ΣΤΑΤ ΙΣΤ ΙΚΗ Π Υ Ρ Κ Α 1 Ω Ν Ε Τ Ο Υ Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΑΤ ΙΣΤ ΙΚΗ Π Υ Ρ Κ Α 1 Ω Ν Ε Τ Ο Υ Σ"

Transcript

1 ΣΤΑΤ ΙΣΤ ΙΚΗ Π Υ Ρ Κ Α Ω Ν Ε Τ Ο Υ Σ 9 6

2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Πρόλογος ΓΡ ΑΦ ΙΚΑΙ ΠΑΡ ΛΖΤΡΣΕ ΙΣ (Ομιλία 'Αρχηγοϋ Πυpοdβεdτικο\5 Σώματος 'Ανάπτυξις ότοιχείων παρόντος φακέλλου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΗ Α' Κλήόεtς Π.Υ. κατά πόλιν , ~,..,..., Β' και ειοος τwν πυρκαιων Γ' Αϊτια Δ' 'Ανθρώπινα Θύματα 960 Ε' Ζημίαι ε[ς οpαχμ~ς έκ " li ",, ", κατα κατά πόλ tv 959 μηνα z' 'Αριθμοί π\.)ρκαϊwν Άθηνwν καί Περιχώρων Η' " Πειpαιwς Θεόόαλονίκης Ι, /, CJI,,, Κληόεις Π.Υ. καθ απαόαν την χωραν κατα μηνα 959 " " καθ' ήμέραν " ωραν " ΙΓ' 'Ανcηλεyέvτα ε'ίοη,, ετους ΙΔ' Πυpκαϊαί κατ'εlοος οί.κήματος καί χpήdεως ΙΕ Παγκόdμιος Στατιότική Π.Υ.,, " 96

3 ΠΡΟΛΟΙΌΣ Ε{ς τόν άνά χείρας φάκελλο~ περιέχονται έπίόημα ότοιχεία τοϋ Έλληvtκοu Πυροόβεότι~οG Σώματος, dχετικά μέ τaς πυρκαϊάς της 5ετίας Ή παράθεόtς των κατά τρόπον dυγκεντρwτικόν (περίληψις ότοιχείwν) η λεπτομεριακόv (άναλυτικά ότοιχεία), η παραότατικόv (γραφικοί πίνακες) έπιτρέπει τήν aνετοv μελέτηv τwν.

4 ΑΙ ΚΑΗΙΕΙΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΙΒfΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡfΙΙΑΣ. ΚΑΤΑ ΠΟΛΕΙΣ, εrονι { \ '... - ι... ',.,, t ~. ν )

5 ~~~ ΑΙ AITIAJ TQN ΠΥΡΚΑiΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ~ 0.s~ ~λι.κτ ιι;μόc 0.9% Jlαnνσδόχοι ~~~ ~~= ao~.διάι\jσροι αίrίαι ι~gnι~ις.j~πue,_n6μ(,)ί - 4.4~ f.q% 0.5% ~~ραυνοί ii:ξ!! m s s-- ο.σ~

6 ΖΗΜΙΑΙ ΕΚ ΠΥΡΚΑΊ'ΟΝ 5/ΕΤΙΑΣ ~64ΕΚΑΤ. -~ 70ΕΚΑΤ ί 95ΕΚΑΤ. 66 ΕΚΑΤ., 64 ΕΚΑΤ, #!.Ά - vιu του Υ/κ'ΒΡΕΤf A"Hu ιg5g!qfίo IQ 6f!9fι JQ5~

7 Λ\ ΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣβΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ" 4/ETIAri f95~_- 96 ΚΑΤΑ ΜΗ"Α ΙΜ. IDEI. ΜΑΡ. ΛΙΙΡ. rιι'ι: IDYN. ιοrι arr. ΣΕΠ. DKT. NDf. AfK.

8 Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΟΥ ΑΡΧΗΙΌΥ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣRΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΊΡΩΣΙΝ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΊΥΠΟΥ ΊΉΝ ΗΝ ΜΑ.ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΙθΟΥΣΑΣ ΊΙΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.ΑΣ~ΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ. 'Εζοχώτατο ι Κύρ τ.ο t cυπουργο ί, 'Αξιότιμοι Κύριοι, Τό Πυροοβεοτικόν Σwμα μετ' iδιαιτέρας χαρας δεξ ιοϋται σήμερον τάς Ύμετέρας Προdωπικότητα.; διά τήν άπό 4ετίας καθιερωθεtdαν άνασκόπηcην τwν dτατιστικwν στοιχείων έπί της έν γένει δραστηριότητος τwν Πόλεων αϊτινες καλύπτον~ ται ~πό τwν Υπηρεσιwν αύτοϋ. Προτοu εί.dέλθω είς τήν άνάλυσιν τwν διαφόρων στοιχείων, έπιθυμi:ί νά εύχαριστήσω καί πάλιν άφ'ένός μέν τόν τέως Πρόεδpον τfjς 'Ενώσεως κ. Έμμανουήλ Χατζηανδρέου, ~στις uπfjρξεν ό πρωτεργάτης της ί.δέας της κατ'ετος δημοσιεύσεως τwν στατιστικwν τούτων στοιχείων, τόν νέον Πρόεδρον της 'Ενώσεως κ. Στέ-, fl, ' 'y ' t, φα.νον.μα.κρυμιχα.λον~ οστις με ενθουσιασμον συvεχι ~ε~ την υποdτηριξιν της προσπαθείας ταύτης, καί τόν Διευθυντήν της Ένώdεως κ. Γ. Πρεβελάκην, εtς τήν βοήθειαν - ι -', ' t ' - ' ' ι '..., "ζ ' του οποιου οφειλεται η καταρτισις της μελετης, την οποιαν σας παρουσια ομεν σημερον. Έπιθυμw έπίσης νά άπευθύνω θερμάς εύχαριστίας είς τούς έκπροσώπους του Τύπου, ό όπο'tος μέ πραyματικήν στορyήν έκάλυψε κάθε φοράν τάς άνακοινώσεις μας καί εοωσεν τήν μεyίστην δυνατήν δημοσιότητα εiς τά αiτήματά μας διό. τόν έκσυyχρονισμόν τwν ύπηρεσιwν μας. Χάρις εiς τήν καθολικήν ύποdτήριξιν τοϋ Τύπου, τό Σwμα μας έπλουτίσθη προσφάτως διά νεωτάτου τύπου 6χημάτωv καί aλλων μέσων διά τά δπο'lα θά όμιλήό<.j άρyότερον.. /.

9 ..., t,., Τ,.., Ν ',..,, Ι" κην ικανοπο ιηcs ιν οτι ο υ')[ος παρακολουθε ι εκ του csυνεγyυς την καταβαλλομε νη ν προdπάθειάν μας διά τήν καταπολέμηdιν τοϋ πυρός καί τ~ν πa.ροχήν έν γένει βοηθ,,, Ι',,,,,,, -, ε :αc κατα τας θεομηνιας η ατυχηματα. Θεωρο\με ν την dυνδρομην ταυτην του Τυπου πρwταρχικ?]ς dημαdίας, καgόdον τό μεyάλον κοινόν έ νημ.ερούμε νον dυνεχwς έπ ί τwν κινδύνων πού διατρέχει άφ'ένός μέν καθίdταται περtddότερον προdεκτικόν, άφ'έτέρου οέ δύνατα t νct βοηθήdώ καλύτερον ε ί.ς τό εpyον μας. Είς τάς άνακοινώdεtς ήμών τwν προηγουμένων έτwν άνεφέpθημεν ~ α) Είς τήν tdτορικήν έξέλιξιv καί τ]ν άπό έθνικ?jς καί κοινωνικfjς πλευρaς ύψηλlv 6.ποότολήν τοϋ Σώματος καί έτοvίdαμεν ζωηρwς οτι δtά τήν έπί τ'fj βadε t τwν d~yχρόνων μέdων κα ί μεθlδωv καλλ ιτέραν όρyάνωd ι v το\ Σώματος, πpοdηρ μοdμέ νωv κατά τό δυνατόν εις ', τας όημεριvάς άπαιτήdεις, γεvνaται διά τήν Πολιτείαν ή ύποχρέωdις οχι τόdοv οιά τήν προμήθειαv του άναγκαιοiντος άψsχου ύλικου, gdoν καί πρωτίότως διά τήν άρτιωτέραν έυ.παίδευόιν του έμψύχου ύλικοϋ ϊvα τοuτό καταότη ίκανόν vά άζιοποιόjl τά παρεχόμενα μέdα διa της έφαρμοyης των έπιdτημονικwν με- Θόοων έν tκάdτιj εί.διυ.~ περιπτώόεt ;ιαί vά μή περιοι:;ίζφαι ε!ς τήν έκ τfjς πείρας κτηθεidαv Πυpοόβεdτικήv Τέχvηv, θεωρητικήv ~ πρακτικήv. Πρός έπιτυχίαν του d)iοπου τούτου κατεβλfίθηόαν έκ μέρους των άρμοοίωv Ύπηpεdιwv τοu Σώματος μάταιαι προdπάθειαι έπί τwv προηγουμένων Κυβερvήdεωv πρός λfjψ~v.ομοθετικwν μέτρων διά τήν ίοpυόιν Σχολiiς 'Αζιωματικwν τοϋ Πυpοdβεότικοu Σ.Jματος, cλλε ιψις τ?jς όπο ίας εχε ι f]οη φθάόε ι ε ίς τό μή περαιτέρω, ' Α' έ,., -, ' -, και υπευvυνως πιόημαι,;ω άπο της θεdεως αυτης ό"]μερον οτι έάν καί ~ παρο\ό& Κυβέρvηόις σέν θελήόn vά άντιληφθf] τήv όοβαpότητα. τοu πράγματος, τό Σwμα μοιραίως,, (,.., ' ",._. ',,, - t t, ' " λ' αγεται ορμητικω;;, c.vτι της σ.νιουdης προς την χατιουdαv, η οποια εν αλλοις οyοις όημαίνει τήv όύόιιωτι" fιv οιάλυόιν uύτοu; άψο\ ά.ποότελεχούμεvον όυvεχwς άπό τά όλ ίyα iκανό α6του ότελέχη, θά περ ιέλθη ε ίς χε ιρας 'Λζ ιωματικwν λίαν περ ιωρ ιόμένης έπαyyελματικης καταρτίc5εωςο. /.

10 - - Πρός άποφυyήν ~θεν τwν λυπηρwν τούτων προβλέψεων εύρίdκομ.u.ι ''' '' '' ~,, ~ ι ι '' - Ν' την αναποδραdτον αναγκ~ν, υπο την ~διοτητα μου ως υπευθυνου Αρχηγου του Σώματος, νά έπιστήσω iδιαιτέρως τήν προjοχήν τwν έv τfi παρούdη Κυβερνήσει dρμοδίων παραγόντων, παραλλήλως οέ, βαdιζόμ.ενος εiς σα προηγουμένως εtπον, Θέλω νά πιdτεύw τι έπί τοu σημείου τούτου Θά ύπάρξη άμέριdτος ή dυνδρομή δλοκλήρου τοϋ Τ, ι ', ι ι ι ι υπο\>, εις τροπον ωdτε να yινυ κα.τα. τον πλεον έ,, ', ' μφανεdτερον τροπον αιdθητος ο, ΛΙ, ),, κινδυνος του κρουομενου αμ.εά.>τατου κ.νδυvου. Εtdερχόμενος f}οη εiς τό κύριον Θέμα της dημερινfjς ομιλίας άναφέρw οτι ή δραdτηριότης τοϋ Πυpοdβεdτικοϋ Σώματος εiς ~λας τάς Πόλεις Ενθα έδρεύει Κρατική Πυροdβεdτική Υπηρεdία δπηρξε καί κατά τό παρελθόν ετος 96 πλήρης έν-,, ',,, J., έ, - λλ, διαφεροντος. Διοτι ανεξαρτητwς προς τας ι::;καdτοτε πεμβadειι;,αι οποιαι πο ακις β,, j,, έ, -,,, δ, εβαιως δεν ηdαν τοdον δυdκολαι, ν τουτοις υπηρξαν περιπτwdεις κατα τας ποιας ή α~τοθυdία τοϋ προσwπικοϋ ητο τόdον άξιοdημείωτος ~dτε εlς τινα.ς Πόλεις έπλήρwdαν μέ dοβαρόν κίνδυνον της ζwης των τήv προdπάθειαν ην κατέβαλον διa τήν έκλ, - θ', π ηρwdιν του κα ηκοντος των. t ' - ς, t,j ι, e, p' Αι Αθηναι~ ο Πειραιευς, ο Βολος, η Κοριν ος και η οδος ε lvαι πόλεις αίτινες ύπέdτηdαν κατά τό ~τος 96 τά πλέον βαρέα πλγματα ύπό τοϋ άδη-,, -, -, 'Υ", ',,,,, φαyου dτοιχειου της φυdεwς - του πυρος. Αι ~ημ~αι εις τας Πολεις ταυτας ουδεποt,, 7, J, 'έ; CI '" - τε ε ς το παρελθον ειχον φθαdει εις τοdον υψηλα πιπεδα οσον το ετος τουτο. Διά νά δύναται νά έκτελn πλήρως τήν άποστολήν του τό ΣWμα, καταβάλλει προσπαθείας πρός άνανέwdιν του μηχανοκινήτου ύλικοϋ του, ο~τwς wdτε τοϋτο να ' έ κdυγχρονι~εται 'y χα.τα το, δυνατον με u ο,τι νεον μηχανολογικον υ λ ικον ' τι 'e εται έ ν Ο~τw, "'.:ό Ε:τος 96, τό Σwμα ήδυνήθη νc. έξοπλ ιdθi; μέ νέας χα { συγχρόνους άvτλιοφόρους α'τοκινήτους μονάδας, μηχανικάς κλίμακας, φορητάς άvτλίας, ',, αvαπνευdτικας dυdκευας, κ.λ.π.. /.

11 - 4 - Τό όοβαρώτεροv ομwς έπίτευγμα ητο ό είς περιωριόμέvοv άρtθμόv όχη- ' ' έ ~ ' ' ' ' Ε' :) " ' ματωv της πρωτευουόης φοδιαdμος δι αόυpματwv τηλεφωvωv. ιvαι αυτονοητον πodov χρήόιμοv καί έζυπηρετικόν εtvαι διά τάς περιπτι~dεις μάλιdτ.:ι. ά.μέdου άνάγκης η έφαρμοyή τwν ραδιοτηλεφώνων αύτwν. Ό μηχανικός gμως έζοπλιdμός το\ Πυρο(:βεdτικο5 Σώματος δέν ετ.ναι τό aπαν καθ'a προηγουμένως ά.νέφερα. Έν τούτοις δέν εiναι aνευ dημμίας τό <5τι έyέ -, ', ',, - /:- " "' ~ νετο μια αρχη εyκαταόταdεως, όυγχρονων κτιριακων wγκαταdταdεων οπου το προόωπι-,,,..., ',,,,, - κον δυναται να δρα εις την περιοχην του ταχεως και αποτελεόματικως., ; Μετά ',,,,, όκέψεις,, '{δωμε ν ' το\ πληόίοv τας γενικας ταυτας ας εκ τους κυ- ρ ιωτερους ότατιότικους πι νακας του ετους Τό όύνολον ~ιλήdεων 96, t, έ δέχθηόα ν,, " 96 ' των τας οπο ιας κατα το ετος αι κατά Πόλεις Υπηρεόίαι μας 6.νrjλθεν είς.4 f]τοι κατά 7 περιdόοτέρας τοi προηγουμένου έ:τους. Ή αuζηόις αϋτη εtvαι ή μικροτέρα της τελευταίας 5ετίας. Δυότυχwς ή eκταόις τwν ζημιwν, ώς Θά ϊδωμεν περαιτέρω, δέv ~το άvάλογος τfjς μικρο:ς αύξήόεως των κλήόεων., Ai μεγάλαι πυρκα'tαί f~όαν 6λη -ώτεραι, άλλa δυό'ϊ:υχwς πολ ό μεγά/αι. Έπ ί τ\') εύκα ιρ ίς~, 6φε ίλω vά έπ ιότήόw τήν πpοόοχήv τwν κυρ ίων Βιομηχάνων μας τι νέc των όπο ίων, παρa τaς κατ' έπα Vaληψ~. 'J δοθε ίόας όδηyίας δέ ν du'.'!':\ιοpφώθηdαν ΟC'ί:Ε φροντίζουν έπαρκwς διά τήv καλήν όυντήρηόιν καί άποτελεόματικήν χpηόψοποίηdιν τwν πυροόβεότικwν των μέόων, μ{ άποτέλεόμα, ε ίς περ ίπτωό t ν έκδηλώdεως πυρ~ια ϊiiς όβεότικfjς '"iπηpεό ίας' τό ε pyov τfiς δπο ίας καθ ίdτατα ι ά ναλόyως δυόχολώτερον τόόον ώς πpός τήν καταdτολήν τοu πυρός, OdOV καί πpός τήν περιότολήν τwν ί,ημtwν. / J

12 - 5 - Άναφέρομεν χαρακτηριότικwς τό παράδε~γμα μεγάλης βιομηχανίας ή ό- ' t ' y,, c,,, ςι, t, ποια υπευτη ~ημtας δεκαδων εκατομμυρtων εκ του γεγονοτος οτt τα υδροότομια των έγκαταότάόεών της εlχον διάφορον διάμετρον άπό τήν της Πυροόβεότικης Υπηρεσίας~ μή δ~νάμενα ώς έκ τούτου νά χρηdtμοποιηθwόιν ύπ'αύτης. Ή Πυροόβεότtκή Ύπηρεόία εlχεv έyκαίρως εiδοποιήόεt έyyράφως περί της άνάγκης προόαρμογης τwν όδρο-,,,,,, - 't -,,, ' ~ ότομιωv εις τας διαόταόεις τwν όωληνωv, πραyμα το οποιον δεν εγενετο. Εκ του λόγου τούτου έοημειώθη άπώλεια χρόνου, μέ τάς άναλόyους συνεπείας αύτινες άσφαλwς eά ήδύναντο νά ώσι λίαν περιωρισμέναι., Περαν Ν της, κατα - του ' πυρος 'tι προσπαθειας αt, Υπηpεdtαt μας,, r ανετ.τυ~αν όημαντικήν δραστηριότητα είς τόν τομέα παροχης βοηθείας. At περιπτwόεις α~ται άνηλθον εiς 67 κατά τό παρελθόν Ετος. Ό πίναξ των αiτίων τwν πυρκα'ίwν έμφανίζει καί πάλιν έπικεφαλfjς τά ύπολε ίμματα τwν όιyαρέττων τά όπο'iα ύπfjρξαν άφορμή 947 πυρκαϊwν. 'Ακολου~ θο\5ν αί όυόκευαί καί τά ύλικά θερμάνqεως η φωτισμοu, καί αt εϋφλεκτοι ~λαι. E{Jχαρ{στως όηιειο\5μεν τήν δta πρώτην φοράν έντός 5ε-τίας μεtwόtν τwν έξ ήλεκτρισμο\ πυρκαϊwν. Τά Θύματα των πυρκαϊwνs Τ]τοι νεκροί καί τραυματία~, άvηλθον είς 59. Έζ αύτwν 9 τραυματία ι ijσα ν πυροόβέότα ι, Εiόέρχομαι τώρα ε{ς μίαν θλιβεράν όελίδα τοϋ άπολοyισμοϋ μας. Άφορa τό \5ψος τwν έκ το\ πυρό-;; ζημιwν κατά τό παρελθόν ί::τος. Συμφώνως μέ τούς ύπολογισμούς μας αt ζημίαι αtται άνηλθον είς τό έντυπωσιακόν ποσόν τwν 6,5 εκατομμυρίων δραχμwν. Κc.ί ναί μέν είς τό ποόόν τοuτο συμπεριλαμβάνεται ή άt;ία του, ι,, ',, 00 ε'κατομμυ'ρ ια, ό.λλα' καταότραφεντος υπερωκεανειου "Βρεττανη", ανερχομενη εις καί τό έναπομένον ποσόν τuν 6,5 έκατομμυρίων εϊναι τό άνώτερον της τελευταίας 5ετίας καί κατά 7'fo Ι'>ψηλότερον του ε'τους 96. ~ /.

13 - 6 - Τό ετος 96 ηρχιόε μέ ζημίας 6 ι,,,, '..- εκατομμυρ ιwν τον μfjνσ. Ιανουαρ~ον. 'Ί-Ι άτυχία όυνεχιόθεtόα εφθαόεν είς τό άποκοrύφωμά της τόν Μάρτtον μέ τlν καταότpοφή τοϋ "Βρεττάνη". Τό ϊοιον Ετος κλίνε t. μέ τόν βαρύτερον Νοέμβρ t.ον τf\ς 5ετίας μέ ζημίας.,. εκατομμυρ ιwν. "Ας έλπίόωμεν οτt. δ χορός αύτός τwν καιομένων έκατοντάδων έκατομμυ- ρίων Θά όυνετίόη τούς ίοt.οκτήτας τfiς άότt.κfϊς μας περιουόtας διά νά λάβουν έν όυνερyαόί~ μεθ'ήμwν gλα τά κατάλληλα μέτρα προληπτικά καί καταόταλτικά πρός πpοόταόίαν των κατά του πυρός. 'Επαναλαμβάνω καί πάλιν καί παρακαλw ίοιαιτέρtι.ζτόν Τ\5πον νά όημειώ~ ό~ μέ τ~ πλέον εντονα ότοtχεία οτt εtς περίπτωόιν πυρκα~aς τά πρwτα λεπτά μέχρις άφ ίt;εως τf]ς Πυpοόβεότικfϊς Ύπηpεό ίας; ε l ναι τά πλέον )ψ ίό ιμα, διότι ή κατά τό δυνατόν όυyκράτηόις του πυρός; όποβοηθεϊ τά μέyιότα τό Πυροόβεότικόν ερyον καί φυόικά τόν περιοριόμόν τwv έκ του πυρός καταdτpοφwν. Ή καταότpοφil του δπερwκεανε ίου "Βρεττάvη" πιότεύεται gτι όφε ίλετα ι, κατά κ Gρ ιον λόγον~ ε iς τή μή καλήν λε ιτουρyίαν τwν πυpοdβεdτικwν μέdων τοϋ πλοίου~ εύθύς ώς έγένετο άντιληπτή ή έπ'α.jτο\ dημειwθε'ίόα nυρκαϊά. Δέν Θά όaς κουpάόω μ.έ πεpιόdοτέρας λεπτομερείας καθόόον είς τήν με~έτην τήν όποίαν Θά λάβητε κατά τήv άναχwpηόίν όας uπάρχουν πλήρεις ~tαί λεπτομε ρε ίς dτατιότικο ί πίνακες μετά yραφ ικwν το ιο)των ώς χα ί κατά τά προηyούμε να,, ετη. / ο

14 - 7 - Τό γεγονός οτt ή έφετε t νή μελέτη καλύπτει ότατιότtκwς μίαν όλόκληρον ~ετίu.ν ό:ποτελεt ένδιαφέρουόαν καί άποκαλυπτικήν ε tκόνα τwν φαινομένων ~τtνα παρουόιaζονται. έν 'Ελλάδι έκ τwν πυρκα'iwν, τούθ'οπερ καί τώρα, άλλά καί είς τό μέt.λον Θά ούνα.ται νό. πpοόφέpi] &ξ ιόλοyα όυμπεράόματα &ιά πάντα μελετητήν &όχολούμενον μέ τά θέματα τα\τα.,,,, ",,, ~, ', ),, Μέ την έλπtqα, η μaλλον με την βεβαιοτητα οτι εις τας ανακοινwόεις μας τfiς όημ.ερ t νr)ς συyκε ντpώόεwς θ~ ε~ρητε άρκετόν έ νδιαφέρον, ε Jχαρ ιότw θερμwς aπαντας Ύι.;,Ciς διά τόν >tόπον ε {ς ον ύπεβλήθητε ίνα τψήόητε διa τfjς παρουόίας,,, όας την όυyκεντρwόιν ταυτην.-

15 Δtά τούς κ.κ. ΔΗΗΟΣΙΟΓΡ.ΑΦΟΥΣ ~ Πρός διευκόλυνdιν τwν έκπpοdώπωv τοϋ,,.ι l., Τυπου και προς καλυτεραν ~νημεpωόιν της Κοινϊjς Γνώμης, κατωτέρω~ διατυπουνταt περιληπτικά r5λα τά στοιχεία του άνά χείρας φακέλλου. ot ένδιαφερόμενοι δύνανται vά εϋρουv πaόαv λεπτομέρειαv εlς τούς πίνακας~,, ",,, τα κειμεvα και τις παpαόταόεις, που CΙ ~.Ι'ψ επονται της περι~η-εως.

16 - α - ΓEtJIKAI ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι. Τδ Π.Σ. έξωπλίσθη καta,;6 96 μέ νέας καί συγχρόνους άνtλιοφορους α~tοκινfitους μονάδας, μηχανικaς κλίμακας, φορη,;άς ~νtλcας, άναπνευσtικάς συσκευάς καί άσvρμαtα τηλέφωνα rr. Τδ π.σ. άνtιμεtωπίζει σοβαpάν κρίσιν στελεχwν, λόγ~ της μή είσέτι ίδρίισεως Σχολf)ς Άξιωματικwν. 'Εάν δέν ληφθwσιν έγκαίρως νομοθεt'ικά μέtρα,,;ό Σwμα θά άχθ~ μοιραίως είς διάλυσιν. ΙΙΙ. Έπισημαίνεtαι ή μή uπαρξις σtο: χειωδwν μέσων προστασίας χαtά Ί:ΟU πυρός είς τάς έλληνικάς βιομηχανίαc, κλπ., μέ άποτέλεσμα τήν ταχειαν ~πέκτασιν τaσ πυρδς 5 έν περιπτ~σει έκδηλώσεως πυρκαϊξς. IV. Ύπογραμμίζετσ.ι ή περίπτωσις μεγάλης pιομηχανίας, ή όποία κατά τό 96 - ύπέστη ϊημίας δεκάδων έχατομμυρίων δραχμwν έκ τσu γεγονότος οτι δέν συνεμορφώθη είς τάς έγγράφοuς ύπσδείξειί, της Πυρρσβεσtικf)ς Ύπηρεσίας, διά τήν προσαρμογήν twν ύδροστομίων τuu κτιρίου της είς τήν δίάμεt'ρον τwν σωλήνων τ~ς Πυροσβεστικfϊς Ottω κατά τήν έχδήλωσνν τf)ς πυρκαϊaς, ένq ή καταπολέμησις θά ήόύνaτο νά εcναι aμεσος χαί συνεχής, διά των ύδροστομίων~ ταστα παρέμειναν άχρησιμοποίητα. /.

17 - β. - Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Ν Α' Αί κλησεις της Πυροσβεστικης Ύπηρεσίας, είς τάς πόλεις, οπου ύφίστανται σταθμοί, άνηλ&ον κατά τό ετος 96 ε~ς.4, ητοι κατά 7 περισσότεραι του ετους 96. 'Αξίζει νά σημειω&~ οτι ή αuξησις αϋτη εrναι ή μικροτέρα κατά τήν τελευταίαν 5ετίαν. Άλλ' ένψ αί περισσότεραι πόλεις παρέμειναν είς τa αύτά η καc μικρότερα έπίπεδα, άπ6 άπόψεως άρι&μοv κλήσεων, τρείς πόλεις - ητοι ή Θεσσαλο~ίκη, δ Βόλος κα( ή Δράμα, παρουσιάζουν σημαντικήν α~ξησιν. Άπό dπόψεως μειώσεως κλήσεων σημειοvμεν τάς πόλεις 'Άμφισσαν~ Κέρκυpαν, Κομοτινήν, Ααμίαν, Ξάν&ην, Πύργον καί Σπάρτην. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Ν Β' UΟσον άφοp~ τ6 ειδος τ~ν πυρκαιων παρατηροvμεν α~ξησιν του &ρι&μοv των μικρ~ν κα[ των μέσων πυρκαϊwν, ~νq αl μεγάλαι πυρκαϊαί καc πυρκαϊαί καπνοδόχων παρουσιάζουν με(ωσιν. Αί " παpοχαί βοηθείας " άντ)λ&ον είς 67 κατά τό 96 (ναντι 549 τοίί ετους 96 καί 7 του 96. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Ν Γ' οί Gρι&μοί τοv πcνακος Γ~ άφοροuν ~~~~~~~~~~~~~ καί οχι κλήσεις της π.y. Τ~ αrτια πυpκαιων παραμiνουν π6ντοτε τ6 aύτά &π6 άπδψεως σπουδαιότητος. Έπί κεφαλης πάντοτ~ τά ύπολείμμαtg των σιγαρέττων, άτινα έπροκάλεσαν 947 /ο

18 - Υ - πυρκαϊάς καtά,;6 96.Ακολου.eοϋν αl'. b:.uσκευαc καc,;ά ύλικά ~ερμάνσεως κac φω~:ισμnu μέ 0 περιπώσεις, ~ν συνεχεcq δέ aι ε~φλεκtοι ~λαι μέ 66 πυρκα~άς. Εύχάρισ~:ον έμφανίζε,;αι,;ό γεγονός ο,;ι α~ ~ξ ηλεκtρισμοϋ πυρχα'ι:αί σημει.w- " Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Ν Δ' Τά -θuμαtα έκ τwν πuρκαϊwν κατά το Ετος 96: ά.νfjλ.eο ν είς 59, η,;οι 45,;ραυμα~:ίαι καί 4 νεκροί. Συγκεκριμένα aνδρες, γυναίκες καί παιδιά Εχασαν,;ήν ζωήν,;ων άπο πυρκαϊάν κα~:ά,; :' /'Ι Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Ν ~-~ ~~ Αί ζημc αl έχ... πυρκαϊwν κατά,;6 (τος 96 άνfjλ-θον εtς το ένtυπωσιακδν ποσδν τ~ν~6,5 έκα~:ομμυρίων δραχμwν. Εfς τδ ποσόν τοϋτο περιλαμβάνεται καc ή έκ 00 ~κσ.τομμυρίων άξία τοu κα~:αστραφέντος έν Σκαραμαyκ~ Ύπερωκεανείου Βρετάννη Έν,;οuτοις καί μετά τήν άφαίρεσιν της άξίας τοίί Βρετά.ννη " τό σύνολον τwν ζημιwν άνέρχεται είς 6,5 έκατομμύρια, εναντι 95, έκα~:ομμυρίων i:ou προηγουμένου ετους 96, Τ~:οι αuξησι.ς 70/0.- Ε~~~~~~~~! Βλ. έν συνaρ~:ήσει προς,;ά άνω~:έρω. καc i:a έπδμενα σ~:οιχεία. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Ν ΣΤ' μηνα Τδ ετος 96 aρχισε aσχημα μέ ζημίες 6 περίπου έκα~:ομμυρίων κατά τον 'Ι, ανουαριον../.

19 - δ - Ή ά,;vχία κορvφοϋ,;αι tόν μτjνα Μάρtιον μέ tήν καtα.σ,;ροφήν tou Υ/Κ BPET.AlifNH Τό εtqς tελειώνει μέ tόν βαρύtερον Νοέμβριον ttjς tελεvtαcας 5εtCα.ς (ζημcαι έκα-~:ομμvρίων). Έπ' εύκαιρίq άξί~ει νά σημειω{}v ~,;ι ή άξία twν δια.σω{}εισwν περιουσιwν ύπο ttjς π.y. καtά,;ήν tελεvtαίαν 5εtίαν άνηλ&eν ε~ς 0 περίπου δισεκαtομμuρια δραχμwν. Παρα,;ί{}εtαι άνάλυσις -~:ων πυρκα'ίwν καtά περιοχάς twν Ά&ηνwν - Πειραιwς καί Θεσσαλονίκηζ t Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Ν Ι' Ή κα.μπύλ~ twν πυρκα.'ίwν tou ~tovς 96 καtά μτjνα. παρουσιάζει έκπληκ,;ικ~ν όμοιοtηtα μέ tάς καμπύλα.ς twν προηγουμένων έtwν (Βλ. γραφικήν παράσtα.σιν), μέ,, δ, ιι ι ', ',. 'i", tην μονην ιαφοραν οtι οι απολvtοι αρι{}μοι ειναι μεγαλυtεροι. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Ν ΙΑ' Τό Σάββαtον i),;o κa.c πάλιν ήπλέο.ιέπικcνδυνη ημέρα,;οίί έ:tους, άπό άπόφεως πυρκα'ίwν. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Ν ΙΒ' Ή πλέον έπικίνδuνη wρα γιά,;ήν Ά&ήνα καί tόν Πειραιa καtά tό 96 η,;ο ή πρωϊ νή. Ή άνtίσtοιχος wρα διά tήν έπαρχίαν η,;ο ή μεσημβρινή. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Ν ΙΕ' Ή Πvροσβεσtική Ύπηρεσία tou TO)(VQ συνεκένtρωσεν &πό ολον tδν κόσμον σ~οιχεcα έπί twν πένtε κυριωtέρων αιtcων πυρκαϊwν tοίί EtOVζ 96. Ό σχεtικδς πίναξ δcδεtαι διά πρώtην φοράν είς tήν δημοσιδtηtα

20 ΣΊΌΙΧΕΙΟΝ " Α., ΑΙ Κ.Λ.rΙΣΕΙΣ ΊΉΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΛΤλ ΠΟΛΕΙΣ ΕΤΩΝ ΠΟΛ Ε Ι Σ ο ΑΘΗΝΑΙ , ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΛΊΡΛΙ ΑΓΡΙΝΙΟΝ ΑΙΓΙΟΝ ΛΜΡ.ΙΣΣΑ 5 4..ΑΡΤΑ ΒΟΛΟΣ ΔΡΑ'ΝJΛ :i~-. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΙΩΛΝΝ!ΝΑ ΚΑΕΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑ Ί. KOlVDTINH ΚΟΡΙΝΟΟΣ ΛΑΜΙΑ ΛΑΡΙΣΑ Λ.ΕΥΚ.ΑΣ 7 9 e ΜΥΤΙΛΗΜ- 6. ΝΛΥΠΛΙΟΝ ΞΑΝΘΗ ΠΡΕΒΕΖΛ ΠΥΡΓΌΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ ΡΟΔΟΣ ΣΠΑΡΊΉ ΤΡΙΠΟΛΙΣ 6 4? ΧΜΚΙΣ XA.t\JIA ΦΛΩΡΙΝΑ ( +) ΣΥΝΟΛΑ ====== ======= ======= ======= ( +) Δ~ά τά Ετη 959, 960, 96 δέν ύπάρχουv dτοt.χεία δt.ά τήv Φλώρινα.

21 ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ " Β " ΑΡΙΘΜJΣ ΚΛΗΣΕ".Ν ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗFΕΣΙΑΣ Kh.TA '!Ά ETh ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΠΥΡΚΑΤΩΝ ΕΙΔΗ ΠΥΡΚΑΩΝ 9 5 g 9 6 ο ΠΥΡΚΑ!ΛΙ Κ.Αι!ΝΟΔΟΧΩΝ ΜΙΚΡ ΑΙ ΠΥ.ΡΚΛ!ΑΙ ΜΕΣΑΙ ΜΕΓ.ΑΛΛΙ ΠΥΡΚΑΑΙ ΠΥΡΚΑΪΛΙ ΠΑΡΟΧΑΙ ΒΟΗΘΕ ΙΑΣ (ΠΛ.H!V!J.Vjγp ΛΙ ~ Κ.hΤΑΡΡΕ.Ύ ΣΕ ΙΣ, ΠΥΡΚΑ.h.Ι ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ Κ.. Λ.Π.) ΨΕΥΔΕΙΣ ΑΝΜ'ΓΕΛΙΑΙ ΣΥΝΟΛΛ S4 ======== ======== ========= ======= ======= ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Κατά τήν διάρκειαν τοu ετους 96 ή Πυpοόβεότική Ύπηρεόία έδέχθη.4 κλήσεις διά πυρκαϊάς χαί παροχήν βοηθείας. co ά.ριθμός ο~τος ά.φορ'9. τάς 'Αθ,,, e,, rν c,,, c,,, ηναc )tαt τας ετερσ.ς πολεις της Ελλαδος 9 εις τας οποιας υφιότανται Σταθμοί του Πυροόβεότικοu Σώματος. Ό ά.ντίότοιχος άpιθμός κλήόεwν κατά τό ετος 96 ητο.697, ητοι κατά τό παρελθόν ε'τος cόημειώθη αuξηc5ις περίπου 50/0.-

22 ΣΊΌΙΧΕΙΟΝ " Γ " ΑΙΤΙΑΙ ΠΥΡΚΑΪΩΝ ~ ? 6 Ο 9 G ( α) Συd~ευα( κα( ~λικ~ θεο-, -,} μανdεως και φwτιcμου ( β) Y~o~.t~ ::;.-,a c ~ cι rαp6ττωv ( y) Σ~.pλεκ tοι ~λu.. ( δ) 'Ε).ε'Ι(τρι....ός ( ε) Κσπνοδόχο ι. η) "Αγvwό το ι α t τ. α ' ( θ) Έμπpηό~οί ~πό ξέvι. ': ' : ~ ' (.) ~r, ό.μελε ί rι.ς :. δ ι.οκτήτου. :'.7 4 C 9 9 ( ι α) Κε pσ.υνο ( ======= ======== ======

23 ΣΊΌΙΧΕΙΟΝ " Δ " Αι\ΙθΡΩΠΙΝΛ ΘΥΜΛΤΛ?~ ΠΥΡΚ.ΑΩΝ KI{fi'.. ΤΛ ΕΊΉ 9 6 Ο ~ ~ ο ' ϊ 7.(JJO ~I._b~~ ~~.~ ιlι :;. 7-9 I/HQ'fAI - ΛΝΔ?ΕΣ 5?.. 4G ε... ΙΙΑΙΔΙΛ ΣΥΝΟl'ιΛ,.. ι; <..i ~~ " ,,..:... "W _...,_. --- ' i 0~ =:.;.:::-:.": : :-::::-:;:_.::::- ~..._._ ::-:::.-::-:-::: ':""'.:===== =====":; - ΓfΝΑΙΚΕΣ ;.Β :!.. Γ/ 40 ;) 4 ').J Π Jι.?ΑΤΗΡl-ϊΣ ΙΣ ~ r -..,... :,J~ ι..,,-;~. ~ r.... Σημε ω.-:-έ"''... ~ ν V. ι,, ι::τυς; 05,, ατομ.α.

24 ΣΊΌΙΧΕΙΟΝ Ε " ΠΡΟΚΛΗΘΕ ΙΣΑΙ ΕΚ ΠΥΡΚΑΩΝ ΖΗΜΙΑΙ ΚΑΤΑ ΠΟΛΕ ΙΣ ΕΊΏΝ ο ΑΘΗΝΑΙ. ΠΕ ΙΡ ΑΙΕΥΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 4. Π.ΛΤΡΑΙ 5. ΑΓΡΙΝΙΟΝ 6. AIΓIOlJ 7 ΙΣΣΛ. ".ΥΤΑ 9. ΒΟΛΟΣ 0. ΔΡΑ:ϊνf.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ. ΙΩJJΠΗΝΛ. ΚΛΒλλΑ 4. ΚΑΛΛΝ!JΊ.ΤΛ 5. Κf.ΡΔΙΤΣJ-. 6 Υ..ΕΡΚΥΡ Λ 7. ΚΟΛι.DΤΙΝΗ. ΚΟΡΙΝΘJΣ 9. ΛlJ.ViIA 0. ΛJ;pΙΣΛ. ΛΕΥΚ.h.Σ lvί'{t IΛlliΨ..-t. ΝJ~ΥΠΛΙΟΝ 4. ΞΑΝΘΗ 5. ΠΡΕΒΕΖΛ 6. ΠΥΡΓΌΣ 7. ΡΕΘηιJΝΟ Ν. ΡΟΔΟΣ 9. ΣΠi.ΡΤΗ 0 ΤΡ Ιί0 Λ ΙΣ. ΧΛΛ.ΧΙΣ. ΧΛΝΙΛ. ΦΛΩΡΙΝΛ 4: ' :) ΟΟΟ ο ο ~ ΟΟΟ ο ΟΟΟ οοο οοο ο - 6.οοο t ΟΟΟ οοο.- 0.ΟΟΟ οοο ΟΟΟ. ' vOO οοο t οοοο οοο.- 6.ΟΟΟ ΟΟΟ~-.7.0CJ ,, οοο.- 70.ΟΟΟ οοο BG :ΣΥΝ Ο ΛΑ =========~== ~=========== ============ ============ ============= + Εiς τό dύνολον ζημιwν του Πε ιραιwς dυμπεριλαμβάνεται καί ή έκ Δρχ. 00 έκατομμυρίwν άζία του καταότpαφέντος ύπερwκεανίου "Βρεττάνη".

25 Σ:ΟΙΧΕJΟΝ " ΣΤ ΙΙΡΟΚΛΗΘΕ!ΣΑΙ ΕΚ ΠΥΡΚΑ ΪΩΝ ΖΗΜΙΑΙ ΚΑΤΑ ΜΙΝΑ ΕΊΏΝ :ι. 9 6 :ΜΗΝΕΣ ~ Ο r 6 ΙΑΝ'ΟΥΑΡΙΟΣ IJ9Q lOC...ι:'.". -~') ύ.CΊΟΟ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟ.Σ JιΓ.ιΡ ΙΛΙΟΣ ΜΑ0Σ ΙΟΥΝΙΟΥ'Σ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΊΌΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ '.95.or; u:x: ςg5_,οοο.-..οοο :.6 ~. ~'?Ο '! , '!, ' ε.. 6οι.aυJ. ~ :),.5.ΟΟΟ οοο ,65.6Co.- H.,g4.ooo,- 6.Οο.οοο ).'70.- ':.6ι::9.6Ωη -,'74,ΟΟΩ , ~6, %.\.~J(l... :~.. Υ.ΌΟΟ.. - :;.4.9.GOO CO. 7.94:?.. θόο.~ 0.5~ a., 9.0iJO s9.7~ cso.- 6.4Βε.οοc οοο ,000,-.99.Ο~Ο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ.7:!..';BQ,.. :;..::i ;;?,0CO ~ Δ.Ε~<ΕΝΙΒΡ!ΟΣ :;..ο'?5.69ο.- ;.~s6.5ι:-5,-.40,000,- 7.4.ouo.-,6~ Σ Υ Ν Ο Λ.Α '7, 4'?'J 90,.. f.5. 7, 9S.. - '":().~.Η.CΩ': =-:-:-:=======~-::...::.::. _::=:.-:=== :,:, -:~=--= =-- :::.:::.;.=.:.:-;:::.:::..::.:-: ~ =======:.:====== -ι.. Στό ποσόν το\ μηνό(.; ΠΑ?ΑΊΗΡΗΣΙΣ : ι άνfjλθεν ε tς 0 δ.rjc:xα.':oμμ);jtu. δpαχμ':i.

26 ~!Q!~!Q~--~-~-~ ΠΙΝΑΞ ΠΥΡΚΑΥΩΝ 9 6 ο ΙΙΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ 9 6 ο ΚΕΝΊΡΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘ~DΣ Σ.Ε.Κ eησειον ΜΑΚΡΥΓΙΑ.ΤΙJΝΗ Π.ΑΓΚΡΑΤΙ 5 5 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟ Ι ΝΕ.ΑΠΟΛΙΣ ΛΕΒΙΔΟΥ ΠΑΊΗΣΙΩΝ Μ'. ΑΝΑΡΙΎΡΟ Ι 4 9.ΑΓ. ΔΗJΥΗΓΡΙΟΣ (ΜΠΡΑΧΑΜΙ) 4 6 ΛΓΙΑ Μ.ΑΡΙΝΑ fjίa ΠJΙΡJ.ΣΚΕΥΗ 5 5 ΑΙΓΑΛΕΩ 7 9 ΑΜΡΙΘΕΑ ΑΜ/ιΡΟΥΣ ΙΟΝ 4.ΑΡΙΎΡΟΥΠΟΛΙΣ ΒΟΥΛΑ ΒΟΥΛΙΛΓΜΕΝΗ 5 ΓΛΥΦΛΔΛ ΔΛΦΝΙ 9 4 ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ 0 7 ΕΛΛL.\ΌΡΩΣΣΩΝ 4 ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ ΚΛΛΛΙΘΕΛ Υ.ΛΛΟΓΡΕΖΛ ΚΗΦΙΣΙΑ 5 ΧΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΕΣ ΛΙΟΣΙΑ 5 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ Μi\.ΓΚΟΥΦΑΝΑ ΝΕΛ ΙΩΝΙΛ NEli. Φ ΙΛ.ΑΔΕΛΦΕ ΙΑ 6 6 i'.jeλ ΣΗΥΡΝΗ 6 Ν.Ε.Α ΧiιΛΚΗΔΩΝ 4 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 6 ΦΛΛΗΡΟΝ ΦΙΛΟΘΕΗ ΨΥΧΙΚΟΝ ΧΟΛ.i-ιΡΙΌΣ 7 6 Χλλ.;'JJΔΡΙ 5 ΕΚ'ΓΟΣ ΠΟΛΕΩΣ 5 59 ( ΣΎΝΟΛΟΝ , ======= ======= =======

27 ΣΤΟ ΙΧΕ ΙΟΝ " Η Π l ΝΠΞ ΠΥΡΚΑΪΩΝ 9 6 Ο 9 6 ΠΕΡΙΟΧ... ιrσ ΠΕΙ?ΑΙΩΣ ΚΑΤΑ ΣΥ:,;οrκrΑΣ 9 6 ο λγ.γοσ Ι -hσιλειο.σ 'ί 4 J\ΓΙΟΣ ΙΩΛίΠ!ΗΣ Ffί\Ι'J.ΉΣ NΊC:i: ΝlΚΟΛΑΟΣ ΔΡ ΛΠΕΤΣ:,;: ~ JΛ 6 4 ΗΑΞΚΤΓ ΙΚΟ ΚΑΛΛΙΠUΛΙΣ KA.MJNlA ΣΤΑ:Ξ:~;Di: ΚJ.:Σ..Τf..Λ/Ι.Λ 7 KEHIPO~'-J Υ.Ε?ΛΊΣΠJΙΟΠ ICOPY ΔλλΛΟ"Σ. 7 ΜΛ.Ν Ι.ΑΤ ΙΚΑ ι DΖΧ.ΑΤΟ Ν ΊJΙΚΑ.ΙΛ Πb.ΣΑΛ IJVW.TI Σ~Ξ ι-υ.. ο ΛΛΡΙΣΗΣ ΊΛΥΈ,CΣ Χλλl'ΉΔΩΝΑ 4 ΧΑ':ΖΗΚΥΡΙΑΔΕ ΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ 5b ========= 9 ======= 4'7 ======= 75 =======

28 ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ..._... :?..,.. " ΠΙΝΑΞ ΠΥΡΚΑ!ΩΝ 9 6 Ο ΠΕΡΙΟΧ.ΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΟ ΙΚΙΑΣ 9 6 ο ΚΕΝΊΡΟΥ ΑΓ..ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4 Δ.Ε.Θ. (ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) ΕΥΟΣΙ\/DΥ ΕΞΟΧΗΣ 4 9 ΗΛΙΟΥΠΟΛΕDΣ ΚΑΛΑΜΑΡ Ι ΡΣ 9 ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΙΙΥΡΓΟΥ Ι\/ΙΑΙΝ"ΈΜΕΝΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΝΕ.ΑΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙ.ΑΣ 6 4 ΣΤ.hΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ.: 4 ΣΦ.ΛfΈΙΩΝ 7 ΤΟΥΝΠΛΣ ΥΠJJΊΑΝΊΗΣ ΧΛΡΙΛΑΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ν. ΚΟΡΔΕΛΛΙΟΥ.ΑΓ. ΘΕΡ ΛΠΟ ΝΤΟΣ Σ Υ Ν Ο Λ J ======= 06 ======= 4 ========

29 ΣΊΌ ΙΧΕ ΙΟ:ί{ Ι " ΑΙ ΚΛΗΣΕΙΣ ΊΉΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙ.ΑΣ ΊΉΣ 5ΕΤΙ.ΑΣ ΚΑΤΑ ΜΙΝΑ "'!"' ΜΗΝ Ε Σ ο ΙΑ.ΝΟΥΡJ?ΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΡJ?ΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑ0Σ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΙΌΥΣΊΌΣ ΣEΠTE:!ffiP ΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ NOEvilPIOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΣΥΝΟΛΑ ======= ======= ======= =======

30 ΣΤΟ ΙΧΕ ΙΟΝ ΙΑ ΑΙ ΠΥ'ΡΚΑ'ΑΙ ΤΟΥ 9 6 ΕΙΣ Τ.ΑΣ ΑΘΗΝΆΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚ.ΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΘΉΜΕΡΑΝ ΕΒΔΟΜ.ΑΔΟΣ Η ΜΕ Ρ Α Ι ΑΘΗΝΑΙ-ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ ΕΠΑΡΧ.ΠΟΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟΝ _ΔΕΥΊΈΡΑ ΊΡΙΊΗ ΤΕΤΑΡΊΗ ΠΕΜΠΊΗ ΠΑΡ.ΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΚΥΡΙ.ΑΚΗ ΣΥ ΝΟ ΛΑ ============ ========= ===========

31 :i:ό lλt. J.u~~ ' l.ύ ' ΑΙ ΠΥΡΚΑ:ίΛΙ ΊΌΥ 9 6 ΕΙΣ Τ.ΑΣ ΑΘΗΝ.ΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚ.ΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑθ'ΩΡ.ΑΣ ΊΌΥ 4ΩΡΟΥ Ω Ρ Α Ι ~~~:~~~~~ ΕΠΑΡΧ.ΠΟΛΕΙΣ ΣΧΝΟΛΑ ο ~ Ί ΣΥΝΟ Λ Ο Ν =-======s:::== =========== ========

32 ΣΊΌ ΙΧΕ ΙΟ Ν " ΙΓ ΠΥΡΚΑΑΙ ΕΤΟΥΣ 9 6 ΚΑΤ' ΑΝΑ~ΛΕΓΕΝ Ε ΙΔΟΣ ~ ΑiΣ' Ι.Λ Ε\ Λ.ΕΚΤΑ ΑeΗΝΛΙ - ΠΕ ΙΡΑΙΕΎΣ ΕΠΑΡΧ.ΠΟΛΕΙΣ ~ ΣΥΝΟΛΟΝ -----~... 0 ΑΙΘ.~Η 54 7 ΑΚΕΊΥΛΕΝΙΟΝ Al\EYP.A 4 4 ΛΜΑΞΩΜΛΤΛ ΛΝΠΕΛΩΝΕΣ.ιΊΝΘΡ ΛΚ.ΑΣΒΕΣΤΙΟΝ ΑΠ9ΡJιΚΕΣ.t'Jn'.iVVVίΚ.T ΙΚΑ ΛΥΤΟΚ Ι ΝΙΠΩΝ... ι::. ijίo?p JΗΜΛΤΑ " Χ!.ΡΤΟΥ ΛΡΤΟΣ.ιϊΣ.ΕΛΟΝ.Η i-.."σe'jjn Jί{'ϊΟΚΙΝΗΤΛ 7 5 ΛΧ'ϊΡΑ df-ϊ~:~~i '70 ΒΕΝΖ ΙΝΟΧΟΛΛΛ BE?fΠKOXPQMl-'.T Λ Β ~Bf.l.A Β :ί:ίρ ΙΝΛΙ 4 :-'AIA.i\J.9P ικε ΓΕΩ?ΓΙΚΑ ΙΙΡΟΧΟΝΤΛ Δ!'J:.. Ή ΔΕΝΔΡΛ ΔΙΙ,ΦΟΡΛ 04 9 :,ΕΝΔ?Υ Λ Ι.Λ ΔΕΡΜΛΤf..!~ΕΗΔΡ Λ ΟΙ'"ΡΟCρΟΡ Λ 4 4 ΔΗΜΗΤΡ ΗΚΛ. /.

33 ... - ~ ; ~ r ~, ~ m~bi:ιlι.o -\ΕΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ ΕΠΑΡΧ.ΙΙΟΑΕ ΙΣ ΣΥΝΟΛΟΝ ΔΙ;iΦΟΡΛ Λ.ι'JΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙΚΟΔ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΙΚΥΚΛΑ 4 ΕΙΔΗ ΓΕΝ. ΕΝΠΟΡΙΟΥ Ε ΙΔΗ ΕΣΊΊ.ΑΣΕQ.Σ 5 7 ΖiJCiιΡΟΠΛJΙΣΤΙΚΗΣ!Mi.TIΣI\IDY 4 6 ΚΛ Ι ΝΟΣΤΡΩΝJΝΗΣ ΚΟΥΖ.ΙΝiΙΣ 7 9 ΝΑ'ΥΛΟΝ ΝΕΩΤΕΡ ΙΣΝΙ'&Ν ΝΟΜΗΣ 5 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚ:ΗΣ ΟΙΚΙ.ΑΚΑ 4 7 " ΠΛ.ΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 5 ΡΟΥΧΙΣDΥ r;f) 57 " ΤΛ.ιlΕ'ΤΣiΙΡ!ΛΣ ΥΠΟΔΗllιΤ!ϊΤΟΠΟ ΙΛΣ ΥΦΛΝΤΟΥΡΓΙJ.Σ "!fιιλι:κων 7 9 ΩΠΟΡΟΠΩΛΕΙΩΝ Ε ΙΚΟΝΕΣ ΛΓΙΩΝ ΕΛΑΙΑ ΛΠL\ΝΤΙΚi. ΔΙΛΦΟΡΛ :ι ΦΑΓΊΠΌΥ 5 6 ΕΛJ.ΙΟ ΔΕΝΔΡ. 5 5 ΕΛΛΙΟΠΥΡΗΝ ΕΛΛΙΟΧΡΩΜ!.Τ.Α 5 ΕΛJ.ΙΩΝΕΣ ΕΛ!,ΣΤΙΚli ΔΙ.ιΊ.(,(,'ΟΡΛ 5 5,. ΠΟΔ..'F{ΛΑΤΩΝ ΕΙΙ ΙΣΩΤΡ Λ ΝDΤΟΣi..ΚΟ ΕΛ!-ΣΤΙΚΟ Ι ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝΠΟΡΕΥΜΑΤΛ Πf\ΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΛ ι; ΕΣΤΙΛΤΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΩΝ ΡΛΦΕΙΩΝ./.

34 - j - ' ' k.ξήναι - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ ΕΠΑΡΧ.ΠΟΛΕΙΣ ΣΎΝΟΛΟΝ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ - ΦΩΤΕΙΝΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ι:;... 7 ΕΠΙΣQΤΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΆ 0 ΕΡΓ.ΑΛΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΙΑ 4 ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΕΥΦΙ~ΕΚ.ΤΟ Ι ΥΓΡ.ΑΙ Υ/\.ΑΙ ΖΛ.ΚΧ..~.Ρ ΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΉDΊΈΡ 4 ΗΛΕΚΤΡ ΙΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥ ΛΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΛ ΔΙΑ<..ί,.'ΟΡΑ 5 5 ΗΛΕΚΤΡ ΙΚΟ Ι ΓΝΩΝDΝΕΣ " ΘΕΡDΣΙΦΩΝΕΣ ΘΑΜΝΟΙ 4 7 ΘΕΙΟΝ 4 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΙ ΘΗΝ.Ωi\!ΙΛΙ ΣΙΊΗΡΩΝ 7 7 l! ΒΡΩlvΗΣ ΠΙΙΑΤΙΟΘΗΚΑΙ ΚΛΘΙΣΜΙ~ΤΛ ΚΛΚΑΟ ΚΛΛJ.ΙvΠΑ ΚΛ.ΛΥΜJ\ίJ.ΛΤΑ ΔΙΛΨΟΡ Λ KJ...l\.,r/.ΔH ΛΥΊΌΚΙΝΗΊΏΝ Kf~N;. 4 4 Kl.P ΛBCJΠf.J."\!λ Κ:.σ: "JΞΥΛ;. 7 5 ΚΙ.ΦJ:ΣΙΛ 4 ΚΛΦΕ.Σ ΚΗΡΟΣ 4 ΚΙΝΗΊΉΡΕΣ.i.ΥΤΟΚΙΝΗΊΏΝ Κ.ΑΡΡΟΣΕΡΙ ;yτοκ ΙΝΗΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙi. ΞΥΛΙΝJ KΛHHi.Ti. ljviiieλoy ; h ' ΚΟΛΟΦΩiΗΟΝ ΚΟΠΡΟΣ KOYPTINJ.J. /.

35 - 4 - ΙΓ JιΘΗΝΛΙ - ΙΙΕ ΙΡ ΛΙΕΥΣ f!!t.:!:~.πqδ~l?:: ΣΥΝΟΛCιΠ ~ ΛΑΜΙΤΉΡΕΣ Φ60ΡΙΟΥ ΛΙΝJ.ΊΣΑ ΛΙΠJ.,ΣΜJ.ΤJ. ΛIIlli 5 5 ΜΑΓΕ ΙΡ ΙΚΛΙ ΣΥΣΚΕΥ ΑΙ 4 4 MlX.iJJHMΛT lι.λλωνιστικλ MHXlι.NHMιi.TJ.. ΔΙJΊ.ΦΟΡΛ " Κi'ΙΘΛΡ ΙΣ'ΙΗΡ ΙΩΝ ΞΎΛΟΥΡΓΙΚΛ ΤΡΙΒΗΣ ~ιώσι..τκων Μ)ΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ qjγγειων ΜJΊΌΣΥΚΛΕΤΤi.Ι 4 Νi-.. ΥΛΟΝ ΝΗΜΙ.ΤΛ ΔΙΑ~'ΟΡΛ ΞΗΡΟ Ι :Κ;.ΡΠΟ Ι ΞΥ ΛΛΝΘΡ.ιΚΕΣ ΞΎΛ.ί-.. Δυ,ΦΟΡΛ ΞΥΛΕΙΛ /ικλτεργi~σίόσ 5 7 k'jεγειρ0'ίενων Ο ΙΚΟΔΟΙ~ΏΝ 4 ΚiιΤJ.ΣΚΕΎΗ.Σ Κ/.ΘΕΚΛΩΝ 6 6 ΚΛΊΈΔi.Φ ΙΣΕΩΣ ΚJ.ΊΗΡΓ.ΣΜΕΝΗ 4 6 ΠJ.Λ.i.Ιiι Ο ΙΚΟΔΟΙ ;JΗΣ ΙΜ".>Σ ΞΎΛΙΝlι ΔΙ.JCΩΡΙΣΜί.ΤΛ ΞΥΛΙΝJ.Ι ΤΡ/JΙΕΖΛΙ ΞΎΛΙΝΟΙ ΣΊΥΛΟ Ι ΞΎ ΛΟΠΗΚΊΌ Ι ΊΌ ΙΧΟ Ι Ο ΙΚΙΛΚi.Ι!JΙΟΣΚΕΥ i.i Ο ΙΠΟΠΝΕΥΕ:. ΟΡΥΖΑ Π.i.ΓΚΟΙ 4 6 ΠJ..ΙΓΝΙΛ ΠJ.ΙΔΙΚJ. Πj.ΡfιΦΙΝΗ Π.i.ΡΚΕΤΙΝΗ ΙΊΕΤΡΕΛΛΙΟΝ ΙΊΕΥΚJ. 4 6./.

36 - 5 - " ΙΓ " ΠΙΣ.;_~Λ ΙΙΛΟ ΙΑ. ΠCJΔr.ΛΑΤΛ ΠΙD..""'ΩΔrΙΣ ΓU..i.Σ'ΓΙΚΗ ΥΛΗ (Μ.ΊΛ/.Κ) Ρ JΙΊΌ'ΗΧ.../.ΝΑΙ PlNiί~ lf:γi. 'ΞΥΛΟΥ (ΠΡΙΟΝΙΔΙ-ΡΟΚΛΝΙΔΙ) Σ.00<0 ί ΚΕΝΟ Ι Σ~ΝΙΔΩΜ.C.Τii. ΔΙΛΦΟΡΛ li i. ΕΝΤΟ ΙΧΙΣΜΕΝΛ ΟΡΟΦΗΣ ΣΤΕΙΉΣ ΣIThl:i_ι..i;ΘΞΡΙΣΤJ. lt ΘΕΡ ΙΣ!~ΕΝΛ Σ ITC:Ki.Λ.luνD Ι ΣlΤΟΣ ΣΚ.ΕΥΗ Μ/JΈ ΙΡ IKJ. Ο ΙΚΙ..'.Κi. Σ'ΓΕΓλΙ ~.ΤΥΛΟ τ ΗΛΕΚΊΡ ΙΚΟ Ι ΣΤΥΙΠΓ.:ΗΛ. Σ':ΣΣΩΡΕΥΤ iι.ι Τ..',ΜΠΛΩ Ε:;Ίϊ<.:i.ΊΡΟΥ TJ:,iEΊΣJ..PJ:li.I ΤΖ.:ίΛ r.p..-,uezj. ΕΡΓJ..ΣΊΗΡΙΟΥ..., J,Π:Ζ.Ζ IJ. Τ!-'ΙΚΥΚΛΛ Υ!ιΛΙΚ.ί;_ ΑΕΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕ'ΥΧ ΕΠ.ΛΡΧ.ΠΟΛΕΙΣ / ΣΎΝΟΛΟΝ

37 - 6 - " lγ '' J.EHNJ.I - ΙΙΕΙΡJ.ΙΕΥΣ ΕΙΙΛΡΧ.ΠΟΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟΝ ,.. ΥΛΙ.Ι ΠΛ/.ΣΤΙΚΛΙ ΥΠΟΔΗΜ!.. ΤΛ ΖΔΙΛΦΟΡΑ 4 ΥΦ~Ν!.Τlι ΛΔIJillPOXA ΥΦJ..ΣWiΤΛ Δlf:.J)QPΛ ΚλλΥΨΕΩΣ ΑΝΕΓΕ ΙΡ.Ο ΙΚΟΔΟ DΙΩΝ :. ΥΦ.ΛΣW.ιΊ.ΤΙΝΛ ΠlιPJ.JIETAΣ}JL',TA ΦfJΉΤΛ Φ I.J.) 'ΜJ..ΚΛ ΦΕΛΛΟΣ ΦΡΥΚΤΙΚΑ ΙVΗΧΛ.ΝΗΜΛΤΛ ΚΛΦΕ ΦΩΣΦΟΡΟΣ XiiPTI.Λ ΔΙJ~ΦΟΡ. 4 7.χΡΗΣΤJ. 5 6 ΧJ-ιΡΊΗΣ Ε.ΠΕΝΔΥΣΕΩΣ 5 7 " Δ ΙΛΚΟΣ~.ΗΣΕΩΣ 4 6 " ΣΥΣΚΕΥ.ΣΙlιΣ ΊΎΠΟΓΡ J,Φ ΙΚΟΣ ΥΓΕΙΛΣ Xi.PTOK ΙΒΩΤΙΛ 5 XOPTJ, ΞΗΡΛ ΧΟΡΊΌΗ 0 0 ΧΡ ΙΣΊΌΥΓΕΝΝΙ.h.ΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡ Λ ΧΡΩιιΙi.ΤΛ 6 6 ΨΛΟ,'.Ι ΨΥΓΕΙΛ 4 4

38 ΣΤΟ!ΧΕ!ΟΝ " ΙΔ ΠΥΡΚJιJ...Ι ΕΤΟΥΣ 9 6 Κ.ΛΤ' Ε ΙΔΟΣ ΑΝΑΦ.ΛΕΓΕΝΊΌΣ ΚJ.ΤJ.,ΣΤΗΜΛΤΟΣ, Ο ΙΚΙΛΣ Κ.Λ.Π. J;ΕΡΟΣΚΛΦΗ!ι:\ΛΑΝΊΌ~Δ Ι -.. ljieypolvt!λo Ι - ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥ'ΛΟ Ι j,.λqn ΙΣΤ ΙΚΛ ΣΥΓΥ~ΟΤΙΙι~:ιτ Λ ΛΛΩΝΙΣΤΙΚΛΙ Λ.ΙνΊJιΞΟΣΤJιΣ..Ι.Λ JJΙΟΘΗΚΛΙ,, " Ιt " "!! ' " ",, tl EHXANJ-.I JJΙΟΙΚΙΛΚΩΝ ΕΙΔΩΝ J'JIOPP Ι ΜΜΑ.ΤΩΝ ΛΧΡΗΣΊΏΝ ΥΛΙΚΩΝ ΒΜ.'ΙΒΛΚΟΣ Β ΙΒΛ ΙΟΙΙΩΛΕ ΙΩΝ ΓΕΤ\!ΙΚΟΥ Ε:ί\.ιΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ Ε ΙΔQΝ ΓΕΩΡΓΌΚΊΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΟΝΙΏΝ ΔΙJ.ΦΟΡΟΙ ΕΙΔΩΝ ΚΙΝΗΗΛ.ΤΟΘΕJ.ΤΡΟΥ ' ΝΟΜΗΣ Ο ΙΚΙJ.ΚΩΝ ΠiJ'ΠΟΠΩΛΕ ΙΟΥ ΕΛ.ΑΙΟΠΥΡΗΝΟΣ ΕΛΛΙΟΥ ΕΎΦΛΕΚΤΩΝ ΥΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔQΝ KiJINΩN Κ;.ΥΣ Ι Ι",ΩΝ Κ.ΛΥΣΟ'ΞΧ ΛΩΝ ΛΙΠΩΝ ΝΙΠJΙ!.ΤΩΝ 'Ξ:f ΛΕ ΙJ!Σ Υ ΛΩΝ Ο ΙΚΟ ΔΟ ΜΙ ΚΩΝ ΕΡΓ i.j\.e ΙΩΝ ΛΘΗΝΑΙ - ΙJΕΙΡΑΙΕΥΣ ΕΠΛΡΧ.ΠΟΛΕΙΣ. / ΣΎΝΟΛΟΝ

39 - - ΙΔ J.i.ΘHNJ:..I - ΠΕΙΡΛΙΕΎΣ ΕΠJ.ΡΧ. ΠΟΛΕ ΙΣ ΣΥΝΟΛΟ.\f --~ ΑΠΟΘΗΚΑΙ Ο ΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΊΩΝ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΤΛΜΕΙΟΥ..ΎΝΤΑΞΕΩΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΊΡΟΦΙΏΝ Υ Λ ΙΚΩΝ Ο ΙΚΟ ΔΟ -ΩΝ ΥΠΟΔΗΜ!.ΤΟΠΟ ΙJιΣ ΥΦJ\ΣΜΑΤΩΝ Φ.ΑΡΜΑΚΩΝ 4 ΧiιΡΤΟΥ ΧΡΩ ΜΑ.ΤΩΝ ΨΙΛΙΚΩΝ ΑΡΊΌΠΟΙΕΙΑ 5 ΑΤΕΛΙΕ ΡΑΠΤΙΚΡ~Σ ΛΥΊΌΚΙΝΗΤΛ J...YTOK INHTAlVIAΞAI BJ.vEIΛ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΛ Β ΙΒΛΙΟΧ.ΛΡΤΟΓ.ιΩΛΕ Ιlι ΒΙΟΤΕΧΙΠΑΙ ΕΛJ\ΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΟΥΚΛΝ ΙΖιΤΕF ΉΟΥΣΤΛΣΙJ. ΓΕΦΥΡΛ.Ι ΞΥΛΓΝJι.Ι ΓΡΑΦΕΙΛ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 4 ΓΎΜΝ.ΑΣΙJ,. ΔiiΣΗ 0 0 ΔΗΝDΤΙΚΛ ΣΧΟΛΕΙ.ϊ. ΚΛΠ. ΔΙΚΥΚΛΛ - ΤΡΙΚ'fΚΛ;. ΕΝ ΓΕΝΕΙ 0 6 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 4 4 ΕΛΛΙΟΤFΙΒΕΙΛ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΕΛΚΥΣ'ΓΗΡΕΣ 4 4 ΕΜΠΟΡΟΡΡ ΛΨΕ ΙΛ 5 ΕΝ ΥΠΛΙΘΡΩ ΕΠ ΙΝΙΚΕΛΩΊΉΡ Ι!. ΕΠ ΙΠΛΟilΟ ΙΕ Ι Λ ΕΡΓΌΣΊΉΡ ΙΛ ΓΎΨΙΝΩΝ ΔΙiιΚΟΣΜΗΣΕΩΝ 5. /.

40 - - ΙΔ "" ΑΘΗΝΑΙ.. ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ ΕΠΑΡΧ.ΠΟΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟΝ ---~--~~ ι ΕΡΓ.ΑΣΊΉΡΙΑ ΔΙΆΦΟΡΑ 4 9 " ΕΙΙΕΞΕΡΓ.ΑΣΙΑΣ ΟΙΝΟΛΑΣΠΗΣ.. " ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤ.ΑΥΊΌΚ. ΚΑΤΑΣΚ.ΕΚΚΛΗΣ.ΕΙΔQΝ " ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΊΏΝ ΖΜΑΡΟΠΛ.ΑΣΤΙΚΗΣ " ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔQΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔQΝ ΚΑΘΕΚΛΟΠΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΎΗΣ ΙΎΝΑΙΚ.ΕΣΩΡΡΟΎΧΩΝ f ΕΤΟ ΠΙΏΝ ΕΝΔΥΜΑ.ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑ.ΤΩΝ 4 " ΚΛΙΝΩΝ fl ΙDΔΙΣΤΡΙΚΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 5 " Π.ΜΙΕΠ ΙΣΤΗΙνΙΙ ΑΚΑ ΠΟΤΟΠΟ Ι!-Σ ΣΑΙΙΩΝΟΠΟ ΙΑΣ ΣΙΔ..ΥΡΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Υ ΔΡ ΑΥ Λ ΙΚ:.'Ν ΕΙ ΔQΝ " ΥΦΑJΙJΣΕΩΣ ΦΥΛΛΟΥ ΚΡΟΥΣΤ.ΑΣ ΨΩΊΈΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡ.ΑWΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟ i\σ ΨΥΓΕΙΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑ.ΣΤΙΚΗΣ ΑΕΡ ΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ.ΑΙΙΟΣΤΕ ΙΡΩΣΕr.Σ ΟΣΠΡ!ΩΝ JJΙΟφΛΟΙΩΣΕΩΣ ΟΡΥΖΗΣ J.J::ΒΕΣΤΟΠΟ Ι Τ i.jσ J;ΣΦΛΛΓΟΠΟ.i\Σ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙ/-~Σ ΕΛ.ΛΣΤΙΚΩΝ. /.

41 - 4 - " ΙΔ tτ ΑΕΗΝΑΙ - ΙΙΕ IPAIEYZ""~Jill.APX.ΠΟΛΕ ΙΣ--- - ""ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΡΙΌΣΤ.ΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙ.ΑΣ Β.Α!6.ΑΚΟΣ 5 " ΕΠΕΞΕΡΓ.ΒΑΜΒ.&ΒΛΊΊΏΝ " ΚΑΠΝΩΝ " " ΧΑΛΚΟΥ & ΜΟΥΜΙΝΙΟΥ " ΕΠΙΣΚΕΎΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΊΩΝ " ΕΡΙΟΥΡΓΙ.hΣ 4 5 " ΖΑΧΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 4 ΚJ..Θ ΙΣΜΑΊΩΝ " ΚΑΛΊΣΟΠΟΙΛΣ tt ΚlιΤΑΣΚΕΎΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑ.ΊΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ 4 7 ΗΛΕΚΊΡΙΚΩΝ ΕΙΔQΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΛ!.ΣΤΙΚΩΝ Ε ΙΔQΝ ΤiillΕΊΣΛΡΙΩΝ " ΨΥΓΕΙΩΝ ΙΤ ΚΕΡΑΝDΠΟ Ilf,Σ ΚJΔ ΠΛΙΝΟΟΠΟ IlliΣ 6 ΚΙΒΩΤΟΠΟ l 'fj,σ Ki.I ΚΎΤΙΟΠΟ I'TiiΣ 5 ΚΛΩΣΤΟ'ΥΦ ΛΝ'ΤΟΎΡΓ Ι JiΣ ΛΕϊΚΟΣ Ι ΔΗΡΟΎΡΓ ΙJ'!Σ J\ιΕΤJΊΛΛΟΎΡΓ!i.Σ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΙiiΣ ΝΗΜΛΤΟΥΡΓΙΚlι ΞΎΛΟΥΡΓΙΚΛ 6 nj,p ij'ωγησ ΗΛΕΚΊΡ.ΡΕΥΜΑ.ΤΟΣ ΠJ.ΡΚΕΤΟΠΟ Ι J,Σ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΠΥΡΗΝΕΛΛΙΟΥΡΓΙi.Σ ΡΗΤΙΝΟΠΟ Ι '.Σ ΣiJΙΩΝΟΠΟ Ι 'f.j'σ " ΣΠΟΡΕΛΛΙΟΥΡΓΙJΊΣ ΣΩι\ΗΝΟΥΡΓΙ:.Σ " Υ ΔΡΟΓΟ ΝΩΣΕΩΣ ΥΕΛΟΥΡΓ Ι i.σ " ΥΠΟΔΗΜΛΤΟΠΟ IlJ',Σ 4. /.

42 - 5 - " ΙΔ...,_..._ ΑΘΗΝΑΙ - ΙJΕΙΡΑΙΕΥΣ -.ΕΙΙΑΡΧ.ΠΟΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟΝ ~., -- ΕΡrΌΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΚΑΜΙΣΩΝ_6! ΠΙΛΟΠΟ.ΑΣ " ΥΦΑΝΊΌΥΡΓΙΚΑ 4 7 Φ ΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ Ε ΙΔQΝ ΦΕΜΟΠΟ Ι'.CΑΣ ΧΑΡΟΥΠΙΩΝ " ΧΑΛΥΒΔDΦΥΑΔΩΝ-..&-ΛΕΥΚΟΣ.ΙΔΗΡΟΥ. " Χ.ΑΡΤΟΠΟΙ!ΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟ!ΟΝΙΏΝ X?ΩMA'ffiN 5 5 ΕΣΤΙΑΤΟF'ΙΑ 4 6 ΕΦ.ΑΙΙΛΩΜΑΊΌΠΟ ΙΕ ΙΑ 5 ΖΑΚ..ΑΡΟΠΜ.ΣΤΕ ΙΑ 0 ΖΥΘΕΣΤΙΑΊΌΡ ΙΑ ΖΥΟΟΠΩΛΕΙΛ ΗΛΕΚΊΡΟΤΕΧΝΟΥΡΓΕ ΙΑ ΘΕΡ ΙΖΟ.ΜΩΝ.ΙΣ.Τ.ΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟJ.Ή.Μ.ΑΤ.Α ΙΑΊΡΕΙΛ KAΘ.AFIΣlliPIA 5 ΚΑΜΙΝΟΙ 6 6 ΚΑΡΡΟΠΟ ΙΕ Ιlι ΚΑΤ.ΑΣΊΉΜΑ.ΤΑ.ΑΝΤλλ.Λli.ΚΤΙΚΩΝ ΑΥΊΌΚΙΝεΊΏΝ '' ΑΠΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΡΟ!ΟΝΊΏΝ ".ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚ,~Ν ΕΙΔΩΝ " ΑΣΤΊΝω~πκΑ " ΓΡΑΦΟ J\ΉΧΑΝΩΝ " ΓΎΨΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΔΕΡΜΑ.ΤΙΝΩΝ & ΙΙΜΣΤ.Ε ΙΔΩΝ " ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΠΡΟ!ΟΝΙΏΝ " ΕΙΔΩΝ ΑΥΊΌΚΙΝΗΤΩΝ " " ΥΓΙΕΙΝΗΣ,, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ " " ΥΠΟLJΙί'Μ.ΊΏΝ " EMJOPIKA 5 " ΕΡΙΟΝΗΜΑΤΩΝ!Ι ΕΤΟΕ,'ΩΝ ΕΝ~ΥΜιϊΙΏΝ. /.

43 - 6 - ΙΔ " ΑΕΉΝΑΙ - ΙΙΕΙΡΑΙΕΥΣ ΕΠ.ΑΡΧ.ΠΟΛΕΙΣ ΣΎΝΟΛΟΝ ----~ ΚΑΤΛΣΊΉΜΑΤΑ ΗΑΕΚΊΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕUΩΝ 6 7 ΜΕΤΑΛΑΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔQΝ " ΝΕΩΤΕΡΙΣνΩΝ 5 7 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΟΠΤΙΚΩΝ Ε ΙΔΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΩΝ ΊΡΑΙΙΕΖΙΚΑ ΤΡΟΦ!]ι$Ν ΥΜΙΚΩΝ ΥΦ.ΑΣtιΙΑΤΩΝ 4 6 'WΛΙΚΩΝ 4 6 ΚΑΦΕΚΟΠ'ΤΕ ΙΑ 4 6 Κ.ΑΦΕ~ΈΙΑ ΚΗΡΟΠΟΙΕΙΑ 4 4 ΚΗΡΟΠΩΛΕ Ι.Α ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ 5 6 ΚΛΙΝΙΚΑΙ 6 6 ΚΟΜΜΩ'Π:ΙΡΙΑ ΚΟΥΡΕΙΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ 5 ΛΑΤΟ~ΔΕΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΠΙΣΣΗΣ 4 5 ΛΕΣΧΑΙ ΛΟΥΤΡΑ ΜΛΓΕΙΡΕΙΑ ΜΙΧi.-'ΝΙ-ΙΜΑΤΛ 6 ΜΗΧΛΝΟΥΡΓΕ ΙΑ 6 9 MΠJJ> 4 4 ΝΛ.ΟΙ 7 NΛYilliΓE ΙΑ ΝΕΚ.'ΡΟΤ.:.ΦΕ ΙΛ 4 ΝΗΙΊ Ι ΛΓΩΓΕ ΙΛ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ.Λ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ.h 6 7. /.

44 - 7 - ιι ΙΔ "...,._.,. ΑΘΗΝΑΙ. ΓΙΕ ΙΡ ΑΙΕΥΣ Ell.APX.ΠΟfι.Ε ΙΣ ΣΎΝΟΛΟΝ Ο ΙΚΙ.ΑΙ Ο ΙΚΟΔΟΙνL:..Ι ΗΜΙΤΕΛΕΙΣ 6 Ο ΙΝΟ Ν.'-JΈ ΙΡΕ ΙΛ ΟΡΦJ..ΝΟΊΡΟΦΕ ΙΛ ΟΥΖΕΡ Ι - ΜΊΛΡ ΟΧΗΜΑΤΛ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘ~JDΙ ΠΑΝΔΟΧΕΙJ.~. ΠlιΝΊΌΠΩΛΕ ΙΛ 4 4 ΠΕΙJΙΠΤΕΡΛ. 5 ΠΛΟ ΙΛ ΕΝ ΓΕΝΕ Ι ΠΛΥΝΊΗΡΙΑ 4 ΠΡ ΛΤΗΡ ΙΛ ΒΕΝΖ ΙΝΗΣ ΡΑC>ΕΙΛ 7 5 ΣΙΔΗΡΟΎΡΓΕΙΛ 5 5 ΣΤ!ι-!ΛΟ Ι 9 ΣΤΕΓΝΟΚJ.ΘΑΡΙΣΊΉΡΙΛ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΊΌΚΙΝΗΤΩΝ 0 ΔliιΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΎΗΣ Μ.ΛΞΩΜΛΤΩΝ ΠΟΔΗ.ΛhΤΩΝ Μ)ΊΌΣΥΚΛΕΠΩΝ ΤΛ.ΒΕΡΝΛΙ 'ΓΥΠΟΓΡ lij>e ΙΛ 4 6 ΊΥΡΟilΩΛΕΙΛ Υ.ΛΟΙΤ.ΩΛΕ ΙΛ ΥΠΟΔΗΜΛΊΌΠΟ ΙΕ ΙΛ 4 ΥΠΟΔΗΙvΙl~ΊΌΠΩΛΕ ΙΛ ΥΠΟΣΤ AΘrD Ι ΗΛΕΚΤΡ ΠαΣ ΕΝΕΡΓΕ ΙΛΣ ΥΠUΥΡΓΕΙΛ ΥΦΑΝΊD?ΙΛ ΨΑΝθΠΟΙΕΙΑ ΦΛΡΜΑΚΕΗ. ΦΕΡΕΊΡΟΠΟ ΙΕ Η. / ο

45 - - " ΙΔ " ΦΥΛΜ.ΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΉΣ YilliPEΣIAΣ ΦΩ'ΓΟΓΡΝ:DΕΙΑ ΧΡΩΙν.'ΓΟΙ'ΛΕ ΙΑ ΧΥΊΉΡΙΑ ΟΡΝΙΟΟΊΡΟΦΕΙΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΛ ΓΎΜΝJi.ΣΊΉΡ Η. ΕΡΙΌΣΤJiΣΙΛ ΒJ\ΡΕΛΟΠΟ Ι!ΛΣ ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΛΙΕΥΣ..ΕΠΛΡΧ.ΠΟΛΕΙΣ ~ ΣΥΝΟΛΟΝ ---~ 7 6 6

46 ΣΊΌΙΧΕΙΟΝ " ΙΕ " Π.ΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙ ΤΩΝ 5 ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΥΡΚΑΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 96 ΣΥΝΤ_ΑΧΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΊΗΣ ΠΥΡ.ΥΙJΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΊΌΚΥΟ ΑΙ ΠΕΝΤΕ ΚΥΡΙΩΊΈΡΑΙ.ΙΤΙΑΙ ΚΑΙ ΊΌ ΣΥΝΟΛΟΝ ΤΩΝ ΕΞ ΑΎΤΩΝ ΠΥΡΚΑΩΝ ~ Π Ο Λ Ι Σ ~ ΜΙΟΥΕΝΟΣ ΑΡΕΣΉλεκτpιόμ.ός Σιγαρέττα Πυρε'ία Θερμάdτβαt ~byειρικαί ( 460) ( 74) (67) Πετρελ.() όυόκευαί(7) Συόκευαf Καπνοδόχο~ Μηχαvαί & Ήλεκτpιόμός Παιδιά πσί- ΒΙΕΝΝΗ Θερμ. (4'6) (99} Όχήματα(6) (60) ζοντα (6) ~ ΒΡΥΞΕΛΛΑΙ "Αγνωότα (60) Βραχυκυ?<λώ- Σtyαρέττα ματα (0) () Θεp.μάότpαι Πετρελ. ( 5) Μαyε ιρ ~κά όκεύη ( ) MJNTPEM Σιγαρέττα ( 540) Βραχυκυκλώ- Πυρεία ματα (6) (9) Μαyε tρ,! ~πη Κλ ίpα νο t Πε & ελαια() τρελαίου(69) ΠΡΑΓΑ Σιyαρέττα (7) θερμάdτp.αι (49) Κηρία (4) Ήλεκ φικαί Καπνοδόχοι όυdκευαί(40) () ΚΟΠΕΝΧΑ.ΤΙ Ήλεκτρ ιόμός 'οχήματα (5) (99) Σιγαρέττα (75) ~-----~ 'Αμέλεια Θέρμαvό ις Ήλεκτρ t.όμός Σπι νθfiρες Κc;λι~δ:.α ΑΜΒΟΥΡΓΟ (6) (6) ( 47) () () NDNAXON 'Αμέλεια (67) ~ιαyε ιρ. όuόκ. Καυότfϊρες Πεαεριο~ ',,) t54 τρελαιου '() 7.Αύτανάφλεξ ις ( 0) Καπνο<:>όχο ι (9) ΠΟΛΕΙΣ Σιyαρέττα Μαyε tp. όυuκ. Πυρα ί Θspμάc' φαι Θερμάdτpαι ΊΉΣ ΕΛΛ.ΑΔΟΣ (97) πετpελ.(95) (0) aνθρακ.(45) πετρελ.(5) ι -- -~ _ Ήλεκτpιόμός Σιyαρέττα Διάφορα "Υπε ρθέ p ~ια 'J. Κλίβανο t i θε ρ BONJB.AH (6) (5) (9) &.Σπ ι νθfip.( 47) μάότpαt (4) ΠΟΥΣΣΑΝ Μαγειρεία () Σιγαρέττα (5) Ήλεκτρ ιόμός (5) Κηρία (4) Ύyρά καύό ιμα ( 4) ΜΑΝΙΛΑ Ίiλεκτρ ιόμός Σιγαρέττα () (07) Θερμάότpαι Πετρελ. (7) Σπ ι νθfiοες ( 4 )- Τζ,ά~-<ια καί κηρία (45) Ήλεκτpιόμός Παιδία παί- (9) ζοντα (6) ~ ~ ΓΙΟΧΑΝΝΈΣ Παιδιά παί- Έμποηc:Sμός Σιyαρέττα ':ιη. εκτρ tόμός Καπvοοόχοι ΜΠΟΥΡΓΚ ζοντα (49) (l4) ( 0) (4) (7) ΣΊΌΚΧΟΛΝΗ Ήλεχτρ ιόμός Φλόγες (9) (94) Ύπερθέρμαν όις (9) Σιyαρέτ-:α (55) Καπνοδόχοι ( 4) Καπνοδόχοι (74) 'Αυ.έλε ια () Σιγαρέττα (9), ' θ, ~Εαγε ιρ tκαι Ακα ορ ιdτα dυdκευαί() αϊτ~α (54) ΆΓΚΥΡΑ ,,...,

47 - - " ΙΕ " ΑΙ ΠΕΝΊΈ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑΙ ΛΙΤΙΑΙ ΚΑΙ ΊΌ ΣΥΝΟΛ)Ν ΊΩΝ ΕΞ ΑΥΤΏΝ ΠΥΡΚΑΩΝ Π Ο Λ Ι Σ ΓΛ.ΑΣΚΩΒΗ ΣπινθfίρεG (.66) Παιδία πα{- Σιγαρέττα ζοντα (96) \57) Ήλεκτρ ιόμόg Μαyε ιρ ιχόν (9) λίποg () ~ Παιδία παί- Σιγαρέττα 'Απορρίμματα ΉλεχτριόμόG Θερμάότραι ΛΟΝΔΙΝΟΝ ζοντα(.54) (.407) (97) (69) Πετρ.(645) ΜΑΝΙΣΕΣΊΈΡ Παιδ{α πα{~ Σιγαρέττα ~οντα (77) (00) 'Απορρίμματα ( 50) 'Εότίαι (7) Καπνοδόχοι (66) w NlliTPOYT ΧΟΧΟΝΟΛΟΥΛΟΥ Σιγαρέττα (.560) Σ~γαρέττα (9) Παιδ{α παί- Πυρα{ ζοντα(.06) (564) 'ΕμπρηόμόG (4) Ήλεχτρ ιcφός (65) π,, - '., αιδια παι- Καυόtς Απορ- Βραχυχυχλ. Ηλεκτριόμος ζοντα (5) μιμ. (07) είς όχ.(77) (7) ΛΟΣ-ΑΝΤΖΕJ\ΕΣ Σtγαρέττα (4.999) Πυρεία~Λνα- Άκαθόριότα θεpμα{ έξα- Ήλεκτριόμός πτηρ.(.09) (.96) τμήό.(.6) (.9) ΜΙΛΓΟΥΩΚΗ Πυρκαϊ α { όχη-χόρτα-δάόη ".hγνwότα μάτwν (650) Άπορ.(46) (90 Σιyσ.ρέττα κλπ. () Παιδία παίζοντα (6) ΣΗΠΛ Πυρεία-Κάπνtόμα(496) Έμπρηόμός Λέβητες (4) (4) Ήλεκτρ ιόμός Καπνοδόχοι (0) (6) ΟΥ!;Σ'.. ΙΓΚΊΩΝ Χόρτα (.957) κλπ. 'Οχήματα (.95) Σιγαρέττα (.4) Παtδία παίζοντα( 40) Ήλεκτρ ιό μός (0) ΊΌΚΥΟ Σιγαρέττα (.5) Πυρεία (.074) Πυραί (497) Καυdτfϊρες Πετp. ( 46) Καπνοδόχο t ()

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑ Α) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑ Α) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

Κοιν.: Βρείτε συνημμένα την ΝΕΑ αίτηση ασφάλισης κατοικίας της κας ΦΑΚΙΝΟΥ και του κου ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.

Κοιν.: Βρείτε συνημμένα την ΝΕΑ αίτηση ασφάλισης κατοικίας της κας ΦΑΚΙΝΟΥ και του κου ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. Τηλ.: 700 700 27 97 (24h call center), Fax: 700 700 96 20, Κιν.: 694 442 31 80, E-mail: sgeorgiadis@sicurogroup.gr www.sicurogroup.gr FAX Προς: Κα. Χρηστοφιλοπούλου Κων. Από: ΣΠΥΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Φαξ: 2104134794

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Μυτιλήνη ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 7713 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα ΕΜΠ 15951. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Αθήνα ΕΚΠΑ 15794

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Μυτιλήνη ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 7713 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα ΕΜΠ 15951. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Αθήνα ΕΚΠΑ 15794 2 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήµες 2 Τµήµατα που έχουν τον αριθµό άλλου Επ. Πεδίου µπροστά από τον τίτλο τους (2 ο, 5 ο ), δηλώνονται και µέσω του άλλου Πεδίου. Τα ειδικά µαθήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Μεταβολή Μεταβολή Μερίδιο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 04/12 11/12 2012 Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 22-05 -2014 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:719/31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : Έγκριση µεταφοράς κονδυλίων µεταξύ κωδικών του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα Αστική πυκνότητα Άσκηση Νο 1 : Να υπολογιστεί η πυκνότητα κατοικίας σε Αστική περιοχή µε µέγεθος Οικοδοµικών τετραγώνων 150 µ Χ 200 µ., πλάτος οδών (από Οικοδοµική Γραµµή σε Ο.Γραµµή) 15µ. και συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

3.3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

3.3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 3.3. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ Η περιγραφή του εισαγωγικού και εξαγωγικού profile της Κεντρικής Μακεδονίας δίνει ιδιαίτερα χρήσιµες πληροφορίες όταν τοποθετηθεί συγκριτικά µε την Αττική και το σύνολο των εισαγωγών-εξαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 5/10/2011 ΕΥΒΟΙΑΣ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 18:00

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια 2. Βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα 3. Εμπορία πετρελαίου,

Διαβάστε περισσότερα

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)»

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» «Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Μίνγκα Τζεσίλντα Πετροπούλου Βαλεντίνα Τσολάκου Αρτέλα Τσελάι Ειρήνη Τζαφεράι Γκαμπριέλα Η σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ IFILIOS IFILIOS Ακολουθήστε τα βήματα που οδηγούν στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΕ Ο ΗΓΕΙ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟ ΝΑ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΚΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ 9()1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑβΙΙΝΛ ΑΡ.8ΜδΧ ΨΥΑΑΟΥ 28 ΦΕΒΡΟΥΑριον 1987 Ι -ΤΕΥΧΟΣ ΑΕΥΤΕΡΟ Ι 99 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΥΙΙΓΙΚΕΣ ΑΠΟΙΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΔΣΕΙΣ ΚΑΙ εγκρισεiσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς, 9 Mαρτίου 2006 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Η /νση Οικονοµικών & Βραχυχρόνιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 3 Δασοπονία και εκμετάλλευση δασών 31 Δασοπονία 32 Εκμετάλλευση δασών 4 Θήρα 41 Θήρα 5 Αλιεία 51 Αλιεία 16 Αλυκές 160 Αλυκές 20

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO Πάτρα 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΠΑΝ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 3 ΠΑΝ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

3 ΠΑΝ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 3 ΠΑΝ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015 ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015 ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΣΕ ΥΠΟΚ/ΜΑ ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

NATURALSOL ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ. ΕΥΡΟΠΑΤΚΟ ΠΙΠΟΠ ΟΙ Η JΙ ΚΟ Π ΟΙΟΤΗΤΑΣ i2. Solar K!yma rlι 1:

NATURALSOL ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ. ΕΥΡΟΠΑΤΚΟ ΠΙΠΟΠ ΟΙ Η JΙ ΚΟ Π ΟΙΟΤΗΤΑΣ i2. Solar K!yma rlι 1: NATURALSOL ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΕΥΡΟΠΑΤΚΟ ΠΙΠΟΠ ΟΙ Η JΙ ΚΟ Π ΟΙΟΤΗΤΑΣ i2. Solar K!yma rlι 1: ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣτΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩΝΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η εγμcπόστοοη ηλιοκοuθερμοοιφωνο NaturAI Sol σημοlvιι μεlωοη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση ύ λ Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Ecotec 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέχρι σήµερα δεν εκδοθεί Π.. (όπως προβλέπεται στο Ν. 1404/83) για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι. και ισχύουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητική κατάταξη τμημάτων πεδία εισαγωγής ΠΕΔΙΑ 1 2 3 4 5 ΑΕΙ ΑΕΙ 2. http://kentromeletis.edu.gr

Αλφαβητική κατάταξη τμημάτων πεδία εισαγωγής ΠΕΔΙΑ 1 2 3 4 5 ΑΕΙ ΑΕΙ 2. http://kentromeletis.edu.gr ΑΕΙ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ ΑΕΙ 2 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΕΙ 2 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΠΘ ΑΕΙ 2 3 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧ. ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Τεύχος Υπολογισµών

ΕΛΑΧ. ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Τεύχος Υπολογισµών ΕΛΑΧ. ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Τεύχος Υπολογισµών Ιδιοκτήτης : ιεύθυνση : Μηχανικός : 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Είδος Κτιρίου : ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ιεύθυνση Κτιρίου : ΑΤΤΙΚΗ Ηµεροµηνία : Ε Ν Τ Υ Π Ο Β ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΑΕΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 01 Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Που συντάχθηκε, σύμφωνα με την αριθ. 6 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 150 τ. Β / 13-3-1996)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Ως κοινωνικός αποκλεισμός νοείται το σύνολο των διαδικασιών που παρεμποδίζουν σε άτομα και ομάδες της κοινωνίας μας την πρόσβαση και την απορρόφηση όλων των κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'..

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'.. 40 Ό περί Δημσίων Υπαλλήλων (Συγχώνευσις μετά των μισθών μέρυς τυ τιμαριθμικύ επιδόματς) Νόμς τυ 1967 εκδίδεται δια δημσιεύσεως είς την έπίσημν εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Παν. 2&3 13119

Γεωπονικό Παν. 2&3 13119 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΔΙΟ ΒΑΣΗ 2015 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 14533 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 13993 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3 10426

Διαβάστε περισσότερα

Η βιοµηχανία TECHNOMETAL HELLAS ιδρύθηκε το 1973 µε την επωνυµία. καθώς και µπουριών εµαγιέ, νίκελ και inox.

Η βιοµηχανία TECHNOMETAL HELLAS ιδρύθηκε το 1973 µε την επωνυµία. καθώς και µπουριών εµαγιέ, νίκελ και inox. Η βιοµηχανία TECHNOMETAL HELLAS ιδρύθηκε το 1973 µε την επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣΙ ΗΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ µε παραγωγή θερµαστρών ξύλουπετρελαίου καθώς και µπουριών εµαγιέ, νίκελ και inox. Το 1990 µετονοµάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση ά ίίά ή άίώςςάςύς άςέύήάί ςήίίά ύί ίόςώςίήςήςές Εισαγωγή ίίς ή άέίίό ή άήςςύόάάς ά άήίόςύς Εισαγωγή έί ήέί ίίέάώήέώέ έάάόές Εισαγωγή έ έόςώςίί ίέά έίάς ύίςήός ήςέ ςέή ίήό ύςί άέςό ίίή ίάέςό ήύίί έήύ ίέ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει.

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αρ.Πρωτ.6475/29-07-15 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 9 εκεµβρίου 04 Α.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ4691ΩΓ-Ε30. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 (δεν αφορά το Δημόσιο,τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ.

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ4691ΩΓ-Ε30. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 (δεν αφορά το Δημόσιο,τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 03/02/2014-28/02/2014 01/02/2014-28/02/2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 04/03/2014-31/03/2014 01/03/2014-31/03/2014 ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 01/04/2014-30/04/2014 01/04/2014-30/04/2014 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 02/05/2014-02/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1500,00 5 ΚΑΝΑΠΕΣ ΙΘΕΣΙΟΣ ΤΕΜ 4 350,00 1400,00 6 ΚΑΝΑΠΕΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ ΤΕΜ 4 500,00 2000,00 7 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΤΕΜ 6 120,00 720,00

ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1500,00 5 ΚΑΝΑΠΕΣ ΙΘΕΣΙΟΣ ΤΕΜ 4 350,00 1400,00 6 ΚΑΝΑΠΕΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ ΤΕΜ 4 500,00 2000,00 7 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΤΕΜ 6 120,00 720,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥ ΠΑΙ ΟΠΟΛΗΣ" ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΥΟ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΠΑΙ ΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

4ο Επιστημινικό πεδίο Κωδ. Σχολής

4ο Επιστημινικό πεδίο Κωδ. Σχολής 4ο Επιστημινικό πεδίο Κωδ. ΑΕΙ 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 19.838 20.364-526 20.193-355 233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 18.578 19.625-1.047 19.170-592 217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς μία ευρωπαϊκή κοινωνία της ανακύκλωσης

Προς μία ευρωπαϊκή κοινωνία της ανακύκλωσης Προς μία ευρωπαϊκή κοινωνία της ανακύκλωσης Αξίζει να σημειωθε ί ότι, το 2008, λόγω της ανάγκης άμεσης Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ανακύκλωση των αποβλήτων αναm ύχθηκε τα τελευταία είκοσι έτη και επέφερε

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητική κατάταξη τμημάτων πεδία εισαγωγής ΠΕΔΙΑ 1 2 3 4 5 ΑΕΙ. http://kentromeletis.edu.gr

Αλφαβητική κατάταξη τμημάτων πεδία εισαγωγής ΠΕΔΙΑ 1 2 3 4 5 ΑΕΙ. http://kentromeletis.edu.gr TMHMATA ΙΔΡ. ΠΕΔΙΑ 1 2 3 4 5 ΑΕΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕΙ 5 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΟ ΑΕΙ 5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ 0210 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ-ΧΡΟΝΟΕΠΙ ΟΜΑ-ΕΠΙ ΟΜΑ 0211 60.98.00 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ κλπ) 130.000,00 0001 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 130.000,00 0002 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 887.192.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 887.192. -2009 α/α 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ Ν & ΑΛΛ Ν ΠΡΟΪΟΝΤ Ν

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ Ν & ΑΛΛ Ν ΠΡΟΪΟΝΤ Ν ΑΔΑ: 45ΨΗ46Ψ8ΟΖ-ΟΣ9 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ Ν & ΑΛΛ Ν ΠΡΟΪΟΝΤ Ν Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210 8654950, φαξ: 210 8627444 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 22 12 2011 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί ίςέςέςές άςάςώς ίς άςίς ήςύής ί ί άήύέςίί ύίίςόά ίά ίό έ ί ύίςίήό ύ ώήύ ήάί ί ήί ός ώςάώί όώύύςώςή άςύς ί όόόάί έό έώςίςάς έςάςέςίςές όςάί ςάςίςίςώ ός ς ής ίς ά ί όςάά Άς ίς ήάέ άςύήί ί ί ύ ή ίάς όήός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α ΤΑΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α ΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 11/9/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------------------------------------------------------ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 of 6 04/06/2015 06:58 μμ

1 of 6 04/06/2015 06:58 μμ Αρχική Υπηρεσίες Προγράμματα σπουδών Απαντήσεις Πανελληνίων ΟΕΦΕ Επικοινωνία Χρήσιμα Χρήσιμα Επιστημονικά Πεδία ΓΕΛ - Νέο Σύστημα 2ο Επιστημονικό Πεδίο ΓΕΛ - Νεό Σύστημα 2ο Επιστημονικό Πεδίο ΓΕΛ - Νεό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» Σχετ.: Η με αρ. 55/2013 εγκύκλιος Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» Σχετ.: Η με αρ. 55/2013 εγκύκλιος Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10/1/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Αρ. Πρωτ. Β. Προτ/τας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

InfraWell. κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας. InfraWell. θερμαντικά πάνελ υπερύθρων. w w w.infra w e ll-he a ting.c o m

InfraWell. κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας. InfraWell. θερμαντικά πάνελ υπερύθρων. w w w.infra w e ll-he a ting.c o m κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας θερμαντικά πάνελ υπερύθρων w w w.infra w e ll-he a ting.c o m κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας B ring the s un into yo ur ho m e w ith Infra We ll he a te rs!

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΑΡΡΟΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΑΡΡΟΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΑΡΡΟΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ Πίνακας ΣΟΧ και ΣΜΕ αναρτημένος 22 Οκτωβρίου 2013

Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ Πίνακας ΣΟΧ και ΣΜΕ αναρτημένος 22 Οκτωβρίου 2013 Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ Πίνακας και ΣΜΕ αναρτημένος 22 Οκτωβρίου Οι ημερομηνίες στη στήλη ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ είναι έγκυρες και οι υποψήφιοι έχουν ένα δεκαήμερο προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα έρθετε: Χάρτης χιλιομετρικών αποστάσεων: http://vivl-livad.voi.sch.gr/greek/livadeia/apostaseis.htm

Πώς θα έρθετε: Χάρτης χιλιομετρικών αποστάσεων: http://vivl-livad.voi.sch.gr/greek/livadeia/apostaseis.htm Ημερίδα με θέμα: Συνεργασίες λαϊκών βιβλιοθηκών - Εργαλεία, πρότυπα και συλλογικοί κατάλογοι" Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2006 Ώρα: 9.00 Λιβαδειά, Συνεδριακό Κέντρο Κρύας Χάρτης χιλιομετρικών αποστάσεων: http://vivl-livad.voi.sch.gr/greek/livadeia/apostaseis.htm

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΤΩ7ΛΡ-ΞΑΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013 ΘΕΜΑ: 50 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ /ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 06/02/2015 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ -ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ Α.Μ.Ε.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 12.330,00

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Αδαμάντιου Σκορδίλη Πρόεδρος ΕΠΕΔ-Προιστάμενος Προιστάμενος ΓΕΔΣΑΠ Εκτίμηση Παραγωγής Απορ/μάτων στην Ελλάδα 6.000 5.000 4.000 tn x 10 3 3.000 2.000 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας) ΜΑΡΤΙΟΣ 2002

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας) ΜΑΡΤΙΟΣ 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας) ΜΑΡΤΙΟΣ 2002

Διαβάστε περισσότερα

90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.496 15.916 1.580 9.9% 203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.329 16.504 825 5.

90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.496 15.916 1.580 9.9% 203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.329 16.504 825 5. 4ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 20.364 20.193 171 0.8% 233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2ο Επιστημινικό πεδίο Κωδ. Σχολής. Τμήμα Βάση 2015 Βάση 2014 Διαφορά Βάση 2013 Διαφορά

2ο Επιστημινικό πεδίο Κωδ. Σχολής. Τμήμα Βάση 2015 Βάση 2014 Διαφορά Βάση 2013 Διαφορά 2ο Επιστημινικό πεδίο Κωδ. ΑΕΙ 277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 17.677 18.245-568 17.392 285 279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.439 18.057-618 17.253 186 281 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 17.066 17.671-605 16.757 309 282 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr 1,251 7.8% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 17,654 16,449 1,205 7.3%

http://sep4u.gr 1,251 7.8% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 17,654 16,449 1,205 7.3% ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΟΡΙΑ (2014) ΜΟΡΙΑ (2013) ΔΙΑΦΟΡ Α (Μόρια) ΔΙΑΦΟΡ Α (%) 748 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) 12,599 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6,916 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ 5,683 82.2% ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός καταστημάτων,

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός καταστημάτων, 188 αβγών πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.19 αβγών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.19 αγαθών μη εξειδικευμένων εκτός αγορών, άλλο 47.99.99 αγαθών μη εξειδικευμένων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

Διαβάστε περισσότερα