç Éáíïõáñßïõ, áíáìýíåôáé íá äéáìïñöùèåß ðåñß ôï 8%. ÐáñÜëëçëá, ç êõâýñíçóç öýñåôáé íá Ý åé æçôþóåé áðü ôçí ôñüéêá ôçí ðáñüôáóç êáôü ôïõëü éóôïí Ýùò ôï 2014 ôçò áðåëåõèýñùóçò ôùí ôéìïëïãßùí ôçò ÄÅÇ, êáèþò áðü ôïí ðñïóå Þ Éïýëéï ç åôáéñåßá èá áðïöáóßæåé ìüíç ôçò ãéá ôï ýøïò ôùí áõîþóåùí. ÁëëáãÝò áíáìýíïíôáé êáé óôï Êïéíùíéêü Ïéêéáêü Ôéìïëüãéï. Ôá ÊÏÔ É êáé ÉÉ åßíáé ïé öèçíüôåñåò êáôü 30% ñåþóåéò ñåýìáôïò ãéá ôá Üôïìá ìå áìçëü åéóüäçìá êáé ôïõò ôñßôåêíïõò êáé ïé áìçëüôåñåò êáôü 35% ãéá ôá Üôïìá ìå åéäéêýò áíüãêåò êáé ôïõò ðïëýôåêíïõò. Óå áõôýò ôéò êáôçãïñßåò, éó ýåé ç áìçëüôåñç ôéìþ êéëïâáôþñáò ãéá ôéò ðñþôåò 800 êéëïâáôþñåò êáôáíüëùóçò. Ç ÑÁÅ Ý åé åéóçãçèåß ôï üñéï ôùí 800 êéëïâáôþñùí íá áõîçèåß óôéò êáé ôï ôåôñüìçíï, åíþ ç êõâýñíçóç öýñåôáé íá åîåôüæåé êáé ôç äéåýñõíóç ôùí åéóïäçìáôéêþí êñéôçñßùí ãéá ôçí Ýíôáîç óôï ÊÏÔ.

5 ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 28 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2012 ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ ÃÅÍÉÊÇ 5 Óôá áãñïôåìü éá åðåêôåßíåôáé ôï óýóôçìá áíôéêåéìåíéêþí áîéþí ÌåãÜëåò åðéâáñýíóåéò óå éëéüäåò éäéïêôþôåò èá öýñåé ôï 2013 ç åðýêôáóç ôïõ óõóôþìáôïò ôùí áíôéêåéìåíéêþí áîéþí óå üëç ôç þñá êáé åéäéêüôåñá óå ðåñéï Ýò üðïõ ìý- ñé óþìåñá äåí åöáñìüæåôáé, üðùò ôá áãñïôåìü- éá êáé ïé åêôüò ó åäßïõ ïéêéóìïß. Óå ðñþôç öüóç, èá åíôá èïýí üëåò ïé ðåñéï Ýò óôï óýóôçìá, åíþ óå äåýôåñç öüóç èá ãßíïõí ïé áíáðñïóáñìïãýò ôùí áîéþí, ðïõ óå ïñéóìýíåò ðåñéðôþóåéò èá ïäçãþóïõí êáé óå ìåãüëåò áõîþóåéò. Ãéá ðáñüäåéãìá, öïñïëïãïýìåíïò êáôý åé áãñïôåìü éï Ýêôáóçò 20 óôñåììüôùí, ç áîßá ôïõ ïðïßïõ åêôüò ôïõ óõóôþìáôïò áíôéêåéìåíéêïý ðñïóäéïñéóìïý åßíáé åõñþ. Áí ç Ýêôáóç åíôá èåß óôï óýóôçìá áíôéêåéìåíéêþí áîéþí, ç áîßá áíü ôåôñáãùíéêü ìýôñï èá åßíáé ôïëü- éóôïí 50 åõñþ êáé ç íýá ôéìþ èá ðñïóäéïñéóôåß óôéò åõñþ ðåñßðïõ. ÌÝ ñé óþìåñá ï éäéïêôþôçò äåí öïñïëïãïýíôáí ãéá ôï áãñïôåìü éï, ç ÝíôáîÞ ôïõ üìùò óôï óýóôçìá èá åðéöýñåé åðéâüñõíóç êáôü ôïõëü éóôïí 100 åõñþ. Ç åðéâüñõíóç áõôþ áõîüíåôáé ãåùìåôñéêü áí ôáõôü ñïíá êáôý åé êáé Üëëï áêßíçôï. Áí, ãéá ðáñüäåéãìá, Ý åé Ýíá äéáìýñéóìá 100 ô.ì ìå áíôéêåéìåíéêþ áîßá åõñþ êáé Ýíá áãñïôåìü éï ìå áíôéêåéìåíéêþ áîßá åõñþ, ç óõíïëéêþ åðéâüñõíóç áðü ôï íýï åíéáßï ôýëïò áêéíþôùí èá öôüóåé ôá 450 åõñþ, åíþ ìý ñé óþìåñá èá Þôáí ìçäåíéêþ ìå ôï áöïñïëüãçôï ãéá ôïí ÖÁÐ íá ðñïóäéïñßæåôáé óôéò åõñþ. Óå äçëþóåéò ôïõ, ôéò ðñïçãïýìåíåò çìýñåò, ï ï õöõðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí Ãéþñãïò ÌáõñáãÜíçò, åß å ðåé üôé ç Äéåýèõíóç Êåöáëáßïõ ôïõ õðïõñãåßïõ èá åíôüîåé ìýóá óôï 2013 üëåò ôéò ðåñéï Ýò ôçò þñáò óôï óýóôçìá áíôéêåéìåíéêïý ðñïóäéïñéóìïý. «Óôü- ïò ìáò åßíáé áõôü íá ãßíåé ìýóá óôï 2013», äþëùóå. Óå åñþôçóç åüí èá áõîçèïýí ïé áíôéêåéìåíéêýò ôéìýò ìýóá óôï 2013, ï ê. ÌáõñáãÜíçò åß å ðåé üôé «áõôþ ôç óôéãìþ äåí Ý ïõìå ôýôïéï óôü ï», ðñïóèýôïíôáò ðùò «ãéá íá ðüìå óå Ýíá áõôüìáôï ìç áíéóìü áíáðñïóáñìïãþò èá ðñýðåé íá åíôüîïõìå üëåò ôéò ðåñéï Ýò». Óå ðåñéï Ýò üðïõ Ý ïõí õðïâáèìéóôåß Þ ïé áãïñáßåò ôéìýò åßíáé áñêåôü õøçëýò, ôï õðïõñãåßï áíáìýíåôáé íá ðñï ùñþóåé êáé óå ìåéþóåéò áíôéêåéìåíéêþí áîéþí. Åðßóçò, åîåôüæåôáé ç ìåßùóç ôùí óõíôåëåóôþí åìðïñéêüôçôáò ôùí êáôáóôçìüôùí óå ðåñéï Ýò üðïõ ðëýïí êáé ïé ëåãüìåíåò åìðïñéêýò áîßåò Ý ïõí õðï ùñþóåé áéóèçôü ôá ôåëåõôáßá ñüíéá. ÌåéùìÝíç ç ðáñáâáôéêüôçôá ôá ñéóôïýãåííá ÓáöÜñé åëýã ùí Ýêáíáí üëç íý ôá êëéìüêéá ôïõ ÓÄÏÅ óå íõ ôåñéíü êýíôñá äéáóêýäáóçò. ÐáñÜ ôï ãåãïíüò üôé ïé Ýëåã- ïé åß áí ðñïáíáããåëèåß, óå ðïëëýò ðåñéðôþóåéò ïé åëåãêôýò äéáðßóôùóáí üôé ïé åðé åéñçìáôßåò äåí åß áí êüøåé áðïäåßîåéò óôïõò ðåëüôåò ôïõò. Ïé Ýëåã ïé ôïõ ÓÄÏÅ Ýãéíáí óå íõ ôåñéíü êýíôñá üëçò ôçò þñáò. Óå ÁôôéêÞ, Èåóóáëïíßêç êáé ÐÜôñá åëý- èçêáí 60 êýíôñá äéáóêýäáóçò, åíôïðßóôçêáí 24 ðáñáâüôåò êáé âåâáéþèçêáí 358 ðáñáâüóåéò. Óýìöùíá ìå ôá áðïôåëýóìáôá ôùí åëýã ùí, ôï ðïóïóôü ôçò ðáñáâáôéêüôçôáò äéáìïñöþèçêå óôï 25% êáé åßíáé áìçëüôåñï óå ó Ýóç ìå Üëëåò ñïíéýò, ðïõ ôç óõãêåêñéìýíç ðåñßïäï îåðåñíïýóå ôï 40%. ¼ðùò Ýëåãáí õøçëüâáèìá óôåëý ç ôïõ ÓÄÏÅ, áõôü ïöåßëåôáé óôçí êñßóç ðïõ êüíåé ôïõò êáôáóôçìáôüñ åò ðéï ðñïóåêôéêïýò, êáèþò äåí Ý ïõí ðëýïí ôç äéêáéïëïãßá äåí ðñïëáâáßíïõí íá êüøïõí áðüäåéîç ëüãù öüñôïõ. ÐáñÜëëçëá, üìùò, ïöåßëåôáé êáé óôï ãåãïíüò üôé ïé Ýëåã ïé åß áí ðñïáíáããåëèåß êé Ýôóé ïé êáôáóôçìáôüñ åò ãíþñéæáí üôé áíüìåóá óôïõò ðåëüôåò ôïõò åíäå ïìýíùò íá õðüñ- ïõí êáé Üíèñùðïé ôïõ ÓÄÏÅ. ÐÜíôùò, ïé íõ ôåñéíïß Ýëåã ïé äåí Þôáí ôüóï åìöáíåßò, üóï ïé Ýëåã ïé ðïõ Ýãéíáí èåò óôçí áãïñü, üðïõ ïé åëåãêôýò öïñïýóáí öùóöïñïý á ãéëýêá ìå ôá äéáêñéôéêü ôïõ ÓÄÏÅ. öïäïò ôïõ ÓÄÏÅ áíáìýíåôáé íá ãßíåé êáé áðüøå óôá êýíôñá äéáóêýäáóçò, áëëü êáé ôéò åðüìåíåò ìýñåò ùò ôï ôýëïò ôùí ãéïñôþí ðïõ ç êßíçóç åßíáé áõîçìýíç. Ôçí ßäéá þñá, ïé åëåãêôýò ôïõ ÓÄÏÅ ðñáãìáôïðïéïýí óùñåßá åëýã ùí êáé óôïõò äçìïöéëåßò åéìåñéíïýò ôïõñéóôéêïýò ðñïïñéóìïýò, üðùò ôçí ÁñÜ ùâá, ôç Âáóéëßôóá, ôï ÊáñðåíÞóé, ôá ÊáëÜâñõôá, ôïí ãéï ÁèáíÜóéï êáé ôï ÌÝôóïâï. Ïé Ýëåã ïé ãßíïíôáé óå 24ùñç âüóç êáé åóôéüæïíôáé êõñßùò óôá åóôéáôüñéá êáé ôá íõ ôåñéíü êýíôñá ôùí ðåñéï þí ãéá ôï áí äßíïõí áðïäåßîåéò êáé áí ïé åðé åéñçìáôßåò Ý ïõí áðïäþóåé ôïí ÖÐÁ ìýóá óôéò ðñïâëåðüìåíåò çìåñïìçíßåò. ÅÓÅÅ: Ðôþóç ôæßñïõ Ýùò êáé 50% Êáôáêüñõöç ðôþóç ôçò êáôáíüëùóçò êáôýãñáøå ç ÅèíéêÞ Óõíïìïóðïíäßá Åëëçíéêïý Åìðïñßïõ, óå üëç ôç þñá ôï äéþìåñï 23 êáé 24 Äåêåìâñßïõ. Óýìöùíá ìå áíáêïßíùóþ ôçò ÅÓÅÅ ç Ýëëåéøç ñåõóôüôçôáò Ýðëçîå ôï ëéáíåìðüñéï, åíþ ç íùóç óôýëíïíôáò Ýììåóï ìþíõìá óôçí êõâýñíçóç ôïíßæåé: Ìåßæïí èýìá áðïôåëåß ç Ýëëåéøç ñåõóôüôçôáò ðïõ ôáëáíßæåé ôï êáôáíáëùôéêü êïéíü êáé ü é ç Ýëëåéøç ñüíïõ. ÅðéðëÝïí, üóïé ðñáãìáôïðïßçóáí áãïñýò äéýèåóáí óçìáíôéêü áìçëüôåñá ðïóü ãéá áõôýò. Ç ÅÓÅÅ äßíåé ìüëéóôá êáé áíáëõôéêü óôïé åßá ãéá ôïõò åìðïñéêïýò óõëëüãïõò ôçò þñáò, ðïõ Ý ïõí ùò åîþò: ÁèÞíáò 20%, Èåóóáëïíßêçò -20%, ÐåéñáéÜ: - 18% ìå 22%, Áëåîáíäñïýðïëçò: - 50%, ÄñÜìáò: -30% ìå 40%, ÎÜíèçò: -40% ìå 50%, ÊïìïôçíÞò: ÏñéáêÞ ðôþóç (áðñïóäéüñéóôï ðïóïóôü), Êéëêßò: -50%, Óåññþí: -20% ìå -30%, Ðáôñþí: - 25%, Ôñéðüëåùò: ÌéêñÞ ðôþóç (áðñïóäéüñéóôï ðïóïóôü), ÓðÜñôçò: ÌéêñÞ ðôþóç (áðñïóäéüñéóôï ðïóïóôü), Çñáêëåßïõ: Ðôþóç (ëüãù êáéñéêþí óõíèçêþí áðñïóäéüñéóôï ðïóïóôü), Ðåñéóôåñßïõ: ÌåãÜëç ðôþóç (áðñïóäéüñéóôï ðïóïóôü), äåóóáò: -35% ìå -40%, ÊïæÜíçò: -25%, ÊáóôïñéÜò: Ðïëý ìåãüëç ðôþóç (áðñïóäéüñéóôï ðïóïóôü), ÍÝáò Éùíßáò: Ðôþóç (áðñïóäéüñéóôï ðïóïóôü), Áìáñïõóßïõ: Ðïëý ìåãüëç ðôþóç (áðñïóäéüñéóôï ðïóïóôü), ÊçöéóéÜò: Ðïëý ìåãüëç ðôþóç (áðñïóäéüñéóôï ðïóïóôü), Êáñäßôóáò: ÕðïôïíéêÞ êßíçóç, Éùáííßíùí: -30%, áíßùí: ºäéá åðßðåäá ìå ðýñõóé êáé Ñåèýìíïõ: ÕðïôïíéêÞ êßíçóç Óå äþëùóþ ôïõ ï ðñüåäñïò ôçò ÅÓÅÅ, Âáóßëçò Êïñêßäçò áíáöýñåé ðùò ï öôù üò åïñôáóôéêüò ôæßñïò åßíáé ôï óþìá êáôáôåèýí üëùí ôùí åìðïñéêþí åðé åéñþóåùí êáé ðñïóèýôåé: Ç áäýíáìç êáôáíüëùóç áðïôõðþíåôáé óôçí áðþëåéá ôùí 10 äéò ôïõ öåôéíïý åôþóéïõ ôæßñïõ êáé ôçò åïñôáóôéêþò áãïñüò ôïõ Äåêåìâñßïõ êáôü ðåñßðïõ 1,6 äéò. Ôï 2012 ôï åëëçíéêü åìðüñéï äïêéìüóôçêå ðïëý óêëçñü êüôé ðïõ ïäþãçóå óå åðéðëýïí ëïõêýôá êáôáóôçìüôùí êáé óå ðïëëýò éëéüäåò áíýñãïõò åìðüñïõò êáé åñãáæüìåíïõò óôéò åìðïñéêýò åðé åéñþóåéò. Åëðßæù ôï 2013 íá åßíáé ç ñïíéü ëþîçò ôïõ ðåíôáåôïýò ïéêïíïìéêïý ðïëýìïõ, ôïõ ôýëïõò ôùí õöåóéáêþí ìýôñùí êáé ç ñïíéü åðéóôñïöþò óôçí äçìéïõñãßá. Óôá Ýóïäá ïé... áêßíçôïé ëïãáñéáóìïß Ôç ìåôáöïñü óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò ôùí ðïóþí ðïõ âñßóêïíôáé óå éëéüäåò áäñáíåßò ëïãáñéáóìïýò, åðé åéñåß ç êõâýñíçóç ìå íïìïó Ýäéï ðïõ èá êáôáèýóåé óôç ÂïõëÞ åíôüò ôùí åðüìåíùí äýï åâäïìüäùí. Óôü ïò åßíáé íá åíôá èïýí ôá ñþìáôü áõôü óôá Ýóïäá êáé áðü åêåß íá ñçìáôïäïôçèïýí äñüóåéò êïéíùíéêþò ðïëéôéêþò. Óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò áäñáíåßò èá èåùñïýíôáé ïé ëïãáñéáóìïß ðïõ äåí Ý åé êáôáãñáöåß êáìßá êßíçóç ôçí ôåëåõôáßá åéêïóáåôßá. Ï ó åäéáóìüò ðñïâëýðåé üôé ìý ñé ôïí Áðñßëéï, ïé ôñüðåæåò èá êëçèïýí íá åíçìåñþóïõí ôï ãåíéêü ëïãéóôþñéï ôïõ ÊñÜôïõò ãéá ôïí áñéèìü ôùí ëïãáñéáóìþí áõôþí áëëü êáé ôï óõíïëéêü ðïóü ðïõ áõôïß ðåñéý ïõí, åíþ óôç óõíý åéá èá äïèåß ðáñüôáóç óôïõò äéêáéïý ïõò ãéá íá êéíþóïõí ôïõò ëïãáñéáóìïýò. ÌåôÜ ôç ëþîç ôçò ðñïèåóìßáò ôá ñþìáôá èá ðüíå óå åéäéêü ëïãáñéáóìü ôçò ÔôÅ êáé èá áðïôåëýóïõí ôìþìá ôçò ñçìáôïäüôçóçò êïéíùíéêþí ðïëéôéêþí óôçí Õãåßá êáé ôçí Ðáéäåßá. Ç íïìïèåôéêþ ñýèìéóç ôïõ õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí èá åßíáé ç ìåôåîýëéîç äéáôüãìáôïò ôïõ 1942 ðïõ ðñïýâëåðå ôçí áîéïðïßçóç áíüëïãùí êáôáèýóåùí åíþ Ý åé ëçöèåß õðüøç êáé ôï äéåèíýò ðáñüäåéãìá êáèþò áíüëïãåò ñõèìßóåéò éó ýïõí óôçí Ãáëëßá, ôçí Éóðáíßá, ôç ÌåãÜëç Âñåôáíßá êáé ôïí ÊáíáäÜ. Óå åéäéêü êùäéêü ìüëéóôá ôïõ ãåíéêïý ëïãéóôçñßïõ ðïõ âñßóêåôáé óå éó ý Ý ïõí êáôáôåèåß êáôü êáéñïýò ðïóü áðü ôéò ôñüðåæåò. Ôï ýøïò ôùí êáôáèýóåùí áëëü êáé ï áêñéâþò áñéèìüò ôùí áäñáíþí ôñáðåæéêþí ëïãáñéáóìþí ðáñáìýíïõí Üãíùóôá êáé áíáìýíåôáé íá êáôáãñáöïýí ãéá ðñþôç öïñü ìå áêñßâåéá ôï ðñïóå Ýò äéüóôçìá ùóôüóï åêôéìþóåéò êüíïõí ëüãï ãéá Ýíá ðïëý óçìáíôéêü ðïóü ðïõ ðáñáìýíåé áíáîéïðïßçôï óå åêáôïíôüäåò éëéüäåò ëïãáñéáóìïýò. Óýìöùíá ìå ôï íýï ðëáßóéï ðïõ èá èåóìïèåôþóåé ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí ôá ðéóôùôéêü éäñýìáôá èá Ý ïõí ôçí õðï ñýùóç íá åíçìåñþíïõí ôïõò êáôáèýôåò ãéá ôïõò áäñáíåßò ëïãáñéáóìïýò ìå ôç óõìðëþñùóç ôçò ðåíôáåôßáò, ôçò äåêáåôßáò áëëü êáé ôçò äåêáðåíôáåôßáò, åíþ èá ðñýðåé íá êáôáñôßóïõí åéäéêýò ëßóôåò ìå ôïõò ëïãáñéáóìïýò áíü ôñüðåæá óôéò ïðïßåò èá Ý ïõí ðñüóâáóç ïé åíäéáöåñüìåíïé.

6 ÃÅÍÉÊÇ 6 ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 28 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2012 ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÉÓ ÐÑÏÌÇÈÅÉÅÓ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 407/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διενέργειας ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ετήσια συντήρηση εξοπλισμού πληροφορικής [ α) υλικού μέρους (H/W) β) λογισμικού μέρους (S/W) και γ) προμήθειας αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών για υλικό μέρος (H/W) ] στις Δικαστικές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Επιτροπής Διαχείρισης Επιχορήγησης ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 64 του ν. 3900/2010 «Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 213), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Ν / 95 [ΦΕΚ 19/Α/95] «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».. 3. Τις διατάξεις του ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 269/2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Επιτροπής Διαχείρισης Επιχορήγησης ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ : Β41Ι4ΧΙ-Α6Ι ), με την οποία εγκρίθηκε δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού ,39 (συμπεριλαμβανομένου του ), για την ετήσια ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ (H/W) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων και συγκεκριμένα στον ΚΑΕ 0887, «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση υλικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής» του ειδικού λογαριασμού που διαχειρίζεται η Επιτροπή Διαχείρισης Επιχορήγησης ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, για τον τελικό φορέα ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 5. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 270/2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Επιτροπής Διαχείρισης Επιχορήγησης ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ : Β41Ι4ΧΙ-ΘΔ2 ), με την οποία εγκρίθηκε δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού ,17 (συμπεριλαμβανομένου του ), για την ετήσια ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ- ΡΟΥΣ (S/W) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων και συγκεκριμένα στον ΚΑΕ 0899, «Λοιπές δαπάνες - Συντήρηση λογισμικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής» του ειδικού λογαριασμού που διαχειρίζεται η Επιτροπή Διαχείρισης Επιχορήγησης ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, για τον τελικό φορέα ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 6. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 206/2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Επιτροπής Διαχείρισης Επιχορήγησης ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ : Β4ΛΗ4ΧΙ-Η7Λ ), με την οποία εγκρίθηκε δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού ,65 (συμπεριλαμβανομένου του ), για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (toner, μελανοταινίες εκτυπωτών, κλπ ), σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων και συγκεκριμένα στον ΚΑΕ 1281, «Προμήθεια αναλωσίμων πληροφορικής» του ειδικού λογαριασμού που διαχειρίζεται η Επιτροπή Διαχείρισης Επιχορήγησης ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, για τον τελικό φορέα ΠΡΩΤΟΔΙ- ΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 7. Τις με αριθμούς πρωτ. 2415/ και 2248/ αποφάσεις του ΤΑΧΔΙΚ, καθώς και τα σχετικά πρακτικά της εν λόγω Επιτροπής, με τα οποία και εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Επιχορήγησης ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, για την σύνταξη των όρων και την υπογραφή της παρούσας διακήρυξης. 8. Την ανάγκη ετήσιας συντήρησης του εξοπλισμού πληροφορικής με συνεχή προμήθεια αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών για αυτά, στις Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Επιτροπής Διαχείρισης Επιχορήγησης ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τη διενέργεια ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για την ετήσια συντήρηση όλου του εξοπλισμού πληροφορικής και προμήθεια αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών για αυτόν, στις Δικαστικές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Επιτροπής Διαχείρισης Επιχορήγησης ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ( ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ, ΕΙ- ΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ, ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ- ΚΗΣ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ), με βάση τον επισυναπτόμενο ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και μέχρι συνολικού εγκεκριμένου (ανά ΚΑΕ) ποσού (39.308, , ,65 ) ,21 ευρώ με ΦΠΑ και συγκεκριμένα : α) μέχρι ,39 για την ετήσια συντήρηση και επισκευή υλικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής (περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά ) που αναγράφεται στο Ι. ΜΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Α.ΥΛΙΚΟ ΜΕ- ΡΟΣ H/W) και στο ΙΙ. ΜΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ( Γ.ΥΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ H/W), β) μέχρι ,17 για την ετήσια συντήρηση λογισμικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής που αναγράφεται στο Ι. ΜΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Β. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ S/W) και στο ΙΙ. ΜΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ( Δ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ S/W), και γ) μέχρι ,65 για την ετήσια κάλυψη με αναλώσιμα υλικά ολόκληρου του εξοπλισμού που αναγράφεται στο Ι. ΜΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Α.ΥΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ H/W, δηλαδή toner, κλπ εκτυπωτών, δίσκοι υπολογιστών, κλπ) και στο ΙΙ. ΜΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Γ.ΥΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ H/W, δηλαδή δίσκοι server, κλπ). ΠΡΟΣΟΧΗ : Α) Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που θα αναφέρονται σε τμήματα εξοπλισμού του Ι. ΜΕΡΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ από τον επισυναπτόμενο πίνακα και στον οποίο υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται και όλα τα προς προμήθεια αναλώσιμα υλικά και τυχόν ανταλλακτικά αν προκύψει τέτοια ανάγκη. Δηλαδή απαιτείται μία ολοκληρωμένη προσφορά για όλο τον εξοπλισμό που αναγράφεται στο Ι. ΜΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και θα αναφέρονται υποχρεωτικά στην οικονομική προσφορά χωριστές τιμές (ανά ΚΑΕ) για α) συντήρηση και επισκευή Α. ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ H/W περιλαμβάνει και τυχόν ανταλλακτικά, β) συντήρηση αναβάθμιση Β. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ S/W αναβάθμιση-επέκταση kaspersky, και γ) τιμή προσφοράς για προμήθεια όλων των αναλωσίμων υλικών που τυχόν απαιτηθούν για τον εξοπλισμό που αναφέρεται στο Α.ΥΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ H/W. Β) Για το ΙΙ. ΜΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ μπορούν να κατατεθούν και μεμονωμένες προσφορές, επειδή είναι ειδικός εξοπλισμός και εφαρμογές. Έτσι υποχρεωτικά θα δοθούν τιμές και προσφορές για κάθε εφαρμογή χωριστά (Δ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ S/W), και για τη συντήρηση του server (Γ.ΥΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ H/W). Γ) Δεν είναι υποχρεωτικό συνεπώς να δοθούν προσφορές και για τα δύο μέρη ( Ι. και ΙΙ.) του πίνακα εξοπλισμού. Θα επιλεγούν εκείνες οι προσφορές (ανάδοχοι) που θα έχουν τη χαμηλότερη τιμή : ι) για το σύνολο του εξοπλισμού του Ι. ΜΕΡΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και ιι) για κάθε περίπτωση εξοπλισμού του ΙΙ. ΜΕΡΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. Οι προσφορές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα αντίστοιχα εγκεκριμένα ποσά ανά ΚΑΕ, για τη συντήρηση H/W, S/W και προμήθειας αναλωσίμων υλικών. Κωδικοί ΚΑΕ Περιγραφή Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 0887 Συντήρηση υλικού μέρους εξοπλισμού Πληροφορικής (H/W) και τυχόν ,39 ανταλακτικά 0899 Συντήρηση λογισμικού Πληροφορικής (S/W) , Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (toner εκτυπωτών, κλπ) ,65 ΣΥΝΟΛΟ ,21 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, Γραφείο 213, 2 ος όροφος, 26 ης Οκτωβρίου 3-5, Δικαστικό Μέγαρο, Θεσσαλονίκη, στις 28 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 (τέλος χρόνου κατάθεσης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Η έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης θα γίνει την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και μετά την εκπνοή του χρόνου που αναφέρεται στην παρούσα. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια : ι) την παραπάνω ημέρα και ώρα με έλεγχο πρώτα των δικαιολογητικών και κατόπιν των τεχνικών προδιαγραφών και ιι) την ίδια ή άλλη μέρα, για όσες προσφορές γίνουν αποδεκτές θα ανοίξουν οι οικονομικές τους προσφορές, από την αρμόδια Επιτροπή. 5. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, κατά την ημέρα του διαγωνισμού και μέχρι την ώρα διενέργειάς του. Προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, Γραφείο 220, 2 ος όροφος, 26 ης Οκτωβρίου 3-5, Δικαστικό Μέγαρο, Θεσσαλονίκη (αρμόδιος κος Γιώργος Καμπέρης, τηλ , ΦΑΞ , καθώς και για κάθε πληροφορία σχετική με τον εν λόγω διαγωνισμό), με οποιονδήποτε τρόπο επί αποδείξει με την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού με ευθύνη του προσφέροντος. 6. Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 7. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 8. Οι προσφορές που θα κατατεθούν ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για τουλάχιστον δύο (2) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής (με δυνατότητα παράτασης). 9. Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί μια φορά στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στις εφημερίδες «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «ΚΕΡΔΟΣ». Επίσης θα αναρτηθεί στις στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, στο Εμπορικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και στον ιστοχώρο του Προγράμματος «Διαύγεια» : et.diavgeia.gov.gr/f/protodikeio_thessalonikis. 10. Αντίτυπα της διακήρυξης αυτής μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθεύονται απευθείας και για ταχύτερη εξυπηρέτηση από τον δικτυακό τόπο του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση στo Κεντρικό Μενού /Προμήθειες/ Διακηρύξεις Σε περίπτωση που ζητηθούν εγγράφως (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με το διαγωνισμό μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του π.δ.118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, μετά την εκπνοή της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του π.δ.118/2007, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του ανωτέρω Π.Δ. Το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη και στείλουν στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης σχετικό FAX στο Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις και : α) τους όρους που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη, β) το ν. 2286/95, γ) το Π.Δ. 118/2007 και ε) κάθε άλλο σχετικό με τον εν λόγω διαγωνισμό διάταγμα και νόμο, όπως αυτά ισχύουν (στην περίπτωση που δεν αναφέρονται στη διακήρυξη). Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: ι) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. ιι) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. ιιι) Συνεταιρισμοί. 13. Στην πλήρη διακήρυξη του εν λόγω ανοιχτού διαγωνισμού επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο μέρος και ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. Θεσσαλονίκη Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χαράλαμπος Μαυρίδης Πρόεδρος Πρωτοδικών ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Αρ. πρωτ. : 6210 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Δήμου Καλλιθέας, προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗ- ΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και συγκεκριμένα για είδη παντοπωλείου (67.000,00 ευρώ με ΦΠΑ), για ελαιόλαδο (8.000,00 ευρώ με ΦΠΑ), για κατεψυγμένα είδη (23.000,00 ευρώ με ΦΠΑ), για είδη κρεοπωλείου (45.000,00 ευρώ με ΦΠΑ), για είδη οπωροπωλείου (40.000,00 ευρώ με ΦΠΑ) και ειδών αρτοποιίας (26.000,00 ευρώ με ΦΠΑ), ενδεικτικού προϋπολογισμού ,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) οικονομικού έτους Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα έως στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Δήμου Καλλιθέας στις Ναυταθλητικές Εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας, Κτίριο Α230 (Ολυμπιακά ακίνητα πλησίον γηπέδου Beach Volley), Τ.Θ , Τ.Κ Σε περίπτωση μη προσέλευσης προμηθευτών ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 12.00:00 έως Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι κατέχουν τα προσόντα και προσκομίσουν τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους όρους διακήρυξης. Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης. Για όσους επιθυμούν να συμμετέχουν μόνο σε επιμέρους προμήθεια θα προσκομίσουν και την ανάλογη εγγυητική συμμετοχής. Στον προκείμενο διαγωνισμό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», της με αριθμ /93 (ΦΕΚ 185/ Β ) Υπουργικής Απόφασης του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), σε συνδυασμό με το Ν. 3463/06 «Κύρωση Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» και το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται από το τμήμα προμηθειών στα γραφεία του Ν.Π., τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας : κο Δημήτριο Αυγερινό, κα Αγγελική Πετράκη. (Τ.Θ τ.κ ) Καλλιθέα : 24/12/2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ Αρ.Πρωτ. Ο4/11871 Πληροφορίες: Γκέντζης Δημήτριος Τηλ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας ύστερα από την 2η/ (θέμα 8ο) απόφαση του Δ.Σ., την υπ αριθ. 6588/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έγκριση Π.Π.Υ.Υ.», έτους 2011 (Φ.Ε.Κ. Β 1650/ ), την υπ αριθ. 8414/ απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του Π.Π.Υ.Υ. έτους 2011, πιστώσεις 2011 και 2012» και σύμφωνα με τις διατάξεις, και του Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοιχτό Δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια του είδους ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ΑΝΤΙ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕ- ΤΑΣΕΩΝ) CPV( ) για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών των Γ.Ν. Έδεσσας και Γ.Ν. Γιαννιτσών. Ο διαγωνισμός έχει προϋπολογισθείσα δαπάνη # ,00 # συμπεριλαμβανομένου του και κριτήριο κατακύρωσης τη Συμφερότερη προσφορά. Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου θα διενεργηθεί ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου την Πέμπτη και ώρα 11:00 Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30μ.μ. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου από την αρμόδια επιτροπή, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες εγγράφως. Τα τεύχη των διακηρύξεων του διαγωνισμού θα διατίθενται από το Γραφείο Προμηθειών έναντι απόδειξης ή αντικαταβολής (για όσες διακηρύξεις θα στέλνονται με το ταχυδρομείο ή μέσω COURIER) με την καταβολή του ποσού των είκοσι 20. Επίσης η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου κάνοντας κλικ αριστερά στο εικονίδιο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Πληροφορίες για τους όρους του διαγωνισμού καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν από το Γραφείο Προμηθειών τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο τηλέφωνο Έδεσσα Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΥΔΡΙΣΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Αρ. Πρωτ. : Πληροφορίες: Τουμάζου Μαρία Τηλέφωνο: Fax: Ο Δήμαρχος Τανάγρας διακηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό (Απόφαση Δημάρχου 558/2012) με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙ- ΚΩΝ» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης super, βενζίνης αμόλυβδης, λάδι κινητήρα βενζίνης, λάδι κινητήρα πετρελαίου) για τις ανάγκες του Δήμου Τανάγρας, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 25η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013 ημέρα Δευτέρα ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών στο δημοτικό κατάστημα, που βρίσκεται στην Πλατεία Παμμεγίστων Ταξιαρχών 1 με ώρα έναρξης την 10:00 και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την Εάν ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 04/03/2013 την ίδια ώρα. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των ,50 ΕΥΡΩ, κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Τανάγρας, οδός Πλατείας Παμμεγίστων Ταξιαρχών 1, Σχηματάρι Βοιωτίας ή/και στο τηλέφωνο (κα Τουμάζου Μαρία), Γραφείο Προμηθειών. Σχηματάρι, 27/12/2012 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ Αρ.Πρωτ. Ο4/11872 Πληροφορίες: Γκέντζης Δημήτριος Τηλ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας ύστερα από την 21η / θέμα 12ο απόφαση του Δ.Σ., την υπ αριθ. 6588/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έγκριση Π.Π.Υ.Υ.», έτους 2011 (Φ.Ε.Κ. Β 1650/ ), την υπ αριθ. 8414/ απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του Π.Π.Υ.Υ. έτους 2011, πιστώσεις 2011 και 2012» και σύμφωνα με τις διατάξεις, και του Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοιχτό Δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια του είδους ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑ- ΣΤΗΡΙΑ (ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙ- ΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ), CPV ( ) για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών των Γ.Ν. Έδεσσας και Γ.Ν. Γιαννιτσών. Ο διαγωνισμός έχει προϋπολογισθείσα δαπάνη # ,00 # συμπεριλαμβανομένου του και κριτήριο κατακύρωσης τη Συμφερότερη προσφορά. Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου θα διενεργηθεί ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου την Τετάρτη και ώρα 11:00 Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30μ.μ. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου από την αρμόδια επιτροπή, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες εγγράφως. Τα τεύχη των διακηρύξεων του διαγωνισμού θα διατίθενται από το Γραφείο Προμηθειών έναντι απόδειξης ή αντικαταβολής (για όσες διακηρύξεις θα στέλνονται με το ταχυδρομείο ή μέσω COURIER) με την καταβολή του ποσού των είκοσι 20. Επίσης η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου κάνοντας κλικ αριστερά στο εικονίδιο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Πληροφορίες για τους όρους του διαγωνισμού καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν από το Γραφείο Προμηθειών τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο τηλέφωνο Έδεσσα Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΒΟΥΔΡΙΣΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Γραφείο: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 27/12/2012 Πληροφορίες: Θεοδοσιάδης Ε. Αρ. Πρωτ /2012 Τηλ.: Φαξ: Αρ. Φακέλου: Ανακοίνωση Σας ενημερώνουμε ότι στην προκήρυξη του διαγωνισμού με αρ. πρωτ / 2012 εκ παραδρομής αναγράφηκε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ καθώς και ότι ο επιμέρους προϋπολογισμός του τμήματος 2 «Μικροτόμος ολίσθησης για παραγωγή λεπτών τομών ξύλου» ανέρχεται στο ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στο Παράρτημα Β Τεχνικές Προδιαγραφές στη σελ. 19 αναφέρεται σωστά ότι ο προϋπολογισμός του δεύτερου τμήματος είναι συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ. Επομένως ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ειδικότερα του τμήματος 1 «Πολυ-καναλικός φασματογράφος υψηλής διακριτικής ικανότητας για χρήση σε φασματογράφο Λέιζερ στο ποσό των συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και του Τμήματος 2 «Μικροτόμος ολίσθησης για παραγωγή λεπτών τομών ξύλου» στο ποσό των συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ Καθηγήτρια Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου Αντιπρύτανις

7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΤΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗ 7 ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΑΝΟ ΟΣ 1,76% - ΣΤΑ 45,970 ΕΚΑΤ., ΕΥΡΩ Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Χ.Α.: Πάνω από τις 900 µ., σε νέα υψηλά 15 µηνών Πάνω από τα επίπεδα των 900 µονάδων, σε νέα υψηλά έτους και νέα υψηλά 15 µηνών έκλεισε χθες η χρηµατιστηριακή αγορά, καθώς εκδηλώθηλκε ένοτνο αγοραστικό ενδιαφέρον κυρίως για τραπεζικές µετοχές. O Γενικός είκτης Τιµών έκλεισε στις 912,70 µονάδες σηµειώνοντας άνοδο σε ποσοστό 1,76%. Είναι το υψηλότερο επίπεδο κλεισίµατος από τη συνεδρίαση της 7ης Σεπτεµβρίου 2011 ( είχε κλείσει στις 929,45 µονάδες.) Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε ανώτερη τιµή στις 918,40 µονάδες όταν σηµείωνε κέρδη έως και 2,40%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 45, 970 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σηµείωσε άνοδο σε ποσοστό 2,09%, ενώ ο δείκτης της µεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 4,33%. Από τους επιµέρους δείκτες τη µεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι δείκτες των Κατασκευών (+6,92%), της Τεχνολογίας (+6,70%) και των Τραπεζών (+5,24%). Αντιθέτως απώλειες παρουσίασαν µόνο οι δείκτες των Τροφίµων (-2,66%) και των Τηλεπικοινωνιών(-0,97%) Από τις µετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη µεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι µετοχές της Alpha Bank(+11,68%), της Πειραιώς (+9,68%), της Τιτάν (+8,06%), της Eurobank(+7,99%) και της Τέρνα Ενεργειακή (+6,21%). Αντιθέτως πτώση σηµείωσαν µόνο οι µετοχές της Coca Cola 3E (-2,85%), του OTE (-0,97%) και της Eurobank Properties (-0,61%). Ανοδικά κινήθηκαν 139 µετοχές, 29 πτωτικά και 19 παρέµειναν σταθερές. Τη µεγαλύτερη άνοδο σηµείωσαν οι µετοχές: ΑΝΕΚ(κο) +24,00%, ροµέας +20,16%, Ευρωπαϊκή Πίστη (κο) +19,90% και Attica Συµµετοχών +19,84%. Τη µεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι µετοχές: Λεβεντέρης (πα) -29,45%, Olympic Catering -20,00%, Τηλέτυπος -19,51% και Μπουτάρης(κα) -17,91%. Το µεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν οι µετοχές των εταιρειών: Πειραιώς µε τεµάχια, Κύπρου µε , Εθνική µε και MIG µε τεµάχια. Την µεγαλύτερη αξία συναλλαγών σηµείωσαν οι µετοχές των εταιρειών: Εθνική µε 5,447 εκατ. ευρώ, ΟΠΑΠ µε 3,658, Alpha Bank µε 3,570 και ΟΤΕ µε 3,511 εκατ. ευρώ. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς διαµορφώθηκε στα 34,363 δισ. ευρώ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 27/12/2012 Δείκτης Μονάδες Διαφ. % Διαφ. Κατώτ. Ανώτ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ 912,70 15,82 1,76% 894,24 918,40 FTSE/ΧΑ LARGE CAP 315,45 6,47 2,09% 308,53 318,43 FTSE ΧΑ MID CAP 1.137,27 47,22 4,33% 1.095, ,75 FTSE/ΧΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΡΑΣ/ΣΗΣ PLUS 1244,96 49,65 4,15% 1195, ,96 FTSE ΧΑ είκτης Αγοράς 750,37 16,39 2,23% 733,19 756,86 FTSE XA-XAK Τραπεζικός είκτης 184,03 9,32 5,33% 175,52 188,32 FTSE Χ.Α. Liquid Mid [0,00] FTSE ΧΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ [0,00] FTSE ΧΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡ. ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣ 3.258,60 129,97 4,15% 3.128, ,60 FTSE ΧΑ ΕΜΠΟΡΙΟ 1.868,49 28,61 1,55% 1.823, ,50 FTSE ΧΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 1.841,22 119,23 6,92% 1.728, ,96 FTSE ΧΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 2.327,82 84,73 3,78% 2.243, ,60 FTSE ΧΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 701,78 14,77 2,15% 664,85 709,17 FTSE ΧΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ 2804,21 80,44 2,95% 2722,4 2815,12 FTSE ΧΑ ΠΡΟΣΩΠ. ΚΑΙ ΟΙΚ. ΠΡ ,76 45,08 1,45% 3.103, ,17 FTSE ΧΑ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 2.322,57 55,41 2,44% 2.256, ,78 FTSE ΧΑ ΤΑΞΙ ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 1.041,16 16,66 1,63% 1.024, ,30 FTSE ΧΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 720,09 45,21 6,70% 683,40 722,40 FTSE ΧΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1.406,56-13,77-0,97% 1.406, ,36 FTSE ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 245,58 12,22 5,24% 234,14 251,92 FTSE ΧΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ 6.416,78-175,21-2,66% 6.397, ,33 FTSE ΧΑ ΥΓΕΙΑ 278,51 11,48 4,30% 267,03 285,48 FTSE ΧΑ ΧΗΜΙΚΑ 6.164,93 194,17 3,25% 5.970, ,56 FTSE ΧΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡ. 1338,38 39,15 3,01% 1299, ,45 FTSE/Χ.Α. Ακίνητης Περιουσίας 1.506,84 12,63 0,85% 1.484, ,18 FTSE/ΧΑ LARGE CAP NET ΣΥΝ.ΑΠΟ 1.248,49 25,61 2,09% 1.221, ,28 FTSE/ΧΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΡΑΣ/ΣΗΣ 1.244,77 34,96 2,89% 1.214, ,94 inav Α ΑΚ 3,15 0,07 2,12% 3,08 3,18 inav ΑΚΓ 9,47 0,16 1,75% 9,28 9,53 inav ΑΚΕΤ30 8,35 0,12 1,51% 8,27 8,37 είκτης FTSE/XA Mid&Sm.cap θεμ 1.238,95 32,13 2,66% 1.204, ,61 ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 27/12/2012 ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ(USD) 1,3465 1,3067 ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ(CHF) 1, ,19008 ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ(CAD) 1, ,29587 ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ(SEK) 8, ,49789 ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ(NOK) 7, ,26536 ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ(DKK) 7,5721 7,3483 ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ(TRY) 2, ,32225 ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ(JPY) 115, ,16195 ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ(AUD) 1, ,25903 ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ(GBP) 0,8322 0,8076 ΡΑΝΤ ΝΟΤ.ΑΦΡΙΚΗΣ(ZAR) 11, ,02366 ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΧΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ(HKD) 10, ,05202 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟ Ο ΑΝΕΚ (ΚΟ) 24,00% ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) 20,16% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 19,90% ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 19,84% PAPERPACK (ΚΟ) 16,42% ΝΕΛ (ΚΟ) 15,58% ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) 15,32% COMPUCON (ΚO) 15,00% PASAL Α.Ε. (ΚΟ) 14,50% ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) 14,03% ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠΑ) -23,96% OLYMPIC CATERING (ΚΟ) -20,00% ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) -19,51% ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ) -17,91% ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ) -15,00% ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ) -10,00% ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) -10,00% ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) -9,82% MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) -9,80% ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) -9,76% ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΓΚΟ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) ΟΤΕ (ΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) ΟΠΑΠ (ΚΟ) ΔΕΗ (ΚΟ) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ΚΑΕ (ΚΟ) ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΖΙΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) ΑΝΕΚ (ΚΟ) PASAL Α.Ε. (ΚΟ) ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) 778 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) DIONIC (ΚΟ) PAPERPACK (ΚΟ) ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) 771 ΝΗΡΕΥΣ (ΚO)

8 ÃÅÍÉÊÇ 8 ÁÌÏÉÂÁÉÁ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 28 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ /12/2012 ALLIANZ (.: ), URL: TI TI KA. TIMH... 1/1/2012 ALLIANZ ,93 4,7519 4,6466 4,6817 0,05% -1,68% ALLIANZ MIKTO ,07 7,4530 7,1290 7,2010-0,01% 22,79% ALLIANZ MIKTO.(UNIT LINKED) ,50 3,9378 3,7128 3,7503-0,02% 10,23% ALLIANZ / E ,53 6,2583 6,1957 6,2583 0,03% 6,06% ALLIANZ ,24 2,2573 2,1592 2,1810 0,01% 36,08% ALLIANZ A/K EMEA ,63 6,9461 6,6441 6,7112 0,21% 11,72% ALLIANZ ,91 3,8528 3,6853 3,7225-0,02% 24,99% ALPHA ASSET MANAGEMENT (.: ), URL: ALPHA ,30 5,3749 5,3081 5,3482 0,01% 32,51% LPHA ,33 5,2321 5,1671 5,2061 0,00% 14,07% ALPHA ,35 7,7323 7,6361 7,6938-0,01% 6,80% ALPHA GLOBAL AKO ,11 8,7165 8,6081 8,6731 0,00% 12,24% ALPHA ,59 9,6271 8,9853 9,1687 0,01% 35,73% ALPHA BANCASSURANCE EE ,89 8,6496 8,2297 8,3977-0,07% 28,33% ALPHA BANCASSURANCE EE ,83 8,1796 7,7826 7,9414-0,06% 70,71% ALPHA BEST OF STRATEGIES ,63 9,2546 8,8952 8,9850 0,00% 47,73% LPHA ,76 5,3812 5,2746 5,3279 0,01% 41,91% ALPHA GLOBAL ALLOCATION ,08 12, , ,0812-0,13% 7,03% LPHA ,55 12, , ,4120 0,04% 4,61% LPHA BLUE CHIPS ,05 7,1349 6,9937 7,0643-0,04% 35,38% ALPHA ,93 8,2044 8,0420 8,1232-0,02% 49,61% ALPHA ETF FTSE ATHEX LARGE CAP ,08 3,0876 3,0783 3,0845 0,00% 19,03% ALPHA ,19 4,2356 4,1518 4,1937-0,70% 10,63% ALPHA ENERGY ,30 10,0455 9,8465 9,9460-0,64% -6,92% ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ,50 11, , ,1795-0,36% 1,48% ALPHA SELECT ,60 10, , ,3417 0,18% 17,66% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ET ,87 8,8143 8,6397 8,7270-0,16% 8,02% ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ,72 6,4200 6,2928 6,3564-0,10% -6,02% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ,68 8,8291 8,6543 8,7417-0,16% 7,36% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ,04 10, , ,4292-0,02% 18,28% ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET ,94 17, , ,3629-0,08% 13,99% ALPHA TRUST (.: ), URL: ALPHA TRUST ,91 25, , ,5426 0,31% 37,66% ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND ,73 10, , ,4561 0,21% 44,84% ALPHA TRUST NEW STRATEGY ,82 4,8154 4,6738 4,7210-0,08% 28,34% ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ,76 5, , , , , ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ,84 2,7196 2,6396 2,6663-0,29% 8,24% ALPHA TRUST EUROSTAR ,30 8,9778 8,7352 8,8234 0,04% 38,22% ,95 10,1481 9,8739 9,9736 0,01% 55,41% INTERLIFE ,32 8,3797 8,1532 8,2356-0,01% 40,28% GENIKI ,90 5,8694 5,7108 5,7685 0,03% 91,17% ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND ,65 4,5057 4,3839 4,4282-0,02% 20,76% GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM ,00 5,6365 5,5801 5,6365 0,01% 0,52% S&B GLOBAL FUND OF FUNDS ,09 11, , ,2589-0,09% 9,29% AMUNDI (.: ), URL: ,52 8,2896 7,9677 8,0482-0,03% 20,76% ,91 3,1204 3,0741 3,0895 0,02% -12,07% ,94 3,3797 3,3797 3,3797 0,02% 0,85% ATTICA WEALTH MANAGEMENT (.: ), URL: ,36 0, ,6984 0, , ATTICA REAL ESTATE ,22 9,0712 8,8477 8,9371-0,04% 18,15% ,37 3,0411 2,9988 3,0230 0,02% 14,49% ,37 3,5338 3,5162 3,5303 0,03% 1,57% ,21 2, , , , , ,34 2,9171 2,8765 2,8997 0,02% 2,06% ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO ,25 2,5204 2,4584 2,4832-0,18% -1,47% (.: ) 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,00% 0,00% ,46 2,9634 2,9634 2,9634 0,02% 37,53% / ,32 1,5319 1,5319 1,5319 0,03% -8,19% (.: ), URL: ATE ,58 4, , , , ,18534 ATE ,52 2, , , ,0003 0,31691 ATE - / ,93 0,9638 0,9542 0,9638-0,02% 54,41% ,91 2,1961 2,1741 2,1961-0,02% 7,55% US ,96 6,0723 6, ,0723-0, ,07144 EUROZONE ,68 2,1789 2,1571 2,1789-0,06% 10,35% & ,72 3,0699 3,0469 3,0699-0,14% -17,84% EURO ,53 7,4779 7,4779 7,4779 0,03% 3,45% ATE ,07 6,5607 6,4951 6,5607-0,14% 6,21% ,78 7,3673 7,3120 7,3673-0,01% 4,53% GLOBAL FUND OF FUNDS ,60 3,6991 3,6621 3,6991-0,40% 4,69% EUROBANK EFG (.: ), URL: EUROBANK WIN-WIN ,72 11, , , , , EUROBANK GLOBAL EQUITIES ,81 1,4565 1,4419 1,4565-0,29% 8,57% EUROBANK EMERGING EUROPE ,69 15, , ,3680 0,00% 16,29% EUROBANK GREEK EQUITIES ,52 5,3895 5,3356 5,3895-0,07% 41,33% EUROBANK GLOBAL BOND ,28 3,6032 3, , ,32524E-05 0, EUROBANK CLICK ,60 3,9059 3,7344 3,8106 0,02% 17,46% EUROBANK DOUBLE CLICK ,47 12, , ,5178-0,02% 16,40% INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ,46 12, , ,9987-0,01% 14,56% EUROBANK ALL WEATHER ,32 10, , ,8199-0,03% 16,08% EUROBANK ,68 1,7416 1,7242 1,7416-0,09% 53,49% EUROBANK DOLLAR PLUS... (USD) ,00 12, , ,4424 0,02% 4,27% INTERAMERICAN ,37 14, , ,9479 0,04% 67,20% INTERAMERICAN ,70 8,9550 8,9014 8,9461 0,03% 12,71% INTERAMERICAN ,21 11, , ,1989-0,03% 44,81% INTERAMERICAN ,53 12, , ,3836-0,08% 36,78% INTERAMERICAN ANA ,16 3,3972 3,3300 3,3636-0,03% 53,02% INTERAMERICAN ,01 30, , ,5349-0,10% -1,70% INTERAMERICAN ,49 15, , ,9240-0,29% 8,82% INTERAMERICAN ,66 11, , ,2596 0,01% 15,86% EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ,35 2,9895 2,9596 2,9895-0,11% 9,09% EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ,34 3,5411 3,5057 3,5411-0,07% 14,05% ASSET MANAGEMENT (.: ), URL: ,3 8, , , , , BLUE CHIPS ,01 4,2504 4,2079 4,2504-0,04% 34,09% NBGAM ETF..-.(1) ,03 9,3070 9,3070 9,3070 1,79% 33,70% ,58 8,6937 8,6068 8,6937 0,00% 41,13% ,92 5, , , ,44037E-05 0, / ,18 10, , ,2567 0,01% 42,81% EUROBOND ,63 6,4395 6,4395 6,4395 0,00% 21,57% GLOBAL TITANS ,64 2,8111 2,7830 2,8111-0,29% -2,91% ,70 4,6414 4,5950 4,6414-0,57% -12,18% NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - (1) ,85 8,2255 8,2255 8,2255 0,16% 55,44% USD BOND ,02 5,8002 5,8002 5,8002-0,11% 16,20% DELTA BONUS - / ,03 8,9394 8,5137 8,5137 0,05% 22,51% SMALL CAP ,23 1,1723 1,1606 1,1723-0,04% 55,35% ,28 2,6992 2,6722 2,6992-0,05% 18,98% ,84 10, , ,9990-0,07% 18,65% MONEY PLUS ,85 12, , ,1701 0,03% 2,70% (USD) ,85 11, , ,7591-0,05% 15,41% SYNTHESIS BEST BLUE - FOF ,41 10, , ,7858-0,01% 4,94% SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ,98 9,5031 9,4081 9,5031-0,05% 6,53% SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ,21 9,1257 9,0344 9,1257-0,09% 8,39% SYNTHESIS BEST RED - FOF ,64 9,0409 8,9505 9,0409-0,17% 10,96% (.: ), URL: (EUR) ,81 8, , , , , EUROBOND ,79 1,5259 1,4129 1,4129-0,13% -30,47%.(..) ,53 4,0339 3,8772 3,9164-0,04% 53,35% EUROPEAN OPPORTUNITIES ,25 1,8182 1,7475 1,7652-0,08% 21,60% EMERGING MARKETS OPPORTUN ,04 2, , , , , GLOBAL OPPORTUNITIES (..) ,71 3,0585 2,9541 2,9839-0,22% 15,30% AMERICAN OPPORTUNITIES ,70 3,1060 2,9853 3,0155-0,55% 6,70% INVESTMENT GRADE (EUR) ,10 4,0838 4,0234 4,0234-0,02% 12,52% HIGH YIELD (EUR) ,52 3,5877 3,5347 3,5347 0,03% 17,74%. EUROINVEST ,99 1,2032 1,1141 1,1141-0,03% 36,80% HSBC ( ) (.: ), URL: HSBC ,7 5, ,8117 5, ,44122E 05 0, HSBC ,16 2,0285 2,0184 2,0184 0,00% 0,69% HSBC ,40 24, , ,1715 0,01% 18,92% HSBC AMERICAN EQUITY ,51 2,8195 2,7440 2,7440-0,57% 9,62% HSBC ,5 5, ,9033 4, , , HSBC ,33 3,1169 3,0335 3,0335-0,19% 14,48% HSBC ,34 4,3317 4,2782 4,2782-0,10% 3,21% HSBC ,04 6,8255 6,6917 6,6917-0,10% 7,81% ING (.: ), URL: ING / ,28 5, ,4845 5, , , ING / ,62 2,0864 2,0556 2,0556-0,01% 18,87% ING / ,70 5,3906 5,3906 5,3906-0,01% -0,52% INTERNATIONAL (.: ), URL: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,00% 0,00% INTERNATIONAL INTERNATIONAL ,63 2,3216 2,1889 2,2110-0,11% -6,34% INTERNATIONAL ,03 6,7943 6,7435 6,7774 0,52% 4,88% INTERNATIONAL ,19 1,8611 1,7548 1,7725-0,15% 26,84% ASSET MANAGEMENT (.: ) EURO BOND PREMIUM ,7 2, , , , , DUAL STRATEGY ,43 2,4051 2,3931 2,4051-0,12% -6,61% LIBOR RETURN (USD) ,56 5,1384 5,1127 5,1384-0,01% 7,43% ,82 5, , , , , , , , , , EURO BALANCED PREMIUM ,18 1,5110 1,5034 1,5110-0,11% -8,11% Y FUND OF FUNDS METOXIKO ,36 3, , , , , Y FUND OF FUNDS MIKTO ,91 3,3469 3,3302 3,3469-0,18% 9,24% Y EURO EQUITY PREMIUM ,34 3,2378 3,2216 3,2378-0,10% 7,93% MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT (.: ), URL: MARFIN ,52 1, , , , ,50649 MARFIN ,77 3,7371 3,5195 3,6283 0,08% 8,41% MARFIN GLOBAL ,95 1,6210 1,5266 1,5738-0,21% 11,02% MARFIN SMART CASH ,35 4,3060 4,2632 4,2846 0,03% 4,66% MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ,13 3, , , , ,07746 MARFIN / EURO HEDGED FOFs ,37 3,0121 2,8367 2,9244-0,07% 13,38% MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FOFs ,6 0, , , ,0011 0,04872 MARFIN GLOBAL STRATEGY FOFs ,89 0,1937 0,1825 0,1881 0,00% 4,04% MARFIN EMERGING ,37 2,8160 2,6520 2,7340-0,04% 5,35% MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ,05 3,2780 3,0870 3,1825-0,01% 10,23% MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ,74 4, , , , ,10793 METLIFE ALICO (.: ), URL: ALICO ,49 18, , ,6598-0,11% 7,55% ALICO ,76 13, , ,3608 0,04% 3,75% ALICO ,30 9,0719 8,5535 8,6399-0,03% 32,15% ALICO ,51 14, , ,3889-0,28% 4,33% ALICO MIKTO ,45 18, , , , , MIKTO ,91 12, , ,2426-0,14% 6,51% MIKTO ,16 12, , , , , BETA GLOBAL MIKTO ,72 6,2824 6,0976 6,1592-0,22% 22,36% ALICO E ,55 14, , ,7623-0,10% 10,25% ALICO ,37 11, , ,7122-0,11% -1,50% ALICO ,71 3, , , ,53072E-05 0, ALICO.. & ,13 6,6532 6,2730 6,3364-0,03% 71,59% ALICO FTSE-20 INDEX FUND ,16 1,8494 1,7437 1,7613-0,01% 20,25% CITI FUND ,74 6,3969 6,3024 6,3024 0,03% 35,50% ,27 1,0419 1,0067 1,0067-0,02% 35,35% ALICO ,49 4,1886 3,9492 3,9891-0,13% 4,19% PROTON GREEK RECOVERY FUND ,78 4,7362 4,5085 4,5540-0,02% 43,99% PROTON ,90 3,6134 3,4380 3,5082-0,01% 38,38% PROTON ,16 8,2451 8,0421 8,1233 0,03% 22,37% ,44 1,3300 1,2660 1,2788-0,03% 32,83% ALICO FUND OF FUNDS ,04 3,7216 3,5090 3,5444-0,10% 10,70% ALICO FUND OF FUNDS ,58 13, , ,4700-0,14% -4,87% ALICO FUND OF FUNDS ,63 10, , ,1039-0,07% 8,11% MILLENNIUM (.: ), URL: MILLENNIUM EURO PLUS / ,73 8, , ,6928 0, ,00108 MILLENNIUM VALUE PLUS ,26 2,2063 2,1197 2,1630 0,02% 21,31% MILLENNIUM BLUE CHIPS ,89 0, , ,8314-0, ,31634 MILLENNIUM EUROZONE ,27 1,9321 1,8033 1,8401-0,10% 10,94% MILLENNIUM MID- CAP ,08 1, , ,3685 0, ,67421 MILLENNIUM AMERICA US ,37 2,4737 2,3088 2,3559-0,49% 3,01% MILLENNIUM CHINA GROWTH ,29 3, , ,2946 0, ,10542 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ,14 2,3007 2,1473 2,1911-0,15% 50,14% MILLENNIUM FUND OF FUNDS ,63 2,4767 2,3116 2,3588-0,04% 8,30% PROBANK (.: ), URL: PROBANK ,1 4,0369 4, , , , PROBANK ,46 3,5973 3,5703 3,5973 0,03% 56,81% PROBANK ,06 1,7226 1,7054 1,7226-0,01% 33,11% N.P. INSURANCE ,85 1,4699 1,4567 1,4626-0,01% 71,51% ASSET MANAGEMENT (.: ), URL: / ,46 4, , ,2174 0, , / ,37 0, , ,5274-0, , / ,18 1, , ,6611 6,02047E-05 0, / ,76 4,7052 4,7052 4,7052 0,03% -5,48% / ,32 10, , ,5188 0, , / ,83 5, , , , ,6715 / ,79 3,8419 3, ,8039 0, , / ,22 3,8343 3,7583 3,7963 0,01% 27,55% FUND OF FUNDS ,06 9,9464 9,7259 9,7994-0,03% 10,97% FUND OF FUNDS ,73 10, , ,6126-0,03% 8,75% FUND OF FUNDS ,63 11, , ,0639-0, , (.: ), URL: (EUR) ,9 2,7355 2,7355 2, , , ,41 2,2582 2,2526 2,2582 0,03% 72,67% ,57 1, , , , , ,03 0,6032 0,5972 0,6002-0,03% 27,73%.. EUROPLUS ,64 3, , , ,43154E 05 0, ,69 3,7437 3,7065 3,7251 0,04% 2,60% ,95 6,2298 6,2298 6, , , HIGH YIELD ,34 3,4303 3,4098 3,4183 0,03% 34,43% AAAB ,19 5,6110 5,6110 5,6110 0,01% -5,14%

9 ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 28 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2012 ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÉÓ ÃÅÍÉÊÇ 9 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Το Υπουργείο Οικονομικών προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό σε ΕΥΡΩ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών ΗΥ, πλην χάρτου, για τις ανάγκες του Υπουργείου Οικονομικών, αριθ. Διακήρυξης Δ5Β ΕΞ2012/ , προϋπολογισθείσας δαπάνης # ,00# ΕΥΡΩ πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και τις περί Κρατικών Προμηθειών, διατάξεις, στον 1 όροφο, γραφείο 111 του κτιρίου του Υπουργείου Οικονομικών επί των οδών Πειραιώς & Κολωνού 2, Αθήνα. Από το Τμήμα Α! της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης (Πειραιώς & Κολωνού 2, 1 ος όροφος, (γραφείο 108) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν αντίγραφο της διακήρυξης καθώς και κάθε σχετική πληροφορία (τηλέφωνο ). Αθήνα Η Προϊσταμένη της Δ/νσης α.α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 13/2012 τιμή, για την προμήθεια ανταλλακτικών συγκροτήματος «ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΕΡΑ ΑΕΡΟΒΑΛΒΙΔΩΝ - ΦΥΣΟΥ- ΝΩΝ», προϋπολογισθείσας δαπάνης ,46 πλέον του αναλογούντος Ο διαγωνισμός θα γίνει την 18/02/ 2013, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα :. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 12/2012 τιμή, για την προμήθεια ανταλλακτικών συγκροτήματος «ΦΡΕΝΑ ΤΑ- ΜΠΟΥΡΑ», προϋπολογισθείσας δαπάνης ,24 πλέον του αναλογούντος Ο διαγωνισμός θα γίνει την 6/03/2013, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/2012 ÐÑÏÌÇÈÅÉÅÓ τιμή, για την προμήθεια ανταλλακτικών συγκροτήματος «ΑΕΡΜΠΙ- ΕΣΤΗ», προϋπολογισθείσας δαπάνης ,81 πλέον του αναλογούντος Ο διαγωνισμός θα γίνει την 14/02/ 2013, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 9/2012 κριτήριο για την προμήθεια ανταλλακτικών συγκροτήματος «ΚΥΚΛΩΜΑ ΦΥΣΙ- ΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, προϋπολογισθείσας δαπάνης ,10 πλέον του αναλογούντος Ο διαγωνισμός θα γίνει την 8/02/2013, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8/2012 κριτήριο για την προμήθεια ανταλλακτικών συγκροτήματος «ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΠΕΚ ΣΩ- ΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΔΕΞΑΜΕ- ΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ», προϋπολογισθείσας δαπάνης ,64 πλέον του αναλογούντος Ο διαγωνισμός θα γίνει την 6/02/2013, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7/2012 τιμή, για την προμήθεια ανταλλακτικών συγκροτήματος «ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Λ/ Φ RENAULT - IRISBUS», προϋπολογισθείσας δαπάνης ,83 πλέον του αναλογούντος Ο διαγωνισμός θα γίνει την 11/03/ 2013, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6/2012 τιμή, για την προμήθεια ανταλλακτικών συγκροτήματος «ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Λ/Φ SOLARIS VOLVO NEOPLAN MERCEDES, προϋπολογισθείσας δαπάνης ,93 πλέον του αναλογούντος Ο διαγωνισμός θα γίνει την 4/03/2013, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10/2012 τιμή, για την προμήθεια ανταλλακτικών συγκροτήματος «ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥ- ΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ», προϋπολογισθείσας δαπάνης ,40 πλέον του αναλογούντος Ο διαγωνισμός θα γίνει την 12/02/ 2013, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 15/2012 τιμή, για την προμήθεια ανταλλακτικών συγκροτήματος «ΠΙΣΩ ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ», προϋπολογισθείσας δαπάνης ,93 πλέον του αναλογούντος Ο διαγωνισμός θα γίνει την 22/02/ 2013, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 16/2012 τιμή, για την προμήθεια ανταλλακτικών συγκροτήματος «ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥ- ΞΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ», προϋπολογισθείσας δαπάνης ,47 πλέον του αναλογούντος Ο διαγωνισμός θα γίνει την 26/02/ 2013, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 17/2012 τιμή, για την προμήθεια ανταλλακτικών συγκροτήματος «ΜΙΖΑ ΔΥ- ΝΑΜΟ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,03 πλέον του αναλογούντος Ο διαγωνισμός θα γίνει την 28/02/ 2013, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 18/2012 κριτήριο για την προμήθεια OIKOΛΟΓΙΚΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ (ΦΡΕΟΝ) R134a ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΕ- ΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΗΣ Ο.Σ.Υ. Α.Ε.», προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 πλέον του αναλογούντος Ο διαγωνισμός θα γίνει την 4/02/2013, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 19/2012 τιμή, για την προμήθεια ΑΝΤΙΨΥ- ΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ (ΑΔΙΑΛΥΤΟ) ΚΙΝΗ- ΤΗΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟ- ΛΟΥ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΗΣ Ο.ΣΥ. Α.Ε.», προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 πλέον του αναλογούντος Ο διαγωνισμός θα γίνει την 31/01/ 2013, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 20/2012 τιμή, για την προμήθεια ΤΕΜ. ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ 275/70R 22.5 TUBELESS», προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 πλέον του αναλογούντος Ο διαγωνισμός θα γίνει την 13/03/ 2013, ημέρα TETAΡΤΗ και ώρα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 34/2012 κριτήριο για την προμήθεια ΥΔΑΤΩΔΟΥΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΥΡΙΑΣ ADBLUE `H AUS32, προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 πλέον του αναλογούντος Ο διαγωνισμός θα γίνει την 1/02/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 21/2012 τιμή, για την προμήθεια 150 ΤΕΜ. ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΣΤΡΩΝ 315/60R 22.5 TUBELESS, προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 πλέον του αναλογούντος Ο διαγωνισμός θα γίνει την 19/03/ 2013, ημέρα TΡΙΤΗ και ώρα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 22/2012 τιμή, για την προμήθεια 300 ΤΕΜ. ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΣΤΡΩΝ 385/55R 22.5 TUBELESS, προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 πλέον του αναλογούντος Ο διαγωνισμός θα γίνει την 21/03/ 2013, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 23/2012 Ανακοινώνουμε ότι η Ο.ΣΥ. Α.Ε. προκηρύσσει με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ΤΕΜ. ΕΤΟΙΜΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥ- ΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΞΗΡΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 220ΑΗ», προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 πλέον του αναλογούντος Ο διαγωνισμός θα γίνει την 29/03/ 2013, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 25/2012 τιμή, για την προμήθεια ανταλλακτικών συγκροτήματος «ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ», προϋπολογισθείσας δαπάνης ,98 πλέον του αναλογούντος Ο διαγωνισμός θα γίνει την 1/04/2013, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα Ïôáí åðéèõìåßôå ç äéáêþñõîþ óáò íá êáôá ùñçèåß êáé óå ðïëéôéêþåöçìåñßäá åìåßò áíáëáìâüíïõìå áõôþí ôçí öñïíôßäá ùñßò êáìéü åðéâüñõíóç

10 ÃÅÍÉÊÇ 10 ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 28 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2012 ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÉÓ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) ÄÉÁÖÏÑÁ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πέραμα, Αρ. Πρωτ Πληροφορίες : Γεώργιος Κάκος Τηλ. : Fax : Ε-mail : URL : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου για την: Παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Εμπειρογνώμονα για την υποστήριξη του Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων στην υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αξιοποίηση των φυσιολατρικών χαρακτηριστικών των Σπηλαίων» (Ακρωνύμιο έργου: CA.V.E - Επίσημος τίτλος έργου: CAVES VIRTUAL ENVIRONMENT ) 1. Αναθέτουσα Αρχή: Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων (Ν.Π.Δ.Δ.), Οδός Σπηλαίου 19, ΤΚ Πέραμα, Ιωάννινα, Τηλ.: ( Φαξ: (+30) Πληροφορίες: Γεώργιος Κάκος, Τηλ: Προϋπολογισμός έργου: ,00, συμπεριλαμβανομένου 23% 3. Υπηρεσίες: Το έργο του Αναδόχου διακρίνεται σε τέσσερεις (4) βασικές δράσεις: Δράση 1. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη σύνταξη των αναφορών προόδου του έργου, Δράση 2. Δημιουργία περιεχομένου για τις Εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας, Δράση 3. Δημιουργία δίγλωσσου Ψηφιακού Οδηγού για τα Σπήλαια, Δράση 4. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την πιλοτική λειτουργία του Περιβάλλοντος Εικονικής Πραγματικότητας στο Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων 4. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Στην έδρα του Αναδόχου, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, και όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος της Διακήρυξης. 5. (α) Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση/κοινοπραξία αυτών που ασκούν υπηρεσίες συναφείς με τα αντικείμενα του έργου και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Ν. 2513/1997). (β). Τα Νομικά Πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την παροχή των υπηρεσιών. Καθώς επίσης και όσοι έχουν προμηθευτεί τεύχη έως Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 7. Διάρκεια του έργου: Έως 31/10/2013, όπως ορίζεται στη Διακήρυξη. 8. (α) Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από: Σπήλαιο Περάματος οδός Σπηλαίου 19, ΤΚ Πέραμα, Ιωάννινα, Τηλ.: (+30) Φαξ: (+30) διαδικτυακός τόπος www. spilaio-perama.gr, πληροφορίες: Γεώργιος Κάκος, Τηλ: , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η διάθεση του Τεύχους της Διακήρυξης γίνεται κατόπιν έγγραφης Αίτησης των Υποψηφίων, μαζί με αντίγραφο κατάθεσης ποσού 20,00 στον τραπεζικό λογαριασμό του Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων (Ν.Π.Δ.Δ.), που τηρεί στην Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, I.B.A.N. «GR », με την αιτιολογία «Για το Τεύχος της Διακήρυξης του Έργου «Παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Εμπειρογνώμονα για την υποστήριξη του Σπηλαίου Περάματος στην υλοποίηση του έργου C.A.V.E.». Στις Αιτήσεις θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία των Υποψηφίων (Επωνυμία, Διεύθυνση, Αριθμό Τηλεφώνου, Αριθμό Τηλεομοιοτυπίας, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, κλπ.). Οι Αιτήσεις Παραλαβής των Τευχών της Διακήρυξης παραλαμβάνονται και πρωτοκολλούνται από την Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο μέχρι και την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2012 και ώρα μμ. Οι Υποψήφιοι που έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα και έγκυρα, ως ανωτέρω, Αίτηση παραλαβής του Τεύχους της Διακήρυξης μπορούν να παραλαμβάνουν (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) από την επομένη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας πρωτοκόλλησης της σχετικής Αίτησής τους και από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής το Τεύχος της Διακήρυξης, αυτοπροσώπως ή μέσω κατάλληλα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους ή μέσω εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό ταχυμεταφορέα (courier), με χρέωση του παραλήπτη. Συμπληρωματικές πληροφορίες που έχουν ζητηθεί εγκαίρως, σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 10 παρ. 1 περ. γ του Π.Δ. 118/2007, με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία, θα απαντηθούν σε κάθε περίπτωση το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. (β) Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία του Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων (Ν.Π.Δ.Δ.), Οδός Σπηλαίου 19, ΤΚ Πέραμα, Ιωάννινα, (Γραφείο Πρωτοκόλλου), είτε ιδιοχείρως είτε με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) ως την , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 9. Η αποσφράγιση των κυρίως φακέλων των προσφορών γίνεται σε ανοικτή συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού, την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή την 29 η Ιανουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα μ.μ, στο Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων, Οδός Σπηλαίου 19, ΤΚ Πέραμα, Ιωάννινα, (Αίθουσα Διοίκησης Σπηλαίου Περάματος). Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 10. Εγγυήσεις: Εγγυητική συμμετοχής ύψους 2% του προϋπολογισμού του έργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 2667,90 Ευρώ. 11. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κατά 75%) και από εθνικούς πόρους (κατά 25%), μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 12. Κατ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέρονται στη διακήρυξη. 13. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, της προθεσμίας υπολογιζομένης. 14. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από τεχνικής και οικονομικής άποψης προσφορά, σύμφωνα με τη Διακήρυξη. 15. Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική 16. Ημερομηνία δημοσίευσης Διακήρυξης: Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σ οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες. 18. Τα έξοδα δημοσίευσης της προηγούμενης και της παρούσας Διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά η δημοπρασία. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κωνσταντίνος Γκόγκος Δημοτικός Σύμβουλος ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Η εξόφληση τιμολογίων θα γίνονται στους κάτωθι Λογαριασμούς Τραπεζών: EÈÍÉÊÇ 108/ ÁLPHA 104/ ÐÅÉÑÁÉÙÓ EUROBANK ÁÃÑÏÔÉÊÇ AðáñáéôÞôùò íá áíáãñüöåôáé ï áñéèìüò ôïõ ôéìïëïãßïõ êáé ü é ôï üíïìá ôïõ êáôáèýôïõ. ΑΔΑ : Β4Μ7ΩΞΕ-ΨΘΖ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Π. ΦΑΛΗΡΟΥ Π.ΦΑΛΗΡΟ, ΑΡ.ΠΡΩΤ Περίληψη της με αρ. 355/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη λήψη απόφασης για τον ορισμό τιμής χρέωσης για τη χρήση της αίθουσας γυμναστικής (μετά οργάνων), που βρίσκεται στο βόρειο χώρο των εγκαταστάσεων (στο χώρο του στίβου). ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ Σήμερα την 7η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αρ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθ. 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθ. 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Ν. 3463/06 ( Δ.Κ.Κ. ), τη με αρ. 121/2012 Απόφαση του Νομικού Προσώπου του ΠΟ.Α.ΚΕ., αποφασίζει κατά πλειοψηφία : α)τον ορισμό τιμής χρέωσης για την χρήση της αίθουσας γυμναστικής (μετά οργάνων), που βρίσκεται στο βόρειο χώρο των εγκαταστάσεων (στο χώρο του στίβου), του ΠΟ.Α.ΚΕ. ως εξής: Η ΧΡΗΣΗ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΧΡΕΩΣΗ: ΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΙΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΡΙΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΔΗΜΟΤΕΣ ΕΞΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ Και β) την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Νομικού Προσώπου του ΠΟ.Α.ΚΕ να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 355/2012. Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 71 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΙΔΗΣ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ ΑΔΑ : Β4Μ7ΩΞΕ-ΟΞΚ Περίληψη της με αρ. 354/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη λήψη απόφασης για δωρεάν χρήση υπηρεσιών του ΠΟΑΚΕ για τη χρήση των αθλητικών του εγκαταστάσεων από απόρους. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ Σήμερα την 7η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αρ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθ. 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθ. 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Ν. 3463/06 ( Δ.Κ.Κ. ), τη με αρ. 119/ 2012 Απόφαση του Νομικού Προσώπου του ΠΟ.Α.ΚΕ., αποφασίζει ομόφωνα α)τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών του ΠΟ.Α.ΚΕ., για τη χρήση των αθλητικών του εγκαταστάσεων, στους απόρους και β) την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Ν.Π. του ΠΟ.Α.ΚΕ. να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 354/2012. Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 71 του Ν. 3852/2010. (http:// ). Π.ΦΑΛΗΡΟ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10, Τ.Κ: Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη Χριστίνα Τηλ.: , 129 Fax: Αρ.Πρωτ: ΑΔΑ: Β4ΜΓΩΚΑ-Ξ6Ω ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ. 1. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται η Παρασκευή 11/1/2013, και ώρα από 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Νίκαιας (Παλαιό Δημαρχείο, 1ος όροφος, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου). 2. Προϋπολογισμός. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται και δεν θα ξεπεράσει το ποσό των εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ ,00 (συμπ/νου 23%). 3. Διάρκεια σύμβασης. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης. 4. Διαδικασία ανάθεσης, διαδικασία αξιολόγησης και κριτήρια επιλογής του αναδόχου. Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά ανά κωδικό είδους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος διακήρυξης. 6. Προθεσμία υποβολής προσφορών. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν αφού πρωτοκολληθούν, κατά την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 11/1/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 10:00-10:30 7. Απαιτούμενες εγγυήσεις. Όπως αναλυτικά αναφέρονται στη Διακήρυξη Δημάρχου. 8. Πληροφοριακά στοιχεία. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή των τεχνικών απαιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Οικονομικής Πληροφόρησης & Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής (Π.Τσαλδάρη 10, 3ος όροφος) τηλ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, επίσης θα βρίσκονται αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaiarentis.gov.gr). Ημερ:24/12/2012 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΡΓΟ: Εργασίες Αποκομιδής των Ανακυκλώσιμων Στερεών Απορριμμάτων στην Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων του Δήμου της Κέρκυρας Αρ. Πρωτ. 705/ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Εργασίες Αποκομιδής Ανακυκλώσιμων Στερεών Απορριμμάτων στην Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων του Δήμου της Κέρκυρας Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για τις υπηρεσίες διαχείρισης των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων του Δήμου της Κέρκυρας σύμφωνα με το ΠΔ 28/80 του Ν. 3731/ 08,του Π.Δ. 60/2007, του Ν. 3852/10, του Νόμου υπ αριθμ. N Α /6/2011,του Ν και τον Ν.3463/ 2006, με τίτλο: «Εργασίες Αποκομιδής των Ανακυκλώσιμων Στερεών Απορριμμάτων στην Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων του Δήμου της Κέρκυρας>>, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών για ένα ( 1 ) έτος ( 12 μήνες ) από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισμού ,00 πλέον ,00, τελικός προϋπολογισμός ,00. Οι εργασίες αποκομιδής, που αφορούν τον Διαγωνισμό, θα χρηματοδοτηθούν από ίδια έσοδα του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Ν. Κέρκυρας από τον Κ.Α Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης της εργασίας και ανέρχεται σε Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 17/01/2013, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα έναρξης 11:00 στα γραφεία του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας στην Νικηφόρου Θεοτόκη 154 Κέρκυρα Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β) Συνεταιρισμοί & γ) Ενώσεις οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά. και που πληρούν τα κάτωθι : Ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα του αντικειμένου του διαγωνισμού. Διαθέτουν Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς, μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων από την Αρμόδια Εκδίδουσα Αρχή. Διαθέτουν ιδιόκτητες εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης και μεταφόρτωσης ΑΣΑ στην Κέρκυρα, νόμιμα αδειοδοτημένες. Οι εγκαταστάσεις αυτές θα πρέπει να διαθέτουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την νομιμότητα της λειτουργίας των. Διαθέτουν ( 5 ) πέντε τουλάχιστον ιδιόκτητα απορριμματοφόρα κλειστού τύπου εξοπλισμένα με σύστημα συμπίεσης ( τύπου μύλου ή πρέσας ) και χωρητικότητας 16 μ3 τουλάχιστον έκαστο. Την απαιτούμενη εγγραφή σε μητρώα του Υπουργείου. Επίσης θα πρέπει να προσκομιστεί Υπεύθυνη δήλωση ότι πρόκειται να διαθέσουν τα συλλεγόμενα ανακυκλώσιμα απόβλητα της Δ.Ε. Κερκυραίων στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) στο Τεμπλόνι στην Κέρκυρα. Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει εξασφαλίσει νόμιμο χώρο στάθμευσης των απορριμματοφόρων του όταν αυτά δεν λειτουργούν, να μας τον προσδιορίσει και να προσκομίσει τοπογραφικό διάγραμμα. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Δ/νση Νικηφόρου Θεοτόκη 154, Κέρκυρα (τηλέφωνο: ). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΣΥ.ΔΙ. Σ.Α.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ιωάννης Τρεπεκλής Δήμαρχος Κέρκυρας ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ) ΠΕΡIΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1. Τo ΚΕΠΕ, σύμφωvα με τηv αριθμ. 983/ απόφαση τoυ Πρoέδρoυ τoυ Δ.Σ. & Επιστημovικoύ Διευθυvτή, πρoκηρύσσει τηv πλήρωση, μετά από κρίση ειδικoύ Συμβoυλίoυ, δύο (2) κεvών oργαvικών θέσεων Ερευνητών Β βαθμίδας, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: α) Μία θέση Β Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Αγορά Εργασίας και Εκπαίδευση». β) Μία θέση Β Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση Μακροοικονομικών Εξελίξεων και Πολιτικής με έμφαση στις Επενδύσεις». Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν για κάποια από τις ανωτέρω θέσεις όσοι εκ του υπηρετούντος ερευνητικού προσωπικού έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις για προαγωγή και όσοι άλλοι έχουν τα κατά νόμο προσόντα για διορισμό, σύμφωνα με το Π.Δ. 94/2000 (απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα). Οι υποψήφιοι καλoύvται vα υπoβάλλoυv στη Διεύθυvση Διoικητικoύ τoυ ΚΕΠΕ (Αμερικής 11 3ος όροφος, γραφείο 302, τηλ και ), μέσα σε απoκλειστική πρoθεσμία τριάvτα (30) ημερώv από τηv επoμέvη της τελευταίας δημoσίευσης της παρoύσας στov ημερήσιo τύπo σχετική αίτηση καθώς και τα απαιτoύμεvα δικαιoλoγητικά. Περισσότερες πληρoφoρίες και τo πλήρες κείμεvo της πρoκήρυξης παρέχovται από τη Διεύθυvση Διoικητικoύ τoυ ΚΕΠΕ, στηv παραπάvω διεύθυvση. Αθήvα, 19 Δεκεμβρίου 2012 Καθηγητής Παναγιώτης Κορλίρας Πρόεδρoς τoυ Δ.Σ. και Επιστημovικός Διευθυvτής ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. πρωτ.: Γ Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας υπ αριθμ. 238/ της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο «Αξιολόγηση Σωματικής Διάπλασης, Διατροφικών συνηθειών και Σωματικής Δραστηριότητας» και ΚΕ 222, το οποίο χρηματοδοτείται από ιδιωτικό φορέα, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με επτά (7) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου. Αναλυτικότερα: 1) Ένα (1) Πτυχιούχο Διαιτολογίας Διατροφής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αντιστοίχου τμήματος της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ) κάτοχο Διδακτορικού Τίτλου για τα κάτωθι έργα: αξιολόγηση διατροφικών συνηθειών παιδιών (ημερολόγια καταγραφής τροφίμων ερωτηματολόγια συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων β) συντονισμό του έργου της αξιολόγησης των διατροφικών συνηθειών γ) επεξεργασία των δεδομένων της διατροφικής αξιολόγησης δ) δημιουργία υλικού διατροφικής αγωγής και διατροφικής αξιολόγησης ε) συγγραφή αναφορών πορείας υλοποίησης έργου 2) Ένα (1) Πτυχιούχο Διαιτολογίας Διατροφής ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αντιστοίχου τμήματος της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ), κάτοχο Διδακτορικού Τίτλου για το κάτωθι έργα: αξιολόγηση διατροφικών συνηθειών παιδιών (ημερολόγια καταγραφής τροφίμων ερωτηματολόγια συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων β) επεξεργασία των δεδομένων της διατροφικής αξιολόγησης 3) Ένα (1) Πτυχιούχο Διαιτολογίας Διατροφής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αντιστοίχου τμήματος της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ) κατόχου Μεταπτυχιακού Τίτλου, για το κάτωθι έργο: αξιολόγηση διατροφικών συνηθειών παιδιών (ημερολόγια καταγραφής τροφίμων ερωτηματολόγια συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων) 4) Ένα (1) Πτυχιούχο Διαιτολογίας Διατροφής ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αντιστοίχου τμήματος της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ), για το κάτωθι έργα: α) αξιολόγηση διατροφικών συνηθειών παιδιών (ημερολόγια καταγραφής τροφίμων ερωτηματολόγια συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων β) επεξεργασία των δεδομένων διατροφικής αξιολόγησης 5) Ένα (1) Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αντιστοίχου τμήματος της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ), κάτοχο Διδακτορικού Τίτλου με ειδικότητα στην Αθλητική Διατροφή, για τα κάτωθι έργα: αξιολόγηση ερωτηματολογίων φυσικής δραστηριότητας παιδιών και αξιολόγησης σωματομετρικών δεικτών 6) Ένα (1) Πτυχιούχο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αντιστοίχου τμήματος της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ), για το κάτωθι έργο: εφαρμογή προγράμματος διατροφικής αγωγής σε μαθητές δημοτικού 7) Ένα (1) Πτυχιούχο Διαιτολογίας Διατροφής ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αντιστοίχου τμήματος της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ) κάτοχο Μεταπτυχιακού Τίτλου, για το κάτωθι έργο: επεξεργασία δεδομένων σωματομετρικών δεδομένων και δεδομένων διατροφικής αξιολόγησης Η διάρκεια των ανωτέρω συμβάσεων έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2013. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους με οποιοδήποτε τρόπο αρκεί να περιέλθουν στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (το οποίο λειτουργεί από 10:00 έως 12:00 μ.μ.- από Δευτέρα έως Παρασκευή - Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα) το αργότερο μέχρι τις 10/1/2013 και ώρα 12:00μμ. Πληροφορίες κα Καραθάνου τηλ Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης θα αναρτηθεί στους ιστοχώρους της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (sites.diavgeia.gov.gr/hua) και του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (galaxy. hua.gr/~elke) Αθήνα, 21/12/2012 Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου Λάμπρος Συντώσης, Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών ANAΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ Β4ΜΕΟΡ05-2Ξ7 Αριθμ. Πρωτ.: 6733 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Πρόεδρος του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί του τιμολογίου συντεταγμένου από τον Ε Δ.Σ.Ν.Α., για την εκτέλεση εργασιών που αφορούν την «Συντήρηση και επισκευή προωθητήρων», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Λ., `Αντερσεν 6 & Μωραϊτη 90 την 9η/01/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την και λήξης την Προσφορές μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που είναι πάροχοι υπηρεσιών. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 5% επί της καθαρής αξίας της προϋπολογιζόμενης δαπάνης χωρίς το, ήτοι ποσού # #. Πληροφορίες και έντυπα σχετικά με το διαγωνισμό θα δίνονται στα γραφεία του Ε.Δ. Σ.Ν.Α. από το Τμήμα Προμηθειών κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλέφωνα Αθήνα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

11 ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 28 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2012 ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÉÓ ÃÅÍÉÊÇ 11 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10, Τ.Κ: Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη Χριστίνα Τηλ.: , 129 Fax: Αρ.Πρωτ: ΑΔΑ: Β4ΜΓΩΚΑ-1Ο6 ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ. 1. Αναθέτουσα Αρχή. Δήμος Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, οδός Π. Τσαλδάρη 10,Νίκαια, Τ.Κ , τηλ & -129, Fax , ιστοσελίδα gov.gr. 2. Προϋπολογισμός. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται και δεν θα ξεπεράσει το ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων σαράντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών ,55 (συμπ/νου 23%). 3. Διάρκεια σύμβασης. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης. 4. Διαδικασία ανάθεσης, διαδικασία αξιολόγησης και κριτήρια επιλογής του αναδόχου. Οι προμηθευτές δύνανται να συμμετάσχουν στο σύνολο ή σε μέρος της προμήθειας. Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμό με τιμή ανά κωδικό είδους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος διακήρυξης. 5. Προθεσμία υποβολής προσφορών. Ορίζεται η 21/01/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30, όπως αναλυτικά αναφέρονται στη Διακήρυξη Δημάρχου. 6. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών. Ημερομηνία αποσφράγισης και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, από την αρμόδια επιτροπή ορίζεται η 22/01/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγιστούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και την έγκρισή τους από την Οικονομική Επιτροπή και ημερομηνία αποσφράγισης τους ορίζεται η 29/01/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 7. Απαιτούμενες εγγυήσεις. Όπως αναλυτικά αναφέρονται στην Διακήρυξη Δημάρχου. 8. Πληροφοριακά στοιχεία. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή των τεχνικών απαιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Οικονομικής Πληροφόρησης & Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής (Π.Τσαλδάρη 10, 3ος όροφος) τηλ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, επίσης θα βρίσκονται αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaiarentis.gov.gr). Ημερ:24/12/2012 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Αριθμ. πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, λαμβάνοντας υπόψη του: 1. Τις δ/ξεις των άρθρων 103 & 209 του Ν.3463/ Τις Δ/ξεις του άρθρου 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4,5 & 6 της υπ. αριθμ / 93 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) 3. Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/ Την υπ αρ /06 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1503 Β/ ) περί παροχής μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και μέτρων προληπτικής ιατρικής. 4. Τον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙ- ΑΣ», προϋπ. Δαπάνης ,00, συμπεριλαμβανομένου 23 % με ÐÑÏÌÇÈÅÉÅÓ κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για το προσωπικό του Δήμου μας. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ασπροπύργου που βρίσκεται στη Λ. Δημοκρατίας 18, στις 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ημέρα ΤΕΤΑΡ- ΤΗ και ώρα 11:00 με ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών την 11:30 Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, υποβάλλεται μαζί με την προσφορά Εγγυητική συμμετοχής για το ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το 23 %, ήτοι 6.160,00. Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τους όρους της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( τηλ.: από το αρμόδιο γραφείο της ΜAΛΙΑΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ασπρόπυργος 24/12/2012 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ ΑΔΑ: Β4Μ146906Ι-ΥΜΓ ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Περίληψης Προκήρυξης για την προμήθεια «ΠΛΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ» για το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ». Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» διενεργεί Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «ΠΛΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙ- ΚΕΣ» με αριθμό διακήρυξης για χρονικό διάστημα ενός έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα χιλιάδων ευρώ ( ) με ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Θεσσαλονίκη στις ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Εθνικής Αντίστασης 161 Τ.Κ τηλ.: Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14.00μ.μ. Η δαπάνη των διαγωνισμών θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. Γλώσσα υποβολής των προσφορών: η Ελληνική γλώσσα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν την διακήρυξη τριάντα ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 έως 13:00 Η διακήρυξη θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (Εθνικής Αντιστάσεως 161, Θεσσαλονίκη, ΤΚ και στο τηλ.: , fax: ) αρμόδιοι υπάλληλοι Παμπουκίδης Νεόφυτος- Ευθυμιάδου Νόνα. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: Β4ΜΛΟΡ1Ο-Δ2Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 20/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ αριθμ. 684/ (ΑΔΑ: B4ΣΤΟΡ1Ο-ΞΛΕ) Απόφασης, προκηρύσσει Α Επαναληπτικό Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Οξυγόνου για τις ανάγκες των Νοσοκομείων 1) Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, 2) Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, 3) Γ.Ν. Κομοτηνής «Σισμανόγλειο», εποπτείας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού οχτακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ( ,00 ) με. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα 14:00 μ.μ. Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου) και του Ν.3886/ 2010 (Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4055/ Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ , αρμόδιοι υπάλληλοι: Λασκαρίδης Ηλίας, Κουρτέση Αθηνά, Δ/νση: Αριστοτέλους 16, Τηλ.2313/ , FAΧ 2313/ ). Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το Τμήμα Προμηθειών (6ος όροφος, ασανσέρ Α ) έναντι απόδειξης με την καταβολή του ποσού των 10,00 στο Λογιστήριο (5ος όροφος, ασανσέρ Α ) της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr). Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει το ως άνω ηλεκτρονικό μέσο για την ενημέρωσή του και κατ επέκταση την εκδήλωση ενδιαφέροντός του, με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει με τα στοιχεία του (π.χ. Επωνυμία, Διεύθυνση, αριθμ. Τηλεφώνου, αριθμ. Μηχ. Τηλεομοιοτυπίας, account κ.τ.λ.) την αναθέτουσα αρχή, ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων. Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Δ/ξης στην Ε.Ε.Ε.Κ.: Θεσσαλονίκη, Ο Διοικητής της 4ης Yγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Ν. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Αριθμ. Πρωτ. O/4634 ΑΔΑ: Β4ΜΛ46Ψ8ΧΙ-7ΡΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ. Τ.Ε.) προκηρύσσει, σύμφωνα με την αριθ. 96/ (θέμα 2.4) Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής της με ΑΔΑ: Β4ΣΙ46Ψ8ΧΙ-ΘΚ9, δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέση χονδρική τιμή πώλησης, όπως αυτή διαμορφώνεται από την Περιφέρεια Αττικής, για την ανάδειξη αναδόχου για τη προμήθεια λίτρων περίπου πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Σχολής στο Μαρούσι, προθεσμίας διενέργειας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης (περίληψη διακήρυξης), στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό τύπο (στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών θα ληφθεί υπόψη η τελευταία), προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού εκατό χιλιάδων ευρώ ( ,00) συμπεριλαμβανομένου και του για το έτος 2013, που θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Α.Σ.ΠΑΙ. Τ.Ε. οικ. έτους 2013, ΚΑΕ 1611Α. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις ημέρα Τρίτη και ώρα (λήξη επίδοσης προσφοράς) από αρμόδια επιτροπή στην αίθουσα συσκέψεων της Διοικούσας Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στο Μαρούσι Αττικής (Σταθμός ΕΙΡΗΝΗ ΗΣΑΠ, Ηράκλειο Αττικής, ΤΚ 14121). Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής είναι 5% επί της προϋπολογισθείσης αξίας συμπεριλαμβανομένου και του ανάλογου. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο τηλ.: fax: Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι (Σταθμός ΕΙΡΗΝΗ ΗΣΑΠ, Ηράκλειο Αττικής, ΤΚ 14121) με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι u945 αυτές θα περιέλθουν στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι στις ημέρα Δευτέρα, και μέχρι την μ.μ.. H προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για την περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν οι ίδιοι αυτοπροσώπως και καταθέσουν τις προσφορές τους στην Υπηρεσία (δηλαδή στην περίπτωση αυτή οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην Υπηρεσία μέχρι την ημέρα Τρίτη και ώρα (λήξη επίδοσης προσφοράς). Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης, στο πλαίσιο διενέργειας αρχικού, επαναληπτικού διαγωνισμού ή και οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας απαιτηθεί για την ανάδειξη του αναδόχου στον Ελληνικό τύπο θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να πάρουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Α.ΣΠΑΙ.Τ.Ε., τηλ , κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα μέχρι μ.μ. (πληροφορίες Χρήστος Μαραγκός). Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης και στην ιστοσελίδα της Σχολής, στη διεύθυνση www. aspete.gr. Αμαρούσιο O Πρόεδρος της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ιωάννης Χρυσουλάκης Καθηγητής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΑΡΙΘ: 22/2012 Ανακοινώνουμε ότι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟ- ΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ» προκηρύσσει Διεθνή Τακτικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥ- ΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟ- ΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ» (ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟ- ΠΛΙΣΜΟΥ) με αριθμό Δ/ξης 22/2012 για τις ανάγκες του Γ.Ν.Η «ΒΕΝΙΖΕ- ΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ». Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες, δικαιολογητικά όπως και κάθε άλλη πληροφορία αναφέρεται στη Δ/ξη 22/2012 Κριτήριο κατακύρωσης : ΣΥΜΦΕΡΟ- ΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προϋπολογισμός : ,00 με ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 1359 του Νοσοκομείου. Ο Διαγωνισμός εγκρίθηκε με την αριθ. 6588/ Κ.Υ.Α (έγκριση Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών ΕΠΠ 2011-Πιστώσεις 2012). CPV: Τόπος παράδοσης: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Γλώσσα: Ελληνική ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Την ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και Ώρα Στο Τμήμα Γραμματείας Νοσοκομείου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Την ημέρα ΤΡΙΤΗ και Ώρα 10. στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου μας. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ Δ/ΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗ- ΝΙΚΟ ΤΥΠΟ: Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και τα είδη θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου gr απ όπου θα πρέπει να δημιουργηθεί ηλεκτρονικό αρχείο μέσω του προγράμματος Hermes Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το Ν.3548/2007 βαρύνουν τον/τους αναδόχους. Πληροφορίες: Όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00πμ έως 14μμ στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος υπάλληλος : Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ FAX Ηράκλειο 21/12/2012 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ ΑΡΙΘ: 15/2012 Ανακοινώνουμε ότι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟ- ΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ» προκηρύσσει Διεθνή Τακτικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΔΡΑ- ΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ AIDS-ΜΕΣΟ- ΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟ- ΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟ- ΠΛΙΣΜΟΥ) με αριθμό Δ/ξης 15/2012 για τις ανάγκες του Γ.Ν.Η «ΒΕΝΙΖΕ- ΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ». Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες, δικαιολογητικά όπως και κάθε άλλη πληροφορία αναφέρεται στη Δ/ξη 15/2012 Κριτήριο κατακύρωσης : ΣΥΜΦΕΡΟ- ΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προϋπολογισμός : με ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 1359 του Νοσοκομείου. Ο Διαγωνισμός εγκρίθηκε με την αριθ. 6588/ Κ.Υ.Α (έγκριση Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών ΕΠΠ 2011-Πιστώσεις 2012). CPV : Τόπος παράδοσης: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Γλώσσα: Ελληνική ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Την ημέρα ΤΡΙΤΗ και Ώρα Στο Τμήμα Γραμματείας Νοσοκομείου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Την ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και Ώρα 10. στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου μας. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ Δ/ΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Κ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ Δ/ΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗ- ΝΙΚΟ ΤΥΠΟ: Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και τα είδη θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου απ όπου θα πρέπει να δημιουργηθεί ηλεκτρονικό αρχείο μέσω του προγράμματος Hermes Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το Ν.3548/2007 βαρύνουν τον/τους αναδόχους. Πληροφορίες: Όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00πμ έως 14μμ στο ΤΜΗ- ΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος υπάλληλος : Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ FAX Ηράκλειο 21/12/2012 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Σικυωνίων προκηρύσσει δημόσιο, ανοικτό, διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος» και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., συνολικού προϋπολογισμού ,00 (συμπεριλαμβανομένου του ). Η χρηματοδότηση θα γίνει από πιστώσεις ΣΑΤΑ Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο Κορινθίας) από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών στις 12/02/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών). Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του ), ήτοι σε 7.350,00, η οποία θα πρέπει να εκδοθεί από αναγνωρισμένη Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή το ΤΣΜΕΔΕ ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την αναλυτική διακήρυξη και τα έντυπα του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Σικυωνίων, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ , , fax , (αρμόδιοι υπάλληλοι: Στούκας Νικόλαος, Τσιοκάρας Ιωάννης). Κιάτο 21/12/2012 Ο Δήμαρχος Σικυωνίων Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Σικυωνίων προκηρύσσει δημόσιο, ανοικτό, διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου φορτηγού οχήματος» και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., συνολικού προϋπολογισμού ,00 (συμπεριλαμβανομένου του ). Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο Κορινθίας) από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών στις 05/02/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών). Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του ), ήτοι σε 5.750,00, η οποία θα πρέπει να εκδοθεί από αναγνωρισμένη Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή το ΤΣΜΕΔΕ ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την αναλυτική διακήρυξη και τα έντυπα του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Σικυωνίων, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ , , fax , (αρμόδιοι υπάλληλοι: Στούκας Νικόλαος, Τσιοκάρας Ιωάννης). Κιάτο 21/12/2012 Ο Δήμαρχος Σικυωνίων Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕ-30/2 Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΜΕ ΚΑΔΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2m3 με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου με κάδο απορριμμάτων χωρητικότητας 2m3 συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας ,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας στην Πτολεμαΐδα(25ης Μαρτίου 15), στις 25/01/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδρομικά, η προθεσμία λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενεργείας 24/01/2013. Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του ) δηλαδή 7.687,50,, ισχύος τουλάχιστον έως την 26/08/ Η παραπάνω προμήθεια συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας Θράκης Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού με τα συνημμένα παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας: 25ης Μαρτίου 15, ΤΚ: από τους αρμόδιους υπαλλήλους : Π.Κεσίδου- Ε.Δεπάστα, τηλέφ: , & Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και να παραλαμβάνουν βεβαίωση παραλαβής των τευχών ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 24/12/2012 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΥΖΙΔΟΥ Ïôáí åðéèõìåßôå ç äéáêþñõîþ óáò íá êáôá ùñçèåß êáé óå ðïëéôéêþåöçìåñßäá åìåßò áíáëáìâüíïõìå áõôþí ôçí öñïíôßäá ùñßò êáìéü åðéâüñõíóç

12 ÃÅÍÉÊÇ 12 ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 28 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2012 ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÉÓ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδια: B. ΤΟΛΙΑ, Υπαστυνόμος Α Τηλέφωνο: FAX: Αριθ. Πρωτ.: 8058/1/7-μβ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 35/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ Α.Ε.Α. ΘΕΜΑ: «Αναβολή της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού της υπ αριθ. 35/2012 προκήρυξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας». Ανακοινώνουμε ότι ο ανοικτός διαγωνισμός της υπ αριθ. 35/2012 προκήρυξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, που αφορά την προμήθεια είκοσι πέντε (25) αυτοκινήτων οχημάτων ειδικής χρήσης (αυτοκινήτων μεταφοράς αστυνομικών σκύλων), προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00, συμπεριλαμβανομένου, που έχει ορισθεί να διενεργηθεί την και ώρα ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Σύμφωνα με την υπ αριθ. 8058/1/7- λε από απόφασή μας. Με νεότερη απόφαση ή ανακοίνωσή μας θα καθορισθεί η νέα ημερομηνία διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού. Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2012 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Τμήμα : Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) Τηλέφωνο : , Fax : Ηλεκτρονική Δ/νση : www. agandreashosp.gr Πληροφορίες: : Σ. Ανωγιατη Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ύστερα από: Την αρ. 23/ (θέμα 4) (θέμα 4) με ΑΔΑ: Β Λ-ΨΟΓ απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη τιμή για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛ- ΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΕ 887 CPV (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗ- ΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ) του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» συνολικού ΠΡΟ- ΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Νοσοκομείου στις ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ενώπιον επιτροπής. Λήξη προθεσμίας κατάθεσης προσφορών και ώρα 14:00 Ισχύς προσφορών: Ενενήντα (90) ημέρες ή τρεις (03) μήνες. Γλώσσα: Ελληνική. Αρ. διακήρυξης: 44 / 2011 Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: ώρα 10:00 ενώπιον επιτροπής. Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης στην Ε.Ε.Κ.: δεν απαιτείται. Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης/παράδοσης : Η διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου της Διακήρυξης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www. agandreashosp.gr Ο ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Γ.Ν.Π «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & Ε.Ν.Ν. ΘΩΡΑΚΟΣ Ν.ΕΛΛΑΔΟΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: /4250 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ Πληρ.: Ασπ. Λιναρδάκη Τηλ.:2310/ Fax:2310/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 157/2012 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι στις 18 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00-10:30 στο ÐÑÏÌÇÈÅÉÅÓ Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Bασιλ. Γεωργίου 1 Α) στην αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής (κτίριο Ε γρ.015), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, θα γίνει δημόσια ανοικτή δημοπρασία με συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια αναλωσίμων φίλτρων συστήματος αποκονίωσης απόσμησης για τις ανάγκες του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) της Δ/νσης Καθ/τας π.δ ,60 με ΦΠΑ και σύμφωνα με τις διατάξεις της 11389/93 Υ.Α. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα ασχολούνται με την κατασκευή ή την εμπορία των υπό προμήθεια ειδών γραμμένοι στα Οικεία Επιμελητήρια Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας με το, σε γραμμάτιο κατάθεσης του Τ.Π. και Δ. ή σε εγγυητική επιστολή 10μηνης ισχύος από αναγνωρισμένη Τράπεζα. Περισσότερες πληροφορίες, αλλά και τη σχετική διακήρυξη, μπορούν να ζητούν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Γραμματείας της Δ/νσης Καθ/τας του Δ.Θ., οδός Ποσειδώνος περιοχή ΜΑΚΡΟ (ΚΙΣ-Τούμπα) Πυλαία Θεσ/νίκης, αρμόδιος υπάλληλος της Γραμματείας της Δ/νσης Καθ/τας κος Θεοχάρης Καλκατζίκος τηλ. 2310/ ή ο κος Νικόλαος Ζηκόπουλος τηλ. 2310/ Πληροφορίες επί των όρων της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν από τον κο Χρίστο Τριαντάρη τηλ. 2310/ Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για οποιαδήποτε αιτία, ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του, ορίζεται η 19/2/13 και ώρα 8:00-8:30 Θεσσαλονίκη 19/12/2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΑΣΔΑΪ ΚΑΠΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: /4252 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ Πληρ.: Ασπ. Λιναρδάκη Τηλ.:2310/ Fax:2310/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 158 /2012 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι στις 20 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00-10:30 στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Bασιλ. Γεωργίου 1 Α) στην αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής (κτίριο Ε γρ.015), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, θα γίνει δημόσια ανοικτή δημοπρασία με συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια α) Δύο (-2-) τετράτροχων οχημάτων 4Χ4 εφοδιασμένων με πλυστικό σύστημα, δυνατότητα τοποθέτησης υπερκατασκευής διασπορέα άλατος και υπερκατασκευές διασπορέα άλατος, β) Επτά (-7-) τετράτροχα οχήματα φορτηγάκια 4Χ2 με ανοιχτή καρότσα, γ) Ένα (-1-) τετράτροχο όχημα με κλειστή καρότσα τύπου VAN, π.δ ,00 με ΦΠΑ και σύμφωνα με τις διατάξεις της 11389/ 93 Υ.Α. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα ασχολούνται με την κατασκευή ή την εμπορία των υπό προμήθεια ειδών γραμμένοι στα Οικεία Επιμελητήρια Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας με το, σε γραμμάτιο κατάθεσης του Τ.Π. και Δ. ή σε εγγυητική επιστολή 10μηνης ισχύος από αναγνωρισμένη Τράπεζα. Περισσότερες πληροφορίες, αλλά και τη σχετική διακήρυξη, μπορούν να ζητούν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Γραμματείας της Δ/νσης Καθ/τας του Δ.Θ., οδός Ποσειδώνος περιοχή ΜΑΚΡΟ (ΚΙΣ-Τούμπα) Πυλαία Θεσ/νίκης, αρμόδιος υπάλληλος της Γραμματείας της Δ/νσης Καθ/τας κος Θεοχάρης Καλκατζίκος τηλ. 2310/ ή ο κος Νικόλαος Ζηκόπουλος τηλ. 2310/ Πληροφορίες επί των όρων της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν από τον κο Χρίστο Τριαντάρη τηλ. 2310/ Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για οποιαδήποτε αιτία, ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του, ορίζεται η 21/2/13 και ώρα 8:00-8:30 Θεσσαλονίκη 19/12/12 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΑΣΔΑΪ ΚΑΠΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Τμήμα : Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) Τηλέφωνο : , Fax : Ηλεκτρονική Δ/νση : www. agandreashosp.gr Πληροφορίες: : Σ. Ανωγιατη Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ύστερα από: Την αρ. 20/ (θέμα 44) με ΑΔΑ: Β41Λ46906Λ-Π2Υ απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη τιμή για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥ- ΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΨΥ- ΓΕΙΑ ΚΑΙ ΨΥΚΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ- ΟΥ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΙΑΚ &ΚΨΥ ΚΑΕ 7131 CPV (ΥΠΗΡΕ- ΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΓΚΑ- ΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ) του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» συνολικού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ- ΣΜΟΥ ,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Νοσοκομείου στις ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 ενώπιον επιτροπής. Λήξη προθεσμίας κατάθεσης προσφορών και ώρα 14:00 Ισχύς προσφορών: Ενενήντα (90) ημέρες ή τρεις (03) μήνες. Γλώσσα: Ελληνική. Αρ. διακήρυξης: 49 / 2011 Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: ώρα 10:00 ενώπιον επιτροπής. Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης στην Ε.Ε.Κ.: δεν απαιτείται. Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης/παράδοσης : Η διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου της Διακήρυξης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www. agandreashosp.gr Ο ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Γ.Ν.Π «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & Ε.Ν.Ν. ΘΩΡΑΚΟΣ Ν.ΕΛΛΑΔΟΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : Πληροφ.: Θεοπούλα Καλοστύπη Τηλ. : Fax : ΑΔΑ: Β4Μ1Ω1Μ-ΙΟΦ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ Έχοντας υπ όψιν την υπ αριθ. 436/ 2012 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Σοφάδων για το διαγωνισμό που αφορά την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» Ο Δήμαρχος Σοφάδων διακηρύσσει ανοιχτό δημόσιο επαναληπτικό διαγωνισμό με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ) για την προμήθεια των κάτωθι ειδών: 1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 3. BENZΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό σε ακέραιες μονάδες, ενδεικτικού προϋπολογισμού ,00 ΕΥΡΩ με O διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Σοφάδων στις 21 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι την Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 1. Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί). 2. Όλα τα νομικά πρόσωπα. 3. Συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα ως το αντικείμενο του διαγωνισμού. 4. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες προμηθευτών. Όλοι οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για το σύνολο της προμήθειας ή για μέρος αυτής. Γλώσσα προσφοράς είναι η Ελληνική. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού των Δημοτικών ενοτήτων, ή 5% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού για κάθε Δημοτική ενότητα για την οποία υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος. Ισχύς προσφοράς δύο (2) μήνες από την ημέρα του διαγωνισμού. Πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δήμου Σοφάδων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια Θ. Καλοστύπη) τηλ και fax ΣΟΦΑΔΕΣ: 24/12/2012 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α.Π.:22265 Ο Δήμος «Φαρσάλων» διακηρύσσει ότι στις 22 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Tρίτη ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού ΕΚΠΟ-ΟΤΑ θα διεξαχθεί : ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια «Υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2013» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Γενικές Πληροφορίες Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Φαρσάλων Διεύθυνση Οικονομικών -Τμήμα Προμηθειών Περιγραφή της προμήθειας: Αντικείμενο είναι η προμήθεια «Υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση-προϋπολογισμός: Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή καυσίμων με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%. Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (συμπεριλαμβανομένου του ) για το σύνολο της προμήθειας αυτής. Kαταληκτική ώρα υποβολής προσφορών : και ώρα 13:00 Τόπος διενέργειας :Δημοτικό κατάστημα - Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Γλώσσα: Ελληνικά. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία που αναφέρεται για την παραλαβή των προσφορών. Διάρκεια σύμβασης:ένα (1) έτος. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης Η σύμβαση θα καλύπτεται από το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις Δημόσιες Συμβάσεις περί παροχής Υπηρεσιών και Αγαθών. Πληροφόρηση:Πληροφορίες δίνονται από το Γραφείο Προμηθειών, αρμόδια υπάλληλος Μπαλαμπάνη Παρασκευή 1ος όροφος, Τηλέφωνα επικοινωνίας: Τα έξοδα δημοσίευσης επιβαρύνουν το μειοδότη του διαγωνισμού. Φάρσαλα, Ο Δήμαρχος Φαρσάλων Αριστομένης Καραχάλιος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π & Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ.Πρωτ. : Πληροφορίες : Γ. Κουβέλης Τηλέφωνο : FAX: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διακήρυξης Β Επαναληπτικού Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΑΝ & ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παν. και Αγλαΐας Κυριακού», προκηρύσσει Β Επαναληπτικό Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την Προμήθεια και εγκατάσταση ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΧΕΙ- ΡΟΥΡΓΕΙΩΝ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙ- ΡΩΣΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, προϋπολογισμού ,00 με ΦΠΑ, που θα γίνει στο σαλόνι του 6ου ορόφου, Γ πτέρυγας, του Νοσοκομείου, στις και ώρα 10:00-10:30 Αριθμός Διακήρυξης: 22649/ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής μέσω Π.Δ.Ε. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο Γραφείο Προμηθειών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Λ. Μεσογείων 24, τηλ Αξία διακήρυξης 10,00. Αθήνα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4Μ1ΟΡ05-ΣΔΔ Αριθμ. Πρωτ.: 6860 Πληροφορίες : ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Πρόεδρος του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής, προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Προμήθεια λιπαντικών των αυτοκινήτων - οχημάτων - μηχανημάτων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (84.579,52 ). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. Άντερσεν 6 & Μωραϊτη 90, την 18/01/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 11:00 και ώρα λήξης την Προσφορές μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί καθώς και ενώνεις προμηθευτών, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 5% επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ήτοι ποσού #4.228,98#. Πληροφορίες και έντυπα σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α από το Τμήμα Προμηθειών κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλέφωνα , καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Δ.Σ.ΝΑ, Αθήνα Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ΝΙΚΟΣ Γ. XIΩTΑΚΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Ανακοίνωση Αναστολής Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 40/12 1. Ανακοινώνεται ότι ο διαγωνισμός θέματος για την προμήθεια «Υφασμάτων», που είχε προγραμματιστεί να διενεργηθεί στις 3 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ, αναστέλλεται μέχρι νεωτέρας, και θα επαναπροκηρυχθεί με τροποποίηση συμπλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών. 2. Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης της αναστολής του διαγωνισμού : α. Στο τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Ελληνικής Κυβερνήσεως : 27 Δεκεμβρίου β. Στον Ελληνικό Τύπο : 27 Δεκεμβρίου γ. Στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια» : 27 Δεκεμβρίου Επγός (Ο) Μιχαήλ Γεωργιάδης Για τον απουσιάζοντα Σμχο Διοικητή ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνεται ότι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διενεργεί ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια διδακτικών συγγραμμάτων-βιβλίων του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας για το ακαδημαϊκό έτος , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και έξι λεπτών ( ,06 ) πλέον του αναλογούντος Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αθηνών του Οικονομικού Έτους 2012 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ σύμφωνα με την από απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ Β4ΘΓ46ΨΖ2Ν-ΚΥΟ) με υπ αριθμ καταχώριση στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής. Γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ελληνική. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Αθήνα την 19/02/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στο Τμήμα Προμηθειών, Χρ. Λαδά 6, 3ος όροφος, γραφείο 33, τηλ: , Αρ.διακ:: 5/2012. ΑΔΑ Διακήρυξης : Β4ΜΛ46ΨΖ2Ν- Ν59 Ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών : 18/02/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 2:00 μ.μ. Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδος της Κυβέρνησης : 21/12/2012. Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. για δημοσίευση: 19/12/ Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον ελληνικό: τύπο : 28/12/2012. Τόπος διενέργειας: Τμήμα Προμηθειών Χρ. Λαδά 6, 3ος όροφος, γραφείο 33, τηλ: , Πληροφορίες : Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (Προκηρύξεις) και από το Τμήμα Προμηθειών, Χρ. Λαδά 6, 3ος όροφος, γραφείο 33, τηλ: , Τα έξοδα δημοσιεύσεων θα βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ.: , , ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθμός Διακήρυξης 77/10) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ (PET/CT) Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ επαναπροκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ενός (1) Συστήματος Τομογραφίας με Εκπομπή Ποζιτρονίων Αξονικού Τομογράφου (ΡΕΤ/CT) (Κωδικός Αριθμός Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους 2010 : , Κωδικός Αριθμός στο Common Procurement Vocabulary : ) με τη μέθοδο της προσφοράς από τους προμηθευτές τιμής ανά θεραπευτική πράξη σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.7 του Ν.2955/2001 και του άρ.21 του Ν.3775/2009 προϋπολογισμού 6.510,000,00 συμπεριλαμβανομένου με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει από την ημέρα της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής όλων των μερών/ τμημάτων του Συστήματος τομογραφίας με Εκπομπή Ποζιτρονίων Αξονικού Τομογράφου (PET/CT) για πέντε (5) έτη. Το Νοσοκομείο δύναται μονομερώς να παρατείνει τη σύμβαση για χρονικό διάστημα ίσο με την ισχύ της σύμβασης. Το πλήρες τεύχος διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού διατίθεται από 28 Δεκεμβρίου 2012 εργάσιμες ημέρες και ώρες 12:30-14:00 από το Τμήμα Προμηθειών του Π.Γ.Ν» ΑΤΤΙΚΟΝ και κοστίζει 20. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και από την επίσημη ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο www. attikonhospital.gr. Ημερομηνία αποστολής της παρούσης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ορίζεται η 27η Δεκεμβρίου 2012 και ημερομηνία δημοσίευσης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο ορίζεται η 28η Δεκεμβρίου Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25η Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, ενώ ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 26η Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Καθ ΗΛΙΑΣ Ε. ΛΑΜΠΙΡΗΣ Ç ÃÅÍÉÊÇ Ý åé áðüëõôç ðëçñüôçôá êáé åíçìýñùóç óôï þñï ôùí äçìïðñáôïýìåíùí Ýñãùí êáé ðñïìçèåéþí, êáèþò êáé óôïí ïéêïíïìéêü þñï, ìå áíáëýóåéò óôï ñçìáôéóôþñéï êëð. Öñüíôéóå íá ôçí Ý åéò êüèå ìýñá êïíôü óïõ

13 ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 28 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2012 ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÉÓ ÃÅÍÉÊÇ 13 ÌÅËÅÔÇ ÐÑÏÌÇÈÅÉÅÓ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Αρ. Πρωτ.: Πληροφορίες: Χρ. Φαφούτης Τηλέφωνο: Fax: web site: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ MΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/17 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ- ΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ, Κωνσταντά 141, Τ.Κ.: 38221, Τηλ.: , Fax: , gr, Πληροφορίες: κ. Χρ. Φαφούτης. ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜ- ΒΑΣΗΣ II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕ- ΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ» και ο τόπος της παροχής ο Δήμος Βόλου. II.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: Η σύμβαση αφορά τις μελέτες (υδραυλικές, ΗΛΜ, χημικοτεχνικές, τοπογραφικές, περιβαλλοντικές, γεωτεχνικές) των έργων διαχείρισης των ακαθάρτων του παραλιακού μετώπου του Βόλου, ήτοι τα εσωτερικά δίκτυα ακαθάρτων, τα έργα μεταφοράς τους και την απαιτούμενη επέκταση αναβάθμιση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. για την κάλυψη των πρόσθετων παροχών και ρυπαντικών φορτίων. Συγκεκριμένα προβλέπεται η κάλυψη των οικισμών Μαλάκι, Πλατανίδια, Άνω Λεχώνια, Κάτω Λεχώνια, Βελανιδιά, Αγ. Γεώργιος, Μάραθος, Κριθαριά, Χρυσή Ακτή Παναγιάς, οι οποίοι ανήκουν στον Καλλικρατικό, πλέον, Δήμο Βόλου. Επίσης, στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται και τα έργα μεταφοράς της Νέας Αγχιάλου. Τέλος περιλαμβάνεται η απαιτούμενη επέκταση της υφιστάμενης ΕΕΛ. Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. ΙΙ.2) Προεκτιμώμενη Αμοιβή: α) Συνολική: ,60, χωρίς ΦΠΑ β) Ανά Κατηγορία Μελέτης: ,99 για μελέτη κατηγορίας 09: ΗΛΜ ΜΕΛΕΤΕΣ ,16 για μελέτη κατηγορίας 13: ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ,78 για μελέτη κατηγορίας 16: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ,03 για μελέτη κατηγορίας 18: ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ,58 για μελέτη κατηγορίας 21: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ,06 για μελέτη κατηγορίας 27: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Συνολική διάρκεια της Σύμβασης: 10 μήνες Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες: 1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις Εγγύηση συμμετοχής : Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε ,13 (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης). Εγγύηση καλής εκτέλεσης : Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 5% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης. 2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. (Ταμείο Συνοχής Εθνικοί Πόροι), ΑΡΙΘ. ΕΝΑΡ. 2011ΣΕ της ΣΑΕ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν.3316/ Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία σύμφωνα με το Ν.3316/ Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών. Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 19 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 21.2 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στην παράγραφο 21.3 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων. Οι απαιτήσεις για την ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 20, ενώ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη αυτής αναφέρονται στο άρθρο 21. Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση μελετών, οι οποίες εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου, κατά την τελευταία δεκαετία: Για την κατηγορία 13 να έχει εκπονηθεί μία (1) μελέτη, σε επίπεδο προμελέτης ή ανώτερο, η οποία να αφορά επέκταση - αναβάθμιση υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), τουλάχιστον ισοδύναμο πληθυσμό επέκτασης κατοίκων και άνω» Να διαθέτει το παρακάτω εξειδικευμένο προσωπικό: Μηχανικός 20ετούς γενικής εμπειρίας, με αποδεδειγμένη 12ετή, τουλάχιστον, ειδική εμπειρία στον συντονισμό και στην εκπόνηση μελετών έργων διαχείρισης λυμάτων (συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση), ο οποίος θα είναι και ο Συντονιστής της Ομάδας Μελέτης. 2. Στο διαγωνισμό καλούνται α) ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι ή σε σύμπραξή ή κοινοπραξία) που καλύπτουν τις κατηγορίες μελετών και είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα (Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών) του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005 και του άρθρου 14 του Π.Δ. 138/2009, στις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις: - στην κατηγορία μελέτης 09 πτυχία τάξης Ε - στην κατηγορία μελέτης 13, πτυχία τάξης Ε - στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχία τάξεων Γ ή Δ - στην κατηγορία μελέτης 18, πτυχία τάξεων Β ή Γ - στην κατηγορία μελέτης 21, πτυχία τάξης Β - στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχία τάξεων Γ β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα (κατά το άρθρο της προκήρυξης), σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με τις προαναφερθείσες ή γ) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα (κατά το άρθρο της προκήρυξης, ή κράτη που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στη περίπτωση αυτή να είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελματικά / Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους και να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απαιτείται για την εγγραφή στα ελληνικά Μητρώα, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/2005, ως εξής: - για την κατηγορία μελέτης 09, τουλάχιστον 2 μελετητές 12ετούς εμπειρίας, 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας και 4 μελετητές 4ετούς εμπειρίας, - για την κατηγορία μελέτης 13, τουλάχιστον 2 μελετητές 12ετούς εμπειρίας, 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας και 4 μελετητές 4ετούς εμπειρίας, - για την κατηγορία μελέτης 16, τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας, - για την κατηγορία μελέτης 18, τουλάχιστον 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας, - για την κατηγορία μελέτης 21, τουλάχιστον 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας, - για την κατηγορία μελέτης 27, τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας 3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2. Κάθε μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού της σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία μετέχει. Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή / και σε διαφορετικές κατηγορίες των επί μέρους μελετών. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία μελέτης, ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης. ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια: 1. Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου της μελέτης (βαρύτητα 35%) 2. α) Αποτελεσματικότητα της προταθείσας Μεθοδολογίας και β) Οργανωτική αποτελεσματικότητα της προταθείσας Ομάδας Μελέτης (βαρύτητα 40%) 3. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%). Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού: 1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών είναι η 20/02/2013. Η αναλυτική προκήρυξη και τα λοιπά έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν σε ψηφιακή μορφή και μπορούν να παραληφθούν είτε από την ιστοσελίδα gr είτε από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής. Στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής διατίθεται και το σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, το οποίο είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία. 2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 27/02/2013, και ώρα 11:00, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 8 μήνες. ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ενστάσεις και προσφυγές Ενστάσεις κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό, σύμφωνα με την αναλυτική προκήρυξη. Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν: α) Κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. β) Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα: β1. κατά του Πρακτικού Ι (Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες β2. κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες β3. κατά του Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων Πρακτικών. Προσφυγές, κατά τις Οδηγίες 89/665/ ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκαν με την 2007/66/ΕΚ, και το Ν. 3886/10, κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό. Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: Άρθρα 4 και 5 του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α Α 51/ ). Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής εντός δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε γνώση με οποιοδήποτε τρόπο της παράνομης πράξης ή παράλειψης (προδικαστική προσφυγή). Η προσφυγή αυτή αποτελεί όρο του παραδεκτού για την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού, χωρίς την άσκηση της οποίας τα ασφαλιστικά μέτρα κρίνονται απαράδεκτα. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήμερη προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Ο ενδιαφερόμενος εντός δέκα (10) ημερών από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής μπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, για τους ίδιους λόγους με αυτούς της προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις Βόλος, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ Δήμαρχος Βόλου Ïôáí åðéèõìåßôå ç äéáêþñõîþ óáò íá êáôá ùñçèåß êáé óå ðïëéôéêþ åöçìåñßäá åìåßò á í á ë á ì â Ü í ï õ ì å áõôþí ôçí öñïíôßäá ùñßò êáìéü åðéâüñõíóç ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙAΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4Μ1Η-6Υ6 Αριθμ.: 30/002/11390 Το Γενικό Χημείο του Κράτους προκηρύσσει Επαναληπτικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και με αριθμό διακήρυξης 30/002/11389/ για την προμήθεια τριών (3) αέριων χρωματογράφων για τις ανάγκες του Γενικού Χημείου του Κράτους, προϋπολογισθείσας αξίας ,25 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 και ώρα Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στην έδρα του Γ.Χ.Κ. (Αν. Τσόχα 16, ΤΚ Αμπελόκηποι) ορίζεται η 12 η Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 02:00 μ.μ., προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Η κατάθεση ή αποστολή των προσφορών γίνεται στην έδρα του Γ.Χ.Κ. (Αν. Τσόχα 16, ΤΚ Aμπελόκηποι). Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν από το Τμήμα Β της Διεύθυνσης Προσώπου & Τεχνικής Υποστήριξης του Γ.Χ.Κ. στην παραπάνω διεύθυνση (1ος όροφος, γραφείο 2β, τηλέφωνα: ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από την ιστοσελίδα www. gcsl.gr. Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Αθήνα Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΗΜΟΛΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.Π.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Αρ. Πρωτ.: Τμήμα: Προμηθειών Πληροφορίες: Ιωαννίδου Μ. Καπέλλα Π. Περίληψη επαναπροκήρυξης Ανακοινώνουμε ότι, το Γενικό Νοσοκομείο Πύργου «Ανδρέας Παπανδρέου», ύστερα από την υπ αριθμ. 38η/ Απόφαση του Δ.Σ, επαναπροκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια «ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ» (CPV: ) για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΠΥΡΓΟΥ και του Γ.Ν. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 18/01/2013, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00 Οι προσφορές θα έχουν έρθει στην Υπηρεσία μας μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού στις 17/01/2013 και ώρα 14:00 μ.μ., άλλως δεν θα γίνονται δεκτές από την επιτροπή. Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/ ) καθώς και τα προβλεπόμενα από τη σχετική διακήρυξη. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για ένα (1) έτος και ο προϋπολογισμός της ετήσιας δαπάνης ανέρχεται στα # ,00 # συμπεριλ. ΦΠΑ 23% Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου, Ε.Ο. Πύργου - Πατρών, Τηλ: Πύργος Η Διοικήτρια ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ AΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: ΑΡΙΘΜ.: 15/2012 Ανακοινώνουμε ότι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟ- ΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ «ΒΕ- ΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ» προκηρύσσει Διεθνή Τακτικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ -AIDS-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙ- ΣΜΟΥ) με αριθμό Δ/ξης 15/2012 για τις ανάγκες του Γ.Ν.Η «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ». Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες, δικαιολογητικά όπως και κάθε άλλη πληροφορία αναφέρεται στη Δ/ξη 15/2012 Κριτήριο κατακύρωσης : ΣΥΜΦΕΡΟ- ΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προϋπολογισμός : ευρώ με ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 1359 του Νοσοκομείου. Ο Διαγωνισμός εγκρίθηκε με την αριθ. 6588/ Κ.Υ.Α. (έγκριση Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών ΕΠΠ Πιστώσεις 2012). GPV : Τόπος παράδοσης: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Γλώσσα: Ελληνική ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Την ημέρα ΤΡΙΤΗ και Ώρα Στο Τμήμα Γραμματείας Νοσοκομείου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΠΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Την ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και Ώρα 10. στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου μας. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ Δ/ΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Κ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ Δ/ΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗ- ΝΙΚΟ ΤΥΠΟ: Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και τα είδη θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου απ` όπου θα πρέπει να δημιουργηθεί ηλεκτρονικά αρχείο μέσω του προγράμματος Hermes Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το Ν.3548/2007 βαρύνoυν τον/τους αναδόχους. Πληροφορίες: Όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 έως 14 μ.μ. στο ΤΜΗ- ΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Αρμόδιος υπάλληλος : Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ FAX Ηράκλειο Ο Αναπληρωτής Διοικητής ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ε. Κομνηνού Τηλ: Αρ. πρ.: 5989 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ΠΡΟ- ΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη «προμήθειας Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, προϋπολογισμένης δαπάνης ,00 με (ήτοι: ΦΠΑ 23%). Ενδεικτικές ποσότητες α) Βενζίνη αμόλυβδη λίτρα, β) πετρέλαιο κίνησης λίτρα, γ) πετρέλαιο θέρμανσης λίτρα και δ) προμήθεια λιπαντικών προϋπολογισμού ευρώ (ενδεικτικές ποσότητες ανά είδος στον σχετικό πίνακα της διακήρυξης). Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 5η Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Πλ. Ελευθερίας 3 ΛΑΜΙΑ, 3ος όροφος). Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος θα επαναληφθεί την 12η Φεβρουαρίου 2013 ημέρα ΤΡΙ- ΤΗ και ώρα 10:00 π. μ. με τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν νι ι απευθύνονται στη Δ/νση Οικονομικού, στο τηλεφ. ( ) κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα www. pste.gov.gr. Λαμία Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ α/α ΘΩΜΑΣ Ε. ΣΤΑΪΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 38 Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, ύστερα από την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 11η/ συνεδρίαση του, (θέμα 70 ) Μεταθέτει Την ημερομηνία διενέργειας του διεθνή πρώτου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας Μοσχευμάτων αγγειακών (κατηγορία CPV: Αγγειακές προθέσεις], για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Προϋπολογισμός δαπάνης: ,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: στις , ημέρα Τρίτη και ώρα στα γραφεία του Νοσοκομείου ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: στις ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ. Γλώσσα: Ελληνική Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή, όπως ορίζεται στη διακήρυξη. Τα τεύχη της διακήρυξης θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, (Ανακοινώσεις > Δημόσιοι διαγωνισμοί). Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ήμερες από 8:00 έως 14:30 μ.μ. από το Γραφείο Προμηθειών, τηλ και Θεσσαλονίκη Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΓΟΥΛΑΣ

14 ÃÅÍÉÊÇ 14 ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 28 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2012 ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÉÓ ÔÅ ÍÉÊÁ ÅÑÃÁ Δ Ε Υ Α Ρ ΑΔΑ: Β4ΜΛΟΛ3Δ-ΛΛ3 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΣ 21 / 12 /2012 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΤΗΛ: FAX: ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 ΕΥΡΩ ( χωρίς ΦΠΑ ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΡΑΞΗ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙ- ΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» με συνολικό προϋπολογισμό ,00. Οι εργασίες που συνθέτουν το έργο ανήκουν στην κατηγορία των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με προϋπολογισμό ,00 (συμπεριλαμβάνει δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% και απρόβλεπτα) 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού σε ψηφιακή μορφή (CD) (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε έντυπη μορφή καθώς επίσης και περισσότερες πληροφορίες από την έδρα της υπηρεσίας 2ο ΧΛΜ Εθν. Οδού Ρόδου Λίνδου, μέχρι τις ημέρα Πέμπτη αφού καταβληθεί το απαιτούμενο ποσό. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους στο ταμείο της ΔΕΥΑΡ (ώρες λειτουργίας ταμείου 07:30 έως 13:30), που ανέρχεται σε 10,00. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο , FAX επικοινωνίας , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Γιακουμάρου Σοφία. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στην έδρα της ΔΕΥΑΡ, το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 6 του Ν 3669/08 (ΚΔΕ). Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού. 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή τις τάξεις 1η, 2η και 3η με έδρα ανεξαρτήτως νομού ή τις 1η 2η και 3η με έδρα εντός Νομού, για έργα στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ,00 ΕΥΡΩ με ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών συν 30 ημερολογιακών ημερών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΣΠΑ Εθνικούς πόρους & Ίδιους πόρους. 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου (ΔΕΥΑΡ). ΡΟΔΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΡ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η Ανώνυμη Εταιρεία ΟΣΚ Α.Ε προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ - Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις με συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης με ΓΕ+ΟΕ και απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ,00. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό ,19, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό ,00, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από τα Γραφεία της ΟΣΚ Α.Ε. - Τμήμα Τευχών και Διαγωνισμών (Φαβιέρου 24-26, 2ος όροφος) κατά τις ώρες μέχρι 13.00, εφόσον ζητηθούν μέχρι την προηγούμενη του Διαγωνισμού Πέμπτη. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τριάντα (30) με Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων υπόδειγμα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο , FAX επικοινωνίας αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κα Κομιώτη Γεωργία Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π. μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στα Γραφεία της ΟΣΚ Α.Ε. στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου, αριθ. 30. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για το μέρος των εργασιών που αποτιμώνται με κατ αποκοπή τιμήματα (αρθρ. 7 του Ν. 3669/08), σε συνδυασμό α) με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας αυτών των ποσοστών έκπτωσης για το μέρος των εργασιών που αποτιμώνται με τιμές μονάδος (αρθρ. 6 του Ν. 3669/08), και β) με το σύστημα μειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών (αρθρ. 9 του Ν. 3669/08). Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις (3-4) στην κατηγορία οικοδομικών έργων, τάξεις (1-2-3) στην κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. γ) Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου α, στην περίπτωση εντοπιότητας, γίνονται δεκτές και αν είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην τάξη (5) για οικοδομικά έργα. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ,00 και ισχύ τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες μεγαλύτερη από το χρόνο ισχύος των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξι μήνες. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους στα πλαίσια του ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥ- ΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ , μέσω Π.Δ.Ε. με ΣΑΕ ΕΠ0018 και κωδικό πράξης (2012ΕΠ ). Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής 5% στον Ανάδοχο. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή της ΟΣΚ Α.Ε. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. ΑΘΗΝΑ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΣΚ Α.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Πληροφορίες: Χρ. Φαφούτης Τηλέφωνο: Fax: web site: 1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου (ΔΕΥ- ΑΜΒ), προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση κατασκευής του έργου: «Νο 11 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» προϋπολογισμού ,00, πλέον Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 5 του Ν.3669/2008. Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή. 2. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου: Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονται οι εργασίες για την κατασκευή νέων παροχών ύδρευσης, είτε σε υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης είτε με επέκταση του δικτύου (παροχές με μέτρα), σε διάφορα θέσεις στην περιοχή δραστηριότητας της ΔΕΥΑΜΒ (όρια Δήμου Βόλου, όπως προκύπτουν από τον Ν.3852/2010). 3. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό ,00 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε ,00 (χωρίς και Αναθεώρηση). Η παραλαβή του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς θα γίνεται από τα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ στο Βόλο οδός Κωνσταντά 141 Τ.Κ μέχρι την Πέμπτη Πληροφορίες στο τηλέφωνο , FAX επικοινωνίας , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Χρ. Φαφούτης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν στη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.deyamv.gr) από όπου θα μπορούν να τα κατεβάζουν οι ενδιαφερόμενοι. Το αριθμημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς θα δίνεται μετά από αίτηση, από το γραφείο 7 του πρώτου ορόφου των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΜΒ και θα αφορά τον ενδιαφερόμενο, στου οποίου το όνομα έχει κατατεθεί η αίτηση, και είναι όρος συμμετοχής στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση που τα τεύχη ζητηθούν από ιδιωτική εταιρία μεταφοράς αλληλογραφίας υποχρεούνται να έχουν μαζί τους εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από την ενδιαφερόμενη εργοληπτική επιχείρηση. 4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (χρόνος λήψης υποβολής προσφορών). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 5 του ν.3669/2008. Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή. 5. Στον διαγωνισμό μπορούν να μετάσχουν: Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α) Εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον ανήκουν στις τάξεις: Α2 ή 1η ή 2η για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν.3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 6. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσοστό δύο επί τοις εκατόν (2%) της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου, ορίζεται στο ποσό των 4.854,00, που θα παρέχεται κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν.3669/ 08 με ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας (και των επαναληπτικών αυτής). Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τη ΔΕΥΑΜΒ και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. 7. Χρόνος εκτέλεσης του έργου: δώδεκα (12) μήνες. 8. Το έργο συγχρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΜΒ 9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ. Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη. Βόλος, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ Δήμαρχος Βόλου ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Αριθμ. πρωτ.: Δ/ΝΣΗ : Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΝΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γρηγοριάδης Ιωάννης Τηλέφωνο: Fax: Ε-mail: ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου: «ΔΙΑ- ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟ- ΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙ- ΚΩΝ» προϋπολογισμού ,00. Το έργο, με αριθμό μελέτης 121/2012, συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία οικοδομικών ,84 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, και απρόβλεπτα), και ηλεκτρομηχανολογικών ,68 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, και απρόβλεπτα), αναθεώρησης 107,09 και , Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης (Πλ. 28ης Οκτωβρίου Κοζάνη) έως και την 10η Ιανουαρίου 2012 ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( μ.μ.),από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, τηλέφωνο , FAX , αρμόδια υπάλληλος επικοινωνίας κα. Καλλιόπη Μακρή. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15η Ιανουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη. Η ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών είναι η 10:00 και το σύστημα προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) 4. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών και στην Α1, Α2 και 1η τάξη ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας Οικοδομικών,Γίνονται επίσης δεκτές και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα τα οποία ανήκουν και στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών και στην κατηγορία Οικοδομικών. β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 4.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους (οι επιχειρήσεις οι εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν), υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 4.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 4.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 5. Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε 1.218,00, και με ισχύ όχι μικρότερης των έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 6. Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς πόρους (ΣΑΕ455/8 αριθ. ενάρ. Έργου 2012ΕΠ ) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6 του άρθρου 27 παρ του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α / ) και της κράτησης 0,10% του άρθρου 3 παρ.4 του Ν4013/11 (ΦΕΚ 204/ ). Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης. 8.Τα έξοδα, των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας και τυχόν επαναλήψεών της, θα ανέλθουν το πολύ στο ποσό των 1.500,00, και βαρύνουν τον ανάδοχο. Κοζάνη,24 Δεκεμβρίου 2012 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Λάζαρος Ν. Μαλούτας ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Αριθμ. πρωτ.: Δ/ΝΣΗ : Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΝΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γρηγοριάδης Ιωάννης Τηλέφωνο: Fax: Ε-mail: ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΒΡΕΦΟ- ΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩ- ΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟ- ΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 19 ΤΗΣ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ» προϋπολογισμού ,00. Το έργο, με αριθμό μελέτης 95/2011, συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία οικοδομικών ,12 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, και απρόβλεπτα και απολογιστικές εργασίες), και ηλεκτρομηχανολογικών ,91 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, και απρόβλεπτα), αναθεώρησης ,49 και , Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης (Πλ. 28ης Οκτωβρίου Κοζάνη) έως και την 10η Ιανουαρίου 2012 ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( μ.μ.),από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, τηλέφωνο , FAX , αρμόδια υπάλληλος επικοινωνίας κα. Καλλιόπη Μακρή. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15η Ιανουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη. Η ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών είναι η 10:00 και το σύστημα προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) 4. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 3η,4η τάξη ανεξαρτήτως έδρας και 5η τάξη εντός περιφερειακής ενότητας και σε δεύτερη δηλωμένη περιφερειακή ενότητα για έργα κατηγορίας Οικοδομικών, στην 2η,3η τάξη ανεξαρτήτως έδρας και 4η τάξη εντός περιφερειακής ενότητας και σε δεύτερη δηλωμένη περιφερειακή ενότητα για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 4.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 4.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 4.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην 2η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οικοδομικών, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 4.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 5. Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ,00, και με ισχύ όχι μικρότερης των έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 6. Το έργο είναι ενταγμένο στο Π.Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) και από Εθνικούς πόρους (αριθ. ενάρ. Έργου 2012EΠ ) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6 του άρθρου 27 παρ του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/ ) και της κράτησης 0,10% του άρθρου 3 παρ.4 του Ν4013/11 (ΦΕΚ 204/ ). Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης. 8.Τα έξοδα, των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας και τυχόν επαναλήψεών της, θα ανέλθουν το πολύ στο ποσό των 1.500,00, και βαρύνουν τον ανάδοχο. Κοζάνη,24 Δεκεμβρίου 2012 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Λάζαρος Ν. Μαλούτας ÄÉÁÂÁÆÅÔÅ ÊÁÉ ÄÉÁÄÉÄÅÔÅ ÔÇ ÃÅÍÉÊÇ

15 ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 28 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2012 ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÉÓ ÃÅÍÉÊÇ 15 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 27/12/2012 Αρ. πρωτ.: Γ Περίληψη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας υπ αριθμ. 238/ της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Ιδρύματος τα οποία χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους, ενδιαφέρεται για την απασχόληση τεσσάρων (4) ατόμων, με σύμβαση έργου, για την υποστήριξη των επιμέρους λειτουργιών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος, με τα εξής προσόντα: Έργο 1: Υποστήριξη των Γραμματειών των προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (Διαμόρφωση ωρολογίου προγράμματος, Παρακολούθηση αιθουσών (ωρολόγιο πρόγραμμα) και τεχνικού εξοπλισμού αυτών, Παραλαβή και διαχείριση αναλωσίμων των εργαστηρίων) και υποστήριξη της προετοιμασίας εκπαιδευτκού υλικού Έργο 2: Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Διαδικασιών (διαμόρφωση και παρακολούθηση προγράμματος σπουδών) και υποστήριξη της προετοιμασίας εκπαιδευτικού υλικού Έργο 3: Παρακολούθηση και προβολή των δραστηριοτήτων των προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και υποστήριξη της προετοιμασίας εκπαιδευτικού υλικού Έργο 4: Υποστήριξη των ερευνητικών δράσεων στο πεδίο της Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής, για την υποστήριξη της Επιτροπής Βιοηθικής του Πανεπιστημίου και για την υποστήριξη του Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας σε ότι αφορά την Επιστήμη της Διαιτολογίας - Διατροφής με τα εξής προσόντα: Η χρονική διάρκεια των ανωτέρω συμβάσεων ορίζεται έως 31/12/2013. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους με οποιοδήποτε τρόπο αρκεί να περιέλθουν στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (το οποίο λειτουργεί από 10:00 έως 12:00 μ.μ.- από Δευτέρα έως Παρασκευή - Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα) το αργότερο μέχρι τις 10 /01/2013 και ώρα 12:00μμ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Καραθάνου, από 8:30 έως 2:30 μ.μ.- από Δευτέρα έως Παρασκευή- Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα και στο τηλ Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης θα αναρτηθεί στους ιστοχώρους της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (sites.diavgeia.gov.gr/hua) και του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (galaxy.hua.gr/~elke) Οι Διευθυντές των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Παναγιωτάκος Δημοσθένης, Αναπληρωτής Καθηγητής Θεοδωροπούλου Ελένη, Αναπλ.Καθηγήτρια Μαριδάκη-Κασσωτάκη Αικατερίνη, Καθηγήτρια Λαζαρίδη Αικατερίνη-Κωνσταντία, Αναπλ.Καθηγήτρια Μαρία Νικολαΐδη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (CPV ) ΓΙΑ TO Γ. Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΘΡΙΑΣΙΟ- ΛΑΤΣΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ Κ.Υ. ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 14/2012 Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» επαναπροκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό (απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου 13/ (θέμα 17 ο ΟΙΚ. ) & 31/ (θ. 13 ο ΟΙΚΟΝ.) με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Χ. Τ.) για την ανάδειξη μειοδότη που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών Καθαρισμού για το Γ.Ν. Ελευσίνας ΘΡΙΑ- ΣΙΟ για ένα έτος (CPV ). Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: ,78 συμπεριλαμβανομένου του Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε αίθουσα του Γ. Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». Ημερομηνία διενέργειας ορίζεται η , ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00 Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται η , ημέρα ΔΕΥΤΕ- ΡΑ και ώρα 14:00. ÄÉÁÖÏÑÁ Σημειώνουμε : - Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης. - Στην διακήρυξη υπάρχει λίστα τεχνικών προδιαγραφών. - Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 210 (διακόσιες δέκα) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. - Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην αποθήκη του Νοσοκομείου. - Γίνεται δεκτή μία εναλλακτική προσφορά. - Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 166/2003 σε χρέωση του αντίστοιχου κωδικού αριθμού (Κ.Α.). - Τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού θα βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή, σύμφωνα με το Ν. 3801/2009, άρθρο 46 Η διακήρυξη θα παραλαμβάνεται από το Γραφείο Προμηθειών του Γ. Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ»,ημέρες Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη και ώρες 10:00-13:00. Η τιμή της διακήρυξης ορίζεται στα ΕΙΚΟΣΙ (20) ευρώ. Πληροφορίες Γραφείο Προμηθειών, τηλ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑ ÅÊÌÉÓÈÙÓÇ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΑΔΑ Β4ΜΓΩΚΑ-ΠΑ47 Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη Χριστίνα Τηλ.: , 129 Fax: ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΦΑΝΕΡΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ «ΠΑΛΑΙΟ ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΟ» που βρίσκεται επί των οδών Χρ.Σμύρνης και Μπαλτατζή, εκτάσεως 148 τ.μ. στην περιοχή Αγ.Ι.Ρέντη. 1. Ημερομηνία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται η Δευτέρα 14/1/2013 ώρα από 11:00 έως 13:00 μ.μ. 2. Αναθέτουσα Αρχή. Δήμος Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, οδός Π. Τσαλδάρη 10,Νίκαια, Τ.Κ , τηλ & -129, Fax , ιστοσελίδα 3. Διακήρυξη φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου «ΠΑΛΑΙΟ ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΟ» που βρίσκεται επί των οδών Χρ. Σμύρνης και Μπαλτατζή, εκτάσεως 148τ.μ. στην περιοχή Αγ. Ι. Ρέντη. 4. Περιγραφή του αντικειμένου. Όπως αναλυτικά περιγράφονται στο 4ο άρθρο της διακήρυξης Δημάρχου. 5. Διάρκεια σύμβασης. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) χρόνια, αρχίζει δε από την υπογραφή της σύμβασης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία, όταν συμπληρωθεί η τριετία. 6. Απαιτούμενες εγγυήσεις. Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ταμείου παρακαταθηκών δανείων ποσού ίσου με το 1/10 της πρώτης προσφοράς του μισθώματος δύο ετών δηλαδή το ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ ( 3.600,00). 7. Πληροφοριακά στοιχεία. α) Οι αναλυτικοί όροι της διακήρυξης καθώς και η σχετική προκήρυξη, μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Προϋπολογισμού Οικονομικής Πληροφόρησης & Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής. (Π.Τσαλδάρη 10, 3ος όροφος) τηλ & -129 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ θα βρίσκονται αναρτημένα και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaia-rentis. gov.gr)..η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaia-rentis.gov.gr) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ÄÉÁÂÁÆÅÔÅ ÊÁÉ ÄÉÁÄÉÄÅÔÅ ÔÇ ÃÅÍÉÊÇ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 26/2012 τιμή, για την προμήθεια ανταλλακτικών συγκροτήματος «ΗΛΕΚΤΡΙ- ΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Λ/Φ VOLVO NEOPLAN MERCEDES SO- LARIS, προϋπολογισθείσας δαπάνης ,93 πλέον του αναλογούντος Ο διαγωνισμός θα γίνει την 8/03/2013, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 27/2012 κριτήριο για την προμήθεια ανταλλακτικών συγκροτήματος ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥ- ΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Λ/Φ RENAULT προ ϋπολογισθείσας δαπάνης ,82 πλέον του αναλογούντος Ο διαγωνισμός θα γίνει την 15/03/ 2013, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 28/2012 κριτήριο για την προμήθεια ανταλλακτικών συγκροτήματος EΓΚΕΦΑΛΟΣ ΗΛΕ- ΚΤΡΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 πλέον του αναλογούντος Ο διαγωνισμός θα γίνει την 25/02/ 2013, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 29/2012 κριτήριο για την προμήθεια ανταλλακτικών συγκροτήματος ΑΜΑΞΩΜΑ ΥΠΕΡ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ÐÑÏÌÇÈÅÉÅÓ ,07 πλέον του αναλογούντος Ο διαγωνισμός θα γίνει την 22/03/ 2013, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 30/2012 κριτήριο για την προμήθεια ανταλλακτικών συγκροτήματος ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΕ- ΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,25 πλέον του αναλογούντος Ο διαγωνισμός θα γίνει την 3/04/2013, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 32/2012 κριτήριο για την προμήθεια ανταλλακτικών συγκροτήματος ΙΜΑΝΤΕΣ ΦΙΛΤΡΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,20 πλέον του αναλογούντος Ο διαγωνισμός θα γίνει την 5/02/2013, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 33/2012 Ανακοινώνουμε ότι η Ο.ΣΥ. Α.Ε. προκηρύσσει με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια EΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» του στόλου των λεωφορείων της Ο.ΣΥ. Α.Ε., προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 πλέον του αναλογούντος Ο διαγωνισμός θα γίνει την 1/03/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 31/2012 κριτήριο για την προμήθεια ανταλλακτικών συγκροτήματος «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ», προϋπολογισθείσας δαπάνης ,24 πλέον του αναλογούντος Ο διαγωνισμός θα γίνει την 5/04/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 14/2012 τιμή, για την προμήθεια «ανταλλακτικών συγκροτήματος «ΑΝΑΡ- ΤΗΣΗ, προϋπολογισθείσας δαπάνης ,31 πλέον του αναλογούντος Ο διαγωνισμός θα γίνει την 20/02/ 2013, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 24/2012 με σφραγισμένες προσφορές και με τιμή, για την προμήθεια ΤΕΜ. ΕΤΟΙΜΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟ- ΛΥΒΔΟΥ KΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΞΗΡΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 225ΑΗ», προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 πλέον του αναλογούντος Ο διαγωνισμός θα γίνει την 27/03/ 2013, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα Α.Π.Θ./Ε.Λ.Κ.Ε. Κατηγορία ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚ.,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθμός 54122/2012 Υπεύθυνος κ. Θεοδοσιάδης Διεύθυνση 3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπ/πολη Θεσ/νίκης Τηλέφωνο Λήξη Προσφορών Διεξαγωγή Ποσόν Περιγραφή Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ - Ψηφιοποίηση Σπάνιων Βιβλίων και Ελληνικών Περιοδικών (προ 1920) και Υπηρεσία Διάθεσης διαρκείας της σύμβασης 20 μήνες (ΑΔΑ: Β4Μ146Ψ8ΧΒ- ΕΡΕ) Α.Π.Θ./Ε.Λ.Κ.Ε. Κατηγορία ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚ.,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθμός /2012 Διεύθυνση Σχολή Θετικών Επιστημών, 4ος όρ., Γρ. 16 Τηλέφωνο , Λήξη Προσφορών Ποσόν Περιγραφή Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγρ/τος Ανάπτυξη συστ/των RF/RFID για έλεγχο & καταγραφή προϊόντων & pροσώπων με κωδικό έργου (ΑΔΑ: Β4Μ146Ψ8ΧΒ-ΔΔ2) Α.Π.Θ./Ε.Λ.Κ.Ε. Κατηγορία ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚ.,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθμός /2012 Διεύθυνση Κτίριο Δ, 9ος όρ., Πανεπ/πολη ΑΠΘ Τηλέφωνο , Λήξη Προσφορών Ποσόν Περιγραφή Προμήθεια αναλώσιμων μηχανολογικού εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγρ/τος Βελτίωση Αειφορίας Τεχνολογίας Παραγωγής Ντίζελ - SUSTAINDIESEL με κωδικό έργου (ΑΔΑ: Β4ΜΕ46Ψ8ΧΒ-Ε9Σ) Α.Π.Θ./Ε.Λ.Κ.Ε. Κατηγορία ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚ.,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθμός /2012 Διεύθυνση Τμήμα Βιολογίας, 6ος όρ., Γρ Τηλέφωνο , Λήξη Προσφορών Ποσόν Περιγραφή Προμήθεια έγχρωμου υπερηχοτομογράφου κτηνιατρικής χρήσης στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγρ/τος Ανάπτυξη καινοτόμων διαγνωστικών και θεραπειών για μυοκαρδιοπάθειες και καρδιακή ανεπάρκεια με κωδ. έργου (ΑΔΑ: Β4ΜΕ46Ψ8ΧΒ-ΝΑΑ) ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ Υπεύθυνος κ. Παπαμακάριος Διεύθυνση Βασ. Σοφίας 76 Τηλέφωνο Λήξη Προσφορών Διεξαγωγή Ποσόν Εγγύηση Περιγραφή Προμήθεια συρραπτικών μηχανών νοσοκομειακής χρήσης για τις ανάγκες του Νοσ/μείου για ένα έτος, πλέον 2 μήνες αυτοδίκαιης μονομερούς παράτασης (ΑΔΑ: Β4Μ146Ψ8Χ4-Σ5Ν)

16 ÃÅÍÉÊÇ 16 ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 28 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2012 ÄÉÅÈÍÇ ÊáëðÜæåé ç ÌÝñêåë Óôï äçìïóêïðéêü ôïõò æåíßè áðü ôï 2006 Ýöôáóáí ïé ñéóôéáíïäçìïêñüôåò (CDU) óôç Ãåñìáíßá óýìöùíá ìå äçìïóêüðçóç ðïõ äéåíþñãçóå ãéá ëïãáñéáóìü ôïõ ôçëåïðôéêïý äéêôýïõ RTL êáé ôïõ ðåñéïäéêïý Stern, ôï éíóôéôïýôï, Forsa. Ôï CDU ôçò êáãêåëáñßïõ ÌÝñêåë, áããßæåé ôï 41%, åíþ ï êõâåñíçôéêüò ôçò åôáßñïò, Ößëéð ÑÝóëåñ, ôùí Åëåýèåñùí Äçìïêñáôþí (FDP) óõíå ßæåé ôçí ðôùôéêþ ôïõ Ïé ÓïóéáëäçìïêñÜôåò (SPD) ôïõ ÐÝåñ ÓôÜéíìðñïõê, Ý ïõí êïëëþóåé óôï 27%, ïé ÐñÜóéíïé âñßóêïíôáé óôï 13% êáé ôï êüììá ôçò ÁñéóôåñÜò óôï 8%. Åêôüò ÂïõëÞò ðáñáìýíïõí ïé ÐåéñáôÝò ôùí ïðïßùí ôï ðïóïóôü öôüíåé ôï 3%. Κανένα σχέδιο για ρώσικο δάνειο στην Κύπρο Ìüó á äåí ó åäéüæåé íá äþóåé áðåõèåßáò äüíåéï óôþñéîçò óôç Ëåõêù- Ç óßá, êáèþò ìßá ôýôïéá äéìåñþò óõìöùíßá èá åíåß å «ìåãüëï ñßóêï», üðùò áíáöýñåé óå óõíýíôåõîþ ôïõ ï Ñþóïò áíáðëçñùôþò õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí ÓåñãêÝé Óôüñôóáê. Ç Ñùóßá äåí áðïêëåßåé ðüíôùò íá ëüâåé ìýñïò óå ïìüäá äáíåéóôþí ãéá êõðñéáêþ óôþñéîç, ïìüäá ðïõ ç Ìüó á èåùñåß üôé èá ó çìáôéæüôáí óôï ðëáßóéï ôùí ìç áíéóìþí óôþñéîçò ôçò Åõñùæþíçò, üðùò Üöçóå íá åííïçèåß ï Ñþóïò áîéùìáôïý ïò. Óå óõíýíôåõîþ ôïõ ðïõ ìåôáäßäåé ôï Bloomberg, ï Óôüñôóáê áíýöåñå ðùò ôï ñùóéêü õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí «äåí Ý åé óõãêåêñéìýíá ó Ýäéá Þ ïäçãßåò» ãéá ïñþãçóç äéìåñïýò äáíåßïõ óôçí Êýðñï. «¼ðïéïò åìöáíéæüôáí óå ìåìïíùìýíç âüóç ãéá íá ñçìáôïäïôþóåé ôçí Êýðñï Þ íá óôçñßîåé ôçí ôñáðåæéêþ ôçò áíáêåöáëáéïðïßçóç èá Ýðáéñíå ìåãüëï ñßóêï» åîþãçóå. Õðåíèõìßæåôáé üôé ï Ñþóïò ðñüåäñïò Âëáíôéìßñ Ðïýôéí åß å ðåé ôçí ðåñáóìýíç ÐáñáóêåõÞ áðü ôéò ÂñõîÝëëåò ðùò ç Ìüó á èá ìðïñïýóå íá ðüñåé ìýñïò óå Ýíá äéåèíýò ðáêýôï óôþñéîçò ôçò Êýðñïõ, áöïý ç Åõñùæþíç êáôáëþîåé óôçí óôüóç ðïõ èá êñáôþóåé áðýíáíôé óôç Ëåõêùóßá. «Áí êáé äåí áðïêëåßïõìå óõììåôï Þ ìáò, üðùò åßðå êáé ï ðñüåäñïò, äåí èá åßìáóôå êýñéïé ðéóôùôýò» áíýöåñå ó åôéêü ï Óôüñôóáê. ÅÜí ó çìáôéæüôáí ìßá ïìüäá ðéóôùôþí ãéá ôçí óôþñéîç ôçò Êýðñïõ, áõôþ èá âáóéæüôáí óôç óõììåôï Þ ôçò Ëåõêùóßáò óôçí ÅÅ, åîþãçóå. Áéóéüäïîç ãéá ôçí Åõñùæþíç ôï 2013 ç ËáãêÜñíô Áéóéüäïîï åßíáé ôï ìþíõìá ôçò êõñßáò Êñéóôßí ËáãêÜñíô ãéá ôçí ïéêïíïìßá ôçò Åõñùæþíçò ôï Ç åðéêåöáëþò ôïõ Äéåèíïýò Íïìéóìáôéêïý Ôáìåßïõ (ÄÍÔ), ëßãåò çìýñåò ðñéí ìðåé ôï íýï Ýôïò, óå óõíýíôåõîþ ôçò óôçí ãåñìáíéêþ åâäïìáäéáßá åöçìåñßäá Die Zeit, «âëýðåé» áýîçóç óôïí ñõèìü áíüðôõîçò óôçí Åõñùæþíç, åîýëéîç ðïõ èá Ý åé áíôßêôõðï ü é ìüíï åíôüò ôçò æþíçò ôïõ êïéíïý íïìßóìáôïò, áëëü êáé óôçí ðáãêüóìéá ïéêïíïìßá. Åéäéêüôåñá, óýìöùíá ìå ôçí êõñßá ËáãêÜñíô, óçìåéþíåé ðùò ïé Åõñùðáßïé èá ðñýðåé íá áíôáðïêñéèïýí óôá êáèþêïíôü ôïõò, åíù ðáñüëëçëá ðñïåéäïðïéåß êáé ãéá ôéò áñíçôéêýò óõíýðåéåò ðïõ èá åß áí åíäå üìåíá ìýôñá ëéôüôçôáò óôç Ãåñìáíßá. «Ç ãåñìáíéêþ êõâýñíçóç ìðïñåß íá áêïëïõèþóåé âñáäýôåñïõò ñõèìïýò óå ó Ýóç ìå Üëëåò þñåò óôçí åêôýëåóç ôïõ óôáèåñïðïéçôéêïý ôçò ðñïãñüììáôïò», äçëþíåé êáé äéåõêñéíßæåé üôé ìå ôïí ôñüðï áõôüí èá áíôéìåôùðéóèïýí ôá áíôéáíáðôõîéáêü öáéíüìåíá ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôá ìýôñá ëéôüôçôáò óôéò þñåò ôçò êñßóçò. Ãéá ôçí ðáãêüóìéá ïéêïíïìßá, åêôéìü ðùò èá õðüñîåé íýá, åíéó õìýíç äõíáìéêþ óôçí áíüðôõîç, ìå ôá èåôéêü ìçíýìáôá íá Ýñ ïíôáé Þäç áðü ôçí Êßíá, ôéò ÇÐÁ êáé Üëëåò ãñþãïñá áíáðôõóóüìåíåò ïéêïíïìßåò ÁíáöïñéêÜ ìå ôï ðñüãñáììá áãïñüò ïìïëüãùí áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ ÊåíôñéêÞ ÔñÜðåæá (ÅÊÔ), åðéóçìáßíåé ðùò èá ðñýðåé íá åßíáé Ýôïéìï ãéá ëåéôïõñãßá. Óçìåéþíåé, åêôüò ôùí Üëëùí, üôé èá ðñýðåé íá ïëïêëçñùèåß ç äéáäéêáóßá óõãêñüôçóçò ôçò ôñáðåæéêþò Ýíùóçò. Ç êõñßá ËáãêÜñíô, ìüëéóôá, ðáñáäý åôáé ðùò ç äñáóôçñéïðïßçóç ôïõ ÄÍÔ, óå ü,ôé áöïñü óôçí Åõñþðç êáèßóôáôáé óõ íü äýóêïëç êáé áðïôåëåß ðñüêëçóç, êáèþò ïé åíýñãåéåò ðñýðåé íá åßíáé áðü êïéíïý ìå ôïõò åõñùðáúêïýò èåóìïýò êáé áíáöýñåé ðùò ìåëëïíôéêü äåí èá åßíáé áðáñáßôçôï íá äñáóôçñéïðïéåßôáé ïéêïíïìéêü ôï ÄÍÔ óå üëåò ôéò ðåñéðôþóåéò. Ç åðéêåöáëþò ôïõ ÄÍÔ åðéäåéêíýåé êáôáíüçóç áðýíáíôé óôéò èýóåéò ðïõ åêöñüæïíôáé áðü ìýñïõò ôçò ãåñìáíéêþò êõâýñíçóçò. «Ðéóôåýù üôé óôï âüèïò åßíáé ìéá Ýîõðíç áöåôçñßá ôï íá ðåé êáíåßò óå âïçèüù, åüí êé åóý êüíåéò áõôü ðïõ óïõ áíáëïãåß. Ðáñï Þ Ýíáíôé áíôéðáñï Þò. Áõôü Ý åé íüçìá», åðéóçìáßíåé. Áíáöåñüìåíç óôï ðñüóùðï ôïõ Ãåñìáíïý õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí, ê. Âüëöãêáíãê Óüéìðëå, áñáêôçñßæåé «öéëéêþ» ôç ó Ýóç ôçò ìáæß ôïõ, ðáñü ôéò äéáöùíßåò ôïõò óôï æþôçìá ôïõ «êïõñýìáôïò» ôïõ åëëçíéêïý ñýïõò. «Åßíáé ößëïò ï ê. Óüéìðëå. Äåí óõìöùíïýìå ðüíôá óå üëá ôá óçìåßá, áëëü ôïí óýâïìáé». Bankia: Äéáìáñôõñßá ãéá áðïëýóåéò Å êáôïíôüäåò åñãáæüìåíïé ôçò ôñüðåæáò Bankia óôçí Éóðáíßá äéáìáñôõñþèçêáí ãéá ôçí ðñüèåóþ ôçò íá ðñï ùñþóåé óôçí ðåñéêïðþ èýóåùí åñãáóßáò, ðëþãìá ãéá ìéá þñá áíôéìýôùðç ìå âáñéü ëéôüôçôá êáé áíåñãßá ðïõ Ý åé ðëýïí îåðåñüóåé ôï 26%. Ç ôñüðåæá, äéáóþèçêå ìåí áðü ôï êñüôïò, ùóôüóï èá ðñýðåé íá ðñï ùñþóåé óå âáèéü áíáäéüñèñùóç ìå áðïôýëåóìá íá ðñï ùñü óôéò áðïëýóåéò áëëü êáé óå ðåñéêïðýò ìéóèþí ýøïõò 40%. Ôá åñãáôéêü óõíäéêüôá áðü ôçí ðëåõñü ôïõò êüëåóáí óå êéíçôïðïéþóåéò æçôþíôáò íá ãßíïõí äéáðñáãìáåôýóåéò ìå ôç äéïßêçóç ôçò Bankia. Õðåíèõìßæåôáé üôé ç ôñüðåæá åß å ëüâåé åíßó õóç 18 äéó. åõñþ ãéá ôç äéüóùóþ ôçò üôáí, üðùò êáé Üëëåò éóðáíéêýò ôñüðåæåò, åß å íá áíôéìåôùðßóåé ôåñüóôéåò æçìßåò, ìéüò êáé áõîüíïíôáí äéáñêþò ïé Éóðáíïß ðïõ äåí Þôáí óå èýóç íá áðïðëçñþóïõí ôá óôåãáóôéêü ôïõò -êõñßùò- äüíåéá üôáí Ýóêáóå ç öïýóêá ôùí áêéíþôùí. ÅðôÜ ëëçíåò óôïõò 150 éó õñüôåñïõò ðïëßôåò ôçò Áõóôñáëßáò ÅðôÜ ïìïãåíåßò ëëçíåò óõãêáôáëýãïíôáé óôïõò 150 éó õñüôåñïõò ðïëßôåò ôçò Áõóôñáëßáò, óýìöùíá ìå ôçí åöçìåñßäá «Northern Territory News», êáèþò äéáäñáìáôßæïõí âáñýíïíôá ñüëï óôçí ïéêïíïìßá ôçò þñáò. Åéäéêüôåñá, óôç 15ç óåéñü ôçò ëßóôáò âñßóêåôáé ç ïéêïãýíåéá ôùí åðé åéñçìáôéþí ÐáóðÜëç. Ïé ÐáóðÜëç êõñéáñ ïýí óôïí êëüäï êáëëéýñãåéáò áõóôñáëéáíþí ìáñãáñéôáñéþí, ðïõ ðùëïýíôáé ìå ôç ößñìá «South Sea». Ç åôáéñåßá ôïõò («The Paspaley Family») åßíáé ìéá áðü ôéò ðëïõóéüôåñåò ôçò Áõóôñáëßáò. Óôéò äñáóôçñéüôçôýò ôçò óõìðåñéëáìâüíïíôáé öüñìåò ìå áãåëüäåò, ìßá ôïðéêþ áåñïðïñéêþ åôáéñåßá ìå 21 áåñïóêüöç, Ýíáò óôüëïò 120 áëéåõôéêþí óêáöþí, áëëü êáé áêßíçôá óôï Óßäíåú, ôï ÍôÜñãïõúí, ôç ÍÝá Õüñêç ê.á. Óå åðßðåäï ïìïãýíåéáò ðüíôá, óôïí êáôüëïãï ôùí éó õñüôåñùí ôçò óõãêåêñéìýíçò ðåñéï Þò ôçò Áõóôñáëßáò êáé óôçí 22ç èýóç áêïëïõèåß ï êáôáóêåõáóôþò áêéíþôùí Ôæïí áëßêïò. Ôåóóáñáêïóôüò óôç ëßóôá åßíáé ï ÁíäñÝáò ËéâÝñçò, ðïõ çãåßôáé ôï