Η συµβολή της Ορολογίας στη µετάφραση ειδικών κειµένων: το παράδειγµα µίας ορολογικής εργασίας µε αντικείµενο την ειδική γλώσσα της Kρυπτολογίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η συµβολή της Ορολογίας στη µετάφραση ειδικών κειµένων: το παράδειγµα µίας ορολογικής εργασίας µε αντικείµενο την ειδική γλώσσα της Kρυπτολογίας"

Transcript

1 Η συµβολή της Ορολογίας στη µετάφραση ειδικών κειµένων: το παράδειγµα µίας ορολογικής εργασίας µε αντικείµενο την ειδική γλώσσα της Kρυπτολογίας Πέτρος Πούγγουρας Institut Libre Marie Haps Abstract: When dealing with a special text a translator may often have to operate as a terminologist, especially in the early phase of his work. In other words, he may have to proceed to a documentation search or even to a punctual, pure terminology research, in order to acquire basic knowledge of the subject field, familiarise with its terminology and phraseology, evaluate the terms already in use and coin new ones if necessary. These needs can be met in a more complete, detailed and profitable -for the translator itself- way by a systematic terminological work in two or more languages. Thus, a master thesis on the basic terminology of Cryptology in both French and English can be a valuable tool for any translator working on a special text in this subject field and in these specific languages. Featuring an introduction to Cryptology, concept diagrams based on concept analysis that always lies behind a systematic terminological work, terminological cards, a glossary, information about the etymology of some of the treated terms and finally Cryptology bibliography, this study aims at helping the translator to achieve the goal of ever more precise and effective communication in the field of special languages. Keywords: translation, terminology, terminological product, punctual terminology, concept analysis, concept diagram, terminological card. 1. Εισαγωγή Στο πρώτο µέρος της ανακοίνωσης θα κάνουµε µία σύντοµη αναφορά στην επιστήµη της Ορολογίας. Θα µας δοθεί έτσι η ευκαιρία να εισαγάγουµε ορισµένες βασικές της έννοιες, χρήσιµες για τη συνέχεια, και κυρίως να διατρέξουµε κάποια από τα σηµεία επαφής ανάµεσα στην Ορολογία και τη Μετάφραση. Στόχος µας είναι να καταστήσουµε εµφανή, καταρχάς σε θεωρητικό επίπεδο, ορισµένα από τα οφέλη που η Ορολογία µπορεί να προσφέρει στον µεταφραστή ειδικών κειµένων. Στο δεύτερο µέρος θα περάσουµε από το θεωρητικό επίπεδο στο πρακτικό, επιχειρώντας να καταδείξουµε τα προαναφερθέντα οφέλη µε βάση ένα συγκεκριµένο παράδειγµα: µία ορολογική εργασία µε αντικείµενο την ειδική γλώσσα της Κρυπτολογίας. Πρόκειται για µεταπτυχιακή εργασία, η οποία εκπονήθηκε κατά το ακαδηµαϊκό έτος στο πλαίσιο του προγράµµατος σπουδών Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées (D.E.S.S.) en terminologie στο Institut Libre Marie Haps στις Βρυξέλλες. 2. Ορολογία 2.1 Ορισµός, αντικείµενα 1 Ας ξεκινήσουµε το πρώτο µέρος µε έναν συνοπτικό ορισµό της Ορολογίας: πρόκειται για την επιστήµη που έχει ως αντικείµενο τη συστηµατική περιγραφή και τη µετάδοση της γνώσης µέσω των όρων. Πιο συγκεκριµένα, η Ορολογία ασχολείται µε τη µελέτη και περιγραφή των σχέσεων που υπάρχουν µεταξύ των εννοιών ενός θεµατικού πεδίου και τη συγκρότηση του συστήµατος εννοιών του πεδίου αυτού. Ασχολείται, επίσης, µε την συγκριτική εξέταση του συστήµατος εννοιών ενός θεµατικού πεδίου σε δύο ή περισσότερες γλώσσες, διαδικασία που οδηγεί στην επισήµανση, διατύπωση και τυποποίηση των σχέσεων µεταξύ ισοδύναµων όρων στις γλώσσες αυτές. Τέλος, η Ορολογία αξιοποιεί την πληροφορική τεχνολογία για τη δηµιουργία, επεξεργασία, διαχείριση και παρουσίαση ορολογικών δεδοµένων, µε στόχο την παραγωγή έντυπων 1 Για όλο το υποκεφάλαιο 2.1 βλ. Βαλεοντής 2006:

2 και/ή ηλεκτρονικών ορολογικών προϊόντων, όπως ειδικών λεξικών, γλωσσαρίων, θησαυρών ή βάσεων ορολογικών δεδοµένων. 2.2 Αποσπασµατική ορολογική εργασία 2 Τα προαναφερθέντα ορολογικά προϊόντα αποτελούν µέσα που ο µεταφραστής έχει στη διάθεσή του ώστε να πραγµατοποιήσει µε επιτυχία τη διαδικασία αφενός της αναγνώρισης των όρων που περιλαµβάνονται στο κείµενο-πηγή και αφετέρου της εύρεσης των ισοδύναµών τους όρων στη γλώσσα-στόχο, διαδικασία που αποτελεί σηµαντική παράµετρο του µεταφραστικού έργου. Σε περίπτωση, όµως, που τα ορολογικά προϊόντα για ένα ορισµένο θεµατικό πεδίο είναι ανύπαρκτα ή ανεπαρκή, ο µεταφραστής πιθανώς να χρειαστεί να λειτουργήσει ο ίδιος και ως ορολόγος, κυρίως κατά την αρχική φάση της µετάφρασης. Ίσως χρειαστεί, δηλαδή, να πραγµατοποιήσει µία έρευνα τεκµηρίωσης, ή ακόµα και µία µικρής κλίµακας καθαρά ορολογική έρευνα, µε στόχο την απόκτηση βασικών γνώσεων για το εκάστοτε θεµατικό πεδίο, την εξοικείωση µε την ορολογία και τη φρασεολογία του, την εκτίµηση της καταλληλότητας των υπαρχόντων όρων του πεδίου και εν ανάγκη τη δηµιουργία νέων (Farji-Haguet και Humbley 2003, Sader Feghali 2005). Στις συγκεκριµένες ανάγκες είναι σε θέση να απαντήσει µε τρόπο πιο συστηµατικό, λεπτοµερή και επωφελή µακροπρόθεσµα για τον ίδιο τον µεταφραστή µία εργασία µελέτης της ορολογίας ενός θεµατικού πεδίου σε δύο ή περισσότερες γλώσσες. 2.3 Εννοιολογική ανάλυση Πίσω από κάθε ορολογικό προϊόν βρίσκεται ή θα έπρεπε να βρίσκεται- η εννοιολογική ανάλυση του εκάστοτε θεµατικού πεδίου, καθώς αυτή αποτελεί τη βάση στην οποία στηρίζεται η δηµιουργία και παρουσίαση ορολογικών δεδοµένων. Σε αυτό το σηµείο έγκειται και µία από τις διαφορές που υπάρχουν ανάµεσα στη λεξικογραφία και την ορογραφία: η λεξικογραφική εργασία εγγράφει και παρουσιάζει δεδοµένα κατά αλφαβητική σειρά, ενώ η ορογραφική εργασία ακολουθεί θεµατική ταξινόµηση των δεδοµένων (Farji-Haguet κ.ά. 2003). Ενώ λοιπόν η εννοιολογική ανάλυση προϋποτίθεται για την ανάπτυξη ορολογικών προϊόντων, ο µεταφραστής δεν έχει την ευκαιρία να έρθει σε άµεση επαφή µαζί της και να τη µελετήσει -µε το όφελος που έτσι προκύπτει- παρά µόνο στο πλαίσιο µίας εργασίας σαν αυτή που θα µας απασχολήσει. Η εννοιολογική ανάλυση, στην οποία η Ορολογία προβαίνει, µπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερης σηµασίας για τη Μετάφραση. Η παρατήρηση του συστήµατος εννοιών ενός θεµατικού πεδίου, εκτός από τις σηµαντικές γνωστικές πληροφορίες που παρέχει στον µεταφραστή για το πεδίο αυτό, µπορεί επίσης να συµβάλει καθοριστικά στην επισήµανση και αντιµετώπιση ορολογικών αναντιστοιχιών που τυχόν υπάρχουν ανάµεσα στη γλώσσα-πηγή και τη γλώσσα-στόχο. Κάτι τέτοιο καθίσταται εµφανές, για παράδειγµα, σε περίπτωση κατά την οποία η πραγµατική ισοδυναµία µεταξύ όρων διαφορετικών γλωσσών δεν είναι η προφανής, ή ακόµα σε περίπτωση έλλειψης ισοδυναµίας στη γλώσσα-στόχο. Στη δεύτερη περίπτωση, ο µεταφραστής πιθανώς να χρειαστεί να καλύψει ο ίδιος αυτό το γλωσσικό κενό προσφεύγοντας στη νεολογία, δηµιουργώντας δηλαδή µία νέα λεκτική κατασήµανση, έναν νέο όρο, για την έννοια για την οποία διαπίστωσε το κενό. Αλλά και σε αυτήν τη διαδικασία, η µελέτη του συστήµατος εννοιών είναι αυτή που θα δώσει στον µεταφραστή πολύτιµες πληροφορίες για τη θέση της εν λόγω έννοιας σε σχέση µε τις παρακείµενές της, σε αντιδιαστολή µε τις οποίες ορίζεται (Sader Feghali 2005: 7). 2 Απόδοση στα ελληνικά του όρου travail terminologique ponctuel.

3 3. Εργασία 3.1 Ταυτότητα Προχωρώντας στο δεύτερο µέρος της ανακοίνωσης, θα εξετάσουµε την ταυτότητα της εργασίας που θα µας χρησιµεύσει ως παράδειγµα. Πρόκειται για µία µελέτη ορολογική, δίγλωσση, συστηµατική, περιγραφική και συγχρονική. Ας δούµε εν συντοµία τα παραπάνω χαρακτηριστικά ένα προς ένα: - Ορολογική, γιατί έχει ως αντικείµενό της τους όρους που περιέχει η ειδική γλώσσα ενός θεµατικού πεδίου. Εν προκειµένω, θεµατικό πεδίο είναι η επιστήµη της Κρυπτολογίας, της µελέτης δηλαδή της κρυπτογραφίας και της κρυπτανάλυσης. Σηµειωτέον ότι η εργασία περιορίζεται στη βασική ορολογία του πεδίου αυτού. - ίγλωσση, καθώς πρόκειται για µία εργασία που ασχολείται µε τους όρους της Κρυπτολογίας στη γαλλική και την αγγλική γλώσσα. - Συστηµατική, σε αντιδιαστολή µε την αποσπασµατική ορολογική εργασία που αναζητά απαντήσεις σε συγκεκριµένα ορολογικά προβλήµατα, τα οποία ανακύπτουν στο πλαίσιο ενός συγκεκριµένου κειµένου. Η συστηµατική ορολογική εργασία, αντίθετα, αποσκοπεί στο να δοµήσει και να µελετήσει ένα θεµατικό πεδίο, προτείνοντας µία ολοκληρωµένη ορολογική θεώρηση του πεδίου αυτού (Farji-Haguet κ.ά. 2003). - Περιγραφική, δεδοµένου ότι στοχεύει στην καταγραφή και τη µελέτη της ορολογίας της Κρυπτολογίας και όχι στην αξιολόγησή της. εν προβαίνει, για παράδειγµα, σε συστάσεις σχετικά µε το ποιοι όροι του πεδίου σε µία συγκεκριµένη γλώσσα πρέπει να θεωρούνται αδόκιµοι, δεκτοί ή προτιµώµενοι από άλλους, κάτι που θα αποτελούσε αντικείµενο µίας ρυθµιστικής ορολογικής εργασίας (Farji-Haguet κ.ά. 2003). - Συγχρονική, αφού δεν ενδιαφέρεται για τη διαχρονική εξέλιξη των όρων της Κρυπτολογίας αλλά επικεντρώνεται στην καταγραφή και τη µελέτη τους σε µία δεδοµένη στιγµή. 3.2 Μεθοδολογία Η µεθοδολογία της εν λόγω εργασίας συνίσταται επιγραµµατικά στα εξής στάδια (µε τη σειρά που πραγµατοποιήθηκαν): έρευνα τεκµηρίωσης και συγκρότηση σώµατος έντυπων και ηλεκτρονικών κειµένων σε κάθε µία από τις γλώσσες εργασίας, εντοπισµός των βασικών εννοιών του πεδίου και εξόρυξη των αντίστοιχων όρων (extraction de termes), συγκρότηση των εννοιών σε σύστηµα εννοιών και αποτύπωσή τους στα εννοιοδιαγράµµατα και, τέλος, σύνταξη ορολογικών δελτίων. 3.3 Τµήµατα ιατρέχοντας, στη συνέχεια, τα βασικά τµήµατα, από τα οποία η εν λόγω εργασία αποτελείται, φιλοδοξούµε να αναδείξουµε, πρακτικά πλέον, τη συνεισφορά που µπορεί να έχει στο µεταφραστικό έργο. Πρώτο τµήµα της εργασίας είναι η εισαγωγή στην Κρυπτολογία, στο θεµατικό πεδίο δηλαδή που αποτελεί αντικείµενό της. Με το πλήθος τόσο των ιστορικών όσο και των τεχνικών πληροφοριών, καθώς και των επεξηγηµατικών σχηµάτων, που περιέχει, η εισαγωγή αυτή επιτρέπει στον αναγνώστη να παρακολουθήσει τις τεχνικές εξελίξεις της Κρυπτολογίας από τη γέννησή της µέχρι το σηµείο όπου βρίσκεται σήµερα. Αυτή η στοιχειώδης κατάρτιση στην Κρυπτολογία αποτελεί σηµαντικό εφόδιο για την επιτυχή επιτέλεση του µεταφραστικού έργου, βάση για τυχόν επιθυµητή εξειδίκευση του µεταφραστή στο συγκεκριµένο πεδίο και προϋπόθεση για τη δυνατότητά του να κατανοεί, να αξιολογεί, να χρησιµοποιεί και να ανανεώνει, εν ανάγκη, την ορολογία του πεδίου, καθώς και να εντοπίζει εύστοχα τις ισοδυναµίες αυτής σε διάφορες γλώσσες. ε θα ήταν υπερβολή να πούµε ότι µία τέτοιου είδους εισαγωγή θα µπορούσε να υποκαταστήσει, ως ένα βαθµό βέβαια, τον ειδικό, µε τον οποίο ο µεταφραστής

4 ενδεχοµένως να χρειαστεί να επικοινωνήσει για την αντιµετώπιση προβληµάτων κατανόησης, και κατ επέκταση προβληµάτων µετάφρασης, που συµβαίνει να συναντά δουλεύοντας πάνω σε ειδικά κείµενα. Επόµενο και σηµαντικό τµήµα της εργασίας που εξετάζουµε αποτελούν τα εννοιοδιαγράµµατα της Κρυπτολογίας, οι γραφικές παραστάσεις δηλαδή του σχετικού συστήµατος εννοιών, χωρισµένου σε επιµέρους υπο-συστήµατα. 3 Τα εννοιοδιαγράµµατα συµβάλλουν καθοριστικά στη διαµόρφωση µίας συνολικής εικόνας για το συγκεκριµένο θεµατικό πεδίο τόσο στο γνωστικό όσο και στο γλωσσικό επίπεδο, αφού πληροφορούν τον αναγνώστη για τις έννοιες, οι οποίες το συνθέτουν, για τις µεταξύ τους σχέσεις, καθώς και για τους όρους που τις κατασηµαίνουν. Πολύ σηµαντικό εδώ είναι το στοιχείο της δοµής, αφού σε περίπτωση που οι σχέσεις ανάµεσα στις διάφορες έννοιες δε λαµβάνονταν υπόψη και δεν καταγράφονταν, θα µιλούσαµε για πεδίο και όχι για σύστηµα- εννοιών, για µία απλή παράθεσή τους δηλαδή και όχι αναπαράστασή τους σε ένα δοµηµένο σύνολο (Βαλεοντής 2006: 22). Επιπλέον, δεδοµένου ότι οι έννοιες αποτελούν τους νοητικούς αντιπροσώπους των αντικειµένων, τα εννοιοδιαγράµµατα καθίστανται φορείς της ανθρώπινης γνώσης, εν προκειµένω στο πεδίο της Κρυπτολογίας. Παρόλο που ο ρόλος τους είναι θεµελιώδης στο πλαίσιο κάθε συστηµατικής τουλάχιστον- ορολογικής εργασίας, περιοριζόµαστε εδώ σε αυτήν τη σύντοµη αναφορά, καθώς έχει γίνει ήδη λόγος στο πρώτο µέρος για τη σηµασία της εννοιολογικής ανάλυσης και ιδιαίτερα για τη συµβολή της στη µετάφραση. Όσον αφορά στα ορολογικά δελτία της εν λόγω εργασίας, θα µπορέσουµε να εκτιµήσουµε καλύτερα τη δυνητική προσφορά τους στον µεταφραστή εξετάζοντας εν συντοµία τη δοµή τους, τα πεδία δηλαδή που περιέχουν. 4 Τα πεδία αυτά, κατά τη σειρά εµφάνισής τους, είναι τα εξής: - Ο αριθµός κατάταξης της έννοιας στα εννοιοδιαγράµµατα. Πρόκειται για χρηστική πληροφορία, χάρη στην οποία ο αναγνώστης ανατρέχει ευκολότερα στα εννοιοδιαγράµµατα προς αναζήτηση ενός συγκεκριµένου όρου (ουσιαστικά της έννοιας που κρύβεται πίσω του). Επιπλέον, ο αριθµός κατάταξης της έννοιας τον βοηθά να παρακολουθήσει τη θεµατική και όχι αλφαβητική- παρουσίαση των όρων, η οποία χαρακτηρίζει, όπως είδαµε προηγουµένως, ένα ορολογικό προϊόν. - Το υπο-πεδίο, στο οποίο ανήκει η έννοια και άρα εµφανίζεται ο όρος. Πρόκειται επίσης για χρηστική πληροφορία, καθώς για λόγους πρακτικούς, αλλά και ακρίβειας, το σύστηµα εννοιών του εκάστοτε θεµατικού πεδίου διασπάται συνήθως από τον ορολόγο σε επιµέρους υπο-συστήµατα, κάτι που συµβαίνει και στην εν λόγω εργασία. - Ο όρος, ή εισόδιος όρος σύµφωνα µε την ορολογία της Ορολογίας. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ, καθώς αυτό επηρρεάζει και το έργο του µεταφραστή, ότι σε περίπτωση συνωνυµίας ο όρος, ο οποίος τίθεται επικεφαλής του ορολογικού δελτίου και έτσι προκρίνεται σε σχέση µε τους υπόλοιπους, αποτελεί ουσιαστικά υποκειµενική επιλογή του ορολόγου. Θα µπορούσε, δηλαδή, να είχε επιλεγεί στη θέση του κάποιος άλλος από τους συνώνυµους όρους αντί αυτού. Η επιλογή του µπορεί να βασίζεται σε διάφορα κριτήρια. Εν προκειµένω, και µε δεδοµένο ότι έχουµε να κάνουµε µε µία περιγραφική ορολογική εργασία, η επιλογή των εισόδιων όρων έγινε µε βάση τα κριτήρια της συχνότητας χρήσης κάθε όρου και του κοινού, στο οποίο η εργασία απευθύνεται, ενώ στην περίπτωση µίας ρυθµιστικής ορολογικής εργασίας θα βασιζόταν κυρίως στην αξιολόγηση κάποιου από τους συνώνυµους όρους ως προτιµώµενου. 3 βλ. Παράρτηµα Α. 4 βλ. Παράρτηµα Β.

5 - Οι γραµµατικές πληροφορίες για τον όρο και συγκεκριµένα η γραµµατική κατηγορία, στην οποία ανήκει, το γένος του και ο αριθµός στον οποίο συναντάται, αν για παράδειγµα πρόκειται για όρο που υφίσταται µόνο στον πληθυντικό αριθµό. - Ο ορισµός, η παράσταση δηλαδή της έννοιας που ο όρος κατασηµαίνει µέσω µίας περιγραφικής δήλωσης που εξυπηρετεί τη διαφοροποίησή της από συναφείς έννοιες. Ένας επιτυχής ορισµός αντιπροσωπεύει πλήρως την οριζόµενη έννοια, µε άλλα λόγια ισοδυναµεί µε αυτή και µπορεί να την αντικαταστήσει. Φανερώνει το βάθος της έννοιας, το σύνολο δηλαδή των ουσιωδών χαρακτηριστικών που τη συνιστούν, καθώς και το πλάτος της, το σύνολο των αντικειµένων που αντιπροσωπεύει, διαδραµατίζοντας έτσι πρωτεύοντα ρόλο όσον αφορά στην αντίληψή της από τον αναγνώστη (Βαλεοντής 2006: 34, 43). - Το συγκείµενο, το οποίο συµπληρώνει τον ορισµό και έχει διπλή λειτουργία: αποσαφηνίζει το βάθος και το πλάτος της έννοιας και/ή µαρτυρεί τη χρήση της λεκτικής της κατασήµανσης, του αντίστοιχου δηλαδή όρου, στον γραπτό λόγο (Βαλεοντής 2006: 79). - Τα συνώνυµα, µε άλλα λόγια οι συνώνυµοι όροι που τυχόν υπάρχουν για την εκάστοτε έννοια. Μιλήσαµε παραπάνω για τη διαδικασία επιλογής του εισόδιου όρου µεταξύ των συνώνυµων, οι υπόλοιποι εκ των οποίων καταχωρούνται στο εν λόγω πεδίο. - Σηµειώσεις, γλωσσικές ή τεχνικής φύσης, οι οποίες προσφέρουν συµπληρωµατικές πληροφορίες είτε για τον όρο αυτό καθεαυτό είτε για την έννοια που κατασηµαίνει. - Παραποµπές σε άλλα ορολογικά λήµµατα της εργασίας, τα οποία παρουσιάζουν εννοιολογική ή γλωσσική συνάφεια µε τον αναλυόµενο όρο και άρα ενδιαφέρον ως προς αυτόν. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα ορολογικά δελτία θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν επίσης πλήθος άλλων πληροφοριών σχετικών µε τον εισόδιο όρο. Ενδεικτικά αναφέρουµε ένα πεδίο αφιερωµένο σε κοινωνιο-ορολογικές πληροφορίες ή σε πληροφορίες φρασεολογικές, όπως για παράδειγµα οι συνδυασµοί λέξεων (collocations) που διαµορφώνονται στη γλώσσα µε άξονα τον εκάστοτε όρο. Στη δεύτερη περίπτωση, το κέρδος του µεταφραστή θα ήταν η απόκτηση πληρέστερης γνώσης των είδιων γλωσσικών µέσων έκφρασης που χαρακτηρίζουν την ειδική γλώσσα της Κρυπτολογίας, γεγονός ιδιαίτερα χρήσιµο για τη δουλειά του. Επιπλέον, χάρη στο γλωσσάριο που η εργασία περιλαµβάνει, ο µεταφραστής αποκτά πρόσβαση σε µία ευρύτερη συλλογή όρων της Κρυπτολογίας, πέρα από αυτούς που αναλύονται στα ορολογικά δελτία. 5 Η συλλογή αυτή παρουσιάζεται σε δύο καταλόγους: στον πρώτο κατάλογο οι όροι καταγράφονται αλφαβητικά στη γαλλική γλώσσα και συνοδεύονται από τους ισοδύναµούς τους στην αγγλική, ενώ στο δεύτερο κατάλογο συµβαίνει το αντίστροφο. Η δυνατότητα αξιοποίησης του γλωσσαρίου κατά τη µεταφραστική δραστηριότητα είναι προφανής. Εκτός από τα κύρια τµήµατά της, µία ορολογική εργασία ενδέχεται να περιλαµβάνει επίσης συµπληρωµατικά τµήµατα εν είδει παραρτηµάτων. Πράγµατι, στην περίπτωση της εργασίας που µας απασχολεί προτείνεται ένα τµήµα αφιερωµένο στην ετυµολογική ανάλυση ορισµένων από τους όρους που παρουσιάζονται στα ορολογικά της δελτία. 6 Η ανάλυση αυτή, εκτός από το ότι παρέχει συµπληρωµατικές πληροφορίες για τους συγκεκριµένους όρους, λειτουργεί κυρίως ως παράδειγµα για το πώς η µελέτη της ετυµολογίας ενός όρου µπορεί να οδηγήσει στην αναγνώριση της ρίζας ή των ριζών του, των συνθετικών, από τα οποία ο όρος τυχόν προέρχεται, καθώς και του τρόπου, µε 5 βλ. Παράρτηµα Γ. 6 βλ. Παράρτηµα.

6 τον οποίο σχηµατίστηκε, συµβάλλοντας έτσι στην αντίληψη από τον αναγνώστη της έννοιας που ο όρος κατασηµαίνει. Το όφελος για τον µεταφραστή εδώ είναι διπλό: αφενός η εξοικείωση µε τους τρόπους σχηµατισµού όρων, εξοικείωση χρήσιµη σε περίπτωση ανάγκης δηµιουργίας νεολογισµών, και αφετέρου η δυνατότητα επίτευξης της καλύτερης δυνατής κατανόησης της σηµασίας ενός όρου (Sader Feghali 2005: 6). Τέλος, µε την παράθεση των βιβλιογραφικών αναφορών των έντυπων και ηλεκτρονικών εγγράφων που συγκροτούν τα δύο σώµατα κειµένων της εργασίας, ο µεταφραστής έχει στη διάθεσή του µία αρκετά πλήρη βιβλιογραφία για το συγκεκριµένο θεµατικό πεδίο, στην οποία µπορεί να ανατρέξει για περαιτέρω µελέτη σηµείων που ενδεχοµένως τον ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Ακόµα, ο µεταφραστής µπορεί να χρησιµοποιήσει µεµονωµένα τη βιβλιογραφία αυτή για δικές του αποσπασµατικές ορολογικές έρευνες, παρακάµπτοντας την υπόλοιπη εργασία. 3.4 Χρηστικότητα Παρά τα οφέλη που ο µεταφραστής µπορεί να προσδοκά χρησιµοποιώντας µία τέτοιου είδους εργασία ως βοήθηµα για τη δουλειά του, πρέπει να σηµειωθεί ότι η δυνατότητα αξιοποίησής της υπόκειται σε έναν σηµαντικό περιορισµό: το χρόνο που ο ίδιος ο µεταφραστής µπορεί να διαθέσει. εδοµένου του όγκου των πληροφοριών που µία συστηµατική ορολογική εργασία θέτει στη διάθεσή του, η προσφυγή σε αυτήν ενδείκνυται κυρίως σε περιπτώσεις, στις οποίες ο µεταφραστής προτίθεται να επενδύσει χρόνο για να επιτύχει συγκεκριµένες, βραχυπρόθεσµες ή µακροπρόθεσµες, επιδιώξεις. Ενδεικτικά αναφέρουµε την αναζήτηση του βέλτιστου αποτελέσµατος στο πλαίσιο της µετάφρασης ενός συγκεκριµένου ειδικού κειµένου, σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο, ή την εµβάθυνση σε ένα θεµατικό πεδίο και την εξειδίκευση του µεταφραστή σε αυτό, σε µακροπρόθεσµο επίπεδο. Σε διαφορετική περίπτωση, όταν δηλαδή ο µεταφραστής στοχεύει απλώς στην κατανόηση της έννοιας που ένας όρος κατασηµαίνει, στην εύρεση ισοδυναµιών στη γλώσσα-στόχο για τους όρους του εκάστοτε κειµένου ή στην εξοικείωση µε τη φρασεολογία ενός πεδίου, τα διάφορα ορολογικά προϊόντα που αναφέρθηκαν στο πρώτο µέρος άλλα µε περισσότερες και άλλα µε λιγότερες παρεχόµενες πληροφορίες- επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες του. 4. Επίλογος Επιχειρήσαµε µε αυτήν την ανακοίνωση να αναφερθούµε, ακροθιγώς έστω, στη συµβολή της Ορολογίας στη µετάφραση ειδικών κειµένων και ειδικότερα να δείξουµε πώς µία εργασία µελέτης της βασικής ορολογίας της Κρυπτολογίας στη γαλλική και την αγγλική γλώσσα µπορεί να συµβάλει στην καλύτερη δυνατή αντιµετώπιση ενός προς µετάφραση κειµένου που άπτεται του συγκεκριµένου θεµατικού πεδίου. Με την εισαγωγή, τα εννοιοδιαγράµµατα, τα ορολογικά δελτία, το γλωσσάριο και τα υπόλοιπα τµήµατα που µία τέτοια εργασία περιέχει, ο µεταφραστής αποκτά µία σηµαντική πηγή πληροφοριών τόσο στο γνωστικό όσο και στο γλωσσικό επίπεδο, την οποία µπορεί να αξιοποιήσει για τη βελτιστοποίηση του έργου του. Ως επίλογο αξίζει να υπενθυµίσουµε ότι Μετάφραση και Ορολογία έχουν ένα κοινό βασικό χαρακτηριστικό: µοιράζονται το στόχο για ακριβή και αποτελεσµατική επικοινωνία στο πεδίο των ειδικών γλωσσών και πιο συγκεκριµένα των ειδικών κειµένων. Η συνέργεια των δύο επιστηµών, µέσα από τη συνεργασία των ανθρώπων τους, µπορεί να καταστήσει τον στόχο αυτό πιο εφικτό.

7 Βιβλιογραφικές αναφορές Βαλεοντής Κ. «Οι σύγχρονες διαγλωσσικές αρχές της Ορολογίας και η εφαρµογή τους στην ελληνική γλώσσα». Σεµιναριακή διάλεξη στη Γ.. Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βρυξέλλες, 11 Μαΐου Farji-Haguet D. και Humbley J. (2003). Cours Terminologie DESS. Poungouras P. (2006). Terminologie de la cryptologie. Μεταπτυχιακή εργασία στο πλαίσιο του D.E.S.S. en terminologie. Haute Ecole Léonard de Vinci, Institut Libre Marie Haps, Βρυξέλλες. Sader Feghali L. (2005). Pour une terminologie traductionnelle tridimensionnelle et personnalisée. In Annales de l'institut de langues et de traduction ; 10.

8 Παραρτήµατα Α. Εννοιοδιαγράµµατα - παράδειγµα Α.1. Procédure cryptographique [Poungouras 2006: 77]

9 Α.2. Cryptographic procedure [Poungouras 2006: 81]

10 Β. Ορολογικά δελτία παράδειγµα [Poungouras 2006: 85]

11 Γ. Γλωσσάριο παράδειγµα [Poungouras 2006: 181] FR EN (par ordre alphabétique) adversaire algorithme algorithme de compression algorithme de hachage algorithme de sécurité algorithme de signature attaque de l'homme au milieu attaque des anniversaires attaque par collision attaque par dictionnaire attaque sur la première préimage attaque sur la seconde préimage authenticité autorité de certification (AC) bit canal non-sécurisé canal sécurisé carte à puce carte bancaire carte intelligente centre de distribution de clés certificat certificat à clé publique certificat d'identification certificat numérique certification clé auto-signée clé compromise clé de registre adversary algorithm compression algorithm hash algorithm security algorithm signature algorithm man-in-the-middle attack birthday attack collision attack dictionary attack first pre-image attack second pre-image attack authenticity certification authority (CA) bit non-secure channel secure channel chip card bank card smart card key distribution center certificate public-key certificate identification certificate digital certificate certification self-signed key compromised key register key

12 . Ετυµολογική ανάλυση.1. Παράδειγµα [Poungouras 2006: 194]

13 .2. Υπόµνηµα Σύµβολο Ερµηνεία < προέλευση = σηµασία? τρόπος παραγωγής

Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία Δογορίτη ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία Δογορίτη ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Αυτόνομη και συλλογική διαχείριση της ορολογίας μέσα από συναφή και παράλληλα κείμενα με την υποστήριξη εργαλείου κοινωνικής επισήμανσης στο μάθημα της εξειδικευμένης μετάφρασης Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Το λογισμικό θησαυρών μπορεί να προορίζεται για έναν υπολογιστή ή για μεγάλο σύστημα, μπορεί να αφορά στην κατασκευή και συντήρηση του θησαυρού ή στην

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση Ειδικών Κειμένων Ι

Μετάφραση Ειδικών Κειμένων Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Ορολογία και ειδική μετάφραση Τιτίκα Δημητρούλια Τομέας Μετάφρασης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ένας Θησαυρός στις λαϊκές βιβλιοθήκες: νέες δυνατότητες, νέες προοπτικές

Ένας Θησαυρός στις λαϊκές βιβλιοθήκες: νέες δυνατότητες, νέες προοπτικές Ένας Θησαυρός στις λαϊκές βιβλιοθήκες: νέες δυνατότητες, νέες προοπτικές Διονύσης Γιαννίμπας Ορολόγος Μεταφραστής Ο Θησαυρός Ελληνικών Όρων είναι ο πρώτος θησαυρός γενικού περιεχομένου στην ελληνική γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α.

ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α. Η συμβολή του θεωρητικού της ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α.) Νομικά κείμενα: Κείμενα που περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Α. Βασιλείου Η διαδικασία καθώς και οι μέθοδοι βελτιστοποίησης των υπηρεσιών πληροφόρησης έχουν απασχολήσει επανειλημμένα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 1 Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα Στο: Γλωσσολογικές έρευνες για την Ελληνική Ι, Πρακτικά του 5 ου

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριστείδης Κοσιονίδης Η κατανόηση των εννοιών ενός επιστημονικού πεδίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Κριτήρια αξιολόγησης αυτοαξιολόγησης γραπτής ερευνητικής εργασίας με έμφαση στην πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ Σπύρος Δόικας translatum@translatum.gr ΑΠΘ Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τσάφου Σταµατία,* Χατζηµαρή Στέλλα,** Τοράκη Κατερίνα*** *stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΚΕΘΕΑ Τομέας Έρευνας Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΚΕΘΕΑ Τομέας Έρευνας Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Βάσεις Ορολογίας στις Βάσεις Γνώσης: Το Παράδειγµα του Συστήµατος ιαχείρισης Ορολογίας της Εγνατία Οδός Α.Ε. (Οδο-λέξις)

Από τις Βάσεις Ορολογίας στις Βάσεις Γνώσης: Το Παράδειγµα του Συστήµατος ιαχείρισης Ορολογίας της Εγνατία Οδός Α.Ε. (Οδο-λέξις) Από τις Βάσεις Ορολογίας στις Βάσεις Γνώσης: Το Παράδειγµα του Συστήµατος ιαχείρισης Ορολογίας της Εγνατία Οδός Α.Ε. (Οδο-λέξις) Γιώργος άρλας Εγνατία Οδός Α.Ε. Abstract: Current practice in the field

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας ΈλεναΜάντζαρη, Γλωσσολόγος, Ms.C. ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Τι είναι η οντολογία; Μιαοντολογίαείναιέναλεξικόόρωνπου διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ JANET DECESARIS ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ταξινόμηση επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Η έννοια πρόβληµα Ανάλυση προβλήµατος Με τον όρο πρόβληµα εννοούµε µια κατάσταση η οποία χρήζει αντιµετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή ούτε προφανής. Μερικά προβλήµατα είναι τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σπύρος Τσιπίδης Γεω - οπτικοποίηση χωρωχρονικών αρχαιολογικών δεδομένων Περίληψη διατριβής H παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης:

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτή

Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτή Κοινή ανακοίνωση σχετικά µε την κοινή πρακτική όσον αφορά τις γενικές ενδείξεις των επικεφαλίδων των κλάσεων της ταξινόµησης της 1 Νίκαιας v1.2, 28 Οκτωβρίου 2015 Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την

Διαβάστε περισσότερα

Ροδόλφος Mασλίας 4 η Συνάντηση Mεταφρασεολόγων Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Powerpoint Templates

Ροδόλφος Mασλίας 4 η Συνάντηση Mεταφρασεολόγων Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Powerpoint Templates Ροδόλφος Mασλίας 4 η Συνάντηση Mεταφρασεολόγων Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Powerpoint Templates DGTRAD Γενική διεύθυνση μονάδας Διεύθυνση A Διεύθυνση B Πολυγλωσσία Διεύθυνση C Πόροι και Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης

Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης Αθήνα, 6 Μαρτίου 2015 Πέτρος Μηγιάκης Δ/νση Οικονομικής Ανάλυσης και

Διαβάστε περισσότερα

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk (econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk Τοπική προσαρµογή ηλεκτρονικού περιεχοµένου Σήµερα, οι περισσότερες πληροφορίες είναι ψηφιακής φύσεως. Χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402

Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 Ανοικτή συζήτηση Θέμα: Αρχές της Ορολογίας Προσαρμογή των Διεθνών Προτύπων για την ελληνική γλώσσα Συντονίστρια: Μαριάννα Κατσογιάννου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) 1 Προέλευση και ιστορία της Επιχειρησιακής Έρευνας Αλλαγές στις επιχειρήσεις Τέλος του 19ου αιώνα: βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι: 1. η δημιουργία μιας on line εφαρμογής διαχείρισης ενός επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων 2. η παραγωγή ενός ικανοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Κατερίνα Τοράκη, Στέλλα Χατζημαρή ΕΛΟΤ ΤΕ21 Ορολογία Γλωσσικοί πόροι toraki@tee.gr ΕΛΟΤ ΤΕ22 Τεκμηρίωση stellachatzimari@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ροδόλφος Mασλίας. Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης meta/φραση, Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2014. Powerpoint Templates

Ροδόλφος Mασλίας. Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης meta/φραση, Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2014. Powerpoint Templates Ροδόλφος Mασλίας Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης meta/φραση, Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2014 Powerpoint Templates DGTRAD Γενική διεύθυνση μονάδας Διεύθυνση A Διεύθυνση B Πολυγλωσσία Διεύθυνση C Πόροι και Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική εργασία στο λύκειο

Ερευνητική εργασία στο λύκειο ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Βιβλιοθηκονομικές προσεγγίσεις για την ερευνητική εργασία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 1 Ερευνητική εργασία στο λύκειο οδηγός πληροφοριακής παιδείας Χριστίνα Κανάκη Βιβλιοθηκονόμος,

Διαβάστε περισσότερα

An expert is a person who has made all the mistakes that can be made in a very narrow field. Niels Bohr Βραβείο Νόμπελ στη Φυσική, 1922

An expert is a person who has made all the mistakes that can be made in a very narrow field. Niels Bohr Βραβείο Νόμπελ στη Φυσική, 1922 An expert is a person who has made all the mistakes that can be made in a very narrow field. Niels Bohr Βραβείο Νόμπελ στη Φυσική, 1922 Experience is the name everyone gives to their mistakes. Oscar Wilde

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση θα εφαρµοστεί* εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας κοινής ανακοίνωσης.

Η απόφαση θα εφαρµοστεί* εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας κοινής ανακοίνωσης. Κοινή ανακοίνωση σχετικά µε την κοινή πρακτική όσον αφορά τις γενικές ενδείξεις των επικεφαλίδων των κλάσεων της ταξινόµησης της Νίκαιας v1.0, 20 Νοεµβρίου 2013 Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Αποτελέσματα ερωτηματολογίου Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης Παναγιώτης ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ Ημερίδα Εργασίας «Δίκτυο ορολογίας για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α , α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194 ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Οριζόντια αντιστοίχιση Στόχων Μεθόδων Δραστηριοτήτων - Εποπτικού Υλικού - Αξιολόγησης Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΠΟΣ): ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ. Γεώργιος Καραγιάννης

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΠΟΣ): ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ. Γεώργιος Καραγιάννης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΠΟΣ): ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ. Γεώργιος Καραγιάννης Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων σχεδιασμού του Γ' ΚΠΣ η Γενική Γραμματεία Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή συζήτηση. 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007

Ανοικτή συζήτηση. 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 Ανοικτή συζήτηση Θέμα: Αρχές της Ορολογίας Προσαρμογή των Διεθνών Προτύπων για την ελληνική γλώσσα Συντονίστρια: Μαριάννα Κατσογιάννου,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 MACROWEB Προβλήματα Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 Παραδείγματα Προβλημάτων. Πως ορίζεται η έννοια πρόβλημα; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η κατανόηση ενός προβλήματος; Τι εννοούμε λέγοντας χώρο ενός προβλήματος;

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι ειδικές βιβλιοθήκες και η πρόσβαση στη γνώση για όλους: τρόποι προσέγγισης µε το ευρύτερο κοινό / Γιώργος Γλωσσιώτης

Οι ειδικές βιβλιοθήκες και η πρόσβαση στη γνώση για όλους: τρόποι προσέγγισης µε το ευρύτερο κοινό / Γιώργος Γλωσσιώτης Οι ειδικές βιβλιοθήκες και η πρόσβαση στη γνώση για όλους: τρόποι προσέγγισης µε το ευρύτερο κοινό / Γιώργος Γλωσσιώτης Ορισµοί: Ειδική βιβλιοθήκη ονοµάζεται η βιβλιοθήκη η οποία έχει δηµιουργηθεί για

Διαβάστε περισσότερα

SilverPlatter WebSPIRS 4.1.

SilverPlatter WebSPIRS 4.1. WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Η διεπιστημονική ορολογία του τομέα διαχείρισης φυσικών κινδύνων Το παράδειγμα του σεισμικού κινδύνου

Η διεπιστημονική ορολογία του τομέα διαχείρισης φυσικών κινδύνων Το παράδειγμα του σεισμικού κινδύνου Η διεπιστημονική ορολογία του τομέα διαχείρισης φυσικών κινδύνων Το παράδειγμα του σεισμικού κινδύνου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Βασιλική Μασούρα Ο τομέας της διαχείρισης φυσικών κινδύνων είναι ένας χώρος συνάντησης της

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης. Στρατηγικε ς της επιχει ρησης.swot Analysis

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης. Στρατηγικε ς της επιχει ρησης.swot Analysis Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Στρατηγικε ς της επιχει ρησης.swot Analysis Σχεδιασμός / Προγραμματισμός Η ενέργεια της χάραξης προσανατολισμού που γεννά την προσδοκία μελλοντικών θετικών αποτελεσμάτων είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1446 HELLENIC STANDARD. Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση έργων τυποποίησης ορολογίας 2015-01-15 ICS: 01.020; 01.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1446 HELLENIC STANDARD. Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση έργων τυποποίησης ορολογίας 2015-01-15 ICS: 01.020; 01. 2015-01-15 ICS: 01.020; 01.120 ΕΛΟΤ 1446 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση έργων τυποποίησης ορολογίας Project management guidelines for terminology standardization

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ζητήματα μιας βάσης δεδομένων

Βασικά ζητήματα μιας βάσης δεδομένων Τριαντάφυλλος Πριμηκύρης* Βασικά ζητήματα μιας βάσης δεδομένων Τι είναι μια βάση δεδομένων; Ας ξεκινήσουμε με κάτι πολύ απλό! Όλοι έχετε έναν τηλεφωνικό κατάλογο. Ο κατάλογος αυτός είναι μια χειροκίνητη

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Κοινή Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή του «IP Translator» v1.2, 20 Φεβρουαρίου 2014 1 Στις 19/06/2012 το Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ ) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp ) Ιεραρχική Ανάλυση

ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ ) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp ) Ιεραρχική Ανάλυση ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ. 81-89) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp. 81-89) Ιεραρχική Ανάλυση ηµήτριος Καραπιστόλης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian)

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian) ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας «Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας» Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Δεδομένων (Information Retrieval)

Ανάκτηση Δεδομένων (Information Retrieval) Ανάκτηση Δεδομένων (Information Retrieval) Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Ανάκτηση Δεδομένων 1 Information Retrieval (1) Βάσεις Δεδομένων: Περιέχουν δομημένη πληροφορία: Πίνακες Ανάκτηση Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ (MASTER s) 1. Η διπλωµατική διατριβή εξειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Á±½Äà Å, šåá¹±º Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ Á±½Äà Å, šåá¹±º Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ±¾ ± Ä Â ÃÉÃÄ Â ¹±Çµ Á¹Ã þÿ±½ ÁÉÀ ½ ŠŽ±¼¹º Í ÃÄ ÃÇ þÿ Á±½ÄÃ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Relatives Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Η ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ, ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΣΤΕΦΑΝΗ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα Μαρία Γαβριηλίδου ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» Κοινοπραξία «Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων» Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ελλάδα Πολυγλωσσική Ελλάδα (1) Η Γλωσσική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ενότητα # 1: Εισαγωγή Μιλτιάδης Χαλικιάς Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον (στοιχεία θεωρίας)

Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον (στοιχεία θεωρίας) Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον (στοιχεία θεωρίας) Εισαγωγή 1. Τι είναι αυτό που κρατάς στα χέρια σου. Αυτό το κείµενο είναι µια προσπάθεια να αποτυπωθεί όλη η θεωρία του σχολικού µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Context-aware και mhealth

Context-aware και mhealth ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Context-aware και mhealth ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του Κουβαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Β - Μετάφραση EL - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Γραφείο Αθηνών Αθήνα, 17 Μαρτίου 2015 DGT.B.EL/ΠΕΑ (2015) έκδοση 2 Τελικό Σχέδιο Συμφωνίας συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ανάλυση προβλήματος. Δομή ακολουθίας. Δομή επιλογής. Δομή επανάληψης. Απαντήσεις. 1. Η έννοια πρόβλημα Επίλυση προβλημάτων...

Περιεχόμενα. Ανάλυση προβλήματος. Δομή ακολουθίας. Δομή επιλογής. Δομή επανάληψης. Απαντήσεις. 1. Η έννοια πρόβλημα Επίλυση προβλημάτων... Περιεχόμενα Ανάλυση προβλήματος 1. Η έννοια πρόβλημα...13 2. Επίλυση προβλημάτων...17 Δομή ακολουθίας 3. Βασικές έννοιες αλγορίθμων...27 4. Εισαγωγή στην ψευδογλώσσα...31 5. Οι πρώτοι μου αλγόριθμοι...54

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα