ΔΝΑ ΘΔΜΑ ΠΟΤ ΜΑ ΚΑΗΔΗ ΚΑΗ ΘΑ "ΚΑΦΔΗ" ΟΛΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΝΑ ΘΔΜΑ ΠΟΤ ΜΑ ΚΑΗΔΗ ΚΑΗ ΘΑ "ΚΑΦΔΗ" ΟΛΟΤ"

Transcript

1 ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 - ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 1 ΑΠΡΗΛΗΟ ΜΑΗΟ- ΗΟΤΝΗΟ 2008 ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΚΗΟΚΗ ΘΔΡΗΝΟ ΗΝΔΜΑ ΥΟΡΔΤΣΗΚΟ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ ΔΝΑΡΞΖ ΔΦΖΜΔΡΗ Ο Μ.Π.. ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΧΡΗΜΖ ΚΔΦΖ, ΠΡΟΥΧΡΑ ΣΖΝ ΔΚΓΟΖ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ, ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟΤ, ΣΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ, ΣΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΚΑΗ ΚΑΘΔ ΣΗ ΔΤΥΑΡΗΣΟ Ζ ΓΤΑΡΔΣΟ ΤΜΒΑΗΝΔΗ ΣΟ ΥΧΡΗΟ ΜΑ ΚΑΗ ΣΑ ΠΔΡΗΞ. ΟΠΟΗΟ ΔΠΗΘΤΜΔΗ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ Δ ΑΤΣΖ ΣΖ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΓΡΑΦΟΝΣΑ, ΔΠΗΓΔΗΚΝΤΟΝΣΑ, ΤΜΒΟΤΛΔΤΟΝΣΑ ΔΜΜΔΑ Ζ ΑΜΔΑ Δ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΣΖΛΖ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΜΑ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΗ ΜΟΝΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΚΑΘΔ ΥΟΛΗΟ, ΑΠΟΦΔΗ, ΤΛΗΚΟ, ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ ΚΑΗ ΟΣΗΓΖΠΟΣΔ ΘΔΛΔΗ ΝΑ ΓΗΝΔΗ ΓΝΧΣΟ. ΔΜΔΗ ΣΟ ΜΟΝΟ ΠΟΤ ΘΔΛΟΤΜΔ ΔΗΝΑΗ ΝΑ ΓΗΝΔΗ ΑΤΣΟ ΣΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΚΑΛΤΣΔΡΟ ΟΠΧ ΚΑΗ Ο ΣΟΠΟ ΜΑ Ο ΣΟΠΟ ΠΟΤ ΜΑ ΓΔΝΝΖΔ.. ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ ΚΤΡΗΑΚΖ 20 ΗΟΤΛΗΟΤ 2008 ΜΑ ΠΔΡΗΜΔΝΔΗ ΟΛΟΤ Αλαθνίλσζε ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΗΝΔΗ ΓΝΧΣΟ ΟΣΗ Ζ ΔΦΖΜΔΡΗ ΑΝΖΚΔΗ Δ ΟΛΟΤ ΜΑ. ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΥΡΧΜΑ ΚΟΚΚΗΝΟ, ΜΠΛΔ, ΠΡΑΗΝΟ ΚΛΠ. ΠΑΝΧ ΑΠΟ ΣΑ ΤΜΦΔΡΟΝΣΑ ΣΟΤ ΥΧΡΗΟΤ ΜΑ ΓΔ ΒΑΕΟΤΜΔ ΣΗΠΟΣΑ. Ζ ΔΦΖΜΔΡΗ ΔΥΔΗ ΚΑΠΟΗΔ ΑΡΥΔ. ΚΑΜΗΑ ΔΠΗΣΟΛΖ ΜΔ ΚΟΜΜΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΓΔ ΘΑ ΓΖΜΟΗΔΤΔΣΑΗ. ΟΗ ΔΠΗΣΟΛΔ ΠΟΤ ΘΑ ΑΠΟΣΔΛΛΟΝΣΑΗ ΝΑ ΜΖΝ ΔΗΝΑΗ ΜΑΚΡΟΚΔΛΔΗ. ΑΝ ΤΜΒΑΗΝΔΗ ΚΑΣΗ ΣΔΣΟΗΟ ΘΑ ΓΖΜΟΗΔΤΟΤΜΔ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΑ ΣΖΝ ΔΠΗΣΟΛΖ. ΣΔΗΛΣΔ ΜΑ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΑΝΑΓΝΧΣΔ ΜΑ ( ΓΑΜΟΤ, ΒΑΠΣΗΔΗ, ΓΗΟΡΣΔ, ΔΚΓΖΛΧΔΗ ΚΑΗ ΠΑΛΗΔ) ΓΗΑ ΝΑ ΣΗ ΓΖΜΟΗΔΤΟΤΜΔ. ΣΖΝ ΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΓΟΖ ΣΖ ΔΦΖΜΔΡΗ ΔΥΔΗ Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΚΑΜΗΛΖ ΜΑΡΗΑ. ΣΑ ΓΡΑΦΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΚΑΗ ΦΗΛΟΤ ΘΑ ΦΔΡΟΤΝ ΣΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΤ. ΒΛΔΠΧ ΑΚΟΤΧ ΠΑΡΑΣΖΡΧ ΥΟΛΗΑΕΧ ΠΡΟΣΔΗΝΧ -ΠΔΡΗΜΔΝΧ ει. 3 ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ ΛΗΓΝΗΣΖ ΔΝΑ ΘΔΜΑ ΠΟΤ ΜΑ ΚΑΗΔΗ ΚΑΗ ΘΑ "ΚΑΦΔΗ" ΟΛΟΤ ει. 4 ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΔ ΣΖ ΥΡΟΝΗΑ ΠΟΤ ΠΔΡΑΔ ει. 7 ΥΟΡΟΔΠΔΡΗΓΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ει. 2 ει. 2 ΑΝ ΑΛΛΟΣΕ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ ΑΠΟ ΣΟ ΜΑΚΡΗΝΟ ΠΑΡΔΛΘΟΝ ΚΑΗ ΟΥΗ ΜΟΝΟ ΟΠΗΘΟΦΤΛΛΟ ει. 5

2 2 ΔΛΗΓΑ # ΔΦΖΜΔΡΗ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ Ζ ΔΦΖΜΔΡΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΗ ΚΑΘΔ 21 ΜΑΡΣΗΟΤ 21 ΗΟΤΝΗΟΤ 21 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 21 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΔΦΖΜΔΡΗ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡ. ΦΤΛΛΟΤ 1 ΑΠΡΗΛΗΟ ΜΑΗΟ ΗΟΤΝΗΟ 2008 ΔΚΓΟΣΖ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΜΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΔΓΡΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ ΜΠΑΡΑΚΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΤΝΣΑΚΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ 1. ΒΑΡΑΜΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 2. ΓΑΛΧΖ ΚΛΔΟΠΑΣΡΑ 3.ΓΑΛΧΖ ΑΒΒΑ 4. ΕΑΓΚΑ ΘΔΟΥΑΡΖ 5. ΚΑΜΗΛΖ ΜΑΡΗΑ 6. ΛΗΑΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 7. ΜΠΑΡΑΚΟ ΒΑΓΓΔΛΖ 8. ΑΛΑΜΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ ΜΠΑΡΑΚΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ . fax Σειέθσλα Κακίιε Μαξία Μπαξάθνο Βαγγέιεο ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ ΛΑΒΓΑΚΖ ΔΜΜ. Γ. Ο.Δ. 7 Ο ΥΛΜ ΛΑΡΗΑ ΒΟΛΟΤ ΤΝΓΡΟΜΔ Δηήζηα ζπλδξνκή 15 εζσηεξηθνχ 20 εμσηεξηθνχ Γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνχ ζα παξαδίδεηαη ζην ηαρπδξνκείν ηνπ ρσξηνχ. Γηα ηνπο θαηνίθνπο εθηφο ηνπ ρσξηνχ ζα απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθψο. Αγξνηηθή Σξάπεδα Αξ. ινγαξηαζκνχ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ Παιηφ εζηηαηφξην έλα θηίξην θάληαζκα, πνπ δεζπφδεη απέλαληη απφ Γεκνηηθφ ζρνιείν. Έλα θηίξην μεραζκέλν εδψ θαη πνιιά ρξφληα, απφ ηνπο θνξείο ηνπ ηφπνπ καο θαη εκάο ηνπο ίδηνπο. Έλαο ρψξνο πνπ θνπβαιάεη φκνξθεο θαη δσληαλέο αλακλήζεηο ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ, ζηέγαζεο ηεο παξνρήο ζπζζηηίνπ ησλ παηδηψλ ηνπ ζρνιείνπ, θηινμελίαο γηα αξθεηά ρξφληα ηηο ηάμεηο ηνπ γπκλαζίνπ γηα δηδαζθαιία καζεκάησλ θαη έθηαζε ζηα ζεκεξηλά ρξφληα λα γίλεη απνζήθε γηα παιηνζίδεξα θαη πιηθά ηνπ Γήκνπ. Ο Μ.Π.. Γνκέληθνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Α.Ο. Γνκέληθνπ επαηζζεηνπνηήζεθαλ γηα ηε θαηάζηαζε απηή ηνπ θηηξίνπ θαη απνθάζηζαλ λα αλαιάβνπλ ηελ αλαπαιαίσζε απηνχ. Μεηά απφ ελέξγεηεο ηεο πξνέδξνπ ηνπ Μ.Π.. παξαρσξήζεθε ην θηίξην ζηνπο ζπιιφγνπο γηα ρξήζε ιανγξαθηθνχ κνπζείνπ θαη γξαθεία ησλ ζπιιφγσλ ΥΟΡΔΤΣΗΚΟ Απφ αξρέο Ννεκβξίνπ έσο ηέιε Απξηιίνπ, θάζε Κπξηαθή απφγεπκα ηα παηδηά θαη νη γπλαίθεο ηνπ ρσξηνχ καο είραλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα παξαδνζηαθψλ ρνξψλ απφ ην γπκλαζηή θαη θαζεγεηή ρνξνχ θν Γεκήηξε Μπνπδνχθε. Έλα δείγκα ηεο πξνζπάζεηαο απηήο, απφιαπζαλ νη παξεπξηζθφκελνη ζην ρνξφ ηνπ ζπιιφγνπ, ην άββαην ζην θέληξν Νφηεο Live. Σν Γ.. ηνπ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΜΟΤΗΚΖ Με πξσηνβνπιία ηνπ Γαιψζε άββα μεθίλεζαλ ζην ρσξηφ καο καζήκαηα κνπζηθήο γηα ηα παηδηά ηνπ ρσξηνχ. Γίλνληαη εδψ θαη δπν κήλεο θάζε άββαην θαη Κπξηαθή ην απφγεπκα αθηινθεξδψο απφ ηνλ ίδην. Με Βαξζακή Θσκαή πηάλν Καξαλίθα Γεσξγία πηάλν Καξαλίθα Μαξία θηζάξα Καθαλέιε Αλαζηαζία πηάλν Καθαλέιεο Βαζίιεο πηάλν Καθαλέιεο Θσκάο θηζάξα Καθαλέιεο Νηθφιανο θηζάξα Κππαξίζζεο Άγγεινο πηάλν Μειηγθάλε Αγγειηθή πηάλν Παλαγησηίδε ιγα πηάλν Παληαδή Γήκεηξα πηάλν Παληαδή Ναηάζζα - πηάλν Παληαδήο Θάλνο Νηξακο ακαξά Αλζή πηάλν Σζηνχκαο Κππαξίζζεο θηζάξα Σζνπβειαθίδεο Νηθφιανο κπνπδνχθη Σζνχηζνπ Γεσξγία θηζάξα Υαηδήλαο Κσλζηαληίλνο κπνπδνχθη Υαηδήλα Παξαζθεπή πηάλν ΠΡΟΦΟΡΔ Ζ ΣΖΛΖ ΦΗΛΟΞΔΝΔΗ ΠΡΟΦΟΡΔ ΓΗΑ ΣΟ ΤΛΛΟΓΟ Απφ ην ζχιινγν δηαηίζεηαη ην DVD κε ην ληνθηκαληέξ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΜΙΑ ΘΤΙΑ ΞΕΥΑΜΕΝΗ ε ζθελνζεζία ηνπ Νίθνπ Παπαζαλαζίνπ Έλαληη 8 απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Ν. Λάξηζαο Κν Αιεμαλδξίδε. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ, κεηά απφ ηε ζχληαμε πξνκειέηεο ηεο ΣΤΓΚ αλέξρεηαη ζε ,00 επξψ. πσο αληηιακβάλεζηε ε επζχλε πνπ βαξχλεη ηνπο ζπιιφγνπο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ είλαη πνιχ κεγάιε. Ζ αξρή έγηλε. Οη εξγαζίεο έρνπλ μεθηλήζεη κε έμνδα ησλ ζπιιφγσλ. Καζαξίζηεθε ν ρψξνο αζβεζηψζεθε, έγηλε ε ζθεπή θαη γθξεκίζηεθε ην εηνηκφξξνπν λφηην θηίξην. Αξσγνί ζε απηή ηε πξνζπάζεηα είλαη νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ καο, εληζρχνληαο νηθνλνκηθά, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο εθδειψζεηο πνπ γίλνληαη γηα απηφ ην ζθνπφ. Δπίζεο αξσγφο ζε απηή ηε πξνζπάζεηα είλαη θαη ε δηεπζχληξηα ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θα Γέζπνηλα ηξαβνθψζηα, ηεο νπνίαο επραξηζηνχκε ζεξκά. Παξαθαινχκε, φπνηνο επηζπκεί λα ζπκβάιιεη νηθνλνκηθά ή κε πξνζσπηθή εξγαζία ζηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, κπνξεί λα απεπζπλζεί ζηε πξφεδξν ηνπ Μ.