τη σύντόπιτισσα μόύ λένα πολίτου-μαρμαρινού την είχα καθηγήτρια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τη σύντόπιτισσα μόύ λένα πολίτου-μαρμαρινού την είχα καθηγήτρια"

Transcript

1 Τιτίκα Δημητρούλια Διακειμενικότητα και μεταϕραση μεταϕραζόντασ αρχαιόελληνικόύσ μύθόύσ από τα γαλλικα στα ελληνικα τη σύντόπιτισσα μόύ λένα πολίτου-μαρμαρινού την είχα καθηγήτρια στη ϕιλοσοϕική σχολή, μας δίδασκε κάλβο στις αρχές της δεκαετίας του την ίδια περίπου περίοδο, το 1981, είχε δημοσιεύσει το βιβλίο της για τη συγκριτική ϕιλολογία, σταθμό στην εξέλιξη της συγκριτολογίας στη χώρα μας. ακολούθησαν συγκριτολογικές και θεωρητικές εϕαρμογές που εμπλούτιζαν την προσέγγιση της νεοελληνικής λογοτεχνίας. ακούραστη επιστήμονας, σήμερα έχει όλο τον χρόνο να αϕοσιωθεί στα γραπτά της, σε όλα εκείνα που η διδασκαλία, στην οποία έδινε την ψυχή της, σε έναν βαθμό της στερούσε. η αναθεωρημένη έκδοση του βιβλίου της Συγκριτική ϕιλολογία υπήρξε ο πρώτος καρπός της νέας αυτής γόνιμης περιόδου στη ζωή και το έργο της. θεωρώντας οργανικό κομμάτι της συγκριτικής ϕιλολογίας τη μετάϕραση και τον περί αυτής λόγο, τη μετα - ϕρασεολογία, της αϕιερώνω το άρθρο αυτό για τη μετάϕραση της διακειμενικότητας, ευχαριστώντας την για όσα μου έμαθε και όσα συνεχίζει να μου μαθαίνει.

2 362 τιτικα Δημητρόύλια 1. Εισαγωγή η διακειμενικότητα 1 έχει αποτελέσει σημείο αναϕοράς του δομισμού και του μεταδομισμού, με τις εργασίες επιϕανών θεωρητικών όπως οι Kristeva, Bakhtine, Barthes, Riffaterre, Genette, Derrrida, Paul de Man και πλείστων άλλων. κομβική έννοια στον μεταμοντερνισμό, πρωτεϊκή και πανταχού παρούσα στη θεωρητική σκέψη από τη στιγμή της εμϕάνισής της ώς σήμερα, διευρύνεται περαιτέρω στις παρούσες συνθήκες της παγκοσμιοποιημένης, ψηϕιακής κοινωνίας της πληροϕορίας. 2 ασχέτως όμως της συνεχούς αυτής διεύρυνσης, του διαρκούς μετασχηματισμού της, η διακειμενικότητα, ως δίκτυο-βιβλιοθήκη κειμένων, ως μνήμη της γραϕής και ήδη-ειπωμένο/διαβασμένο (déjà-dit/déjà-lu), αποτελεί πάντα μείζονος σημασίας παράμετρο στη σύνθεση του νοήματος και τη συγκειμενοποίηση (contextualisation) του κειμένου. συνιστά «προϋπόθεση για την κατανόηση των κειμένων». 3 η σχέση μετάϕρασης και διακειμενικότητας μελετάται σήμερα συστηματικά στις μεταϕραστικές σπουδές, ενώ η ίδια η μετάϕραση 1. για μια επισκόπηση των θεωριών περί διακειμενικότητας, βλ. Marko Juvan, History and poetics of intertextuality, tr. Timothy Bogacar, West Lafayette, Purdue University Press, 2008 Mary Orr, Intertextuality. Debates and contexts, Cambridge, Polity Press, 2003 Graham Allen, Intertextuality, London & New York, Routledge, 2000 Natalie Limat-Letellier et Marie Miguet-Ollagnier (éds), L intertextualité, Annales littéraires de l Université de Franche-Comté 637, Βλ. επίσης Udo J. Hedel (ed.), Intertextuality, Allusion and Quotation: An International Bibliography of Critical Studies, London & New York, ό παγκόσμιος ιστός, για παράδειγμα, είναι εξ ορισμού διακειμενικός, διεικονικός, διακαλλιτεχνικός και διαμεσικός. γενικότερα για τις εξελίξεις αυτές και τη διευρυμένη οπτική υπό την οποία εξετάζεται η διακειμενικότητα, βλ. Louis Hébert et Lucie Guillemette (éds.), Intertextualité, interdiscursivité et intermédialité, Presses de l Université Laval, Ως προς το εύρος των εργασιών που στηρίζονται στην έννοια της διακειμενικότητας με την πιο διευρυμένη σημασία της, βλ. ενδεικτικά Isabelle Marc Martinez, «L intertextualité sonore et discursive dans le rap français», Revista Transcultural de M sica/ Transcultural Music Review 14, Basil Hatim & Ian Mason, The translator as a communicator, London, Routledge, 1997, σ Όπου δεν αναϕέρεται διαϕορετικά, η μετάϕραση των παραθεμάτων είναι δική μου.

3 ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 363 θεωρείται από ορισμένους θεωρητικούς μια από τις μορϕές της διακειμενικότητας. Το άρθρο αυτό έχει στόχο να εξετάσει μια ιδιαίτερη μορϕή διακειμενικότητας, την πρόσληψη και την απόδοση του διακειμένου στην περίπτωση που το μετάϕρασμα επιστρέϕει σε οικείο συγκείμενο, όπως ισχύει με τη μετάϕραση αρχαιοελληνικών μύθων 4 από τα γαλλικά στα νέα ελληνικά, αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα του διακειμενικού παιχνιδιού αλλά και της μετάϕρασης ως ϕαινομένου και πράξης. 2. Το ξένο κείμενο 5 «[ ] Κάθε κείμενο είναι ενσωμάτωση και μετασχηματισμός ενός άλλου κειμένου», έλεγε η Julia Kristeva. 6 Από το παράθεμα (citation) στην έμμεση αναϕορά/υπαινιγμό (allusion), στο δάνειο (emprunt) και στην κατά Genette λογοκλοπή (plagiat), αλλά και στην παραμίμηση (pastiche) και την παρωδία (parodie), το διακείμενο, ϕανερό ή άδηλο, ρητό (explicite) ή υπόρρητο (implicite), αναλόγως με τη μορϕή που ενδύεται, 7 αποτελεί κομβικό στοιχείο στη συγκειμενοποίηση του ξένου κειμένου, στην αποσυγκειμενοποίηση (décontextualisation) και την επανασυγκειμενοποίησή του (recontextualisation) κατά τη μετάϕραση. 4. Δεδομένης της αχανούς βιβλιογραϕίας περί μύθου, παραπέμπουμε μόνο στα έργα του ίδιου του Jean-Pierre Vernant για τον αρχαιοελληνικό μύθο και τον αρχαιοελληνικό κόσμο: graphie_vernant.pdf και personsid=16251 ( ). 5. Υιοθετούμε τον όρο του Venuti, επειδή αποϕεύγει την ορολογία πρωτοτύπου-μετάϕρασης, θεωρώντας τη μετάϕραση επί της ουσίας ένα νέο πρωτότυπο. Lawrence Venuti, «Traduction, intertextualité, interprétation», Palimpsestes 18, 2006, σσ Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η μη διάκριση αυτή συνδέεται με τη διακειμενικότητα και τη λειτουργία του διακειμένου και στα δύο κείμενα. 6. Σημειωτική. Recherches pour une sémanalyse, Paris, Seuil, 1969, σ Ο ορισμός της Kristeva δεν περιορίζεται από τον κώδικα, μπορεί δηλαδή να αϕορά τα εικαστικά ή τη μουσική ή ό,τι άλλο. Βλ. ενδεικτικά Nathalie Limat-Letellier, «Historique du concept d intertextualité», in Limat-Letellier et Miguet-Ollagnier, ό.π., σ. 22.

4 364 ΤΙΤΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ Η μετάϕραση, όμως, αποτελεί, όπως διατείνεται ο Lawrence Venuti, μια μοναδική περίπτωση διακειμενικότητας, καθώς περιλαμβάνει τριών ειδών διακειμενικές σχέσεις: τις σχέσεις του ξένου κειμένου με τα υπόλοιπα κείμενα, στη γλώσσα του και σε άλλες γλώσσες τις σχέσεις του ξένου κειμένου με τη μετάϕρασή του τις σχέσεις της μετάϕρασης με τα άλλα κείμενα, στη γλώσσα υποδοχής ή σε άλλες. 8 Από την άλλη, «τα διακειμενικά παιχνίδια εμπλέκουν το σύνολο των κειμενικών παραμέτρων, από τη γενικότερη του είδους στο οποίο ανήκει το κείμενο ως την πιο μικρή λεπτομέρεια της εκϕοράς του», 9 δημιουργώντας συχνά μεγάλες δυσκολίες στον μεταϕραστή, ασχέτως τύπου κειμένου. 10 Στον μεταϕραστή ως αναγνώστη πρώτα και κύρια, αϕού η πρόσληψη αποτελεί «καίριο παράγοντα» της διακειμενικότητας 11 ή όπως το διατυπώνει ο Riffaterre, που εντοπίζει τη διακειμενικότητα στο επίπεδο της ανάγνωσης, θεωρώντας ότι το κείμενο εμπεριέχει τον αναγνώστη και τις πιθανές αντιδράσεις του, «διακειμενικότητα είναι ο τρόπος πρόσληψης του κειμένου, είναι ο ίδιος ο μηχανισμός πρόσληψης της λογοτεχνίας». 12 Από τον «διακειμενικό κόμβο/δεσμό» 13 του ξένου κειμένου, που το συγκειμενοποιεί, εντάσσοντάς το σε μια παράδοση και μια κουλτούρα, την οποία συνεχίζει, ενισχύει ή ανατρέπει, στην ανασύσταση του εν λόγω κόμβου/δεσμού στο μεταϕρασμένο κείμενο, το διακείμενο συναρτάται λοιπόν κάθε ϕορά με την αναγνωστική πρόσληψη. Ερχόμαστε έτσι στον καίριο ρόλο της ανάγνωσης στη μετάϕραση, ο οποίος το τελευταίο διάστημα εξετάζεται πιο συστηματικά στις μεταϕραστικές σπουδές, αναδεικνύοντας τα ποικίλα ερωτήματα που αϕορούν την ιδιαίτερη ανάγνωση στην οποία επιδίδεται 8. Venuti, ό.π., σ Michel Morel, «Avant-Propos», Palimpsestes 18, ό.π., σ Βλ. Basil Hatim, «Intertextual intrusions: towards a framework for harnessing the power of the absent text in translation», in Karl Simms, Translating sensitive texts, Rodopi/Amsterdam, 1997, σσ Για μια επισκόπηση της διακειμενικότητας από διαϕορετική σκοπιά, μη λογοτεχνική, βλ. Basil Hatim & Ian Mason, Discourse and the translator, London, Longman, 1990, κυρίως σσ Venuti, ό.π., σ Michael Riffaterre, La production du texte, Paris, Seuil, 1979, σ Venuti, ό.π., σ. 20.

5 ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 365 ο μεταϕραστής 14 και τις ιδιαίτερες ικανότητες που απαιτεί ο εντοπισμός και η διαχείριση του διακειμένου στην προκειμένη περίπτωση. Το κείμενο αποτελεί τον άξονα στην αναγνωστική σύμβαση (pacte de lecture) μεταξύ συγγραϕέα και αναγνώστη (και αναγνώστη-μεταϕραστή), η οποία ορίζει νόρμες και κανόνες στους οποίους υπακούει το κείμενο αϕενός και οι ορίζοντες προσδοκίας του αναγνώστη αϕετέρου. Στην περίπτωση του μεταϕραστή, ορισμένοι μελετητές θεωρούν ότι «διαβάζω και μεταϕράζω σημαίνει διαβάζω για να μεταϕράσω». 15 Ειδικότερα ως προς τα λογοτεχνικά κείμενα, 16 η ανάγνωση αυτή με στόχο τη μετάϕραση συνδέεται άμεσα με την ερμηνεία του κειμένου, τις πολλαπλές ερμηνείες δεδομένης της υποκειμενικότητας της αντίληψης, αλλά και την έμϕαση στην αντιμετάθεση ξένου-μεταϕρασμένου κειμένου, στον βαθμό που «η μετάϕραση είναι ο πιο τέλειος, ο πιο ολοκληρωμένος τρόπος ανάγνωσης». 17 Την ίδια στιγμή, η μετάϕραση είναι μια ανάγνωση με στόχο τη γραϕή 18 και είναι χαρακτηριστική η άποψη του Berman ότι ο μεταϕραστής διαβάζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο, η ανάγνωσή του είναι μια «ανάγνωση-μετάϕραση», μια «προ-μετάϕραση». 19 Δεν μπορεί κανείς παρά να σημειώσει και την αντίθετη άποψη, σύμϕωνα με την οποία η ανάγνωση με στόχο τη μετάϕραση δεν διαϕέρει από τη συνήθη ανάγνωση. 20 Σε κάθε περίπτωση, η διακει- 14. Freddie Plassard, Lire pour traduire, σσ. 21 κ.εξ. και passim. 15. Claude & Jean Demanuelli, Lire et traduire: anglais-français, Paris, Masson, 1991, σ Μπορεί η διάκριση του Antoine Berman ανάμεσα σε λογοτεχνική και τεχνική μετάϕραση να μην είναι πάντα λειτουργική στο διευρυμένο πεδίο των μεταϕραστικών σπουδών, στο παρόν άρθρο όμως ο ορισμός του της λογοτεχνικής μετάϕρασης ως μετάϕρασης έργων μάς καλύπτει πλήρως, στον βαθμό που δεν θέλουμε να υπεισέλθουμε σε μια αναλυτική συζήτηση περί τύπων κειμένων. 17. Plassard, ό.π., σ Αυτόθι. 19. Antoine Berman, L épreuve de l étranger. Culture et traduction dans l Allemagne romantique, Paris, Gallimard, 1984, σ G. M. Shreve, C. Schäffner et al., «Is there a special kind of reading for translation? An empirical investigation of reading in the translation process», Target 5, 1993, σσ Μπορεί οι διάϕορες απόψεις να συναρτώνται προς δια - ϕορετικά κείμενα, λογοτεχνικά και μη λογοτεχνικά, αλλά επί της ουσίας παραμένει ισχυρή η γνωστή ρήση του George Steiner ότι «το μυστήριο της εν-

6 366 ΤΙΤΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ μενικότητα, ειδικά η υπόρρητη, το υπόρρητο παράθεμα, η αναϕορά, ο υπαινιγμός, δημιουργεί «επίπεδα ανάγνωσης, επίπεδα πρόσβασης στη γνώση», όπως λέει η Stewart 21 τόσο για τους μεταϕραστές όσο και για τους άλλους αναγνώστες του ξένου και του μεταϕρασμένου κειμένου. Ως εκ τούτου, πλάι σε όλες τις ιδιαιτερότητες της ανάγνωσης που σχετίζονται με το υποκείμενο/αναγνώστη, όπως έχουν αναλυθεί γνωσιακά 22 και ψυχαναλυτικά, 23 αλλά και σε σχέση με τη στόχευση της ανάγνωσης, ανακύπτει και το ζήτημα της γνώσης και της μνήμης της γνώσης από την πλευρά του μεταϕραστή, 24 που έχει να κάνει με συγκεκριμένες κειμενικές νόρμες αϕενός και με τη γενικότερη κουλτούρα στην οποία εντάσσεται το ξένο κείμενο αϕετέρου. Θεωρητικά, ο αναγνώστης-μεταϕραστής είναι ένας πρότυπος αναγνώστης κατά τον Eco, ένας αρχιαναγνώστης κατά τον Riffa terre, που είναι σε θέση να εντοπίζει την προθετικότητα του συγγραϕέα και πολύ περισσότερο τα διακείμενα που συγκροτούν και συγκρατούν το νόημα του κειμένου. Αυτό ϕυσικά δεν ισχύει πάντα, ή ακόμα καλύτερα δεν ισχύει σχεδόν ποτέ, ασχέτως των προσπαθειών του εκάστοτε μεταϕραστή, που οϕείλει απλώς να είναι όσο πιο συνειδητός και υπεύθυνος μπορεί όταν αναλαμβάνει ένα έργο. νοηματωμένης μεταϕοράς είναι, ουσιαστικά, είτε μεταϕράζουμε την επόμενη ϕορτωτική είτε τον Paradiso» (Georges Steiner, Μετά τη Βαβέλ, μτϕρ. Γρ. Κονδύλης, Αθήνα, Scripta, 2004, σ. 431). 21. Susan Stewart, «The pickpocket: a study in tradition and allusion», MLN 85, σ Το παραθέτει ο Venuti, ό.π., σ. 18. Στο ίδιο, η Stewart ορίζει τον υπαινιγμό ως «ενθύμημα» (enthymeme), σ Για τη γνωσιακή μελέτη της ανάγνωσης, βλ. ενδεικτικά Ludovic Ferrand, Psychologie cognitive de la lecture, Bruxelles, De Boeck & Larcier, Βλ. την ανάλυση του Ζίγκμουντ Φρόυντ σχετικά με τις παραδρομές στην ανάγνωση και τη γραϕή στην Ψυχοπαθολογία της καθημερινής ζωής, μτϕρ. Μ. Ζωγράϕου και Κ. Μεραναίου, Αθήνα, εκδ. Μαρή, 1951, σσ. 95 κ.εξ. 24. Η ατομική μνήμη αποτελεί άλλο ένα καίριο στοιχείο στη μεταϕραστική διαδικασία που δεν έχει επαρκώς μελετηθεί, καθώς αϕορά άμεσα τις δεξαμενές κειμένων και λόγων από τις οποίες αντλεί ο μεταϕραστής για τη δουλειά του, αλλά και τις συνειδητές και ασύνειδες εγγραϕές που λειτουργούν οδηγητικά στη σκέψη και την πράξη του. Ως προς τη σχέση διακειμένου και μνήμης της λογοτεχνίας, βλ. Tiphaine Samoyault, L intertextualité, Mémoire de lu littérature, Paris, Nathan Université, 2001.

7 ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 367 Όπως και να έχει, η παραδοχή της εντροπίας αυτής δεν αναιρεί ωστόσο τη διαβάθμιση σε επίπεδο ανάγνωσης, η οποία ενέχει και χρονική διάσταση: ο μεταϕραστής είναι ο πρώτος, χρονικά, αναγνώστης ενός κειμένου, σε σχέση με μια μεγάλη πλειονότητα αναγνωστών, οι οποίοι θα το προσεγγίσουν στη συνέχεια μέσα από τη δική του ανάγνωση. Έτσι, θα μπορούσε κανείς να πει ότι το μεταϕρασμένο κείμενο μοιάζει να απαντά στο ζήτημα που θέτει ο Michel de Certeau όσον αϕορά την ανάγνωση σε σχέση με το γραπτό σε επίπεδο διάρκειας, όταν θεωρεί ότι η ανάγνωση υπόκειται στη ϕθορά του χρόνου, στην οποία αντιστέκεται το γραπτό. 25 Η μετάϕραση, ως ανάγνωση-γραϕή, καθηλώνει μια ανάγνωση, αποσπώντας την από τη ϕθορά. 3. Υπόρρητη διακειμενικότητα: παράθεμα και υπαινιγμός Το παράθεμα, ρητό ή υπόρρητο, συνδέεται με την επαναγραϕή, τη μεταγραϕή, τη δεύτερη γραϕή, που συνιστά το κύριο χαρακτηριστικό της κειμενικότητας και της λογοτεχνίας, με το «δεύτερο χέρι» κατά τον Compagnon: το παράθεμα «επικαλείται την ικανότητα του αναγνώστη, θέτει σε κίνηση τη μηχανή της ανάγνωσης [ ] Το παράθεμα σκάβει [το κείμενο] με ένα τρόπο μοναδικό, το διανοίγει, το χωρίζει». 26 Από την άλλη, ο υπαινιγμός, εξ ορισμού υπόρρητος, μπορεί να εμϕανίζεται με δύο μορϕές: στη μία, ο υπαινιγμός υπάρχει στο κείμενο χωρίς να σημειώνεται (εισαγωγικά, πλάγια κ.λπ.) στη δεύτερη, μπορεί να είναι ϕανερός, να είναι λόγου χάρη ένα κύριο όνομα, αλλά και πάλι να έχει υπόρρητη λειτουργία. 27 Τέλος, ασχέτως τύπου κειμένου και αναϕερομένων, πάντα υπάρχει στον υπαινιγμό, όπως και στο υπόρρητο παράθεμα, το πραοαπαιτούμενο ενός κοινού πλαισίου αναϕοράς ανάμεσα στον συγγραϕέα και τον αναγνώ- 25. Michel de Certeau, L invention du quotidien. L art de faire, Paris, Gallimard, 1990, σ Antoine Compagnon, La seconde main, Paris, Seuil, 1979, σ Ziva Ben-Porat, «The Poetics of Literary Allusion», PTL: A Journal for Descriptive Poetics and Theory of Literature 1, 1976, σ. 109 Carmella Perri, «On alluding», Poetics 7, 1978, σσ

8 368 ΤΙΤΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ στη, ή σε ορισμένους τουλάχιστον αναγνώστες, «ένα σύνολο κοινών γνώσεων» κατά τον Cuddon. 28 Ορισμένες πρόσϕατες μελέτες, πάντως, δεν περιορίζουν το παράθεμα στην κλασική μορϕή του, αλλά περιλαμβάνουν σ αυτό μεταξύ άλλων την παράϕραση, την παραλλαγή, τα ονόματα και τις διασημειωτικές αναϕορές. 29 Στο ίδιο πνεύμα, αντιμετωπίζεται κοινά και η μετάϕρασή τους, με δεδομένη πάντα τη διαβάθμιση της δυσκολίας καθώς περνάμε από το ρητό στο υπόρρητο και στο ενδεχομένως υπονοούμενο με το τελευταίο να εγκυμονεί τον κίνδυνο της υπερμετάϕρασης. Αυτά τα ζητήματα της διακειμενικότητας θα διερευνήσουμε στη συνέχεια μέσα από ένα ιδιαίτερο παράδειγμα διαγλωσσικής μετάϕρασης. 4. Μεταϕράζοντας αρχαιοελληνικούς μύθους: η διακειμενικότητα ως διαλογικότητα 4.1. Το ξένο κείμενο-συγκείμενο-διακείμενο Το 1999, ο γνωστός ελληνιστής Jean-Pierre Vernant εκδίδει ένα βιβλίο με τίτλο L univers, les dieux, les hommes. 30 Είναι οι αρχαιοελληνικοί μύθοι, όπως τους διηγούνταν σαν παραμύθια στον μικρό του εγγονό όταν αυτός ήταν μικρός, στη δεκαετία του 1970, αλλά και πολύ αργότερα στους ϕίλους του. Μια απλή, «προϕορική» αναδιατύπωση των μύθων με τους οποίους ασχολούνταν σε όλη τη ζωή του, όπως και ο ίδιος επισημαίνει στην εισαγωγή του. 31 Προϕορικήγραπτή; Ο ίδιος εξηγεί πόσο δύσκολος είναι ο συνδυασμός αυτός και 28. J. A. Cuddon, Λεξικό λογοτεχνικών όρων και θεωρίας της λογοτεχνίας, μτϕρ. Γιάννης Παρίσης - Μαρία Λιάπη, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2005, σ Βλ. Christina Nord, «Zitate und Anspielungen als pragmatisches Übersetzungsproblem», TEXTconTEXT 5, 1990, σσ. 1-30, η οποία παρουσιάζει και μια κατηγοριοποίηση των παραθεμάτων με στόχο τη μετάϕρασή τους. 30. Οι εκδόσεις στις οποίες αναϕερόμαστε είναι: Jean-Pierre Vernant, L uni - ver, les dieux, les hommes, Paris, Seuil, Στο εξής Γαλλική Έκδοση (ΓΕ) Jean-Pierre Vernant, Το σύμπαν, οι θεοί, οι άνθρωποι, μτϕρ. Τιτίκα Δημητρούλια, Αθήνα, Πατάκης, Στο εξής Ελληνική Έκδοση (ΕΕ). 31. ΕΕ, σσ

9 ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 369 πόσο προσπάθησε να διατηρήσει, με το ύϕος του, την προϕορικότητα, επειδή ακριβώς ήθελε να ανασυστήσει την αρχαία παράδοση της προϕορικής μετάδοσής των μύθων: «Ήθελα οι σημερινοί αναγνώστες να ακούσουν και πάλι τη ϕωνή εκείνη που για αιώνες, στα παλιά τα χρόνια, απευθυνόταν άμεσα στους Έλληνες ακροατές, αλλά έχει πια σιωπήσει». 32 Μια ϕωνή που ιστορεί μύθους, αϕηγήσεις πριν από όλους τους αϕηγητές, δημιουργήματα πολλαπλής μετακένωσης και μνήμης, που διαθέτουν πάντα παραλλαγές και ποικίλες εκδοχές, ώς τη στιγμή που απολιθώνονται σε ένα κείμενο. 33 Ο Vernant στη σύντομη εισαγωγή του, που συνιστά εντούτοις ένα συνοπτικό και εύληπτο δοκίμιο περί μύθου, θεωρεί ότι η επιβίωση του αρχαιοελληνικού κόσμου είναι σήμερα σημαντικότερη παρά ποτέ. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που τον ώθησαν στην έκδοση αυτή. Υπάρχει όμως και ένας δεύτερος και έχει να κάνει με την καθαρή χαρά της αϕήγησης που του χάρισε όλη αυτή τη διαδικασία. Οι οκτώ ενότητες του βιβλίου ξεκινούν από την κοσμογονία, τη θεογονία και τις θεομαχίες, την ανθρωπογονία και στη συνέχεια παρουσιάζονται πέντε μυθικοί κύκλοι, της Τροίας, του Οδυσσέα, του Διονύσου, του Οιδίποδα και του Περσέα. Το πολιτισμικό συγκείμενο του κειμένου του ο Vernant το παρουσιάζει στην εισαγωγή του. Οι μύθοι έγιναν γι αυτόν από αντικείμενο μελέτης «παραμύθια της τρο - ϕού» την ίδια αυτή περίοδο που κυριαρχούσαν στη δομιστική σκέψη. Αυτή την πρωταρχική μορϕή των μύθων στην επίσης πρωτογενή τους μεταβίβαση θέλησε να προσϕέρει, με έναν τρόπο, στους Γάλλους αναγνώστες τριάντα χρόνια μετά. Το κείμενό του έλκει την καταγωγή του από ιστορικές και ανθρωπολογικές επιστημονικές μελέτες, αλλά προσδιορίζεται εκτός αυτών, με βάση την πρωταρχική υϕή και λειτουργία του μύθου και έναν σύγχρονο, απλό λόγο που τον αναδέχεται. Η προβληματική που ο Vernant αναπτύσσεται στον πρόλογο ορίζει σε όλα τα επίπεδα την αϕήγηση που ακολουθεί. Είναι ένα κείμενο που θέλει να είναι προϕορικό και αρνείται ως εκ τούτου τόσο την παραπομπή όσο και τη βιβλιογραϕία, αρνείται τον σχολιασμό, ενσωματώνοντας στην αϕήγηση όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την κατανόησή του από ένα ευρύτατο κοινό. Παράλληλα, είναι ένα 32. Αυτόθι, σ Αυτόθι, σ. 14.

10 370 ΤΙΤΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ κείμενο που αϕομοιώνει και μετασχηματίζει άλλα κείμενα, τα κείμενα των μύθων, αλλά και εκείνα των σχολιαστών τους, τις μελέτες τις σχετικές με τους μύθους, και αποτελεί το ίδιο ένα διακείμενο των εν λόγω κειμένων και/ή μια μετάϕρασή τους. Στην ουσία, δηλαδή, αν δεχτούμε τη διάκριση του Venuti ανάμεσα σε ξένο διακείμενο (intertexte étranger) και προσλαμβάνον διακείμενο/διακείμενο υποδοχής (intertexte récepteur), 34 το ξένο διακείμενο είναι στην προκειμένη περίπτωση και ένα προσλαμβάνον διακείμενο όσον αϕορά τα πρωταρχικά αρχαιοελληνικά κείμενα. Αυτή ακριβώς η ιδιαιτερότητα καθορίζει την ανάγνωση ως προ-μετάϕραση όσο και τη μεταγραϕή-αναδιατύπωση του κειμένου. Στο κείμενο του Vernant υπάρχουν δύο κυρίαρχα διακείμενα. Το πρώτο είναι περισσότερο υπόρρητο και αϕορά την ερμηνεία των μύθων που είναι εγγεγραμμένη πλέον στην αϕήγησή τους. Εμϕανίζεται είτε με συγκεκριμένες αναϕορές, όπως για παράδειγμα στον Louis Gernet και τον Marcel Detienne, 35 είτε υπαινικτικά μέσα στο ίδιο το κείμενο ή στους τίτλους των κεϕαλαίων: είναι χαρακτηριστικός ο τελευταίος υπότιτλος στην ενότητα του Διονύσου: «Η άρνηση του άλλου ως απώλεια ταυτότητας», 36 όπως είναι χαρακτηριστική και η εισαγωγή στον πόλεμο της Τροίας, όταν ο Vernant λέει ότι αδυνατώντας να συναγωνιστεί τον Όμηρο στην εξιστόρηση των γεγονότων προτίθεται να ϕτιάξει μια αϕήγηση «για τις αιτίες και το νόημα της διαμάχης». 37 Αντίστοιχα, σχολιάζοντας τις θεϊκές συγκρούσεις στο κεϕάλαιο «Στο δικαστήριο του Ολύμπου» λέει: «Παρακολουθώντας την εξέλιξη της ιστορίας αυτής, σκεϕτόμαστε το εξής: για να δημιουργηθεί ένας κόσμος διαστρωματωμένος, ιεραρχημένος και οργανωμένος, ήταν απαραίτητη η πρώτη πράξη της ανταρσίας του Κρόνου που ευνούχισε τον ουρανό». Το σχόλιο ανήκει στον επιστήμονα που στις δύο επόμενες γραμμές σπεύδει να παραθέσει τις αναϕορές του: η αρά και η τίσις στίζουν το κείμενό του. Παρά τον κομβικό ρόλο του εν λόγω διακειμένου στο κείμενο του Vernant, που ενσωματώνει εντέλει στην αϕήγηση του μύθου, συνει- 34. Venuti, ό.π., σσ. 19 και ΕΕ, σ ΕΕ, σ ΕΕ, σ. 82.

11 ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 371 δητά ή και ασύνειδα σε έναν βαθμό, την ερμηνεία τους, στην προκειμένη περίπτωση θα εστιάσουμε για λόγους μεθοδολογικούς στο αρχαιοελληνικό διακείμενο. Ο Vernant παραπέμπει κατά πρώτον στα κείμενα τα οποία «διαβάζει», τα κείμενα-μήτρες, μέσα από την ανα - ϕορά στα ονόματα των δημιουργών τους. Αναϕέρεται λόγου χάρη τόσο στον Ησίοδο όσο και στον Όμηρο. 38 Κατά δεύτερον, τα αρχαιοελληνικά κείμενα καθαυτά επανέρχονται διαρκώς στη αϕήγηση με τη μορ - ϕή παραθεμάτων και υπαινιγμών. Θα λέγαμε λοιπόν ότι ο Vernant: (α) Επιλέγει τη συστηματική χρήση αρχαιοελληνικών λέξεων σε ολόκληρη την αϕήγησή του, οι οποίες εισάγουν ως σημεία και σήματα την ετερότητα στο κείμενο. Στην πέμπτη κιόλας γραμμή του πρώτου κεϕαλαίου, «Η καταγωγή του σύμπαντος», εμϕανίζεται πλαγιασμένη η ελληνική λέξη Χάος (Chaos), που στα γαλλικά δηλώνεται ως béance (άβυσσος). Είναι η πρώτη από μια σειρά λέξεις που διανθίζουν το κείμενο στο σύνολό του: Γαία-terre, Έρωςamour, Πόντος-flot-marin, Μήτις-ruse, Ίμερος-désir και ούτω καθεξής. Οι αρχαιοελληνικές λέξεις, οι οποίες άλλοτε πλαγιάζονται και άλλοτε όχι συνήθως πλαγιάζονται αρχικά και στη συνέχεια αϕομοιώνονται πλήρως στο κείμενο λειτουργούν ως ανάγλυϕο διακειμενικό στοιχείο, το οποίο παραπέμπει ως παράθεμα σε έναν ολόκληρο πολιτισμό, όπως εκϕράστηκε από τη γλώσσα του: παρά τη γενικότητά του, το εν λόγω στοιχείο λειτουργεί ως ακριβής παραπομπή που δεν χρήζει περαιτέρω ερμηνείας. Παράλληλα, δημιουργεί στο κείμενο διαύλους που μαζί ενώνουν και χωρίζουν το αυτό με το έτερο, δύο γλώσσες, δύο πολιτισμούς, δύο εποχές. Αν η ξενότητα που εισάγει η αρχαιοελληνική λέξη καταρχήν αποστασιοποιεί και χωρίζει, η εναλλάξ χρήση της γαλλικής και της αρχαιοελληνικής λέξης τόσο στο σώμα του κειμένου όσο και στους υπότιτλους των κε ϕαλαίων ενώνει. Για παράδειγμα, ο δεύτερος υπότιτλος στην πρώτη ενότητα: «Au tréfonds de la Terre: la Béance». 39 Χρησιμοποιείται η γαλλική λέξη «béance» και όχι η αρχαιοελληνική «Χάος». Στην επόμενη ενότητα, αντιθέτως, υπάρχει υπότιτ- 38. Ενδεικτικά, ΕΕ, σ. 73 και 82 αντίστοιχα. 39. ΓΕ, σ. 16.

12 372 ΤΙΤΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ λος στον οποίο η ελληνική λέξη Χάος διατηρείται: «Mère univer - selle et Chaos». 40 (β) Ενσωματώνει τόσο στους τίτλους όσο και στο σώμα του κειμένου υπόρρητα παραθέματα, που προσομοιάζουν ως εκ τούτου στους υπαινιγμούς. Μέσα στο σώμα του κειμένου, στην Τιτανομαχία και στο κεϕάλαιο «Une nourriture d immortalité», 41 η σύγκρουση διαρκεί «dix grandes années». Η ανοίκεια αυτή μονάδα μέτρησης, η οποία σημαίνεται ως ησιόδειο παράθεμα που είναι με εισαγωγικά, πάραυτα επεξηγείται αναλυτικά. Στον Οιδίποδα, παραθέτει στην αρχή του κεϕαλαίου την ησιόδεια περιγραϕή της Έχιδνας. 42 Αντίθετα, ο τίτλος «Tes parents n étaient pas tes parents», ενώ δηλώνεται ως παράθεμα και προϕανώς παραπέμπει στον Οιδίποδα τύραννο, αποτελεί παράϕραση του κειμένου του Σοϕοκλή. (γ) Στο επίπεδο των καθαρών υπαινιγμών, χρησιμοποιεί όρους διακειμενικά ϕορτισμένους, όπως το επίθετο «universelle» στον υπότιτλο «Mère universelle et Chaos». Πρόκειται για τη Γαία, την οικουμενική μητέρα, «Gaïa, la mère universelle», τη μητέρα των πάντων, όπως ονομάζεται μέσα στο υποκεϕάλαιο, αλλά και προηγουμένως. Ο προσδιορισμός αυτός παραπέμπει έμμεσα στη Γαία ως παμμήτειρα και παμμήτορα, στην παμμήτειρα θεά-ϕύση των Ομηρικών Ύμνων και την παμμήτορα γαία του Αισχύλου. 43 Άλλο ένα παράδειγμα σχετίζεται και πάλι με τη γη: «terre noire». 44 Η μαύρη γη για την οποία κάνει λόγο ο Vernant είναι η μέλαινα γαία του Ομήρου και του Αλκμάνα. 45 Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο υπαινιγμός προϕανώς δημιουργεί αναγνωστικά επίπεδα εν γνώσει του συγγραϕέα, καθώς η γαλλική λέξη ή ϕράση δεν υπογραμμίζει, σε αντίθεση με την περίπτωση των αρχαιοελληνικών λέξεων, την ξενότητά της: είναι αϕομοιωμένη στην αϕήγηση και προσλαμβάνεται κατά το δοκούν. 40. Αυτόθι, σ ΓΕ, σ ΓΕ, σ Ομηρικός Ύμνος, 30, 1. Αισχύλου, Προμηθέας, ΓΕ, σ Ραψωδία Σ και Αλκμάν 89 Davies (= 34P.), διαθέσιμο και στο διαδίκτυο, στον Κόμβο για την Ελληνική γλώσσα: greeklang/ancient_greek/education/lyric/proposals/index.html ( ).

13 ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 373 Παρότι δεν αναϕερόμαστε σε μια πτυχή της διακειμενικότητας, εκείνη της επιστημονικής ερμηνείας του μύθου (στην οποία ελπίζουμε σε κάποιο άλλο άρθρο να επανέλθουμε), δεν μπορούμε ωστόσο να μην παρατηρήσουμε ότι ο Vernant δημιουργεί δεξιοτεχνικά ένα πολυϕωνικό κείμενο: ο αϕηγητής Vernant συναιρεί στον λόγο του, και μάλιστα σε διαϕορετικά επίπεδα, τη ϕωνή του επιστήμονα, του αρχαίου αϕηγητή, του σύγχρονου παραμυθά που μιλά τη σημερινή λαϊκή γλώσσα με όλη τη σπιρτάδα της. Το παρακάτω απόσπασμα σχετικά με τις γυναίκες είναι ενδεικτικό: «Όχι μόνο καταβροχθίζουν και εξανεμίζουν όλα τα αποθέματα, αλλά γι αυτόν κυρίως το λόγο μια γυναίκα επιδιώκει να γοητεύσει έναν άντρα. Αυτό που θέλει η γυναίκα είναι η αποθήκη. Η γυναίκα δίνει ολόκληρη παράσταση, με τα τσαχπίνικα, τα απατηλά λόγια της, με το μυαλό της που είναι γεμάτο ψέματα, με τα χαμόγελά της και τον πισινό της κουνώντας, όπως γράϕει ο Ησίοδος, για να σαγηνεύσει τον νεαρό εργένη, επο - ϕθαλμιώντας απλώς το απόθεμα του σταριού». 46 Διαλογικότητα (dia - logisme) και δια-λογικότητα (inter-discursivité) που αναδεικνύουν την τέχνη του Vernant και λειτουργούν ως προκλήσεις για τη μετάϕραση Το μεταϕρασμένο κείμενο-συγκείμενο-διακείμενο «Το παράθεμα τοποθετεί το κείμενο στο διακειμενικό δίκτυο που αποτελεί το requisit της γραϕής του αλλά και τον ορίζοντα της ανάγνωσής του», λέει ο Compagnon. 47 Τα διακείμενα στο κείμενο του Vernant είναι ως επί το πλείστον εντοπίσιμα από τον Γάλλο αναγνώστη και απολύτως κατανοητά, πάντα δεδομένων των αναγνωστικών επιπέδων, και την ίδια στιγμή του γνέϕουν, του επισημαίνουν ότι δεν βρίσκονται τυχαία εκεί, αλλά θέτουν γι αυτόν ένα ζήτημα ερμηνείας. 48 Το διακείμενο, ως επανάληψη, συνδέει τα δύο συστήματα, στην προκειμένη περίπτωση τις αρχικές αϕηγήσεις των μύθων με την αϕήγηση του Vernant. Σημαίνει, περισσότερο ή λιγότερο, την ετερότητα και την ίδια στιγμή την ενσωματώνει, την αποδέχεται, ώστε να διαϕυλάξει την ίδια την ταυτότητά του. 46. ΕΕ, σ Compagnon, ό.π, σ Αυτόθι.

14 374 ΤΙΤΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ Ο Έλληνας αναγνώστης-μεταϕραστής που διαβάζει το κείμενο του Vernant, ωστόσο, προσλαμβάνει συγκεκριμένα το οικείο, αρχαιοελληνικό, διακείμενο μέσα στο γαλλικό κείμενο είτε μεταϕρασμένο με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο από τον Vernant, στα υπόρρητα παραθέματα και τους υπαινιγμούς (αλλά και στα πολιτισμικά στοιχεία ενίοτε), είτε μέσα από τη γλώσσα ως μήτρα, μέσα από τις ελληνικές λέξεις που κυριολεκτικά σκάβουν το κείμενό του κάθετα, οδηγώντας πίσω στον χρόνο. Ως προς τα υπόρρητα παραθέματα, παρότι δεν έχουν παραπομπές, ο Vernant με τις αναϕορές του, και πάλι ρητές και υπόρρητες, δείχνει το δρόμο. Έναν δρόμο τον οποίο οϕείλει να διανύσει τόσο ο Γάλλος όσο και ο Έλληνας αναγνώστης. Ο Έλληνας αναγνώστηςμεταϕραστής, ωστόσο, μέσα στο γενικότερο συγκείμενο, γλωσσικό (cotext) και πολιτισμικό (context), του γαλλικού κειμένου, επανασυνδέεται ευκολότερα με το διακείμενό του. Στην πραγματικότητα, καλείται να λύσει, με απόλυτο σεβασμό προς το ύϕος του Vernant, έναν περίπλοκο «διακειμενικό δεσμό»: το γαλλικό κείμενο της αϕήγησης των μύθων συγκροτείται, μέσα από μια διαδικασία μετάϕρασης, ως ένα δίκτυο διακειμενικών σχέσεων με τα αρχαιοελληνικά κείμενα (όπως και με τις μελέτες του μύθου και όλη τη σκέψη περί μύθου, με την οποία δεν ασχολούμαστε εν προκειμένω) κατά την αποσυγκειμενοποίηση του γαλλικού κειμένου και την ανασυγκειμενοποίησή του στα νέα ελληνικά λειτουργεί, έστω και προσωρινά και απόλυτα συνειδητά, μια αϕαίρεση: το τρίτο σύστημα, που είναι αυτό της υποδοχής της μετάϕρασης, οργανικά συνδεδεμένο με εκείνο του διακειμένου που συνέχει το γαλλικό κείμενο, του πρώτου συστήματος, «υποβαθμίζει» υπό μία έννοια το δεύτερο, το γαλλικό. Στο σημείο αυτό, ο αναγνώστης-μεταϕραστής αισθάνεται περισσότερο από ποτέ τον τρόμο του διακειμένου, τον ϕόβο δηλαδή μήπως δεν καταϕέρει να εντοπίσει το οικείο διακείμενο, ειδικά τον υπαινιγμό. Από την άλλη, προβληματίζεται για τη στρατηγική του, στον βαθμό που το κείμενο απευθύνεται σε πραγματικούς και όχι πρότυπους αναγνώστες, οι οποίοι γνωρίζουν λιγότερο ή περισσότερο την ίδια την πολιτισμική τους κληρονομιά θεωρώντας ως δεδομένο αλλά όχι και καθοριστικό το σχολείο και τη λειτουργία της κληρονομιάς αυτής στο συλλογικό ασυνείδητο και στην καθημερινότητα. Ας δούμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό ως προς τη μετάϕραση των παραθεμάτων και των

15 ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 375 υπαινιγμών, με σεβασμό στο πρωταρχικό σχέδιο του συγγραϕέα, που είναι οι μύθοι αυτοί να απευθύνονται στο ευρύ κοινό, να συστήσουν τον μεστό αρχαιοελληνικό λόγο στον μέσο σύγχρονο άνθρωπο: (α) Ως προς τις αρχαιοελληνικές λέξεις που παρατίθενται πλάι στις γαλλικές και εναλλάσσονται με αυτές, προϕανώς η ελληνική μετάϕραση δεν αντιμετωπίζει κανένα δίλημμα. Η γλωσσική συνέχεια επιτρέπει και επιβάλλει στην προκειμένη περίπτωση τη συνεχή χρήση της ελληνικής λέξης, της λέξης «Χάος» λόγου χάρη, χωρίς να χρειάζεται καμία επεξήγηση. Έτσι, και ο πρώτος και ο δεύτερος υπότιτλος μεταϕράζονται με χρήση της λέξης χάος: «Στα έγκατα της γης: το Χάος» και «Η παμμήτειρα και το Χάος». Η γαλλική λέξη, η οποία έχει μεταϕραστεί την πρώτη ϕορά ως Άβυσσος, στη συνέχεια απαλείϕεται. Το διακειμενικό στοιχείο υπερισχύει του κειμενικού. Ο πλαγιασμός διατηρείται ωστόσο σημαίνοντας υποτυπωδώς το γαλλικό συγκείμενο, την ξενότητα. (β) Στη δεύτερη περίπτωση, είπαμε ήδη ότι το παράθεμα σκάβει το γαλλικό κείμενο και ϕτάνει στο αρχαιοελληνικό κείμενο, το οποίο ο Vernant, προγραμματικά, μεταϕράζει. Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, ο μεταϕραστής έχει δύο επιλογές. Σταματά σε ένα προγενέστερο στάδιο: παραθέτει το αρχαιοελληνικό κείμενο, «πλείους ενιαυτούς» για το «grandes années» λόγου χάρη, χωρίς περαιτέρω παραπομπή, που θα αλλοίωνε το σχέδιο του Vernant. Ή συνεχίζει και αυτός, παραθέτοντας τη μετάϕραση του αρχαιοελληνικού κειμένου, προκειμένου το μεταϕρασμένο κείμενο να είναι προσπελάσιμο από όλους: έτσι ο «αγκυλομήτης Κρόνος» γίνεται «πανούργος Κρόνος». Η επιλογή αυτή ωστόσο είναι άμεσα συναρτώμενη προς το συγκείμενο: στην πρώτη περίπτωση, υπάρχει επεξήγηση για το γαλλικό, άρα και για το αρχαιοελληνικό παράθεμα. Στη δεύτερη, δεν υπάρχει και είναι αμϕίβολο αν ο μέσος αναγνώστης μπορεί να αποκωδικοποιήσει τη σημασία του αρχαιοελληνικού επιθέτου. Επομένως η χρήση του, θα μπορούσε να λειτουργήσει ανασχετικά για την πρόσληψη του μύθου. Η αντιμετώπιση δηλαδή του παραθέματος γίνεται κατά περίπτωση, με πρώτο κριτήριο την πρόσληψή του από τον απλό, μέσο αναγνώστη στον οποίο απευθύνεται το κείμενο. (γ) Τέλος, στην περίπτωση των υπαινιγμών, το πρόβλημα αντιμετωπίζεται και πάλι κατά περίπτωση. Για παράδειγμα, η «mère

Τιτίκα Δημητρούλια. Μετάφραση και μνήμη. Η μετάφραση ως μνήμη και η μνήμη στη μετάφραση

Τιτίκα Δημητρούλια. Μετάφραση και μνήμη. Η μετάφραση ως μνήμη και η μνήμη στη μετάφραση Τιτίκα Δημητρούλια Μετάφραση και μνήμη Η μετάφραση ως μνήμη και η μνήμη στη μετάφραση Μνημοσύνης θυμίαμα, λίβανον Μνημοσύνην καλέω, Ζηνὸς σύλλεκτρον, ἄνασσαν, ἣ Μούσας τέκνωσ' ἱεράς, ὁσίας, λιγυφώνους,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ριζικές αλλαγές που προκαλεί σήμερα η τεχνολογία σε συνάρτηση

Οι ριζικές αλλαγές που προκαλεί σήμερα η τεχνολογία σε συνάρτηση 5 Πρόλογος Η μετάφραση σήμερα: προκλήσεις και προοπτικές Οι ριζικές αλλαγές που προκαλεί σήμερα η τεχνολογία σε συνάρτηση με την παγκοσμιοποίηση, ή μάλλον ως βασική συνιστώσα της, μετασχηματίζουν ποικιλοτρόπως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οδηγός εκπαιδευτικού γλώσσα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος Κοκκώνης

Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος Κοκκώνης Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Πτυχιακή Εργασία Θέμα Παράδοση και νεοτερικότητα. Η περίπτωση του λαουτιέρη Χρήστου Ζώτου Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Η μεταφραστική γραφή ως ανάμνηση και το παράδειγμα των ομηρικών κειμένων.

Η μεταφραστική γραφή ως ανάμνηση και το παράδειγμα των ομηρικών κειμένων. ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΣΟΣ Η μεταφραστική γραφή ως ανάμνηση και το παράδειγμα των ομηρικών κειμένων. Σ ε ποιο βαθμό θα μπορούσε η μεταφραστική γραφή να συνδεθεί θεωρητικά με διεργασίες μνήμης και τι σημασία θα είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 471. ΜΕΡΟΣ ΣΤ' Εκπαίδευση και καλλιτεχνική έκφραση

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 471. ΜΕΡΟΣ ΣΤ' Εκπαίδευση και καλλιτεχνική έκφραση ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 471 ΜΕΡΟΣ ΣΤ' Εκπαίδευση και καλλιτεχνική έκφραση 472 6Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Επενδύοντας μουσικά ιστορίες, μύθους και παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια της προηγούμενης, δημοσιευμένης στο τεύχος 22, μελέτης μου για τους

Σε συνέχεια της προηγούμενης, δημοσιευμένης στο τεύχος 22, μελέτης μου για τους ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Γ. ΤΣΟΥΠΡΟΥ Τίτλοι διηγημάτων Τίτλοι κεφαλαίων. Στοιχεία θεωρίας και παραδειγματική εφαρμογή Σε συνέχεια της προηγούμενης, δημοσιευμένης στο τεύχος 22, μελέτης μου για τους «Τίτλους των Μυθιστορημάτων»,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΥΑΛΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΝΥΑΛΗ (ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ 1848 ΑΘΗΝΑ 1932) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ»

«ΕΝΥΑΛΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΝΥΑΛΗ (ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ 1848 ΑΘΗΝΑ 1932) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ» Βασιλική Μήσιου Περί Μεταφράσεως Ποιητών: Θεωρητικές Τοποθετήσεις Ελλήνων Ποιητών του 19ου και 20ού Αιώνα και η Επίδρασή τους στο Μεταφραστικό τους Έργο «ΕΝΥΑΛΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΝΥΑΛΗ (ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

1) Η δήλωση και συνδήλωση. Κωδικοποιημένες σημασίες που συνήθως βρίσκονται στα λεξικά

1) Η δήλωση και συνδήλωση. Κωδικοποιημένες σημασίες που συνήθως βρίσκονται στα λεξικά 1) Η δήλωση και συνδήλωση Κωδικοποιημένες σημασίες που συνήθως βρίσκονται στα λεξικά ΛΟΓΟΣ (langue) σύνολο κανόνων επικοινωνίας Δήλωση (dénotation) Μη κωδικοποιημένες σημασίες που ενεργοποιούνται σε ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου Αντώνης Τσακμάκης Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου οὐ φέρω τύχην ἐμήν Βιβλίο του καθηγητή Έκδοση προκαταρκτική Λ ε υ κ ω σ ί α 2 0 1 1 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π3.1.2 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12.

Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12. Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12. Πρόλογος Αφιερώματος «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας» Μπετίνα Ντάβου Στο άκουσμα του όρου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Από τη θεωρία στην πράξη

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Από τη θεωρία στην πράξη Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Από τη θεωρία στην πράξη Τίτλοι πρωτοτύπων Fin Mogensen and Michela Mayer (Eds), ECO-schools trends and divergences. A comparative study on ECO-school development processes

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή ακαδημαϊκής φιλοσοφικής εργασίας Στοιχεία και οδηγίες

Συγγραφή ακαδημαϊκής φιλοσοφικής εργασίας Στοιχεία και οδηγίες Παναγιώτης Θανασάς Συγγραφή ακαδημαϊκής φιλοσοφικής εργασίας Στοιχεία και οδηγίες www.thanassas.gr Οι παρούσες σημειώσεις εκπονήθηκαν πριν από αρκετά χρόνια, για τις ανάγκες εξαμηνιαίου πανεπιστημιακού

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 1

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 1 Μαρία Τσίγκου Λέκτορας Maria Tsigou Lecturer ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 1 A SHORT INTRODUCTION TO LINGUISTICS AND TRANSLATION

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση

Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση Η Επίσηµη Γνώση δηµοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1993. εν είναι το πρώτο βιβλίο του Michael Apple που µεταφράζεται στα ελληνικά. Προηγήθηκαν, κατά σειρά, τα Ιδεολογία και Αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ένα µήνυµα του Σαµαρά προς όλους τους Έλληνες: Μύθοι και βίντεο στην πάλη για ηγεµονία

Ένα µήνυµα του Σαµαρά προς όλους τους Έλληνες: Μύθοι και βίντεο στην πάλη για ηγεµονία Κείµενα Εργασίας, αρ. 6 Γιώργος Διακουµάκος Ένα µήνυµα του Σαµαρά προς όλους τους Έλληνες: Μύθοι και βίντεο στην πάλη για ηγεµονία Ιανουάριος 2014 Γιώργος Διακουµάκος Ένα µήνυµα του Σαµαρά προς όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΕΙ Αθήνας Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Σύνταξης: Κ. Γεωργούλη Κ. Βουδούρης Θ. Γεροστάθης 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

(Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ. 1, 2007, σ. 45-48)

(Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ. 1, 2007, σ. 45-48) Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΩΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ., 2007, σ. 45-48) Αλέξης Κόκκος * ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ; ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ; ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ; ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών mfgalex@upatras.gr Περίληψη Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου

Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου 1 Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Θέματα στην Εκπαίδευση το 2002. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Χ. Λεμονίδης (2002). Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα Μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

«Ο οπτικός πολιτισμός μέσα από τη σημειολογία της έντυπης διαφήμισης»

«Ο οπτικός πολιτισμός μέσα από τη σημειολογία της έντυπης διαφήμισης» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ψυχολογία και ΜΜΕ» Διπλωματική Εργασία με θέμα: «Ο οπτικός πολιτισμός μέσα από τη σημειολογία της έντυπης διαφήμισης»

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2005 ISDN:960-630-661-5 ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΤΣΙΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο συνωμοσιολογικός λόγος στο ελληνικό πολιτικό σύστημα: Οι πυρκαγιές του 2007, η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και η λέσχη Μπίλντερμπεργκ

Ο συνωμοσιολογικός λόγος στο ελληνικό πολιτικό σύστημα: Οι πυρκαγιές του 2007, η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και η λέσχη Μπίλντερμπεργκ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ο συνωμοσιολογικός λόγος στο ελληνικό πολιτικό σύστημα: Οι πυρκαγιές του 2007,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Π.3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: για διαθεματικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εργασία στο μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα