Λογοηεσνία για Παιδιά Ι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λογοηεσνία για Παιδιά Ι"

Transcript

1 Λογοηεσνία για Παιδιά Ι Δνόηηηα 2: Παξακχζη Γεκήηξεο Πνιίηεο Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία (ΣΔΔΑΠΖ)

2 1. θνπνί ελφηεηαο Πεξηερφκελα ελφηεηαο Δηζαγσγηθά-ελλνηνινγηθά Σκοποί ενόηηηαρ Καηαλφεζε ησλ βαζηθψλ εηδψλ ησλ Λατθψλ Αθεγήζεσλ-Γηάθξηζε/Αμηνπνίεζε ησλ ηδηαίηεξσλ πξνζδηνξηζηηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ. Καιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο δηάζεζεο ησλ θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ απέλαληη ζηα είδε ησλ Λατθψλ Αθεγήζεσλ. Δκπινπηηζκφο ησλ κεζφδσλ θαη ησλ ηερληθψλ δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ Λατθψλ Αθεγήζεσλ, θαη ηδηαίηεξα ηνπ Παξακπζηνχ, ζην Νεπηαγσγείν-Αλαδήηεζε απνηειεζκαηηθφηεξσλ ηξφπσλ πξνζθνξάο ηνπο ζηα λήπηα. 2. Πεπιεσόμενα ενόηηηαρ Λατθέο αθεγήζεηο-δίδε-γηαθξίζεηο-οξηζκνί (Παξακχζη-Μχζνο, Παξαδφζεηο-Θξχινη, Δπηξάπειεο δηεγήζεηο-αζηεηνινγήκαηα) Παξακχζη (Λατθφ-Έληερλν), Γνκή ηνπ Παξακπζηνχ, ηνηρεία -Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Παξακπζηνχ, Ο δηαρξνληθφο ξφινο ηνπ Παξακπζηνχ, Γηαθνξέο Μχζνπ-Παξακπζηνχ, Καηεγνξην-πνίεζε ησλ παξακπζηψλ σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο-δπηκέξνπο θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξακπζηψλ σο πξνο ηνλ ηξφπν πινθήο ηνπο, Θεσξίεο Γέλεζεο-Γηάδνζεο ησλ Παξακπζηψλ (παξακπζηθψλ κνηίβσλ), Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Παξαδνζηαθψλ Νενειιεληθψλ Παξακπζηψλ Μχζνη (Καηεγνξηνπνίεζε ησλ κχζσλ σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, Παξνηκηφκπζνη, Παξακπζηθέο-Μηθξέο Ηζηνξίεο). 3. Διζαγωγικά-εννοιολογικά Σν (ιατθφ) παξακχζη είλαη κηα αθήγεζε θαληαζηηθή πνπ θηλείηαη ζηνλ θφζκν ηνπ ππεξθπζηθνχ θαη ηνπ καγηθνχ θαη έρεη γηα θχξην ζθνπφ ηνπ ηελ ηέξςε ησλ αθξναηψλ. Γηα ην Γ.Λνπθάην: Παξακχζη είλαη ε ιατθή δηήγεζε πνπ κνηάδεη κε κεγάιν πεξηπεηεηαθφ κχζν ή έρεη ζπληεζεί απφ πεξηζζφηεξνπο ππξήλεο (κνηίβα) αλζξσπν-κεηαθπζηθψλ κχζσλ, νη νπνίνη είλαη γλσζηνί ζε πεξηζζφηεξνπο ιανχο. Παξακχζη: Μηα απφ ηηο ηξεηο θχξηεο κνξθέο πνπ παίξλνπλ ζπλήζσο νη «ιατθέο αθεγήζεηο» (conte populaires, folk-tales) (Contes de fées ή Fairy tales-> γηα λα δεισζεί ην καγηθφ, ην ππεξβαηηθφ ειίδα 2

3 ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ παξακπζηνχ) (παξακχζηα/μχζνη, Παξαδφζεηο-ζξχινη, Δπηξάπειεο δηεγήζεηο ή αζηεηνινγήκαηα). Παξακχζη->παξά (=πιεζίνλ, θνληά ή πξνέιεπζε, παξαγσγή) + κχζηνλ (ππνθ. ηεο ι. κχζνο=ιφγνο, ιφγηα). Ζ ιέμε παξακχζη κε ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ αιιάδεη ζεκαζίεο: απφ ιφγνο πξνηξεπηηθφο, παξαηλεηηθφο ζηνλ Πιάησλα γίλεηαη θαηεπλαζηηθφο ζην νθνθιή θαη παξεγνξεηηθφο ζην Θνπθπδίδε. Αξγφηεξα, κέζα ζηελ έλλνηα ηεο «παξακπζίαο» (παξεγνξηάο) εληάζζνληαη φιεο εθείλεο νη θαληαζηηθέο δηεγήζεηο πνπ έρνπλ σο βαζηθφ ζθνπφ ηνπο ηελ ςπραγσγία ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ απφζπαζή ηνπ απφ ηηο έγλνηεο ηεο δσήο. Σηοισεία ηος Παπαμςθιού o παξακπζάδεο, αθεγεηέο (ανηδνί, ζχγρξνλνη ινγνηέρλεο), o θνηλφ (αθξναηέο), o πεξηερφκελν (πξντφλ επαηζζεζίαο ηεο ιατθήο ςπρήο). Ζ ηέρλε ηεο ζχλζεζεο ή ηεο αθήγεζεο ηνπ παξακπζηνχ αλήθεη ζε εηδηθνχο ηερλίηεο, ηνπο παξακπζάδεο (ανηδνί πνπ έςαιιαλ ηα έπε, ζχγρξνλνη ινγνηέρλεο πνπ γξάθνπλ κπζηζηνξήκαηα). Σν θνηλφ ζην νπνίν απεπζπλφηαλ ν αθεγεηήο ησλ παξακπζηψλ δελ ήηαλ πάληα ην ίδην, απφ παηδηά κέρξη ελειίθνπο, κέζα ζην ζπίηη θνληά ζηε θσηηά ή έμσ απφ ην ζπίηη, ζην θεθαιφζθαιν, ζηελ απιή, ζηε γεηηνληά. Παξακχζηα ιέγνληαλ αθφκε θαη ζε ρψξνπο δνπιεηάο, φπνπ ε αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο είρε ζηφρν λα θξαηά μάγξππλνπο ηνπο εξγάηεο, γηα λα απνδίδνπλ θαιχηεξα. ηελ πεξίπησζε απηή νη ηζηνξίεο γίλνληαλ καθξχηεξεο, νη πεξηπέηεηεο πην ζχλζεηεο ή ζπλδένληαλ αηηηνθξαηηθά («Παξακχζηα ηεο Υαιηκάο»). Σξνθνδνηεκέλν απφ ηε ιατθή θαληαζία ην παξακχζη νδεγήζεθε ζε ηερληθή πιεξφηεηα θαη εμειίρζεθε ζε έλα ινγνηερληθφ είδνο, δίρσο λα ράζεη ηίπνηα απφ ηελ νκνξθηά θαη ηε γνεηεία ηνπ. Δχξσζην θαη νιφδξνζν θηάλεη κέρξη ηηο κέξεο καο ζαλ πξντφλ επαηζζεζίαο ηεο ιατθήο ςπρήο, γηα λα δψζεη ηε ζέζε ηνπ ζε θαηλνχξγηεο κνξθέο έθθξαζεο (π.ρ. ζηηο παξακπζηθέο ή ζηηο κηθξέο ηζηνξίεο), ηδηαίηεξα γηα ηα παηδηά. ήκεξα δε γξάθνληαη πηα ιατθά παξακχζηα, αθνχ νη αιιαγέο ηεο δσήο έρνπλ δηαθνξνπνηήζεη θαη ηνλ ηξφπν πνπ ηε βιέπνπκε κέζα απφ ηηο αθεγήζεηο. Σν ζεκεξηλφ ελδηαθέξνλ γηα ην παξακχζη, ηδηαίηεξα ζηνπο αθαδεκατθνχο θχθινπο, δηθαηνινγείηαη απφ κηα ηξηπιή δηαπίζησζε: α) ηα δπλακηθά ζηνηρεία πνπ ζπλαληνχληαη ζην παξακχζη ηθαλνπνηνχλ βαζχηεξεο αλάγθεο ηνπ ειίδα 3

4 ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ, β) ε παξακπζη(α)θή αθήγεζε είλαη αλαληηθαηάζηαην κέζν γλσξηκίαο ηνπ παηδηνχ κε ηνλ θφζκν θαη ην βνεζά ζηελ αβίαζηε είζνδφ ηνπ ζε απηφλ, γ) ηα αιιεγνξηθά ή ζπκβνιηθά ζηνηρεία ηνπ παξακπζηνχ δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο θνηλσληθέο δνκέο κέζα ζηηο νπνίεο πιάζηεθαλ. Τύπορ-Μοηίβα «Σχπνο» (types) ηνπ παξακπζηνχ (ή ηεο ιατθήο ηζηνξίαο) είλαη νιφθιεξν ην ζέκα ή ε ππφζεζή ηνπ (ηεο), ηελ νπνία απαξηίδνπλ ζπλήζσο έλα ή πεξηζζφηεξα επεηζφδηα, ηα ιεγφκελα «κνηίβα» (motifs), πνπ έρνπλ δηεζλή ραξαθηήξα θαη είλαη πην επθίλεηα απφ ηνπο ηχπνπο. Με βάζε απηά ηα κνηίβα έρεη θαηαξηηζηεί έλαο δηεζλήο θαηάινγνο ( ), κέζα ζηνλ νπνίν βξίζθεη θαλείο επεηζφδηα πνπ κπνξνχλ λα ζπγθξνηήζνπλ φρη κφλν παξακχζηα αιιά θαη ηξαγνχδηα, ζπλαμάξηα ή άιιεο αθεγήζεηο. Έηζη, πξνζγεηψλεηαη θαλείο ζε κηα πξαγκαηηθφηεηα, θαηά ηελ νπνία αθφκε θαη ην πην αζήκαλην θσκηθφ αλέθδνην ή κηα ηξαγηθή ηνπηθή δηήγεζε δηεθδηθεί ηνπηθφ ραξαθηήξα, ελψ ζηελ νπζία έρεη ηνπιάρηζηνλ εζληθφ ή, αθφκε, θαη παγθφζκην. Γομή ηος Παπαμςθιού Σα παξακχζηα νξγαλψλνληαη νπζηαζηηθά ζε ηξία βαζηθά κέξε: Σύνηομη ειζαγωγή ή πποϊδέαζη («Αξρή ηνπ παξακπζηνχ, θαιεζπέξα ζαο», «Παξακχζη κχζη κχζη, ην θνπθί θαη ην ξεβίζη», θ.ά.). Κςπίωρ διήγηζη (πνπ ζπληίζεηαη απφ δηάθνξα επεηζφδηα, «κνηίβα»). Τέλορ (ηςπικό) («Κη έδεζαλ απηνί θαιά θη εκείο θαιχηεξα», «Δθείλνη ζη αγθάζηα θαη κεηο ζηα βακπάθηα», θ.ά.). Γενικά Χαπακηηπιζηικά ηος Παπαμςθιού 1. Το παπαμύθι είναι μια διήγηζη θανηαζηική και, καηά κανόνα, διαζκεδαζηική. (Όρη αιεζνθάλεηα, απίζηεπηεο ππεξβνιέο, θφζκνο θαληαζηηθφο θαη νλεηξψδεο, θαηάξγεζε θπζηθψλ λφκσλ, αλίζρπξνη ή αλχπαξθηνη νη πεξηνξηζκνί ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, φρη ζπκβηβαζηηθέο κέζεο ιχζεηο, ε καγηθή δχλακε θαη ην ζαχκα έξρνληαη ζαλ «απφ κεραλήο ζεφο». Ζ κφλε ζχκβαζε ηνπ παξακπζηνχ είλαη ε κε νκνινγεκέλε ζπκθσλία αθεγεηήαθξναηψλ φηη απηφο δηεγείηαη φ,ηη ζέιεη, ελψ απηνί δελ ακθηζβεηνχλ ηίπνηα απφ απηά πνπ αθνχλ). 2. Το παπαμύθι δεν αναθέπεηαι ζε οπιζμένο ππόζωπο ούηε ζε ζςγκεκπιμένο ηόπο και σπόνο (ηίιπ. Κπξηαθίδεο: «Κηλείηαη ειεχζεξνλ εηο ηνλ σθεαλφλ ηεο ανξηζηίαο»). [Υξήζε ηνπ αφξηζηνπ άξζξνπ (έλαο, κηα, έλα) κε έλα νπζηαζηηθφ δεισηηθφ θνηλσληθήο ζέζεο (βαζηιηάο,θφξε) ή αθφκε θαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν φλνκα, πνπ δε ζπλδέεηαη φκσο ειίδα 4

5 κε ην ηζηνξηθφ παξειζφλ, ζπκβνιηθά ή πεξηγξαθηθά νλφκαηα (θαηανχιαο, πεληάκνξθε), αφξηζηνο ρξφλνο (Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ, Κάπνηε ), κεηακνξθσκέλα πξφζσπα]. (Γηαθέξεη απφ ηνπο ζξχινπο θαη ηηο ιατθέο παξαδφζεηο πνπ έρνπλ κέζα ηνπο ην κπζηθφ ζηνηρείν, αιιά απερνχλ πξφζσπα, ρξφλν θαη ηφπν πνπ πξνζδηνξίδνληαη ηζηνξηθά). 3. Το παπαμύθι δεν έσει ζκοπό ηη διδασή (δηαθνξά απφ ην κχζν θαη ηελ παξνηκία), είλαη «πξνεζηθφ», αθφκε θαη φηαλ ε «εζηθή δηθαίσζε» ηνπ ήξσα έξρεηαη ζαλ επηζηέγαζκα ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ. Καηηγοπιοποίηζη ηων παπαμςθιών (ανάλογα με ηον "κόζμο" ηοςρ και ηιρ εμπνεύζειρ ηος πεπιεσομένος ηοςρ) ζε: - Μπζηθά ή μσηηθά (κε γίγαληεο, δξάθνπο, θηεξσηά φληα, θ.ά.) - Γηεγεκαηηθά ή θνζκηθά (πνπ θηλνχληαη ζε αλζξψπηλεο θνηλσλίεο, ηαμίδηα-πνιέκνποθπλήγη, θ.ά., θαη είλαη πεξηζζφηεξν θηινινγηθά πνπ γξάθηεθαλ ή δηαζθεπάζηεθαλ απφ κεζαησληθνχο ζπγγξαθείο). - Θξεζθεπηηθά ή πλαμαξηθά (πνπ εκπλένληαη απφ ηε Γξαθή, ηνπο βίνπο ησλ αγίσλ, απφ ηε δσή ηνπ Υξηζηνχ θαη ησλ Απνζηφισλ, θ.ά.). - Δπηξάπεια ή αηηξηθά (πνπ αθεγνχληαη παζήκαηα θνπηψλ, ηηκσξίεο ππεξήθαλσλ, θ.ά.). Δπιμέποςρ καηηγοπιοποίηζη ηων παπαμςθιών ωρ ππορ ηον ηπόπο πλοκήρ ηοςρ ζε: 1. Αηληγκαηηθά (πνπ μεθηλνχλ απφ έλα αίληγκα θαη ζηεξίδνπλ ηελ πινθή ηνπο ζηε ιχζε ηνπ). 2. Κιηκαθσηά (πνπ πνξεχνληαη κε νινέλα απμαλφκελα πεξηζηαηηθά). 3. Παξνηκηαθά (πνπ αλαπηχζζνπλ κηα παξνηκία), θ.ά. Μύθορ Μύθοι: Παξαδφζεηο ησλ αξραίσλ γηα ηνπο ζενχο θαη ηνπο ήξσεο. Μηθξέο αιιεγνξηθέο δηεγήζεηο, απφ ηνλ θφζκν ησλ δψσλ ή ησλ αλζξψπσλ, πνπ ζέινπλ λα δηδάμνπλ θάηη. Οι Μύθοι διακπίνονηαι (ωρ ππορ ηο πεπιεσόμενό ηοςρ) ζε: α). Κνζκνγνληθνχο (πνπ εμεγνχλ ηε δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ). β). Δζλεγεξηηθνχο (πνπ πξνζπαζνχλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηπξαλλίεο, θαηαθηεηηθνχο πνιέκνπο θαη, γεληθά, θάλνπλ ιφγν γηα θαηαπηεζηηθά θαζεζηψηα). γ). Φπζηνγλσζηηθνχο (πνπ εμεγνχλ ηα θπζηθά θαηλφκελα ή γεγνλφηα). δ). Κνηλσληθνχο ή δηδαθηηθνχο (πνπ είλαη θπξίσο κχζνη κε δψα θαη έρνπλ δηδαθηηθφ ραξαθηήξα). ειίδα 5

6 Αίζσπνο (6 νο αηψλαο π.υ.): Μχζνη κε παηδαγσγηθφ πεξηερφκελν. Απηφλ αθνινχζεζαλ θαη νη: Εαλ ληε Λαθνληαίλ, Η. Κξηιψθ, Ρ. Κίπιηλγθ, θ.ά. Παποιμιόμςθοι: χληνκνη κχζνη πνπ έρνπλ ηε κνξθή παξνηκίαο. Π.ρ. ε έθθξαζε: «Σελ έπαζε ζαλ ηελ αιεπνχ κε ηα ζηαθχιηα» (πνπ ηα είπε άγνπξα) θξχβεη κέζα ηεο έλαλ νιφθιεξν κχζν θαη κνηάδεη κε πεξίιεςή ηνπ. Παπαδόζειρ ή Θπύλοι: Φαληαζηηθέο δηεγήζεηο πνπ πιάζεη ν ιαφο κε βάζε ηηο δνμαζίεο ηνπο γηα νξηζκέλνπο ηφπνπο θαη φληα θαη ηηο πηζηεχεη γηα αιεζηλέο. (Παξαδφζεηο γηα ηελ Αγηα-νθηά, γηα βπζηζκέλεο πνιηηείεο, γηα ζηνηρεηά, θ.ιπ.). Δςηπάπελερ διηγήζειρ ή αζηειολογήμαηα: Αλέθδνηα ή πεξηγειαζηηθά αζηεία ή πεξηπαίγκαηα ρσξηψλ, πνπ ζαηηξίδνπλ ηξφπνπο, επαγγέικαηα, ζσκαηηθέο ή πλεπκαηηθέο αηέιεηεο. Έρνπλ ξεαιηζηηθφ ραξαθηήξα θαη αλαθέξνληαη ζε θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο, κε απψηεξν ζηφρν ηνπο λα δηνξζψζνπλ ηα ειαηηψκαηά ηνπο. Ζ δηεζλήο παξακπζνινγία κειεηά θαη ηηο ηξεηο απηέο κνξθέο ηεο ιατθήο αθήγεζεο θαη, κε βάζε ηα ζέκαηά ηνπο, ηε δηάδνζε ή ηελ παξάιιειε παξνπζία ηνπο, έρεη θαηαξηίζεη πίλαθεο γηα ηελ θαηάηαμή ηνπο (1910- Φηλιαλδφο Antti Aarne, 1928-Ακεξηθαλφο Stith Thomson, πνπ αλαζεψξεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα). Γιαθοπέρ Παπαμςθιού-Μύθος 1. ην Μχζν θαίλνληαη νη ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη γηα ηνλ θαζέλα κηα άζηνρε ή θαθή ελέξγεηα ή ν θαθφο ηνπ ραξαθηήξαο. Σν Παξακχζη δελ απνβιέπεη ζηελ άκεζε δηδαρή θαη ηε λνπζέηεζε ηνπ αθξναηή. Κη ελψ ην ηέινο ηνπ Μχζνπ είλαη ζπλήζσο-δπζάξεζην ή ηξαγηθφ, ηνπ Παξακπζηνχ είλαη, γεληθά, επηπρηζκέλν. 2. Ζ ηζηνξία πνπ καο παξνπζηάδεη ν Μχζνο είλαη, θαηά θαλφλα, κηα ηζηνξία κνλαδηθή, ηζηνξία πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απινχο ζλεηνχο. Καη ζην Παξακχζη ηα πεξηζηαηηθά είλαη αζπλήζηζηα θαη ίζσο, κάιηζηα, πην απίζαλα απφ εθείλα πνπ ζπλαληνχκε ζην Μχζν. Παξνπζηάδνληαη, φκσο, πάληα ζαλ θάηη ην νιφηεια θαλνληθφ, ζαλ θάηη πνπ κπνξεί λα ζπκβεί ζηνλ θαζέλα καο. 3. Οη ήξσεο ζην Μχζν είλαη, θαηά θαλφλα, επψλπκνη, δξνπλ ζ' έλαλ νξηζκέλν ηφπν, ελψ είλαη γλσζηά θαη ηα νλφκαηα άιισλ θχξησλ πξνζψπσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ηζηνξία (π.ρ. Ζξαθιήο - Δπξπζζέαο - Μηλψηαπξνο - Αξηάδλε- Κξήηε θιπ.). Αληίζεηα, νη ήξσεο ηνπ Παξακπζηνχ είλαη αλψλπκνη. ειίδα 6

7 4. Ο ήξσαο ηνπ Μχζνπ είλαη έλα άηνκν μερσξηζηφ, έλαο ζρεδφλ ππεξάλζξσπνο, θαη ζπρλά φ,ηη πεηπραίλεη ην πεηπραίλεη ράξε θαη ζε θάπνηα βνήζεηα απφ κε θνζκηθέο δπλάκεηο, απφ ηνλ νπξαλφ, απφ ηε ζεία θαηαγσγή ηνπ (ν Οδπζζέαο ι.ρ. έρεη ζχκκαρφ ηνπ ηελ Αζελά). Αληίζεηα, ν ήξσαο ηνπ Παξακπζηνχ είλαη άλζξσπνο θνηλφο. Κη αλ δέρεηαη θάπνηα βνήζεηα, απηή πξνέξρεηαη απφ αζήκαληα φληα (έλα άινγν, έλα κπξκήγθη, θ.ά.). Έηζη, ελψ ν Μχζνο, παξνπζηάδνληαο έλα πξφηππν ζπκπεξηθνξάο κε ππεξάλζξσπεο δηαζηάζεηο, δίλεη ππαξθηή κνξθή ζην ςπεπεγώ, ην Παξακχζη ζηέθεηαη ζην επίπεδν ηνπ εγώ, πνπ αγσλίδεηαη λα νινθιεξσζεί κέζα απφ ηηο δνθηκαζίεο. Σν Παξακχζη, φκσο, επεηδή έρεη ήξσεο πνπ είλαη άλζξσπνη θαζεκεξηλνί, θάλεη ην παηδί λα πηζηέςεη φηη θαη απηφ κπνξεί λα πεηχρεη, αλ πξνζπαζήζεη. 5. ην Μχζν ν ήξσαο, θαη κεηά ηελ επηηέιεζε ησλ θαηνξζσκάησλ ηνπ, δηαηεξεί γηα πάληα ηα ππεξάλζξσπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ελψ ζην Παξακχζη, αθνχ ηειεηψζεη ηνπο αγψλεο ηνπ, γίλεηαη θαη πάιη έλαο απιφο ζλεηφο. Γιαθοπέρ Μύθος-Παπαμςθιού καηά ηον Claude Lévi-Strauss Μύθορ αληηζέζεηο θνζκνινγηθέο, εζηθέο ή βηνινγηθέο θαη βηνθνηλσληθέο Παπαμύθι αληηζέζεηο θνηλσληθέο δσή/ζάλαηνο (κεηαθπζηθά εξσηήκαηα) αληηζέζεηο θαη ζπγθξνχζεηο κέζα ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο δηθφ καο/μέλν, εκείο/νη άιινη, ελδνθνηλνηηθφ/εμσθνηλνηηθφ ρακειφ/πςειφ θνηλσληθφ «ζηάηνπο» ζχδπγνο απφ άιιε θπιή ή απφ δηαθνξεηηθφ είδνο (δψν ή ππεξθπζηθφ νλ) ζχδπγνο απφ δηαθνξεηηθφ θνηλσληθφ ζηξψκα ειίδα 7

8 Γιαθοπέρ Μύθος-Παπαμςθιού καηά ηο W. Bascon Χαπακηηπιζηικά Μύθορ Παπαμύθι ηππηθή αξρή φρη Ναη Λέγεηαη κεηά ην φρη ζπλήζσο ζνπξνχπσκα. γεγνλφηα πξαγκαηηθά Πιαζηά ρψξνο/ρξφλνο θάπνηνο ρψξνο/ θάπνηνο ρξφλνο έμσ απφ ρψξν - θάζε ηφπνο έμσ απφ ρξφλν ζηάζε ηεξή ηεξή ή θνζκηθή θχξηνο ραξαθηήξαο κε αλζξψπηλνο αλζξψπηλνο Γένεζη Γιάδοζη ηος παπαμςθιού (παπαμςθικών μοηίβων) Γηα αηψλεο ην παξακχζη δελ αληηκεησπίζηεθε κε ηε δένπζα πξνζνρή, αθνχ δελ ήηαλ θαη πνιινί φζνη ελδηαθέξζεθαλ γηα ηελ θαηαγσγή θαη ηε δηάδνζή ηνπ αλά ηνπο αηψλεο. Αο ζπκεζνχκε θαη ηελ άπνςε ηνπ Πιάησλα, ν νπνίνο ζέιεη ηα παξακχζηα «γξαψλ χζινπο» (κσξνινγίεο, θιελαθιήκαηα), σο ελδεηθηηθή ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ παξακπζηνχ. Ζ ζηξνθή ηνπ ελδηαθέξνληνο πξνο ην πεξηθξνλεκέλν απηφ είδνο άξρηζε κφιηο ην 19 ν αηψλα, φηαλ νη Γεξκαλνί αδεξθνί Γθξηκ ζπγθέληξσζαλ θαη δεκνζίεπζαλ (Α 1812, Β 1815) ηα παξακχζηα ηεο παηξίδαο ηνπο («Παηδηθά θαη πηηηθά Παξακχζηα»). Τπνζηήξημαλ, κάιηζηα, θαη κηα Θεσξία (ηελ Ηλδνεπξσπατθή) γηα ηελ θαηαγσγή απηψλ ησλ παξακπζηψλ, ηελ νπνία αθνινχζεζαλ αξγφηεξα θαη άιιεο: 1. Ινδοεςπωπαϊκή Θεωπία: Ζ ηλδνεπξσπατθή θπιή, θαζψο κεηαθηλήζεθε απφ ηελ Ηλδία πξνο ηελ Δπξψπε, έθεξε καδί ηεο ηε γιψζζα (ζαλζθξηηηθά) θαη ηε κπζνινγία ηεο. Με ηνλ θαηξφ απηά ηα ζηνηρεία ζπγρσλεχηεθαλ κε άιιεο δηεγήζεηο θαη εκπινπηίζηεθαλ θαη κε άιια ζηνηρεία (πνιηηηζηηθά ή ζξεζθεπηηθά) ησλ ιαψλ κε ηνπο νπνίνπο ήξζαλ ζε επαθή θαηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο νη Ηλδνεπξσπαίνη (θνηλή ή κνλνγελεηηθή θαηαγσγή). 2. Ινδική Θεωπία: Σε δηαηχπσζε ν Γεξκαλφο αλαηνιηζηήο Th. Benfey, πξνινγίδνληαο ηε κεηάθξαζή ηνπ ηεο Ηλδηθήο Πεληαηεχρνπ (Pançatantra). χκθσλα κε απηή ηα παξακχζηα είλαη έηνηκα ινγνηερληθά αθεγήκαηα ησλ Ηλδψλ πνπ πέξαζαλ κε ηε βνήζεηα ησλ ιαψλ ηεο Αλαηνιήο (Πέξζεο, Άξαβεο, ειίδα 8

9 Βπδαληηλνί, θ.ά.) ζηελ Δπξψπε (κνλνγελεηηθή θαηαγσγή). Δηδηθφηεξα ζηε δηάδνζή ηνπο ζπλέβαιαλ ηξεηο θπξίσο παξάγνληεο: α). Ζ πξνθνξηθή δηάδνζε (επαθή εκπφξσλ-ηαμηδησηψλ), β). Ζ γξαπηή δηάδνζε (απφ ηε κεηάθξαζε ησλ ηλδηθψλ παξακπζηψλ ζηα πεξζηθά, ζηα αξαβηθά θαη ζε επξσπατθέο γιψζζεο, φπσο ηα ηηαιηθά θαη ηα ηζπαληθά), γ). Ζ επηδξνκή ησλ Μνγγφισλ ζηελ Δπξψπε, θαηά ηελ νπνία κεηαδφζεθαλ θαη ηα παξακχζηα. Οη δχν παξαπάλσ ζεσξίεο, παξά ηελ αιεζνθάλεηά ηνπο, ειέγρζεθαλ σο κνλνκεξείο, αθνχ παξφκνηα κε ηα ηλδνεπξσπατθά παξακπζη(α)θά κνηίβα εληνπίζηεθαλ θαη ζε άιινπο ιανχο θαη επείξνπο (π.ρ. ζηελ Αίγππην) πνπ δελ επεξεάζηεθαλ απφ ηελ ηλδνεπξσπατθή «πιεκκχξα». Έηζη, νδεγεζήθακε θαη ζε άιιεο, πνιπγελεηηθέο, ζεσξήζεηο: 3. Δθνολογική πολςγενεηική Θεωπία: Σν ίδην παξακπζηθφ ζέκα κπνξεί λα παξνπζηάδεηαη αλεμάξηεηα ζε δηάθνξεο ρψξεο θαη ζε δηαθoξεηηθέο επνρέο. (A. Lang, A. Bastian, o Γάιινο J.Bédier: Γελ είλαη δπλαηφ λα θαζνξηζηεί αθξηβψο ν αξρηθφο ηφπνο θαη ρξφλνο δεκηνπξγίαο ελφο παξακπζηνχ. Πνιχ πεξηζζφηεξν καο είλαη αδχλαην λα απνθαηαζηήζνπκε θηινινγηθά έλα ζεκεξηλφ παξακχζη, ψζηε λα θηάζνπκε ζην αξρέηππφ ηνπ). ηηο ηδέεο ηνπο νη παξαπάλσ επεξεάζηεθαλ απφ ην βηβιίν Ο σπςζόρ Κλώνορ ηνπ J. Frazer. Έηζη νδεγεζήθακε ζηε Φηινινγηθή Θεσξία (σο αληίδξαζε θπξίσο ζηνλ αγλσζηηθηζκφ ηνπ J.Bédier). 4. Φιλολογική Θεωπία: Σν ιατθφ παξακχζη έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζε θάπνην γξαπηφ κλεκείν ησλ παιαηφηεξσλ ρξφλσλ. Ζ Θεογονία π.ρ. ηνπ Ζζηφδνπ, ην έπνο ηνπ Γηιγακέο ή ε Βίβινο, ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ππξήλεο αλαθνξάο γηα πνιιά λεφηεξα παξακχζηα. Ο Η.Θ.Καθξηδήο, γηα παξάδεηγκα, έρεη επηζεκάλεη φηη ζηνηρεία λεφηεξσλ παξακπζηψλ αλεπξίζθνληαη ζε αξραίνπο κχζνπο ή αθεγήζεηο, φπσο ζηελ Αξγνλαπηηθή Δθζηξαηεία. 5. Ιζηοπικογεωγπαθική Θεωπία («Φηλιαλδηθή ρνιή»): Αλαιχνληαο θαη ζπγθξίλνληαο ηηο δηάθνξεο εζληθέο παξαιιαγέο ελφο παξακπζηνχ κε βάζε ηε ινγνηερληθή ηνπο πιεξφηεηα αιιά θαη ηα πξαγκαηνινγηθά ή πνιηηηζηηθά ηνπο ζηνηρεία (ζεζκνχο, πξντφληα, θιίκα θ.ιπ.), νη εθπξφζσπνη απηήο ηεο ζεσξίαο (J.Krohn, K.Krohn, Antti Aarne, νη νπνίνη αζρνιήζεθαλ κε ηε κειέηε ησλ θηλιαλδηθψλ ηξαγνπδηψλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ θχθιν ηνπ έπνπο «Kalevala») πξνζπαζνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν ηεο πξψηεο ηνπο ζχλζεζεο. Χο πην απνδεθηή, απηή ε Θεσξία έθηαζε ζηε ζχληαμε δηεζλνχο Καηαιφγνπ ησλ παξακπζηψλ (κε πην γλσζηφ απηφλ ηνπ 1910 απφ ην Φηλιαλδφ ειίδα 9

10 Antti Aarne, ηνπο αλαζεσξεκέλνπο ηνπ 1928 θαη ηνπ απφ ηνλ Ακεξηθαλφ Stith Thomson, ν νπνίνο ζπκπιήξσζε ηνλ αξρηθφ θαηάινγν). Απφ ηε ζηηγκή πνπ θαη γηα ηε Θεσξία απηή, φπσο θαη γηα ηηο άιιεο βαζηθέο Θεσξίεο πνπ έρνπκε αλαθέξεη, δηαηππψζεθαλ επηθπιάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, αλαπηχρζεθαλ θαη άιιεο ζπκπιεξσκαηηθέο ή δεπηεξεχνπζεο πνπ εξκελεχνπλ πην πνιχ ηελ εζσηεξηθή θαη ςπρνινγηθή ζχζηαζε ηνπ παξακπζηνχ: 6. Μςθολογική Θεωπία: Σα παξακχζηα έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζε πξσηφγνλνπο, θνζκνγνληθνχο κχζνπο ή αζηξνινγηθνχο κχζνπο, ησλ νπνίσλ απνηεινχλ πξνέθηαζε. Οη ήξσεο απηψλ ησλ κχζσλ θαη ε δξάζε ηνπο απνηεινχλ πξνζσπνπνηήζεηο ησλ δηαθφξσλ θπζηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ θαηλνκέλσλ. (Να ιάβνπκε ππφςε φηη ε βάζε ηεο ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο είλαη ε ιαηξεία ηνπ ήιηνπ). Οη Γψδεθα άζινη ηνπ Ζξαθιή, γηα παξάδεηγκα, ππνδειψλνπλ αζηξνινγηθέο πξαγκαηηθφηεηεο. (Ο ήιηνο πξνρσξεί ζην δσδηαθφ θχθιo, θηάλεη ζην δψδην «Λέσλ» θαη ζθνηψλεη ην Ληνληάξη ηεο Νεκέαο, αξγφηεξα, θηάλνληαο ζηνλ «Αηγφθεξσ», πηάλεη απφ ηα θέξαηα ην ειάθη ηεο Κεξχλεηαο, θ.ιπ. Ο ιχθνο πνπ θαηαπίλεη ηελ Κνθθηλνζθνπθίηζα είλαη ν ήιηνο πνπ θαηαπίλεη ηελ απγή ή ηε λχρηα, ε γηαγηά πνπ ηξψγεηαη απφ ην ιχθν είλαη ν παιηφο ρξφλνο πνπ θεχγεη). 7. Σςμβολιζηική Θεωπία: Σα παξακχζηα ιεηηνπξγνχλ ζαλ λνεξά ηαμίδηα, κεηαθπζηθήο απφρξσζεο, ζην ρξφλν θαη ζηνλ ηφπν, ελψ απνηεινχλ καθξηλέο απερήζεηο ή κλήκεο παιηψλ ζξεζθεπηηθψλ-παγαληζηηθψλ ηειεηνπξγηψλ, ππνιείκκαηα απφθξπθεο ιαηξείαο πνπ δηαδφζεθαλ απφ ηνπο κπεκέλνπο ζ απηή. Γηα ην Hans Naumann o δξάθνο ησλ ιατθψλ παξακπζηψλ, π.ρ., ζπκβνιίδεη ην ζάλαην, ελψ ε κεηαθνξά θαη πξνζθνξά θαγεηνχ ζηε γηαγηά απφ ηελ Κνθθηλνζθνπθίηζα απερεί ηελ ηειεηνπξγηθή πξάμε ηεο πξνζθνξάο αγαζψλ, θαξπψλ ζηα ζεία. 8. Ψςσαναλςηική Θεωπία: Σα παξακχζηα πνπ κνηάδνπλ κε ηα φλεηξα, ή είλαη ηα ίδηα φλεηξα, αληηπξνζσπεχνπλ ή θαζνδεγνχλ ππνζπλείδεηεο παξσζήζεηο θαη θαηαπηεζκέλεο επηζπκίεο. [Ζ ζεσξία απηή άξρηζε κε ηελ επηζήκαλζε ηνπ Φξφπλη φηη ν εζσηεξηθφο καο θφζκνο δελ είλαη εληαίνο, αιιά απνηειείηαη απφ ηξία ζηξψκαηα: ην εγώ (δηακεζνιαβεηήο αλάκεζα ζηνπο δχν άιινπο φξνπο, πνπ ζπληζηνχλ ηνπο πξαγκαηηθνχο πφινπο ηεο δηαζηξσκάησζεο), ην ςπεπεγώ (θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλνο έιεγρνο) θαη ην εκείνο (ππνζπλείδεην, παξνξκήζεηο, libido θ.ιπ.). Όηαλ ην εγώ βξίζθεηαη ζε δίιεκκα θαη ρξεηάδεηαη λα επηιέμεη, ζα αθνινπζήζεη δχν αξρέο: ηελ απσή ηηρ ηδονήρ (ηεο επραξίζηεζεο, ειίδα 10

11 δειαδή ηεο άκεζεο ηθαλνπνίεζεο ησλ επηζπκηψλ θαη ησλ παξνξκήζεψλ καο), θαη ηελ απσή ηηρ ππαγμαηικόηηηαρ [δειαδή ηεο εηνηκφηεηάο καο απέλαληη ζηε(λ) (απφ)ζηέξεζε]. Π.Υ. ν κχζνο ηνπ Ζξαθιή πνπ θιήζεθε λα επηιέμεη κεηαμχ ηεο αξεηήο θαη ηεο θαθίαο, ή ην παξακχζη ηεο Κνθθηλνζθνπθίηζαο πνπ αγλφεζε ηηο ζπκβνπιέο ηεο κεηέξαο ηεο λα κε ινμνδξνκήζεη, πξνθεηκέλνπ λα ραξεί ηηο νκνξθηέο ηνπ δάζνπο, ζθηαγξαθνχλ αθξηβψο ηελ αηψληα δηαπάιε ησλ δχν απηψλ αξρψλ. Σα κπζηθά κνηίβα απνηεινχλ ζπρλά ηα πξνπιάζκαηα ή κηα πην νηθεία κνξθή ησλ εζσηεξηθψλ ζπγθξνχζεσλ ηνπ αλζξψπνπ. Σν παξακχζη ηεο ηαρηνπνχηαο (ηαρηνκπνχηαο), γηα παξάδεηγκα, αλ θαη θέξλεη ην παηδί ζε επαθή κε ηε θξίθε ηεο αδεξθηθήο δεινθζνλίαο, ηνπ πξνζθέξεη «ιχζε», «θάζαξζε», αληηζηαζκίδνληάο ηε κε ην ξφιν ηεο θαιήο λεξάηδαο. Σν «Οηδηπφδεην χκπιεγκα», π.ρ., πνπ απνηειεί θαηά ηνλ Μ. Μπεηειράηκ ην ζπνπδαηφηεξν πξφβιεκα ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη εκθαλίδεηαη θπξίσο γχξσ ζηα πέληε, δηαιχεηαη κε ην παξακχζη, δειαδή βξίζθεη δηέμνδν ζην παξακχζη. Σν παξακχζη βνεζά κε ηηο ζπκβνιηθέο θαη ηηο άιιεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ην παηδί λα γίλεη κηα χπαξμε αλεμάξηεηε, καθξηά απφ ηελ νηθνγελεηαθή εζηία, λα βάιεη ηάμε ζην ράνο ηεο δσήο ηνπ, λα γίλεη έλα άηνκν ηζνξξνπεκέλν θαη νινθιεξσκέλν. 9. Ανθπωπολογική Θεωπία: Σα παξακχζηα απνηεινχλ επηβηψζεηο απφ ηε δσή ησλ πξσηφγνλσλ ιαψλ, έηζη φπσο δηαηεξήζεθαλ ζηε κλήκε ησλ αλζξψπσλ (έζηκα, ηξφπνη ζθέςεο, βηψκαηα, αλζξσπνζπζίεο, αλζξσπνθαγίεο). Σε δηαηχπσζε ν Άγγινο εζλνιφγνο Edward Tylor ( ) ζην βηβιίν ηνπ Primitive Culture (1871). (Ζ Θεσξία απηή βνεζάεη ηελ Δζλνινγηθή θαη ηηο άιιεο πνιπγελεηηθέο ζεσξίεο ζηηο απφςεηο ηνπο). 10. Δκλεκηική Θεωπία: Αλ νη πξνεγνχκελεο ζεσξίεο ραξαθηεξίδνληαη γελεηηθέο, ε ηειεπηαία είλαη ζπλζεηηθή, αμηνπνηψληαο απφ ηηο πξνεγνχκελεο φ,ηη βξίζθεη ινγηθφ θαη επινγνθαλέο, πξνθεηκέλνπ λα επηρεηξεκαηνινγήζεη γηα ηε δεκηνπξγία ή ηε δηάδνζε ησλ παξακπζηθψλ ηχπσλ θαη κνηίβσλ. (Σε δηαηχπσζαλ: ν Γάιινο Paul Delarue θαη ν Βέιγνο Elisée Legros). Π.ρ., ελψ πηζηεχεη ζηε ζπκβνιή ησλ κπζνινγηψλ ησλ δηάθνξσλ ιαψλ ζηε δηακφξθσζε ησλ παξακπζηψλ (Δζλνινγηθή Πνιπγελεηηθή Θεσξία), παξαδέρεηαη θαη ην ξφιν ησλ πξσηφγνλσλ βησκάησλ ή ηεο καγηθήο ιαηξείαο θαη ησλ ηειεηνπξγηψλ (πκβνιηζηηθή Θεσξία). Γίλεη, φκσο, θαη κεγάιε ζεκαζία ζην ξφιν ηνπ αθεγεηή (πξνζσπηθή επαηζζεζία, δπλαηφηεηα επηινγψλ, ειεπζεξία θηλήζεσλ, θ.ιπ.), ζεσξψληαο ηνλ σο ηνλ θχξην ππεχζπλν γηα ην χθνο πνπ πξνζδηνξίδεη έλα παξακχζη. ειίδα 11

12 Δίδη ηων ελληνικών λαϊκών παπαμςθιών/αθηγήζεων 1.Μαγικά ή ξωηικά.(μεγάια θαη πνιπζχλζεηα κε επρέξεηα αθεγεκαηηθήο επηκήθπλζεο, ππεξβαηά θαη κεηαθπζηθά. Αλαθέξνληαη ζε καγηθνχο θαη ππεξθπζηθνχο θφζκνπο). 2.Πεπιπεηειακά ή διηγημαηικά.(δκθαλίζηεθαλ θαηά ηελ Αιεμαλδξηλή-Διιεληζηηθή πεξίνδν. Αλαθέξνληαη ζε κεγάια ηαμίδηα, ζηελ απεξαληνζχλε ηνπ θφζκνπ θαη ζε κεηαθπζηθέο θνηλσλίεο αλζξψπσλ). 3.Θπηζκοθεμαηικά ή ζςναξαπικά.(γεκηνπξγήζεθαλ απφ ηε ρξηζηηαληθή αθεγεκαηηθή παξάδνζε θαη ηα πλαμάξηα). 4.Σςμβοςλεςηικά ή διδακηικά.(αλαπηχζζνπλ κηα θηινζνθία δσήο, έλα γλσκηθφ, κηα δνμαζηηθή πίζηε ή κηα βηνηηθή δηαπίζησζε, γηα λα παξαδεηγκαηηζηεί ην αθξναηήξην, λα ηα απνδερηεί θαη λα ηα αθνινπζήζεη). 5.Δςηπάπελα.(Γηαθσκσδνχλ θαη δηαζχξνπλ δειηάξεδεο, θηιάξγπξνπο, ηεκπέιεδεο, αλφεηνπο). 6.Νοηηικά.(Αζθνχλ ην παηδηθφ κπαιφ κε αηλίγκαηα, θξαζηηθέο επαπμήζεηο, θιηκαθσηέο αθεγήζεηο). Χαπακηηπιζηικά ηων παπαδοζιακών Νεοελληνικών Παπαμςθιών 1. Ζ ζρεηηθή ιηηφηεηα ζην χθνο θαη ζηα εθθξαζηηθά κέζα. 2. Ζ δηάζεζε γηα δηδαζθαιία θαη εζηθή δηθαίσζε. 3. Οη νηθείνη ήξσεο. 4. Ζ ζηελή ζρέζε ηεο αθήγεζεο κε ηε γχξσ βηνηηθή θαη πνιηηηζηηθή πξαγκαηηθφηεηα. 5. Ζ αιήζεηα θαη ε ζθιεξφηεηα ζηηο ηηκσξίεο θαη ζηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ. 6. Ζ «αλνηρηή» έθθξαζε θαη ε εχθνιε βσκνινρία. 7. Οη «Δηζαγσγέο» -> ν ειεχζεξνο ρψξνο ησλ αθεγεηψλ. 8. Ζ απνπζία ηνπ έξσηα θαη ησλ εξσηηθψλ θηλήηξσλ. 9. Ζ ρξήζε ηππηθψλ ζηίρσλ θαη θξάζεσλ ζηελ αξρή, ζην ηέινο ή αθφκε θαη ζηε κέζε ησλ παξακπζηψλ. 10. Ζ γιψζζα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ιατθή απιφηεηα, ηε θπζηθή πνξεία θαη ηελ ηδησκαηηθή δηαηχπσζε. 11. Οη ζπλζήθεο δεκηνπξγίαο θαη δηάδνζήο ηνπο πξνζδηνξίδνληαη θπξίσο θνηλσληθά. 12. Ζ θηινζνθία θαη ην πιαηχ αληίθξηζκα ηεο δσήο, ε αλζξσπηζηηθή δηάζεζε θαη ε ζπγθαηαβαηηθφηεηα ζηε ζθέςε θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξψσλ ηνπο. Πποζθοπά ηος Παπαμςθιού ζε όλοςρ ηοςρ λαούρ 1. Φπραγψγεζε θαη ςπραγσγεί ην θνηλφ ζηηο ζπηηηθέο ψξεο ηεο δσήο ηνπ. 2. Πξφζθεξε εγθπθινπαηδηθή γλψζε γηα ηνλ άγλσζην θφζκν ησλ ηαμηδηψλ αιιά θαη γηα ην θαληαζηηθφ θφζκν ηεο κπζνινγίαο. 3. Γέκηζε κε θηινζνθία θαη αηζηνδνμία ηε ζθέςε ηνπ. ειίδα 12

13 4. Πινχηηζε ηε θαληαζία ησλ κηθξψλ παηδηψλ κε ζθελέο απφ ηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ θαη απφ ηηο πηζαλέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θαληαζηηθψλ φλησλ. 5. Γίδαμε ζηα παηδηά ηερληθέο θαη ηξφπνπο αθήγεζεο, πινχηηζε ηηο εκπλεχζεηο ηνπο θαη ιεηηνχξγεζε πξνδξνκηθά γηα ηε ινγνηερλία θαη ηηο ζχγρξνλεο κνξθέο ηεο. Βιβλιογπαθικέρ Πηγέρ Θεμαηικήρ Δνόηηηαρ 1. Αλαγλσζηφπνπινο, Β. Τέσνη και ηεσνική ηος παπαμςθιού. Αζήλα: Καζηαληψηεο, Αλαγλσζηφπνπινο, Β. & Ληάπεο Κ. (επηκ.). Λαφκό παπαμύθι και παπαμςθάδερ ζηην Ελλάδα. Αζήλα: Κνηλφηεηα Πνξηαξηάο Πειίνπ-Καζηαληψηεο, Απδίθνο, Δ. Η παιδαγυγική και διδακηική αξιοποίηζη ηος παπαμςθιού. Αζήλα: Γξεγφξεο, Απδίθνο, Δ. Το λαφκό παπαμύθι: Θευπηηικέρ πποζεγγίζειρ. Αζήλα: Οδπζζέαο, Εαλ, Ε. Η Δύναμη ηυν Παπαμςθιών. Μηθξ. Μ. Σδαθεξνπνχινπ. Αζήλα: Καζηαληψηεο, Μπεηειράηκ, Μ. Η Γοηηεία ηυν Παπαμςθιών: Μία Ψςσαναλςηική Πποζέγγιζη. Μηθξ. Δ. Αζηεξίνπ. Αζήλα: Γιάξνο, αθειιαξίνπ, Υ. Το παπαμύθι σηερ και ζήμεπα: Η τςσοπαιδαγυγική και κοινυνική λειηοςπγία ηος. Αζήλα: Παηάθεο, ειίδα 13

14 Σημειώμαηα Σημείωμα Αναθοπάρ Copyright Παλεπηζηήκην Παηξψλ, Γεκήηξεο Πνιίηεο «Λνγνηερλία γηα Παηδηά Η. Παξακχζη». Έθδνζε: 1.0. Πάηξα Γηαζέζηκν απφ ηε δηθηπαθή δηεχζπλζε: https://eclass.upatras.gr/courses/pn1516 Σημείωμα Αδειοδόηηζηρ Σν παξφλ πιηθφ δηαηίζεηαη κε ηνπο φξνπο ηεο άδεηαο ρξήζεο Creative Commons Αλαθνξά, Με Δκπνξηθή Υξήζε-Όρη Παξάγσγα Έξγα 4.0 [1] ή κεηαγελέζηεξε, Γηεζλήο Έθδνζε. Δμαηξνχληαη ηα απηνηειή έξγα ηξίησλ π.ρ. θσηνγξαθίεο, δηαγξάκκαηα θ.ι.π., ηα νπνία εκπεξηέρνληαη ζε απηφ θαη ηα νπνία αλαθέξνληαη καδί κε ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπο ζην «εκείσκα Υξήζεο Έξγσλ Σξίησλ». [1] Χο Μη Δμποπική νξίδεηαη ε ρξήζε: πνπ δελ πεξηιακβάλεη άκεζν ή έκκεζν νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηελ ρξήζε ηνπ έξγνπ, γηα ην δηαλνκέα ηνπ έξγνπ θαη αδεηνδφρν πνπ δελ πεξηιακβάλεη νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή σο πξνυπφζεζε γηα ηε ρξήζε ή πξφζβαζε ζην έξγν πνπ δελ πξνζπνξίδεη ζην δηαλνκέα ηνπ έξγνπ θαη αδεηνδφρν έκκεζν νηθνλνκηθφ φθεινο (π.ρ. δηαθεκίζεηο) απφ ηελ πξνβνιή ηνπ έξγνπ ζε δηαδηθηπαθφ ηφπν Ο δηθαηνχρνο κπνξεί λα παξέρεη ζηνλ αδεηνδφρν μερσξηζηή άδεηα λα ρξεζηκνπνηεί ην έξγν γηα εκπνξηθή ρξήζε, εθφζνλ απηφ ηνπ δεηεζεί. Γιαηήπηζη Σημειωμάηων Οπνηαδήπνηε αλαπαξαγσγή ή δηαζθεπή ηνπ πιηθνχ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη: ην εκείσκα Αλαθνξάο ην εκείσκα Αδεηνδφηεζεο ηε δήισζε Γηαηήξεζεο εκεησκάησλ ην εκείσκα Υξήζεο Έξγσλ Σξίησλ (εθφζνλ ππάξρεη) καδί κε ηνπο ζπλνδεπφκελνπο ππεξζπλδέζκνπο.

15 Χπημαηοδόηηζη Σν παξφλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ έρεη αλαπηπρζεί ζηo πιαίζηo ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηεο δηδάζθνπζαο. Σν έξγν «Ανοικηά Ακαδημαϊκά Μαθήμαηα ζηο Πανεπιζηήμιο Παηπών» έρεη ρξεκαηνδνηήζεη κφλν ηε αλαδηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Σν έξγν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο. ειίδα 15

Η διερεύνηζη οικογενειακών ζτέζεων ζηη μσθολογία για παιδιά

Η διερεύνηζη οικογενειακών ζτέζεων ζηη μσθολογία για παιδιά Η διερεύνηζη οικογενειακών ζτέζεων ζηη μσθολογία για παιδιά Αηθαηεξίλε Παπαγεσξγίνπ Γηδάθηνξαο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεη ηε δόκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού. Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού. Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι Π.3.1.4 Οινθιεξωκέλα παξαδείγκαηα εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίωλ αλά γλωζηηθό αληηθείκελν κε εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ζρεδίαζεο Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι

Διαβάστε περισσότερα

Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο θαη ιατθή ιαηξεία. Ι. Πξνθνξηθή (ιατθή) παξάδνζε θαη πξνθνξηθή(ιατθή) ινγνηερλία

Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο θαη ιατθή ιαηξεία. Ι. Πξνθνξηθή (ιατθή) παξάδνζε θαη πξνθνξηθή(ιατθή) ινγνηερλία 1 Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο θαη ιατθή ιαηξεία Brno:05/10/2010 ΔΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Πξνθνξηθή (ιατθή) παξάδνζε θαη πξνθνξηθή(ιατθή) ινγνηερλία Α. Παξάδνζε Οξηζκνί: 1. Παξάδνζε 2. Πξνθνξηθή (ιατθή) παξάδνζε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1 Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1. Δηζαγσγή νξηζκφο - ηζηνξηθά δεδνκέλα ρξνληθά φξηα 2. Σα είδε ηνπ λενειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο Η. Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα ζεκαηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ωηεξαθνπνύινπ Διέλε ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ:. ΜΠΟΤΕΑΚΖ ΜΔΛΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: Α. ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ, Γ. ΦΩΣΔΗΝΟ Α.Μ. 273

ωηεξαθνπνύινπ Διέλε ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ:. ΜΠΟΤΕΑΚΖ ΜΔΛΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: Α. ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ, Γ. ΦΩΣΔΗΝΟ Α.Μ. 273 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ 2008 2010 ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Ζ εηθόλα ηνπ εζληθνύ «εαπηνύ» θαη ηνπ εζληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΧΣΔ

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΧΣΔ Άξεο Γηαβξήο Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΧΣΔ Άξεο Γηαβξήο 1998-2011 www.arisgiavris.gr Ο Μεγάινο Υαλ θνίηαδε ηνπο ράξηεο γηα πνιιή ψξα. Όζηεξα είπε ζηγαλά: Κη έθαλεο ηφζν δξφκν γηα λα ξζεηο κέρξη εδψ; Ζ ζησπή

Διαβάστε περισσότερα

Σηο βιβλίο (επιμ) Ο κόζμος ηης παιδικής λογοηετνίας (Τόμος Β): Μελέηη και έρεσνα ηης παιδικής λογοηετνίας. Νέοι Ορίδονηες, (σπό έκδοζε).

Σηο βιβλίο (επιμ) Ο κόζμος ηης παιδικής λογοηετνίας (Τόμος Β): Μελέηη και έρεσνα ηης παιδικής λογοηετνίας. Νέοι Ορίδονηες, (σπό έκδοζε). λένπο. 2 Ιζηνξηθά, κηα πξψηε επαλαηνπνζέηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε εδψ θαη Αζελά Αλδξνπηζνπνχινπ 1 Σηο βιβλίο (επιμ) Ο κόζμος ηης παιδικής λογοηετνίας (Τόμος Β): Μελέηη και έρεσνα ηης παιδικής λογοηετνίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ.

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. 1 Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. 12-13, 4/1/1998 ηελ θακπή απφ ηνλ 20φ πξνο ηνλ 21ν αηψλα ν απνινγηζκφο ηνπ ηη έγηλε ζηε γιψζζα καο ζηνλ αηψλα πνπ θεχγεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πίηεξ Μάθξηηδ γηα ηνλ Δηνλύζην νισκό

Ο Πίηεξ Μάθξηηδ γηα ηνλ Δηνλύζην νισκό Ο Πίηεξ Μάθξηηδ γηα ηνλ Δηνλύζην νισκό Έλαο απφ ηνπο κειεηεηέο ηνπ Σνισκνχ θαη εηδηθφηεξα ηνπ Κξεηηθνχ είλαη θαη ν Peter Macridge. Παξαηίζεληαη ζεκεηψζεηο απφ ην βηβιίν ηνπ «Γηνλχζηνο Σνισκφο» (εθδ. Καζηαληψηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Οικογένεια και περιθωριακός ήρωας. Ιδεολογική λειηοσργία, ζσμβάζεις και αναηροπές ζηη ζύγτρονη ελληνική Εθηβική Λογοηετνία

Οικογένεια και περιθωριακός ήρωας. Ιδεολογική λειηοσργία, ζσμβάζεις και αναηροπές ζηη ζύγτρονη ελληνική Εθηβική Λογοηετνία Οικογένεια και περιθωριακός ήρωας. Ιδεολογική λειηοσργία, ζσμβάζεις και αναηροπές ζηη ζύγτρονη ελληνική Εθηβική Λογοηετνία Σξηαληάθπιινο Ζ. Κσηφπνπινο Λέθηνξαο Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010 Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Δξγνγξαθία: Ζ ελαζρφιεζε ηνπ Καξπσηάθε κε ηε ινγνηερλία μεθίλεζε εξαζηηερληθά ζε ειηθία 16 εηψλ, γχξσ ζην 1912,

Διαβάστε περισσότερα

Σα παξαζξεζθεχκαηα ζηελ Διιάδα

Σα παξαζξεζθεχκαηα ζηελ Διιάδα Σα παξαζξεζθεχκαηα ζηελ Διιάδα Δξεπλεηηθή εξγαζία ησλ καζεηψλ ηεο Β Λπθείνπ, ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ Παιακά γηα ην Ά θαη Β Σεηξάκελν ρνιηθφ έηνο: 2014-2015 Τπεχζπλε θαζεγήηξηα: θα ηνπγθηψηε Διπίδα Ση είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΒΔΝΣΕΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΜ: 1212 ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π.3.1.1. Σύνηαξη μεθοδολογικού πλαιζίος για ηην ένηαξη ηων ΤΠΔ ζηην εκπαίδεςζη και ηη γλωζζική διδαζκαλία με παιδαγωγική ηεκμηπίωζη ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. ΜΑΘΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. ΜΑΘΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. ΜΑΘΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΗΚΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΔ ΠΑΡΑΓΟΔΗ ΗΧΑΝΝΗΝΑ 2010 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

(1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια Π. Σζαιδάξε 75-77 Πεξηζηέξη Σει: 2105711242 www.paxat.gr

(1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια Π. Σζαιδάξε 75-77 Πεξηζηέξη Σει: 2105711242 www.paxat.gr ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΦΟΝΛΡΗΠΡΖΟΗΑ ΞΑΣΑΡΝΟΗΓΖ (1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (2) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (3) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (4) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : Κ α ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΤ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΔΚΠΟΝΗΗ : ΤΛΛΟΓΙΣΟΤ ΑΦΡΟΓΙΣΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Ξαναδιαβάδονηας 1 ηις Πεπιπέηειερ ηος Πινόκιο

Ξαναδιαβάδονηας 1 ηις Πεπιπέηειερ ηος Πινόκιο Ξαναδιαβάδονηας 1 ηις Πεπιπέηειερ ηος Πινόκιο νθία Γαβξηειίδνπ ππξίδνπ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Από ηον Κολόνηι ζηον Πινόκιο ηαλ ν Ferdinando Martini δήηεζε απφ ηνλ επθπή θαη πλεπκαηψδε ζπγγξαθέα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηστηαθή εργαζία. Γηερεύλεζε ηες επίδραζες δσο παραγόληφλ ηες προζφπηθόηεηας. ηφλ εθπαηδεσηηθώλ ηες Γεθηηθόηεηας ζηελ Δκπεηρία θαη ηες

Μεηαπηστηαθή εργαζία. Γηερεύλεζε ηες επίδραζες δσο παραγόληφλ ηες προζφπηθόηεηας. ηφλ εθπαηδεσηηθώλ ηες Γεθηηθόηεηας ζηελ Δκπεηρία θαη ηες ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ Μεηαπηστηαθή εργαζία Γηερεύλεζε ηες επίδραζες δσο

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Mσρτώ Γραγώνα-Μονάτοσ Ο Αριστοτέλης τότε και τώρα: Από τη Φύση, στον Λόγο και τον Άνθρωπο.

Mσρτώ Γραγώνα-Μονάτοσ Ο Αριστοτέλης τότε και τώρα: Από τη Φύση, στον Λόγο και τον Άνθρωπο. Mσρτώ Γραγώνα-Μονάτοσ Ο Αριστοτέλης τότε και τώρα: Από τη Φύση, στον Λόγο και τον Άνθρωπο. Μπνξεί ν αηψλαο πνπ άξρηζε κε ηε γέλλεζε ηνπ Πεξηθιή θαη ηειείσζε ζρεδφλ κε ην ηέινο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηα Πξνεγκέλα πζηήκαηα Τπνινγηζηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ Καηεχζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.) ΠΑΡΟΥΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ: ΜΕΛΕΣΗ 10 ΕΚΠΟΝΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΣΗ: ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ Επιζηημονικώς Τπεύθσνη Έργοσ:

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό εργαςύα τησ Α Λυκεύου. Σύμβολα και Αρχϋτυπα. Η Αναλυτικό ψυχολογύα του Καρλ Γιουνγκ

Ερευνητικό εργαςύα τησ Α Λυκεύου. Σύμβολα και Αρχϋτυπα. Η Αναλυτικό ψυχολογύα του Καρλ Γιουνγκ Ερευνητικό εργαςύα τησ Α Λυκεύου Σύμβολα και Αρχϋτυπα Η Αναλυτικό ψυχολογύα του Καρλ Γιουνγκ Ομάδα τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ υπό τθν επίβλεψθ του τυλ. Βάςςθ ( ΠΕ 01 ) 24/1/2013 1 Πεξηερφκελα: Πρόλογοσ:...

Διαβάστε περισσότερα

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2010-2011 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΞΔΝΗΑ ΑΡΑΣΗΩΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ, 18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 Δηζαγσγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Ζ γέλλεζε ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο 1. Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε (Μεγάιε Ηδέα) 2. Ζ Μεγάιε Ηδέα θαη ν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα