Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ. Tři osobnosti řeckého malířství

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ. Tři osobnosti řeckého malířství"

Transcript

1 Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ Tři osobnosti řeckého malířství Δομθνικοσ Θεοτοκόπουλοσ Ο Δομινικοσ Θεοτοκόπουλοσ (Χάνδακασ 1541-Σολζδο 1614), γνωςτόσ επίςθσ με τo ιταλικό προςωνφμιο El Greco, δθλαδι ο Έλληνας, ιταν Κρθτικόσ ηωγράφοσ, γλφπτθσ και αρχιτζκτονασ τθσ ιςπανικισ Aναγζννθςθσ. Ζηθςε το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ηωισ του μακριά από τθν πατρίδα του, δθμιουργϊντασ το κφριο μζροσ του ζργου του ςτθν Ιταλία και ιδιαίτερα ςτθν Ιςπανία. Εκπαιδεφτθκε αρχικά ωσ αγιογράφοσ ςτθν Κριτθ, που αποτελοφςε τότε τμιμα τθσ βενετικισ επικράτειασ, και αργότερα ταξίδεψε ςτθ Βενετία. τθν Ιταλία επθρεάςτθκε από τουσ μεγαλφτερουσ δαςκάλουσ τθσ ιταλικισ τζχνθσ, όπωσ τον Σιντορζτο και τον Σιτςιάνο. τθ Ρϊμθ ιρκε αντιμζτωποσ με τον ςκλθρό ανταγωνιςμό που επικρατοφςε τθν εποχι εκείνθ, τθν ίδια ςτιγμι που δζςποηε θ παρουςία του Σιτςιάνο και εξακολουκοφςε να αςκεί επίδραςθ το ζργο του Μιχαιλ Άγγελου, ζξι χρόνια μετά το κάνατό του. Η ςχζςθ του Γκρζκο με το ζργο του τελευταίου παραμζνει αμφιλεγόμενθ. Όταν τοφ ηθτικθκε να εκφράςει τθν άποψι του για τον Μιχαιλ Άγγελο, ο Θεοτοκόπουλοσ απάντθςε πωσ τον κεωροφςε ζναν καλό άνκρωπο, ο οποίοσ όμωσ δεν γνϊριηε να ηωγραφίηει.... Σο 1577 εγκαταςτάκθκε ςτο Σολζδο, όπου ζηθςε μζχρι το τζλοσ τθσ ηωισ του και ολοκλιρωςε οριςμζνα από τα πιο γνωςτά ζργα του. Η τεχνοτροπία του Ελ Γκρζκο κεωρείται ζκφραςθ τθσ Βενετικισ ςχολισ και του μανιεριςμοφ όπωσ αυτόσ διαμορφϊκθκε ςτο δεφτερο μιςό του 16ου αιϊνα. Παράλλθλα χαρακτθρίηεται από προςωπικά ςτοιχεία τα οποία όμωσ δεν βρικαν μιμθτζσ ςτθν εποχι. Η μπαρόκ τεχνοτροπία που εκτόπιςε τον μανιεριςμό και το ζργο του Γκρζκο τουσ επόμενουσ αιϊνεσ αγνοικθκε. τθ διάρκεια του 20οφ αιϊνα, αναγνωρίςτθκε ωσ πρόδρομοσ τθσ μοντζρνασ που αξιοποίθςε ςτοιχεία τθσ Ανατολικισ και Δυτικισ παράδοςθσ, και το ζργο του επανεκτιμικθκε, διατθρϊντασ μζχρι ςιμερα δεςπόηουςα κζςθ ανάμεςα ςτουσ μείηονεσ ηωγράφουσ όλων των εποχϊν.

2 Η ςτζψθ τθσ Παναγίασ Εκτόσ από πίνακεσ με κρθςκευτικά κζματα δθμιοφργθςε ο Ελ Γκρζκο και πολλζσ προςωπογραφίεσ, ιδιαίτερα ςθμαντικϊν ευγενϊν. Αυτοπροςωπογραφία Απαντθςτε: 1) Ποφ βρίςκεται ο Χάνδακασ; 2) Ποια είναι τα ποιο γνωςτά ζργα του Ελ Γκρζκο; 3) Ποφ κα βρείτε τα περιςςότερα ζργα του; Θεόφιλοσ Κεφαλάσ - Χατζημιχαθλ Ο Θεόφιλοσ Χατηθμιχαιλ ι Θεόφιλοσ Κεφαλάσ γνωςτόσ απλά και ωσ Θεόφιλοσ, ιταν μείηων λαϊκόσ ηωγράφοσ τθσ νεοελλθνικισ τζχνθσ. Κυρίαρχο ςτοιχείο του ζργου του είναι θ εικονογράφθςθ τθσ ελλθνικισ λαϊκισ παράδοςθσ και ιςτορίασ. Θεωρείται πωσ γεννικθκε κατά το διάςτθμα ςτθν Βαρειά τθσ Μυτιλινθσ. Ο πατζρασ του, Γαβριιλ Κεφαλάσ, ιταν τςαγκάρθσ ενϊ θ μθτζρα του, Πθνελόπθ Χατηθμιχαιλ, ιταν κόρθ αγιογράφου. Ήδθ ςε νεαρι θλικία επζδειξε ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τθ ηωγραφικι, πάνω ςτθν οποία απζκτθςε βαςικζσ γνϊςεισ δίπλα ςτον παπποφ του. Η ηωι του ιταν πολφ δφςκολθ εξαιτίασ του κόςμου που τον κορόιδευε, επειδι κυκλοφοροφςε φορϊντασ τθν παραδοςιακι φουςτανζλα. Σο 1897 εγκαταςτάκθκε ςτθν πόλθ του Βόλου αναηθτϊντασ ευκαιριακζσ δουλειζσ και ηωγραφίηοντασ ςε ςπίτια και μαγαηιά τθσ περιοχισ ενϊ ςιμερα ςϊηονται τοιχογραφίεσ που πραγματοποίθςε εκεί. Σα περιςςότερα χρόνια τθσ ηωισ του τα πζραςε ςτο Πιλιο. Προςτάτθσ του εκείνθ τθν περίοδο,

3 ςτάκθκε ο κτθματίασ Γιάννθσ Κοντόσ, για λογαριαςμό του οποίου, ο Θεόφιλοσ πραγματοποίθςε αρκετά ζργα. Η οικία Κοντοφ αποτελεί ςιμερα το Μουςείο Θεόφιλου. Ο Θεόφιλοσ φοροφςε μόνιμα φουςτανζλα και τςαροφχια, βαςτοφςε μπαςτοφνι και ςτο ντορβά του είχε βυηαντινι ςθμαία. Μαλλιά μακριά δεμζνα κότςο ςαν παπάσ, άπρεπα μακριά νφχια, πράοσ μα απόκοςμοσ. Δεν ζπινε, δεν κάπνιηε, ςτα όρια τθσ αγοραφοβίασ, δεν πιγαινε ποτζ καφενείο οφτ' εκκλθςία, παρϋ ότι αγιογραφοφςε. Σο 1927 επζςτρεψε ςτθν Μυτιλινθ. Θεωρείται πωσ αφορμι για τθν αναχϊρθςθ του από τον Βόλο, ιταν ζνα επειςόδιο ςε ζνα καφενείο, όταν κάποιοσ για να διαςκεδάςει τουσ παρευριςκόμενουσ ζριξε τον Θεόφιλο από μία ςκάλα όπου ιταν ανεβαςμζνοσ και ηωγράφιηε. τθν Μυτιλινθ, παρά τισ κοροϊδίεσ και τα πειράγματα του κόςμου, ςυνεχίηει να ηωγραφίηει, πραγματοποιϊντασ αρκετζσ τοιχογραφίεσ ςε χωριά, ζναντι γελοίασ αμοιβισ, ςυνικωσ για ζνα πιάτο φαγθτό και λίγο κραςί. Πολλά από τα ζργα του αυτισ τθσ περιόδου ζχουν χακεί, είτε από φυςικι φκορά είτε εξαιτίασ καταςτροφισ τουσ από κατόχουσ τουσ. τθν Μυτιλινθ τον ςυνάντθςε ο καταξιωμζνοσ τεχνοκριτικόσ και εκδότθσ τρατισ Ελευκεριάδθσ, ο οποίοσ διζμενε ςτο Παρίςι. τον Ελευκεριάδθ οφείλεται ςε μεγάλο βακμό θ αναγνϊριςθ τθσ αξίασ του ζργου του Θεόφιλου αλλά και θ διεκνισ προβολι του, που ωςτόςο ςθμειϊκθκε μετά το κάνατό του. Με ζξοδα του Ελευκεριάδθ ανεγζρκθκε επίςθσ το 1964 το Μουςείο Θεοφίλου ςτθν Βαρειά. Ο Θεόφιλοσ πζκανε τον Μάρτιο του 1934, παραμονζσ του Ευαγγελιςμοφ, πικανότατα από τροφικι δθλθτθρίαςθ. Ζνα χρόνο αργότερα, ζργα του εκτζκθκαν ςτο Μουςείο του Λοφβρου ωσ δείγματα τθσ δουλειάσ ενόσ γνθςίου λαϊκοφ (ναΐφ) ηωγράφου τθσ Ελλάδασ.

4 Ο Περικλισ από τθσ Πνυκόσ Δικαιολογϊν χάριν τθσ Ακροπόλεωσ δαπάνασ, Μουςείο Θεόφιλου, Μυτιλινθ Mάηεμα ελαιϊν Απαντθςτε: 1) Με τι αςχολοφνταν ο πατζρασ του Θεόφιλου; 2) Ποια ιταν τα βαςικά κζματα του ηωγράφου; 3) Πότε αναγνωρίςτθκε; 4) ϊκθκαν όλα τα ζργα του; 5) Με βάςθ αυτά που διαβάςατε προςπακιςτε να περιγράψετε τον χαρακτιρα του ηωγράφου.

5 Γιάννησ Τςαροφχησ Ο Γιάννησ Τςαροφχησ (Πειραιάσ 1910 Ακινα 1989) ιταν ηωγράφοσ και ςκθνογράφοσ, ςποφδαςε ςτθν Ανϊτατθ χολι Καλϊν Σεχνϊν του Μετςόβιου Πολυτεχνίου. Παράλλθλα μακιτευςε και ςτο μεγάλο Ζλλθνα ηωγράφο και ςυγγραφζα τον Φϊτθ Κόντογλου. Μετά τισ ςπουδζσ του επιςκζφτθκε τθν Κωνςταντινοφπολθ και τθν Ιταλία και επίςθσ το κζντρο τθσ ευρωπαϊκισ τζχνθσ, τθν πόλθ θ οποία επθρζαςε τόςουσ Ζλλθνεσ καλλιτζχνεσ, το Παρίςι. Ανακάλυψε το ζργο του Θεόφιλου και γνϊριςε καλλιτζχνεσ όπωσ ο Ματίσ και ο Σηακομζτι. τθ δεκαετία του 30ϋ και 40ϋ παρουςίαςε τα ζργα του ςε διάφορεσ εκκζςεισ ςτθν Ελλάδα. Σο 1950 εξζκεςε τα ζργα του ςτο Παρίςι και ςτο Λονδίνο και το 1953 υπζγραψε ςυμβόλαιο με τθ γκαλερί Ιόλασ ςτθ Νζα Τόρκθ. Σο 1956 υπιρξε υποψιφιοσ για το βραβείο Γκοφγκενχαϊμ και πιρε μζροσ ςτθν Μπιενάλε τθσ Βενετίασ. Σο 1967 εγκαταςτάκθκε ςτο Παρίςι. το ζργο του Γιάννθ Σςαροφχθ εκφράηεται κυρίωσ θ χαρά και το καφμα τθσ ηωισ. Προςπάκθςε να ιςορροπιςει τισ μεγάλεσ παραδόςεισ (αςχολικθκε και με τθν αγιογραφία) και να ςυλλάβει τισ αιϊνιεσ καλλιτεχνικζσ αξίεσ. Οι πίνακζσ του περιζχουν πολλά λαϊκά και λαογραφικά ςτοιχεία ιδιαίτερα του Πειραιά. Θεωρείται από τουσ μεγαλφτερουσ ςφγχρονουσ Ζλλθνεσ ηωγράφουσ με διεκνι προβολι και ιδιαίτερα ςτθ Γαλλία. Παράλλθλα όμωσ εργάςτθκε και ωσ ςκθνογράφοσ τόςο ςε ελλθνικά όςο και ςε ξζνα κζατρα με μεγάλθ πάντα επιτυχία. ϋ αυτόν οφείλεται θ κακιζρωςθ, ςχεδόν ςε όλεσ τισ ςκθνζσ του ελλθνικοφ κινθματογράφου που γυρίςτθκαν ςε λαϊκά κζντρα, τθσ παρουςίασ του ναφτθ είτε ςε χορό είτε όχι.

6 Απαντθςτε: Γιατί οι Ζλλθνεσ καλλιτζχνεσ ταξίδευαν τόςο ςυχνά ςτο Παρίςι και αρκετοί εκγαταςταίνονταν εκεί; Ετοιμάςτε παρουςίαςη ενόσ Ζλληνα καλλιτέχνη (γλφπτη, ζωγράφου, ςκηνοιέτη,...).

Δρ Κϊςτασ Κατςϊνθσ, φιλόλογοσ-ςυγγραφζασ Λογοτεχνία και Μουςικοχορευτική Παράδοςη τησ Αραδίππου από τισ αρχζσ του 20ου αιώνα μζχρι ςήμερα

Δρ Κϊςτασ Κατςϊνθσ, φιλόλογοσ-ςυγγραφζασ Λογοτεχνία και Μουςικοχορευτική Παράδοςη τησ Αραδίππου από τισ αρχζσ του 20ου αιώνα μζχρι ςήμερα ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΗΜΟΤ ΑΡΑΔΙΠΠΟΤ 6 η διάλεξη (6/3/2013) Δρ Κϊςτασ Κατςϊνθσ, φιλόλογοσ-ςυγγραφζασ Λογοτεχνία και Μουςικοχορευτική Παράδοςη τησ Αραδίππου από τισ αρχζσ του 20ου αιώνα μζχρι ςήμερα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Ο Ρ Ι Α Κ Α Ι Σ Ε Υ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Υ Ε Δ Ι Α Η Ι Ι

Ι Σ Ο Ρ Ι Α Κ Α Ι Σ Ε Υ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Υ Ε Δ Ι Α Η Ι Ι Ι Σ Ο Ρ Ι Α Κ Α Ι Σ Ε Υ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Υ Ε Δ Ι Α Η Ι Ι ι ξ ε Α. ι ξ ί ε ο Γ. θ η Ρ. A r t D e c o Μ η ν ο 2 0 1 1 D P S D Π ξη ρόκ λ Ιστνξηθή λ ξνκή τεο Art Deco 1 Γλσξίσκ τ τνπ Art Deco 1 Πεγέο θ η ηξξνέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ (Σ.Ε.Ι.) ΘΠΕΙΡΟΤ - ΑΡΣΑ ΧΟΛΘ ΜΟΤΙΚΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΑΪΚΘ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΘ ΜΟΤΙΚΘ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ (Σ.Ε.Ι.) ΘΠΕΙΡΟΤ - ΑΡΣΑ ΧΟΛΘ ΜΟΤΙΚΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΑΪΚΘ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΘ ΜΟΤΙΚΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ (Σ.Ε.Ι.) ΘΠΕΙΡΟΤ - ΑΡΣΑ ΧΟΛΘ ΜΟΤΙΚΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΑΪΚΘ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΘ ΜΟΤΙΚΘ Ρτυχιακι εργαςία: Χορόσ και Κινηματογράφοσ: Θ περίπτωςη του «παραδοςιακοφ» χοροφ ςτισ ταινίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Θ Σοφία Χατηι ςυγγραφζασ του Μουτότο παρουςίαςε το βιβλίο τθσ ςτα παιδιά των τμθμάτων Α1 και Α2 Γυμναςίου τθσ Λωνιδείου Σχολισ. ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΡΑ ΠΟΤ ΗΡΘΕ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ Ο ΜΟΤΣΟΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφθμζνθ παρουςίαςθ Ψθσ παλθάσ και τθσ ςφγχρονθσ Ξριτθσ ΑΚΘΡΑ, 1977

Εικονογραφθμζνθ παρουςίαςθ Ψθσ παλθάσ και τθσ ςφγχρονθσ Ξριτθσ ΑΚΘΡΑ, 1977 Εικονογραφθμζνθ παρουςίαςθ Ψθσ παλθάσ και τθσ ςφγχρονθσ Ξριτθσ ΑΚΘΡΑ, 1977 Το Λεφκωμα «ΝΑ Η ΚΡΗΤΗ» αφιερώνεται ςτην μνήμη όλων εκείνων που αγωνίςτηκαν κι ζπεςαν για την δόξα και την τιμή τησ Κρήτησ, μά

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτική Ιςτορία του Πόντου. Γενοκτονίασ του Ποντιακού Ελληνιςμού

Περιληπτική Ιςτορία του Πόντου. Γενοκτονίασ του Ποντιακού Ελληνιςμού Περιληπτική Ιςτορία του Πόντου Και τθσ Γενοκτονίασ του Ποντιακού Ελληνιςμού (Ιςτορικά τεκμιρια, μαρτυρίεσ, άρκρα) για τουσ μακθτζσ του Γυμναςίου και Λυκείου των Ελλθνικϊν ςχολείων τθσ Αυςτραλίασ επιμζλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ Σ Η Μ ΓΙΩΣ ΓΙΣ Γ Ι Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Β Ι Β Λ Ι Κ Ω Ν Τ Α Ξ Γ Ω Ν ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ Καηαζκήμωζη Σοσμίοσ 2014 Γ λ ε ύ θ ε ρ ες Γ σ α γ γ ε λ ι κ ές Γ κ κ λ η ζ ί ε ς Γ λ λ ά δ α ς Ε π ι τ ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ...

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... Ομαδικι εργαςία Project Α Λυκείου Α Τετραμινου 1 ο Γενικό Λφκειο Θρακλείου Αττικισ Θζμα Project: Κραςί: «Ελλ-οίνων χϊρα» Ομάδα: A Πνομα ομάδασ: Οιππότεσ Τίτλοσ υποκζματοσ: Το

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΘΦΛΑΚΘ ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΜΟΥΣΕΛΟΥ ΚΑΡΝΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΨΘΦΛΑΚΘ ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΜΟΥΣΕΛΟΥ ΚΑΡΝΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2011 ΨΘΦΛΑΚΘ ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΜΟΥΣΕΛΟΥ ΚΑΡΝΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ Το Μουςείο Καπνοφ Καβάλασ είναι το μοναδικό ςτθν Ευρϊπθ. Ο καπνόσ αποτελεί τθ βάςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και ιδιαίτερα για τθν περιοχι μασ. Το λιμάνι τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ ΦΧΣΛΡ ΑΥΧΠΧΕΟΧΣΞΩΞ ΜΡΧΑΞΠΟΩΞ Ε.Μ.Τ. ΧΣΜΕΑΦ ΦΨΞΝΕΦΕΩΞ - ΔΠΑΛΕΡ ΣΟΧΩΒΥΠΣΦ 2011 ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ πουδαςτικι ομάδα: Βλάςςθ Ελζνθ Ρλατυπόδθ Γεωργία Σκιαδά Μαργαρίτα Επιβλζποντεσ κακθγθτζσ:

Διαβάστε περισσότερα

Πώς πήρε το όνομά της η Αραδίππου

Πώς πήρε το όνομά της η Αραδίππου Πώς πήρε το όνομά της η Αραδίππου Ονοματολογία ονομάηεται θ επιςτιμθ των κφριων ονομάτων και αποτελεί ξεχωριςτό κλάδο τθσ Γλωςςολογίασ. Η επιςτιμθ αυτι διαιρείται ςε δυο κλάδουσ, ςτθν Ανκρωπωνυμικι ι επιςτιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ

ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ Άνοιξθ. Θ νφχτα φωτίςτθκε απότομα τα ςκοτάδια τθσ διαλφκθκαν ςτον απζραντο ουρανό και το φωσ ξεχφκθκε ςε όλθ του τθν ζκταςθ. Το πρωί ιταν γλυκό και απάνεμο. Στα δζντρα ξεπρόβαλλαν

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Δελτίο Τφπου Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ 2014-15 Το πρόγραμμα τθσ Εκνικισ Λυρικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: ΦΥΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΝΤΟΜΑΤΑ, ΣΤΑΧΤΗ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ Υπεφθυνοι: Γιάννησ Ζιώγασ, Ζωγράφοσ, Επίκουροσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις 6ου Παγκύπριου Μαθητικού Συνεδρίου για τα Μαθηματικά. για τα Μαθηματικά. 5-7 Φεβρουαρίου 2010. Ξενοδοχείο Aphrodite Hills, Ράφοσ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ

Περιλήψεις 6ου Παγκύπριου Μαθητικού Συνεδρίου για τα Μαθηματικά. για τα Μαθηματικά. 5-7 Φεβρουαρίου 2010. Ξενοδοχείο Aphrodite Hills, Ράφοσ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ 6 ο Παγκφπριο Μαθητικό υνζδριο για τα Μαθηματικά 5-7 Φεβρουαρίου 2010 Ξενοδοχείο Aphrodite Hills, Ράφοσ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ταςίνου 36, Γραφ. 102, τρόβολοσ 2003 Λευκωςία, Κφπροσ Σ. 22378101,

Διαβάστε περισσότερα

Σα Νζα μασ (κέντρο Ται τσι τσουάν Νέας Σμφρνης) Σεφχοσ 8 Δεκέμβριος 2011

Σα Νζα μασ (κέντρο Ται τσι τσουάν Νέας Σμφρνης) Σεφχοσ 8 Δεκέμβριος 2011 Σα Νζα μασ (κέντρο Ται τσι τσουάν Νέας Σμφρνης) Σεφχοσ 8 Δεκέμβριος 2011 ε αυτό το τεφχοσ: 1.ΙΣΟΡΙΕ ΖΕΝ 2.ΣΙ ΛΕΕΙ ΣΟ Ι ΣΙΝΓΚ 3.BA DUAN JIN (Οι οκτώ κθςαυροί) 4.ΣΑ ΕΠΣΑ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ 5.Η ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΝ ΓΙΑΝΚ 6.Η

Διαβάστε περισσότερα

Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία

Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία ΕΡΓΑΛΑ Α' ΣΡΛΜΘΝΟΤ ΣΘ Ν. Ε. ΛΟΓΟΣΕΧΝΛΑ Α ΛΤΚΕΛΟΤ Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία ΤΠΕΤΚΤΝΘ ΚΑΚΘΓΘΣΡΛΑ : κ. Ιρα Δοφρου ΤΝΣΟΝΛΜΟ ΕΡΓΑΛΑ: Λωάννα ταμοποφλου Δθμιτρθσ Κοκολιόσ Δθμιτρθσ Κοντογιάννθσ Κατερίνα Λζπουρθ Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Έγκριςησ: 21.12.2009

Ημερομηνία Έγκριςησ: 21.12.2009 Ημερομηνία Έγκριςησ: 21.12.2009 «Η ζγκριςη τησ Μεταπτυχιακήσ Εργαςίασ από το Τμήμα Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ του ΑΠΘ δεν υποδηλώνει αναγκαςτικά ότι αποδζχεται το Τμήμα τισ γνώμεσ του ςυγγραφζα». ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκκληςία του Θεοφ. Η Σφγχρονη Μουςική. μζςα ςτην. Κϊςτασ Παναγιωτίδθσ

Εκκληςία του Θεοφ. Η Σφγχρονη Μουςική. μζςα ςτην. Κϊςτασ Παναγιωτίδθσ Η Σφγχρονη Μουςική μζςα ςτην Εκκληςία του Θεοφ Κϊςτασ Παναγιωτίδθσ Βιβλικι Μελζτθ για τθ κζςθ τθσ Σφγχρονθσ Χριςτιανικισ Μουςικισ ςτθ ηωι των Χριςτιανϊν Ακινα 2010 Περιεχόμενα Σελίδα Πρόλογοσ.. 4 Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλα Έργα ζηην Ελλάδα

Μεγάλα Έργα ζηην Ελλάδα 8ος Καηάλογος με ηα Μεγάλα Έργα ζηην Ελλάδα Updated ζκδοςθ Ιανουάριοσ 2015 (01.01.2015) Σο παρουςιάηει 8 οσ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΕ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ Updated Ζκδοςθ Ιανουάριοσ 2015 Editorial Κακϊσ αλλάηει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΘΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΟΛΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΛΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΜΘΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΟΛΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΛΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΜΘΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΟΛΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΛΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Διπλωματικι Εργαςία Ανάπτυξθ δικτυακισ εφαρμογισ κινθτϊν ςυςκευϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ 2013 Το κλίμα είναι από τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςφνκεςθ ειδϊν μιασ περιοχισ. Οι περιοχζσ

Διαβάστε περισσότερα

«Τα που θυμάμαι μολογώ»

«Τα που θυμάμαι μολογώ» Θεοδώρου Σοφοκλή Γεωργάκη «Τα που θυμάμαι μολογώ» Σεργιάνι ζηη Λεσκάδα ηοσ τθες Λευκάδα 2015 ΑΤΣΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΘΟΓΩΡH ΓΔΩΡΓΑΚΗ - ΠΑΠΟΡΑΚΗ Γελλήζεθα ζην Πηλαθνρώξη θαθηωηώλ Λεπθάδνο ην 1954. Φνίηεζα ζηελ Ρηδάξεην

Διαβάστε περισσότερα