Σύγχρονες Προσεγγίσεις στο Σχεδιασμό και Σύνθεση Αναλόγων του RGD ως Αντιθρομβωτικών και Αντικαρκινι κών Φαρμάκων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύγχρονες Προσεγγίσεις στο Σχεδιασμό και Σύνθεση Αναλόγων του RGD ως Αντιθρομβωτικών και Αντικαρκινι κών Φαρμάκων"

Transcript

1 ΑΡΘΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ! ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 15,1, 211, 2002 REVIEW ARTICLES PHARMAKEFTIKI15,1, 211, 2002 Σύγχρονες Προσεγγίσεις στο Σχεδιασμό και Σύνθεση Αναλόγων του RGD ως Αντιθρομβωτικών και Αντικαρκινι κών Φαρμάκων Κ. Μπελεκοΰκιας1, Γ. Σαρηγιάννης1, Γ. Σταυρόπουλος1, Τ. Μαυρομοΰστακος2 'Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, , Πάτρα Ινστιτούτο Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48, , Αθήνα 2 Π ε ρ ί λ η ψ η D Στο δηλητήριο ορισμένων φιδιών εμπε ριέχονται πεπτιδικές ουσίες που περιέχουν την δομή RGD ή παράγωγα της που δρουν στους υποδοχείς των ιντεγκρινών. Η δράση των ουσιών αυτών οφείλεται στην παρεμπόδιση συγκόλλησης των αιμοπεταλίων. Η ιδιότητα αυτή των πεπτιδικών ουσιών χρησίμευσε στον σχεδιασμό συνθέσεως αντιθρομβωτικών φαρμάκων. Τα συντιθέμενα πεπτίδια έδειξαν ότι επιπρόσθετα παρουσιάζουν αντιαγγειογενετικές ιδιότητες και επομένως μπορούσαν να χρη σιμεύσουν για την καταπολέμηση του καρκίνου. Το άρ θρο επισκόπησης αυτό περιέχει πληροφορίες για τους βιολογικούς φορείς που εμπλέκονται στην δράση των πε πτιδικών αναλόγων του RGD. Επίσης συζητώνται οι μέ χρι στιγμής ερευνητικές δραστηριότητες καθώς και οι προοπτικές που αναπτύσσονται στο ερευνητικό αυτό πε δίο. 1. Εισαγωγή 1.1 Το τριπεπτίδιο RGD Το τριπεπτίδιο RGD (ArgGlyAsp) απαντάται σε αρκε τές πρωτεΐνες που βρίσκονται μεταξύ των κυττάρων και οι οποίες παράγονται από αυτά (εξωκυττάριες ουσίες). Μερικές από αυτές είναι το ινωδογόνο, η ινοσυνδετίνη, η λαμινίνη και η βιτρονεκτίνη (vitronectin). Αυτές με τη σει ρά τους προσδένονται σε διάφορες πρωτεΐνες με την γε νική ονομασία ιντεγκρίνες για να εξασκήσουν την βιολο γική τους δράση (Σχήμα 1). Η βιολογική σπουδαιότητα του RGD έγκειται στο ότι αλ λάζει την διαμόρφωση της ιντεγκρίνης. Εκτός από το RGD στις ιντεγκρίνες προσδένονται και πρωτεϊνικά πε πτίδια με αλληλουχίες KGD ή παρόμοιες. ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ {ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ ΛΑΜΙΝΙΝΗ ΚΛΠ.) Σχήμα 1. Σύνδεση κυττάρου πρωτεϊνών μέσω ιντεγκρινών 1.2 Εξωκυττάριες ουσίες Οι εξωκυττάριες ουσίες περιλαμβάνουν 3 είδη πρωτεϊ νών1: α) δομικές πρωτεΐνες, όπως το κολλαγόνο και η ελαστίνη, β) συγκολλητικές πρωτεΐνες (ή πρωτεΐνες σύνδε σμοι), όπως η ινοσυνδετίνη, η λαμινίνη, το ινοδωγόνο και η βιτρονεκτίνη, και γ) πρωτεογλυκάνες. Μία από τις ιδιότητες των εξωκυττάριων ουσιών είναι η συμπλοκοποίησή τους η οποία γίνεται στην επιφάνεια του κυττάρου μέσω των συγκολλητικών πρωτεϊνών (ινωδογό νο, ινοσυνδετίνη κ.τ.λ1'2. Η σύνδεση μεταξύ δομικών πρω τεϊνών, πρωτεογλυκανών και πρωτεϊνών συνδέσμων επι φέρει την επικοινωνία μεταξύ των κυττάρων. Αρχικά (δε καετία του 1980) ο ρόλος των εξωκυττάριων ουσιών πε ριοριζόταν στη μηχανική στήριξη του κυττάρου. Όμως στην τελευταία δεκαετία έγινε κατανοητό ότι ρυθμίζουν επιπρόσθετες λειτουργίες, όπως τη μετανάστευση των κυττάρων, την κινητικότητα τους, τη δυνατότητα προσκόλ λησης στο κύτταρο εξωκυττάριων παραγόντων, τη διαφο

2 ροποίηση κυττάρων και την εμβρυϊκή ανάπτυξη. Επίσης ερευνητικά αποτελέσματα έδειξαν ότι αυτές εμπλέκονται στην αναπαραγιογή των κυττάρων, στην απόπτωση (προ γραμματισμένος κυτταρικός θάνατος), στην αγγειογένεση και στην ρύθμιση ενζύμων, όπως οι πρωτεάσες και σχεδόν σε οποιαδήποτε κυτταρική διεργασία. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΥΠΟΜΟΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΙΝΤΕΓΚΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΤΟΥΣ 1.3 Γντεγκρίνες Οι ιντεγκρίνες είναι γλυκοπρωτεΐνες που βρίσκονται μέ σα στο κύτταρο και οι οποίες απαρτίζονται από δύο δια φορετικές υπομονάδες: Την αυπομονάδα και μια μικρότερη βυπομονάδα οι ο ποίες προβάλλουν εκτός του κυττάρου (Σχήμα 2)1 Και οι δύο υπομονάδες είναι απαραίτητες για τον σχηματισμό δεσμού με τον υποκατάστατη τους. Κατά το σχηματισμό δεσμού στις διαθέσιμες θέσεις της υπομονάδας α πρέ πει να δεσμευτούν κατιόντα. Οι ιντεγκρίνες είναι ένα μέρος μιας μεγάλης οικογένειας πρωτεϊνών που σχετίζονται με τις αλληλεπιδράσεις κυττάρουκυττάρου και κυττάρουεξωκυττάριας ουσίας. Μέχρι σήμερα είναι γνωστές 16 α και 8 β υπομονάδες ιντε γκρινών στο ζωικό βασίλειο με τους ακόλουθους 22 συν δυασμούς (Πίνακας 1). Ο συνδυασμός των υπομονάδων αυτών καθορίζει την εκλεκτικότητα τους έναντι διαφό ρων μορίων. Το τελικό τμήμα της ιντεγκρίνης που βρίσκε ται μέσα στο κύτταρο έχει θέσεις δέσμευσης διαφόρων μορίων και δρα σαν μεταγωγέας σήματος4. Οι ιντεγκρίνες διαφέρουν από άλλους υποδοχείς που υ πάρχουν στην επιφάνεια του κυττάρου στο ότι δεσμεύουν τον υποκατάστατη τους με χαμηλή χημική συγγένεια (10''1091/mol). Επίσης είναι πολλαπλάσιες στον αριθμό (10100 φορές) σε σύγκριση με άλλους υποδοχείς. Δεσμεύουν τον υποκατάστατη τους όταν υπερβούν τοπικά έναν κρί σιμο αριθμό και δεχτούν ένα ερέθισμα το οποίο συσσω ματώνει την τυχαία κατανομή τους στο κύτταρο. Η βιολογική δράση των ιντεγκρινών οφείλεται στη χαμη λή χημική συγγένεια με τον υποκατάστατη. Αν υπήρχε ι σχυρός δεσμός μεταξύ ιντεγκρίνης και ενός υποκατάστα τη, τότε αυτός θα απέτρεπε το κύτταρο να δεσμευτεί με άλλους υποκατάστατες και θα περιοριζόταν στο να εκτε λέσει μόνο την λειτουργία που του υπαγορεύει ο συγκε κριμένος δεσμευμένος υποκατάστατης με την ιντεγκρίνη. ντ~ f ÜL hi M M M M M ili ~^ ο2 ri ; σ3 gâ,\z: gl \y OD ν_ α? 08 ÎZ Μ ζ :1: = 1 =\ z \ z 1l : : ψ _ il! _ il \j ζ ; : _ ; _ Φ M~l ; ζ Ι Ζ ο9 ν ί Ι αϋ Ι \/ Ι _ V οά αν ; ζ M\ ζ \z \ ζ j : j ζ ì ζ Γ Γ ι Ί ÌL ssb L : = z ζ Ιζ \ / 1 Ì! 1.4 Δομή των ιντεγκρινών Το τμήμα των ιντεγκρινών που βρίσκεται εκτός κυτταρι κής μεμβράνης είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που βρί σκεται μέσα στο κύτταρο (Σχήμα 2). Ενδοκυτταρικά οι ιντεγκρίνες περιέχουν μέχρι 60 αμινοξέα (εξαίρεση απο τελεί η β4 υπομονάδα η οποία περιέχει περίπου α μινοξέα)3. Η δομή των α υπομονάδων είναι πολύ παρόμοια. Όλες περιέχουν 7 ομόλογες επαναλήψεις των 3040 αμινοξέων στην εξωκυττάρια δομή διακοπτόμενες από σειρές των 2030 αμινοξέων. Στον εξωκυττάριο χο5ρο υπάρχουν 3 ή 4 επαναλήψεις που περιέχουν αλληλουχίες με ικανότητα δέσμευσης κατιόντων (Σχήμα 3). Επίσης όλες οι α υπομονάδες έχουν την ίδια αλληλουχία 5 αμινοξέων (GFFKR) μέσα στο κυτταρόπλασμα ακρι βώς κάτω από την περιοχή που διαπερνούν την μεμβράνη. Ο ακριβής ρόλος τους δεν είναι αποσαφηνισμένος. Εκφράζεται η άποψη ότι πιθανά να βοηθούν στην συ γκρότηση του διμερούς της ιντεγκρίνης. Οι α υπομονάδες χωρίζονται σε δύο ομάδες βάσει ορισμένων δομικών δια φορών τους. Η πρώτη ομάδα αποτελείται από τις αϊ, αϊ, αι., α\ι και α\. Η δομική ομοιότητα τους έγκειται στην κοινή παρουσία μιας περιοχής 180 αμινοξέων (Iπεριοχή) μεταξύ της δεύ τερης και τρίτης επανάληψης αμινοξέων η οποία μάλλον εμπλέκεται στην δέσμευση του υποκατάστατη. Η δεύτερη ΘΕΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ RGD ΙΝΤΕΓΚΡΙΝΗ (ίίϊίι αφ,r ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ί } ί XI ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑ ΘΕΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΣΟΚΥΤΤΑΡΙΟΝ ΜΟΡΙΩΝ Σχήμα 2. Δομή των ιντεγκρινών 3

3 νων φιδιών δημιουργούσε ακατάσχετη αιμορραγία καθώς περιείχε πεπτιδικές ουσίες που απέτρεπαν την συγκόλλη ση των αιμοπεταλίων. Στη δεκαετία του '80 βρέθηκε ότι ο στόχος αυτών των πεπτιδίων ήταν οι υποδοχείς των αιη,β.ι ιντεγκρινών. Οι πεπτιδικές αυτές ουσίες περιείχαν την τυ A^l ' πική δομή RGD ή παράγωγα της στην θέση πρόσδεσης. Η ιδιότητα αυτή των πεπτιδίων του δηλητηρίου των φιδιών θα μπορούσε να χρησιμεύσει σε μελλοντική προοπτική συνθέσεως αντιθρομβωτικών φαρμάκων. Η σύνθεση τέ τοιων πεπτιδίων έδειξε ότι επιπρόσθετα είχαν και αντιαγγειογενετικές ιδιότητες, δηλαδή σταματούσαν τη σύνθεση των λείων μυϊκών κυττάρων απαραιτήτων για την ανάπτυξη του καρκίνου και των μεταστάσεων του (συ νεπώς θα συμβάλλουν στην καταπολέμηση του καρκί Σχήμα 3. Οι εξωκυττάριες νπομονάόες α και β των ιντεγκρινών. νου)". Με Μ* παριστάνονται οι θέσεις δέσμευσης των κατιόντων 1215nm { &Λ ομάδα αποτελείται από τις as, as, α<>, αϊ, a«, am,, av και αιππ,. Αυτές αποτελούνται από δύο αλυσίδες, μια ελαφριά που βρίσκεται μέσα στο κυτταρόπλασμα, στην μεμβράνη και λίγο στην εξωκυτταρια περιοχή (περίπου 25kD) και μια βαριά που καταλαμβάνει την υπόλοιπη εξωκυτταρια πε ριοχή (περίπου 120 kd). Συναντώνται σε πολλούς ιστούς, όπως στα ενδοθηλιακά και λεία μυϊκά κύτταρα, στα αιμο πετάλια, στα μακροφάγα, στα λευκά αιμοσφαίρια, στους οστεοκλάστες (κύτταρα υπεύθυνα για την αποδόμηση των οστών) κ.τ.λ. (Πίνακας 2). ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΑ ΟΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΙΝΤΕΓΚΡΙΝΕΣ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ ΜΕΜΝΩΜΑΤ05 ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΑ Λ. ;, ;.^ ΜΟΚΥΤΤΑΡΑ Mir.! h ι Α?Α Γ ΕΣ,7r/F^ ΤΚΟΥΣ Κ>ττΑΡΑ ΜΝΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ! MY Ι ΤΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ ΜΑΚΡΟΦΑΓΑ ΗΟΣίΝΟ&ΑΆ ' 'Ρ' ΤΛΡΜΦΟ!'ΥΤΤΑΡ<«ΛΕΙΑ ΜΥΙΚΛ ΚΥΤΤΑΡΑ ΗΠΑΤίΙΜΑΤΑ 2.2 Σχεδιασμός παραγώγων RGD Το επόμενο βήμα ήταν να συντεθούν μικρά πεπτίδια που να περιέχουν την αλληλουχία αυτή και να μελετηθεί η δράση τους σε μια προσπάθεια βελτίωσης της βιοδραστικότητάς τους. Από τα συντιθέμενα πεπτίδια τα κυκλικά παράγωγα αποδείχτηκαν τα περισσότερο βιοδραστικά. Τα συντιθέμενα όμως πεπτίδια στερούνταν εκλεκτικότη τας γιατί είχαν την τάση να ενώνονται και με άλλες ιντεγκρίνες με διαφορετικούς βαθμούς δίνοντας έτσι ανεπι θύμητες πλευρικές αντιδράσεις. Δοκιμάστηκαν επίσης διάφορες αλληλουχίες με μερικώς τροποποιημένο το αρχικό RGD πεπτίδιο (π.χ., αλλαγή ε νός KGD ή δύο αμινοξέων, προσθήκη και άλλων αμινο ξέων, προσθήκη πλευρικών ή και προστατευτικών ομά δων). Με το σκεπτικό αυτό παρασκευάστηκε η Ιντεγκριλίνη (Integrum) η οποία είναι ένα επταπεπτίδιο που πε ριέχει την τριάδα των αμινοξέων KGD (Σχήμα 4). Η Ιντεγκριλίνη είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν το οποίο έγινε αποδεκτό από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Φαρμάκων (Federal Drug AssociationFDA) το SCHWANN ΚΥΤΤΑΡΑ ~ [ΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ Σ., 21ΤΕΣ 2. Σχεδιασμός RGD αναλόγων στην ανάπτυξη αντιθρομβωτικών και αντικαρκινικών φαρμάκων 2.1 Ανακάλυψη πεπτώικώχ αναλόγων RGD Για πολλά χρόνια ήταν γνωστό ότι το δηλητήριο ορισμέ Σχήμα 4. Το επταπεπτίδιο ιντεγκριλίνη

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΜΕΡΙΚΑ ΚΥΚΛΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ TOY RGD 1, ^3 aiibi>3 ΤΤεπτίοΐο Κ»(μΜ) IC ;,O(MM) Αρχικό 6R6DSPK , /. :.: V....., S < : cyde(n(ate)&<söfv) cyclo!.. ι O.ÛODT 5 ; >10 5 c.ycio(rôn(me)dfv) cyclo(ri5dn(me}fv) cycto(r<sdf~r Me)V~) 3 0G058 OMAÄA TremxàxiîN ΔΧΛΜΟΝΩΣΗ est» ΙΝΤΕΓΚΡΙΝΗ ΔΕΣΜΕΥΣΑ!ï\/i.. 1 (ft 0.\//t tt\ (hl j > tjüb/ßi H Ιντεγκριλίνη δεν μπορεί να χορηγηθεί από το στόμα (per os) γιατί καταστρέφεται από τα γαστρικά υγρά. Έτσι η χορήγηση της γίνεται ενδοφλέβια67. «^V^V^r^*** 2.3 ΝΜεθυλίωση αμινοξέων Η Νμεθυλίωση των συνθετικών πεπτιδίων κατέστη ένα χρήσιμο εργαλείο για την κατανόηση της σχέσης δομήςδράσης. Έχει μάλιστα οδηγήσει σε ανάλογα (αγωνιστές ή ανταγωνιστές) με καλύτερη βιοδραστικότητα, αυξημένο χρόνο ημιζωής καθώς και αυξημένη σταθερότητα (Πίνα κας 3). Παρατηρείται στον πίνακα 3 ότι εκτός των κυκλικών πα ραγώγων 5 και 6 όλα τα υπόλοιπα δείχνουν αυξημένη δράση έναντι του αρχικού πεπτιδίου που είχε απομονωθεί (GRGDSPK) στην ανβ3 ιντεγκρίνη. Η σειρά μειούμενης δραστικότητας είναι 7 > 2 > 3 > 4 > 1. Ειδικά το cyclo(rgdfn(me)v) βρίσκεται σε στάδιο κλι νικών δοκιμών για την ευεργετική του δράση (φάση II) σε διάφορα είδη σαρκώματος, καρκίνου του εγκεφάλου και στατικών καρκίνων8. Αναφορικά με τα πεπτιδικά ανάλογα που έχουν μέχρι σή μερα συντεθεί μπορούν να εξαχθούν τα παρακάτω συ μπεράσματα: Τα τρία αμινοξέα που αποτελούν το τριπεπτίδιο RGD σχηματίζουν γωνία η οποία εξαρτάται από τη διαμόρφω ση τους την οποία λαμβάνουν όταν επιπρόσθετα αμινοξέα ali p Σχήμα 6. Σχέση διαμόρφωσης πεπτιδίου και ανάλογης δέσμευ σης ιντεγκρίνης σχηματίσουν ένα κυκλικό πεπτίδιο (Σχήματα 5 και 6). Στην πρωτεΐνη Decorsili (μια πρωτεΐνη βδέλλας) η οποία περιέχει το τριπεπτίδιο RGD, τα αμινοξέα Asp και Arg εμφανίζονται με τις πλευρικές αλυσίδες τους σχεδόν αντί θετες'. Τα κυκλικά πεπτίδια cyclo(rgdfv) και cyclo(rgdfn(me)v) (Σχήμα 7) παρουσιάζουν μείωση της αγγειογένεσης που προκαλεί ο καρκίνος στο μοντέλο της χοριοαλλαντοϊκής μεμβράνης εμβρύου κοτόπουλου και αυξημένη δράση αντίστοιχα (Πίνακας 3). Οι απαιτή σεις για βιοδραστικότητα σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα μελέτες απεικονίζονται στο Σχήμα 8. Σ' αυτό δείχνεται η κατανομή υδροφοβικών επιδράσεων στο μόριο καθώς και η θέση των ιοντικών και υδρογονικών δεσμών. Στερικά Σχήμα 7. Προσομοίωση της τρισδιάστατης δομής του cyclo(rgdf N(Me)V) Σχήμα 5. Τυπική δομή του πεπτιδίου (RGDjV) 5

5 (SIANC <H>âue BTD Sgira Σχήμα 8. To γενικό μοτίβο φαινόμενα εμφανίζονται στην θέση της γλυκίνης γι' αυτό και όπως αναφέρθηκε αντικατάσταση της από άλλο αμι10 νοξύ οδηγεί σε απώλεια δράσης του μορίου. Με τη βοήθεια Υπολογιστικής Χημείας και Μοριακών Γραφικών τα κυκλικά πεπτίδια που περιέχουν RGD αλ ληλουχία έχει βρεθεί ότι έχουν την διαμόρφωση βιι/γστροφής (Σχήμα 9)8<). 2.4 Αντικατάσταση αμινοξέων Μια άλλη προσέγγιση για την κατανόηση της διαμόρφω σης των πεπτιδίων αυτών ήταν η αντικατάσταση των αμι νοξέων f, V με ορισμένα οργανικά μόρια που μιμούνται τη ßll/γ στροφή. To RGD είναι πολΰ ευαίσθητο στις αλλαγές αμινοξέων. Για παράδειγμα αντικατάσταση της Gly με DAla, όπως φαίνεται στο μόριο 6 του πίνακα 4, επιφέρει ση μαντική μείωση της δραστικότητας. Στις μελέτες αυτές χρησιμοποιήθηκαν τα μόρια του σχήματος 10 και λήφθησαν τα αποτελέσματα του πίνακα 4. Παρατηρούμε διαφο ρά στην δραστικότητα των (R) και (S)ANC καθώς επί σης και έλλειψη βιοδραστικότητας στο μόριο 4s. Σχήμα 10. Οργανικά μόρια που μιμούνται τη ßll/γ στροφή Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται ανάλογα του RGD τα ο ποία περιέχουν μη φυσικά D και φυσικά L αμινοξέα (μικρά και κεφαλαία γράμματα αντίστοιχα) τα οποία πα ρεμποδίζουν την ιντεγκρίνη otnbßi. Παρατηρείται ότι είναι λιγότερο βιοδραστικά από το πε πτίδιο αναφοράς (GRGDSPK). Εξαίρεση αποτελεί το YRGDVNHi. Κοινό χαρακτηριστικό των πεπτιδίων τα οποία απαρτίζουν τον πίνακα 5 είναι ότι περιέχουν τα α μινοξέα Κ,Υ στο αμινοτελικό άκρο. Τα υπόλοιπα που προστίθενται είναι D ή Γ αμινοξέα. Στις παρενθέσεις παρίστανται οι τιμές ICso (μμ) για τα ίδια πεπτίδια χωρίς τα τελικά Κ και Υ αμινοξέα. Παρατηρείται ότι η παρουπινακασ 4. ΚΥΚΛΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ TOY RGD ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΙΜΗΤΕΣ ΣΤΡΟΦΗΣ Λ I.C. 5 O(MM) I.C.SOCMM) allbp3 avf)3 GRGD5PK 1,66 0,36 c(rgdfv) 0,83 0,0022 CjO 0,04 0,0085 0, c(r60"btd") 4,8 0,28 4 c(r(5br,spiro") 5 c(r(5d"btd"v) 0,55 0,043 6 c(rad"btd"v) 2.5 Τεχνικές φιλτραρίσματος Οι τεχνικές φιλτραρίσματος υψηλών αποδόσεων στην σύνθεση των πεπτιδίων έχουν επίσης βοηθήσει στην με λέτη πολλών διαμορφώσεων διαφόρων πεπτιδίων και έ χει υπολογιστεί ότι η θέση πρόσδεσης του RGD στην ιντεγκρίνη είναι μια σχισμή βάθους τουλάχιστον IIA. c ( R t 7 D ζ>~ 1 ANC") c(rgdmr 2 Σχήμα 9. Το πρότυπο της ΒΙΙΙγ στροφής ANC")

6 ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΠΑΡΑΓΩΓΑ RGD ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΕ ΧΝΙΚΕΣ Φ Ι Λ Τ Ρ Α Ρ Ί Σ Μ Α Τ Ο Σ ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΡΩΝ TOY RGDF5 Αλληλουχία 2 YRRDVNH2 y' μι,\/\κ /WRDVNH2 >,, s sk κc,.. ι '. Υ!" ΙΗ η lrpkynh2 35(125 pyioct /ΝΗ pyiqkky~nhy pylwtkynhì NH2 100 ι^π> VMr 79(125) p f i n ri y ΜΗ 2 110) r ippkyni 12 45(315) ι 1 τιη.4 ' ' h. 23 anbp3 1 s,s 0, rs.ts 24 > κ, ο ,7 >10 6 Λ Λ Συμπεράσματα: Α. Τα παράγωγα που συντέθηκαν στον πίνακα 5 αποδει κνύουν ότι η ύπαρξη του τριπεπτιδίου RGD δίνει τις πιο βιοδραστικές ουσίες (ίδε 110 ενώσεις). Β. Τα πεπτίδια 1123 περιέχουν τα μη φυσικά αμινοξέα p(f/y)l. Τα αμινοξέα αυτά αποτελούν ένα νέο τρόπο προ σέγγισης ο οποίος μιμείται τα φυσικά αμινοξέα RGD (η δομική ομοιότητα της καινοτόμου αυτής προσέγγισης μπορεί να κατανοηθεί από το Σχήμα 11). Τα πεπτίδια 1123 ποικίλουν σε βιολογική δράση (κυμαίνεται κατά 23 φο ρές). Τα επιπρόσθετα αμινοξέα εκτός της τριάδας p(f/y)l δεν έδωσαν δραστικότερα πεπτίδια συγκριτικά με το πε πτίδιο αναφοράς GRGDSPK. Γ. Το δραστικότερο από τα πεπτίδια (11) που περιέχουν μη φυσικά αμινοξέα παρουσιάζει εξειδίκευση γιατί αντί στοιχα πεπτίδια με ίδια σύνθεση αλλά αντιστρεμμένη την αλληλουχία αμινοξέων απέτυχαν να παρεμποδίσουν τη δέσμευση σε συγκεντρώσεις μέχρι ImM. 2.6 Ασύμμετρη κατάλυση Μια άλλη μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στη παρασκευή αναλόγων και έδωσε ενδιαφέροντα αποτελέσματα ήταν η ασύμμετρη κατάλυση. Σαν στόχος της έρευνας αυτής ή ταν η διερεύνηση της σχέσης στερεοχημικής δομής δρα στικότητας. Το πεπτίδιο που επιλέχθηκε ήταν το RGDF5 (όπου 5 = 21 avp3 ri : Ι YMHZ μ; I. I.Ç.SO(MM) σία των Κ και Υ αμινοξέων ενισχύει την αναστολή της anbß3 ιντεγκρίνης αν και τα πεπτίδια δεν περιέχουν την κλασική τριάδα RGD ή KGD. Σε αντίθεση στα πεπτίδια 1123 παρατηρείται διαφορά στις τιμές IGu (μμ) αυτών που περιέχουν RGD συγκριτικά με αυτά που δεν περιέ χουν". ; μ; 1 I.C5o(uM) 27C pfhp» / MHZ 1 0=c OH και μελετήθηκαν οι δομές (S,S), (R,R), (R,S), (S,R).

7 HÌN. NM Τ ΙΤΕΛΟ RSD ΗΝ L Ο Νίΐ Ml A, ^Κ Η ηση των κυκλικών RGD πεπτιδίων με υδατάνθρακες είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μορίων με ελαττωμένη βιο λογική δράση. Έτσι συμφωνά με τους στερεοχημικούς περιορισμούς συ ντέθηκε ένα τροποποιημένο σάκχαρο (Σχήμα 14) με σκο πό να αντικαταστήσει τα δυο αμινοξέα DPheVal στην αλληλουχία cyclo (RGDfV). Το σάκχαρο αυτό εκλέχθηκε γιατί μπορούσε να εισάγει την βπγ ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΩΝ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ G::.. 1 Ο ΤΟw ""τϊ\ ΗΝ I.C, ί MEO ΜΟΤΙΒΟ ΔΕΣΜΟΙ Η Ò Ι χ r N *H «s. ÌR6DSPÌ c(r6öf\ ύ Ν Σχήμα 11. Παράγωγα τον πίνακα 5 βασίζονται στο μοντέλο RGD (άνω) ή δομικά όμοιων καινοτόμων μορίων που δεν πε ριέχουν την αλληλουχία RGD Οι δομές (R,S), (S,R) έχουν την τυπική γστροφή στο αμινοξΰ της γλυκίνης αν και διαφέρουν ως προς τον προσα νατολισμό των πλευρικών μονάδων των αμινοξέων της Arg και Asp. Το παράγωγο (S,S) δείχνει μια επίπεδη δο μή και μια ßllστροφή, ενώ το (R,R) παράγωγο δείχνει μια βΐστροφή και το RGD παρουσιάζει καμπή στο αμινοξΰ της γλυκίνης (Σχήμα 12). Όπως φαίνεται και στον πίνακα 6 όλα τα παράγωγα έδειξαν υψηλή συγγένεια με την ανβ.ι ιντεγκρίνη. Μια άλλη παρατήρηση που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι η στερεοχημεία των τεσσάρων διαμορφωμερών του πεπτιδίου RGDf5 καθορίζει την εκλε κτικότητα μεταξύ των ανβι και am,ß3 ιντεγκρινών12. Επίσης έχουν συντεθεί και αποτιμηθεί C και Νγλυκοζυλιωμένα RGD πεπτίδια τα οποία έχουν δείξει βιολογική δράση (Σχήμα 13). Στις πρώτες προσπάθειες η τροποποί RS if!. Hi is.hì Σχήμα 12. Ta 4 διαμορφωμερή του πεπτιδίου RGDF «17 ΑΐΠ 2; 2.7 C, Ν γλυκοξυλίωση ν< 0,8 ι 7300 στροφή στο κυκλικό πεπτίδιο. Παρατηρούμε στον πίνακα 7 ότι το πεπτίδιο 1 δείχνει με γάλη εκλεκτικότητα όσον αφορά την ιντεγκρίνη ανβ3, συ γκριτικά με το πεπτίδιο 2. Με την βοήθεια του μοριακού σχεδιασμού προσομοιώθηκαν οι δομές των δύο σακχά ρων (Σχήμα 15) και βρέθηκε ότι συμφωνούν με το γενικό σχήμα των κυκλικών πεπτιδίων. Έτσι το πεπτίδιο 1 (αsaa Sugar Amino Acid) κατατάσσεται στην ομάδα 2 (βλέπε Σχήμα 6) που με την διαμόρφωση αυτή έχει μεγα λύτερη συγγένεια για την α>.β3 ιντεγκρίνη. Το πεπτίδιο 2 (ßSAA) παρουσιάζει γραμμικότητα στην τριάδα αμινο ξέων RGD και όχι κάμψη όπως το πεπτίδιο 1 (ανήκει στην ομάδα 3). Δηλαδή έχει μια ενδιάμεση διαμόρφωση που ευνοεί και την ανβΐ και την αιιβ3 ιντεγκρίνη. Με την σύνθεση γλυκοζυλιωμένων πεπτιδίων έγινε προ σπάθεια εξειδίκευσης της δράσης των πεπτιδίων αυτών

8 Xaa; 11, = H I :! 'h r^' = H,K L H ί< = Η = Ο" 18; η = 19. > OH 21; η = 4: Χ = OH Σχήμα 13. Ta C και Ν γλνκοζυλίωμενα RGD πεπτίδια cyclo(argglyaspdtyrxaa) 1114 και cyclo (ArgGlyAspDPheXaa) 1522 αιιι,β.? που έχει εγκριθεί για χρήση είναι το ReoPro (ΑΒΚΙΞΙΜΑΒΗ). Το μειονέκτημα αυτής της προσέγγι σης είναι ότι τα μονοκλωνικά αντισώματα έχουν τα ίδια μειονεκτήματα με τα πεπτίδια και αναγκαστικά χορηγού νται ενδοφλέβια14. OBz.OB ζ OBz,. Χί NH y n^ "'V. "CT 3. Προοπτικές Σύγχρονες προσεγγίσεις UH,A<g CiL Σχήμα 14. Το σάκχαρο αμινο'ξύ σε συγκεκριμένες ιντεγκρίνες. Ένας άλλος βασικός λό γος σύνθεσης των γλυκοζυλιωμένων πεπτιδίων είναι και η βελτίωση της φαρμακοκινητικής. Όπως φαίνεται στο σχή μα 14 και στον πίνακα 6 διαφοροποιώντας την γλυκοζυτική αλυσίδα επηρεάζεται η δράση και η εκλεκτικότητα του πεπτιδίου. Όλα τα πεπτίδια έδειξαν υψηλή συγγένεια για την ανβ:, ιντεγκρίνη και υπάρχουν και πεπτίδια με κα λύτερη δράση από τα GRGDSPK και cyclo(rgdfv) ό πως το 12 και το 21 (για την ιντεγκρίνη α>β3). Αξιοσημεί ωτη επίσης είναι η εκλεκτικότητα του παραγώγου 20. Συ γκριτικά με μη γλυκοζυλιωμένα παράγωγα όσον αφορά την φαρμακοκινητικήτα παράγωγα αυτά έδειξαν μικρό τερη απορρόφηση από το ήπαρ, διπλασιασμό της αρχικής συγκέντρωσης στο αίμα και αύξηση της συγκέντρωσης στην περιοχή του καρκίνου". 2.8 Χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων Μια άλλη προσέγγιση, όσον αφορά την καταπολέμηση θρομβωτικών επεισοδίων, είναι τα μονοκλωνικά αντισώ ματα. Έ ν α μονοκλωνικό αντίσωμα για την ιντεγκρίνη 3.1 Μη ιτεπτιδικά ανάλογα Για τους παραπάνω λόγους η σύγχρονη έρευνα στράφηκε στη σύνθεση σταθερών οργανικών μορίων τα οποία μι μούνται την^δομή των πεπτιδίων (μη πεπτιδικούς μιμητές) χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες, όπως ο μορια κός σχεδιασμός, ο Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός κ.τ.λ. Έ ν α από τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του πεπτιδίου RGD (ή KGD) που έπρεπε να διατηρηθεί κατά το σχε διασμό καινοτόμων μορίων είναι ο zwitterion χαρακτήρας του. Δηλαδή θα έπρεπε να διατηρείται η απόσταση μετα ξύ θετικού φορτίου (Arg ή Lys) και αρνητικού (Asp) στα Σχήμα 15. Προσομοίωση των δομών των δυο σακχάρων

9 αποτελούν τμήματα της αλληλουχίας RGD με το σαλικυ λικό ή το ακετυλοσαλικυλικό οξύ στο Ντελικό άκρο πα ρουσιάζουν ανασταλτική δράση της συγκόλλησης των αι μοπεταλίων. Επιπρόσθετα παράγωγα με πιθανή βελτιω μένη φαρμακολογική δράση είναι υπό σύνθεση στο εργα στήριο μας. Design and Synthesis of RGD Analogs as Antithrombotic and Anticancer Agents Σχήμα 16. Το αντιθρομβωτικό Aggrastat θερή. Λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι τα φορτισμένα φάρ μακα δεν έχουν καλή απορρόφηση από τον οργανισμό, ε πιστήμονες συνέθεσαν προφάρμακα τα οποία περιέχουν στη δομή τους πρόσθετες υδρόφοβες ομάδες συζευγμένες με τις φορτισμένες ομάδες. Αυτές έχουν την ιδιότητα να διασπώνται στον οργανισμό από ένζυμα του πεπτικού σω λήνα. Ή δ η έχει αποτιμηθεί βιολογικά πληθώρα φαρμα κευτικών μορίων χωρίς να υπάρχει πλήρης επιτυχία στις επιθυμητές ιδιότητες". Τα φαρμακευτικά αυτά μόρια προκαλούν επιπλοκές ή παράπλευρες αντιδράσεις. Επί σης δεν υπάρχει προβλεπόμενη συμπεριφορά στην δόση και στο αναμενόμενο βιολογικό αποτέλεσμα. Έ ν α φαρμακευτικό μόριο που χρησιμοποιείται ως αντι θρομβωτικό είναι το Aggrastat. Είναι ένα μη πεπτιδικής φύσης παράγωγο της Lτυροσίνης (Σχήμα 16) και χορη γείται σε ενεσιμη μορφή. Έχουν επίσης μελετηθεί δια μορφώσεις αναλόγων μορίων με τη βοήθεια ηλεκτρονι κών υπολογιστών. Τα αποτελέσματα συμφωνούν με το ό τι η γουανιδινομάδα της αργινίνης και η καρβοξυλομάδα του ασπαραγινικού παίζουν πρωταρχικό ρόλο στην δρα στικότητα των συντεθιμένων μορίων, όπως ακριβώς και στο RGD και στα κυκλικά του ανάλογα. K. Belekoukias', J. Sarigiannis1, G. Stavropoulos1, T. Mavromoustakos2 'Chemistry Department, University ofpatras, , Ρatra, Greece institute of Organic and Pharmaceutical Chemistry, National Hellenic Research Foundation, Vas. Constantinou 48, , Athens, Greece S u m m a r y D In some snake's venoms are contained peptidic substances with RGD derivatives amino acid sequence which act on receptors of integrins. The biological action of those substances is owed on their blocking of platelet aggregation. This property of peptides was used in the design and synthesis of new antithrombotic drugs. The synthetic peptides showed that these peptides have antigenetic properties and thus they could be utilized as anticancer agents. This review article contains information on the biological vectors involved in the biological action of RGD or its analogs and the research synthetic efforts for developing new antithrombotic or antigenetic drugs. New perspectives in this research field are also discussed. 3.2 Παράγωγα σαλικυλικού οξέος Μια άλλη προσέγγιση σύνθεσης αντιθρομβωτικών φαρ μακευτικών προϊόντων είναι η δημιουργία υβριδικών πε πτιδίων που περιέχουν το τριπεπτίδιο RGD και το σαλι κυλικό ή ακετυλοσαλικυλικό οξύ (ασπιρίνη)(σχήμα 17). Είναι γνωστό ότι το σαλικυλικό ή ακετυλοσαλικυλικό οξύ παρεμποδίζει στα πρώτα βήματα τη βιοσύνθεση στα αιμο πετάλια της προσταγλανδίνης G2 από αραχιδονικό οξύ με ακετυλίωση του αντίστοιχου ενζύμου κυκλοοξυγενάση. Έχει δειχτεί σε προηγούμενες μελέτες μας16"1" ότι ο συν δυασμός στο ίδιο μόριο διπεπτιδίων καιτριπεπτιδίων, που Βιβλιογραφία 1. http ://web. indstate. edu/thcme/mwking/ extracellularmatrix.html /ecm.htm 3. integrin.htm 4. Bernard Payrastre, Karine Missy, Catherine Trumel, Stephane Bodin,Monique Plantavid and Hugues Chap, The Integrin allb/ß3 in Human Platelet Signal Transduction. Biochemical Pharmacology, Vol. 60, pp , OH.CO Äff ~Xr Asp(0)fc) Nhfe x ^ χ &f % Leu X 2 : M, toi î Me X ; H, at If, HO* XJÎ NW; Σχήμα 17. Παράγωγα σαλικυλικών με πεπτίδια 10

10 5. TzongMing Wu, MingLiang Li and TzChong Chou, Inhibitory Effect of Hexapeptide (RGRHGD) on Platelet Aggregation. Thrombosis Research 97 (2000) INTEGRI1.HTM Michael A. Dechantsreiter, Eckart Planker, Barbara Matha, Elisabeth Lohof, Gunter Holzemann, Alfred Jonczyk, Simon L. Goodman, and Horst Kessler, N Methylated Cyclic RGD Peptides as Highly Active and Selective cuß3 Integrin Antagonists. /. Med. Chem. 1999, 42, Roland Haubner, Wolfgang Schmitt, Gunter Holzemann, Simon L. Goodman, Alfred Jonczyk, and Horst Kessler, Cyclic RGD Peptides Containing cx Turn Mimetics. /. Am. Chem. Soc. 1996, 118, Roland Haubner, Rainer Gratias, Beate Diefenbach, Simon L. Goodman, Alfred Jonczyk, and Horst Kessler, Structural and Functional Aspects of RGD Containing Cyclic Pentapeptides as Highly Potent and Selective Integrin avßs Antagonists. /. Am. Chem. Soc. 1996,118, David S. Thorpe, Helen Yeoman, A. W. Edith Chan,Viktor Krchnak, Michal Lebl, and Stephen Felder, Combinatorial Chemistry Reveals a New Motif That Binds the Platelet Fibrinogen Receptor, gpllbllla. Biochemical and Biophysical Research Communications 256, (1999). 12. D. Allen Annis, Olivier Helluin, and Eric N. Jacobsen, Stereochemistry as a Diversity Element: SolidPhase Synthesis of Cyclic RGD Peptide Derivatives by Asymmetric Catalysis. Angew. Chem. Int. Ed. 1998, 37, No. 13/ Elisabeth Lohof, Eckart Planker, Christian Mang, Fred Burkhart, Michael A. Dechantsreiter, Roland Haubner, HansJurger Wester, Markus Schwaiger, Günther Holzemann, Simon L. Goodman, and Horst Kessler, Carbohydrate Derivatives for Use in Drug Design: Cyclic ανselective RGD Peptides. Angew. Chem. Int. Ed. 2000, 39, No F.D. Suvire, A.M. Rodriguez, M.L. Mak, J.Gy. Papp, R.D. Enriz, Binding mechanism of RGD and its mimetics to receptor GPIIb/IIIa. A theoretical study. Journal of Molecular Structure (Theochem) 540 (2001) LiakopoulouKyriakides M. and Stavropoulos G. (1992) Biochem Int 26, Stavropoulos G., Magafa V., LiakopoulouKyriakides M., Sinakos Ζ and Aaberg A. (1997) Amino Acids 13, Stavropoulos G., Magafa V., Sarigiannis Y. and LiakopoulouKyriakides M Peptides (1998), Proceedings of 25th EPS, Sarigiannis Y., Stavropoulos G., Magafa V., LiakopoulouKyriakides M., and Garypidou G., Peptides: (Proceedings of the 26th EPS), Montpellier, France,

Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ RGD ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΡΑΣΗΣ

Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ RGD ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΡΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Φαρµακευτικών Προϊόντων» Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ RGD ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ L-ΑΣΠΑΡΑΓΙΝΑΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ HB 19 ΣΤΑ HUVEC, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΥΚΛΕΟΛΙΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Γεώργιος Βασιλείου Α.Μ.

ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ HB 19 ΣΤΑ HUVEC, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΥΚΛΕΟΛΙΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Γεώργιος Βασιλείου Α.Μ. 1 ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ HB 19 ΣΤΑ HUVEC, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΥΚΛΕΟΛΙΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεώργιος Βασιλείου Α.Μ.: 2585 Πάτρα, Ιούλιος 2012 2 Ο επιβλέπων καθηγητής/ Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Επίδρασης Υπεριώδους Ακτινοβολίας σε Λεπτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΧΑΜΗΛΟΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΛΛΙΝΗ 2 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων Πανεπιστημιο Κυπρου Τμημα Βιολογικων Επιστημων Σημειωσεις μαθηματος ΒΙΟ101 Ιωάννης Κυρμιτζόγλου Αν. Καθ. Λεόντιος Κωστρίκης Λευκωσια, 2007-2008 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Ι Σ Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ε Σ Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΜΕΜΒΡΑΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΥΜΑΤΙΔΙΩΝ

Διπλωματική Εργασία ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΜΕΜΒΡΑΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΥΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Διπλωματική Εργασία ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΜΕΜΒΡΑΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ «Σύνθεση και µελέτη νέων αναστολέων ενδοκυτταρικών

Διαβάστε περισσότερα

Mόρια προσκόλλησης Νέα εργαλεία στο γρίφο του καρκίνου

Mόρια προσκόλλησης Νέα εργαλεία στο γρίφο του καρκίνου ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(Συμπλ 2):7-35 Mόρια προσκόλλησης Νέα εργαλεία στο γρίφο του καρκίνου Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE:

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER. Τεύχος 3 Ιούνιος 2011

NEWSLETTER. Τεύχος 3 Ιούνιος 2011 NEWSLETTER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Αλωπεκής 47, 10676 Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας 2103645751, fax 2103645392, www.eekx-kb.gr Τεύχος 3 Ιούνιος 2011 Αγαπητοί συνάδελφοι Η σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Βιομηχανική Φαρμακευτική και Ανάλυση Φαρμάκων ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ Notch3 ΣΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ CADASIL: 3D ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ Notch3 ΣΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ CADASIL: 3D ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ Notch3 ΣΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ CADASIL:

Διαβάστε περισσότερα

Design of multifunctional molecules. Σχεδιασμός πολυλειτουργικών μορίων

Design of multifunctional molecules. Σχεδιασμός πολυλειτουργικών μορίων Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 4(3):164 179 Σχεδιασμός πολυλειτουργικών μορίων Μια φαρμακοχημική προσέγγιση με εφαρμογή στην αντιμετώπιση πολυπαραγοντικών ασθενειών όπως η αθηροσκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΛΥΚΟΖΑΜΙΝΟΓΛΥΚΑΝΩΝ ΜΕ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΤΥΠΟΥ Ι ΚΑΙ ΙΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΛΥΚΟΖΑΜΙΝΟΓΛΥΚΑΝΩΝ ΜΕ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΤΥΠΟΥ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΛΥΚΟΖΑΜΙΝΟΓΛΥΚΑΝΩΝ ΜΕ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΤΥΠΟΥ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακά Μοντέλα: Ένα Ανεκτίμητο Εργαλείο στον Ορθολογιστικό Σχεδιασμό Φαρμάκων

Μοριακά Μοντέλα: Ένα Ανεκτίμητο Εργαλείο στον Ορθολογιστικό Σχεδιασμό Φαρμάκων ΑΡΘΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ! REVIEW ARTICLES ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 14, III, 109-123, 2001 PHARMAKEFTTKI14, III, 109-123, 2001 Μοριακά Μοντέλα: Ένα Ανεκτίμητο Εργαλείο στον Ορθολογιστικό Σχεδιασμό Φαρμάκων Ι. Κυρίκου 12 *,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της πολυμορφικότητας πρωτεϊνών φαρμακευτικού ενδιαφέροντος: Η περίπτωση της ανθρώπινης ινσουλίνης

Μελέτη της πολυμορφικότητας πρωτεϊνών φαρμακευτικού ενδιαφέροντος: Η περίπτωση της ανθρώπινης ινσουλίνης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Μελέτη της πολυμορφικότητας πρωτεϊνών φαρμακευτικού ενδιαφέροντος: Η περίπτωση της ανθρώπινης ινσουλίνης ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Επιβλέποντες:

Διαβάστε περισσότερα

Η φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού

Η φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού ΑΡΘΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ! REVIEW ARTICLE S ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 17,1, 8-15, 2004 PHARMAKEFTIKI17,1, 8-15, 2004 Σχεδιασμός Φαρμακευτικών Ενώσεων με χρήση Φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού Θ. Μαυρομοΰστακος,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΑΛ Γ Τάξη Ι.Ε.Π. 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ «Κρυσταλλογραφική µελέτη δοµής και λειτουργίας των κυκλοφιλινών και µελέτη εγκλεισµού φυσικών προϊόντων σε κυκλοδεξτρίνες»

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη κυτταρικού βιοαισθητήρα για την ανίχνευση βαρέων μετάλλων

Ανάπτυξη κυτταρικού βιοαισθητήρα για την ανίχνευση βαρέων μετάλλων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΟΠΩΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΜΣ «ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» Ανάπτυξη κυτταρικού

Διαβάστε περισσότερα

Υπερέκφραση, καθαρισμός και καθήλωση του παράγοντα πήξης ΙΧ σε διάφορους φορείς και μελέτη της δραστικότητάς τους

Υπερέκφραση, καθαρισμός και καθήλωση του παράγοντα πήξης ΙΧ σε διάφορους φορείς και μελέτη της δραστικότητάς τους ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Νανοεπιστήμες & Νανοτεχνολογίες (Ν&Ν) Υπερέκφραση, καθαρισμός και καθήλωση του παράγοντα πήξης ΙΧ σε διάφορους φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείριση Περιβάλλοντος Πτυχιακή εργασία ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΑΙΜΗΣ ΜΕ ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ : ΑΠΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ Ο 2, ΝΟ, CO ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΒΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικός χαρακτηρισμός πρωτεϊνών φαρμακευτικού ενδιαφέροντος

Δομικός χαρακτηρισμός πρωτεϊνών φαρμακευτικού ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Δομικός χαρακτηρισμός πρωτεϊνών φαρμακευτικού ενδιαφέροντος Μεταπτυχιακή εργασία Γιαννοπούλου Ευδοκία- Αναστασία, Α.Μ. 473 Οκτώβριος 2012 1 Ευχαριστίες: Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Για την απόκτηση Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Υ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Σ Η Σ Σχεδιασμός και Σύνθεση Νέων Αμινο-στεροειδών ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ν. ΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΕΠΤΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ HER-2/neu ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ PLA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «Μελέτη του νευροπροστατευτικού νευροστεροειδούς BNN 50 σε φυσιολογικούς και παρκινσονικούς (weaver) μύες σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΣΤΏΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ RAMAN. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Υποβληθείσα στο Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΣΤΏΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ RAMAN. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Υποβληθείσα στο Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΣΤΏΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ RAMAN ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Υποβληθείσα στο Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών Υπό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Γ. ΚΑΛΟΝΑΚΗ Επιστήμονα των Υλικών Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΕΥΧΑΙΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΜΟΥΣΤΑΡΔΕΣ ΑΖΩΤΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΕΥΧΑΙΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΜΟΥΣΤΑΡΔΕΣ ΑΖΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΗΜΑ Β Ι Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΕΥΧΑΙΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΜΟΥΣΤΑΡΔΕΣ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα