ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ"

Transcript

1 ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ Αζήλα, 26/02/2013 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΛΧΝΔΗΧΝ & ΔΦΚ Γ/ΝΖ ΔΗΓΗΚΧΝ ΦΟΡΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ Απιθ.Ππωη.:ΓΔΦΚ Α ΔΞ 2013 ΣΜΖΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡ/ΓΧΝ 2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΘΖΑΤΡΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ A) Γ/ΝΖ 20η ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ B)Γ/ΝΖ 24 η ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ 3. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔ.Π.Τ.Ο. Γ/ΝΖ 30 η ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Ζ/Τ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΔΓΓΔΗΟΒΔΛΣΗΧΣΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΘΔΜΑ: «Καθοπιζμόρ ηων όπων, ηων πποϋποθϋζεων, ηων δικαιούσων ππορ επιζηποθά πποζώπων, ηων ποζοηάηων για ηιρ οποέερ ςπολογέζεηαι η επιζηποθά, ηηρ διαδικαζέαρ επιζηποθάρ ηος Δ.Φ.Κ., και ηος ηπόπος ελϋγσος ηηρ νόμιμηρ σπηζιμοποέηζηρ ηος πεηπελαέος εζωηεπικάρ καύζηρ (DIESEL) κινηηάπων, ηηρ πεπέπηωζηρ ζη ηηρ παπαγπϊθος 1 ηος Ϊπθπος 73 ηος ν. 2960/01 (Φ.Δ.Κ. 265/Α ) «Δθνικόρ Σελωνειακόρ Κώδικαρ», ηο οποέο σπηζιμοποιεέηαι αποκλειζηικϊ ζηη γεωπγέα» ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2960/2001 (ΦΔΚ Α 265/2001) «Δζληθφο Σεισλεηαθφο Κψδηθαο» θαη εηδηθφηεξα ηελ παξάγξαθν 5, ηνπ άξζξνπ 78, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηηο παξαγξάθνπο 3 & 4 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3634/2008 (ΦΔΚ Α 9/2008) αιιά θαη κε ηελ

2 πεξίπησζε 1β ηεο ππνπαξαγξάθνπ Δ.3 ηνπ πξψηνπ άξζξνπ ηνπ Ν.4093/2012 (ΦΔΚ Α 222/2012). 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.1947/1991 (ΦΔΚ Α 70/91). 3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.2892/2001 (ΦΔΚ Α 46/01). 4. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ. αξηζκ /5521/0016/ Α.Τ.Ο.Ο. (ΦΔΚ Β 1443/2008) πεξί θαζνξηζκνχ ηεο αξκφδηαο Αξρήο γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνχ ηνπ Δηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο πεηξειαίνπ εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESEL) θηλεηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζηε γεσξγία. 5. Σελ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3634/2008 πξφβιεςε έθδνζεο θνηλήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ πεξί θαζνξηζκνχ ησλ φξσλ, ησλ πξνυπνζέζεσλ, ησλ δηθαηνχρσλ πξνο επηζηξνθή πξνζψπσλ, ησλ πνζνηήησλ γηα ηηο νπνίεο ππνινγίδεηαη ε επηζηξνθή, ηεο δηαδηθαζίαο επηζηξνθήο ηνπ Δ.Φ.Κ. θαη ηνπ ηξφπνπ ειέγρνπ ηεο λφκηκεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ πεηξειαίνπ θηλεηήξσλ γηα ην νπνίν ρνξεγείηαη επηζηξνθή ηνπ ελ ιφγσ θφξνπ. 6. Σελ αλάγθε απνηειεζκαηηθφηεξεο παξαθνινχζεζεο ηνπ πεηξειαίνπ εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESEL) θηλεηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζηε γεσξγία, ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Οδεγίαο 2003/96/ΔΚ, κε ηελ θαζηέξσζε δηαδηθαζίαο επηζηξνθήο ηνπ Δ.Φ.Κ θαη ειέγρνπ ηεο λφκηκεο ρξήζεο απηνχ απφ ηα δηθαηνχρα πξνο επηζηξνθή πξφζσπα. 7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 παξάγξαθνο 2 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ θπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α ) «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα». 8. Σν Π.Γ. 185/2009 (ΦΔΚ 213/Α ) πεξί αλαζχζηαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ην Π.Γ 189/2009 (ΦΔΚ 221/Α ) «Καζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ». 9. Σν Π.Γ. 90/2012 (ΦΔΚ 144/Α ) πεξί δηνξηζκνχ Τπνπξγνχ & Τθππνπξγψλ. 10. Σελ αξηζ. Y48/ Απφθαζε (ΦΔΚ 2105/Β ) πεξί αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Υξήζην ηατθνχξα. 11. Σελ αξηζ ΔΞ/ Απφθαζε (ΦΔΚ 2574/Β ) πεξί αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Γεψξγην Μαπξαγάλε. 12. Όηη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ

3 Α Π Ο Φ Α Η Ε Ο Τ Μ Δ Καζνξίδνληαη γηα ην έηνο 2013 νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο, ηα δηθαηνχρα πξνο επηζηξνθή ηνπ Δ.Φ.Κ. πξφζσπα, νη πνζφηεηεο γηα ηηο νπνίεο ππνινγίδεηαη ε επηζηξνθή, ε δηαδηθαζία επηζηξνθήο θαη ν ηξφπνο ειέγρνπ ηεο λφκηκεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ πεηξειαίνπ εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESEL) θηλεηήξσλ, ηεο πεξίπησζεο ζη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 2960/01 (Φ.Δ.Κ. 265/Α ) «Δζληθφο Σεισλεηαθφο Κψδηθαο», ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζηε γεσξγία, σο αθνινχζσο : Άπθπο 1 Γικαιούσα ππόζωπα για ηην επιζηποθά ηος Δ.Φ.Κ. ηος πεηπελαέος κινηηάπων με ζςνηελεζηά εξάνηα Ϋξι (66) εςπώ ανϊ σιλιόλιηπο 1. Γηθαηνχρα πξφζσπα γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ Δ.Φ.Κ. ηνπ πεηξειαίνπ εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESEL) θηλεηήξσλ κε ζπληειεζηή εμήληα έμη (66) επξψ αλά ρηιηφιηηξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζηε γεσξγία γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ κε κεραλνθίλεηα κέζα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5, ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ Ν.2960/01 φπσο ηζρχεη, είλαη ηα πξφζσπα πνπ πξνζδηνξίδνληαη σο γεσξγνί, κε βάζε ηηο αηηήζεηο-δειψζεηο ηνπο γηα ηελ εληαία ελίζρπζε, νη νπνίνη είλαη αζθαιηζκέλνη ζηνλ Οξγαληζκφ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (ΟΓΑ) (ελεξγνί ζπληαμηνχρνη) θαη ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηε θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ (ΟΠΔΚΔΠΔ) ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα I ηεο παξνχζεο, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. Γηθαηνχρα πξφζσπα γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ Δ.Φ.Κ. είλαη θαη ηα λνκηθά πξφζσπα, πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ην άξζξν 5 ηεο κε αξηζ. 4985/ ΚΤΑ (ΦΔΚ Β /1026/ ) θαη ηα ζηνηρεία ησλ αηηήζεσλ-δειψζεσλ ηνπο γηα ηελ εληαία ελίζρπζε, φπσο είλαη θαηαρσξεκέλα ζηε θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.

4 2. ηνλ φξν γεσξγία ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη θαηεγνξίεο ησλ νπνίσλ αλαθέξνληαη ζηα Παξαξηήκαηα ΙΙ θαη ΙΙΙ, ηα νπνία απνηεινχλ επίζεο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. 3. Γηθαηνχρνη γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ ΔΦΚ ηνπ πεηξειαίνπ θηλεηήξσλ, είλαη επίζεο πξφζσπα ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ εληφο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ έσο θαη ην σο άλσ πεηξέιαην γηα ηε ιεηηνπξγία αληηπαγεηηθψλ αλεκηζηήξσλ. Άπθπο 2 Όποι, πποϋποθϋζειρ, πποζδιοπιζμόρ ποζοηάηων για ηιρ οποέερ ςπολογέζεηαι η επιζηποθά Δ.Φ.Κ. 1. Γηα ην πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESEL) θηλεηήξσλ, ηεο πεξίπησζεο ζη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 2960/01, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζηε γεσξγία, ν ζπληειεζηήο Δ.Φ.Κ. νξίδεηαη ζε εμήληα έμη (66) επξψ αλά ρηιηφιηηξν. Καηά ηε ζέζε ζε αλάισζε ηνπ αλσηέξσ πξντφληνο εθαξκφδεηαη ν ζπληειεζηήο Δ.Φ.Κ. ηεο πεξίπησζεο ζη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 θαη επηζηξέθεηαη ην πνζφ ηνπ Δ.Φ.Κ. πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε δηαθνξά ηνπ ζπληειεζηή ηεο πεξίπησζεο ζη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73, ν νπνίνο γηα ην έηνο 2013 νξίδεηαη ζε 330 επξψ αλά ρηιηφιηηξν, θαη ηνπ σο άλσ ζπληειεζηή ησλ εμήληα έμη (66) επξψ αλά ρηιηφιηηξν. 2. Σν σο άλσ δηακνξθνχκελν σο δηαθνξά πνζφ επηζηξνθήο ηνπ Δ.Φ.Κ. αλά δηθαηνχρν, ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε πνζφηεηα ηνπ πεηξειαίνπ θηλεηήξσλ πνπ πξνζδηνξίδεηαη φηη απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ επεκβάζεσλ γηα θάζε θαιιηέξγεηα ή νκάδα θαιιηεξγεηψλ (σο Παξάξηεκα ΙΙ) θαζψο θαη ζε θάζε θαηεγνξία ή είδνο δσηθνχ θεθαιαίνπ (σο Παξάξηεκα ΙΙΙ). Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πνζνηήησλ πεηξειαίνπ θηλεηήξσλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δείθηεο κεραληθήο απαζρφιεζεο (απαηηνχκελεο ελέξγεηαο) θαη θαζνξίζηεθε ην είδνο θαη ν αξηζκφο ησλ επεκβάζεσλ αλά θαιιηέξγεηα ή νκάδα θαιιηέξγεηαο, θαζψο θαη θάζε θαηεγνξία ή είδνο δσηθνχ θεθαιαίνπ, κε βάζε ηα γεληθά θαη γεσξγνηερληθά δεδνκέλα ζε εζληθφ επίπεδν, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηαθνξνπνίεζε απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή γηα ηελ ίδηα θαιιηέξγεηα θαζψο θαη ηα δεδνκέλα πνπ πξνβάιεη ε Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή (ΚΑΠ) γηα ηε θαιχηεξε πξνζέγγηζε ησλ αλαγθψλ.

5 3. Οη πνζφηεηεο ηνπ πεηξειαίνπ θηλεηήξσλ ζε ιίηξα, αλά ζηξέκκα, αλά είδνο ή νκάδα θαιιηέξγεηαο πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηνπο δείθηεο κεραληθήο απαζρφιεζεο, θαζψο θαη νη πνζφηεηεο ηνπ πεηξειαίνπ θηλεηήξσλ ζε ιίηξα, αλά δψν, αλά θαηεγνξία ή είδνο δσηθνχ θεθαιαίνπ, θαζνξίδνληαη ζηα Παξαξηήκαηα ΙΙ θαη ΙΙΙ ηεο παξνχζεο. 4. Οη πνζφηεηεο ηνπ πεηξειαίνπ θηλεηήξσλ, πνπ έρνπλ θαηαλαισζεί απφ θάζε αληηπαγεηηθφ αλεκηζηήξα γηα ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ θάζε δηθαηνχρνπ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζεο, (πξνζψπνπ ή ζπλεηαηξηζκνχ), ππνινγίδνληαη απφ ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ ηζρχ ηνπ θηλεηήξα θαη δηαζηαπξψλνληαη απφ ην ηηκνιφγην αγνξάο απηνχ, ζεσξεκέλν απφ ηηο πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο ηνπ ΔΛΓΑ θαη ηηο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο θάζε Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο. Άπθπο 3 Γιαδικαζέα επιζηποθάρ 1. Σα ζηνηρεία ησλ δηθαηνχρσλ πξνζψπσλ, φπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 1, παξ.1 πηζηνπνηνχληαη απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ, κέρξη ην ηέινο έθαζηνπ έηνπο θαη δηαβηβάδνληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ζηελ 30 ε Γηεχζπλζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Ζ επηηξνπή, φπσο απηή αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2, παξ. 2 ζπλεδξηάδεη γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο θαη έηνο, γηα ηνλ θαζνξηζκφ δεηθηψλ κεραληθήο απαζρφιεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πηζηνπνηεκέλα ζηνηρεία ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 2. Οη πξνζδηνξηζκέλεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζεο πνζφηεηεο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζηα Παξαξηήκαηα ΙΙ θαη ΙΙΙ ηεο παξνχζεο θαη ηα πηζηνπνηεκέλα απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ ζηνηρεία ησλ δηθαηνχρσλ πξνζψπσλ, απνζηέιινληαη ζηε Γ30, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..), ε νπνία πξνβαίλεη ζηε κεραλνγξαθηθή επεμεξγαζία ηνπο. Δηδηθφηεξα ε Γ30 επεμεξγάδεηαη κεραλνγξαθηθά ηα πηζηνπνηεκέλα απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ ζηνηρεία ησλ δηθαηνχρσλ πξνζψπσλ θαη ηα ζηνηρεία ησλ Παξαξηεκάησλ ΙΙ θαη ΙΙΙ, πξνζδηνξίδεη ηηο πνζφηεηεο πεηξειαίνπ θηλεηήξσλ αλά δηθαηνχρν πξφζσπν θαη ππνινγίδεη αληίζηνηρα ηα πνζά επηζηξνθήο Δ.Φ.Κ., ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζεο.

6 Σα ζηνηρεία ρξήζεο ηνπ πεηξειαίνπ θηλεηήξσλ γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζεο (θαηαζηάζεηο θαη ηηκνιφγηα) δηαβηβάδνληαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ζηε Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ε νπνία επεμεξγάδεηαη θαη απνζηέιιεη ηηο θαηαζηάζεηο κε ηνπο δηθαηνχρνπο ζε έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, κε ηηο ζπλνιηθέο πνζφηεηεο πνπ θαηαλαιψζεθαλ αλά δηθαηνχρν, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηνλ αξηζκφ ινγαξηαζκνχ ηεο Σξάπεδαο θάζε δηθαηνχρνπ, ζηε Γηεχζπλζε ΔΦΚ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Ζ Γηεχζπλζε ΔΦΚ, απνζηέιιεη ηηο σο άλσ θαηαζηάζεηο ζηελ Γ30 πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην πξνο επηζηξνθή πνζφ ΔΦΚ, γηα ην πεηξέιαην θηλεηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 3. Ζ επηζηξνθή ησλ πνζψλ ζηα δηθαηνχρα πξφζσπα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηξαπεδψλ ή πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζε δχν δφζεηο. Ζ Γ30 απνζηέιιεη ηειηθή ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ησλ δηθαηνχρσλ πξνζψπσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζεο, κε πξνζδηνξηζκέλα ηα πξνο επηζηξνθή πνζά, ζηελ αξκφδηα γηα ηελ επηζηξνθή ππεξεζία, ε νπνία ελ ζπλερεία ηελ πξνσζεί ζηε Γ24 γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο πιεξσκήο. Πνζά επηζηξνθήο ΔΦΚ, ηα νπνία θαηά ηελ κεραλνγξαθηθή επεμεξγαζία ηνπο πξνζδηνξίδνληαη ζε πνζά κηθξφηεξα ή ίζα ησλ 27 επξψ, αλά δηθαηνχρν πξφζσπν, δελ ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο. Ζ πίζησζε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ δηθαηνχρσλ πξνζψπσλ, γίλεηαη κε εηδηθή εληνιή ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ κε ηελ παξνχζα, Πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο 24 εο (Λνγαξηαζκνί ηνπ Γεκνζίνπ) ή ηνπ λφκηκνπ αλαπιεξσηή ηνπ. Ζ αλσηέξσ εηδηθή εληνιή, κε ελζσκαησκέλε ή ζπλεκκέλε ηελ ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ηεο Γ30, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα πνζά πνπ πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ ζηηο Σξάπεδεο ή ηα Πηζησηηθά Ηδξχκαηα θαη ην ζχλνιν απηψλ, νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο, ζα απνζηέιιεηαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο πιεξψηξηαο ηξάπεδαο κε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 200 «Διιεληθφ Γεκφζην πγθέληξσζε Δηζπξάμεσλ θαη Πιεξσκψλ», γηα ηελ πίζησζε ζηε ζπλέρεηα ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ δηθαηνχρσλ. Σαπηφρξνλα κε ηελ έθδνζε ηεο εληνιήο ε Γ.Γ.Π.. απνζηέιιεη ζηελ πιεξψηξηα ηξάπεδα ειεθηξνληθφ αξρείν κε ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ δηθαηνχρσλ πξνζψπσλ θαη ηα πνζά πνπ ζα πηζησζνχλ ζε απηνχο. ε πεξίπησζε ιάζνπο ην δεκφζην δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά ηελ επηζηξνθή ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ έρνπλ πηζησζεί ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ δηθαηνχρσλ.

7 Οη ρξεψζεηο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ επηζηξνθή ησλ θφξσλ ζα εκθαληζηνχλ ζηε δεκφζηα ιεςνδνζία ζε αληίζηνηρν ινγαξηαζκφ ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Ζ ηαθηνπνίεζε ησλ επηζηξνθψλ ησλ θφξσλ σο αθαηξεηηθφ ησλ εζφδσλ ζα γίλεηαη απφ ηηο ΓΟΤ ηαθηνπνίεζεο βάζεη ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ηνπο δηαβηβάδεη ην ΚΔΠΤΟ. ε πεξίπησζε κε αλεχξεζεο ινγαξηαζκνχ δηθαηνχρνπ, ηα πνζά θξαηνχληαη ζε επηκέξνπο ινγαξηαζκφ θαη πιεξψλνληαη κε εληνιή ηεο ηξάπεδαο ζηνπο δηθαηνχρνπο. ε πεξίπησζε κε αλαδήηεζεο ησλ πνζψλ κέρξη ηέινο Ννεκβξίνπ, απηά κεηαθέξνληαη κε εληνιή ηεο Σξάπεδαο ζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 200 «πγθέληξσζε εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ» κε ελεκέξσζε ηεο Γ24 Α&Γ. 4. Ζ θαηαβνιή ηεο επηζηξνθήο ηνπ πνζνχ ηνπ Δ.Φ.Κ. ζηα δηθαηνχρα πξφζσπα ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζεο, πξαγκαηνπνηείηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα πηζηνπνηεκέλα ζηνηρεία ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1, θαζψο θαη ηα πηζηνπνηεκέλα ζηνηρεία ηεο Γηεχζπλζεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1. Άπθπο 4 Έλεγσορ νόμιμηρ σπηζιμοποέηζηρ ηος πεηπελαέος εζωηεπικάρ καύζηρ (DIESEL) κένηζηρ, αποκλειζηικϊ ζηη γεωπγέα, για ηο οποέο σοπηγεέηαι επιζηποθά ποζού ηος Δ.Φ.Κ. 1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3634/2008, κε ηνλ νπνίν ηξνπνπνηείηαη ην άξζξν 78 ηνπ Ν.2960/01 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Οδεγίαο 2003/96/ΔΚ, ην πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESEL) θηλεηήξσλ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο θαχζηκν θηλεηήξσλ απνθιεηζηηθά ζηε γεσξγία, ππφθεηηαη ζε έιεγρν λφκηκεο ρξήζεο θαζφζνλ ν κεησκέλνο ζπληειεζηήο ησλ εμήληα έμη (66) επξψ αλά ρηιηφιηηξν πνπ θαζνξίζηεθε γηα ηε ρξήζε ζηε γεσξγία, επηηξέπεηαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν κφλνλ ζθνπφ. Ο ΟΠΔΚΔΠΔ, ζηελ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ νπνίνπ θαηαρσξνχληαη ζε εζληθφ επίπεδν ηα ζηνηρεία ησλ γεσξγψλ (σο παξάξηεκα Ι) γηα ηελ εληαία ελίζρπζε θαηφπηλ αίηεζεο-δήισζεο απηψλ, ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζηνπο αλαγθαίνπο πξνβιεπφκελνπο επηηφπηνπο δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο ζε εηήζηα βάζε πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεχεηαη ε

8 αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ απηψλ γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ θνηλνηηθψλ δηαηάμεσλ. 2. Σν δείγκα ησλ σο άλσ πξνβιεπφκελσλ επηηφπησλ ειέγρσλ κε ηα απνηειέζκαηα απηψλ, δηαβηβάδνληαη απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ Γ/λζε Δ.Φ.Κ. ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, εληφο ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο, ε νπνία ηα απνζηέιιεη ζηελ 30ε Γ/λζε ηεο Γ.Γ.Π.. πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνληαη ππφςε απηά αξκνδίσο θαηά ηε κεραλνγξαθηθή επεμεξγαζία γηα ηελ επηζηξνθή πνζψλ Δ.Φ.Κ. αλά δηθαηνχρν πξφζσπν. Άπθπο 5 ΣελικΫρ διαηϊξειρ Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ Ο ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΥΡΖΣΟ ΣΑΪΚΟΤΡΑ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΑΤΣΑΡΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΤΡΑΓΑΝΖ

9 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Θ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΡΥΔΗΟΤ Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΔΧΡΓΟΤ Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΤΠΟ/ΜΖΚΟ 1 Κσδηθφο Δγγξαθήο NUMBER( 12) 2 Α.Φ.Μ. CHAR (9) 3 Σχπνο Πξνζψπνπ NUMBER( 2) 4 Δπσλπκία Δθκεηάιιεπζεο CHAR(100) 5 Δπψλπκν CHAR(100) 6 Όλνκα CHAR(40) 7 Όλνκα Παηξφο CHAR(40) 8 Αξηζκφο Σαπηφηεηαο CHAR(10) 9 Ζκεξ. Έθδνζεο Σαπηφηεηαο DATE Γ/λζε Καηνηθίαο: 10 -Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε (KΩΓΗΚΟ) CHAR(2) 11 -Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε (ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ) CHAR(40) 12 -Οηθηζκφο-Γήκνο-Κνηλφηεηα (KΩΓΗΚΟ) CHAR(10) 13 -Οηθηζκφο-Γήκνο-Κνηλφηεηα (ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ) CHAR(100) 14 -Οδφο CHAR(60) 15 -Σαρ. Κσδηθφο CHAR(5) 16 Κσδηθφο Οκάδαο Καιιηέξγεηαο / Καηεγνξία - Δίδνο Εψνπ CHAR(20) 17 Γεισζέληα Δθηάξηα / Εψα NUMBER(10,2) 18 Κσδηθφο Σξάπεδαο NUMBER(12) 19 Πεξηγξαθή Σξάπεδαο CHAR(100) 20 Αξηζκφο Λνγαξηαζκνχ CHAR(20) 21 Αξηζκφο Λνγαξηαζκνχ IBAN CHAR(40) 22 Έλδεημε Γήισζεο Δπάγγεικα Αγξφηεο NUMBER(1) 23 Αξηζκφο Μεηξψνπ Αγξνηψλ CHAR(20) 24 Αξηζκφο Μεηξψνπ ΟΓΑ CHAR(20) 25 Κσδηθφο πλεηαηξηζκνχ NUMBER(12) 26 Πεξηγξαθή πλεηαηξηζκνχ CHAR(100)

10 ΚΧΓ. ΚΑΛ. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΘΘ (ΦΥΤΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ) ΠΟΟΣΖΣΔ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΗΝΖΣΖΡΧΝ ΔΣΟΤ 2013 Π Δ Ρ Η Γ Ρ Α Φ Ζ Κ Α Λ Λ Η Δ Ρ Γ Δ Η Α ΛΗΣΡΑ ΑΝΑ ΣΡΔΜΜΑ 1 ΗΣΑΡΗ 16 2 ΛΟΗΠΑ ΗΣΖΡΑ (ΜΑΛΑΚΟ ΗΣΑΡΗ, ΚΡΗΘΑΡΗ, ΒΡΧΜΖ, ΗΚΑΛΖ, ΚΔΥΡΗ, ΟΡΓΟ) 15,5 2.1 ΛΟΗΠΑ ΗΣΖΡΑ (ΜΑΛΑΚΟ ΗΣΑΡΗ, ΚΡΗΘΑΡΗ, ΒΡΧΜΖ, ΗΚΑΛΖ, ΚΔΥΡΗ, ΟΡΓΟ) - ΔΠΗΠΟΡΖ 15,5 3.1 ΑΡΑΒΟΗΣΟ ΠΟΣΗΣΗΚΟ ΑΡΑΒΟΗΣΟ ΔΝΗΡΧΖ ΑΡΑΒΟΗΣΟ ΔΠΗΠΟΡΖ 28 4 ΔΛΑΗΟΤΥΟΗ ΠΟΡΟΗ 11,4 4.1 ΔΛΑΗΟΤΥΟΗ ΠΟΡΟΗ - ΔΠΗΠΟΡΖ 11,4 5 ΠΡΧΣΔΨΝΟΤΥΟΗ ΠΟΡΟΗ 11,6 7 ΡΤΕΗ ΕΧΟΣΡΟΦΔ (ΜΖΓΗΚΖ) ΕΧΟΣΡΟΦΔ (ΗΣΖΡΑ ΦΤΥΑΝΘΖ) ΕΑΥΑΡΟΣΔΤΣΛΑ ΟΠΡΗΟΔΗΓΖ 8,7 12 ΒΑΜΒΑΚΗ ΛΗΝΟ ΜΖ ΚΛΧΣΗΚΟ 8, ΔΛΑΗΧΝΔ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΔΛΑΗΧΝΔ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΔΛΗΑ ΔΛΑΗΧΝΔ ΓΗΠΛΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 11, ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ - ΔΠΗΠΟΡΖ 11,6 17 ΚΑΠΝΟ ΝΣΟΜΑΣΔ ΠΡΟ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΝΣΟΜΑΣΔ ΠΡΟ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ - ΔΠΗΠΟΡΖ ΔΠΔΡΗΓΟΔΗΓΖ ΠΡΟ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΑΥΛΑΓΗΔ ΠΡΟ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ 29, ΡΟΓΑΚΗΝΗΔ ΠΡΟ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ 29,4 21 ΚΑΡΠΟΗ ΜΔ ΚΔΛΤΦΟ 3,6 22 ΔΠΗΠΟΡΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΦΤΥΑΝΘΧΝ ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 16,2 23 ΚΤΡΗΑ ΦΤΥΑΝΘΖ ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΔΚΣΟ ΟΠΡΗΟΔΗΓΧΝ 16,2 24 ΓΔΧΜΤΛΑ ΑΜΤΛΟΠΟΗΑ ΠΟΡΟΗ ΠΟΡΑ 11, ΠΟΡΟΠΑΡΑΓΧΓΖ ΦΤΥΑΝΘΧΝ (ΓΗΑ ΕΧΟΣΡΟΦΔ) ΞΖΡΑ ΜΖ ΜΔΣΑΠΟΗΖΜΔΝΑ ΤΚΑ ΚΑΗ ΓΑΜΑΚΖΝΑ 7, ΣΑΦΗΓΔ 14, ΣΑΦΗΓΔ - ΑΝΑΜΠΔΛΧΖ ΛΟΓΧ ΦΤΛΛΟΞΖΡΑ 14,4 29 ΜΠΑΝΑΝΔ 2,4 30 ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΗ ΔΛΑΗΧΝΔ ΣΑ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ ΣΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 6 31 ΠΑΣΑΣΑ ΣΑ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ ΣΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΔΠΗΠΟΡΖ ΠΑΣΑΣΑ ΣΑ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ ΣΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΟΗΝΟΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ (VQPRD) ΣΑ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ ΣΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 13,9 33 ΛΤΚΗΚΟ ΜΔΣΑΞΟΚΧΛΖΚΔ - ΜΟΤΡΗΔ ΓΗΑ ΖΡΟΣΡΟΦΗΑ 2, ΑΜΠΔΛΧΝΔ - ΑΝΑΓΗΑΡΘΡΧΖ 14, ΛΟΗΠΟΗ ΑΜΠΔΛΧΝΔ ΛΟΗΠΟΗ ΑΜΠΔΛΧΝΔ ΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΥΡΖΖ ΟΡΗΣΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΛΔΗΦΖ ΟΗΝΟΠΟΗΖΗΜΧΝ ΠΟΗΚΗΛΗΧΝ ΔΚΡΗΕΧΖ 4,45 37 ΛΟΗΠΑ ΔΠΔΡΗΓΟΔΗΓΖ 17,5 38 ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ 20,5 39 ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ ΤΠΟ ΚΑΛΤΦΖ ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ ΤΠΟ ΚΑΛΤΦΖ - ΔΠΗΠΟΡΖ ΑΝΘΟΚΟΜΗΚΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΧΝ 12, ΑΝΘΟΚΟΜΗΚΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΤΠΑΗΘΡΗΔ 8,33 41 ΑΡΧΜΑΣΗΚΑ ΦΤΣΑ ΑΡΧΜΑΣΗΚΑ ΦΤΣΑ - ΔΠΗΠΟΡΖ 7 43 ΑΠΟΞΖΡΑΜΔΝΔ ΥΟΡΣΟΝΟΜΔ ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ (ΑΓΡΗΑΓΚΗΝΑΡΑ, ΟΤΑΜΗ, ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ, ΣΡΟΤΦΑ) 16, ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ (ΡΟΓ.-ΑΥΛ.-ΜΖΛ.-ΑΚΣIΝ.-ΝΔΚΣΑΡ.-ΒΔΡΗΚ.) ΛΟΗΠΔ ΚΑΛ/ΓΔΗΔ (ΚΑΣ.-ΚΔΡ.-ΓΑΜ.-ΡΟΓΗΔ-ΤΚ.-ΑΒΟΚ.-ΚΤΓ.-ΚΟΡΟΜ.-ΒΤ.-ΛΧΣΟΗ-ΜΟΤΜ.) ΦΤΣΧΡΗΑ 5, ΛΟΗΠΑ ΜΔΣΡΑ ΣΖΡΗΞΖ ΣΑ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΔΛΑΓΟΤ 16, ΛΟΗΠΑ ΜΔΣΡΑ ΣΖΡΗΞΖ ΣΑ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΔΛΑΓΟΤ - ΓΔΝΓΡΧΝΔ 16, ΛΟΗΠΑ ΜΔΣΡΑ ΣΖΡΗΞΖ ΣΑ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΔΛΑΓΟΤ - ΜΑΣΗΥΑ 16,8 47 ΥΧΡΟΗ ΔΚΣΡΟΦΖ ΑΛΗΓΚΑΡΗΧΝ 5,28 49 ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΓΑΗΚΑ ΓΔΝΣΡΑ (ΓΑΗΚΑ, ΛΔΤΚΔ, ΑΚΑΚΗΔ) 2,5 60 ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ - ΔΠΗΠΟΡΖ 20,5 ΑΔΑ: ΒΕΔΘΗ-ΝΝ4

11 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΘΘΘ (ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ) ΠΟΟΣΖΣΔ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΗΝΖΣΖΡΧΝ ΔΣΟΤ 2013 ΚΧΓ. ΔΗΓΟ/ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΗΣΡΑ ΑΝΑ ΕΧΟ 111 ΑΗΓΔ ΠΡΟΒΑΣΗΝΔ - ΚΡΗΑΡΗΑ/ΣΡΑΓΟΗ < 1 ΔΣΟΤ 2,9 112 ΑΗΓΔ > 1 ΔΣΟΤ 2,9 113 ΠΡΟΒΑΣΗΝΔ > 1 ΔΣΟΤ 2,9 114 ΚΡΗΑΡΗΑ/ΣΡΑΓΟΗ > 1 ΔΣΟΤ 2,9 121 ΒΟΟΔΗΓΖ ΘΖΛΤΚΑ 2-6 ΜΖΝΧΝ 1, ΒΟΟΔΗΓΖ ΘΖΛΤΚΑ 6-24 ΜΖΝΧΝ 6, ΒΟΟΔΗΓΖ ΘΖΛΤΚΑ > 24 ΜΖΝΧΝ 24, ΒΟΟΔΗΓΖ ΑΡΔΝΗΚΑ 2-6 ΜΖΝΧΝ 1, ΒΟΟΔΗΓΖ ΑΡΔΝΗΚΑ 6-24 ΜΖΝΧΝ 6, ΒΟΟΔΗΓΖ ΑΡΔΝΗΚΑ > 24 ΜΖΝΧΝ 24, ΜΔΛΗ ΚΤΦΔΛΔ ΜΔΛΗ ΣΑ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΔΛΑΓΟΤ (ΚΤΦΔΛΔ) 3,5

12 ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ Α. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ πιελ Σνπηθψλ Σεισλεηαθψλ Γξαθείσλ 2. Απνδέθηεο πίλαθα Σ πιελ απνδεθηψλ 3 έσο θαη 7 3..Γ.Ο.Δ Κεληξηθέο Τπεξεζίεο 4. Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο 3 εο επηεκβξίνπ 36 Σ.Κ Αζήλα 5. Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.) Αθαδεκίαο 7, Σ.Κ , Αζήλα 6. Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ. Αθαδεκίαο 7, ΣΚ 10671, Αζήλα. (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηνπ) 7. Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηνπ) Αθαδεκίαο 7, ΣΚ 10671, Αζήλα. 8. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ α) Γ/λζε Αμηνπνίεζεο Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ θαη Μεραληθνχ Δμνπιηζκνχ Ληνζίσλ 210 θαη εξάθε 60, Αζήλα β) Γ/λζε Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο θαη Σεθκεξίσζεο Αραξλψλ 5, Σ.Κ Αζήλα 9. ΟΠΔΚΔΠΔ α) Γξαθείν Γεληθνχ Γηεπζπληή β) Γ/λζε Άκεζσλ Δληζρχζεσλ Αραξλψλ 241, Αζήλα 10. ΠΑΔΓΔ Αξθαδίαο 26, Σ.Κ Αζήλα (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο) 11. ΓΔ..Α..Δ. Κεθηζίαο 16, Σ.Κ Αζήλα (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο) 12. Τ.Γ.Α..Δ. Βεξαλδέξνπ 31, Αζήλα (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο) 13. χλδεζκν Δηαηξεηψλ Δκπνξίαο Πεηξειαηνεηδψλ (.Δ.Δ.Π.Δ.) Ίσλνο Γξαγνχκε 46, Αζήλα (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηνπ) 14. χλδεζκνο Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ (ΔΒ) Ξελνθψληνο 5 Σ.Κ , Αζήλα 15. Γ..Δ.Β.Δ. Σδσξηδ 10, Αζήλα 16. Έλσζε Βελδηλνπσιψλ Ννκνχ Αηηηθήο Λφληνπ 8, ΣΚ Αζήλα. 17. Οκνζπνλδία Βελδηλνπσιψλ Διιάδνο. Λφληνπ 8, ΣΚ , Αζήλα. 18. Έλσζε Δκπφξσλ Τγξψλ Καπζίκσλ λνκνχ Αηηηθήο Πάξνδνο Σαχξνπ 41, ΣΚ Έλσζε Διιεληθψλ Δηαηξεηψλ Δκπνξίαο Πεηξειαηνεηδψλ. Φίισλνο 131, Πεηξαηάο Σ.Θ Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. Γεληθή Γ/λζε Δθνδηαζκνχ & Δκπνξίαο Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Παξαγσγήο Σκήκα Πξνδηαγξαθψλ θαη ρέζεσλ κε Γεκφζην Υεηκάξαο 8Α Μαξνχζη

13 21. MOTOR OIL ( ΔΛΛΑ ) Α.Δ. α) ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ. β) Ζξψδνπ Αηηηθνχ 12 Α, Μαξνχζη. 22. ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΔΜΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΩΝ: - ΔΣΔΚΑ Α.Δ., Λ. Γεκνθξαηίαο 142, ΠΔΡΑΜΑ - ΚΜΟΗL A.E., Κεθηζίαο 98, ΑΘΖΝΑ - EL PETROL Α.Δ., Λ. Γεκνθξαηίαο 194, ΠΔΡΑΜΑ - AEGEAN OIL Α.Δ., Λεσθ. Υαηδεθπξηαθνχ 42, ΠΔΗΡΑΗΑ - ΑΡΓΩ Α.Δ., Δλνξία Υξηζηνχ, ΚΑΛΤΜΝΟ - SILK OIL Α.Δ., Φίισλνο 131, ΠΔΗΡΑΗΑ - ΚΑΟΗL Α.Δ., Κακαξηψηηζζα ακνζξάθεο, ΑΜΟΘΡΑΚΖ - SEKA A.E., Αθηή Μηανχιε 53-55, ΠΔΗΡΑΗΑ - SEKAVIN A.E., Αθηή Μηανχιε 53-55, ΠΔΗΡΑΗΑ - ΒΗΣΟΤΜΗΝΑ Α.Δ., Σ.Θ.220, Ησλία ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - MED OIL A.E., Μαηάλδξνπ 19, ΑΘΖΝΑ - ΑΝΟΗΛ Α.Δ., Γνξπιαίνπ 6, Πι. Μαβίιε ΑΘΖΝΑ - ΓΗΑΠΔΜ ΔΜΠΟΡΗΚΖ Α.Δ., Μεζνγείσλ 2-4, ΑΘΖΝΑ - CENTROGAZ, 5 Ο ρικ. Καξδίηζαο Αγξηλίνπ, ΚΑΡΓΗΣΑ - RODOGAZ Α.Δ. Καλακάη ΡΟΓΟ - ΒΗΑΚΔΛ ΑΒΔΔ, Παηξφθινπ 5, ΛΑΜΗΑ - ΜΠΔΣΟΚΑΣ Α.Δ., Σξαπεδνχληνο 1, - ΠΣΟΛΔΜΑΪΓΑ - DIMOIL A.E., Θεξηαλφ Παηξψλ, ΠΑΣΡΑ - ΑΠΔΗΡΩΣΑΝ ΑΒΔΔ, Βηνκεραληθή Πεξηνρή ΠΡΔΒΔΕΑ - ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΖ Α.Δ., Λεσθ. ΝΑΣΟ ΚΑΗ Γηπιηζηεξίσλ ΑΝΩ ΛΗΟΗΑ - ΑΣΛΑΝΣΗ Α.Δ., Βηνκεραληθή Πεξηνρή ΚΑΒΑΛΑ - ΔΥΑ Α.Δ., Παξαιία Αζπξνπχξγνπ, ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ 23. Δηαηξία NEWSPHONE HELLAS, Σκήκα πιινγήο Δπεμεξγαζίαο θαη Σαμηλφκεζεο ηεο Γεκφζηαο Πιεξνθνξίαο, Έξγν Αξηάδλε, Τπφςε θαο Γεσξγνπνχινπ, Λ. Θεζέσο 280, Σ.Κ ΚΑΛΛΗΘΔΑ 24. Απνδέθηεο πίλαθα Ζ πιελ απνδεθηψλ 1 έσο θαη 7 Β. ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 2. Γξαθείo θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 3. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 4. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 5. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ 6. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 7. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο 8. Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληή Σεισλείσλ & ΔΦΚ 9. Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληή ΚΔΠΤΟ 10. Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληή Θεζαπξνθπιαθίνπ & Πξνυπνινγηζκνχ 11. Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληή Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ 12. Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληή Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 13. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θ Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ (ΓΔΠΠΟ). 14. Γ/λζε 3 ε Πξνζσπηθνχ-Σκήκα Α 15. Γ/λζεηο 17 ε, 18 ε, 19 ε, 33 ε. 16. Γ/λζε Τπνζηήξημεο Π..Σ. - Σκήκα Δ 17. Γ/λζεηο 20 ε, 24 ε, 30 ε (2 αληίηππα) 18. Γ/λζε Πξνυπνινγηζκνχ θαη Γεκνζηνλνκηθψλ Αλαθνξψλ 19. Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Γηαρείξεζεο 20. Γ/λζε Πνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ (2 αληίηππα) 21. Γ/λζε Δ.Φ.Κ. Σκήκα Α. (5 αληίηππα).

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓPΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓPΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΗΜΟΙΔΤΘΗΚΔ ΣΟ ΦΔΚ 2095/B/25-9-2015 ΑΓΑ: ΩΒΤΗ-157 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ A. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ &ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΒ Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΦΔΚ Β 1141/2012 ΑΓΑ: Β4ΩΜΖ ΕΩ0 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 26 Μαπηίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΗ-Χ97 ΠΟΛ.: 1182. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΗ-Χ97 ΠΟΛ.: 1182. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ - ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ Β 1816/25-07-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19 Ηνπιίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 1.ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-ΩΛ4 2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔΠΤΟ Γ/ΝΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Ζ/Τ (Γ31) ΣΜΖΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-ΩΛ4 2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔΠΤΟ Γ/ΝΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Ζ/Τ (Γ31) ΣΜΖΜΑ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30/04/2014 I. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ & ΔΦΚ Αξηζ.Πξση.: ΓΔΦΚ Α 5010479 ΔΞ 2014 A. Γ/ΝΖ ΔΗΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών.

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Β και Σ 2. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 3. Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Σαρ. Γ/λζε: Παλεπηζηεκίνπ 37 Σ.Κ. 101 65, Αζήλα ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Η δήισζε απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο (4) ζειίδεο, κεγέζνπο Α4, ζπλερφκελεο ζε δχν (2) θχιια αλαδηπινχκελα.

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Η δήισζε απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο (4) ζειίδεο, κεγέζνπο Α4, ζπλερφκελεο ζε δχν (2) θχιια αλαδηπινχκελα. ΔΞΑΗΡ.ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ. : 10184 Πιεξνθνξίεο : Γφζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ Αζήλα 21/02/2012 ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Αξηζ.Πξση. 230/20798 1) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : Κ1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23% Λ.πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Καζάπεο Γεψξγηνο E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αζήλα, 22/12/2014 Αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχορήγηση συστημάτων εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων

Επιχορήγηση συστημάτων εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων Επιχορήγηση συστημάτων εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων Κ.Τ.Α. απιθμ. Β2-829Α/1.3.2013 Γηάζεζε πηζηψζεσλ απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ δξάζε ελίζρπζεο «Δθζπγρξνληζκφο Πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1179 ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΗ-4ΙΒ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013

ΠΟΛ. 1179 ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΗ-4ΙΒ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013 ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Ηνπιίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις

Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις Κ.Τ.Α. αξηζκ. 3.12195/νηθ. 3.688/4.4.2013 Δπηδφηεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο καζεηψλ ησλ ΔΠΑ. Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 3475/2006, πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην Γεκφζην,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο 52100 Καζηνξηά ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 Γηεζλνχο Αλνηθηνχ

Διαβάστε περισσότερα