Π.. Μαξία Κακίιε. Μ.Κ. Μ.Π.. επραξηζηεί ζεξκά φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη φζνπο βνήζεζαλ ζηε πξνζπάζεηα απηή θαζψο θαη ηνλ θν Μπνπδνχθε, πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζηε πξφηαζε απηή ηνπ ζπιιφγνπ κε ελζνπζηαζκφ θαη κεξάθη. Σν ίδην ειπίδνπκε θαη ηελ επφκελε ρξνληά θαη επειπηζηνχκε λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ. πκκεηείραλ : Αζαλαζίνπ Μαξία, Γεσξγάθε νθία, Γαιψζε Γ. Κιενπάηξα, Γαιψζε. Κιενπάηξα, Εάγθα Εσή, Εάγθα Θενδψξα, Εάγθα Θσκαή, Κακίιε Μαξία, Καπαλίδνπ νθία, Κππαξίζζε Μαξία, Κππαξίζζε Νηθνιέηα, Μπαζδξαβάια Βαζηιηθή, Μπνχκπα Διέλε, Ναβξνδίδνπ Ηνπιία, Νηθνινχιε Αζηκίλα, Νηθνινχιε Θάιεηα, Ρηδηλνχ Ησάλλα, Ρνκαλ Λφια, Σζηθνχξα ηαπξνχια, Σζηνχκα Αλαηνιή. Ζ νκάδα ηνπ ρνξεπηηθνχ ην Φεβξνπάξην επηζθέθηεθε ηε παλέκνξθε Καζηνξηά κε ην Λεσθνξείν ηνπ Γήκνπ θαη νδεγφ ηνλ Νηθφιαν Ρηδηλφ. Μ.Κ.. ρξήκαηα απφ ην ηακείν ηνπ ζπιιφγνπ αγνξάζηεθαλ ηα πξψηα φξγαλα θαη κεξηθά δαλείζηεθαλ απφ ην δάζθαιν ηεο κνπζηθήο. Σα παηδηά καζαίλνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο κνπζηθήο θαζψο θαη ην θαζέλα μερσξηζηά εηδηθεχεηαη ζε θάπνην φξγαλν κνπζηθήο.πκκεηέρνπλ νη ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ Παξαζθεπή 20 Ηνπιίνπ Μεηά απφ ηελ αλάβαζε ζηνλ Αε ιηά θαη ην άλακκα ησλ θεξηψλ ( ιεηηνπξγία δελ έγηλε γηα λα παξαθνινπζήζνπλ νη πηζηνί ), πεξίπνπ 70 άηνκα άξρηζαλ λα μερχλνληαη εδψ θαη θεη γηα ιίγεο αλάζεο, ν θαζέλαο άξρηζε λα ιέεη ηε δηθηά ηνπ ηζηνξία θαη νη πνιινί άθνπγαλ. ινη ζπκθψλεζαλ ζε έλα πξάγκα, φηη ε εθθιεζία ρξεηάδεηαη επείγνπζα ζπληήξεζε ηεο ζθεπήο θαη ελφο κέξνο ηνπ ηνίρνπ. Αθνχ γηα λα ζηεξίδεηαη ε ζθεπή, ππήξρε ζην κέζν ηεο εθθιεζίαο "θνχξθα" (μχιηλν δνθάξη γηα λα αληέρεη ην βάξνο ηεο ζθεπήο). Σα ζελάξηα πνιιά, ν ελζνπζηαζκφο ψζεζε αθφκε θαη θάπνηνπο λα πξνηείλνπλ ηε κεηαθνξά πιηθψλ κε ηα ρέξηα. Πξηλ ηε θαηάβαζε κεξηθνί λνεξά θαη άιινη θσλαρηά, δψζακε έλαλ φξθν, ηνπ ρξφλνπ λα βξεη ηελ εθθιεζηά κε λέα ζθεπή θαη λα γίλνπλ νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο. Χο εδψ φια θαιά, γηαηί ηα ιφγηα θαη νη φξθνη είλαη εχθνιν λα ηα ιεο. Σα δχζθνια ηψξα αξρίδνπλ, κε έλα πξφρεηξν πξνυπνινγηζκφ είδακε φηη ρξεηάδνληαλ πνιιά ρξήκαηα θαη ν Μ.Π.. δελ είρε νχηε επξψ. ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΚΗΟΚΗ Μέζα ζην Πάζρα πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηδέα ηνπ Γ.. ηνπ Μ.Π.. θαηαζθεπήο ελφο θηφζθη. Κξίζεθε σο ηδαληθφηεξν ην κέξνο, ζην δεκνηηθφ ζρνιείν ζηε ζέζε πνπ ππήξρε παιηφηεξα ην ζθάκκα γηα άικαηα. πλνιηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο επξψ. ΠΑΓΚΑΚΗΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΡΟΑΤΛΗΟ ΥΧΡΟ ΣΧΝ ΑΓΗΧΝ ΣΑΞΗΑΡΥΧΝ Σνπνζεηήζεθαλ ζην ηέινο ηνπ Μάξηε ζην πξναχιην ρψξν ηεο εθθιεζίαο 4 μχιηλα παγθάθηα κε κεηαιιηθφ ζθειεηφ ζπλνιηθήο αμίαο 70 πξνζθνξά απφ ην Μ.Π.. Γνκέληθνπ. ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΜΟΤΗΚΖ Γηαθξίλνληαη απφ αξηζηεξά: Γαιψζεο άββαο, Σζηνχκαο Κππαξίζζεο, Υαηδήλα Παξαζθεπή, Καθαλέιε Αλαζηαζία, Παληαδή Γήκεηξα, Καθαλέιεο Βαζίιεο, Παληαδήο Θάλνο, Καξαλίθα Μαξία, ακαξά Αλζή, Παληαδή Ναηάζζα, Καξαλίθα Μαξία, Βαξζακή Θσκαή, Μειηγθάλε Αγγειηθή, Παλαγησηίδε Όιγα, Σζνπβειαθίδεο Νηθφιανο θαη Σζνχηζνπ Γεσξγία.. ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ ηηο εθινγέο ηνπ επηεκβξίνπ κία επηηξνπή ηνπ ζπιιφγνπ άξρηζε λα δεηά ηε ζπλδξνκή απφ φινπο ηνπο Γνκεληθηψηεο πνπ είραλ έξζεη λα ςεθήζνπλ ζην ρσξηφ. Ζ αληαπφθξηζε ηνπ θφζκνπ ηεξάζηηα, κφλν κε ην άθνπζκα ηνπ ζθνπνχ, ην ρέξη πήγαηλε κφλν ηνπ ζηε ηζέπε. Απφ ην κεζεκέξη έσο ην απφγεπκα, καδεπηήθαλ 730 επξψ(δε κπνξέζακε λα μεθηλήζνπκε λσξίηεξα ην πξσί θαη λα καδεπηεί κεγαιχηεξν πνζφ, γηαηί ν χπλνο είλαη γιπθφο). Αλ θαη ηα ρξήκαηα δελ αξθνχζαλ, αξθνχζε φκσο ε ζέιεζε καο γηα εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ, άξρηζε ε αλαδήηεζε ηξφπνπ κεηαθνξάο ην πιηθψλ, κνπιάξηα δελ ππήξραλ ην θζηλφπσξν δηφηη ήηαλ απαζρνιεκέλα γηα ηε κεηαθνξά θαπζφμπισλ, ε κεηαθνξά κε ηα ρέξηα ήηαλ αδηαλφεην λα γίλεη, γηαηί δελ ππήξραλ άηνκα λα βνεζήζνπλ, ε θαηαζθεπή δξφκνπ απφ ηε λνκαξρία θαη ην δήκν κεηαθέξζεθε γηα άιιε δεθαεηία, γηαηί απηνί νη θνξείο είλαη πνιπάζρνινη θαη ηψξα ηξέρνπλ κεγάια έξγα ζην ηφπν, γηα λα αζρνιεζνχλ κε απηφ θαη ηέινο δεηήζεθε σο θαη ε ζπλδξνκή ηεο πνιεκηθήο αεξνπνξίαο θαη ηδησηψλ γηα ηελ απνζηνιή ειηθνπηέξνπ γηα ηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ κε θφζηνο δπζβάζηαρην γηα ην ζχιινγν. Μηα ςπρξνινπζία έπηαζε ηελ επηηξνπή θαζψο πιεζίαζε ν ρεηκψλαο, καδί ηνπ ηα πξψηα ρηφληα έθαλαλ ηελ εκθάληζε ζηηο θνξπθέο ησλ βνπλψλ θαη κε ηε ζθεπή δε γηλφηαλ ηίπνηα. Μηα νκάδα αλδξψλ ηνπ ρσξηνχ κε πξσηνβνπιία ηεο εθθιεζίαο αλέβεθε ζηνλ Αε ιηά θαη δηφξζσζε ηα θεξακίδηα θαη ηνπνζέηεζε θάπνηα μχια ηνπ δάζνπο γηα λα αληέμεη ην ρεηκψλα. Με ηελ άλνημε βξέζεθαλ κνπιάξηα απφ ην Ληβάδη. Σέινο ηνπ Μαΐνπ νξγαλψζεθε ε κεηαθνξά πιηθψλ γηα ηελ εθθιεζία, αγνξάζζεθαλ θεξακίδηα, θαηλνχξγηα μχια γηα ηε ζθεπή, ηζηκέληα, άκκνο θαη αζβέζηε. Σα πιηθά κεηαθέξζεθαλ ζηνλ Αε Θαλάζε θαη απφ μεθίλεζε, ε επηρείξεζε κεηαθνξάο πνπ δηήξθεζε κηα εβδνκάδα. ηε ζπλέρεηα αλέιαβαλ άλδξεο ηνπ ρσξηνχ πνπ αζρνινχληαη κε ηε νηθνδνκηθή θαηαζθεπή ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Ο Μ.Π.. εθηφο απφ ηελ εζηθή ππνζηήξημε ζε απηφ ην έξγν θαηέβαιε θαη ην πνζφ ησλ επξψ ( 800 απφ ηνλ έξαλν θαη 200 απφ ηελ εθδήισζε πνπ έγηλε ζην γήπεδν ηνπ ρσξηνχ κέζα Απγνχζηνπ ) Σα ππφινηπα ρξήκαηα πνπ ρξεηάζηεθαλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ κεξίκλεζε θαη βξέζεθαλ, ε εθθιεζία ηνπ ρσξηνχ καο ηελ νπνία επραξηζηνχκε βαζχηαηα.. ΘΔΡΗΝΟ ΗΝΔΜΑ Με ηε θαηεδάθηζε ηνπ ελφο θηηξίνπ απφ ην παιηφ εζηηαηφξην απέλαληη απφ ην Γεκνηηθφ ζρνιείν κεηά απφ εθηίκεζε θαη ζχζηαζε απφ αξκφδηνπο θνξείο ιφγσ επηθηλδπλφηεηαο θαη αθνχ θαζαξίζηεθε ν ρψξνο,έκεηλε κφλνο έλαο ηνίρνο πνπ δε κπνξνχζε λα γθξεκηζηεί δηφηη ζα ράιαγε ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ γεηηνληθψλ θηηξίσλ. Έηζη δφζεθε ε ηδέα γηα αμηνπνίεζε απηνχ ηνπ ηνίρνπ θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ ζεξηλνχ ζηλεκά. Σν άββαην ηνπ Λαδάξνπ 5 κειήο νκάδα απνηεινχκελε ηνπο Κακίιε Μαξία, Μπαξάθν Δπάγγειν, Γαιψζε Γ. Κιενπάηξα, Γαιψζε. Κιενπάηξα θαη Υαηδήλα Κσλζηαληίλν έθαλε ην γχξσ ηνπ ρσξηνχ ηξαγνπδψληαο ην Λάδαξν θαη ζπγθέληξσζε 670 επξψ κε ηα νπνία αγνξάζηεθε ην κεράλεκα πξνβνιήο (projector). ηε ζπλέρεηα έγηλαλ εξγαζίεο δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ φπσο αζβέζησκα, θαζάξηζκα απφ ηα ρφξηα, ζηξψζηκν ραιηθηνχ πξνζθνξά απφ ηνλ θ Γθαξαβέιε πχξν απφ ην Βιαρνγηάλλη ( 10 m3 ). Οη πξνβνιέο μεθίλεζαλ ηηο εκέξεο ηνπ Πάζρα θαη είραλ κεγάιε αληαπφθξηζε απφ κηθξνχο θαη κεγάινπο. Αλακέλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ νη πξνβνιέο λα ζπλερηζηνχλ κε ακείσην ελδηαθέξνλ φπσο θαη ε πξνέιεπζε ηνπ θφζκνπ.. Με παξνπζίαζε εδεζκάησλ, φπσο νξεθηηθά, ζαιάηεο, θαγεηά θαη γιπθίζκαηα, νινθιεξψζεθε ην άββαην θαη ψξα 7 κ.κ. ζην Παλαγηψηεην Πλεπκαηηθφ θέληξν,1 ην ζεκηλάξην καγεηξηθήο δαραξνπιαζηηθήο, δηάξθεηαο 75 σξψλ απφ πξφγξακκα ηεο ΝΔΛΔ, ην νπνίν παξαθνιφπζεζαλ 25 γπλαίθεο ηνπ ρσξηνχ καο. Σηο λφζηηκεο γεχζεηο απφ ζπληαγέο πνπ δίδαμε ν ππεχζπλνο θνο Νάξεο Αζαλάζηνο, δνθίκαζαλ νη ζπγρσξηαλνί καο θαη ζπλεράξεθαλ ηηο γπλαίθεο γηα ηελ επηηπρία απηψλ. Ο Μ.Π.. ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ζπκκεηέρνληεο πξνζέθεξαλ ζηνλ θν Νάξε, σο επραξηζηήξην δψξν, έλα εληππσζηαθφ θαιάζη κε πξντφληα ηνπ ρσξηνχ καο. Μ.Κ.

3 ΔΦΖΜΔΡΗ ΒΓΖΚΑΜΔ Σ ΑΛΧΝΗΑ Νσξίο άξρηζε θέηνο ν ζεξηζκφο ησλ ζηηεξψλ, αθνχ ηα πξψηα θξηζάξηα ζεξίζηεθαλ ηελ 1 ε Ηνπλίνπ. Ζ παξαγσγή, εηδηθά ζηα θξηζάξηα, δείρλεη λα είλαη πνιχ θαιή θέηνο θαη απ φηη θαίλεηαη θαιέο ζα είλαη θαη νη ηηκέο. Απηέο ηηο εκέξεο ζηνλ θάκπν θπθινθνξνχλ πνιιά κεραλήκαηα, ζεξηδναισληζηηθέο κεραλέο, κεραλέο ρνξηνδεζίαο, ηξαθηέξ κε πιαηθφξκεο θαη θνξηεγά πνπ κεηαθέξνπλ θξηζάξη - ζηηάξη θαζψο θαη άρπξν ζε κπάιεο. Οη άλζξσπνη φκσο πνπ θπθινθνξνχλ είλαη ιίγνη, αλ ζπκεζεί θαλείο ηη γηλφηαλ ηέηνηα επνρή ιίγεο δεθαεηίεο πξηλ. Σφηε (πξηλ ην 90) ηελ έθθξαζε «ζέξνο ηξχγνο πφιεκνο» ηελ θαηαιάβαηλαλ νη άλζξσπνη θαιά θη ν «ζέξνο» θξαηνχζε πνιχ. Οη κέξεο ηνπ Ηνπλίνπ είλαη κεγάιεο θαη ην ζηίρν ζε ηξαγνχδη ηνπ Κψζηα Υαηδή : «Νπρηψλεη δφμα ησ Θεψ, ζα πέζσ λα μεθνπξαζηψ» ηνλ αλαγλσξίδνπλ σο πνιχ νηθείν φζνη δνπιεχνπλ ζηα ρσξάθηα. ήκεξα βέβαηα ηα εξγαηηθά ρέξηα αληηθαηέζηεζαλ κεραλέο έηζη πεξηνξίζηεθε αξθεηά ν αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ αζρνιείηαη ηψξα ζηα ρσξάθηα. ήκεξα έλα ζεξηδναισληζηηθφ ζπγθξφηεκα θηλείηαη κε ηξεηο αλζξψπνπο (έλαο νδεγεί ηε θνκπίλα, θαη δχν ηα θνξηεγά) παιαηφηεξα ρξεηαδφηαλ 8 κε 9 άλζξσπνη ( δχν νδεγνί θνκπίλαο γηα λα μεθνπξάδεη ν έλαο ηνλ άιινλ ιφγσ άγαλσλ, ζθφλεο, δέζηεο θαη πνιιψλ σξψλ εξγαζίαο, δχν βηγιαδφξνη πνπ έδελαλ ηα ηζνπβάιηα θαη ζην ηξαθηέξ πνπ θνπβαινχζαλ ηα ζαθηά ρξεηαδφηαλ έλαο νδεγφο θαη ηέζζεξηο εξγάηεο ). Αθφκα παιηφηεξα πνπ ν ζεξηζκφο γηλφηαλ κε ηα ρέξηα ν αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ εξγαδφηαλ ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξνο. Έξρνληαλ απφ άιια ρσξηά, "κπινχθηα" θαη αλαιάκβαλαλ ην ζεξηζκφ ησλ ρσξαθηψλ. ηαλ μεθηλνχζαλ γηα ην «ζέξν», ην πξσί, αλ ηνπο ζπλαληνχζεο ζην δξφκν θαη ηνπο ξσηνχζεο "- γηα πνχ ψξα θαιή;" απαληνχζαλ δξνζεξά θαη θεθάηα: " ζην ζέξν κπέξν". Αλ ηνπο ζπλαληνχζεο " βαζηκαιηνχ ", πνπ γπξλνχζαλ απ ηα ρσξάθηα θαη ηνπο ξσηνχζεο "απφ πνχ γπξλάηε;" κε θνπξαζκέλε θσλή ζπλνδεπκέλε απφ έλα γνγγπηφ απαληνχζαλ :"Αρ απ ην καπξνζέξν!!!" θαη θνηκφληνπζαλ ζαλ πνπιάθηα. Ήηαλ απηφ πνπ ιέλε ζήκεξα νη θνηλσληνιφγνη ΑΝΑΠΑΛΑΗΧΝΔΣΑΗ Ο ΠΑΛΑΗΟ ΝΔΡΟΜΤΛΟ ΣΟ ΒΡΗΕΟΣI Ζ αλαπαιαίσζε ηνπ παιηνχ λεξφκπινπ ζην "Βξηδφζηη" ππήρζεη ζην επελδπηηθφ ζρέδην κε ηίηιν" ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΠΑΛΗΟΤ ΝΔΡΟΜΤΛΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΒΡΗΕΟΣΗ", πνχ ππέβαιε ε ΓΔΠΣΑΚΑ ζην κέηξν 7.05 "Αλαθαίληζε θαη αλάπηπμε ρσξηψλ-πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο ",ηνπ άμνλα 7 ηνπ Δ.Π. "Αγξνηηθή Αλάπηπμε-Αλαζπγθξφηεζε ηεο Τπαίζξνπ ".Γξάζε ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ,80. :«πγηήο θφπσζηο.» Καη ην ηζηπνπξάθη πνπ έπηλαλ ήηαλ μεθνπξαζηηθφ θαη θάξκαθν πξαγκαηηθφ. Καη ηελ άιιε κέξα έηνηκε γηα ην "ζέξν κπέξν" γηα λα γπξίζνπλ απνζηακέλνη "απ ην καπξνζέξν!!! Δηιηθξηλά δε κπνξψ λα πσ κε βεβαηφηεηα πφηε ήηαλ θαιχηεξα. Πάληα βέβαηα ηα παηδηθά ρξφληα είλαη θαιχηεξα θαη φια απηά είλαη αλακλήζεηο παηδηθψλ ρξφλσλ. Δθείλα ηα ηζνπβάιηα έμσ απ ηελ απνζήθε δίπια ζην ζρνιείν πφζεο θνξέο δελ έγηλαλ θξπςψλεο γηα ηνπο θιέθηεο θαη αζηπλφκνπο ηνπ Ηνπλίνπ ή γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο σξαία ζηέθηα γηα λα δηεγνχληαη ηα θαηνξζψκαηα ηνπο θαη λα θαηαζηξψλνπλ ηα ζρέδηα ηνπο. Αιιάδνπλ φκσο νη θαηξνί. Ηζρχεη θη εδψ "Ο tempora, o mores". Ζ ηερλνινγία δηείζδπζε παληνχ θαη άιιαμε πνιιά ιεηηνπξγψληαο αιινχ σο θάξκαθν θαη αιινχ σο θαξκάθη. Κάζε θνξά πνπ λνζηαιγψ ηα παηδηθά ηα ρξφληα έξρνληαη ζην λνπ κνπ εηθφλεο πνιχ ηξπθεξέο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη γιπθφπηθξα. πκπίπηεη ν ζέξνο κε ην θιείζηκν ησλ ζρνιείσλ θαη απηφ θάλεη απηή ηελ επνρή θπξίσο γηα ηα παηδηά πνιχ φκνξθε. Παξαζέησ γη απηέο ηηο εηθφλεο έλα ερεηηθφ θφλην απφ ζπλεζηζκέλνπο δηαιφγνπο γχξσ απφ ηηο αζρνιίεο απηήο ηεο πεξηφδνπ. - "Ση ιελ; Φθηάλνπλ ηίπνηα;" - "Υακέλα πξάγκαηα" - "Σα 200 ηα πηάλνπλ;" - "Δ, ηα 200 ηα πηάλνπλ αιιά ηη ηνπ ζέιηο νχηε ηα έμνδα δε βγαίλνπλ" - "Γε βαξηέζαη, πγεία" - "Σψξα είπεο θαιά, πγεία" ή άιιεο θνξέο - "Ση ιελ; Φέην έρνπκε πξάκα; - "Έρνπκε, έρνπκε. Γφμα ησ ζεψ" - "Αθνχ έρνπλ θαη ηα Ζκεξφηα" - "Έρνπλ, έρνπλ "ΜΠΗΡ ΚΗ ΑΒΡΗΟΝ" Πξνζπάζεζα αληαπνθξηλφκελνο ζηελ πξνζπάζεηα ησλ παηδηψλ ηεο εθεκεξίδαο λα αλαζχξσ κλήκεο θαη λα θέξσ εκπεηξίεο θαη ζπλαηζζήκαηα απφ κηα ζπγθεθξηκέλε απαζρφιεζε: "η αιψληα". Αλ θαζψο δηαβάδεηε απηέο ηηο γξακκέο ζπκεζήθαηε ή λνζηαιγήζαηε θαη έλαο γιπθφο αλαζηελαγκφο ζαο βγήθε, ηφηε θάηη έγξαςα. Αιιηψο απιψο έπηαζα θάκπνζν ρψξν ζηελ εθεκεξίδα. Βαξζακήο Γεψξγηνο Με ηελ ππ αξηζκ.31/2006 απφθαζε ηεο ΓΔΠΣΑΚΑ έγηλε ε απνδνρή έληαμεο ηνπ σο άλσ έξγν, ζην σο άλσ πξφγξακκα. Με ηελ ππ. αξηζκ. 43/2006 απφθαζε ηεο ΓΔΠΣΑΚΑ απνθαζίζηεθε ε αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζε εξγνιεπηηθή εηαηξία, σο έξγν εηδηθήο θχζεσο, ιφγσ ηεο ηδηνκνξθίαο πνπ παξνπζηάδεη. Με ηελ ίδηα απφθαζε, νξίζηεθε πεληακειήο επηηξνπή, απνηεινχκελε απφ ηνλ ηέσο Πξφεδξν ηεο ΓΔΠΣΑΚΑ θ.φσκηάδε Δπάγγειν, ηνλ Αληηπξφεδξν θ.πεηζέηα Γεψξγην, θαη απφ ηα κέιε: Γαιψζε Γεκήηξην, Νηθνινχιε Γεψξγην θαη Παιηγηάλλε Βαζίιεην. Ζ επηηξνπή ζα ζπλέηαζζε ηελ πξνθήξπμε, ζα πξνέβαηλε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ζα εηζεγνχληαλ ζρεηηθά, γηα ηελ ηειηθή έληαμε ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, έρνληαο ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ. Μνλαδηθή πξφηαζε πνπ θαηαηέζεθε, ήηαλ απφ ηελ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΒΡΑΝΑ ΑΣΔ, ε νπνία θαη έγηλε απνδεθηή κε ηελ ππ.αξηζκ 52/2006 απφθαζε ηεο ΓΔΠΣΑΚΑ, ε νπνία εθηέιεζε ην σο άλσ έξγν, ην νπνίν ζα αιιάμεη ηελ κνξθή ηεο πεξηνρήο Βξηδφζηη. Δθφζνλ θπζηθά γίλνπλ θαη θάπνηεο άιιεο παξεκβάζεηο, φπσο αζθαιηφζηξσζε ηνπ δξφκνπ πξνο Βξηδφζηη, ηφηε ζα έρνπκε έλαλ πφιν έιμεο γηα πνιινχο επηζθέπηεο θαη εθηφο Γήκνπ Πνηακηάο. Ληάθνο Γεκήηξηνο ΒΛΔΠΧ-ΑΚΟΤΧ-ΠΑΡΑΣΖΡΧ- ΥΟΛΗΑΕΧ ΠΡΟΣΔΗΝΧ-ΠΔΡΗΜΔΝΧ. ΜΑΤΡΗΣΑ χκθσλα κε φζα έρσ δηαβάζεη θαη αθνχζεη απφ παιηφηεξνπο ηα γεγνλφηα πνπ έγηλαλ εθείλε ηελ απνθξάδα εκέξα ηεο 16 εο Φεβξνπαξίνπ 1943 κεηά απφ ηελ ζπγθέληξσζε φισλ ησλ θαηνίθσλ απνβξαδίο ζηε Μαπξίηζα θαη ηνλ δηαρσξηζκφ αλδξψλ απφ ηα γπλαηθφπαηδα αθνινχζεζε εθηέιεζε παξαπάλσ απφ 10 ζπγρσξηαλψλ καο αθνχ έγηλε ππφδεημε απφ ηνλ ηφηε πξφεδξν ηνπ ρσξηνχ γηα ζπκκεηνρή ζε αληάξηηθεο νκάδεο σο εθδίθεζε γηα ηελ επίζεζε ζην θνκβφη ησλ Ηηαιψλ ζηηο 11 πξσηλή ψξα, κεηά αθνινχζεζαλ φζα έγηλαλ γλσζηά. ηε ζέζε φπνπ εθηειέζηεθαλ δελ ππάξρεη έλα ζεκάδη, έλα θππαξίζζη κηα πέηξα πνπ λα ζπκίδεη ζε πεξαζηηθνχο δηαβάηεο ηα γεγνλφηα πνπ έγηλαλ. 65 ρξφληα θαζπζηέξεζεο είλαη πάξα πνιιά, κήπσο ήξζε ε ζηηγκή λα πεξάζνπλ θαη απηνί νη ζπγρσξηαλνί καο ζηε ηζηνξία ΒΡΗΕΟΣΗ ζα ρξφληα θαη αλ πέξαζαλ φζεο πξνζπάζεηεο θαη αλ έγηλαλ ην Βξηδφζηη απξνζπέιαζην παξέκεηλε, ζέιεη ν άιινο λα πάεη λα αλάςεη έλα θεξί, κηα βφιηα κε ηα παηδηά ηνπ γηα παηρλίδη ή λα πάξεη ηνλ βνπλίζην αέξα θαη απηφ ην ράιη πνπ επηθξαηεί ζην δξφκν ηνλ θάλεη λα ην μαλαζθέθηεηαη. Να ήηαλ θαη θακηά ηεξάζηηα απφζηαζε. Κξίκα ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ Δξρφκελνο θαλείο απφ ηε Λάξηζα, ζηξίβνληαο γηα ην ρσξηφ ζηε Αγία Μαξίλα, βιέπεη κηα ηακπέια γηα έλα αξραηνινγηθφ κνπζείν πνπ ρξφληα ηψξα ην αθνχκε κφλν θαη δελ ην βιέπνπκε, ην θηίξην πνπ ππνζεηηθά ζα γίλεη άξρηζε λα εκθαλίδεη ζεκάδηα θζνξάο θαη αληί λα νκνξθαίλεη κφλν αζρεκαίλεη ην θέληξν ηνπ ρσξηνχ, καο κέλνπλ δχν πξάγκαηα λα θάλνπκε ή λα πηέζνπκε ππεπζχλνπο γηα νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ή λα μειψζνπκε ηε ηακπέια λα κε κπεξδεχνπκε ηνλ μέλν επηζθέπηε ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ Απηά ηα ράιηα πνπ επηθξαηνχλ ζηηο παηδηθέο ραξέο φισλ ζρεδφλ ησλ ρσξηψλ, ζθνππίδηα παληνχ ιφγσ έιιεηςεο παηδείαο πνπ εκείο νη κεγαιχηεξνη δελ δψζακε ζηα παηδηά καο, ρφξηα κεγαιχηεξα απφ κηθξά παηδηά, ραιαζκέλεο εγθαηαζηάζεηο. Γηαηί λα παξαηεξνχληαη θαη λα κε πξνθαιείηαη ε ζπγθίλεζε θαλελφο ππεπζχλνπ ηνπ δήκνπ; Παηδηά παίδνπλ εθεί, ηα δηθά καο παηδηά ΓΗΚΣΤΟ ΠΟΗΜΟΤ ΝΔΡΟΤ Πέξζη ην θαινθαίξη πνιιέο ήηαλ νη δηακάρεο πνπ έγηλαλ γηα ηελ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ δελ επαξθνχζε γηα ηα ζπίηηα πνπ βξίζθνληαη ςειά ζην ρσξηφ, ζπγρσξηαλνί καο δελ είραλ λεξφ λα πηνχλ, λα πιπζνχλ, λα πνηίζνπλ ηα δψα ηνπο θαη ηα θπηά ηνπο. Φέηνο θαη ελψ δελ κπήθε ην θαινθαίξη αθφκα μεθίλεζαλ πξνβιήκαηα κε ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ. Πνιιά ηα παξάπνλα πσο έρεη κέζα ρψκα, κπξίδεη θαη έρνπλ παξνπζηαζηεί θξνχζκαηα γαζηξεληεξίηηδαο ζχκθσλα κε ιεγφκελα ζπγρσξηαλψλ καο. Αθνχγεηαη πσο ζηε δεμακελή ηνπ ρσξηνχ κπήθαλ ξίδεο θαη έηζη δεκηνπξγήζεθε ην πξφβιεκα κε ηε πνηφηεηα. Διπίδνπκε λα ιπζεί γξήγνξα ην ζέκα πνπ πξνέθπςε γηαηί αλ κε ηη άιιν δνχκε ζην 2008 θαη ηέηνηα ζέκαηα ζεσξνχληαη γεινία λα πξνθχπηνπλ ζηελ επνρή καο. ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ Ο αλεμάξηεηνο Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο ηδξχζεθε ην 2007 απφ θαηνίθνπο, αγξφηεοπαξαγσγνχο ηνπ Γνκελίθνπ, κε ζθνπφ ηελ ηζφηηκε ζπλεξγαζία, ηελ θνηλή εκπνξεία θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο πζηήκαηνο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο ζηε Γεσξγηθή Παξαγσγή ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Κχξην κέιεκα ηνπ πλεηαηξηζκνχ είλαη λα πεηχρεη γηα ηνπο παξαγσγνχο ηνπ κία ινγηθή ηηκή, αληηκεησπίδνληαο απφ θνηλνχ ηνπο κεζάδνληεο, εκπφξνπο θαη εηζαγσγείο μεξψλ θαξπψλ, πνηνηηθά ππνδεέζηεξσλ πνηθηιηψλ ακπγδάισλ ζε ζρέζε κε ηα ειιεληθά.απφ ην πξψην έηνο ηεο ιεηηνπξγίαο, ηνπ ν πλεηαηξηζκφο έρεη αλαπηχμεη θαη εθαξκφδεη χζηεκα Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο ζηε Γεσξγηθή Παξαγσγή ηνπ Ακπγδάινπ, ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ AGRO 2.1 & AGRO 2.2, κε Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο κε Αξηζκφ 2332 εθδφζεθε ηελ 17ε Οθησβξίνπ ηνπ 2007 απφ ηελ EQA (European Quality Assurance Hellas). Πάλσ απφ 250 ηφλνπο ακπγδάινπ κε θέιπθνο, απνθιεηζηηθήο παξαγσγήο ησλ αγξνηψλ κειψλ ηνπ Γνκελίθνπ, δηαθηλεί απηφ ην δηάζηεκα ν αλεμάξηεηνο Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο Παξαγσγψλ Ακπγδάισλ, Αριαδηψλ, Διηψλ, Ρνδαθηληψλ θαη ηαθπιηψλ Γνκέληθν. Ο πλεηαηξηζκφο ππέβαιε πξφηαζε ζην ππνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο γηα λα εληαρζεί ζε επηδνηνχκελν πξφγξακκα κε 70 % γηα ηε δεκηνπξγία ζπαζηήξα θαη άιισλ βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα θνζηίζεη πεξίπνπ ζηα 2,5 εθαη... # ΔΛΗΓΑ 3 ΕΝΣΟ & ΕΚΣΟ ΠΟΤΡΑ Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζην Γήκν Πνηακηάο αιιά θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή είλαη θαη ν θαπλφο. Ζ πξσηνπνξηαθή θαη αμηνινγφηαηε πξνζπάζεηα ηνπ Γήκνπ γηα ηελ παξαγσγή πνχξσλ θαη ζηγαξίινο ζηέθζεθε κε επηηπρία ε νπνία είρε σο απνηέιεζκα ηελ θπθινθνξία ζην εκπφξην απφ ηηο αξρέο ηνπ 2004 πνχξσλ θαη ζηγαξίινο. Σα πνχξα θαη ηα ζηγαξίινο ηνπ Γήκνπ Πνηακηάο θπθινθνξνχλ κε ηε δηαθξηηηθή νλνκαζία "DOMENICO", πξνο ηηκήλ ηνπ ηφπνπ παξαγσγήο ησλ. Σα πνχξα θπθινθνξνχλ ζε δχν ηχπνπο ελψ ηα ζηγαξίινο ζε έλαλ ηχπν. Ο Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο Παξαγσγψλ Πνχξσλ "Ζ Πνηακηά" έρεη ηελ έδξα ηνπ ζην Γνκέληθν, φπνπ θαη γίλεηαη ε επεμεξγαζία θαη θαηαζθεπή ησλ πνχξσλ θαη ησλ ζηγαξίινο ρεηξνπνίεηα.σα θνπβαλέδηθα θαπλά πνπ θαιιηεξγνχληαη ζηνλ εχθνξν θάκπν ηεο Πνηακηάο δίλνπλ κνλαδηθή γεχζε θαη ππέξνρν άξσκα ηφζν ζηα πνχξα φζν θαη ζηα ζηγαξίινο, θεξδίδνληαο έηζη ηελ εκπηζηνζχλε αθφκε θαη ησλ πην απαηηεηηθψλ θαπληζηψλ!

4 4 ΔΛΗΓΑ # ΔΦΖΜΔΡΗ ΑΠΟΦΗ Σα πξντφληα ηνπ ρσξηνχ καο ακχγδαιν Σν ακχγδαιν είλαη ν θαξπφο ηεο ακπγδαιηάο. Σν εμσθάξπην έρεη ρξψκα γθξηδνπξάζηλν θαη είλαη ρλνπδσηφ. ην εζσηεξηθφ ηνπ ππάξρεη ν ππξήλαο, έλα μπιψδεο ηζφθιη θαη κέζα ζε απηφ έλα ή δχν ζπέξκαηα πνπ είλαη θαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηξνθή ή επεμεξγαζία. Αλάινγα κε ηελ πνηθηιία ηνπ δέληξνπ, ηα ζπέξκαηα είλαη γιπθά ή πηθξά. Σα ακχγδαια πεξηέρνπλ 25-40% ακπγδαιέιαην, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε θαξκαθνπνηία, ηελ θνζκεηνινγία θαη ζηελ αξσκαηνπνηία. Σα ακχγδαια πεξηέρνπλ 18% πξσηεΐλε. ε πνιιά θξάηε, ηα ακχγδαια ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ίαζε απφ λεπξηθέο θαη δηαηξνθηθέο αλσκαιίεο, θαζψο θαη γηα ηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ. Μπνξνχλ λα θαγσζνχλ σκά ή ςεκέλα θαη αιαηηζκέλα. Οη αξραίνη Έιιελεο, νη Υεηηαίνη, νη Ρσκαίνη θαη νη Δπξσπαίνη ηνλ Μεζαίσλα ηα ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη ζηελ καγεηξηθή, θάηη πνπ γίλεηαη αθφκα θαη ζήκεξα. Δπίζεο θαβνπξληηζκέλα θαη ηξηκκέλα, ιησκέλα ή θαη νιφθιεξα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηε δαραξνπιαζηηθή. ηελ Διιάδα γλσζηά γιπθά πνπ παξαζθεπάδνληαη κε βάζε ηα ακχγδαια είλαη ηα ακπγδαισηά. Σα πηθξά ακχγδαια αλαπηχζζνπλ, φηαλ ν θαξπφο πιεγσζεί ή ππνζηεί κεραληθή παξακφξθσζε, έλα πνιχ ηζρπξφ δειεηήξην, ην πξσζηθφ νμχ. ε νξηζκέλεο ρψξεο ε ακπγδαιηάλάλνο θαιιηεξγείηαη θαη σο δηαθνζκεηηθφ θπηφ. ην ρσξηφ καο θαιιηεξγνχληαη μεξηθέο θαη πνηηζηηθέο πνηθηιίεο ακπγδαιηάο φπσο ε Σέμαο, Φπξαληά, Ρέξηζνπο θ.α. Ζ ζπλνιηθή έθηαζε πνπ θαιχπηνπλ νη ακπγδαιηέο ζηνλ θάκπν καο είλαη ζηξέκκαηα. Ζ ζπλνιηθή παξαγσγή θηάλεη πεξίπνπ ζηνπο ηφλνπο. Γηαηίζεηαη φιε ε πνζφηεηα ζηελ ειιεληθή θπξίσο αγνξά θαη γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα απφ ην χιινγν Ακπγδαινπαξαγσγψλ λα παξάγεη ην ρσξηφ καο ζπζθεπαζκέλν πξντφλ κε νλνκαζία πξνέιεπζεο γηα λα αληαγσληζηεί ηηο εηζαγσγέο ακπγδάινπ. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΟΤ ΛΗΓΝΗΣΖ Σνπ Θενράξε. Γ. Εάγθα Αλ. Καζεγεηή Σνκέαο Γαζηθήο Παξαγσγήο-Πξνζηαζίαο Γαζψλ- Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ρνιή Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ εθκεηάιιεπζε ηνπ ιηγλίηε έρεη πνιχ ζνβαξέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. Γηαθξίλεηαη ζε ππφγεηα θαη επηθαλεηαθή κε ρεηξφηεξε ηε δεχηεξε ε νπνία απφ ηε κία ζηηγκή ζηελ άιιε κεηαηξέπεη θαη ην πην φκνξθν ηνπίν ζε ζειεληαθφ. Γηα ην ιφγν απηφ έρεη θαηαξγεζεί ζε φιεο ηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκηθά ρψξεο. Οη δπζκελείο επηπηψζεηο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ιηγλίηε κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηηο εμήο: - Δπηπηψζεηο απφ ηελ εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα (θαηαζηξνθή βιάζηεζεο, εδάθνπο, ζπξξίθλσζε αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αιιαγή ηνπίνπ-θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη πδξνινγηθψλ ζπλζεθψλ, θαηαζηξνθή ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ). - Δπηπηψζεηο απφ ηε κεηαθνξά ηνπ ιηγλίηε (δηαζπνξά πιηθνχ, αχμεζε ζθφλεο, αέξηα ξχπαλζε, ερνξχπαλζε θ.ι.π.). - Δπηπηψζεηο απφ ηελ θαχζε ηνπ ιηγλίηε (δηαζπνξά ηέθξαο, αεξίσλ, εθπνκπέο δηαθφξσλ επηθίλδπλσλ θαπζαεξίσλ, αηκψλ κεηάιισλ). - Δπηπηψζεηο ζηα ππφγεηα λεξά ηφζν απφ ηελ θαηαζηξνθή ησλ ππεξθείκελσλ πδξνθφξσλ νξηδφλησλ φζν θαη απφ ηελ ππεξάληιεζε λεξνχ απφ ηνπο βαζχηεξνπο νξίδνληεο. - Δπηπηψζεηο απφ ηελ απφξξηςε θαη δηαζπνξά θάζε κνξθήο ηνμηθψλ απνβιήησλ. Πνιιέο απφ ηηο παξαπάλσ επηπηψζεηο ζην κηθξνθιίκα, ζην ηνπίν, ζηα λεξά, ζηελ αηκφζθαηξα, ζα παξακείλνπλ θαη κεηά ην πέξαο ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη δπζηπρψο δελ ζα είκαζηε ζε ζέζε λα ηηο εμαιείςνπκε, αθνχ ε κέρξη ζήκεξα επηζηεκνληθή γλψζε κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζην κεηξηαζκφ κφλν ησλ επηπηψζεσλ. 1. ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ εθκεηάιιεπζε ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα ζην πεξηβάιινλ. Οη επηπηψζεηο ζηα δηάθνξα νηθνζπζηήκαηα θαη θπξίσο ζηνλ ηνπηθφ άλζξσπν είλαη πνιιαπιέο θαη έληνλεο. Μεγάιεο εθηάζεηο παξαγσγηθψλ εδαθψλ θπξηνιεθηηθά αρξεζηεχνληαη. Ζ θαηαζηξνθή ηεο βιάζηεζεο νδεγεί ζηε δηαηάξαμε ηεο ηζνξξνπίαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ κε αιπζηδσηέο δπζκελείο επηπηψζεηο ηφζν ζην πεξηβάιινλ (παλίδα, πδαηηθή νηθνλνκία, πνηφηεηα αέξα θ.ι.π.), φζν θαη ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία (γεσξγία, θηελνηξνθία, κειηζζνθνκία, δαζνπνλία θ.ι.π.). Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ επηπηψζεηο είλαη κε αλαζηξέςηκεο φηαλ νη επεκβάζεηο γίλνληαη ρσξίο ζρεδηαζκφ θαη ρσξίο πξννπηηθή απνθαηάζηαζεο, γεγνλφο πνπ πεξηνξίδεη ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα κειινληηθή ρξήζε ηεο γεο. 2. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 2.1. Δπηπηψζεηο απφ ηελ εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα Πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ε επηθαλεηαθή εμφξπμε θαηαζηξέθεηαη θαη αξρήλ ε πθηζηάκελε θπζηθή βιάζηεζε. Σν επηθαλεηαθφ έδαθνο θαη νη νξγαληζκνί ηνπ αλακηγλχνληαη κε γεσινγηθά πιηθά βαζχηεξσλ ζηξσκάησλ ηα νπνία έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα. Σν νηθνινγηθφ πεξηβάιινλ γηα ηα άγξηα δψα αιιάδεη ξηδηθά ή πεξηνξίδεηαη δξαζηηθά θαη νη εγθαηαιεηπφκελνη ζσξνί ππνιεηκκάησλ θάλνπλ ην ηνπίν απνθξνπζηηθφ (Υαηδεζηάζεο θαη Νηάθεο 1989, Υαηδεζηάζεο θαη Ηζπηθνχδεο 1992). Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο εμφξπμεο έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα ηνμηθά ή ξαδηελεξγά ζηνηρεία ηα νπνία αλακηγλχνληαη κε ηα ζηείξα θαη θάλνπλ ηελ πεξηνρή αθαηάιιειε γηα ηελ άζθεζε γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο αθφκα θαη κεηά ηελ απνθαηάζηαζε. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ππάξρεη ζνβαξφο θίλδπλνο ηα ηνμηθά θαη ξαδηελεξγά απηά ζηνηρεία λα εηζδχζνπλ ζηηο ηξνθηθέο αιπζίδεο θαη λα θαηαιήμνπλ ζηνλ άλζξσπν (Γάιιαο θαη Εάγθαο 2007, Francis et al 1985, Υαηδεζηάζεο 1989, Παλαγφπνπινο, 1995, Panagopoulos 1995). Μία άιιε ζνβαξή επίπησζε ζην πεξηβάιινλ είλαη ε ππνβάζκηζε θαη ε ξχπαλζε ησλ πδάησλ. Σα πδξνινγηθά πξφηππα αιιάδνπλ ξηδηθά ζηηο πεξηνρέο απηέο. Σα πιεκκπξηθά λεξά απμάλνπλ, ε δηάβξσζε είλαη πνιχ πην έληνλε θαη ε κεηαθνξά ζηεξεψλ πιηθψλ ζηα ξέκαηα θαη ηνπο πνηακνχο είλαη πνιχ πην κεγάιε. Σν νηθνινγηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ πδξφβηα δσή κεηαβάιιεηαη δξαζηηθά θαη πνιινί δστθνί νξγαληζκνί εμαθαλίδνληαη (Warner 1969, Υαηδεζηάζεο- Ηζπηθνχδεο 1992). Σα παξαπάλσ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα πεξηνρέο νη νπνίεο θαηά θαηξνχο αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα απφ ηε δξάζε ησλ ηνπηθψλ ρεηκάξξσλ. Σα ρεηκαξξηθά θαηλφκελα ζα είλαη πνιχ πην θαηαζηξνθηθά κεηά ηελ άζθεζε κεηαιιεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αθνχ ζηνλ επξχηεξν ρψξν ζα ππάξρνπλ πνιιέο πεγέο θεξηψλ πιηθψλ νη νπνίεο ζα ηξνθνδνηήζνπλ ηα απμεκέλα πιεκκπξηθά λεξά θαη ζα νδεγήζνπλ ζε πξσηφγλσξεο γηα ηα ρξνληθά θαηαζηξνθέο. Δπίζεο ηα λεξά απνηεινχλ ηνλ πνιπηηκφηεξν θπζηθφ πφξν θαη πηζαλφλ ζην κέιινλ νη πδάηηλνη πφξνη κηαο πεξηνρήο λα απνδεηρζνχλ ε κεγαιχηεξε πεγή πινχηνπ. Δπνκέλσο ε ππνβάζκηζή ηνπο θαη ε ξχπαλζή ηνπο ζα δξνκνινγήζνπλ ζνβαξέο αιιαγέο ζηελ πεξηνρή θαη δπζηπρψο πξφθεηηαη γηα θάηη κε αληηζηξεπηφ Δπηπηψζεηο απφ ηε κεηαθνξά ηνπ ιηγλίηε Ζ κεηαθνξά ηνπ ιηγλίηε απφ ηνλ ηφπν παξαγσγήο ηνπ (εμφξπμεο) ζηνλ ηφπν ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ γίλεηαη κε κεγάια εηδηθνχ ηχπνπ θνξηεγά απηνθίλεηα θαη κε ηαηληφδξνκνπο. Καη ηα δχν κέζα κεηαθνξάο ζπληεινχλ ζηε δηαζπνξά πνζνηήησλ ιηγλίηε, ζθφλεο θαη ζηελ ερνξχπαλζε. Σα θνξηεγά απηνθίλεηα πιελ ηεο έληνλεο ερνξχπαλζεο, ησλ θαπζαεξίσλ θαη ησλ κηθξνζσκαηηδίσλ θαπλνχ ιφγσ ιεηηνπξγίαο ζηε κέγηζηε ηζρχ ηνπο, είλαη ππεχζπλα γηα ηε ζεκαληηθή επηβάξπλζε ηνπ αέξα κε ζηεξεά ζσκαηίδηα (θνληνξηφ) πνηθίιεο πξνέιεπζεο Δπηπηψζεηο απφ ηελ θαχζε ηνπ ιηγλίηε Οη επηηψζεηο απφ ηελ θαχζε ηνπ ιηγλίηε ζα είλαη πνιιέο θαη πνηθίιεο θαη πεξηιακβάλνπλ: - Σε ξχπαλζε ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα κε ζηεξενχο θαη αέξηνπο ξχπνπο. - Σε ξχπαλζε ησλ εδαθψλ. - Σε ξχπαλζε ησλ λεξψλ. - Σε κεηαθνξά ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα βαξέσλ κεηάιισλ. - Σελ αιιαγή ηνπ κηθξνθιίκαηνο ηεο πεξηνρήο θαη ηελ ελ γέλεη αλαηξνπή ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο Δπηπηψζεηο ζηελ ηνπηθή πδαηηθή νηθνλνκία Οη ζεξκνειεθηξηθέο κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ρξεηάδνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο ηεξάζηηεο πνζφηεηεο λεξνχ. Οη πνζφηεηεο απηέο λεξνχ πξνέξρνληαη ζπλήζσο απφ γεσηξήζεηο, κε απνηέιεζκα λα αλαηξέπνληαη φια ηα δεδνκέλα ζε φηη αθνξά ηελ ηνπηθή πδαηηθή νηθνλνκία. Έλα άιιν πξφβιεκα ην νπνίν πξνθχπηεη είλαη ε θαηαζηξνθή ησλ ππεξθείκελσλ πδξνθφξσλ νξηδφλησλ νη νπνίνη θαη κεηά ηελ ηδαληθφηεξε απνθαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο δελ πξφθεηηαη λα εκθαληζζνχλ φζα ρξφληα θαη αλ πεξάζνπλ. Μηα άιιε ζνβαξή επίπησζε ζην πεξηβάιινλ απφ ηε κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, είλαη ε ππνβάζκηζε θαη ξχπαλζε ησλ πδάησλ ηεο γχξσ πεξηνρήο. Οη κνλάδεο επεμεξγαζίαο ην λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην απνξξίπηνπλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. Οη κεγάιεο απηέο πνζφηεηεο πγξψλ απνβιήησλ, ππνβαζκίδνπλ ζνβαξά ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ θαη δειεηεξηάδνπλ ηα εδάθε ηεο γχξσ πεξηνρήο. Ζ ππνβάζκηζε ησλ ππφγεησλ πδάησλ ζπληειείηαη κέζσ ηεο απνζηξάγγηζεο δηαιπηψλ ηνμηθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο ππνθείκελνπο πδξνθφξνπο νξίδνληεο αιιά θαη ηα ξέκαηα ηεο πεξηνρήο (Striffler 1969) H κέρξη ζήκεξα εκπεηξία απφ ηε ιεηηνπξγία κεηαιιείσλ-νξπρείσλ Σα θάζε είδνπο κεηαιιεία θαη νξπρεία μεθηλνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο θάησ απφ κηα επλντθή ζπγθπξία φπσο: Καηάγεηαη απφ ηηο πεξηνρέο γχξσ απφ ηελ Καζπία ζάιαζζα θαη βξέζεθε ζηελ Διιάδα απφ ηα αξραία ρξφληα θαηξηθφ δέλδξν ή ζάκλνο κε ιεπθά άλζε ζηηο αξρέο ηεο άλνημεο, πξηλ απφ ηελ έθπηπμε ησλ θχιισλ ηνπ, νη θαξπνί ηεο (γθφξηζα) δε ζα ζαο γεκίζνπλ ην κάηη έηζη κηθξά θαη κνπληά πνπ είλαη. Δίλαη ψζπνπ λα ηα βάιεηε ζην ζηφκα ζαο. Παξ' φιε ηε ζηηθάδα ηνπο ζα ζαο απνδεκηψζνπλ κε ην αθξηβφ ηνπο άξσκα. Δίλαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθή ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη κπνξεί λα αληέμεη θαη ζηνπο 20 βαζκνχο αιιά πξηλ αξρίζεη ε άλζηζε. ηαλ νη θαξπνί δέζνπλ ηφηε ε αλζεθηηθφηεηα ηνπ δέληξνπ ζην θξχν πέθηεη θαη θηάλεη ζηνπο 2 βαζκνχο. Αλήθεη ζην ίδην γέλνο κε ηελ αριαδηά γη απηφ θαη εκβνιηάδεηαη ζρεηηθά εχθνια κε απηή. θαληδφρνηξνη ιέγνληαη ηα κηθξά αγθαζσηά ζειαζηηθά ηεο νηθνγέλεηαο ησλ εξηλαθετδψλ, ηεο ηάμεο ησλ εληνκνθάγσλ. Οη ζθαληδφρνηξνη μερσξίδνπλ εχθνια απφ ηα αγθάζηα ηνπο, πνπ έρνπλ κήθνο πεξίπνπ 2 εθαηνζηά θαη ρξψκα απαιφ θίηξηλν κε ξαβδψζεηο. Πξφθεηηαη γηα ηξίρεο πνπ έρνπλ γίλεη ζθιεξέο κε θεξαηίλε. Σα αγθάζηα απηά δελ έρνπλ δειεηήξην. Ο ιαηκφο, ην πξφζσπν θαη ε θνηιηά ηνπ ζθαληδφρνηξνπ θαιχπηνληαη απφ καιαθέο ηξίρεο πνπ έρνπλ ρξψκα θηηξηλσπφ ή ιεπθσπφ. Σα πφδηα ηνπ έρνπλ δάρηπια πνπ θαηαιήγνπλ ζε λχρηα δπλαηά θαη γακςά. ινη νη ζθαληδφρνηξνη κπνξνχλ λα ηπιηρηνχλ ζε ζθηρηή κπάια, θαη λα θάλνπλ ηα αγθάζηα ηνπο λα πεηαρηνχλ πξνο ηα έμσ. Οη ερζξνί ηνπ είλαη θπξίσο πνπιηά θαη εηδηθφηεξα θνπθνπβάγηεο αιιά θαη νη λπθίηζεο, ζθχινη, θίδηα, αιεπνχδεο, ιχθνη θαη νη καγθνχζηεο., ινη νη ζθαληδφρνηξνη είλαη βαζηθά λπθηφβηνη, παξφηη δηάθνξα είδε κπνξεί λα βγαίλνπλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Γηα έλα κεγάιν δηάζηεκα ηεο εκέξαο ν ζθαληδφρνηξνο θνηκάηαη, είηε θάησ απφ θάπνην βξάρν ή ζάκλν ή ζε κηα ηξχπα ζην ρψκα. ινη νη άγξηνη ζθαληδφρνηξνη κπνξνχλ λα πέζνπλ ζε ρεηκέξηα λάξθε, αλ θαη δελ ην θάλνπλ φινη. - Μεγάιε δήηεζε θαη πςειή ηηκή ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο δηεζλψο. - Αθζνλα θαη θζελά εξγαηηθά ρέξηα. - Δπλντθή κεηαρείξηζε απφ πιεπξάο θπβεξλψλησλ. - Οηθνλνκηθή επξσζηία ηνπ επηρεηξεκαηία ν νπνίνο επηδηψθεη επηθεξδή ηνπνζέηεζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ θάηη απ φια απηά αιιάμεη ν επηρεηξεκαηίαο «ελ κηα λπθηί» εγθαηαιείπεη ηελ εθκεηάιιεπζε θαη αθήλεη ηα πξνβιήκαηα ζηελ ηνπηθή θνηλσλία (παξαδείγκαηα απνηεινχλ ηα ακηαληνξπρεία ΜΑΒΔ Κνδάλεο θαη ΚΤΠΡΟΤ). ε φ,ηη αθνξά ην ζέκα ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ θαλείο δελ δεζκεχεηαη γηα θάηη ηέηνην θαη νη επηινγέο ηεο θάζε επηρείξεζεο γίλνληαη κε βάζε ην θέξδνο. 3. ΤΕΖΣΖΖ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Σα ηειεπηαία ρξφληα γηλφκαζηε κάξηπξεο κηαο φιν θαη πην βίαηαο επέκβαζεο ηνπ αλζξψπνπ ζην πεξηβάιινλ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζην φλνκα ηεο αλάπηπμεο. Γελ λνκίδσ φηη ππάξρεη άλζξσπνο ζηε γε ν νπνίνο είλαη θαηά ηεο αλάπηπμεο. Σν εξψηεκα φκσο πνπ ηίζεηαη είλαη, ηη είδνπο αλάπηπμε επηζπκνχκε; Δθείλε πνπ ράξηλ κηαο βξαρπρξφληαο, ακθηζβεηνχκελεο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο επεκεξίαο, ζα ζπζηάζεη έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ πεξηβάιινληφο καο, ή εθείλε πνπ κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ θαη κε θάπνηνπο θαλφλεο νηθνινγηθήο εζηθήο ζα εμαζθαιίζεη ζηε Σα θπηά ηνπ ρσξηνχ καο Γθνξηζηά Pyrus amygdaliformis Πχξνο ακπγδαιφκνξθε, Γθνξηζηά Οηθνγέλεηα: Rosaceae Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν Δίδνο θπιιψκαηνο: Φπιινβφιν Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Μέηξηα εδάθε Μεγ. χςνο: 10 m Μεγ. πιάηνο: 8 m Σα δψα ηνπ ρσξηνχ καο θαληδφρνηξνο Παξφηη αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ εληνκνθάγσλ, ν ζθαληδφρνηξνο είλαη ζρεδφλ πακθάγνο. Σξψεη έληνκα, ζαιηγθάξηα, βαηξάρηα, απγά, θίδηα, θνπθάξηα, καληηάξηα, ρφξηα, ξίδεο, κνχξα, πεπφληα θαη θαξπνχδηα. ε πεξηνρέο φπνπ δνπλ άγξηνη ζθαληδφρνηξνη, ζπρλά ηνπο θαινδέρνληαη ζηνπο θήπνπο σο θπζηθά παξαζηηνθηφλα. Πνιινί άλζξσπνη αθήλνπλ έμσ θαγεηφ γηα λα ηνπο δειεάζνπλ. Παξφηη νη ζθαληδφρνηξνη παξνπζηάδνπλ δπζαλεμία ζηε ιαθηφδε, ηξψλε κε φξεμε ηπξί, γάια θαη γεληθφηεξα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, κε απνηέιεζκα λα αξξσζηαίλνπλ. Οη γαηνηξνθέο θαη ζθπινηξνθέο είλαη θαιχηεξεο απφ ηα γαιαθηνθνκηθά (γηα ηνλ ζθαληδφρνηξν), αιιά ζπρλά έρνπλ θαη νη δπν πνιχ πςειφ πνζνζηφ ιηπαξψλ θαη πνιχ ρακειφ πνζνζηφ πξσηετλψλ. Δίλαη θαιχηεξα λα αθήλνπκε ζηνλ ζθαληδφρνηξν κηα κηθξή ιηρνπδηά, ψζηε λα ηνπ κέλεη πνιιή φξεμε γηα ηα παξάζηηα ηνπ θήπνπ. ηελ αξρή ηνπ θαινθαηξηνχ, ην ζειπθφ γελλά 3-6 κηθξά (3-4 γελλνχλ ηα κηθξά είδε, θαη 5-6 ηα κεγαιχηεξα). Σα κηθξά έρνπλ κέγεζνο 6 εθαηνζηά, ην ρξψκα ηνπο είλαη ιεπθφ γθξηδσπφ θαη ηα αγθάζηα ηνπο είλαη θνληά θαη καιαθά. Θειάδνπλ έλα κήλα θαη σξηκάδνπλ ζε κεξηθέο εβδνκάδεο, αθνχ κάζνπλ λα αλαδεηνχλ ηελ ηξνθή ηνπο καδί κε ηε κεηέξα ηνπο. πσο ζπκβαίλεη ζε πνιιά δψα, δελ είλαη αζπλήζηζην έλαο αξζεληθφο ζθαληδφρνηξνο λα ζθνηψλεη ηα λενγέλλεηα αξζεληθά. Τπάξρεη θίλδπλνο ν αξζεληθφο λα ηξππεζεί απφ ηα αγθάζηα ηνπ ζειπθνχ θαηά ην δεπγάξσκα. Γη' απηφ ην πένο ηνπ ζθαληδφρνηξνπ είλαη θνληά ζην θέληξν ηεο ρεηξφηεξε πεξίπησζε ην ίδην βηνηηθφ επίπεδν ζηηο κειινληηθέο γεληέο; Απφ ηφηε πνπ ε δαζνπνλία άξρηζε λα αζθείηαη ζε επηζηεκνληθή βάζε, εθαξκφζζεθε θαη εθαξκφδεηαη κέρξη ζήκεξα κε επηηπρία κηα ζεκειηψδεο αξρή, απνθαινχκελε «αξρή ηεο αεηθνξίαο». Ζ αξρή απηή καο ιέεη φηη νη δαζηθνί πφξνη ζα πξέπεη λα δηαρεηξίδνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε ηα αγαζά θαη νη ππεξεζίεο πνπ καο παξέρνληαη ζήκεξα, λα είλαη δπλαηφ λα καο παξέρνληαη ζην δηελεθέο. ήκεξα κεηά πάξνδν πνιιψλ εηψλ δηαπηζηψλνπκε κε ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε, ηελ παξαπάλσ αξρή λα ηελ πηνζεηνχλ θαη άιινη θιάδνη θαη θπξίσο εθείλνη νη νπνίνη δηαρεηξίδνληαη αλαλεψζηκνπο θπζηθνχο πφξνπο. Ζ αξρή απηή επηβάιιεηαη φκσο λα γίλεηαη ζεβαζηή (κε θάπνηα ηξνπνπνίεζε) απφ φινπο εθείλνπο νη νπνίνη δηαρεηξίδνληαη θαη κε αλαλεψζηκνπο θπζηθνχο πφξνπο (άλζξαθα, πεηξέιαην θ.ι.π.), ηδηαίηεξα φηαλ ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γη απηφ. Οινη είκαζηε ππέξ ηεο αλάπηπμεο. Θα πξέπεη φκσο λα θαηαλνήζνπκε φηη ε αλάπηπμε απηή ζα πξέπεη λα ζπληειεζηεί ζε αεηθνξηθή βάζε θαη φρη θαηά ηξφπν πνπ «ην παξφλ λα ππνζεθεχεη ην κέιινλ». Μ άιια ιφγηα ν φξνο «αλάπηπμε» ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ φξν «αεηθφξνο αλάπηπμε». Ζ «αεηθφξνο αλάπηπμε» φκσο, πξνθεηκέλνπ λα πεξάζεη απφ ηε ζεσξία ζηελ πξάμε ρξεηάδεηαη εθηφο απφ ηνπο εηδηθνχο, δηνξαηηθνχο πνιηηηθνχο άιια πάλσ απ φια θαιά ελεκεξσκέλνπο θαη ελεξγνχο πνιίηεο. ην ρσξηφ καο ζηε δεθαεηία ηνπ 50 ζρεδφλ ζε φιν ην θάκπν καο είρε ζε θάζε ρσξάθη ζηηο άθξεο ηνπ θαη ρξεζίκεπε σο νξφζεκν θαζψο θαη γηα ίζθην θαηά ην ζεξηζκφ πνπ ηφηε γηλφηαλ κε ρεηξνλαθηηθή εξγαζία. ηνλ ίζθην ηεο μαπφζηαηλαλ ηα ηφηε κεηαθνξηθά κέζα (γατδνχξηα θαη άινγα). Μεγάιε ήηαλ παιηφηεξα ε ρξεζηκφηεηα θαη ζηε θηελνηξνθία πνπ αλζνχζε εθείλν ην δηάζηεκα ζην ρσξηφ καο εθηφο απφ ηνλ ίζθην ηεο πνπ πξφζθεξε ζηνπο βνζθνχο θαη ηνπο βνπθφινπο, ηα ψξηκα γθφξηζα πνπ έπεθηαλ απφ ην δέληξν έηζη γιπθά πνπ ήηαλ ηξαβνχζαλ θάζε ινγήο θπηνθάγα θαη πακθάγα δψα (αγειάδεο, πξφβαηα, γίδηα, γατδνχξηα, ζθχινπο, αιεπνχδεο θ.α. ).Μηα άιιε ρξεζηκφηεηα είλαη θαη ε πξνκήζεηα μπιείαο γηα ηδάθηα θαη μπιφζνκπεο. θνηιηάο ηνπ (ζπρλά θαίλεηαη ζαλ αθαιφο) θαη ην ζειπθφ κπνξεί λα ηπιίγεη πξνο ηα πάλσ ηελ νπξά ηνπ κέρξη πνπ ν θφιπνο ηνπ εμέρεη απφ ην ππφινηπν ζψκα ηνπ. Έηζη ην αξζεληθφ δελ ρξεηάδεηαη λα αλέβεη ηειείσο πάλσ ζην ζειπθφ φηαλ δεπγαξψλνπλ.οη ζθαληδφρνηξνη έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα δσήο ζρεηηθά κε ην κέγεζφο ηνπο (έλα πνληίθη δεη 2 έηε θαη έλαο κεγάινο αξνπξαίνο 3-5 έηε). Σα κεγαιφζσκα είδε ζθαληδφρνηξνπ δνπλ 4-7 ρξφληα ειεχζεξα (κεξηθά έρνπλ αλαθεξζεί φηη δνπλ έσο θαη 16 ρξφληα). Σα κηθξφζσκα είδε δνπλ ειεχζεξα 2-4 ρξφληα θαη 4-7 ρξφληα ζε αηρκαισζία. Οη ζθαληδφρνηξνη ιεηηνπξγνχλ σο ηζρπξφ παξαζηηνθηφλν, θαζψο έλαο κφλν ζθαληδφρνηξνο κπνξεί λα θξαηήζεη έλα κέζνπ κεγέζνπο θήπν θαζαξφ απφ παξάζηηα, ηξψγνληαο κέρξη θαη 200 γξακκάξηα εληφκσλ θάζε βξάδπ. Έλα ζρεηηθφ πξφβιεκα είλαη ε ρξήζε ρεκηθψλ παξαζηηνθηφλσλ. πσο ζπκβαίλεη κε ηα πεξηζζφηεξα κηθξά ζειαζηηθά πνπ δνπλ θνληά ζε αλζξψπνπο, ηα απηνθίλεηα απνηεινχλ ζνβαξή απεηιή γηα ηνπο ζθαληδφρνηξνπο. Πνιιέο θνξέο ηνπο παηνχλ ελψ εθείλνη πξνζπαζνχλ λα δηαζρίζνπλ ην δξφκν.άιιε ζπλεζηζκέλε πεγή ζαλάζηκνπ θηλδχλνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ άλζξσπν είλαη ηα εληνκνθηφλα. Οη ζθαληδφρνηξνη πνπ ηξψλε έληνκα γεκάηα εληνκνθηφλν παξνπζηάδνπλ πεπηηθά πξνβιήκαηα θαη ηειηθά πεζαίλνπλ.οη ζθαληδφρνηξνη απνηεινχλ πεγή ηξνθήο ζε πνιιέο θνπιηνχξεο. Μηα ζπλεζηζκέλε ζπληαγή πνπ ζπλήζσο απνδίδεηαη ζηνπο Ρνκά (ηζηγγάλνπο) είλαη ν ζθαληδφρνηξνο ςεηφο ζε πειφ.καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα νη ζθαληδφρνηξνη ζεσξνχληαλ πεγή ηξνθήο. Τπάξρνπλ πνιιέο ζπληαγέο γηα θξέαο ζθαληδφρνηξνπ απφ ηελ επνρή εθείλε.

5 ΔΦΖΜΔΡΗ Ζ ΓΧΝΗΑ ΣΟΤ ΑΡΚΑ παξάμελα Ζ ζνθνιάηα πεξηέρεη ηελ ίδηα νπζία -θεληιεζηιακίλεπνπ παξάγεη ν εγθέθαινο ηνπ αλζξψπνπ πνπ είλαη εξσηεπκέλνο! Ζ θαξδηά ηεο γαξίδαο βξίζθεηαη ζην θεθάιη ηεο! Ζ θακεινπάξδαιε θαζαξίδεη ηα αθηηά ηεο κε ηελ γιψζζα ηεο! Γηα λα θαηαθέξεη λα πεξπαηάεη κε ηνλ πεξίθεκν ζέμη ηξφπν ηεο, ε Μέξηιηλ Μνλξφε είρε πξηνλίζεη έλα θνκκάηη απφ ην ηαθνχλη ηνπ ελφο παπνπηζηνχ ηεο! Ζ κλήκε ηνπ ρξπζφςαξνπ δηαξθεί πεξίπνπ 3 δεπηεξφιεπηα. Ζ Παξαζθεπή θαη 13 ζεσξείηαη άηπρε κέξα, γηαηί ηελ Παξαζθεπή 13 Οθησβξίνπ ηνπ 1307 ν Πάπαο, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ βαζηιηά ηεο Γαιιίαο, εμέδσζε κπζηηθή δηαηαγή ζαλάησζεο ησλ Νατηψλ Ηππνηψλ. Ζ πξσηεχνπζα ηεο Βνιηβίαο, Λα Παο, ε νπνία βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν κέηξσλ, είλαη ζρεδφλ άθιεθηε. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ αέξα ζε νμπγφλν είλαη ηφζν κηθξή, πνπ κφιηο θαη κεηά βίαο κπνξεί λα ζπληεξήζεη ηε θσηηά. ηηο πεξηζζφηεξεο δηαθεκίζεηο πνπ έρνπλ εκθαληζηεί ξνιφγηα ρεηξφο, ε ψξα δείρλεη 10:10. Σν ζέιηλν έρεη "αξλεηηθέο ζεξκίδεο". Καηαλαιψλεηο πεξηζζφηεξεο ζεξκίδεο γηα λα ην θαο απφ απηέο πνπ ζνπ πξνζθέξεη φηαλ ην ηξσο. SUDOKU ΔΤΚΟΛΟ SUDOKU ΜΔΣΡΗΟ ΓΝΧΡΗΕΔΗ ΟΣΗ ζην ζψκα ζνπ έρεηο 206 θφθαια φπνπ ην πην κηθξφ είλαη έλα πνπ βξίζθεηαη ζην απηί ζνπ θαη ην πην κεγάιν είλαη απηφ ηνπ κεξνχ ζνπ; θνθθηλίδνπκε φηαλ ληξεπφκαζηε ή φηαλ είκαζηε ελζνπζηαζκέλνη, επεηδή θνπζθψλνπλ ηα αηκνθφξα αγγεία θάησ απφ ην δέξκα ζην πξφζσπν καο θαη γεκίδνπλ κε πεξηζζφηεξν αίκα; Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο ζην πξφζσπν θαη ηνλ ιαηκφ! φηαλ θηαξλίδεζαη, ν αέξαο βγαίλεη απφ ηελ κχηε ζνπ κε πεξηζζφηεξα απφ 160 ρηιηφκεηξα αλά ψξα ΟΓΖΓΗΔ Πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ θαη ηα 81 ηεηξαγσλάθηα κε κνλνςήθηνπο αξηζκνχο, έηζη ψζηε ζε θάζε νξηδφληηα ζεηξά θαη θάζεηε ζηήιε λα εκθαλίδνληαη φινη νη αξηζκνί απφ 1 έσο ην 9. Δπίζεο, θαζέλα απφ ηα 9 κηθξά ηεηξαγσλάθηα 3x3 ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηα ςεθία απφ ην 1 έσο 9 απφ κηα θαη κφλν θνξά ην θαζέλα, αιιά κε νπνηαδήπνηε ζεηξά. ΛΟΓΗΑ ΟΦΑ ΟΦΧΝ ΑΝΘΡΧΠΧΝ άρζνο αξνχξεο ( Βάξνο ηεο γεο ) Ηιηάο γλψζη ζαπηφλ Υίισλ Γεξάζθσ αεί πνιιά δηδαζθφκελνο Πινχηαξρνο ελ νίδα φηη νπδέλ oίδα σθξάηεο Πάηαμνλ κελ, άθνπζνλ δε Θεκηζηνθιήο ΜΟΤΗΚΖ ε πξφηαζε καο Παντελής Θαλασσινός Από άλλα περιβόλια Έλα δηπιφ άικπνπκ κε ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζπκκεηνρέο ηνπ Παληειή Θαιαζζηλνχ ζε δίζθνπο άιισλ θαιιηηερλψλ ή live ερνγξαθήζεηο, ηα ηξαγνχδηα πνπ φπσο ν ίδηνο ιέεη, ηξαγνχδεζε ζε "άιια πεξηβφιηα". Έλα άικπνπκ πνπ δελ πξέπεη λα ιείπεη απφ θακία δηζθνζήθε.. ΣΑΗΝΗΔ ε πξφηαζε καο ΣΖΝ ΚΟΗΛΑΓΑ ΣΟΤ ΖΛΑ S.E. In the Valley of Elah Κατηγορία : ΠΟΛΕΜΙΚΑ Διάρκεια : 110 λεπτά Έρνληαο ζηα ρέξηα ηνπ ην ζθαξ Καιχηεξεο Σαηλίαο θαη ην ζθαξ Πξσηφηππνπ ελαξίνπ γηα ην Crash, ν Πνι Υάγθηο επηζηξέθεη σο ζθελνζέηεο, παξαγσγφο θαη ζελαξηνγξάθνο κηαο αθφκε ζπγθινληζηηθήο ηζηνξίαο κε κεξηθνχο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο εζνπνηνχο ηεο επνρήο καο, ηνλ Σφκη Λη Σδφνπλο, ηελ αξιίδ Θεξφλ, ηνλ Σδέηκο Φξάλθν θαη ηε νχδαλ αξάληνλ. Ο Υαλθ είλαη έλαο πεξήθαλνο βεηεξάλνο ηνπ ηξαηνχ πνπ πηζηεχεη ζηελ ππεξεζία πξνο ηελ παηξίδα θαη δελ έρεη κεηαληψζεη πνπ ν γηνο ηνπ έρεη αθνινπζήζεη ηα βήκαηά ηνπ. Μηα κέξα φκσο ιακβάλεη ην ηειέθσλν πνπ ηξέκεη θάζε παηέξαο ζηξαηηψηε: ην ηειεθψλεκα πνπ ηνλ ελεκεξψλεη πσο ν γηνο ηνπ αγλνείηαη. Ο Υαλθ απνθαζίδεη λα ηαμηδέςεη ζην Φνξη Ραλη θαη λα αλαθαιχςεη ηη ζπλέβε. πλεξγάδεηαη κε ηελ απξφζπκε αζηπλφκν Έκηιη άληεξο θαη καδί ζα έξζνπλ αληηκέησπνη κε ηε βαξβαξφηεηα θαη ηα ζθνηεηλά κπζηηθά ηνπ ζχγρξνλνπ ηξαηνχ. ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΣΑΤΡΟΛΔΞΟ 1. ηαρηνδνρείν..-σκήκα ηνπ ζθέινπο..-κξάηνο ηεο Γ.Αθξηθήο. 2. Απηφο πνπ παξνπζηάδεη ηλψδε ηζηφ θαη θχζηεηο..-ηζνπαιία ζην ζθάθη..- Αιινδαπή..Διέλε. 3. Αλνηρηφο πξνιηκέλαο..-βαζαλίδσ, ηαιαηπσξψ..-κάζηζκα,έξεηζκα. 4. Αζήθσηε,πνιχ βαξηά..-καη..ιατθή αλαθέξεηαη..-βξαβείν ηαηλίαο. 5. Εψα ρσξηθνχ..-κφζηνο ελέξγεηαο ε ζηάζεο..-σάζε γηα κεραληθή επαλάιεςε ιέμεσλ. 6. Σν πξφζζην κέξνο ηνπ ζψξαθα..-πνιχ βαζηά λεξά..-πξνζθαιεί..-υηχπνο ξνινγηνχ. 7. Αξραίσλ..αέξαο..-Δπξσπατθφ Ννκηζκαηηθφ χζηεκα..-πινίν εθηνο ιηκαληνχ..- Τπφζρεζε θη απηφο. 8. Αηκνθίλεην..-Έιιεηςε ινγηθήο..-αξρή..εγψ. 9. Μνρζεξία, κηζνο..-πγρψλεπζε ζε έλα, ζπλαξκνγή..-σξνπάξην κε δηθε ηνπ κεισδία. 10. Έιιεηςε ιαιηάο..-αλαθεξφκελνο ζηελ θξίζε..-μαζεκαηηθφο θαη εθεπξέηεο. 11. Βιέκκα,καηηα..-Αζθαιίδεη απηνθηλεηηζηέο..-γίθπθιν φρεκα Δίδνο ζηξαβηζκνχ..-αξραία πφιε ηεο Λαθσλίαο..-Αλζξσπνο ΚΑΘΔΣΑ 1. Ο αξηζκφο ησλ εθηππνχκελσλ αληηηχπσλ..-...κξίζηη,ζπγγξαθέαο. 2. Αλαξξίρεζε..-Σν θχξην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά. 3. Σν αλζξαθηθφ λάηξην..-πγθξνχνκαη. 4. Κφξε ηνπ Χθεαλνχ..-Αθέςεκα. 5. Κξαηηθή ππεξεζία..-σνπνζεηνχκαη. 6. Πξσηεΐλνγελεο νπζία..-βαξβάην άινγν. 7. Σξνθή γηα ηα ππνδχγηα..-πκβνχιην Λατθήο Δπηκφξθσζεο..-Γηθά ζνπ(αξρ.). 8. Δίδνο ρνληξνχ πθάζκαηνο..-καλαδφο ηξαγνπδηζηήο. 9. Εχγηδε παιηά..-ο ρσξίο παηέξα. 10. Ηζπαλίδα..θπξηα..-Πξφζθνξν γηα θαιιηέξγεηα. 11. Αζίγαζην..-Γειαδή(αξρ.) 12. Ηδηνηξνπία,δπζηξνπία..-Ίδξ. Σερλνι. Δξεπλψλ. 13. Βξέθνο..-Γεληθφο, Καζνιηθφο. 14. Βπδαληηλή λφηα..-ηξίβε...γαιιηθά..-γξφκνο. 15. Κνηλσλία ησλ Δζλψλ..-Ζ απεξηζθεςία. 16. Ακεξηθαληθν λφκηζκα..-αθσλε..θαιή. 17. Γάιισλ...επραξηζηψ..-Πινίν ηεο εξήκνπ 18. Σππνγξαθηθφο νξνο..-ρηδνζπαζηηθή έλσζε. 19. Ηλζη. Δλαιίσλ Αξραηνι/θψλ Δξεπλψλ..-Ζ ρσξίο ζέια. 20. Αδηάβξνρν ζαθάθη..-αλαπαξαγσγηθφο αδέλαο. Αλέθδνην ηνπ ηξηκήλνπ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΑΡΑ H δαζθάια βάδεη εξγαζία ηα παηδηά γηα ην ζπίηη, λα θηηάμνπλ έλα θείκελν κε ην ζπκπεξαζκαηηθφ ζχλδεζκν άξα. Σελ επνκέλε ηα παηδηά παξνπζηάδνπλ ηελ εξγαζία. Ζ κηθξή Μαξία έγξαςε: Δρζέο είρα έλα επξψ καδί κνπ θαη αγφξαζα κηα ζνθνιάηα πνπ θφζηηδε 50 ιεπηά άξα κνπ έδσζε ξέζηα άιια 50 ιεπηά. Μπξάβν Μαξία, θψλαμε ε δαζθάια. Ο θψηζηνο έγξαςε. Υζεο ηνπ βξάδ πξηλ πάνπ γηα χπλνπ, πλνχζα πνπιχ, ε κάλα κ είρε ηξαραλά μηλφ. Με βάδεη κηα κ ζνχξα, ληξψνπ, ληιενπ, κε βάδεη αθφκα κία, δηξίηε κε θνηηάεη θη κε ιέεη To Δγρεηξίδην Βιαθείαο ηνπ Γηνλχζε Υαξηηφπνπινπ είλαη έλα εγρεηξίδην απηνγλσζίαο, κηα ζπκππθλσκέλε θηινζνθία δσήο κε επίθεληξν ηε λφεζε θαη ηελ θαηαλφεζε, ηελ επθπΐα θαη ηελ αλνεζία, ηε βιαθεία θαη ηνλ βιάθα. Σα ζρεηηθά θαηλφκελα εμεηάδνληαη ηφζν απφ ηελ ηζηνξηθή θαη αλζξσπνινγηθή θιηληθά ζπκπηψκαηα ηεο ζχγρξνλεο δσήο. Άξα ζα ζθάτο. - Ση έθαγηο ζήκεξα, ΒΗΒΛΗΟ ε πξφηαζε καο ΔΓΧΔΙΡΙΓΙΟ ΒΛΑΚΔΙΑΣ πγγξαθέαο Γηνλχζεο Υαξηηφπνπινο Καηεγνξία Διιεληθή Λνγνηερλία ειίδεο 120 Σηκή 14,00 ηνπο πιεπξά φζν θαη σο Ο ίδηνο ν ζπγγξαθέαο ζεκεηψλεη κε λφεκα ζην νπηζζφθπιιν ηνπ βηβιίνπ: «Δπεηδή φινη ππνηηκάκε ηνλ αξηζκφ ησλ ειηζίσλ αλάκεζά καο θαη θάζε ηφζν καο αηθληδηάδνπλ πξφζσπα ''ππεξάλσ ππνςίαο'' κάιινλ πξέπεη λα μαλαζπζηεζνχκε...» Ο Γηνλχζεο Υαξηηφπνπινο έρεη θαηαλείκεη ηνπο πξσηφηππνπο αθνξηζκνχο ηνπ ΑΓΟΡΑΣΔ & ΥΑΡΗΣΔ ΒΗΒΛΗΑ ΔΗΝΑΗ ΣΑ ΚΑΛΤΣΔΡΑ ΓΧΡΑ ζε 88 ελφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηζάξηζκεο πεξηπηψζεηο/δηαπηζηψζε ηο/ εξκελείεο ηεο αλζξψπηλεο βιαθείαο. Σν βηβιίν κπνξεί λα δηαβαζηεί απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο αιιά θαη δίρσο πξνθαλή ζεηξά φπσο αθξηβψο κηα ζπιινγή πνηεκάησλ ή απνθζεγκάησλ. # ΔΛΗΓΑ 5 ΔΙΑΚΕΔΑΗ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΤΝΣΑΓΔ παλαθνθεθηέδεο Τιηθά 1 θηιφ ζπαλάθη 6 θξέζθα θξεκκπδάθηα ςηινθνκκέλα 6 απγά 1 θνχπα γάια 3 θνχπεο αιεχξη δπφζκνο κατληαλφο ειαηφιαδν γηα ην ηεγάληζκα αιάηη πηπέξη θχκηλν ζφδα. Δθηέιεζε Καζαξίδνπκε θαη πιέλνπκε ην ζπαλάθη. Υξεζηκνπνηνχκε ηα θχιια θαη ην ηξπθεξφ κέξνο απφ ην θνηζάλη. Σν ςηινθφβνπκε θαη ην ηξίβνπκε κε αιάηη. Σν ζηίβνπκε θαιά λα θχγνπλ ηα λεξά ηνπ. Αλαθαηεχνπκε φια καδί ηα πιηθά, ηεο ζπληαγήο, ζε έλα κπνι. Σα αθήλνπκε λα δπκσζνχλ ζρεδφλ κηα ψξα θαη ζηε ζπλέρεηα αθνχ βάινπκε ειαηφιαδν ζην ηεγάλη θαη θάςεη κε έλα κεγάιν θνπηάιη ξίρλνπκε ην κίγκα ζην κέγεζνο πνπ ζέινπκε ηνπο ζπαλαθνθεθηέδεο θαη ηεγαλίδνπκε έσο λα ξνδίζνπλ θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Σξψγνληαη δεζηέο αιιά θαη θξχεο. Μπνκπφηα Τιηθά 2 θνχπεο αιεχξη θαιακπνθίζην 1 θνχπα αιεχξη άζπξν 1 θνχπα ηπξί 1 θνχπα γάια 1 θνχπα γηανχξηη 1 θνχπα θαιακπνθέιαην 5 απγά 1 θαθειάθη κπέηθηλ πάνπληεξ ιίγν αιάηη Δθηέιεζε Αλαθαηεχνπκε φια καδί ηα ζηεξεά πιηθά, ηεο ζπληαγήο, ζην κπνι ηνπ κίμεξ. Πξνζζέηνπκε ηα πγξά πιηθά θαη ηα ρηππάκε φια καδί 1. Αδεηάδνπκε θαη ζηξψλνπκε ην κίγκα ζε έλα πνιχ θαιά βνπηπξσκέλν ηαςί. Φήλνπκε ηε κπνκπφηα, ζε θνχξλν ζηνπο 200 βαζκνχο Κειζίνπ, γηα 60 ή ψζπνπ λα ξνδίζεη θαιά ε επηθάλεηα. Σξψγεηαη πνιχ σξαία δεζηή ή ριηαξή, είλαη φκσο θαηαπιεθηηθή κεηά απφ δχν ηξεηο κέξεο. Σηο ζπληαγέο έδσζε ε Καζζηαλή Μπαξάθνπ ΠΑΝΖΓΤΡΗ ΣΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟ 7,8 & 9 ΔΠΣΔΜΒΡΖ 2008 ΔΤΥΟΜΑΣΔ Δ ΟΛΟΤ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

6 6 ΔΛΗΓΑ # ΔΦΖΜΔΡΗ ΣΑΓΟΝΕ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΟΡΙΑ ΤΓΕΙΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Αλ ν θφζκνο ήηαλ έλα λεζί πνπ ρσξνχζε 100 άηνκα. Θα ήηαλ : 57 Αζηάηεο 21 Δπξσπαίνη 14 Ακεξηθαλνί (Βφξεηα&Νφηηα) 8 Αθξηθαλνί 52 γπλαίθεο θαη 48 άλδξεο 30 ιεπθνί ( Καπθάζηνη ) θαη 70 κε ιεπθνί 30 ρξηζηηαλνί θαη 70 κε ρξηζηηαλνί 89 εηεξφθπινη θαη 11 νκνθπιφθηινη 70 αλαιθάβεηνη 50 ζα ππέθεξαλ απφ ππνζηηηζκφ 80 ζα δνχζαλ ζε ππνβαζκηζκέλεο θαηνηθίεο 6 κε φιν ην πινχην ηνπ λεζηνχ θαη ζα ηνλ θαηείραλ Ακεξηθαλνί 1 κε πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ 1 κε ππνινγηζηή απηφ θαη κφλν ην ππνζεηηθφ παξάδεηγκα αξθεί γηα λα θαηαδεηρηεί ε αληζφηεηα ζηε θαηαλνκή ησλ θπζηθψλ πφξσλ (ηξνθή), ζηε πνηφηεηα δσήο θαη ζηηο δπλαηφηεηεο γηα κφξθσζε πνπ ππάξρνπλ ζην πιαλήηε ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΔΝ ΣΟ ΚΛΖΡΟΝΟΜΖΑΜΔ ΑΠΟ ΣΟΤ ΓΟΝΔΗ ΜΑ ΣΟ ΓΑΝΔΗΣΖΚΑΜΔ ΑΠΟ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΜΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΛΙΓΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΦΙ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΙΓΟΥΣ Δο Σίξαλα Ήηαλ ηέιε Μαΐνπ φηαλ έλα ραξκφζπλν θνηλσληθφ γεγνλφο καο έθαλε λα αλεθνξίζνπκε.. εο Σίξαλα. Ο γάκνο ζπγγελνχο καο κάο έδσζε ηελ αθνξκή λα ηαμηδέςνπκε ζηε γεηηνληθή καο ρψξα. Οη αξρηθνί καο ελδνηαζκνί γξήγνξα μεπεξάζηεθαλ κεηά ηηο αιιεπάιιειεο δηαβεβαηψζεηο ηνπ πξαθηνξείνπ γηα αζθαιή καο κεηάβαζε. Παξαζθεπή 23 Μαΐνπ. Αλαρψξεζε 11 ην βξάδπ. Σν ιεσθνξείν έξρεηαη απφ Αζήλα γεκάην επηβάηεο. Δπηπρψο είρακε θάλεη θξάηεζε γηα ηηο πξψηεο ζέζεηο. Μεηά ηνπο ελαγθαιηζκνχο θαη ηα θηιηά ησλ δηθψλ καο, μεθηλάκε. Γελ ζαο θξχβσ πσο έλα αγθαζάθη ππάξρεη ζηελ θαξδηά κνπ. Νχρηα, άγλσζην ην δξνκνιφγην, μέλνη νη ζπληαμηδηψηεο, ηα βιέκκαηα θαξθσκέλα πάλσ καο. Πξψηε ζηάζε ιίγν πην έμσ απφ ηελ Διαζζφλα. πλερίδνπκε ην ηαμίδη καο αλειιηπψο κέρξη ηελ Κξπζηαινπεγή. ην ξαδηφθσλν ηξαγνχδηα ειιεληθά καο ζπληξνθεχνπλ θαη κνπ δίλνπλ κηα αίζζεζε αζθάιεηαο. Γεμηά θη αξηζηεξά ρηιηάδεο ππγνιακπίδεο ιακππξίδνπλ. Δίλαη ηα θψηα απφ ηα κέξε πνπ πεξλάκε. Πεξίπνπ 3 ην πξσί. Φηάλνπκε ζηα ζχλνξα. Δξεκηά θαη αξθεηφ ςχρνο. Μεηά ην ζρεηηθφ έιεγρν ζην ειιεληθφ θαη αιβαληθφ θπιάθην κπαίλνπκε.. ζην απφιπην ζθνηάδη. Πνπζελά έλα θσο. Αηζζάλνκαη φηη βξίζθνκαη ζ άιινλ πιαλήηε, ζε κηα ρψξα ηξηηνθνζκηθή. Με ηε Μαίξε κηιάκε κε ηα κάηηα. Γελ ηνικάκε λα εθθξάζνπκε απηφ πνπ βιέπακε. Δπηπρψο καο ζπληξνθεχεη ην θεγγαξάθη πξνζπαζψληαο λα δηαιχζεη ην καχξν πέπιν. Μεηά απφ είθνζη ιεπηά πεξίπνπ πνπ κνπ θάλεθαλ αηψλεο δηαθξίλσ ζην βάζνο θψηα. Δίλαη ε Κνξπηζά, ν επφκελνο ζηαζκφο καο. Αξθεηνί ζπλεπηβάηεο καο θαηεβαίλνπλ εδψ. πλερίδνπκε ην ηαμίδη καο κεο ζην ζθνηάδη. Σν θεγγαξάθη ράζεθε. Έλα ιακπεξφ αζηέξη καο αθνινπζεί απφ αξηζηεξά. Ζ θνχξαζε καο ληθάεη θαη άλεπ φξσλ παξαδηλφκαζηε ζηελ αγθαιηά ηνπ Μνξθέα. Μφλν ην ηαξαθνχλεκα ηνπ ιεσθνξείνπ καο μππλά γηα ιίγν, ζηελ επηζηξνθή ζα θαηαιάβαηλα ην γηαηί.. ΜΗΚΡΔ ΑΛΛΑ ΓΤΝΑΜΗΚΔ ΟΜΑΓΔ ΓΖΜΗΟΤΡΓΟΤΝ ΔΝΑ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΟ ΚΗΝΖΜΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΤΠΔΡΚΑΣΑΝΑΛΧΖ Μεγάλορ απιθμόρ εικοζάσπονων και ηπιανηάσπονων ανθπώπων απνούνηαι να δοςλεύοςν με εξανηληηικό ωπάπιο πποκειμένος να ανέλθοςν ζηην ιεπαπσία, ενώ πποηιμούν έναν μέηπιο μιζθό για 30 ώπερ επγαζίαρ ηην εβδομάδα Ζ αλεμέιεγθηε βνπιηκία γηα πεξηζζφηεξα αγαζά πνπ νδεγεί ζηελ ππεξθαηαλάισζε θάλεη ηνπο ζχγρξνλνπο αλζξψπνπο λα δνπιεχνπλ πεξηζζφηεξν, γηα λα θεξδίδνπλ πεξηζζφηεξα θαη λα θαηαλαιψλνπλ αθφκε πην πνιιά αγαζά θαη ππεξεζίεο απφ απηά πνπ ήδε έρνπλ. Σα πνιηηηθά ζπζηήκαηα ζηνλ δπηηθφ θφζκν βαζίδνληαη ζε απηή ηελ αλάγθε ε νπνία ηνπο βνιεχεη, γηαηί φζν ν θφζκνο θάλεη ηα πάληα γηα λα κπνξεί κηα κέξα λα αγνξάζεη πεξηζζφηεξα, δελ έρεη ρξφλν λα δηακαξηπξεζεί γηα ηηο ππάξρνπζεο νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο, ελψ ηα γξαλάδηα ηεο νηθνλνκίαο ζπλερίδνπλ απηφεηα λα δνπιεχνπλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ νηθνλνκηθά ηζρπξψλ. Απέλαληη ζε απηφ ην ζθεληθφ, θάπνηνη αληηζηέθνληαη απνθαζηζκέλνη λα κεηψζνπλ αλάγθεο θαη απαηηήζεηο, εμαζθαιίδνληαο κηα θαιχηεξε, πην άλεηε θαη θπζηνινγηθή δσή. Δίλαη νη νπαδνί ηεο χθεζεο (downshifters ή downsizers, απνθαινχληαη) -φπσο δηαβάδνπκε ζε αθηέξσκα ζην Κνπξηέ Ηληεξλαζηνλάι- ηνπο νπνίνπο ζπλαληάο ζε κεγάιεο ή κηθξέο πφιεηο αιιά θαη ζηελ επαξρία. Αζθνχλ δηαθνξεηηθά επαγγέικαηα, δελ αλήθνπλ ζε θάπνηα ειηθηαθή θαηεγνξία, αιιά νη πεξηζζφηεξνη αλήθνπλ ζηελ αλψηεξε ή Ξχπλεζα φηαλ πιεζηάδακε ζην Δικπαζάλ. Ζ Μαίξε δίπια κνπ θνηκάηαη αθφκε. Απφ καθξηά δηαθξίλσ θάπνηεο πνιπθαηνηθίεο. Μήπσο είλαη ηα Σίξαλα αλαξσηηέκαη. Μαο είραλ πεη φηη γχξσ ζηηο 6 κε 7 ην πξσί ζα θηάλακε.; Σν ιεσθνξείν ζηξίβεη θαη κπαίλεη ζηελ πφιε. Ο δξφκνο εθαηέξσζελ γεκάηνο καγαδηά θαη πνιινί κηθξνπσιεηέο είραλ ζηήζεη πάγθνπο κε ηελ πξακάηεηα ηνπο. Μνπ ζχκηζε ηε δηθή καο ιατθή, αιιά πνιχ πην θησρή. Σα θηίξηα βξψκηθα, πιεγηαζκέλα απφ ην ρξφλν. ην βάζνο πνιπψξνθεο πνιπθαηνηθίεο κε έληνλα ρξψκαηα. Μηα απνγνήηεπζε κε θπξηεχεη Οη πεξηζζφηεξνη επηβάηεο θαηεβαίλνπλ εδψ. Δκείο θαη άιινη ηξεηο ζπλερίδνπκε γηα Σίξαλα. Μηα πηλαθίδα πην θάησ γξάθεη: 180 ρικ Χρ! Πνηνο αληέρεη.. Αθνζηψλνκαη ζηε δηαδξνκή. Γηαζρίδακε κηα θαηαπξάζηλε θνηιάδα. Οη ινθίζθνη γχξσ καο θαηάθπηνη. Αξηζηεξά θπιά έλα πνηάκη κε άθζνλα λεξά. Άζεια κνπ ζπγθξίλσ κε ηνλ Πελεηφ.. Γηάζπαξηα ρσξηά, νηθηζκνί θη αγξνηθίεο ελαιιάζζνληαη κπξνζηά καο. Παληνχ αλνηθνδφκεζε. ην δξφκν θάξα, απηνθίλεηα αιιά θπξίσο Μεξζεληέο. Πεξίεξγεο ζεκσληέο ζε ζρήκα θσληθφ πςψλνληαη ζε πνιιά ρσξάθηα. Αιιά θαη θάπνηα θηίζκαηα καο θηλνχλ ηελ πεξηέξγεηα. Υακειά, εκηθπθιηθά, ηζηκεληέληα κε κηα κηθξή είζνδν, έξπνληαο θαλείο κπαίλεη ππάξρνπλ παληνχ. ηελ επηζηξνθή ζα δνχκε θη άιια ζην βνπλφ θη φζν πιεζηάδνπκε ζηα ειιεληθά ζχλνξα πνιιαπιαζηάδνληαη. Ήηαλ ε άκπλα ηνπ παιηνχ θαζεζηψηνο απέλαληη ζηνλ ερζξφ. ηνλ ειιεληθφ. Πηλαθίδεο καο ελεκεξψλνπλ πσο θηάλνπκε ζην κεγαιχηεξν ιηκάλη ηεο ρψξαο, ην Γπξξάρην (Porto Durrec). Αδηάςεπζηνο κάξηπξαο ε αζεκέληα ζάιαζζα πνπ αζηξάθηεη θάησ απφ ηνλ αλνημηάηηθν ήιην. Γπξξάρην, ε αξραία επίδακλνο: ε απνηθία ησλ Κεξθπξαίσλ. ήκεξα θάπνηα εξείπηα καξηπξνχλ ηελ καθξνρξφληα ηζηνξία ηνπ. Σν πεξηβάιινλ αζηηθφ θαη θνζκνπνιίηηθν. Σεξάζηηα νηθνδνκηθά ζπγθξνηήκαηα κε φια ηα ρξψκαηα ηεο παιέηαο αλαπηχζζνληαη θαηά κήθνο ηεο αθηήο. Πιεζηάδνπκε ζηνλ πξννξηζκφ καο. Ζ θίλεζε ζηνπο δξφκνπο αξθεηή. Δξγνηάμηα δνπιεχνπλ ππξεησδψο γηα ηε δηαπιάηπλζε θαη αζθαιηφζηξσζε ησλ δξφκσλ. Ζ φςε κηαο κεγαινχπνιεο πξνβάιιεη κπξνζηά καο. Οη αληηζέζεηο εκθαλείο. Παιηέο πνιπθαηνηθίεο, αιιά θαη ζχγρξνλα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα. Γνξπθνξηθέο θαη θιηκαηηζηηθά Καηαλαιψζηε ιηγφηεξα, δήζηε θαιχηεξα κεζαία ηάμε. Μηινχλ γηα ειεπζεξία, γηα ηελ αλαθάιπςε ησλ απιψλ εδνλψλ, ηνπ επ δελ, ηεο αξκνλίαο. Ξέξνπλ πσο «ην ιίγν κπνξεί λα είλαη πνιχ».με ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ ηξνθίκσλ, ηηο επηπηψζεηο ζηνπο νηθνγελεηαθνχο πξνυπνινγηζκνχο απφ ηελ ηξειή θνχξζα ησλ θαπζίκσλ θαη ηνλ ηξφκν θαηάξξεπζεο ηεο αγνξάο ησλ αθηλήησλ, πνηνο δελ ζα ήζειε λα βξεη ηξφπνπο ψζηε λα δεη θαιχηεξα κε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξα ρξήκαηα; ην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν «Affluenza» (φξνο πνπ πξνζδηνξίδεη «ην ζχλδξνκν ηεο αθζνλίαο»), ν Κιάηβ Υάκηιηνλ, δηεπζπληήο ηνπ Απζηξαιηαλνχ Ηλζηηηνχηνπ, κηαο νκάδαο ζθέςεο, κάιινλ αξηζηεξνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, πεξηγξάθεη σο εμήο ηνπο νπαδνχο ηεο χθεζεο: «Άηνκα πνπ πξνρσξνχλ ζε κηα εθνχζηα θαη καθξνπξφζεζκε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπο, απνδερφκελα κηα αηζζεηή κείσζε ησλ εζφδσλ ηνπο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θαηαλαισηηθψλ ηνπο ζπλεζεηψλ. Απειεπζεξσκέλνη απφ ηνλ δπγφ ηεο θαπηηαιηζηηθήο ξνπηίλαο, δνπιεχνπλ ιηγφηεξν θαη μνδεχνπλ ιηγφηεξν». Σν βηβιίν «Affluenza» είλαη κηα αλαηνκή ηεο δηαζηξνθήο ησλ ππεξθαηαλαισηηθψλ αμηψλ. Οη νπαδνί απηήο ηεο εζεινχζηαο απινχζηεπζεο, δηαβεβαηψλεη ν ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ, ζρεκαηίδνπλ κηα ηζρπξή, αιιά παξαγλσξηζκέλε, θνηλσληθή δχλακε εθηεζεηκέλε ζηελ θνπιηνχξα ηεο αθαηάζρεηεο θαηαλάισζεο. χκθσλα κε κηα κειέηε ηνπ 2002, φπσο αλαθέξεηαη ζην βηβιίν, 23% ησλ Απζηξαιψλ ελειίθσλ κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν έρεη πεξηνξίζεη ζπλεηδεηά ηηο θαηαλαισηηθέο ηνπ ζπλήζεηεο, θαη αλακέλεηαη ην πνζνζηφ λα απμεζεί. πσο θαίλεηαη, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο επηιέγεηο απηφλ ηνλ ηξφπν δσήο γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, αιιά ζηε ζπλέρεηα απνθηάο θαη νηθνινγηθή ζπλείδεζε. Σα έμνδα γηα ηελ αγνξά ελφο απηνθηλήηνπ, ηε ζπληήξεζή ηνπ θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ θαπζίκσλ είλαη ηεξάζηηα. Αληίζεηα ην λα ρξεζηκνπνηείο πνδήιαην γηα λα πεγαίλεηο ζηε δνπιεηά ζνπ, φρη κφλν είλαη αλέμνδν, Οδνηπνξηθφ αθζνλνχλ αιιά θαη ζθνππίδηα ζηνπο δξφκνπο. Τπάξρεη πξφβιεκα κε ηελ θαζαξηφηεηα. Δπηηέινπο θηάλνπκε ζηηο 8.30 πεξίπνπ, ψξα ηνπηθή. Μαο πεξηκέλνπλ ηα μαδέιθηα καο κε αλπ α.πνκνλεζί Σν μελνδνρείν καο είλαη θνληά ζηε κεγάιε ζηξνγγπιή πιαηεία κε ην έθηππν άγαικα ηνπ θεληέξκπεε, ηνπ ιατθνχ ήξσα ηεο Αιβαλίαο. άββαην κεζεκέξη. Φαγεηφ ζ έλα σξαίν ηαβεξλάθη ςειά ζην βνπλφ Νηάηηη. Έλα θαηάθπην βνπλφ, αιιά φρη γηα. πνιχ, πνιπθαηνηθίεο θαη βίιεο θπηξψλνπλ παληνχ. αο ζπκίδεη θάηη απηφ; Μήπσο ηελ Αζήλα; Μπξνζηά καο απιψλεηαη ε πφιε ηπιηγκέλε ζ έλα ειαθξχ λέθνο. Πάιη θάηη κνπ ζπκίδεη απηφ.. άββαην βξάδπ. Να κελ μερλάκε θαη ην ζθνπφ ηνπ ηαμηδηνχ καο Γακήιηα δεμίσζε ζην πην θεληξηθφ μελνδνρείν, ην Σίξαλα Hotel. Μφλν νη θαιεζκέλνη ηεο λχθεο θαη ηελ Κπξηαθή μαλά δεμίσζε κε ηνπο θαιεζκέλνπο ηνπ γακπξνχ. Σνπαιέηεο, θνζκήκαηα, αθξηβά απηνθίλεηα απνπλένπλ έλαλ αέξα λενπινπηηζκνχ. Κη απφ ρνξφ, άιιν ηίπνηα. Άλδξεο θαη γπλαίθεο ζηξνβηιίδνληαη κε ράξε ζηνπο ήρνπο ηνπ βηνιηνχ θαη ηνπ ζαμφθσλνπ. Αξθεηά ειιεληθά ηξαγνχδηα είλαη δεκνθηιή ή άιια ζπκίδνπλ έληνλα ηελ επεηξσηηθή κνπζηθή. Ο γακπξφο θαη ε λχθε, ηδίσο ε λχθε, ηξηζεπηπρηζκέλνη. Να λαη πάληα έηζη. Πξσί Κπξηαθήο (25-5). Καθέ ζην κεγάιν πάξθν, δίπια ζην δξνζεξφ ζηληξηβάλη. Γηα θηελφ θαθέ. πξνηηκήζηε Σίξαλα 1.50 Λεθ. (έλα επξψ = 1.20 Λεθ) Κφζκνο πνιχο ειηθησκέλνη θαη κηθξά παηδηά απνιακβάλνπλ ηελ πξσηλή δξνζηά. Απφ ηελ θνληηλή θαζνιηθή εθθιεζία αθνχγνληαη νη θακπάλεο. Αθνινπζεί κηα βφιηα ζην θέληξν ηεο πφιεο φπνπ ζαπκάδνπκε λενθιαζηθά θαη κνληέξλα θηίξηα, ην Παλεπηζηήκην (Πνιπηερλείν) απ φπνπ απεθνίηεζε ν Μπέλη πνπ καο ζπλνδεχεη. Φαξδηνί δξφκνη θαη πεδνδξφκηα κε δξνζεξά πιαηάληα. Οη Ηηαινί άθεζαλ παληνχ ηα ρλάξηα ηνπο. Έλα πνηακάθη ΛΑΝΑ ην ιέλε κε ιηγνζηφ λεξφ δηαζρίδεη ηελ πφιε. Οη φρζεο θαηαπξάζηλεο κε γθαδφλ θαη θαιισπηζηηθά θπηά. Μεζεκέξη. ηέςε ζηελ νξζφδνμε εθθιεζία. Μηα ζχληνκε ηειεηή ζηα αιβαληθά αιιά ην ηππηθφ βπδαληηλφ. Απφγεπκα. Καθέ ζην πην ςειφ ζεκείν ηεο πφιεο, ζηνλ πεξηζηξεθφκελν πχξγν ελφο 15ψξνθνπ θηηξίνπ. Ζ ζέα κνλαδηθή. Ζ πφιε θπξηνιεθηηθά ζηα πφδηα καο. Βξάδπ Κπξηαθήο. Βφιηα ζηε κεγάιε πιαηεία ιίγν πξηλ ηε δεμίσζε. ια ηα θηίξηα θσηαγσγεκέλα. Ζ φπεξα, ην Μνπζείν, ην ηδακί. Δληππσζηαθφο θαη ν κηλαξέο πνπ ηνλ απνζαλαηίδσ κε ηε κεραλή κνπ. Οη θσηνγξαθίεο κνπ θαη ηξάβεμα αξθεηέο ζα είλαη ν αδηάςεπζηνο κάξηπξαο ηνπ ηαμηδηνχ καο, ελφο ηαμηδηνχ θνπξαζηηθνχ, αιιά θαη ελδηαθέξνληνο. αιακάλε Μαξία αιιά ε ρξήζε ηνπ δελ ζπκβάιιεη ζηε ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο, θαη γπκλάδεηο θαη ην ζψκα. Σν 1981, ν Duane Elgin δεκηνχξγεζε ηελ έθθξαζε «εζεινχζηα απιφηεηα» γηα λα πξνζδηνξίζεη ηε δηαδηθαζία ησλ αηφκσλ πνπ ήζειαλ λα δνπλ θαιχηεξα κε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξα. Να θαηαλαιψλνπλ κε ππεχζπλν ηξφπν θαη λα επαλεθηηκήζνπλ ηηο αμίεο ηεο δσήο ηνπο ψζηε λα δνπλ ηη είλαη ζεκαληηθφ γη' απηνχο θαη ηη φρη. Υσξίο λα πξφθεηηαη γηα κηα άξλεζε ηνπ πιηζκνχ, κηα ξνκαληηθή άπνςε ηεο θηψρεηαο ή κηα απηνηηκσξία γηα ηα δεηλά ηνπ θφζκνπ, ε θηινζνθία ηεο «εζεινχζηαο απιφηεηαο» εζηηάδεηαη ζην λα δεη θαλείο αλάινγα κε ηα κέζα θαη ηηο αμίεο ηνπ. Καη απηή ε βνχιεζε γηα απιφηεηα, δηαβεβαηψλνπλ νη ππνζηεξηθηέο απηήο ηεο ηάζεο, αξρίδεη λα απιψλεηαη επξχηεξα. Γηα παξάδεηγκα ζηελ αξρηηεθηνληθή ε κφδα ζέιεη θαζαξέο κνληέξλεο γξακκέο, έρνπλ εκθαληζηεί, δε, «ζχκβνπινη» πνπ πιεξψλνληαη γηα λα αδεηάζνπλ ηα ζπίηηα απφ πεξηηηά πξάγκαηα πνπ έρνπλ ζπζζσξεπηεί ρσξίο λα έρνπλ θακία ρξεζηκφηεηα. εκεηψλεηαη επίζεο θαη ην θαηλφκελν, πνιχ λέσλ αλζξψπσλ νη νπνίνη, ρσξίο λα έρνπλ βηψζεη ηε λννηξνπία ηεο ππεξθαηαλάισζεο, εθαξκφδνπλ ηελ «εζεινχζηα απιφηεηα». χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ελφο γξαθείνπ επξέζεσο εξγαζίαο ζην ρψξν ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ, δηαπηζηψλεηαη πσο κεγάινο αξηζκφο εηθνζάρξνλσλ θαη ηξηαληάρξνλσλ αλζξψπσλ αξλνχληαη λα δνπιεχνπλ κε εμαληιεηηθφ σξάξην πξνθεηκέλνπ λα αλέιζνπλ ζηελ ηεξαξρία γξήγνξα, ελψ αληηζέησο πξνηηκνχλ έλαλ κέηξην κηζζφ γηα 30 ψξεο εξγαζίαο ηελ εβδνκάδα. «Σν ρξήκα θαη ηα ρξέε θαίλεηαη πσο θπβεξλνχλ ηελ χπαξμή καο», ζεκεηψλεη ε Runa Bjorg Gartharsdottir, κέινο ηνπ Compact ζηελ Ηζιαλδία. Ο ιφγνο πνπ εληάρζεθε ζην θίλεκα ήηαλ φηη ήζειε λα ζπάζεη απηφ πνπ νλφκαδε «θαχιν θχθιν» ηεο ππεξθαηαλάισζεο: ππεξβνιηθή δνπιεηά γηα λα θαηαλαιψλεηο πεξηζζφηεξν, θνηλσληθή απνμέλσζε εμαηηίαο ηεο ππεξβνιηθήο εξγαζίαο, ζπλέπεηεο ηεο ζπαηάιεο ζην πεξηβάιινλ, εκθάληζε ζπγθξνχζεσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ πεγψλ νη νπνίεο ρξεηάδνληαη γηα λα θαιχςνπλ ηε δήηεζε... Πεγή : ΕΛΕΤΘΕΡΟΣΤΠΙΑ - 04/06/2008 ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ ΑΦΡΟΓΗΗΑΚΟ ΑΛΛΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΖΡΑΝΖ Οη επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ειαηφιαδνπ είλαη απνδεθηέο απφ φινπο θαη δελ είλαη παξάμελν πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δηαηξνθήο. Πνιιέο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ην ειαηφιαδν απνδεηθλχνπλ φηη απμάλεη ηε ζεμνπαιηθφηεηα αιιά θαη επηδξά αλαζηαιηηθά θαηά ηεο γήξαλζεο. Ζ πςειή πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ειαηφιαδνπ ζε κνλναθφξεζηα, ζε θπηνρεκηθά, αιιά θπξίσο ζε α ηνθνθεξφιε (βηηακίλε Δ) θαίλεηαη φηη έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ αχμεζε ηεο libido, θαζψο θαη ζηε γνληκφηεηα. Σαπηφρξνλα, αλαραηηίδεη ηηο βιαβεξέο νμεηδσηηθέο επηδξάζεηο ησλ ειεπζέξσλ ξηδψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο γήξαλζεο. Δπνκέλσο ζσζηά ιέεη ν ιαφο καο «θάε ιάδη θαη έια βξάδπ». ΛΤΔ Η ΣΑΤΡΟΛΔΞΧΝ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα