Λογοηεσνία για Παιδιά Ι

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λογοηεσνία για Παιδιά Ι"

Transcript

1 Λογοηεσνία για Παιδιά Ι Δνόηηηα 2: Παξακχζη Γεκήηξεο Πνιίηεο Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία (ΣΔΔΑΠΖ)

2 1. θνπνί ελφηεηαο Πεξηερφκελα ελφηεηαο Δηζαγσγηθά-ελλνηνινγηθά Σκοποί ενόηηηαρ Καηαλφεζε ησλ βαζηθψλ εηδψλ ησλ Λατθψλ Αθεγήζεσλ-Γηάθξηζε/Αμηνπνίεζε ησλ ηδηαίηεξσλ πξνζδηνξηζηηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ. Καιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο δηάζεζεο ησλ θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ απέλαληη ζηα είδε ησλ Λατθψλ Αθεγήζεσλ. Δκπινπηηζκφο ησλ κεζφδσλ θαη ησλ ηερληθψλ δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ Λατθψλ Αθεγήζεσλ, θαη ηδηαίηεξα ηνπ Παξακπζηνχ, ζην Νεπηαγσγείν-Αλαδήηεζε απνηειεζκαηηθφηεξσλ ηξφπσλ πξνζθνξάο ηνπο ζηα λήπηα. 2. Πεπιεσόμενα ενόηηηαρ Λατθέο αθεγήζεηο-δίδε-γηαθξίζεηο-οξηζκνί (Παξακχζη-Μχζνο, Παξαδφζεηο-Θξχινη, Δπηξάπειεο δηεγήζεηο-αζηεηνινγήκαηα) Παξακχζη (Λατθφ-Έληερλν), Γνκή ηνπ Παξακπζηνχ, ηνηρεία -Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Παξακπζηνχ, Ο δηαρξνληθφο ξφινο ηνπ Παξακπζηνχ, Γηαθνξέο Μχζνπ-Παξακπζηνχ, Καηεγνξην-πνίεζε ησλ παξακπζηψλ σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο-δπηκέξνπο θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξακπζηψλ σο πξνο ηνλ ηξφπν πινθήο ηνπο, Θεσξίεο Γέλεζεο-Γηάδνζεο ησλ Παξακπζηψλ (παξακπζηθψλ κνηίβσλ), Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Παξαδνζηαθψλ Νενειιεληθψλ Παξακπζηψλ Μχζνη (Καηεγνξηνπνίεζε ησλ κχζσλ σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, Παξνηκηφκπζνη, Παξακπζηθέο-Μηθξέο Ηζηνξίεο). 3. Διζαγωγικά-εννοιολογικά Σν (ιατθφ) παξακχζη είλαη κηα αθήγεζε θαληαζηηθή πνπ θηλείηαη ζηνλ θφζκν ηνπ ππεξθπζηθνχ θαη ηνπ καγηθνχ θαη έρεη γηα θχξην ζθνπφ ηνπ ηελ ηέξςε ησλ αθξναηψλ. Γηα ην Γ.Λνπθάην: Παξακχζη είλαη ε ιατθή δηήγεζε πνπ κνηάδεη κε κεγάιν πεξηπεηεηαθφ κχζν ή έρεη ζπληεζεί απφ πεξηζζφηεξνπο ππξήλεο (κνηίβα) αλζξσπν-κεηαθπζηθψλ κχζσλ, νη νπνίνη είλαη γλσζηνί ζε πεξηζζφηεξνπο ιανχο. Παξακχζη: Μηα απφ ηηο ηξεηο θχξηεο κνξθέο πνπ παίξλνπλ ζπλήζσο νη «ιατθέο αθεγήζεηο» (conte populaires, folk-tales) (Contes de fées ή Fairy tales-> γηα λα δεισζεί ην καγηθφ, ην ππεξβαηηθφ ειίδα 2

3 ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ παξακπζηνχ) (παξακχζηα/μχζνη, Παξαδφζεηο-ζξχινη, Δπηξάπειεο δηεγήζεηο ή αζηεηνινγήκαηα). Παξακχζη->παξά (=πιεζίνλ, θνληά ή πξνέιεπζε, παξαγσγή) + κχζηνλ (ππνθ. ηεο ι. κχζνο=ιφγνο, ιφγηα). Ζ ιέμε παξακχζη κε ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ αιιάδεη ζεκαζίεο: απφ ιφγνο πξνηξεπηηθφο, παξαηλεηηθφο ζηνλ Πιάησλα γίλεηαη θαηεπλαζηηθφο ζην νθνθιή θαη παξεγνξεηηθφο ζην Θνπθπδίδε. Αξγφηεξα, κέζα ζηελ έλλνηα ηεο «παξακπζίαο» (παξεγνξηάο) εληάζζνληαη φιεο εθείλεο νη θαληαζηηθέο δηεγήζεηο πνπ έρνπλ σο βαζηθφ ζθνπφ ηνπο ηελ ςπραγσγία ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ απφζπαζή ηνπ απφ ηηο έγλνηεο ηεο δσήο. Σηοισεία ηος Παπαμςθιού o παξακπζάδεο, αθεγεηέο (ανηδνί, ζχγρξνλνη ινγνηέρλεο), o θνηλφ (αθξναηέο), o πεξηερφκελν (πξντφλ επαηζζεζίαο ηεο ιατθήο ςπρήο). Ζ ηέρλε ηεο ζχλζεζεο ή ηεο αθήγεζεο ηνπ παξακπζηνχ αλήθεη ζε εηδηθνχο ηερλίηεο, ηνπο παξακπζάδεο (ανηδνί πνπ έςαιιαλ ηα έπε, ζχγρξνλνη ινγνηέρλεο πνπ γξάθνπλ κπζηζηνξήκαηα). Σν θνηλφ ζην νπνίν απεπζπλφηαλ ν αθεγεηήο ησλ παξακπζηψλ δελ ήηαλ πάληα ην ίδην, απφ παηδηά κέρξη ελειίθνπο, κέζα ζην ζπίηη θνληά ζηε θσηηά ή έμσ απφ ην ζπίηη, ζην θεθαιφζθαιν, ζηελ απιή, ζηε γεηηνληά. Παξακχζηα ιέγνληαλ αθφκε θαη ζε ρψξνπο δνπιεηάο, φπνπ ε αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο είρε ζηφρν λα θξαηά μάγξππλνπο ηνπο εξγάηεο, γηα λα απνδίδνπλ θαιχηεξα. ηελ πεξίπησζε απηή νη ηζηνξίεο γίλνληαλ καθξχηεξεο, νη πεξηπέηεηεο πην ζχλζεηεο ή ζπλδένληαλ αηηηνθξαηηθά («Παξακχζηα ηεο Υαιηκάο»). Σξνθνδνηεκέλν απφ ηε ιατθή θαληαζία ην παξακχζη νδεγήζεθε ζε ηερληθή πιεξφηεηα θαη εμειίρζεθε ζε έλα ινγνηερληθφ είδνο, δίρσο λα ράζεη ηίπνηα απφ ηελ νκνξθηά θαη ηε γνεηεία ηνπ. Δχξσζην θαη νιφδξνζν θηάλεη κέρξη ηηο κέξεο καο ζαλ πξντφλ επαηζζεζίαο ηεο ιατθήο ςπρήο, γηα λα δψζεη ηε ζέζε ηνπ ζε θαηλνχξγηεο κνξθέο έθθξαζεο (π.ρ. ζηηο παξακπζηθέο ή ζηηο κηθξέο ηζηνξίεο), ηδηαίηεξα γηα ηα παηδηά. ήκεξα δε γξάθνληαη πηα ιατθά παξακχζηα, αθνχ νη αιιαγέο ηεο δσήο έρνπλ δηαθνξνπνηήζεη θαη ηνλ ηξφπν πνπ ηε βιέπνπκε κέζα απφ ηηο αθεγήζεηο. Σν ζεκεξηλφ ελδηαθέξνλ γηα ην παξακχζη, ηδηαίηεξα ζηνπο αθαδεκατθνχο θχθινπο, δηθαηνινγείηαη απφ κηα ηξηπιή δηαπίζησζε: α) ηα δπλακηθά ζηνηρεία πνπ ζπλαληνχληαη ζην παξακχζη ηθαλνπνηνχλ βαζχηεξεο αλάγθεο ηνπ ειίδα 3

4 ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ, β) ε παξακπζη(α)θή αθήγεζε είλαη αλαληηθαηάζηαην κέζν γλσξηκίαο ηνπ παηδηνχ κε ηνλ θφζκν θαη ην βνεζά ζηελ αβίαζηε είζνδφ ηνπ ζε απηφλ, γ) ηα αιιεγνξηθά ή ζπκβνιηθά ζηνηρεία ηνπ παξακπζηνχ δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο θνηλσληθέο δνκέο κέζα ζηηο νπνίεο πιάζηεθαλ. Τύπορ-Μοηίβα «Σχπνο» (types) ηνπ παξακπζηνχ (ή ηεο ιατθήο ηζηνξίαο) είλαη νιφθιεξν ην ζέκα ή ε ππφζεζή ηνπ (ηεο), ηελ νπνία απαξηίδνπλ ζπλήζσο έλα ή πεξηζζφηεξα επεηζφδηα, ηα ιεγφκελα «κνηίβα» (motifs), πνπ έρνπλ δηεζλή ραξαθηήξα θαη είλαη πην επθίλεηα απφ ηνπο ηχπνπο. Με βάζε απηά ηα κνηίβα έρεη θαηαξηηζηεί έλαο δηεζλήο θαηάινγνο ( ), κέζα ζηνλ νπνίν βξίζθεη θαλείο επεηζφδηα πνπ κπνξνχλ λα ζπγθξνηήζνπλ φρη κφλν παξακχζηα αιιά θαη ηξαγνχδηα, ζπλαμάξηα ή άιιεο αθεγήζεηο. Έηζη, πξνζγεηψλεηαη θαλείο ζε κηα πξαγκαηηθφηεηα, θαηά ηελ νπνία αθφκε θαη ην πην αζήκαλην θσκηθφ αλέθδνην ή κηα ηξαγηθή ηνπηθή δηήγεζε δηεθδηθεί ηνπηθφ ραξαθηήξα, ελψ ζηελ νπζία έρεη ηνπιάρηζηνλ εζληθφ ή, αθφκε, θαη παγθφζκην. Γομή ηος Παπαμςθιού Σα παξακχζηα νξγαλψλνληαη νπζηαζηηθά ζε ηξία βαζηθά κέξε: Σύνηομη ειζαγωγή ή πποϊδέαζη («Αξρή ηνπ παξακπζηνχ, θαιεζπέξα ζαο», «Παξακχζη κχζη κχζη, ην θνπθί θαη ην ξεβίζη», θ.ά.). Κςπίωρ διήγηζη (πνπ ζπληίζεηαη απφ δηάθνξα επεηζφδηα, «κνηίβα»). Τέλορ (ηςπικό) («Κη έδεζαλ απηνί θαιά θη εκείο θαιχηεξα», «Δθείλνη ζη αγθάζηα θαη κεηο ζηα βακπάθηα», θ.ά.). Γενικά Χαπακηηπιζηικά ηος Παπαμςθιού 1. Το παπαμύθι είναι μια διήγηζη θανηαζηική και, καηά κανόνα, διαζκεδαζηική. (Όρη αιεζνθάλεηα, απίζηεπηεο ππεξβνιέο, θφζκνο θαληαζηηθφο θαη νλεηξψδεο, θαηάξγεζε θπζηθψλ λφκσλ, αλίζρπξνη ή αλχπαξθηνη νη πεξηνξηζκνί ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, φρη ζπκβηβαζηηθέο κέζεο ιχζεηο, ε καγηθή δχλακε θαη ην ζαχκα έξρνληαη ζαλ «απφ κεραλήο ζεφο». Ζ κφλε ζχκβαζε ηνπ παξακπζηνχ είλαη ε κε νκνινγεκέλε ζπκθσλία αθεγεηήαθξναηψλ φηη απηφο δηεγείηαη φ,ηη ζέιεη, ελψ απηνί δελ ακθηζβεηνχλ ηίπνηα απφ απηά πνπ αθνχλ). 2. Το παπαμύθι δεν αναθέπεηαι ζε οπιζμένο ππόζωπο ούηε ζε ζςγκεκπιμένο ηόπο και σπόνο (ηίιπ. Κπξηαθίδεο: «Κηλείηαη ειεχζεξνλ εηο ηνλ σθεαλφλ ηεο ανξηζηίαο»). [Υξήζε ηνπ αφξηζηνπ άξζξνπ (έλαο, κηα, έλα) κε έλα νπζηαζηηθφ δεισηηθφ θνηλσληθήο ζέζεο (βαζηιηάο,θφξε) ή αθφκε θαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν φλνκα, πνπ δε ζπλδέεηαη φκσο ειίδα 4

5 κε ην ηζηνξηθφ παξειζφλ, ζπκβνιηθά ή πεξηγξαθηθά νλφκαηα (θαηανχιαο, πεληάκνξθε), αφξηζηνο ρξφλνο (Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ, Κάπνηε ), κεηακνξθσκέλα πξφζσπα]. (Γηαθέξεη απφ ηνπο ζξχινπο θαη ηηο ιατθέο παξαδφζεηο πνπ έρνπλ κέζα ηνπο ην κπζηθφ ζηνηρείν, αιιά απερνχλ πξφζσπα, ρξφλν θαη ηφπν πνπ πξνζδηνξίδνληαη ηζηνξηθά). 3. Το παπαμύθι δεν έσει ζκοπό ηη διδασή (δηαθνξά απφ ην κχζν θαη ηελ παξνηκία), είλαη «πξνεζηθφ», αθφκε θαη φηαλ ε «εζηθή δηθαίσζε» ηνπ ήξσα έξρεηαη ζαλ επηζηέγαζκα ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ. Καηηγοπιοποίηζη ηων παπαμςθιών (ανάλογα με ηον "κόζμο" ηοςρ και ηιρ εμπνεύζειρ ηος πεπιεσομένος ηοςρ) ζε: - Μπζηθά ή μσηηθά (κε γίγαληεο, δξάθνπο, θηεξσηά φληα, θ.ά.) - Γηεγεκαηηθά ή θνζκηθά (πνπ θηλνχληαη ζε αλζξψπηλεο θνηλσλίεο, ηαμίδηα-πνιέκνποθπλήγη, θ.ά., θαη είλαη πεξηζζφηεξν θηινινγηθά πνπ γξάθηεθαλ ή δηαζθεπάζηεθαλ απφ κεζαησληθνχο ζπγγξαθείο). - Θξεζθεπηηθά ή πλαμαξηθά (πνπ εκπλένληαη απφ ηε Γξαθή, ηνπο βίνπο ησλ αγίσλ, απφ ηε δσή ηνπ Υξηζηνχ θαη ησλ Απνζηφισλ, θ.ά.). - Δπηξάπεια ή αηηξηθά (πνπ αθεγνχληαη παζήκαηα θνπηψλ, ηηκσξίεο ππεξήθαλσλ, θ.ά.). Δπιμέποςρ καηηγοπιοποίηζη ηων παπαμςθιών ωρ ππορ ηον ηπόπο πλοκήρ ηοςρ ζε: 1. Αηληγκαηηθά (πνπ μεθηλνχλ απφ έλα αίληγκα θαη ζηεξίδνπλ ηελ πινθή ηνπο ζηε ιχζε ηνπ). 2. Κιηκαθσηά (πνπ πνξεχνληαη κε νινέλα απμαλφκελα πεξηζηαηηθά). 3. Παξνηκηαθά (πνπ αλαπηχζζνπλ κηα παξνηκία), θ.ά. Μύθορ Μύθοι: Παξαδφζεηο ησλ αξραίσλ γηα ηνπο ζενχο θαη ηνπο ήξσεο. Μηθξέο αιιεγνξηθέο δηεγήζεηο, απφ ηνλ θφζκν ησλ δψσλ ή ησλ αλζξψπσλ, πνπ ζέινπλ λα δηδάμνπλ θάηη. Οι Μύθοι διακπίνονηαι (ωρ ππορ ηο πεπιεσόμενό ηοςρ) ζε: α). Κνζκνγνληθνχο (πνπ εμεγνχλ ηε δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ). β). Δζλεγεξηηθνχο (πνπ πξνζπαζνχλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηπξαλλίεο, θαηαθηεηηθνχο πνιέκνπο θαη, γεληθά, θάλνπλ ιφγν γηα θαηαπηεζηηθά θαζεζηψηα). γ). Φπζηνγλσζηηθνχο (πνπ εμεγνχλ ηα θπζηθά θαηλφκελα ή γεγνλφηα). δ). Κνηλσληθνχο ή δηδαθηηθνχο (πνπ είλαη θπξίσο κχζνη κε δψα θαη έρνπλ δηδαθηηθφ ραξαθηήξα). ειίδα 5

6 Αίζσπνο (6 νο αηψλαο π.υ.): Μχζνη κε παηδαγσγηθφ πεξηερφκελν. Απηφλ αθνινχζεζαλ θαη νη: Εαλ ληε Λαθνληαίλ, Η. Κξηιψθ, Ρ. Κίπιηλγθ, θ.ά. Παποιμιόμςθοι: χληνκνη κχζνη πνπ έρνπλ ηε κνξθή παξνηκίαο. Π.ρ. ε έθθξαζε: «Σελ έπαζε ζαλ ηελ αιεπνχ κε ηα ζηαθχιηα» (πνπ ηα είπε άγνπξα) θξχβεη κέζα ηεο έλαλ νιφθιεξν κχζν θαη κνηάδεη κε πεξίιεςή ηνπ. Παπαδόζειρ ή Θπύλοι: Φαληαζηηθέο δηεγήζεηο πνπ πιάζεη ν ιαφο κε βάζε ηηο δνμαζίεο ηνπο γηα νξηζκέλνπο ηφπνπο θαη φληα θαη ηηο πηζηεχεη γηα αιεζηλέο. (Παξαδφζεηο γηα ηελ Αγηα-νθηά, γηα βπζηζκέλεο πνιηηείεο, γηα ζηνηρεηά, θ.ιπ.). Δςηπάπελερ διηγήζειρ ή αζηειολογήμαηα: Αλέθδνηα ή πεξηγειαζηηθά αζηεία ή πεξηπαίγκαηα ρσξηψλ, πνπ ζαηηξίδνπλ ηξφπνπο, επαγγέικαηα, ζσκαηηθέο ή πλεπκαηηθέο αηέιεηεο. Έρνπλ ξεαιηζηηθφ ραξαθηήξα θαη αλαθέξνληαη ζε θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο, κε απψηεξν ζηφρν ηνπο λα δηνξζψζνπλ ηα ειαηηψκαηά ηνπο. Ζ δηεζλήο παξακπζνινγία κειεηά θαη ηηο ηξεηο απηέο κνξθέο ηεο ιατθήο αθήγεζεο θαη, κε βάζε ηα ζέκαηά ηνπο, ηε δηάδνζε ή ηελ παξάιιειε παξνπζία ηνπο, έρεη θαηαξηίζεη πίλαθεο γηα ηελ θαηάηαμή ηνπο (1910- Φηλιαλδφο Antti Aarne, 1928-Ακεξηθαλφο Stith Thomson, πνπ αλαζεψξεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα). Γιαθοπέρ Παπαμςθιού-Μύθος 1. ην Μχζν θαίλνληαη νη ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη γηα ηνλ θαζέλα κηα άζηνρε ή θαθή ελέξγεηα ή ν θαθφο ηνπ ραξαθηήξαο. Σν Παξακχζη δελ απνβιέπεη ζηελ άκεζε δηδαρή θαη ηε λνπζέηεζε ηνπ αθξναηή. Κη ελψ ην ηέινο ηνπ Μχζνπ είλαη ζπλήζσο-δπζάξεζην ή ηξαγηθφ, ηνπ Παξακπζηνχ είλαη, γεληθά, επηπρηζκέλν. 2. Ζ ηζηνξία πνπ καο παξνπζηάδεη ν Μχζνο είλαη, θαηά θαλφλα, κηα ηζηνξία κνλαδηθή, ηζηνξία πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απινχο ζλεηνχο. Καη ζην Παξακχζη ηα πεξηζηαηηθά είλαη αζπλήζηζηα θαη ίζσο, κάιηζηα, πην απίζαλα απφ εθείλα πνπ ζπλαληνχκε ζην Μχζν. Παξνπζηάδνληαη, φκσο, πάληα ζαλ θάηη ην νιφηεια θαλνληθφ, ζαλ θάηη πνπ κπνξεί λα ζπκβεί ζηνλ θαζέλα καο. 3. Οη ήξσεο ζην Μχζν είλαη, θαηά θαλφλα, επψλπκνη, δξνπλ ζ' έλαλ νξηζκέλν ηφπν, ελψ είλαη γλσζηά θαη ηα νλφκαηα άιισλ θχξησλ πξνζψπσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ηζηνξία (π.ρ. Ζξαθιήο - Δπξπζζέαο - Μηλψηαπξνο - Αξηάδλε- Κξήηε θιπ.). Αληίζεηα, νη ήξσεο ηνπ Παξακπζηνχ είλαη αλψλπκνη. ειίδα 6

7 4. Ο ήξσαο ηνπ Μχζνπ είλαη έλα άηνκν μερσξηζηφ, έλαο ζρεδφλ ππεξάλζξσπνο, θαη ζπρλά φ,ηη πεηπραίλεη ην πεηπραίλεη ράξε θαη ζε θάπνηα βνήζεηα απφ κε θνζκηθέο δπλάκεηο, απφ ηνλ νπξαλφ, απφ ηε ζεία θαηαγσγή ηνπ (ν Οδπζζέαο ι.ρ. έρεη ζχκκαρφ ηνπ ηελ Αζελά). Αληίζεηα, ν ήξσαο ηνπ Παξακπζηνχ είλαη άλζξσπνο θνηλφο. Κη αλ δέρεηαη θάπνηα βνήζεηα, απηή πξνέξρεηαη απφ αζήκαληα φληα (έλα άινγν, έλα κπξκήγθη, θ.ά.). Έηζη, ελψ ν Μχζνο, παξνπζηάδνληαο έλα πξφηππν ζπκπεξηθνξάο κε ππεξάλζξσπεο δηαζηάζεηο, δίλεη ππαξθηή κνξθή ζην ςπεπεγώ, ην Παξακχζη ζηέθεηαη ζην επίπεδν ηνπ εγώ, πνπ αγσλίδεηαη λα νινθιεξσζεί κέζα απφ ηηο δνθηκαζίεο. Σν Παξακχζη, φκσο, επεηδή έρεη ήξσεο πνπ είλαη άλζξσπνη θαζεκεξηλνί, θάλεη ην παηδί λα πηζηέςεη φηη θαη απηφ κπνξεί λα πεηχρεη, αλ πξνζπαζήζεη. 5. ην Μχζν ν ήξσαο, θαη κεηά ηελ επηηέιεζε ησλ θαηνξζσκάησλ ηνπ, δηαηεξεί γηα πάληα ηα ππεξάλζξσπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ελψ ζην Παξακχζη, αθνχ ηειεηψζεη ηνπο αγψλεο ηνπ, γίλεηαη θαη πάιη έλαο απιφο ζλεηφο. Γιαθοπέρ Μύθος-Παπαμςθιού καηά ηον Claude Lévi-Strauss Μύθορ αληηζέζεηο θνζκνινγηθέο, εζηθέο ή βηνινγηθέο θαη βηνθνηλσληθέο Παπαμύθι αληηζέζεηο θνηλσληθέο δσή/ζάλαηνο (κεηαθπζηθά εξσηήκαηα) αληηζέζεηο θαη ζπγθξνχζεηο κέζα ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο δηθφ καο/μέλν, εκείο/νη άιινη, ελδνθνηλνηηθφ/εμσθνηλνηηθφ ρακειφ/πςειφ θνηλσληθφ «ζηάηνπο» ζχδπγνο απφ άιιε θπιή ή απφ δηαθνξεηηθφ είδνο (δψν ή ππεξθπζηθφ νλ) ζχδπγνο απφ δηαθνξεηηθφ θνηλσληθφ ζηξψκα ειίδα 7

8 Γιαθοπέρ Μύθος-Παπαμςθιού καηά ηο W. Bascon Χαπακηηπιζηικά Μύθορ Παπαμύθι ηππηθή αξρή φρη Ναη Λέγεηαη κεηά ην φρη ζπλήζσο ζνπξνχπσκα. γεγνλφηα πξαγκαηηθά Πιαζηά ρψξνο/ρξφλνο θάπνηνο ρψξνο/ θάπνηνο ρξφλνο έμσ απφ ρψξν - θάζε ηφπνο έμσ απφ ρξφλν ζηάζε ηεξή ηεξή ή θνζκηθή θχξηνο ραξαθηήξαο κε αλζξψπηλνο αλζξψπηλνο Γένεζη Γιάδοζη ηος παπαμςθιού (παπαμςθικών μοηίβων) Γηα αηψλεο ην παξακχζη δελ αληηκεησπίζηεθε κε ηε δένπζα πξνζνρή, αθνχ δελ ήηαλ θαη πνιινί φζνη ελδηαθέξζεθαλ γηα ηελ θαηαγσγή θαη ηε δηάδνζή ηνπ αλά ηνπο αηψλεο. Αο ζπκεζνχκε θαη ηελ άπνςε ηνπ Πιάησλα, ν νπνίνο ζέιεη ηα παξακχζηα «γξαψλ χζινπο» (κσξνινγίεο, θιελαθιήκαηα), σο ελδεηθηηθή ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ παξακπζηνχ. Ζ ζηξνθή ηνπ ελδηαθέξνληνο πξνο ην πεξηθξνλεκέλν απηφ είδνο άξρηζε κφιηο ην 19 ν αηψλα, φηαλ νη Γεξκαλνί αδεξθνί Γθξηκ ζπγθέληξσζαλ θαη δεκνζίεπζαλ (Α 1812, Β 1815) ηα παξακχζηα ηεο παηξίδαο ηνπο («Παηδηθά θαη πηηηθά Παξακχζηα»). Τπνζηήξημαλ, κάιηζηα, θαη κηα Θεσξία (ηελ Ηλδνεπξσπατθή) γηα ηελ θαηαγσγή απηψλ ησλ παξακπζηψλ, ηελ νπνία αθνινχζεζαλ αξγφηεξα θαη άιιεο: 1. Ινδοεςπωπαϊκή Θεωπία: Ζ ηλδνεπξσπατθή θπιή, θαζψο κεηαθηλήζεθε απφ ηελ Ηλδία πξνο ηελ Δπξψπε, έθεξε καδί ηεο ηε γιψζζα (ζαλζθξηηηθά) θαη ηε κπζνινγία ηεο. Με ηνλ θαηξφ απηά ηα ζηνηρεία ζπγρσλεχηεθαλ κε άιιεο δηεγήζεηο θαη εκπινπηίζηεθαλ θαη κε άιια ζηνηρεία (πνιηηηζηηθά ή ζξεζθεπηηθά) ησλ ιαψλ κε ηνπο νπνίνπο ήξζαλ ζε επαθή θαηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο νη Ηλδνεπξσπαίνη (θνηλή ή κνλνγελεηηθή θαηαγσγή). 2. Ινδική Θεωπία: Σε δηαηχπσζε ν Γεξκαλφο αλαηνιηζηήο Th. Benfey, πξνινγίδνληαο ηε κεηάθξαζή ηνπ ηεο Ηλδηθήο Πεληαηεχρνπ (Pançatantra). χκθσλα κε απηή ηα παξακχζηα είλαη έηνηκα ινγνηερληθά αθεγήκαηα ησλ Ηλδψλ πνπ πέξαζαλ κε ηε βνήζεηα ησλ ιαψλ ηεο Αλαηνιήο (Πέξζεο, Άξαβεο, ειίδα 8

9 Βπδαληηλνί, θ.ά.) ζηελ Δπξψπε (κνλνγελεηηθή θαηαγσγή). Δηδηθφηεξα ζηε δηάδνζή ηνπο ζπλέβαιαλ ηξεηο θπξίσο παξάγνληεο: α). Ζ πξνθνξηθή δηάδνζε (επαθή εκπφξσλ-ηαμηδησηψλ), β). Ζ γξαπηή δηάδνζε (απφ ηε κεηάθξαζε ησλ ηλδηθψλ παξακπζηψλ ζηα πεξζηθά, ζηα αξαβηθά θαη ζε επξσπατθέο γιψζζεο, φπσο ηα ηηαιηθά θαη ηα ηζπαληθά), γ). Ζ επηδξνκή ησλ Μνγγφισλ ζηελ Δπξψπε, θαηά ηελ νπνία κεηαδφζεθαλ θαη ηα παξακχζηα. Οη δχν παξαπάλσ ζεσξίεο, παξά ηελ αιεζνθάλεηά ηνπο, ειέγρζεθαλ σο κνλνκεξείο, αθνχ παξφκνηα κε ηα ηλδνεπξσπατθά παξακπζη(α)θά κνηίβα εληνπίζηεθαλ θαη ζε άιινπο ιανχο θαη επείξνπο (π.ρ. ζηελ Αίγππην) πνπ δελ επεξεάζηεθαλ απφ ηελ ηλδνεπξσπατθή «πιεκκχξα». Έηζη, νδεγεζήθακε θαη ζε άιιεο, πνιπγελεηηθέο, ζεσξήζεηο: 3. Δθνολογική πολςγενεηική Θεωπία: Σν ίδην παξακπζηθφ ζέκα κπνξεί λα παξνπζηάδεηαη αλεμάξηεηα ζε δηάθνξεο ρψξεο θαη ζε δηαθoξεηηθέο επνρέο. (A. Lang, A. Bastian, o Γάιινο J.Bédier: Γελ είλαη δπλαηφ λα θαζνξηζηεί αθξηβψο ν αξρηθφο ηφπνο θαη ρξφλνο δεκηνπξγίαο ελφο παξακπζηνχ. Πνιχ πεξηζζφηεξν καο είλαη αδχλαην λα απνθαηαζηήζνπκε θηινινγηθά έλα ζεκεξηλφ παξακχζη, ψζηε λα θηάζνπκε ζην αξρέηππφ ηνπ). ηηο ηδέεο ηνπο νη παξαπάλσ επεξεάζηεθαλ απφ ην βηβιίν Ο σπςζόρ Κλώνορ ηνπ J. Frazer. Έηζη νδεγεζήθακε ζηε Φηινινγηθή Θεσξία (σο αληίδξαζε θπξίσο ζηνλ αγλσζηηθηζκφ ηνπ J.Bédier). 4. Φιλολογική Θεωπία: Σν ιατθφ παξακχζη έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζε θάπνην γξαπηφ κλεκείν ησλ παιαηφηεξσλ ρξφλσλ. Ζ Θεογονία π.ρ. ηνπ Ζζηφδνπ, ην έπνο ηνπ Γηιγακέο ή ε Βίβινο, ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ππξήλεο αλαθνξάο γηα πνιιά λεφηεξα παξακχζηα. Ο Η.Θ.Καθξηδήο, γηα παξάδεηγκα, έρεη επηζεκάλεη φηη ζηνηρεία λεφηεξσλ παξακπζηψλ αλεπξίζθνληαη ζε αξραίνπο κχζνπο ή αθεγήζεηο, φπσο ζηελ Αξγνλαπηηθή Δθζηξαηεία. 5. Ιζηοπικογεωγπαθική Θεωπία («Φηλιαλδηθή ρνιή»): Αλαιχνληαο θαη ζπγθξίλνληαο ηηο δηάθνξεο εζληθέο παξαιιαγέο ελφο παξακπζηνχ κε βάζε ηε ινγνηερληθή ηνπο πιεξφηεηα αιιά θαη ηα πξαγκαηνινγηθά ή πνιηηηζηηθά ηνπο ζηνηρεία (ζεζκνχο, πξντφληα, θιίκα θ.ιπ.), νη εθπξφζσπνη απηήο ηεο ζεσξίαο (J.Krohn, K.Krohn, Antti Aarne, νη νπνίνη αζρνιήζεθαλ κε ηε κειέηε ησλ θηλιαλδηθψλ ηξαγνπδηψλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ θχθιν ηνπ έπνπο «Kalevala») πξνζπαζνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν ηεο πξψηεο ηνπο ζχλζεζεο. Χο πην απνδεθηή, απηή ε Θεσξία έθηαζε ζηε ζχληαμε δηεζλνχο Καηαιφγνπ ησλ παξακπζηψλ (κε πην γλσζηφ απηφλ ηνπ 1910 απφ ην Φηλιαλδφ ειίδα 9

10 Antti Aarne, ηνπο αλαζεσξεκέλνπο ηνπ 1928 θαη ηνπ απφ ηνλ Ακεξηθαλφ Stith Thomson, ν νπνίνο ζπκπιήξσζε ηνλ αξρηθφ θαηάινγν). Απφ ηε ζηηγκή πνπ θαη γηα ηε Θεσξία απηή, φπσο θαη γηα ηηο άιιεο βαζηθέο Θεσξίεο πνπ έρνπκε αλαθέξεη, δηαηππψζεθαλ επηθπιάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, αλαπηχρζεθαλ θαη άιιεο ζπκπιεξσκαηηθέο ή δεπηεξεχνπζεο πνπ εξκελεχνπλ πην πνιχ ηελ εζσηεξηθή θαη ςπρνινγηθή ζχζηαζε ηνπ παξακπζηνχ: 6. Μςθολογική Θεωπία: Σα παξακχζηα έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζε πξσηφγνλνπο, θνζκνγνληθνχο κχζνπο ή αζηξνινγηθνχο κχζνπο, ησλ νπνίσλ απνηεινχλ πξνέθηαζε. Οη ήξσεο απηψλ ησλ κχζσλ θαη ε δξάζε ηνπο απνηεινχλ πξνζσπνπνηήζεηο ησλ δηαθφξσλ θπζηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ θαηλνκέλσλ. (Να ιάβνπκε ππφςε φηη ε βάζε ηεο ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο είλαη ε ιαηξεία ηνπ ήιηνπ). Οη Γψδεθα άζινη ηνπ Ζξαθιή, γηα παξάδεηγκα, ππνδειψλνπλ αζηξνινγηθέο πξαγκαηηθφηεηεο. (Ο ήιηνο πξνρσξεί ζην δσδηαθφ θχθιo, θηάλεη ζην δψδην «Λέσλ» θαη ζθνηψλεη ην Ληνληάξη ηεο Νεκέαο, αξγφηεξα, θηάλνληαο ζηνλ «Αηγφθεξσ», πηάλεη απφ ηα θέξαηα ην ειάθη ηεο Κεξχλεηαο, θ.ιπ. Ο ιχθνο πνπ θαηαπίλεη ηελ Κνθθηλνζθνπθίηζα είλαη ν ήιηνο πνπ θαηαπίλεη ηελ απγή ή ηε λχρηα, ε γηαγηά πνπ ηξψγεηαη απφ ην ιχθν είλαη ν παιηφο ρξφλνο πνπ θεχγεη). 7. Σςμβολιζηική Θεωπία: Σα παξακχζηα ιεηηνπξγνχλ ζαλ λνεξά ηαμίδηα, κεηαθπζηθήο απφρξσζεο, ζην ρξφλν θαη ζηνλ ηφπν, ελψ απνηεινχλ καθξηλέο απερήζεηο ή κλήκεο παιηψλ ζξεζθεπηηθψλ-παγαληζηηθψλ ηειεηνπξγηψλ, ππνιείκκαηα απφθξπθεο ιαηξείαο πνπ δηαδφζεθαλ απφ ηνπο κπεκέλνπο ζ απηή. Γηα ην Hans Naumann o δξάθνο ησλ ιατθψλ παξακπζηψλ, π.ρ., ζπκβνιίδεη ην ζάλαην, ελψ ε κεηαθνξά θαη πξνζθνξά θαγεηνχ ζηε γηαγηά απφ ηελ Κνθθηλνζθνπθίηζα απερεί ηελ ηειεηνπξγηθή πξάμε ηεο πξνζθνξάο αγαζψλ, θαξπψλ ζηα ζεία. 8. Ψςσαναλςηική Θεωπία: Σα παξακχζηα πνπ κνηάδνπλ κε ηα φλεηξα, ή είλαη ηα ίδηα φλεηξα, αληηπξνζσπεχνπλ ή θαζνδεγνχλ ππνζπλείδεηεο παξσζήζεηο θαη θαηαπηεζκέλεο επηζπκίεο. [Ζ ζεσξία απηή άξρηζε κε ηελ επηζήκαλζε ηνπ Φξφπλη φηη ν εζσηεξηθφο καο θφζκνο δελ είλαη εληαίνο, αιιά απνηειείηαη απφ ηξία ζηξψκαηα: ην εγώ (δηακεζνιαβεηήο αλάκεζα ζηνπο δχν άιινπο φξνπο, πνπ ζπληζηνχλ ηνπο πξαγκαηηθνχο πφινπο ηεο δηαζηξσκάησζεο), ην ςπεπεγώ (θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλνο έιεγρνο) θαη ην εκείνο (ππνζπλείδεην, παξνξκήζεηο, libido θ.ιπ.). Όηαλ ην εγώ βξίζθεηαη ζε δίιεκκα θαη ρξεηάδεηαη λα επηιέμεη, ζα αθνινπζήζεη δχν αξρέο: ηελ απσή ηηρ ηδονήρ (ηεο επραξίζηεζεο, ειίδα 10

11 δειαδή ηεο άκεζεο ηθαλνπνίεζεο ησλ επηζπκηψλ θαη ησλ παξνξκήζεψλ καο), θαη ηελ απσή ηηρ ππαγμαηικόηηηαρ [δειαδή ηεο εηνηκφηεηάο καο απέλαληη ζηε(λ) (απφ)ζηέξεζε]. Π.Υ. ν κχζνο ηνπ Ζξαθιή πνπ θιήζεθε λα επηιέμεη κεηαμχ ηεο αξεηήο θαη ηεο θαθίαο, ή ην παξακχζη ηεο Κνθθηλνζθνπθίηζαο πνπ αγλφεζε ηηο ζπκβνπιέο ηεο κεηέξαο ηεο λα κε ινμνδξνκήζεη, πξνθεηκέλνπ λα ραξεί ηηο νκνξθηέο ηνπ δάζνπο, ζθηαγξαθνχλ αθξηβψο ηελ αηψληα δηαπάιε ησλ δχν απηψλ αξρψλ. Σα κπζηθά κνηίβα απνηεινχλ ζπρλά ηα πξνπιάζκαηα ή κηα πην νηθεία κνξθή ησλ εζσηεξηθψλ ζπγθξνχζεσλ ηνπ αλζξψπνπ. Σν παξακχζη ηεο ηαρηνπνχηαο (ηαρηνκπνχηαο), γηα παξάδεηγκα, αλ θαη θέξλεη ην παηδί ζε επαθή κε ηε θξίθε ηεο αδεξθηθήο δεινθζνλίαο, ηνπ πξνζθέξεη «ιχζε», «θάζαξζε», αληηζηαζκίδνληάο ηε κε ην ξφιν ηεο θαιήο λεξάηδαο. Σν «Οηδηπφδεην χκπιεγκα», π.ρ., πνπ απνηειεί θαηά ηνλ Μ. Μπεηειράηκ ην ζπνπδαηφηεξν πξφβιεκα ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη εκθαλίδεηαη θπξίσο γχξσ ζηα πέληε, δηαιχεηαη κε ην παξακχζη, δειαδή βξίζθεη δηέμνδν ζην παξακχζη. Σν παξακχζη βνεζά κε ηηο ζπκβνιηθέο θαη ηηο άιιεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ην παηδί λα γίλεη κηα χπαξμε αλεμάξηεηε, καθξηά απφ ηελ νηθνγελεηαθή εζηία, λα βάιεη ηάμε ζην ράνο ηεο δσήο ηνπ, λα γίλεη έλα άηνκν ηζνξξνπεκέλν θαη νινθιεξσκέλν. 9. Ανθπωπολογική Θεωπία: Σα παξακχζηα απνηεινχλ επηβηψζεηο απφ ηε δσή ησλ πξσηφγνλσλ ιαψλ, έηζη φπσο δηαηεξήζεθαλ ζηε κλήκε ησλ αλζξψπσλ (έζηκα, ηξφπνη ζθέςεο, βηψκαηα, αλζξσπνζπζίεο, αλζξσπνθαγίεο). Σε δηαηχπσζε ν Άγγινο εζλνιφγνο Edward Tylor ( ) ζην βηβιίν ηνπ Primitive Culture (1871). (Ζ Θεσξία απηή βνεζάεη ηελ Δζλνινγηθή θαη ηηο άιιεο πνιπγελεηηθέο ζεσξίεο ζηηο απφςεηο ηνπο). 10. Δκλεκηική Θεωπία: Αλ νη πξνεγνχκελεο ζεσξίεο ραξαθηεξίδνληαη γελεηηθέο, ε ηειεπηαία είλαη ζπλζεηηθή, αμηνπνηψληαο απφ ηηο πξνεγνχκελεο φ,ηη βξίζθεη ινγηθφ θαη επινγνθαλέο, πξνθεηκέλνπ λα επηρεηξεκαηνινγήζεη γηα ηε δεκηνπξγία ή ηε δηάδνζε ησλ παξακπζηθψλ ηχπσλ θαη κνηίβσλ. (Σε δηαηχπσζαλ: ν Γάιινο Paul Delarue θαη ν Βέιγνο Elisée Legros). Π.ρ., ελψ πηζηεχεη ζηε ζπκβνιή ησλ κπζνινγηψλ ησλ δηάθνξσλ ιαψλ ζηε δηακφξθσζε ησλ παξακπζηψλ (Δζλνινγηθή Πνιπγελεηηθή Θεσξία), παξαδέρεηαη θαη ην ξφιν ησλ πξσηφγνλσλ βησκάησλ ή ηεο καγηθήο ιαηξείαο θαη ησλ ηειεηνπξγηψλ (πκβνιηζηηθή Θεσξία). Γίλεη, φκσο, θαη κεγάιε ζεκαζία ζην ξφιν ηνπ αθεγεηή (πξνζσπηθή επαηζζεζία, δπλαηφηεηα επηινγψλ, ειεπζεξία θηλήζεσλ, θ.ιπ.), ζεσξψληαο ηνλ σο ηνλ θχξην ππεχζπλν γηα ην χθνο πνπ πξνζδηνξίδεη έλα παξακχζη. ειίδα 11

12 Δίδη ηων ελληνικών λαϊκών παπαμςθιών/αθηγήζεων 1.Μαγικά ή ξωηικά.(μεγάια θαη πνιπζχλζεηα κε επρέξεηα αθεγεκαηηθήο επηκήθπλζεο, ππεξβαηά θαη κεηαθπζηθά. Αλαθέξνληαη ζε καγηθνχο θαη ππεξθπζηθνχο θφζκνπο). 2.Πεπιπεηειακά ή διηγημαηικά.(δκθαλίζηεθαλ θαηά ηελ Αιεμαλδξηλή-Διιεληζηηθή πεξίνδν. Αλαθέξνληαη ζε κεγάια ηαμίδηα, ζηελ απεξαληνζχλε ηνπ θφζκνπ θαη ζε κεηαθπζηθέο θνηλσλίεο αλζξψπσλ). 3.Θπηζκοθεμαηικά ή ζςναξαπικά.(γεκηνπξγήζεθαλ απφ ηε ρξηζηηαληθή αθεγεκαηηθή παξάδνζε θαη ηα πλαμάξηα). 4.Σςμβοςλεςηικά ή διδακηικά.(αλαπηχζζνπλ κηα θηινζνθία δσήο, έλα γλσκηθφ, κηα δνμαζηηθή πίζηε ή κηα βηνηηθή δηαπίζησζε, γηα λα παξαδεηγκαηηζηεί ην αθξναηήξην, λα ηα απνδερηεί θαη λα ηα αθνινπζήζεη). 5.Δςηπάπελα.(Γηαθσκσδνχλ θαη δηαζχξνπλ δειηάξεδεο, θηιάξγπξνπο, ηεκπέιεδεο, αλφεηνπο). 6.Νοηηικά.(Αζθνχλ ην παηδηθφ κπαιφ κε αηλίγκαηα, θξαζηηθέο επαπμήζεηο, θιηκαθσηέο αθεγήζεηο). Χαπακηηπιζηικά ηων παπαδοζιακών Νεοελληνικών Παπαμςθιών 1. Ζ ζρεηηθή ιηηφηεηα ζην χθνο θαη ζηα εθθξαζηηθά κέζα. 2. Ζ δηάζεζε γηα δηδαζθαιία θαη εζηθή δηθαίσζε. 3. Οη νηθείνη ήξσεο. 4. Ζ ζηελή ζρέζε ηεο αθήγεζεο κε ηε γχξσ βηνηηθή θαη πνιηηηζηηθή πξαγκαηηθφηεηα. 5. Ζ αιήζεηα θαη ε ζθιεξφηεηα ζηηο ηηκσξίεο θαη ζηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ. 6. Ζ «αλνηρηή» έθθξαζε θαη ε εχθνιε βσκνινρία. 7. Οη «Δηζαγσγέο» -> ν ειεχζεξνο ρψξνο ησλ αθεγεηψλ. 8. Ζ απνπζία ηνπ έξσηα θαη ησλ εξσηηθψλ θηλήηξσλ. 9. Ζ ρξήζε ηππηθψλ ζηίρσλ θαη θξάζεσλ ζηελ αξρή, ζην ηέινο ή αθφκε θαη ζηε κέζε ησλ παξακπζηψλ. 10. Ζ γιψζζα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ιατθή απιφηεηα, ηε θπζηθή πνξεία θαη ηελ ηδησκαηηθή δηαηχπσζε. 11. Οη ζπλζήθεο δεκηνπξγίαο θαη δηάδνζήο ηνπο πξνζδηνξίδνληαη θπξίσο θνηλσληθά. 12. Ζ θηινζνθία θαη ην πιαηχ αληίθξηζκα ηεο δσήο, ε αλζξσπηζηηθή δηάζεζε θαη ε ζπγθαηαβαηηθφηεηα ζηε ζθέςε θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξψσλ ηνπο. Πποζθοπά ηος Παπαμςθιού ζε όλοςρ ηοςρ λαούρ 1. Φπραγψγεζε θαη ςπραγσγεί ην θνηλφ ζηηο ζπηηηθέο ψξεο ηεο δσήο ηνπ. 2. Πξφζθεξε εγθπθινπαηδηθή γλψζε γηα ηνλ άγλσζην θφζκν ησλ ηαμηδηψλ αιιά θαη γηα ην θαληαζηηθφ θφζκν ηεο κπζνινγίαο. 3. Γέκηζε κε θηινζνθία θαη αηζηνδνμία ηε ζθέςε ηνπ. ειίδα 12

13 4. Πινχηηζε ηε θαληαζία ησλ κηθξψλ παηδηψλ κε ζθελέο απφ ηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ θαη απφ ηηο πηζαλέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θαληαζηηθψλ φλησλ. 5. Γίδαμε ζηα παηδηά ηερληθέο θαη ηξφπνπο αθήγεζεο, πινχηηζε ηηο εκπλεχζεηο ηνπο θαη ιεηηνχξγεζε πξνδξνκηθά γηα ηε ινγνηερλία θαη ηηο ζχγρξνλεο κνξθέο ηεο. Βιβλιογπαθικέρ Πηγέρ Θεμαηικήρ Δνόηηηαρ 1. Αλαγλσζηφπνπινο, Β. Τέσνη και ηεσνική ηος παπαμςθιού. Αζήλα: Καζηαληψηεο, Αλαγλσζηφπνπινο, Β. & Ληάπεο Κ. (επηκ.). Λαφκό παπαμύθι και παπαμςθάδερ ζηην Ελλάδα. Αζήλα: Κνηλφηεηα Πνξηαξηάο Πειίνπ-Καζηαληψηεο, Απδίθνο, Δ. Η παιδαγυγική και διδακηική αξιοποίηζη ηος παπαμςθιού. Αζήλα: Γξεγφξεο, Απδίθνο, Δ. Το λαφκό παπαμύθι: Θευπηηικέρ πποζεγγίζειρ. Αζήλα: Οδπζζέαο, Εαλ, Ε. Η Δύναμη ηυν Παπαμςθιών. Μηθξ. Μ. Σδαθεξνπνχινπ. Αζήλα: Καζηαληψηεο, Μπεηειράηκ, Μ. Η Γοηηεία ηυν Παπαμςθιών: Μία Ψςσαναλςηική Πποζέγγιζη. Μηθξ. Δ. Αζηεξίνπ. Αζήλα: Γιάξνο, αθειιαξίνπ, Υ. Το παπαμύθι σηερ και ζήμεπα: Η τςσοπαιδαγυγική και κοινυνική λειηοςπγία ηος. Αζήλα: Παηάθεο, ειίδα 13

14 Σημειώμαηα Σημείωμα Αναθοπάρ Copyright Παλεπηζηήκην Παηξψλ, Γεκήηξεο Πνιίηεο «Λνγνηερλία γηα Παηδηά Η. Παξακχζη». Έθδνζε: 1.0. Πάηξα Γηαζέζηκν απφ ηε δηθηπαθή δηεχζπλζε: https://eclass.upatras.gr/courses/pn1516 Σημείωμα Αδειοδόηηζηρ Σν παξφλ πιηθφ δηαηίζεηαη κε ηνπο φξνπο ηεο άδεηαο ρξήζεο Creative Commons Αλαθνξά, Με Δκπνξηθή Υξήζε-Όρη Παξάγσγα Έξγα 4.0 [1] ή κεηαγελέζηεξε, Γηεζλήο Έθδνζε. Δμαηξνχληαη ηα απηνηειή έξγα ηξίησλ π.ρ. θσηνγξαθίεο, δηαγξάκκαηα θ.ι.π., ηα νπνία εκπεξηέρνληαη ζε απηφ θαη ηα νπνία αλαθέξνληαη καδί κε ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπο ζην «εκείσκα Υξήζεο Έξγσλ Σξίησλ». [1] Χο Μη Δμποπική νξίδεηαη ε ρξήζε: πνπ δελ πεξηιακβάλεη άκεζν ή έκκεζν νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηελ ρξήζε ηνπ έξγνπ, γηα ην δηαλνκέα ηνπ έξγνπ θαη αδεηνδφρν πνπ δελ πεξηιακβάλεη νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή σο πξνυπφζεζε γηα ηε ρξήζε ή πξφζβαζε ζην έξγν πνπ δελ πξνζπνξίδεη ζην δηαλνκέα ηνπ έξγνπ θαη αδεηνδφρν έκκεζν νηθνλνκηθφ φθεινο (π.ρ. δηαθεκίζεηο) απφ ηελ πξνβνιή ηνπ έξγνπ ζε δηαδηθηπαθφ ηφπν Ο δηθαηνχρνο κπνξεί λα παξέρεη ζηνλ αδεηνδφρν μερσξηζηή άδεηα λα ρξεζηκνπνηεί ην έξγν γηα εκπνξηθή ρξήζε, εθφζνλ απηφ ηνπ δεηεζεί. Γιαηήπηζη Σημειωμάηων Οπνηαδήπνηε αλαπαξαγσγή ή δηαζθεπή ηνπ πιηθνχ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη: ην εκείσκα Αλαθνξάο ην εκείσκα Αδεηνδφηεζεο ηε δήισζε Γηαηήξεζεο εκεησκάησλ ην εκείσκα Υξήζεο Έξγσλ Σξίησλ (εθφζνλ ππάξρεη) καδί κε ηνπο ζπλνδεπφκελνπο ππεξζπλδέζκνπο.

15 Χπημαηοδόηηζη Σν παξφλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ έρεη αλαπηπρζεί ζηo πιαίζηo ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηεο δηδάζθνπζαο. Σν έξγν «Ανοικηά Ακαδημαϊκά Μαθήμαηα ζηο Πανεπιζηήμιο Παηπών» έρεη ρξεκαηνδνηήζεη κφλν ηε αλαδηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Σν έξγν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο. ειίδα 15

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τίηλος Μαθήμαηος : Τετνικές Ανάλσζης Διοικηηικών Αποθάζεων

Τίηλος Μαθήμαηος : Τετνικές Ανάλσζης Διοικηηικών Αποθάζεων Τίηλος Μαθήμαηος : Τετνικές Ανάλσζης Διοικηηικών Αποθάζεων Ενόηηηα: Αζθήζεηο Σεηξά 2 (γηα ιύζε) Όλνκα Καζεγεηή: Γηάλλεο Γηαλλίθνο Τκήκα: Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σειρά 2 (Για Λύση) 1. Σ έλα θηλεκαηνγξάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Κεφαλληνού Λουκία Το ποτάμι- Αντώνης Σαμαράκης [ I N T E R N A T I O N A L S C H O O L O F A T H E N S ] Αληώλεο Σακαξάθεο Αζήλα 1919- Πύινο Μεζζελίαο 2003 Τν πνηάκη Γραμματολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ

Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ Γκόηεηα 2: Παναμύζη Δεμήηνεξ Πμιίηεξ πμιή Ακζνςπηζηηθώκ θαη Ημηκςκηθώκ Γπηζηεμώκ Σ.Γ.Γ.Α.Π.Ε. 1 θμπμί εκόηεηαξ Ηαηακόεζε ηςκ βαζηθώκ εηδώκ ηςκ Θασθώκ Αθεγήζεςκ-Δηάθνηζε/Αλημπμίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα