ã) Ï óýëëïãïò èá Ýñèåé óå óõìöùíßá ìå âéâëéïðùëåßá þóôå ìå ôçí áãïñü ôüðïõ. ôá êáôáöýñïõìå ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.omvrianos.gr omvrianos@gmail.com ã) Ï óýëëïãïò èá Ýñèåé óå óõìöùíßá ìå âéâëéïðùëåßá þóôå ìå ôçí áãïñü ôüðïõ. ôá êáôáöýñïõìå ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ"

Transcript

1 +++ cmyk +++ cmyk ÐåôñïêÝñáóá óóïïõõ ßæßæååòò ïï þþììáá ñ ñ é é....ïï ááððüüôô ååéýéýòò éòéò BBááèè ááööýýããåå í í ððùùòò ñççòò ööýýñ ÃÃ..ÓÓåå o Ô ñ ß ì ç í ç ÝÝêêääï ïó óçç ôôïïõõ Ì Ì..Á Á..ÓÓ.. Ï Ï Ì Ì Â Â ÑÑ ÉÉ ÁÁ Í Í Ï Ï ÓÓ Ð ÐÅÅÔÔÑÑÏ ÏÊÊÅÅÑÑÁÁÓÓÙ ÙÍÍ Χρόνος 21ïò 25ος ΠερίοδοςÄ Ã E Αρ. Φύλλου 80Ïêôþâñéïò Απρίλιος Μάϊος - Ιούνιος Τρίμηνη έκδοσηýêäïóç Στρωμνίτσης 25, 542 Τηλ.Ôçë , Fax: Τιμή Φύλλου 0,1 ευρώ Xñüíïò Áñ. Öýëëïõ 71 --ÍïÝìâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2005 Ôñßìçíç Ýêäïóç Óôñùìíßôóçò 25,48 542Θεσ/νίκη, 48 Èåó/íßêç, , Fax : ÔéìÞ Xñüíïò 22ïò Ðåñßïäïò Ðåñßïäïò Áñ. Öýëëïõ 74 Éïýëéïò - ÁýãïõóôïòÓåðôÝìâñéïò Ôñßìçíç Èåó/íßêç, Ôçë , Fax : ÔéìÞÖýëëïõ Öýëëïõ0,1 0,1åõñþ åõñþ http: http: http: ÔÏ ÍÅÏ Ä.Ó. ÔÏÕ Ì.Á.Ó. ÏÌÂÑÉÁÍÏÓ ËÉÃÁ ËÏÃÉÁ ÁÐÏ ÔÏÕ ÔÏ ÍÅÏ ÓÕËËÏÃÏÕ Ä.Ó. ÔÏÕ ÏÌÂÑÉÁÍÏÕ ÅÍÁ ÌÅÃÁËÏ ÅÕ ÁÑÉÓÔÙ ÓÔÁ ÌÅËÇ O ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ÐÅÔÑÏÊÅÑÁÓÙÍ Áðü ôï 1953 Ýôïò ßäñõóçò ôïõ óõëëüãïõ ìáò ôïõ «ÏÌÂÑÉÁÍÏÕ», ðçãþ åóüäùí õðïóôçñéêôýò ôçò ïíôüôçôáò ôïõ Þóáóôáí åóåßò, ïé ößëïé, ïé ðáôñéþôåò, ôá ìýëç ôïõ. ÓÊÁÑËÁÔÏÓ ÊÕÑÉÁÊÏÓ Ðñüåäñïò ¼ëáÔçë. áõôüïéê.: ôá ñüíéá ùñßò äéóôüóåôå, ùñßò ôï ðïëõóêåöôåßôå, Êéí ùñßò íïéþóåôå üôé óôåñåßôå êüôé ôïí åáõôü óáò, üëá áõôü ôá ñüíéá ÑÁËËÁÊÇÓ ÓÔÁÕÑÏÓ Áíôéðñüåäñïò ðñïóöýñáôå ðëçñþíïíôáò ôéò óõíäñïìýò óáò, áëëü üôáí ñåéüóôçêå Ïéê.: Êéí êüôé ôïôçë. äéáöïñåôéêü üëïé Þóáóôáí åäþ. Ôá ìýëç ÃÅÑÏÓÙÔÇÑÇ ÁÑÃÕÑÙ ÃåíéêÞ ÃñáììáôÝáò ôïõ óõëëüãïõ üëá áõôü ôá ñüíéá áíôéôùðßóôçêáí éóüîéá ùñßò Ý ïõí ôá åßñéóç äéáöïñåôéêþ. Ãé áõôü ôï äéïéêçôéêü óõìâïýëéï Ôçë. Ïéê.: Êéí. ëïéðüí ôïõ áðïöüóéóå, äþóåé óôá ìýëçôáìßáò ôïõ êüôé äéáöïñåôéêü êüôé Ïìâñéáíïý ÊÁÌÐÁÍÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ èá áíôáßøåé ôá ôüóá ñüíéá ðñïóöïñüò ôùí. Ôçë. Ïéê.:ìáò Êéí Ðñþôï ìýëçìá åßé ç Ýêäïóç ôáõôüôçôáò ìýëïõò èá äïèåß óå ÔÓÉÏÕÌÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ öïñïòü ïñåõôéêþí üëá ôá ìýëç ðñïóùðéêü, Þ èá áðïóôáëåß ôá õäñïìéêü, èá ãñüöåôáé ôï ïíïìáôåðþíõìï, ç çñïìçíßá Ýêäïóçò ôï ðáôñþíõìï ôïõ ìýëïõò. Ôçë. Ïéê.: Êéí Äåýôåñï ìýëçìá ôïõ óõëëüãïõ åßé ìðïñýóåé Ðïëéôéóôéêþí äþóåé åêôüò ôçò ÐÁÐÁÄÅËÇÓ ÁÑÉÓ öïñïò çèéêþò éêáíïðïßçóçò ôçí Ýêäïóç ôçò êüñôáò ìýëïõò ôçí áðïëáâþ Ôçë.Ïéê.: Êéí êüðïéùí Üëëùí ðñáãìüôùí üðùò: Πολλές ÌÝëïò á) ÏÖÑÁÃÊÏÕ óýëëïãïò èá Ýñèåé óå άνθρωποι óõìöùíßá äéüöïñåò åðé åéñþóåéò, φορές ÁÍÁÓÔÁÓÉÁ τόσο λίγοι είêéí êáôáóôþìáôá þóôå ôçí áãïñü ðñïúüíôùí ναι αρκετοί για να προσφέρουν τόσο πολ- ôçò åðé åßñçóçò ôçí åðßäåéîç ôçò ôáõôüôçôáò ìýëïõò èá äßíåôáé Ýêðôùóç áíüëïãá áõôþ λά σεý åé μιαóõìöùíçèåß. κοινωνία. Οπλισμένοι θάρρος, ÁÍÁÐËÇÑÙÌÁÔÉÊÁ ÌÅËÇ: â) Ï óýëëïãïò Ýñèåé óå ãéá óõìöùíßá èýáôñá, êéíçìáôïãñüöïõò ñïíéüèá óôáèìüò ôá ÐåôñïêÝñáóá. Éäñýåôáé ï «Ì.Á.Ó. Άφιξη Αναχώρηση åäþ ôçí åðßäåéîç ôçò êüñôáò ìýëïõò èá ðáñý åôáé áíüëïãç Ýêðôùóç ÏÌÂÑÉÁÍÏÓ ÐÅÔÑÏÊÅÑÁÓÙÍ» åíåñãü åõáéóèçôïðïéçìý óôéò ôùí åéóéôçñßùí. ãéá ôéìýò ôïí ôüðï ôïõò ìýëç óêïðü (óýìöù ôï Üñèñï 3 ôïõ ã) Ï óýëëïãïò èá Ýñèåé óå óõìöùíßá âéâëéïðùëåßá þóôå ôçí áãïñü êáôáóôáôéêïý) ôçí óùìáôéêþ, çèéêþ ðíåõìáôéêþ áíüðôõîç ôùí âéâëßùí äßíåôáé åäþ ç áíüëïãç Ýêðôùóç. ëþí áõôïý. ¼ëá áõôü ôá ñüíéá äñáóôçñéïðïéþèçêå åðéôõ þò ôüóï ÔÝëïò ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Ïìâñéáíïý èá êüíåé üôé åßé äõôüí óôáðïëéôéóôéêü óåáèëçôéêü ãéá ôçí óôá áíüðôõîç ãéá ìðïñýóåé üóï äþóåé üëï ôïí êüóìï ôïõðñïâïëþ áëëü êõñßùò ìýëç ôïõôïõ ôü. ôçí åõ áñßóôçóç ôï üôé ðñïóöýñïõí áíôáßâïíôáé. Èá ðñïóðáèþóåé Ôá ðñùôïðüñåò ôåëåõôáßá ñüíéá óõíýëåõóç óõëëüãïõ íýåò éäýåò çãåíéêþ èýóåé ôéò âüóåéò, ôéòôïõ õðïäïìýò ãéá ìéá ðñáãìáôïðïéåßôáé óôï óôï ùñéü ôü ôï ôýëïò åêäçëþóåùí, ü ôüëëáîç, ìéá ôüâáóç ìýëëïí üðùò ïñßæïõíôùí ïé ñïß. ãßíåôáé ï áðïëïãéóìüò ôïõ Ýôïõò, åêëýãåôáé ôï íýï äéïéêçôéêü óõìâïýëéï. Ùóôüóï ôá ôåëåõôáßá ñüíéá äéáðéóôþíåôáé áóßá Ýëëåéøç ðñïèõìßáò ôá ìýëç áëçöèåß ðñùôïâïõëßá ãéá ôç óõíý éóç ôïõ Ýñãïõ ôïõ óõëëüãïõ. Äéáðéóôþíïíôáò áõôýò ôéò óõíèþêåò Ðåôñïêåñáóéþôåò íýáò çëéêßáò áðïöáóßóá åíäéáöåñèïý åíåñãü ãéá ôï óýëëïãï ðñïóðáèþóïõ óõíå ßóïõ åðüîéá ôçí ðïñåßá ôùí ðñïçãïýíùí äéïéêçôéêþí óõìâïõëßùí, åëðßæïíôáò Ý ïõ ôçí áìýñéóôç óõìðáñüóôáóç, ôéò ðïëýôéò óõìâïõëýò ôçí ðåßñá ôùí ãáëýôåñùí. Ôá ìýëç ôïõ íýïõ äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ æçôïýí ôçí êáôáíüçóç ôùí óõã ùñéáíþí ãéá ðáñáëþøåéò ôõ üí ëüèç óôï íýï îåêßíçìá. ÁëëÜ ôçí óõìôï Þ óáò óå üëåò ôéò äñáóôçñéüôçôåò ôïõ óõëëüãïõ, ï ïðïßïò åõåëðéóôåß äñáóôçñéïðïéçèåß óå üëïõò ôïõò ôïßò ôïõ ðïëéôéóôéêïý áèëçôéêïý öüóìáôïò, åëðßæïõ Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ óõëëüãïõ öáóç ôïõ äçìéïýñãçóå ôá êáôáöýñïõ. Από υποδοχή Τιμίου Σταυρού. Οι επίσημοι προσκεκλημένοι μας εργατικότητα, το ράκι αγάπη για τον τόπο ς. ÌÁÍÄÙÍÁ ÅÉÑÇÍÇ Αυτό συμβαίνει στα Πετροκέρασα Ôçë.Ïéê.: Êéí ς ανθρώπους Πολιτιστικού ÖÑÁÃÊÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Êéí.Συλ ôç ïñùäßá ôïõ. Îåêßíçóå äåéëü-äåéëü ôá ðñþôá ôçò âþìáôá ðñéí Ý ìþ λόγουôóéãåñéäç τη νέα ς ÊÑÕÓÔÁËÅÍÉÁ Êéí.προ ο προσκλεκλημένος Ιάσων Κουκλιάτης. ðåñß ðüåé ðïëý êáëü. Ç óõìôï Þ ôùí ïñùäþí åßé åíôõðùóéáêþ, σπάθεια για επανέκδοση της εφηρίδας ÔÏ ÍÅÏ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÊÏÕÊËÉÁÔÇ ÓÅÌÅËÇ Êéí ãéá ôïκατάνυξη êáëýôåñï έγινε ôçí êáèïäþãçóç ôçò ìáýóôñïõ ìáò Με ιδιαίτερη ευλάβειαðñïóðáèïýí χριστιανική φέτος η υποδοχή Τιμίου ς. Êáôåñßò Óáìáíôïðïýëïõ. ÐñÝðåé ôïíéóèåß ç óçìáíôéêþ óõìâïëþ ôçò Σταυρού στο χωριό. Εύχομαι να συνεχίσουν ακόμα πιο δυóôçλαζάρου ðñïóðüèåéá áõôþ áöéëïêåñäþò ïñùäïýò ìáò στο ôéò Το γευμα Αγ. (18 Απριλίου), πλήθοςäéäüóêåé κόσμουóôïõò συγκεντρώθηκε νατοί γιατί χρειαζόμαστε προσπάθειες σαν ãíþóåéò ôçò ìïõóéêþò. ανανισμένο το Σύλλογό μας εξωκκλήσι Αγίου Μοδέσ υποδέχτηκε το τις δικές ς το λιγότερο που μποäåí ðáýåé üìùò ãéá ëåéôïõñãþóåé ìéá ïñùäßá óå óùóôü ðëáßóéá μέγιστο των ιερών μας Συμβόλων, τον Τίμιον Σταυρόν, συνοδευόνον απ τον σεπτόν ρού κάνου είς, είναι να είμαστε ¼ðùòνα åßé ãíùóôü ï Ïìâñéáíüò ï Ìïñöùôéêüò Áèëçôéêüò óôïí Ïìâñéáíü óôá åêüóôïôå ÄéïéêçôéêÜ ôïõ Óõìâïýëéá ôçí þèçóç ñåéüæïíôáé Üëëïé. μας Ιεράρχη, Μητροπολίτη κ. Νικόδημο, ς ευλαβέστας Αγιορείτες Πατέρες δίπλα ς. ðáôñéþôåò απ åíäéáöýñïíôáé ðáñáêïëïõèþóïõí ôá ìáèþìáôá Óýëëïãïò ôùí ÐåôñïêåñÜóùí, åäþ 53 ñüíéá ðñïóöýñåé óôá êïéíü ãéáößëïé êüíïõí ïôé ðñïáöýñá. της Μονής Ξηροποτάμου π. ïñùäßáò Παύλο Ζαχαρία. ôçò π. åíóùìáôùèïýí óôïõò Þäç õðüñ ïíôåò, áò äçëþóïõí «Συνέντευξη» στη ôïõ (Ακολουθεί ôü ìáò ï é ìüíï. Äßíåé óåσ.3) üëïõò ôïõò ðáôñéþôåò ößëïõò ÕðÜñ ïõí üìùò áñêåôü ìýëç ôïõ óõëëüãïõ äåí Ý ïõí Συνέχεια σ 6η σελίδα óõìôï Þ óôá ìýëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ. Ï óýëëïãïò ìáò ðüëé ðñùôïðüñïò, êïíôü óôéò åîåëßîåéò êïíôü óôéò ôç äýìç ôçí áéóéïäïîßá ãéá Ý êáëýôåñï áýñéï ôéò äéüöïñåò ôáêôïðïéþóåé ôéò óõíäñïìýò ôïõò, ü é ìüíï ôç öåôéíþ áëëü áíüãêåò ôçò åðï Þò ìáò. Ï Ïìâñéáíüò äçìéïýñãçóå ôìþìáôá åêìüèçóçò åêäçëþóåéò ðáñïõóéüæåé. Ôá ôåëåõôáßá ñüíéá ç ðáñïõóßá ôïõ ðåñáóìýíùí ñüíùí. ôçò ðëçñïöïñéêþò åêìüèçóçò ëåéôïõñãßáò ôùí Õðïëïãéóôþí ãéá ãüëïõò, óôá ðïëéôéóôéêü áíèñùðéóôéêüáëëü äñþ óçìáíôéêþ. áñ Üñéïõò ðñï ùñçìýíïõò ãéáåßé ðáéäéü. Ãé áõôü üóïé Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Ïìâñéáíïý åíäéáöýñïíôáé åìðëïõôßóïõí ôéò ðáñïõóßá ãíþóåéò ôïõò ìüèïõí åîýëéîç Ôá Ýóïäá ôïõãéá ôçí üëç ôïõ åßé ôïõòôçí ößëïõò ôïõ ðáñáêáëåß üëá ôïõ ôá ìýëç åíäéáöåñèïýí äçëþóïõí óõìôï Þ óôá ìýëç ôïõ (üôáí Äéïéêçôéêïý ôçò ôéòðëçñïöïñßáò äéüöïñåò áò äùñåýò, áðï ôéò åðé ïñçãþóåéò áõôýò ôáêôïðïéþóïõí ôéò óõíäñïìýò ïöåßëïõí. Óõìâïõëßïõ. Με σύμμαχο τονôá καλό ρό, Δ. Κουκλιάτης. õðüñ ïõí) ìýëç ôïõγιορτάστηκε ôéò óõíäñïìýò ôïõò äßíïõí φέτος στο χωριό μας, η γάλη εορτή Με ιδιαίτερο καμάρι ξεχωριστή λεβε Ευαγγελισμού της Θεοτόκου της ντιά, τα μικρά μας Πετροκερασιωτόπουλα ÔÌÇÌÁ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ H ÏÑÙÄÉÁ ÔÏÕ ÏÌÂÑÉÁÍÏÕ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου στο χωριό Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ÁËËÁÃÇ ÖÑÏÕÑÁÓ ôïõ Ïìâñéáíïý åý åôáé óå üëïõò Εθνικής μας Επετείου. απήγγειλανåðéôñïðþ. τα ποιηματάκια ς σ είσοδο ÁëëáãÞ öñïõñüò åß á ôçí 1ç Éáíïõáñßïõ 2006 óôçí ÅêêëçóéáóôéêÞ ôïõò ößëïõò ðáôñéþôåò êáëü ñéóôïýãåí åõôõ éóìýíïò Στο κάλεσμα Συλλόγου μας, πάρα Óôç èýóç ôù ôåóóüñùí ëáúêþí ëþí ðáñáéôþèçêáí äéïñßóôçêáí ôï Ηρώου, προκαλώντας το θαυμασμό ï íïýñãéïò ñüíïò. Óáò ðåñéìýíïõ óôá üìïñöá ÐåôñïêÝñáóá ãéáôïí ãéïñôüóïõ üëïé ìáæß ôç ãýííçóç ôïõ Èåáíèñþ áëëü ôçí áëëáãþ ìçôñïðïëéôéêü óõìâïýëéï ôýóóåñá íýá ìýëç ôá ïðïßá ìáæß éåñýá ìáò ê. πολλοί γονείς ανταποκρίθηκαν ήρθαν το αυθόρμητο χειροκρότημα των παρευρι ïñùäïß ìáò äñüóåé ôïõ íýïõ Ýôïõò. Óáò ðåñéìýíïõ ãéá ãåõôåßôå ôç öéëïîåíßá ôùí ïé êáôïßêùí ôùíåíðåôñïêåñüóùí. ñõóüóôïìï èá áðïôåëïýí ôï Åêêëçóéáóôéêü Óõìâïýëéï ôïõ É. Íáïý ìáò ãéá ôç στο χωριό μαζί τα παιδιά ς, που έδωäéåôßá Ýùò σκομένων. σαν τον καλύτερό ς εαυτό, τόσο Ôï áðåñ üíï Åêêëçóéáóôéêü Óõìâïýëéï ôçí ÊõñéáêÞ ôùí Το ñéóôïõãýííùí óôç πανηγυρικό της ημέραςç εκφώνησε η ταìáêñïêïðá ÔÑÁÐÅÆÁ ÁÃÁÐÇÓ Èåßá Ëåéôïõñãßá åõ áñßóôçóå ôïõò åíïñßôåò, åõ áñßóôçóå ôï παρουσία ςáðï áéñýôçóå σ εκκλησία, συνοδεύομίας Συλλόγου μας κ. Γιούλη Κουκλιάτη, Ìçôñïðïëßôç, ôïí éåñýá ôïõò éåñïøüëôåò ãéá ôç óõíåñãáóßá æþôçóå ôáðåéíü ÌåôÜ στο συμβόðáýóç ìéáò ñïíéüò ç ôñüðåæá áãüðçò Üñ éóå ðüëé ντας τη σημαία, όσο τις απαγγελίες οποία επικεντρώθηκε κυρίως óõãíþìç ãéá ôõ üí ëüèç ðáñáëåßøåéò ôïõ üëï ôïí η êüóìï. Óôïõò ôýóóåñéò ëåéôïõñãåß. Ìå öáóç ôïõ Ä.Ó. ôïõ óõëëüãïõ áëëü ôçí áìýñéóôç ς στο ïéηρώο, κατά ùñßò καθιερωμένη éåñïøüëôåò ïðïßïé áöéëïêåñäþò êáìéü áìïéâþ ðñïóöýñïõí ôéò õðçñåóßåò λαιο τιμής που υπέγραψαν τα παλικάρια âïþèåéá óõìðáñüóôáóç üëùí, ôï óõóóßôéï ðñüóöåñå ôüóá ñüíéá Êá ôïõò äþñéóåστεφάνων. óõìâïëéêü Ýí Áðüóôïëï åíþ óôïõò äõï ôáêôéêïýò éåñïøüëôåò κατάθεση ë χωριού μας, παίρνονταςïμέρος στο γάλο Ü Ïìâñéáíüò óôïõò õðåñþëéêåò ôïõ ùñéïý Üñ éóå ðüëé ôç ëåéôïõñãßá ò ïôïõ. Ýí ñõóü óôáõñü ùò áìíçóôéêü. ï ñéó í Στο μνηίο των Ηρώων κατέθεσαν εθνικό ξεσηκωμό (26-27/5/1821), τη φωáðü 2 Éáíïõáñßïõ 2006 óéôßæåé Ýîç óõã ùñéáíïýò ìáò. Óôï ôýëïò ôçò Èåßáò Ëåéôïõñãßáò äéáíåìþèçêå óôï åêêëçóßáóìá êáëáßóèçôï ìçý Ìáñßá ôï òèü ó é ï ý í ã ìáãåéñåýåé ìïéñüæåé ôï öáãçôü üóåò äõóêïëßåò áí õðüñ ïõí, στεφάνι ο Πρόεδρος Τοπικού μας õ öõëëüäéï ôïí Áðïëïãéóìüå ôïõ ôïõ áðåñ üíïõ Åêêëçóéáóôéêïý τισμένη καθοδήγηση φλογερού ιεράρχη ô Συλλόγου íí ñãïõ Η ταμίαςõ μας, ñüóôïõò áôï ïðïßïðåñßëçøç åßôå âñý åé åßôå éïíßæåé. Ôï öáãçôü Å ðñïóöýñåôå Ýîç ò Óõìâïõëßïõ, ôçíκ.ôåôñáåôßá äçìïóéåýïõ óôç 4ç Συμβουλίου Αθανάσιος Φράγκος ο ï Αρδαρίου Ιγνατίου. Ý κ. Γιούλη Κουκλιάτη, εκφωνεί Í óåëßäá. Ðåôñïêåñáóéþôåò åßé ðñïóåãìýíï, ðïëý êáëü Üñéóôá õëéêü. Συνέχεια σ 6η σελίδα Πρόεδρος Συλλόγου μας κ. Γεώργιος Ôï Ä.Ó. τον πανηγυρικό τηςóôç ημέρας ÓõíÝ åéá 11ç óåëßäá

2 σελίδα 2 KOINΩΝΙΚΑ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 1. Ο Σκαρλάτος Κυριάκος η σύζυγός Κατερίνα απέκτησαν αγόρι. 2. Η Άννα Αναγνώσ ο Νίκος Παπαδόπουλος απέκτησαν κορίτσι. 3. Ο Θανάσης Ζάχου (ομογενής μας σ Αυστραλία) απέκτησε δισέγγονο το όνομα Παύλος. Το Δ.Σ. εύχεται σς γονείς να καμαρώσουν υγιή γάλα τα παιδιά ς. ΓΑΜΟΙ 1. Κατερίνα Ζαχαροπούλου Γιάννης Παπαδόπουλος. 2. Η Αθανασία Κεχαγιά ο Δημήτρης Νταντούλας. Το Δ.Σ. εύχεται σς νεόνυμφους κάθε ευτυχία! ΚΗΔΕΙΕΣ 1. Θόδωρος Χατζηϊωάννογλου. 2. Δημήτριος (Τάκης) Θωμάς. 3. Ιωάννης Οικονόμου. Το Δ.Σ. εκφράζει τα συλλυπητήρια σε όλους ς συγγενείς των κεκοιμημένων. Συμπλήρωση των ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ γεγονότων 2010 Κατά αναγραφή των κοινωνικών γεγονότων χωριού μας κατά τα έτη , δεν συμπεριλάβα αρκετά γεγονότα (ευχάριστα δυσάρεστα), όπως στις: ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 1. Η Πασχαλία Μπίσκα ο Ιάσων Κουκλιάτης απέκτησαν αγόρι. 2. Η Έλσα Αννετούδη ο Τάσος Μαυρομανώλης απέκτησαν κορίτσι. 3. Η Αργυρώ Τσουκαλά ο Ηλίας Σαμαράς απέκτησαν κορίτσι. 4. Η Αργυρώ Πάνου ο Αργύρης Θεοδοσίου απέκτησαν κορίτσι. 5. Η Σοφία Θεοδοσιάδη ο Γιώργος Αναστασιάδης απέκτησαν κορίτσι. 6. Η Σόνια Ασλανίδου ο Μανώλης Μαλακούδης απέκτησαν κορίτσι. ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ Ì.Á.Ó. Ïìâñéáíüò Πετροκεράσων Θεσ/νίκης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ Τρίμηνη έκδοση Μ.Α.Σ. «ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ» ΕΔΡΑ: Στρωμνίτσης 25 Τηλ FAX: ΕΚΔΟΤΗΣ: ΚΟΥΚΛΙΑΤΗΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ενηρωτικό δελτίο για τη δράση Συλλόγου τα προβλήματα χωριού ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ύλης Σύνταξης Ο Πρόεδρος Μ.Α.Σ. «ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ» ΚΟΥΚΛΙΑΤΗΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τηλ Κιν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ «Ι. Αντωνιάδης Θ. Ψαρράς» Νέα Ραιδεστός Τηλ FAX ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ Τα γραφεία Συλλόγου μας στη Θεσσαλονίκη, Στρωμνίτσης 25, Τ.Κ Τηλ Fax: e.mail : com είναι ανοιχτά κάθε Δευτέρα 7 10 μ.μ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Αγροτεμάχιο 10 στρ. στη θέση Γεφύρια. Τηλ Αγροτεμάχιο 3 στρ. στη θέση Μακροκοπάνα. Τηλ Η Σοφία Περδίκη ο Θόδωρος Λ. Καρτσιώτης απέκτησαν αγόρι. 8. Η Αθηνά Πασχάλη ο Άκης Μουρμουρής απέκτησαν αγόρι. 9. Η Γιούλη Φινδάνη ο Ανέστης Ανετούδης απέκτησαν δίδυμα αγόρι- κορίτσι. ΚΗΔΕΙΕΣ 1. Γιώργος Περ. Μητράκος 2. Γιώργος Β. Μαλακούδης 3. Σπύρος Μαργαρίτης 4. Κώστας Παπαδόπουλος 5. Νικόλαος Σαμαντόπουλος 6. Μαρία Σαμαντοπούλου ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1. Κωτούδη Αναστασία, Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης. 2. Θωμάς Αθ. Αχιλλέας, Πολιτικών Έργων Υποδομής Τ. Ε. Ι. Θεσσαλονίκης. 3. Αναστασία Αργ. Κουμπουρέλου, Νηπιαγωγών Κομοής. Το Δ.Σ. εύχεται σε όλες όλους ς επιτυχόντες ΥΓΕΙΑ ΚΑΛΗ ΠΡΟΟΔΟ. ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗ ΜΑΣ Ο Ευάγγελος Κηπουρίδης το γένος Μήτσιου βγήκε 1 ος στον Πανελλήνιο διαγωνισμό Πληροφορικής 2 ος στο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής. Ο ταλαντούχος Βαγγέλης θα μας εκπροσωπήσει σ «Παγκόσμια Ολυμπιάδα Πληροφορικής» σ Ταϊλάνδη στο Βαλκανικό πρωτάθλημα Πληροφορικής «Βαλκανιάδα» στη Ρουμανία. Το Δ.Σ. τον συγχαίρει εύχεται πάντα ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ. Δωρεές εις μνήμην 1. Ο Σωτήρης Κατσιαμούρης έδωσε στο Σύλλογο 100,00, στη μνήμη της συζύγου Μαρίας. 2. Ο Θανάσης Οικονόμου έδωσε στον στο Σύλλογο 50,00 στη μνήμη μακαριστού Γιάννη Οικονόμου Στη μνήμη μακαριστού Δημήτρη (Τάκη) Θωμά έδωσαν στον στο Σύλλογο οι: α) Οι γονείς 150,00. β) Η Ελένη Μαυρίδου 50,00. γ) Ο Γιάννης Μαυρίδης 50,00. δ) Ο Μιχάλης Μαυρίδης 50,00. ε) Ο Γιώργος Φίλτσιος η Μαρία Φράγκου 50,00. ζ) Ο Δημήτρης Αρ. Φράγκος 50,00 Ευρώ. στ) Η οικογένεια Αναστασίας Φιγκιώρη 50,00 Γενικές Δωρεές 1. Ευχαριστού τον Σωτήρη Κατσιαμούρη που έδωσε στο Σύλλογο 100, 00 Ευρώ, για συντήρηση περιβάλλοντος χώρου εξωκκλησιού Αγίου Μοδέσ. Την υπόλοιπη δαπάνη κατέβαλε ο ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ. 2. Ευχαριστού ς καταστηματάρχες χωριού: Μπουγιάλα Μιχάλη, Βλάχο Μανόλη, Καμπανά Γιώργο Φιγκιώρη Θανάση, για προσφορά ς στη διοργάνωση της γιορτής Κερασιού. 3. Ευχαριστού επίσης τον νέο κάτοικο χωριού μας θερμό ΦΙΛΟ Συλλόγου Κώστα Γιοφτσίδη, για προσφορά προς τον ΟΜΒΡΙΑΝΟ (20) είκοσι (κοντομάνικα μπλουζάκια) για ομοιόμορφη εμφάνιση των παιδιών Δ.Σ. κατά τη διάρκεια των διάφορων εκδηλώσεων. Το Δ.Σ. εύχεται στον ίδιο σ οικογένεια να χαίρεται το όμορφο σπίτι που απέκτησε στο χωριό. ΑΝΤΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ (στον Γιάννη Οικονόμου) 9 Μαΐου Μαΐου 2011 Τότε ο Τάσος Τούσης, ο πρώτος νεκρός τις σφαίρες της εξουσίας, σ τεράστια διαδήλωση των απεργών της Θεσσαλονίκης! Τώρα ο Γιάννης μας της Ραβνιώτικης οικονομέικης οικογένειας, το αγλάισμα της καθηρινής βιοπάλης αγωνιστής, έφυγε για των Αγγέλων τη γειτονιά! Τότε το πολυβόλο Χάρου είχε στηθεί σ ταράτσα Ε Αστυν. Τμήματος. Τώρα το πολυβόλο ο επαίσχυντος το χε στήσει στις κορφές... Χορτιάτη Ομβριανού μας! Τότε η μητέρα Τάσου θρηνούσε μοιρολογούσε πάνω το σκοτωμένο σπλάχνο της που σε ξηλωμένη πόρτα περιπτέρου είχε τοποθετηθεί. Ο Γ. Ρίτσος έβουγγε στα πικραμένα χείλη της ς στίχους «Επιταφίου»: «Μέρα Μαγιού μου μίσεψε, μέρα Μαγιού σε χάνω... Γιέ μου, σπλάχνο των σπλάχνων μου καρδούλα της καρδιάς μου, πουλάκι της φτωχιάς αυλής, ανθέ της ερημιάς μου. Πως κλείσουν τα ματάκια σου, δε θωρείς που κλαίω δε σαλεύεις δε γρικάς τό που πικρά σου λέω;» Τώρα η μάνα σου αγαπημένε μας Γιάννη ποια λόγια άραγε σ Παραδείσου πόρτα σε υποδέχτηκε; Έντεκα χρόνια το δικό της φευγιό, τόσα της θείας σου της Φραξίας δύο μόλις απ θείου σου Στέργιου. Αλλά η γιαγιά σου Βασιλική, μαζί τον συνονόματο παππού σου θα ταν οπωσδήποτε εκεί! Πολλά χρόνια είχαν να σε δουν, η χαρά ς απροσμέτρητη! Πίσω όμως, Γιάννη, άφησες τη σύντροφό της ζωής σου τα αγγελούδια σας, τον αδερφό σου Ηλία τον γεννήτορά σου, τον (ξ)άδερφό μου Βασίλη. Αυτοί, Γιάννη, όλοι οι άλλοι της ευρύτερης Οικονομέικης οικογένειας, είμαστε συγκλονισμένοι απ το χαμό σου! Γιατί; Μα γιατί Γιάννη, το θάνατό μας τον ζουν πάντα οι άλλοι, οι δικοί μας, αυτοί που μένουν πίσω! Έτσι είναι όμως η μικρή ζωή μας! Πρόσρη είναι η νίκη μας, μάταιος ο αγώνας η θυσία! Στα χείλη μας μένει η γεύση της ματαιότητας. Συνειδητοποιού τη μοίρα μας υπομένου καρτερικά. Κι αυτό για να το αντέξεις, χρειάζεται κάτι πιο πέρα απελπισία: Ο απογνωσμένος ηρωισμός, η υπεραισιοδοξία της γνωσης! (...) «Αυτός είναι ο κόσμος γύρω μας, ο σκληρός ο αδιάφορος προς τη δυστυχία μικρόκοσμου» μας λέει ο Κ. Παλαμάς, (Άπαντα τ. 6 ος, σ. 218), «που είναι ο άνθρωπος. Όσο αν πονού κι αν θρηνού, τα πράγματα γύρω μας, δε φροντίζουν για τον πόνο το θρήνο μας. Η μήτηρ Φύσις στοργή καμιά δεν τρέφει προς το πιο χαριτωμένο της παιδί. Το γέννησε το παραπέταξε. Τραβάει το δρόμο της...» Αλλά ο Μπάυρον θα μας πει «Για ιδές παντοδύναμη τη Φύση. Όσο αν σε τριγυρίζουν, νεκρό, λυπημένοι μήτε η γη, μήτε ο ουρανός θα σε κλάψουν. Ένα σύγνεφο δε θα απλωθεί. Δε θα πέσει ένα φύλλο πιο πολύ, η αύρα δε θα στενάξει πιο λίγο...» Καλό σου ταξίδι Αγαπημένε μας Γιάννη! Θανάσης Οικονόμου

3 σελίδα 3 Συνέχεια 1η σελίδα «Με εφαρμογή νέου Καλλικρατικού Νόμου, ο πρώην Δήμος Λαγκαδά συνενώθηκε άλλους έξι πρώην Δήμους, αποτέλεσμα να γίνει ο τρίτος γαλύτερος σε έκταση πανελλαδικά. Τις δυσκολίες που έχει η διοίκηση ενός τέτοιου Δήμου, τεράστια έκταση αλλά γάλες διαφορές ως προς τα εδαφικά χαρακτηριστικά των χωριών που περιλαμβάνει, όχι μόνο τις γνωρίζα αλλά προβήκα στον απαραίτητο σχεδιασμό για ομαλή συνένωση αξιοποίησή ς. Η υπόσχεσή μας προεκλογικά ο στόχος μας σήρα, είναι η δημιουργία ίσων ευριών η ισόρροπη ανάπτυξη για όλους ς Δημότες, σε όλα τα χωριά εκτέλεση έργων υποδομής, διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, ενίσχυση προβολή των παραδοσιακών δρώνων της κάθε περιοχής. Φέτος, ο Δήμος μας σε συνεργασία τον Αυτοκινητιστικό Όμιλο Θεσσαλονίκης, διοργανώνει 15 η ανάβαση Ζαγκλιβερίου - Πετροκεράσων. Μία ανάβαση που αναβιώνει τά 17 ολόκληρα χρόνια, θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουλίου θα δώσει ζωή «κίνηση» σ περιοχή. Όσον αφορά ειδικότερα στα Πετροκέρασα, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σημαντικά έργα υποδομής έχουν τεθεί οι βάσεις για ποιοτική βελτίωση της καθηρινότητας των κατοίκων. Το προσωπικό της ΔΕΥΑ Λαγκαδά, υπό τις οδηγίες Προέδρου της κ. Τερζάκη, προχώρησε σε καθαρισμό της γεώτρησης, αντικατάσταση της αντλίας εγκατάσταση νούριου μοτέρ, αποτέλεσμα επαρκή υδροδότηση χωριού. Βελτιώθηκε επίσης, η ποιότητα νερού αντικατάσταση παλιού μηχανήματος χλωρίωσης τοποθέτηση νέου χλωριωτή. Έλεγχος της ποιότητας γίνεται σε εβδομαδιαία βάση, ενώ πραγματοποιήθηκε καθαρισμός δικτύου ταφοράς νερού ελεύθερη πηγή επεκτάθηκε το δίκτυο ύδρευσης, ώστε να καλύπτονται επαρκώς οι ανάγκες όλων των κατοίκων. Τέλος, επειδή τα Πετροκέρασα είναι ένα παραδοσιακό χωριό, εξαιρετικής ομορφιάς που παρουσιάζει γάλη επισκεψιμότητα, η νέα Διοίκηση προσανατολίζεται στον ορισμό ενός υπαλλήλου καθαριότητας μόνιμα σε καθηρινή βάση, ο οποίος θα επιλείται της καθαριότητας χώρου πρασίνου. Πρόθεσή μας είναι η προβολή της ομορφιάς των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των χωριών μας, η ανάπτυξη ς η στήριξη ενθάρρυνση όλων των προσπαθειών που κινούνται προς αυτή κατεύθυνση.» Χαιρετίζου ευχαριστού τον Δήμαρχό μας για «τα καλά λόγια» για Διοίκηση Συλλόγου μας για ομορφιά χωριού μας, για ό, τι έκανε ή προτίθεται να κάνει στο χωριό. Αντιλαμβανόμαστε το πλήθος το μέγεθος των προβλημάτων που έχει να αντιτωπίσει ο νέος Δήμος μας, αλλά παρακαλού, εάν είναι δυνατό, να έχου περισσότερες επαφές για πληρέστερη ενημέρωση προβολή των προβλημάτων χωριού, όπως για παράδειγμα το θέμα «της ταφοράς νερού ελεύθερη πηγή» ή γενικότερα η συζήτηση για προώθηση της «πρότασης των τεχνικων έργων» που συνέταξε για το 2011 το τοπικό μας Συμβούλιο. Με αφορμή πρόσφατη απογραφή πληθυσμού ΠΟΤΕ ΠΟΣΟ ΠΩΣ αγαπού το χωριό; Είναι γνωστό, ότι μια τις βασικότερες αιτίες, απ τις οποίες εξαρτάται η «Δύναμη» ενός τόπου, είναι πρώτα πρώτα ο αριθμός φυσικά η «ποιότητα» των κατοίκων. Όσο ωραίο αν είναι ένα μέρος, όσες πηγές δυνάως αν έχει (εκτός φλέβες χρυσού πετρελαίου), αν δεν έχει ανθρώπους, δεν μπορεί να αναπτυχθεί, κανένας δεν ασχολείται περιοχή αυτή. Αλλιώς βλέπουν (ενδιαφέρονται), μάλιστα οι Διοικούντες έναν τόπο, στον οποίο ζουν ψυχές διαφορετικά, όταν οι κάτοικοι οικισμού αυτού δεν ξεπερνούν ς Είναι ωραίο μέρος π.χ. το χωριό Πλατεία (πρώην Αϊναλί) πάνω το Ζαγκλιβέρι... Ποιος το υπολογίζει; Ποιος (κράτος ή Δήμος) θα το συμπεριλάβει, στα προγράμματά στα αναπτυξιακά σχέδια; Μας δόθηκε, το μήνα που πέρασε, η ευρία να... πού, ότι δεν είμαστε απλώς ένας οικισμός, ένας μαχαλάς. Τι κάνα; ΑΔΙΑΦΟΡΗΣΑ- ΜΕ, αντιδράσα,... βαρεθήκα να «πά μια βόλτα» στο χωριό μας να απογραφού εκεί. Έτσι αγαπού το χωριό; Υπάρχουν ασφαλώς οι ενστάσεις: «Πρέπει να καταγράφεται ο πραγματικός πληθυσμός ενός τόπου, γιατί έτσι επηρεάζονται τα λλοντικά έργα αυτού τόπου». Σωστό θα ήταν αυτό, αν ΠΡΑΓΜΑΤΙ μπορούσε να γίνει αυτό. Γίνεται; Είναι δυνατό; Είναι ο ίδιος πληθυσμός μια γαλούπολης κάθε μέρα; Είναι ο ίδιος πληθυσμός ενός παραθεριστικού μέρους ολόκληρο τον χρόνο; Είναι, θα είναι ο ίδιος πληθυσμός μιας περιοχής, π.χ. της Θεσ/ νίκης, (Ανατολικά ή Δυτικά), για τα επόνα δέκα χρόνια; Αφού λοιπόν, εκ των πραγμάτων, δεν μπορεί να γίνει αυτό, γι αυτό ο κάθε πολίτης (χρόνια τώρα) καταγράφεται εκεί που είναι δεμένος συναισθηματικά, βλέποντας ή ονειρευόνος το μέλλον αυτού τόπου. Αν λοιπόν αγαπού πραγματικά το χωριό μας, τι κάνου είς γι αυτό; Ο Σύλλογός μας, ο, προσπάθησε πολλές μέρες πριν απογραφή να μας ευαισθητοποιήσει. Με αλλεπάλληλες ανακοινώσεις προ- έτρεψε όλους όσους... βρήκε, να ενηρώσουν σχετικά ς δικούς ς. Δυστυχώς πολλοί απ ς μόνιμους κατοίκους χωριού αδιαφόρησαν τα.. παιδιά μας δεν το σκέφτηκαν! Και καλά αυτοί. Όμως όσοι συνειδητά είπαν... «δεν βαριέσαι, σιγά μην πάω στο χωριό», «σιγά να μην κάνω τέτοια... θυσία», αυτοί πράγματι, αγαπούν το χωριό; Για δέκα χρόνια το χωριό σημαδεύτηκε συμπεριφορά ς. Το ενδιαφέρον ς το βλέπου εξάλλου στο Σύλλογό μας! Έχου γράψει ότι ο μας δεν έχει άλλους πόρους εκτός ετήσια συνδρομή μας. ΠΟΣΟΙ κατέβαλαν; Και δεν είναι μόνον αυτοί, που δεν είχαν ευρία ως τώρα να δώσουν τη συνδρομή ς στα μέλη Δ.Σ. Είναι οι πολλοί, που (λάχιστον) αδιαφορούν!!! Θέλου να λειργεί ο Σύλλογός μας; Πώς θα τα καταφέρει, όταν μόνον η έκδοση η κυκλοφορία της εφηρίδας μας κοστίζει πάνω 1500 Ευρώ; Πώς θα δώσου κουράγιο στα νέα παιδιά, που θα ήθελαν να ασχοληθούν τη Διοίκηση Συλλόγου, αν βλέπουν τέτοια αδιαφορία απ ς γαλύτερους; Τα είπα αυτά ευρία Αποκριάτικου χορού στη Θεσ/ νίκη, τα γράψα σ εφηρίδα μας (βλ. το «Μικρό παράπονο»). Τα είπαν οι προηγούνες Διοικήσεις, Ποιό είναι το αποτέλεσμα; Ας μην σταματού μόνον στις... αγαθές προθέσεις μας σ... κριτική μας!! Τα παιδιά, που ασχολούνται τη Διοίκηση Συλλόγου, ούτε... πληρώνονται, ούτε έχουν κανενός άλλου είδους αμοιβή. Αφιερώνουν ώρες το χρόνο, χάνουν πολλά βραδινά πολλές μέρες, μόνο μόνο γιατί ΑΓΑΠΟΥΝ το Σύλλογο. Δεν είναι κρίμα να τα απογοητεύου; Μακάρι να είναι οι γραμμές αυτές, οι τελευταίες το ίδιο... παράπονο! Αγαπού τον ΣΥΛΛΟΓΟ, αγαπού το χωριό μας; Ας το... αποδείξου τη συμπεριφορά μας όχι μόνον τα λόγια τις «προθέσεις» μας. Το Δ.Σ. Από τοπική μας εκκλησία Προφήτη Ηλία πήρα τις παρακάτω ανακοινώσεις: Α. Τριετές πρόγραμμα Έργων Εργασιών Βασική προϋπόθεση κατασκευής επιτυχίας ενός έργου, (όπως σε όλους ς τοίς της ζωής), είναι ο σωστός, έγρος λετημένος προγραμματισμός. Το αυτό φυσικά ισχύει στο χώρο της τοπικής μας εκκλησίας αυτό έκαναν ΟΛΑ τα προηγούνα Εκκλ. Συμβούλια που υπηρέτησαν το ναό μας. Έτσι επίκληση πρώτα απ όλα της Θείας Βοήθειας προστασία της Εφόρου ναού μας, της Παναγίας τις μαχαιριές πολιούχου μας Προφήτη Ηλία, εφ όσον εξοικονομηθούν τα χρήματα, που θα προέλθουν αποκλειστικά ευσεβείς χορηγούς, προγραμματίστηκαν οι παρακάτω δραστηριότητες, (χωρίς αξιολογική προτεραιότητα σειρά). 1. Διορθωτική επέμβαση στον ηλεκτροφωτισμό Ιερού Βήματος κυρίως ναού. (έγινε) 2. Αγορά νέων μανουαλίων, δίπλα στα κεντρικά εικονοστάσια. 3. Κατασκευή ειδικής ράμπας (όπως στο Λαογραφικό μας Μουσείο) απ Ανατολική πλευρά προαυλίου, για διευκόλυνση εισόδου ανθρώπων ειδικές ανάγκες. 4. Πλακόστρωση αύλιου χώρου ναού τη Δυτική πλευρά αυτού. 5. Ανακαίνιση αναπαλαίωση Ιερού Παρεκκλησίου των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. 6. Συντήρηση κικλιδωμάτων εξωκκλησίου Αγ. Μόδεσ ( ανέλαβε αποπεράτωσε ο Σύλλογός μας). 7. Ευπρεπισμός επισκευή της περίφραξης της παιδικής χαράς στο εξωκκλήσι Αγίου Χριστοφόρου. 8. Ανακατασκευή δαπέδου ( ειδικά πλακίδια) στον χώρο Νάρθηκα. 9. Τιμητική ΑΝΑΔΕΙΞΗ της θαυμαργού εικόνας της Παναγίας τέμπλου. (Προσθήκη κονδυλών ειδικών κουρτινών). 10. Υδροχρωματισμός ολοκλήρου Ναού. Παρακαλούνται όσοι ς ενορίτες μας επιθυμούν να βοηθήσουν σ πραγματοποίηση των παραπάνω εργασιών, να απευθύνονται στα μέλη Εκκλ. Συμβουλίου. Σε όλους θα δίδεται ειδική δειξη για Εφορεία. Β. Ενοικίαση Εκκλησιαστικού Καφενείου Με το τέλος 2011 λήγει η θητεία εκμίσθωσης εκκλησιαστικού καφενείου σ κεντρική πλατεία χωριού.. Η πλειοδοτική δημοπρασία για τη νέα ενοικίαση θα γίνει το Σάββατο 23 Ιουλίου. Όσοι ενδιαφέρονται, παρακαλούνται να συναντήσουν τα μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, προκειμένου να γνωρίσουν ς όρους εκμίσθωσης καφενείου. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο. Τηλεφωνικός Κατάλογος Δημ. Ενότητας ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ Ζαγκλιβέρι / FAX / /

4 σελίδα 4 Ο ερευνητής συγγραφέας κ. Δημ. Κύρου εξ Αρναίας, παλιός καλός φίλος χωριού, μας έστειλε το παρακάτω άρθρο, καρπό της διαχρονικής, ιστορικής έρευνάς ( έγγραφο που συντάχθηκε στα Πετροκέρασα): Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΙΜΝΙΟΥ ΤΗΣ ΣΤΑ 1935 (Πληροφορίες ανέκδοτο Έγγραφο Αρχείου της Ι. Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος) Του κ. Δημητρίου Κύρου, Θεολόγου Φιλολόγου Το 1923 ο επίσκοπος Ιερισσού Αγίου Όρους Σωκράτης ορίσθηκε τοποτηρητής της χηρεύουσας επισκοπής Αρδαρίου Γαλατίστης. Το 1924 οι Επισκοπές Αρδαρίου Γαλατίστης, Ιερισσού Αγίου Όρους, Εγκύκλιο Οικουνικού Πατριαρχείου προβιβάσθηκαν σε Μητροπόλεις, αλλά καταργητέες, δηλ. οριζόταν ότι θα καταργηθούν, όταν θα λείψει ο Επίσκοπος προαγόνος ή παραιτούνος ή πεθαίνοντας. Το 1924 στη Μητρόπολη Αρδαρίου εκλέχθηκε Μητροπολίτης ο αρχιμανδρίτης Καλλίνικος Κρεατσούλης, ο οποίος αρχιεράτευσε μέχρι το 1934, οπότε παραιτήθηκε λόγω ασθενείας. Τον Φεβρουάριο 1935 η επισκοπική Σύνοδος της Θεσσαλονίκης ανέθεσε στον Μητροπολίτη Ιερισσού Αγίου Όρους Σωκράτη, προσωρινή διαποίμανση της Μητροπόλεως Αρδαρίου, οποία ποίμανε μέχρι τον Ιανουάριο 1937, διότι λίγο πριν (τον Νοέμβριο 1936) ενέργειες Μητροπολίτη Κασσανδρείας Ειρηναίου, η Μητρόπολη Αρδαρίου σύμφωνα εγκύκλιο Πατριαρχείου 1924 καταργήθηκε μοιράσθηκε στις Μητροπόλεις Θεσσαλονίκης Κασσανδρείας, ανάλογα πολιτειακή εξάρτηση κάθε χωριού, φαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, οποία (φαση) δεν ήταν σύμφωνος ο Μητροπολίτης Ιερισσού Σωκράτης. Κατά το διάστημα της προσωρινής διαποίμανσης της Μητρόπολης Αρδαρίου τον Μητροπολίτη Ιερισσού, οι κάτοικοι των δύο Μητροπόλεων ζήτησαν αναφορά ς σ Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος σ Ιερά Σύνοδο Οικουνικού Πατριαρχείου να έχουν, αν όχι ξεχωριστή Μητρόπολη, λάχιστον (οι δύο ενωμένες) μία μόνιμη Μητρόπολη της οποίας ο επίσκοπος, να μπορεί να επισκέπτεται τα χωριά ς λάχιστον μία φορά το χρόνο 1. Στο πλαίσιο αυτής της κινητοποίησης των κατοίκων στις 20 Μαΐου (πριν 76 χρόνια), οι Κοινότητες Πετροκεράσων, Λειβαδίου, Περιστεράς, Νέας Απολλωνίας, Μαραθούσας Μελισσουργού 3 οι Εκκλησιαστικές Επιτροπές των Ναών ς 4 έστειλαν προς Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος επιστολή - αναφορά 5, που συντάχτηκε στα Πετροκέρασα, σ οποία αναφέρουν τα εξής: «Προς Σεβασμίαν Ιεράν Σύνοδον Εκκλησίας Ελλάδος Πολύ στενοχωρούθα, διότι, καταργηθείσης της επαρχίας ημών, θα διανεμηθούν τα χωρία μας εις τας γειτονικάς Μητροπόλεις. Συνηθισμένοι να έχων ίδιον αρχιερέα επισκεπτόνον ημάς συχνάκις, μας κακοφαίνεται, ότι θα χάσων τον αρχιερέα μας. Επειδή αι γειτονικαί Μητροπόλεις είναι πολύ γάλαι, δεν θα έχη ρόν ο Μητροπολίτης να μας επισκέπτεται λάχιστον μίαν φοράν το έτος. Διά ταύτα ερχόθα να παρακαλέσων Ιεράν Σύνοδον να μη καταργηθή η Μητρόπολις ημών, αν τούτο είναι αδύνατον, λάχιστον να ενωθή η Μητρόπολις ημών, η Αρδαρίου, τά της Μητροπόλεως Ιερισσού να αποτελέσουν αι δύο μίαν επαρχίαν μόνιμον ενορίας υπέρ τας 50, διά να μη στερηθών αρχιερέως, όστις να δύναται να μας επισκέπτεται λάχιστον άπαξ ές. Η Μητρόπολις αύτη θα έχη δύο έδρας θα φέρη το όνομα Αρδαρίου Ιερισσού. Η παρουσία ενός αρχιερέως, λάχιστον, αντί των δύο εις περιφέρειαν ημών, εκτεταμένην εις βόρειον Χαλκιδικήν, είναι αναγκαία, διότι ήρχισαν να διαδίδωνται εις ημάς αι αντιθρησκευτικαί αντεθνι διδασκαλίαι έχον ανάγκην ποιμένος, ίνα μας φυλάττη οδηγή. Μετά προσήκοντος σεβασμού Εν Πετροκεράσοις τη 20/5/1935 Ο Πρόεδρος της Κοινότητος (Τ.Σ.) Κ. Κατσαμούρης 6 Η Εκκλησ. Επιτροπή 7 Αθανάσιος Κουκλιάτης Σακελλάριος 8 Γεώργιος Γρηγορούδης 9 (Τ.Σ) Απόστολος Κωτινούδης 10 Θεόδωρος Καρτσιώτης 11». Η επιστολή-αναφορά, η οποία δεν έχει αριθμό Πρωτοκόλλου χαρτοσημαίνεται δύο χαρτόσημα, ένα Δημοσίου των 3 δραχμών ένα Ταίου Ασφαλίσεως Κληρικών των 5 δραχμών, «ελήφθη» σ Ι. Σύνοδο στις 8 Ιουλίου 1935 πρωτοκολλήθηκε αρ. Πρωτ Στις 2 Σεπτεμβρίου 1935 διαβάσθηκε σε συνεδρίασή της στο σχετικό Πρακτικό (αρ. 49) αναγράφονται τα εξής: «Ανεγνώσθη η υπ αριθμ. Πρ ε.έ. αναφορά διαφόρων Κοινοτήτων Εκκλησ. Επιτροπών, δι ης παρακαλούσιν, όπως, δι ούς αναφέρουσιν λόγους, μη καταργηθή η Ιερά αυτών Μητρόπολις Αρδαρίου, ή, εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, λάχιστον ενωθή η Ι. Μητρόπολις Αρδαρίου τά της Ι. Μητροπόλεως Ιερισσού αποτελεσθή ούτω μία Μητρόπολις, ήτις θα έχη δύο έδρας θα φέρη τον τίτλον Αρδαρίου Ιερισσού. 1 Βλ. ενδεικτικά: Απ. Γλαβίνα, Οι Αρχιερείς της επισκοπής Αρδαρίου, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ Κ (1980) 6, Δημ. Θ. Κύρου, α ) 140 χρόνια τη γέννησή. Η ζωή το έργο Μητροπολίτη Ιερισσού, Αγίου Όρους Αρδαρίου Σωκράτη Σταυρίδη ( ), ΑΡΝΑΙΑ, τχ. 71 (2006), σ. 18, β ) Τα «Χρονικά Ναού Αγίου Στεφάνου Λιαριγκόβης (Αρναίας) Μητροπολίτη Ιερισσού, Αγίου Όρους Αρδαρίου Σωκράτη( ), ΑΡΝΑΙΑ, τχ. 79 (2008), σ. 4, γ ) Το Αρχείο Εγγράφων της Μητροπόλεως Ιερισσού, Αγίου Όρους Αρδαρίου ( ), ΑΡΝΑΙΑ, τχ. 84 (2009), σ. 6, δ ) Νεώτερες συμπληρωματικές πληροφορίες για τη ζωή τη δράση Μητροπολίτη Ιερισσού, Αγίου Όρους Αρδαρίου Σωκράτη Ιστορία της Μητροπόλεως (Από το Αρχείο Εγγράφων της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου τηε Εκκλησίας της Ελλάδος , ΑΡΝΑΙΑ, τχ. 89 (2010), σ Το έγγραφο υπογράφηκε στις Κοινότητα Πετροκεράσων, ενώ τις άλλες Κοινότητες Εκκλησιαστικές Επιτροπές των Ναών ς υπογράφηκε στο διάστημα τις 21/ 5 έως τις , κατά το οποίο περιφερόταν κατά τόπους για υπογραφή. 3 Το Έγγραφο υπογράφουν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων το σφραγίζουν υπηρεσιακή στρογγυλή σφραγίδα. Η σφραγίδα της Κοινότητας Πετροκεράσων (διαμ. 3,6 εκ.) κυκλικά έχει το λογότυπο: «ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ» στο κέντρο έχει το λογότυπο: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ». (Λόγω τοπικού χαρακτήρα της εφηρίδας δεν γίνεται αναφορά στις σφραγίδες των άλλων κοινοτήτων). 4 Το Έγγραφο υπογράφουν όλα τα μέλη των Εκκλησιαστικών Επιτροπῶν το σφραγίζουν υπηρεσιακή στρογγυλή σφραγίδα. Η σφραγίδα της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Ναού των Πετροκεράσων (διαμ. 3,7 εκ.) κυκλικά έχει το λογότυπο: «ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ» στο κέντρο έχει παράσταση Σταυρού. ( Για παράλειψη αναφοράς στις άλλες σφραγίδες βλέπε τη σημ. αρ. 3). 5 Μία πρώτη περιληπτική παρουσία εγγράφου βλέπε: Δημ. Θ. Κύρου, Νεώτερες συμπληρωματικές πληροφορίες, ό.π., τχ. 90 (2011), σελ Ο Κων. Κατσαμούρης χρημάτισε Πρόεδρος τις έως τις τις έως τις Μέλος Κοινοτικού Συμβουλίου τις έως , τις έως τις έως τις (Βλ., Μιχ. Καρτσιώτη, ό.π., σ. σ ). 7 Άσκησε τα καθήκοντα της μέχρι τις Ήταν πενταλής εκλεγμένη ς ενορίτες. (Βλέπε, Δημ. Κύρου, Η εκλογή των Ενοριακών Επιτροπών, εφημ. Ο «ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ», φ. 48/ Ιούν.-Αύγ. 1996). Από ς υπογράφοντες απουσιάζει ο Αστ. Γεωργ. Λέκκας, ο οποίος τις αντικαταστάθηκε τον Αθ. Σαμάνη. (Βλ., Γ. Δ. Κουκλιάτη, Ο Ιερός Ναός Προφήτη Ηλία Πετροκεράσων Θεσσαλονίκης ( ) τα ξωκκλήσια χωριού, Θεσσαλονίκη 2010, σελ. 127). 8 Υπηρέτησε ως Εφημέριος στον Ι. Ναό Προφ. Ηλία τις 11 Ιουνίου 1917 μέχρι τις Είχε το εκκλησιαστικό οφίκιο Σακελλαρίου. Βλ., Γ. Δ. Κουκλιάτη, ό.π., σελ Γιός Αθανασίου Πρόεδρος (Διευθύνων) της Επιτροπής. Ξαναχρημάτισε μέλος της Εκκλ. Επιτροπής τις έως τις (Βλ., Γ. Δ. Κουκλιάτη, ό.π., σελ. 127). 10 Χρημάτισε Κοινοτικός Σύμβουλος τις έως τις τις έως τις (Βλ., Μιχ. Θεμ. Καρτσιώτη, ό.π., σελ ). 11Γιός Μιχαήλ (Βλ. Γ. Δ. Κουκλιάτη, ό.π., σελ. 127 Σημ. 393). Το Πανηγύρι Προφήτη Ηλία Στις 20 Ιουλίου (ημέρα Τετάρτη) η τοπική μας εκκλησία πανηγυρίζει. Μετά Αρχιερατική Θεία Λειργία Λιτανεία των Αγίων εικόνων, θα ακολουθήσουν το καθιερωμένο κουρμπάνι-η κοινή συνεστίαση- διασκέδαση σ κεντρική πλατεία μας. Η επιτροπή της πανήγυρης που φέτος απαρτίζουν οι: 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 2. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 3. ΒΑΒΔΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 4. ΔΟΥΜΠΙΩΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΥΡΜΩ 5. ΛΕΪΝΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ 6. ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΦΙΑ 7. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΗ 8. ΣΟΦΙΔΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑ 9. ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΤΑΣΟΥΛΑ 10. ΤΣΙΡΟΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙΤΗ 11. ΤΣΙΦΤΕΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΦΙΑ το πανηγύρι 1991 μας υπόσχεται ότι τα φαγητά θα είναι νοστιμότατα ΟΛΑ θα είναι όμορφα ωραία. Να είμαστε ΟΛΟΙ εκεί. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Εσύ έδωσες συνδρομή σου; Στο τρίμηνο αυτό έδωσαν: Φράγκου Γ. Αθανάσιος Κωτούδης Ν. Ιωάννης Γιοφτσίδης Κώστας Φιγκιώρης Ι. Αθανάσιος Μαλακούδη Αλέκα Αννετούδης Δ. Αριστείδης Λέκκας Αριστείδης Μουτζίκος Αστ. Αθανάσιος Νικολαΐδης Ανέστης Τζοάννου Σοφία Τζοάννου Δημήτριος Φράγκου Ν. Αθανάσιος Λέκκας Μ. Στέλιος Μουτζίκος Εμμ. Αθανάσιος Κωτινούδης Κώστας Σοφιδιώτης Παρασκευάς Γεροσωτήρη Αργυρώ Κατσούδας Άρης Κατσούδα Αναστασία Κουκλατζής Γεώργιος Λεϊνούδης Μιχαήλ Αναγνώσ Β. Γεώργιος Μήλιος Χρήστος. Δημητρακάς Νικόλαος Λέκκα Σοφία Ψωμάς Νίκος (Λεϊνούδη Μαρία) Γεροσωτήρη Μαρία Μουτζίκος Εμμ. Μιχάλης Κυριαζής Νίκος Η συνδρομή μας είναι το ΜΟΝΟ έσοδο Μ.Α.Σ.

5 σελίδα 5 Ïìâñéáíüò Με πολύ ράκι ιδιαίτερη ευλάβεια στόλισαν φέτος τον Επιτάφιο της εκκλησίας μας, το βράδυ της Μεγ. Πέμπτης, οι γυναίκες χωριού. Ôçò íò áôæçäçìçôñßïõ Ως το ξημέρωμα, σαν άλλες μυροφόρες, στόλιζαν, έψαλαν, προσεύχονταν! Είναι μια ευσεβής συνήθεια, που επαναλαμβάνουν αυθόρμητα κάθε χρόνο οι ίδιες (σχεδόν) γυναίκες, ίδια Áäçìïóßåõóç áðï ôïí Éáôñéêü Êüóìï αγάπη ίδια ευλάβεια. Ïé ðåñéóóüôåñïé ìáò áíõðïìïíïýí ãéá ôéò ãéïñôýò ôùí Να χουν τη χάρη Εσταυρωμένου Αναστάντος Κυρίου μας. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, ñéóôïõãýííùí ðñïóìïíïýí áñü åíèïõóéáóìü ôéò ìýñåò ιδιαίτερα τις ευχαριστεί εύχεται να είναι γερές χρόνου. áõôýò. ÕðÜñ åé üìùò Ý ãüëï ðïóïóôü áíèñþðùí ãé Óåëßäá 6 Ç ÌÅËÁà ÏËÉÁ ÔÙÍ ÃÉÏÑÔÙÍ áõôïýò ïé ãéïñôýò åñìçíåýïíôáé ì Ýí áñíçôéêü ôñüðï ôéò Έλαβαν κατά αλφαβητική σειρά: ôáõôßæïõí μέρος ìéá ðåñßïäï Üã ïõò óõ íü èëßøçò. Ôï öáéíüíï áõôü ðáñáôçñåßôáé ïíïìüæåôáé «ëáã ïëßá ôùí ãéïñôþí» Αννετούδη Αναστασία Μανδώνα Ελένη åßé ìéá ìïñöþ åðï éáêþò äõóèõìßáò áñáêôçñßæåôáé ôéò Βλάχου Μαρία Πάνου Νίτσα ðáñáêüôù åíäåßîåéò: Βλάχου Σοφία Παπαδάκη Αθανασία áìçëþ äéüèåóç Βαμβατήρα Ιωάννα Σκαρλά Μαρία áìçëþ Άννα åíåñãçôéêüôçôá Þ êüðùóç Καμπανά Φιγκιώρη Ελένη Õøçëü Üã ïò Κουκλιάτη Ευαγγελία Φιγκιώρη Έφη íôïíï Μαρία åêíåõñéóìü Þ åðéèåôéêüôçôá Κωτούδη Φιγκιώρη Νικολέτα Øõ ïóùìáôéêü óõìðôþìáôá (ð.. ðïíïêýöáëïò) Λειβαδιώτη Δήμητρα Φράγκου Γιάννα ÐñïâëÞìáôá ýðíïõ ÐñïâëÞìáôá (áíïñåîßá Þ το õðåñöáãßá) Σχετικό ιδιαίτεραüñåîçò αναλυτικό είναι παρακάτω ρεπορτάζ που συνέταξε ο συμπατριώτης μας Θεοδόσης Θεοδοσιάδης, Φιλόλογος καθηγη ÌåéùìÝíç éêáíüôçôá óôéò äéåñãáóßåò ôçò óêýøçò Þ óôç τής πρώην Πρόεδρος Συλλόγου μας. óõãêýíôñùóç ÌåéùìÝíï åíäéáöýñïí óôéò äñáóôçñéüôçôåò óõíäýïíôáé åõ áñßóôçóç ìéêñü ñïíéêü äéüóôçìá στο Ýíôïíç áíçóõ ßá ßíïõí üëïé ÊÜðïéåò ôéò åíäåßîåéò åìöáíßæïíôáé óå äéüöïñåò ïìüäåò ΤοáõôÝò κείνο αυτό γράφτηκε για κείνους που δεν óå μπόρεσαν να γιορτάσουν το Πάσχα χωριό ëõôá åõ áñéóôçìýíïé. áíèñþðùí, óõãêåêñéìý ôçí ðåñßïäï ôùí ãéïñôþí ãéá Εφέτος, για πρώτη φορά, ο νεοε- στό τσάι οι πατέρες προτίμησαν λίγες να ενισχύσουν ς ολιγάριθμους θέλει να ίνει σ ακολουθία της Ç êëéóç ôï óõíçèéóìýíï ðñüãñáììá äéáôñïöþò ýðíïõ äéáöïñåôéêïýò ëüãïõò. ÓõíçèÝóôåñáελιές óå áíèñþò äåíμάλιστα, Ý ïõí ψωμί. Σχολίασαν κλεγείς Δήμαρχος Λαγκαδά το Δηχορούς των παιδιών που έψαλαν τα ανάστασης, να φύγει»δεν μου άρεäñáóôçñéüôçôáò óå ïñéóìýíïõò σαν. áíèñþò âéþíåôáé óáí êüðïéï óýíôñïöï, äåí Ý ïõí êüðïéï ïéêïãåíåéáêü ðåñéâüëëïí μοτικό Συμβούλιο τίμησε πα- ταξύ σοβαρού αστείου, το λι- εγκώμια. Τότε αναβίωσαν Κανένας δεν συμφωνεί ìéá οι παλιές áã ïãü äõóüñåóôç åìðåéñßá. ìïéñáóôïýí ôéò ãéïñôýò, óå õðåñþëéêåò áëëü ó áõôïýò ρουσία το κορυφαίο θρησκευ- γοστό αριθμό των παρευρισκομένων αναμνήσεις μέσα μου. Ήταν η επο- αταξία που επικρατεί τά τελεôé που ìðïñïý êüíïõ ãéá ìçí ëáã ïëþóïõ ôéò είναι ãéïñôýò; ðñïûðþñ å ðáñáãüíôùí. τη áéôéïëïãéêþí γάλη ηλικία μας. Βέβαια δεν χή τικό γεγονόςìéá τηςäõóèõìßá. άφιξης Ëüãù Τιμίουðïéêßëùí τή της ανάστασης η οποία απαο τότε καλός μας δάσκαλος êëåéäß ìáò áíïßîåé ãéá âãïý áõôüí ôïí αποφύöáýëï Ôï âáóéêü ãéá ôçíέφερε ýðáñîç ëáã ïëßáò ôùí ãéïñôþí åßé ότι η νέα γενιά είναι τελείως Σταυρού στοáßôéï χωριό. Μας ακό-ôçòαγνοούν ράδεκτη πρέπει να Ι.Ôï Κυβερνήτης èá τη δασκάλα Μ. Καδιαφορετική ς νέους των αλêýêëï åßé áãíùñßóïõ ðïéïé ôïõò ðáñáðüíù μηáã ïãü τη φιλαρμονική Δήμου η ïðïßá γου κάθε τρόπο. ðáñüãïíôåò Αλλά καôá åñåèßóìáôá ôá Ýñ åôáé áíôéìýôùðïò ï λαφάτη προσπαθούσαν να ζωντανέγενιών. ðåñéðôþóåéò «Οι ψυχές ς εί- åíåñãïðïéïýí οποία μαζί μια ομάδαáõôþ κορα- λοτινών δεναποδέχεται ακραίες θέσεις óå ìáò ôç ëáã ïëßá áíôéôùðßóïõ ôá ψουν το χωριό παρατάσσοντας ς νένας ïñãáíéóìüò ôçíμικρή ðåñßïäï óå ïñéóìýíåò äåí σίδων, πουáíôåðåîýëèåé. ήταν ντυμένες Μακε- ναι κυριολεκτικά φαρμακωμένες óõéóèþìáôá στον ιερό χώρο της δυο χορούς των Üã ïõò σχολιαρόπαιδων ôñïðïðïéþíôáò èëßøçò ôï εκκλησίας. óêåðôéêü Είς ìáò, ìðïñåß ίσωςüã ïõò περιμένουν να èýôïíôáò δονικές στολές, συνόδεψαν πο- απελπισία ο πρώτος ξελαρυγγιζόταν να φα- Πάτερ μου έτσι συνηθίσα να γιορñåáëéóôéêïýò για óôü ïõò. Óôçí ðåñßïäï ôùí ñéóôïõãýííùí ðáñüãïíôåò ξανανοίξει ο Χριστός ς κλει- νεί μπή τον άγιο Μόδεστο ως ðßåóç εκ- ς τάζουôéò το Πάσχα ãé είναι γεγονός καλύτερος το δεύτερο. Óôü ïò èá ðñýðåé åßé áñïý ãéïñôýò áõôü äçìéïõñãïýí óõéóèçìáôéêþ åßé: κλησία χωριού. Για όλα αυτά τον στούς ουρανούς να επαναφέρει ότι η πολυκοσμία σε μια μικρή εκκληη γάλη μέρα της Ανάστασης, ìðïñïý æþóïõ ü é ãé áõôü éäáíéêü èá èýëá Ïéêïíïìéêïß ðáñüãïíôåò ευχαριστού ελπίζου στο εγ- τις ψυχές ς στη θέση που είχαν έφτασε. Τα σάνυχτα Μ. Σαββά- σία οδηγεί σε ανφευκτη φασαæþóïõ. Áò ãßíåé ìéá ðñïóðüèåéá âãüëïõ ôçí êüèå ãéïñôéíþ ÏéêïíïìéêÞ åðéâüñõíóç, äõóêïëßá áíôåðåîýëèïõ óôéò πριν ς προσβάλλει η αφηνιασμέγύς μέλλον να δού κι άλλες παρό η προσέλευση των πιστών σ ρία.. Ωστόσο, ο βασικός στόχος μας ôï êáëýôåñï äõôü. Ç áñü ôùí ãéïñôþí êñýâåôáé óôçí ïéêïíïìéêýò áðáéôþóåéò ôùí ãéïñôþí ôùí êïéíùíéêþí μοιες ή δυναμικότερες πρωτοβουλί- νη λογική σκληρότητα ρού óôéãìþ εκκλησία ήταν αθρόα. Με το «Δεύτε είναι να ενισχύσου το θρησκευτιåõ áñßóôçóç áðïëáýóåùí ï êáèýò ìðïñåß õðï ñåþóåùí. μας» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά λάβετε φως»ìéêñþí ες. κόóôéãìþí συναίσθημα τις καθηριπαρατηρήθηκε ο γνω- ðñïóðáèþóåé âéþóåé áíåîüñôçôá ôïõò øõ ïêïéíùíéêïýò, Ç åìðïñåõìáôïðïßçóç ãéïñôþí áóêåß óôïõò êáôáëùôýò, ο Κ.ðßåóç Τσιρόπουλος. Σ τελετή ιδιαίτερηôùí αίσθηση νές ήπιες νουθεσίες να το βελτιώσουστός συνωστισμός για το άναμμα της ïñãáíéêïýò ðáñüãïíôåò. Åßé óçìáíôéêü δυσαρέ ôïí Το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας ïéêïíïìéêïýò äçìéïõñãþíôáò åóöáëìýíåò áíüãêåò ãéá ðñïúüíôá õðüó ïíôáé προκάλεσε η περιεκτική επί να μην δημιουργού λαμπάδας. Ο λόγος ιερέα είναι ρη ομιλία Ιάσονα Κουκλιάτη που ήμασταν μόνοι μας. Ο κόσμος λιγο- ôñüðï ìáò äßíïõ áîßá σκειες óôá ðñüãìáôá ü é ãé áõôü οι οποίες απομακρύνουν τον åõ Üñéóôåò áîý áóôåò óôéãìýò. σαφής:óêýøçò «Δεύτε λάβετε φως» όχι χάρισε ιδιαίτερο τόνο στη γιορτή. Τα στός, ο απέριττος στολισμός της εκ- åßé κόσμο áëëü υποχρέωση (ως χριþ λάβετε èá èýëá åßé áíôéêåéíéêü, ãé áõôü èá «Δεύτε ( βενζίνη) φως». Ïñãáíéêïß ðáñüãïíôåò κλησίας το θαμπό φωτισμό υπόλοιπα είναι γνωστά Üã ïò, τις προη-åêíåõñéóìüò στιανοί) ακρόδεν θα έχει γαλύτερη ή περισσότεìðïñïýóáí óçìáßíïõí óõéóèçìáôéêü ãéá εκκλησιασμού. ìáò ôïõòοι äéêïýò ÓùìáôéêÞ êïýñáóç, ðñïêýðôåé üôáí δηïé κατανυκτική αγιο- ìáò γούνες χρονιές. ρη χάρη εκείνος που θα ανάψει πρώ- τητες οι απειλές δεν οδηγούν πουáíèñþò. õðï ñåþóåéò ïé ðñïåôïéìáóßåò ãéáμιουργούσε ôéò ãéïñôýòμια ãßíïíôáé âåâéáóìý Ο εορτασμός φετινού Πάσχα (2011) στο χωριό Δυστυχώς η κακορία δεν επέ- ρείτικη ατμόσφαιρα που σου θύμι- τος τη λαμπάδα τον ιερέα. θενά. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνούτρεψε προσέλευση κόσμου ζε τον παλιό καλό ρό. Ίδια μά- Αυτές οι συνήθειες είναι πια ξεπερα- τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο πάη οποία σηιωτέον άλλες χρονιές λιστα πιο συγκινητική ήταν η αίσθη- σμένες. Η συγκινητική στιγμή σης Ελλάδος Χριστόδουλο, ο οποίος ÔÁÂÅÑÍÁ - ØÇÓÔÁÑÉÁ ήταν αθρόα. Όμως επόνη ημέ- ση που ένιωθες τη Μεγάλη Τρίτη. Ο «Χριστός ανέστη» πλησιάζει. Η ώρα απευθύνθηκε στη νεολαία μας τα ρα, Κυριακή των Βαϊων η εικόνα άλ- ψάλτης μας Θανάσης Φράγκος έδω- είναι 12 ακριβώς. Ακούγονται «σας πάω - ταôý σκουλαmåôáöïñýò - ÌåôáêïìÞóåéò Ðáíôüò κωδω- λόγια: για ν αποδώ- Óôáìáôßïõ λαξε τελείως παρά τη συνεχιζό- σε ό,τι καλύτερο είχε Ìé Üëçò νοκρουσίες, πέφν βαρελότα ρίκια ελάτε σ εκκλησία». Η απήνη κακορία η προσέλευση των σει περισσή ζωντάνια το τροπάρι βεγγαλικά αλλά κανένας δεν περιμέ- (åíôüò χηση των λόγων είχε ευρύτατη ÓÔÇÍ ÐËÁÔÅÉÁ & åêôüò ðüëåùò) το πέτυχε. Τη Με- νει, όπως τόσα χρόνια ευλάβεια αποδοχή στις τάξεις ς. προσκυνητών ήταν αισθητά γαλύ- της ΚασσιανήςÎÕËÏÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ - ÄÅÍÄÑÏÊÁÔÏÉÊÉÅÓ τερη. Εντυπωσιακή ήταν η ευρεία γάλη Πέμπτη οι αυτοδίδακτοι ψάλτες περιμένα, να ακούσου το ÐÁËËÁÓ Τη δεύτερη μέρα Πάσχα αποãåùñãéïó ÄÉÁÌÏÑÖÙÓÇ ÙÑÙÍ Ìé. Áè. ÌãéÜëáò παρουσία των μικροπωλητών που γέ- μας διατήρησαν επιβαλλόνη στόμα ιερέα «το Χριστός ανέστη» δείξα πόσο σεβόμαστε αγαπάêéí.: καλό. Γιατί; μισαν κυριολεκτικά τον κεντρικό δρό- ατμόσφαιρα σε βαθμό αρκετά Εκκλησία. έδειξαν οι σαραη βιασύνη η επιπολαιότητα ÔÇË Ïéêßáò:Το Ôçë.: μο χωριού τον Άγιο Μόδεστο Αλλά εκείνο που ξεπέρασε τις προσ- μας είναι ασυγχώρητες. Έσβησε η σε- ντάρηδες που κρατούσαν τις γάως (πρώην) ταβέρνα Πολυ- δοκίες μας ήταν το ράκι η πα- μνότητα η σοβαρότητα που άλλες λες εικόνες στη Λιτανεία τα δεκαρά κι έδωσαν ένα χαρούνο χρώ- ραδειγματική προσπάθεια των γυναι- φορές μας διέκρινε. οχτώ παιδάκια, πέντε μέχρι δώãõéêåßá - áíäñéêü åóþñïõ á κών χωριού οι οποίες πάσχισαν μα στον περιβάλλοντα χώρο. Και ενώ τέλειωσε η τελετή της δεκα χρονών, που κρατούσαν τις μι ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ Τη Μεγάλη Δευτέρα, πριν να κρατήσουν όλες ς τις δυνά- Ανάστασης όλοι μπήκα στο ναό κρές εικόνες. Είναι βαθιές οι ρίζες της αναχώρηση Τιμίου Σταυρού για ις το έθιμο της περιφοράς επι- να ασπαστού εικόνα της Ανά- θρησκευτικότητας των κατοίκων ÅÉÄÇ ÖÁÍÏÐÏÉÚÁÓ το Άγιο Όρος, δεξιωθήκα στο ενο- ταφίου εντός ναού. Και η συμ- στασης Κυρίου μας, όπως τόσα χωριού μας, ας προσέξου, να ÈÙÌÁÓ ριακό κέντρο χωριού ς συνο- τοχή ς δεν σταμάτησε εδώ. Συνε- χρόνια συνηθίσα να κάνου, η ει- μην κλονίσου ÈÁÍÁÓÇÓ δούς αγιορείτες πατέρες. Η λιτότη- χίστηκε όλη ημέρα της Μ. Παρα- κόνα δεν υπήρχε. Άκουσα πως Ας είμαστε γεροί χρόνου να σκευής το στολισμό επιταφίου τα η Êïëïêïôñþíç απλότητα ς ήταν εκπληξαναγιορτάσου ευλάβεια τάξη, πήρε ο ιερέας στο Άγιο Βήμα. Η πρά12 ( íôé Óôñ. Ð. ÌåëÜ) μα- 70 κτική. Ανάσα στα τόσα εδέσματα κορυφώθηκε το βράδυ Êïìíçíþí όπως το απαιτεί η κορυφαία γιορτή της ξη αυτή η ανακοίνωση ιε(ðåæüäñïìïò) Ôçë.: Èåó/íßêç που ς προσφέρθηκαν το ζε- ζική προσέλευση ς προκειμένου ρέα που ακολούθησε ότι «όποιος δεν χριστιανοσύνης, το Πάσχα. ÌÉ ÁËÇÓ WOODWORKERS ÎÕËÅÉÁ ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÂÁËËÉÁÍÏÓ Îõëåßá åóùô. åîùô. þñùí Åðåíäýóåéò Êïëþíåò - Îõëåßá óêåðþò - Êïñíßæåò ÌðáóêéÜ ÅñãïóôÜóéï - ÁðïèÞêç:Êáëï þñé Èåó/íßêçò Ôçë.: Ï ÃÉÙÑÃÏÓ TÓÅÑÉÓ ÑÏÊ CHERRIES ROCK ALL DAY CAFE BAR Õðåýèõíïò: Öéãêéþñçò ÈáíÜóçò ôçë: ÐåôñïêÝñáóá

6 σελίδα 6 Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου στο χωριό O ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Άφιξη - Αναχώρηση Συνέχεια 1η σελίδα Συνέχεια 1η σελίδα Στις σφοδρές συμπλοκές, αρχικά στη θέση «Αγκαθιές», (πέντε χιλιότρα περίπου πάνω το Ζαγκλιβέρι το Αδάμ) ο ηρωικός οπλαρχηγός Ρήγας, της οικογένειας Λαμπούδη οκτακόσια παλικάρια τα Ραβνά, αντιστάθηκαν σθεναρά στις πολυάριθς ρκικές δυνάις, προκαλώντας σημαντικές απώλειες σς Οθωμανούς. Όμως, τά τον βαρύτατο τραυματισμό αρχηγού, οι υπερασπιστές τόπου μας συμπτύχτηκαν οχυρώθηκαν στη θέση «Ψηλή Ράχη» συνέχισαν ηρωικά τον αγώνα ς. Δυστυχώς όμως, μόλις ο καπετάν Ρήγας εξέπνευσε ( τότε μέχρι σήρα η θέση αυτή ονομάζεται «στ Ρήγα τ Λακκούδα»), έπεσε το ηθικό των επαναστατών, το αίμα των οποίων κατηφόρισε σαν ποτάμι στις πλαγιές της «Βούης». Μια φοβερή σφαγή άρχισε τότε για όλα τα γυναικόπαιδα που δεν πρόλαβαν να φύγουν το χωριό. Τα πάντα στο χωριό καταστράφηκαν. Οι θέσεις «Παζάρι», «Φκαρίκια» κ.ά. έγιναν ο τάφος εκατοντάδων ανήμπορων συγχωριανών μας που δεν κατάφεραν να ξεφύγουν το μαχαίρι βάρβαρου κατακτητή. Ανάσά ς η νεαρή ηρωίδα Άννα (Αννούδα), που προτίμησε να πέσει στο ομώνυμο πηγάδι χωριού να πνιγεί, αλλά η τραγική Ραβνιώτισσα Μπέτα (Ελισάβετ), κόρη ιερέα χωριού Αστερίου (παπαστέργιου), που οδηγήθηκε στα χαρέμια Μπέη της Καβάλας προτίμησε τον προσωπικό της αφανισμό, προκειμένου να αποφευχθεί νέα σφαγή στο χωριό (σ περίπτωση που προσπαθούσε να αποδράσει, όπως παρακινούσε ο τραγικός πατέρας της). Η προφορική παράδοση σώζει τις φοβερές εκείνες μέρες της σφαγής, ιδιαίτερα στη θέση που σήρα βρίσκεται το Ηρώον (στήθηκε το 1963) που τότε ήταν το «Παζάρι» το υπόστεγο το πηγάδι, που γέμισε το αίμα των γερόντων ανήμπορων συμπατριωτών μας. Θύμα της καταστροφής η μόλις τότε εγνιασθείσα νέα εκκλησία χωριού μας, όπως καταγράφεται (1924) σε ειδική πινακίδα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της ιστορικής θαυμαργής εικόνας της Παναγίας της Οδηγήτριας τέμπλου της εκκλησίας μας, διασώζοντας παράλληλα το ιστορικό της θαυμαργικής διάσωσής της καταστροφική μανία των Τούρκων. Οι ηρωικοί μας πρόγονοι, θυσιάστηκαν για ιερή ιδέα της ελευθερίας. Γι αυτό ς θυμόμαστε, ς μνημονεύου πάντα ς ευγνωμονού. Γιούλη Κουκλιάτη Σ εξέδρα υποδοχής ανέβηκαν, ταξύ των άλλων επισήμων, ο νέος Δήμαρχός μας κ. Γιάννης Αναστασιάδης, συνοδευόνος Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου πλειάδα άλλων Δημ. Συμβούλων, ο οποίος μάλιστα για πρώτη φορά παραβρίσκονταν στο Ιερό μας Έθιμο της Υποδοχής. Εκ μέρους της τοπικής Κοινότητας, ς ευχαριστηριακούς λόγους προς όλους όσους συνέβαλαν φέτος σ επανάληψη Ιερού Εθίμου, αλλά σε όσους τίμησαν παρουσία ς, το γάλο για το χωριό μας, γεγονός της αφίξεως Τιμίου Σταυρού, εκφώνησε ο καθηγητής της Δ/θμιας Εκπ/σης κ. Ιάσων Κουκλιάτης. Ο ομιλητής εξέφρασε άριστα όχι μόνο τα συναισθήματα χωριού της ευγνωμοσύνης των συγχωριανών, αλλά επανέλαβε περιληπτικά (για ς πολυπληθείς προσκυνητές) το ιστορικό της αρχής Εθίμου, για το οποίο μάλιστα παρουσίασε νεότερα στοιχεία που αναφέρονταν τόσο στη χρονολογία της πρώτης άφιξης Τιμίου Σταυρού στο χωριό ( ), όσο σς πραγματικούς λόγους αιτία της αφίξεως αυτής. Στη συνέχεια σχηματίστηκε γαλειώδης πομπή της οποίας επικεφαλής ήταν η φιλαρμονική Δήμου μας Λαγκαδά, ακολουθούνη τον ιερό κλήρο, ς Επισήμους χιλιάδες πιστών. Τρεις ώρες κράτησε το προσκύνημα Τιμίου Σταυρού, μέσα στο ναό μας, το οποίο συνεχίστηκε καθ όλη τη διάρκεια της Κυριακής των Βαΐων. Εφτά χιλιάδες, περίπου, ήταν οι πιστοί που έφθασαν στο χωριό απ τα γύρω χωριά κυρίως τη Θεσσαλονίκη. Τη Μεγάλη Δευτέρα, τά τη Θεία Λειργία των Προηγιασμένων Δώρων, αναχώρησε ο Τίμιος Σταυρός για το Άγιο Όρος. Μακάρι να αξιωθού χρόνου να έχου τη Χάρη Του. Η κορυφή της πομπής το Τ. Σταυρού Η καθιερωμένη φωτογραφία πριν αναχώρηση Τιμίου Σταυρού ι: τ ό ε τ ε ρ έ Ξ Παιδί τηλεόραση Η παραμονή μπροστά σ τηλεόραση δημιουργεί προβλήματα λόγου, προσοχής συγκέντρωσης στον άνθρωπο, αλλά κυρίως στα παιδιά. Η επί ώρες ανοιχτή τηλεόραση σε ένα σπίτι, μπροστά στα μωρά, κάνει κακό σ ανάπτυξη εγκεφάλου των γλωσσικών ικανοτήτων ς, επειδή ιώνει τον αριθμό των λέξεων που τα παιδιά ακούνε λένε, σύμφωνα επιστημονική έρευνα Έλληνα ερευνητή Χριστάκη σ Αρική. Όταν το παιδί ακούει τηλεόραση οι λέξεις των ενηλίκων σχεδόν εξαφανίζονται πλήρως. Επίσης οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι όσο περισσότερο χρόνο σπαταλούν τα παιδιά ηλικίας ενός μέχρι τριών ετών για να βλέπουν τηλεόραση, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι πιθανότητες για να παρουσιάσουν αργότερα, όταν θα είναι επτά ετών, προβλήματα προσοχής συγκέντρωσης. Η παρακολούθηση της τηλεόρασης μικρά παιδιά, συμβάλλει στη γένεση συνδρόμου της υπερκινητικότητας, της επιθετικότητας της ελλειματικής προσοχής. Η τελευταία συνοδεύεται ιωμένη δυνατότητα συγκέντρωσης, δυσκολίες σ οργάνωση παρορμητική συμπεριφορά. Έχοντας υπ όψη τα δεδομένα αυτά οι επιστήμονες συστήνουν τα παιδιά κάτω των 3 ετών να μην παρακολουθούν καθόλου τηλεόραση.

7 σελίδα 7 Η οικονομική κρίση Οι «συγκρίσεις», η αγανάκτηση η διοσύνη. Ο εθελοντισμός (ελεύθερη προσφορά υπηρεσίας, χωρίς αντάλλαγμα) ήταν πάντοτε μέσα στο D.N.A. των Πετροκερασιωτών. Τουλάχιστον τις αρχές 20ου αι., όπως διαβάζου στα κοινοτικά Αρχεία, τα περισσότερα έργα χωριού (ύδρευση αποχέτευση διαμόρφωση δρόμων γήπεδα κοινοτικά κτίσματα καθαρισμός ευπρεπισμός εξωκκλησιών κ. ά.) έγιναν ς γονείς ς παππούδες μας εθελοντική εργασία. Στο κάλεσμα για το καλό χωριού μας έτρεχαν ΟΛΟΙ. Δεν είχε μπει ακόμη το «μικρόβιο» ατομικισμού «τι νοιάζει». Αγαπούσαν πραγματικά το χωριό, ενδιαφέρονταν γι αυτό, έτρεχαν γι αυτό. Θεωρούσαν τιμή ς να προσφέρουν. Ένιωθαν χαρά όταν έδιναν Έγραφε ο μακαριστός μπάρμπα Γιώργος Καμπανάς (βλ. Μ. Καρτσιώτη, Τα Πετροκέρασα, τ. Γ σ. 96) «Η προσωπική εργασία δεν ήταν αναγκαστική, αλλά ηθελημένη προσφέρονταν χαρά αγάπη Κάθε πρωί τις τσάπες τα φτυάρια (ξεκινούσαν για τα κοινοτικά έργα) χωρίς να υπολογίσουν πόσες ώρες θα δουλέψουν. Κάθε παράκληση ήταν στον καθένα ς διαταγή». Σήρα, δυστυχώς, οι νέοι μας «μορφώθηκαν» στις πόλεις μας. Η πρώτη απάντηση σε κάθε κάλεσμα είναι : «Πόσα θα οικονομήσω;» ή «Ας τα κάνουν οι άλλοι». Ευτυχώς υπάρχουν ακόμη οι παππούδες χωριού. «Να πά ρε Πρόεδρε», «Να το κάνου είς». Πόσο πραγματικά ωραία νιώθεις όταν οι γύρω σου σε αντιτωπίζουν σαν αδελφό! Δύσκολοι «οι ροί» σήρα. Ακόμη η πατροπαράδοτη καθαριότητα χωριού «αρρώστησε». Δεν υπάρχουν χρήματα για ειδικούς υπαλλήλους, δεν μπορεί ο Δήμος να «καλύψει» όλα τα προβλήματα χωριού Υπάρχουν όμως οι ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ Στο κάλεσμα Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας έσπευσαν πάλι προχθές Ιουνίου να βοηθήσουν. Καθάρισαν τα χόρτα «είσοδο» χωριού, έκοψαν τα «λαίμαργα» τις ρίζες των φλαμουργιών, μάζεψαν όλα τα σκουπίδια. Τι κι αν απεργούν τα μηχανήματα; Ο Μανόλης ο Θανάσης Ανδρεανούδης, ο Χρήστος Λειβαδίτης, ο Μιχάλης Γ. Καρτσιώτης, ο Δημήτρης (Τάκης) Μπάτσαρης, ο Νίκος Κ. Φράγκου τα κατάφεραν μια χαρά. Μπράβο παππούδες, μακάρι να σας μοιάσουν τα εγγόνια σας. Και ευρία. Ας προσέξου λίγο περισσότερο καθαριότητα χωριού μας. Δεν πειράζει να σκουπίσου μόνοι μας το δρόμο που περνάει μπροστά πόρτα μας. Ας μην πετά τσιγάρα ή χαρτάκια. Η καθαριότητα ήταν πάντα το «σήμα χωριού». «Α τα Πετροκέρασα είσαι; Από κείνο το καθαρό χωριό»; Αυτό ακούγα μέχρι τώρα ς κατοίκους των γύρω χωριών της Θεσσαλονίκης. Ας μη χαθεί αυτή η ωραία εικόνα χωριού μας. Γ.Δ.Κ. ΟΜΒΡΙΑΝΙΑ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Παιδικό θα είναι φέτος το πρόγραμμα των Ομβριανίων. Εάν εξαιρέσου έκθεση γκλίτσας, οι άλλες εκδηλώσεις αφορούν τα παιδιά. Κι αυτό είναι φυσικό, γιατί τα παιδιά είναι που ιδιαίτερα τιμούν το χωριό μας το καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν θα έχου: Στις 7 Αυγούσ - 15 Αυγούσ, ο θα φιλοξενήσει στον εκθεσιακό χώρο έκθεση γκλίτσας τον φίλο χωριού, Γεωπόνο Γιώργο Παπαδόπουλο. Στις 13 Αυγούσ διοργανώνονται τον Ομβριανό αγώνες στίβου για παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών (τρέξιμο, αγώνας αντοχής Μαραθώνιος ( πλατεία Αγ. Μόδεστο πλατεία), ποδηλατοδρομία, πηδήματα φωτιάς κ. ά. Στις 14 Αυγούσ διοργανώνεται διαγωνισμός ζωγραφικής για όλα τα παιδιά χωριού, όπου θα βραβευτούν κάθε κατηγορία οι τρεις πρώτοι διαγωνισμού. Καλού όλους ς συμπατριώτες ς φίλους χωριού να λάβουν μέρος στις εκδηλώσεις Συλλόγου μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο Γράφει ο Ευθύμης Τσιγερίδης ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ Δύσκολες οι μέρες που περνάει η χώρα μας. Σκοτεινό στενάχωρο το τούνελ στο οποίο εισέρχεται ο λαός μας απεγνωσμένη η προσπάθεια που κάνει, να δει κάπου στο βάθος, κάποια αχτίδα φωτός. Μάταιη η προσπάθεια. Η μόνη ελπίδα είναι να συνηθίσει το μάτι, να βλέπει στο σκοτάδι. Δεν περνούν βέβαια όλοι οι άνθρωποι ίδια ένταση τις δυσκολίες που προέκυψαν οικονομική κρίση. Άλλοι δυσκολεύονται λιγότερο, άλλοι περισσότερο, άλλοι φορτώθηκαν το σταυρό ς ανεβαίνουν τον δικό ς Γολγοθά αλλοίμονο, για κάποιους, η σταύρωση θα είναι ανφευκτη. Το να δουλεύεις να σου έχουν κόψει μέρος το μισθό σου, σε πονάει, αλλά δεν είναι καταστροφή. Το να έχεις συνηθίσει σε μια άνετη διαβίωση να σε υποχρεώνουν να κόψεις κάποιες τις προηγούνες ανέσεις σου, φυσικά δεν σε ευχαριστεί. Όταν όμως έχεις να θρέψεις οικογένεια, όταν πρέπει να γαλώσεις παιδιά, να τα στείλεις στο σχολείο, να ς εξασφαλίσεις τα στοιχειώδη τα οποία μέχρι σήρα τα κατάφερνες τη σκληρή έστω δουλειά σου ξαφνικά σε σταματάει ο εργοδότης σου τη δουλειά ή απολύεσαι επειδή έκλεισε η επιχείρηση που δούλευες, τότε τα πράγματα γίνονται μαύρα επικίνδυνα. Ο άνθρωπος σε τέτοιες συνθήκες χάνει εμπιστοσύνη στον εαυτό, χάνει αυτοεκτίμησή, πέφτει σε λαγχολία αδρανοποιείται. Διάβασα μια επιστολή κάποιον 45άρη, ο οποίος έχασε τη δουλειά οποία συντηρούσε οικογένειά. Εγραφε: «.Τελευταία αντιτωπίζω τόσα οικονομικά προβλήματα που φοβάμαι για το χειρότερο. Θα χάσω όσα έχτιζα τόσα χρόνια, θα τιναχτούν όλα στον αέρα. Δεν μπορώ να αντέξω πια πίεση τα χρέη. Θέλω να δώσω ένα τέλος να ξεφύγω όλα αυτά» Πολλοί έχασαν τα σπίτια ς αδυναμία να εξοφλήσουν το δάνειο που πήραν κάποια Τράπεζα. Και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό. Στις δύσκολες αυτές συνθήκες, κυρίως σ αυτούς που ζουν εντονότερα το πρόβλημα της οικονομικής κρίσης, οι ψυχολόγοι συνιστούν τη «σύγκριση». Η ευτυχία η δυστυχία, όπως ο πλούτος η φτώχεια είναι έννοιες σχετικές. Υπάρχουν περιοχές της Γης όπου το να έχει κάποιος ένα γάιδαρο ή μια κατσίκα, θεωρείται πλούσιος. Από άλλη, υπάρχουν άνθρωποι άπληστοι που θεωρούν φτωχό τον εαυτό ς γιατί ο διπλανός ς έχει πολυτελέστερη βίλα, γαλύτερη πισίνα, ακριβότερο αυτοκίνητο. Τη φτώχεια δεν τράει το αν έχει τα απαραίτητα να κάνει μια άνετη ζωή, αλλά το αν ο άλλος έχει περισσότερα πλούτη τον ίδιο. Τότε θεωρεί τον εαυτό «φτωχό». Δεν αντιλαμβάνεται ότι φτωχά είναι τα μυαλά. Σ περίοδο της Γερμανικής κατοχής, το να εξασφαλίσεις μια καραβάνα φαγητό για να μη πεθάνεις πείνα, θεωρούνταν ότι είσαι τυχερός. Επομένως μια μικρή διέξοδος στο προσωρινό ελπίζου αδιέξοδο, είναι να σκέφτεται ο καθένας που τα βγάζει δύσκολα, ότι κάποιος άλλος έχει σοβαρότερο πρόβλημα, περνάει γαλύτερες δυσκολίες. Ο Αρικανός Συγγραφέας DALE CARNEGY αναφέρει για κάποιο παιδί το οποίο έκλαιγε συχνά γιατι δεν είχε παπούτσια. Μέχρι, που συνάντησε κάποιον, που δεν είχε πόδια. Η λύπη έγινε αυτόματα χαρά, γιατί ο μικρός είχε λάχιστον τα πόδια. Γιατί κατάλαβε ότι κάποιο πρόβλημα είναι μικρότερο εκείνο που έχει ίσως κάποιος άλλος. Το χειρότερο βέβαια είναι ότι, οι δυσκολίες τις οποίες ζει σήρα ο Έλληνας δεν οφείλονται σε μια φυσική καταστροφή, σε κάποιο ανφευκτο ατύχημα ( το οποίο τώρα, «ο Θεός να μας φυλάει»), οφείλονται σε ανθρώπινα λάθη. Άλλο είναι δηλαδή να πέσει κάποιο αεροπλάνο επειδή έπαθε μηχανική βλάβη άλλο επειδή ο πιλότος που τα έπινε προηγούνα, αποκοιμήθηκε στο πηδάλιο αεροσκάφους. Και ενώ ο κανόνας είναι να πληρώνει αυτός, που κάνει το λάθος, σ περίπτωσή μας, πληρώνουν - κάποιοι πολύ βαριά- εκείνοι, που δεν έφταιξαν σε τίποτε. Η διοσύνη, η κοινή λογική, ο απλός κόσμος ζητάει να βγουν επί τέλους τη φυλακή όσοι βρίσκονται εκεί επειδή δεν μπόρεσαν να πληρώσουν ένα δάνειο που πήραν ή δεν είχαν τα λίγα χρήματα να εξαγοράσουν μια ποινή ή επειδή έκλεψαν μια κατσίκα να μπούν επί τέλους στη θέση ς, εκείνοι που αφού ρήμαξαν τον τόπο αφού ρούφηξαν απληστία τον ιδρώτα ροκαματιάρη αφού κατέκλεψαν Ελλάδα, σ συνέχεια έκαναν «κατσίκα».

8 σελίδα 8 Πενήντα εννέα συγχωριανοί μας, ηλικία οκτώ έως ογδόντα οκτώ ετών, πήραν μέρος σ ηρήσια εκδρομή που οργάνωσε ο Σύλλογός μας το Σάββατο 14 Μαΐου. Η ημέρα ήταν ηλιόλουστη το κέφι όλων εκδηλώθηκε αμέσως αναχώρηση απ το χωριό, το όμορφο λεωφορείο που μας διέθεσε το ταξιδιωτικό πρακτορείο «Ζορπίδης». Το πρόγραμμα περιελάμβανε α) επίσκεψή μας στα «στενά Νέσ», τα οποία θαυμάσα ταξιδεύοντας το τραίνο της γραμμής, β) ανάβασή μας στο τεράστιο «φράγμα Θησαυρού», τα νερά οποίου κινούν το γάλο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο της Δ.Ε.Η., γ) προσκύνηση μας, στη συνέχεια, των ιερών λειψάνων νεοφανούς Αγίου Γεωργίου, που σώζονται στη Μονή Αναλήψεως σς Ταξιάρχες (πρώην Σίψα), κοντά σ πόλη της Δράμας, δ) συνεστίασή μας στο όμορφο «Νησάκι» της Δράμας, ε) τέλος περιήγηση στο θαυμαστό ποτάμιο «Σπήλαιο Μααρά», κοντά σ Προσοτσάνη. Γεμάτο φορτωμένο το πρόγραμμά μας ( ίσως λίγο κουραστικό), όμως οι εμπειρίες που αποκομίσα η γνωριμία όλα τα παραπάνω αξιοθέατα, βοήθησαν να μην νοιώθου κούραση. Όταν το βράδυ της ίδιας ημέρας, γύρω στις 8.30, φτάσα στο χωριό, όλοι ήσαν χαρούνοι... έτοιμοι για νούργιες εξορμήσεις. Γ.Δ.Κ. ι: τ ό ε τ ε ρ έ Ξ Η ελληνική γλώσσα είναι τις πιο πλούσιες γλώσσες κόσμου σε αριθμό λέξεων ότι η διδασκαλία της βοηθάει μάθηση σε πολυάριθμους τοίς, όπως τα Μαθηματικά, τη Φυσική, τη Μηχανολογία, τη Νομική, το Θέατρο κ.ά...; Αυτό υποστηρίχτηκε πρόσφατα πολλούς επιστήμονες «συμφώνησαν πολλά μέλη της Κυβέρνησης της Βικτώρια της Αυστραλίας, τα οποία μάλιστα ζήτησαν να διδάσκεται η Ελληνική γλώσσα στα κρατικά σχολεία της χώρας ς» Είς σ Ελλάδα... τι κάνου; Σχετικά είναι τα παρακάτω αποσπάσματα:.mε αντικλείδι τις θεωρίες διεθνισμού της παγκοσμιοποίησης, διέρρηξαν το θησαυροφυλάκιο της εθνικής μας γλώσσας. Αυτής που κατά τον Όμηρο «είχε πλείσς τρόπους να θωπεύει ακοήν να γοητεύει τα πνεύματα» λεηλάτησαν οι βάνδαλοι, ό,τι πολυτιμότερο, ωραιότερο υπέροχο κληρονομήσα, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Αυτή η οποία αποτελεί τη βασική τροφό όλων των ευρωπαϊκών γλωσσών. Όλες οι τέχνες επιστής γεννήθηκαν, αναπτύχθηκαν σήρα διευθύνονται το ελληνικό λεξιλόγιο. Η ελληνική γλώσσα είναι η μοναδική, η οποία ατέρμονα μπορεί να τροφοδοτεί όλες της υψηλής πνευματικότητας λέξεις, που μπορούν να εκφράζουν όλες τις νέες λόγω τεχνολογικής εξέλιξης, έννοιες. Για τον λόγω αυτό οι Ισπανοί ευρωβουλευτές Χεριγκούτια Ιμάθ, έκαμαν εξής πρόταση σ Ευρωβουλή: Η αρχαία ελληνική γλώσσα, να γίνει διεθνής γλώσσα ως μητέρα όλων των ευρωπαϊκών γλωσσών διότι είναι η μόνη συμβατή σς κομπιούτερ Óåëßäá 6 Ç ÌÅËÁà ÏËÉÁ Στη κορυφή φράγματος «Θυσαυρού» Ïé ðåñéóóüôåñïé ìáò áíõðïìïíïýí ãéá ôéò ñéóôïõãýííùí ðñïóìïíïýí áñü åíèïõóéá áõôýò. ÕðÜñ åé üìùò Ý ãüëï ðïóïóôü áíè áõôïýò ïé ãéïñôýò åñìçíåýïíôáé ì Ýí áñíçôéêü ôáõôßæïõí ìéá ðåñßïäï Üã ïõò óõ íü èëßøçò. áõôü ðáñáôçñåßôáé ïíïìüæåôáé «ëáã ïëßá ôù åßé ìéá ìïñöþ åðï éáêþò äõóèõìßáò áñáêôç ðáñáêüôù åíäåßîåéò: áìçëþ äéüèåóç áìçëþ åíåñãçôéêüôçôá Þ êüðùóç Õøçëü Üã ïò Από εκδρομή στο φράγμα «Θυσαυρού» Μπροστά íôïíï åêíåõñéóìü Þ åðéèåôéêüôçôá απο τα γραφεία Διοίκησης Øõ ïóùìáôéêü óõìðôþìáôá (ð.. ðïíïêýöáëï ÐñïâëÞìáôá ýðíïõ προηγμένης τεχνολογίας. Σωτήρης üñåîçò Κατσαμούρης ΟÐñïâëÞìáôá (áíïñåîßá Þ õðåñöáãßá) Δια τον ως άνω λόγο ο πρόεδρος της Νέo 40φυλλο βιβλιαράκι ÌåéùìÝíç éêáíüôçôá óôéò äéåñãáóßåò ôçò γάλης εταιρείας ηλεκτρονικών υπολογιστών έγραψε ο συμπατριώτης óõãêýíôñùóç CIBI, Τζων Σκαλί, επισημαίνει: «Αποφασίσα μας Σωτήρης Κατσαμούρης ÌåéùìÝíï åíäéáöýñïí óôéò äñáóôçñéüôçôåò ð να προωθήσου παγκοσμίως το πρόγραμμα εκ τον τίτλο Ευχάριστα åõ áñßóôçóç μάθησης της ελληνικής γλώσσας, επειδή αυτή αναγνώσματα. Είναι το τρίτο ÊÜðïéåò ôéò åíäåßîåéò στη σειρά ευχόμαστεáõôýò åìöáíßæïíôáé óå äéü είναι η μόνη ΜΗ ΟΡΙAKH, διότι η σηρινή κοινα είναι γερόςóõãêåêñéìý να γράψει ôçí ðåñßïäï ôùí ãéï áíèñþðùí, νωνία χρειάζεται ένα εργαλείο για να αναπτύξει άλλα. Όπως ο ίδιος τη δημιουργικότητά της, να εισάγει νούργιες äéáöïñåôéêïýò ëüãïõò. ÓõíçèÝóôåñá óå áíèñþò αναφέρει στον Πρόλογό ιδέες για να προσφέρει στον άνθρωπο περισσόêüðïéï óýíôñïöï, äåí Ý ïõí êüðïéï ïéêïãåíåéá «δεν έγραψε ιστορία ή τερες γνώσεις». ìïéñáóôïýíαλλά ôéò ãéïñôýò, μυθιστόρημα» ό,τι «óå õðåñþëéêåò áëëü Η Ζακελίν ντε Ρομιγύ, Γαλλίδα ακαδημαϊκός, ðñïûðþñ å ìéá äõóèõìßá. áéôéïëïãéêþ προκάλεσε το ενδιαφέρον»,ëüãù ώστε ðïéêßëùí διαβάζοντάς γάλη Ελληνίδα, αφού «τέσχε της ητέρας τα αναγνώστης να ôçí «νοιώθει ευχάριστα Ôï οâáóéêü áßôéï ãéá ýðáñîç ôçò ëáã ïëßáò ôù παιδείας», έλεγε: «Η καλύτερη άσκηση για άνετα». ôá áã ïãü åñåèßóìáôá ôá ïðïßá Ýñ åôáé á ανάπτυξη της ευφυΐας είναι η λέτη της ελληπράγματι όλα περιεχόνα óå βιβλίου ïñãáíéóìüò ôçí τα ðåñßïäï áõôþ ïñéóìýíåò ðå νικής γλώσσας, διότι κάθε λέξη κρύβει μια είναι ενδιαφέροντα. Αρχίζει καταγραφή ìðïñåß áíôåðåîýëèåé. ιδέα». Γνώριζε πολύ καλά ότι η ελληνική γλώσσα επετειακών γεγονότων, όπως ο εορτασμός των Óôçí ðåñßïäï ñéóôïõãýííùí ðáñüãïíôåò Διακοσίων χρόνων ôùí ανέγερση ναού είναι η μοναδική γλώσσα στον κόσμο που ταξύ äçìéïõñãïýí ðßåóç μας, Προφήτη óõéóèçìáôéêþ Ηλία, της επετείου τηςåßé: εορτής σημαίνοντος (λέξη) σημαινόνου της 28ης Οκτωβρίου, συνεχίζει παράθεση Ïéêïíïìéêïß ðáñüãïíôåò (έννοια) υπάρχει πλήρns αντιστοιχία. Γι αυτό αποφθεγμάτων «Μεγάλων ανδρών», αλλά áíôåðåî χαρακτηρίζεται ως «εννοιολογική γλώσσα». Δεν ÏéêïíïìéêÞ åðéâüñõíóç, äõóêïëßá «Μαθημάτων ζωής», περιγράφει τις εντυπώσεις είναι τυχαίο αυτό που λένε οι Αρικάνοι όταν ïéêïíïìéêýò áðáéôþóåéò ôùí ãéïñôþí ôù επισκέψεις σε διάφορα «Μνηία» αντιτωπίζουν πρόβλημα κυριολεξίας: «Οι Έλõðï ñåþóåùí. καταλήγει «έκθεση» συλλεκτικών ληνες έχουν κατάλληλη λέξη γι αυτό». Ç åìðïñåõìáôïðïßçóç ôùí ãéïñôþí áóêåß ðßåóç óôïõ εκθεμάτων το προσωπικό Αρχείο. Στον Όμηρο το 60% των λέξεων είναι ίδιες Όλα διαβάζονται άνεση ευχαρίστηση, äçìéïõñãþíôáò åóöáëìýíåò áíüãêåò ãéá ðñïúüíôá ð τις λέξεις που έχει σήρα ο λαός στο στόμα όπως είναι στόχος óôéãìýò. συγγραφέα. Εκείνο åõ Üñéóôåò ο áîý áóôåò, πολλές άλλες παράγωγες των ομηριόμως το ψυχογράφημα «Η χαρά ο γλυκός Ïñãáíéêïß ðáñüãïíôåò κών λέξεων έφθασαν χρησιμοποιούνται χωρισμός μαζί», όπως η θαυμάσια περιγραφή ÓùìáôéêÞ êïýñáóç, Üã ïò, ðñïê στο «Κάστρο Πλαταμώνα» åêíåõñéóìüò στο «Φυσικό σήρα (όπως π.χ. δεν χρησιμοποιού σήρα õðï ñåþóåéò ïé ðñïåôïéìáóßåò ãéá ôéò ãéïñôýò ãßíïí φαινόνο» είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Στο τη λέξη «ύδωρ» αλλά «νερό», χρησιμοποιού πρώτο μιλάει ο γλυκός παππούς, στα άλλα ο όμως τις λέξεις υδραγωγείο, υδροφόρα, αφυδάπροσεκτικός «εξερευνητής». τωση κ.λπ.). Πραγματικά η περιγραφή θυμίζει τις ÔÁÂÅÑÍÁ - ØÇÓÔÁÑÉÁ.Η ελληνική γλώσσα είναι σηίο ανα«ταξιδιωτικές εμπειρίες» των Ευρωπαίων φοράς, συσπείρωσης ενότητας απανταταξιδιωτών 19ου αιώνα. Λεπτορής χού Ελληνισμού. Είναι ο κυματοθραύστης κάθε περιγραφή ψυχολογική ταύτιση τα ξένης επίδρασης προπαγάνδας. Είναι γνωστό περιγραφόνα. Γράφει χαρακτηριστικά: «Η ÓÔÇÍ ÐËÁÔÅÉÁ αυτό που έλεγε ο Λένιν: «Αν θέλεις να χάσει μοσχοβολιά των λουλουδιών των δένδρων ÎÕË ένας λαός εθνική συνείδηση κάνε τον να μου έδωσαν χρόνια ζωής». χάσει τη γλώσσα» Αυτό σου ευχόμαστε είς «μπάρμπα ΣωÌé. Áè. ÌãéÜëáò τήρη». Χρόνια πολλά, υγεία, να μας δίνεις Ιωάννης Μ. Ασλανίδης Ôçë.: πάντοτε μαθήματα εργατικότητας ομορφιάς. (Από εφημ. Παρόν της 20/ 2/ 11) ÌÉ ÁËÇÓ Γ. Δ. Κουκλιάτης ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ ÈÙÌÁÓ ÈÁÍÁÓÇÓ ÅÉÄÇ ÖÁÍÏÐÏÉÚÁÓ Êïëïêïôñþíç 12 ( íôé Óôñ. Ð. ÌåëÜ) Ôçë.: Èåó/íßêç W

9 σελίδα 9 Γιορτή Κερασιού Με γάλη επιτυχία διοργανώθηκε φέτος το Μ.Α.Σ ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ η γιορτή κερασιού. Η γιορτή πραγματοποιήθηκε Κυριακή 19 Ιουνίου σ πλατεία χωριού μας σε πανηγυρικό κλίμα, παραδοσιακούς χορούς ζωντανή μουσική. Ο ρός ήταν ιδανικός κάτι που βοήθησε ιδιαίτερα σ επιτυχία της εκδήλωσης. Επίσης σημαντικό ρόλο σ επιτυχία της έπαιξαν άλλοι παράγοντες, όπως ο ιδανικός χώρος της πλατείας χωριού μας καθώς οι γύρω χώροι τα καταστήματα το κτίριο της Κοινότητας. Τέλος η άριστη διοργάνωση το Διοικητικό Συμβούλιο Μ.Α.Σ ιδιαίτερα Γυναικείου Τμήματος έφορο Πηγή Μαϊδώνα. Το Σάββατο 18 Ιουνίου στο Γραφείο Συλλόγου στο χωριό έγινε όλη η προετοιμασία για τη γιορτή. Το Γυναικείο Τμήμα ήταν παρόν. Άλλες γυναίκες στόλιζαν τις φτέρες τα πανέρια άλλες στόλιζαν τα παραδοσιακά βαζάκια το γλυκό κεράσι. Ξεχώριζαν εκεί οι δύο βετεράνοι μόνιμοι βοηθοί των εκδηλώσεων οι αδερφοί Μανώλης Θανάσης Ανδρεανούδης φτιάχνοντας τα ωραία τσαμπιά τα κεράσια. Το πρωί της Κυριακής στήθηκαν οι πάγκοι τα άσπρα τραπεζομάντηλα τα κόκκινα καρέ, πάνω τα πανέρια τις φτέρες τα κεράσια. Στο απέναντι τραπέζι τοποθετήθηκαν τα είδη χειροτεχνίας Γυναικείου Τμήματος καθώς τα βαζάκια γλυκό κεράσι. Στις 12 το σημέρι έκανε έναρξη της εκδήλωσης ο Αντιπρόεδρος συλλόγου Βασίλης Κωτούδης, το καλωσόρισμα τις ευχαριστίες σς προσκεκλημένους παρευρισκομένους στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο Συλλόγου Γιώργο Κουκλιάτη, ο οποίος έκανε λεπτορή αναφορά για το ιστορικό της εκδήλωσης. Στη συνέχεια αφού χαιρέτησε εκδήλωση ο εκπρόσωπος Δημάρχου Λαγκαδά, αντιδήμαρχος Τάσος Χαριτωνίδηςέκανα εμφάνισή ς τα χορευτικά συγκροτήματα δύο τοπικών κοινοτήτων δήμου Λαγκαδά. Πρώτο χόρεψε το χορευτικό το Πολιτιστικού Συλλόγου Καβαλαρίου δεύτερο της Ασσήρου. Ήταν τα δύο θαυμάσια αξίζουν συγχαρητήρια. Ακολούθησε τρικούβερτο γλέντι εξαιρετική παραδοσιακή ορχήστρα τα Γιανιτσά. Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους που οποιοδήποτε τ ρ ό π ο βοήθησαν στη τη διοργάνωση της εκδήλωσης, αλλά πολλές ευχαριστίες στο Δήμο Λαγκαδά, σς καταστηματάρχες χωριού μας Μπουγιάλα Μιχάλη, Βλάχο Μανόλη, Γιώργο Καμπανά Θανάση Φιγκιώρη για ιδιαίτερη οικονομική προσφορά ς, καθώς στον πρόεδρο της κοινότητας Θανάση Φράγκου. Την εκδήλωση τίμησαν παρουσία ς οι Αντιδήμαρχοι Δήμου Λαγκαδά Τάσος Χαριτωνίδης, Σταύρος Τερζάκης, Γιάννης Ταχματζίδης, Θανάσης Θεοδωρίδης ο Δημοτικός Σύμβουλος Μπρόζος Φώτης, ο πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Ζαγκλιβερίου Αντώνης Αδαμάρας, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Πετροκεράσων κύριος Θανάσης Φράγκος ο σύμβουλος της κοινότητας Πετροκεράσων Θανάσης Καλαφάτης. Τέλος οι ευχαριστίες σ ΕΡΤ 3 που κάλυψε εκδήλωση. Μ.Α.Σ ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ Στη συνέχεια ακολουθεί η προσλαλιά Προέδρου Συλλόγου, Γιώργου Κουκλιάτη. Σήρα πανηγυρίζει πάλι το χωριό μας. Συνήθως πανηγυρίζου στις θρησκευτικές εθνικές γιορτές. Σήρα όμως η γιορτή μας, δεν είναι ούτε θρησκευτική, ούτε εθνική. Σήρα γιορτάζει η Παράδοση τόπου μας. Κάθε χρόνο, όπως μας έλεγαν οι γονείς οι παππούδες μας, αμέσως τά τη γιορτή το πανηγύρι της Αγίας Τριάδας, όλοι πήγαιναν στις κερασιές ς. Πήγαιναν να τις δουν, πήγαιναν για να προγραμματίσουν πού θα άρχιζαν το κερασομάζωμα. Ετοίμαζαν, στη συνέχεια, τα καλάθια, κάρφωναν τις κάσες (δεν είχαν τότε κλούβες πλαστικές) έραβαν τις ποδιές, ξεσκόνιζαν τα σαΐσματα, άρχιζαν τον αγώνα. Η κερασοκαλλιέργεια ήταν τις πιο βασικές παραγωγές χωριού. Για πάρα πολλά χρόνια, λάχιστον για δύο αιώνες, (πάντως πολύ πιο πριν καταστροφή χωριού μας, λόγω της καθολικής συμτοχής σ Επανάσταση 1821), οι παππούδες μας καλλιεργούσαν κερασιές. Στα Κατάστιχα της τοπικής μας εκκλησίας το 1825 τά, διαβάζου ότι βασικά έσοδα ναού, επομένως όλου χωριού ήταν, σ ν αρχή καλοριού, τα κεράσια, το δε φθινόπωρο τα κάστανα. Και αυτό κράτησε, λάχιστο, μέχρι τα μέσα 20ου αιώνα. Στο ταξύ, το 1927, εξαιτίας ακριβώς αυτής της σπουδαιότητας που είχε για τον τόπο μας η καλλιέργεια της κερασιάς, το χωριό τονομάστηκε Ραβνά σε Πετροκέρασα, παίρνοντας το όνομά ακριβώς περίφημη ποιότητα γεύση των κερασιών. Γι αυτό σήρα γιορτάζου τα Ονομαστήρια χωριού!!! Όμως στο ταξύ, το 1960 αναπτύσσεται ιδιαίτερα η καπνοκαλλιέργεια. Οι μέρες οι ώρες δεν φτάνουν πλέον για τις δύο παραγωγές, έτσι αρχίζει να υποχωρεί η εκτάλλευση κερασιού, αφού, ταξύ των άλλων, αναπτύχθηκαν τώρα πολλές νέες ποικιλίες, στις οποίες δεν μπορούσε πια να συναγωνισθεί το νόστιμο ν πέτρινο, αλλά μικρό κεράσι χωριού μας. Όμως ποτέ δεν ξεχάστηκαν εκείνες οι όμορφες μέρες, που ολόκληρο το χωριό σκαρφάλωνε στα υψώματα σς μπαξέδες, που ήταν κατάφυτα τις κερασιές. Κάθε φορά που άνοιγε η κουβέντα, γύρω το θέμα αυτό, άκουγα μητέρα μου να μιλάει ιδιαίτερη νοσταλγία συγκίνηση, θυμούνη εκείνη εποχή. Γι αυτό είπα, ξεκινώντας, ότι σήρα γιορτάζει η Παράδοση τόπου μας. Σήρα γιορτάζει η ψυχή χωριού. Σήρα γιορτάζου τα Ονομαστήρια χωριού μας. Χρόνια μας πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους σας, σας ευχαριστού για παρουσία σας.

10 σελίδα 10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ «Εγώ μαι τ άμοιρο, το σκοτεινό τρυγόνι». Η Ελλάδα πολιτισμού αντιστέκεται! Αντιστέκεται σ εκείνη της οικονομικής κρίσης, εκμαυλισμού της διαφθοράς, της πολιτικής ανικανότητας «πωλείται η Ελλάς». Τρία εκατόχρονα ποιητών τιμού εφέτος: Του Οδυσσέα Ελύτη Νίκου Γκάτσου για τα 100 χρόνια τη γέννησή ς, αλλά Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη για τα 100 το θάνατό 160 τη γέννησή (1851). Για ς δύο πρώς έγραψα σε παλιότερα φύλλα της εφηρίδας μας. Τώρα θα αναφερθώ στον Κυρ Αλέξανδρο, για να αναβαπτιστού στο ήρεμο πνεύμα, στις διαχρονικές αξίες τις αγνές εμπνεύσεις, όπως αυτές πηγάζουν μέσα απ τα διηγήματά, τα μυθιστορήματα αλλά κι απ τα ποιήματά. «Ο Παπαδιαμάντης βέβαια είχε καθιερωθεί, ζώντας ακόμα, ως ένα σταθερό αδαπάνητο κεφάλαιο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» γράφει ο αείμνηστος Βαγγέλης Σκουβαράς. Αυτή η καθιέρωση αναγνώριση στηρίζεται κυρίως στο πεζογραφικό έργο, το οποίο διέθετε κι αυτό μια ποιητική γοητεία. Η δε ποίησή μια απαράμιλλη μαγεία που έκανε σύγχρονό ποιητή να αναφωνήσει: «Ο κάθε στοχασμός σου, ασμάτων άσμα στον κόσμο τον δικό σου, κόσμος το κάθε πλάσμα». Θεωρείται απ ς κορυφαίους Νεοέλληνες συγγραφείς, ο κυριότερος εκπρόσωπος ηθογραφικού διηγήματος, ο πρώτος εθνικός συγγραφέας τά απελευθέρωση Γένους, ο «Άγιος των Γραμμάτων μας». Θα προσπαθήσω να φωτίσω αθέατη πλευρά συγγραφικού έργου, το ποιητικό, που ελάχιστα έχει λετηθεί γι αυτό ελάχιστα είναι γνωστό! Κι αυτό γιατί η καλλιτεχνική αρτιότητα των πεζογραφημάτων έχει επισκιάσει ποιητική παρουσία σ Νεοελληνική μας Γραμματεία. Αλλά η ποσότητα είναι δυσανάλογη: Τα πεζά έργα είναι πάνω 180 ενώ τα ποιήματά γύρω στα 30! Σ αυτά κυριαρχεί το παραμύθι, η θρησκεία, η φύση, ο έρωτας, η νοσταλγία. Τα ποιήματά είναι είτε αυτοτελή, είτε παρένθετα στα διηγήματα μυθιστορήματά. Σε ηλικία 20 περίπου ετών έρχεται σ Αθήνα προκειμένου να εργαστεί να σπουδάσει. Όμως η δύσκολη καθηρινή βιοπάλη δεν τον αφήνει να πάρει το πτυχίο της Φιλοσοφικής Σχολής, παρά τον διακαή πόθο ιερέα πατέρα. Η μητέρα Αγγελική (Γκουλιώ στα Σκιαθίτικα) τρυφερή καλόκαρδη πάντα μαζί, αποτέλεσε για τον Αλέξανδρο το κύριο συναισθηματικό στήριγμα. Έτσι στα 1873, πριν ακόμα το πρώτο μυθιστόρημα γράφει το πρώτο ποίημα τίτλο «Προς μητέρα μου». Σε αυτό προβάλλονται απαράμιλλη τέχνη εικόνες της Σκιαθίτικης φύσης ναυτοσύνης! Παρομοιάζει τον εαυτό «τρυγόνι άμοιρο» «βαρκούλα μοναχή» παλεύοντας τα κύματα μοναδική άγκυρα (αγκουρα) ευχή εκείνης επιθυμία ν αρράξει σ αγκαλιά της! Λίγο πιο κάτω στο ίδιο ποίημα παραπονιέται για τη δική μοίρα κακή τύχη, για τα βάσανά. Θα πάρει απ αυτήν (μοίρα) τη σκληρή της απάντηση «ότι ήταν ανήλιαστη η μέρα που γεννήθηκε όταν τον έπλασε ο Θεός δεν είχε άλλες μοίρες». Όμως δεν το βάζει κάτω, ρίχνεται στον αγώνα της ζωής, γράφοντας, ταφράζοντας, αγρυπνώντας προσευχόνος. «Σαν νά χαν ποτέ τελειωμό τα πάθια κι οι καημοί κόσμου» θα μας πει αναστενάζοντας στο διήγημά «Το μοιρολόγι της Φώκιας». Στήριγμά πάνω απ όλα είναι ο Θεός που ακούει κάθε ψυχή συντετριμμένη ταπεινωμένη. Σ αυτή προσφεύγει ο κυρ Αλέξανδρος το ποίημά «Δέησις» όπου ψιθυρίζει: «Το πνεύμα μου ιλιγγιά, ω! Κτίστα των αιώνων/δεν έχω άλλα δάκρυα να Σοι προσφέρω μόνον». Η βαθειά θρησκευτικότητα η ταπείνωσή θυμίζουν ερημητήριο, σκήτη. Η θρησκευτική σφαίρα η εκκλησιαστική ψυχολογία επέδρασαν σε γάλο βαθμό στο έργο, αποτέλεσμα να υπάρχουν ολάκερες φράσεις ς ύμνους τα τροπάρια της Εκκλησίας μας όπως: «μη απώσει ο Θεός, αλλά δέξαι», «εικόνα αχειροποίητη», «οι ουρανοί δόξαν Σου» κλπ. Αλλά ο έρωτας μπαίνει στη ζωή οι ερωτικοί στίχοι επομένως δεν λείπουν το έργο. Ερωτεύεται όμορφη Λαλιώ (Ευλαλία). Δεν παντρεύεται όμως γιατί οι τρεις τις τέσσερις αδελφές είναι ανύπαντρες άπροικες. Γράφει παθιασμένα ποιήματα για τη Λαλιώ όπως το «Στίχοι» (1884) «Νύχτα βασάνου» (1878) κ.α. Στο τελευταίο παρατηρού ότι η τρική μορφή ποιήματος είναι ίδια μ αυτή Εθνικού μας Ύμνου (τροχαϊκοί 8σύλλαβοι 7 σύλλαβοι στίχοι πλεκτή ομοιοκαταληξία). Αλλά στο άλλο ερωτικό ποίημα «Στίχοι» (1891) παθιάζεται τη Λαλιώ οποία βρίσκει παντρεμένη όταν επιστρέφει κάποτε Αθήνα. Αλλά μέσα στα πεζογραφήματά παρεμβάλλονται ποιητικοί στίχοι όπως «Το τραγούδι Γύφ» (1884) στο μυθιστόρημά «Η Γυφτοπούλα». Είναι ένα μικρό χαρούνο ποίημα που θυμίζει παλιότερες μορφές παραδοσιακής ζωής: «το βαριό το βαριό, ξυπνάει ο γύφτος το χωριό». Σ ένα άλλο ποίημα τίτλο «Ρομαντικοί στίχοι» που εμπεριέχεται στο πρώτο μυθιστόρημα τη «Μετανάστι» (1875) εκφράζει αγάπη για μια απ τις αδελφές που υπεραγαπούσε αγρυπνούσε γι αυτήν προσμένοντας σαν τον ναύτη που περιμένει μέσ σ ατέλειωτη νύχτα χειμώνα τη χρυσή ανατολή! Εξαίσιες παρομοιώσεις, έντονος λυρισμός που παραπέμπει σ αρχαία ελληνική λυρική ποίηση. Απ ότι φαίνεται ο Παπαδιαμάντης είχε λετήσει εμπνεύστηκε απ αυτήν. Εξ άλλου έντονα λυρικά είναι όλα τα ποιήματά, πλημμυρισμένα ποικίλα συναισθήματα, όπως άλλων ποιητών μας (Παλαμάς, Δροσίνης κ.α.). Παράλληλα τα ποιήματά γράφει γάλα μυθιστορήματα άψογα διηγήματα που γίνονται περιζήτητα. Θα μπορούσε να αποκτήσει πολλά χρήματα: «Ο μισθός σας θα είναι 150 δρχ.» λέει ο ιδιοκτήτης της εφ. «Άστυ» Δ. Κακλαμάνος, όπου θα εργαζόταν ως ταφραστής. Ο παρών τότε Π. Νιρβάνας εκπλήσσεται: «Τότε άκουσα τα χείλη : Πολλές είναι οι 150 είπε μου φθάνουν 100 δρχ». Κανόνισε ο ίδιος ο Παπαδιαμάντης τον μισθό σύμφωνα τις ανάγκες όχι ανάλογα αξία της εργασίας! Στο Εκκλησάκι Αγίου Ελισσαίου σ Πλάκα (Αθήνα) απολαμβάνει συχνότατα τη μυστηριακή μυσταγωγία ψάλλοντας ακατάπαυστα, ύμνους τροπάρια της Εκκλησίας μας: «τη ταπεινώσει τα ιερά, τη πτωχεία τα πλούσια» «Κύριε των δυνάων θ ημών γενού» κλπ. Όταν το 1908 οργανώθηκε σ Αθήνα φιλολογικό μνημόσυνο για τα 25 χρόνια της λογοτεχνικής προσφοράς προκειμένου να τον τιμήσουν, ο ίδιος δεν παρέστη! Προτίμησε το ταβερνάκι ς πνευματικούς φίλους! Την ιδιαίτερη πατρίδα, τη Σκιάθο όλα αυτά τα χρόνια δεν τη ξέχασε. Πηγαίνει τακτικά για τα «ρόδινα ακρογιάλια της» όπως έλεγε. Εκεί αφήνει τελευταία πνοή στα 1911 σε ηλικία 60 ετών. Όσο για τη γλώσσα Παπαδιαμάντη: Χρησιμοποιεί μια ιδιαίτερη, προσωπική γλώσσα όπως μας λέει ο ποιητής κριτικός της Λογοτεχνίας Γ. Θέλης: «Είναι μίγμα τη γλώσσα της Βυζαντινής υμνογραφίας, Καθαρεύουσα, τη Δημοτική το τοπικό ιδίωμα της Σκιάθου. Έτσι ο χαρακτηρισμός Παπαδιαμάντη ως «Καθαρευουσιάνου» είναι μάλλον άτυχος ο στιγματισμός άστοχος κι επειδή η γλώσσα μας πέρασε πολλές φάσεις προκαλώντας εμφύλιες συρράξεις, ας αποδεχτού τη διακήρυξη Οδ. Ελύτη: «Την γλώσσα μου έδωσαν Ελληνική». Επίσης η τέχνη έινε για πάντα τέχνη Παπαδιαμαντική! «Είναι ανάγκη να ομοιάζω κάποιον; Ομοιάζω τον εαυτό μου, τούτο δεν αρκεί;» έλεγε ο ίδιος. Γι αυτό αποτελεί μοναδική περίπτωση στα Ελληνική Γράμματα, καθώς ούτε μιμήθηκε ούτε αντέγραψε κάποιους, μα ούτε κάποιος μπόρεσε να τον αντιγράψει! Είναι ρεαλιστής συνάμα ρομαντικός, ναραλιστής αλλά βαθιά λυρικός! Εξ άλλου η τέχνη Παπαδιαμάντη δεν είναι αυτοσκοπός. Δε γράφει για να προξενήσει αισθητική λαυση γράφει για να διδάξει, να ταδώσει ηθικά παραδείγματα πολύτιμα μηνύματα τόσο σε εθνικό όσο σε πολιτικό αλλά κοινωνικό επίπεδο. Έτσι η τέχνη, η ηθική, η ταπείνωση, η ολιγάρκεια, ο προβληματισμός απέναντι σ ανθρώπινη ζωή, αλλά οι ομορφιές της, όλα αυτά συνυπάρχουν στο Παπαδιαμαντικό έργο, πεζογραφικό ποιητικό. Για το τελευταίο, όπως είπα, δεν γνωρίζα πολλά γιατί έινε αναξιοποίητο σχετικά άγνωστο. Προσεγγίζοντάς το όμως λετώντας το, νοιώθει κανείς πραγματική αισθητική λαυση μα βαθιά συγκίνηση. Τέλος αξίζει να σηιωθεί, ότι πολλά απ τα ποιήματά λοποίησε πριν 10 χρόνια ο γνωστός Βολιώτης μουσικός μαέστρος διαφόρων χορωδιών Ντίνος Πάντας. Τα λοποιημένα αυτά ποιήματα ερμήνευσε η Χορωδία των Εκ/κών Μαγνησίας στη συναυλία της το 2003 στο Δημ. Θέατρο Βόλου καθώς στη Σκιάθο το καλοκαίρι ίδιου χρόνου. Αλλά κι εφέτος σ ετήσια συναυλία της το Σάββατο 4 Ιουνίου στο Πνευματικό κέντρο της Ι. Μητρόπολης η Χορωδία Εκ/κών αφιέρωσε ένα μέρος προγράμματός της σ ποίηση Παπαδιαμάντη, πιστή σ προσταγή Οδ. Ελύτη: «Αδελφοί μνημονεύετε Διονύσιο Σολωμό, μνημονεύετε Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, η λαλιά δεν ξέρει ψέμα». Αλλά μαζί τη Χορωδία της Θέρμης Θεσ/νίκης μνημονεύσα Ελύτη Ν. Γκάτσο. Τους ευχαριστού ς τρεις για τεράστια προσφορά ς στα Ελληνικά Γράμματα, στον πολιτισμό μας. Αιωνία η μνήμη ς! ΟΜΒΡΙΑΝ-ΙΟΣ Ένας σπουδαίος δεκάλογος 1. Ο θεός δε θα μας ρωτήσει τι μάρκα αυτοκίνητο οδηγού. Θα μας ρωτήσει πόσους ανθρώπους ταφέρα το αυτοκίνητό μας, όταν δεν είχαν μέσο συγκοινωνίας για να τακινηθούν. 2. Δεν θα μας ρωτήσει πόσα τετραγωνικά είναι το σπίτι μας. Θα μας ρωτήσει πόσους άπορους ανθρώπους φιλοξενήσα σ αυτό. 3. Δεν θα μας ρωτήσει για τις επώνυς αλέτες τα ακριβά ρούχα που έχου σ νλάπα μας. Θα μας ρωτήσει πόσους φτωχούς ντύσα. 4. Δεν θα μας ρωτήσει πόσο γάλο μισθό παίρνου. Θα μας ρωτήσει αν χάσα το χαρακτήρα μας για να τον αποκτήσου. 5. Δεν θα μας ρωτήσει τον τίτλο ή τα αξιώματα της εργασίας μας. Θα μας ρωτήσει εάν εκτελέσα εργασία μας ήθος προσοχή. 6. Δεν θα μας ρωτήσει πόσους φίλους έχου. Θα μας ρωτήσει πόσους ανθρώπους είμαστε φίλοι. 7. Δεν θα μας ρωτήσει σε ποια γειτονιά μένου. Θα μας ρωτήσει πώς φερθήκα σς γειτόνους μας. 8. Δεν θα μας ρωτήσει για το χρώμα δέρματός μας. Θα μας ρωτήσει για το περιεχόνο της καρδιάς μας. 9. Δεν θα μας ρωτήσει σε πόσα μέρη κόσμου ταξιδεύσα διασκεδάσα. Θα μας ρωτήσει εάν επισκεφτήκα φτωχικές συνοικίες αν προσφερθήκα να βοηθήσου. 10. Δεν θα μας ρωτήσει εάν είμαστε επώνυμοι ισχυροί. Θα μας ρωτήσει αν είμαστε ταπεινοί εάν συγχωρού τον πλησίον μας. «Η Δημοκρατία μας Αυτοκαταστρέφεται γιατί Καταχράστηκε το Δικαίωμα της Ελευθερίας της Ισότητας, γιατί έμαθε ς Πολίτες να θεωρούν Αυθάδεια ως Δικαίωμα, Παρανομία ως Ελευθερία, Αναίδεια Λόγου ως Ισότητα Αναρχία ως Δημοκρατία.» Ισοκράτης (436 π.χ.-338 π.χ.)

11 Ïé áðáñ Ýò ôçò áíüðôõîçò ôïõ ùñéïý ôùí Ñáâíþí åßé Ïé áðáñ Ýò ïé ôïðïèåóßåò ôçò áíüðôõîçò ÊåóñéãéÝ ôïõ ùñéïý Ãáæß, ßóùò ôùí Ñáâíþí êüðïéá êáôü ôç äéüñêåéá ôçò ÏèùìæáíéêÞò ðåñéüäïõ äåí êáôü áõôýò ôç äéüñêåéá ôáõôßæåôáé ôçò ÏèùìæáíéêÞò ôçí åõñýôåñç ðåñéüäïõ ðåñéï Þ äåí Ý ïõí Στο áêüìá Δ.Σ. ðëêþñùò Συλλόγου äéáóáöçíéóôåß συζητήθηκε. το üðùò παρακάτω ôùí Ý ïõí Έπειτα Ñáâíþí. áêüìá ðëêþñùò τα παραπάνω äéáóáöçíéóôåß προτείνου. üðùò τα óõìâáßíåé θέμα θα ôá θέλα ðåñéóóüôåñá άποψη ùñéü όλων ôçò εξής: óõìâáßíåé Ôï ðñïíïìéáêü êáèåóôþò ôá ðåñéóóüôåñá áðïëüìâáí ùñéü ôçò ôá των áëêéäéêþò ενδιαφερομένων. ãéá ôá ïðïßá äåí Ενενήντα óþæïíôáé (90) ðëçñïöïñßåò κάτοικοι ùñéü áëêéäéêþò 1) Να χαρτογραφήσου åß áí ãéá ôá êáôáóôåß ïðïßá äåí âáêïýöéá óþæïíôáé τοπογραφικά áðïôåëåß ðëçñïöïñßåò ολόκληρη ßóùò χωριού ôç âõæáíôéíþ μας έχουν ðåñßïäï διακόσια ç (200) ðåñßðôùóç περίπου ôù ôçí áéôßá ôç âõæáíôéíþ ôçò περιοχή éäéáßôåñçò ðåñßïäï (Θα απευθυνθού áíüðôõîçò ç ðåñßðôùóç ôïõò. σε 3-4 Ôá ôù στρέμματα Ñáâíþí åßé σ ðñïâëçìáôéêþ καλλιεργητική üóïí περιοχή áöïñü óôçí της ðñïíüìéá τοπογράφους Ñáâíþí åßé åß áí ðñïâëçìáôéêþ για êõñßùò να δώσουν öïñïëïãéêü üóïí μια áñáêôþñá προσφορά). áöïñü óôçí Σπνιάς, áíß íåõóç που ôïõ κατά éóôïñéêïý ρούς ðáñåëèüíôïò τα καλλιεργούν ôïõ ùñéïý διάφοροι ãéá áíß íåõóç 2) ôïí Να ëüãï ζητήσου ôïõ áõôü, éóôïñéêïý ôá ùñéü ðáñåëèüíôïò το Δασαρχείο éäéáßôåñá ôïõ ðñïíüìéá τον ùñéïý χαρακτηρισμό âüóç καλλιεργητές. éóôïñéêýò ðçãýò. ÁìöéóâÞôçôá èá óõãêýíôñùí âüóç éóôïñéêýò της Ý έκτασης, óçìáíôéêü ðçãýò. ως áñéèìü ÁìöéóâÞôçôá μη δασικής. ñéóôéáíþí èá ïé ìðïñïýóá Σ περιοχή αυτή ðïý δεν έγινε üôé ποτέ, ç ðáñïõóßá ούτε ειδική ïðïßïé ìðïñïýóá 3) Να áæçôïýóáí πάρου όλοι ðïý äéýîïäï οι διούχοι üôé ç ðáñïõóßá ôç âáñéü ένα áñ áéïëïãéêþí καταμέτρηση, êáôáëïßðùí ούτε αναδασμός óå äéüöïñåò èýóåéò φυσικά öïñïëïãßá τοπογραφικό áñ áéïëïãéêþí ôïõ ïèùìáíéêïý στο êáôáëïßðùí όνομά êñüôïõò. óå μας äéüöïñåò (ενδεχομένως Ôüóï ôá èýóåéò ÑáâíÜ ãýñù δεν υπάρχουν ôá τίτλοι ôá ÐåôñïêÝñáóá κυριότητας, πέρα ìáñôõñåß, ανεξάρτητα ãýñù üóï ç ÃáëÜôéóôá, ôá απ τη ôá σηρινή ï ÐåôñïêÝñáóá ÂÜâäïò θέση ï ïñôéüôçò ìáñôõñåß χωραφιού), êáôïßêçóç μακρόχρονη óôçí ðåñéï Þ χρησικτησία ôá áñ áßá των ßóùò χωραφιών ñüíéá, ãíþñéóáí êáôïßêçóç óçìáíôéêþ óôçí ðåñéï Þ έκταση áýîçóç που ôá ôïõ κατά áñ áßá ðëçèõóìïý συνείδηση ßóùò ñüíéá, êáôü θα ìüëéóôá ς óôï γονείς ÊáóôÝëé ς ðßóù παππούδες áðï ôçí åêêëçóßá μας. ôïõ ôïí δηλώσου, ìüëéóôá 16 ï óôï ôïõò ÊáóôÝëé ώστε åðüíïõò να ðßóù μπορού, áðï áéþíåò ôçí, όταν åêêëçóßá ãåãïíüò θέλου, ôïõ ÐñïöÞôç Οι περισσότεροι Çëßá õðüñ ïõí ðéèáíýò μας, åíäåßîåéò πέρα ãéá ß íç áíé íåýåôáé ÐñïöÞôç να το Çëßá γράψου ìýóá õðüñ ïõí στα ôá ðéèáíýò ðïóü παιδιά åíäåßîåéò μας. êáôýâáëáí ãéá ß íç ôá έκταση, ðñïúóôïñéêþò δεν åãêáôüóôáóçò. γνωρίζου ούτε ς συνορίτες óõãêåêñéìý ðñïúóôïñéêþò Αξίζει να σηιωθούν åãêáôüóôáóçò. ùñéü óôï ïèùìáíéêü τα εξής: α) êñüôïò Σύμφωνα ôç Ïé ðñþôåò χωραφιού, ãíùóôýò ούτε ãñáðôýò σε πιο ìáñôõñßåò σηίο ακριβώς áíüãïíôáé είναι. ìïñöþ Ïé τις ðñþôåò μαρτυρίες ôçò öïñïëïãßáò. ãíùóôýò των ãñáðôýò γονέων Óôïõò ìáñôõñßåò μας, éåñïäéêáóôéêïýò όλοι áíüãïíôáé όσοι πήραν âåâáéüôçôá óôéò áñ Ýò ôïõ 16 ïõ áéþ óôá êþäéêåò âåâáéüôçôá στο σηίο óþæïíôáé óôéò αυτό áñ Ýò χωράφι óôï ôïõ éóôïñéêü (οι 16 ïõ άλλοι áéþ áñ åßï πήραν óôá ÏèùìáíéêÜ Τα παιδιά öïñïëïãéêü μας, σε λίγο, êáôüóôé á. δε θα ξέρουν Ïé ìüíåò ούτε Ìáêåäïíßáò σ ÏèùìáíéêÜ Ντανά öïñïëïãéêü õðüñ ïõí στις Κυδωνιές), ðïëëýò êáôüóôé á. πήραν öïñïëïãéêýò Ïé ìüíåò ίδια που äçìïóéåõìýíåò είναι η Σπνιά. êáôáãñáöýò åßé åêåßíåò ôùí åôþí êáôáãñáöýò äçìïóéåõìýíåò ùñéþí êáôáãñáöýò ôçò åõñýôåñçò åßé åêåßíåò ðåñéï Þò ôùí åôþí ôçò 1519, , áíôßóôïé á áöýñïíôáé 64,71 Èåóóáëïíßêçò 1519, , ôï áíôßóôïé á 1695 Ýùò áöýñïíôáé ôéò áñ Ýò ôïõ 64,71 20 ïõ 96 íïéêïêõñéü ãåãïíüò óçìáßíåé üôé ôá 64 áéþ 96. íïéêïêõñéü óôï ßäéï áñ åßï ãåãïíüò öõëüóóåôáé óçìáßíåé Ýò üôé êþäéêüò ôá 64 íïéêïêõñéü ôçò ðñþôçò êáôáãñáöþò Η γιορτή äåí ôïõ íïéêïêõñéü âáêïõößïõ της ôçò ΜΗΤΕΡΑΣ ôïõ ðñþôçò Éó Üê ðáóü êáôáãñáöþò áöïñü óôçí äåí äçìéïõñãþèçêáí áìýóùò áëëü ëïãéêü ðñýðåé (που êáôáãñáöþ äçìéïõñãþèçêáí τελικά... ôùí δεν ãåùñãéêþí áìýóùò έγινε) áëëü åêôüóåùí ëïãéêü ôùí ðñýðåé Ñáâíþí ðñïûðþñ å ðëçèõóìüò óôï ùñéü ðñéí ôï ìéá ðñïûðþñ å ôï 1839 ðëçèõóìüò ðåñß Ýùò óôï ôï ùñéü ðñéí Ãéá ôï äïý ìéá áöïñü åíüò ùñéïý ÑáâíÜ Για τις óôçí 8 Μαΐου åðáñ ßá είχε Τρέχει ο γιός, να παραδώσει σ κόρη της ðüóï áöïñü óçìáíôéêþ åíüò èýóç ùñéïý êáôáëüìâáí ÑáâíÜ óôçí ôá ÑáâíÜ åðáñ ßá óôïí Âõóóþêáò óôá ôýëç ôïõ 15 προγραμματισθεί ïõ áéþ äåí ìðïñåß να μάγισσας καρδιά της μάνας, (που είχε åõñýôåñï Âõóóþêáò óôá þñï ôýëç ôçò ôïõ áëêéäéêþò 15 ïõ áéþ ðáñáèýôïõ äåí ìðïñåß ôáõôéóôåß âåâáéüôçôá γιορταστεί ôá ÐåôñïêÝñáóá η επέτειος ξεριζώσει για χάρη της), αλλά στο δρόμο σκοντάφτει πέφτει, τότε ακούγεται η φωνή äéüôé áñáêôçñéóôéêü ôáõôéóôåß âåâáéüôçôá ïñéóìý ðïóü ôá ÐåôñïêÝñáóá ðëþñùíå äéüôé ôï ç åðáñ ßá ôçò ÊáëáìáñéÜò της áðïôýëåóáí ημέρας âáêïýöé της Μητέρας. ôïõ ùñéü ç åðáñ ßá óôéò ôçò áñ Ýò ÊáëáìáñéÜò ôïõ 18 ïõ áðïôýëåóáí áéþ ëßãï âáêïýöé ðñéí ôïõ ôçí Éó Üê ðáóü.ôï âáêïýöé áõôü äçìéïõñãþèçêå Όμως για έκτακς της καρδιάς: «χτύπησες παιδί μου;» ôï åðáíüóôáóç Éó Üê ðáóü.ôï ôïõ âáêïýöé 1821 óôéò áõôü áñ Ýò äçìéïõñãþèçêå ôïõ 19 áéþ. ôï 1847, ùóô5üóï óôïí âáêïõöìý ôïõ λόγους 1847 ôá (Μνημόσυνο Στο γαλείο ιερότητά της υποκλινόμαστε ΟΛΟΙ σ ολόκληρη τη ζωή μας. ÑáâíÜ Ãýñù 1847, ùóô5üóï óôá 1700 óôïí ôá ÑáâíÜ âáêïõöìý õðüãïíôáí ôïõ 1847 äéïéêçôéêü ôá ÑáâíÜ äåí ðåñéëáìâüíïíôáé, ðéèáíüí áöýñïíôáé αγαπητού óôï äåí ðåñéëáìâüíïíôáé, éãéý ôçò Ðáæáñïýäáò ðéèáíüí áöýñïíôáé (Áðïëëùíßáò) êüðïéï Üëëï üíïìá, σε ìðïñåß όλους ùóôüóï μας Τάκη Δόξα τιμή σ άγια, ακοίμητη êáôýâáëáí êüðïéï Üëëï öüñï 950 üíïìá, Üóðñá, ìðïñåß ç ¼óóá 4000, ùóôüóï ï Óù üò óõìðåñéëþöèçêáí óôï âáêïýöé Θωμά) ëßãï δεν áñãüôåñá. πραγματοποιήθηκε γλυκύτατη Μορφή της! Ôá 3300, óõìðåñéëþöèçêáí ôï ÆáãêëéâÝñé óôï 550, âáêïýöé ç ÃáëÜôéóôá ëßãï áñãüôåñá Ôáï õðüëïéðá ùñéü ôïõ âáêïõößïõ åßé η ïé γιορτή ãåùñãéêýò «Μάνες ανθρώπου, πως σας νοιώθω ÂÜâäïò õðüëïéðá 350.Ëßãï ùñéü áñãüôåñá ôïõ âáêïõößïõ óôï 1701 åßé óå ïé êüðïéï ãåùñãéêýò Üëëï ðåñéï Ýò ãéá ôéò ïðïßåò η συνακόλουθη ãßíåôáé ëüãïò δεξίωση εντός μου! óôïí åßäïò ðåñéï Ýò öüñïõ ãéá ôéò êáôáâüëïõí ïðïßåò ãßíåôáé ÑáâíÜ ëüãïò (õðþñ áí óôïí âáêïõöìý στο πνευματικό åßé ç κέντρο. Μακαρισμένα πλάσματα ιερά. ÃáëÜôéóôá, ï ïñôéüôçò, ç öüñïé âáêïõöìý ãéá äéüöïñá åßé ç ðñïúüíôá ÃáëÜôéóôá, æþá, ï óéôçñü, ïñôéüôçò, äåêüôçç ÄñáãÜ Όμως, η ôá ιερή Óéäçñïêáýóéá μορφή της (óçñéíü Μάνας ÓôÜãåéñá), δε γιορτάζεται Όλη τη θλίψη κρύβετε κόσμου ï ê..ô.ë.) ÄñáãÜ öáßíåôáé, Óéäçñïêáýóéá ôï ðïóü ôùí (óçñéíü 1100 Üóðñùí, ÓôÜãåéñá), ôçí ßäéáï Äáäßêïò, μόνο ïé μια ôïðïèåóßåò μέρα το ÊåóñéãéÝ, χρόνο. Στη Ãáæß, φυσιογνωμία κι όλου κόσμου είσαστε η χαρά.» ËéâÜäé óôéãìþ Äáäßêïò, Üëëá ïé ôïðïèåóßåò ùñéü ðëçñþíïõ7í ÊåóñéãéÝ, Ãáæß, åíäåéêôéêü ËéâÜäé, ç ÂÜâäïò. της υποκλίνεται Ïé ìüíåò Üãíùóôåò ολόκληρη Ýùò η ôþñá ανθρωπότητα ðåñéï Ýò ÃáëÜôéóôá ÂÜâäïò. Ïé 2400 ìüíåò, ôï Üãíùóôåò ÆáãêëéâÝñé Ýùò 650, ôþñá ç Áñßá ðåñéï Ýò 1115, αγάπη, αιώνιο σεβασμό ευγνωμοσύνη. Το Δ/ τικό Συμβούλιο «Είναι η ποίηση της ζωής η φιλοσοφία της» όπως περιγράφει ο ποιητής Νιρβάνας. Την ËÁÉÊÇ ÂÑÁÄÉÁ Αφιερωμένο στη γλυκιά μνήμη της Μάνας. τραγούδησαν όλοι οι ποιητές, τη ζωγράφισαν όλοι οι ζωγράφοι αποθανάτισαν όλοι οι ΣΕ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΖΕΙΣ γάλοι Ôï Äéïéêçôéêü γλύπτες στα óõìâïýëéï έργα ς. ôïõ Ïìâñéáíïý Ôï öõãå Äéïéêçôéêü ï ìðüñìðá óõìâïýëéï ÄçìÞôñçò, ôïõ ï Ïìâñéáíïý Äçìçôñüò, ï Σε ήθελα να ζεις κι ας ήσουν χούφταλο, äéïñãüíùóå Η γέννησή ôçí μας, áðï áéñåôéóôþñéá η ανατροφή ôïõ μας ãéïñôþ η διαπαιδαγώγησή 12 Áõãïýóôïõ. μας, ÄéïñãÜíùóå στηρίζεται Ý ãëýíôé, κατά κύριο ìéá ìïõóéêþ λόγο 12 ðáððïýò Áõãïýóôïõ. ãéá ÄéïñãÜíùóå êüèå ðåñéóôáôéêü Ý ãëýíôé, åß å ìéá ìéá ìïõóéêþ êáëþ óôéò äéïñãüíùóå êýñéïò ÄçìÞôñçò. ôçí áðï áéñåôéóôþñéá Ãéáôß Þôáí üíôùò ôïõ ÊÕÑÉÏÓ. ãéïñôþ ¹ôáí óôéò ρυτίδες χιόνα φορτωμένη. στη âñáäéü στοργική Ýíôå íï θαλπωρή ëáúêü ôñáãïýäé. φροντίδα της. Η Σε ήθελα να ζεις να ακούω τον ήχο σου, âñáäéü êïõâýíôá óôá Ýíôå íï åßëç ôïõ, ëáúêü üðùò ôñáãïýäé. åß å Ý äüêñõ συγκρότηση ÊÜôù της ôï Ýóôñï ανθρωπότητας, ïõñáíü οι βάσεις της να βλέπω τη μορφή κουρασμένη ôï ÊÜôù ôï Ýóôñï ïõñáíü ôï κοινωνικής αλληλεγγύης η γαλοσύνη óôá ìüôéá ôïõ ãéá ôïí ðüíï êáçìü ôïõ êüè åíüò. ÁõãïõóôéÜôéêï öåããüñé óôüæåé ìýëé ìýóá óôéò ÁõãïõóôéÜôéêï öåããüñé óôüæåé ìýëé ìýóá óôéò κόσμου, εξαρτώνται σε μέγιστο βαθμό απ τη ζεστασιά πρώ χαμόγελου της Μάνας μας. óôéò 6 σε μια γωνιά ôï ìðáóôïõíüêé να βλέπω ôïõ êïýôóá σκιά σου, êïýôóá Ïé ðñùéíïß Σε ðåñéðáôçôýò ήθελα να ζεις, èá ôïí έστω èõìïýíôáé ερείπιο êüèå ðñùß êáñäéýò ìáò, ïéðåôñïêåñáóéþôåò ü é ìüíï êáñäéýò ìáò, ïéðåôñïêåñáóéþôåò ü é ìüíï áðïëáýóïõí Με τη στοργή ôçí ïñ Þóôñá τη θαλπωρή Ýðáéæå της, áóôáìüôçôá αφοσίωση ãéá þñåò ïëüêëçñåò. πίστη της, τον πόνο τη θυσία ãéá þñåò βρέφος ïëüêëçñåò. να κρατάς σ αγκαλιά σου. áðïëáýóïõí ôçí ïñ Þóôñá Ýðáéæå áóôáìüôçôá ðþãáéíå να νιώθω óôïí Áé πως Ãéþñãç υπάρχει áíüøåé η καλοσύνη Ý êåñüêé, σου, ãéá της, Ç óõìôï Þ πλημμυρίζει ôïõ το êüóìïõ κέντρο ðïëý ãüëç παιδικού ç ðëáôåéü ψυχικού ãýìéóå κόσμου. êüóìï Δεν υπάρχει üñåøå γαλύτερη, äéáóêýäáóå υπομο- ãýìéóå âëýðåé êüóìï ôï áãáðçìýíï üñåøå ôïõ äéáóêýäáóå ùñéü ôá Ç ôïí óõìôï Þ åõ áñéóôþóåé ôïõ êüóìïõ ìðïñïýóå ðïëý ãüëç áêüìç ç ðëáôåéü æåé, Σε ήθελα να ζεις κι ας σε βαραίνανε νετικότερη ôåëåéþíïíôáò ôá πιο îçñþìáôá ανυστερόβουλη ôï ãëýíôé αγάπη, äåí Þèåëå απ ôåëåéþíïíôáò «ÐÅÔÑÏÊÅÑÁÓÁ», αρρώστιες, ôá îçñþìáôá πίκρες, πόνοι ôïí ôï ðáñáêáëýóåé που ãëýíôé δεν äåí σβήνουν. óõìâïýëéï ôïõ ôïõ üëïõò óõëëüãïõ ôïõò Þèåëå öýãåé. αγάπη Ôï τη äéïéêçôéêü δική της. óõìâïýëéï ôïõ óõëëüãïõ ðñïóôáôåýåé öýãåé. Ôï äéïéêçôéêü ôçí ïéêïãýíåéá Πόσο όμορφα παραστατικά αποδίδει ο åõ áñéóôåß üëïõò üóïõò Ýëáâáí ìýñïò óôç ëáéêþ åõ áñéóôåß óõã ùñéáíïýò Να υπάρχεις üëïõò ôïõ, üóïõò σ åõëïãþóåé στη Ýëáâáí μάταιη ôá ìýñïò þìáôá δυστυχία óôç ôçò ëáéêþ ãçò ποιητής τη γαλοσύνη της μητρικής καρδιάς, âñáäéü. âñáäéü. στο ομώνυμο ποίημα «Η καρδιά της μάνας»! ôïõò, ãé áõôü ôá μου, þìáôá ðïëýìçóå ôï κουράγιο οι στοχασμοί σου να μου δίνουν. Ïìâñéáíüò Ïìâñéáíüò σελίδα Óåëßäá 113 Ç öïñïëïãßá ôùí Ñáâíþí Ç öïñïëïãßá êáôü ôïí ôùí 18 ï Ñáâíþí 19 ï êáôü áéþ ôïí 18 ï optopolis Λέκκα Σοφία ËÝêêáò οπτικά - φακοί επαφής Ï.Å. Τοπάλη 26 Ερμού-Βόλος, Τηλ.-Fax: Τα χωράφια σ καλλιεργητική περιοχή της Σπνιάς Σε ήθελα να ζεις, να ζεις αιώνια Μήπως δεν ζεις τώρα πεθαμένη; Δεν είσαι μέσα στων άστρων το χαμόγελο, στη γη που ναι δάκρυ ποτισμένη; ËÝêêáò Μήπως δεν ζεις τώρα Ï.Å. που σε πήγανε σε κόσμους άλλους, μάνα, να μισέψεις; Δεν τρέχεις, αν σου πουν πως κάτι έπαθα τον πόνο της καρδιάς μου να γιατρέψεις; ï åßé ÔáîéÜñ çò ïé ôïðïèåóßåò 400, ôá ÊåóñéãéÝ ÄïõìðéÜ 300. Ãáæß, Áí ßóùò êüðïéá ôçí êáôáíïìþ áõôýò ôùí ôáõôßæåôáé öüñùí äåí ìðïñïý ôçí åõñýôåñç Ý ïõ ðåñéï Þ ìéá έκταση áêñéâþ ôùí Ñáâíþí. (ίδια μέτρα). Αργότερα 2-3 κλήροι åéêü ãéá ôïí ðëçèõóìü ôïõ ùñéïý ç ενώθηκαν êáôáâïëþ Ôï ðñïíïìéáêü σε έναν. ãüëçò êáèåóôþò β) Η öïñïëïãßáò σηρινή åßé áðïëüìâáí αξία των ìéá Ýíäåéîç ôçò ôá χωραφιών ïéêïíïìéêþò ùñéü åß áí είναι áíüðôõîçò êáôáóôåß σχεδόν μηδαμινή. åíüò âáêïýöéá ïéêéóìïý. áðïôåëåß Ουσιαστικά, Óôá 1701 ßóùò ðüëé μόνο ôá ôçí ÑáâíÜ áéôßá ψυχολογικοί êáôáâüëïõí ôçò éäéáßôåñçò λόγοι 1200 Üóðñá, áíüðôõîçò μας ενώνουν ç Áñßá ôïõò. 1215, Ôá το χώρο. ôï ðñïíüìéá Ένα ÆáãêëéâÝñé åß áí στρέμμα 650, êõñßùò (κατά ï Óù üò öïñïëïãéêü εκτίμηση 3900, ç áñáêôþñá των καλλιεργητών) Éåñéóóüò 576. óôéò ãéá ôïí áñ Ýò ëüãï έχει ôïõ áõôü, σήρα 19 ïõ ôá áéþ ùñéü αξία ôá ÑáâíÜ ίση, éäéáßôåñá ίση περίπου êáôáãñüöïíôáé ðñïíüìéá 500 öïñïëïãéêü óõãêýíôñùí Ευρώ. Εάν ùò Ý (κατά Ý óçìáíôéêü λάθος!) ôá áñéèìü δηλώσου Ìáäåìï þñéá. ñéóôéáíþí ότι ïé έχου Ç óõóóùìüôùóç ïðïßïé áæçôïýóáí ένα στρέμμα περισσότερο, áõôþ ôùí äéýîïäï Ìáäåìï ùñßùí θα ôç πάρου ðñýðåé âáñéü öïñïëïãßá παραπάνω ôïõ ïèùìáíéêïý 13 Ευρώ για êñüôïõò. ενοίκιο!! Ôüóï Αξίζει ôá ÑáâíÜ για Ýãéíå τόσα ìýóá óôïí 18 ï áéþ óõíý éóå õößóôáôáé, üóï πολλά ç ÃáëÜôéóôá, (!!) χρήματα ï ÂÜâäïò να λερώσου ï ïñôéüôçò ìý ñé ψυχή ôïõëü éóôïí ôï ðñþôï ìéóü ôïõ 19 ïõ. ëëåò ãíþñéóáí μας óçìáíôéêþ λέγοντας áýîçóç ψέματα; ôïõ ðëçèõóìïý êáôü öïñïëïãéêýò êáôáãñáöýò ôùí ÐåôñïêåñÜóùí ôïí 16 ï Παρακαλού ôïõò åðüíïõò όσοι áéþíåò έχουν αντίρρηση, ãåãïíüò Ý ïõí τις ôçí åîþò ìïñöþ. Ôï 1801 êáôáâüëïõí 7474 áíé íåýåôáé παραπάνω ìýóá προτάσεις ôá ðïóü έχουν êáôýâáëáí να προτείνουν ôá Üóðñá, óõãêåêñéìý κάτι ôçí συμπληρωματικά, ßäéá ùñéü ñïíéü óôï ôï ÆáãêëéâÝñé ïèùìáíéêü να κουβεντιάσουν ðëçñþíåé êñüôïò 9917 ôç ìïñöþ τον ï Ðïëýãõñïò Πρόεδρο ôçò öïñïëïãßáò Συλλόγου Ýò Óôïõò Üëëïò éåñïäéêáóôéêïýò κ. öüñïò Γιώργο ôçò Κουκλιάτη. ßäéáò ñïíéüò êþäéêåò ðáñïõóéüæåé óþæïíôáé ôï ðïóü óôï ôùí éóôïñéêü 1736 Üóðñùí, áñ åßï ôï ãáëýôåñï Ìáêåäïíßáò õðüñ ïõí üëá ôá ðïëëýò ùñéü öïñïëïãéêýò ôïõ Το äþìïõ Δ.Σ. Ðáæáñïýäáò. êáôáãñáöýò ùñéþí Óå êáôáãñáöþ ôçò åõñýôåñçò ôïõ 1818, ðåñéï Þò êáôü ôçò ôçí ïðïßá Èåóóáëïíßêçò ôá ÑáâíÜ êáôá ùñïýíôáé ôï 1695 Ýùò ôéò ùò áñ Ýò ùñéü ôïõ 20 ôùí ïõ Óéäçñïêáõóßùí áéþ Στη. óôï ßäéï μνήμη áñ åßï ìáæß öõëüóóåôáé ôçí Éåñéóóü Τάκη, Ýò ôçí Θωμά Áñßá êþäéêüò, ôç ôïõ ÃáëÜôéóôá Φίλε âáêïõößïõ γεια. ôïõ ôá Éó Üê õðüëïéðá ðáóü Ìáäåìï þñéá áöïñü óôçí åìöáíßæåôáé êáôáãñáöþ Ήσουν ôùí ένας ãéá ãåùñãéêþí ôïí εξαίρετος ïéêéóìü åêôüóåùí άνθρωπος, ï áñéèìüò ôùí 61 Ñáâíþí ήσουν (äåí ãíùñßæïõ αγαπητός ôï 1839 σ áí ðåñß áíôéóôïé åß μικρή Ýùò κοινωνία óå ôï êüðïéï μας ðïóü) Ãéá ãéá äïý όχι ôçí Áñßá ðüóï μόνο, óçìáíôéêþ ήσουν öáßíåôáé ο èýóç Τάκης ôï 78, êáôáëüìâáí ο ôç άνθρωπος ÃáëÜôéóôá ôá 133 ÑáâíÜ το χαμόγελο, Éåñéóóü þñï 124. υπομονή ôçò ôýëïò áëêéäéêþò ðüëé ôï επιμονή, 1818 ðáñáèýôïõ ôá ήσουν ÑáâíÜ óôïí ãéá ôçí åõñýôåñï äéáèýôïõí áñáêôçñéóôéêü ο φίλος όλων. 61 æåõãüñéá Αγαπούσες ïñéóìý æþíù ðïóü τη ãéá φύση, Üñïóç ðëþñùíå τα ùñáöéþí, βουνά, ôï ï ùñéü τα Ðïëýãõñïò λαγκάδια óôéò áñ Ýò 160 μα ôïõ πιο ôá 18 πολύ ÂáóéëéêÜ ïõ áéþ αγαπούσες 189. ëßãï τη ðñéí ζωή. ôçí åðáíüóôáóç Κάνα όνειρα ÃåíéêÜ ðáñáôçñïý ôïõ για 1821 τη üôé óôéò ζωή, ôá áñ Ýò κάνα ÐåôñïêÝñáóá ôïõ όνειρα 19 ïõ áéþ. για ôéò áñ Ýò Ãýñù πορεία óôá ôïõ 1700 μας 18 ïõ ôá στο áéþ ÑáâíÜ χρόνο, êáôýâáëáí õðüãïíôáí δεν άντεξες óôï Ïèùìáíéêü äéïéêçôéêü όμως äçìüóéï óôï έφυγες éãéý παράτησες ôá ãáëýôåñá ôçò Ðáæáñïýäáò τη ζωή πέταξες ðïóü (Áðïëëùíßáò) για άλλα üëá ó åäüí ôá õðüëïéðá êáôýâáëáí μέρη. Η γάλη öüñï ùñéü 950 σου ôçò Üóðñá, αγάπη, âüñåéáò ç ¼óóá το χωριό áëêéäéêþò 4000, ï μας Óù üò τα åëü éóôåò 3300, Πετροκέρασα, ôï ÆáãêëéâÝñé κλαίνε, åîáéñýóåéò. 550, είναι Ôï ãåãïíüò ç ÃáëÜôéóôá θλιμμένα áõôü 1500 γιατί έχασαν έναν 350.Ëßãï οραματιστή ìðïñåß ï åñìçíåõôåß ÂÜâäïò ùò Ýíäåéîç áñãüôåñá που åíüò óôï είχε ãüëïõ 1701 τη óå διάθεση êüðïéï ðëçèõóìïý Üëëï να åßäïò προσφέρει öüñïõ για τον êáôáâüëïõí συνάνθρωπό ôá ÑáâíÜ. Τα (õðþñ áí τελευταία χρόνια ãéá äéüöïñá δραστηριοποιήθηκες ðñïúüíôá æþá, óéôçñü, στον Σύλλο- äåêüôç êáôáôüóóåé ôá ÑáâíÜ óôá ãáëýôåñá ßóùò öüñïé ðéï áíåðôõãìý ùñéü ôçò áëêéäéêþò. ê..ô.ë.) γό μας öáßíåôáé τον Ομβριανό ôï ðïóü ôùí ως 1100 Αντιπρόεδρος Üóðñùí, ôçí ßäéá τη óôéãìþ διετία 2004 Üëëá ùñéü 2006 ðëçñþíïõ7í βοήθησες åíäåéêôéêü όλες σου τις, ç Ðáðáïéêïíüìïõ Åìì. Íéêüëáïò. ÃáëÜôéóôá δυνάις 2400 σ, πορεία ôï ÆáãêëéâÝñé συλλόγου 650, ç Áñßá μας 1115, στο όνειρο που λέγεται. Αλλά ως χορευτής πάντα κέφι ζωντάνια έδι- ËÁÉÊÇ Ï ìðüñìðá ÂÑÁÄÉÁ νες τον καλύτερο σου εαυτό. Ποτέ δεν αρνή- Äçìçôñüò Ï ìðüñìðá Ä θηκες συμτοχή σου στα δρώνα χωριού μας, πάντα ήσουν παρών. Οι γάλες Ýöôáóå σου öõãå αγάπες ìý ñé ï ôá η ìðüñìðá Ρόζα, âüèç ôçò η ÄçìÞôñçò, Λίζα Áëâáíßáò η ï öùíüæïíôáò Φλώρα, Äçìçôñüò, τα ï «áýñá». êýñéïò τρία σου ÄçìÞôñçò. ÐñÜîåéò σκυλιά, Ãéáôß θρηνούν çñùéóìïýò Þôáí üíôùò το χαμό ÊÕÑÉÏÓ. ðïôý σου äåí ¹ôáí ôïõ το Üñåóå ðáððïýò γοερό ς êáìáñþíåé κλάμα. ãéá êüèå ãé Με áõôïýò, ðåñéóôáôéêü το φέκι ðïôý åß å äåí σου ìéá åßðå στον êáëþ óå êáíýí êïõâýíôá ώμο όργωνες ãéá óôá ôéò åßëç τα βουνά äéáêñßóåéò ôïõ, üðùò μαζί çñùéóìïý, åß å ς. Τώρα Ý ðïôý äüêñõ στα äåí δάση παραδείσου θα κυνηγάς τα ελάφια êáìüñùóå óôá τα ìüôéá ζαρκάδια ôïõ ãéá ãéá ôïõò που ôïí åðáßíïõò, ðüíï ο θεός απλόχερα êáçìü ôá èåùñïýóå ôïõ δίνει. êüè åíüò. üëá õðï ñýùóç Ïé ðñùéíïß Η σύζυγος ðåñéðáôçôýò ôïõ σου ãéá Άννα ôçí èá õðåñüóðéóç ôïí τα èõìïýíôáé δυο ôçò σου êüèå ðáôñßäáò λατρευτά 6 αξιαγάπητα ôï ìðáóôïõíüêé παιδιά ο ôïõ Μιχάλης êïýôóá êïýôóá ο Τά- ðñùß ôïõ. óôéò ðþãáéíå σος, ÄçìÞôñç έχασαν óôïí Ýöõãåò το Áé στήριγμα Ãéþñãç åóý, ì ς, Üöçóåò áíüøåé τον ðßóù Ý πατέρα êåñüêé, óïõ ς ìüíï ãéá, έχασαν αυτόν που ς αγαπούσε νοιαζόταν για αυτούς. Θα βρουν όμως το κουράγιο ãëõêýò ôïí åõ áñéóôþóåé áìíþóåéò. ÐÜíôá ìðïñïýóå èá èõìüìáóôå áêüìç æåé, áãüðç, θα ξεπεράσουν âëýðåé ðüíôá ôï èá τον áãáðçìýíï áíüâïõ άδικο απροσδόκητο Ý ôïõ êåñüêé ùñéü χαμό óôçí ôá áíüìíçóç «ÐÅÔÑÏÊÅÑÁÓÁ», σου. Ο θεός óïõ. θα ς δώσει ôïí δύναμη ðáñáêáëýóåé κουράγιο ðñïóôáôåýåé να ξεπεράσουν ôçí τις ïéêïãýíåéá Êáëü δυσκολίες ôáîßäé ôïõ της ζωής. üëïõò ôïõò óõã ùñéáíïýò Ήσουν ο Τάκης ôïõ, ο Äçìçôñü åõëïãþóåé Μπαντλακάς, ôá þìáôá ο Τάκης ôçò της ãçò παρέας, ο Τάκης που δεν θα ξεχάσου ποτέ, ôïõò, ãé áõôü Ï ãáìðñüò ôá þìáôá óïõ ðïëýìçóå ôï που θα είσαι για πάντα σ καρδιά μας, στο μυαλό μας στη ψυχή μας. Τώρα που ο θεός πλάθει τις ομορφιές ÔÅÍÔÅÓ ÐÁÍÔÏÓ ÔÕÐÏÕ Τώρα που η φύση πλάθει τα παιδιά της Τώρα που γίνονται όλα πράσινα ÏÉÊÏÍÏÌÏÕ ÃÉÁÍÍÇÓ Τώρα που όλα ζωντανεύουν Τώρα εσύ έφυγες!!!!!!!! Έφυγες για ένα ταξίδι χωρίς γυρισμό ÔÇË.: ÊÉÍ.: Έφυγες για το άγνωστο. Καλό ταξίδι φίλε, στο καλό. Καρτσιώτης Λάκης ï Ôáîé êáôáíï áêñéâþ êáôáâï ïéêïíï ôá Ñáâ ôï Æáã óôéò áñ öïñïë óõóóù Ýãéíå ì ìý ñé öïñïë Ý ïõí Üóðñá ï Ð ñïíéü ãáë Ðáæáñ ïðïßá Óéäçñï ôç Ãá åìöáí ãíùñßæ Áñßá ôçí Éåñ äéáèýô ï Ðïëý Ãåíéê áñ Ýò äçìüó õðüëï åëü éó åñìçíå êá ðéï áí Ýöôáó «áýñá Üñåóå êáíý êáìüñ õðï ñ ôïõ. ÄçìÞ ãëõêýò áãüðç áíüìíç Ô ÌÐÅÇÓ Ã. ÅÌÌÁÍÏÕÇË ÅÐÉÌÅËÇÔÇÓ Â ÅÓÕ ÅÉÄÉÊÏÓ ÃÅÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÓÇ: ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÁ Èåóóáëïíßêçò Í. ÖëïãçôÜ Êéí.: ÌÐÅÇÓ Ã. ÅÌÌÁÍÏÕÇË ÅÐÉÌÅËÇÔÇÓ Â ÅÓÕ ÅÉÄÉÊÏÓ ÃÅÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÓÇ: ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÁ Èåóóáëïíßêçò Í. ÖëïãçôÜ COTTON ÖÑÁÍÔÆÅÓÊÏÕ ÁÑ. ÂÉÏÔÅ ÍÉÁ Êéí.: ÅÔÏÉÌÙÍ ÅÍÄÕÌÁÔÙÍ

12 σελίδα 12 Ενδιαφέρουσες προτάσεις (Γράφει ο Θεοδόσης Θεοδοσιάδης) Α. Οι δρόμοι χωριού να είναι ελεύθεροι Κάποτε είχα τη φήμη πιο καθαρού νοικοκυρεμένου χωριού. Δυστυχώς στις μέρες μας η φήμη αυτή αρχίζει να ξεθωριάζει. Οι αιτίες αυτού φαινομένου είναι γνωστές. Ο σύγχρονος πολιτισμός μας έφερε ανέσεις, αλλά μας γέμισε προβλήματα. Σήρα δεν υπάρχει σπίτι χωρίς αυτοκίνητο ή γεωργικό μηχάνημα για ρικούς. Και αυτό δεν είναι υπερβολή. Αν ρίξου μια ματιά τα Σαββατοκύριακα θα παρατηρήσου πως η προσπέλαση των κεντρικών δρόμων είναι προβληματική. Βέβαια δεν εννοού πως εμποδίζουν τα αυτοκίνητα των εκδρομέων που η παρουσία ς είναι περιστασιακή οφείλου να δείξου κάποια ανοχή για τιμή που μας κάνουν να επισκεφτούν το χωριό μας. Εννοού τα δικά μας αυτοκίνητα, τα γεωργικά μηχανήματα τα χωρίς αριθμό κυκλοφορίας οχήματα που κάποιοι αδιαφορία τα έχουν εγκαταλείψει. Ωστόσο υπάρχουν τρόποι να απελευθερωθούν οι δρόμοι, το είπα παλιότερα, το ξαναλέ τώρα. Ο καθένας μας έχει αυλή ή κήπο μπορεί κάλλιστα να βάζει το αυτοκίνητο στο δικό χώρο. Όσο για τα παλιά άχρηστα, μπορούν οι ιδιοκτήτες να τα δώσουν για συρση να κερδίσουν κάποια χρήματα μια υπάρχουν εταιρείες που τα αγοράζουν. Σ αντίθετη περίπτωση οφείλει η Κοινότητα ή ο Δήμος να υποχρεώσει εκείνους που δεν συμμορφώνονται να τα απομακρύνουν, γιατί αλλιώς θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος είναι η επιβολή προστίμου. Είναι ένα μέτρο που εφαρμόζουν οι Δήμοι Θεσσαλονίκης Καλαμαριάς. Η νοοτροπία ότι δεν πειράζει, το αφήνω για λίγο μέχρι να αποφασίσω τι θα κάνω, πρέπει να ξεχαστεί. Γιατί το ένα μπορεί να φέρει το άλλο άντε τά να τα συμμαζέψεις. Πάνε τα χρόνια που οι χώροι ήταν άφθονοι ατέλειωτοι. Στις μέρες μας τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οφείλου λοιπόν όλοι να δείξου απαιτούνη κατανόηση ώστε το χωριό να ξαναβρεί παλιά όμορφη εικόνα, γιατί δεν είμαστε πια μόνοι. Κάθε μέρα μας ελέγχουν θέλου τα σχόλια των επισκεπτών να είναι σαν κι αυτά που μέχρι τώρα ακού: «σαν το χωριό σας δεν υπάρχει άλλο». Β. Απαραίτητη η προστασία των σπιτιών μας Στο χωριό ποτέ δεν είχα κρούσματα κλοπών ή διαρρήξεων σπιτιών. Σήρα δυστυχώς μας ήρθε αυτό το «φρούτο». Θύματα αυτών των κρουσμάτων είναι πιο συχνά τα ακριανά σπίτια. Βέβαια, υπάρχουν τρόποι αντιτώπισης τέτοιων καταστάσεων π.χ. οι συναγερμοί. Αλλά αυτή η μέθοδος ίσως να μην τόσο αποτελεσματική, γιατί το χωριό είναι αραιοκατοικημένο είναι αδύνατος ο εντοπισμός δράστη. Καλό όμως είναι οι ενδιαφερόνοι να συνδέσουν το σπίτι τη μόνιμη κατοικία ς, ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης σε εικοσιτετράωρη βάση, ώστε να γνωρίζουν τι γίνεται στο σπίτι χωριού ανά πάσα στιγμή. Δεν γνωρίζω το κόστος αυτού συστήματος αν συμφέρει η εγκατάσταση. Μια επίσκεψη σε ένα σχετικό κατάστημα θα μας διαφωτίσει για όλα. Μια άλλη πρόταση είναι η πρόσληψη ιδιωτικού φύλακα. Δεν είναι δύσκολο να ανατεθεί το έργο φύλαξης όλου χωριού σε κάποιον, κυρίως το χειμώνα, έναντι μηνιαίας αμοιβής. Νομίζω πως υπάρχουν νέοι στο χωριό που θα θελήσουν να αναλάβουν τη φύλαξη βέβαια δεν θα είναι μόνοι ς, θα συνεργάζονται αστυνομία. Οι ενδιαφερόνοι που απουσιάζουν πολύ ρό θέλουν, θα επωμιστούν αυτό το οικονομικό βάρος. Ίσως όμως να υπάρχουν άλλες προτάσεις πιο αποτελεσματικές συμφέρουσες τις οποίες μπορού να συζητήσου το καλοκαίρι σε μια λαϊκή συνέλευση που θα συγκληθεί τον πρόεδρο της Κοινότητας. Τα... Μυστικά Κήπου (Γράφει ο Μανώλης Αθ. Καλαφάτης, Αρχιτέκτων τοπίου Κηποτέχνης) Το Δ. Σ. «ΟΜΒΡΙΑΝΟΥ» εύχεται σε όλα τα μέλη ς φίλους Συλλόγου ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ υγεία χαρά πολλές μέρες στο χωριό. Το Δ. Σ. Το γήπεδό μας Το γήπεδό μας καθαρίστηκε. συμμαζεύτηκε ο γύρω χώρος Παρακαλού όλα τα παιδιά που θα βρίσκονται καθηρινά στο χώρο αυτό, να τον προστατεύουν να μην αφήνουν κανένα να τον βλάπτει. Μακάρι να ξαναδού τις δόξες παρελθόντος. Τα φυτά για να ευδοκιμήσουν, εκτός ήλιο νερό, χρειάζονται τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που παίρνουν το έδαφος. Άλλα φυτά ανταποκρίνονται πολύ καλά όταν το έδαφος συγκρατεί υγρασία, άλλα ακριβώς το αντίθετο δηλαδή προτιμούν τα αμμώδη εδάφη που δε συγκρατούν ωερό στραγγίζουν εύκολα. Όλα τα εδάφη όμως δεν είναι ίδια, όπως οι απαιτήσεις των φυτών δεν είναι ίδιες. Για παράδειγμα, η γαρδένια θέλει όξινο χώμα, οι κάκτοι ευδοκιμούν εκεί που υπάρχει άριστη στράγγιση ενώ τα νούφαρα γαλώνουν σε χώμα καλυμμένο νερό. Ένα απλό κόλπο για να δείτε αν το χώμα κήπου σας είναι γόνιμο, είναι να εξετάσετε το χρώμα. Αν είναι μαύρο ή σκούρο καφέ, είστε ς τυχερούς γιατί το χώμα είναι πολύ καλό. Αν έχει κίτρινη ή γκρίζα χρωση, δε θα πρέπει να απογοητευτείτε, απλά θα θέλει μια μικρή βελτίωση. Αυτού τύπου εδάφους το συναντά συχνά σς κήπους των πόλεων, γιατι το χώμα που υπάρχει προέρχεται εκσκαφή είναι άγονο. Ετσι λοιπόν γίνεται απαραίτητη η ανάγκη για βελτίωση εδάφους. ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ Η καλά χωνεμένη κοπριά το κομπόστ είναι τα καλύτερα βελτιωτικά. Βελτιώνουν τόσο τη σύστα εδάφους, όσο γονιμότητα. Ο περλίτης είναι ένα αδρανές υλικό που κάνει το χώμα πιο αφράτο. Η ελαφρόπετρα είναι αυτή αδρανές υλικό, βελτιώνει στράγγιση τον αερισμό σε βαριά εδάφη. Η τύρφη είναι απαραίτητη για εδάφη εντελώς αμμώδη ή βαριά. Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες χωμάτων α) εσωτερικού χώρου β) εξωτερικού χώρου. Σ πρώτη κατηγορία το χώμα περιέχει τύρφη, περλίτη φυλλόχωμα ενώ στη δεύτερη κατηγορία το χώμα περιέχει κυρίως χώμα κήπου σε μικρότερες ποσότητες περλίτη, ελαφρόπετρα φυλλόχωμα. Το φυλλόχωμα πρόερχεται αποσύνθεση φύλλων είναι ιδανικό για ανθοφόρα φυτά. Το καστανόχωμα είναι κατάλληλο για οξύφιλα φυτά όπως η καμέλια, γαρδένια, ορτανσία κ.α. ΓΑΡΔΕΝΙΑ Έχει μάθει να ζει στη σκιά γάλων δέντρων, σταθερή θερμοκρασία σε όξινο έδαφος άριστη στράγγιση.για να πετύχετε γαδένια σας, θα πρέπει να δημιουργήσετε αυτές τις συνθήκες. Φυτεύου γαρδένια καστανόχωμα προσθέ περλίτη για να της εξασφαλίσου καλή στράγγιση. Την προστατεύου τον καυτό ήλιο το κρύο. Τον χείμωνα βάλτε σε εσωτερικό χώρο. Το άρωμα της είναι πιο έντονο τις βραδινές ώρες. ΠΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΣΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΓΑΡ- ΔΕΝΙΑ Ο καφές είναι ιδανικό λίπασμα. Ρίχνου το κατακάθι καφέ σε λίγο νερό ποτίζου γύρω τη ρίζα της γαρδένιας. Επίσης κατά τη διάρκεια ποτίσματος, συμπληρώνου ρικές σταγόνες ξύδι που βοηθά για πλούσια ανθοφορία. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 1. Σχεδόν σε όλα τα φυτά υπάρχουν έντομα. Ο πιο εύκολος τρόπος να απαλλαγού αυτά είναι να παρασκευάσου ένα εντομοκτόνο. Σε ένα λίτρο νερό ρίχνου δύο κουταλιές λιωμένο σκόρδο λίγο τριμένο μαιντανό. Βράζου το ίγμα μας, το σουρώνου το αφήνου να κρυώσει. Αφού κρυώσει, το εντομοκτόνο μας είναι έτοιμο για χρήση. 2. Οι τριανταφυλλιά αποτελεί για πολλούς αγαπηνό φυτό. Όμως έχει ένα μισητό εχθρό, λίγκρα. Για να καταπολεμήσου λίγκρα, παρασκευάζου ένα ίγμα που αποτελείται μισό φλυτζάνι ελαιόλαδο μία κουταλιά της σούπας μαγειρική σόδα. Ανακατεύου το ίγμα κάνου χρήση 2-3 φορές τον μήνα 3. Για να καταπολεμήσου τα μυρμήγκια στον κήπο μας, βάζου φλούδες εσπεριδοειδή σε κατσαρόλα που περιέχει ένα λίτρο νερό. Αφήνου το διάλυμα να σιγοβράζει για 10 λεπτά. Αφού κρυώσει το βάζου σε ψεκαστήρα ψεκάζου. Η μυρωδιά της φλούδας τα κρατάει μακριά. 4. Για καταπολέμηση της κάμπιας που τρώει τα λαχανικά μας, ανακατεύου σε ένα φλυτζάνι αλεύρι μια κουταλιά σούπας πιπέρι καγέν. Βάζου το ίγμα σε ένα σουρωτήρι πασπαλίζου πάνω στα λαχανικά μας. Το γευμα που βγαίνουν οι κάμπιες για φαγητό, το ίγμα μας θα τις προκαλέσει πρήξιμό στομάχου ς θα μας αφήσουν Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα τα άρθρα 13, Καταστατικού, καλούνται τα μέλη Μ.Α.Σ. Πετροκεράσων, σ ετήσια γενική συνέλευση 7 η Αυγούσ, ημέρα Κυριακή ώρα 11:00 σ αίθουσα Πνευματικού Κέντρου της Εκκλησίας θέματα ηρήσιας διάταξης: 1. Λογοδοσία απερχόνου Διοικητικού Συμβουλίου 2. Οικονομικός Απολογισμός 3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής 4. Κριτική Προτάσεις 5. Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου Ελεγκτικής Επιτροπής Σε περίπτωση μη απαρτίας η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί επόνη Κυριακή, 14 Αυγούσ ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο, τα ίδια θέματα. Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Γεώργιος Κουκλιάτης Ο Γεν. Γραμματέας Εμμανουήλ Αθ. Καλαφάτης Προσκυνηματική εκδρομή στο ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ Συνεχίζοντας μια παράδοση 30 περίπου ετών (που για 2-3 χρόνια διακόπηκε) ο Σύλλογός μας οργανώνει πάλι προσκυνηματική εκδρομή στο Άγιο Όρος για τις 2-4 Σεπτεμβρίου (Παρασκευή Κυριακή). Το πρόγραμμα οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν έγρα. Το Δ.Σ.

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Συλλόγου από την ίδρυσή του έως σήμερα

Δραστηριότητες του Συλλόγου από την ίδρυσή του έως σήμερα Δραστηριότητες του Συλλόγου από την ίδρυσή του έως σήμερα Ο Σύλλογος, ευαίσθητος σε θέματα παιδείας, πάντα συνέτρεχε υλικά και ηθικά με τις δυνάμεις που διέθετε, ώστε να παραμένει το Σχολείο ένα ζωντανό

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Στεμνίτσα, ο τόπος μας

Στεμνίτσα, ο τόπος μας Στεμνίτσα, ο τόπος μας Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξοικείωσης των παιδιών με τις νέες τεχνολογίες Αύγουστος 2007 (Υπό την αιγίδα του Δήμου Τρικολώνων) οι πρωταγωνιστές ο Mάριος ο Σπύρος η Δέσποινα η Μυρτώ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Ελισάβετ Κουκουμάκα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Φώτης 2. Μαμά 3. Δεσποινίς Σούλα 4. Οφθαλμίατρος 5. Μπαμπάς 6. Πετράκης 7. Παιδί της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά Στη γιαγιά Φωτούλα, που δεν πρόλαβε να το διαβάσει, γιατί έφυγε ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων. Και στον παππού Γιώργο, που την υποδέχτηκε εκεί ψηλά,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ LIONS ΡΟΔΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ LIONS ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ LIONS ΡΟΔΟΥ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Σε μια από τις πιο τουριστικές περιοχές της Ρόδου, το Φαληράκι, η Λέσχη Ρόδου προκειμένου να βοηθήσει στην κάλυψη της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ» «Στερνή μου γνώμη, να σε είχα πρώτα», λέει ο σοφός λαός μας. Και πόσο δίκιο έχει, μονολογεί ο Κωνσταντής,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7

Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7 The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2 Μαρτίου Δείπνο Συνδέσμου Γονέων με το Προσωπικό του Σχολείου Με δέος

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία από τα παιδιά της. Α 1 τάξης

Εργασία από τα παιδιά της. Α 1 τάξης Εργασία από τα παιδιά της Α 1 τάξης Τετάρτη, 15 του Μάη Χθες πέρασα μια όμορφη μέρα. Το πρωί ξύπνησα και ετοιμάστηκα για το σχολείο. Φόρεσα τη στολή μου, έφαγα το πρόγευμά μου και ξεκίνησα για το σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα ΠΑΣΧΑ 2014 7 Μέρες 7-13 Απριλίου ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΙΝΑ 1 η ΜΕΡΑ M.ΤΡΙΤΗ (7/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 μ.μ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πτήση με Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 μ.μ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1η ΜΕΡΑ.M.ΤΕΤΑΡΤΗ (16/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 µ.µ στο αεροδρόµιο Μακεδονία. Πτήση µε Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 µ.µ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 28.6.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 28.6. Ιβήριδος 9, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.54351, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310903721 www.loutropoleis.com, anestis_anastasiadis@yahoo.gr, anestis9@hol.gr, axmetalo@otenet.gr Προς το δήμο Αλμωπίας και μέσα ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Åðéêïéíùíßá ü é ìüíï ìå ôï ëüãï áëëü êáé ìå ôï óõíáßóèçìá i ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Åðéêïéíùíßá ü é ìüíï ìå ôï ëüãï áëëü êáé ìå ôï óõíáßóèçìá i ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Psychico College Parents' association news - Νέα του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Κολλεγίου Ψυχι... Φεβρουάριος 2000

Psychico College Parents' association news - Νέα του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Κολλεγίου Ψυχι... Φεβρουάριος 2000 Page 1 of 6 Φεβρουάριος 2000 Ακόμη κόβουμε πίτες Σχολική Χρονιά 2000/2001 Κολλεγιάδα 2000 Σεμινάρια Α.Σ.Ι.Σ Δημοτικών Σχολείων Σεμινάρια δασκάλων Έκθεση των δασκάλλων Καλλιτεχνικών Χρήσιμες Ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων!

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων! OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! & των ανθρώπων! συνδιοργάνωση Kαλοκαίρι 2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Και να αδερφέ μου που

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 2008 Φ2 Μιχαήλ Γεωργίου Χατσιούλης ( Α.2 ) Αικατερίνη Κωνσταντίνου Γιώβου ( Γ.2 ) Γεώργιος Μιχαήλ Χατσιούλης (Α.2.1)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο Ήρθε ο Γενάρης και ο ήλιος κρύφτηκε αμέσως πίσω από τα σύννεφα. Οι φίλοι του οι συλλέκτες τον περιμένουν με αγωνία αλλά απ ότι φαίνετε θα συνεχίσουν να τον περιμένουν

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Πιθανότατα αισθάνεστε πολύ αναστατωµένοι αφού λάβατε µια διάγνωση καρκίνου. Συνήθως είναι δύσκολο να αποδεχθείτε τη διάγνωση αµέσως και αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

περιηγήσεις στην Ελλάδα Μνημεία πόλεων στον Ελλαδικό χώρο! στην Ξάνθη! Στη σημερινή μας στήλη θα ασχοληθούμε με την Ιστορία και τα μνημεία της πόλης της Ξάνθης, η οποία σε πληθυσμό φθάνει σχεδόν τους 53.000

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου»

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Γράψε ένα Τίτλο για την εφημερίδα εδώ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΗ σελ. 4 γράψε την ημερομηνία εδώ «Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Αφιέρωμα για την σχέση «Πόλη + Φύση» «Να μεγάλωναν ας πούμε οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ «ΑΞΙΖΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ 1 Ο ΕΠΑ.Λ ΧΑΝΙΩΝ Ό,τι δεν συνέβη, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Τι φασαρία είναι αυτή; Τι ξεχωριστό συμβαίνει φέτος τις Αποκριές. φωτογραφική της μηχανή και βγήκε μας. Τι να δει;

Τι φασαρία είναι αυτή; Τι ξεχωριστό συμβαίνει φέτος τις Αποκριές. φωτογραφική της μηχανή και βγήκε μας. Τι να δει; ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2011 Τι φασαρία είναι αυτή; Τι ξεχωριστό συμβαίνει φέτος τις Αποκριές στους δρόμους της Πλάκας; Τι ακούω; Ένα νταούλι; Κουδουνάκια; Τύμπανα; φωτογραφική της μηχανή και βγήκε μας. Τι να δει; Όλο

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση για την Ιταλία από τη

Παρουσίαση για την Ιταλία από τη Παρουσίαση για την Ιταλία από τη Ιταλία Τι είδαμε, τι κάναμε και πώς περάσαμε στην Ιταλία? Ημερολόγιο Comenius Ιταλία Για να δείξω πως περάσαμε στην Ιταλία θα φτιάξω ένα ημερολόγιο. Το ημερολόγιο θα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 Πρόγραμμα Παρέμβασης 11 Άξονας Προτεραιότητας 003: Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά Μέτρο 002: Προώθηση, Αναπαλαίωση και Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 3 4 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ Παραστάσεις της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου «Του νεκρού αδελφού», θερινό σινεμά «Αλκυονίς»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που νοιάζεται για όλους Ο Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην πόλη της Άμαθούντας*. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς χριστιανοί. Ο πατέρας του ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη. Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης ΤΚ.10440 Τηλ. 210-8810884 email:publibrath@yahoo.gr

Κεντρική Βιβλιοθήκη. Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης ΤΚ.10440 Τηλ. 210-8810884 email:publibrath@yahoo.gr Κεντρική Βιβλιοθήκη Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης ΤΚ.10440 Τηλ. 210-8810884 email:publibrath@yahoo.gr Δευτέρα 16 Ιουνίου, 11:00-1:00, το πρωί Πνευστά και κρουστά. Αντίθετοι κόσμοι κοινές μελωδίες Με τη συνοδεία

Διαβάστε περισσότερα

Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη, 2015. Πρώτη έκδοση: Ιανουάριος 2015. Έντυπη έκδοση ISBN 978-618-01-0908-5 Ηλεκτρονική έκδοση ΙSBN 978-618-01-0909-2

Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη, 2015. Πρώτη έκδοση: Ιανουάριος 2015. Έντυπη έκδοση ISBN 978-618-01-0908-5 Ηλεκτρονική έκδοση ΙSBN 978-618-01-0909-2 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Η Ντανιέλα και τα Επτά Λυκάκια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Σπύρος Γούσης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Άννα Μαράντη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βάσω Βύρρα ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Οι θρησκευτικές εικόνες ως μέσον έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τάξη: ΣΤ 1 Σχολικό έτος: 2006 07 Υπεύθυνη δασκάλα: Σπανού Σοφία «Όταν πρόκειται να αρχίσεις

Διαβάστε περισσότερα

εικαστικό ημερολόγιό μου Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

εικαστικό ημερολόγιό μου Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Όνομα: Τάξη: χολείο: εικαστικό ημερολόγιό Το μου Για τη σχολική χρονιά 2014-2015 ΥΥΓ Δ ΛΤΜΥ ΔΥΘΥΝΗ ΔΗΜΤΗ ΔΥΗ ήλιος πατέρας µητέρα αδερφός εγώ αλωσόρισες φίλε μου στη 2η έκδοση του εικαστικού ημερολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

707_THEFINALBOOK_Layout 1 5/12/2012 8:44 πμ Page 1. Σοφία Σταμπολίτη. Καρκινικές Φράσεις. ...ένα παιχνίδι λέξεων...

707_THEFINALBOOK_Layout 1 5/12/2012 8:44 πμ Page 1. Σοφία Σταμπολίτη. Καρκινικές Φράσεις. ...ένα παιχνίδι λέξεων... 707_THEFINALBOOK_Layout 1 5/12/2012 8:44 πμ Page 1 Σοφία Σταμπολίτη 707 Καρκινικές Φράσεις...ένα παιχνίδι λέξεων... 707_THEFINALBOOK_Layout 1 5/12/2012 8:44 πμ Page 2 707 Καρκινικές Φράσεις 2012 Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Κ άλαμος. ατασκηνώσεις. εκδήλωση. Κορέλλας Δημήτρης

Κ άλαμος. ατασκηνώσεις. εκδήλωση. Κορέλλας Δημήτρης Κ άλαμος Κορέλλας Δημήτρης ατασκηνώσεις Η κατασκήνωση λειτουργεί 30 χρόνια. Είναι οικογενειακή και εκτός από μένα ασχολείται ενεργά η σύζυγος μου Ποθητή και τα τρία παιδιά μου. ΚΟΡΕΛΚΟ θα πει: Κορελ και

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας,

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, ZORBA PHOTOS REMARKS Delivered in Greek by Emmanuel Velivasakis at the Conclusion of the Zorba the Greek Play. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, Λέγομαι Μανώλης Βεληβασάκης, και είμαι

Διαβάστε περισσότερα

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού!

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Για πρώτη φορά την κεντρική πλατεία του Ορχομενού δεν στολίζει για τις γιορτές ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά ένα πραγματικά εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο

Διαβάστε περισσότερα

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial)

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial) 1. Συμπληρώστε με τη σωστή αντωνυμία 1....αρέσουν πολύ τα γλυκά (η μητέρα μου) 2. Δεν... αρέσει το ποδόσφαιρο (τα παιδιά) 3....αρέσει να ταξιδεύω (εγώ) 4.... αρέσει το διάβασμα (ο Κώστας) 5. Τι...αρέσει

Διαβάστε περισσότερα

Η Σοφία... του Γιάννη Της Αναστασίας Μιχαηλίδου Καμένου και του Γιώργου Χριστοδούλου

Η Σοφία... του Γιάννη Της Αναστασίας Μιχαηλίδου Καμένου και του Γιώργου Χριστοδούλου Η Σοφία... του Γιάννη Της Αναστασίας Μιχαηλίδου Καμένου και του Γιώργου Χριστοδούλου Είναι η πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς. Ο Σάββας ο γιος της Αναστασίας, θα είναι στην τετάρτη τάξη των Αγγλικών.

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα