ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ"

Transcript

1 ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ Αζήλα, 26/02/2013 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΛΧΝΔΗΧΝ & ΔΦΚ Γ/ΝΖ ΔΗΓΗΚΧΝ ΦΟΡΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ Απιθ.Ππωη.:ΓΔΦΚ Α ΔΞ 2013 ΣΜΖΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡ/ΓΧΝ 2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΘΖΑΤΡΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ A) Γ/ΝΖ 20η ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ B)Γ/ΝΖ 24 η ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ 3. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔ.Π.Τ.Ο. Γ/ΝΖ 30 η ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Ζ/Τ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΔΓΓΔΗΟΒΔΛΣΗΧΣΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΘΔΜΑ: «Καθοπιζμόρ ηων όπων, ηων πποϋποθϋζεων, ηων δικαιούσων ππορ επιζηποθά πποζώπων, ηων ποζοηάηων για ηιρ οποέερ ςπολογέζεηαι η επιζηποθά, ηηρ διαδικαζέαρ επιζηποθάρ ηος Δ.Φ.Κ., και ηος ηπόπος ελϋγσος ηηρ νόμιμηρ σπηζιμοποέηζηρ ηος πεηπελαέος εζωηεπικάρ καύζηρ (DIESEL) κινηηάπων, ηηρ πεπέπηωζηρ ζη ηηρ παπαγπϊθος 1 ηος Ϊπθπος 73 ηος ν. 2960/01 (Φ.Δ.Κ. 265/Α ) «Δθνικόρ Σελωνειακόρ Κώδικαρ», ηο οποέο σπηζιμοποιεέηαι αποκλειζηικϊ ζηη γεωπγέα» ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2960/2001 (ΦΔΚ Α 265/2001) «Δζληθφο Σεισλεηαθφο Κψδηθαο» θαη εηδηθφηεξα ηελ παξάγξαθν 5, ηνπ άξζξνπ 78, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηηο παξαγξάθνπο 3 & 4 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3634/2008 (ΦΔΚ Α 9/2008) αιιά θαη κε ηελ

2 πεξίπησζε 1β ηεο ππνπαξαγξάθνπ Δ.3 ηνπ πξψηνπ άξζξνπ ηνπ Ν.4093/2012 (ΦΔΚ Α 222/2012). 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.1947/1991 (ΦΔΚ Α 70/91). 3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.2892/2001 (ΦΔΚ Α 46/01). 4. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ. αξηζκ /5521/0016/ Α.Τ.Ο.Ο. (ΦΔΚ Β 1443/2008) πεξί θαζνξηζκνχ ηεο αξκφδηαο Αξρήο γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνχ ηνπ Δηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο πεηξειαίνπ εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESEL) θηλεηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζηε γεσξγία. 5. Σελ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3634/2008 πξφβιεςε έθδνζεο θνηλήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ πεξί θαζνξηζκνχ ησλ φξσλ, ησλ πξνυπνζέζεσλ, ησλ δηθαηνχρσλ πξνο επηζηξνθή πξνζψπσλ, ησλ πνζνηήησλ γηα ηηο νπνίεο ππνινγίδεηαη ε επηζηξνθή, ηεο δηαδηθαζίαο επηζηξνθήο ηνπ Δ.Φ.Κ. θαη ηνπ ηξφπνπ ειέγρνπ ηεο λφκηκεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ πεηξειαίνπ θηλεηήξσλ γηα ην νπνίν ρνξεγείηαη επηζηξνθή ηνπ ελ ιφγσ θφξνπ. 6. Σελ αλάγθε απνηειεζκαηηθφηεξεο παξαθνινχζεζεο ηνπ πεηξειαίνπ εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESEL) θηλεηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζηε γεσξγία, ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Οδεγίαο 2003/96/ΔΚ, κε ηελ θαζηέξσζε δηαδηθαζίαο επηζηξνθήο ηνπ Δ.Φ.Κ θαη ειέγρνπ ηεο λφκηκεο ρξήζεο απηνχ απφ ηα δηθαηνχρα πξνο επηζηξνθή πξφζσπα. 7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 παξάγξαθνο 2 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ θπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α ) «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα». 8. Σν Π.Γ. 185/2009 (ΦΔΚ 213/Α ) πεξί αλαζχζηαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ην Π.Γ 189/2009 (ΦΔΚ 221/Α ) «Καζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ». 9. Σν Π.Γ. 90/2012 (ΦΔΚ 144/Α ) πεξί δηνξηζκνχ Τπνπξγνχ & Τθππνπξγψλ. 10. Σελ αξηζ. Y48/ Απφθαζε (ΦΔΚ 2105/Β ) πεξί αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Υξήζην ηατθνχξα. 11. Σελ αξηζ ΔΞ/ Απφθαζε (ΦΔΚ 2574/Β ) πεξί αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Γεψξγην Μαπξαγάλε. 12. Όηη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ

3 Α Π Ο Φ Α Η Ε Ο Τ Μ Δ Καζνξίδνληαη γηα ην έηνο 2013 νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο, ηα δηθαηνχρα πξνο επηζηξνθή ηνπ Δ.Φ.Κ. πξφζσπα, νη πνζφηεηεο γηα ηηο νπνίεο ππνινγίδεηαη ε επηζηξνθή, ε δηαδηθαζία επηζηξνθήο θαη ν ηξφπνο ειέγρνπ ηεο λφκηκεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ πεηξειαίνπ εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESEL) θηλεηήξσλ, ηεο πεξίπησζεο ζη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 2960/01 (Φ.Δ.Κ. 265/Α ) «Δζληθφο Σεισλεηαθφο Κψδηθαο», ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζηε γεσξγία, σο αθνινχζσο : Άπθπο 1 Γικαιούσα ππόζωπα για ηην επιζηποθά ηος Δ.Φ.Κ. ηος πεηπελαέος κινηηάπων με ζςνηελεζηά εξάνηα Ϋξι (66) εςπώ ανϊ σιλιόλιηπο 1. Γηθαηνχρα πξφζσπα γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ Δ.Φ.Κ. ηνπ πεηξειαίνπ εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESEL) θηλεηήξσλ κε ζπληειεζηή εμήληα έμη (66) επξψ αλά ρηιηφιηηξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζηε γεσξγία γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ κε κεραλνθίλεηα κέζα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5, ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ Ν.2960/01 φπσο ηζρχεη, είλαη ηα πξφζσπα πνπ πξνζδηνξίδνληαη σο γεσξγνί, κε βάζε ηηο αηηήζεηο-δειψζεηο ηνπο γηα ηελ εληαία ελίζρπζε, νη νπνίνη είλαη αζθαιηζκέλνη ζηνλ Οξγαληζκφ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (ΟΓΑ) (ελεξγνί ζπληαμηνχρνη) θαη ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηε θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ (ΟΠΔΚΔΠΔ) ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα I ηεο παξνχζεο, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. Γηθαηνχρα πξφζσπα γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ Δ.Φ.Κ. είλαη θαη ηα λνκηθά πξφζσπα, πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ην άξζξν 5 ηεο κε αξηζ. 4985/ ΚΤΑ (ΦΔΚ Β /1026/ ) θαη ηα ζηνηρεία ησλ αηηήζεσλ-δειψζεσλ ηνπο γηα ηελ εληαία ελίζρπζε, φπσο είλαη θαηαρσξεκέλα ζηε θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.

4 2. ηνλ φξν γεσξγία ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη θαηεγνξίεο ησλ νπνίσλ αλαθέξνληαη ζηα Παξαξηήκαηα ΙΙ θαη ΙΙΙ, ηα νπνία απνηεινχλ επίζεο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. 3. Γηθαηνχρνη γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ ΔΦΚ ηνπ πεηξειαίνπ θηλεηήξσλ, είλαη επίζεο πξφζσπα ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ εληφο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ έσο θαη ην σο άλσ πεηξέιαην γηα ηε ιεηηνπξγία αληηπαγεηηθψλ αλεκηζηήξσλ. Άπθπο 2 Όποι, πποϋποθϋζειρ, πποζδιοπιζμόρ ποζοηάηων για ηιρ οποέερ ςπολογέζεηαι η επιζηποθά Δ.Φ.Κ. 1. Γηα ην πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESEL) θηλεηήξσλ, ηεο πεξίπησζεο ζη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 2960/01, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζηε γεσξγία, ν ζπληειεζηήο Δ.Φ.Κ. νξίδεηαη ζε εμήληα έμη (66) επξψ αλά ρηιηφιηηξν. Καηά ηε ζέζε ζε αλάισζε ηνπ αλσηέξσ πξντφληνο εθαξκφδεηαη ν ζπληειεζηήο Δ.Φ.Κ. ηεο πεξίπησζεο ζη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 θαη επηζηξέθεηαη ην πνζφ ηνπ Δ.Φ.Κ. πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε δηαθνξά ηνπ ζπληειεζηή ηεο πεξίπησζεο ζη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73, ν νπνίνο γηα ην έηνο 2013 νξίδεηαη ζε 330 επξψ αλά ρηιηφιηηξν, θαη ηνπ σο άλσ ζπληειεζηή ησλ εμήληα έμη (66) επξψ αλά ρηιηφιηηξν. 2. Σν σο άλσ δηακνξθνχκελν σο δηαθνξά πνζφ επηζηξνθήο ηνπ Δ.Φ.Κ. αλά δηθαηνχρν, ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε πνζφηεηα ηνπ πεηξειαίνπ θηλεηήξσλ πνπ πξνζδηνξίδεηαη φηη απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ επεκβάζεσλ γηα θάζε θαιιηέξγεηα ή νκάδα θαιιηεξγεηψλ (σο Παξάξηεκα ΙΙ) θαζψο θαη ζε θάζε θαηεγνξία ή είδνο δσηθνχ θεθαιαίνπ (σο Παξάξηεκα ΙΙΙ). Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πνζνηήησλ πεηξειαίνπ θηλεηήξσλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δείθηεο κεραληθήο απαζρφιεζεο (απαηηνχκελεο ελέξγεηαο) θαη θαζνξίζηεθε ην είδνο θαη ν αξηζκφο ησλ επεκβάζεσλ αλά θαιιηέξγεηα ή νκάδα θαιιηέξγεηαο, θαζψο θαη θάζε θαηεγνξία ή είδνο δσηθνχ θεθαιαίνπ, κε βάζε ηα γεληθά θαη γεσξγνηερληθά δεδνκέλα ζε εζληθφ επίπεδν, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηαθνξνπνίεζε απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή γηα ηελ ίδηα θαιιηέξγεηα θαζψο θαη ηα δεδνκέλα πνπ πξνβάιεη ε Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή (ΚΑΠ) γηα ηε θαιχηεξε πξνζέγγηζε ησλ αλαγθψλ.

5 3. Οη πνζφηεηεο ηνπ πεηξειαίνπ θηλεηήξσλ ζε ιίηξα, αλά ζηξέκκα, αλά είδνο ή νκάδα θαιιηέξγεηαο πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηνπο δείθηεο κεραληθήο απαζρφιεζεο, θαζψο θαη νη πνζφηεηεο ηνπ πεηξειαίνπ θηλεηήξσλ ζε ιίηξα, αλά δψν, αλά θαηεγνξία ή είδνο δσηθνχ θεθαιαίνπ, θαζνξίδνληαη ζηα Παξαξηήκαηα ΙΙ θαη ΙΙΙ ηεο παξνχζεο. 4. Οη πνζφηεηεο ηνπ πεηξειαίνπ θηλεηήξσλ, πνπ έρνπλ θαηαλαισζεί απφ θάζε αληηπαγεηηθφ αλεκηζηήξα γηα ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ θάζε δηθαηνχρνπ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζεο, (πξνζψπνπ ή ζπλεηαηξηζκνχ), ππνινγίδνληαη απφ ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ ηζρχ ηνπ θηλεηήξα θαη δηαζηαπξψλνληαη απφ ην ηηκνιφγην αγνξάο απηνχ, ζεσξεκέλν απφ ηηο πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο ηνπ ΔΛΓΑ θαη ηηο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο θάζε Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο. Άπθπο 3 Γιαδικαζέα επιζηποθάρ 1. Σα ζηνηρεία ησλ δηθαηνχρσλ πξνζψπσλ, φπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 1, παξ.1 πηζηνπνηνχληαη απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ, κέρξη ην ηέινο έθαζηνπ έηνπο θαη δηαβηβάδνληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ζηελ 30 ε Γηεχζπλζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Ζ επηηξνπή, φπσο απηή αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2, παξ. 2 ζπλεδξηάδεη γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο θαη έηνο, γηα ηνλ θαζνξηζκφ δεηθηψλ κεραληθήο απαζρφιεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πηζηνπνηεκέλα ζηνηρεία ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 2. Οη πξνζδηνξηζκέλεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζεο πνζφηεηεο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζηα Παξαξηήκαηα ΙΙ θαη ΙΙΙ ηεο παξνχζεο θαη ηα πηζηνπνηεκέλα απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ ζηνηρεία ησλ δηθαηνχρσλ πξνζψπσλ, απνζηέιινληαη ζηε Γ30, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..), ε νπνία πξνβαίλεη ζηε κεραλνγξαθηθή επεμεξγαζία ηνπο. Δηδηθφηεξα ε Γ30 επεμεξγάδεηαη κεραλνγξαθηθά ηα πηζηνπνηεκέλα απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ ζηνηρεία ησλ δηθαηνχρσλ πξνζψπσλ θαη ηα ζηνηρεία ησλ Παξαξηεκάησλ ΙΙ θαη ΙΙΙ, πξνζδηνξίδεη ηηο πνζφηεηεο πεηξειαίνπ θηλεηήξσλ αλά δηθαηνχρν πξφζσπν θαη ππνινγίδεη αληίζηνηρα ηα πνζά επηζηξνθήο Δ.Φ.Κ., ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζεο.

6 Σα ζηνηρεία ρξήζεο ηνπ πεηξειαίνπ θηλεηήξσλ γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζεο (θαηαζηάζεηο θαη ηηκνιφγηα) δηαβηβάδνληαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ζηε Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ε νπνία επεμεξγάδεηαη θαη απνζηέιιεη ηηο θαηαζηάζεηο κε ηνπο δηθαηνχρνπο ζε έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, κε ηηο ζπλνιηθέο πνζφηεηεο πνπ θαηαλαιψζεθαλ αλά δηθαηνχρν, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηνλ αξηζκφ ινγαξηαζκνχ ηεο Σξάπεδαο θάζε δηθαηνχρνπ, ζηε Γηεχζπλζε ΔΦΚ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Ζ Γηεχζπλζε ΔΦΚ, απνζηέιιεη ηηο σο άλσ θαηαζηάζεηο ζηελ Γ30 πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην πξνο επηζηξνθή πνζφ ΔΦΚ, γηα ην πεηξέιαην θηλεηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 3. Ζ επηζηξνθή ησλ πνζψλ ζηα δηθαηνχρα πξφζσπα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηξαπεδψλ ή πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζε δχν δφζεηο. Ζ Γ30 απνζηέιιεη ηειηθή ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ησλ δηθαηνχρσλ πξνζψπσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζεο, κε πξνζδηνξηζκέλα ηα πξνο επηζηξνθή πνζά, ζηελ αξκφδηα γηα ηελ επηζηξνθή ππεξεζία, ε νπνία ελ ζπλερεία ηελ πξνσζεί ζηε Γ24 γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο πιεξσκήο. Πνζά επηζηξνθήο ΔΦΚ, ηα νπνία θαηά ηελ κεραλνγξαθηθή επεμεξγαζία ηνπο πξνζδηνξίδνληαη ζε πνζά κηθξφηεξα ή ίζα ησλ 27 επξψ, αλά δηθαηνχρν πξφζσπν, δελ ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο. Ζ πίζησζε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ δηθαηνχρσλ πξνζψπσλ, γίλεηαη κε εηδηθή εληνιή ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ κε ηελ παξνχζα, Πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο 24 εο (Λνγαξηαζκνί ηνπ Γεκνζίνπ) ή ηνπ λφκηκνπ αλαπιεξσηή ηνπ. Ζ αλσηέξσ εηδηθή εληνιή, κε ελζσκαησκέλε ή ζπλεκκέλε ηελ ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ηεο Γ30, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα πνζά πνπ πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ ζηηο Σξάπεδεο ή ηα Πηζησηηθά Ηδξχκαηα θαη ην ζχλνιν απηψλ, νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο, ζα απνζηέιιεηαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο πιεξψηξηαο ηξάπεδαο κε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 200 «Διιεληθφ Γεκφζην πγθέληξσζε Δηζπξάμεσλ θαη Πιεξσκψλ», γηα ηελ πίζησζε ζηε ζπλέρεηα ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ δηθαηνχρσλ. Σαπηφρξνλα κε ηελ έθδνζε ηεο εληνιήο ε Γ.Γ.Π.. απνζηέιιεη ζηελ πιεξψηξηα ηξάπεδα ειεθηξνληθφ αξρείν κε ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ δηθαηνχρσλ πξνζψπσλ θαη ηα πνζά πνπ ζα πηζησζνχλ ζε απηνχο. ε πεξίπησζε ιάζνπο ην δεκφζην δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά ηελ επηζηξνθή ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ έρνπλ πηζησζεί ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ δηθαηνχρσλ.

7 Οη ρξεψζεηο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ επηζηξνθή ησλ θφξσλ ζα εκθαληζηνχλ ζηε δεκφζηα ιεςνδνζία ζε αληίζηνηρν ινγαξηαζκφ ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Ζ ηαθηνπνίεζε ησλ επηζηξνθψλ ησλ θφξσλ σο αθαηξεηηθφ ησλ εζφδσλ ζα γίλεηαη απφ ηηο ΓΟΤ ηαθηνπνίεζεο βάζεη ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ηνπο δηαβηβάδεη ην ΚΔΠΤΟ. ε πεξίπησζε κε αλεχξεζεο ινγαξηαζκνχ δηθαηνχρνπ, ηα πνζά θξαηνχληαη ζε επηκέξνπο ινγαξηαζκφ θαη πιεξψλνληαη κε εληνιή ηεο ηξάπεδαο ζηνπο δηθαηνχρνπο. ε πεξίπησζε κε αλαδήηεζεο ησλ πνζψλ κέρξη ηέινο Ννεκβξίνπ, απηά κεηαθέξνληαη κε εληνιή ηεο Σξάπεδαο ζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 200 «πγθέληξσζε εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ» κε ελεκέξσζε ηεο Γ24 Α&Γ. 4. Ζ θαηαβνιή ηεο επηζηξνθήο ηνπ πνζνχ ηνπ Δ.Φ.Κ. ζηα δηθαηνχρα πξφζσπα ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζεο, πξαγκαηνπνηείηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα πηζηνπνηεκέλα ζηνηρεία ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1, θαζψο θαη ηα πηζηνπνηεκέλα ζηνηρεία ηεο Γηεχζπλζεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1. Άπθπο 4 Έλεγσορ νόμιμηρ σπηζιμοποέηζηρ ηος πεηπελαέος εζωηεπικάρ καύζηρ (DIESEL) κένηζηρ, αποκλειζηικϊ ζηη γεωπγέα, για ηο οποέο σοπηγεέηαι επιζηποθά ποζού ηος Δ.Φ.Κ. 1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3634/2008, κε ηνλ νπνίν ηξνπνπνηείηαη ην άξζξν 78 ηνπ Ν.2960/01 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Οδεγίαο 2003/96/ΔΚ, ην πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESEL) θηλεηήξσλ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο θαχζηκν θηλεηήξσλ απνθιεηζηηθά ζηε γεσξγία, ππφθεηηαη ζε έιεγρν λφκηκεο ρξήζεο θαζφζνλ ν κεησκέλνο ζπληειεζηήο ησλ εμήληα έμη (66) επξψ αλά ρηιηφιηηξν πνπ θαζνξίζηεθε γηα ηε ρξήζε ζηε γεσξγία, επηηξέπεηαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν κφλνλ ζθνπφ. Ο ΟΠΔΚΔΠΔ, ζηελ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ νπνίνπ θαηαρσξνχληαη ζε εζληθφ επίπεδν ηα ζηνηρεία ησλ γεσξγψλ (σο παξάξηεκα Ι) γηα ηελ εληαία ελίζρπζε θαηφπηλ αίηεζεο-δήισζεο απηψλ, ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζηνπο αλαγθαίνπο πξνβιεπφκελνπο επηηφπηνπο δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο ζε εηήζηα βάζε πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεχεηαη ε

8 αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ απηψλ γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ θνηλνηηθψλ δηαηάμεσλ. 2. Σν δείγκα ησλ σο άλσ πξνβιεπφκελσλ επηηφπησλ ειέγρσλ κε ηα απνηειέζκαηα απηψλ, δηαβηβάδνληαη απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ Γ/λζε Δ.Φ.Κ. ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, εληφο ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο, ε νπνία ηα απνζηέιιεη ζηελ 30ε Γ/λζε ηεο Γ.Γ.Π.. πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνληαη ππφςε απηά αξκνδίσο θαηά ηε κεραλνγξαθηθή επεμεξγαζία γηα ηελ επηζηξνθή πνζψλ Δ.Φ.Κ. αλά δηθαηνχρν πξφζσπν. Άπθπο 5 ΣελικΫρ διαηϊξειρ Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ Ο ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΥΡΖΣΟ ΣΑΪΚΟΤΡΑ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΑΤΣΑΡΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΤΡΑΓΑΝΖ

9 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Θ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΡΥΔΗΟΤ Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΔΧΡΓΟΤ Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΤΠΟ/ΜΖΚΟ 1 Κσδηθφο Δγγξαθήο NUMBER( 12) 2 Α.Φ.Μ. CHAR (9) 3 Σχπνο Πξνζψπνπ NUMBER( 2) 4 Δπσλπκία Δθκεηάιιεπζεο CHAR(100) 5 Δπψλπκν CHAR(100) 6 Όλνκα CHAR(40) 7 Όλνκα Παηξφο CHAR(40) 8 Αξηζκφο Σαπηφηεηαο CHAR(10) 9 Ζκεξ. Έθδνζεο Σαπηφηεηαο DATE Γ/λζε Καηνηθίαο: 10 -Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε (KΩΓΗΚΟ) CHAR(2) 11 -Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε (ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ) CHAR(40) 12 -Οηθηζκφο-Γήκνο-Κνηλφηεηα (KΩΓΗΚΟ) CHAR(10) 13 -Οηθηζκφο-Γήκνο-Κνηλφηεηα (ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ) CHAR(100) 14 -Οδφο CHAR(60) 15 -Σαρ. Κσδηθφο CHAR(5) 16 Κσδηθφο Οκάδαο Καιιηέξγεηαο / Καηεγνξία - Δίδνο Εψνπ CHAR(20) 17 Γεισζέληα Δθηάξηα / Εψα NUMBER(10,2) 18 Κσδηθφο Σξάπεδαο NUMBER(12) 19 Πεξηγξαθή Σξάπεδαο CHAR(100) 20 Αξηζκφο Λνγαξηαζκνχ CHAR(20) 21 Αξηζκφο Λνγαξηαζκνχ IBAN CHAR(40) 22 Έλδεημε Γήισζεο Δπάγγεικα Αγξφηεο NUMBER(1) 23 Αξηζκφο Μεηξψνπ Αγξνηψλ CHAR(20) 24 Αξηζκφο Μεηξψνπ ΟΓΑ CHAR(20) 25 Κσδηθφο πλεηαηξηζκνχ NUMBER(12) 26 Πεξηγξαθή πλεηαηξηζκνχ CHAR(100)

10 ΚΧΓ. ΚΑΛ. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΘΘ (ΦΥΤΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ) ΠΟΟΣΖΣΔ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΗΝΖΣΖΡΧΝ ΔΣΟΤ 2013 Π Δ Ρ Η Γ Ρ Α Φ Ζ Κ Α Λ Λ Η Δ Ρ Γ Δ Η Α ΛΗΣΡΑ ΑΝΑ ΣΡΔΜΜΑ 1 ΗΣΑΡΗ 16 2 ΛΟΗΠΑ ΗΣΖΡΑ (ΜΑΛΑΚΟ ΗΣΑΡΗ, ΚΡΗΘΑΡΗ, ΒΡΧΜΖ, ΗΚΑΛΖ, ΚΔΥΡΗ, ΟΡΓΟ) 15,5 2.1 ΛΟΗΠΑ ΗΣΖΡΑ (ΜΑΛΑΚΟ ΗΣΑΡΗ, ΚΡΗΘΑΡΗ, ΒΡΧΜΖ, ΗΚΑΛΖ, ΚΔΥΡΗ, ΟΡΓΟ) - ΔΠΗΠΟΡΖ 15,5 3.1 ΑΡΑΒΟΗΣΟ ΠΟΣΗΣΗΚΟ ΑΡΑΒΟΗΣΟ ΔΝΗΡΧΖ ΑΡΑΒΟΗΣΟ ΔΠΗΠΟΡΖ 28 4 ΔΛΑΗΟΤΥΟΗ ΠΟΡΟΗ 11,4 4.1 ΔΛΑΗΟΤΥΟΗ ΠΟΡΟΗ - ΔΠΗΠΟΡΖ 11,4 5 ΠΡΧΣΔΨΝΟΤΥΟΗ ΠΟΡΟΗ 11,6 7 ΡΤΕΗ ΕΧΟΣΡΟΦΔ (ΜΖΓΗΚΖ) ΕΧΟΣΡΟΦΔ (ΗΣΖΡΑ ΦΤΥΑΝΘΖ) ΕΑΥΑΡΟΣΔΤΣΛΑ ΟΠΡΗΟΔΗΓΖ 8,7 12 ΒΑΜΒΑΚΗ ΛΗΝΟ ΜΖ ΚΛΧΣΗΚΟ 8, ΔΛΑΗΧΝΔ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΔΛΑΗΧΝΔ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΔΛΗΑ ΔΛΑΗΧΝΔ ΓΗΠΛΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 11, ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ - ΔΠΗΠΟΡΖ 11,6 17 ΚΑΠΝΟ ΝΣΟΜΑΣΔ ΠΡΟ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΝΣΟΜΑΣΔ ΠΡΟ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ - ΔΠΗΠΟΡΖ ΔΠΔΡΗΓΟΔΗΓΖ ΠΡΟ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΑΥΛΑΓΗΔ ΠΡΟ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ 29, ΡΟΓΑΚΗΝΗΔ ΠΡΟ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ 29,4 21 ΚΑΡΠΟΗ ΜΔ ΚΔΛΤΦΟ 3,6 22 ΔΠΗΠΟΡΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΦΤΥΑΝΘΧΝ ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 16,2 23 ΚΤΡΗΑ ΦΤΥΑΝΘΖ ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΔΚΣΟ ΟΠΡΗΟΔΗΓΧΝ 16,2 24 ΓΔΧΜΤΛΑ ΑΜΤΛΟΠΟΗΑ ΠΟΡΟΗ ΠΟΡΑ 11, ΠΟΡΟΠΑΡΑΓΧΓΖ ΦΤΥΑΝΘΧΝ (ΓΗΑ ΕΧΟΣΡΟΦΔ) ΞΖΡΑ ΜΖ ΜΔΣΑΠΟΗΖΜΔΝΑ ΤΚΑ ΚΑΗ ΓΑΜΑΚΖΝΑ 7, ΣΑΦΗΓΔ 14, ΣΑΦΗΓΔ - ΑΝΑΜΠΔΛΧΖ ΛΟΓΧ ΦΤΛΛΟΞΖΡΑ 14,4 29 ΜΠΑΝΑΝΔ 2,4 30 ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΗ ΔΛΑΗΧΝΔ ΣΑ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ ΣΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 6 31 ΠΑΣΑΣΑ ΣΑ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ ΣΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΔΠΗΠΟΡΖ ΠΑΣΑΣΑ ΣΑ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ ΣΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΟΗΝΟΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ (VQPRD) ΣΑ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ ΣΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 13,9 33 ΛΤΚΗΚΟ ΜΔΣΑΞΟΚΧΛΖΚΔ - ΜΟΤΡΗΔ ΓΗΑ ΖΡΟΣΡΟΦΗΑ 2, ΑΜΠΔΛΧΝΔ - ΑΝΑΓΗΑΡΘΡΧΖ 14, ΛΟΗΠΟΗ ΑΜΠΔΛΧΝΔ ΛΟΗΠΟΗ ΑΜΠΔΛΧΝΔ ΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΥΡΖΖ ΟΡΗΣΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΛΔΗΦΖ ΟΗΝΟΠΟΗΖΗΜΧΝ ΠΟΗΚΗΛΗΧΝ ΔΚΡΗΕΧΖ 4,45 37 ΛΟΗΠΑ ΔΠΔΡΗΓΟΔΗΓΖ 17,5 38 ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ 20,5 39 ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ ΤΠΟ ΚΑΛΤΦΖ ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ ΤΠΟ ΚΑΛΤΦΖ - ΔΠΗΠΟΡΖ ΑΝΘΟΚΟΜΗΚΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΧΝ 12, ΑΝΘΟΚΟΜΗΚΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΤΠΑΗΘΡΗΔ 8,33 41 ΑΡΧΜΑΣΗΚΑ ΦΤΣΑ ΑΡΧΜΑΣΗΚΑ ΦΤΣΑ - ΔΠΗΠΟΡΖ 7 43 ΑΠΟΞΖΡΑΜΔΝΔ ΥΟΡΣΟΝΟΜΔ ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ (ΑΓΡΗΑΓΚΗΝΑΡΑ, ΟΤΑΜΗ, ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ, ΣΡΟΤΦΑ) 16, ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ (ΡΟΓ.-ΑΥΛ.-ΜΖΛ.-ΑΚΣIΝ.-ΝΔΚΣΑΡ.-ΒΔΡΗΚ.) ΛΟΗΠΔ ΚΑΛ/ΓΔΗΔ (ΚΑΣ.-ΚΔΡ.-ΓΑΜ.-ΡΟΓΗΔ-ΤΚ.-ΑΒΟΚ.-ΚΤΓ.-ΚΟΡΟΜ.-ΒΤ.-ΛΧΣΟΗ-ΜΟΤΜ.) ΦΤΣΧΡΗΑ 5, ΛΟΗΠΑ ΜΔΣΡΑ ΣΖΡΗΞΖ ΣΑ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΔΛΑΓΟΤ 16, ΛΟΗΠΑ ΜΔΣΡΑ ΣΖΡΗΞΖ ΣΑ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΔΛΑΓΟΤ - ΓΔΝΓΡΧΝΔ 16, ΛΟΗΠΑ ΜΔΣΡΑ ΣΖΡΗΞΖ ΣΑ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΔΛΑΓΟΤ - ΜΑΣΗΥΑ 16,8 47 ΥΧΡΟΗ ΔΚΣΡΟΦΖ ΑΛΗΓΚΑΡΗΧΝ 5,28 49 ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΓΑΗΚΑ ΓΔΝΣΡΑ (ΓΑΗΚΑ, ΛΔΤΚΔ, ΑΚΑΚΗΔ) 2,5 60 ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ - ΔΠΗΠΟΡΖ 20,5 ΑΔΑ: ΒΕΔΘΗ-ΝΝ4

11 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΘΘΘ (ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ) ΠΟΟΣΖΣΔ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΗΝΖΣΖΡΧΝ ΔΣΟΤ 2013 ΚΧΓ. ΔΗΓΟ/ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΗΣΡΑ ΑΝΑ ΕΧΟ 111 ΑΗΓΔ ΠΡΟΒΑΣΗΝΔ - ΚΡΗΑΡΗΑ/ΣΡΑΓΟΗ < 1 ΔΣΟΤ 2,9 112 ΑΗΓΔ > 1 ΔΣΟΤ 2,9 113 ΠΡΟΒΑΣΗΝΔ > 1 ΔΣΟΤ 2,9 114 ΚΡΗΑΡΗΑ/ΣΡΑΓΟΗ > 1 ΔΣΟΤ 2,9 121 ΒΟΟΔΗΓΖ ΘΖΛΤΚΑ 2-6 ΜΖΝΧΝ 1, ΒΟΟΔΗΓΖ ΘΖΛΤΚΑ 6-24 ΜΖΝΧΝ 6, ΒΟΟΔΗΓΖ ΘΖΛΤΚΑ > 24 ΜΖΝΧΝ 24, ΒΟΟΔΗΓΖ ΑΡΔΝΗΚΑ 2-6 ΜΖΝΧΝ 1, ΒΟΟΔΗΓΖ ΑΡΔΝΗΚΑ 6-24 ΜΖΝΧΝ 6, ΒΟΟΔΗΓΖ ΑΡΔΝΗΚΑ > 24 ΜΖΝΧΝ 24, ΜΔΛΗ ΚΤΦΔΛΔ ΜΔΛΗ ΣΑ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΔΛΑΓΟΤ (ΚΤΦΔΛΔ) 3,5

12 ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ Α. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ πιελ Σνπηθψλ Σεισλεηαθψλ Γξαθείσλ 2. Απνδέθηεο πίλαθα Σ πιελ απνδεθηψλ 3 έσο θαη 7 3..Γ.Ο.Δ Κεληξηθέο Τπεξεζίεο 4. Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο 3 εο επηεκβξίνπ 36 Σ.Κ Αζήλα 5. Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.) Αθαδεκίαο 7, Σ.Κ , Αζήλα 6. Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ. Αθαδεκίαο 7, ΣΚ 10671, Αζήλα. (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηνπ) 7. Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηνπ) Αθαδεκίαο 7, ΣΚ 10671, Αζήλα. 8. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ α) Γ/λζε Αμηνπνίεζεο Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ θαη Μεραληθνχ Δμνπιηζκνχ Ληνζίσλ 210 θαη εξάθε 60, Αζήλα β) Γ/λζε Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο θαη Σεθκεξίσζεο Αραξλψλ 5, Σ.Κ Αζήλα 9. ΟΠΔΚΔΠΔ α) Γξαθείν Γεληθνχ Γηεπζπληή β) Γ/λζε Άκεζσλ Δληζρχζεσλ Αραξλψλ 241, Αζήλα 10. ΠΑΔΓΔ Αξθαδίαο 26, Σ.Κ Αζήλα (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο) 11. ΓΔ..Α..Δ. Κεθηζίαο 16, Σ.Κ Αζήλα (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο) 12. Τ.Γ.Α..Δ. Βεξαλδέξνπ 31, Αζήλα (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο) 13. χλδεζκν Δηαηξεηψλ Δκπνξίαο Πεηξειαηνεηδψλ (.Δ.Δ.Π.Δ.) Ίσλνο Γξαγνχκε 46, Αζήλα (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηνπ) 14. χλδεζκνο Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ (ΔΒ) Ξελνθψληνο 5 Σ.Κ , Αζήλα 15. Γ..Δ.Β.Δ. Σδσξηδ 10, Αζήλα 16. Έλσζε Βελδηλνπσιψλ Ννκνχ Αηηηθήο Λφληνπ 8, ΣΚ Αζήλα. 17. Οκνζπνλδία Βελδηλνπσιψλ Διιάδνο. Λφληνπ 8, ΣΚ , Αζήλα. 18. Έλσζε Δκπφξσλ Τγξψλ Καπζίκσλ λνκνχ Αηηηθήο Πάξνδνο Σαχξνπ 41, ΣΚ Έλσζε Διιεληθψλ Δηαηξεηψλ Δκπνξίαο Πεηξειαηνεηδψλ. Φίισλνο 131, Πεηξαηάο Σ.Θ Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. Γεληθή Γ/λζε Δθνδηαζκνχ & Δκπνξίαο Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Παξαγσγήο Σκήκα Πξνδηαγξαθψλ θαη ρέζεσλ κε Γεκφζην Υεηκάξαο 8Α Μαξνχζη

13 21. MOTOR OIL ( ΔΛΛΑ ) Α.Δ. α) ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ. β) Ζξψδνπ Αηηηθνχ 12 Α, Μαξνχζη. 22. ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΔΜΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΩΝ: - ΔΣΔΚΑ Α.Δ., Λ. Γεκνθξαηίαο 142, ΠΔΡΑΜΑ - ΚΜΟΗL A.E., Κεθηζίαο 98, ΑΘΖΝΑ - EL PETROL Α.Δ., Λ. Γεκνθξαηίαο 194, ΠΔΡΑΜΑ - AEGEAN OIL Α.Δ., Λεσθ. Υαηδεθπξηαθνχ 42, ΠΔΗΡΑΗΑ - ΑΡΓΩ Α.Δ., Δλνξία Υξηζηνχ, ΚΑΛΤΜΝΟ - SILK OIL Α.Δ., Φίισλνο 131, ΠΔΗΡΑΗΑ - ΚΑΟΗL Α.Δ., Κακαξηψηηζζα ακνζξάθεο, ΑΜΟΘΡΑΚΖ - SEKA A.E., Αθηή Μηανχιε 53-55, ΠΔΗΡΑΗΑ - SEKAVIN A.E., Αθηή Μηανχιε 53-55, ΠΔΗΡΑΗΑ - ΒΗΣΟΤΜΗΝΑ Α.Δ., Σ.Θ.220, Ησλία ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - MED OIL A.E., Μαηάλδξνπ 19, ΑΘΖΝΑ - ΑΝΟΗΛ Α.Δ., Γνξπιαίνπ 6, Πι. Μαβίιε ΑΘΖΝΑ - ΓΗΑΠΔΜ ΔΜΠΟΡΗΚΖ Α.Δ., Μεζνγείσλ 2-4, ΑΘΖΝΑ - CENTROGAZ, 5 Ο ρικ. Καξδίηζαο Αγξηλίνπ, ΚΑΡΓΗΣΑ - RODOGAZ Α.Δ. Καλακάη ΡΟΓΟ - ΒΗΑΚΔΛ ΑΒΔΔ, Παηξφθινπ 5, ΛΑΜΗΑ - ΜΠΔΣΟΚΑΣ Α.Δ., Σξαπεδνχληνο 1, - ΠΣΟΛΔΜΑΪΓΑ - DIMOIL A.E., Θεξηαλφ Παηξψλ, ΠΑΣΡΑ - ΑΠΔΗΡΩΣΑΝ ΑΒΔΔ, Βηνκεραληθή Πεξηνρή ΠΡΔΒΔΕΑ - ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΖ Α.Δ., Λεσθ. ΝΑΣΟ ΚΑΗ Γηπιηζηεξίσλ ΑΝΩ ΛΗΟΗΑ - ΑΣΛΑΝΣΗ Α.Δ., Βηνκεραληθή Πεξηνρή ΚΑΒΑΛΑ - ΔΥΑ Α.Δ., Παξαιία Αζπξνπχξγνπ, ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ 23. Δηαηξία NEWSPHONE HELLAS, Σκήκα πιινγήο Δπεμεξγαζίαο θαη Σαμηλφκεζεο ηεο Γεκφζηαο Πιεξνθνξίαο, Έξγν Αξηάδλε, Τπφςε θαο Γεσξγνπνχινπ, Λ. Θεζέσο 280, Σ.Κ ΚΑΛΛΗΘΔΑ 24. Απνδέθηεο πίλαθα Ζ πιελ απνδεθηψλ 1 έσο θαη 7 Β. ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 2. Γξαθείo θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 3. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 4. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 5. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ 6. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 7. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο 8. Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληή Σεισλείσλ & ΔΦΚ 9. Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληή ΚΔΠΤΟ 10. Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληή Θεζαπξνθπιαθίνπ & Πξνυπνινγηζκνχ 11. Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληή Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ 12. Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληή Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 13. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θ Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ (ΓΔΠΠΟ). 14. Γ/λζε 3 ε Πξνζσπηθνχ-Σκήκα Α 15. Γ/λζεηο 17 ε, 18 ε, 19 ε, 33 ε. 16. Γ/λζε Τπνζηήξημεο Π..Σ. - Σκήκα Δ 17. Γ/λζεηο 20 ε, 24 ε, 30 ε (2 αληίηππα) 18. Γ/λζε Πξνυπνινγηζκνχ θαη Γεκνζηνλνκηθψλ Αλαθνξψλ 19. Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Γηαρείξεζεο 20. Γ/λζε Πνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ (2 αληίηππα) 21. Γ/λζε Δ.Φ.Κ. Σκήκα Α. (5 αληίηππα).

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 17 Ηοςνίος 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜ.ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β440Η-ΗΟ2 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ B 541/1.03.2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 24 Φεβξνπαξίνπ 2012 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ. Αθήνα, 31/01/2011 Αρ. πρωη.: 136377

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ. Αθήνα, 31/01/2011 Αρ. πρωη.: 136377 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓEN. Γ/ΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΠΑΠ ΓΔΝΓΡ/ΚΖ ΣΜΖΜΑ ΑΜΠΔΛΟΤ & ΞΖΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Σατ Γ/νζη: Αταρνών 2 Σατ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΖΝΑ Πληροθορίες: Γ. Γραμμαηικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓPΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓPΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΗΜΟΙΔΤΘΗΚΔ ΣΟ ΦΔΚ 2095/B/25-9-2015 ΑΓΑ: ΩΒΤΗ-157 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξηζ. Πξση. ΓΤ5α/νηθ.82451 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ.Γ/λζε : Αξηζηνηέινπο 17 Σαρ. Κψδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΑΠΑ ΣΜΖΜΑ Δ Μειηζζνθνκίαο & εξνηξνθίαο Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ 46 Σ. Κ.: 104 38, Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών.

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Β και Σ 2. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 3. Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΜΖΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ- ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ. Έρνληαο ππόςε: Πιεξνθνξίεο:Θαλ.αθαξήο. Σειέθσλν : 210 3375314 FAX : 210 3375001

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ. Έρνληαο ππόςε: Πιεξνθνξίεο:Θαλ.αθαξήο. Σειέθσλν : 210 3375314 FAX : 210 3375001 ΕΞΑΘΡΕΣΘΚΑ ΕΠΕΘΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Απξηιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛ.: 1126 Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ : Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΦΔΚ Β 1141/2012 ΑΓΑ: Β4ΩΜΖ ΕΩ0 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 26 Μαπηίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΦΔΚ 1940/Β/2015 ΑΓΑ: 75ΩΠΖ-ΟΞ7 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Σ - ΜΖΣΡΩΟΤ & ΔΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 101 92, Αζήλα Πιεξνθνξίεο :. Αγγειίδνπ Σειέθσλν : 210-6969236

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΗ-Χ97 ΠΟΛ.: 1182. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΗ-Χ97 ΠΟΛ.: 1182. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ - ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ Β 1816/25-07-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19 Ηνπιίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 1.ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΒΗΩΗΜΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ & ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΕΩΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΜΖΜΑ Γ3: Μειηζζνθνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΟΛ/ΜΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ο.Κ.Κ. ΣΜΖΜΑ β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ θαη Σξηθάισλ 36 Σαρ. Κψδηθαο: 11526 Πιεξνθνξίεο : Δ. Γξεγνξίνπ Σειέθσλν : 210 6929903-5 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

(Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ B /1316/ ) ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

(Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ B /1316/ ) ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ (Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ B /1316/30.5.2013) ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 30 Μαΐνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Μνλάδα Α2 Πιεξνθνξίεο: Γ. Παπαδφπνπινο, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Ανάθεζη είζππαξηρ δημοζίων εζόδων ζε Φοπείρ Δίζππαξηρ, μέζω ηων ςπηπεζιών ηηρ εηαιπίαρ Γιαηπαπεζικά ςζηήμαηα Α.Δ. (ΓΗΑ Α.Δ.)».

ΘΔΜΑ: «Ανάθεζη είζππαξηρ δημοζίων εζόδων ζε Φοπείρ Δίζππαξηρ, μέζω ηων ςπηπεζιών ηηρ εηαιπίαρ Γιαηπαπεζικά ςζηήμαηα Α.Δ. (ΓΗΑ Α.Δ.)». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α. Γ/ΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Β. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ A. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ &ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΒ Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΠΟΛ : 1108 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26/11/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ANAΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ Αζήλα, 23-12-2011 Α.Π.: Οηθ. 19120/4195 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ, ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Ι. Κσηηάθεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. Import of coal & coke by exempted users (paragraph 1g article 78 law 2960/01) -Excise duty exemption- VAT & other taxes levied

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. Import of coal & coke by exempted users (paragraph 1g article 78 law 2960/01) -Excise duty exemption- VAT & other taxes levied ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Α)Δ/ΝΗ 17 Η ΣΜΗΜΑ Ε ΥΠΑ ΕΙ- ΕΞΑΓ. Β) Δ/ΝΗ ΕΥΚ- ΣΜΗΜΑ Α Σαχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Αξ. Πξση.: Γ2Γ 1140263 ΔΞ 2014 &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η.ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Α..ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Β 3.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓPΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓPΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΖΜΟΗΔΤΘΖΚΔ ΣΟ ΦΔΚ 1574/Β /27-7-2015 ΑΓΑ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΜΖΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΨΜΑ ΔΙΨΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ (.Δ.Ο.Ε.) ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (Δ1) TMHMA A ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Αθήνα:02-09- 2014 Αρ.Πρωτ.: 8916 /Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ Γ/ΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Α - ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ Σαρ. Γ/λζε: Λεσράξνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΠΛΖΡΩΜΖ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΟΦΔΗΛΩΝ» ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ : «ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΠΛΖΡΩΜΖ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΟΦΔΗΛΩΝ» ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ ΚΑΗ ΔΦΚ Γ/ΝΖ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Γ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΑΡΗΘ. ΦΔΚ: Αθήνα, 6 Γεκεμβπίος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : Κ1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αθήνα, 8 Ννεκβξίνπ 2011 & ΣΡΟΦΗΜΩΝ Απιθ. Ππωη.: 35599 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΔΡΔΤΝΑ Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΤΝΔΡΓΑΣΗΜΟΤ & ΟΜΑΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

Επιχορήγηση συστημάτων εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων

Επιχορήγηση συστημάτων εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων Επιχορήγηση συστημάτων εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων Κ.Τ.Α. απιθμ. Β2-829Α/1.3.2013 Γηάζεζε πηζηψζεσλ απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ δξάζε ελίζρπζεο «Δθζπγρξνληζκφο Πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 6-4-2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ Αξηζκ. Πξση.Α20 402/43554 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ Γ/ΝΖ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΔΓΓΔΗΟΒΔΛΣΗΩΣΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ /3766- ΦΕΚ B 2200/

Αριθμ /3766- ΦΕΚ B 2200/ Αριθμ. 329216/3766- ΦΕΚ B 2200/2.10.2009 Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο ππ αξηζκ. 515/212964/ 878/24.1.2003 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο πεξί ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηνπ ηξφπνπ πιεξσκήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) Θέμα : Χορήγηζη επιδόμαηος κίνηζης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Έρνληαο ππ φςε: Τν λ. 2646/1998 (ΦΔΚ 236/1998/η.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 1 Ηνπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση: ΓΔΑΦ Β 1084349 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα