ΣΤΑΤ ΙΣΤ ΙΚΗ Π Υ Ρ Κ Α 1 Ω Ν Ε Τ Ο Υ Σ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΑΤ ΙΣΤ ΙΚΗ Π Υ Ρ Κ Α 1 Ω Ν Ε Τ Ο Υ Σ"

Transcript

1 ΣΤΑΤ ΙΣΤ ΙΚΗ Π Υ Ρ Κ Α Ω Ν Ε Τ Ο Υ Σ 9 6

2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Πρόλογος ΓΡ ΑΦ ΙΚΑΙ ΠΑΡ ΛΖΤΡΣΕ ΙΣ (Ομιλία 'Αρχηγοϋ Πυpοdβεdτικο\5 Σώματος 'Ανάπτυξις ότοιχείων παρόντος φακέλλου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΗ Α' Κλήόεtς Π.Υ. κατά πόλιν , ~,..,..., Β' και ειοος τwν πυρκαιων Γ' Αϊτια Δ' 'Ανθρώπινα Θύματα 960 Ε' Ζημίαι ε[ς οpαχμ~ς έκ " li ",, ", κατα κατά πόλ tv 959 μηνα z' 'Αριθμοί π\.)ρκαϊwν Άθηνwν καί Περιχώρων Η' " Πειpαιwς Θεόόαλονίκης Ι, /, CJI,,, Κληόεις Π.Υ. καθ απαόαν την χωραν κατα μηνα 959 " " καθ' ήμέραν " ωραν " ΙΓ' 'Ανcηλεyέvτα ε'ίοη,, ετους ΙΔ' Πυpκαϊαί κατ'εlοος οί.κήματος καί χpήdεως ΙΕ Παγκόdμιος Στατιότική Π.Υ.,, " 96

3 ΠΡΟΛΟΙΌΣ Ε{ς τόν άνά χείρας φάκελλο~ περιέχονται έπίόημα ότοιχεία τοϋ Έλληvtκοu Πυροόβεότι~οG Σώματος, dχετικά μέ τaς πυρκαϊάς της 5ετίας Ή παράθεόtς των κατά τρόπον dυγκεντρwτικόν (περίληψις ότοιχείwν) η λεπτομεριακόv (άναλυτικά ότοιχεία), η παραότατικόv (γραφικοί πίνακες) έπιτρέπει τήν aνετοv μελέτηv τwν.

4 ΑΙ ΚΑΗΙΕΙΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΙΒfΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡfΙΙΑΣ. ΚΑΤΑ ΠΟΛΕΙΣ, εrονι { \ '... - ι... ',.,, t ~. ν )

5 ~~~ ΑΙ AITIAJ TQN ΠΥΡΚΑiΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ~ 0.s~ ~λι.κτ ιι;μόc 0.9% Jlαnνσδόχοι ~~~ ~~= ao~.διάι\jσροι αίrίαι ι~gnι~ις.j~πue,_n6μ(,)ί - 4.4~ f.q% 0.5% ~~ραυνοί ii:ξ!! m s s-- ο.σ~

6 ΖΗΜΙΑΙ ΕΚ ΠΥΡΚΑΊ'ΟΝ 5/ΕΤΙΑΣ ~64ΕΚΑΤ. -~ 70ΕΚΑΤ ί 95ΕΚΑΤ. 66 ΕΚΑΤ., 64 ΕΚΑΤ, #!.Ά - vιu του Υ/κ'ΒΡΕΤf A"Hu ιg5g!qfίo IQ 6f!9fι JQ5~

7 Λ\ ΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣβΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ" 4/ETIAri f95~_- 96 ΚΑΤΑ ΜΗ"Α ΙΜ. IDEI. ΜΑΡ. ΛΙΙΡ. rιι'ι: IDYN. ιοrι arr. ΣΕΠ. DKT. NDf. AfK.

8 Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΟΥ ΑΡΧΗΙΌΥ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣRΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΊΡΩΣΙΝ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΊΥΠΟΥ ΊΉΝ ΗΝ ΜΑ.ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΙθΟΥΣΑΣ ΊΙΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.ΑΣ~ΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ. 'Εζοχώτατο ι Κύρ τ.ο t cυπουργο ί, 'Αξιότιμοι Κύριοι, Τό Πυροοβεοτικόν Σwμα μετ' iδιαιτέρας χαρας δεξ ιοϋται σήμερον τάς Ύμετέρας Προdωπικότητα.; διά τήν άπό 4ετίας καθιερωθεtdαν άνασκόπηcην τwν dτατιστικwν στοιχείων έπί της έν γένει δραστηριότητος τwν Πόλεων αϊτινες καλύπτον~ ται ~πό τwν Υπηρεσιwν αύτοϋ. Προτοu εί.dέλθω είς τήν άνάλυσιν τwν διαφόρων στοιχείων, έπιθυμi:ί νά εύχαριστήσω καί πάλιν άφ'ένός μέν τόν τέως Πρόεδpον τfjς 'Ενώσεως κ. Έμμανουήλ Χατζηανδρέου, ~στις uπfjρξεν ό πρωτεργάτης της ί.δέας της κατ'ετος δημοσιεύσεως τwν στατιστικwν τούτων στοιχείων, τόν νέον Πρόεδρον της 'Ενώσεως κ. Στέ-, fl, ' 'y ' t, φα.νον.μα.κρυμιχα.λον~ οστις με ενθουσιασμον συvεχι ~ε~ την υποdτηριξιν της προσπαθείας ταύτης, καί τόν Διευθυντήν της Ένώdεως κ. Γ. Πρεβελάκην, εtς τήν βοήθειαν - ι -', ' t ' - ' ' ι '..., "ζ ' του οποιου οφειλεται η καταρτισις της μελετης, την οποιαν σας παρουσια ομεν σημερον. Έπιθυμw έπίσης νά άπευθύνω θερμάς εύχαριστίας είς τούς έκπροσώπους του Τύπου, ό όπο'tος μέ πραyματικήν στορyήν έκάλυψε κάθε φοράν τάς άνακοινώσεις μας καί εοωσεν τήν μεyίστην δυνατήν δημοσιότητα εiς τά αiτήματά μας διό. τόν έκσυyχρονισμόν τwν ύπηρεσιwν μας. Χάρις εiς τήν καθολικήν ύποdτήριξιν τοϋ Τύπου, τό Σwμα μας έπλουτίσθη προσφάτως διά νεωτάτου τύπου 6χημάτωv καί aλλων μέσων διά τά δπο'lα θά όμιλήό<.j άρyότερον.. /.

9 ..., t,., Τ,.., Ν ',..,, Ι" κην ικανοπο ιηcs ιν οτι ο υ')[ος παρακολουθε ι εκ του csυνεγyυς την καταβαλλομε νη ν προdπάθειάν μας διά τήν καταπολέμηdιν τοϋ πυρός καί τ~ν πa.ροχήν έν γένει βοηθ,,, Ι',,,,,,, -, ε :αc κατα τας θεομηνιας η ατυχηματα. Θεωρο\με ν την dυνδρομην ταυτην του Τυπου πρwταρχικ?]ς dημαdίας, καgόdον τό μεyάλον κοινόν έ νημ.ερούμε νον dυνεχwς έπ ί τwν κινδύνων πού διατρέχει άφ'ένός μέν καθίdταται περtddότερον προdεκτικόν, άφ'έτέρου οέ δύνατα t νct βοηθήdώ καλύτερον ε ί.ς τό εpyον μας. Είς τάς άνακοινώdεtς ήμών τwν προηγουμένων έτwν άνεφέpθημεν ~ α) Είς τήν tdτορικήν έξέλιξιv καί τ]ν άπό έθνικ?jς καί κοινωνικfjς πλευρaς ύψηλlv 6.ποότολήν τοϋ Σώματος καί έτοvίdαμεν ζωηρwς οτι δtά τήν έπί τ'fj βadε t τwν d~yχρόνων μέdων κα ί μεθlδωv καλλ ιτέραν όρyάνωd ι v το\ Σώματος, πpοdηρ μοdμέ νωv κατά τό δυνατόν εις ', τας όημεριvάς άπαιτήdεις, γεvνaται διά τήν Πολιτείαν ή ύποχρέωdις οχι τόdοv οιά τήν προμήθειαv του άναγκαιοiντος άψsχου ύλικου, gdoν καί πρωτίότως διά τήν άρτιωτέραν έυ.παίδευόιν του έμψύχου ύλικοϋ ϊvα τοuτό καταότη ίκανόν vά άζιοποιόjl τά παρεχόμενα μέdα διa της έφαρμοyης των έπιdτημονικwν με- Θόοων έν tκάdτιj εί.διυ.~ περιπτώόεt ;ιαί vά μή περιοι:;ίζφαι ε!ς τήν έκ τfjς πείρας κτηθεidαv Πυpοόβεdτικήv Τέχvηv, θεωρητικήv ~ πρακτικήv. Πρός έπιτυχίαν του d)iοπου τούτου κατεβλfίθηόαν έκ μέρους των άρμοοίωv Ύπηpεdιwv τοu Σώματος μάταιαι προdπάθειαι έπί τwv προηγουμένων Κυβερvήdεωv πρός λfjψ~v.ομοθετικwν μέτρων διά τήν ίοpυόιν Σχολiiς 'Αζιωματικwν τοϋ Πυpοdβεότικοu Σ.Jματος, cλλε ιψις τ?jς όπο ίας εχε ι f]οη φθάόε ι ε ίς τό μή περαιτέρω, ' Α' έ,., -, ' -, και υπευvυνως πιόημαι,;ω άπο της θεdεως αυτης ό"]μερον οτι έάν καί ~ παρο\ό& Κυβέρvηόις σέν θελήόn vά άντιληφθf] τήv όοβαpότητα. τοu πράγματος, τό Σwμα μοιραίως,, (,.., ' ",._. ',,, - t t, ' " λ' αγεται ορμητικω;;, c.vτι της σ.νιουdης προς την χατιουdαv, η οποια εν αλλοις οyοις όημαίνει τήv όύόιιωτι" fιv οιάλυόιν uύτοu; άψο\ ά.ποότελεχούμεvον όυvεχwς άπό τά όλ ίyα iκανό α6του ότελέχη, θά περ ιέλθη ε ίς χε ιρας 'Λζ ιωματικwν λίαν περ ιωρ ιόμένης έπαyyελματικης καταρτίc5εωςο. /.

10 - - Πρός άποφυyήν ~θεν τwν λυπηρwν τούτων προβλέψεων εύρίdκομ.u.ι ''' '' '' ~,, ~ ι ι '' - Ν' την αναποδραdτον αναγκ~ν, υπο την ~διοτητα μου ως υπευθυνου Αρχηγου του Σώματος, νά έπιστήσω iδιαιτέρως τήν προjοχήν τwν έv τfi παρούdη Κυβερνήσει dρμοδίων παραγόντων, παραλλήλως οέ, βαdιζόμ.ενος εiς σα προηγουμένως εtπον, Θέλω νά πιdτεύw τι έπί τοu σημείου τούτου Θά ύπάρξη άμέριdτος ή dυνδρομή δλοκλήρου τοϋ Τ, ι ', ι ι ι ι υπο\>, εις τροπον ωdτε να yινυ κα.τα. τον πλεον έ,, ', ' μφανεdτερον τροπον αιdθητος ο, ΛΙ, ),, κινδυνος του κρουομενου αμ.εά.>τατου κ.νδυvου. Εtdερχόμενος f}οη εiς τό κύριον Θέμα της dημερινfjς ομιλίας άναφέρw οτι ή δραdτηριότης τοϋ Πυpοdβεdτικοϋ Σώματος εiς ~λας τάς Πόλεις Ενθα έδρεύει Κρατική Πυροdβεdτική Υπηρεdία δπηρξε καί κατά τό παρελθόν ετος 96 πλήρης έν-,, ',,, J., έ, - λλ, διαφεροντος. Διοτι ανεξαρτητwς προς τας ι::;καdτοτε πεμβadειι;,αι οποιαι πο ακις β,, j,, έ, -,,, δ, εβαιως δεν ηdαν τοdον δυdκολαι, ν τουτοις υπηρξαν περιπτwdεις κατα τας ποιας ή α~τοθυdία τοϋ προσwπικοϋ ητο τόdον άξιοdημείωτος ~dτε εlς τινα.ς Πόλεις έπλήρwdαν μέ dοβαρόν κίνδυνον της ζwης των τήv προdπάθειαν ην κατέβαλον διa τήν έκλ, - θ', π ηρwdιν του κα ηκοντος των. t ' - ς, t,j ι, e, p' Αι Αθηναι~ ο Πειραιευς, ο Βολος, η Κοριν ος και η οδος ε lvαι πόλεις αίτινες ύπέdτηdαν κατά τό ~τος 96 τά πλέον βαρέα πλγματα ύπό τοϋ άδη-,, -, -, 'Υ", ',,,,, φαyου dτοιχειου της φυdεwς - του πυρος. Αι ~ημ~αι εις τας Πολεις ταυτας ουδεποt,, 7, J, 'έ; CI '" - τε ε ς το παρελθον ειχον φθαdει εις τοdον υψηλα πιπεδα οσον το ετος τουτο. Διά νά δύναται νά έκτελn πλήρως τήν άποστολήν του τό ΣWμα, καταβάλλει προσπαθείας πρός άνανέwdιν του μηχανοκινήτου ύλικοϋ του, ο~τwς wdτε τοϋτο να ' έ κdυγχρονι~εται 'y χα.τα το, δυνατον με u ο,τι νεον μηχανολογικον υ λ ικον ' τι 'e εται έ ν Ο~τw, "'.:ό Ε:τος 96, τό Σwμα ήδυνήθη νc. έξοπλ ιdθi; μέ νέας χα { συγχρόνους άvτλιοφόρους α'τοκινήτους μονάδας, μηχανικάς κλίμακας, φορητάς άvτλίας, ',, αvαπνευdτικας dυdκευας, κ.λ.π.. /.

11 - 4 - Τό όοβαρώτεροv ομwς έπίτευγμα ητο ό είς περιωριόμέvοv άρtθμόv όχη- ' ' έ ~ ' ' ' ' Ε' :) " ' ματωv της πρωτευουόης φοδιαdμος δι αόυpματwv τηλεφωvωv. ιvαι αυτονοητον πodov χρήόιμοv καί έζυπηρετικόν εtvαι διά τάς περιπτι~dεις μάλιdτ.:ι. ά.μέdου άνάγκης η έφαρμοyή τwν ραδιοτηλεφώνων αύτwν. Ό μηχανικός gμως έζοπλιdμός το\ Πυρο(:βεdτικο5 Σώματος δέν ετ.ναι τό aπαν καθ'a προηγουμένως ά.νέφερα. Έν τούτοις δέν εiναι aνευ dημμίας τό <5τι έyέ -, ', ',, - /:- " "' ~ νετο μια αρχη εyκαταόταdεως, όυγχρονων κτιριακων wγκαταdταdεων οπου το προόωπι-,,,..., ',,,,, - κον δυναται να δρα εις την περιοχην του ταχεως και αποτελεόματικως., ; Μετά ',,,,, όκέψεις,, '{δωμε ν ' το\ πληόίοv τας γενικας ταυτας ας εκ τους κυ- ρ ιωτερους ότατιότικους πι νακας του ετους Τό όύνολον ~ιλήdεων 96, t, έ δέχθηόα ν,, " 96 ' των τας οπο ιας κατα το ετος αι κατά Πόλεις Υπηρεόίαι μας 6.νrjλθεν είς.4 f]τοι κατά 7 περιdόοτέρας τοi προηγουμένου έ:τους. Ή αuζηόις αϋτη εtvαι ή μικροτέρα της τελευταίας 5ετίας. Δυότυχwς ή eκταόις τwν ζημιwν, ώς Θά ϊδωμεν περαιτέρω, δέv ~το άvάλογος τfjς μικρο:ς αύξήόεως των κλήόεων., Ai μεγάλαι πυρκα'tαί f~όαν 6λη -ώτεραι, άλλa δυό'ϊ:υχwς πολ ό μεγά/αι. Έπ ί τ\') εύκα ιρ ίς~, 6φε ίλω vά έπ ιότήόw τήν πpοόοχήv τwν κυρ ίων Βιομηχάνων μας τι νέc των όπο ίων, παρa τaς κατ' έπα Vaληψ~. 'J δοθε ίόας όδηyίας δέ ν du'.'!':\ιοpφώθηdαν ΟC'ί:Ε φροντίζουν έπαρκwς διά τήv καλήν όυντήρηόιν καί άποτελεόματικήν χpηόψοποίηdιν τwν πυροόβεότικwν των μέόων, μ{ άποτέλεόμα, ε ίς περ ίπτωό t ν έκδηλώdεως πυρ~ια ϊiiς όβεότικfjς '"iπηpεό ίας' τό ε pyov τfiς δπο ίας καθ ίdτατα ι ά ναλόyως δυόχολώτερον τόόον ώς πpός τήν καταdτολήν τοu πυρός, OdOV καί πpός τήν περιότολήν τwν ί,ημtwν. / J

12 - 5 - Άναφέρομεν χαρακτηριότικwς τό παράδε~γμα μεγάλης βιομηχανίας ή ό- ' t ' y,, c,,, ςι, t, ποια υπευτη ~ημtας δεκαδων εκατομμυρtων εκ του γεγονοτος οτt τα υδροότομια των έγκαταότάόεών της εlχον διάφορον διάμετρον άπό τήν της Πυροόβεότικης Υπηρεσίας~ μή δ~νάμενα ώς έκ τούτου νά χρηdtμοποιηθwόιν ύπ'αύτης. Ή Πυροόβεότtκή Ύπηρεόία εlχεv έyκαίρως εiδοποιήόεt έyyράφως περί της άνάγκης προόαρμογης τwν όδρο-,,,,,, - 't -,,, ' ~ ότομιωv εις τας διαόταόεις τwν όωληνωv, πραyμα το οποιον δεν εγενετο. Εκ του λόγου τούτου έοημειώθη άπώλεια χρόνου, μέ τάς άναλόyους συνεπείας αύτινες άσφαλwς eά ήδύναντο νά ώσι λίαν περιωρισμέναι., Περαν Ν της, κατα - του ' πυρος 'tι προσπαθειας αt, Υπηpεdtαt μας,, r ανετ.τυ~αν όημαντικήν δραστηριότητα είς τόν τομέα παροχης βοηθείας. At περιπτwόεις α~ται άνηλθον εiς 67 κατά τό παρελθόν Ετος. Ό πίναξ των αiτίων τwν πυρκα'ίwν έμφανίζει καί πάλιν έπικεφαλfjς τά ύπολε ίμματα τwν όιyαρέττων τά όπο'iα ύπfjρξαν άφορμή 947 πυρκαϊwν. 'Ακολου~ θο\5ν αί όυόκευαί καί τά ύλικά θερμάνqεως η φωτισμοu, καί αt εϋφλεκτοι ~λαι. E{Jχαρ{στως όηιειο\5μεν τήν δta πρώτην φοράν έντός 5ε-τίας μεtwόtν τwν έξ ήλεκτρισμο\ πυρκαϊwν. Τά Θύματα των πυρκαϊwνs Τ]τοι νεκροί καί τραυματία~, άvηλθον είς 59. Έζ αύτwν 9 τραυματία ι ijσα ν πυροόβέότα ι, Εiόέρχομαι τώρα ε{ς μίαν θλιβεράν όελίδα τοϋ άπολοyισμοϋ μας. Άφορa τό \5ψος τwν έκ το\ πυρό-;; ζημιwν κατά τό παρελθόν ί::τος. Συμφώνως μέ τούς ύπολογισμούς μας αt ζημίαι αtται άνηλθον είς τό έντυπωσιακόν ποσόν τwν 6,5 εκατομμυρίων δραχμwν. Κc.ί ναί μέν είς τό ποόόν τοuτο συμπεριλαμβάνεται ή άt;ία του, ι,, ',, 00 ε'κατομμυ'ρ ια, ό.λλα' καταότραφεντος υπερωκεανειου "Βρεττανη", ανερχομενη εις καί τό έναπομένον ποσόν τuν 6,5 έκατομμυρίων εϊναι τό άνώτερον της τελευταίας 5ετίας καί κατά 7'fo Ι'>ψηλότερον του ε'τους 96. ~ /.

13 - 6 - Τό ετος 96 ηρχιόε μέ ζημίας 6 ι,,,, '..- εκατομμυρ ιwν τον μfjνσ. Ιανουαρ~ον. 'Ί-Ι άτυχία όυνεχιόθεtόα εφθαόεν είς τό άποκοrύφωμά της τόν Μάρτtον μέ τlν καταότpοφή τοϋ "Βρεττάνη". Τό ϊοιον Ετος κλίνε t. μέ τόν βαρύτερον Νοέμβρ t.ον τf\ς 5ετίας μέ ζημίας.,. εκατομμυρ ιwν. "Ας έλπίόωμεν οτt. δ χορός αύτός τwν καιομένων έκατοντάδων έκατομμυ- ρίων Θά όυνετίόη τούς ίοt.οκτήτας τfiς άότt.κfϊς μας περιουόtας διά νά λάβουν έν όυνερyαόί~ μεθ'ήμwν gλα τά κατάλληλα μέτρα προληπτικά καί καταόταλτικά πρός πpοόταόίαν των κατά του πυρός. 'Επαναλαμβάνω καί πάλιν καί παρακαλw ίοιαιτέρtι.ζτόν Τ\5πον νά όημειώ~ ό~ μέ τ~ πλέον εντονα ότοtχεία οτt εtς περίπτωόιν πυρκα~aς τά πρwτα λεπτά μέχρις άφ ίt;εως τf]ς Πυpοόβεότικfϊς Ύπηpεό ίας; ε l ναι τά πλέον )ψ ίό ιμα, διότι ή κατά τό δυνατόν όυyκράτηόις του πυρός; όποβοηθεϊ τά μέyιότα τό Πυροόβεότικόν ερyον καί φυόικά τόν περιοριόμόν τwv έκ του πυρός καταdτpοφwν. Ή καταότpοφil του δπερwκεανε ίου "Βρεττάvη" πιότεύεται gτι όφε ίλετα ι, κατά κ Gρ ιον λόγον~ ε iς τή μή καλήν λε ιτουρyίαν τwν πυpοdβεdτικwν μέdων τοϋ πλοίου~ εύθύς ώς έγένετο άντιληπτή ή έπ'α.jτο\ dημειwθε'ίόα nυρκαϊά. Δέν Θά όaς κουpάόω μ.έ πεpιόdοτέρας λεπτομερείας καθόόον είς τήν με~έτην τήν όποίαν Θά λάβητε κατά τήv άναχwpηόίν όας uπάρχουν πλήρεις ~tαί λεπτομε ρε ίς dτατιότικο ί πίνακες μετά yραφ ικwν το ιο)των ώς χα ί κατά τά προηyούμε να,, ετη. / ο

14 - 7 - Τό γεγονός οτt ή έφετε t νή μελέτη καλύπτει ότατιότtκwς μίαν όλόκληρον ~ετίu.ν ό:ποτελεt ένδιαφέρουόαν καί άποκαλυπτικήν ε tκόνα τwν φαινομένων ~τtνα παρουόιaζονται. έν 'Ελλάδι έκ τwν πυρκα'iwν, τούθ'οπερ καί τώρα, άλλά καί είς τό μέt.λον Θά ούνα.ται νό. πpοόφέpi] &ξ ιόλοyα όυμπεράόματα &ιά πάντα μελετητήν &όχολούμενον μέ τά θέματα τα\τα.,,,, ",,, ~, ', ),, Μέ την έλπtqα, η μaλλον με την βεβαιοτητα οτι εις τας ανακοινwόεις μας τfiς όημ.ερ t νr)ς συyκε ντpώόεwς θ~ ε~ρητε άρκετόν έ νδιαφέρον, ε Jχαρ ιότw θερμwς aπαντας Ύι.;,Ciς διά τόν >tόπον ε {ς ον ύπεβλήθητε ίνα τψήόητε διa τfjς παρουόίας,,, όας την όυyκεντρwόιν ταυτην.-

15 Δtά τούς κ.κ. ΔΗΗΟΣΙΟΓΡ.ΑΦΟΥΣ ~ Πρός διευκόλυνdιν τwν έκπpοdώπωv τοϋ,,.ι l., Τυπου και προς καλυτεραν ~νημεpωόιν της Κοινϊjς Γνώμης, κατωτέρω~ διατυπουνταt περιληπτικά r5λα τά στοιχεία του άνά χείρας φακέλλου. ot ένδιαφερόμενοι δύνανται vά εϋρουv πaόαv λεπτομέρειαv εlς τούς πίνακας~,, ",,, τα κειμεvα και τις παpαόταόεις, που CΙ ~.Ι'ψ επονται της περι~η-εως.

16 - α - ΓEtJIKAI ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι. Τδ Π.Σ. έξωπλίσθη καta,;6 96 μέ νέας καί συγχρόνους άνtλιοφορους α~tοκινfitους μονάδας, μηχανικaς κλίμακας, φορη,;άς ~νtλcας, άναπνευσtικάς συσκευάς καί άσvρμαtα τηλέφωνα rr. Τδ π.σ. άνtιμεtωπίζει σοβαpάν κρίσιν στελεχwν, λόγ~ της μή είσέτι ίδρίισεως Σχολf)ς Άξιωματικwν. 'Εάν δέν ληφθwσιν έγκαίρως νομοθεt'ικά μέtρα,,;ό Σwμα θά άχθ~ μοιραίως είς διάλυσιν. ΙΙΙ. Έπισημαίνεtαι ή μή uπαρξις σtο: χειωδwν μέσων προστασίας χαtά Ί:ΟU πυρός είς τάς έλληνικάς βιομηχανίαc, κλπ., μέ άποτέλεσμα τήν ταχειαν ~πέκτασιν τaσ πυρδς 5 έν περιπτ~σει έκδηλώσεως πυρκαϊξς. IV. Ύπογραμμίζετσ.ι ή περίπτωσις μεγάλης pιομηχανίας, ή όποία κατά τό 96 - ύπέστη ϊημίας δεκάδων έχατομμυρίων δραχμwν έκ τσu γεγονότος οτι δέν συνεμορφώθη είς τάς έγγράφοuς ύπσδείξειί, της Πυρρσβεσtικf)ς Ύπηρεσίας, διά τήν προσαρμογήν twν ύδροστομίων τuu κτιρίου της είς τήν δίάμεt'ρον τwν σωλήνων τ~ς Πυροσβεστικfϊς Ottω κατά τήν έχδήλωσνν τf)ς πυρκαϊaς, ένq ή καταπολέμησις θά ήόύνaτο νά εcναι aμεσος χαί συνεχής, διά των ύδροστομίων~ ταστα παρέμειναν άχρησιμοποίητα. /.

17 - β. - Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Ν Α' Αί κλησεις της Πυροσβεστικης Ύπηρεσίας, είς τάς πόλεις, οπου ύφίστανται σταθμοί, άνηλ&ον κατά τό ετος 96 ε~ς.4, ητοι κατά 7 περισσότεραι του ετους 96. 'Αξίζει νά σημειω&~ οτι ή αuξησις αϋτη εrναι ή μικροτέρα κατά τήν τελευταίαν 5ετίαν. Άλλ' ένψ αί περισσότεραι πόλεις παρέμειναν είς τa αύτά η καc μικρότερα έπίπεδα, άπ6 άπόψεως άρι&μοv κλήσεων, τρείς πόλεις - ητοι ή Θεσσαλο~ίκη, δ Βόλος κα( ή Δράμα, παρουσιάζουν σημαντικήν α~ξησιν. Άπό dπόψεως μειώσεως κλήσεων σημειοvμεν τάς πόλεις 'Άμφισσαν~ Κέρκυpαν, Κομοτινήν, Ααμίαν, Ξάν&ην, Πύργον καί Σπάρτην. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Ν Β' UΟσον άφοp~ τ6 ειδος τ~ν πυρκαιων παρατηροvμεν α~ξησιν του &ρι&μοv των μικρ~ν κα[ των μέσων πυρκαϊwν, ~νq αl μεγάλαι πυρκαϊαί καc πυρκαϊαί καπνοδόχων παρουσιάζουν με(ωσιν. Αί " παpοχαί βοηθείας " άντ)λ&ον είς 67 κατά τό 96 (ναντι 549 τοίί ετους 96 καί 7 του 96. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Ν Γ' οί Gρι&μοί τοv πcνακος Γ~ άφοροuν ~~~~~~~~~~~~~ καί οχι κλήσεις της π.y. Τ~ αrτια πυpκαιων παραμiνουν π6ντοτε τ6 aύτά &π6 άπδψεως σπουδαιότητος. Έπί κεφαλης πάντοτ~ τά ύπολείμμαtg των σιγαρέττων, άτινα έπροκάλεσαν 947 /ο

18 - Υ - πυρκαϊάς καtά,;6 96.Ακολου.eοϋν αl'. b:.uσκευαc καc,;ά ύλικά ~ερμάνσεως κac φω~:ισμnu μέ 0 περιπώσεις, ~ν συνεχεcq δέ aι ε~φλεκtοι ~λαι μέ 66 πυρκα~άς. Εύχάρισ~:ον έμφανίζε,;αι,;ό γεγονός ο,;ι α~ ~ξ ηλεκtρισμοϋ πυρχα'ι:αί σημει.w- " Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Ν Δ' Τά -θuμαtα έκ τwν πuρκαϊwν κατά το Ετος 96: ά.νfjλ.eο ν είς 59, η,;οι 45,;ραυμα~:ίαι καί 4 νεκροί. Συγκεκριμένα aνδρες, γυναίκες καί παιδιά Εχασαν,;ήν ζωήν,;ων άπο πυρκαϊάν κα~:ά,; :' /'Ι Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Ν ~-~ ~~ Αί ζημc αl έχ... πυρκαϊwν κατά,;6 (τος 96 άνfjλ-θον εtς το ένtυπωσιακδν ποσδν τ~ν~6,5 έκα~:ομμυρίων δραχμwν. Εfς τδ ποσόν τοϋτο περιλαμβάνεται καc ή έκ 00 ~κσ.τομμυρίων άξία τοu κα~:αστραφέντος έν Σκαραμαyκ~ Ύπερωκεανείου Βρετάννη Έν,;οuτοις καί μετά τήν άφαίρεσιν της άξίας τοίί Βρετά.ννη " τό σύνολον τwν ζημιwν άνέρχεται είς 6,5 έκατομμύρια, εναντι 95, έκα~:ομμυρίων i:ou προηγουμένου ετους 96, Τ~:οι αuξησι.ς 70/0.- Ε~~~~~~~~! Βλ. έν συνaρ~:ήσει προς,;ά άνω~:έρω. καc i:a έπδμενα σ~:οιχεία. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Ν ΣΤ' μηνα Τδ ετος 96 aρχισε aσχημα μέ ζημίες 6 περίπου έκα~:ομμυρίων κατά τον 'Ι, ανουαριον../.

19 - δ - Ή ά,;vχία κορvφοϋ,;αι tόν μτjνα Μάρtιον μέ tήν καtα.σ,;ροφήν tou Υ/Κ BPET.AlifNH Τό εtqς tελειώνει μέ tόν βαρύtερον Νοέμβριον ttjς tελεvtαcας 5εtCα.ς (ζημcαι έκα-~:ομμvρίων). Έπ' εύκαιρίq άξί~ει νά σημειω{}v ~,;ι ή άξία twν δια.σω{}εισwν περιουσιwν ύπο ttjς π.y. καtά,;ήν tελεvtαίαν 5εtίαν άνηλ&eν ε~ς 0 περίπου δισεκαtομμuρια δραχμwν. Παρα,;ί{}εtαι άνάλυσις -~:ων πυρκα'ίwν καtά περιοχάς twν Ά&ηνwν - Πειραιwς καί Θεσσαλονίκηζ t Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Ν Ι' Ή κα.μπύλ~ twν πυρκα.'ίwν tou ~tovς 96 καtά μτjνα. παρουσιάζει έκπληκ,;ικ~ν όμοιοtηtα μέ tάς καμπύλα.ς twν προηγουμένων έtwν (Βλ. γραφικήν παράσtα.σιν), μέ,, δ, ιι ι ', ',. 'i", tην μονην ιαφοραν οtι οι απολvtοι αρι{}μοι ειναι μεγαλυtεροι. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Ν ΙΑ' Τό Σάββαtον i),;o κa.c πάλιν ήπλέο.ιέπικcνδυνη ημέρα,;οίί έ:tους, άπό άπόφεως πυρκα'ίwν. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Ν ΙΒ' Ή πλέον έπικίνδuνη wρα γιά,;ήν Ά&ήνα καί tόν Πειραιa καtά tό 96 η,;ο ή πρωϊ νή. Ή άνtίσtοιχος wρα διά tήν έπαρχίαν η,;ο ή μεσημβρινή. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Ν ΙΕ' Ή Πvροσβεσtική Ύπηρεσία tou TO)(VQ συνεκένtρωσεν &πό ολον tδν κόσμον σ~οιχεcα έπί twν πένtε κυριωtέρων αιtcων πυρκαϊwν tοίί EtOVζ 96. Ό σχεtικδς πίναξ δcδεtαι διά πρώtην φοράν είς tήν δημοσιδtηtα

20 ΣΊΌΙΧΕΙΟΝ " Α., ΑΙ Κ.Λ.rΙΣΕΙΣ ΊΉΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΛΤλ ΠΟΛΕΙΣ ΕΤΩΝ ΠΟΛ Ε Ι Σ ο ΑΘΗΝΑΙ , ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΛΊΡΛΙ ΑΓΡΙΝΙΟΝ ΑΙΓΙΟΝ ΛΜΡ.ΙΣΣΑ 5 4..ΑΡΤΑ ΒΟΛΟΣ ΔΡΑ'ΝJΛ :i~-. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΙΩΛΝΝ!ΝΑ ΚΑΕΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑ Ί. KOlVDTINH ΚΟΡΙΝΟΟΣ ΛΑΜΙΑ ΛΑΡΙΣΑ Λ.ΕΥΚ.ΑΣ 7 9 e ΜΥΤΙΛΗΜ- 6. ΝΛΥΠΛΙΟΝ ΞΑΝΘΗ ΠΡΕΒΕΖΛ ΠΥΡΓΌΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ ΡΟΔΟΣ ΣΠΑΡΊΉ ΤΡΙΠΟΛΙΣ 6 4? ΧΜΚΙΣ XA.t\JIA ΦΛΩΡΙΝΑ ( +) ΣΥΝΟΛΑ ====== ======= ======= ======= ( +) Δ~ά τά Ετη 959, 960, 96 δέν ύπάρχουv dτοt.χεία δt.ά τήv Φλώρινα.

21 ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ " Β " ΑΡΙΘΜJΣ ΚΛΗΣΕ".Ν ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗFΕΣΙΑΣ Kh.TA '!Ά ETh ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΠΥΡΚΑΤΩΝ ΕΙΔΗ ΠΥΡΚΑΩΝ 9 5 g 9 6 ο ΠΥΡΚΑ!ΛΙ Κ.Αι!ΝΟΔΟΧΩΝ ΜΙΚΡ ΑΙ ΠΥ.ΡΚΛ!ΑΙ ΜΕΣΑΙ ΜΕΓ.ΑΛΛΙ ΠΥΡΚΑΑΙ ΠΥΡΚΑΪΛΙ ΠΑΡΟΧΑΙ ΒΟΗΘΕ ΙΑΣ (ΠΛ.H!V!J.Vjγp ΛΙ ~ Κ.hΤΑΡΡΕ.Ύ ΣΕ ΙΣ, ΠΥΡΚΑ.h.Ι ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ Κ.. Λ.Π.) ΨΕΥΔΕΙΣ ΑΝΜ'ΓΕΛΙΑΙ ΣΥΝΟΛΛ S4 ======== ======== ========= ======= ======= ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Κατά τήν διάρκειαν τοu ετους 96 ή Πυpοόβεότική Ύπηρεόία έδέχθη.4 κλήσεις διά πυρκαϊάς χαί παροχήν βοηθείας. co ά.ριθμός ο~τος ά.φορ'9. τάς 'Αθ,,, e,, rν c,,, c,,, ηναc )tαt τας ετερσ.ς πολεις της Ελλαδος 9 εις τας οποιας υφιότανται Σταθμοί του Πυροόβεότικοu Σώματος. Ό ά.ντίότοιχος άpιθμός κλήόεwν κατά τό ετος 96 ητο.697, ητοι κατά τό παρελθόν ε'τος cόημειώθη αuξηc5ις περίπου 50/0.-

22 ΣΊΌΙΧΕΙΟΝ " Γ " ΑΙΤΙΑΙ ΠΥΡΚΑΪΩΝ ~ ? 6 Ο 9 G ( α) Συd~ευα( κα( ~λικ~ θεο-, -,} μανdεως και φwτιcμου ( β) Y~o~.t~ ::;.-,a c ~ cι rαp6ττωv ( y) Σ~.pλεκ tοι ~λu.. ( δ) 'Ε).ε'Ι(τρι....ός ( ε) Κσπνοδόχο ι. η) "Αγvwό το ι α t τ. α ' ( θ) Έμπpηό~οί ~πό ξέvι. ': ' : ~ ' (.) ~r, ό.μελε ί rι.ς :. δ ι.οκτήτου. :'.7 4 C 9 9 ( ι α) Κε pσ.υνο ( ======= ======== ======

23 ΣΊΌΙΧΕΙΟΝ " Δ " Αι\ΙθΡΩΠΙΝΛ ΘΥΜΛΤΛ?~ ΠΥΡΚ.ΑΩΝ KI{fi'.. ΤΛ ΕΊΉ 9 6 Ο ~ ~ ο ' ϊ 7.(JJO ~I._b~~ ~~.~ ιlι :;. 7-9 I/HQ'fAI - ΛΝΔ?ΕΣ 5?.. 4G ε... ΙΙΑΙΔΙΛ ΣΥΝΟl'ιΛ,.. ι; <..i ~~ " ,,..:... "W _...,_. --- ' i 0~ =:.;.:::-:.": : :-::::-:;:_.::::- ~..._._ ::-:::.-::-:-::: ':""'.:===== =====":; - ΓfΝΑΙΚΕΣ ;.Β :!.. Γ/ 40 ;) 4 ').J Π Jι.?ΑΤΗΡl-ϊΣ ΙΣ ~ r -..,... :,J~ ι..,,-;~. ~ r.... Σημε ω.-:-έ"''... ~ ν V. ι,, ι::τυς; 05,, ατομ.α.

24 ΣΊΌΙΧΕΙΟΝ Ε " ΠΡΟΚΛΗΘΕ ΙΣΑΙ ΕΚ ΠΥΡΚΑΩΝ ΖΗΜΙΑΙ ΚΑΤΑ ΠΟΛΕ ΙΣ ΕΊΏΝ ο ΑΘΗΝΑΙ. ΠΕ ΙΡ ΑΙΕΥΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 4. Π.ΛΤΡΑΙ 5. ΑΓΡΙΝΙΟΝ 6. AIΓIOlJ 7 ΙΣΣΛ. ".ΥΤΑ 9. ΒΟΛΟΣ 0. ΔΡΑ:ϊνf.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ. ΙΩJJΠΗΝΛ. ΚΛΒλλΑ 4. ΚΑΛΛΝ!JΊ.ΤΛ 5. Κf.ΡΔΙΤΣJ-. 6 Υ..ΕΡΚΥΡ Λ 7. ΚΟΛι.DΤΙΝΗ. ΚΟΡΙΝΘJΣ 9. ΛlJ.ViIA 0. ΛJ;pΙΣΛ. ΛΕΥΚ.h.Σ lvί'{t IΛlliΨ..-t. ΝJ~ΥΠΛΙΟΝ 4. ΞΑΝΘΗ 5. ΠΡΕΒΕΖΛ 6. ΠΥΡΓΌΣ 7. ΡΕΘηιJΝΟ Ν. ΡΟΔΟΣ 9. ΣΠi.ΡΤΗ 0 ΤΡ Ιί0 Λ ΙΣ. ΧΛΛ.ΧΙΣ. ΧΛΝΙΛ. ΦΛΩΡΙΝΛ 4: ' :) ΟΟΟ ο ο ~ ΟΟΟ ο ΟΟΟ οοο οοο ο - 6.οοο t ΟΟΟ οοο.- 0.ΟΟΟ οοο ΟΟΟ. ' vOO οοο t οοοο οοο.- 6.ΟΟΟ ΟΟΟ~-.7.0CJ ,, οοο.- 70.ΟΟΟ οοο BG :ΣΥΝ Ο ΛΑ =========~== ~=========== ============ ============ ============= + Εiς τό dύνολον ζημιwν του Πε ιραιwς dυμπεριλαμβάνεται καί ή έκ Δρχ. 00 έκατομμυρίwν άζία του καταότpαφέντος ύπερwκεανίου "Βρεττάνη".

25 Σ:ΟΙΧΕJΟΝ " ΣΤ ΙΙΡΟΚΛΗΘΕ!ΣΑΙ ΕΚ ΠΥΡΚΑ ΪΩΝ ΖΗΜΙΑΙ ΚΑΤΑ ΜΙΝΑ ΕΊΏΝ :ι. 9 6 :ΜΗΝΕΣ ~ Ο r 6 ΙΑΝ'ΟΥΑΡΙΟΣ IJ9Q lOC...ι:'.". -~') ύ.CΊΟΟ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟ.Σ JιΓ.ιΡ ΙΛΙΟΣ ΜΑ0Σ ΙΟΥΝΙΟΥ'Σ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΊΌΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ '.95.or; u:x: ςg5_,οοο.-..οοο :.6 ~. ~'?Ο '! , '!, ' ε.. 6οι.aυJ. ~ :),.5.ΟΟΟ οοο ,65.6Co.- H.,g4.ooo,- 6.Οο.οοο ).'70.- ':.6ι::9.6Ωη -,'74,ΟΟΩ , ~6, %.\.~J(l... :~.. Υ.ΌΟΟ.. - :;.4.9.GOO CO. 7.94:?.. θόο.~ 0.5~ a., 9.0iJO s9.7~ cso.- 6.4Βε.οοc οοο ,000,-.99.Ο~Ο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ.7:!..';BQ,.. :;..::i ;;?,0CO ~ Δ.Ε~<ΕΝΙΒΡ!ΟΣ :;..ο'?5.69ο.- ;.~s6.5ι:-5,-.40,000,- 7.4.ouo.-,6~ Σ Υ Ν Ο Λ.Α '7, 4'?'J 90,.. f.5. 7, 9S.. - '":().~.Η.CΩ': =-:-:-:=======~-::...::.::. _::=:.-:=== :,:, -:~=--= =-- :::.:::.;.=.:.:-;:::.:::..::.:-: ~ =======:.:====== -ι.. Στό ποσόν το\ μηνό(.; ΠΑ?ΑΊΗΡΗΣΙΣ : ι άνfjλθεν ε tς 0 δ.rjc:xα.':oμμ);jtu. δpαχμ':i.

26 ~!Q!~!Q~--~-~-~ ΠΙΝΑΞ ΠΥΡΚΑΥΩΝ 9 6 ο ΙΙΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ 9 6 ο ΚΕΝΊΡΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘ~DΣ Σ.Ε.Κ eησειον ΜΑΚΡΥΓΙΑ.ΤΙJΝΗ Π.ΑΓΚΡΑΤΙ 5 5 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟ Ι ΝΕ.ΑΠΟΛΙΣ ΛΕΒΙΔΟΥ ΠΑΊΗΣΙΩΝ Μ'. ΑΝΑΡΙΎΡΟ Ι 4 9.ΑΓ. ΔΗJΥΗΓΡΙΟΣ (ΜΠΡΑΧΑΜΙ) 4 6 ΛΓΙΑ Μ.ΑΡΙΝΑ fjίa ΠJΙΡJ.ΣΚΕΥΗ 5 5 ΑΙΓΑΛΕΩ 7 9 ΑΜΡΙΘΕΑ ΑΜ/ιΡΟΥΣ ΙΟΝ 4.ΑΡΙΎΡΟΥΠΟΛΙΣ ΒΟΥΛΑ ΒΟΥΛΙΛΓΜΕΝΗ 5 ΓΛΥΦΛΔΛ ΔΛΦΝΙ 9 4 ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ 0 7 ΕΛΛL.\ΌΡΩΣΣΩΝ 4 ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ ΚΛΛΛΙΘΕΛ Υ.ΛΛΟΓΡΕΖΛ ΚΗΦΙΣΙΑ 5 ΧΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΕΣ ΛΙΟΣΙΑ 5 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ Μi\.ΓΚΟΥΦΑΝΑ ΝΕΛ ΙΩΝΙΛ NEli. Φ ΙΛ.ΑΔΕΛΦΕ ΙΑ 6 6 i'.jeλ ΣΗΥΡΝΗ 6 Ν.Ε.Α ΧiιΛΚΗΔΩΝ 4 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 6 ΦΛΛΗΡΟΝ ΦΙΛΟΘΕΗ ΨΥΧΙΚΟΝ ΧΟΛ.i-ιΡΙΌΣ 7 6 Χλλ.;'JJΔΡΙ 5 ΕΚ'ΓΟΣ ΠΟΛΕΩΣ 5 59 ( ΣΎΝΟΛΟΝ , ======= ======= =======

27 ΣΤΟ ΙΧΕ ΙΟΝ " Η Π l ΝΠΞ ΠΥΡΚΑΪΩΝ 9 6 Ο 9 6 ΠΕΡΙΟΧ... ιrσ ΠΕΙ?ΑΙΩΣ ΚΑΤΑ ΣΥ:,;οrκrΑΣ 9 6 ο λγ.γοσ Ι -hσιλειο.σ 'ί 4 J\ΓΙΟΣ ΙΩΛίΠ!ΗΣ Ffί\Ι'J.ΉΣ NΊC:i: ΝlΚΟΛΑΟΣ ΔΡ ΛΠΕΤΣ:,;: ~ JΛ 6 4 ΗΑΞΚΤΓ ΙΚΟ ΚΑΛΛΙΠUΛΙΣ KA.MJNlA ΣΤΑ:Ξ:~;Di: ΚJ.:Σ..Τf..Λ/Ι.Λ 7 KEHIPO~'-J Υ.Ε?ΛΊΣΠJΙΟΠ ICOPY ΔλλΛΟ"Σ. 7 ΜΛ.Ν Ι.ΑΤ ΙΚΑ ι DΖΧ.ΑΤΟ Ν ΊJΙΚΑ.ΙΛ Πb.ΣΑΛ IJVW.TI Σ~Ξ ι-υ.. ο ΛΛΡΙΣΗΣ ΊΛΥΈ,CΣ Χλλl'ΉΔΩΝΑ 4 ΧΑ':ΖΗΚΥΡΙΑΔΕ ΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ 5b ========= 9 ======= 4'7 ======= 75 =======

28 ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ..._... :?..,.. " ΠΙΝΑΞ ΠΥΡΚΑ!ΩΝ 9 6 Ο ΠΕΡΙΟΧ.ΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΟ ΙΚΙΑΣ 9 6 ο ΚΕΝΊΡΟΥ ΑΓ..ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4 Δ.Ε.Θ. (ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) ΕΥΟΣΙ\/DΥ ΕΞΟΧΗΣ 4 9 ΗΛΙΟΥΠΟΛΕDΣ ΚΑΛΑΜΑΡ Ι ΡΣ 9 ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΙΙΥΡΓΟΥ Ι\/ΙΑΙΝ"ΈΜΕΝΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΝΕ.ΑΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙ.ΑΣ 6 4 ΣΤ.hΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ.: 4 ΣΦ.ΛfΈΙΩΝ 7 ΤΟΥΝΠΛΣ ΥΠJJΊΑΝΊΗΣ ΧΛΡΙΛΑΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ν. ΚΟΡΔΕΛΛΙΟΥ.ΑΓ. ΘΕΡ ΛΠΟ ΝΤΟΣ Σ Υ Ν Ο Λ J ======= 06 ======= 4 ========

29 ΣΊΌ ΙΧΕ ΙΟ:ί{ Ι " ΑΙ ΚΛΗΣΕΙΣ ΊΉΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙ.ΑΣ ΊΉΣ 5ΕΤΙ.ΑΣ ΚΑΤΑ ΜΙΝΑ "'!"' ΜΗΝ Ε Σ ο ΙΑ.ΝΟΥΡJ?ΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΡJ?ΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑ0Σ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΙΌΥΣΊΌΣ ΣEΠTE:!ffiP ΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ NOEvilPIOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΣΥΝΟΛΑ ======= ======= ======= =======

30 ΣΤΟ ΙΧΕ ΙΟΝ ΙΑ ΑΙ ΠΥ'ΡΚΑ'ΑΙ ΤΟΥ 9 6 ΕΙΣ Τ.ΑΣ ΑΘΗΝΆΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚ.ΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΘΉΜΕΡΑΝ ΕΒΔΟΜ.ΑΔΟΣ Η ΜΕ Ρ Α Ι ΑΘΗΝΑΙ-ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ ΕΠΑΡΧ.ΠΟΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟΝ _ΔΕΥΊΈΡΑ ΊΡΙΊΗ ΤΕΤΑΡΊΗ ΠΕΜΠΊΗ ΠΑΡ.ΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΚΥΡΙ.ΑΚΗ ΣΥ ΝΟ ΛΑ ============ ========= ===========

31 :i:ό lλt. J.u~~ ' l.ύ ' ΑΙ ΠΥΡΚΑ:ίΛΙ ΊΌΥ 9 6 ΕΙΣ Τ.ΑΣ ΑΘΗΝ.ΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚ.ΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑθ'ΩΡ.ΑΣ ΊΌΥ 4ΩΡΟΥ Ω Ρ Α Ι ~~~:~~~~~ ΕΠΑΡΧ.ΠΟΛΕΙΣ ΣΧΝΟΛΑ ο ~ Ί ΣΥΝΟ Λ Ο Ν =-======s:::== =========== ========

32 ΣΊΌ ΙΧΕ ΙΟ Ν " ΙΓ ΠΥΡΚΑΑΙ ΕΤΟΥΣ 9 6 ΚΑΤ' ΑΝΑ~ΛΕΓΕΝ Ε ΙΔΟΣ ~ ΑiΣ' Ι.Λ Ε\ Λ.ΕΚΤΑ ΑeΗΝΛΙ - ΠΕ ΙΡΑΙΕΎΣ ΕΠΑΡΧ.ΠΟΛΕΙΣ ~ ΣΥΝΟΛΟΝ -----~... 0 ΑΙΘ.~Η 54 7 ΑΚΕΊΥΛΕΝΙΟΝ Al\EYP.A 4 4 ΛΜΑΞΩΜΛΤΛ ΛΝΠΕΛΩΝΕΣ.ιΊΝΘΡ ΛΚ.ΑΣΒΕΣΤΙΟΝ ΑΠ9ΡJιΚΕΣ.t'Jn'.iVVVίΚ.T ΙΚΑ ΛΥΤΟΚ Ι ΝΙΠΩΝ... ι::. ijίo?p JΗΜΛΤΑ " Χ!.ΡΤΟΥ ΛΡΤΟΣ.ιϊΣ.ΕΛΟΝ.Η i-.."σe'jjn Jί{'ϊΟΚΙΝΗΤΛ 7 5 ΛΧ'ϊΡΑ df-ϊ~:~~i '70 ΒΕΝΖ ΙΝΟΧΟΛΛΛ BE?fΠKOXPQMl-'.T Λ Β ~Bf.l.A Β :ί:ίρ ΙΝΛΙ 4 :-'AIA.i\J.9P ικε ΓΕΩ?ΓΙΚΑ ΙΙΡΟΧΟΝΤΛ Δ!'J:.. Ή ΔΕΝΔΡΛ ΔΙΙ,ΦΟΡΛ 04 9 :,ΕΝΔ?Υ Λ Ι.Λ ΔΕΡΜΛΤf..!~ΕΗΔΡ Λ ΟΙ'"ΡΟCρΟΡ Λ 4 4 ΔΗΜΗΤΡ ΗΚΛ. /.

33 ... - ~ ; ~ r ~, ~ m~bi:ιlι.o -\ΕΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ ΕΠΑΡΧ.ΙΙΟΑΕ ΙΣ ΣΥΝΟΛΟΝ ΔΙ;iΦΟΡΛ Λ.ι'JΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙΚΟΔ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΙΚΥΚΛΑ 4 ΕΙΔΗ ΓΕΝ. ΕΝΠΟΡΙΟΥ Ε ΙΔΗ ΕΣΊΊ.ΑΣΕQ.Σ 5 7 ΖiJCiιΡΟΠΛJΙΣΤΙΚΗΣ!Mi.TIΣI\IDY 4 6 ΚΛ Ι ΝΟΣΤΡΩΝJΝΗΣ ΚΟΥΖ.ΙΝiΙΣ 7 9 ΝΑ'ΥΛΟΝ ΝΕΩΤΕΡ ΙΣΝΙ'&Ν ΝΟΜΗΣ 5 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚ:ΗΣ ΟΙΚΙ.ΑΚΑ 4 7 " ΠΛ.ΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 5 ΡΟΥΧΙΣDΥ r;f) 57 " ΤΛ.ιlΕ'ΤΣiΙΡ!ΛΣ ΥΠΟΔΗllιΤ!ϊΤΟΠΟ ΙΛΣ ΥΦΛΝΤΟΥΡΓΙJ.Σ "!fιιλι:κων 7 9 ΩΠΟΡΟΠΩΛΕΙΩΝ Ε ΙΚΟΝΕΣ ΛΓΙΩΝ ΕΛΑΙΑ ΛΠL\ΝΤΙΚi. ΔΙΛΦΟΡΛ :ι ΦΑΓΊΠΌΥ 5 6 ΕΛJ.ΙΟ ΔΕΝΔΡ. 5 5 ΕΛΛΙΟΠΥΡΗΝ ΕΛΛΙΟΧΡΩΜ!.Τ.Α 5 ΕΛJ.ΙΩΝΕΣ ΕΛ!,ΣΤΙΚli ΔΙ.ιΊ.(,(,'ΟΡΛ 5 5,. ΠΟΔ..'F{ΛΑΤΩΝ ΕΙΙ ΙΣΩΤΡ Λ ΝDΤΟΣi..ΚΟ ΕΛ!-ΣΤΙΚΟ Ι ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝΠΟΡΕΥΜΑΤΛ Πf\ΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΛ ι; ΕΣΤΙΛΤΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΩΝ ΡΛΦΕΙΩΝ./.

34 - j - ' ' k.ξήναι - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ ΕΠΑΡΧ.ΠΟΛΕΙΣ ΣΎΝΟΛΟΝ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ - ΦΩΤΕΙΝΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ι:;... 7 ΕΠΙΣQΤΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΆ 0 ΕΡΓ.ΑΛΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΙΑ 4 ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΕΥΦΙ~ΕΚ.ΤΟ Ι ΥΓΡ.ΑΙ Υ/\.ΑΙ ΖΛ.ΚΧ..~.Ρ ΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΉDΊΈΡ 4 ΗΛΕΚΤΡ ΙΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥ ΛΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΛ ΔΙΑ<..ί,.'ΟΡΑ 5 5 ΗΛΕΚΤΡ ΙΚΟ Ι ΓΝΩΝDΝΕΣ " ΘΕΡDΣΙΦΩΝΕΣ ΘΑΜΝΟΙ 4 7 ΘΕΙΟΝ 4 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΙ ΘΗΝ.Ωi\!ΙΛΙ ΣΙΊΗΡΩΝ 7 7 l! ΒΡΩlvΗΣ ΠΙΙΑΤΙΟΘΗΚΑΙ ΚΛΘΙΣΜΙ~ΤΛ ΚΛΚΑΟ ΚΛΛJ.ΙvΠΑ ΚΛ.ΛΥΜJ\ίJ.ΛΤΑ ΔΙΛΨΟΡ Λ KJ...l\.,r/.ΔH ΛΥΊΌΚΙΝΗΊΏΝ Kf~N;. 4 4 Kl.P ΛBCJΠf.J."\!λ Κ:.σ: "JΞΥΛ;. 7 5 ΚΙ.ΦJ:ΣΙΛ 4 ΚΛΦΕ.Σ ΚΗΡΟΣ 4 ΚΙΝΗΊΉΡΕΣ.i.ΥΤΟΚΙΝΗΊΏΝ Κ.ΑΡΡΟΣΕΡΙ ;yτοκ ΙΝΗΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙi. ΞΥΛΙΝJ KΛHHi.Ti. ljviiieλoy ; h ' ΚΟΛΟΦΩiΗΟΝ ΚΟΠΡΟΣ KOYPTINJ.J. /.

35 - 4 - ΙΓ JιΘΗΝΛΙ - ΙΙΕ ΙΡ ΛΙΕΥΣ f!!t.:!:~.πqδ~l?:: ΣΥΝΟΛCιΠ ~ ΛΑΜΙΤΉΡΕΣ Φ60ΡΙΟΥ ΛΙΝJ.ΊΣΑ ΛΙΠJ.,ΣΜJ.ΤJ. ΛIIlli 5 5 ΜΑΓΕ ΙΡ ΙΚΛΙ ΣΥΣΚΕΥ ΑΙ 4 4 MlX.iJJHMΛT lι.λλωνιστικλ MHXlι.NHMιi.TJ.. ΔΙJΊ.ΦΟΡΛ " Κi'ΙΘΛΡ ΙΣ'ΙΗΡ ΙΩΝ ΞΎΛΟΥΡΓΙΚΛ ΤΡΙΒΗΣ ~ιώσι..τκων Μ)ΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ qjγγειων ΜJΊΌΣΥΚΛΕΤΤi.Ι 4 Νi-.. ΥΛΟΝ ΝΗΜΙ.ΤΛ ΔΙΑ~'ΟΡΛ ΞΗΡΟ Ι :Κ;.ΡΠΟ Ι ΞΥ ΛΛΝΘΡ.ιΚΕΣ ΞΎΛ.ί-.. Δυ,ΦΟΡΛ ΞΥΛΕΙΛ /ικλτεργi~σίόσ 5 7 k'jεγειρ0'ίενων Ο ΙΚΟΔΟΙ~ΏΝ 4 ΚiιΤJ.ΣΚΕΎΗ.Σ Κ/.ΘΕΚΛΩΝ 6 6 ΚΛΊΈΔi.Φ ΙΣΕΩΣ ΚJ.ΊΗΡΓ.ΣΜΕΝΗ 4 6 ΠJ.Λ.i.Ιiι Ο ΙΚΟΔΟΙ ;JΗΣ ΙΜ".>Σ ΞΎΛΙΝlι ΔΙ.JCΩΡΙΣΜί.ΤΛ ΞΥΛΙΝJ.Ι ΤΡ/JΙΕΖΛΙ ΞΎΛΙΝΟΙ ΣΊΥΛΟ Ι ΞΎ ΛΟΠΗΚΊΌ Ι ΊΌ ΙΧΟ Ι Ο ΙΚΙΛΚi.Ι!JΙΟΣΚΕΥ i.i Ο ΙΠΟΠΝΕΥΕ:. ΟΡΥΖΑ Π.i.ΓΚΟΙ 4 6 ΠJ..ΙΓΝΙΛ ΠJ.ΙΔΙΚJ. Πj.ΡfιΦΙΝΗ Π.i.ΡΚΕΤΙΝΗ ΙΊΕΤΡΕΛΛΙΟΝ ΙΊΕΥΚJ. 4 6./.

36 - 5 - " ΙΓ " ΠΙΣ.;_~Λ ΙΙΛΟ ΙΑ. ΠCJΔr.ΛΑΤΛ ΠΙD..""'ΩΔrΙΣ ΓU..i.Σ'ΓΙΚΗ ΥΛΗ (Μ.ΊΛ/.Κ) Ρ JΙΊΌ'ΗΧ.../.ΝΑΙ PlNiί~ lf:γi. 'ΞΥΛΟΥ (ΠΡΙΟΝΙΔΙ-ΡΟΚΛΝΙΔΙ) Σ.00<0 ί ΚΕΝΟ Ι Σ~ΝΙΔΩΜ.C.Τii. ΔΙΛΦΟΡΛ li i. ΕΝΤΟ ΙΧΙΣΜΕΝΛ ΟΡΟΦΗΣ ΣΤΕΙΉΣ ΣIThl:i_ι..i;ΘΞΡΙΣΤJ. lt ΘΕΡ ΙΣ!~ΕΝΛ Σ ITC:Ki.Λ.luνD Ι ΣlΤΟΣ ΣΚ.ΕΥΗ Μ/JΈ ΙΡ IKJ. Ο ΙΚΙ..'.Κi. Σ'ΓΕΓλΙ ~.ΤΥΛΟ τ ΗΛΕΚΊΡ ΙΚΟ Ι ΣΤΥΙΠΓ.:ΗΛ. Σ':ΣΣΩΡΕΥΤ iι.ι Τ..',ΜΠΛΩ Ε:;Ίϊ<.:i.ΊΡΟΥ TJ:,iEΊΣJ..PJ:li.I ΤΖ.:ίΛ r.p..-,uezj. ΕΡΓJ..ΣΊΗΡΙΟΥ..., J,Π:Ζ.Ζ IJ. Τ!-'ΙΚΥΚΛΛ Υ!ιΛΙΚ.ί;_ ΑΕΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕ'ΥΧ ΕΠ.ΛΡΧ.ΠΟΛΕΙΣ / ΣΎΝΟΛΟΝ

37 - 6 - " lγ '' J.EHNJ.I - ΙΙΕΙΡJ.ΙΕΥΣ ΕΙΙΛΡΧ.ΠΟΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟΝ ,.. ΥΛΙ.Ι ΠΛ/.ΣΤΙΚΛΙ ΥΠΟΔΗΜ!.. ΤΛ ΖΔΙΛΦΟΡΑ 4 ΥΦ~Ν!.Τlι ΛΔIJillPOXA ΥΦJ..ΣWiΤΛ Δlf:.J)QPΛ ΚλλΥΨΕΩΣ ΑΝΕΓΕ ΙΡ.Ο ΙΚΟΔΟ DΙΩΝ :. ΥΦ.ΛΣW.ιΊ.ΤΙΝΛ ΠlιPJ.JIETAΣ}JL',TA ΦfJΉΤΛ Φ I.J.) 'ΜJ..ΚΛ ΦΕΛΛΟΣ ΦΡΥΚΤΙΚΑ ΙVΗΧΛ.ΝΗΜΛΤΛ ΚΛΦΕ ΦΩΣΦΟΡΟΣ XiiPTI.Λ ΔΙJ~ΦΟΡ. 4 7.χΡΗΣΤJ. 5 6 ΧJ-ιΡΊΗΣ Ε.ΠΕΝΔΥΣΕΩΣ 5 7 " Δ ΙΛΚΟΣ~.ΗΣΕΩΣ 4 6 " ΣΥΣΚΕΥ.ΣΙlιΣ ΊΎΠΟΓΡ J,Φ ΙΚΟΣ ΥΓΕΙΛΣ Xi.PTOK ΙΒΩΤΙΛ 5 XOPTJ, ΞΗΡΛ ΧΟΡΊΌΗ 0 0 ΧΡ ΙΣΊΌΥΓΕΝΝΙ.h.ΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡ Λ ΧΡΩιιΙi.ΤΛ 6 6 ΨΛΟ,'.Ι ΨΥΓΕΙΛ 4 4

38 ΣΤΟ!ΧΕ!ΟΝ " ΙΔ ΠΥΡΚJιJ...Ι ΕΤΟΥΣ 9 6 Κ.ΛΤ' Ε ΙΔΟΣ ΑΝΑΦ.ΛΕΓΕΝΊΌΣ ΚJ.ΤJ.,ΣΤΗΜΛΤΟΣ, Ο ΙΚΙΛΣ Κ.Λ.Π. J;ΕΡΟΣΚΛΦΗ!ι:\ΛΑΝΊΌ~Δ Ι -.. ljieypolvt!λo Ι - ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥ'ΛΟ Ι j,.λqn ΙΣΤ ΙΚΛ ΣΥΓΥ~ΟΤΙΙι~:ιτ Λ ΛΛΩΝΙΣΤΙΚΛΙ Λ.ΙνΊJιΞΟΣΤJιΣ..Ι.Λ JJΙΟΘΗΚΛΙ,, " Ιt " "!! ' " ",, tl EHXANJ-.I JJΙΟΙΚΙΛΚΩΝ ΕΙΔΩΝ J'JIOPP Ι ΜΜΑ.ΤΩΝ ΛΧΡΗΣΊΏΝ ΥΛΙΚΩΝ ΒΜ.'ΙΒΛΚΟΣ Β ΙΒΛ ΙΟΙΙΩΛΕ ΙΩΝ ΓΕΤ\!ΙΚΟΥ Ε:ί\.ιΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ Ε ΙΔQΝ ΓΕΩΡΓΌΚΊΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΟΝΙΏΝ ΔΙJ.ΦΟΡΟΙ ΕΙΔΩΝ ΚΙΝΗΗΛ.ΤΟΘΕJ.ΤΡΟΥ ' ΝΟΜΗΣ Ο ΙΚΙJ.ΚΩΝ ΠiJ'ΠΟΠΩΛΕ ΙΟΥ ΕΛ.ΑΙΟΠΥΡΗΝΟΣ ΕΛΛΙΟΥ ΕΎΦΛΕΚΤΩΝ ΥΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔQΝ KiJINΩN Κ;.ΥΣ Ι Ι",ΩΝ Κ.ΛΥΣΟ'ΞΧ ΛΩΝ ΛΙΠΩΝ ΝΙΠJΙ!.ΤΩΝ 'Ξ:f ΛΕ ΙJ!Σ Υ ΛΩΝ Ο ΙΚΟ ΔΟ ΜΙ ΚΩΝ ΕΡΓ i.j\.e ΙΩΝ ΛΘΗΝΑΙ - ΙJΕΙΡΑΙΕΥΣ ΕΠΛΡΧ.ΠΟΛΕΙΣ. / ΣΎΝΟΛΟΝ

39 - - ΙΔ J.i.ΘHNJ:..I - ΠΕΙΡΛΙΕΎΣ ΕΠJ.ΡΧ. ΠΟΛΕ ΙΣ ΣΥΝΟΛΟ.\f --~ ΑΠΟΘΗΚΑΙ Ο ΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΊΩΝ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΤΛΜΕΙΟΥ..ΎΝΤΑΞΕΩΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΊΡΟΦΙΏΝ Υ Λ ΙΚΩΝ Ο ΙΚΟ ΔΟ -ΩΝ ΥΠΟΔΗΜ!.ΤΟΠΟ ΙJιΣ ΥΦJ\ΣΜΑΤΩΝ Φ.ΑΡΜΑΚΩΝ 4 ΧiιΡΤΟΥ ΧΡΩ ΜΑ.ΤΩΝ ΨΙΛΙΚΩΝ ΑΡΊΌΠΟΙΕΙΑ 5 ΑΤΕΛΙΕ ΡΑΠΤΙΚΡ~Σ ΛΥΊΌΚΙΝΗΤΛ J...YTOK INHTAlVIAΞAI BJ.vEIΛ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΛ Β ΙΒΛΙΟΧ.ΛΡΤΟΓ.ιΩΛΕ Ιlι ΒΙΟΤΕΧΙΠΑΙ ΕΛJ\ΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΟΥΚΛΝ ΙΖιΤΕF ΉΟΥΣΤΛΣΙJ. ΓΕΦΥΡΛ.Ι ΞΥΛΓΝJι.Ι ΓΡΑΦΕΙΛ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 4 ΓΎΜΝ.ΑΣΙJ,. ΔiiΣΗ 0 0 ΔΗΝDΤΙΚΛ ΣΧΟΛΕΙ.ϊ. ΚΛΠ. ΔΙΚΥΚΛΛ - ΤΡΙΚ'fΚΛ;. ΕΝ ΓΕΝΕΙ 0 6 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 4 4 ΕΛΛΙΟΤFΙΒΕΙΛ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΕΛΚΥΣ'ΓΗΡΕΣ 4 4 ΕΜΠΟΡΟΡΡ ΛΨΕ ΙΛ 5 ΕΝ ΥΠΛΙΘΡΩ ΕΠ ΙΝΙΚΕΛΩΊΉΡ Ι!. ΕΠ ΙΠΛΟilΟ ΙΕ Ι Λ ΕΡΓΌΣΊΉΡ ΙΛ ΓΎΨΙΝΩΝ ΔΙiιΚΟΣΜΗΣΕΩΝ 5. /.

40 - - ΙΔ "" ΑΘΗΝΑΙ.. ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ ΕΠΑΡΧ.ΠΟΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟΝ ---~--~~ ι ΕΡΓ.ΑΣΊΉΡΙΑ ΔΙΆΦΟΡΑ 4 9 " ΕΙΙΕΞΕΡΓ.ΑΣΙΑΣ ΟΙΝΟΛΑΣΠΗΣ.. " ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤ.ΑΥΊΌΚ. ΚΑΤΑΣΚ.ΕΚΚΛΗΣ.ΕΙΔQΝ " ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΊΏΝ ΖΜΑΡΟΠΛ.ΑΣΤΙΚΗΣ " ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔQΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔQΝ ΚΑΘΕΚΛΟΠΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΎΗΣ ΙΎΝΑΙΚ.ΕΣΩΡΡΟΎΧΩΝ f ΕΤΟ ΠΙΏΝ ΕΝΔΥΜΑ.ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑ.ΤΩΝ 4 " ΚΛΙΝΩΝ fl ΙDΔΙΣΤΡΙΚΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 5 " Π.ΜΙΕΠ ΙΣΤΗΙνΙΙ ΑΚΑ ΠΟΤΟΠΟ Ι!-Σ ΣΑΙΙΩΝΟΠΟ ΙΑΣ ΣΙΔ..ΥΡΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Υ ΔΡ ΑΥ Λ ΙΚ:.'Ν ΕΙ ΔQΝ " ΥΦΑJΙJΣΕΩΣ ΦΥΛΛΟΥ ΚΡΟΥΣΤ.ΑΣ ΨΩΊΈΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡ.ΑWΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟ i\σ ΨΥΓΕΙΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑ.ΣΤΙΚΗΣ ΑΕΡ ΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ.ΑΙΙΟΣΤΕ ΙΡΩΣΕr.Σ ΟΣΠΡ!ΩΝ JJΙΟφΛΟΙΩΣΕΩΣ ΟΡΥΖΗΣ J.J::ΒΕΣΤΟΠΟ Ι Τ i.jσ J;ΣΦΛΛΓΟΠΟ.i\Σ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙ/-~Σ ΕΛ.ΛΣΤΙΚΩΝ. /.

41 - 4 - " ΙΔ tτ ΑΕΗΝΑΙ - ΙΙΕ IPAIEYZ""~Jill.APX.ΠΟΛΕ ΙΣ--- - ""ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΡΙΌΣΤ.ΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙ.ΑΣ Β.Α!6.ΑΚΟΣ 5 " ΕΠΕΞΕΡΓ.ΒΑΜΒ.&ΒΛΊΊΏΝ " ΚΑΠΝΩΝ " " ΧΑΛΚΟΥ & ΜΟΥΜΙΝΙΟΥ " ΕΠΙΣΚΕΎΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΊΩΝ " ΕΡΙΟΥΡΓΙ.hΣ 4 5 " ΖΑΧΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 4 ΚJ..Θ ΙΣΜΑΊΩΝ " ΚΑΛΊΣΟΠΟΙΛΣ tt ΚlιΤΑΣΚΕΎΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑ.ΊΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ 4 7 ΗΛΕΚΊΡΙΚΩΝ ΕΙΔQΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΛ!.ΣΤΙΚΩΝ Ε ΙΔQΝ ΤiillΕΊΣΛΡΙΩΝ " ΨΥΓΕΙΩΝ ΙΤ ΚΕΡΑΝDΠΟ Ilf,Σ ΚJΔ ΠΛΙΝΟΟΠΟ IlliΣ 6 ΚΙΒΩΤΟΠΟ l 'fj,σ Ki.I ΚΎΤΙΟΠΟ I'TiiΣ 5 ΚΛΩΣΤΟ'ΥΦ ΛΝ'ΤΟΎΡΓ Ι JiΣ ΛΕϊΚΟΣ Ι ΔΗΡΟΎΡΓ ΙJ'!Σ J\ιΕΤJΊΛΛΟΎΡΓ!i.Σ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΙiiΣ ΝΗΜΛΤΟΥΡΓΙΚlι ΞΎΛΟΥΡΓΙΚΛ 6 nj,p ij'ωγησ ΗΛΕΚΊΡ.ΡΕΥΜΑ.ΤΟΣ ΠJ.ΡΚΕΤΟΠΟ Ι J,Σ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΠΥΡΗΝΕΛΛΙΟΥΡΓΙi.Σ ΡΗΤΙΝΟΠΟ Ι '.Σ ΣiJΙΩΝΟΠΟ Ι 'f.j'σ " ΣΠΟΡΕΛΛΙΟΥΡΓΙJΊΣ ΣΩι\ΗΝΟΥΡΓΙ:.Σ " Υ ΔΡΟΓΟ ΝΩΣΕΩΣ ΥΕΛΟΥΡΓ Ι i.σ " ΥΠΟΔΗΜΛΤΟΠΟ IlJ',Σ 4. /.

42 - 5 - " ΙΔ...,_..._ ΑΘΗΝΑΙ - ΙJΕΙΡΑΙΕΥΣ -.ΕΙΙΑΡΧ.ΠΟΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟΝ ~., -- ΕΡrΌΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΚΑΜΙΣΩΝ_6! ΠΙΛΟΠΟ.ΑΣ " ΥΦΑΝΊΌΥΡΓΙΚΑ 4 7 Φ ΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ Ε ΙΔQΝ ΦΕΜΟΠΟ Ι'.CΑΣ ΧΑΡΟΥΠΙΩΝ " ΧΑΛΥΒΔDΦΥΑΔΩΝ-..&-ΛΕΥΚΟΣ.ΙΔΗΡΟΥ. " Χ.ΑΡΤΟΠΟΙ!ΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟ!ΟΝΙΏΝ X?ΩMA'ffiN 5 5 ΕΣΤΙΑΤΟF'ΙΑ 4 6 ΕΦ.ΑΙΙΛΩΜΑΊΌΠΟ ΙΕ ΙΑ 5 ΖΑΚ..ΑΡΟΠΜ.ΣΤΕ ΙΑ 0 ΖΥΘΕΣΤΙΑΊΌΡ ΙΑ ΖΥΟΟΠΩΛΕΙΛ ΗΛΕΚΊΡΟΤΕΧΝΟΥΡΓΕ ΙΑ ΘΕΡ ΙΖΟ.ΜΩΝ.ΙΣ.Τ.ΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟJ.Ή.Μ.ΑΤ.Α ΙΑΊΡΕΙΛ KAΘ.AFIΣlliPIA 5 ΚΑΜΙΝΟΙ 6 6 ΚΑΡΡΟΠΟ ΙΕ Ιlι ΚΑΤ.ΑΣΊΉΜΑ.ΤΑ.ΑΝΤλλ.Λli.ΚΤΙΚΩΝ ΑΥΊΌΚΙΝεΊΏΝ '' ΑΠΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΡΟ!ΟΝΊΏΝ ".ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚ,~Ν ΕΙΔΩΝ " ΑΣΤΊΝω~πκΑ " ΓΡΑΦΟ J\ΉΧΑΝΩΝ " ΓΎΨΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΔΕΡΜΑ.ΤΙΝΩΝ & ΙΙΜΣΤ.Ε ΙΔΩΝ " ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΠΡΟ!ΟΝΙΏΝ " ΕΙΔΩΝ ΑΥΊΌΚΙΝΗΤΩΝ " " ΥΓΙΕΙΝΗΣ,, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ " " ΥΠΟLJΙί'Μ.ΊΏΝ " EMJOPIKA 5 " ΕΡΙΟΝΗΜΑΤΩΝ!Ι ΕΤΟΕ,'ΩΝ ΕΝ~ΥΜιϊΙΏΝ. /.

43 - 6 - ΙΔ " ΑΕΉΝΑΙ - ΙΙΕΙΡΑΙΕΥΣ ΕΠ.ΑΡΧ.ΠΟΛΕΙΣ ΣΎΝΟΛΟΝ ----~ ΚΑΤΛΣΊΉΜΑΤΑ ΗΑΕΚΊΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕUΩΝ 6 7 ΜΕΤΑΛΑΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔQΝ " ΝΕΩΤΕΡΙΣνΩΝ 5 7 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΟΠΤΙΚΩΝ Ε ΙΔΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΩΝ ΊΡΑΙΙΕΖΙΚΑ ΤΡΟΦ!]ι$Ν ΥΜΙΚΩΝ ΥΦ.ΑΣtιΙΑΤΩΝ 4 6 'WΛΙΚΩΝ 4 6 ΚΑΦΕΚΟΠ'ΤΕ ΙΑ 4 6 Κ.ΑΦΕ~ΈΙΑ ΚΗΡΟΠΟΙΕΙΑ 4 4 ΚΗΡΟΠΩΛΕ Ι.Α ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ 5 6 ΚΛΙΝΙΚΑΙ 6 6 ΚΟΜΜΩ'Π:ΙΡΙΑ ΚΟΥΡΕΙΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ 5 ΛΑΤΟ~ΔΕΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΠΙΣΣΗΣ 4 5 ΛΕΣΧΑΙ ΛΟΥΤΡΑ ΜΛΓΕΙΡΕΙΑ ΜΙΧi.-'ΝΙ-ΙΜΑΤΛ 6 ΜΗΧΛΝΟΥΡΓΕ ΙΑ 6 9 MΠJJ> 4 4 ΝΛ.ΟΙ 7 NΛYilliΓE ΙΑ ΝΕΚ.'ΡΟΤ.:.ΦΕ ΙΛ 4 ΝΗΙΊ Ι ΛΓΩΓΕ ΙΛ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ.Λ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ.h 6 7. /.

44 - 7 - ιι ΙΔ "...,._.,. ΑΘΗΝΑΙ. ΓΙΕ ΙΡ ΑΙΕΥΣ Ell.APX.ΠΟfι.Ε ΙΣ ΣΎΝΟΛΟΝ Ο ΙΚΙ.ΑΙ Ο ΙΚΟΔΟΙνL:..Ι ΗΜΙΤΕΛΕΙΣ 6 Ο ΙΝΟ Ν.'-JΈ ΙΡΕ ΙΛ ΟΡΦJ..ΝΟΊΡΟΦΕ ΙΛ ΟΥΖΕΡ Ι - ΜΊΛΡ ΟΧΗΜΑΤΛ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘ~JDΙ ΠΑΝΔΟΧΕΙJ.~. ΠlιΝΊΌΠΩΛΕ ΙΛ 4 4 ΠΕΙJΙΠΤΕΡΛ. 5 ΠΛΟ ΙΛ ΕΝ ΓΕΝΕ Ι ΠΛΥΝΊΗΡΙΑ 4 ΠΡ ΛΤΗΡ ΙΛ ΒΕΝΖ ΙΝΗΣ ΡΑC>ΕΙΛ 7 5 ΣΙΔΗΡΟΎΡΓΕΙΛ 5 5 ΣΤ!ι-!ΛΟ Ι 9 ΣΤΕΓΝΟΚJ.ΘΑΡΙΣΊΉΡΙΛ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΊΌΚΙΝΗΤΩΝ 0 ΔliιΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΎΗΣ Μ.ΛΞΩΜΛΤΩΝ ΠΟΔΗ.ΛhΤΩΝ Μ)ΊΌΣΥΚΛΕΠΩΝ ΤΛ.ΒΕΡΝΛΙ 'ΓΥΠΟΓΡ lij>e ΙΛ 4 6 ΊΥΡΟilΩΛΕΙΛ Υ.ΛΟΙΤ.ΩΛΕ ΙΛ ΥΠΟΔΗΜΛΊΌΠΟ ΙΕ ΙΛ 4 ΥΠΟΔΗΙvΙl~ΊΌΠΩΛΕ ΙΛ ΥΠΟΣΤ AΘrD Ι ΗΛΕΚΤΡ ΠαΣ ΕΝΕΡΓΕ ΙΛΣ ΥΠUΥΡΓΕΙΛ ΥΦΑΝΊD?ΙΛ ΨΑΝθΠΟΙΕΙΑ ΦΛΡΜΑΚΕΗ. ΦΕΡΕΊΡΟΠΟ ΙΕ Η. / ο

45 - - " ΙΔ " ΦΥΛΜ.ΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΉΣ YilliPEΣIAΣ ΦΩ'ΓΟΓΡΝ:DΕΙΑ ΧΡΩΙν.'ΓΟΙ'ΛΕ ΙΑ ΧΥΊΉΡΙΑ ΟΡΝΙΟΟΊΡΟΦΕΙΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΛ ΓΎΜΝJi.ΣΊΉΡ Η. ΕΡΙΌΣΤJiΣΙΛ ΒJ\ΡΕΛΟΠΟ Ι!ΛΣ ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΛΙΕΥΣ..ΕΠΛΡΧ.ΠΟΛΕΙΣ ~ ΣΥΝΟΛΟΝ ---~ 7 6 6

46 ΣΊΌΙΧΕΙΟΝ " ΙΕ " Π.ΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙ ΤΩΝ 5 ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΥΡΚΑΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 96 ΣΥΝΤ_ΑΧΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΊΗΣ ΠΥΡ.ΥΙJΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΊΌΚΥΟ ΑΙ ΠΕΝΤΕ ΚΥΡΙΩΊΈΡΑΙ.ΙΤΙΑΙ ΚΑΙ ΊΌ ΣΥΝΟΛΟΝ ΤΩΝ ΕΞ ΑΎΤΩΝ ΠΥΡΚΑΩΝ ~ Π Ο Λ Ι Σ ~ ΜΙΟΥΕΝΟΣ ΑΡΕΣΉλεκτpιόμ.ός Σιγαρέττα Πυρε'ία Θερμάdτβαt ~byειρικαί ( 460) ( 74) (67) Πετρελ.() όυόκευαί(7) Συόκευαf Καπνοδόχο~ Μηχαvαί & Ήλεκτpιόμός Παιδιά πσί- ΒΙΕΝΝΗ Θερμ. (4'6) (99} Όχήματα(6) (60) ζοντα (6) ~ ΒΡΥΞΕΛΛΑΙ "Αγνωότα (60) Βραχυκυ?<λώ- Σtyαρέττα ματα (0) () Θεp.μάότpαι Πετρελ. ( 5) Μαyε ιρ ~κά όκεύη ( ) MJNTPEM Σιγαρέττα ( 540) Βραχυκυκλώ- Πυρεία ματα (6) (9) Μαyε tρ,! ~πη Κλ ίpα νο t Πε & ελαια() τρελαίου(69) ΠΡΑΓΑ Σιyαρέττα (7) θερμάdτp.αι (49) Κηρία (4) Ήλεκ φικαί Καπνοδόχοι όυdκευαί(40) () ΚΟΠΕΝΧΑ.ΤΙ Ήλεκτρ ιόμός 'οχήματα (5) (99) Σιγαρέττα (75) ~-----~ 'Αμέλεια Θέρμαvό ις Ήλεκτρ t.όμός Σπι νθfiρες Κc;λι~δ:.α ΑΜΒΟΥΡΓΟ (6) (6) ( 47) () () NDNAXON 'Αμέλεια (67) ~ιαyε ιρ. όuόκ. Καυότfϊρες Πεαεριο~ ',,) t54 τρελαιου '() 7.Αύτανάφλεξ ις ( 0) Καπνο<:>όχο ι (9) ΠΟΛΕΙΣ Σιyαρέττα Μαyε tp. όυuκ. Πυρα ί Θspμάc' φαι Θερμάdτpαι ΊΉΣ ΕΛΛ.ΑΔΟΣ (97) πετpελ.(95) (0) aνθρακ.(45) πετρελ.(5) ι -- -~ _ Ήλεκτpιόμός Σιyαρέττα Διάφορα "Υπε ρθέ p ~ια 'J. Κλίβανο t i θε ρ BONJB.AH (6) (5) (9) &.Σπ ι νθfip.( 47) μάότpαt (4) ΠΟΥΣΣΑΝ Μαγειρεία () Σιγαρέττα (5) Ήλεκτρ ιόμός (5) Κηρία (4) Ύyρά καύό ιμα ( 4) ΜΑΝΙΛΑ Ίiλεκτρ ιόμός Σιγαρέττα () (07) Θερμάότpαι Πετρελ. (7) Σπ ι νθfiοες ( 4 )- Τζ,ά~-<ια καί κηρία (45) Ήλεκτpιόμός Παιδία παί- (9) ζοντα (6) ~ ~ ΓΙΟΧΑΝΝΈΣ Παιδιά παί- Έμποηc:Sμός Σιyαρέττα ':ιη. εκτρ tόμός Καπvοοόχοι ΜΠΟΥΡΓΚ ζοντα (49) (l4) ( 0) (4) (7) ΣΊΌΚΧΟΛΝΗ Ήλεχτρ ιόμός Φλόγες (9) (94) Ύπερθέρμαν όις (9) Σιyαρέτ-:α (55) Καπνοδόχοι ( 4) Καπνοδόχοι (74) 'Αυ.έλε ια () Σιγαρέττα (9), ' θ, ~Εαγε ιρ tκαι Ακα ορ ιdτα dυdκευαί() αϊτ~α (54) ΆΓΚΥΡΑ ,,...,

47 - - " ΙΕ " ΑΙ ΠΕΝΊΈ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑΙ ΛΙΤΙΑΙ ΚΑΙ ΊΌ ΣΥΝΟΛ)Ν ΊΩΝ ΕΞ ΑΥΤΏΝ ΠΥΡΚΑΩΝ Π Ο Λ Ι Σ ΓΛ.ΑΣΚΩΒΗ ΣπινθfίρεG (.66) Παιδία πα{- Σιγαρέττα ζοντα (96) \57) Ήλεκτρ ιόμόg Μαyε ιρ ιχόν (9) λίποg () ~ Παιδία παί- Σιγαρέττα 'Απορρίμματα ΉλεχτριόμόG Θερμάότραι ΛΟΝΔΙΝΟΝ ζοντα(.54) (.407) (97) (69) Πετρ.(645) ΜΑΝΙΣΕΣΊΈΡ Παιδ{α πα{~ Σιγαρέττα ~οντα (77) (00) 'Απορρίμματα ( 50) 'Εότίαι (7) Καπνοδόχοι (66) w NlliTPOYT ΧΟΧΟΝΟΛΟΥΛΟΥ Σιγαρέττα (.560) Σ~γαρέττα (9) Παιδ{α παί- Πυρα{ ζοντα(.06) (564) 'ΕμπρηόμόG (4) Ήλεχτρ ιcφός (65) π,, - '., αιδια παι- Καυόtς Απορ- Βραχυχυχλ. Ηλεκτριόμος ζοντα (5) μιμ. (07) είς όχ.(77) (7) ΛΟΣ-ΑΝΤΖΕJ\ΕΣ Σtγαρέττα (4.999) Πυρεία~Λνα- Άκαθόριότα θεpμα{ έξα- Ήλεκτριόμός πτηρ.(.09) (.96) τμήό.(.6) (.9) ΜΙΛΓΟΥΩΚΗ Πυρκαϊ α { όχη-χόρτα-δάόη ".hγνwότα μάτwν (650) Άπορ.(46) (90 Σιyσ.ρέττα κλπ. () Παιδία παίζοντα (6) ΣΗΠΛ Πυρεία-Κάπνtόμα(496) Έμπρηόμός Λέβητες (4) (4) Ήλεκτρ ιόμός Καπνοδόχοι (0) (6) ΟΥ!;Σ'.. ΙΓΚΊΩΝ Χόρτα (.957) κλπ. 'Οχήματα (.95) Σιγαρέττα (.4) Παtδία παίζοντα( 40) Ήλεκτρ ιό μός (0) ΊΌΚΥΟ Σιγαρέττα (.5) Πυρεία (.074) Πυραί (497) Καυdτfϊρες Πετp. ( 46) Καπνοδόχο t ()

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 3, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 4, Παρασκευή Αθήνα 10, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 11, Παρασκευή Αθήνα 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 18, Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑ Α) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.7,1 Δράση στο c π ίπεοοτοιιτο ίχου.. 2.6 Τοίχοι υπό θλίψη ~αl διαιμηση... 104

Περιεχόμενα. 1.7,1 Δράση στο c π ίπεοοτοιιτο ίχου.. 2.6 Τοίχοι υπό θλίψη ~αl διαιμηση... 104 Περιεχόμενα Πρόλογος ο Κεφάλαιο 1 Είδη τοιχοσωμάτων ιι;cιι τοιχοποιιών Eίδl1 τοιχοποιιών.. 12 Το ι χοποιίες από φυσικούς λίθοο.;ς 1.3 Τοιχοποιίες από τεχνητό τοιχσσώματα...................... 19 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

'. ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ,ΚΡΑΤ1ΑΣ 'Η" ά.7jυ..εττ,~~ άπο Τι(j'~ς π.f'ο i,τ.~lμli ;'ο-~,; των 'Δ~~\u~s.t~'i'σrε!~}ν ~ Γ.ρl:χ:φεί.ων. σχο.

'. ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ,ΚΡΑΤ1ΑΣ 'Η ά.7jυ..εττ,~~ άπο Τι(j'~ς π.f'ο i,τ.~lμli ;'ο-~,; των 'Δ~~\u~s.t~'i'σrε!~}ν ~ Γ.ρl:χ:φεί.ων. σχο. 1227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ,Σ ΤΗΣΚΥΟΕΡΝΗΣΕΟΣ '. ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ,ΚΡΑΤ1ΑΣ ΑθΗΝΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1982 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ APIQi\10J; 144 ΦΥιιΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1304 Για 11)1' επιστημονικi) - 7ιαιδαγωγι.ΚI] κα{)οδήγηση και 1'1]

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑ Α) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

Κοιν.: Βρείτε συνημμένα την ΝΕΑ αίτηση ασφάλισης κατοικίας της κας ΦΑΚΙΝΟΥ και του κου ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.

Κοιν.: Βρείτε συνημμένα την ΝΕΑ αίτηση ασφάλισης κατοικίας της κας ΦΑΚΙΝΟΥ και του κου ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. Τηλ.: 700 700 27 97 (24h call center), Fax: 700 700 96 20, Κιν.: 694 442 31 80, E-mail: sgeorgiadis@sicurogroup.gr www.sicurogroup.gr FAX Προς: Κα. Χρηστοφιλοπούλου Κων. Από: ΣΠΥΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Φαξ: 2104134794

Διαβάστε περισσότερα

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9 Γ Φ & Γ Γ / α, 04-12 - 2015..: / /5776 α. / :. α 19 Φ.. φ 114 73 α. α,. α,. φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 e-mail: ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr ΔΧα α α υ Ε Γ Φ & Έ α

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 (Σχολές Πόλεις ΑΕΙ/ΤΕΙ Βάσεις 2016)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 (Σχολές Πόλεις ΑΕΙ/ΤΕΙ Βάσεις 2016) 1 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 (Σχολές Πόλεις ΑΕΙ/ΤΕΙ Βάσεις 2016) 5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Το Ακτοπλοϊκό Ζήτημα και τα θέματα μιας αειφόρου ανάπτυξης των νησιών μας. Το Λιμάνι της Κύμης. 3/9/2014 Κώστας Χαϊνάς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Ακτοπλοϊκό Ζήτημα και τα θέματα μιας αειφόρου ανάπτυξης των νησιών μας. Το Λιμάνι της Κύμης. 3/9/2014 Κώστας Χαϊνάς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Το Ακτοπλοϊκό Ζήτημα και τα θέματα μιας αειφόρου ανάπτυξης των νησιών μας. Το Λιμάνι της Κύμης 1 Ένα σύντομο ιστορικό Ελλάδα : 1ηχώρα στην Ευρώπη στην επιβατηγό ακτοπλοία - στις υψηλότερες θέσεις παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΟΥΛΑ Κ. ΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΑΟΠΑ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ Κ. ΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΑΟΠΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Κ. ΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΑΟΠΑ ΚΑΒΑΛΑ 1992 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Π τ υ χ ι α κ ή Ε ρ γ α σ ί α τ η ς Σ π ο υ δ ά ο τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 22-05 -2014 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:719/31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : Έγκριση µεταφοράς κονδυλίων µεταξύ κωδικών του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 / 10 / 2010 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Γραφείο: Διοικητή Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Μεταβολή Μεταβολή Μερίδιο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 04/12 11/12 2012 Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ (Η σειρά των φορέων και υπηρεσιών είναι αλφαβητική. Ο κατάλογος παραµένει ανοχιτός για συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 5/10/2011 ΕΥΒΟΙΑΣ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 18:00

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

π ƒπ ÃOª ø ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25-85 ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 89-212 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

π ƒπ ÃOª ø ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25-85 ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 89-212 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ π ƒπ ÃOª ø ΠΡΟΛΟΓΟΣ............................................. 17 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25-85 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ......... 25 Α. Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ......................

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο Α - ΓΑ 2ο ΓΕ - ΖΑΡΖ 3ο ΖΑΡΚ - ΚΑΡΑΓ 4ο ΚΑΡΑΔ - ΚΟΜ 5ο ΚΟΝ - ΛΑΚ 6ο ΛΑΜ - ΜΟΥΝ 7ο ΜΟΥΡ - ΝΙ 8ο ΝΟ - ΠΑΠΑΝ 9ο ΠΑΠΑΠ - Ρ 10ο Σ - ΣΤΟ 11ο ΣΤΡ - ΤΣΙΛ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Αρ.Ε.Τ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ 1ο Α - ΒΛ 2ο ΒΝ - ΔΗ 3ο ΔΙ - ΚΑΛΙ 4ο ΚΑΛΛ - ΚΑΤΣΑ 5ο ΚΑΤΣΙ - ΚΟΥΣ 6ο ΚΟΥΤ - ΜΑΚΡΗ 7ο ΜΑΚΡΟ - ΜΠΑΜ 8ο ΜΠΑΝ - Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Μυτιλήνη ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 7713 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα ΕΜΠ 15951. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Αθήνα ΕΚΠΑ 15794

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Μυτιλήνη ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 7713 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα ΕΜΠ 15951. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Αθήνα ΕΚΠΑ 15794 2 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήµες 2 Τµήµατα που έχουν τον αριθµό άλλου Επ. Πεδίου µπροστά από τον τίτλο τους (2 ο, 5 ο ), δηλώνονται και µέσω του άλλου Πεδίου. Τα ειδικά µαθήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

3.3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

3.3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 3.3. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ Η περιγραφή του εισαγωγικού και εξαγωγικού profile της Κεντρικής Μακεδονίας δίνει ιδιαίτερα χρήσιµες πληροφορίες όταν τοποθετηθεί συγκριτικά µε την Αττική και το σύνολο των εισαγωγών-εξαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΒΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΙΔΡ. ΠΟΛΗ Ε.Μ. E.M.* 867 Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Θεσσαλονίκη ΠΕ 18326 18983-657 7 7 10-3 355 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Πειραιάς 1ΓΛ (*) 17987 18090-103 130 130 135-5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Μαΐου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Μάρτιος 2016 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E.

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. - 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. ΕΙΔΟΣ ΜΜΕ 2007* 2008* 2007-2008* ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 1.500 2.000 3.500 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 800 900 1.700 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 1300 1.500 2.800 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ/ΔΙΕΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : Ιανουάριος 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : Ιανουάριος 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 12 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής μειώθηκε κατά 2,5%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 29 Ιουλίου 2009 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Η Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 44.696.639.659,03 40.990.667.740,13 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Νοέµβριος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2005=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Οκτωβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία αυξήθηκε κατά 17,1% τον Αύγουστο 2010, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2009. ΔΕΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα