ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ (1) ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Αριθμ Ο Δήμος Γαλατσίου προκηρύσσει ανοικτό μειοδο τικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των πάσης φύσεως οχημάτων του Δήμου, σύμφωνα με τις δια τάξεις των Ν. 2286/1995, Ν. 2307/1995, Ν. 2539/1997, Ν. 3463/2006, Ν. 3548/2007, Ν. 3801/2009, Ν. 3852/2010, Ν. 3886/2010, Ν. 3979/2011, Ν. 4111/2013, Ν. 4155/2013, Ν. 4281/2014, Π.Δ. 28/1980, Υ.Α. Π1/2390/ , όπως αυ τές τυχόν έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, για την επιλογή αναδόχου για τη δωδεκάμηνη (12μηνη) ασφάλιση των πάσης φύσεως οχημάτων του Δήμου για το έτος Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των ηλε κτρονικών προσφορών: 9 Φεβρουαρίου 2015 ώρα 10:00 π.μ. Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στα ,00 και θα βαρύνει πιστώσεις του Προϋπολογι σμού του Δήμου του Οικονομικού Έτους Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται, σύμ φωνα με το άρθρο 157 παρ. 1 (α) του Ν. 4281/2014, στο δύο τοις εκατό (2%) της προϋπολογιζόμενης δαπάνης εκτός Φ.Π.Α., ισχύος τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή ολόκληρης της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστη ρίου και Προμηθειών του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Αρχιμήδους 2 και Ιπποκράτους, Γαλάτσι, Τ.Κ ). Ολόκληρη η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στον ιστό τοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων: Γαλάτσι, 28 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ (2) ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΑΕΚ ΑΕ Αριθ. 101 Η Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δή μου Καλλιθέας Δ.Α.Ε.Κ. ΑΕ. προκηρύσσει επαναληπτι κό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσίας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΑΒΑΚΗ» συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους ,53 ευρώ συμπεριλαμβανομένου νομίμου ΦΠΑ. H ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 06/02/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. έως 3 μ.μ. (ημέρα και ώρα λήξεως επίδοσης προσφορών). Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολο γισθείσης δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του αναλογού ντος Φ.Π.Α.). Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Το χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς είναι δύο (2) μήνες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υπο βολής της. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό της Δ.Α.Ε.Κ. του έτους 2015, με Κ.Α , , Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά βάσει των όρων της διακήρυξης. Τεύχη αυτής θα δίδονται από την γραμματεία της Εταιρείας, στην Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου 156 στην Καλλιθέα στον 3ο όροφο (τηλ ) σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ερωτήματα και αιτήματα διευκρινίσεων από ενδιαφε ρομένους θα κατατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Καλλιθέα, 28 Ιανουαρίου 2015 Ο Πρόεδρος ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ (3) ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΑΕΚ ΑΕ Αριθ. 102 Η Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δή

2 250 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ μου Καλλιθέας Δ.Α.Ε.Κ. ΑΕ. προκηρύσσει επαναληπτι κό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσίας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους ,02 ευρώ συμπερι λαμβανομένου νομίμου ΦΠΑ. H ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 06/02/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. έως 3 μ.μ. (ημέρα και ώρα λήξεως επίδοσης προσφορών). Η εγ γύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.). Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Το χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς είναι δύο (2) μήνες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερο μηνίας υποβολής της. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό της Δ.Α.Ε.Κ. του έτους 2015, με Κ.Α Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά βάσει των όρων της διακήρυξης. Τεύχη αυτής θα δίδονται από την γραμματεία της Εταιρείας, στην Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου 156 στην Καλλιθέα στον 3ο όροφο (τηλ ) σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ερωτήματα και αιτήματα διευκρινίσεων από ενδιαφε ρομένους θα κατατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Καλλιθέα, 28 Ιανουαρίου 2015 Ο Πρόεδρος ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ Αριθμ. 900/ Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡ ΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» με προϋπολογισμό ,00 (με ΦΠΑ και αναθεώρηση). Το έργο αφορά εργασίες ανάπλασης εσωτερικών δρό μων με επιστρώσεις και ηλεκτροφωτισμό, εντός του του οικισμού και σε γειτνίαση με τον κεντρικό δρόμο. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες ομάδες εργασιών: ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ, με προϋπολογισμό ,53 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό ,35 (δαπάνη εργ., ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγρα φή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας στην Αρχαία Ολυμπία κατόπιν αίτησης τους μέχρι την 12/02/2015 ημέρα Πέμπτη. Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ ΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: , AX: , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Ιω σηφίνα Κωνσταντίνου e mail: 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 17/02/2015, ημέ ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 6 του Ν. 3669/2008) και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. (4) 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για τα αντίστοιχα έργα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 105 και 106 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 4.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 4.3 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 4.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή σεων κατ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.932,99 (2% του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας χωρίς Αναθεώρηση και ΦΠΑ) και ισχύ τουλάχιστον επτά (07) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού (και των επαναλη πτικών αυτού). Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.

3 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (06) μήνες από την ημερομηνία υποβολής τους. 7. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορί ζεται σε οκτώ (08) μήνες. 8. Η πίστωση του έργου προέρχεται από το Πρό γραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας » με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95% από Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από Εθνική Δαπάνη. 9. Προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 παρ. 1δ) Ν. 4281/2014 κ.λπ. ΚΔΕ. 10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Αρχαία Ολυμπία, 27 Ιανουαρίου 2015 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΤΖΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩN Αριθμ. οικ ) Ο Δήμος Ναυπλιέων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι σμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ» προϋπ/σμού ,00 ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. 2) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρε σίας Δήμου Ναυπλιέων (οδός Χαρ. Τρικούπη 11 Τ.Κ Ναύπλιο) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με απόδειξη καταβολής 10,00 στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου μέχρι και τις ημέρα Πέμπτη έως τις 14:00, υπεύθ. υπάλληλος η Τζαβάρα Γεωργία ή Γε ωργίου Ιωάννης (τηλ.: και και fax: ). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε κριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.Κ.Α. υπόδειγμα τύπου Β. 3) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατά στημα του Δήμου Ναυπλιέων (Πλατεία Τριών Ναυάρ χων Ναύπλιο Τ.Κ ) στις ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι: «σύστημα προ σφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης», του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 4) Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν σε όλες τις τάξεις για έργα κατηγορίας οδοποιίας ανεξάρτητα από την έδρα τους. β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο (5) ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε γραμμένων στο Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οδοποιίας με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 5) Γιά τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.789,00 (χιλίων επτακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ ) και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 6) Το έργο χρηματοδοτείται από: Σ.Α.Τ.Α Προ καταβολή δεν θα χορηγηθεί. 7) Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπλιέων. Ναύπλιο, 21 Ιανουαρίου 2015 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ Ο Δήμος Καρδίτσας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι σμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙ ΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», με προϋπολογισμό ,00, που αναλύεται σε: εργασίες ,01 (στα παραπάνω ποσά περιλαμβάνονται η δαπάνη εργα σιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και απολογιστικά), χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ. συμβατικά τεύχη) από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, Σαραντα πόρου 140, Καρδίτσα, μέχρι τις 12/2/2015, ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε κριμένο από το ΥΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο , AX επικοι νωνίας , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω νία η Μαριάνα Κατοίκου. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17/2/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνι κών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας Σαρανταπόρου 140, Καρδίτσα, και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/ Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που ανήκουν στην πρώτη (1η) τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (6)

4 252 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού μενο. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ,11 και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. 6. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο. 7. Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ 571). 8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζε ται σε δώδεκα (12) μήνες. 9. Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας και τα λοι πά έξοδα του διαγωνισμού, βαρύνουν τον ανάδοχο, στον οποίο θα κατακυρωθεί τελικά ο διαγωνισμός. 10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας. Καρδίτσα, 23 Iανουαρίου 2015 ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Αριθμ. 1164/ Ο Δήμος Ζίτσας, διακηρύσσει τη με ανοικτή δημο πρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Διάνοιξη Δασικού Δρόμου (Γ Κατηγορίας) στη θέση Βουνό της Τ.Κ. Γιουργάνιστας της Δ.Ε. Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας», με προϋπολογισμό ,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο αποτελεί δασοτεχνικό έργο της παρ.1 του άρθρου 16 του Ν. 998/1979. Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες ερ γασιών: α) κατηγορία Οδοποιίας, ή β) κατηγορίας Πρασίνου (στελεχωμένες εταιρίες από Δασολόγους ή Τεχνολό γους Δασοπονίας) με Προϋπολογισμό ,00 με ΦΠΑ και ,49 χωρίς Φ.Π.Α. (Δαπάνη Εργασιών, ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση). 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου Ζίτσας στη διεύθυνση (Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3Α, Ελε ούσα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την Πέμπτη 12/02/2015. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαρα γωγής τους, που ανέρχεται σε 15,00 ευρώ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων υπό δειγμα τύπου Β. 3. Πληροφορίες στο τηλέφωνο , AX επι κοινωνίας , αρμόδιος υπάλληλος για επικοι νωνία Στάθης Σταύρος. 4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17/02/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Δημοτικού Συμ βουλίου του Παλιού Δημαρχιακού Καταστήματος του Δήμου Ζίτσας, (Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3Α, Ελεούσα) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3669/2008. (7) 5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Μεμονωμένες ερ γοληπτικές επιχειρήσεις: 5.1. Εγγεγραμμένες 5.1α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη καθώς και όλες οι ανώτερες τάξεις των καλούμενων, στην παρού σα διακήρυξη, τάξεων Μ.Ε.Ε.Π. (άρθρο 59, Ν. 4278/2014) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ εφόσον νομιμοποιούν την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. α.2 Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη, καθώς και όλες οι ανώτερες τά ξεις των καλούμενων, στην παρούσα διακήρυξη (άρθρο 59, Ν. 4278/2014), εξειδικευμένες επιχειρήσεις για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, στελεχωμένες από Δασολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπονίας, εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Κ, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.3 του Π.Δ. 146/1988. α.3. Εργολήπτες κάτοχοι πτυχίου Δημοσίων Δασοτε χνικών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.) (Β Γ ΚΑΙ Δ ) τάξης (αρθ.16 του Π.Δ. 437/1981). 5.1 β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 5.1.γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ, Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 199 παρ. 2γ περ. ββ) του Ν. 4281/2014 και υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε γραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορί ας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή σεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π για έργα

5 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 253 κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ στελεχωμένες από Δασολόγους ή Δασοπόνους εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Κ σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του Π.Δ 146/1988. με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 5.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2% επί του Προϋπολογισμού της υπηρεσίας εκτός Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 1.975,61 (χίλια εννιακόσια εβδομήντα πέντε και εξήντα ένα λεπτά) ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον επτά (7) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 7. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας » και συγ χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) με Ποσοστό Κοινοτικής Συμμετοχής 80% και Ποσοστό Εθνικής Συμμετοχής 20%. 8. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανά δοχο ύψους 10% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 51 του ΚΔΕ στο βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό και σύμφωνα με το αρθ. 157 παρ. 1δ του Ν. 4281/2014 και του Ν. 3614/2007 όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους Ν. 4072/2012, Ν. 4093/2012, Ν. 4156/2013, Ν. 4199/2013 και ισχύει σήμερα. 9. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκα τό ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζίτσας. 11. Το κείμενο αυτό δημοσιεύεται και στην Ηλεκτρο νική Δ/νση του Δήμου Ζίτσας: dimoszitsas. Ελεούσα, 23 Ιανουαρίου 2015 ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΙΑΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. Διακ. 5/2014 Ανακοινώνεται ότι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πα νεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο της διενέργειας του υπ αριθμ. 5/2014 Ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς δι αγωνισμού με σκοπό την ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών για την κάλυψη εκπαι δευτικών αναγκών των Τμημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλο γίας και Γεωπεριβάλλοντος, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Τ.Ε.Φ.Α.Α. και Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε πιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) για χρονικό διάστημα ενός έτους, προϋπολογισμού Εκατόν πενήντα ενός χιλιάδων σαράντα επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτών ( ,36) πλέον ΦΠΑ 23% και Εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και είκοσι πέντε λε πτών ( ,25 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% με (8) κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Ο διαγωνισμός δα διενεργηθεί στην Αθήνα στις ημέρα Τετάρτη και ώρα π.μ. από το αρ μόδιο, πιστοποιημένο στο σύστημα, συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμά των του Διαγωνισμού στο Τμήμα Προμηθειών, Χρ. Λαδά 6, 3ος όροφος, γραφείο 33, τηλ: , Αρ. διακ.: 5/2014. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: ημέρα Πέμπτη και ώρα μ.μ. Πληροφορίες: Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (Προκηρύξεις Τμήματος Προμηθειών) και από το Τμήμα Προμηθειών, Χρ. Λαδά 6, 3ος όροφος, γραφείο 33, τηλ: , (e mail: admin.uoa.gr) Τα έξοδα δημοσιεύσεων θα βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 Με εντολή Πρύτανη Η Διευθύντρια των Οικονομικών Υπηρεσιών Σ. ΤΣΙΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. Διακ. 3/2014 Ανακοινώνεται ότι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πα νεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο της διενέργειας του υπ αριθμ. 3/2014 Ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς δι αγωνισμού με σκοπό την ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Αναλωσίμων Ειδών (Αναλώσιμων Οδο ντιατρικών Υλικών, Μικρών Εργαλείων, Υλικών Προ στασίας Αντισηψίας και Υλικών Φαρμακείου) για τις Ανάγκες του Τμήματος Οδοντιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) για χρονικό διάστημα ενός έτους, προϋπολογισμού εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτασίων εξήντα πέντε ευρώ και δέκα λεπτών ( ,10), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και εκατόν πενήντα χιλιάδων ( ,00), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύ ρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άπο ψης προσφορά, παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα στις ημέρα Τρίτη και ώρα μ.µ. από το αρµόδιο, πιστοποιηµένο στο σύστηµα, συλλογικό όργανο (Επιτρο πή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του Διαγωνισµού στο Τμήμα Προμηθειών, Χρ. Λαδά 6, 3ος όροφος, γραφείο 33, τηλ: , Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: ημέρα Τετάρτη και ώρα μ.μ. Πληροφορίες: Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (Προκηρύξεις Τμήματος Προμηθειών) και από το Τμήμα Προμηθειών, Χρ. Λαδά 6, 3ος όροφος, γραφείο 33, τηλ: , (e mail: admin.uoa.gr) Τα έξοδα δημοσιεύσεων θα βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. Με εντολή Πρύτανη Η Διευθύντρια των Οικονομικών Υπηρεσιών Σ. ΤΣΙΡΟΥ (9)

6 254 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» Αριθμ. Διακ. 09/2014 (10) Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό (απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου 31/ (Θ. 2ο Ε.Η.Δ.) ) με κριτήριο κατακύρωσης την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Σ. Π.) για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΤΕΣΤ ( CPV ). Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: ,40 συμπεριλαμ βανομένου του Φ.Π.Α. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε αίθουσα του Γ. Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». Ημερομηνία διενέργειας ορίζεται η ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00 Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται η , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00. Σημειώνουμε: Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δα πάνης εκτός ΦΠΑ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Αριθμ. Γ/2/629 Στην διακήρυξη υπάρχει λίστα τεχνικών προδια γραφών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 210 (διακό σιες δέκα) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγω νισμού. Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην αποθήκη του Νοσοκομείου. Γίνεται δεκτή μία εναλλακτική προσφορά. Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνεται σύμφω να με το Π.Δ. 166/2003 σε χρέωση του αντίστοιχου κωδικού αριθμού (Κ.Α.) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4152/2013. Τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού θα βα ρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή, σύμφωνα με το Ν. 3801/2009, άρθρο 46. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΗ ΔΗΣ στην ιστοσελίδα Πληροφορίες Γραφείο Προμηθειών, τηλ Ο Διοικητής ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΣΗΣ Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς μετά την 6311/2014 κοινή υπουργική απόφαση, περί έγκρισης Π.Π.Υ.Υ (ΦΕΚ 390/ /τ.Β ), την με αρ. πρωτ. 1974/2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1053/ /τ.Β ) περί ορι σμού φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Π.Π.Υ.Φ.Υ 2013, την με αρ. 19ης/ απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και σύμφωνα με τον Ν. 2286/1995, τον Ν. 3580/2007, το Π.Δ. 118/2007 και με τις αρ. 1227/ και 1270/ αποφάσεις Διοικητή της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης, προκηρύσσει: Ανοικτούς διαγωνισμούς με σφραγισμένες προσφορές στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας 2013 για την προμήθεια ειδών και αναθέσεων υπηρεσιών ως αναλυτικά εμφανίζεται στη συνέχεια: Αριθμός διακήρυξης Αντικείμενο Προμήθειας ή Ανάθεσης Κριτήριο κατακύρωσης Προϋπολογισμός (11) Ημερομηνία διενέργειας 41/2014 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας ( ) Χαμηλότερη Τιμή ,00 19/03/ /2014 Καύσιμα ( ) Χαμηλότερη Τιμή ,00 17/03/ /2014 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων ( ) Χαμηλότερη Τιμή ,00 16/03/ /2014 Ιατρικό βαμβάκι ( ) ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ Χαμηλότερη Τιμή 45/2014 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα ( ) 1/2015 Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ ( ) 2/2015 Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ ( ) Προς έγκριση ποσού 06/04/2015 Χαμηλότερη τιμή ,00 26/03/2015 Συμφερότερη προσφορά Συμφερότερη προσφορά ,00 23/03/ ,00 23/03/2015 Κάθε απαιτούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Νοσοκομείου. Τεύχη διακηρύξεων διατίθενται από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, Πρόγραμμα «Διαύγεια» και από το Γραφείο Προμηθειών του Γενι κού Νοσοκομείου Κιλκίς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η διάθεση των τευχών από το Νοσοκομείο γίνε ται με χρέωση 20 ανά τεύχος. Πληροφορίες στο τηλέφωνο και fax Η δαπάνη δημοσί ευσης βαρύνει τον ανάδοχο. Κιλκίς, 27 Ιανουαρίου 2015 Ο Διοικητής ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΝΘΡΑΚΙΔΗΣ

7 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 255 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Aριθμ. 546 (12) Ο ΟΛΠΑ ΑΕ, σε εφαρμογή της υπ αριθμ. 3/2015 από φασης του Διοικητικού του Συμβουλίου, προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδό χου του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ISPS ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΠΑ ΑΕ» cpv: Συνολικού Προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, και καλεί τους ενδι αφερόμενους όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας τις προσφορές των, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που διαλαμβά νονται στην υπ αριθμ. 357/ σχετική Διακήρυξη. Τα κύρια χαρακτηριστικά του Διαγωνισμού αυτού, περιλαμβάνουν: Ενδεικτική δύναμη προς διάθεση προσωπικού είκο σι (20) εκπαιδευμένων κατά ISPS και πιστοποιημένων ατόμων, με συνοδευτική τεκμηρίωση Απασχόληση δυο (2) επιχειρησιακά έμπειρων κυνο τεχνικών Ομάδων Διάρκεια Σύμβασης, κατ εκτίμηση τουλάχιστον διετή η οποία θα προκύψει από την εξάντληση της προϋπολογισθείσας δαπάνης σε σχέση με την προ σφερθείσα τιμή (σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα απασχόλησης και κάλυψης θέσεων) Υποβολή οικονομικής προσφοράς με προσφερόμενη τιμή μιας (1) εργατοώρας απασχόλησης του διατιθέμε νου για το έργο προσωπικού Απαιτούμενη τουλάχιστον ετήσια εμπειρία του υποψηφίου Αναδόχου σε ταυτόσημη παροχή υπηρεσιών Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο υποψηφίου Αναδόχου συ νολικής κάλυψης αστικής και ποινικής ευθύνης έναντι τρίτων, συνολικού ποσού ,00 Οικονομική φερεγγυότητα του υποψηφίου Αναδόχου με τεκμηριωμένο μέσο όρο κύκλου εργασιών τελευταίας τριετίας ,00 Της παραπάνω Διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπο ρούν να λαμβάνουν γνώση από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΛΠΑ ΑΕ (www.patrasport.gr), και από την διαδι κτυακή Πύλη του Υπουργείου Ανάπτυξης ΕΣΗΔΗΣ στον ιστότοπο (α/α Διακήρυξης συ στήματος 3035), μέσω της οποίας Πύλης θα διενεργηθεί ο εν λόγω Διαγωνισμός και θα λάβει χώρα η όποια επικοινωνία των μερών (Αναθέτοντος Φορέα και υπο ψηφίων), ήθελε απαιτηθεί. Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί η προγενέστερη εγγραφή και εξοικείωση των ενδιαφε ρομένων με τις απαιτήσεις του συστήματος της εν λόγω Πύλης (μέσω e learninq), και η πλήρης συμμόρφωσή των με αυτές, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους. Οι κατατεθειμένες προσφορές για τον εν λόγω Διαγω νισμό, θα αποσφραγισθούν από την αρμόδια Επιτροπή, την 10η Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 00:00 π.μ. Πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις μπορούν να αναζη τούνται αποκλειστικά μέσω της παραπάνω Διαδικτυ ακής Πύλης του Υπ. Ανάπτυξης, με τον τρόπο και τις διαδικασίες που εκεί αναφέρονται. Η παρούσα εστάλη προς δημοσίευση στο Συμπλή ρωμα της επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ στις (ap._no_doc_ext: ), ενώ κατόπιν της εν λόγω δημοσίευσης θα δημοσιοποιηθεί περαιτέρω όπως προ βλέπεται από την ισχύουσα σχετική Νομοθεσία, (πέραν της ανάρτησής της στον διαδικτυακό τόπο του ΟΛΠΑ ΑΕ και στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΣ), για την πληρέ στερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Πάτρα 22 Ιανουαρίου 2015 Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΑΣ (13) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ Αριθ. 704 Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χίου (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό δια γωνισμό κατά τις διατάξεις του κανονισμού προμηθειών αυτής και την υπ αρ. 5/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την ανάδειξη προμηθευτή Προμήθειας Αντλιών με προϋπολογισμό ,00 χωρίς ΦΠΑ. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου. Κριτήριο ανάθεση είναι η χαμηλότερη τιμή. Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης θα είναι (24) μήνες από την υπογραφή της. Οι προσφορές θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου στο Βιολογικό Καθαρισμό Χίου, Λεωφόρος Ενώσεως έναντι αεροδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβα τικά τεύχη του διαγωνισμού από σύνδεσμο στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Βιολογικό Καθαρισμό Χίου, Λεωφόρος Ενώσεως έναντι αεροδρομίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων στις 20/02/2015 και ώρα λήξης της παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί στις 27/02/2015 και ώρα λήξης 10:00 π.μ. Χίος, 28 Ιανουαρίου 2015 Ο Πρόεδρος ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΩΤΗΣ

8 256 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 744 19 Δεκεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ (1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 812 13 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ (1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 482 11 Νοεμβρίου 2011 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Αριθ. 53880 Ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 383 21 Ιουνίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ (1) ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αριθ. 136125 Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 581 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 501 25 Ιουλίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ (1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 245 19 Απριλίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Ο Δήμος Αλιάρτου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 773 31 Δεκεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 695 14 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5241 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 335 30 Ιουλίου 2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 732 8 Νοεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Αριθμ. διακ. 01.02γ.16/2013 H ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1069 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 135 17 Απριλίου 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5755 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 722 8 Νοεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αριθ. Διακ. 41643/957 Ο Δήμος Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μελέτης: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 215.751,15 Ευρώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμος Θερμαϊκού προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του

Τίτλος μελέτης: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 215.751,15 Ευρώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμος Θερμαϊκού προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Περαία Θεσσαλονίκης ΤΚ 57019 Τηλ: 23923 30000 FAX: 23920 22398 e-mail: info@thermaikos.gr Τίτλος μελέτης: Περαία, 15/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : «2 ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μαγνησίας, Δήμου Δέλτα (πρώην Δήμου Εχέδωρου), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΡΓΟ: ΑΝΟΡΥΞΗ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ5. ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Τ5. ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΤΑΜΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για το έργο : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για το έργο : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση Τ.Κ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Λ. Μαραθώνος 104 : 19005

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΛΙΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕXΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Έργο: Πρότυπο επιδεικτικό έργο εξοικονόμησης ενεργείας στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου Υποέργο 4: Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΜ: 14PROC002340681

ΑΔΑΜ: 14PROC002340681 ΑΔΑΜ: 14PROC002340681 ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 16ο / 29-6 -2015 Πρακτικό Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα