ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ"

Transcript

1 ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ Αζήλα, 26/02/2013 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΛΧΝΔΗΧΝ & ΔΦΚ Γ/ΝΖ ΔΗΓΗΚΧΝ ΦΟΡΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ Απιθ.Ππωη.:ΓΔΦΚ Α ΔΞ 2013 ΣΜΖΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡ/ΓΧΝ 2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΘΖΑΤΡΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ A) Γ/ΝΖ 20η ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ B)Γ/ΝΖ 24 η ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ 3. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔ.Π.Τ.Ο. Γ/ΝΖ 30 η ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Ζ/Τ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΔΓΓΔΗΟΒΔΛΣΗΧΣΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΘΔΜΑ: «Καθοπιζμόρ ηων όπων, ηων πποϋποθϋζεων, ηων δικαιούσων ππορ επιζηποθά πποζώπων, ηων ποζοηάηων για ηιρ οποέερ ςπολογέζεηαι η επιζηποθά, ηηρ διαδικαζέαρ επιζηποθάρ ηος Δ.Φ.Κ., και ηος ηπόπος ελϋγσος ηηρ νόμιμηρ σπηζιμοποέηζηρ ηος πεηπελαέος εζωηεπικάρ καύζηρ (DIESEL) κινηηάπων, ηηρ πεπέπηωζηρ ζη ηηρ παπαγπϊθος 1 ηος Ϊπθπος 73 ηος ν. 2960/01 (Φ.Δ.Κ. 265/Α ) «Δθνικόρ Σελωνειακόρ Κώδικαρ», ηο οποέο σπηζιμοποιεέηαι αποκλειζηικϊ ζηη γεωπγέα» ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2960/2001 (ΦΔΚ Α 265/2001) «Δζληθφο Σεισλεηαθφο Κψδηθαο» θαη εηδηθφηεξα ηελ παξάγξαθν 5, ηνπ άξζξνπ 78, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηηο παξαγξάθνπο 3 & 4 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3634/2008 (ΦΔΚ Α 9/2008) αιιά θαη κε ηελ

2 πεξίπησζε 1β ηεο ππνπαξαγξάθνπ Δ.3 ηνπ πξψηνπ άξζξνπ ηνπ Ν.4093/2012 (ΦΔΚ Α 222/2012). 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.1947/1991 (ΦΔΚ Α 70/91). 3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.2892/2001 (ΦΔΚ Α 46/01). 4. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ. αξηζκ /5521/0016/ Α.Τ.Ο.Ο. (ΦΔΚ Β 1443/2008) πεξί θαζνξηζκνχ ηεο αξκφδηαο Αξρήο γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνχ ηνπ Δηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο πεηξειαίνπ εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESEL) θηλεηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζηε γεσξγία. 5. Σελ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3634/2008 πξφβιεςε έθδνζεο θνηλήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ πεξί θαζνξηζκνχ ησλ φξσλ, ησλ πξνυπνζέζεσλ, ησλ δηθαηνχρσλ πξνο επηζηξνθή πξνζψπσλ, ησλ πνζνηήησλ γηα ηηο νπνίεο ππνινγίδεηαη ε επηζηξνθή, ηεο δηαδηθαζίαο επηζηξνθήο ηνπ Δ.Φ.Κ. θαη ηνπ ηξφπνπ ειέγρνπ ηεο λφκηκεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ πεηξειαίνπ θηλεηήξσλ γηα ην νπνίν ρνξεγείηαη επηζηξνθή ηνπ ελ ιφγσ θφξνπ. 6. Σελ αλάγθε απνηειεζκαηηθφηεξεο παξαθνινχζεζεο ηνπ πεηξειαίνπ εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESEL) θηλεηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζηε γεσξγία, ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Οδεγίαο 2003/96/ΔΚ, κε ηελ θαζηέξσζε δηαδηθαζίαο επηζηξνθήο ηνπ Δ.Φ.Κ θαη ειέγρνπ ηεο λφκηκεο ρξήζεο απηνχ απφ ηα δηθαηνχρα πξνο επηζηξνθή πξφζσπα. 7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 παξάγξαθνο 2 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ θπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α ) «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα». 8. Σν Π.Γ. 185/2009 (ΦΔΚ 213/Α ) πεξί αλαζχζηαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ην Π.Γ 189/2009 (ΦΔΚ 221/Α ) «Καζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ». 9. Σν Π.Γ. 90/2012 (ΦΔΚ 144/Α ) πεξί δηνξηζκνχ Τπνπξγνχ & Τθππνπξγψλ. 10. Σελ αξηζ. Y48/ Απφθαζε (ΦΔΚ 2105/Β ) πεξί αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Υξήζην ηατθνχξα. 11. Σελ αξηζ ΔΞ/ Απφθαζε (ΦΔΚ 2574/Β ) πεξί αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Γεψξγην Μαπξαγάλε. 12. Όηη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ

3 Α Π Ο Φ Α Η Ε Ο Τ Μ Δ Καζνξίδνληαη γηα ην έηνο 2013 νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο, ηα δηθαηνχρα πξνο επηζηξνθή ηνπ Δ.Φ.Κ. πξφζσπα, νη πνζφηεηεο γηα ηηο νπνίεο ππνινγίδεηαη ε επηζηξνθή, ε δηαδηθαζία επηζηξνθήο θαη ν ηξφπνο ειέγρνπ ηεο λφκηκεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ πεηξειαίνπ εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESEL) θηλεηήξσλ, ηεο πεξίπησζεο ζη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 2960/01 (Φ.Δ.Κ. 265/Α ) «Δζληθφο Σεισλεηαθφο Κψδηθαο», ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζηε γεσξγία, σο αθνινχζσο : Άπθπο 1 Γικαιούσα ππόζωπα για ηην επιζηποθά ηος Δ.Φ.Κ. ηος πεηπελαέος κινηηάπων με ζςνηελεζηά εξάνηα Ϋξι (66) εςπώ ανϊ σιλιόλιηπο 1. Γηθαηνχρα πξφζσπα γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ Δ.Φ.Κ. ηνπ πεηξειαίνπ εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESEL) θηλεηήξσλ κε ζπληειεζηή εμήληα έμη (66) επξψ αλά ρηιηφιηηξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζηε γεσξγία γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ κε κεραλνθίλεηα κέζα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5, ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ Ν.2960/01 φπσο ηζρχεη, είλαη ηα πξφζσπα πνπ πξνζδηνξίδνληαη σο γεσξγνί, κε βάζε ηηο αηηήζεηο-δειψζεηο ηνπο γηα ηελ εληαία ελίζρπζε, νη νπνίνη είλαη αζθαιηζκέλνη ζηνλ Οξγαληζκφ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (ΟΓΑ) (ελεξγνί ζπληαμηνχρνη) θαη ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηε θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ (ΟΠΔΚΔΠΔ) ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα I ηεο παξνχζεο, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. Γηθαηνχρα πξφζσπα γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ Δ.Φ.Κ. είλαη θαη ηα λνκηθά πξφζσπα, πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ην άξζξν 5 ηεο κε αξηζ. 4985/ ΚΤΑ (ΦΔΚ Β /1026/ ) θαη ηα ζηνηρεία ησλ αηηήζεσλ-δειψζεσλ ηνπο γηα ηελ εληαία ελίζρπζε, φπσο είλαη θαηαρσξεκέλα ζηε θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.

4 2. ηνλ φξν γεσξγία ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη θαηεγνξίεο ησλ νπνίσλ αλαθέξνληαη ζηα Παξαξηήκαηα ΙΙ θαη ΙΙΙ, ηα νπνία απνηεινχλ επίζεο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. 3. Γηθαηνχρνη γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ ΔΦΚ ηνπ πεηξειαίνπ θηλεηήξσλ, είλαη επίζεο πξφζσπα ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ εληφο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ έσο θαη ην σο άλσ πεηξέιαην γηα ηε ιεηηνπξγία αληηπαγεηηθψλ αλεκηζηήξσλ. Άπθπο 2 Όποι, πποϋποθϋζειρ, πποζδιοπιζμόρ ποζοηάηων για ηιρ οποέερ ςπολογέζεηαι η επιζηποθά Δ.Φ.Κ. 1. Γηα ην πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESEL) θηλεηήξσλ, ηεο πεξίπησζεο ζη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 2960/01, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζηε γεσξγία, ν ζπληειεζηήο Δ.Φ.Κ. νξίδεηαη ζε εμήληα έμη (66) επξψ αλά ρηιηφιηηξν. Καηά ηε ζέζε ζε αλάισζε ηνπ αλσηέξσ πξντφληνο εθαξκφδεηαη ν ζπληειεζηήο Δ.Φ.Κ. ηεο πεξίπησζεο ζη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 θαη επηζηξέθεηαη ην πνζφ ηνπ Δ.Φ.Κ. πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε δηαθνξά ηνπ ζπληειεζηή ηεο πεξίπησζεο ζη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73, ν νπνίνο γηα ην έηνο 2013 νξίδεηαη ζε 330 επξψ αλά ρηιηφιηηξν, θαη ηνπ σο άλσ ζπληειεζηή ησλ εμήληα έμη (66) επξψ αλά ρηιηφιηηξν. 2. Σν σο άλσ δηακνξθνχκελν σο δηαθνξά πνζφ επηζηξνθήο ηνπ Δ.Φ.Κ. αλά δηθαηνχρν, ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε πνζφηεηα ηνπ πεηξειαίνπ θηλεηήξσλ πνπ πξνζδηνξίδεηαη φηη απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ επεκβάζεσλ γηα θάζε θαιιηέξγεηα ή νκάδα θαιιηεξγεηψλ (σο Παξάξηεκα ΙΙ) θαζψο θαη ζε θάζε θαηεγνξία ή είδνο δσηθνχ θεθαιαίνπ (σο Παξάξηεκα ΙΙΙ). Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πνζνηήησλ πεηξειαίνπ θηλεηήξσλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δείθηεο κεραληθήο απαζρφιεζεο (απαηηνχκελεο ελέξγεηαο) θαη θαζνξίζηεθε ην είδνο θαη ν αξηζκφο ησλ επεκβάζεσλ αλά θαιιηέξγεηα ή νκάδα θαιιηέξγεηαο, θαζψο θαη θάζε θαηεγνξία ή είδνο δσηθνχ θεθαιαίνπ, κε βάζε ηα γεληθά θαη γεσξγνηερληθά δεδνκέλα ζε εζληθφ επίπεδν, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηαθνξνπνίεζε απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή γηα ηελ ίδηα θαιιηέξγεηα θαζψο θαη ηα δεδνκέλα πνπ πξνβάιεη ε Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή (ΚΑΠ) γηα ηε θαιχηεξε πξνζέγγηζε ησλ αλαγθψλ.

5 3. Οη πνζφηεηεο ηνπ πεηξειαίνπ θηλεηήξσλ ζε ιίηξα, αλά ζηξέκκα, αλά είδνο ή νκάδα θαιιηέξγεηαο πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηνπο δείθηεο κεραληθήο απαζρφιεζεο, θαζψο θαη νη πνζφηεηεο ηνπ πεηξειαίνπ θηλεηήξσλ ζε ιίηξα, αλά δψν, αλά θαηεγνξία ή είδνο δσηθνχ θεθαιαίνπ, θαζνξίδνληαη ζηα Παξαξηήκαηα ΙΙ θαη ΙΙΙ ηεο παξνχζεο. 4. Οη πνζφηεηεο ηνπ πεηξειαίνπ θηλεηήξσλ, πνπ έρνπλ θαηαλαισζεί απφ θάζε αληηπαγεηηθφ αλεκηζηήξα γηα ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ θάζε δηθαηνχρνπ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζεο, (πξνζψπνπ ή ζπλεηαηξηζκνχ), ππνινγίδνληαη απφ ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ ηζρχ ηνπ θηλεηήξα θαη δηαζηαπξψλνληαη απφ ην ηηκνιφγην αγνξάο απηνχ, ζεσξεκέλν απφ ηηο πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο ηνπ ΔΛΓΑ θαη ηηο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο θάζε Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο. Άπθπο 3 Γιαδικαζέα επιζηποθάρ 1. Σα ζηνηρεία ησλ δηθαηνχρσλ πξνζψπσλ, φπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 1, παξ.1 πηζηνπνηνχληαη απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ, κέρξη ην ηέινο έθαζηνπ έηνπο θαη δηαβηβάδνληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ζηελ 30 ε Γηεχζπλζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Ζ επηηξνπή, φπσο απηή αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2, παξ. 2 ζπλεδξηάδεη γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο θαη έηνο, γηα ηνλ θαζνξηζκφ δεηθηψλ κεραληθήο απαζρφιεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πηζηνπνηεκέλα ζηνηρεία ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 2. Οη πξνζδηνξηζκέλεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζεο πνζφηεηεο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζηα Παξαξηήκαηα ΙΙ θαη ΙΙΙ ηεο παξνχζεο θαη ηα πηζηνπνηεκέλα απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ ζηνηρεία ησλ δηθαηνχρσλ πξνζψπσλ, απνζηέιινληαη ζηε Γ30, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..), ε νπνία πξνβαίλεη ζηε κεραλνγξαθηθή επεμεξγαζία ηνπο. Δηδηθφηεξα ε Γ30 επεμεξγάδεηαη κεραλνγξαθηθά ηα πηζηνπνηεκέλα απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ ζηνηρεία ησλ δηθαηνχρσλ πξνζψπσλ θαη ηα ζηνηρεία ησλ Παξαξηεκάησλ ΙΙ θαη ΙΙΙ, πξνζδηνξίδεη ηηο πνζφηεηεο πεηξειαίνπ θηλεηήξσλ αλά δηθαηνχρν πξφζσπν θαη ππνινγίδεη αληίζηνηρα ηα πνζά επηζηξνθήο Δ.Φ.Κ., ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζεο.

6 Σα ζηνηρεία ρξήζεο ηνπ πεηξειαίνπ θηλεηήξσλ γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζεο (θαηαζηάζεηο θαη ηηκνιφγηα) δηαβηβάδνληαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ζηε Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ε νπνία επεμεξγάδεηαη θαη απνζηέιιεη ηηο θαηαζηάζεηο κε ηνπο δηθαηνχρνπο ζε έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, κε ηηο ζπλνιηθέο πνζφηεηεο πνπ θαηαλαιψζεθαλ αλά δηθαηνχρν, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηνλ αξηζκφ ινγαξηαζκνχ ηεο Σξάπεδαο θάζε δηθαηνχρνπ, ζηε Γηεχζπλζε ΔΦΚ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Ζ Γηεχζπλζε ΔΦΚ, απνζηέιιεη ηηο σο άλσ θαηαζηάζεηο ζηελ Γ30 πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην πξνο επηζηξνθή πνζφ ΔΦΚ, γηα ην πεηξέιαην θηλεηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 3. Ζ επηζηξνθή ησλ πνζψλ ζηα δηθαηνχρα πξφζσπα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηξαπεδψλ ή πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζε δχν δφζεηο. Ζ Γ30 απνζηέιιεη ηειηθή ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ησλ δηθαηνχρσλ πξνζψπσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζεο, κε πξνζδηνξηζκέλα ηα πξνο επηζηξνθή πνζά, ζηελ αξκφδηα γηα ηελ επηζηξνθή ππεξεζία, ε νπνία ελ ζπλερεία ηελ πξνσζεί ζηε Γ24 γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο πιεξσκήο. Πνζά επηζηξνθήο ΔΦΚ, ηα νπνία θαηά ηελ κεραλνγξαθηθή επεμεξγαζία ηνπο πξνζδηνξίδνληαη ζε πνζά κηθξφηεξα ή ίζα ησλ 27 επξψ, αλά δηθαηνχρν πξφζσπν, δελ ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο. Ζ πίζησζε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ δηθαηνχρσλ πξνζψπσλ, γίλεηαη κε εηδηθή εληνιή ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ κε ηελ παξνχζα, Πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο 24 εο (Λνγαξηαζκνί ηνπ Γεκνζίνπ) ή ηνπ λφκηκνπ αλαπιεξσηή ηνπ. Ζ αλσηέξσ εηδηθή εληνιή, κε ελζσκαησκέλε ή ζπλεκκέλε ηελ ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ηεο Γ30, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα πνζά πνπ πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ ζηηο Σξάπεδεο ή ηα Πηζησηηθά Ηδξχκαηα θαη ην ζχλνιν απηψλ, νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο, ζα απνζηέιιεηαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο πιεξψηξηαο ηξάπεδαο κε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 200 «Διιεληθφ Γεκφζην πγθέληξσζε Δηζπξάμεσλ θαη Πιεξσκψλ», γηα ηελ πίζησζε ζηε ζπλέρεηα ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ δηθαηνχρσλ. Σαπηφρξνλα κε ηελ έθδνζε ηεο εληνιήο ε Γ.Γ.Π.. απνζηέιιεη ζηελ πιεξψηξηα ηξάπεδα ειεθηξνληθφ αξρείν κε ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ δηθαηνχρσλ πξνζψπσλ θαη ηα πνζά πνπ ζα πηζησζνχλ ζε απηνχο. ε πεξίπησζε ιάζνπο ην δεκφζην δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά ηελ επηζηξνθή ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ έρνπλ πηζησζεί ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ δηθαηνχρσλ.

7 Οη ρξεψζεηο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ επηζηξνθή ησλ θφξσλ ζα εκθαληζηνχλ ζηε δεκφζηα ιεςνδνζία ζε αληίζηνηρν ινγαξηαζκφ ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Ζ ηαθηνπνίεζε ησλ επηζηξνθψλ ησλ θφξσλ σο αθαηξεηηθφ ησλ εζφδσλ ζα γίλεηαη απφ ηηο ΓΟΤ ηαθηνπνίεζεο βάζεη ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ηνπο δηαβηβάδεη ην ΚΔΠΤΟ. ε πεξίπησζε κε αλεχξεζεο ινγαξηαζκνχ δηθαηνχρνπ, ηα πνζά θξαηνχληαη ζε επηκέξνπο ινγαξηαζκφ θαη πιεξψλνληαη κε εληνιή ηεο ηξάπεδαο ζηνπο δηθαηνχρνπο. ε πεξίπησζε κε αλαδήηεζεο ησλ πνζψλ κέρξη ηέινο Ννεκβξίνπ, απηά κεηαθέξνληαη κε εληνιή ηεο Σξάπεδαο ζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 200 «πγθέληξσζε εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ» κε ελεκέξσζε ηεο Γ24 Α&Γ. 4. Ζ θαηαβνιή ηεο επηζηξνθήο ηνπ πνζνχ ηνπ Δ.Φ.Κ. ζηα δηθαηνχρα πξφζσπα ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζεο, πξαγκαηνπνηείηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα πηζηνπνηεκέλα ζηνηρεία ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1, θαζψο θαη ηα πηζηνπνηεκέλα ζηνηρεία ηεο Γηεχζπλζεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1. Άπθπο 4 Έλεγσορ νόμιμηρ σπηζιμοποέηζηρ ηος πεηπελαέος εζωηεπικάρ καύζηρ (DIESEL) κένηζηρ, αποκλειζηικϊ ζηη γεωπγέα, για ηο οποέο σοπηγεέηαι επιζηποθά ποζού ηος Δ.Φ.Κ. 1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3634/2008, κε ηνλ νπνίν ηξνπνπνηείηαη ην άξζξν 78 ηνπ Ν.2960/01 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Οδεγίαο 2003/96/ΔΚ, ην πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESEL) θηλεηήξσλ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο θαχζηκν θηλεηήξσλ απνθιεηζηηθά ζηε γεσξγία, ππφθεηηαη ζε έιεγρν λφκηκεο ρξήζεο θαζφζνλ ν κεησκέλνο ζπληειεζηήο ησλ εμήληα έμη (66) επξψ αλά ρηιηφιηηξν πνπ θαζνξίζηεθε γηα ηε ρξήζε ζηε γεσξγία, επηηξέπεηαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν κφλνλ ζθνπφ. Ο ΟΠΔΚΔΠΔ, ζηελ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ νπνίνπ θαηαρσξνχληαη ζε εζληθφ επίπεδν ηα ζηνηρεία ησλ γεσξγψλ (σο παξάξηεκα Ι) γηα ηελ εληαία ελίζρπζε θαηφπηλ αίηεζεο-δήισζεο απηψλ, ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζηνπο αλαγθαίνπο πξνβιεπφκελνπο επηηφπηνπο δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο ζε εηήζηα βάζε πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεχεηαη ε

8 αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ απηψλ γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ θνηλνηηθψλ δηαηάμεσλ. 2. Σν δείγκα ησλ σο άλσ πξνβιεπφκελσλ επηηφπησλ ειέγρσλ κε ηα απνηειέζκαηα απηψλ, δηαβηβάδνληαη απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ Γ/λζε Δ.Φ.Κ. ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, εληφο ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο, ε νπνία ηα απνζηέιιεη ζηελ 30ε Γ/λζε ηεο Γ.Γ.Π.. πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνληαη ππφςε απηά αξκνδίσο θαηά ηε κεραλνγξαθηθή επεμεξγαζία γηα ηελ επηζηξνθή πνζψλ Δ.Φ.Κ. αλά δηθαηνχρν πξφζσπν. Άπθπο 5 ΣελικΫρ διαηϊξειρ Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ Ο ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΥΡΖΣΟ ΣΑΪΚΟΤΡΑ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΑΤΣΑΡΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΤΡΑΓΑΝΖ

9 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Θ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΡΥΔΗΟΤ Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΔΧΡΓΟΤ Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΤΠΟ/ΜΖΚΟ 1 Κσδηθφο Δγγξαθήο NUMBER( 12) 2 Α.Φ.Μ. CHAR (9) 3 Σχπνο Πξνζψπνπ NUMBER( 2) 4 Δπσλπκία Δθκεηάιιεπζεο CHAR(100) 5 Δπψλπκν CHAR(100) 6 Όλνκα CHAR(40) 7 Όλνκα Παηξφο CHAR(40) 8 Αξηζκφο Σαπηφηεηαο CHAR(10) 9 Ζκεξ. Έθδνζεο Σαπηφηεηαο DATE Γ/λζε Καηνηθίαο: 10 -Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε (KΩΓΗΚΟ) CHAR(2) 11 -Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε (ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ) CHAR(40) 12 -Οηθηζκφο-Γήκνο-Κνηλφηεηα (KΩΓΗΚΟ) CHAR(10) 13 -Οηθηζκφο-Γήκνο-Κνηλφηεηα (ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ) CHAR(100) 14 -Οδφο CHAR(60) 15 -Σαρ. Κσδηθφο CHAR(5) 16 Κσδηθφο Οκάδαο Καιιηέξγεηαο / Καηεγνξία - Δίδνο Εψνπ CHAR(20) 17 Γεισζέληα Δθηάξηα / Εψα NUMBER(10,2) 18 Κσδηθφο Σξάπεδαο NUMBER(12) 19 Πεξηγξαθή Σξάπεδαο CHAR(100) 20 Αξηζκφο Λνγαξηαζκνχ CHAR(20) 21 Αξηζκφο Λνγαξηαζκνχ IBAN CHAR(40) 22 Έλδεημε Γήισζεο Δπάγγεικα Αγξφηεο NUMBER(1) 23 Αξηζκφο Μεηξψνπ Αγξνηψλ CHAR(20) 24 Αξηζκφο Μεηξψνπ ΟΓΑ CHAR(20) 25 Κσδηθφο πλεηαηξηζκνχ NUMBER(12) 26 Πεξηγξαθή πλεηαηξηζκνχ CHAR(100)

10 ΚΧΓ. ΚΑΛ. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΘΘ (ΦΥΤΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ) ΠΟΟΣΖΣΔ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΗΝΖΣΖΡΧΝ ΔΣΟΤ 2013 Π Δ Ρ Η Γ Ρ Α Φ Ζ Κ Α Λ Λ Η Δ Ρ Γ Δ Η Α ΛΗΣΡΑ ΑΝΑ ΣΡΔΜΜΑ 1 ΗΣΑΡΗ 16 2 ΛΟΗΠΑ ΗΣΖΡΑ (ΜΑΛΑΚΟ ΗΣΑΡΗ, ΚΡΗΘΑΡΗ, ΒΡΧΜΖ, ΗΚΑΛΖ, ΚΔΥΡΗ, ΟΡΓΟ) 15,5 2.1 ΛΟΗΠΑ ΗΣΖΡΑ (ΜΑΛΑΚΟ ΗΣΑΡΗ, ΚΡΗΘΑΡΗ, ΒΡΧΜΖ, ΗΚΑΛΖ, ΚΔΥΡΗ, ΟΡΓΟ) - ΔΠΗΠΟΡΖ 15,5 3.1 ΑΡΑΒΟΗΣΟ ΠΟΣΗΣΗΚΟ ΑΡΑΒΟΗΣΟ ΔΝΗΡΧΖ ΑΡΑΒΟΗΣΟ ΔΠΗΠΟΡΖ 28 4 ΔΛΑΗΟΤΥΟΗ ΠΟΡΟΗ 11,4 4.1 ΔΛΑΗΟΤΥΟΗ ΠΟΡΟΗ - ΔΠΗΠΟΡΖ 11,4 5 ΠΡΧΣΔΨΝΟΤΥΟΗ ΠΟΡΟΗ 11,6 7 ΡΤΕΗ ΕΧΟΣΡΟΦΔ (ΜΖΓΗΚΖ) ΕΧΟΣΡΟΦΔ (ΗΣΖΡΑ ΦΤΥΑΝΘΖ) ΕΑΥΑΡΟΣΔΤΣΛΑ ΟΠΡΗΟΔΗΓΖ 8,7 12 ΒΑΜΒΑΚΗ ΛΗΝΟ ΜΖ ΚΛΧΣΗΚΟ 8, ΔΛΑΗΧΝΔ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΔΛΑΗΧΝΔ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΔΛΗΑ ΔΛΑΗΧΝΔ ΓΗΠΛΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 11, ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ - ΔΠΗΠΟΡΖ 11,6 17 ΚΑΠΝΟ ΝΣΟΜΑΣΔ ΠΡΟ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΝΣΟΜΑΣΔ ΠΡΟ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ - ΔΠΗΠΟΡΖ ΔΠΔΡΗΓΟΔΗΓΖ ΠΡΟ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΑΥΛΑΓΗΔ ΠΡΟ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ 29, ΡΟΓΑΚΗΝΗΔ ΠΡΟ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ 29,4 21 ΚΑΡΠΟΗ ΜΔ ΚΔΛΤΦΟ 3,6 22 ΔΠΗΠΟΡΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΦΤΥΑΝΘΧΝ ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 16,2 23 ΚΤΡΗΑ ΦΤΥΑΝΘΖ ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΔΚΣΟ ΟΠΡΗΟΔΗΓΧΝ 16,2 24 ΓΔΧΜΤΛΑ ΑΜΤΛΟΠΟΗΑ ΠΟΡΟΗ ΠΟΡΑ 11, ΠΟΡΟΠΑΡΑΓΧΓΖ ΦΤΥΑΝΘΧΝ (ΓΗΑ ΕΧΟΣΡΟΦΔ) ΞΖΡΑ ΜΖ ΜΔΣΑΠΟΗΖΜΔΝΑ ΤΚΑ ΚΑΗ ΓΑΜΑΚΖΝΑ 7, ΣΑΦΗΓΔ 14, ΣΑΦΗΓΔ - ΑΝΑΜΠΔΛΧΖ ΛΟΓΧ ΦΤΛΛΟΞΖΡΑ 14,4 29 ΜΠΑΝΑΝΔ 2,4 30 ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΗ ΔΛΑΗΧΝΔ ΣΑ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ ΣΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 6 31 ΠΑΣΑΣΑ ΣΑ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ ΣΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΔΠΗΠΟΡΖ ΠΑΣΑΣΑ ΣΑ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ ΣΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΟΗΝΟΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ (VQPRD) ΣΑ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ ΣΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 13,9 33 ΛΤΚΗΚΟ ΜΔΣΑΞΟΚΧΛΖΚΔ - ΜΟΤΡΗΔ ΓΗΑ ΖΡΟΣΡΟΦΗΑ 2, ΑΜΠΔΛΧΝΔ - ΑΝΑΓΗΑΡΘΡΧΖ 14, ΛΟΗΠΟΗ ΑΜΠΔΛΧΝΔ ΛΟΗΠΟΗ ΑΜΠΔΛΧΝΔ ΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΥΡΖΖ ΟΡΗΣΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΛΔΗΦΖ ΟΗΝΟΠΟΗΖΗΜΧΝ ΠΟΗΚΗΛΗΧΝ ΔΚΡΗΕΧΖ 4,45 37 ΛΟΗΠΑ ΔΠΔΡΗΓΟΔΗΓΖ 17,5 38 ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ 20,5 39 ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ ΤΠΟ ΚΑΛΤΦΖ ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ ΤΠΟ ΚΑΛΤΦΖ - ΔΠΗΠΟΡΖ ΑΝΘΟΚΟΜΗΚΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΧΝ 12, ΑΝΘΟΚΟΜΗΚΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΤΠΑΗΘΡΗΔ 8,33 41 ΑΡΧΜΑΣΗΚΑ ΦΤΣΑ ΑΡΧΜΑΣΗΚΑ ΦΤΣΑ - ΔΠΗΠΟΡΖ 7 43 ΑΠΟΞΖΡΑΜΔΝΔ ΥΟΡΣΟΝΟΜΔ ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ (ΑΓΡΗΑΓΚΗΝΑΡΑ, ΟΤΑΜΗ, ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ, ΣΡΟΤΦΑ) 16, ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ (ΡΟΓ.-ΑΥΛ.-ΜΖΛ.-ΑΚΣIΝ.-ΝΔΚΣΑΡ.-ΒΔΡΗΚ.) ΛΟΗΠΔ ΚΑΛ/ΓΔΗΔ (ΚΑΣ.-ΚΔΡ.-ΓΑΜ.-ΡΟΓΗΔ-ΤΚ.-ΑΒΟΚ.-ΚΤΓ.-ΚΟΡΟΜ.-ΒΤ.-ΛΧΣΟΗ-ΜΟΤΜ.) ΦΤΣΧΡΗΑ 5, ΛΟΗΠΑ ΜΔΣΡΑ ΣΖΡΗΞΖ ΣΑ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΔΛΑΓΟΤ 16, ΛΟΗΠΑ ΜΔΣΡΑ ΣΖΡΗΞΖ ΣΑ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΔΛΑΓΟΤ - ΓΔΝΓΡΧΝΔ 16, ΛΟΗΠΑ ΜΔΣΡΑ ΣΖΡΗΞΖ ΣΑ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΔΛΑΓΟΤ - ΜΑΣΗΥΑ 16,8 47 ΥΧΡΟΗ ΔΚΣΡΟΦΖ ΑΛΗΓΚΑΡΗΧΝ 5,28 49 ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΓΑΗΚΑ ΓΔΝΣΡΑ (ΓΑΗΚΑ, ΛΔΤΚΔ, ΑΚΑΚΗΔ) 2,5 60 ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ - ΔΠΗΠΟΡΖ 20,5 ΑΔΑ: ΒΕΔΘΗ-ΝΝ4

11 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΘΘΘ (ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ) ΠΟΟΣΖΣΔ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΗΝΖΣΖΡΧΝ ΔΣΟΤ 2013 ΚΧΓ. ΔΗΓΟ/ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΗΣΡΑ ΑΝΑ ΕΧΟ 111 ΑΗΓΔ ΠΡΟΒΑΣΗΝΔ - ΚΡΗΑΡΗΑ/ΣΡΑΓΟΗ < 1 ΔΣΟΤ 2,9 112 ΑΗΓΔ > 1 ΔΣΟΤ 2,9 113 ΠΡΟΒΑΣΗΝΔ > 1 ΔΣΟΤ 2,9 114 ΚΡΗΑΡΗΑ/ΣΡΑΓΟΗ > 1 ΔΣΟΤ 2,9 121 ΒΟΟΔΗΓΖ ΘΖΛΤΚΑ 2-6 ΜΖΝΧΝ 1, ΒΟΟΔΗΓΖ ΘΖΛΤΚΑ 6-24 ΜΖΝΧΝ 6, ΒΟΟΔΗΓΖ ΘΖΛΤΚΑ > 24 ΜΖΝΧΝ 24, ΒΟΟΔΗΓΖ ΑΡΔΝΗΚΑ 2-6 ΜΖΝΧΝ 1, ΒΟΟΔΗΓΖ ΑΡΔΝΗΚΑ 6-24 ΜΖΝΧΝ 6, ΒΟΟΔΗΓΖ ΑΡΔΝΗΚΑ > 24 ΜΖΝΧΝ 24, ΜΔΛΗ ΚΤΦΔΛΔ ΜΔΛΗ ΣΑ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΔΛΑΓΟΤ (ΚΤΦΔΛΔ) 3,5

12 ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ Α. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ πιελ Σνπηθψλ Σεισλεηαθψλ Γξαθείσλ 2. Απνδέθηεο πίλαθα Σ πιελ απνδεθηψλ 3 έσο θαη 7 3..Γ.Ο.Δ Κεληξηθέο Τπεξεζίεο 4. Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο 3 εο επηεκβξίνπ 36 Σ.Κ Αζήλα 5. Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.) Αθαδεκίαο 7, Σ.Κ , Αζήλα 6. Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ. Αθαδεκίαο 7, ΣΚ 10671, Αζήλα. (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηνπ) 7. Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηνπ) Αθαδεκίαο 7, ΣΚ 10671, Αζήλα. 8. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ α) Γ/λζε Αμηνπνίεζεο Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ θαη Μεραληθνχ Δμνπιηζκνχ Ληνζίσλ 210 θαη εξάθε 60, Αζήλα β) Γ/λζε Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο θαη Σεθκεξίσζεο Αραξλψλ 5, Σ.Κ Αζήλα 9. ΟΠΔΚΔΠΔ α) Γξαθείν Γεληθνχ Γηεπζπληή β) Γ/λζε Άκεζσλ Δληζρχζεσλ Αραξλψλ 241, Αζήλα 10. ΠΑΔΓΔ Αξθαδίαο 26, Σ.Κ Αζήλα (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο) 11. ΓΔ..Α..Δ. Κεθηζίαο 16, Σ.Κ Αζήλα (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο) 12. Τ.Γ.Α..Δ. Βεξαλδέξνπ 31, Αζήλα (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο) 13. χλδεζκν Δηαηξεηψλ Δκπνξίαο Πεηξειαηνεηδψλ (.Δ.Δ.Π.Δ.) Ίσλνο Γξαγνχκε 46, Αζήλα (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηνπ) 14. χλδεζκνο Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ (ΔΒ) Ξελνθψληνο 5 Σ.Κ , Αζήλα 15. Γ..Δ.Β.Δ. Σδσξηδ 10, Αζήλα 16. Έλσζε Βελδηλνπσιψλ Ννκνχ Αηηηθήο Λφληνπ 8, ΣΚ Αζήλα. 17. Οκνζπνλδία Βελδηλνπσιψλ Διιάδνο. Λφληνπ 8, ΣΚ , Αζήλα. 18. Έλσζε Δκπφξσλ Τγξψλ Καπζίκσλ λνκνχ Αηηηθήο Πάξνδνο Σαχξνπ 41, ΣΚ Έλσζε Διιεληθψλ Δηαηξεηψλ Δκπνξίαο Πεηξειαηνεηδψλ. Φίισλνο 131, Πεηξαηάο Σ.Θ Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. Γεληθή Γ/λζε Δθνδηαζκνχ & Δκπνξίαο Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Παξαγσγήο Σκήκα Πξνδηαγξαθψλ θαη ρέζεσλ κε Γεκφζην Υεηκάξαο 8Α Μαξνχζη

13 21. MOTOR OIL ( ΔΛΛΑ ) Α.Δ. α) ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ. β) Ζξψδνπ Αηηηθνχ 12 Α, Μαξνχζη. 22. ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΔΜΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΩΝ: - ΔΣΔΚΑ Α.Δ., Λ. Γεκνθξαηίαο 142, ΠΔΡΑΜΑ - ΚΜΟΗL A.E., Κεθηζίαο 98, ΑΘΖΝΑ - EL PETROL Α.Δ., Λ. Γεκνθξαηίαο 194, ΠΔΡΑΜΑ - AEGEAN OIL Α.Δ., Λεσθ. Υαηδεθπξηαθνχ 42, ΠΔΗΡΑΗΑ - ΑΡΓΩ Α.Δ., Δλνξία Υξηζηνχ, ΚΑΛΤΜΝΟ - SILK OIL Α.Δ., Φίισλνο 131, ΠΔΗΡΑΗΑ - ΚΑΟΗL Α.Δ., Κακαξηψηηζζα ακνζξάθεο, ΑΜΟΘΡΑΚΖ - SEKA A.E., Αθηή Μηανχιε 53-55, ΠΔΗΡΑΗΑ - SEKAVIN A.E., Αθηή Μηανχιε 53-55, ΠΔΗΡΑΗΑ - ΒΗΣΟΤΜΗΝΑ Α.Δ., Σ.Θ.220, Ησλία ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - MED OIL A.E., Μαηάλδξνπ 19, ΑΘΖΝΑ - ΑΝΟΗΛ Α.Δ., Γνξπιαίνπ 6, Πι. Μαβίιε ΑΘΖΝΑ - ΓΗΑΠΔΜ ΔΜΠΟΡΗΚΖ Α.Δ., Μεζνγείσλ 2-4, ΑΘΖΝΑ - CENTROGAZ, 5 Ο ρικ. Καξδίηζαο Αγξηλίνπ, ΚΑΡΓΗΣΑ - RODOGAZ Α.Δ. Καλακάη ΡΟΓΟ - ΒΗΑΚΔΛ ΑΒΔΔ, Παηξφθινπ 5, ΛΑΜΗΑ - ΜΠΔΣΟΚΑΣ Α.Δ., Σξαπεδνχληνο 1, - ΠΣΟΛΔΜΑΪΓΑ - DIMOIL A.E., Θεξηαλφ Παηξψλ, ΠΑΣΡΑ - ΑΠΔΗΡΩΣΑΝ ΑΒΔΔ, Βηνκεραληθή Πεξηνρή ΠΡΔΒΔΕΑ - ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΖ Α.Δ., Λεσθ. ΝΑΣΟ ΚΑΗ Γηπιηζηεξίσλ ΑΝΩ ΛΗΟΗΑ - ΑΣΛΑΝΣΗ Α.Δ., Βηνκεραληθή Πεξηνρή ΚΑΒΑΛΑ - ΔΥΑ Α.Δ., Παξαιία Αζπξνπχξγνπ, ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ 23. Δηαηξία NEWSPHONE HELLAS, Σκήκα πιινγήο Δπεμεξγαζίαο θαη Σαμηλφκεζεο ηεο Γεκφζηαο Πιεξνθνξίαο, Έξγν Αξηάδλε, Τπφςε θαο Γεσξγνπνχινπ, Λ. Θεζέσο 280, Σ.Κ ΚΑΛΛΗΘΔΑ 24. Απνδέθηεο πίλαθα Ζ πιελ απνδεθηψλ 1 έσο θαη 7 Β. ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 2. Γξαθείo θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 3. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 4. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 5. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ 6. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 7. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο 8. Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληή Σεισλείσλ & ΔΦΚ 9. Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληή ΚΔΠΤΟ 10. Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληή Θεζαπξνθπιαθίνπ & Πξνυπνινγηζκνχ 11. Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληή Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ 12. Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληή Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 13. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θ Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ (ΓΔΠΠΟ). 14. Γ/λζε 3 ε Πξνζσπηθνχ-Σκήκα Α 15. Γ/λζεηο 17 ε, 18 ε, 19 ε, 33 ε. 16. Γ/λζε Τπνζηήξημεο Π..Σ. - Σκήκα Δ 17. Γ/λζεηο 20 ε, 24 ε, 30 ε (2 αληίηππα) 18. Γ/λζε Πξνυπνινγηζκνχ θαη Γεκνζηνλνκηθψλ Αλαθνξψλ 19. Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Γηαρείξεζεο 20. Γ/λζε Πνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ (2 αληίηππα) 21. Γ/λζε Δ.Φ.Κ. Σκήκα Α. (5 αληίηππα).

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών.

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Β και Σ 2. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 3. Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΦΔΚ Β 1141/2012 ΑΓΑ: Β4ΩΜΖ ΕΩ0 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 26 Μαπηίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΗ-Χ97 ΠΟΛ.: 1182. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΗ-Χ97 ΠΟΛ.: 1182. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ - ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ Β 1816/25-07-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19 Ηνπιίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 1.ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΒΗΩΗΜΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ & ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΕΩΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΜΖΜΑ Γ3: Μειηζζνθνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ A. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ &ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΒ Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΠΟΛ : 1108 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΨΜΑ ΔΙΨΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ (.Δ.Ο.Ε.) ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (Δ1) TMHMA A ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Αθήνα:02-09- 2014 Αρ.Πρωτ.: 8916 /Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

Επιχορήγηση συστημάτων εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων

Επιχορήγηση συστημάτων εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων Επιχορήγηση συστημάτων εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων Κ.Τ.Α. απιθμ. Β2-829Α/1.3.2013 Γηάζεζε πηζηψζεσλ απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ δξάζε ελίζρπζεο «Δθζπγρξνληζκφο Πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ANAΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις

Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις Κ.Τ.Α. αξηζκ. 3.12195/νηθ. 3.688/4.4.2013 Δπηδφηεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο καζεηψλ ησλ ΔΠΑ. Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 3475/2006, πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην Γεκφζην,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-ΩΛ4 2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔΠΤΟ Γ/ΝΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Ζ/Τ (Γ31) ΣΜΖΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-ΩΛ4 2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔΠΤΟ Γ/ΝΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Ζ/Τ (Γ31) ΣΜΖΜΑ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30/04/2014 I. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ & ΔΦΚ Αξηζ.Πξση.: ΓΔΦΚ Α 5010479 ΔΞ 2014 A. Γ/ΝΖ ΔΗΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Σαρ. Γ/λζε: Παλεπηζηεκίνπ 37 Σ.Κ. 101 65, Αζήλα ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αντικατάσταση των κευαλαίων 6 και 7 τος Άπθπος 71 τηρ Α.Δ. 7/09 Αζήλα, 06-07 -2010 Αξ. Πξση. : Α2-1382 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013 ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ Αζήλα, 14/6/2012 Αξ. Ξξση.: 26931/ΔΘ 580 Ραρ. Γ/λζε : Λίθεο 5-7, Πχληαγκα Ραρ. Θψδηθαο : 105 63 Ξιεξνθνξίεο: Γ. Γξνπδήο Ρει. : 210-3332990 Δ-mail:dgrouzis@mnec.gr ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Οθησβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Τξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο πνπ εκπίπηνπλ ζηε ζπλήζε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην πιαίζην ηνπ θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα.

Θέμα: Τξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο πνπ εκπίπηνπλ ζηε ζπλήζε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην πιαίζην ηνπ θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 9 Ινπιίνπ 2015 Α.Π.: 01266 Αμηφηηκν Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. Δπθιείδε Τζαθαιψην Νίθεο 5-7 101 80 Αζήλα Θέμα: Τξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο πνπ εκπίπηνπλ ζηε ζπλήζε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην πιαίζην ηνπ θεθαιαηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Τειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1195 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Τειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1195 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 12 Οκηωβπίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Οπως έχει ανακοινωθεί κατ επανάληψη από το

Οπως έχει ανακοινωθεί κατ επανάληψη από το Ειδικό τέλος ακινήτων που εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ Οπως έχει ανακοινωθεί κατ επανάληψη από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, το ειδικό τέλος ακινήτων συνεισπράττεται με τους λογαριασμούς της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα

σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα Αξηζκ. νηθ. 48941/3564/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Σνπνζέηεζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ ζέζεο (GPS) ζε κεηαθνξηθά κέζα πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009 Αξηζ. πξση.: 2974 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αξίζ. Απφθαζεο: 710 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009 Αξηζ. πξση.: 2974 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αξίζ. Απφθαζεο: 710 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009 Αξηζ. πξση.: 2974 Αξίζ. Απφθαζεο: 710 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ΠΑΑ Δηδηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Ν.Π.Γ.Γ Κξηηνβνπιίδνπ 19 712 01 ΣΖΛ:-FAX:2810-283385 e-mail: info@ish.gr Πξνο Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012

ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012 ΚΑΣΑΘΔΖ... ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012 ΖΛΩΖ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2012 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) Παξαιήπηεο ηεο δήισζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Γ19Α 5015607 ΔΞ 2012 Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΡΟΛΟΓΙΑ Αξηζ. Πξση.: Φ2-1071/22-11-2010 Σαρ. Γ/ζε: Πι. Κάληγγνο 20 ΣΚ: 101 81 Αζήλα Πιεξνθ.: Γ. Γαδ Σει.: 210-3893000 Fax: 210-3301789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γ/λζε : Αθηή Βαζηιεηάδε (Πχιε Δ1-Δ2) Σαρ. Κψδηθαο : 185 10 ΠΔΗΡΑΗΑ

Σαρ. Γ/λζε : Αθηή Βαζηιεηάδε (Πχιε Δ1-Δ2) Σαρ. Κψδηθαο : 185 10 ΠΔΗΡΑΗΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πεηξαηάο, 20-03-2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ηος ΠΟΛΙΣΗ Απιθμ. Γιακήπςξηρ: 12/2012 ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 20 Γεθεκβξίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/114747/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΘΖΑΤΡΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1179 ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΗ-4ΙΒ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013

ΠΟΛ. 1179 ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΗ-4ΙΒ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013 ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Ηνπιίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα