Λογοηεσνία για Παιδιά Ι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λογοηεσνία για Παιδιά Ι"

Transcript

1 Λογοηεσνία για Παιδιά Ι Δνόηηηα 2: Παξακχζη Γεκήηξεο Πνιίηεο Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία (ΣΔΔΑΠΖ)

2 1. θνπνί ελφηεηαο Πεξηερφκελα ελφηεηαο Δηζαγσγηθά-ελλνηνινγηθά Σκοποί ενόηηηαρ Καηαλφεζε ησλ βαζηθψλ εηδψλ ησλ Λατθψλ Αθεγήζεσλ-Γηάθξηζε/Αμηνπνίεζε ησλ ηδηαίηεξσλ πξνζδηνξηζηηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ. Καιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο δηάζεζεο ησλ θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ απέλαληη ζηα είδε ησλ Λατθψλ Αθεγήζεσλ. Δκπινπηηζκφο ησλ κεζφδσλ θαη ησλ ηερληθψλ δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ Λατθψλ Αθεγήζεσλ, θαη ηδηαίηεξα ηνπ Παξακπζηνχ, ζην Νεπηαγσγείν-Αλαδήηεζε απνηειεζκαηηθφηεξσλ ηξφπσλ πξνζθνξάο ηνπο ζηα λήπηα. 2. Πεπιεσόμενα ενόηηηαρ Λατθέο αθεγήζεηο-δίδε-γηαθξίζεηο-οξηζκνί (Παξακχζη-Μχζνο, Παξαδφζεηο-Θξχινη, Δπηξάπειεο δηεγήζεηο-αζηεηνινγήκαηα) Παξακχζη (Λατθφ-Έληερλν), Γνκή ηνπ Παξακπζηνχ, ηνηρεία -Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Παξακπζηνχ, Ο δηαρξνληθφο ξφινο ηνπ Παξακπζηνχ, Γηαθνξέο Μχζνπ-Παξακπζηνχ, Καηεγνξην-πνίεζε ησλ παξακπζηψλ σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο-δπηκέξνπο θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξακπζηψλ σο πξνο ηνλ ηξφπν πινθήο ηνπο, Θεσξίεο Γέλεζεο-Γηάδνζεο ησλ Παξακπζηψλ (παξακπζηθψλ κνηίβσλ), Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Παξαδνζηαθψλ Νενειιεληθψλ Παξακπζηψλ Μχζνη (Καηεγνξηνπνίεζε ησλ κχζσλ σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, Παξνηκηφκπζνη, Παξακπζηθέο-Μηθξέο Ηζηνξίεο). 3. Διζαγωγικά-εννοιολογικά Σν (ιατθφ) παξακχζη είλαη κηα αθήγεζε θαληαζηηθή πνπ θηλείηαη ζηνλ θφζκν ηνπ ππεξθπζηθνχ θαη ηνπ καγηθνχ θαη έρεη γηα θχξην ζθνπφ ηνπ ηελ ηέξςε ησλ αθξναηψλ. Γηα ην Γ.Λνπθάην: Παξακχζη είλαη ε ιατθή δηήγεζε πνπ κνηάδεη κε κεγάιν πεξηπεηεηαθφ κχζν ή έρεη ζπληεζεί απφ πεξηζζφηεξνπο ππξήλεο (κνηίβα) αλζξσπν-κεηαθπζηθψλ κχζσλ, νη νπνίνη είλαη γλσζηνί ζε πεξηζζφηεξνπο ιανχο. Παξακχζη: Μηα απφ ηηο ηξεηο θχξηεο κνξθέο πνπ παίξλνπλ ζπλήζσο νη «ιατθέο αθεγήζεηο» (conte populaires, folk-tales) (Contes de fées ή Fairy tales-> γηα λα δεισζεί ην καγηθφ, ην ππεξβαηηθφ ειίδα 2

3 ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ παξακπζηνχ) (παξακχζηα/μχζνη, Παξαδφζεηο-ζξχινη, Δπηξάπειεο δηεγήζεηο ή αζηεηνινγήκαηα). Παξακχζη->παξά (=πιεζίνλ, θνληά ή πξνέιεπζε, παξαγσγή) + κχζηνλ (ππνθ. ηεο ι. κχζνο=ιφγνο, ιφγηα). Ζ ιέμε παξακχζη κε ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ αιιάδεη ζεκαζίεο: απφ ιφγνο πξνηξεπηηθφο, παξαηλεηηθφο ζηνλ Πιάησλα γίλεηαη θαηεπλαζηηθφο ζην νθνθιή θαη παξεγνξεηηθφο ζην Θνπθπδίδε. Αξγφηεξα, κέζα ζηελ έλλνηα ηεο «παξακπζίαο» (παξεγνξηάο) εληάζζνληαη φιεο εθείλεο νη θαληαζηηθέο δηεγήζεηο πνπ έρνπλ σο βαζηθφ ζθνπφ ηνπο ηελ ςπραγσγία ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ απφζπαζή ηνπ απφ ηηο έγλνηεο ηεο δσήο. Σηοισεία ηος Παπαμςθιού o παξακπζάδεο, αθεγεηέο (ανηδνί, ζχγρξνλνη ινγνηέρλεο), o θνηλφ (αθξναηέο), o πεξηερφκελν (πξντφλ επαηζζεζίαο ηεο ιατθήο ςπρήο). Ζ ηέρλε ηεο ζχλζεζεο ή ηεο αθήγεζεο ηνπ παξακπζηνχ αλήθεη ζε εηδηθνχο ηερλίηεο, ηνπο παξακπζάδεο (ανηδνί πνπ έςαιιαλ ηα έπε, ζχγρξνλνη ινγνηέρλεο πνπ γξάθνπλ κπζηζηνξήκαηα). Σν θνηλφ ζην νπνίν απεπζπλφηαλ ν αθεγεηήο ησλ παξακπζηψλ δελ ήηαλ πάληα ην ίδην, απφ παηδηά κέρξη ελειίθνπο, κέζα ζην ζπίηη θνληά ζηε θσηηά ή έμσ απφ ην ζπίηη, ζην θεθαιφζθαιν, ζηελ απιή, ζηε γεηηνληά. Παξακχζηα ιέγνληαλ αθφκε θαη ζε ρψξνπο δνπιεηάο, φπνπ ε αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο είρε ζηφρν λα θξαηά μάγξππλνπο ηνπο εξγάηεο, γηα λα απνδίδνπλ θαιχηεξα. ηελ πεξίπησζε απηή νη ηζηνξίεο γίλνληαλ καθξχηεξεο, νη πεξηπέηεηεο πην ζχλζεηεο ή ζπλδένληαλ αηηηνθξαηηθά («Παξακχζηα ηεο Υαιηκάο»). Σξνθνδνηεκέλν απφ ηε ιατθή θαληαζία ην παξακχζη νδεγήζεθε ζε ηερληθή πιεξφηεηα θαη εμειίρζεθε ζε έλα ινγνηερληθφ είδνο, δίρσο λα ράζεη ηίπνηα απφ ηελ νκνξθηά θαη ηε γνεηεία ηνπ. Δχξσζην θαη νιφδξνζν θηάλεη κέρξη ηηο κέξεο καο ζαλ πξντφλ επαηζζεζίαο ηεο ιατθήο ςπρήο, γηα λα δψζεη ηε ζέζε ηνπ ζε θαηλνχξγηεο κνξθέο έθθξαζεο (π.ρ. ζηηο παξακπζηθέο ή ζηηο κηθξέο ηζηνξίεο), ηδηαίηεξα γηα ηα παηδηά. ήκεξα δε γξάθνληαη πηα ιατθά παξακχζηα, αθνχ νη αιιαγέο ηεο δσήο έρνπλ δηαθνξνπνηήζεη θαη ηνλ ηξφπν πνπ ηε βιέπνπκε κέζα απφ ηηο αθεγήζεηο. Σν ζεκεξηλφ ελδηαθέξνλ γηα ην παξακχζη, ηδηαίηεξα ζηνπο αθαδεκατθνχο θχθινπο, δηθαηνινγείηαη απφ κηα ηξηπιή δηαπίζησζε: α) ηα δπλακηθά ζηνηρεία πνπ ζπλαληνχληαη ζην παξακχζη ηθαλνπνηνχλ βαζχηεξεο αλάγθεο ηνπ ειίδα 3

4 ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ, β) ε παξακπζη(α)θή αθήγεζε είλαη αλαληηθαηάζηαην κέζν γλσξηκίαο ηνπ παηδηνχ κε ηνλ θφζκν θαη ην βνεζά ζηελ αβίαζηε είζνδφ ηνπ ζε απηφλ, γ) ηα αιιεγνξηθά ή ζπκβνιηθά ζηνηρεία ηνπ παξακπζηνχ δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο θνηλσληθέο δνκέο κέζα ζηηο νπνίεο πιάζηεθαλ. Τύπορ-Μοηίβα «Σχπνο» (types) ηνπ παξακπζηνχ (ή ηεο ιατθήο ηζηνξίαο) είλαη νιφθιεξν ην ζέκα ή ε ππφζεζή ηνπ (ηεο), ηελ νπνία απαξηίδνπλ ζπλήζσο έλα ή πεξηζζφηεξα επεηζφδηα, ηα ιεγφκελα «κνηίβα» (motifs), πνπ έρνπλ δηεζλή ραξαθηήξα θαη είλαη πην επθίλεηα απφ ηνπο ηχπνπο. Με βάζε απηά ηα κνηίβα έρεη θαηαξηηζηεί έλαο δηεζλήο θαηάινγνο ( ), κέζα ζηνλ νπνίν βξίζθεη θαλείο επεηζφδηα πνπ κπνξνχλ λα ζπγθξνηήζνπλ φρη κφλν παξακχζηα αιιά θαη ηξαγνχδηα, ζπλαμάξηα ή άιιεο αθεγήζεηο. Έηζη, πξνζγεηψλεηαη θαλείο ζε κηα πξαγκαηηθφηεηα, θαηά ηελ νπνία αθφκε θαη ην πην αζήκαλην θσκηθφ αλέθδνην ή κηα ηξαγηθή ηνπηθή δηήγεζε δηεθδηθεί ηνπηθφ ραξαθηήξα, ελψ ζηελ νπζία έρεη ηνπιάρηζηνλ εζληθφ ή, αθφκε, θαη παγθφζκην. Γομή ηος Παπαμςθιού Σα παξακχζηα νξγαλψλνληαη νπζηαζηηθά ζε ηξία βαζηθά κέξε: Σύνηομη ειζαγωγή ή πποϊδέαζη («Αξρή ηνπ παξακπζηνχ, θαιεζπέξα ζαο», «Παξακχζη κχζη κχζη, ην θνπθί θαη ην ξεβίζη», θ.ά.). Κςπίωρ διήγηζη (πνπ ζπληίζεηαη απφ δηάθνξα επεηζφδηα, «κνηίβα»). Τέλορ (ηςπικό) («Κη έδεζαλ απηνί θαιά θη εκείο θαιχηεξα», «Δθείλνη ζη αγθάζηα θαη κεηο ζηα βακπάθηα», θ.ά.). Γενικά Χαπακηηπιζηικά ηος Παπαμςθιού 1. Το παπαμύθι είναι μια διήγηζη θανηαζηική και, καηά κανόνα, διαζκεδαζηική. (Όρη αιεζνθάλεηα, απίζηεπηεο ππεξβνιέο, θφζκνο θαληαζηηθφο θαη νλεηξψδεο, θαηάξγεζε θπζηθψλ λφκσλ, αλίζρπξνη ή αλχπαξθηνη νη πεξηνξηζκνί ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, φρη ζπκβηβαζηηθέο κέζεο ιχζεηο, ε καγηθή δχλακε θαη ην ζαχκα έξρνληαη ζαλ «απφ κεραλήο ζεφο». Ζ κφλε ζχκβαζε ηνπ παξακπζηνχ είλαη ε κε νκνινγεκέλε ζπκθσλία αθεγεηήαθξναηψλ φηη απηφο δηεγείηαη φ,ηη ζέιεη, ελψ απηνί δελ ακθηζβεηνχλ ηίπνηα απφ απηά πνπ αθνχλ). 2. Το παπαμύθι δεν αναθέπεηαι ζε οπιζμένο ππόζωπο ούηε ζε ζςγκεκπιμένο ηόπο και σπόνο (ηίιπ. Κπξηαθίδεο: «Κηλείηαη ειεχζεξνλ εηο ηνλ σθεαλφλ ηεο ανξηζηίαο»). [Υξήζε ηνπ αφξηζηνπ άξζξνπ (έλαο, κηα, έλα) κε έλα νπζηαζηηθφ δεισηηθφ θνηλσληθήο ζέζεο (βαζηιηάο,θφξε) ή αθφκε θαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν φλνκα, πνπ δε ζπλδέεηαη φκσο ειίδα 4

5 κε ην ηζηνξηθφ παξειζφλ, ζπκβνιηθά ή πεξηγξαθηθά νλφκαηα (θαηανχιαο, πεληάκνξθε), αφξηζηνο ρξφλνο (Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ, Κάπνηε ), κεηακνξθσκέλα πξφζσπα]. (Γηαθέξεη απφ ηνπο ζξχινπο θαη ηηο ιατθέο παξαδφζεηο πνπ έρνπλ κέζα ηνπο ην κπζηθφ ζηνηρείν, αιιά απερνχλ πξφζσπα, ρξφλν θαη ηφπν πνπ πξνζδηνξίδνληαη ηζηνξηθά). 3. Το παπαμύθι δεν έσει ζκοπό ηη διδασή (δηαθνξά απφ ην κχζν θαη ηελ παξνηκία), είλαη «πξνεζηθφ», αθφκε θαη φηαλ ε «εζηθή δηθαίσζε» ηνπ ήξσα έξρεηαη ζαλ επηζηέγαζκα ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ. Καηηγοπιοποίηζη ηων παπαμςθιών (ανάλογα με ηον "κόζμο" ηοςρ και ηιρ εμπνεύζειρ ηος πεπιεσομένος ηοςρ) ζε: - Μπζηθά ή μσηηθά (κε γίγαληεο, δξάθνπο, θηεξσηά φληα, θ.ά.) - Γηεγεκαηηθά ή θνζκηθά (πνπ θηλνχληαη ζε αλζξψπηλεο θνηλσλίεο, ηαμίδηα-πνιέκνποθπλήγη, θ.ά., θαη είλαη πεξηζζφηεξν θηινινγηθά πνπ γξάθηεθαλ ή δηαζθεπάζηεθαλ απφ κεζαησληθνχο ζπγγξαθείο). - Θξεζθεπηηθά ή πλαμαξηθά (πνπ εκπλένληαη απφ ηε Γξαθή, ηνπο βίνπο ησλ αγίσλ, απφ ηε δσή ηνπ Υξηζηνχ θαη ησλ Απνζηφισλ, θ.ά.). - Δπηξάπεια ή αηηξηθά (πνπ αθεγνχληαη παζήκαηα θνπηψλ, ηηκσξίεο ππεξήθαλσλ, θ.ά.). Δπιμέποςρ καηηγοπιοποίηζη ηων παπαμςθιών ωρ ππορ ηον ηπόπο πλοκήρ ηοςρ ζε: 1. Αηληγκαηηθά (πνπ μεθηλνχλ απφ έλα αίληγκα θαη ζηεξίδνπλ ηελ πινθή ηνπο ζηε ιχζε ηνπ). 2. Κιηκαθσηά (πνπ πνξεχνληαη κε νινέλα απμαλφκελα πεξηζηαηηθά). 3. Παξνηκηαθά (πνπ αλαπηχζζνπλ κηα παξνηκία), θ.ά. Μύθορ Μύθοι: Παξαδφζεηο ησλ αξραίσλ γηα ηνπο ζενχο θαη ηνπο ήξσεο. Μηθξέο αιιεγνξηθέο δηεγήζεηο, απφ ηνλ θφζκν ησλ δψσλ ή ησλ αλζξψπσλ, πνπ ζέινπλ λα δηδάμνπλ θάηη. Οι Μύθοι διακπίνονηαι (ωρ ππορ ηο πεπιεσόμενό ηοςρ) ζε: α). Κνζκνγνληθνχο (πνπ εμεγνχλ ηε δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ). β). Δζλεγεξηηθνχο (πνπ πξνζπαζνχλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηπξαλλίεο, θαηαθηεηηθνχο πνιέκνπο θαη, γεληθά, θάλνπλ ιφγν γηα θαηαπηεζηηθά θαζεζηψηα). γ). Φπζηνγλσζηηθνχο (πνπ εμεγνχλ ηα θπζηθά θαηλφκελα ή γεγνλφηα). δ). Κνηλσληθνχο ή δηδαθηηθνχο (πνπ είλαη θπξίσο κχζνη κε δψα θαη έρνπλ δηδαθηηθφ ραξαθηήξα). ειίδα 5

6 Αίζσπνο (6 νο αηψλαο π.υ.): Μχζνη κε παηδαγσγηθφ πεξηερφκελν. Απηφλ αθνινχζεζαλ θαη νη: Εαλ ληε Λαθνληαίλ, Η. Κξηιψθ, Ρ. Κίπιηλγθ, θ.ά. Παποιμιόμςθοι: χληνκνη κχζνη πνπ έρνπλ ηε κνξθή παξνηκίαο. Π.ρ. ε έθθξαζε: «Σελ έπαζε ζαλ ηελ αιεπνχ κε ηα ζηαθχιηα» (πνπ ηα είπε άγνπξα) θξχβεη κέζα ηεο έλαλ νιφθιεξν κχζν θαη κνηάδεη κε πεξίιεςή ηνπ. Παπαδόζειρ ή Θπύλοι: Φαληαζηηθέο δηεγήζεηο πνπ πιάζεη ν ιαφο κε βάζε ηηο δνμαζίεο ηνπο γηα νξηζκέλνπο ηφπνπο θαη φληα θαη ηηο πηζηεχεη γηα αιεζηλέο. (Παξαδφζεηο γηα ηελ Αγηα-νθηά, γηα βπζηζκέλεο πνιηηείεο, γηα ζηνηρεηά, θ.ιπ.). Δςηπάπελερ διηγήζειρ ή αζηειολογήμαηα: Αλέθδνηα ή πεξηγειαζηηθά αζηεία ή πεξηπαίγκαηα ρσξηψλ, πνπ ζαηηξίδνπλ ηξφπνπο, επαγγέικαηα, ζσκαηηθέο ή πλεπκαηηθέο αηέιεηεο. Έρνπλ ξεαιηζηηθφ ραξαθηήξα θαη αλαθέξνληαη ζε θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο, κε απψηεξν ζηφρν ηνπο λα δηνξζψζνπλ ηα ειαηηψκαηά ηνπο. Ζ δηεζλήο παξακπζνινγία κειεηά θαη ηηο ηξεηο απηέο κνξθέο ηεο ιατθήο αθήγεζεο θαη, κε βάζε ηα ζέκαηά ηνπο, ηε δηάδνζε ή ηελ παξάιιειε παξνπζία ηνπο, έρεη θαηαξηίζεη πίλαθεο γηα ηελ θαηάηαμή ηνπο (1910- Φηλιαλδφο Antti Aarne, 1928-Ακεξηθαλφο Stith Thomson, πνπ αλαζεψξεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα). Γιαθοπέρ Παπαμςθιού-Μύθος 1. ην Μχζν θαίλνληαη νη ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη γηα ηνλ θαζέλα κηα άζηνρε ή θαθή ελέξγεηα ή ν θαθφο ηνπ ραξαθηήξαο. Σν Παξακχζη δελ απνβιέπεη ζηελ άκεζε δηδαρή θαη ηε λνπζέηεζε ηνπ αθξναηή. Κη ελψ ην ηέινο ηνπ Μχζνπ είλαη ζπλήζσο-δπζάξεζην ή ηξαγηθφ, ηνπ Παξακπζηνχ είλαη, γεληθά, επηπρηζκέλν. 2. Ζ ηζηνξία πνπ καο παξνπζηάδεη ν Μχζνο είλαη, θαηά θαλφλα, κηα ηζηνξία κνλαδηθή, ηζηνξία πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απινχο ζλεηνχο. Καη ζην Παξακχζη ηα πεξηζηαηηθά είλαη αζπλήζηζηα θαη ίζσο, κάιηζηα, πην απίζαλα απφ εθείλα πνπ ζπλαληνχκε ζην Μχζν. Παξνπζηάδνληαη, φκσο, πάληα ζαλ θάηη ην νιφηεια θαλνληθφ, ζαλ θάηη πνπ κπνξεί λα ζπκβεί ζηνλ θαζέλα καο. 3. Οη ήξσεο ζην Μχζν είλαη, θαηά θαλφλα, επψλπκνη, δξνπλ ζ' έλαλ νξηζκέλν ηφπν, ελψ είλαη γλσζηά θαη ηα νλφκαηα άιισλ θχξησλ πξνζψπσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ηζηνξία (π.ρ. Ζξαθιήο - Δπξπζζέαο - Μηλψηαπξνο - Αξηάδλε- Κξήηε θιπ.). Αληίζεηα, νη ήξσεο ηνπ Παξακπζηνχ είλαη αλψλπκνη. ειίδα 6

7 4. Ο ήξσαο ηνπ Μχζνπ είλαη έλα άηνκν μερσξηζηφ, έλαο ζρεδφλ ππεξάλζξσπνο, θαη ζπρλά φ,ηη πεηπραίλεη ην πεηπραίλεη ράξε θαη ζε θάπνηα βνήζεηα απφ κε θνζκηθέο δπλάκεηο, απφ ηνλ νπξαλφ, απφ ηε ζεία θαηαγσγή ηνπ (ν Οδπζζέαο ι.ρ. έρεη ζχκκαρφ ηνπ ηελ Αζελά). Αληίζεηα, ν ήξσαο ηνπ Παξακπζηνχ είλαη άλζξσπνο θνηλφο. Κη αλ δέρεηαη θάπνηα βνήζεηα, απηή πξνέξρεηαη απφ αζήκαληα φληα (έλα άινγν, έλα κπξκήγθη, θ.ά.). Έηζη, ελψ ν Μχζνο, παξνπζηάδνληαο έλα πξφηππν ζπκπεξηθνξάο κε ππεξάλζξσπεο δηαζηάζεηο, δίλεη ππαξθηή κνξθή ζην ςπεπεγώ, ην Παξακχζη ζηέθεηαη ζην επίπεδν ηνπ εγώ, πνπ αγσλίδεηαη λα νινθιεξσζεί κέζα απφ ηηο δνθηκαζίεο. Σν Παξακχζη, φκσο, επεηδή έρεη ήξσεο πνπ είλαη άλζξσπνη θαζεκεξηλνί, θάλεη ην παηδί λα πηζηέςεη φηη θαη απηφ κπνξεί λα πεηχρεη, αλ πξνζπαζήζεη. 5. ην Μχζν ν ήξσαο, θαη κεηά ηελ επηηέιεζε ησλ θαηνξζσκάησλ ηνπ, δηαηεξεί γηα πάληα ηα ππεξάλζξσπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ελψ ζην Παξακχζη, αθνχ ηειεηψζεη ηνπο αγψλεο ηνπ, γίλεηαη θαη πάιη έλαο απιφο ζλεηφο. Γιαθοπέρ Μύθος-Παπαμςθιού καηά ηον Claude Lévi-Strauss Μύθορ αληηζέζεηο θνζκνινγηθέο, εζηθέο ή βηνινγηθέο θαη βηνθνηλσληθέο Παπαμύθι αληηζέζεηο θνηλσληθέο δσή/ζάλαηνο (κεηαθπζηθά εξσηήκαηα) αληηζέζεηο θαη ζπγθξνχζεηο κέζα ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο δηθφ καο/μέλν, εκείο/νη άιινη, ελδνθνηλνηηθφ/εμσθνηλνηηθφ ρακειφ/πςειφ θνηλσληθφ «ζηάηνπο» ζχδπγνο απφ άιιε θπιή ή απφ δηαθνξεηηθφ είδνο (δψν ή ππεξθπζηθφ νλ) ζχδπγνο απφ δηαθνξεηηθφ θνηλσληθφ ζηξψκα ειίδα 7

8 Γιαθοπέρ Μύθος-Παπαμςθιού καηά ηο W. Bascon Χαπακηηπιζηικά Μύθορ Παπαμύθι ηππηθή αξρή φρη Ναη Λέγεηαη κεηά ην φρη ζπλήζσο ζνπξνχπσκα. γεγνλφηα πξαγκαηηθά Πιαζηά ρψξνο/ρξφλνο θάπνηνο ρψξνο/ θάπνηνο ρξφλνο έμσ απφ ρψξν - θάζε ηφπνο έμσ απφ ρξφλν ζηάζε ηεξή ηεξή ή θνζκηθή θχξηνο ραξαθηήξαο κε αλζξψπηλνο αλζξψπηλνο Γένεζη Γιάδοζη ηος παπαμςθιού (παπαμςθικών μοηίβων) Γηα αηψλεο ην παξακχζη δελ αληηκεησπίζηεθε κε ηε δένπζα πξνζνρή, αθνχ δελ ήηαλ θαη πνιινί φζνη ελδηαθέξζεθαλ γηα ηελ θαηαγσγή θαη ηε δηάδνζή ηνπ αλά ηνπο αηψλεο. Αο ζπκεζνχκε θαη ηελ άπνςε ηνπ Πιάησλα, ν νπνίνο ζέιεη ηα παξακχζηα «γξαψλ χζινπο» (κσξνινγίεο, θιελαθιήκαηα), σο ελδεηθηηθή ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ παξακπζηνχ. Ζ ζηξνθή ηνπ ελδηαθέξνληνο πξνο ην πεξηθξνλεκέλν απηφ είδνο άξρηζε κφιηο ην 19 ν αηψλα, φηαλ νη Γεξκαλνί αδεξθνί Γθξηκ ζπγθέληξσζαλ θαη δεκνζίεπζαλ (Α 1812, Β 1815) ηα παξακχζηα ηεο παηξίδαο ηνπο («Παηδηθά θαη πηηηθά Παξακχζηα»). Τπνζηήξημαλ, κάιηζηα, θαη κηα Θεσξία (ηελ Ηλδνεπξσπατθή) γηα ηελ θαηαγσγή απηψλ ησλ παξακπζηψλ, ηελ νπνία αθνινχζεζαλ αξγφηεξα θαη άιιεο: 1. Ινδοεςπωπαϊκή Θεωπία: Ζ ηλδνεπξσπατθή θπιή, θαζψο κεηαθηλήζεθε απφ ηελ Ηλδία πξνο ηελ Δπξψπε, έθεξε καδί ηεο ηε γιψζζα (ζαλζθξηηηθά) θαη ηε κπζνινγία ηεο. Με ηνλ θαηξφ απηά ηα ζηνηρεία ζπγρσλεχηεθαλ κε άιιεο δηεγήζεηο θαη εκπινπηίζηεθαλ θαη κε άιια ζηνηρεία (πνιηηηζηηθά ή ζξεζθεπηηθά) ησλ ιαψλ κε ηνπο νπνίνπο ήξζαλ ζε επαθή θαηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο νη Ηλδνεπξσπαίνη (θνηλή ή κνλνγελεηηθή θαηαγσγή). 2. Ινδική Θεωπία: Σε δηαηχπσζε ν Γεξκαλφο αλαηνιηζηήο Th. Benfey, πξνινγίδνληαο ηε κεηάθξαζή ηνπ ηεο Ηλδηθήο Πεληαηεχρνπ (Pançatantra). χκθσλα κε απηή ηα παξακχζηα είλαη έηνηκα ινγνηερληθά αθεγήκαηα ησλ Ηλδψλ πνπ πέξαζαλ κε ηε βνήζεηα ησλ ιαψλ ηεο Αλαηνιήο (Πέξζεο, Άξαβεο, ειίδα 8

9 Βπδαληηλνί, θ.ά.) ζηελ Δπξψπε (κνλνγελεηηθή θαηαγσγή). Δηδηθφηεξα ζηε δηάδνζή ηνπο ζπλέβαιαλ ηξεηο θπξίσο παξάγνληεο: α). Ζ πξνθνξηθή δηάδνζε (επαθή εκπφξσλ-ηαμηδησηψλ), β). Ζ γξαπηή δηάδνζε (απφ ηε κεηάθξαζε ησλ ηλδηθψλ παξακπζηψλ ζηα πεξζηθά, ζηα αξαβηθά θαη ζε επξσπατθέο γιψζζεο, φπσο ηα ηηαιηθά θαη ηα ηζπαληθά), γ). Ζ επηδξνκή ησλ Μνγγφισλ ζηελ Δπξψπε, θαηά ηελ νπνία κεηαδφζεθαλ θαη ηα παξακχζηα. Οη δχν παξαπάλσ ζεσξίεο, παξά ηελ αιεζνθάλεηά ηνπο, ειέγρζεθαλ σο κνλνκεξείο, αθνχ παξφκνηα κε ηα ηλδνεπξσπατθά παξακπζη(α)θά κνηίβα εληνπίζηεθαλ θαη ζε άιινπο ιανχο θαη επείξνπο (π.ρ. ζηελ Αίγππην) πνπ δελ επεξεάζηεθαλ απφ ηελ ηλδνεπξσπατθή «πιεκκχξα». Έηζη, νδεγεζήθακε θαη ζε άιιεο, πνιπγελεηηθέο, ζεσξήζεηο: 3. Δθνολογική πολςγενεηική Θεωπία: Σν ίδην παξακπζηθφ ζέκα κπνξεί λα παξνπζηάδεηαη αλεμάξηεηα ζε δηάθνξεο ρψξεο θαη ζε δηαθoξεηηθέο επνρέο. (A. Lang, A. Bastian, o Γάιινο J.Bédier: Γελ είλαη δπλαηφ λα θαζνξηζηεί αθξηβψο ν αξρηθφο ηφπνο θαη ρξφλνο δεκηνπξγίαο ελφο παξακπζηνχ. Πνιχ πεξηζζφηεξν καο είλαη αδχλαην λα απνθαηαζηήζνπκε θηινινγηθά έλα ζεκεξηλφ παξακχζη, ψζηε λα θηάζνπκε ζην αξρέηππφ ηνπ). ηηο ηδέεο ηνπο νη παξαπάλσ επεξεάζηεθαλ απφ ην βηβιίν Ο σπςζόρ Κλώνορ ηνπ J. Frazer. Έηζη νδεγεζήθακε ζηε Φηινινγηθή Θεσξία (σο αληίδξαζε θπξίσο ζηνλ αγλσζηηθηζκφ ηνπ J.Bédier). 4. Φιλολογική Θεωπία: Σν ιατθφ παξακχζη έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζε θάπνην γξαπηφ κλεκείν ησλ παιαηφηεξσλ ρξφλσλ. Ζ Θεογονία π.ρ. ηνπ Ζζηφδνπ, ην έπνο ηνπ Γηιγακέο ή ε Βίβινο, ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ππξήλεο αλαθνξάο γηα πνιιά λεφηεξα παξακχζηα. Ο Η.Θ.Καθξηδήο, γηα παξάδεηγκα, έρεη επηζεκάλεη φηη ζηνηρεία λεφηεξσλ παξακπζηψλ αλεπξίζθνληαη ζε αξραίνπο κχζνπο ή αθεγήζεηο, φπσο ζηελ Αξγνλαπηηθή Δθζηξαηεία. 5. Ιζηοπικογεωγπαθική Θεωπία («Φηλιαλδηθή ρνιή»): Αλαιχνληαο θαη ζπγθξίλνληαο ηηο δηάθνξεο εζληθέο παξαιιαγέο ελφο παξακπζηνχ κε βάζε ηε ινγνηερληθή ηνπο πιεξφηεηα αιιά θαη ηα πξαγκαηνινγηθά ή πνιηηηζηηθά ηνπο ζηνηρεία (ζεζκνχο, πξντφληα, θιίκα θ.ιπ.), νη εθπξφζσπνη απηήο ηεο ζεσξίαο (J.Krohn, K.Krohn, Antti Aarne, νη νπνίνη αζρνιήζεθαλ κε ηε κειέηε ησλ θηλιαλδηθψλ ηξαγνπδηψλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ θχθιν ηνπ έπνπο «Kalevala») πξνζπαζνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν ηεο πξψηεο ηνπο ζχλζεζεο. Χο πην απνδεθηή, απηή ε Θεσξία έθηαζε ζηε ζχληαμε δηεζλνχο Καηαιφγνπ ησλ παξακπζηψλ (κε πην γλσζηφ απηφλ ηνπ 1910 απφ ην Φηλιαλδφ ειίδα 9

10 Antti Aarne, ηνπο αλαζεσξεκέλνπο ηνπ 1928 θαη ηνπ απφ ηνλ Ακεξηθαλφ Stith Thomson, ν νπνίνο ζπκπιήξσζε ηνλ αξρηθφ θαηάινγν). Απφ ηε ζηηγκή πνπ θαη γηα ηε Θεσξία απηή, φπσο θαη γηα ηηο άιιεο βαζηθέο Θεσξίεο πνπ έρνπκε αλαθέξεη, δηαηππψζεθαλ επηθπιάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, αλαπηχρζεθαλ θαη άιιεο ζπκπιεξσκαηηθέο ή δεπηεξεχνπζεο πνπ εξκελεχνπλ πην πνιχ ηελ εζσηεξηθή θαη ςπρνινγηθή ζχζηαζε ηνπ παξακπζηνχ: 6. Μςθολογική Θεωπία: Σα παξακχζηα έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζε πξσηφγνλνπο, θνζκνγνληθνχο κχζνπο ή αζηξνινγηθνχο κχζνπο, ησλ νπνίσλ απνηεινχλ πξνέθηαζε. Οη ήξσεο απηψλ ησλ κχζσλ θαη ε δξάζε ηνπο απνηεινχλ πξνζσπνπνηήζεηο ησλ δηαθφξσλ θπζηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ θαηλνκέλσλ. (Να ιάβνπκε ππφςε φηη ε βάζε ηεο ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο είλαη ε ιαηξεία ηνπ ήιηνπ). Οη Γψδεθα άζινη ηνπ Ζξαθιή, γηα παξάδεηγκα, ππνδειψλνπλ αζηξνινγηθέο πξαγκαηηθφηεηεο. (Ο ήιηνο πξνρσξεί ζην δσδηαθφ θχθιo, θηάλεη ζην δψδην «Λέσλ» θαη ζθνηψλεη ην Ληνληάξη ηεο Νεκέαο, αξγφηεξα, θηάλνληαο ζηνλ «Αηγφθεξσ», πηάλεη απφ ηα θέξαηα ην ειάθη ηεο Κεξχλεηαο, θ.ιπ. Ο ιχθνο πνπ θαηαπίλεη ηελ Κνθθηλνζθνπθίηζα είλαη ν ήιηνο πνπ θαηαπίλεη ηελ απγή ή ηε λχρηα, ε γηαγηά πνπ ηξψγεηαη απφ ην ιχθν είλαη ν παιηφο ρξφλνο πνπ θεχγεη). 7. Σςμβολιζηική Θεωπία: Σα παξακχζηα ιεηηνπξγνχλ ζαλ λνεξά ηαμίδηα, κεηαθπζηθήο απφρξσζεο, ζην ρξφλν θαη ζηνλ ηφπν, ελψ απνηεινχλ καθξηλέο απερήζεηο ή κλήκεο παιηψλ ζξεζθεπηηθψλ-παγαληζηηθψλ ηειεηνπξγηψλ, ππνιείκκαηα απφθξπθεο ιαηξείαο πνπ δηαδφζεθαλ απφ ηνπο κπεκέλνπο ζ απηή. Γηα ην Hans Naumann o δξάθνο ησλ ιατθψλ παξακπζηψλ, π.ρ., ζπκβνιίδεη ην ζάλαην, ελψ ε κεηαθνξά θαη πξνζθνξά θαγεηνχ ζηε γηαγηά απφ ηελ Κνθθηλνζθνπθίηζα απερεί ηελ ηειεηνπξγηθή πξάμε ηεο πξνζθνξάο αγαζψλ, θαξπψλ ζηα ζεία. 8. Ψςσαναλςηική Θεωπία: Σα παξακχζηα πνπ κνηάδνπλ κε ηα φλεηξα, ή είλαη ηα ίδηα φλεηξα, αληηπξνζσπεχνπλ ή θαζνδεγνχλ ππνζπλείδεηεο παξσζήζεηο θαη θαηαπηεζκέλεο επηζπκίεο. [Ζ ζεσξία απηή άξρηζε κε ηελ επηζήκαλζε ηνπ Φξφπλη φηη ν εζσηεξηθφο καο θφζκνο δελ είλαη εληαίνο, αιιά απνηειείηαη απφ ηξία ζηξψκαηα: ην εγώ (δηακεζνιαβεηήο αλάκεζα ζηνπο δχν άιινπο φξνπο, πνπ ζπληζηνχλ ηνπο πξαγκαηηθνχο πφινπο ηεο δηαζηξσκάησζεο), ην ςπεπεγώ (θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλνο έιεγρνο) θαη ην εκείνο (ππνζπλείδεην, παξνξκήζεηο, libido θ.ιπ.). Όηαλ ην εγώ βξίζθεηαη ζε δίιεκκα θαη ρξεηάδεηαη λα επηιέμεη, ζα αθνινπζήζεη δχν αξρέο: ηελ απσή ηηρ ηδονήρ (ηεο επραξίζηεζεο, ειίδα 10

11 δειαδή ηεο άκεζεο ηθαλνπνίεζεο ησλ επηζπκηψλ θαη ησλ παξνξκήζεψλ καο), θαη ηελ απσή ηηρ ππαγμαηικόηηηαρ [δειαδή ηεο εηνηκφηεηάο καο απέλαληη ζηε(λ) (απφ)ζηέξεζε]. Π.Υ. ν κχζνο ηνπ Ζξαθιή πνπ θιήζεθε λα επηιέμεη κεηαμχ ηεο αξεηήο θαη ηεο θαθίαο, ή ην παξακχζη ηεο Κνθθηλνζθνπθίηζαο πνπ αγλφεζε ηηο ζπκβνπιέο ηεο κεηέξαο ηεο λα κε ινμνδξνκήζεη, πξνθεηκέλνπ λα ραξεί ηηο νκνξθηέο ηνπ δάζνπο, ζθηαγξαθνχλ αθξηβψο ηελ αηψληα δηαπάιε ησλ δχν απηψλ αξρψλ. Σα κπζηθά κνηίβα απνηεινχλ ζπρλά ηα πξνπιάζκαηα ή κηα πην νηθεία κνξθή ησλ εζσηεξηθψλ ζπγθξνχζεσλ ηνπ αλζξψπνπ. Σν παξακχζη ηεο ηαρηνπνχηαο (ηαρηνκπνχηαο), γηα παξάδεηγκα, αλ θαη θέξλεη ην παηδί ζε επαθή κε ηε θξίθε ηεο αδεξθηθήο δεινθζνλίαο, ηνπ πξνζθέξεη «ιχζε», «θάζαξζε», αληηζηαζκίδνληάο ηε κε ην ξφιν ηεο θαιήο λεξάηδαο. Σν «Οηδηπφδεην χκπιεγκα», π.ρ., πνπ απνηειεί θαηά ηνλ Μ. Μπεηειράηκ ην ζπνπδαηφηεξν πξφβιεκα ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη εκθαλίδεηαη θπξίσο γχξσ ζηα πέληε, δηαιχεηαη κε ην παξακχζη, δειαδή βξίζθεη δηέμνδν ζην παξακχζη. Σν παξακχζη βνεζά κε ηηο ζπκβνιηθέο θαη ηηο άιιεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ην παηδί λα γίλεη κηα χπαξμε αλεμάξηεηε, καθξηά απφ ηελ νηθνγελεηαθή εζηία, λα βάιεη ηάμε ζην ράνο ηεο δσήο ηνπ, λα γίλεη έλα άηνκν ηζνξξνπεκέλν θαη νινθιεξσκέλν. 9. Ανθπωπολογική Θεωπία: Σα παξακχζηα απνηεινχλ επηβηψζεηο απφ ηε δσή ησλ πξσηφγνλσλ ιαψλ, έηζη φπσο δηαηεξήζεθαλ ζηε κλήκε ησλ αλζξψπσλ (έζηκα, ηξφπνη ζθέςεο, βηψκαηα, αλζξσπνζπζίεο, αλζξσπνθαγίεο). Σε δηαηχπσζε ν Άγγινο εζλνιφγνο Edward Tylor ( ) ζην βηβιίν ηνπ Primitive Culture (1871). (Ζ Θεσξία απηή βνεζάεη ηελ Δζλνινγηθή θαη ηηο άιιεο πνιπγελεηηθέο ζεσξίεο ζηηο απφςεηο ηνπο). 10. Δκλεκηική Θεωπία: Αλ νη πξνεγνχκελεο ζεσξίεο ραξαθηεξίδνληαη γελεηηθέο, ε ηειεπηαία είλαη ζπλζεηηθή, αμηνπνηψληαο απφ ηηο πξνεγνχκελεο φ,ηη βξίζθεη ινγηθφ θαη επινγνθαλέο, πξνθεηκέλνπ λα επηρεηξεκαηνινγήζεη γηα ηε δεκηνπξγία ή ηε δηάδνζε ησλ παξακπζηθψλ ηχπσλ θαη κνηίβσλ. (Σε δηαηχπσζαλ: ν Γάιινο Paul Delarue θαη ν Βέιγνο Elisée Legros). Π.ρ., ελψ πηζηεχεη ζηε ζπκβνιή ησλ κπζνινγηψλ ησλ δηάθνξσλ ιαψλ ζηε δηακφξθσζε ησλ παξακπζηψλ (Δζλνινγηθή Πνιπγελεηηθή Θεσξία), παξαδέρεηαη θαη ην ξφιν ησλ πξσηφγνλσλ βησκάησλ ή ηεο καγηθήο ιαηξείαο θαη ησλ ηειεηνπξγηψλ (πκβνιηζηηθή Θεσξία). Γίλεη, φκσο, θαη κεγάιε ζεκαζία ζην ξφιν ηνπ αθεγεηή (πξνζσπηθή επαηζζεζία, δπλαηφηεηα επηινγψλ, ειεπζεξία θηλήζεσλ, θ.ιπ.), ζεσξψληαο ηνλ σο ηνλ θχξην ππεχζπλν γηα ην χθνο πνπ πξνζδηνξίδεη έλα παξακχζη. ειίδα 11

12 Δίδη ηων ελληνικών λαϊκών παπαμςθιών/αθηγήζεων 1.Μαγικά ή ξωηικά.(μεγάια θαη πνιπζχλζεηα κε επρέξεηα αθεγεκαηηθήο επηκήθπλζεο, ππεξβαηά θαη κεηαθπζηθά. Αλαθέξνληαη ζε καγηθνχο θαη ππεξθπζηθνχο θφζκνπο). 2.Πεπιπεηειακά ή διηγημαηικά.(δκθαλίζηεθαλ θαηά ηελ Αιεμαλδξηλή-Διιεληζηηθή πεξίνδν. Αλαθέξνληαη ζε κεγάια ηαμίδηα, ζηελ απεξαληνζχλε ηνπ θφζκνπ θαη ζε κεηαθπζηθέο θνηλσλίεο αλζξψπσλ). 3.Θπηζκοθεμαηικά ή ζςναξαπικά.(γεκηνπξγήζεθαλ απφ ηε ρξηζηηαληθή αθεγεκαηηθή παξάδνζε θαη ηα πλαμάξηα). 4.Σςμβοςλεςηικά ή διδακηικά.(αλαπηχζζνπλ κηα θηινζνθία δσήο, έλα γλσκηθφ, κηα δνμαζηηθή πίζηε ή κηα βηνηηθή δηαπίζησζε, γηα λα παξαδεηγκαηηζηεί ην αθξναηήξην, λα ηα απνδερηεί θαη λα ηα αθνινπζήζεη). 5.Δςηπάπελα.(Γηαθσκσδνχλ θαη δηαζχξνπλ δειηάξεδεο, θηιάξγπξνπο, ηεκπέιεδεο, αλφεηνπο). 6.Νοηηικά.(Αζθνχλ ην παηδηθφ κπαιφ κε αηλίγκαηα, θξαζηηθέο επαπμήζεηο, θιηκαθσηέο αθεγήζεηο). Χαπακηηπιζηικά ηων παπαδοζιακών Νεοελληνικών Παπαμςθιών 1. Ζ ζρεηηθή ιηηφηεηα ζην χθνο θαη ζηα εθθξαζηηθά κέζα. 2. Ζ δηάζεζε γηα δηδαζθαιία θαη εζηθή δηθαίσζε. 3. Οη νηθείνη ήξσεο. 4. Ζ ζηελή ζρέζε ηεο αθήγεζεο κε ηε γχξσ βηνηηθή θαη πνιηηηζηηθή πξαγκαηηθφηεηα. 5. Ζ αιήζεηα θαη ε ζθιεξφηεηα ζηηο ηηκσξίεο θαη ζηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ. 6. Ζ «αλνηρηή» έθθξαζε θαη ε εχθνιε βσκνινρία. 7. Οη «Δηζαγσγέο» -> ν ειεχζεξνο ρψξνο ησλ αθεγεηψλ. 8. Ζ απνπζία ηνπ έξσηα θαη ησλ εξσηηθψλ θηλήηξσλ. 9. Ζ ρξήζε ηππηθψλ ζηίρσλ θαη θξάζεσλ ζηελ αξρή, ζην ηέινο ή αθφκε θαη ζηε κέζε ησλ παξακπζηψλ. 10. Ζ γιψζζα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ιατθή απιφηεηα, ηε θπζηθή πνξεία θαη ηελ ηδησκαηηθή δηαηχπσζε. 11. Οη ζπλζήθεο δεκηνπξγίαο θαη δηάδνζήο ηνπο πξνζδηνξίδνληαη θπξίσο θνηλσληθά. 12. Ζ θηινζνθία θαη ην πιαηχ αληίθξηζκα ηεο δσήο, ε αλζξσπηζηηθή δηάζεζε θαη ε ζπγθαηαβαηηθφηεηα ζηε ζθέςε θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξψσλ ηνπο. Πποζθοπά ηος Παπαμςθιού ζε όλοςρ ηοςρ λαούρ 1. Φπραγψγεζε θαη ςπραγσγεί ην θνηλφ ζηηο ζπηηηθέο ψξεο ηεο δσήο ηνπ. 2. Πξφζθεξε εγθπθινπαηδηθή γλψζε γηα ηνλ άγλσζην θφζκν ησλ ηαμηδηψλ αιιά θαη γηα ην θαληαζηηθφ θφζκν ηεο κπζνινγίαο. 3. Γέκηζε κε θηινζνθία θαη αηζηνδνμία ηε ζθέςε ηνπ. ειίδα 12

13 4. Πινχηηζε ηε θαληαζία ησλ κηθξψλ παηδηψλ κε ζθελέο απφ ηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ θαη απφ ηηο πηζαλέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θαληαζηηθψλ φλησλ. 5. Γίδαμε ζηα παηδηά ηερληθέο θαη ηξφπνπο αθήγεζεο, πινχηηζε ηηο εκπλεχζεηο ηνπο θαη ιεηηνχξγεζε πξνδξνκηθά γηα ηε ινγνηερλία θαη ηηο ζχγρξνλεο κνξθέο ηεο. Βιβλιογπαθικέρ Πηγέρ Θεμαηικήρ Δνόηηηαρ 1. Αλαγλσζηφπνπινο, Β. Τέσνη και ηεσνική ηος παπαμςθιού. Αζήλα: Καζηαληψηεο, Αλαγλσζηφπνπινο, Β. & Ληάπεο Κ. (επηκ.). Λαφκό παπαμύθι και παπαμςθάδερ ζηην Ελλάδα. Αζήλα: Κνηλφηεηα Πνξηαξηάο Πειίνπ-Καζηαληψηεο, Απδίθνο, Δ. Η παιδαγυγική και διδακηική αξιοποίηζη ηος παπαμςθιού. Αζήλα: Γξεγφξεο, Απδίθνο, Δ. Το λαφκό παπαμύθι: Θευπηηικέρ πποζεγγίζειρ. Αζήλα: Οδπζζέαο, Εαλ, Ε. Η Δύναμη ηυν Παπαμςθιών. Μηθξ. Μ. Σδαθεξνπνχινπ. Αζήλα: Καζηαληψηεο, Μπεηειράηκ, Μ. Η Γοηηεία ηυν Παπαμςθιών: Μία Ψςσαναλςηική Πποζέγγιζη. Μηθξ. Δ. Αζηεξίνπ. Αζήλα: Γιάξνο, αθειιαξίνπ, Υ. Το παπαμύθι σηερ και ζήμεπα: Η τςσοπαιδαγυγική και κοινυνική λειηοςπγία ηος. Αζήλα: Παηάθεο, ειίδα 13

14 Σημειώμαηα Σημείωμα Αναθοπάρ Copyright Παλεπηζηήκην Παηξψλ, Γεκήηξεο Πνιίηεο «Λνγνηερλία γηα Παηδηά Η. Παξακχζη». Έθδνζε: 1.0. Πάηξα Γηαζέζηκν απφ ηε δηθηπαθή δηεχζπλζε: https://eclass.upatras.gr/courses/pn1516 Σημείωμα Αδειοδόηηζηρ Σν παξφλ πιηθφ δηαηίζεηαη κε ηνπο φξνπο ηεο άδεηαο ρξήζεο Creative Commons Αλαθνξά, Με Δκπνξηθή Υξήζε-Όρη Παξάγσγα Έξγα 4.0 [1] ή κεηαγελέζηεξε, Γηεζλήο Έθδνζε. Δμαηξνχληαη ηα απηνηειή έξγα ηξίησλ π.ρ. θσηνγξαθίεο, δηαγξάκκαηα θ.ι.π., ηα νπνία εκπεξηέρνληαη ζε απηφ θαη ηα νπνία αλαθέξνληαη καδί κε ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπο ζην «εκείσκα Υξήζεο Έξγσλ Σξίησλ». [1] Χο Μη Δμποπική νξίδεηαη ε ρξήζε: πνπ δελ πεξηιακβάλεη άκεζν ή έκκεζν νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηελ ρξήζε ηνπ έξγνπ, γηα ην δηαλνκέα ηνπ έξγνπ θαη αδεηνδφρν πνπ δελ πεξηιακβάλεη νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή σο πξνυπφζεζε γηα ηε ρξήζε ή πξφζβαζε ζην έξγν πνπ δελ πξνζπνξίδεη ζην δηαλνκέα ηνπ έξγνπ θαη αδεηνδφρν έκκεζν νηθνλνκηθφ φθεινο (π.ρ. δηαθεκίζεηο) απφ ηελ πξνβνιή ηνπ έξγνπ ζε δηαδηθηπαθφ ηφπν Ο δηθαηνχρνο κπνξεί λα παξέρεη ζηνλ αδεηνδφρν μερσξηζηή άδεηα λα ρξεζηκνπνηεί ην έξγν γηα εκπνξηθή ρξήζε, εθφζνλ απηφ ηνπ δεηεζεί. Γιαηήπηζη Σημειωμάηων Οπνηαδήπνηε αλαπαξαγσγή ή δηαζθεπή ηνπ πιηθνχ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη: ην εκείσκα Αλαθνξάο ην εκείσκα Αδεηνδφηεζεο ηε δήισζε Γηαηήξεζεο εκεησκάησλ ην εκείσκα Υξήζεο Έξγσλ Σξίησλ (εθφζνλ ππάξρεη) καδί κε ηνπο ζπλνδεπφκελνπο ππεξζπλδέζκνπο.

15 Χπημαηοδόηηζη Σν παξφλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ έρεη αλαπηπρζεί ζηo πιαίζηo ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηεο δηδάζθνπζαο. Σν έξγν «Ανοικηά Ακαδημαϊκά Μαθήμαηα ζηο Πανεπιζηήμιο Παηπών» έρεη ρξεκαηνδνηήζεη κφλν ηε αλαδηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Σν έξγν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο. ειίδα 15

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σηο βιβλίο (επιμ) Ο κόζμος ηης παιδικής λογοηετνίας (Τόμος Β): Μελέηη και έρεσνα ηης παιδικής λογοηετνίας. Νέοι Ορίδονηες, (σπό έκδοζε).

Σηο βιβλίο (επιμ) Ο κόζμος ηης παιδικής λογοηετνίας (Τόμος Β): Μελέηη και έρεσνα ηης παιδικής λογοηετνίας. Νέοι Ορίδονηες, (σπό έκδοζε). λένπο. 2 Ιζηνξηθά, κηα πξψηε επαλαηνπνζέηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε εδψ θαη Αζελά Αλδξνπηζνπνχινπ 1 Σηο βιβλίο (επιμ) Ο κόζμος ηης παιδικής λογοηετνίας (Τόμος Β): Μελέηη και έρεσνα ηης παιδικής λογοηετνίας.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΒΔΝΣΕΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΜ: 1212 ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2010-2011 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΞΔΝΗΑ ΑΡΑΣΗΩΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ, 18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού. Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού. Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι Π.3.1.4 Οινθιεξωκέλα παξαδείγκαηα εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίωλ αλά γλωζηηθό αληηθείκελν κε εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ζρεδίαζεο Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΗΥΑΛΖ ΠΑΡΟΤΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο Δ Ι Α Υ Η Μ Ι Η Βάλια Μπου γάδη Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Η 1. Π ν ύ ν θ ε ί ι ε η α η ε α π ν η ε ι ε ζ κ α η η θ ό η ε η α η ε ο δ η α θ ή κ η ζ ε ο Η ηέρλε ηεο δηαθήκηζεο είλαη ζύλζεηε. Γηα ηελ παξαγσγή ελφο θαινχ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1 Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1. Δηζαγσγή νξηζκφο - ηζηνξηθά δεδνκέλα ρξνληθά φξηα 2. Σα είδε ηνπ λενειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο Η. Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα ζεκαηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Νάζηνπ Μαξηάλζε Τπεχζπλε ΚΠΔ Φηιηππηάδαο, Πξφεδξνο ΠΔΔΚΠΔ Ζπείξνπ, Μεηαπη. θνηηήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Δηδίθεπζε Θεηηθέο Δπηζηήκεο.

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ (Π.Ε.Τ.Π) ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σεο Αξηεκάθε Αιεμίαο (ΑΜ:132) Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Επιβλέπουςα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και σεξουαλικότητα στο είδος της αισθηματικής

Φύλο και σεξουαλικότητα στο είδος της αισθηματικής ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: Εικόνες για το φύλο μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο στην δεκαετία του 60: Φύλο και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

(1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια Π. Σζαιδάξε 75-77 Πεξηζηέξη Σει: 2105711242 www.paxat.gr

(1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια Π. Σζαιδάξε 75-77 Πεξηζηέξη Σει: 2105711242 www.paxat.gr ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΦΟΝΛΡΗΠΡΖΟΗΑ ΞΑΣΑΡΝΟΗΓΖ (1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (2) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (3) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (4) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I Θανάσης Μανιάτης Όκηινο Μαξμηζηηθώλ Δξεπλώλ Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ --------------------------------------------------------- ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική χολή Σοπικής Αυτοδιοίκησης. Σμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 4 η Εκπαιδευτική ειρά

Εθνική χολή Σοπικής Αυτοδιοίκησης. Σμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 4 η Εκπαιδευτική ειρά Εθνική χολή Σοπικής Αυτοδιοίκησης Σμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 4 η Εκπαιδευτική ειρά «Παρακίνηση εργαζομένων στο δημόσιο σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Προβλήματα και τεχνικές ενδυνάμωσης των δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα