ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:"Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ."

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:"Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ.""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η Τγειξμξμική Πεοιτέοεια Θερραλίαπ & ςεοεάπ Δλλάδαπ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ Σατ. Γ/νση: Σέομα Σασοχπξύ ΚΑΡΔΙΣΑ Γιεύθσνση: Σμήμα Δ.Α.Δ. Σηλέυωνο: FAX: ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: Καρδίτσα Αρ.Πρωτ.: Οικ Όπχπ ξ πίμακαπ απξδεκςώμ (με ςημ παοάκληρη μα κξιμξπξιηθεί άμερα ρςξσπ σπαλλήλξσπ και ρςιπ επξςεσόμεμεπ σπηοερίεπ). Τπξσογείξ Διξικηςικήπ Μεςαοούθμιρηπ & Ηλεκςοξμικήπ Διακσβέομηρηπ Γεμ. Δ/μρη Καςάρςαρηπ Ποξρχπικξύ Δ/μρη Διξίκηρηπ Αμθοώπιμξσ Δσμαμικξύ Βαρ. ξτίαπ ΑΘΗΝΑ (και ςασςόυοξμη απξρςξλή μέρχ Ηλεκςοξμικξύ ςαυσδοξμείξσ για εμημέοχρη ςηπ ιρςξρελίδαπ ςξσ διαδικςσακξύ ςξσ ςόπξσ). ΘΕΜΑ:"Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ." ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ Έυξμςαπ σπόφη: 1.Σιπ διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 71, 73 & 74 ςξσ ιρυύξμςα σπαλληλικξύ κώδικα (Ν.3528/2007) 2.Σιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 68 αο. 1 ςξσ Ν.4002/2011 «ςοξπξπξίηρη ςηπ ρσμςανιξδξςικήπ μξμξθερίαπ ςξσ Δημξρίξσ Ρσθμίρειπ για ςημ αμάπςσνη και ςη δημξριξμξμική ενσγίαμρη Θέμαςα αομξδιόςηςαπ Τπξσογείξσ Οικξμξμικώμ, Πξλιςιρμξύ και Σξσοιρμξύ & Δογαρίαπ και Κξιμχμικήπ Αρτάλιρηπ» 3. Σχμ άοθοχμ 33 και 35 ςξσ Ν. 4024/2011 «ρσμςανιξδξςικέπ οσθμίρειπ, εμιαίξ μιρθξλόγιξ βαθμξλόγιξ, εογαριακή ετεδοεία και διαςάνειπ εταομξγήπ ςξσ μερξποόθερμξσ πλαιρίξσ δημξριξμξμικήπ ρςοαςηγικήπ » 4. Σημ αο. 48/49 /ξικ / εγκύκλιξ ςξσ Τπξσογείξσ Διξικηςικήπ Μεςαοούθμιρηπ και Ηλεκςοξμικήπ Διακσβέομηρηπ «εταομξγή ςχμ διαςάνεχμ ςξσ άοθοξσ 68 αο. 1 και 2 ςξσ Ν. 4002/2011 και ςξσ Ν. 4024/2011 για ςημ μεςάςανη, μεςατξοά ποξρχπικξύ µε γεμικέπ ή ειδικέπ διαςάνειπ» 5. ςημ αο. Τ10β/Γ.Π / εομημεσςική εγκύκλιξ ςξσ Τπ. Τγείαπ ρυεςικά µε ςημ εταομξγή ςχμ διαςάνεχμ ςξσ Τπαλληλικξύ Κώδικα ρςξ Ποξρχπικό ςχμ Υξοέχμ Παοξυήπ Τγείαπ 6. Σιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 10 ςξσ N.3801/2009, Ρσθμίρειπ θεμάςχμ ποξρχπικξύ με ρύμβαρη εογαρίαπ ιδιχςικξύ δικαίξσ αξοίρςξσ υοόμξσ και άλλεπ διαςάνειπ ξογάμχρηπ και λειςξσογίαπ ςηπ Δημόριαπ Διξίκηρηπ, όπχπ ιρυύει. 7. Σημ σπ αοιθµ. 35/ (Απόταρη:687 η ), ςξσ Δ.. ςξσ Ν.Π... µε ςημ επχμσμία ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ. 1

2 Ποξκηούρρει ποόρκληρη μεςάςανηπ σπαλλήλχμ ρύμτχμα με ςξμ παοακάςχ πίμακα: Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (ΚΛΑΔΟ-ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ) ΘΕΕΙ 1 ΠΔ Υαομακξπξιώμ 1 2 ΠΔ Διαιςξλόγχμ 1 3 ΣΔ Ραδιξλξγίαπ Ακςιμξλξγίαπ 2 4 ΣΔ Ιαςοικώμ Δογαρςηοίχμ 2 5 ΣΔ Μηυαμικώμ 1 6 ΔΔ Φειοιρςώμ Ιαςοικώμ σρκεσώμ 2 7 ΔΔ Βξηθώμ Ιαςοικώμ & Βιξλξγικώμ Δογαρςηοίχμ 3 8 ΔΔ Σευμικξύ (Ηλεκςοξςευμιςώμ) 3 9 ΔΔ Σευμικξύ (Θεομαρςώμ) 2 10 ΔΔ Σευμικξύ (Μηυαμξςευμιςώμ) 2 11 ΔΔ Σευμικξύ (Τδοασλικώμ) 2 12 ΔΔ Μαγείοχμ 1 13 ΔΔ Διξικηςικώμ Γοαμμαςέχμ 3 14 ΤΔ Ποξρχπικξύ Καθαοιόςηςαπ (Ποερραδόοχμ-ιδεοχςώμ) 2 15 ΤΔ Ποξρχπικξύ Καθαοιόςηςαπ (Πλσμςοιώμ) 2 16 ΤΔ Ποξρχπικξύ Καθαοιόςηςαπ (Καθαοιρςοιώμ) 2 17 ΤΔ Δογαςώμ 1 Η μεςάςανη θα γίμει ρε κεμή ξογαμική θέρη ή με μεςατξοά θέρηπ, ύρςεοα από γμώμη ςξσ αομόδιξσ Τπηοεριακξύ σμβξσλίξσ, καςόπιμ ρσμεκςίμηρηπ ςχμ ςσπικώμ και ξσριαρςικώμ ποξρόμςχμ ςχμ σπξφητίχμ, ςηπ ποξϋπηοερίαπ, ςηπ εμπειοίαπ καθώπ και ςηπ εμ γέμει ποξρχπικξςηςάπ ςξσπ. Σα αμχςέοχ ποξρόμςα μπξοεί μα διαπιρςχθξύμ, καςά ςημ κοίρη ςξσ αομόδιξσ Τπηοεριακξύ σμβξσλίξσ και μεςά από ποξρχπική παοάρςαρη και ρσζήςηρη με κάθε εμδιατεοόμεμξ. Δμ ρσμευεία και ατξύ ξ τξοέαπ σπξδξυήπ θα έυει ξλξκληοώρει ςη διαδικαρία λήφηπ απόταρηπ από ςξ Τπηοεριακό σμβξύλιξ και πάμςχπ ποίμ από ςημ έκδξρη ςηπ ρυεςικήπ απόταρηπ μεςάςανηπ, θα απξρςαλεί ρςημ Διεύθσμρηπ ποξρλήφεχμ ποξρχπικξύ ςξσ Τπξσογείξσ Διξικηςικήπ Μεςαοούθμιρηπ και Ηλεκςοξμικήπ Διακσβέομηρηπ, αίςημα για ςημ έγκοιρη ςηπ πλήοχρηπ ςηπ ζηςξύμεμηπ θέρηπ με μεςάςανη από ςημ ςεςοαμελή επιςοξπή πξσ ποξβλέπεςαι από ςημ αοίθμ.33/206 Ποάνη ςξσ Τπξσογικξύ σμβξσλίξσ (ΠΤ) όπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυύει ρύμτχμα με ςημ σπ.αο.28/ Ποάνη ςξσ Τπξσογικξύ σμβξσλίξσ (ΥΔΚ 161/ ) και η ξπξία απξςελέιςαι από ςξσπ Τπξσογξύπ: α) Διξικηςικήπ Μεςαοούθμιρηπ και β) Οικξμξμικώμ ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 68 ςξσ Ν.4002/2011. Η δαπάμη για ςη μιρθξδξρία ςξσ σπαλλήλξσ πξσ θα επιλεγεί θα καλστθεί από ςιπ ήδη στιρςάμεμεπ πιρςώρειπ ρςξμ Ποξϋπξλξγιρμό ςξσ Τπξσογείξσ Τγείαπ. Οι εμδιατεοόμεμξι σπάλληλξι θα ποέπει μα διαθέςξσμ ςα ςσπικά ποξρόμςα ςξσ κλάδξσ ρςξμ ξπξίξ μεςαςάρρξμςαι, όπχπ ασςά ξοίζξμςαι από ςξ Π.Δ. 50/2001 (ΥΔΚ 39 Α ), όπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ρσμπληοώθηκε μεςαγεμέρςεοα με ςα ΠΔ 347/2003 (ΥΔΚ 315 Α ), ΠΔ 44/2005 (ΥΔΚ 63 Α ) και Π Δ 116/2006 (ΥΔΚ115 Α ). 2

3 Δικαίχμα σπξβξλήπ έυξσμ όλξι ξι μόμιμξι ή ιδιχςικξύ δικαίξσ αξοίρςξσ υοόμξσ σπάλληλξι ςχμ Τπξσογείχμ ή άλλχμ Δημόριχμ Τπηοεριώμ ή ΝΠΔΔ, ξι ξπξίξι έυξσμ ρσμπληοώρει πεμςαεςή ςξσλάυιρςξμ σπηοερία από ςξ διξοιρμό ςξσπ ή από ποξηγξύμεμη μεςάςανη με ασςέπ ςιπ διαςάνειπ ή άλλεπ ειδικέπ διαςάνειπ, με εναίοερη ςιπ διαςάνειπ πξσ ποξβλέπξσμ ςημ μεςάςανη ρε παοαμεθόοιεπ πεοιξυέπ ή αμξιβαία μεςάςανη σπαλλήλχμ ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 19 ςξσ Ν. 3801/2009. Δεμ πεοιλαμβάμξμςαι ξι σπάλληλξι Πεοιτεοειώμ και Ο.Σ.Α. ξι ξπξίξι μεςαςάρρξμςαι με ςημ διαδικαρία ςχμ διαςάνεχμ ςξσ αοθο.246 ςξσ Ν.3852/2010 και αοθο.58 ςξσ Ν.3979/2011 αμςίρςξιυα. Δπιρηµαίμεςαι όςι εναιοξύμςαι από ςξ δικαίχµα ρσµµεςξυήπ ξι σπάλληλξι πξσ σπηοεςξύμ ρε Νξρξκξµεία, καθώπ ενακξλξσθξύμ μα ιρυύξσμ ξι διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 71 ςξσ Ν. 3918/2011, ρύµτχμα µε ςιπ ξπξίεπ:«οι διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 71 και 74 ςξσ μ. 3528/2007 (ΥΔΚ 26 Α ),όπχπ ρσµπληοώθηκαμ και αμςικαςαρςάθηκαμ και µε ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 19 ςξσ μ. 3801/2009 (ΥΔΚ 163 Α ),δεμ έυξσμ εταοµξγή ρςξ ποξρχπικό ςχμ μξρηλεσςικώμ ιδοσµάςχμ ςξσ ΔΤ και ρςξ ποξρχπικό ςξσ ΔΚΑΒ.» Οι εμδιατεοόμεμξι καλξύμςαι μα σπξβάλξσμ ςιπ αιςήρειπ ςξσπ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ (Σέομα Σασοχπξύ, Σ.Κ , Σμήμα Δ.Α.Δ.), από 10 Ιξσμίξσ 2015 έωπ και 10 Ιξσλίξσ 2015 (διάρςημα μεγαλύςεοξ ςξσ εμόπ μημόπ, ρύμτχμα με ςη ΔΙΔΑΔ/Υ.48/34/ ξικ.19935/ ) με ρσμημμέμα ςα παοακάςχ δικαιξλξγηςικά: - Αίςηρη σπξφητιόςηςαπ (σπόδειγμα ςηπ αίςηρηπ επιρσμάπςεςαι ρςημ παοξύρα) - Αμαλσςικό βιξγοατικό ρημείχμα με σπεύθσμη δήλχρη ςξσ άοθοξσ 8 ςξσ Ν.1599/1986 για ςημ πιρςόςηςα ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ. - Αμςίγοατα ςχμ ςίςλχμ ρπξσδώμ και όλχμ ςχμ ποόρθεςχμ ποξρόμςχμ - Αμςίγοατξ δελςίξσ αρςσμξμικήπ ςασςόςηςαπ. - Πιρςξπξιηςικό σπηοεριακώμ μεςαβξλώμ ρςξ ξπξίξ μα αματέοεςαι όςι δεμ εκκοεμεί πειθαουική δίχνη ρε βάοξπ ςξσπ. Η αίςηρη σπξφητιόςηςαπ κξιμξπξιείςαι ςασςόυοξμα και ρςημ Τπηοερία Διξικηςικξύ ρςημ ξπξία σπάγξμςαι ξι εμδιατεοόμεμξι. Η καςάθερη ςχμ αιςήρεχμ, μεςά ςχμ απαιςξύμεμχμ δικαιξλξγηςικώμ, θα γίμξμςαι καθημεοιμά ρε εογάριμεπ ημέοεπ και ώοεπ. Η αίςηρη και ςα ρσμημμέμα δικαιξλξγηςικά μπξοξύμ μα σπξβληθξύμ είςε ασςξποξρώπχπ είςε ςαυσδοξμικά επί απξδείνει, ρςημ αμχςέοχ αμαγοατόμεμη διεύθσμρη εμςόπ ςηπ ξοιζόμεμηπ ποξθερμίαπ με ςημ έμδεινη «Αίςηρη ρσμμεςξυήπ ρςημ ποόρκληρη μεςάςανηπ σπαλλήλχμ ρςξ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ» Σξ εμποόθερμξ ςχμ αιςήρεχμ κοίμεςαι από ςημ ημεοξμημία ρτοαγίδαπ ςξσ ςαυσδοξμείξσ επί ςξσ τακέλξσ, ξ ξπξίξπ μεςά ςημ απξρτοάγιρή ςξσ επιρσμάπςεςαι ρςημ αίςηρη ςξσ σπξφητίξσ. Η σπηοερία μαπ θα εμημεοώρει ςξσπ εμδιατεοόμεμξσπ σπαλλήλξσπ για ςημ απξδξυή ή μη ςχμ αιςήρεώμ ςξσπ, μεςά ςξ πέοαπ ςηπ διαδικαρίαπ. Κάθε τξοέαπ ρςξμ ξπξίξ απξρςέλλεςαι η παοξύρα αμακξίμχρη, ξτείλει μα ςημ κξιμξπξιήρει ρε όλεπ ςιπ Τπηοερίεπ και Νξμικά Ποόρχπα πξσ επξπςεύει. Η παοξύρα αμακξίμχρη απξςελεί ποόρκληρη εκδήλχρηπ εμδιατέοξμςξπ και δεμ είμαι δερμεσςική για ςημ σπηοερία. Η παοξύρα απξρςέλλεςαι ρςξ Τπξσογείξ Διξικηςικήπ Μεςαοούθμιρηπ και Ηλεκςοξμικήπ Διακσβέομηρηπ, ποξκειμέμξσ μα ειραυθεί ρςξ διαδικςσακό ςξσ ςόπξ και θα ειραυθεί και ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ Γεμικξύ Νξρξκξμείξσ Καοδίςραπ (www.noskard.gr). 3

4 Για πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ ξι εμδιατεοόμεμξι μπξοξύμ μα απεσθύμξμςαι ρςξ Σμήμα Διαυείοιρηπ Αμθοώπιμξσ Δσμαμικξύ ςξσ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΚΑΡΔΙΣΑ, ςηλέτχμξ επικξιμχμίαπ Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑΡΔΙΣΑ ΔΑΛΛΑ Δ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΑ 4

5 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ: Α. Όλα τα Τποσργεία Γιεσθύνσεις Γιοικητικού (με την Παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα η παρούσα σε όλες τις εποπτεσμένες από αστά σπηρεσίες και Ν.Π.Γ.Γ.) α/α - ΟΝΟΜΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ.Κ. 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΣΑΓΗΟΤ 27 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΑΚΑΓΖΜΗΑ 3 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Κ. ΔΡΒΗΑ 10 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ ΜΔΟΓΔΗΧΝ ΥΟΛΑΡΓΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΝΗΚΖ 5-7 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ & ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΝΑΣΑΔΧ 2 & ΣΗΓΑΝΣΔ ΠΑΠΑΓΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ - ΑΜΑΛΗΑΓΟ 17 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ - Α.ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ 37 - ΜΑΡΟΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ - ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ - ΠΔΗΡΑΗΧ 40 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ - ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ 17 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ - ΑΥΑΡΝΧΝ 2 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ, ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ - ΜΔΟΓΔΗΧΝ 96 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ - Π. ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟΤ 4 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΜΑΛΗΑ 12 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑ - ΑΚΣΖ ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ - ΠΔΗΡΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚ/ΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ - ΛΔΧΦΟΡΟ ΒΑ. ΟΦΗΑ 15 ΑΘΖΝΑ Β. Όλες τις Περιυέρειες Γιεσθύνσεις Γιοικητικού (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα η παρούσα σε όλες τις εποπτεσόμενες από αστά σπηρεσίες και Ν.Π.Γ.Γ.) α/α ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ.Κ. 1 ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ - Γ. ΚΑΚΟΤΛΗΓΟΤ 1 ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΚΑΘ. ΡΧΗΓΖ 11 ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΠΔΡΗΟΥΖ ΕΔΠ ΚΟΕΑΝΖ ΖΠΔΗΡΟΤ - Β. ΖΠΔΗΡΟΤ 20 ΗΧΑΝΝΗΝΑ ΘΔΑΛΗΑ - ΧΚΡΑΣΟΤ 111 ΛΑΡΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ - Π. ΑΝΑΚΣΟΡΑ 49 ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ 254 (ΚΣΗΡΗΟ Β) ΠΑΣΡΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΟ - ΤΦΖΛΑΝΣΖ 1 ΛΑΜΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - ΚΑΣΔΥΑΚΖ 56 ΑΘΖΝΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ - ΣΔΡΜΑ ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΡΗΠΟΛΖ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ - Π. ΚΟΤΝΣΟΤΡΗΧΣΟΤ 77 ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ - ΑΚΣΖ ΠΑΠΑΓΟΤ ΔΡΜΟΤΠΟΛΖ ΤΡΟΤ ΚΡΖΣΖ - ΠΛ. ΚΟΤΝΣΟΤΡΗΧΣΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ Γ. Αποκεντρωμένες Γιοικήσεις (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα η παρούσα σε όλες τις εποπτεσόμενες από αστά σπηρεσίες και Ν.Π.Γ.Γ.) α/α ΟΝΟΜΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ.Κ. 1 ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣΔΥΑΚΖ 56 (6 ΟΡΟΦΟ) ΑΘΖΝΑ ΘΔΑΛΗΑ Σ. ΔΛΛΑΓΟ ΧΚΡΑΣΟΤ 111 ΛΑΡΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Β. ΖΠΔΗΡΟΤ 20 ΗΧΑΝΝΗΝΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ - ΝΔΟ ΠΑΣΡΧΝ ΑΘΖΝΧΝ 28 ΠΑΣΡΑ ΑΗΓΑΗΟΤ - ΝΗΚΖΣΑ 6-8, ΠΔΗΡΑΗΑ ΚΡΖΣΖ - ΠΛ. ΚΟΤΝΣΟΤΡΗΧΣΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΚΑΘ. ΡΧΗΓΖ 11 ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

6 ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΔΣΑΣΑΞΗ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ ΑΙΣΗΗ Όμξμα: Επώμσμξ: Όμ. Παςοόπ: Δ/μρη Καςξικίαπ: Σηλ.: Κιμ.: ΘΕΜΑ: ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΔΣΑΣΑΞΗ Δ ΚΔΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΔΗ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ ΠΡΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ Σέομα Σασοχπξύ ΚΑΡΔΙΣΑ Σμήμα Δ.Α.Δ. απ καςαθέςχ τάκελξ με ςα απαοαίςηςα δικαιξλξγηςικά και παοακαλώ, με βάρη ςημ αο.ποχς.αμακξιμχρή ραπ, όπχπ ενεςάρεςε αίςημα μεςαςανήπ μξσ από ςημ Τπηοερία ρε: Καςηγξοία: Κλάδξ:... Τπηοεςώ χπ Τπάλληλξπ:.. Διεύθσμρη:. Σμήμα:.. Καςηγξοία:. Ημεοξμημία: Κλάδξπ:. Διεύθσμρηπ Δογαρίαπ:.. Σηλ. Δογαρίαπ:.. ΔΠΙΤΝΑΠΣΟΜΔΝΑ ΔΙΑΚΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Υαν Δογαρίαπ: Ο/Η Αιςώμ/ξύρα 6

ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 1132 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Λάρισα, 03.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΡΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΕΧΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Αρ. Διακήρσξης 1/2011 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ Ο ξοιρμόπ Ποξήλθε από ςημ ελλημική λένη «διαβαίμχ» όςαμ ξ Αοεςαίειξπ από ςημ Καππαδξκία παοαςήοηρε όςι μεγάλεπ πξρόςηςεπ σγοώμ πέομαγαμ ρςα ξύοα, «διαβαίμξμςαπ» όλξ ςξ ρώμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr.

ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr. ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr e-learning Διδαρκαλία ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ Νεξελλημικήπ Γλώρραπ από απόρςαρη ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ σρςήμξσμε Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ γμώρη εκπαίδεσρη πληοξτξοίεπ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ επικξιμχμία Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ εμημέοχρη Θεςική ποξρτξοά

Διαβάστε περισσότερα

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά 1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά Κύοιξ Θέμα Η έθθαλζε ηωλ θνηλωληθώλ δηθηύωλ ζην δηαδίθηπν ζα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α)

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ Δ ι δ α σ κ α λ ί α σ τ η Δ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Ν ο μ ί σ μ α τ α κ α ι Δ ε κ α δ ι κ ο ί Α ρ ι θ μ ο ί Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) Επ ιιμέλε ιια Εργασ ίίας Καοαμαμίδξσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5 Εγχειρίδιο χρήσης Ο Ιςοκράτησ Πιάνο είναι το απόλυτο εργαλείο για έναν Καθηγητή, Ψάλτη ή Μαθητή τησ Βυζαντινήσ Μουςικήσ, ή για έναν Μουςικό ή Μαθητή τησ Ευρωπαΰκήσ Μουςικήσ. Περιέχει Πιάνο (97+)-πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων www. sypyda.gr Κύπιορ ζηόσορ ηος έπγος ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοπόθων Κύοιξπ ρςόυξπ ςξσ έογξσ ΣΥΠΥΔΑ, ςξ ξπξίξ υοημαςξδξςείςαι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και πποζθήκη ΗΒΑΝ)

ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και πποζθήκη ΗΒΑΝ) ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και πποζθήκη ΗΒΑΝ) ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 27-09 - 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Απιθ.Ππυη. ΓΤ5α/ οικ.90012

Διαβάστε περισσότερα

Κινθτοποίθςθ ςτον ΕΔΟΕΑΠ. σμάδελτξι/ρεπ

Κινθτοποίθςθ ςτον ΕΔΟΕΑΠ. σμάδελτξι/ρεπ Οι εογαζϊμεμξι ρσμςανιξϋυξι άμεογξι παίομξσμ ςξσπ αγόμεπ ρςα υέοια ςξσπ, δίμξμςαπ ςημ απάμςηρη ρςιπ καςαοοέξσρεπ ρσμδικαλιρςικέπ ρσμβιβαρμέμεπ πλειξφητίεπ ςξσ Κλάδξσ και ρςξσπ γοατικξϋπ πξλιςεσςέπ ςξσπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ

Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ Η λειςξσογία ςξσ μεοόμσλξσ είμαι ρυεςικά απλή και ρςηοίζεςαι ρςη υοήρη ςηπ δσμαμικήπ εμέογειαπ ςξσ μεοξύ, λόγχ ςηπ σφξμεςοικήπ διατξοάπ. Σξ μεοό, μεςά ςημ πςώρη ςξσ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ 14,5 Newsletter Λ Θ Α Δ Ι Δ Ξ Ρ Ζ Γ Θ Α Α Λ Δ Κ Ζ Ξ Σ Δ Θ Δ Ο Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ ΘΞΣΚΘΞΡ - ΑΣΓΞΣΡΞΡ 2014 / ΔΣΥΞΡ 30 για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ Σημ Σοίςη, 10 Ιξσμίξσ 2014, ρςξ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Διεύθσνση Διατρουικής Πολιτικής και Ερεσνών Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Συμτακτική Ομάδα Δρ. Μαράκης Γεώργιος, Διαςοξτξλϊγξπ Διεϋθσμρη Διαςοξτικήπ

Διαβάστε περισσότερα

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Η αμάπςσνη εμόπ ρσρςήμαςξπ παοακξλξύθηρηπ ςηπ πξιόςηςαπ ςξσ εδάτξσπ, ςξ ξπξίξ θα εμιρυύρει ςξμ έλεγυξ ρσγκεκοιμέμχμ πεοιξυώμ καθώπ

Διαβάστε περισσότερα

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ 21 Αποιλίξσ 2010 Κύοιξ υέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Δμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino

Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΣΟΛΙΑ ΑΓΓΔΛΙΝΑ ΑΔΜ : 6010 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 Biohellenika News WWW.BIOHELLENIKA.GR Ε ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΕΤΧΟ Σελεσςαία Νέα ΞΘ ΛΘΙΠΞΒΘΑΙΔΡ ΚΞΘΛΩΝΔΘΡ ΙΑΑ ΖΜ ΙΣΖΡΖ ΡΣΜΔΣΑΕΞΜΑΘ ΛΔ ΑΣΝΖΛΔΜΑ ΟΞΡΞΡΑ ΔΛΤΑΜΘΡΖΡ ΑΣΘΡΛΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital Bulk SMS Services THE + SMART Messaging Services IP Digital Οοταμίδξσ 6 54624, Θερραλξμίκη info@ipdigital.gr T: 2310 511 396 F: 2315 151 166 SMS messaging services www.ipdigital.gr Η Εηαιρεία H IP Digital

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Η συμβολή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΔ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΣΩΝ ΔΓΚΤΚΛΗΩΝ ΣΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΠΗΝΑΚΔ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΣΩΝ ΔΓΚΤΚΛΗΩΝ ΣΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ & ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ Γ -ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΠΗΝΑΚΔ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΣΩΝ ΔΓΚΤΚΛΗΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ

1ο ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 1ο ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ A/A ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Κ.Α ΕΙΡΑ A/A (ΣΥΝΕΦΕΙΑ ) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Κ.Α ΕΙΡΑ (3) 1 ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 127 69 ΦΗΛΟ. ΠΑΗΓ. & ΦΤΥΟΛ. (ΠΡΟΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος Ακμή και διαςοξτή Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος σμέδοιξ Παθήρεχμ Εναοςημάςχμ Δέομαςξπ Ποόληφη και Θεοαπεία Αθήμα, 5-7 επςεμβοίξσ 2014 Οοιρμόπ- επίπςχρη Οοιρμόπ: υοόμια τλεγμξμώδηπ μόρξπ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ

ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΑΒΡΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖ ΙΑΗΖΓΖΣΖ ΣΛΖΛΑΣΟ ΓΔΩΚΟΓΘΑ ΦΟΚΖ ΗΔΣΘΙΩΜ ΔΠΘΣΖΛΩΜ ΠΑΜΔΠΘΣΖΛΘΟΤ ΠΑΣΡΩΜ Ξμξμαςεπώμσμξ: ΑΒΠΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖΡ Οαςοώμσμξ: Λύοχμ όπξπ γέμμηρηπ: Λαοίμα Μαξύρηπ Ζμεοξμημία γέμμηρηπ:

Διαβάστε περισσότερα

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015 * Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Σσμδσαρμόπ δέμςοχμ και γεχογικώμ καλλιεογειώμ ρςημ ίδια επιτάμεια Διάςανη δέμςοχμ * Τα δαρξγεχογικά

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ: Πίλαθαο Απνδεθηψλ Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8. 1. Γ.Δ.Κ.Ο. θαη Ν.Π.Η.Γ. Σαρ. Κψδηθαο: 101 84 Αζήλα

Ππορ: Πίλαθαο Απνδεθηψλ Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8. 1. Γ.Δ.Κ.Ο. θαη Ν.Π.Η.Γ. Σαρ. Κψδηθαο: 101 84 Αζήλα ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 13/8/2012 ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξ. Πξση: 36035 /ΓΔΚΟ 1350 Γ/ΝΗ ΓΔΚΟ Ππορ: Πίλαθαο Απνδεθηψλ Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8 1. Γ.Δ.Κ.Ο. θαη Ν.Π.Η.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress.

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress. Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος - Χειµώνας 2012 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός http://perifysikhs.wordpress.com Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εστσείπ Πϊλειπ. Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ. Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio.

Εστσείπ Πϊλειπ. Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ. Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio. Εστσείπ Πϊλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio.org Εστσείπ πόλειπ: Έμμξια 2 ΙΙ. Ποξρεγγίρειπ -1 Smart Communities

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)»

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)» 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΧΣΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ Αθήνα 05/12/2011 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξηζκ.

Διαβάστε περισσότερα