ã) Ï óýëëïãïò èá Ýñèåé óå óõìöùíßá ìå âéâëéïðùëåßá þóôå ìå ôçí áãïñü ôüðïõ. ôá êáôáöýñïõìå ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.omvrianos.gr omvrianos@gmail.com ã) Ï óýëëïãïò èá Ýñèåé óå óõìöùíßá ìå âéâëéïðùëåßá þóôå ìå ôçí áãïñü ôüðïõ. ôá êáôáöýñïõìå ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ"

Transcript

1 +++ cmyk +++ cmyk ÐåôñïêÝñáóá óóïïõõ ßæßæååòò ïï þþììáá ñ ñ é é....ïï ááððüüôô ååéýéýòò éòéò BBááèè ááööýýããåå í í ððùùòò ñççòò ööýýñ ÃÃ..ÓÓåå o Ô ñ ß ì ç í ç ÝÝêêääï ïó óçç ôôïïõõ Ì Ì..Á Á..ÓÓ.. Ï Ï Ì Ì Â Â ÑÑ ÉÉ ÁÁ Í Í Ï Ï ÓÓ Ð ÐÅÅÔÔÑÑÏ ÏÊÊÅÅÑÑÁÁÓÓÙ ÙÍÍ Χρόνος 21ïò 25ος ΠερίοδοςÄ Ã E Αρ. Φύλλου 80Ïêôþâñéïò Απρίλιος Μάϊος - Ιούνιος Τρίμηνη έκδοσηýêäïóç Στρωμνίτσης 25, 542 Τηλ.Ôçë , Fax: Τιμή Φύλλου 0,1 ευρώ Xñüíïò Áñ. Öýëëïõ 71 --ÍïÝìâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2005 Ôñßìçíç Ýêäïóç Óôñùìíßôóçò 25,48 542Θεσ/νίκη, 48 Èåó/íßêç, , Fax : ÔéìÞ Xñüíïò 22ïò Ðåñßïäïò Ðåñßïäïò Áñ. Öýëëïõ 74 Éïýëéïò - ÁýãïõóôïòÓåðôÝìâñéïò Ôñßìçíç Èåó/íßêç, Ôçë , Fax : ÔéìÞÖýëëïõ Öýëëïõ0,1 0,1åõñþ åõñþ http: http: http: ÔÏ ÍÅÏ Ä.Ó. ÔÏÕ Ì.Á.Ó. ÏÌÂÑÉÁÍÏÓ ËÉÃÁ ËÏÃÉÁ ÁÐÏ ÔÏÕ ÔÏ ÍÅÏ ÓÕËËÏÃÏÕ Ä.Ó. ÔÏÕ ÏÌÂÑÉÁÍÏÕ ÅÍÁ ÌÅÃÁËÏ ÅÕ ÁÑÉÓÔÙ ÓÔÁ ÌÅËÇ O ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ÐÅÔÑÏÊÅÑÁÓÙÍ Áðü ôï 1953 Ýôïò ßäñõóçò ôïõ óõëëüãïõ ìáò ôïõ «ÏÌÂÑÉÁÍÏÕ», ðçãþ åóüäùí õðïóôçñéêôýò ôçò ïíôüôçôáò ôïõ Þóáóôáí åóåßò, ïé ößëïé, ïé ðáôñéþôåò, ôá ìýëç ôïõ. ÓÊÁÑËÁÔÏÓ ÊÕÑÉÁÊÏÓ Ðñüåäñïò ¼ëáÔçë. áõôüïéê.: ôá ñüíéá ùñßò äéóôüóåôå, ùñßò ôï ðïëõóêåöôåßôå, Êéí ùñßò íïéþóåôå üôé óôåñåßôå êüôé ôïí åáõôü óáò, üëá áõôü ôá ñüíéá ÑÁËËÁÊÇÓ ÓÔÁÕÑÏÓ Áíôéðñüåäñïò ðñïóöýñáôå ðëçñþíïíôáò ôéò óõíäñïìýò óáò, áëëü üôáí ñåéüóôçêå Ïéê.: Êéí êüôé ôïôçë. äéáöïñåôéêü üëïé Þóáóôáí åäþ. Ôá ìýëç ÃÅÑÏÓÙÔÇÑÇ ÁÑÃÕÑÙ ÃåíéêÞ ÃñáììáôÝáò ôïõ óõëëüãïõ üëá áõôü ôá ñüíéá áíôéôùðßóôçêáí éóüîéá ùñßò Ý ïõí ôá åßñéóç äéáöïñåôéêþ. Ãé áõôü ôï äéïéêçôéêü óõìâïýëéï Ôçë. Ïéê.: Êéí. ëïéðüí ôïõ áðïöüóéóå, äþóåé óôá ìýëçôáìßáò ôïõ êüôé äéáöïñåôéêü êüôé Ïìâñéáíïý ÊÁÌÐÁÍÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ èá áíôáßøåé ôá ôüóá ñüíéá ðñïóöïñüò ôùí. Ôçë. Ïéê.:ìáò Êéí Ðñþôï ìýëçìá åßé ç Ýêäïóç ôáõôüôçôáò ìýëïõò èá äïèåß óå ÔÓÉÏÕÌÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ öïñïòü ïñåõôéêþí üëá ôá ìýëç ðñïóùðéêü, Þ èá áðïóôáëåß ôá õäñïìéêü, èá ãñüöåôáé ôï ïíïìáôåðþíõìï, ç çñïìçíßá Ýêäïóçò ôï ðáôñþíõìï ôïõ ìýëïõò. Ôçë. Ïéê.: Êéí Äåýôåñï ìýëçìá ôïõ óõëëüãïõ åßé ìðïñýóåé Ðïëéôéóôéêþí äþóåé åêôüò ôçò ÐÁÐÁÄÅËÇÓ ÁÑÉÓ öïñïò çèéêþò éêáíïðïßçóçò ôçí Ýêäïóç ôçò êüñôáò ìýëïõò ôçí áðïëáâþ Ôçë.Ïéê.: Êéí êüðïéùí Üëëùí ðñáãìüôùí üðùò: Πολλές ÌÝëïò á) ÏÖÑÁÃÊÏÕ óýëëïãïò èá Ýñèåé óå άνθρωποι óõìöùíßá äéüöïñåò åðé åéñþóåéò, φορές ÁÍÁÓÔÁÓÉÁ τόσο λίγοι είêéí êáôáóôþìáôá þóôå ôçí áãïñü ðñïúüíôùí ναι αρκετοί για να προσφέρουν τόσο πολ- ôçò åðé åßñçóçò ôçí åðßäåéîç ôçò ôáõôüôçôáò ìýëïõò èá äßíåôáé Ýêðôùóç áíüëïãá áõôþ λά σεý åé μιαóõìöùíçèåß. κοινωνία. Οπλισμένοι θάρρος, ÁÍÁÐËÇÑÙÌÁÔÉÊÁ ÌÅËÇ: â) Ï óýëëïãïò Ýñèåé óå ãéá óõìöùíßá èýáôñá, êéíçìáôïãñüöïõò ñïíéüèá óôáèìüò ôá ÐåôñïêÝñáóá. Éäñýåôáé ï «Ì.Á.Ó. Άφιξη Αναχώρηση åäþ ôçí åðßäåéîç ôçò êüñôáò ìýëïõò èá ðáñý åôáé áíüëïãç Ýêðôùóç ÏÌÂÑÉÁÍÏÓ ÐÅÔÑÏÊÅÑÁÓÙÍ» åíåñãü åõáéóèçôïðïéçìý óôéò ôùí åéóéôçñßùí. ãéá ôéìýò ôïí ôüðï ôïõò ìýëç óêïðü (óýìöù ôï Üñèñï 3 ôïõ ã) Ï óýëëïãïò èá Ýñèåé óå óõìöùíßá âéâëéïðùëåßá þóôå ôçí áãïñü êáôáóôáôéêïý) ôçí óùìáôéêþ, çèéêþ ðíåõìáôéêþ áíüðôõîç ôùí âéâëßùí äßíåôáé åäþ ç áíüëïãç Ýêðôùóç. ëþí áõôïý. ¼ëá áõôü ôá ñüíéá äñáóôçñéïðïéþèçêå åðéôõ þò ôüóï ÔÝëïò ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Ïìâñéáíïý èá êüíåé üôé åßé äõôüí óôáðïëéôéóôéêü óåáèëçôéêü ãéá ôçí óôá áíüðôõîç ãéá ìðïñýóåé üóï äþóåé üëï ôïí êüóìï ôïõðñïâïëþ áëëü êõñßùò ìýëç ôïõôïõ ôü. ôçí åõ áñßóôçóç ôï üôé ðñïóöýñïõí áíôáßâïíôáé. Èá ðñïóðáèþóåé Ôá ðñùôïðüñåò ôåëåõôáßá ñüíéá óõíýëåõóç óõëëüãïõ íýåò éäýåò çãåíéêþ èýóåé ôéò âüóåéò, ôéòôïõ õðïäïìýò ãéá ìéá ðñáãìáôïðïéåßôáé óôï óôï ùñéü ôü ôï ôýëïò åêäçëþóåùí, ü ôüëëáîç, ìéá ôüâáóç ìýëëïí üðùò ïñßæïõíôùí ïé ñïß. ãßíåôáé ï áðïëïãéóìüò ôïõ Ýôïõò, åêëýãåôáé ôï íýï äéïéêçôéêü óõìâïýëéï. Ùóôüóï ôá ôåëåõôáßá ñüíéá äéáðéóôþíåôáé áóßá Ýëëåéøç ðñïèõìßáò ôá ìýëç áëçöèåß ðñùôïâïõëßá ãéá ôç óõíý éóç ôïõ Ýñãïõ ôïõ óõëëüãïõ. Äéáðéóôþíïíôáò áõôýò ôéò óõíèþêåò Ðåôñïêåñáóéþôåò íýáò çëéêßáò áðïöáóßóá åíäéáöåñèïý åíåñãü ãéá ôï óýëëïãï ðñïóðáèþóïõ óõíå ßóïõ åðüîéá ôçí ðïñåßá ôùí ðñïçãïýíùí äéïéêçôéêþí óõìâïõëßùí, åëðßæïíôáò Ý ïõ ôçí áìýñéóôç óõìðáñüóôáóç, ôéò ðïëýôéò óõìâïõëýò ôçí ðåßñá ôùí ãáëýôåñùí. Ôá ìýëç ôïõ íýïõ äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ æçôïýí ôçí êáôáíüçóç ôùí óõã ùñéáíþí ãéá ðáñáëþøåéò ôõ üí ëüèç óôï íýï îåêßíçìá. ÁëëÜ ôçí óõìôï Þ óáò óå üëåò ôéò äñáóôçñéüôçôåò ôïõ óõëëüãïõ, ï ïðïßïò åõåëðéóôåß äñáóôçñéïðïéçèåß óå üëïõò ôïõò ôïßò ôïõ ðïëéôéóôéêïý áèëçôéêïý öüóìáôïò, åëðßæïõ Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ óõëëüãïõ öáóç ôïõ äçìéïýñãçóå ôá êáôáöýñïõ. Από υποδοχή Τιμίου Σταυρού. Οι επίσημοι προσκεκλημένοι μας εργατικότητα, το ράκι αγάπη για τον τόπο ς. ÌÁÍÄÙÍÁ ÅÉÑÇÍÇ Αυτό συμβαίνει στα Πετροκέρασα Ôçë.Ïéê.: Êéí ς ανθρώπους Πολιτιστικού ÖÑÁÃÊÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Êéí.Συλ ôç ïñùäßá ôïõ. Îåêßíçóå äåéëü-äåéëü ôá ðñþôá ôçò âþìáôá ðñéí Ý ìþ λόγουôóéãåñéäç τη νέα ς ÊÑÕÓÔÁËÅÍÉÁ Êéí.προ ο προσκλεκλημένος Ιάσων Κουκλιάτης. ðåñß ðüåé ðïëý êáëü. Ç óõìôï Þ ôùí ïñùäþí åßé åíôõðùóéáêþ, σπάθεια για επανέκδοση της εφηρίδας ÔÏ ÍÅÏ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÊÏÕÊËÉÁÔÇ ÓÅÌÅËÇ Êéí ãéá ôïκατάνυξη êáëýôåñï έγινε ôçí êáèïäþãçóç ôçò ìáýóôñïõ ìáò Με ιδιαίτερη ευλάβειαðñïóðáèïýí χριστιανική φέτος η υποδοχή Τιμίου ς. Êáôåñßò Óáìáíôïðïýëïõ. ÐñÝðåé ôïíéóèåß ç óçìáíôéêþ óõìâïëþ ôçò Σταυρού στο χωριό. Εύχομαι να συνεχίσουν ακόμα πιο δυóôçλαζάρου ðñïóðüèåéá áõôþ áöéëïêåñäþò ïñùäïýò ìáò στο ôéò Το γευμα Αγ. (18 Απριλίου), πλήθοςäéäüóêåé κόσμουóôïõò συγκεντρώθηκε νατοί γιατί χρειαζόμαστε προσπάθειες σαν ãíþóåéò ôçò ìïõóéêþò. ανανισμένο το Σύλλογό μας εξωκκλήσι Αγίου Μοδέσ υποδέχτηκε το τις δικές ς το λιγότερο που μποäåí ðáýåé üìùò ãéá ëåéôïõñãþóåé ìéá ïñùäßá óå óùóôü ðëáßóéá μέγιστο των ιερών μας Συμβόλων, τον Τίμιον Σταυρόν, συνοδευόνον απ τον σεπτόν ρού κάνου είς, είναι να είμαστε ¼ðùòνα åßé ãíùóôü ï Ïìâñéáíüò ï Ìïñöùôéêüò Áèëçôéêüò óôïí Ïìâñéáíü óôá åêüóôïôå ÄéïéêçôéêÜ ôïõ Óõìâïýëéá ôçí þèçóç ñåéüæïíôáé Üëëïé. μας Ιεράρχη, Μητροπολίτη κ. Νικόδημο, ς ευλαβέστας Αγιορείτες Πατέρες δίπλα ς. ðáôñéþôåò απ åíäéáöýñïíôáé ðáñáêïëïõèþóïõí ôá ìáèþìáôá Óýëëïãïò ôùí ÐåôñïêåñÜóùí, åäþ 53 ñüíéá ðñïóöýñåé óôá êïéíü ãéáößëïé êüíïõí ïôé ðñïáöýñá. της Μονής Ξηροποτάμου π. ïñùäßáò Παύλο Ζαχαρία. ôçò π. åíóùìáôùèïýí óôïõò Þäç õðüñ ïíôåò, áò äçëþóïõí «Συνέντευξη» στη ôïõ (Ακολουθεί ôü ìáò ï é ìüíï. Äßíåé óåσ.3) üëïõò ôïõò ðáôñéþôåò ößëïõò ÕðÜñ ïõí üìùò áñêåôü ìýëç ôïõ óõëëüãïõ äåí Ý ïõí Συνέχεια σ 6η σελίδα óõìôï Þ óôá ìýëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ. Ï óýëëïãïò ìáò ðüëé ðñùôïðüñïò, êïíôü óôéò åîåëßîåéò êïíôü óôéò ôç äýìç ôçí áéóéïäïîßá ãéá Ý êáëýôåñï áýñéï ôéò äéüöïñåò ôáêôïðïéþóåé ôéò óõíäñïìýò ôïõò, ü é ìüíï ôç öåôéíþ áëëü áíüãêåò ôçò åðï Þò ìáò. Ï Ïìâñéáíüò äçìéïýñãçóå ôìþìáôá åêìüèçóçò åêäçëþóåéò ðáñïõóéüæåé. Ôá ôåëåõôáßá ñüíéá ç ðáñïõóßá ôïõ ðåñáóìýíùí ñüíùí. ôçò ðëçñïöïñéêþò åêìüèçóçò ëåéôïõñãßáò ôùí Õðïëïãéóôþí ãéá ãüëïõò, óôá ðïëéôéóôéêü áíèñùðéóôéêüáëëü äñþ óçìáíôéêþ. áñ Üñéïõò ðñï ùñçìýíïõò ãéáåßé ðáéäéü. Ãé áõôü üóïé Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Ïìâñéáíïý åíäéáöýñïíôáé åìðëïõôßóïõí ôéò ðáñïõóßá ãíþóåéò ôïõò ìüèïõí åîýëéîç Ôá Ýóïäá ôïõãéá ôçí üëç ôïõ åßé ôïõòôçí ößëïõò ôïõ ðáñáêáëåß üëá ôïõ ôá ìýëç åíäéáöåñèïýí äçëþóïõí óõìôï Þ óôá ìýëç ôïõ (üôáí Äéïéêçôéêïý ôçò ôéòðëçñïöïñßáò äéüöïñåò áò äùñåýò, áðï ôéò åðé ïñçãþóåéò áõôýò ôáêôïðïéþóïõí ôéò óõíäñïìýò ïöåßëïõí. Óõìâïõëßïõ. Με σύμμαχο τονôá καλό ρό, Δ. Κουκλιάτης. õðüñ ïõí) ìýëç ôïõγιορτάστηκε ôéò óõíäñïìýò ôïõò äßíïõí φέτος στο χωριό μας, η γάλη εορτή Με ιδιαίτερο καμάρι ξεχωριστή λεβε Ευαγγελισμού της Θεοτόκου της ντιά, τα μικρά μας Πετροκερασιωτόπουλα ÔÌÇÌÁ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ H ÏÑÙÄÉÁ ÔÏÕ ÏÌÂÑÉÁÍÏÕ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου στο χωριό Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ÁËËÁÃÇ ÖÑÏÕÑÁÓ ôïõ Ïìâñéáíïý åý åôáé óå üëïõò Εθνικής μας Επετείου. απήγγειλανåðéôñïðþ. τα ποιηματάκια ς σ είσοδο ÁëëáãÞ öñïõñüò åß á ôçí 1ç Éáíïõáñßïõ 2006 óôçí ÅêêëçóéáóôéêÞ ôïõò ößëïõò ðáôñéþôåò êáëü ñéóôïýãåí åõôõ éóìýíïò Στο κάλεσμα Συλλόγου μας, πάρα Óôç èýóç ôù ôåóóüñùí ëáúêþí ëþí ðáñáéôþèçêáí äéïñßóôçêáí ôï Ηρώου, προκαλώντας το θαυμασμό ï íïýñãéïò ñüíïò. Óáò ðåñéìýíïõ óôá üìïñöá ÐåôñïêÝñáóá ãéáôïí ãéïñôüóïõ üëïé ìáæß ôç ãýííçóç ôïõ Èåáíèñþ áëëü ôçí áëëáãþ ìçôñïðïëéôéêü óõìâïýëéï ôýóóåñá íýá ìýëç ôá ïðïßá ìáæß éåñýá ìáò ê. πολλοί γονείς ανταποκρίθηκαν ήρθαν το αυθόρμητο χειροκρότημα των παρευρι ïñùäïß ìáò äñüóåé ôïõ íýïõ Ýôïõò. Óáò ðåñéìýíïõ ãéá ãåõôåßôå ôç öéëïîåíßá ôùí ïé êáôïßêùí ôùíåíðåôñïêåñüóùí. ñõóüóôïìï èá áðïôåëïýí ôï Åêêëçóéáóôéêü Óõìâïýëéï ôïõ É. Íáïý ìáò ãéá ôç στο χωριό μαζί τα παιδιά ς, που έδωäéåôßá Ýùò σκομένων. σαν τον καλύτερό ς εαυτό, τόσο Ôï áðåñ üíï Åêêëçóéáóôéêü Óõìâïýëéï ôçí ÊõñéáêÞ ôùí Το ñéóôïõãýííùí óôç πανηγυρικό της ημέραςç εκφώνησε η ταìáêñïêïðá ÔÑÁÐÅÆÁ ÁÃÁÐÇÓ Èåßá Ëåéôïõñãßá åõ áñßóôçóå ôïõò åíïñßôåò, åõ áñßóôçóå ôï παρουσία ςáðï áéñýôçóå σ εκκλησία, συνοδεύομίας Συλλόγου μας κ. Γιούλη Κουκλιάτη, Ìçôñïðïëßôç, ôïí éåñýá ôïõò éåñïøüëôåò ãéá ôç óõíåñãáóßá æþôçóå ôáðåéíü ÌåôÜ στο συμβόðáýóç ìéáò ñïíéüò ç ôñüðåæá áãüðçò Üñ éóå ðüëé ντας τη σημαία, όσο τις απαγγελίες οποία επικεντρώθηκε κυρίως óõãíþìç ãéá ôõ üí ëüèç ðáñáëåßøåéò ôïõ üëï ôïí η êüóìï. Óôïõò ôýóóåñéò ëåéôïõñãåß. Ìå öáóç ôïõ Ä.Ó. ôïõ óõëëüãïõ áëëü ôçí áìýñéóôç ς στο ïéηρώο, κατά ùñßò καθιερωμένη éåñïøüëôåò ïðïßïé áöéëïêåñäþò êáìéü áìïéâþ ðñïóöýñïõí ôéò õðçñåóßåò λαιο τιμής που υπέγραψαν τα παλικάρια âïþèåéá óõìðáñüóôáóç üëùí, ôï óõóóßôéï ðñüóöåñå ôüóá ñüíéá Êá ôïõò äþñéóåστεφάνων. óõìâïëéêü Ýí Áðüóôïëï åíþ óôïõò äõï ôáêôéêïýò éåñïøüëôåò κατάθεση ë χωριού μας, παίρνονταςïμέρος στο γάλο Ü Ïìâñéáíüò óôïõò õðåñþëéêåò ôïõ ùñéïý Üñ éóå ðüëé ôç ëåéôïõñãßá ò ïôïõ. Ýí ñõóü óôáõñü ùò áìíçóôéêü. ï ñéó í Στο μνηίο των Ηρώων κατέθεσαν εθνικό ξεσηκωμό (26-27/5/1821), τη φωáðü 2 Éáíïõáñßïõ 2006 óéôßæåé Ýîç óõã ùñéáíïýò ìáò. Óôï ôýëïò ôçò Èåßáò Ëåéôïõñãßáò äéáíåìþèçêå óôï åêêëçóßáóìá êáëáßóèçôï ìçý Ìáñßá ôï òèü ó é ï ý í ã ìáãåéñåýåé ìïéñüæåé ôï öáãçôü üóåò äõóêïëßåò áí õðüñ ïõí, στεφάνι ο Πρόεδρος Τοπικού μας õ öõëëüäéï ôïí Áðïëïãéóìüå ôïõ ôïõ áðåñ üíïõ Åêêëçóéáóôéêïý τισμένη καθοδήγηση φλογερού ιεράρχη ô Συλλόγου íí ñãïõ Η ταμίαςõ μας, ñüóôïõò áôï ïðïßïðåñßëçøç åßôå âñý åé åßôå éïíßæåé. Ôï öáãçôü Å ðñïóöýñåôå Ýîç ò Óõìâïõëßïõ, ôçíκ.ôåôñáåôßá äçìïóéåýïõ óôç 4ç Συμβουλίου Αθανάσιος Φράγκος ο ï Αρδαρίου Ιγνατίου. Ý κ. Γιούλη Κουκλιάτη, εκφωνεί Í óåëßäá. Ðåôñïêåñáóéþôåò åßé ðñïóåãìýíï, ðïëý êáëü Üñéóôá õëéêü. Συνέχεια σ 6η σελίδα Πρόεδρος Συλλόγου μας κ. Γεώργιος Ôï Ä.Ó. τον πανηγυρικό τηςóôç ημέρας ÓõíÝ åéá 11ç óåëßäá

2 σελίδα 2 KOINΩΝΙΚΑ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 1. Ο Σκαρλάτος Κυριάκος η σύζυγός Κατερίνα απέκτησαν αγόρι. 2. Η Άννα Αναγνώσ ο Νίκος Παπαδόπουλος απέκτησαν κορίτσι. 3. Ο Θανάσης Ζάχου (ομογενής μας σ Αυστραλία) απέκτησε δισέγγονο το όνομα Παύλος. Το Δ.Σ. εύχεται σς γονείς να καμαρώσουν υγιή γάλα τα παιδιά ς. ΓΑΜΟΙ 1. Κατερίνα Ζαχαροπούλου Γιάννης Παπαδόπουλος. 2. Η Αθανασία Κεχαγιά ο Δημήτρης Νταντούλας. Το Δ.Σ. εύχεται σς νεόνυμφους κάθε ευτυχία! ΚΗΔΕΙΕΣ 1. Θόδωρος Χατζηϊωάννογλου. 2. Δημήτριος (Τάκης) Θωμάς. 3. Ιωάννης Οικονόμου. Το Δ.Σ. εκφράζει τα συλλυπητήρια σε όλους ς συγγενείς των κεκοιμημένων. Συμπλήρωση των ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ γεγονότων 2010 Κατά αναγραφή των κοινωνικών γεγονότων χωριού μας κατά τα έτη , δεν συμπεριλάβα αρκετά γεγονότα (ευχάριστα δυσάρεστα), όπως στις: ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 1. Η Πασχαλία Μπίσκα ο Ιάσων Κουκλιάτης απέκτησαν αγόρι. 2. Η Έλσα Αννετούδη ο Τάσος Μαυρομανώλης απέκτησαν κορίτσι. 3. Η Αργυρώ Τσουκαλά ο Ηλίας Σαμαράς απέκτησαν κορίτσι. 4. Η Αργυρώ Πάνου ο Αργύρης Θεοδοσίου απέκτησαν κορίτσι. 5. Η Σοφία Θεοδοσιάδη ο Γιώργος Αναστασιάδης απέκτησαν κορίτσι. 6. Η Σόνια Ασλανίδου ο Μανώλης Μαλακούδης απέκτησαν κορίτσι. ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ Ì.Á.Ó. Ïìâñéáíüò Πετροκεράσων Θεσ/νίκης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ Τρίμηνη έκδοση Μ.Α.Σ. «ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ» ΕΔΡΑ: Στρωμνίτσης 25 Τηλ FAX: ΕΚΔΟΤΗΣ: ΚΟΥΚΛΙΑΤΗΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ενηρωτικό δελτίο για τη δράση Συλλόγου τα προβλήματα χωριού ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ύλης Σύνταξης Ο Πρόεδρος Μ.Α.Σ. «ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ» ΚΟΥΚΛΙΑΤΗΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τηλ Κιν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ «Ι. Αντωνιάδης Θ. Ψαρράς» Νέα Ραιδεστός Τηλ FAX ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ Τα γραφεία Συλλόγου μας στη Θεσσαλονίκη, Στρωμνίτσης 25, Τ.Κ Τηλ Fax: e.mail : com είναι ανοιχτά κάθε Δευτέρα 7 10 μ.μ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Αγροτεμάχιο 10 στρ. στη θέση Γεφύρια. Τηλ Αγροτεμάχιο 3 στρ. στη θέση Μακροκοπάνα. Τηλ Η Σοφία Περδίκη ο Θόδωρος Λ. Καρτσιώτης απέκτησαν αγόρι. 8. Η Αθηνά Πασχάλη ο Άκης Μουρμουρής απέκτησαν αγόρι. 9. Η Γιούλη Φινδάνη ο Ανέστης Ανετούδης απέκτησαν δίδυμα αγόρι- κορίτσι. ΚΗΔΕΙΕΣ 1. Γιώργος Περ. Μητράκος 2. Γιώργος Β. Μαλακούδης 3. Σπύρος Μαργαρίτης 4. Κώστας Παπαδόπουλος 5. Νικόλαος Σαμαντόπουλος 6. Μαρία Σαμαντοπούλου ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1. Κωτούδη Αναστασία, Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης. 2. Θωμάς Αθ. Αχιλλέας, Πολιτικών Έργων Υποδομής Τ. Ε. Ι. Θεσσαλονίκης. 3. Αναστασία Αργ. Κουμπουρέλου, Νηπιαγωγών Κομοής. Το Δ.Σ. εύχεται σε όλες όλους ς επιτυχόντες ΥΓΕΙΑ ΚΑΛΗ ΠΡΟΟΔΟ. ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗ ΜΑΣ Ο Ευάγγελος Κηπουρίδης το γένος Μήτσιου βγήκε 1 ος στον Πανελλήνιο διαγωνισμό Πληροφορικής 2 ος στο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής. Ο ταλαντούχος Βαγγέλης θα μας εκπροσωπήσει σ «Παγκόσμια Ολυμπιάδα Πληροφορικής» σ Ταϊλάνδη στο Βαλκανικό πρωτάθλημα Πληροφορικής «Βαλκανιάδα» στη Ρουμανία. Το Δ.Σ. τον συγχαίρει εύχεται πάντα ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ. Δωρεές εις μνήμην 1. Ο Σωτήρης Κατσιαμούρης έδωσε στο Σύλλογο 100,00, στη μνήμη της συζύγου Μαρίας. 2. Ο Θανάσης Οικονόμου έδωσε στον στο Σύλλογο 50,00 στη μνήμη μακαριστού Γιάννη Οικονόμου Στη μνήμη μακαριστού Δημήτρη (Τάκη) Θωμά έδωσαν στον στο Σύλλογο οι: α) Οι γονείς 150,00. β) Η Ελένη Μαυρίδου 50,00. γ) Ο Γιάννης Μαυρίδης 50,00. δ) Ο Μιχάλης Μαυρίδης 50,00. ε) Ο Γιώργος Φίλτσιος η Μαρία Φράγκου 50,00. ζ) Ο Δημήτρης Αρ. Φράγκος 50,00 Ευρώ. στ) Η οικογένεια Αναστασίας Φιγκιώρη 50,00 Γενικές Δωρεές 1. Ευχαριστού τον Σωτήρη Κατσιαμούρη που έδωσε στο Σύλλογο 100, 00 Ευρώ, για συντήρηση περιβάλλοντος χώρου εξωκκλησιού Αγίου Μοδέσ. Την υπόλοιπη δαπάνη κατέβαλε ο ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ. 2. Ευχαριστού ς καταστηματάρχες χωριού: Μπουγιάλα Μιχάλη, Βλάχο Μανόλη, Καμπανά Γιώργο Φιγκιώρη Θανάση, για προσφορά ς στη διοργάνωση της γιορτής Κερασιού. 3. Ευχαριστού επίσης τον νέο κάτοικο χωριού μας θερμό ΦΙΛΟ Συλλόγου Κώστα Γιοφτσίδη, για προσφορά προς τον ΟΜΒΡΙΑΝΟ (20) είκοσι (κοντομάνικα μπλουζάκια) για ομοιόμορφη εμφάνιση των παιδιών Δ.Σ. κατά τη διάρκεια των διάφορων εκδηλώσεων. Το Δ.Σ. εύχεται στον ίδιο σ οικογένεια να χαίρεται το όμορφο σπίτι που απέκτησε στο χωριό. ΑΝΤΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ (στον Γιάννη Οικονόμου) 9 Μαΐου Μαΐου 2011 Τότε ο Τάσος Τούσης, ο πρώτος νεκρός τις σφαίρες της εξουσίας, σ τεράστια διαδήλωση των απεργών της Θεσσαλονίκης! Τώρα ο Γιάννης μας της Ραβνιώτικης οικονομέικης οικογένειας, το αγλάισμα της καθηρινής βιοπάλης αγωνιστής, έφυγε για των Αγγέλων τη γειτονιά! Τότε το πολυβόλο Χάρου είχε στηθεί σ ταράτσα Ε Αστυν. Τμήματος. Τώρα το πολυβόλο ο επαίσχυντος το χε στήσει στις κορφές... Χορτιάτη Ομβριανού μας! Τότε η μητέρα Τάσου θρηνούσε μοιρολογούσε πάνω το σκοτωμένο σπλάχνο της που σε ξηλωμένη πόρτα περιπτέρου είχε τοποθετηθεί. Ο Γ. Ρίτσος έβουγγε στα πικραμένα χείλη της ς στίχους «Επιταφίου»: «Μέρα Μαγιού μου μίσεψε, μέρα Μαγιού σε χάνω... Γιέ μου, σπλάχνο των σπλάχνων μου καρδούλα της καρδιάς μου, πουλάκι της φτωχιάς αυλής, ανθέ της ερημιάς μου. Πως κλείσουν τα ματάκια σου, δε θωρείς που κλαίω δε σαλεύεις δε γρικάς τό που πικρά σου λέω;» Τώρα η μάνα σου αγαπημένε μας Γιάννη ποια λόγια άραγε σ Παραδείσου πόρτα σε υποδέχτηκε; Έντεκα χρόνια το δικό της φευγιό, τόσα της θείας σου της Φραξίας δύο μόλις απ θείου σου Στέργιου. Αλλά η γιαγιά σου Βασιλική, μαζί τον συνονόματο παππού σου θα ταν οπωσδήποτε εκεί! Πολλά χρόνια είχαν να σε δουν, η χαρά ς απροσμέτρητη! Πίσω όμως, Γιάννη, άφησες τη σύντροφό της ζωής σου τα αγγελούδια σας, τον αδερφό σου Ηλία τον γεννήτορά σου, τον (ξ)άδερφό μου Βασίλη. Αυτοί, Γιάννη, όλοι οι άλλοι της ευρύτερης Οικονομέικης οικογένειας, είμαστε συγκλονισμένοι απ το χαμό σου! Γιατί; Μα γιατί Γιάννη, το θάνατό μας τον ζουν πάντα οι άλλοι, οι δικοί μας, αυτοί που μένουν πίσω! Έτσι είναι όμως η μικρή ζωή μας! Πρόσρη είναι η νίκη μας, μάταιος ο αγώνας η θυσία! Στα χείλη μας μένει η γεύση της ματαιότητας. Συνειδητοποιού τη μοίρα μας υπομένου καρτερικά. Κι αυτό για να το αντέξεις, χρειάζεται κάτι πιο πέρα απελπισία: Ο απογνωσμένος ηρωισμός, η υπεραισιοδοξία της γνωσης! (...) «Αυτός είναι ο κόσμος γύρω μας, ο σκληρός ο αδιάφορος προς τη δυστυχία μικρόκοσμου» μας λέει ο Κ. Παλαμάς, (Άπαντα τ. 6 ος, σ. 218), «που είναι ο άνθρωπος. Όσο αν πονού κι αν θρηνού, τα πράγματα γύρω μας, δε φροντίζουν για τον πόνο το θρήνο μας. Η μήτηρ Φύσις στοργή καμιά δεν τρέφει προς το πιο χαριτωμένο της παιδί. Το γέννησε το παραπέταξε. Τραβάει το δρόμο της...» Αλλά ο Μπάυρον θα μας πει «Για ιδές παντοδύναμη τη Φύση. Όσο αν σε τριγυρίζουν, νεκρό, λυπημένοι μήτε η γη, μήτε ο ουρανός θα σε κλάψουν. Ένα σύγνεφο δε θα απλωθεί. Δε θα πέσει ένα φύλλο πιο πολύ, η αύρα δε θα στενάξει πιο λίγο...» Καλό σου ταξίδι Αγαπημένε μας Γιάννη! Θανάσης Οικονόμου

3 σελίδα 3 Συνέχεια 1η σελίδα «Με εφαρμογή νέου Καλλικρατικού Νόμου, ο πρώην Δήμος Λαγκαδά συνενώθηκε άλλους έξι πρώην Δήμους, αποτέλεσμα να γίνει ο τρίτος γαλύτερος σε έκταση πανελλαδικά. Τις δυσκολίες που έχει η διοίκηση ενός τέτοιου Δήμου, τεράστια έκταση αλλά γάλες διαφορές ως προς τα εδαφικά χαρακτηριστικά των χωριών που περιλαμβάνει, όχι μόνο τις γνωρίζα αλλά προβήκα στον απαραίτητο σχεδιασμό για ομαλή συνένωση αξιοποίησή ς. Η υπόσχεσή μας προεκλογικά ο στόχος μας σήρα, είναι η δημιουργία ίσων ευριών η ισόρροπη ανάπτυξη για όλους ς Δημότες, σε όλα τα χωριά εκτέλεση έργων υποδομής, διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, ενίσχυση προβολή των παραδοσιακών δρώνων της κάθε περιοχής. Φέτος, ο Δήμος μας σε συνεργασία τον Αυτοκινητιστικό Όμιλο Θεσσαλονίκης, διοργανώνει 15 η ανάβαση Ζαγκλιβερίου - Πετροκεράσων. Μία ανάβαση που αναβιώνει τά 17 ολόκληρα χρόνια, θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουλίου θα δώσει ζωή «κίνηση» σ περιοχή. Όσον αφορά ειδικότερα στα Πετροκέρασα, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σημαντικά έργα υποδομής έχουν τεθεί οι βάσεις για ποιοτική βελτίωση της καθηρινότητας των κατοίκων. Το προσωπικό της ΔΕΥΑ Λαγκαδά, υπό τις οδηγίες Προέδρου της κ. Τερζάκη, προχώρησε σε καθαρισμό της γεώτρησης, αντικατάσταση της αντλίας εγκατάσταση νούριου μοτέρ, αποτέλεσμα επαρκή υδροδότηση χωριού. Βελτιώθηκε επίσης, η ποιότητα νερού αντικατάσταση παλιού μηχανήματος χλωρίωσης τοποθέτηση νέου χλωριωτή. Έλεγχος της ποιότητας γίνεται σε εβδομαδιαία βάση, ενώ πραγματοποιήθηκε καθαρισμός δικτύου ταφοράς νερού ελεύθερη πηγή επεκτάθηκε το δίκτυο ύδρευσης, ώστε να καλύπτονται επαρκώς οι ανάγκες όλων των κατοίκων. Τέλος, επειδή τα Πετροκέρασα είναι ένα παραδοσιακό χωριό, εξαιρετικής ομορφιάς που παρουσιάζει γάλη επισκεψιμότητα, η νέα Διοίκηση προσανατολίζεται στον ορισμό ενός υπαλλήλου καθαριότητας μόνιμα σε καθηρινή βάση, ο οποίος θα επιλείται της καθαριότητας χώρου πρασίνου. Πρόθεσή μας είναι η προβολή της ομορφιάς των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των χωριών μας, η ανάπτυξη ς η στήριξη ενθάρρυνση όλων των προσπαθειών που κινούνται προς αυτή κατεύθυνση.» Χαιρετίζου ευχαριστού τον Δήμαρχό μας για «τα καλά λόγια» για Διοίκηση Συλλόγου μας για ομορφιά χωριού μας, για ό, τι έκανε ή προτίθεται να κάνει στο χωριό. Αντιλαμβανόμαστε το πλήθος το μέγεθος των προβλημάτων που έχει να αντιτωπίσει ο νέος Δήμος μας, αλλά παρακαλού, εάν είναι δυνατό, να έχου περισσότερες επαφές για πληρέστερη ενημέρωση προβολή των προβλημάτων χωριού, όπως για παράδειγμα το θέμα «της ταφοράς νερού ελεύθερη πηγή» ή γενικότερα η συζήτηση για προώθηση της «πρότασης των τεχνικων έργων» που συνέταξε για το 2011 το τοπικό μας Συμβούλιο. Με αφορμή πρόσφατη απογραφή πληθυσμού ΠΟΤΕ ΠΟΣΟ ΠΩΣ αγαπού το χωριό; Είναι γνωστό, ότι μια τις βασικότερες αιτίες, απ τις οποίες εξαρτάται η «Δύναμη» ενός τόπου, είναι πρώτα πρώτα ο αριθμός φυσικά η «ποιότητα» των κατοίκων. Όσο ωραίο αν είναι ένα μέρος, όσες πηγές δυνάως αν έχει (εκτός φλέβες χρυσού πετρελαίου), αν δεν έχει ανθρώπους, δεν μπορεί να αναπτυχθεί, κανένας δεν ασχολείται περιοχή αυτή. Αλλιώς βλέπουν (ενδιαφέρονται), μάλιστα οι Διοικούντες έναν τόπο, στον οποίο ζουν ψυχές διαφορετικά, όταν οι κάτοικοι οικισμού αυτού δεν ξεπερνούν ς Είναι ωραίο μέρος π.χ. το χωριό Πλατεία (πρώην Αϊναλί) πάνω το Ζαγκλιβέρι... Ποιος το υπολογίζει; Ποιος (κράτος ή Δήμος) θα το συμπεριλάβει, στα προγράμματά στα αναπτυξιακά σχέδια; Μας δόθηκε, το μήνα που πέρασε, η ευρία να... πού, ότι δεν είμαστε απλώς ένας οικισμός, ένας μαχαλάς. Τι κάνα; ΑΔΙΑΦΟΡΗΣΑ- ΜΕ, αντιδράσα,... βαρεθήκα να «πά μια βόλτα» στο χωριό μας να απογραφού εκεί. Έτσι αγαπού το χωριό; Υπάρχουν ασφαλώς οι ενστάσεις: «Πρέπει να καταγράφεται ο πραγματικός πληθυσμός ενός τόπου, γιατί έτσι επηρεάζονται τα λλοντικά έργα αυτού τόπου». Σωστό θα ήταν αυτό, αν ΠΡΑΓΜΑΤΙ μπορούσε να γίνει αυτό. Γίνεται; Είναι δυνατό; Είναι ο ίδιος πληθυσμός μια γαλούπολης κάθε μέρα; Είναι ο ίδιος πληθυσμός ενός παραθεριστικού μέρους ολόκληρο τον χρόνο; Είναι, θα είναι ο ίδιος πληθυσμός μιας περιοχής, π.χ. της Θεσ/ νίκης, (Ανατολικά ή Δυτικά), για τα επόνα δέκα χρόνια; Αφού λοιπόν, εκ των πραγμάτων, δεν μπορεί να γίνει αυτό, γι αυτό ο κάθε πολίτης (χρόνια τώρα) καταγράφεται εκεί που είναι δεμένος συναισθηματικά, βλέποντας ή ονειρευόνος το μέλλον αυτού τόπου. Αν λοιπόν αγαπού πραγματικά το χωριό μας, τι κάνου είς γι αυτό; Ο Σύλλογός μας, ο, προσπάθησε πολλές μέρες πριν απογραφή να μας ευαισθητοποιήσει. Με αλλεπάλληλες ανακοινώσεις προ- έτρεψε όλους όσους... βρήκε, να ενηρώσουν σχετικά ς δικούς ς. Δυστυχώς πολλοί απ ς μόνιμους κατοίκους χωριού αδιαφόρησαν τα.. παιδιά μας δεν το σκέφτηκαν! Και καλά αυτοί. Όμως όσοι συνειδητά είπαν... «δεν βαριέσαι, σιγά μην πάω στο χωριό», «σιγά να μην κάνω τέτοια... θυσία», αυτοί πράγματι, αγαπούν το χωριό; Για δέκα χρόνια το χωριό σημαδεύτηκε συμπεριφορά ς. Το ενδιαφέρον ς το βλέπου εξάλλου στο Σύλλογό μας! Έχου γράψει ότι ο μας δεν έχει άλλους πόρους εκτός ετήσια συνδρομή μας. ΠΟΣΟΙ κατέβαλαν; Και δεν είναι μόνον αυτοί, που δεν είχαν ευρία ως τώρα να δώσουν τη συνδρομή ς στα μέλη Δ.Σ. Είναι οι πολλοί, που (λάχιστον) αδιαφορούν!!! Θέλου να λειργεί ο Σύλλογός μας; Πώς θα τα καταφέρει, όταν μόνον η έκδοση η κυκλοφορία της εφηρίδας μας κοστίζει πάνω 1500 Ευρώ; Πώς θα δώσου κουράγιο στα νέα παιδιά, που θα ήθελαν να ασχοληθούν τη Διοίκηση Συλλόγου, αν βλέπουν τέτοια αδιαφορία απ ς γαλύτερους; Τα είπα αυτά ευρία Αποκριάτικου χορού στη Θεσ/ νίκη, τα γράψα σ εφηρίδα μας (βλ. το «Μικρό παράπονο»). Τα είπαν οι προηγούνες Διοικήσεις, Ποιό είναι το αποτέλεσμα; Ας μην σταματού μόνον στις... αγαθές προθέσεις μας σ... κριτική μας!! Τα παιδιά, που ασχολούνται τη Διοίκηση Συλλόγου, ούτε... πληρώνονται, ούτε έχουν κανενός άλλου είδους αμοιβή. Αφιερώνουν ώρες το χρόνο, χάνουν πολλά βραδινά πολλές μέρες, μόνο μόνο γιατί ΑΓΑΠΟΥΝ το Σύλλογο. Δεν είναι κρίμα να τα απογοητεύου; Μακάρι να είναι οι γραμμές αυτές, οι τελευταίες το ίδιο... παράπονο! Αγαπού τον ΣΥΛΛΟΓΟ, αγαπού το χωριό μας; Ας το... αποδείξου τη συμπεριφορά μας όχι μόνον τα λόγια τις «προθέσεις» μας. Το Δ.Σ. Από τοπική μας εκκλησία Προφήτη Ηλία πήρα τις παρακάτω ανακοινώσεις: Α. Τριετές πρόγραμμα Έργων Εργασιών Βασική προϋπόθεση κατασκευής επιτυχίας ενός έργου, (όπως σε όλους ς τοίς της ζωής), είναι ο σωστός, έγρος λετημένος προγραμματισμός. Το αυτό φυσικά ισχύει στο χώρο της τοπικής μας εκκλησίας αυτό έκαναν ΟΛΑ τα προηγούνα Εκκλ. Συμβούλια που υπηρέτησαν το ναό μας. Έτσι επίκληση πρώτα απ όλα της Θείας Βοήθειας προστασία της Εφόρου ναού μας, της Παναγίας τις μαχαιριές πολιούχου μας Προφήτη Ηλία, εφ όσον εξοικονομηθούν τα χρήματα, που θα προέλθουν αποκλειστικά ευσεβείς χορηγούς, προγραμματίστηκαν οι παρακάτω δραστηριότητες, (χωρίς αξιολογική προτεραιότητα σειρά). 1. Διορθωτική επέμβαση στον ηλεκτροφωτισμό Ιερού Βήματος κυρίως ναού. (έγινε) 2. Αγορά νέων μανουαλίων, δίπλα στα κεντρικά εικονοστάσια. 3. Κατασκευή ειδικής ράμπας (όπως στο Λαογραφικό μας Μουσείο) απ Ανατολική πλευρά προαυλίου, για διευκόλυνση εισόδου ανθρώπων ειδικές ανάγκες. 4. Πλακόστρωση αύλιου χώρου ναού τη Δυτική πλευρά αυτού. 5. Ανακαίνιση αναπαλαίωση Ιερού Παρεκκλησίου των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. 6. Συντήρηση κικλιδωμάτων εξωκκλησίου Αγ. Μόδεσ ( ανέλαβε αποπεράτωσε ο Σύλλογός μας). 7. Ευπρεπισμός επισκευή της περίφραξης της παιδικής χαράς στο εξωκκλήσι Αγίου Χριστοφόρου. 8. Ανακατασκευή δαπέδου ( ειδικά πλακίδια) στον χώρο Νάρθηκα. 9. Τιμητική ΑΝΑΔΕΙΞΗ της θαυμαργού εικόνας της Παναγίας τέμπλου. (Προσθήκη κονδυλών ειδικών κουρτινών). 10. Υδροχρωματισμός ολοκλήρου Ναού. Παρακαλούνται όσοι ς ενορίτες μας επιθυμούν να βοηθήσουν σ πραγματοποίηση των παραπάνω εργασιών, να απευθύνονται στα μέλη Εκκλ. Συμβουλίου. Σε όλους θα δίδεται ειδική δειξη για Εφορεία. Β. Ενοικίαση Εκκλησιαστικού Καφενείου Με το τέλος 2011 λήγει η θητεία εκμίσθωσης εκκλησιαστικού καφενείου σ κεντρική πλατεία χωριού.. Η πλειοδοτική δημοπρασία για τη νέα ενοικίαση θα γίνει το Σάββατο 23 Ιουλίου. Όσοι ενδιαφέρονται, παρακαλούνται να συναντήσουν τα μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, προκειμένου να γνωρίσουν ς όρους εκμίσθωσης καφενείου. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο. Τηλεφωνικός Κατάλογος Δημ. Ενότητας ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ Ζαγκλιβέρι / FAX / /

4 σελίδα 4 Ο ερευνητής συγγραφέας κ. Δημ. Κύρου εξ Αρναίας, παλιός καλός φίλος χωριού, μας έστειλε το παρακάτω άρθρο, καρπό της διαχρονικής, ιστορικής έρευνάς ( έγγραφο που συντάχθηκε στα Πετροκέρασα): Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΙΜΝΙΟΥ ΤΗΣ ΣΤΑ 1935 (Πληροφορίες ανέκδοτο Έγγραφο Αρχείου της Ι. Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος) Του κ. Δημητρίου Κύρου, Θεολόγου Φιλολόγου Το 1923 ο επίσκοπος Ιερισσού Αγίου Όρους Σωκράτης ορίσθηκε τοποτηρητής της χηρεύουσας επισκοπής Αρδαρίου Γαλατίστης. Το 1924 οι Επισκοπές Αρδαρίου Γαλατίστης, Ιερισσού Αγίου Όρους, Εγκύκλιο Οικουνικού Πατριαρχείου προβιβάσθηκαν σε Μητροπόλεις, αλλά καταργητέες, δηλ. οριζόταν ότι θα καταργηθούν, όταν θα λείψει ο Επίσκοπος προαγόνος ή παραιτούνος ή πεθαίνοντας. Το 1924 στη Μητρόπολη Αρδαρίου εκλέχθηκε Μητροπολίτης ο αρχιμανδρίτης Καλλίνικος Κρεατσούλης, ο οποίος αρχιεράτευσε μέχρι το 1934, οπότε παραιτήθηκε λόγω ασθενείας. Τον Φεβρουάριο 1935 η επισκοπική Σύνοδος της Θεσσαλονίκης ανέθεσε στον Μητροπολίτη Ιερισσού Αγίου Όρους Σωκράτη, προσωρινή διαποίμανση της Μητροπόλεως Αρδαρίου, οποία ποίμανε μέχρι τον Ιανουάριο 1937, διότι λίγο πριν (τον Νοέμβριο 1936) ενέργειες Μητροπολίτη Κασσανδρείας Ειρηναίου, η Μητρόπολη Αρδαρίου σύμφωνα εγκύκλιο Πατριαρχείου 1924 καταργήθηκε μοιράσθηκε στις Μητροπόλεις Θεσσαλονίκης Κασσανδρείας, ανάλογα πολιτειακή εξάρτηση κάθε χωριού, φαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, οποία (φαση) δεν ήταν σύμφωνος ο Μητροπολίτης Ιερισσού Σωκράτης. Κατά το διάστημα της προσωρινής διαποίμανσης της Μητρόπολης Αρδαρίου τον Μητροπολίτη Ιερισσού, οι κάτοικοι των δύο Μητροπόλεων ζήτησαν αναφορά ς σ Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος σ Ιερά Σύνοδο Οικουνικού Πατριαρχείου να έχουν, αν όχι ξεχωριστή Μητρόπολη, λάχιστον (οι δύο ενωμένες) μία μόνιμη Μητρόπολη της οποίας ο επίσκοπος, να μπορεί να επισκέπτεται τα χωριά ς λάχιστον μία φορά το χρόνο 1. Στο πλαίσιο αυτής της κινητοποίησης των κατοίκων στις 20 Μαΐου (πριν 76 χρόνια), οι Κοινότητες Πετροκεράσων, Λειβαδίου, Περιστεράς, Νέας Απολλωνίας, Μαραθούσας Μελισσουργού 3 οι Εκκλησιαστικές Επιτροπές των Ναών ς 4 έστειλαν προς Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος επιστολή - αναφορά 5, που συντάχτηκε στα Πετροκέρασα, σ οποία αναφέρουν τα εξής: «Προς Σεβασμίαν Ιεράν Σύνοδον Εκκλησίας Ελλάδος Πολύ στενοχωρούθα, διότι, καταργηθείσης της επαρχίας ημών, θα διανεμηθούν τα χωρία μας εις τας γειτονικάς Μητροπόλεις. Συνηθισμένοι να έχων ίδιον αρχιερέα επισκεπτόνον ημάς συχνάκις, μας κακοφαίνεται, ότι θα χάσων τον αρχιερέα μας. Επειδή αι γειτονικαί Μητροπόλεις είναι πολύ γάλαι, δεν θα έχη ρόν ο Μητροπολίτης να μας επισκέπτεται λάχιστον μίαν φοράν το έτος. Διά ταύτα ερχόθα να παρακαλέσων Ιεράν Σύνοδον να μη καταργηθή η Μητρόπολις ημών, αν τούτο είναι αδύνατον, λάχιστον να ενωθή η Μητρόπολις ημών, η Αρδαρίου, τά της Μητροπόλεως Ιερισσού να αποτελέσουν αι δύο μίαν επαρχίαν μόνιμον ενορίας υπέρ τας 50, διά να μη στερηθών αρχιερέως, όστις να δύναται να μας επισκέπτεται λάχιστον άπαξ ές. Η Μητρόπολις αύτη θα έχη δύο έδρας θα φέρη το όνομα Αρδαρίου Ιερισσού. Η παρουσία ενός αρχιερέως, λάχιστον, αντί των δύο εις περιφέρειαν ημών, εκτεταμένην εις βόρειον Χαλκιδικήν, είναι αναγκαία, διότι ήρχισαν να διαδίδωνται εις ημάς αι αντιθρησκευτικαί αντεθνι διδασκαλίαι έχον ανάγκην ποιμένος, ίνα μας φυλάττη οδηγή. Μετά προσήκοντος σεβασμού Εν Πετροκεράσοις τη 20/5/1935 Ο Πρόεδρος της Κοινότητος (Τ.Σ.) Κ. Κατσαμούρης 6 Η Εκκλησ. Επιτροπή 7 Αθανάσιος Κουκλιάτης Σακελλάριος 8 Γεώργιος Γρηγορούδης 9 (Τ.Σ) Απόστολος Κωτινούδης 10 Θεόδωρος Καρτσιώτης 11». Η επιστολή-αναφορά, η οποία δεν έχει αριθμό Πρωτοκόλλου χαρτοσημαίνεται δύο χαρτόσημα, ένα Δημοσίου των 3 δραχμών ένα Ταίου Ασφαλίσεως Κληρικών των 5 δραχμών, «ελήφθη» σ Ι. Σύνοδο στις 8 Ιουλίου 1935 πρωτοκολλήθηκε αρ. Πρωτ Στις 2 Σεπτεμβρίου 1935 διαβάσθηκε σε συνεδρίασή της στο σχετικό Πρακτικό (αρ. 49) αναγράφονται τα εξής: «Ανεγνώσθη η υπ αριθμ. Πρ ε.έ. αναφορά διαφόρων Κοινοτήτων Εκκλησ. Επιτροπών, δι ης παρακαλούσιν, όπως, δι ούς αναφέρουσιν λόγους, μη καταργηθή η Ιερά αυτών Μητρόπολις Αρδαρίου, ή, εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, λάχιστον ενωθή η Ι. Μητρόπολις Αρδαρίου τά της Ι. Μητροπόλεως Ιερισσού αποτελεσθή ούτω μία Μητρόπολις, ήτις θα έχη δύο έδρας θα φέρη τον τίτλον Αρδαρίου Ιερισσού. 1 Βλ. ενδεικτικά: Απ. Γλαβίνα, Οι Αρχιερείς της επισκοπής Αρδαρίου, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ Κ (1980) 6, Δημ. Θ. Κύρου, α ) 140 χρόνια τη γέννησή. Η ζωή το έργο Μητροπολίτη Ιερισσού, Αγίου Όρους Αρδαρίου Σωκράτη Σταυρίδη ( ), ΑΡΝΑΙΑ, τχ. 71 (2006), σ. 18, β ) Τα «Χρονικά Ναού Αγίου Στεφάνου Λιαριγκόβης (Αρναίας) Μητροπολίτη Ιερισσού, Αγίου Όρους Αρδαρίου Σωκράτη( ), ΑΡΝΑΙΑ, τχ. 79 (2008), σ. 4, γ ) Το Αρχείο Εγγράφων της Μητροπόλεως Ιερισσού, Αγίου Όρους Αρδαρίου ( ), ΑΡΝΑΙΑ, τχ. 84 (2009), σ. 6, δ ) Νεώτερες συμπληρωματικές πληροφορίες για τη ζωή τη δράση Μητροπολίτη Ιερισσού, Αγίου Όρους Αρδαρίου Σωκράτη Ιστορία της Μητροπόλεως (Από το Αρχείο Εγγράφων της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου τηε Εκκλησίας της Ελλάδος , ΑΡΝΑΙΑ, τχ. 89 (2010), σ Το έγγραφο υπογράφηκε στις Κοινότητα Πετροκεράσων, ενώ τις άλλες Κοινότητες Εκκλησιαστικές Επιτροπές των Ναών ς υπογράφηκε στο διάστημα τις 21/ 5 έως τις , κατά το οποίο περιφερόταν κατά τόπους για υπογραφή. 3 Το Έγγραφο υπογράφουν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων το σφραγίζουν υπηρεσιακή στρογγυλή σφραγίδα. Η σφραγίδα της Κοινότητας Πετροκεράσων (διαμ. 3,6 εκ.) κυκλικά έχει το λογότυπο: «ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ» στο κέντρο έχει το λογότυπο: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ». (Λόγω τοπικού χαρακτήρα της εφηρίδας δεν γίνεται αναφορά στις σφραγίδες των άλλων κοινοτήτων). 4 Το Έγγραφο υπογράφουν όλα τα μέλη των Εκκλησιαστικών Επιτροπῶν το σφραγίζουν υπηρεσιακή στρογγυλή σφραγίδα. Η σφραγίδα της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Ναού των Πετροκεράσων (διαμ. 3,7 εκ.) κυκλικά έχει το λογότυπο: «ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ» στο κέντρο έχει παράσταση Σταυρού. ( Για παράλειψη αναφοράς στις άλλες σφραγίδες βλέπε τη σημ. αρ. 3). 5 Μία πρώτη περιληπτική παρουσία εγγράφου βλέπε: Δημ. Θ. Κύρου, Νεώτερες συμπληρωματικές πληροφορίες, ό.π., τχ. 90 (2011), σελ Ο Κων. Κατσαμούρης χρημάτισε Πρόεδρος τις έως τις τις έως τις Μέλος Κοινοτικού Συμβουλίου τις έως , τις έως τις έως τις (Βλ., Μιχ. Καρτσιώτη, ό.π., σ. σ ). 7 Άσκησε τα καθήκοντα της μέχρι τις Ήταν πενταλής εκλεγμένη ς ενορίτες. (Βλέπε, Δημ. Κύρου, Η εκλογή των Ενοριακών Επιτροπών, εφημ. Ο «ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ», φ. 48/ Ιούν.-Αύγ. 1996). Από ς υπογράφοντες απουσιάζει ο Αστ. Γεωργ. Λέκκας, ο οποίος τις αντικαταστάθηκε τον Αθ. Σαμάνη. (Βλ., Γ. Δ. Κουκλιάτη, Ο Ιερός Ναός Προφήτη Ηλία Πετροκεράσων Θεσσαλονίκης ( ) τα ξωκκλήσια χωριού, Θεσσαλονίκη 2010, σελ. 127). 8 Υπηρέτησε ως Εφημέριος στον Ι. Ναό Προφ. Ηλία τις 11 Ιουνίου 1917 μέχρι τις Είχε το εκκλησιαστικό οφίκιο Σακελλαρίου. Βλ., Γ. Δ. Κουκλιάτη, ό.π., σελ Γιός Αθανασίου Πρόεδρος (Διευθύνων) της Επιτροπής. Ξαναχρημάτισε μέλος της Εκκλ. Επιτροπής τις έως τις (Βλ., Γ. Δ. Κουκλιάτη, ό.π., σελ. 127). 10 Χρημάτισε Κοινοτικός Σύμβουλος τις έως τις τις έως τις (Βλ., Μιχ. Θεμ. Καρτσιώτη, ό.π., σελ ). 11Γιός Μιχαήλ (Βλ. Γ. Δ. Κουκλιάτη, ό.π., σελ. 127 Σημ. 393). Το Πανηγύρι Προφήτη Ηλία Στις 20 Ιουλίου (ημέρα Τετάρτη) η τοπική μας εκκλησία πανηγυρίζει. Μετά Αρχιερατική Θεία Λειργία Λιτανεία των Αγίων εικόνων, θα ακολουθήσουν το καθιερωμένο κουρμπάνι-η κοινή συνεστίαση- διασκέδαση σ κεντρική πλατεία μας. Η επιτροπή της πανήγυρης που φέτος απαρτίζουν οι: 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 2. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 3. ΒΑΒΔΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 4. ΔΟΥΜΠΙΩΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΥΡΜΩ 5. ΛΕΪΝΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ 6. ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΦΙΑ 7. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΗ 8. ΣΟΦΙΔΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑ 9. ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΤΑΣΟΥΛΑ 10. ΤΣΙΡΟΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙΤΗ 11. ΤΣΙΦΤΕΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΦΙΑ το πανηγύρι 1991 μας υπόσχεται ότι τα φαγητά θα είναι νοστιμότατα ΟΛΑ θα είναι όμορφα ωραία. Να είμαστε ΟΛΟΙ εκεί. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Εσύ έδωσες συνδρομή σου; Στο τρίμηνο αυτό έδωσαν: Φράγκου Γ. Αθανάσιος Κωτούδης Ν. Ιωάννης Γιοφτσίδης Κώστας Φιγκιώρης Ι. Αθανάσιος Μαλακούδη Αλέκα Αννετούδης Δ. Αριστείδης Λέκκας Αριστείδης Μουτζίκος Αστ. Αθανάσιος Νικολαΐδης Ανέστης Τζοάννου Σοφία Τζοάννου Δημήτριος Φράγκου Ν. Αθανάσιος Λέκκας Μ. Στέλιος Μουτζίκος Εμμ. Αθανάσιος Κωτινούδης Κώστας Σοφιδιώτης Παρασκευάς Γεροσωτήρη Αργυρώ Κατσούδας Άρης Κατσούδα Αναστασία Κουκλατζής Γεώργιος Λεϊνούδης Μιχαήλ Αναγνώσ Β. Γεώργιος Μήλιος Χρήστος. Δημητρακάς Νικόλαος Λέκκα Σοφία Ψωμάς Νίκος (Λεϊνούδη Μαρία) Γεροσωτήρη Μαρία Μουτζίκος Εμμ. Μιχάλης Κυριαζής Νίκος Η συνδρομή μας είναι το ΜΟΝΟ έσοδο Μ.Α.Σ.

5 σελίδα 5 Ïìâñéáíüò Με πολύ ράκι ιδιαίτερη ευλάβεια στόλισαν φέτος τον Επιτάφιο της εκκλησίας μας, το βράδυ της Μεγ. Πέμπτης, οι γυναίκες χωριού. Ôçò íò áôæçäçìçôñßïõ Ως το ξημέρωμα, σαν άλλες μυροφόρες, στόλιζαν, έψαλαν, προσεύχονταν! Είναι μια ευσεβής συνήθεια, που επαναλαμβάνουν αυθόρμητα κάθε χρόνο οι ίδιες (σχεδόν) γυναίκες, ίδια Áäçìïóßåõóç áðï ôïí Éáôñéêü Êüóìï αγάπη ίδια ευλάβεια. Ïé ðåñéóóüôåñïé ìáò áíõðïìïíïýí ãéá ôéò ãéïñôýò ôùí Να χουν τη χάρη Εσταυρωμένου Αναστάντος Κυρίου μας. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, ñéóôïõãýííùí ðñïóìïíïýí áñü åíèïõóéáóìü ôéò ìýñåò ιδιαίτερα τις ευχαριστεί εύχεται να είναι γερές χρόνου. áõôýò. ÕðÜñ åé üìùò Ý ãüëï ðïóïóôü áíèñþðùí ãé Óåëßäá 6 Ç ÌÅËÁà ÏËÉÁ ÔÙÍ ÃÉÏÑÔÙÍ áõôïýò ïé ãéïñôýò åñìçíåýïíôáé ì Ýí áñíçôéêü ôñüðï ôéò Έλαβαν κατά αλφαβητική σειρά: ôáõôßæïõí μέρος ìéá ðåñßïäï Üã ïõò óõ íü èëßøçò. Ôï öáéíüíï áõôü ðáñáôçñåßôáé ïíïìüæåôáé «ëáã ïëßá ôùí ãéïñôþí» Αννετούδη Αναστασία Μανδώνα Ελένη åßé ìéá ìïñöþ åðï éáêþò äõóèõìßáò áñáêôçñßæåôáé ôéò Βλάχου Μαρία Πάνου Νίτσα ðáñáêüôù åíäåßîåéò: Βλάχου Σοφία Παπαδάκη Αθανασία áìçëþ äéüèåóç Βαμβατήρα Ιωάννα Σκαρλά Μαρία áìçëþ Άννα åíåñãçôéêüôçôá Þ êüðùóç Καμπανά Φιγκιώρη Ελένη Õøçëü Üã ïò Κουκλιάτη Ευαγγελία Φιγκιώρη Έφη íôïíï Μαρία åêíåõñéóìü Þ åðéèåôéêüôçôá Κωτούδη Φιγκιώρη Νικολέτα Øõ ïóùìáôéêü óõìðôþìáôá (ð.. ðïíïêýöáëïò) Λειβαδιώτη Δήμητρα Φράγκου Γιάννα ÐñïâëÞìáôá ýðíïõ ÐñïâëÞìáôá (áíïñåîßá Þ το õðåñöáãßá) Σχετικό ιδιαίτεραüñåîçò αναλυτικό είναι παρακάτω ρεπορτάζ που συνέταξε ο συμπατριώτης μας Θεοδόσης Θεοδοσιάδης, Φιλόλογος καθηγη ÌåéùìÝíç éêáíüôçôá óôéò äéåñãáóßåò ôçò óêýøçò Þ óôç τής πρώην Πρόεδρος Συλλόγου μας. óõãêýíôñùóç ÌåéùìÝíï åíäéáöýñïí óôéò äñáóôçñéüôçôåò óõíäýïíôáé åõ áñßóôçóç ìéêñü ñïíéêü äéüóôçìá στο Ýíôïíç áíçóõ ßá ßíïõí üëïé ÊÜðïéåò ôéò åíäåßîåéò åìöáíßæïíôáé óå äéüöïñåò ïìüäåò ΤοáõôÝò κείνο αυτό γράφτηκε για κείνους που δεν óå μπόρεσαν να γιορτάσουν το Πάσχα χωριό ëõôá åõ áñéóôçìýíïé. áíèñþðùí, óõãêåêñéìý ôçí ðåñßïäï ôùí ãéïñôþí ãéá Εφέτος, για πρώτη φορά, ο νεοε- στό τσάι οι πατέρες προτίμησαν λίγες να ενισχύσουν ς ολιγάριθμους θέλει να ίνει σ ακολουθία της Ç êëéóç ôï óõíçèéóìýíï ðñüãñáììá äéáôñïöþò ýðíïõ äéáöïñåôéêïýò ëüãïõò. ÓõíçèÝóôåñáελιές óå áíèñþò äåíμάλιστα, Ý ïõí ψωμί. Σχολίασαν κλεγείς Δήμαρχος Λαγκαδά το Δηχορούς των παιδιών που έψαλαν τα ανάστασης, να φύγει»δεν μου άρεäñáóôçñéüôçôáò óå ïñéóìýíïõò σαν. áíèñþò âéþíåôáé óáí êüðïéï óýíôñïöï, äåí Ý ïõí êüðïéï ïéêïãåíåéáêü ðåñéâüëëïí μοτικό Συμβούλιο τίμησε πα- ταξύ σοβαρού αστείου, το λι- εγκώμια. Τότε αναβίωσαν Κανένας δεν συμφωνεί ìéá οι παλιές áã ïãü äõóüñåóôç åìðåéñßá. ìïéñáóôïýí ôéò ãéïñôýò, óå õðåñþëéêåò áëëü ó áõôïýò ρουσία το κορυφαίο θρησκευ- γοστό αριθμό των παρευρισκομένων αναμνήσεις μέσα μου. Ήταν η επο- αταξία που επικρατεί τά τελεôé που ìðïñïý êüíïõ ãéá ìçí ëáã ïëþóïõ ôéò είναι ãéïñôýò; ðñïûðþñ å ðáñáãüíôùí. τη áéôéïëïãéêþí γάλη ηλικία μας. Βέβαια δεν χή τικό γεγονόςìéá τηςäõóèõìßá. άφιξης Ëüãù Τιμίουðïéêßëùí τή της ανάστασης η οποία απαο τότε καλός μας δάσκαλος êëåéäß ìáò áíïßîåé ãéá âãïý áõôüí ôïí αποφύöáýëï Ôï âáóéêü ãéá ôçíέφερε ýðáñîç ëáã ïëßáò ôùí ãéïñôþí åßé ότι η νέα γενιά είναι τελείως Σταυρού στοáßôéï χωριό. Μας ακό-ôçòαγνοούν ράδεκτη πρέπει να Ι.Ôï Κυβερνήτης èá τη δασκάλα Μ. Καδιαφορετική ς νέους των αλêýêëï åßé áãíùñßóïõ ðïéïé ôïõò ðáñáðüíù μηáã ïãü τη φιλαρμονική Δήμου η ïðïßá γου κάθε τρόπο. ðáñüãïíôåò Αλλά καôá åñåèßóìáôá ôá Ýñ åôáé áíôéìýôùðïò ï λαφάτη προσπαθούσαν να ζωντανέγενιών. ðåñéðôþóåéò «Οι ψυχές ς εί- åíåñãïðïéïýí οποία μαζί μια ομάδαáõôþ κορα- λοτινών δεναποδέχεται ακραίες θέσεις óå ìáò ôç ëáã ïëßá áíôéôùðßóïõ ôá ψουν το χωριό παρατάσσοντας ς νένας ïñãáíéóìüò ôçíμικρή ðåñßïäï óå ïñéóìýíåò äåí σίδων, πουáíôåðåîýëèåé. ήταν ντυμένες Μακε- ναι κυριολεκτικά φαρμακωμένες óõéóèþìáôá στον ιερό χώρο της δυο χορούς των Üã ïõò σχολιαρόπαιδων ôñïðïðïéþíôáò èëßøçò ôï εκκλησίας. óêåðôéêü Είς ìáò, ìðïñåß ίσωςüã ïõò περιμένουν να èýôïíôáò δονικές στολές, συνόδεψαν πο- απελπισία ο πρώτος ξελαρυγγιζόταν να φα- Πάτερ μου έτσι συνηθίσα να γιορñåáëéóôéêïýò για óôü ïõò. Óôçí ðåñßïäï ôùí ñéóôïõãýííùí ðáñüãïíôåò ξανανοίξει ο Χριστός ς κλει- νεί μπή τον άγιο Μόδεστο ως ðßåóç εκ- ς τάζουôéò το Πάσχα ãé είναι γεγονός καλύτερος το δεύτερο. Óôü ïò èá ðñýðåé åßé áñïý ãéïñôýò áõôü äçìéïõñãïýí óõéóèçìáôéêþ åßé: κλησία χωριού. Για όλα αυτά τον στούς ουρανούς να επαναφέρει ότι η πολυκοσμία σε μια μικρή εκκληη γάλη μέρα της Ανάστασης, ìðïñïý æþóïõ ü é ãé áõôü éäáíéêü èá èýëá Ïéêïíïìéêïß ðáñüãïíôåò ευχαριστού ελπίζου στο εγ- τις ψυχές ς στη θέση που είχαν έφτασε. Τα σάνυχτα Μ. Σαββά- σία οδηγεί σε ανφευκτη φασαæþóïõ. Áò ãßíåé ìéá ðñïóðüèåéá âãüëïõ ôçí êüèå ãéïñôéíþ ÏéêïíïìéêÞ åðéâüñõíóç, äõóêïëßá áíôåðåîýëèïõ óôéò πριν ς προσβάλλει η αφηνιασμέγύς μέλλον να δού κι άλλες παρό η προσέλευση των πιστών σ ρία.. Ωστόσο, ο βασικός στόχος μας ôï êáëýôåñï äõôü. Ç áñü ôùí ãéïñôþí êñýâåôáé óôçí ïéêïíïìéêýò áðáéôþóåéò ôùí ãéïñôþí ôùí êïéíùíéêþí μοιες ή δυναμικότερες πρωτοβουλί- νη λογική σκληρότητα ρού óôéãìþ εκκλησία ήταν αθρόα. Με το «Δεύτε είναι να ενισχύσου το θρησκευτιåõ áñßóôçóç áðïëáýóåùí ï êáèýò ìðïñåß õðï ñåþóåùí. μας» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά λάβετε φως»ìéêñþí ες. κόóôéãìþí συναίσθημα τις καθηριπαρατηρήθηκε ο γνω- ðñïóðáèþóåé âéþóåé áíåîüñôçôá ôïõò øõ ïêïéíùíéêïýò, Ç åìðïñåõìáôïðïßçóç ãéïñôþí áóêåß óôïõò êáôáëùôýò, ο Κ.ðßåóç Τσιρόπουλος. Σ τελετή ιδιαίτερηôùí αίσθηση νές ήπιες νουθεσίες να το βελτιώσουστός συνωστισμός για το άναμμα της ïñãáíéêïýò ðáñüãïíôåò. Åßé óçìáíôéêü δυσαρέ ôïí Το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας ïéêïíïìéêïýò äçìéïõñãþíôáò åóöáëìýíåò áíüãêåò ãéá ðñïúüíôá õðüó ïíôáé προκάλεσε η περιεκτική επί να μην δημιουργού λαμπάδας. Ο λόγος ιερέα είναι ρη ομιλία Ιάσονα Κουκλιάτη που ήμασταν μόνοι μας. Ο κόσμος λιγο- ôñüðï ìáò äßíïõ áîßá σκειες óôá ðñüãìáôá ü é ãé áõôü οι οποίες απομακρύνουν τον åõ Üñéóôåò áîý áóôåò óôéãìýò. σαφής:óêýøçò «Δεύτε λάβετε φως» όχι χάρισε ιδιαίτερο τόνο στη γιορτή. Τα στός, ο απέριττος στολισμός της εκ- åßé κόσμο áëëü υποχρέωση (ως χριþ λάβετε èá èýëá åßé áíôéêåéíéêü, ãé áõôü èá «Δεύτε ( βενζίνη) φως». Ïñãáíéêïß ðáñüãïíôåò κλησίας το θαμπό φωτισμό υπόλοιπα είναι γνωστά Üã ïò, τις προη-åêíåõñéóìüò στιανοί) ακρόδεν θα έχει γαλύτερη ή περισσότεìðïñïýóáí óçìáßíïõí óõéóèçìáôéêü ãéá εκκλησιασμού. ìáò ôïõòοι äéêïýò ÓùìáôéêÞ êïýñáóç, ðñïêýðôåé üôáí δηïé κατανυκτική αγιο- ìáò γούνες χρονιές. ρη χάρη εκείνος που θα ανάψει πρώ- τητες οι απειλές δεν οδηγούν πουáíèñþò. õðï ñåþóåéò ïé ðñïåôïéìáóßåò ãéáμιουργούσε ôéò ãéïñôýòμια ãßíïíôáé âåâéáóìý Ο εορτασμός φετινού Πάσχα (2011) στο χωριό Δυστυχώς η κακορία δεν επέ- ρείτικη ατμόσφαιρα που σου θύμι- τος τη λαμπάδα τον ιερέα. θενά. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνούτρεψε προσέλευση κόσμου ζε τον παλιό καλό ρό. Ίδια μά- Αυτές οι συνήθειες είναι πια ξεπερα- τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο πάη οποία σηιωτέον άλλες χρονιές λιστα πιο συγκινητική ήταν η αίσθη- σμένες. Η συγκινητική στιγμή σης Ελλάδος Χριστόδουλο, ο οποίος ÔÁÂÅÑÍÁ - ØÇÓÔÁÑÉÁ ήταν αθρόα. Όμως επόνη ημέ- ση που ένιωθες τη Μεγάλη Τρίτη. Ο «Χριστός ανέστη» πλησιάζει. Η ώρα απευθύνθηκε στη νεολαία μας τα ρα, Κυριακή των Βαϊων η εικόνα άλ- ψάλτης μας Θανάσης Φράγκος έδω- είναι 12 ακριβώς. Ακούγονται «σας πάω - ταôý σκουλαmåôáöïñýò - ÌåôáêïìÞóåéò Ðáíôüò κωδω- λόγια: για ν αποδώ- Óôáìáôßïõ λαξε τελείως παρά τη συνεχιζό- σε ό,τι καλύτερο είχε Ìé Üëçò νοκρουσίες, πέφν βαρελότα ρίκια ελάτε σ εκκλησία». Η απήνη κακορία η προσέλευση των σει περισσή ζωντάνια το τροπάρι βεγγαλικά αλλά κανένας δεν περιμέ- (åíôüò χηση των λόγων είχε ευρύτατη ÓÔÇÍ ÐËÁÔÅÉÁ & åêôüò ðüëåùò) το πέτυχε. Τη Με- νει, όπως τόσα χρόνια ευλάβεια αποδοχή στις τάξεις ς. προσκυνητών ήταν αισθητά γαλύ- της ΚασσιανήςÎÕËÏÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ - ÄÅÍÄÑÏÊÁÔÏÉÊÉÅÓ τερη. Εντυπωσιακή ήταν η ευρεία γάλη Πέμπτη οι αυτοδίδακτοι ψάλτες περιμένα, να ακούσου το ÐÁËËÁÓ Τη δεύτερη μέρα Πάσχα αποãåùñãéïó ÄÉÁÌÏÑÖÙÓÇ ÙÑÙÍ Ìé. Áè. ÌãéÜëáò παρουσία των μικροπωλητών που γέ- μας διατήρησαν επιβαλλόνη στόμα ιερέα «το Χριστός ανέστη» δείξα πόσο σεβόμαστε αγαπάêéí.: καλό. Γιατί; μισαν κυριολεκτικά τον κεντρικό δρό- ατμόσφαιρα σε βαθμό αρκετά Εκκλησία. έδειξαν οι σαραη βιασύνη η επιπολαιότητα ÔÇË Ïéêßáò:Το Ôçë.: μο χωριού τον Άγιο Μόδεστο Αλλά εκείνο που ξεπέρασε τις προσ- μας είναι ασυγχώρητες. Έσβησε η σε- ντάρηδες που κρατούσαν τις γάως (πρώην) ταβέρνα Πολυ- δοκίες μας ήταν το ράκι η πα- μνότητα η σοβαρότητα που άλλες λες εικόνες στη Λιτανεία τα δεκαρά κι έδωσαν ένα χαρούνο χρώ- ραδειγματική προσπάθεια των γυναι- φορές μας διέκρινε. οχτώ παιδάκια, πέντε μέχρι δώãõéêåßá - áíäñéêü åóþñïõ á κών χωριού οι οποίες πάσχισαν μα στον περιβάλλοντα χώρο. Και ενώ τέλειωσε η τελετή της δεκα χρονών, που κρατούσαν τις μι ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ Τη Μεγάλη Δευτέρα, πριν να κρατήσουν όλες ς τις δυνά- Ανάστασης όλοι μπήκα στο ναό κρές εικόνες. Είναι βαθιές οι ρίζες της αναχώρηση Τιμίου Σταυρού για ις το έθιμο της περιφοράς επι- να ασπαστού εικόνα της Ανά- θρησκευτικότητας των κατοίκων ÅÉÄÇ ÖÁÍÏÐÏÉÚÁÓ το Άγιο Όρος, δεξιωθήκα στο ενο- ταφίου εντός ναού. Και η συμ- στασης Κυρίου μας, όπως τόσα χωριού μας, ας προσέξου, να ÈÙÌÁÓ ριακό κέντρο χωριού ς συνο- τοχή ς δεν σταμάτησε εδώ. Συνε- χρόνια συνηθίσα να κάνου, η ει- μην κλονίσου ÈÁÍÁÓÇÓ δούς αγιορείτες πατέρες. Η λιτότη- χίστηκε όλη ημέρα της Μ. Παρα- κόνα δεν υπήρχε. Άκουσα πως Ας είμαστε γεροί χρόνου να σκευής το στολισμό επιταφίου τα η Êïëïêïôñþíç απλότητα ς ήταν εκπληξαναγιορτάσου ευλάβεια τάξη, πήρε ο ιερέας στο Άγιο Βήμα. Η πρά12 ( íôé Óôñ. Ð. ÌåëÜ) μα- 70 κτική. Ανάσα στα τόσα εδέσματα κορυφώθηκε το βράδυ Êïìíçíþí όπως το απαιτεί η κορυφαία γιορτή της ξη αυτή η ανακοίνωση ιε(ðåæüäñïìïò) Ôçë.: Èåó/íßêç που ς προσφέρθηκαν το ζε- ζική προσέλευση ς προκειμένου ρέα που ακολούθησε ότι «όποιος δεν χριστιανοσύνης, το Πάσχα. ÌÉ ÁËÇÓ WOODWORKERS ÎÕËÅÉÁ ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÂÁËËÉÁÍÏÓ Îõëåßá åóùô. åîùô. þñùí Åðåíäýóåéò Êïëþíåò - Îõëåßá óêåðþò - Êïñíßæåò ÌðáóêéÜ ÅñãïóôÜóéï - ÁðïèÞêç:Êáëï þñé Èåó/íßêçò Ôçë.: Ï ÃÉÙÑÃÏÓ TÓÅÑÉÓ ÑÏÊ CHERRIES ROCK ALL DAY CAFE BAR Õðåýèõíïò: Öéãêéþñçò ÈáíÜóçò ôçë: ÐåôñïêÝñáóá

6 σελίδα 6 Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου στο χωριό O ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Άφιξη - Αναχώρηση Συνέχεια 1η σελίδα Συνέχεια 1η σελίδα Στις σφοδρές συμπλοκές, αρχικά στη θέση «Αγκαθιές», (πέντε χιλιότρα περίπου πάνω το Ζαγκλιβέρι το Αδάμ) ο ηρωικός οπλαρχηγός Ρήγας, της οικογένειας Λαμπούδη οκτακόσια παλικάρια τα Ραβνά, αντιστάθηκαν σθεναρά στις πολυάριθς ρκικές δυνάις, προκαλώντας σημαντικές απώλειες σς Οθωμανούς. Όμως, τά τον βαρύτατο τραυματισμό αρχηγού, οι υπερασπιστές τόπου μας συμπτύχτηκαν οχυρώθηκαν στη θέση «Ψηλή Ράχη» συνέχισαν ηρωικά τον αγώνα ς. Δυστυχώς όμως, μόλις ο καπετάν Ρήγας εξέπνευσε ( τότε μέχρι σήρα η θέση αυτή ονομάζεται «στ Ρήγα τ Λακκούδα»), έπεσε το ηθικό των επαναστατών, το αίμα των οποίων κατηφόρισε σαν ποτάμι στις πλαγιές της «Βούης». Μια φοβερή σφαγή άρχισε τότε για όλα τα γυναικόπαιδα που δεν πρόλαβαν να φύγουν το χωριό. Τα πάντα στο χωριό καταστράφηκαν. Οι θέσεις «Παζάρι», «Φκαρίκια» κ.ά. έγιναν ο τάφος εκατοντάδων ανήμπορων συγχωριανών μας που δεν κατάφεραν να ξεφύγουν το μαχαίρι βάρβαρου κατακτητή. Ανάσά ς η νεαρή ηρωίδα Άννα (Αννούδα), που προτίμησε να πέσει στο ομώνυμο πηγάδι χωριού να πνιγεί, αλλά η τραγική Ραβνιώτισσα Μπέτα (Ελισάβετ), κόρη ιερέα χωριού Αστερίου (παπαστέργιου), που οδηγήθηκε στα χαρέμια Μπέη της Καβάλας προτίμησε τον προσωπικό της αφανισμό, προκειμένου να αποφευχθεί νέα σφαγή στο χωριό (σ περίπτωση που προσπαθούσε να αποδράσει, όπως παρακινούσε ο τραγικός πατέρας της). Η προφορική παράδοση σώζει τις φοβερές εκείνες μέρες της σφαγής, ιδιαίτερα στη θέση που σήρα βρίσκεται το Ηρώον (στήθηκε το 1963) που τότε ήταν το «Παζάρι» το υπόστεγο το πηγάδι, που γέμισε το αίμα των γερόντων ανήμπορων συμπατριωτών μας. Θύμα της καταστροφής η μόλις τότε εγνιασθείσα νέα εκκλησία χωριού μας, όπως καταγράφεται (1924) σε ειδική πινακίδα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της ιστορικής θαυμαργής εικόνας της Παναγίας της Οδηγήτριας τέμπλου της εκκλησίας μας, διασώζοντας παράλληλα το ιστορικό της θαυμαργικής διάσωσής της καταστροφική μανία των Τούρκων. Οι ηρωικοί μας πρόγονοι, θυσιάστηκαν για ιερή ιδέα της ελευθερίας. Γι αυτό ς θυμόμαστε, ς μνημονεύου πάντα ς ευγνωμονού. Γιούλη Κουκλιάτη Σ εξέδρα υποδοχής ανέβηκαν, ταξύ των άλλων επισήμων, ο νέος Δήμαρχός μας κ. Γιάννης Αναστασιάδης, συνοδευόνος Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου πλειάδα άλλων Δημ. Συμβούλων, ο οποίος μάλιστα για πρώτη φορά παραβρίσκονταν στο Ιερό μας Έθιμο της Υποδοχής. Εκ μέρους της τοπικής Κοινότητας, ς ευχαριστηριακούς λόγους προς όλους όσους συνέβαλαν φέτος σ επανάληψη Ιερού Εθίμου, αλλά σε όσους τίμησαν παρουσία ς, το γάλο για το χωριό μας, γεγονός της αφίξεως Τιμίου Σταυρού, εκφώνησε ο καθηγητής της Δ/θμιας Εκπ/σης κ. Ιάσων Κουκλιάτης. Ο ομιλητής εξέφρασε άριστα όχι μόνο τα συναισθήματα χωριού της ευγνωμοσύνης των συγχωριανών, αλλά επανέλαβε περιληπτικά (για ς πολυπληθείς προσκυνητές) το ιστορικό της αρχής Εθίμου, για το οποίο μάλιστα παρουσίασε νεότερα στοιχεία που αναφέρονταν τόσο στη χρονολογία της πρώτης άφιξης Τιμίου Σταυρού στο χωριό ( ), όσο σς πραγματικούς λόγους αιτία της αφίξεως αυτής. Στη συνέχεια σχηματίστηκε γαλειώδης πομπή της οποίας επικεφαλής ήταν η φιλαρμονική Δήμου μας Λαγκαδά, ακολουθούνη τον ιερό κλήρο, ς Επισήμους χιλιάδες πιστών. Τρεις ώρες κράτησε το προσκύνημα Τιμίου Σταυρού, μέσα στο ναό μας, το οποίο συνεχίστηκε καθ όλη τη διάρκεια της Κυριακής των Βαΐων. Εφτά χιλιάδες, περίπου, ήταν οι πιστοί που έφθασαν στο χωριό απ τα γύρω χωριά κυρίως τη Θεσσαλονίκη. Τη Μεγάλη Δευτέρα, τά τη Θεία Λειργία των Προηγιασμένων Δώρων, αναχώρησε ο Τίμιος Σταυρός για το Άγιο Όρος. Μακάρι να αξιωθού χρόνου να έχου τη Χάρη Του. Η κορυφή της πομπής το Τ. Σταυρού Η καθιερωμένη φωτογραφία πριν αναχώρηση Τιμίου Σταυρού ι: τ ό ε τ ε ρ έ Ξ Παιδί τηλεόραση Η παραμονή μπροστά σ τηλεόραση δημιουργεί προβλήματα λόγου, προσοχής συγκέντρωσης στον άνθρωπο, αλλά κυρίως στα παιδιά. Η επί ώρες ανοιχτή τηλεόραση σε ένα σπίτι, μπροστά στα μωρά, κάνει κακό σ ανάπτυξη εγκεφάλου των γλωσσικών ικανοτήτων ς, επειδή ιώνει τον αριθμό των λέξεων που τα παιδιά ακούνε λένε, σύμφωνα επιστημονική έρευνα Έλληνα ερευνητή Χριστάκη σ Αρική. Όταν το παιδί ακούει τηλεόραση οι λέξεις των ενηλίκων σχεδόν εξαφανίζονται πλήρως. Επίσης οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι όσο περισσότερο χρόνο σπαταλούν τα παιδιά ηλικίας ενός μέχρι τριών ετών για να βλέπουν τηλεόραση, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι πιθανότητες για να παρουσιάσουν αργότερα, όταν θα είναι επτά ετών, προβλήματα προσοχής συγκέντρωσης. Η παρακολούθηση της τηλεόρασης μικρά παιδιά, συμβάλλει στη γένεση συνδρόμου της υπερκινητικότητας, της επιθετικότητας της ελλειματικής προσοχής. Η τελευταία συνοδεύεται ιωμένη δυνατότητα συγκέντρωσης, δυσκολίες σ οργάνωση παρορμητική συμπεριφορά. Έχοντας υπ όψη τα δεδομένα αυτά οι επιστήμονες συστήνουν τα παιδιά κάτω των 3 ετών να μην παρακολουθούν καθόλου τηλεόραση.

7 σελίδα 7 Η οικονομική κρίση Οι «συγκρίσεις», η αγανάκτηση η διοσύνη. Ο εθελοντισμός (ελεύθερη προσφορά υπηρεσίας, χωρίς αντάλλαγμα) ήταν πάντοτε μέσα στο D.N.A. των Πετροκερασιωτών. Τουλάχιστον τις αρχές 20ου αι., όπως διαβάζου στα κοινοτικά Αρχεία, τα περισσότερα έργα χωριού (ύδρευση αποχέτευση διαμόρφωση δρόμων γήπεδα κοινοτικά κτίσματα καθαρισμός ευπρεπισμός εξωκκλησιών κ. ά.) έγιναν ς γονείς ς παππούδες μας εθελοντική εργασία. Στο κάλεσμα για το καλό χωριού μας έτρεχαν ΟΛΟΙ. Δεν είχε μπει ακόμη το «μικρόβιο» ατομικισμού «τι νοιάζει». Αγαπούσαν πραγματικά το χωριό, ενδιαφέρονταν γι αυτό, έτρεχαν γι αυτό. Θεωρούσαν τιμή ς να προσφέρουν. Ένιωθαν χαρά όταν έδιναν Έγραφε ο μακαριστός μπάρμπα Γιώργος Καμπανάς (βλ. Μ. Καρτσιώτη, Τα Πετροκέρασα, τ. Γ σ. 96) «Η προσωπική εργασία δεν ήταν αναγκαστική, αλλά ηθελημένη προσφέρονταν χαρά αγάπη Κάθε πρωί τις τσάπες τα φτυάρια (ξεκινούσαν για τα κοινοτικά έργα) χωρίς να υπολογίσουν πόσες ώρες θα δουλέψουν. Κάθε παράκληση ήταν στον καθένα ς διαταγή». Σήρα, δυστυχώς, οι νέοι μας «μορφώθηκαν» στις πόλεις μας. Η πρώτη απάντηση σε κάθε κάλεσμα είναι : «Πόσα θα οικονομήσω;» ή «Ας τα κάνουν οι άλλοι». Ευτυχώς υπάρχουν ακόμη οι παππούδες χωριού. «Να πά ρε Πρόεδρε», «Να το κάνου είς». Πόσο πραγματικά ωραία νιώθεις όταν οι γύρω σου σε αντιτωπίζουν σαν αδελφό! Δύσκολοι «οι ροί» σήρα. Ακόμη η πατροπαράδοτη καθαριότητα χωριού «αρρώστησε». Δεν υπάρχουν χρήματα για ειδικούς υπαλλήλους, δεν μπορεί ο Δήμος να «καλύψει» όλα τα προβλήματα χωριού Υπάρχουν όμως οι ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ Στο κάλεσμα Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας έσπευσαν πάλι προχθές Ιουνίου να βοηθήσουν. Καθάρισαν τα χόρτα «είσοδο» χωριού, έκοψαν τα «λαίμαργα» τις ρίζες των φλαμουργιών, μάζεψαν όλα τα σκουπίδια. Τι κι αν απεργούν τα μηχανήματα; Ο Μανόλης ο Θανάσης Ανδρεανούδης, ο Χρήστος Λειβαδίτης, ο Μιχάλης Γ. Καρτσιώτης, ο Δημήτρης (Τάκης) Μπάτσαρης, ο Νίκος Κ. Φράγκου τα κατάφεραν μια χαρά. Μπράβο παππούδες, μακάρι να σας μοιάσουν τα εγγόνια σας. Και ευρία. Ας προσέξου λίγο περισσότερο καθαριότητα χωριού μας. Δεν πειράζει να σκουπίσου μόνοι μας το δρόμο που περνάει μπροστά πόρτα μας. Ας μην πετά τσιγάρα ή χαρτάκια. Η καθαριότητα ήταν πάντα το «σήμα χωριού». «Α τα Πετροκέρασα είσαι; Από κείνο το καθαρό χωριό»; Αυτό ακούγα μέχρι τώρα ς κατοίκους των γύρω χωριών της Θεσσαλονίκης. Ας μη χαθεί αυτή η ωραία εικόνα χωριού μας. Γ.Δ.Κ. ΟΜΒΡΙΑΝΙΑ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Παιδικό θα είναι φέτος το πρόγραμμα των Ομβριανίων. Εάν εξαιρέσου έκθεση γκλίτσας, οι άλλες εκδηλώσεις αφορούν τα παιδιά. Κι αυτό είναι φυσικό, γιατί τα παιδιά είναι που ιδιαίτερα τιμούν το χωριό μας το καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν θα έχου: Στις 7 Αυγούσ - 15 Αυγούσ, ο θα φιλοξενήσει στον εκθεσιακό χώρο έκθεση γκλίτσας τον φίλο χωριού, Γεωπόνο Γιώργο Παπαδόπουλο. Στις 13 Αυγούσ διοργανώνονται τον Ομβριανό αγώνες στίβου για παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών (τρέξιμο, αγώνας αντοχής Μαραθώνιος ( πλατεία Αγ. Μόδεστο πλατεία), ποδηλατοδρομία, πηδήματα φωτιάς κ. ά. Στις 14 Αυγούσ διοργανώνεται διαγωνισμός ζωγραφικής για όλα τα παιδιά χωριού, όπου θα βραβευτούν κάθε κατηγορία οι τρεις πρώτοι διαγωνισμού. Καλού όλους ς συμπατριώτες ς φίλους χωριού να λάβουν μέρος στις εκδηλώσεις Συλλόγου μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο Γράφει ο Ευθύμης Τσιγερίδης ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ Δύσκολες οι μέρες που περνάει η χώρα μας. Σκοτεινό στενάχωρο το τούνελ στο οποίο εισέρχεται ο λαός μας απεγνωσμένη η προσπάθεια που κάνει, να δει κάπου στο βάθος, κάποια αχτίδα φωτός. Μάταιη η προσπάθεια. Η μόνη ελπίδα είναι να συνηθίσει το μάτι, να βλέπει στο σκοτάδι. Δεν περνούν βέβαια όλοι οι άνθρωποι ίδια ένταση τις δυσκολίες που προέκυψαν οικονομική κρίση. Άλλοι δυσκολεύονται λιγότερο, άλλοι περισσότερο, άλλοι φορτώθηκαν το σταυρό ς ανεβαίνουν τον δικό ς Γολγοθά αλλοίμονο, για κάποιους, η σταύρωση θα είναι ανφευκτη. Το να δουλεύεις να σου έχουν κόψει μέρος το μισθό σου, σε πονάει, αλλά δεν είναι καταστροφή. Το να έχεις συνηθίσει σε μια άνετη διαβίωση να σε υποχρεώνουν να κόψεις κάποιες τις προηγούνες ανέσεις σου, φυσικά δεν σε ευχαριστεί. Όταν όμως έχεις να θρέψεις οικογένεια, όταν πρέπει να γαλώσεις παιδιά, να τα στείλεις στο σχολείο, να ς εξασφαλίσεις τα στοιχειώδη τα οποία μέχρι σήρα τα κατάφερνες τη σκληρή έστω δουλειά σου ξαφνικά σε σταματάει ο εργοδότης σου τη δουλειά ή απολύεσαι επειδή έκλεισε η επιχείρηση που δούλευες, τότε τα πράγματα γίνονται μαύρα επικίνδυνα. Ο άνθρωπος σε τέτοιες συνθήκες χάνει εμπιστοσύνη στον εαυτό, χάνει αυτοεκτίμησή, πέφτει σε λαγχολία αδρανοποιείται. Διάβασα μια επιστολή κάποιον 45άρη, ο οποίος έχασε τη δουλειά οποία συντηρούσε οικογένειά. Εγραφε: «.Τελευταία αντιτωπίζω τόσα οικονομικά προβλήματα που φοβάμαι για το χειρότερο. Θα χάσω όσα έχτιζα τόσα χρόνια, θα τιναχτούν όλα στον αέρα. Δεν μπορώ να αντέξω πια πίεση τα χρέη. Θέλω να δώσω ένα τέλος να ξεφύγω όλα αυτά» Πολλοί έχασαν τα σπίτια ς αδυναμία να εξοφλήσουν το δάνειο που πήραν κάποια Τράπεζα. Και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό. Στις δύσκολες αυτές συνθήκες, κυρίως σ αυτούς που ζουν εντονότερα το πρόβλημα της οικονομικής κρίσης, οι ψυχολόγοι συνιστούν τη «σύγκριση». Η ευτυχία η δυστυχία, όπως ο πλούτος η φτώχεια είναι έννοιες σχετικές. Υπάρχουν περιοχές της Γης όπου το να έχει κάποιος ένα γάιδαρο ή μια κατσίκα, θεωρείται πλούσιος. Από άλλη, υπάρχουν άνθρωποι άπληστοι που θεωρούν φτωχό τον εαυτό ς γιατί ο διπλανός ς έχει πολυτελέστερη βίλα, γαλύτερη πισίνα, ακριβότερο αυτοκίνητο. Τη φτώχεια δεν τράει το αν έχει τα απαραίτητα να κάνει μια άνετη ζωή, αλλά το αν ο άλλος έχει περισσότερα πλούτη τον ίδιο. Τότε θεωρεί τον εαυτό «φτωχό». Δεν αντιλαμβάνεται ότι φτωχά είναι τα μυαλά. Σ περίοδο της Γερμανικής κατοχής, το να εξασφαλίσεις μια καραβάνα φαγητό για να μη πεθάνεις πείνα, θεωρούνταν ότι είσαι τυχερός. Επομένως μια μικρή διέξοδος στο προσωρινό ελπίζου αδιέξοδο, είναι να σκέφτεται ο καθένας που τα βγάζει δύσκολα, ότι κάποιος άλλος έχει σοβαρότερο πρόβλημα, περνάει γαλύτερες δυσκολίες. Ο Αρικανός Συγγραφέας DALE CARNEGY αναφέρει για κάποιο παιδί το οποίο έκλαιγε συχνά γιατι δεν είχε παπούτσια. Μέχρι, που συνάντησε κάποιον, που δεν είχε πόδια. Η λύπη έγινε αυτόματα χαρά, γιατί ο μικρός είχε λάχιστον τα πόδια. Γιατί κατάλαβε ότι κάποιο πρόβλημα είναι μικρότερο εκείνο που έχει ίσως κάποιος άλλος. Το χειρότερο βέβαια είναι ότι, οι δυσκολίες τις οποίες ζει σήρα ο Έλληνας δεν οφείλονται σε μια φυσική καταστροφή, σε κάποιο ανφευκτο ατύχημα ( το οποίο τώρα, «ο Θεός να μας φυλάει»), οφείλονται σε ανθρώπινα λάθη. Άλλο είναι δηλαδή να πέσει κάποιο αεροπλάνο επειδή έπαθε μηχανική βλάβη άλλο επειδή ο πιλότος που τα έπινε προηγούνα, αποκοιμήθηκε στο πηδάλιο αεροσκάφους. Και ενώ ο κανόνας είναι να πληρώνει αυτός, που κάνει το λάθος, σ περίπτωσή μας, πληρώνουν - κάποιοι πολύ βαριά- εκείνοι, που δεν έφταιξαν σε τίποτε. Η διοσύνη, η κοινή λογική, ο απλός κόσμος ζητάει να βγουν επί τέλους τη φυλακή όσοι βρίσκονται εκεί επειδή δεν μπόρεσαν να πληρώσουν ένα δάνειο που πήραν ή δεν είχαν τα λίγα χρήματα να εξαγοράσουν μια ποινή ή επειδή έκλεψαν μια κατσίκα να μπούν επί τέλους στη θέση ς, εκείνοι που αφού ρήμαξαν τον τόπο αφού ρούφηξαν απληστία τον ιδρώτα ροκαματιάρη αφού κατέκλεψαν Ελλάδα, σ συνέχεια έκαναν «κατσίκα».

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ του Βασίλη Δ. Κωτούδη

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ του Βασίλη Δ. Κωτούδη Αρ. Φύλλου 82 Περίοδος Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος Τρίμηνη έκδοση Στρωμνίτσης 25 Τ.Κ. 542 28 Θεσ/νίκη Τηλ.: 2310 317 585 Φαξ: 2310 321 885, e-mail: omvrianos@gmail.com http://www.omvrianos.gr ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εσύ έδωσες ή έστειλες τη συνδρομή σου; ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡ. ΛΟΓ.: 253/37157280 ΟΜΒΡΙΑΝΕΙΑ 2012. Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση

Εσύ έδωσες ή έστειλες τη συνδρομή σου; ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡ. ΛΟΓ.: 253/37157280 ΟΜΒΡΙΑΝΕΙΑ 2012. Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση Χρόνος 25ος Περίοδος E Αρ. Φύλλου 84 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2012 Τρίμηνη έκδοση Στρωμνίτσης 25, 542 48 Θεσ/νίκη, Τηλ. 2310 317.585, Fax: 2310 321.885 Τιμή Φύλλου 0,1 ευρώ e-mail: omvrianos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου CMYK www.mosv.gr nea@mosv.gr Τα Νέα του Βρυσοχωρίου ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Αρ. Φύλλου 79 Έτος Ιδρύσεως 1993 ΕΝΑΣ ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φθάσαμε ήδη στο μέσα του

Φθάσαμε ήδη στο μέσα του TΑΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ TΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΕΡΙΣΣΟΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ 443 ΚΩΔ. ΕΝΤΥΠΟΥ 01-4020 Tριμηνιαία Έκδοση Έτος 34 ο Αρ. Φύλλου: 132 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2012 Έκδοση - Διεύθυνση: Σύλλογος Καστανιωτών Γραφεία: Προμάχων

Διαβάστε περισσότερα

ΤρΙμΗΝΙΑΙΑ ΕφΗμΕρΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφρΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ

ΤρΙμΗΝΙΑΙΑ ΕφΗμΕρΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφρΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ DYTIKH FRAGKISTA 94_Layout 1 21/07/2011 7:17 ΠΜ Page 1 Κωδικός 4594 ΙΛΙΟΥ 90 Γραφεία: Κολωνού & Λεωνίδου 20 104 36 Αθήνα Τηλ.: 210 5242 995 ΤρΙμΗΝΙΑΙΑ ΕφΗμΕρΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφρΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ ΔΙΕυθυΝΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου CMYK www.mosv.gr nea@mosv.gr Τα Νέα του Βρυσοχωρίου ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αρ. Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΦΙΛΙΑ. και οι απανταχού ΦΙΛΙΩΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΤΑ ΦΙΛΙΑ. και οι απανταχού ΦΙΛΙΩΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΦΙΛΙΑ και οι απανταχού ΦΙΛΙΩΤΕΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΩΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ O AΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 25-106 78 ΑΘΗΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 015283 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΤΟΣ 16 Ο ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

H KOYKOYBI TA. ÂÏÙ Ô ÈÎÔÈÓˆÓ ªÂÏÒÓ Ó ÛÌÔ ÏÔÛÎÔ ÈÙÒÓ ÚÓ ÛÛ π ƒπ. À ª π ø ƒ π π ƒπ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ ΧΡΟΝΟΣ 40ος ΤΕΥΧΟΣ 174 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

H KOYKOYBI TA. ÂÏÙ Ô ÈÎÔÈÓˆÓ ªÂÏÒÓ Ó ÛÌÔ ÏÔÛÎÔ ÈÙÒÓ ÚÓ ÛÛ π ƒπ. À ª π ø ƒ π π ƒπ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ ΧΡΟΝΟΣ 40ος ΤΕΥΧΟΣ 174 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 H KOYKOYBI TA ENTY O K EI TO AP. A EIA 1892 KEM A - Kø IKO 2532 ÂÏÙ Ô ÈÎÔÈÓˆÓ ªÂÏÒÓ Ó ÛÌÔ ÏÔÛÎÔ ÈÙÒÓ ÚÓ ÛÛ π ƒπ π ÈÔÎÙ ÙË - Î fiùë : À ª π ø ƒ π π ƒπ /ÓÛË Ú ÊÂ Ô : ÂÈÚ ÈÒ 4 ñ ı Ó ñ 104 31 ñ ÙËÏ.: 210.52.38.158

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου CMYK www.mosv.gr nea@mosv.gr Τα Νέα του Βρυσοχωρίου ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ Ε Π Ι Τ Ε Λ Ο Υ Σ! Σ Τ Ο Ν Α Γ Ι Ο Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π Ο 002 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

12. Παρουσίαση υποψηφίων για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική. 13. Εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής.

12. Παρουσίαση υποψηφίων για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική. 13. Εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής. TΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΕΡΙΣΣΟΥ Tριμηνιαία Έκδοση Έτος 33 ο Αρ. Φύλλου: 130 Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2011 Έκδοση - Διεύθυνση: Σύλλογος Καστανιωτών Γραφεία: Προμάχων 3, 142 32 Ν. Ιωνία GREECE Τηλ.: 210 25.16.938

Διαβάστε περισσότερα

Σ αυτό το φύλλο γράφουν. σύλλογος του χωριού. εδώ και πολλά χρόνια έκοψε τη πρωτοχρονιάτικη πίττα του στο χωριό το Σάββατο

Σ αυτό το φύλλο γράφουν. σύλλογος του χωριού. εδώ και πολλά χρόνια έκοψε τη πρωτοχρονιάτικη πίττα του στο χωριό το Σάββατο Κωδ. 1928 Διμηνιαίο Δελτίο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας των Απανταχού εξ Ελληνικού Γορτυνίας Έτος 19ο Αρ. φύλλου 121 Mάρτιος - Απρίλιος 2012 Εμ. Μπενάκη 73 10681 ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ Σ αυτό το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

Η διεύθυνσή μας στο Διαδίκτυο είναι: http://www.afterzed.gr/sillogosrentinioton e-mail: sarentinioton@afterzed.gr. Π ριν από μισό αιώνα κυκλοφόρησε

Η διεύθυνσή μας στο Διαδίκτυο είναι: http://www.afterzed.gr/sillogosrentinioton e-mail: sarentinioton@afterzed.gr. Π ριν από μισό αιώνα κυκλοφόρησε ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΙΛΙΟΝ 79 ΚΩΔΙΚΟΣ 4407 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΩΝ Στουρνάρη 45 Τ.Κ. 10682 Αθήνα Τηλ.: 210 3812660 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 139 Η διεύθυνσή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ (ΚΩΜΗ) Όταν θυμάμαι το χωριό μου, είναι σαν να θυμάμαι τον ίδιον μου τον εαυτό. Τσαμαντιωτών ο «Άγιος Δημή-

ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ (ΚΩΜΗ) Όταν θυμάμαι το χωριό μου, είναι σαν να θυμάμαι τον ίδιον μου τον εαυτό. Τσαμαντιωτών ο «Άγιος Δημή- αρ. αδείας 01-8652 KKA ΙΛΙΟΥ 179 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΤΣΑΜΑΝΤΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΤΟΣ ΦΥΛΛΟ 1ο 12ο ΦΥΛΛΟ -IOYΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 5ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - 2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΩΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ" ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 25, 106 78 ΑΘΗΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 015283

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΩΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 25, 106 78 ΑΘΗΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 015283 ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΩΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ" ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 25, 106 78 ΑΘΗΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 015283 ΕΤΟΣ 17 ΤΕΥΧΟΣ 66 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΩΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ» ΕΜΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία, Καλό Καλοκαίρι & Διακοπές στο χωριό μας!

Υγεία, Καλό Καλοκαίρι & Διακοπές στο χωριό μας! Ελ. - Γκρέκο Πεντηκοστή Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ της Αδελφότητας εύχονται στους όπου γης Φιλιώτες Υγεία, Καλό Καλοκαίρι & Διακοπές στο χωριό μας! ΤΑ ΦΙΛΙΑ ΤΡΙMHNIAIA EKΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΙΛΙΟΥ 91 EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 23 Α, 104 32 ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 111 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.zourtsa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι ψήφισαν. Ευπάλιο, Δωρίδα και Φωκίδα. Όχι γήπεδο στο Παραθάλασσο. Παγώνα: Τσουνάμι στη Δωρίδα!

Έτσι ψήφισαν. Ευπάλιο, Δωρίδα και Φωκίδα. Όχι γήπεδο στο Παραθάλασσο. Παγώνα: Τσουνάμι στη Δωρίδα! ΔΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΠΑΛΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ Πρατίνου & Δούριδος 8-11634 Αθήνα Αρ. Φύλλου 103 Μαρ.-Μάι. 2012 Η Ασπασία Μανδρέκα βουλευτής Φωκίδας ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΔΩΡΙΚΗΣ ΤΕΤΡΑΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ:

ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΔΩΡΙΚΗΣ ΤΕΤΡΑΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ: Ταχ. Γραφείο Κ.Ε.Μ.Π.Α. 3583 ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΔΩΡΙΚΗΣ ΤΕΤΡΑΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ: Κυτινίου - Ερινεού - Βόϊου και Πίνδου ή Ακύφαντος

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό ρεπορτάζ παρουσιάζουμε στην Σελ. 4. Οχυρώνουν τη Μανδύλω. Ποια άλλα έργα έχουν προγραμματιστεί για το 2008

Αναλυτικό ρεπορτάζ παρουσιάζουμε στην Σελ. 4. Οχυρώνουν τη Μανδύλω. Ποια άλλα έργα έχουν προγραμματιστεί για το 2008 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΠΑΛΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ Πρατίνου & Δούριδος 8-11634 Αθήνα Αρ. Φύλλου 80 Οκτ.-Νοεμ.-Δεκ. 2007 Βαγγέλης Γερµανός Ανάδειξη Ακρόπολης Ευπαλίου Όλα τα αρχαία κάστρα της χώρας αναστηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη Στάθης Κωνσταντινίδης: «πάνω από όλα ο νομός μας. Θυρανοίξια

Συνέντευξη Στάθης Κωνσταντινίδης: «πάνω από όλα ο νομός μας. Θυρανοίξια ΕΤΟΣ 2o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 64 ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1,00 ΕΥΡΩ Η Ενέργεια στο επίκεντρο του Προσυνεδριακού Διαλόγου της Ν.Δ. στα Κοίλα Κοζάνης Έκαψαν μηχάνημα ανάληψης μετρητών της Αγροτικής Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

60 χρόνια από το θάνατο του Άγγελου Σικελιανού

60 χρόνια από το θάνατο του Άγγελου Σικελιανού 60 χρόνια από το θάνατο του Άγγελου Σικελιανού 1884-1951 Ομπρός!... Ομπρός. Με ορθή μεσούρανη της λευτεριάς τη δόξα ανοίγεις δρόμο, Ελλάδα στου άνθρώπου ομπρός. Ορμάνε πρώτοι οι Έλληνες κι όλοι οι λαοί

Διαβάστε περισσότερα

Editorial. Αλληλογραφία / Korespondence: Řecká obec, Vocelova 3, 120 00 Praha 2. akropolis@ropraha.eu. Εκτύπωση / Tisk: Tiskárna Havlíčkův Brod, thb

Editorial. Αλληλογραφία / Korespondence: Řecká obec, Vocelova 3, 120 00 Praha 2. akropolis@ropraha.eu. Εκτύπωση / Tisk: Tiskárna Havlíčkův Brod, thb Editorial Αγαπητοί Αναγνώστες, Να μας και πάλι στην ώρα μας! Όπως βλέπετε το περιοδικό μας βγαίνει κάθε δύο μήνες και για τώρα είμαστε ευτυχισμένοι ότι δεν έχουμε αργήσει από τότε που ανέλαβαν οι νέοι

Διαβάστε περισσότερα

πετάχτηκαν από αγνώστους σε στροφή του δρόμου στα πέρα Λακκώματα. Η κ. Άννα Παπαμιχαήλ ανέφερε και αυτή ότι η πρόσβαση στην τοποθεσία Αποκλείστρα

πετάχτηκαν από αγνώστους σε στροφή του δρόμου στα πέρα Λακκώματα. Η κ. Άννα Παπαμιχαήλ ανέφερε και αυτή ότι η πρόσβαση στην τοποθεσία Αποκλείστρα TΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΕΡΙΣΣΟΥ Tριμηνιαία Έκδοση Έτος 32 ο Αρ. Φύλλου: 124 Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2010 Έκδοση - Διεύθυνση: Σύλλογος Καστανιωτών Γραφεία: Προμάχων 3, 142 32 Ν. Ιωνία GREECE Τηλ.: 210 25.16.938

Διαβάστε περισσότερα

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 43 www.exanatolis.gr Μην απελπίζεστε... Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ (Γενική Οµοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος) κ. Γιώργος Λεχουρίτης σας καθοδηγεί µε ποιούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΦΙΛΙΑ. και οι απανταχού ΦΙΛΙΩΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΤΑ ΦΙΛΙΑ. και οι απανταχού ΦΙΛΙΩΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΦΙΛΙΑ και οι απανταχού ΦΙΛΙΩΤΕΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΩΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ O AΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 25-106 78 ΑΘΗΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 015283 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΤΟΣ 16 Ο ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣυΝΕΛΕυΣΗ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣυΝΕΛΕυΣΗ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ DYTIKH FRAGKISTA 97_Layout 1 02/05/2012 8:42 ΠΜ Page 1 Κωδικός 4594 ΙΛΙΟΥ 90 Γραφεία: Κολωνού & Λεωνίδου 20 104 36 Αθήνα Τηλ.: 210 5242 995 www. sylog-fragista.gr ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕφΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφΡΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό Κέντρο Καστανιάς, Λαογραφικό Μουσείο & Ιατρείο

Πολιτιστικό Κέντρο Καστανιάς, Λαογραφικό Μουσείο & Ιατρείο TΑΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ TΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΕΡΙΣΣΟΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ 443 ΚΩΔ. ΕΝΤΥΠΟΥ 01-4020 Tριμηνιαία Έκδοση Έτος 34 ο Αρ. Φύλλου: 134 Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2012 Έκδοση - Διεύθυνση: Σύλλογος Καστανιωτών Γραφεία:

Διαβάστε περισσότερα

Το χωριό Του Αντώνη Καρανίκα

Το χωριό Του Αντώνη Καρανίκα ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΕΜΠΑ Κωδικός: 014683 Ασπροποτάμου Αγράφων 4188 Απεραντίων ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Φραγκίστας ΧΡΥΣΩ Βίνιανης Φουρνά Κτημενίων Καρπενησίου ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ποταμιάς Προυσού Δομνίστας Κλεισούρας

Διαβάστε περισσότερα

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéïöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Ðßóôç & ÆùÞ ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá www.jesuits.gr Åêäüôçò

Διαβάστε περισσότερα

Η διεύθυνσή μας στο Διαδίκτυο είναι: http://www.sillogosrentinioton.gr e-mail: sy-ap-re@hotmail.com

Η διεύθυνσή μας στο Διαδίκτυο είναι: http://www.sillogosrentinioton.gr e-mail: sy-ap-re@hotmail.com ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΙΛΙΟΝ 79 ΚΩΔΙΚΟΣ 014407 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΩΝ Στουρνάρη 45 Τ.Κ. 10682 Αθήνα Τηλ.: 210 3812660 IANOYΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 146

Διαβάστε περισσότερα