ΔΝΑ ΘΔΜΑ ΠΟΤ ΜΑ ΚΑΗΔΗ ΚΑΗ ΘΑ "ΚΑΦΔΗ" ΟΛΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΝΑ ΘΔΜΑ ΠΟΤ ΜΑ ΚΑΗΔΗ ΚΑΗ ΘΑ "ΚΑΦΔΗ" ΟΛΟΤ"

Transcript

1 ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 - ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 1 ΑΠΡΗΛΗΟ ΜΑΗΟ- ΗΟΤΝΗΟ 2008 ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΚΗΟΚΗ ΘΔΡΗΝΟ ΗΝΔΜΑ ΥΟΡΔΤΣΗΚΟ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ ΔΝΑΡΞΖ ΔΦΖΜΔΡΗ Ο Μ.Π.. ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΧΡΗΜΖ ΚΔΦΖ, ΠΡΟΥΧΡΑ ΣΖΝ ΔΚΓΟΖ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ, ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟΤ, ΣΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ, ΣΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΚΑΗ ΚΑΘΔ ΣΗ ΔΤΥΑΡΗΣΟ Ζ ΓΤΑΡΔΣΟ ΤΜΒΑΗΝΔΗ ΣΟ ΥΧΡΗΟ ΜΑ ΚΑΗ ΣΑ ΠΔΡΗΞ. ΟΠΟΗΟ ΔΠΗΘΤΜΔΗ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ Δ ΑΤΣΖ ΣΖ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΓΡΑΦΟΝΣΑ, ΔΠΗΓΔΗΚΝΤΟΝΣΑ, ΤΜΒΟΤΛΔΤΟΝΣΑ ΔΜΜΔΑ Ζ ΑΜΔΑ Δ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΣΖΛΖ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΜΑ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΗ ΜΟΝΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΚΑΘΔ ΥΟΛΗΟ, ΑΠΟΦΔΗ, ΤΛΗΚΟ, ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ ΚΑΗ ΟΣΗΓΖΠΟΣΔ ΘΔΛΔΗ ΝΑ ΓΗΝΔΗ ΓΝΧΣΟ. ΔΜΔΗ ΣΟ ΜΟΝΟ ΠΟΤ ΘΔΛΟΤΜΔ ΔΗΝΑΗ ΝΑ ΓΗΝΔΗ ΑΤΣΟ ΣΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΚΑΛΤΣΔΡΟ ΟΠΧ ΚΑΗ Ο ΣΟΠΟ ΜΑ Ο ΣΟΠΟ ΠΟΤ ΜΑ ΓΔΝΝΖΔ.. ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ ΚΤΡΗΑΚΖ 20 ΗΟΤΛΗΟΤ 2008 ΜΑ ΠΔΡΗΜΔΝΔΗ ΟΛΟΤ Αλαθνίλσζε ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΗΝΔΗ ΓΝΧΣΟ ΟΣΗ Ζ ΔΦΖΜΔΡΗ ΑΝΖΚΔΗ Δ ΟΛΟΤ ΜΑ. ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΥΡΧΜΑ ΚΟΚΚΗΝΟ, ΜΠΛΔ, ΠΡΑΗΝΟ ΚΛΠ. ΠΑΝΧ ΑΠΟ ΣΑ ΤΜΦΔΡΟΝΣΑ ΣΟΤ ΥΧΡΗΟΤ ΜΑ ΓΔ ΒΑΕΟΤΜΔ ΣΗΠΟΣΑ. Ζ ΔΦΖΜΔΡΗ ΔΥΔΗ ΚΑΠΟΗΔ ΑΡΥΔ. ΚΑΜΗΑ ΔΠΗΣΟΛΖ ΜΔ ΚΟΜΜΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΓΔ ΘΑ ΓΖΜΟΗΔΤΔΣΑΗ. ΟΗ ΔΠΗΣΟΛΔ ΠΟΤ ΘΑ ΑΠΟΣΔΛΛΟΝΣΑΗ ΝΑ ΜΖΝ ΔΗΝΑΗ ΜΑΚΡΟΚΔΛΔΗ. ΑΝ ΤΜΒΑΗΝΔΗ ΚΑΣΗ ΣΔΣΟΗΟ ΘΑ ΓΖΜΟΗΔΤΟΤΜΔ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΑ ΣΖΝ ΔΠΗΣΟΛΖ. ΣΔΗΛΣΔ ΜΑ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΑΝΑΓΝΧΣΔ ΜΑ ( ΓΑΜΟΤ, ΒΑΠΣΗΔΗ, ΓΗΟΡΣΔ, ΔΚΓΖΛΧΔΗ ΚΑΗ ΠΑΛΗΔ) ΓΗΑ ΝΑ ΣΗ ΓΖΜΟΗΔΤΟΤΜΔ. ΣΖΝ ΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΓΟΖ ΣΖ ΔΦΖΜΔΡΗ ΔΥΔΗ Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΚΑΜΗΛΖ ΜΑΡΗΑ. ΣΑ ΓΡΑΦΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΚΑΗ ΦΗΛΟΤ ΘΑ ΦΔΡΟΤΝ ΣΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΤ. ΒΛΔΠΧ ΑΚΟΤΧ ΠΑΡΑΣΖΡΧ ΥΟΛΗΑΕΧ ΠΡΟΣΔΗΝΧ -ΠΔΡΗΜΔΝΧ ει. 3 ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ ΛΗΓΝΗΣΖ ΔΝΑ ΘΔΜΑ ΠΟΤ ΜΑ ΚΑΗΔΗ ΚΑΗ ΘΑ "ΚΑΦΔΗ" ΟΛΟΤ ει. 4 ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΔ ΣΖ ΥΡΟΝΗΑ ΠΟΤ ΠΔΡΑΔ ει. 7 ΥΟΡΟΔΠΔΡΗΓΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ει. 2 ει. 2 ΑΝ ΑΛΛΟΣΕ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ ΑΠΟ ΣΟ ΜΑΚΡΗΝΟ ΠΑΡΔΛΘΟΝ ΚΑΗ ΟΥΗ ΜΟΝΟ ΟΠΗΘΟΦΤΛΛΟ ει. 5

2 2 ΔΛΗΓΑ # ΔΦΖΜΔΡΗ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ Ζ ΔΦΖΜΔΡΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΗ ΚΑΘΔ 21 ΜΑΡΣΗΟΤ 21 ΗΟΤΝΗΟΤ 21 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 21 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΔΦΖΜΔΡΗ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡ. ΦΤΛΛΟΤ 1 ΑΠΡΗΛΗΟ ΜΑΗΟ ΗΟΤΝΗΟ 2008 ΔΚΓΟΣΖ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΜΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΔΓΡΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ ΜΠΑΡΑΚΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΤΝΣΑΚΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ 1. ΒΑΡΑΜΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 2. ΓΑΛΧΖ ΚΛΔΟΠΑΣΡΑ 3.ΓΑΛΧΖ ΑΒΒΑ 4. ΕΑΓΚΑ ΘΔΟΥΑΡΖ 5. ΚΑΜΗΛΖ ΜΑΡΗΑ 6. ΛΗΑΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 7. ΜΠΑΡΑΚΟ ΒΑΓΓΔΛΖ 8. ΑΛΑΜΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ ΜΠΑΡΑΚΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ . fax Σειέθσλα Κακίιε Μαξία Μπαξάθνο Βαγγέιεο ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ ΛΑΒΓΑΚΖ ΔΜΜ. Γ. Ο.Δ. 7 Ο ΥΛΜ ΛΑΡΗΑ ΒΟΛΟΤ ΤΝΓΡΟΜΔ Δηήζηα ζπλδξνκή 15 εζσηεξηθνχ 20 εμσηεξηθνχ Γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνχ ζα παξαδίδεηαη ζην ηαρπδξνκείν ηνπ ρσξηνχ. Γηα ηνπο θαηνίθνπο εθηφο ηνπ ρσξηνχ ζα απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθψο. Αγξνηηθή Σξάπεδα Αξ. ινγαξηαζκνχ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ Παιηφ εζηηαηφξην έλα θηίξην θάληαζκα, πνπ δεζπφδεη απέλαληη απφ Γεκνηηθφ ζρνιείν. Έλα θηίξην μεραζκέλν εδψ θαη πνιιά ρξφληα, απφ ηνπο θνξείο ηνπ ηφπνπ καο θαη εκάο ηνπο ίδηνπο. Έλαο ρψξνο πνπ θνπβαιάεη φκνξθεο θαη δσληαλέο αλακλήζεηο ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ, ζηέγαζεο ηεο παξνρήο ζπζζηηίνπ ησλ παηδηψλ ηνπ ζρνιείνπ, θηινμελίαο γηα αξθεηά ρξφληα ηηο ηάμεηο ηνπ γπκλαζίνπ γηα δηδαζθαιία καζεκάησλ θαη έθηαζε ζηα ζεκεξηλά ρξφληα λα γίλεη απνζήθε γηα παιηνζίδεξα θαη πιηθά ηνπ Γήκνπ. Ο Μ.Π.. Γνκέληθνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Α.Ο. Γνκέληθνπ επαηζζεηνπνηήζεθαλ γηα ηε θαηάζηαζε απηή ηνπ θηηξίνπ θαη απνθάζηζαλ λα αλαιάβνπλ ηελ αλαπαιαίσζε απηνχ. Μεηά απφ ελέξγεηεο ηεο πξνέδξνπ ηνπ Μ.Π.. παξαρσξήζεθε ην θηίξην ζηνπο ζπιιφγνπο γηα ρξήζε ιανγξαθηθνχ κνπζείνπ θαη γξαθεία ησλ ζπιιφγσλ ΥΟΡΔΤΣΗΚΟ Απφ αξρέο Ννεκβξίνπ έσο ηέιε Απξηιίνπ, θάζε Κπξηαθή απφγεπκα ηα παηδηά θαη νη γπλαίθεο ηνπ ρσξηνχ καο είραλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα παξαδνζηαθψλ ρνξψλ απφ ην γπκλαζηή θαη θαζεγεηή ρνξνχ θν Γεκήηξε Μπνπδνχθε. Έλα δείγκα ηεο πξνζπάζεηαο απηήο, απφιαπζαλ νη παξεπξηζθφκελνη ζην ρνξφ ηνπ ζπιιφγνπ, ην άββαην ζην θέληξν Νφηεο Live. Σν Γ.. ηνπ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΜΟΤΗΚΖ Με πξσηνβνπιία ηνπ Γαιψζε άββα μεθίλεζαλ ζην ρσξηφ καο καζήκαηα κνπζηθήο γηα ηα παηδηά ηνπ ρσξηνχ. Γίλνληαη εδψ θαη δπν κήλεο θάζε άββαην θαη Κπξηαθή ην απφγεπκα αθηινθεξδψο απφ ηνλ ίδην. Με Βαξζακή Θσκαή πηάλν Καξαλίθα Γεσξγία πηάλν Καξαλίθα Μαξία θηζάξα Καθαλέιε Αλαζηαζία πηάλν Καθαλέιεο Βαζίιεο πηάλν Καθαλέιεο Θσκάο θηζάξα Καθαλέιεο Νηθφιανο θηζάξα Κππαξίζζεο Άγγεινο πηάλν Μειηγθάλε Αγγειηθή πηάλν Παλαγησηίδε ιγα πηάλν Παληαδή Γήκεηξα πηάλν Παληαδή Ναηάζζα - πηάλν Παληαδήο Θάλνο Νηξακο ακαξά Αλζή πηάλν Σζηνχκαο Κππαξίζζεο θηζάξα Σζνπβειαθίδεο Νηθφιανο κπνπδνχθη Σζνχηζνπ Γεσξγία θηζάξα Υαηδήλαο Κσλζηαληίλνο κπνπδνχθη Υαηδήλα Παξαζθεπή πηάλν ΠΡΟΦΟΡΔ Ζ ΣΖΛΖ ΦΗΛΟΞΔΝΔΗ ΠΡΟΦΟΡΔ ΓΗΑ ΣΟ ΤΛΛΟΓΟ Απφ ην ζχιινγν δηαηίζεηαη ην DVD κε ην ληνθηκαληέξ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΜΙΑ ΘΤΙΑ ΞΕΥΑΜΕΝΗ ε ζθελνζεζία ηνπ Νίθνπ Παπαζαλαζίνπ Έλαληη 8 απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Ν. Λάξηζαο Κν Αιεμαλδξίδε. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ, κεηά απφ ηε ζχληαμε πξνκειέηεο ηεο ΣΤΓΚ αλέξρεηαη ζε ,00 επξψ. πσο αληηιακβάλεζηε ε επζχλε πνπ βαξχλεη ηνπο ζπιιφγνπο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ είλαη πνιχ κεγάιε. Ζ αξρή έγηλε. Οη εξγαζίεο έρνπλ μεθηλήζεη κε έμνδα ησλ ζπιιφγσλ. Καζαξίζηεθε ν ρψξνο αζβεζηψζεθε, έγηλε ε ζθεπή θαη γθξεκίζηεθε ην εηνηκφξξνπν λφηην θηίξην. Αξσγνί ζε απηή ηε πξνζπάζεηα είλαη νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ καο, εληζρχνληαο νηθνλνκηθά, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο εθδειψζεηο πνπ γίλνληαη γηα απηφ ην ζθνπφ. Δπίζεο αξσγφο ζε απηή ηε πξνζπάζεηα είλαη θαη ε δηεπζχληξηα ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θα Γέζπνηλα ηξαβνθψζηα, ηεο νπνίαο επραξηζηνχκε ζεξκά. Παξαθαινχκε, φπνηνο επηζπκεί λα ζπκβάιιεη νηθνλνκηθά ή κε πξνζσπηθή εξγαζία ζηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, κπνξεί λα απεπζπλζεί ζηε πξφεδξν ηνπ Μ.Π.. Μαξία Κακίιε. Μ.Κ. Μ.Π.. επραξηζηεί ζεξκά φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη φζνπο βνήζεζαλ ζηε πξνζπάζεηα απηή θαζψο θαη ηνλ θν Μπνπδνχθε, πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζηε πξφηαζε απηή ηνπ ζπιιφγνπ κε ελζνπζηαζκφ θαη κεξάθη. Σν ίδην ειπίδνπκε θαη ηελ επφκελε ρξνληά θαη επειπηζηνχκε λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ. πκκεηείραλ : Αζαλαζίνπ Μαξία, Γεσξγάθε νθία, Γαιψζε Γ. Κιενπάηξα, Γαιψζε. Κιενπάηξα, Εάγθα Εσή, Εάγθα Θενδψξα, Εάγθα Θσκαή, Κακίιε Μαξία, Καπαλίδνπ νθία, Κππαξίζζε Μαξία, Κππαξίζζε Νηθνιέηα, Μπαζδξαβάια Βαζηιηθή, Μπνχκπα Διέλε, Ναβξνδίδνπ Ηνπιία, Νηθνινχιε Αζηκίλα, Νηθνινχιε Θάιεηα, Ρηδηλνχ Ησάλλα, Ρνκαλ Λφια, Σζηθνχξα ηαπξνχια, Σζηνχκα Αλαηνιή. Ζ νκάδα ηνπ ρνξεπηηθνχ ην Φεβξνπάξην επηζθέθηεθε ηε παλέκνξθε Καζηνξηά κε ην Λεσθνξείν ηνπ Γήκνπ θαη νδεγφ ηνλ Νηθφιαν Ρηδηλφ. Μ.Κ.. ρξήκαηα απφ ην ηακείν ηνπ ζπιιφγνπ αγνξάζηεθαλ ηα πξψηα φξγαλα θαη κεξηθά δαλείζηεθαλ απφ ην δάζθαιν ηεο κνπζηθήο. Σα παηδηά καζαίλνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο κνπζηθήο θαζψο θαη ην θαζέλα μερσξηζηά εηδηθεχεηαη ζε θάπνην φξγαλν κνπζηθήο.πκκεηέρνπλ νη ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ Παξαζθεπή 20 Ηνπιίνπ Μεηά απφ ηελ αλάβαζε ζηνλ Αε ιηά θαη ην άλακκα ησλ θεξηψλ ( ιεηηνπξγία δελ έγηλε γηα λα παξαθνινπζήζνπλ νη πηζηνί ), πεξίπνπ 70 άηνκα άξρηζαλ λα μερχλνληαη εδψ θαη θεη γηα ιίγεο αλάζεο, ν θαζέλαο άξρηζε λα ιέεη ηε δηθηά ηνπ ηζηνξία θαη νη πνιινί άθνπγαλ. ινη ζπκθψλεζαλ ζε έλα πξάγκα, φηη ε εθθιεζία ρξεηάδεηαη επείγνπζα ζπληήξεζε ηεο ζθεπήο θαη ελφο κέξνο ηνπ ηνίρνπ. Αθνχ γηα λα ζηεξίδεηαη ε ζθεπή, ππήξρε ζην κέζν ηεο εθθιεζίαο "θνχξθα" (μχιηλν δνθάξη γηα λα αληέρεη ην βάξνο ηεο ζθεπήο). Σα ζελάξηα πνιιά, ν ελζνπζηαζκφο ψζεζε αθφκε θαη θάπνηνπο λα πξνηείλνπλ ηε κεηαθνξά πιηθψλ κε ηα ρέξηα. Πξηλ ηε θαηάβαζε κεξηθνί λνεξά θαη άιινη θσλαρηά, δψζακε έλαλ φξθν, ηνπ ρξφλνπ λα βξεη ηελ εθθιεζηά κε λέα ζθεπή θαη λα γίλνπλ νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο. Χο εδψ φια θαιά, γηαηί ηα ιφγηα θαη νη φξθνη είλαη εχθνιν λα ηα ιεο. Σα δχζθνια ηψξα αξρίδνπλ, κε έλα πξφρεηξν πξνυπνινγηζκφ είδακε φηη ρξεηάδνληαλ πνιιά ρξήκαηα θαη ν Μ.Π.. δελ είρε νχηε επξψ. ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΚΗΟΚΗ Μέζα ζην Πάζρα πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηδέα ηνπ Γ.. ηνπ Μ.Π.. θαηαζθεπήο ελφο θηφζθη. Κξίζεθε σο ηδαληθφηεξν ην κέξνο, ζην δεκνηηθφ ζρνιείν ζηε ζέζε πνπ ππήξρε παιηφηεξα ην ζθάκκα γηα άικαηα. πλνιηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο επξψ. ΠΑΓΚΑΚΗΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΡΟΑΤΛΗΟ ΥΧΡΟ ΣΧΝ ΑΓΗΧΝ ΣΑΞΗΑΡΥΧΝ Σνπνζεηήζεθαλ ζην ηέινο ηνπ Μάξηε ζην πξναχιην ρψξν ηεο εθθιεζίαο 4 μχιηλα παγθάθηα κε κεηαιιηθφ ζθειεηφ ζπλνιηθήο αμίαο 70 πξνζθνξά απφ ην Μ.Π.. Γνκέληθνπ. ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΜΟΤΗΚΖ Γηαθξίλνληαη απφ αξηζηεξά: Γαιψζεο άββαο, Σζηνχκαο Κππαξίζζεο, Υαηδήλα Παξαζθεπή, Καθαλέιε Αλαζηαζία, Παληαδή Γήκεηξα, Καθαλέιεο Βαζίιεο, Παληαδήο Θάλνο, Καξαλίθα Μαξία, ακαξά Αλζή, Παληαδή Ναηάζζα, Καξαλίθα Μαξία, Βαξζακή Θσκαή, Μειηγθάλε Αγγειηθή, Παλαγησηίδε Όιγα, Σζνπβειαθίδεο Νηθφιανο θαη Σζνχηζνπ Γεσξγία.. ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ ηηο εθινγέο ηνπ επηεκβξίνπ κία επηηξνπή ηνπ ζπιιφγνπ άξρηζε λα δεηά ηε ζπλδξνκή απφ φινπο ηνπο Γνκεληθηψηεο πνπ είραλ έξζεη λα ςεθήζνπλ ζην ρσξηφ. Ζ αληαπφθξηζε ηνπ θφζκνπ ηεξάζηηα, κφλν κε ην άθνπζκα ηνπ ζθνπνχ, ην ρέξη πήγαηλε κφλν ηνπ ζηε ηζέπε. Απφ ην κεζεκέξη έσο ην απφγεπκα, καδεπηήθαλ 730 επξψ(δε κπνξέζακε λα μεθηλήζνπκε λσξίηεξα ην πξσί θαη λα καδεπηεί κεγαιχηεξν πνζφ, γηαηί ν χπλνο είλαη γιπθφο). Αλ θαη ηα ρξήκαηα δελ αξθνχζαλ, αξθνχζε φκσο ε ζέιεζε καο γηα εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ, άξρηζε ε αλαδήηεζε ηξφπνπ κεηαθνξάο ην πιηθψλ, κνπιάξηα δελ ππήξραλ ην θζηλφπσξν δηφηη ήηαλ απαζρνιεκέλα γηα ηε κεηαθνξά θαπζφμπισλ, ε κεηαθνξά κε ηα ρέξηα ήηαλ αδηαλφεην λα γίλεη, γηαηί δελ ππήξραλ άηνκα λα βνεζήζνπλ, ε θαηαζθεπή δξφκνπ απφ ηε λνκαξρία θαη ην δήκν κεηαθέξζεθε γηα άιιε δεθαεηία, γηαηί απηνί νη θνξείο είλαη πνιπάζρνινη θαη ηψξα ηξέρνπλ κεγάια έξγα ζην ηφπν, γηα λα αζρνιεζνχλ κε απηφ θαη ηέινο δεηήζεθε σο θαη ε ζπλδξνκή ηεο πνιεκηθήο αεξνπνξίαο θαη ηδησηψλ γηα ηελ απνζηνιή ειηθνπηέξνπ γηα ηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ κε θφζηνο δπζβάζηαρην γηα ην ζχιινγν. Μηα ςπρξνινπζία έπηαζε ηελ επηηξνπή θαζψο πιεζίαζε ν ρεηκψλαο, καδί ηνπ ηα πξψηα ρηφληα έθαλαλ ηελ εκθάληζε ζηηο θνξπθέο ησλ βνπλψλ θαη κε ηε ζθεπή δε γηλφηαλ ηίπνηα. Μηα νκάδα αλδξψλ ηνπ ρσξηνχ κε πξσηνβνπιία ηεο εθθιεζίαο αλέβεθε ζηνλ Αε ιηά θαη δηφξζσζε ηα θεξακίδηα θαη ηνπνζέηεζε θάπνηα μχια ηνπ δάζνπο γηα λα αληέμεη ην ρεηκψλα. Με ηελ άλνημε βξέζεθαλ κνπιάξηα απφ ην Ληβάδη. Σέινο ηνπ Μαΐνπ νξγαλψζεθε ε κεηαθνξά πιηθψλ γηα ηελ εθθιεζία, αγνξάζζεθαλ θεξακίδηα, θαηλνχξγηα μχια γηα ηε ζθεπή, ηζηκέληα, άκκνο θαη αζβέζηε. Σα πιηθά κεηαθέξζεθαλ ζηνλ Αε Θαλάζε θαη απφ μεθίλεζε, ε επηρείξεζε κεηαθνξάο πνπ δηήξθεζε κηα εβδνκάδα. ηε ζπλέρεηα αλέιαβαλ άλδξεο ηνπ ρσξηνχ πνπ αζρνινχληαη κε ηε νηθνδνκηθή θαηαζθεπή ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Ο Μ.Π.. εθηφο απφ ηελ εζηθή ππνζηήξημε ζε απηφ ην έξγν θαηέβαιε θαη ην πνζφ ησλ επξψ ( 800 απφ ηνλ έξαλν θαη 200 απφ ηελ εθδήισζε πνπ έγηλε ζην γήπεδν ηνπ ρσξηνχ κέζα Απγνχζηνπ ) Σα ππφινηπα ρξήκαηα πνπ ρξεηάζηεθαλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ κεξίκλεζε θαη βξέζεθαλ, ε εθθιεζία ηνπ ρσξηνχ καο ηελ νπνία επραξηζηνχκε βαζχηαηα.. ΘΔΡΗΝΟ ΗΝΔΜΑ Με ηε θαηεδάθηζε ηνπ ελφο θηηξίνπ απφ ην παιηφ εζηηαηφξην απέλαληη απφ ην Γεκνηηθφ ζρνιείν κεηά απφ εθηίκεζε θαη ζχζηαζε απφ αξκφδηνπο θνξείο ιφγσ επηθηλδπλφηεηαο θαη αθνχ θαζαξίζηεθε ν ρψξνο,έκεηλε κφλνο έλαο ηνίρνο πνπ δε κπνξνχζε λα γθξεκηζηεί δηφηη ζα ράιαγε ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ γεηηνληθψλ θηηξίσλ. Έηζη δφζεθε ε ηδέα γηα αμηνπνίεζε απηνχ ηνπ ηνίρνπ θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ ζεξηλνχ ζηλεκά. Σν άββαην ηνπ Λαδάξνπ 5 κειήο νκάδα απνηεινχκελε ηνπο Κακίιε Μαξία, Μπαξάθν Δπάγγειν, Γαιψζε Γ. Κιενπάηξα, Γαιψζε. Κιενπάηξα θαη Υαηδήλα Κσλζηαληίλν έθαλε ην γχξσ ηνπ ρσξηνχ ηξαγνπδψληαο ην Λάδαξν θαη ζπγθέληξσζε 670 επξψ κε ηα νπνία αγνξάζηεθε ην κεράλεκα πξνβνιήο (projector). ηε ζπλέρεηα έγηλαλ εξγαζίεο δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ φπσο αζβέζησκα, θαζάξηζκα απφ ηα ρφξηα, ζηξψζηκν ραιηθηνχ πξνζθνξά απφ ηνλ θ Γθαξαβέιε πχξν απφ ην Βιαρνγηάλλη ( 10 m3 ). Οη πξνβνιέο μεθίλεζαλ ηηο εκέξεο ηνπ Πάζρα θαη είραλ κεγάιε αληαπφθξηζε απφ κηθξνχο θαη κεγάινπο. Αλακέλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ νη πξνβνιέο λα ζπλερηζηνχλ κε ακείσην ελδηαθέξνλ φπσο θαη ε πξνέιεπζε ηνπ θφζκνπ.. Με παξνπζίαζε εδεζκάησλ, φπσο νξεθηηθά, ζαιάηεο, θαγεηά θαη γιπθίζκαηα, νινθιεξψζεθε ην άββαην θαη ψξα 7 κ.κ. ζην Παλαγηψηεην Πλεπκαηηθφ θέληξν,1 ην ζεκηλάξην καγεηξηθήο δαραξνπιαζηηθήο, δηάξθεηαο 75 σξψλ απφ πξφγξακκα ηεο ΝΔΛΔ, ην νπνίν παξαθνιφπζεζαλ 25 γπλαίθεο ηνπ ρσξηνχ καο. Σηο λφζηηκεο γεχζεηο απφ ζπληαγέο πνπ δίδαμε ν ππεχζπλνο θνο Νάξεο Αζαλάζηνο, δνθίκαζαλ νη ζπγρσξηαλνί καο θαη ζπλεράξεθαλ ηηο γπλαίθεο γηα ηελ επηηπρία απηψλ. Ο Μ.Π.. ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ζπκκεηέρνληεο πξνζέθεξαλ ζηνλ θν Νάξε, σο επραξηζηήξην δψξν, έλα εληππσζηαθφ θαιάζη κε πξντφληα ηνπ ρσξηνχ καο. Μ.Κ.

3 ΔΦΖΜΔΡΗ ΒΓΖΚΑΜΔ Σ ΑΛΧΝΗΑ Νσξίο άξρηζε θέηνο ν ζεξηζκφο ησλ ζηηεξψλ, αθνχ ηα πξψηα θξηζάξηα ζεξίζηεθαλ ηελ 1 ε Ηνπλίνπ. Ζ παξαγσγή, εηδηθά ζηα θξηζάξηα, δείρλεη λα είλαη πνιχ θαιή θέηνο θαη απ φηη θαίλεηαη θαιέο ζα είλαη θαη νη ηηκέο. Απηέο ηηο εκέξεο ζηνλ θάκπν θπθινθνξνχλ πνιιά κεραλήκαηα, ζεξηδναισληζηηθέο κεραλέο, κεραλέο ρνξηνδεζίαο, ηξαθηέξ κε πιαηθφξκεο θαη θνξηεγά πνπ κεηαθέξνπλ θξηζάξη - ζηηάξη θαζψο θαη άρπξν ζε κπάιεο. Οη άλζξσπνη φκσο πνπ θπθινθνξνχλ είλαη ιίγνη, αλ ζπκεζεί θαλείο ηη γηλφηαλ ηέηνηα επνρή ιίγεο δεθαεηίεο πξηλ. Σφηε (πξηλ ην 90) ηελ έθθξαζε «ζέξνο ηξχγνο πφιεκνο» ηελ θαηαιάβαηλαλ νη άλζξσπνη θαιά θη ν «ζέξνο» θξαηνχζε πνιχ. Οη κέξεο ηνπ Ηνπλίνπ είλαη κεγάιεο θαη ην ζηίρν ζε ηξαγνχδη ηνπ Κψζηα Υαηδή : «Νπρηψλεη δφμα ησ Θεψ, ζα πέζσ λα μεθνπξαζηψ» ηνλ αλαγλσξίδνπλ σο πνιχ νηθείν φζνη δνπιεχνπλ ζηα ρσξάθηα. ήκεξα βέβαηα ηα εξγαηηθά ρέξηα αληηθαηέζηεζαλ κεραλέο έηζη πεξηνξίζηεθε αξθεηά ν αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ αζρνιείηαη ηψξα ζηα ρσξάθηα. ήκεξα έλα ζεξηδναισληζηηθφ ζπγθξφηεκα θηλείηαη κε ηξεηο αλζξψπνπο (έλαο νδεγεί ηε θνκπίλα, θαη δχν ηα θνξηεγά) παιαηφηεξα ρξεηαδφηαλ 8 κε 9 άλζξσπνη ( δχν νδεγνί θνκπίλαο γηα λα μεθνπξάδεη ν έλαο ηνλ άιινλ ιφγσ άγαλσλ, ζθφλεο, δέζηεο θαη πνιιψλ σξψλ εξγαζίαο, δχν βηγιαδφξνη πνπ έδελαλ ηα ηζνπβάιηα θαη ζην ηξαθηέξ πνπ θνπβαινχζαλ ηα ζαθηά ρξεηαδφηαλ έλαο νδεγφο θαη ηέζζεξηο εξγάηεο ). Αθφκα παιηφηεξα πνπ ν ζεξηζκφο γηλφηαλ κε ηα ρέξηα ν αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ εξγαδφηαλ ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξνο. Έξρνληαλ απφ άιια ρσξηά, "κπινχθηα" θαη αλαιάκβαλαλ ην ζεξηζκφ ησλ ρσξαθηψλ. ηαλ μεθηλνχζαλ γηα ην «ζέξν», ην πξσί, αλ ηνπο ζπλαληνχζεο ζην δξφκν θαη ηνπο ξσηνχζεο "- γηα πνχ ψξα θαιή;" απαληνχζαλ δξνζεξά θαη θεθάηα: " ζην ζέξν κπέξν". Αλ ηνπο ζπλαληνχζεο " βαζηκαιηνχ ", πνπ γπξλνχζαλ απ ηα ρσξάθηα θαη ηνπο ξσηνχζεο "απφ πνχ γπξλάηε;" κε θνπξαζκέλε θσλή ζπλνδεπκέλε απφ έλα γνγγπηφ απαληνχζαλ :"Αρ απ ην καπξνζέξν!!!" θαη θνηκφληνπζαλ ζαλ πνπιάθηα. Ήηαλ απηφ πνπ ιέλε ζήκεξα νη θνηλσληνιφγνη ΑΝΑΠΑΛΑΗΧΝΔΣΑΗ Ο ΠΑΛΑΗΟ ΝΔΡΟΜΤΛΟ ΣΟ ΒΡΗΕΟΣI Ζ αλαπαιαίσζε ηνπ παιηνχ λεξφκπινπ ζην "Βξηδφζηη" ππήρζεη ζην επελδπηηθφ ζρέδην κε ηίηιν" ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΠΑΛΗΟΤ ΝΔΡΟΜΤΛΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΒΡΗΕΟΣΗ", πνχ ππέβαιε ε ΓΔΠΣΑΚΑ ζην κέηξν 7.05 "Αλαθαίληζε θαη αλάπηπμε ρσξηψλ-πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο ",ηνπ άμνλα 7 ηνπ Δ.Π. "Αγξνηηθή Αλάπηπμε-Αλαζπγθξφηεζε ηεο Τπαίζξνπ ".Γξάζε ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ,80. :«πγηήο θφπσζηο.» Καη ην ηζηπνπξάθη πνπ έπηλαλ ήηαλ μεθνπξαζηηθφ θαη θάξκαθν πξαγκαηηθφ. Καη ηελ άιιε κέξα έηνηκε γηα ην "ζέξν κπέξν" γηα λα γπξίζνπλ απνζηακέλνη "απ ην καπξνζέξν!!! Δηιηθξηλά δε κπνξψ λα πσ κε βεβαηφηεηα πφηε ήηαλ θαιχηεξα. Πάληα βέβαηα ηα παηδηθά ρξφληα είλαη θαιχηεξα θαη φια απηά είλαη αλακλήζεηο παηδηθψλ ρξφλσλ. Δθείλα ηα ηζνπβάιηα έμσ απ ηελ απνζήθε δίπια ζην ζρνιείν πφζεο θνξέο δελ έγηλαλ θξπςψλεο γηα ηνπο θιέθηεο θαη αζηπλφκνπο ηνπ Ηνπλίνπ ή γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο σξαία ζηέθηα γηα λα δηεγνχληαη ηα θαηνξζψκαηα ηνπο θαη λα θαηαζηξψλνπλ ηα ζρέδηα ηνπο. Αιιάδνπλ φκσο νη θαηξνί. Ηζρχεη θη εδψ "Ο tempora, o mores". Ζ ηερλνινγία δηείζδπζε παληνχ θαη άιιαμε πνιιά ιεηηνπξγψληαο αιινχ σο θάξκαθν θαη αιινχ σο θαξκάθη. Κάζε θνξά πνπ λνζηαιγψ ηα παηδηθά ηα ρξφληα έξρνληαη ζην λνπ κνπ εηθφλεο πνιχ ηξπθεξέο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη γιπθφπηθξα. πκπίπηεη ν ζέξνο κε ην θιείζηκν ησλ ζρνιείσλ θαη απηφ θάλεη απηή ηελ επνρή θπξίσο γηα ηα παηδηά πνιχ φκνξθε. Παξαζέησ γη απηέο ηηο εηθφλεο έλα ερεηηθφ θφλην απφ ζπλεζηζκέλνπο δηαιφγνπο γχξσ απφ ηηο αζρνιίεο απηήο ηεο πεξηφδνπ. - "Ση ιελ; Φθηάλνπλ ηίπνηα;" - "Υακέλα πξάγκαηα" - "Σα 200 ηα πηάλνπλ;" - "Δ, ηα 200 ηα πηάλνπλ αιιά ηη ηνπ ζέιηο νχηε ηα έμνδα δε βγαίλνπλ" - "Γε βαξηέζαη, πγεία" - "Σψξα είπεο θαιά, πγεία" ή άιιεο θνξέο - "Ση ιελ; Φέην έρνπκε πξάκα; - "Έρνπκε, έρνπκε. Γφμα ησ ζεψ" - "Αθνχ έρνπλ θαη ηα Ζκεξφηα" - "Έρνπλ, έρνπλ "ΜΠΗΡ ΚΗ ΑΒΡΗΟΝ" Πξνζπάζεζα αληαπνθξηλφκελνο ζηελ πξνζπάζεηα ησλ παηδηψλ ηεο εθεκεξίδαο λα αλαζχξσ κλήκεο θαη λα θέξσ εκπεηξίεο θαη ζπλαηζζήκαηα απφ κηα ζπγθεθξηκέλε απαζρφιεζε: "η αιψληα". Αλ θαζψο δηαβάδεηε απηέο ηηο γξακκέο ζπκεζήθαηε ή λνζηαιγήζαηε θαη έλαο γιπθφο αλαζηελαγκφο ζαο βγήθε, ηφηε θάηη έγξαςα. Αιιηψο απιψο έπηαζα θάκπνζν ρψξν ζηελ εθεκεξίδα. Βαξζακήο Γεψξγηνο Με ηελ ππ αξηζκ.31/2006 απφθαζε ηεο ΓΔΠΣΑΚΑ έγηλε ε απνδνρή έληαμεο ηνπ σο άλσ έξγν, ζην σο άλσ πξφγξακκα. Με ηελ ππ. αξηζκ. 43/2006 απφθαζε ηεο ΓΔΠΣΑΚΑ απνθαζίζηεθε ε αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζε εξγνιεπηηθή εηαηξία, σο έξγν εηδηθήο θχζεσο, ιφγσ ηεο ηδηνκνξθίαο πνπ παξνπζηάδεη. Με ηελ ίδηα απφθαζε, νξίζηεθε πεληακειήο επηηξνπή, απνηεινχκελε απφ ηνλ ηέσο Πξφεδξν ηεο ΓΔΠΣΑΚΑ θ.φσκηάδε Δπάγγειν, ηνλ Αληηπξφεδξν θ.πεηζέηα Γεψξγην, θαη απφ ηα κέιε: Γαιψζε Γεκήηξην, Νηθνινχιε Γεψξγην θαη Παιηγηάλλε Βαζίιεην. Ζ επηηξνπή ζα ζπλέηαζζε ηελ πξνθήξπμε, ζα πξνέβαηλε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ζα εηζεγνχληαλ ζρεηηθά, γηα ηελ ηειηθή έληαμε ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, έρνληαο ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ. Μνλαδηθή πξφηαζε πνπ θαηαηέζεθε, ήηαλ απφ ηελ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΒΡΑΝΑ ΑΣΔ, ε νπνία θαη έγηλε απνδεθηή κε ηελ ππ.αξηζκ 52/2006 απφθαζε ηεο ΓΔΠΣΑΚΑ, ε νπνία εθηέιεζε ην σο άλσ έξγν, ην νπνίν ζα αιιάμεη ηελ κνξθή ηεο πεξηνρήο Βξηδφζηη. Δθφζνλ θπζηθά γίλνπλ θαη θάπνηεο άιιεο παξεκβάζεηο, φπσο αζθαιηφζηξσζε ηνπ δξφκνπ πξνο Βξηδφζηη, ηφηε ζα έρνπκε έλαλ πφιν έιμεο γηα πνιινχο επηζθέπηεο θαη εθηφο Γήκνπ Πνηακηάο. Ληάθνο Γεκήηξηνο ΒΛΔΠΧ-ΑΚΟΤΧ-ΠΑΡΑΣΖΡΧ- ΥΟΛΗΑΕΧ ΠΡΟΣΔΗΝΧ-ΠΔΡΗΜΔΝΧ. ΜΑΤΡΗΣΑ χκθσλα κε φζα έρσ δηαβάζεη θαη αθνχζεη απφ παιηφηεξνπο ηα γεγνλφηα πνπ έγηλαλ εθείλε ηελ απνθξάδα εκέξα ηεο 16 εο Φεβξνπαξίνπ 1943 κεηά απφ ηελ ζπγθέληξσζε φισλ ησλ θαηνίθσλ απνβξαδίο ζηε Μαπξίηζα θαη ηνλ δηαρσξηζκφ αλδξψλ απφ ηα γπλαηθφπαηδα αθνινχζεζε εθηέιεζε παξαπάλσ απφ 10 ζπγρσξηαλψλ καο αθνχ έγηλε ππφδεημε απφ ηνλ ηφηε πξφεδξν ηνπ ρσξηνχ γηα ζπκκεηνρή ζε αληάξηηθεο νκάδεο σο εθδίθεζε γηα ηελ επίζεζε ζην θνκβφη ησλ Ηηαιψλ ζηηο 11 πξσηλή ψξα, κεηά αθνινχζεζαλ φζα έγηλαλ γλσζηά. ηε ζέζε φπνπ εθηειέζηεθαλ δελ ππάξρεη έλα ζεκάδη, έλα θππαξίζζη κηα πέηξα πνπ λα ζπκίδεη ζε πεξαζηηθνχο δηαβάηεο ηα γεγνλφηα πνπ έγηλαλ. 65 ρξφληα θαζπζηέξεζεο είλαη πάξα πνιιά, κήπσο ήξζε ε ζηηγκή λα πεξάζνπλ θαη απηνί νη ζπγρσξηαλνί καο ζηε ηζηνξία ΒΡΗΕΟΣΗ ζα ρξφληα θαη αλ πέξαζαλ φζεο πξνζπάζεηεο θαη αλ έγηλαλ ην Βξηδφζηη απξνζπέιαζην παξέκεηλε, ζέιεη ν άιινο λα πάεη λα αλάςεη έλα θεξί, κηα βφιηα κε ηα παηδηά ηνπ γηα παηρλίδη ή λα πάξεη ηνλ βνπλίζην αέξα θαη απηφ ην ράιη πνπ επηθξαηεί ζην δξφκν ηνλ θάλεη λα ην μαλαζθέθηεηαη. Να ήηαλ θαη θακηά ηεξάζηηα απφζηαζε. Κξίκα ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ Δξρφκελνο θαλείο απφ ηε Λάξηζα, ζηξίβνληαο γηα ην ρσξηφ ζηε Αγία Μαξίλα, βιέπεη κηα ηακπέια γηα έλα αξραηνινγηθφ κνπζείν πνπ ρξφληα ηψξα ην αθνχκε κφλν θαη δελ ην βιέπνπκε, ην θηίξην πνπ ππνζεηηθά ζα γίλεη άξρηζε λα εκθαλίδεη ζεκάδηα θζνξάο θαη αληί λα νκνξθαίλεη κφλν αζρεκαίλεη ην θέληξν ηνπ ρσξηνχ, καο κέλνπλ δχν πξάγκαηα λα θάλνπκε ή λα πηέζνπκε ππεπζχλνπο γηα νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ή λα μειψζνπκε ηε ηακπέια λα κε κπεξδεχνπκε ηνλ μέλν επηζθέπηε ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ Απηά ηα ράιηα πνπ επηθξαηνχλ ζηηο παηδηθέο ραξέο φισλ ζρεδφλ ησλ ρσξηψλ, ζθνππίδηα παληνχ ιφγσ έιιεηςεο παηδείαο πνπ εκείο νη κεγαιχηεξνη δελ δψζακε ζηα παηδηά καο, ρφξηα κεγαιχηεξα απφ κηθξά παηδηά, ραιαζκέλεο εγθαηαζηάζεηο. Γηαηί λα παξαηεξνχληαη θαη λα κε πξνθαιείηαη ε ζπγθίλεζε θαλελφο ππεπζχλνπ ηνπ δήκνπ; Παηδηά παίδνπλ εθεί, ηα δηθά καο παηδηά ΓΗΚΣΤΟ ΠΟΗΜΟΤ ΝΔΡΟΤ Πέξζη ην θαινθαίξη πνιιέο ήηαλ νη δηακάρεο πνπ έγηλαλ γηα ηελ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ δελ επαξθνχζε γηα ηα ζπίηηα πνπ βξίζθνληαη ςειά ζην ρσξηφ, ζπγρσξηαλνί καο δελ είραλ λεξφ λα πηνχλ, λα πιπζνχλ, λα πνηίζνπλ ηα δψα ηνπο θαη ηα θπηά ηνπο. Φέηνο θαη ελψ δελ κπήθε ην θαινθαίξη αθφκα μεθίλεζαλ πξνβιήκαηα κε ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ. Πνιιά ηα παξάπνλα πσο έρεη κέζα ρψκα, κπξίδεη θαη έρνπλ παξνπζηαζηεί θξνχζκαηα γαζηξεληεξίηηδαο ζχκθσλα κε ιεγφκελα ζπγρσξηαλψλ καο. Αθνχγεηαη πσο ζηε δεμακελή ηνπ ρσξηνχ κπήθαλ ξίδεο θαη έηζη δεκηνπξγήζεθε ην πξφβιεκα κε ηε πνηφηεηα. Διπίδνπκε λα ιπζεί γξήγνξα ην ζέκα πνπ πξνέθπςε γηαηί αλ κε ηη άιιν δνχκε ζην 2008 θαη ηέηνηα ζέκαηα ζεσξνχληαη γεινία λα πξνθχπηνπλ ζηελ επνρή καο. ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ Ο αλεμάξηεηνο Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο ηδξχζεθε ην 2007 απφ θαηνίθνπο, αγξφηεοπαξαγσγνχο ηνπ Γνκελίθνπ, κε ζθνπφ ηελ ηζφηηκε ζπλεξγαζία, ηελ θνηλή εκπνξεία θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο πζηήκαηνο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο ζηε Γεσξγηθή Παξαγσγή ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Κχξην κέιεκα ηνπ πλεηαηξηζκνχ είλαη λα πεηχρεη γηα ηνπο παξαγσγνχο ηνπ κία ινγηθή ηηκή, αληηκεησπίδνληαο απφ θνηλνχ ηνπο κεζάδνληεο, εκπφξνπο θαη εηζαγσγείο μεξψλ θαξπψλ, πνηνηηθά ππνδεέζηεξσλ πνηθηιηψλ ακπγδάισλ ζε ζρέζε κε ηα ειιεληθά.απφ ην πξψην έηνο ηεο ιεηηνπξγίαο, ηνπ ν πλεηαηξηζκφο έρεη αλαπηχμεη θαη εθαξκφδεη χζηεκα Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο ζηε Γεσξγηθή Παξαγσγή ηνπ Ακπγδάινπ, ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ AGRO 2.1 & AGRO 2.2, κε Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο κε Αξηζκφ 2332 εθδφζεθε ηελ 17ε Οθησβξίνπ ηνπ 2007 απφ ηελ EQA (European Quality Assurance Hellas). Πάλσ απφ 250 ηφλνπο ακπγδάινπ κε θέιπθνο, απνθιεηζηηθήο παξαγσγήο ησλ αγξνηψλ κειψλ ηνπ Γνκελίθνπ, δηαθηλεί απηφ ην δηάζηεκα ν αλεμάξηεηνο Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο Παξαγσγψλ Ακπγδάισλ, Αριαδηψλ, Διηψλ, Ρνδαθηληψλ θαη ηαθπιηψλ Γνκέληθν. Ο πλεηαηξηζκφο ππέβαιε πξφηαζε ζην ππνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο γηα λα εληαρζεί ζε επηδνηνχκελν πξφγξακκα κε 70 % γηα ηε δεκηνπξγία ζπαζηήξα θαη άιισλ βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα θνζηίζεη πεξίπνπ ζηα 2,5 εθαη... # ΔΛΗΓΑ 3 ΕΝΣΟ & ΕΚΣΟ ΠΟΤΡΑ Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζην Γήκν Πνηακηάο αιιά θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή είλαη θαη ν θαπλφο. Ζ πξσηνπνξηαθή θαη αμηνινγφηαηε πξνζπάζεηα ηνπ Γήκνπ γηα ηελ παξαγσγή πνχξσλ θαη ζηγαξίινο ζηέθζεθε κε επηηπρία ε νπνία είρε σο απνηέιεζκα ηελ θπθινθνξία ζην εκπφξην απφ ηηο αξρέο ηνπ 2004 πνχξσλ θαη ζηγαξίινο. Σα πνχξα θαη ηα ζηγαξίινο ηνπ Γήκνπ Πνηακηάο θπθινθνξνχλ κε ηε δηαθξηηηθή νλνκαζία "DOMENICO", πξνο ηηκήλ ηνπ ηφπνπ παξαγσγήο ησλ. Σα πνχξα θπθινθνξνχλ ζε δχν ηχπνπο ελψ ηα ζηγαξίινο ζε έλαλ ηχπν. Ο Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο Παξαγσγψλ Πνχξσλ "Ζ Πνηακηά" έρεη ηελ έδξα ηνπ ζην Γνκέληθν, φπνπ θαη γίλεηαη ε επεμεξγαζία θαη θαηαζθεπή ησλ πνχξσλ θαη ησλ ζηγαξίινο ρεηξνπνίεηα.σα θνπβαλέδηθα θαπλά πνπ θαιιηεξγνχληαη ζηνλ εχθνξν θάκπν ηεο Πνηακηάο δίλνπλ κνλαδηθή γεχζε θαη ππέξνρν άξσκα ηφζν ζηα πνχξα φζν θαη ζηα ζηγαξίινο, θεξδίδνληαο έηζη ηελ εκπηζηνζχλε αθφκε θαη ησλ πην απαηηεηηθψλ θαπληζηψλ!

4 4 ΔΛΗΓΑ # ΔΦΖΜΔΡΗ ΑΠΟΦΗ Σα πξντφληα ηνπ ρσξηνχ καο ακχγδαιν Σν ακχγδαιν είλαη ν θαξπφο ηεο ακπγδαιηάο. Σν εμσθάξπην έρεη ρξψκα γθξηδνπξάζηλν θαη είλαη ρλνπδσηφ. ην εζσηεξηθφ ηνπ ππάξρεη ν ππξήλαο, έλα μπιψδεο ηζφθιη θαη κέζα ζε απηφ έλα ή δχν ζπέξκαηα πνπ είλαη θαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηξνθή ή επεμεξγαζία. Αλάινγα κε ηελ πνηθηιία ηνπ δέληξνπ, ηα ζπέξκαηα είλαη γιπθά ή πηθξά. Σα ακχγδαια πεξηέρνπλ 25-40% ακπγδαιέιαην, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε θαξκαθνπνηία, ηελ θνζκεηνινγία θαη ζηελ αξσκαηνπνηία. Σα ακχγδαια πεξηέρνπλ 18% πξσηεΐλε. ε πνιιά θξάηε, ηα ακχγδαια ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ίαζε απφ λεπξηθέο θαη δηαηξνθηθέο αλσκαιίεο, θαζψο θαη γηα ηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ. Μπνξνχλ λα θαγσζνχλ σκά ή ςεκέλα θαη αιαηηζκέλα. Οη αξραίνη Έιιελεο, νη Υεηηαίνη, νη Ρσκαίνη θαη νη Δπξσπαίνη ηνλ Μεζαίσλα ηα ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη ζηελ καγεηξηθή, θάηη πνπ γίλεηαη αθφκα θαη ζήκεξα. Δπίζεο θαβνπξληηζκέλα θαη ηξηκκέλα, ιησκέλα ή θαη νιφθιεξα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηε δαραξνπιαζηηθή. ηελ Διιάδα γλσζηά γιπθά πνπ παξαζθεπάδνληαη κε βάζε ηα ακχγδαια είλαη ηα ακπγδαισηά. Σα πηθξά ακχγδαια αλαπηχζζνπλ, φηαλ ν θαξπφο πιεγσζεί ή ππνζηεί κεραληθή παξακφξθσζε, έλα πνιχ ηζρπξφ δειεηήξην, ην πξσζηθφ νμχ. ε νξηζκέλεο ρψξεο ε ακπγδαιηάλάλνο θαιιηεξγείηαη θαη σο δηαθνζκεηηθφ θπηφ. ην ρσξηφ καο θαιιηεξγνχληαη μεξηθέο θαη πνηηζηηθέο πνηθηιίεο ακπγδαιηάο φπσο ε Σέμαο, Φπξαληά, Ρέξηζνπο θ.α. Ζ ζπλνιηθή έθηαζε πνπ θαιχπηνπλ νη ακπγδαιηέο ζηνλ θάκπν καο είλαη ζηξέκκαηα. Ζ ζπλνιηθή παξαγσγή θηάλεη πεξίπνπ ζηνπο ηφλνπο. Γηαηίζεηαη φιε ε πνζφηεηα ζηελ ειιεληθή θπξίσο αγνξά θαη γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα απφ ην χιινγν Ακπγδαινπαξαγσγψλ λα παξάγεη ην ρσξηφ καο ζπζθεπαζκέλν πξντφλ κε νλνκαζία πξνέιεπζεο γηα λα αληαγσληζηεί ηηο εηζαγσγέο ακπγδάινπ. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΟΤ ΛΗΓΝΗΣΖ Σνπ Θενράξε. Γ. Εάγθα Αλ. Καζεγεηή Σνκέαο Γαζηθήο Παξαγσγήο-Πξνζηαζίαο Γαζψλ- Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ρνιή Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ εθκεηάιιεπζε ηνπ ιηγλίηε έρεη πνιχ ζνβαξέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. Γηαθξίλεηαη ζε ππφγεηα θαη επηθαλεηαθή κε ρεηξφηεξε ηε δεχηεξε ε νπνία απφ ηε κία ζηηγκή ζηελ άιιε κεηαηξέπεη θαη ην πην φκνξθν ηνπίν ζε ζειεληαθφ. Γηα ην ιφγν απηφ έρεη θαηαξγεζεί ζε φιεο ηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκηθά ρψξεο. Οη δπζκελείο επηπηψζεηο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ιηγλίηε κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηηο εμήο: - Δπηπηψζεηο απφ ηελ εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα (θαηαζηξνθή βιάζηεζεο, εδάθνπο, ζπξξίθλσζε αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αιιαγή ηνπίνπ-θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη πδξνινγηθψλ ζπλζεθψλ, θαηαζηξνθή ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ). - Δπηπηψζεηο απφ ηε κεηαθνξά ηνπ ιηγλίηε (δηαζπνξά πιηθνχ, αχμεζε ζθφλεο, αέξηα ξχπαλζε, ερνξχπαλζε θ.ι.π.). - Δπηπηψζεηο απφ ηελ θαχζε ηνπ ιηγλίηε (δηαζπνξά ηέθξαο, αεξίσλ, εθπνκπέο δηαθφξσλ επηθίλδπλσλ θαπζαεξίσλ, αηκψλ κεηάιισλ). - Δπηπηψζεηο ζηα ππφγεηα λεξά ηφζν απφ ηελ θαηαζηξνθή ησλ ππεξθείκελσλ πδξνθφξσλ νξηδφλησλ φζν θαη απφ ηελ ππεξάληιεζε λεξνχ απφ ηνπο βαζχηεξνπο νξίδνληεο. - Δπηπηψζεηο απφ ηελ απφξξηςε θαη δηαζπνξά θάζε κνξθήο ηνμηθψλ απνβιήησλ. Πνιιέο απφ ηηο παξαπάλσ επηπηψζεηο ζην κηθξνθιίκα, ζην ηνπίν, ζηα λεξά, ζηελ αηκφζθαηξα, ζα παξακείλνπλ θαη κεηά ην πέξαο ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη δπζηπρψο δελ ζα είκαζηε ζε ζέζε λα ηηο εμαιείςνπκε, αθνχ ε κέρξη ζήκεξα επηζηεκνληθή γλψζε κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζην κεηξηαζκφ κφλν ησλ επηπηψζεσλ. 1. ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ εθκεηάιιεπζε ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα ζην πεξηβάιινλ. Οη επηπηψζεηο ζηα δηάθνξα νηθνζπζηήκαηα θαη θπξίσο ζηνλ ηνπηθφ άλζξσπν είλαη πνιιαπιέο θαη έληνλεο. Μεγάιεο εθηάζεηο παξαγσγηθψλ εδαθψλ θπξηνιεθηηθά αρξεζηεχνληαη. Ζ θαηαζηξνθή ηεο βιάζηεζεο νδεγεί ζηε δηαηάξαμε ηεο ηζνξξνπίαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ κε αιπζηδσηέο δπζκελείο επηπηψζεηο ηφζν ζην πεξηβάιινλ (παλίδα, πδαηηθή νηθνλνκία, πνηφηεηα αέξα θ.ι.π.), φζν θαη ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία (γεσξγία, θηελνηξνθία, κειηζζνθνκία, δαζνπνλία θ.ι.π.). Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ επηπηψζεηο είλαη κε αλαζηξέςηκεο φηαλ νη επεκβάζεηο γίλνληαη ρσξίο ζρεδηαζκφ θαη ρσξίο πξννπηηθή απνθαηάζηαζεο, γεγνλφο πνπ πεξηνξίδεη ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα κειινληηθή ρξήζε ηεο γεο. 2. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 2.1. Δπηπηψζεηο απφ ηελ εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα Πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ε επηθαλεηαθή εμφξπμε θαηαζηξέθεηαη θαη αξρήλ ε πθηζηάκελε θπζηθή βιάζηεζε. Σν επηθαλεηαθφ έδαθνο θαη νη νξγαληζκνί ηνπ αλακηγλχνληαη κε γεσινγηθά πιηθά βαζχηεξσλ ζηξσκάησλ ηα νπνία έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα. Σν νηθνινγηθφ πεξηβάιινλ γηα ηα άγξηα δψα αιιάδεη ξηδηθά ή πεξηνξίδεηαη δξαζηηθά θαη νη εγθαηαιεηπφκελνη ζσξνί ππνιεηκκάησλ θάλνπλ ην ηνπίν απνθξνπζηηθφ (Υαηδεζηάζεο θαη Νηάθεο 1989, Υαηδεζηάζεο θαη Ηζπηθνχδεο 1992). Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο εμφξπμεο έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα ηνμηθά ή ξαδηελεξγά ζηνηρεία ηα νπνία αλακηγλχνληαη κε ηα ζηείξα θαη θάλνπλ ηελ πεξηνρή αθαηάιιειε γηα ηελ άζθεζε γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο αθφκα θαη κεηά ηελ απνθαηάζηαζε. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ππάξρεη ζνβαξφο θίλδπλνο ηα ηνμηθά θαη ξαδηελεξγά απηά ζηνηρεία λα εηζδχζνπλ ζηηο ηξνθηθέο αιπζίδεο θαη λα θαηαιήμνπλ ζηνλ άλζξσπν (Γάιιαο θαη Εάγθαο 2007, Francis et al 1985, Υαηδεζηάζεο 1989, Παλαγφπνπινο, 1995, Panagopoulos 1995). Μία άιιε ζνβαξή επίπησζε ζην πεξηβάιινλ είλαη ε ππνβάζκηζε θαη ε ξχπαλζε ησλ πδάησλ. Σα πδξνινγηθά πξφηππα αιιάδνπλ ξηδηθά ζηηο πεξηνρέο απηέο. Σα πιεκκπξηθά λεξά απμάλνπλ, ε δηάβξσζε είλαη πνιχ πην έληνλε θαη ε κεηαθνξά ζηεξεψλ πιηθψλ ζηα ξέκαηα θαη ηνπο πνηακνχο είλαη πνιχ πην κεγάιε. Σν νηθνινγηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ πδξφβηα δσή κεηαβάιιεηαη δξαζηηθά θαη πνιινί δστθνί νξγαληζκνί εμαθαλίδνληαη (Warner 1969, Υαηδεζηάζεο- Ηζπηθνχδεο 1992). Σα παξαπάλσ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα πεξηνρέο νη νπνίεο θαηά θαηξνχο αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα απφ ηε δξάζε ησλ ηνπηθψλ ρεηκάξξσλ. Σα ρεηκαξξηθά θαηλφκελα ζα είλαη πνιχ πην θαηαζηξνθηθά κεηά ηελ άζθεζε κεηαιιεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αθνχ ζηνλ επξχηεξν ρψξν ζα ππάξρνπλ πνιιέο πεγέο θεξηψλ πιηθψλ νη νπνίεο ζα ηξνθνδνηήζνπλ ηα απμεκέλα πιεκκπξηθά λεξά θαη ζα νδεγήζνπλ ζε πξσηφγλσξεο γηα ηα ρξνληθά θαηαζηξνθέο. Δπίζεο ηα λεξά απνηεινχλ ηνλ πνιπηηκφηεξν θπζηθφ πφξν θαη πηζαλφλ ζην κέιινλ νη πδάηηλνη πφξνη κηαο πεξηνρήο λα απνδεηρζνχλ ε κεγαιχηεξε πεγή πινχηνπ. Δπνκέλσο ε ππνβάζκηζή ηνπο θαη ε ξχπαλζή ηνπο ζα δξνκνινγήζνπλ ζνβαξέο αιιαγέο ζηελ πεξηνρή θαη δπζηπρψο πξφθεηηαη γηα θάηη κε αληηζηξεπηφ Δπηπηψζεηο απφ ηε κεηαθνξά ηνπ ιηγλίηε Ζ κεηαθνξά ηνπ ιηγλίηε απφ ηνλ ηφπν παξαγσγήο ηνπ (εμφξπμεο) ζηνλ ηφπν ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ γίλεηαη κε κεγάια εηδηθνχ ηχπνπ θνξηεγά απηνθίλεηα θαη κε ηαηληφδξνκνπο. Καη ηα δχν κέζα κεηαθνξάο ζπληεινχλ ζηε δηαζπνξά πνζνηήησλ ιηγλίηε, ζθφλεο θαη ζηελ ερνξχπαλζε. Σα θνξηεγά απηνθίλεηα πιελ ηεο έληνλεο ερνξχπαλζεο, ησλ θαπζαεξίσλ θαη ησλ κηθξνζσκαηηδίσλ θαπλνχ ιφγσ ιεηηνπξγίαο ζηε κέγηζηε ηζρχ ηνπο, είλαη ππεχζπλα γηα ηε ζεκαληηθή επηβάξπλζε ηνπ αέξα κε ζηεξεά ζσκαηίδηα (θνληνξηφ) πνηθίιεο πξνέιεπζεο Δπηπηψζεηο απφ ηελ θαχζε ηνπ ιηγλίηε Οη επηηψζεηο απφ ηελ θαχζε ηνπ ιηγλίηε ζα είλαη πνιιέο θαη πνηθίιεο θαη πεξηιακβάλνπλ: - Σε ξχπαλζε ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα κε ζηεξενχο θαη αέξηνπο ξχπνπο. - Σε ξχπαλζε ησλ εδαθψλ. - Σε ξχπαλζε ησλ λεξψλ. - Σε κεηαθνξά ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα βαξέσλ κεηάιισλ. - Σελ αιιαγή ηνπ κηθξνθιίκαηνο ηεο πεξηνρήο θαη ηελ ελ γέλεη αλαηξνπή ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο Δπηπηψζεηο ζηελ ηνπηθή πδαηηθή νηθνλνκία Οη ζεξκνειεθηξηθέο κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ρξεηάδνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο ηεξάζηηεο πνζφηεηεο λεξνχ. Οη πνζφηεηεο απηέο λεξνχ πξνέξρνληαη ζπλήζσο απφ γεσηξήζεηο, κε απνηέιεζκα λα αλαηξέπνληαη φια ηα δεδνκέλα ζε φηη αθνξά ηελ ηνπηθή πδαηηθή νηθνλνκία. Έλα άιιν πξφβιεκα ην νπνίν πξνθχπηεη είλαη ε θαηαζηξνθή ησλ ππεξθείκελσλ πδξνθφξσλ νξηδφλησλ νη νπνίνη θαη κεηά ηελ ηδαληθφηεξε απνθαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο δελ πξφθεηηαη λα εκθαληζζνχλ φζα ρξφληα θαη αλ πεξάζνπλ. Μηα άιιε ζνβαξή επίπησζε ζην πεξηβάιινλ απφ ηε κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, είλαη ε ππνβάζκηζε θαη ξχπαλζε ησλ πδάησλ ηεο γχξσ πεξηνρήο. Οη κνλάδεο επεμεξγαζίαο ην λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην απνξξίπηνπλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. Οη κεγάιεο απηέο πνζφηεηεο πγξψλ απνβιήησλ, ππνβαζκίδνπλ ζνβαξά ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ θαη δειεηεξηάδνπλ ηα εδάθε ηεο γχξσ πεξηνρήο. Ζ ππνβάζκηζε ησλ ππφγεησλ πδάησλ ζπληειείηαη κέζσ ηεο απνζηξάγγηζεο δηαιπηψλ ηνμηθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο ππνθείκελνπο πδξνθφξνπο νξίδνληεο αιιά θαη ηα ξέκαηα ηεο πεξηνρήο (Striffler 1969) H κέρξη ζήκεξα εκπεηξία απφ ηε ιεηηνπξγία κεηαιιείσλ-νξπρείσλ Σα θάζε είδνπο κεηαιιεία θαη νξπρεία μεθηλνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο θάησ απφ κηα επλντθή ζπγθπξία φπσο: Καηάγεηαη απφ ηηο πεξηνρέο γχξσ απφ ηελ Καζπία ζάιαζζα θαη βξέζεθε ζηελ Διιάδα απφ ηα αξραία ρξφληα θαηξηθφ δέλδξν ή ζάκλνο κε ιεπθά άλζε ζηηο αξρέο ηεο άλνημεο, πξηλ απφ ηελ έθπηπμε ησλ θχιισλ ηνπ, νη θαξπνί ηεο (γθφξηζα) δε ζα ζαο γεκίζνπλ ην κάηη έηζη κηθξά θαη κνπληά πνπ είλαη. Δίλαη ψζπνπ λα ηα βάιεηε ζην ζηφκα ζαο. Παξ' φιε ηε ζηηθάδα ηνπο ζα ζαο απνδεκηψζνπλ κε ην αθξηβφ ηνπο άξσκα. Δίλαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθή ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη κπνξεί λα αληέμεη θαη ζηνπο 20 βαζκνχο αιιά πξηλ αξρίζεη ε άλζηζε. ηαλ νη θαξπνί δέζνπλ ηφηε ε αλζεθηηθφηεηα ηνπ δέληξνπ ζην θξχν πέθηεη θαη θηάλεη ζηνπο 2 βαζκνχο. Αλήθεη ζην ίδην γέλνο κε ηελ αριαδηά γη απηφ θαη εκβνιηάδεηαη ζρεηηθά εχθνια κε απηή. θαληδφρνηξνη ιέγνληαη ηα κηθξά αγθαζσηά ζειαζηηθά ηεο νηθνγέλεηαο ησλ εξηλαθετδψλ, ηεο ηάμεο ησλ εληνκνθάγσλ. Οη ζθαληδφρνηξνη μερσξίδνπλ εχθνια απφ ηα αγθάζηα ηνπο, πνπ έρνπλ κήθνο πεξίπνπ 2 εθαηνζηά θαη ρξψκα απαιφ θίηξηλν κε ξαβδψζεηο. Πξφθεηηαη γηα ηξίρεο πνπ έρνπλ γίλεη ζθιεξέο κε θεξαηίλε. Σα αγθάζηα απηά δελ έρνπλ δειεηήξην. Ο ιαηκφο, ην πξφζσπν θαη ε θνηιηά ηνπ ζθαληδφρνηξνπ θαιχπηνληαη απφ καιαθέο ηξίρεο πνπ έρνπλ ρξψκα θηηξηλσπφ ή ιεπθσπφ. Σα πφδηα ηνπ έρνπλ δάρηπια πνπ θαηαιήγνπλ ζε λχρηα δπλαηά θαη γακςά. ινη νη ζθαληδφρνηξνη κπνξνχλ λα ηπιηρηνχλ ζε ζθηρηή κπάια, θαη λα θάλνπλ ηα αγθάζηα ηνπο λα πεηαρηνχλ πξνο ηα έμσ. Οη ερζξνί ηνπ είλαη θπξίσο πνπιηά θαη εηδηθφηεξα θνπθνπβάγηεο αιιά θαη νη λπθίηζεο, ζθχινη, θίδηα, αιεπνχδεο, ιχθνη θαη νη καγθνχζηεο., ινη νη ζθαληδφρνηξνη είλαη βαζηθά λπθηφβηνη, παξφηη δηάθνξα είδε κπνξεί λα βγαίλνπλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Γηα έλα κεγάιν δηάζηεκα ηεο εκέξαο ν ζθαληδφρνηξνο θνηκάηαη, είηε θάησ απφ θάπνην βξάρν ή ζάκλν ή ζε κηα ηξχπα ζην ρψκα. ινη νη άγξηνη ζθαληδφρνηξνη κπνξνχλ λα πέζνπλ ζε ρεηκέξηα λάξθε, αλ θαη δελ ην θάλνπλ φινη. - Μεγάιε δήηεζε θαη πςειή ηηκή ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο δηεζλψο. - Αθζνλα θαη θζελά εξγαηηθά ρέξηα. - Δπλντθή κεηαρείξηζε απφ πιεπξάο θπβεξλψλησλ. - Οηθνλνκηθή επξσζηία ηνπ επηρεηξεκαηία ν νπνίνο επηδηψθεη επηθεξδή ηνπνζέηεζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ θάηη απ φια απηά αιιάμεη ν επηρεηξεκαηίαο «ελ κηα λπθηί» εγθαηαιείπεη ηελ εθκεηάιιεπζε θαη αθήλεη ηα πξνβιήκαηα ζηελ ηνπηθή θνηλσλία (παξαδείγκαηα απνηεινχλ ηα ακηαληνξπρεία ΜΑΒΔ Κνδάλεο θαη ΚΤΠΡΟΤ). ε φ,ηη αθνξά ην ζέκα ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ θαλείο δελ δεζκεχεηαη γηα θάηη ηέηνην θαη νη επηινγέο ηεο θάζε επηρείξεζεο γίλνληαη κε βάζε ην θέξδνο. 3. ΤΕΖΣΖΖ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Σα ηειεπηαία ρξφληα γηλφκαζηε κάξηπξεο κηαο φιν θαη πην βίαηαο επέκβαζεο ηνπ αλζξψπνπ ζην πεξηβάιινλ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζην φλνκα ηεο αλάπηπμεο. Γελ λνκίδσ φηη ππάξρεη άλζξσπνο ζηε γε ν νπνίνο είλαη θαηά ηεο αλάπηπμεο. Σν εξψηεκα φκσο πνπ ηίζεηαη είλαη, ηη είδνπο αλάπηπμε επηζπκνχκε; Δθείλε πνπ ράξηλ κηαο βξαρπρξφληαο, ακθηζβεηνχκελεο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο επεκεξίαο, ζα ζπζηάζεη έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ πεξηβάιινληφο καο, ή εθείλε πνπ κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ θαη κε θάπνηνπο θαλφλεο νηθνινγηθήο εζηθήο ζα εμαζθαιίζεη ζηε Σα θπηά ηνπ ρσξηνχ καο Γθνξηζηά Pyrus amygdaliformis Πχξνο ακπγδαιφκνξθε, Γθνξηζηά Οηθνγέλεηα: Rosaceae Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν Δίδνο θπιιψκαηνο: Φπιινβφιν Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Μέηξηα εδάθε Μεγ. χςνο: 10 m Μεγ. πιάηνο: 8 m Σα δψα ηνπ ρσξηνχ καο θαληδφρνηξνο Παξφηη αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ εληνκνθάγσλ, ν ζθαληδφρνηξνο είλαη ζρεδφλ πακθάγνο. Σξψεη έληνκα, ζαιηγθάξηα, βαηξάρηα, απγά, θίδηα, θνπθάξηα, καληηάξηα, ρφξηα, ξίδεο, κνχξα, πεπφληα θαη θαξπνχδηα. ε πεξηνρέο φπνπ δνπλ άγξηνη ζθαληδφρνηξνη, ζπρλά ηνπο θαινδέρνληαη ζηνπο θήπνπο σο θπζηθά παξαζηηνθηφλα. Πνιινί άλζξσπνη αθήλνπλ έμσ θαγεηφ γηα λα ηνπο δειεάζνπλ. Παξφηη νη ζθαληδφρνηξνη παξνπζηάδνπλ δπζαλεμία ζηε ιαθηφδε, ηξψλε κε φξεμε ηπξί, γάια θαη γεληθφηεξα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, κε απνηέιεζκα λα αξξσζηαίλνπλ. Οη γαηνηξνθέο θαη ζθπινηξνθέο είλαη θαιχηεξεο απφ ηα γαιαθηνθνκηθά (γηα ηνλ ζθαληδφρνηξν), αιιά ζπρλά έρνπλ θαη νη δπν πνιχ πςειφ πνζνζηφ ιηπαξψλ θαη πνιχ ρακειφ πνζνζηφ πξσηετλψλ. Δίλαη θαιχηεξα λα αθήλνπκε ζηνλ ζθαληδφρνηξν κηα κηθξή ιηρνπδηά, ψζηε λα ηνπ κέλεη πνιιή φξεμε γηα ηα παξάζηηα ηνπ θήπνπ. ηελ αξρή ηνπ θαινθαηξηνχ, ην ζειπθφ γελλά 3-6 κηθξά (3-4 γελλνχλ ηα κηθξά είδε, θαη 5-6 ηα κεγαιχηεξα). Σα κηθξά έρνπλ κέγεζνο 6 εθαηνζηά, ην ρξψκα ηνπο είλαη ιεπθφ γθξηδσπφ θαη ηα αγθάζηα ηνπο είλαη θνληά θαη καιαθά. Θειάδνπλ έλα κήλα θαη σξηκάδνπλ ζε κεξηθέο εβδνκάδεο, αθνχ κάζνπλ λα αλαδεηνχλ ηελ ηξνθή ηνπο καδί κε ηε κεηέξα ηνπο. πσο ζπκβαίλεη ζε πνιιά δψα, δελ είλαη αζπλήζηζην έλαο αξζεληθφο ζθαληδφρνηξνο λα ζθνηψλεη ηα λενγέλλεηα αξζεληθά. Τπάξρεη θίλδπλνο ν αξζεληθφο λα ηξππεζεί απφ ηα αγθάζηα ηνπ ζειπθνχ θαηά ην δεπγάξσκα. Γη' απηφ ην πένο ηνπ ζθαληδφρνηξνπ είλαη θνληά ζην θέληξν ηεο ρεηξφηεξε πεξίπησζε ην ίδην βηνηηθφ επίπεδν ζηηο κειινληηθέο γεληέο; Απφ ηφηε πνπ ε δαζνπνλία άξρηζε λα αζθείηαη ζε επηζηεκνληθή βάζε, εθαξκφζζεθε θαη εθαξκφδεηαη κέρξη ζήκεξα κε επηηπρία κηα ζεκειηψδεο αξρή, απνθαινχκελε «αξρή ηεο αεηθνξίαο». Ζ αξρή απηή καο ιέεη φηη νη δαζηθνί πφξνη ζα πξέπεη λα δηαρεηξίδνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε ηα αγαζά θαη νη ππεξεζίεο πνπ καο παξέρνληαη ζήκεξα, λα είλαη δπλαηφ λα καο παξέρνληαη ζην δηελεθέο. ήκεξα κεηά πάξνδν πνιιψλ εηψλ δηαπηζηψλνπκε κε ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε, ηελ παξαπάλσ αξρή λα ηελ πηνζεηνχλ θαη άιινη θιάδνη θαη θπξίσο εθείλνη νη νπνίνη δηαρεηξίδνληαη αλαλεψζηκνπο θπζηθνχο πφξνπο. Ζ αξρή απηή επηβάιιεηαη φκσο λα γίλεηαη ζεβαζηή (κε θάπνηα ηξνπνπνίεζε) απφ φινπο εθείλνπο νη νπνίνη δηαρεηξίδνληαη θαη κε αλαλεψζηκνπο θπζηθνχο πφξνπο (άλζξαθα, πεηξέιαην θ.ι.π.), ηδηαίηεξα φηαλ ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γη απηφ. Οινη είκαζηε ππέξ ηεο αλάπηπμεο. Θα πξέπεη φκσο λα θαηαλνήζνπκε φηη ε αλάπηπμε απηή ζα πξέπεη λα ζπληειεζηεί ζε αεηθνξηθή βάζε θαη φρη θαηά ηξφπν πνπ «ην παξφλ λα ππνζεθεχεη ην κέιινλ». Μ άιια ιφγηα ν φξνο «αλάπηπμε» ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ φξν «αεηθφξνο αλάπηπμε». Ζ «αεηθφξνο αλάπηπμε» φκσο, πξνθεηκέλνπ λα πεξάζεη απφ ηε ζεσξία ζηελ πξάμε ρξεηάδεηαη εθηφο απφ ηνπο εηδηθνχο, δηνξαηηθνχο πνιηηηθνχο άιια πάλσ απ φια θαιά ελεκεξσκέλνπο θαη ελεξγνχο πνιίηεο. ην ρσξηφ καο ζηε δεθαεηία ηνπ 50 ζρεδφλ ζε φιν ην θάκπν καο είρε ζε θάζε ρσξάθη ζηηο άθξεο ηνπ θαη ρξεζίκεπε σο νξφζεκν θαζψο θαη γηα ίζθην θαηά ην ζεξηζκφ πνπ ηφηε γηλφηαλ κε ρεηξνλαθηηθή εξγαζία. ηνλ ίζθην ηεο μαπφζηαηλαλ ηα ηφηε κεηαθνξηθά κέζα (γατδνχξηα θαη άινγα). Μεγάιε ήηαλ παιηφηεξα ε ρξεζηκφηεηα θαη ζηε θηελνηξνθία πνπ αλζνχζε εθείλν ην δηάζηεκα ζην ρσξηφ καο εθηφο απφ ηνλ ίζθην ηεο πνπ πξφζθεξε ζηνπο βνζθνχο θαη ηνπο βνπθφινπο, ηα ψξηκα γθφξηζα πνπ έπεθηαλ απφ ην δέληξν έηζη γιπθά πνπ ήηαλ ηξαβνχζαλ θάζε ινγήο θπηνθάγα θαη πακθάγα δψα (αγειάδεο, πξφβαηα, γίδηα, γατδνχξηα, ζθχινπο, αιεπνχδεο θ.α. ).Μηα άιιε ρξεζηκφηεηα είλαη θαη ε πξνκήζεηα μπιείαο γηα ηδάθηα θαη μπιφζνκπεο. θνηιηάο ηνπ (ζπρλά θαίλεηαη ζαλ αθαιφο) θαη ην ζειπθφ κπνξεί λα ηπιίγεη πξνο ηα πάλσ ηελ νπξά ηνπ κέρξη πνπ ν θφιπνο ηνπ εμέρεη απφ ην ππφινηπν ζψκα ηνπ. Έηζη ην αξζεληθφ δελ ρξεηάδεηαη λα αλέβεη ηειείσο πάλσ ζην ζειπθφ φηαλ δεπγαξψλνπλ.οη ζθαληδφρνηξνη έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα δσήο ζρεηηθά κε ην κέγεζφο ηνπο (έλα πνληίθη δεη 2 έηε θαη έλαο κεγάινο αξνπξαίνο 3-5 έηε). Σα κεγαιφζσκα είδε ζθαληδφρνηξνπ δνπλ 4-7 ρξφληα ειεχζεξα (κεξηθά έρνπλ αλαθεξζεί φηη δνπλ έσο θαη 16 ρξφληα). Σα κηθξφζσκα είδε δνπλ ειεχζεξα 2-4 ρξφληα θαη 4-7 ρξφληα ζε αηρκαισζία. Οη ζθαληδφρνηξνη ιεηηνπξγνχλ σο ηζρπξφ παξαζηηνθηφλν, θαζψο έλαο κφλν ζθαληδφρνηξνο κπνξεί λα θξαηήζεη έλα κέζνπ κεγέζνπο θήπν θαζαξφ απφ παξάζηηα, ηξψγνληαο κέρξη θαη 200 γξακκάξηα εληφκσλ θάζε βξάδπ. Έλα ζρεηηθφ πξφβιεκα είλαη ε ρξήζε ρεκηθψλ παξαζηηνθηφλσλ. πσο ζπκβαίλεη κε ηα πεξηζζφηεξα κηθξά ζειαζηηθά πνπ δνπλ θνληά ζε αλζξψπνπο, ηα απηνθίλεηα απνηεινχλ ζνβαξή απεηιή γηα ηνπο ζθαληδφρνηξνπο. Πνιιέο θνξέο ηνπο παηνχλ ελψ εθείλνη πξνζπαζνχλ λα δηαζρίζνπλ ην δξφκν.άιιε ζπλεζηζκέλε πεγή ζαλάζηκνπ θηλδχλνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ άλζξσπν είλαη ηα εληνκνθηφλα. Οη ζθαληδφρνηξνη πνπ ηξψλε έληνκα γεκάηα εληνκνθηφλν παξνπζηάδνπλ πεπηηθά πξνβιήκαηα θαη ηειηθά πεζαίλνπλ.οη ζθαληδφρνηξνη απνηεινχλ πεγή ηξνθήο ζε πνιιέο θνπιηνχξεο. Μηα ζπλεζηζκέλε ζπληαγή πνπ ζπλήζσο απνδίδεηαη ζηνπο Ρνκά (ηζηγγάλνπο) είλαη ν ζθαληδφρνηξνο ςεηφο ζε πειφ.καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα νη ζθαληδφρνηξνη ζεσξνχληαλ πεγή ηξνθήο. Τπάξρνπλ πνιιέο ζπληαγέο γηα θξέαο ζθαληδφρνηξνπ απφ ηελ επνρή εθείλε.

5 ΔΦΖΜΔΡΗ Ζ ΓΧΝΗΑ ΣΟΤ ΑΡΚΑ παξάμελα Ζ ζνθνιάηα πεξηέρεη ηελ ίδηα νπζία -θεληιεζηιακίλεπνπ παξάγεη ν εγθέθαινο ηνπ αλζξψπνπ πνπ είλαη εξσηεπκέλνο! Ζ θαξδηά ηεο γαξίδαο βξίζθεηαη ζην θεθάιη ηεο! Ζ θακεινπάξδαιε θαζαξίδεη ηα αθηηά ηεο κε ηελ γιψζζα ηεο! Γηα λα θαηαθέξεη λα πεξπαηάεη κε ηνλ πεξίθεκν ζέμη ηξφπν ηεο, ε Μέξηιηλ Μνλξφε είρε πξηνλίζεη έλα θνκκάηη απφ ην ηαθνχλη ηνπ ελφο παπνπηζηνχ ηεο! Ζ κλήκε ηνπ ρξπζφςαξνπ δηαξθεί πεξίπνπ 3 δεπηεξφιεπηα. Ζ Παξαζθεπή θαη 13 ζεσξείηαη άηπρε κέξα, γηαηί ηελ Παξαζθεπή 13 Οθησβξίνπ ηνπ 1307 ν Πάπαο, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ βαζηιηά ηεο Γαιιίαο, εμέδσζε κπζηηθή δηαηαγή ζαλάησζεο ησλ Νατηψλ Ηππνηψλ. Ζ πξσηεχνπζα ηεο Βνιηβίαο, Λα Παο, ε νπνία βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν κέηξσλ, είλαη ζρεδφλ άθιεθηε. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ αέξα ζε νμπγφλν είλαη ηφζν κηθξή, πνπ κφιηο θαη κεηά βίαο κπνξεί λα ζπληεξήζεη ηε θσηηά. ηηο πεξηζζφηεξεο δηαθεκίζεηο πνπ έρνπλ εκθαληζηεί ξνιφγηα ρεηξφο, ε ψξα δείρλεη 10:10. Σν ζέιηλν έρεη "αξλεηηθέο ζεξκίδεο". Καηαλαιψλεηο πεξηζζφηεξεο ζεξκίδεο γηα λα ην θαο απφ απηέο πνπ ζνπ πξνζθέξεη φηαλ ην ηξσο. SUDOKU ΔΤΚΟΛΟ SUDOKU ΜΔΣΡΗΟ ΓΝΧΡΗΕΔΗ ΟΣΗ ζην ζψκα ζνπ έρεηο 206 θφθαια φπνπ ην πην κηθξφ είλαη έλα πνπ βξίζθεηαη ζην απηί ζνπ θαη ην πην κεγάιν είλαη απηφ ηνπ κεξνχ ζνπ; θνθθηλίδνπκε φηαλ ληξεπφκαζηε ή φηαλ είκαζηε ελζνπζηαζκέλνη, επεηδή θνπζθψλνπλ ηα αηκνθφξα αγγεία θάησ απφ ην δέξκα ζην πξφζσπν καο θαη γεκίδνπλ κε πεξηζζφηεξν αίκα; Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο ζην πξφζσπν θαη ηνλ ιαηκφ! φηαλ θηαξλίδεζαη, ν αέξαο βγαίλεη απφ ηελ κχηε ζνπ κε πεξηζζφηεξα απφ 160 ρηιηφκεηξα αλά ψξα ΟΓΖΓΗΔ Πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ θαη ηα 81 ηεηξαγσλάθηα κε κνλνςήθηνπο αξηζκνχο, έηζη ψζηε ζε θάζε νξηδφληηα ζεηξά θαη θάζεηε ζηήιε λα εκθαλίδνληαη φινη νη αξηζκνί απφ 1 έσο ην 9. Δπίζεο, θαζέλα απφ ηα 9 κηθξά ηεηξαγσλάθηα 3x3 ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηα ςεθία απφ ην 1 έσο 9 απφ κηα θαη κφλν θνξά ην θαζέλα, αιιά κε νπνηαδήπνηε ζεηξά. ΛΟΓΗΑ ΟΦΑ ΟΦΧΝ ΑΝΘΡΧΠΧΝ άρζνο αξνχξεο ( Βάξνο ηεο γεο ) Ηιηάο γλψζη ζαπηφλ Υίισλ Γεξάζθσ αεί πνιιά δηδαζθφκελνο Πινχηαξρνο ελ νίδα φηη νπδέλ oίδα σθξάηεο Πάηαμνλ κελ, άθνπζνλ δε Θεκηζηνθιήο ΜΟΤΗΚΖ ε πξφηαζε καο Παντελής Θαλασσινός Από άλλα περιβόλια Έλα δηπιφ άικπνπκ κε ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζπκκεηνρέο ηνπ Παληειή Θαιαζζηλνχ ζε δίζθνπο άιισλ θαιιηηερλψλ ή live ερνγξαθήζεηο, ηα ηξαγνχδηα πνπ φπσο ν ίδηνο ιέεη, ηξαγνχδεζε ζε "άιια πεξηβφιηα". Έλα άικπνπκ πνπ δελ πξέπεη λα ιείπεη απφ θακία δηζθνζήθε.. ΣΑΗΝΗΔ ε πξφηαζε καο ΣΖΝ ΚΟΗΛΑΓΑ ΣΟΤ ΖΛΑ S.E. In the Valley of Elah Κατηγορία : ΠΟΛΕΜΙΚΑ Διάρκεια : 110 λεπτά Έρνληαο ζηα ρέξηα ηνπ ην ζθαξ Καιχηεξεο Σαηλίαο θαη ην ζθαξ Πξσηφηππνπ ελαξίνπ γηα ην Crash, ν Πνι Υάγθηο επηζηξέθεη σο ζθελνζέηεο, παξαγσγφο θαη ζελαξηνγξάθνο κηαο αθφκε ζπγθινληζηηθήο ηζηνξίαο κε κεξηθνχο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο εζνπνηνχο ηεο επνρήο καο, ηνλ Σφκη Λη Σδφνπλο, ηελ αξιίδ Θεξφλ, ηνλ Σδέηκο Φξάλθν θαη ηε νχδαλ αξάληνλ. Ο Υαλθ είλαη έλαο πεξήθαλνο βεηεξάλνο ηνπ ηξαηνχ πνπ πηζηεχεη ζηελ ππεξεζία πξνο ηελ παηξίδα θαη δελ έρεη κεηαληψζεη πνπ ν γηνο ηνπ έρεη αθνινπζήζεη ηα βήκαηά ηνπ. Μηα κέξα φκσο ιακβάλεη ην ηειέθσλν πνπ ηξέκεη θάζε παηέξαο ζηξαηηψηε: ην ηειεθψλεκα πνπ ηνλ ελεκεξψλεη πσο ν γηνο ηνπ αγλνείηαη. Ο Υαλθ απνθαζίδεη λα ηαμηδέςεη ζην Φνξη Ραλη θαη λα αλαθαιχςεη ηη ζπλέβε. πλεξγάδεηαη κε ηελ απξφζπκε αζηπλφκν Έκηιη άληεξο θαη καδί ζα έξζνπλ αληηκέησπνη κε ηε βαξβαξφηεηα θαη ηα ζθνηεηλά κπζηηθά ηνπ ζχγρξνλνπ ηξαηνχ. ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΣΑΤΡΟΛΔΞΟ 1. ηαρηνδνρείν..-σκήκα ηνπ ζθέινπο..-κξάηνο ηεο Γ.Αθξηθήο. 2. Απηφο πνπ παξνπζηάδεη ηλψδε ηζηφ θαη θχζηεηο..-ηζνπαιία ζην ζθάθη..- Αιινδαπή..Διέλε. 3. Αλνηρηφο πξνιηκέλαο..-βαζαλίδσ, ηαιαηπσξψ..-κάζηζκα,έξεηζκα. 4. Αζήθσηε,πνιχ βαξηά..-καη..ιατθή αλαθέξεηαη..-βξαβείν ηαηλίαο. 5. Εψα ρσξηθνχ..-κφζηνο ελέξγεηαο ε ζηάζεο..-σάζε γηα κεραληθή επαλάιεςε ιέμεσλ. 6. Σν πξφζζην κέξνο ηνπ ζψξαθα..-πνιχ βαζηά λεξά..-πξνζθαιεί..-υηχπνο ξνινγηνχ. 7. Αξραίσλ..αέξαο..-Δπξσπατθφ Ννκηζκαηηθφ χζηεκα..-πινίν εθηνο ιηκαληνχ..- Τπφζρεζε θη απηφο. 8. Αηκνθίλεην..-Έιιεηςε ινγηθήο..-αξρή..εγψ. 9. Μνρζεξία, κηζνο..-πγρψλεπζε ζε έλα, ζπλαξκνγή..-σξνπάξην κε δηθε ηνπ κεισδία. 10. Έιιεηςε ιαιηάο..-αλαθεξφκελνο ζηελ θξίζε..-μαζεκαηηθφο θαη εθεπξέηεο. 11. Βιέκκα,καηηα..-Αζθαιίδεη απηνθηλεηηζηέο..-γίθπθιν φρεκα Δίδνο ζηξαβηζκνχ..-αξραία πφιε ηεο Λαθσλίαο..-Αλζξσπνο ΚΑΘΔΣΑ 1. Ο αξηζκφο ησλ εθηππνχκελσλ αληηηχπσλ..-...κξίζηη,ζπγγξαθέαο. 2. Αλαξξίρεζε..-Σν θχξην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά. 3. Σν αλζξαθηθφ λάηξην..-πγθξνχνκαη. 4. Κφξε ηνπ Χθεαλνχ..-Αθέςεκα. 5. Κξαηηθή ππεξεζία..-σνπνζεηνχκαη. 6. Πξσηεΐλνγελεο νπζία..-βαξβάην άινγν. 7. Σξνθή γηα ηα ππνδχγηα..-πκβνχιην Λατθήο Δπηκφξθσζεο..-Γηθά ζνπ(αξρ.). 8. Δίδνο ρνληξνχ πθάζκαηνο..-καλαδφο ηξαγνπδηζηήο. 9. Εχγηδε παιηά..-ο ρσξίο παηέξα. 10. Ηζπαλίδα..θπξηα..-Πξφζθνξν γηα θαιιηέξγεηα. 11. Αζίγαζην..-Γειαδή(αξρ.) 12. Ηδηνηξνπία,δπζηξνπία..-Ίδξ. Σερλνι. Δξεπλψλ. 13. Βξέθνο..-Γεληθφο, Καζνιηθφο. 14. Βπδαληηλή λφηα..-ηξίβε...γαιιηθά..-γξφκνο. 15. Κνηλσλία ησλ Δζλψλ..-Ζ απεξηζθεςία. 16. Ακεξηθαληθν λφκηζκα..-αθσλε..θαιή. 17. Γάιισλ...επραξηζηψ..-Πινίν ηεο εξήκνπ 18. Σππνγξαθηθφο νξνο..-ρηδνζπαζηηθή έλσζε. 19. Ηλζη. Δλαιίσλ Αξραηνι/θψλ Δξεπλψλ..-Ζ ρσξίο ζέια. 20. Αδηάβξνρν ζαθάθη..-αλαπαξαγσγηθφο αδέλαο. Αλέθδνην ηνπ ηξηκήλνπ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΑΡΑ H δαζθάια βάδεη εξγαζία ηα παηδηά γηα ην ζπίηη, λα θηηάμνπλ έλα θείκελν κε ην ζπκπεξαζκαηηθφ ζχλδεζκν άξα. Σελ επνκέλε ηα παηδηά παξνπζηάδνπλ ηελ εξγαζία. Ζ κηθξή Μαξία έγξαςε: Δρζέο είρα έλα επξψ καδί κνπ θαη αγφξαζα κηα ζνθνιάηα πνπ θφζηηδε 50 ιεπηά άξα κνπ έδσζε ξέζηα άιια 50 ιεπηά. Μπξάβν Μαξία, θψλαμε ε δαζθάια. Ο θψηζηνο έγξαςε. Υζεο ηνπ βξάδ πξηλ πάνπ γηα χπλνπ, πλνχζα πνπιχ, ε κάλα κ είρε ηξαραλά μηλφ. Με βάδεη κηα κ ζνχξα, ληξψνπ, ληιενπ, κε βάδεη αθφκα κία, δηξίηε κε θνηηάεη θη κε ιέεη To Δγρεηξίδην Βιαθείαο ηνπ Γηνλχζε Υαξηηφπνπινπ είλαη έλα εγρεηξίδην απηνγλσζίαο, κηα ζπκππθλσκέλε θηινζνθία δσήο κε επίθεληξν ηε λφεζε θαη ηελ θαηαλφεζε, ηελ επθπΐα θαη ηελ αλνεζία, ηε βιαθεία θαη ηνλ βιάθα. Σα ζρεηηθά θαηλφκελα εμεηάδνληαη ηφζν απφ ηελ ηζηνξηθή θαη αλζξσπνινγηθή θιηληθά ζπκπηψκαηα ηεο ζχγρξνλεο δσήο. Άξα ζα ζθάτο. - Ση έθαγηο ζήκεξα, ΒΗΒΛΗΟ ε πξφηαζε καο ΔΓΧΔΙΡΙΓΙΟ ΒΛΑΚΔΙΑΣ πγγξαθέαο Γηνλχζεο Υαξηηφπνπινο Καηεγνξία Διιεληθή Λνγνηερλία ειίδεο 120 Σηκή 14,00 ηνπο πιεπξά φζν θαη σο Ο ίδηνο ν ζπγγξαθέαο ζεκεηψλεη κε λφεκα ζην νπηζζφθπιιν ηνπ βηβιίνπ: «Δπεηδή φινη ππνηηκάκε ηνλ αξηζκφ ησλ ειηζίσλ αλάκεζά καο θαη θάζε ηφζν καο αηθληδηάδνπλ πξφζσπα ''ππεξάλσ ππνςίαο'' κάιινλ πξέπεη λα μαλαζπζηεζνχκε...» Ο Γηνλχζεο Υαξηηφπνπινο έρεη θαηαλείκεη ηνπο πξσηφηππνπο αθνξηζκνχο ηνπ ΑΓΟΡΑΣΔ & ΥΑΡΗΣΔ ΒΗΒΛΗΑ ΔΗΝΑΗ ΣΑ ΚΑΛΤΣΔΡΑ ΓΧΡΑ ζε 88 ελφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηζάξηζκεο πεξηπηψζεηο/δηαπηζηψζε ηο/ εξκελείεο ηεο αλζξψπηλεο βιαθείαο. Σν βηβιίν κπνξεί λα δηαβαζηεί απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο αιιά θαη δίρσο πξνθαλή ζεηξά φπσο αθξηβψο κηα ζπιινγή πνηεκάησλ ή απνθζεγκάησλ. # ΔΛΗΓΑ 5 ΔΙΑΚΕΔΑΗ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΤΝΣΑΓΔ παλαθνθεθηέδεο Τιηθά 1 θηιφ ζπαλάθη 6 θξέζθα θξεκκπδάθηα ςηινθνκκέλα 6 απγά 1 θνχπα γάια 3 θνχπεο αιεχξη δπφζκνο κατληαλφο ειαηφιαδν γηα ην ηεγάληζκα αιάηη πηπέξη θχκηλν ζφδα. Δθηέιεζε Καζαξίδνπκε θαη πιέλνπκε ην ζπαλάθη. Υξεζηκνπνηνχκε ηα θχιια θαη ην ηξπθεξφ κέξνο απφ ην θνηζάλη. Σν ςηινθφβνπκε θαη ην ηξίβνπκε κε αιάηη. Σν ζηίβνπκε θαιά λα θχγνπλ ηα λεξά ηνπ. Αλαθαηεχνπκε φια καδί ηα πιηθά, ηεο ζπληαγήο, ζε έλα κπνι. Σα αθήλνπκε λα δπκσζνχλ ζρεδφλ κηα ψξα θαη ζηε ζπλέρεηα αθνχ βάινπκε ειαηφιαδν ζην ηεγάλη θαη θάςεη κε έλα κεγάιν θνπηάιη ξίρλνπκε ην κίγκα ζην κέγεζνο πνπ ζέινπκε ηνπο ζπαλαθνθεθηέδεο θαη ηεγαλίδνπκε έσο λα ξνδίζνπλ θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Σξψγνληαη δεζηέο αιιά θαη θξχεο. Μπνκπφηα Τιηθά 2 θνχπεο αιεχξη θαιακπνθίζην 1 θνχπα αιεχξη άζπξν 1 θνχπα ηπξί 1 θνχπα γάια 1 θνχπα γηανχξηη 1 θνχπα θαιακπνθέιαην 5 απγά 1 θαθειάθη κπέηθηλ πάνπληεξ ιίγν αιάηη Δθηέιεζε Αλαθαηεχνπκε φια καδί ηα ζηεξεά πιηθά, ηεο ζπληαγήο, ζην κπνι ηνπ κίμεξ. Πξνζζέηνπκε ηα πγξά πιηθά θαη ηα ρηππάκε φια καδί 1. Αδεηάδνπκε θαη ζηξψλνπκε ην κίγκα ζε έλα πνιχ θαιά βνπηπξσκέλν ηαςί. Φήλνπκε ηε κπνκπφηα, ζε θνχξλν ζηνπο 200 βαζκνχο Κειζίνπ, γηα 60 ή ψζπνπ λα ξνδίζεη θαιά ε επηθάλεηα. Σξψγεηαη πνιχ σξαία δεζηή ή ριηαξή, είλαη φκσο θαηαπιεθηηθή κεηά απφ δχν ηξεηο κέξεο. Σηο ζπληαγέο έδσζε ε Καζζηαλή Μπαξάθνπ ΠΑΝΖΓΤΡΗ ΣΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟ 7,8 & 9 ΔΠΣΔΜΒΡΖ 2008 ΔΤΥΟΜΑΣΔ Δ ΟΛΟΤ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

6 6 ΔΛΗΓΑ # ΔΦΖΜΔΡΗ ΣΑΓΟΝΕ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΟΡΙΑ ΤΓΕΙΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Αλ ν θφζκνο ήηαλ έλα λεζί πνπ ρσξνχζε 100 άηνκα. Θα ήηαλ : 57 Αζηάηεο 21 Δπξσπαίνη 14 Ακεξηθαλνί (Βφξεηα&Νφηηα) 8 Αθξηθαλνί 52 γπλαίθεο θαη 48 άλδξεο 30 ιεπθνί ( Καπθάζηνη ) θαη 70 κε ιεπθνί 30 ρξηζηηαλνί θαη 70 κε ρξηζηηαλνί 89 εηεξφθπινη θαη 11 νκνθπιφθηινη 70 αλαιθάβεηνη 50 ζα ππέθεξαλ απφ ππνζηηηζκφ 80 ζα δνχζαλ ζε ππνβαζκηζκέλεο θαηνηθίεο 6 κε φιν ην πινχην ηνπ λεζηνχ θαη ζα ηνλ θαηείραλ Ακεξηθαλνί 1 κε πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ 1 κε ππνινγηζηή απηφ θαη κφλν ην ππνζεηηθφ παξάδεηγκα αξθεί γηα λα θαηαδεηρηεί ε αληζφηεηα ζηε θαηαλνκή ησλ θπζηθψλ πφξσλ (ηξνθή), ζηε πνηφηεηα δσήο θαη ζηηο δπλαηφηεηεο γηα κφξθσζε πνπ ππάξρνπλ ζην πιαλήηε ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΔΝ ΣΟ ΚΛΖΡΟΝΟΜΖΑΜΔ ΑΠΟ ΣΟΤ ΓΟΝΔΗ ΜΑ ΣΟ ΓΑΝΔΗΣΖΚΑΜΔ ΑΠΟ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΜΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΛΙΓΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΦΙ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΙΓΟΥΣ Δο Σίξαλα Ήηαλ ηέιε Μαΐνπ φηαλ έλα ραξκφζπλν θνηλσληθφ γεγνλφο καο έθαλε λα αλεθνξίζνπκε.. εο Σίξαλα. Ο γάκνο ζπγγελνχο καο κάο έδσζε ηελ αθνξκή λα ηαμηδέςνπκε ζηε γεηηνληθή καο ρψξα. Οη αξρηθνί καο ελδνηαζκνί γξήγνξα μεπεξάζηεθαλ κεηά ηηο αιιεπάιιειεο δηαβεβαηψζεηο ηνπ πξαθηνξείνπ γηα αζθαιή καο κεηάβαζε. Παξαζθεπή 23 Μαΐνπ. Αλαρψξεζε 11 ην βξάδπ. Σν ιεσθνξείν έξρεηαη απφ Αζήλα γεκάην επηβάηεο. Δπηπρψο είρακε θάλεη θξάηεζε γηα ηηο πξψηεο ζέζεηο. Μεηά ηνπο ελαγθαιηζκνχο θαη ηα θηιηά ησλ δηθψλ καο, μεθηλάκε. Γελ ζαο θξχβσ πσο έλα αγθαζάθη ππάξρεη ζηελ θαξδηά κνπ. Νχρηα, άγλσζην ην δξνκνιφγην, μέλνη νη ζπληαμηδηψηεο, ηα βιέκκαηα θαξθσκέλα πάλσ καο. Πξψηε ζηάζε ιίγν πην έμσ απφ ηελ Διαζζφλα. πλερίδνπκε ην ηαμίδη καο αλειιηπψο κέρξη ηελ Κξπζηαινπεγή. ην ξαδηφθσλν ηξαγνχδηα ειιεληθά καο ζπληξνθεχνπλ θαη κνπ δίλνπλ κηα αίζζεζε αζθάιεηαο. Γεμηά θη αξηζηεξά ρηιηάδεο ππγνιακπίδεο ιακππξίδνπλ. Δίλαη ηα θψηα απφ ηα κέξε πνπ πεξλάκε. Πεξίπνπ 3 ην πξσί. Φηάλνπκε ζηα ζχλνξα. Δξεκηά θαη αξθεηφ ςχρνο. Μεηά ην ζρεηηθφ έιεγρν ζην ειιεληθφ θαη αιβαληθφ θπιάθην κπαίλνπκε.. ζην απφιπην ζθνηάδη. Πνπζελά έλα θσο. Αηζζάλνκαη φηη βξίζθνκαη ζ άιινλ πιαλήηε, ζε κηα ρψξα ηξηηνθνζκηθή. Με ηε Μαίξε κηιάκε κε ηα κάηηα. Γελ ηνικάκε λα εθθξάζνπκε απηφ πνπ βιέπακε. Δπηπρψο καο ζπληξνθεχεη ην θεγγαξάθη πξνζπαζψληαο λα δηαιχζεη ην καχξν πέπιν. Μεηά απφ είθνζη ιεπηά πεξίπνπ πνπ κνπ θάλεθαλ αηψλεο δηαθξίλσ ζην βάζνο θψηα. Δίλαη ε Κνξπηζά, ν επφκελνο ζηαζκφο καο. Αξθεηνί ζπλεπηβάηεο καο θαηεβαίλνπλ εδψ. πλερίδνπκε ην ηαμίδη καο κεο ζην ζθνηάδη. Σν θεγγαξάθη ράζεθε. Έλα ιακπεξφ αζηέξη καο αθνινπζεί απφ αξηζηεξά. Ζ θνχξαζε καο ληθάεη θαη άλεπ φξσλ παξαδηλφκαζηε ζηελ αγθαιηά ηνπ Μνξθέα. Μφλν ην ηαξαθνχλεκα ηνπ ιεσθνξείνπ καο μππλά γηα ιίγν, ζηελ επηζηξνθή ζα θαηαιάβαηλα ην γηαηί.. ΜΗΚΡΔ ΑΛΛΑ ΓΤΝΑΜΗΚΔ ΟΜΑΓΔ ΓΖΜΗΟΤΡΓΟΤΝ ΔΝΑ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΟ ΚΗΝΖΜΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΤΠΔΡΚΑΣΑΝΑΛΧΖ Μεγάλορ απιθμόρ εικοζάσπονων και ηπιανηάσπονων ανθπώπων απνούνηαι να δοςλεύοςν με εξανηληηικό ωπάπιο πποκειμένος να ανέλθοςν ζηην ιεπαπσία, ενώ πποηιμούν έναν μέηπιο μιζθό για 30 ώπερ επγαζίαρ ηην εβδομάδα Ζ αλεμέιεγθηε βνπιηκία γηα πεξηζζφηεξα αγαζά πνπ νδεγεί ζηελ ππεξθαηαλάισζε θάλεη ηνπο ζχγρξνλνπο αλζξψπνπο λα δνπιεχνπλ πεξηζζφηεξν, γηα λα θεξδίδνπλ πεξηζζφηεξα θαη λα θαηαλαιψλνπλ αθφκε πην πνιιά αγαζά θαη ππεξεζίεο απφ απηά πνπ ήδε έρνπλ. Σα πνιηηηθά ζπζηήκαηα ζηνλ δπηηθφ θφζκν βαζίδνληαη ζε απηή ηελ αλάγθε ε νπνία ηνπο βνιεχεη, γηαηί φζν ν θφζκνο θάλεη ηα πάληα γηα λα κπνξεί κηα κέξα λα αγνξάζεη πεξηζζφηεξα, δελ έρεη ρξφλν λα δηακαξηπξεζεί γηα ηηο ππάξρνπζεο νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο, ελψ ηα γξαλάδηα ηεο νηθνλνκίαο ζπλερίδνπλ απηφεηα λα δνπιεχνπλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ νηθνλνκηθά ηζρπξψλ. Απέλαληη ζε απηφ ην ζθεληθφ, θάπνηνη αληηζηέθνληαη απνθαζηζκέλνη λα κεηψζνπλ αλάγθεο θαη απαηηήζεηο, εμαζθαιίδνληαο κηα θαιχηεξε, πην άλεηε θαη θπζηνινγηθή δσή. Δίλαη νη νπαδνί ηεο χθεζεο (downshifters ή downsizers, απνθαινχληαη) -φπσο δηαβάδνπκε ζε αθηέξσκα ζην Κνπξηέ Ηληεξλαζηνλάι- ηνπο νπνίνπο ζπλαληάο ζε κεγάιεο ή κηθξέο πφιεηο αιιά θαη ζηελ επαξρία. Αζθνχλ δηαθνξεηηθά επαγγέικαηα, δελ αλήθνπλ ζε θάπνηα ειηθηαθή θαηεγνξία, αιιά νη πεξηζζφηεξνη αλήθνπλ ζηελ αλψηεξε ή Ξχπλεζα φηαλ πιεζηάδακε ζην Δικπαζάλ. Ζ Μαίξε δίπια κνπ θνηκάηαη αθφκε. Απφ καθξηά δηαθξίλσ θάπνηεο πνιπθαηνηθίεο. Μήπσο είλαη ηα Σίξαλα αλαξσηηέκαη. Μαο είραλ πεη φηη γχξσ ζηηο 6 κε 7 ην πξσί ζα θηάλακε.; Σν ιεσθνξείν ζηξίβεη θαη κπαίλεη ζηελ πφιε. Ο δξφκνο εθαηέξσζελ γεκάηνο καγαδηά θαη πνιινί κηθξνπσιεηέο είραλ ζηήζεη πάγθνπο κε ηελ πξακάηεηα ηνπο. Μνπ ζχκηζε ηε δηθή καο ιατθή, αιιά πνιχ πην θησρή. Σα θηίξηα βξψκηθα, πιεγηαζκέλα απφ ην ρξφλν. ην βάζνο πνιπψξνθεο πνιπθαηνηθίεο κε έληνλα ρξψκαηα. Μηα απνγνήηεπζε κε θπξηεχεη Οη πεξηζζφηεξνη επηβάηεο θαηεβαίλνπλ εδψ. Δκείο θαη άιινη ηξεηο ζπλερίδνπκε γηα Σίξαλα. Μηα πηλαθίδα πην θάησ γξάθεη: 180 ρικ Χρ! Πνηνο αληέρεη.. Αθνζηψλνκαη ζηε δηαδξνκή. Γηαζρίδακε κηα θαηαπξάζηλε θνηιάδα. Οη ινθίζθνη γχξσ καο θαηάθπηνη. Αξηζηεξά θπιά έλα πνηάκη κε άθζνλα λεξά. Άζεια κνπ ζπγθξίλσ κε ηνλ Πελεηφ.. Γηάζπαξηα ρσξηά, νηθηζκνί θη αγξνηθίεο ελαιιάζζνληαη κπξνζηά καο. Παληνχ αλνηθνδφκεζε. ην δξφκν θάξα, απηνθίλεηα αιιά θπξίσο Μεξζεληέο. Πεξίεξγεο ζεκσληέο ζε ζρήκα θσληθφ πςψλνληαη ζε πνιιά ρσξάθηα. Αιιά θαη θάπνηα θηίζκαηα καο θηλνχλ ηελ πεξηέξγεηα. Υακειά, εκηθπθιηθά, ηζηκεληέληα κε κηα κηθξή είζνδν, έξπνληαο θαλείο κπαίλεη ππάξρνπλ παληνχ. ηελ επηζηξνθή ζα δνχκε θη άιια ζην βνπλφ θη φζν πιεζηάδνπκε ζηα ειιεληθά ζχλνξα πνιιαπιαζηάδνληαη. Ήηαλ ε άκπλα ηνπ παιηνχ θαζεζηψηνο απέλαληη ζηνλ ερζξφ. ηνλ ειιεληθφ. Πηλαθίδεο καο ελεκεξψλνπλ πσο θηάλνπκε ζην κεγαιχηεξν ιηκάλη ηεο ρψξαο, ην Γπξξάρην (Porto Durrec). Αδηάςεπζηνο κάξηπξαο ε αζεκέληα ζάιαζζα πνπ αζηξάθηεη θάησ απφ ηνλ αλνημηάηηθν ήιην. Γπξξάρην, ε αξραία επίδακλνο: ε απνηθία ησλ Κεξθπξαίσλ. ήκεξα θάπνηα εξείπηα καξηπξνχλ ηελ καθξνρξφληα ηζηνξία ηνπ. Σν πεξηβάιινλ αζηηθφ θαη θνζκνπνιίηηθν. Σεξάζηηα νηθνδνκηθά ζπγθξνηήκαηα κε φια ηα ρξψκαηα ηεο παιέηαο αλαπηχζζνληαη θαηά κήθνο ηεο αθηήο. Πιεζηάδνπκε ζηνλ πξννξηζκφ καο. Ζ θίλεζε ζηνπο δξφκνπο αξθεηή. Δξγνηάμηα δνπιεχνπλ ππξεησδψο γηα ηε δηαπιάηπλζε θαη αζθαιηφζηξσζε ησλ δξφκσλ. Ζ φςε κηαο κεγαινχπνιεο πξνβάιιεη κπξνζηά καο. Οη αληηζέζεηο εκθαλείο. Παιηέο πνιπθαηνηθίεο, αιιά θαη ζχγρξνλα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα. Γνξπθνξηθέο θαη θιηκαηηζηηθά Καηαλαιψζηε ιηγφηεξα, δήζηε θαιχηεξα κεζαία ηάμε. Μηινχλ γηα ειεπζεξία, γηα ηελ αλαθάιπςε ησλ απιψλ εδνλψλ, ηνπ επ δελ, ηεο αξκνλίαο. Ξέξνπλ πσο «ην ιίγν κπνξεί λα είλαη πνιχ».με ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ ηξνθίκσλ, ηηο επηπηψζεηο ζηνπο νηθνγελεηαθνχο πξνυπνινγηζκνχο απφ ηελ ηξειή θνχξζα ησλ θαπζίκσλ θαη ηνλ ηξφκν θαηάξξεπζεο ηεο αγνξάο ησλ αθηλήησλ, πνηνο δελ ζα ήζειε λα βξεη ηξφπνπο ψζηε λα δεη θαιχηεξα κε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξα ρξήκαηα; ην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν «Affluenza» (φξνο πνπ πξνζδηνξίδεη «ην ζχλδξνκν ηεο αθζνλίαο»), ν Κιάηβ Υάκηιηνλ, δηεπζπληήο ηνπ Απζηξαιηαλνχ Ηλζηηηνχηνπ, κηαο νκάδαο ζθέςεο, κάιινλ αξηζηεξνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, πεξηγξάθεη σο εμήο ηνπο νπαδνχο ηεο χθεζεο: «Άηνκα πνπ πξνρσξνχλ ζε κηα εθνχζηα θαη καθξνπξφζεζκε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπο, απνδερφκελα κηα αηζζεηή κείσζε ησλ εζφδσλ ηνπο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θαηαλαισηηθψλ ηνπο ζπλεζεηψλ. Απειεπζεξσκέλνη απφ ηνλ δπγφ ηεο θαπηηαιηζηηθήο ξνπηίλαο, δνπιεχνπλ ιηγφηεξν θαη μνδεχνπλ ιηγφηεξν». Σν βηβιίν «Affluenza» είλαη κηα αλαηνκή ηεο δηαζηξνθήο ησλ ππεξθαηαλαισηηθψλ αμηψλ. Οη νπαδνί απηήο ηεο εζεινχζηαο απινχζηεπζεο, δηαβεβαηψλεη ν ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ, ζρεκαηίδνπλ κηα ηζρπξή, αιιά παξαγλσξηζκέλε, θνηλσληθή δχλακε εθηεζεηκέλε ζηελ θνπιηνχξα ηεο αθαηάζρεηεο θαηαλάισζεο. χκθσλα κε κηα κειέηε ηνπ 2002, φπσο αλαθέξεηαη ζην βηβιίν, 23% ησλ Απζηξαιψλ ελειίθσλ κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν έρεη πεξηνξίζεη ζπλεηδεηά ηηο θαηαλαισηηθέο ηνπ ζπλήζεηεο, θαη αλακέλεηαη ην πνζνζηφ λα απμεζεί. πσο θαίλεηαη, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο επηιέγεηο απηφλ ηνλ ηξφπν δσήο γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, αιιά ζηε ζπλέρεηα απνθηάο θαη νηθνινγηθή ζπλείδεζε. Σα έμνδα γηα ηελ αγνξά ελφο απηνθηλήηνπ, ηε ζπληήξεζή ηνπ θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ θαπζίκσλ είλαη ηεξάζηηα. Αληίζεηα ην λα ρξεζηκνπνηείο πνδήιαην γηα λα πεγαίλεηο ζηε δνπιεηά ζνπ, φρη κφλν είλαη αλέμνδν, Οδνηπνξηθφ αθζνλνχλ αιιά θαη ζθνππίδηα ζηνπο δξφκνπο. Τπάξρεη πξφβιεκα κε ηελ θαζαξηφηεηα. Δπηηέινπο θηάλνπκε ζηηο 8.30 πεξίπνπ, ψξα ηνπηθή. Μαο πεξηκέλνπλ ηα μαδέιθηα καο κε αλπ α.πνκνλεζί Σν μελνδνρείν καο είλαη θνληά ζηε κεγάιε ζηξνγγπιή πιαηεία κε ην έθηππν άγαικα ηνπ θεληέξκπεε, ηνπ ιατθνχ ήξσα ηεο Αιβαλίαο. άββαην κεζεκέξη. Φαγεηφ ζ έλα σξαίν ηαβεξλάθη ςειά ζην βνπλφ Νηάηηη. Έλα θαηάθπην βνπλφ, αιιά φρη γηα. πνιχ, πνιπθαηνηθίεο θαη βίιεο θπηξψλνπλ παληνχ. αο ζπκίδεη θάηη απηφ; Μήπσο ηελ Αζήλα; Μπξνζηά καο απιψλεηαη ε πφιε ηπιηγκέλε ζ έλα ειαθξχ λέθνο. Πάιη θάηη κνπ ζπκίδεη απηφ.. άββαην βξάδπ. Να κελ μερλάκε θαη ην ζθνπφ ηνπ ηαμηδηνχ καο Γακήιηα δεμίσζε ζην πην θεληξηθφ μελνδνρείν, ην Σίξαλα Hotel. Μφλν νη θαιεζκέλνη ηεο λχθεο θαη ηελ Κπξηαθή μαλά δεμίσζε κε ηνπο θαιεζκέλνπο ηνπ γακπξνχ. Σνπαιέηεο, θνζκήκαηα, αθξηβά απηνθίλεηα απνπλένπλ έλαλ αέξα λενπινπηηζκνχ. Κη απφ ρνξφ, άιιν ηίπνηα. Άλδξεο θαη γπλαίθεο ζηξνβηιίδνληαη κε ράξε ζηνπο ήρνπο ηνπ βηνιηνχ θαη ηνπ ζαμφθσλνπ. Αξθεηά ειιεληθά ηξαγνχδηα είλαη δεκνθηιή ή άιια ζπκίδνπλ έληνλα ηελ επεηξσηηθή κνπζηθή. Ο γακπξφο θαη ε λχθε, ηδίσο ε λχθε, ηξηζεπηπρηζκέλνη. Να λαη πάληα έηζη. Πξσί Κπξηαθήο (25-5). Καθέ ζην κεγάιν πάξθν, δίπια ζην δξνζεξφ ζηληξηβάλη. Γηα θηελφ θαθέ. πξνηηκήζηε Σίξαλα 1.50 Λεθ. (έλα επξψ = 1.20 Λεθ) Κφζκνο πνιχο ειηθησκέλνη θαη κηθξά παηδηά απνιακβάλνπλ ηελ πξσηλή δξνζηά. Απφ ηελ θνληηλή θαζνιηθή εθθιεζία αθνχγνληαη νη θακπάλεο. Αθνινπζεί κηα βφιηα ζην θέληξν ηεο πφιεο φπνπ ζαπκάδνπκε λενθιαζηθά θαη κνληέξλα θηίξηα, ην Παλεπηζηήκην (Πνιπηερλείν) απ φπνπ απεθνίηεζε ν Μπέλη πνπ καο ζπλνδεχεη. Φαξδηνί δξφκνη θαη πεδνδξφκηα κε δξνζεξά πιαηάληα. Οη Ηηαινί άθεζαλ παληνχ ηα ρλάξηα ηνπο. Έλα πνηακάθη ΛΑΝΑ ην ιέλε κε ιηγνζηφ λεξφ δηαζρίδεη ηελ πφιε. Οη φρζεο θαηαπξάζηλεο κε γθαδφλ θαη θαιισπηζηηθά θπηά. Μεζεκέξη. ηέςε ζηελ νξζφδνμε εθθιεζία. Μηα ζχληνκε ηειεηή ζηα αιβαληθά αιιά ην ηππηθφ βπδαληηλφ. Απφγεπκα. Καθέ ζην πην ςειφ ζεκείν ηεο πφιεο, ζηνλ πεξηζηξεθφκελν πχξγν ελφο 15ψξνθνπ θηηξίνπ. Ζ ζέα κνλαδηθή. Ζ πφιε θπξηνιεθηηθά ζηα πφδηα καο. Βξάδπ Κπξηαθήο. Βφιηα ζηε κεγάιε πιαηεία ιίγν πξηλ ηε δεμίσζε. ια ηα θηίξηα θσηαγσγεκέλα. Ζ φπεξα, ην Μνπζείν, ην ηδακί. Δληππσζηαθφο θαη ν κηλαξέο πνπ ηνλ απνζαλαηίδσ κε ηε κεραλή κνπ. Οη θσηνγξαθίεο κνπ θαη ηξάβεμα αξθεηέο ζα είλαη ν αδηάςεπζηνο κάξηπξαο ηνπ ηαμηδηνχ καο, ελφο ηαμηδηνχ θνπξαζηηθνχ, αιιά θαη ελδηαθέξνληνο. αιακάλε Μαξία αιιά ε ρξήζε ηνπ δελ ζπκβάιιεη ζηε ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο, θαη γπκλάδεηο θαη ην ζψκα. Σν 1981, ν Duane Elgin δεκηνχξγεζε ηελ έθθξαζε «εζεινχζηα απιφηεηα» γηα λα πξνζδηνξίζεη ηε δηαδηθαζία ησλ αηφκσλ πνπ ήζειαλ λα δνπλ θαιχηεξα κε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξα. Να θαηαλαιψλνπλ κε ππεχζπλν ηξφπν θαη λα επαλεθηηκήζνπλ ηηο αμίεο ηεο δσήο ηνπο ψζηε λα δνπλ ηη είλαη ζεκαληηθφ γη' απηνχο θαη ηη φρη. Υσξίο λα πξφθεηηαη γηα κηα άξλεζε ηνπ πιηζκνχ, κηα ξνκαληηθή άπνςε ηεο θηψρεηαο ή κηα απηνηηκσξία γηα ηα δεηλά ηνπ θφζκνπ, ε θηινζνθία ηεο «εζεινχζηαο απιφηεηαο» εζηηάδεηαη ζην λα δεη θαλείο αλάινγα κε ηα κέζα θαη ηηο αμίεο ηνπ. Καη απηή ε βνχιεζε γηα απιφηεηα, δηαβεβαηψλνπλ νη ππνζηεξηθηέο απηήο ηεο ηάζεο, αξρίδεη λα απιψλεηαη επξχηεξα. Γηα παξάδεηγκα ζηελ αξρηηεθηνληθή ε κφδα ζέιεη θαζαξέο κνληέξλεο γξακκέο, έρνπλ εκθαληζηεί, δε, «ζχκβνπινη» πνπ πιεξψλνληαη γηα λα αδεηάζνπλ ηα ζπίηηα απφ πεξηηηά πξάγκαηα πνπ έρνπλ ζπζζσξεπηεί ρσξίο λα έρνπλ θακία ρξεζηκφηεηα. εκεηψλεηαη επίζεο θαη ην θαηλφκελν, πνιχ λέσλ αλζξψπσλ νη νπνίνη, ρσξίο λα έρνπλ βηψζεη ηε λννηξνπία ηεο ππεξθαηαλάισζεο, εθαξκφδνπλ ηελ «εζεινχζηα απιφηεηα». χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ελφο γξαθείνπ επξέζεσο εξγαζίαο ζην ρψξν ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ, δηαπηζηψλεηαη πσο κεγάινο αξηζκφο εηθνζάρξνλσλ θαη ηξηαληάρξνλσλ αλζξψπσλ αξλνχληαη λα δνπιεχνπλ κε εμαληιεηηθφ σξάξην πξνθεηκέλνπ λα αλέιζνπλ ζηελ ηεξαξρία γξήγνξα, ελψ αληηζέησο πξνηηκνχλ έλαλ κέηξην κηζζφ γηα 30 ψξεο εξγαζίαο ηελ εβδνκάδα. «Σν ρξήκα θαη ηα ρξέε θαίλεηαη πσο θπβεξλνχλ ηελ χπαξμή καο», ζεκεηψλεη ε Runa Bjorg Gartharsdottir, κέινο ηνπ Compact ζηελ Ηζιαλδία. Ο ιφγνο πνπ εληάρζεθε ζην θίλεκα ήηαλ φηη ήζειε λα ζπάζεη απηφ πνπ νλφκαδε «θαχιν θχθιν» ηεο ππεξθαηαλάισζεο: ππεξβνιηθή δνπιεηά γηα λα θαηαλαιψλεηο πεξηζζφηεξν, θνηλσληθή απνμέλσζε εμαηηίαο ηεο ππεξβνιηθήο εξγαζίαο, ζπλέπεηεο ηεο ζπαηάιεο ζην πεξηβάιινλ, εκθάληζε ζπγθξνχζεσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ πεγψλ νη νπνίεο ρξεηάδνληαη γηα λα θαιχςνπλ ηε δήηεζε... Πεγή : ΕΛΕΤΘΕΡΟΣΤΠΙΑ - 04/06/2008 ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ ΑΦΡΟΓΗΗΑΚΟ ΑΛΛΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΖΡΑΝΖ Οη επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ειαηφιαδνπ είλαη απνδεθηέο απφ φινπο θαη δελ είλαη παξάμελν πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δηαηξνθήο. Πνιιέο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ην ειαηφιαδν απνδεηθλχνπλ φηη απμάλεη ηε ζεμνπαιηθφηεηα αιιά θαη επηδξά αλαζηαιηηθά θαηά ηεο γήξαλζεο. Ζ πςειή πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ειαηφιαδνπ ζε κνλναθφξεζηα, ζε θπηνρεκηθά, αιιά θπξίσο ζε α ηνθνθεξφιε (βηηακίλε Δ) θαίλεηαη φηη έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ αχμεζε ηεο libido, θαζψο θαη ζηε γνληκφηεηα. Σαπηφρξνλα, αλαραηηίδεη ηηο βιαβεξέο νμεηδσηηθέο επηδξάζεηο ησλ ειεπζέξσλ ξηδψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο γήξαλζεο. Δπνκέλσο ζσζηά ιέεη ν ιαφο καο «θάε ιάδη θαη έια βξάδπ». ΛΤΔ Η ΣΑΤΡΟΛΔΞΧΝ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Σπθηά Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ζπθηάο Η ζρεηηθά θαιή αληνρή ζηελ έιιεηςε λεξνύ Η κέηξηα αληνρή ζηελ αιαηόηεηα Η παξαγσγή λσπώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ

Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ Το κείμενο που ακολουκεί είναι το κείμενο του live blog όπωσ καταγράφθκε μζςα από τθν αίκουςα του ΔΣ με χρονολογικι ςειρά, διορκωμζνο ορκογραφικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΩΝ WATERSLAGER (ΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟ TO DE BELGICHE WATERSLAGER)

ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΩΝ WATERSLAGER (ΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟ TO DE BELGICHE WATERSLAGER) ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΩΝ WATERSLAGER (ΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟ TO DE BELGICHE WATERSLAGER) Ξεθίλεζα ην 1930, έρσ δειαδή πεξίπνπ 40 ρξφληα πιάη ζηα WATERSLAGER. Καηά ηελ δηάξθεηα φισλ απηψλ ησλ ρξφλσλ έκαζα,

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙ ΥΝΟΡΑ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010 Για ηη ζσγγραθή ηοσ παραμσθιού & ηοσ οδηγού εθαρμογής ζσνεργάζηηκαν οι: Αχξα Βαδαίνπ: Φπρνιφγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ

ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ Η νλνκαζία ηνπ γέλνπο πξνέξρεηαη απφ ηε αξραία πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Λπθίαο. ηα Διιεληθά ιέγεηαη Λχθην,ζηα Αγγιηθά Wolfberry,ζηα Κηλέδηθα Goji θαη ζηα Ιαπσληθά Κuko.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει.

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. Μάπτιορ 2014 (φύλλο 4 o ) Τιμή φύλλος 1 Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. 7) ρέζεηο εθήβσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1. Ενόηηηα 2. Σσνηαγές για λατανικά, όζπρια, ζσμαρικά, ζούπες... 12

Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1. Ενόηηηα 2. Σσνηαγές για λατανικά, όζπρια, ζσμαρικά, ζούπες... 12 i ii Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1 Αιηάδα (θνξδαιηά κε δνπκί από ςάξη)... 1 Γαινηύξη... 1 Κνινθπζνθεθηέδεο... 2 Μπνπκπάξηα (έληεξα γεκηζηά)... 2 Παηαηνθεθηέδεο... 3 Πηπεξηέο γεκηζηέο...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / Μ Β Α Δxecutive 2010/2011 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ»

«ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ» «Οη ΜΟΝΔ Σξεηο πκβνπιέο Πνπ Θα Υξεηαζηείο Πνηέ Γηα Να Πεηχρεηο Σνπο ηφρνπο ζνπ γηα ηελ Απψιεηα Βάξνπο» «ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ» Απφ ηνλ Πάξε Αλδξένπ, ηνλ πην Αμηφπηζην Γπκλαζηή ηεο Αζήλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα