καὶ τῷ βασιλεῖ Ἀλεξίῳ συγγίνεται (οὗτος γὰρ τῶν τοῦ βορρᾶ πλευρῶν τῆς ἐν πόλεσιν ἀρχούσης ἐκσφαιρισθεὶς τοῖς Θετταλοῖς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "καὶ τῷ βασιλεῖ Ἀλεξίῳ συγγίνεται (οὗτος γὰρ τῶν τοῦ βορρᾶ πλευρῶν τῆς ἐν πόλεσιν ἀρχούσης ἐκσφαιρισθεὶς τοῖς Θετταλοῖς"

Transcript

1 54 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Ο ΛΕΩΝ ΣΓΟΥΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ΘΕΣΣΑΛΙΑ) ΚΑΙ Η ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (1204) Η τρίτη φάση των προς βορράν επιχειρήσεων του Λέοντος Σγουρού έμελλε να αποτελέσει το απώτατο σημείο της εδαφικής επέκτασης του εφήμερου, όπως αποδείχτηκε, «κρατιδίου» του. Μετά την αποτυχία του στην Αθήνα ( ) και την επακολουθήσασα κατάληψη εκ μέρους του των Θηβών, μεγάλου μέρους της Φωκίδας και τμήματος της Ευβοίας (1204), ο δυνάστης του Μορέως εξεστράτευσε με σκοπό να γίνει κύριος και του κεντρικού ελλαδικού χώρου κατά τους μήνες του φθινοπώρου του Έχοντας σταθερά κατά νου την πραγματοποίηση των στόχων του, ο Σγουρός σύμφωνα με τους λόγους του Νικήτα Χωνιάτη που συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις του, «Οὐκοῦν Θερμοπύλας διϊὼν καὶ τὴν Οἴτην ὑποκαταβὰς εἰς Λάρισαν ἔξεισι καὶ τῷ βασιλεῖ Ἀλεξίῳ συγγίνεται (οὗτος γὰρ τῶν τοῦ βορρᾶ πλευρῶν κατασυρεὶς καὶ τῆς ἐν πόλεσιν ἀρχούσης ἐκσφαιρισθεὶς τοῖς Θετταλοῖς παρέβαλε Τέμπεσιν, ἐπεὶ δὲκαὶ τῆς ἐκείνου θυγατρὸς Εὐδοκίας εὐνέης γίνεται» 2. Με τά τη διάβαση των Θερμοπυλών και των πλαγιών της Οίτης, ο Σγουρός έφθασε στο κέντρο της Θεσσαλίας, την πόλη της Λάρισας, όπου συνάντησε τον εξόριστο 1 Για μια αναλυτική εξέταση της παρουσίας του Σγουρού στη Uεσσαλία και τον κεντ ροελλαδικό εν γένει χώρο, βλ. Σαββίδης 1992, σ. 58 εξ. και passim. 2 Χωνιάτης Ν., σ πρβλ. Εφραίμ, στίχ : «πρὸς Λαρίσης ἔξεισι τὰς διεξόδους, /ἔνθα βασιλεῖ συνέμιξ' Ἀλεξίῳ/ὅς.../...θεσσαλικοῖς τέμπεσι προσερρύη, /ἄγων μεθ' αὑτοῦ παῖδα τὴν Εὐδοκίαν». Βλ. επίσης Χωνιάτης Ν., σ : «Τῇ γοῦν Εὐδοκίᾳ συναφθεὶς ὁ Σγουρὸς τοῦ μαρκεσίου (= Βονιφάτιου Μομφερρατικοῦ) τῇ Ἑλλάδι προσάγοντος...».πρβλ. Καψάλης 3, σ Λεπτομερή βιβλιογραφία για τη βασιλεία (και για τα μετέπειτα από αυτήν) του Αλεξίου Γ Αγγέλου στον R.Radić, ΕΠΛΒΙΠ 1 (1996), σσ λ.γι αυτήν Αβραμέα 1974, passim και Koder-Hild, σσ , λ. Larisa. 3 Β 3

2 55 Βυζαντινό ηγεμόνα Αλέξιο Γ Άγγελο 4, μαζί με τη γυναίκα του, Ευφροσύνη Δούκαινα. Η τελευταία είχε στην κυριότητά της, ως προίκα, αξιόλογα «φέουδα» ή «επισκέψεις», όπως αποκαλούντο 5 -δηλαδή γαιοκτησίες που βρίσκονταν στην πλούσια γη του θεσσαλικού κάμπου, που εδώ και αρκετό καιρό είχε περάσει σε μια μορφή βυζαντινής «εκφεουδαρχοποίησης» (μια εξέλιξη που έμελλε να καταστεί σαφέστερη στους επόμενους αιώνες: 13 ο -14ο 6. Στα «φέουδα» αυτά αναφέρονται οι περιοχές των «δύο Αλμυρών», της Βέσαινας (Πισίνης), της Δημητριάδος, του Δομοκού, της Ρεβενίκου (Ροβενίκου) και των Φαρσάλων (της Φαρσάλου) 7. Μαζί με το βασιλικό ζεύγος είχε καταφύγει στη Λάρισα και η μικρότερη κόρη τους, Ευδοκία Αγγελίνα. Στη συνάντηση αυτήν, «ο καθαιρεμένος αυτοκράτωρας και ο φιλόδοξος ηγεμονίσκος, που ήλπιζε ότι θα εγκαθίδρυε με βασιλικό «χρίσμα» δικό του 4 Η συνάντηση των δύο ανδρών έγινε στη Λάρισα. Δεν «κατέλαβε» την πόλη ο Σγουρός, καθώς έγραφε ο Λαμπρυνίδης 1975, σ. 30,κατά τον οποίο πάντως ο Ναυπλιώτης άρχοντας σκόπευε «να προβεί και επί την Θεσσαλονίκην, όπως, επί τη ευκαιρία της πτώσεως της Κωνσταντινουπόλεως εις χείρας των Λατίνων, ιδρύσει ίδιον ευρύ κράτος επί των ερειπίων της καταπεσούσης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας». Για τι περιπέτειες του εκπτώτου και φυγάδα Αλεξίου Γ μετά την εκθρόνισή του στην Κωνσταντινούπολη, τον Ιούλιο του 1203, βλ. Χωνιάτης Ν., σσ. 608, 612 (εκδοχή άφιξής του στη Λάρισα), Ακροπολίτης, σσ. 13, 14.- Σκουταριώτης, σ. 453 (εκδοχή αναχώρησής του από Θεσσαλονίκη στην Κόρινθο), Βιλλεαρδουίνος/Faral Β, παράγρ. 274, 309 (= ελλην. μετ. Αντύπας, σσ. 128, : εκδοχή σύλληψής του στη Θεσσαλονίκη από το Βονιφάτιο). Πρβλ. Loenertz 1973, σ. 370 εξ.- Κορδώσης 1986, σσ με τις σημειώσεις. Μετά τη φυγή του από τη Βασιλεύουσα, ο Αλέξιος Γ κατέφυγε αρχικά στη θρακική Μοσυνόπολη και μετά στη Θεσσαλονίκη, όπου συνάντησε το Βονιφάτιο Μομφερρατικό και τη νέα του σύζυγο, την Ουγγαρέζα πριγκήπισσα Μαρία (που ήταν πρώην κουνιάδα του Αλεξίου Γ, αφού ήταν προηγουμένως σύζυγος του αδελφού του, αυτοκράτορα Ισαακίου Β Αγγέλου). 5 Βλ. σχετικά M. Baertusi, Episkepsis, ODB, σ. 717 (βιβλιογρ.). 6 Γι αυτό το θέμα βλ. τώρα A. Savvides, Splintered medieval Ηellenism: the semi- state of Thessaly (A.D. 1213/1222 to 1454/1470) and its place in history, autonomous Byzantion 68.2 (1998), σσ , με όλη τη σχετική βιβλιογραφία. Η λατινική κυριαρχία στη Θεσσαλία υπήρξε βραχύβια, από το 1204 ως το 1212/1213 και το 1222 (κατά περιοχές). 7 Βλ. την έκδοση της Partitio/Carile, σσ και τα σχόλια στις σσ πρβλ. τα αντίστοιχα λήμματα στην Αβραμέα 1974 (ευρετήριο).- επίσης βλ. Koder-Hild, σ. 67 σημ Σαββίδης 1994, σ. 67 σημ. 38 (με τις μνείες στα αντίστοιχα λήμματα των Κoder-Hild).-πρβλ., Παπαθανασίου 1995, σσ σημ (βιβλιογρ.) και 1998, σ σημ. 1. Ειδικότερα για τις κτήσεις στον Αλμυρό βλ. Σαββίδης 1993, σσ σημ και για εκείνες των Φαρσάλων βλ. Α. Σαββίδης, Η μεσαιωνική Φάρσαλος έως την οθωμανική κατάκτηση του 1393, στου ιδ., Βυζαντινή προσωπογραφία, τοπική ιστορία και βυζαντινοτουρκικές σχέσεις. Ανατύπωση άρθρων , Αθήνα 1994, σσ με τη σημ. 27.

3 56 ανεξάρτητο κράτος πάνω στα ερείπια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, προλαβαίνοντας τη σταυροφορική κατάκτηση, προσπάθησαν να προσποριστούν ο καθένας τους τα δικά του οφέλη» 8. Ο μεν Αλέξιος Γ ήλπιζε σε να στηρίγματα και ίσως, κατ επέκταση, στην επανάκτηση του χαμένου του θρόνου στην Κωνσταντινούπολη 9, ο δε Σγουρός βάζοντας στο νου του τα προσποριζόμενα πλεονεκτήματα από μια συγγένεια με τη βασιλική οικογένεια, αποκτώντας ως εκ τούτου δικαιώματα στη διανομή των βασιλικών κτήσεων και προσδίδοντας «έναν αέρα νομιμότητας στην εξουσία του» (καθώς έγραψε ο S. Runciman) 10, σκόπευε να εγκαθιδρύσει ανεξάρτητο κρατίδιο στον κεντροελλαδικό χώρο και να επεκταθεί προς βορράν, καταλαμβάνοντας και τη Θεσσαλονίκη (πρβλ. και την τελευταία παράγραφο του κεφαλαίου ΙΙΙ) 11. Ο διπλωματικής σκοπιμότητας, «πολιτικός», γάμος που ακολούθησε μεταξύ της Ευδοκίας και του Λέοντος Σγουρού θεωρήθηκε ως μια καλή ευκαιρία και για το γα μπρό και για τον πεθερό και φαινόταν ότι αρχικά θα εξυπηρετούσε τα σχέδιά τους. Όσ ο δε για την πριγκήπισσα Ευδοκία, αυτός ήταν ο τρίτος της γάμος. Ο σύγχρονος των γεγονότων Νικήτας Χωνιάτης μαρτυρεί ότι η Ευδοκία είχε παλαιότερα παντρευτεί το Σέρβο Νεμανίδη ηγεμόνα («ζουπάνο») Στέφανο Β τον «Πρωτόστεπτο» (1196/ /1228), που μαζί με το γάμο αυτόν είχε πάρει από τον Αλέξιο Γ και τον υψηλό τίτλο του «σεβαστοκράτορα». Αργότ4ρα, γύρω στο 1202, ο Σέρβος ηγεμόνας χώρισε την Ευδοκία, προφασιζόμενος ασθένειά της- στην πραγματικότητα όμως έδειχνε με τον τρόπο αυτόν τη δυσαρέσκειά του προς τη βυζαντινή κυβέρνηση, που δεν τον είχε βοηθήσει εναντίον του στασιαστή αδελφού του, Βουκάν. Στη συνέχεια της αφήγησής του ο Χωνιάτης περιγράφει πως κατόπιν η Ευδοκία δόθηκα ως σύζυγος στον Αλέξιο (Ε ) Δούκα «Μούρτζουφλο» -τον τελευταίο Βυζαντινό αυτοκράτορα πριν από την τελευταία λατινική άλωση της Κωνσταντινούπολης τον Απρίλιο του 1204, ο οποίος 8 Σαββίδης 1987 α, σ. 75β. 9 Βλ. Γρηγορόβιος Α, σ Κορδώσης 1986, σσ Radić 1986, σ Σαββίδης 1992, σσ Runciman, σ Πρβλ. εδώ παραπάνω σημ. 4. Επίσης βλ. Κορδώσης 1986, σ. 71 ( ο Σγουρός αποζητούσε τίτλους και αναγνώριση του εφήμερου κράτους του ).-Σαββίδης 1992, σ. 66. Ορθά τονίζεται από τον Παπαθανασίου 1995, σσ σημ. 260, ότι η εμφάνιση του Σγουρού στη Λάρισα πιθανόν να δυσχέρανε τα σχέδια του Αλεξίου Γ Αγγέλου για την ανάκτηση του θρόνου, αφού ο τελευταίος έβλεπε με υποψία τον στρατιωτικά ισχυρό άρχοντα της Ναυπλίας, οπότε, ευρισκόμενος σε δυσχερή θέση, αποφάσισε να

4 57 τελικά θανατώθηκε από τους Δυτικούς πορθητές, αφού προηγουμένως είχε καταφύγει στον πεθερό του στη Μοσυνόπολη της Θράκης, όπου ο Αλέξιος Γ τον τύφλωσε και στη συνέχεια τον συνέλαβαν οι σταυροφόροι 12. Τις πληροφορίες αυ τές του Χωνιάτη για τη συνάντηση της Λάρισας και τον εκεί τρίτο γάμο της Ευδοκίας με το Σγουρό επιβεβαιώνει και ο Εφραίμ ο Αίνιος 13. Στη Λάρισα η Ευδοκία είχε χρησιμοποιηθεί σε μια «σκακιέρα» εξελίξεων που ήταν ίσως πολύ παραπάνω από τις δικές της ικανότητες συνειδητοποίησης 14. Ως προς τον τόπο τέλεσης των γάμων του Σγουρού με την Ευδοκία, πάντως, υπάρχει και η σχετική μαρτυρία του λίγο μεταγενέστερου των γεγονότων Γεωργίου Ακροπολίτη, που επαναλαμβάνεται σχεδόν verbatim από τον Θεόδωρο Σκουταριώτη. Εδ ώ ο προαναφερόμενος γάμος, αλλά και η συνάντηση Αλεξίου Γ και Σγουρού, τοποθετούνται στην Κόρινθο, όπου ο Αλέξιος Γ είχε φθάσει ως φυγάς από την Θεσσαλονίκη τελικά όμως έμελλε να δραπετεύσει και από την Κόρινθο, επειδή κυοφορείτο υποτιθέμενη σύλληψή του από το περιβάλλον των ανθρώπων του Σγουρού, αν και ο τελευταίος ήταν πια γαμπρός του. Κατά τον Ακροπολίτη, «μετὰ μικρὸν δὲ φωραθεὶς τοῖς ἐκεῖσε (= στ η Θεσσαλονίκη) νεωτερίζεσθαι ἀπεδιώχθη (=Αλέξιος Γ ) συνάμα τῇ γυναικὶ καὶ τῇ θυγατρὶ Εὐδοκία, ἣν καὶ εἰς Κόρινθον ἀφικόμενος, τῶν ἐκεῖσε τῆς χώρας κατάρχοντι συνεζεύξατο Σγουρῷ ἦν γὰρ καὶ ὁ Σγουρὸς οὗτος μετὰ τὴν Κωνσταντίνου ἅλωσιν νεωτερίσας καθ' ἑαυτὸν καὶ Κορίνθου ἄρχων καὶ τῶν περὶ ταύτην χωρῶν» 15. Βέβαια, η προαναφερθείσα σχετική πληροφορία του Νικήτα Χωνιάτη περί συνάντησης και γάμου στη Λάρισα είναι προτιμητέα, αφού ο ιστοριογράφος αυτός και στενότερα παρακολουθεί τα γεγονότα της εποχής αυτής και πιο σύγχρονός τους υπήρξε. Εξάλλου, λογικά σύμφωνα με την ίδια αφήγηση σχετικά με την σύλληψη του έκπτωτου Αλεξίου δεχτεί τη σύμπραξη των δυνάμεων του Σγουρού.- πρβλ., Παπαθανασίου 1998, σ. 31 σημ

5 58 Γ από το Βονιφάτιο Μομφερρατικό στη Θεσσαλονίκη (Ακροπολίτης-Σκουταριώτης), είναι εύλογο να υποτεθεί ότι από τη Θεσσαλονίκη η Λάρισα θα ήταν πολύ κοντύτερα ως τόπος της συνάντησης εκείνης από την Κόρινθο 16. Εκεί εξάλλου (στη Λάρισα), ο Αλέξιος Γ βρισκόταν μαζί με τους οπαδούς του για να φυλάξει τις διαβάσεις των Τεμπών σε ενδεχόμενη λατινική εισβολή προς νότον 17. Τέλος, στους πιθανολογούμενους τόπους είχαν προταθεί παλαιότερα και οι Θερμοπύλες 18, αλλά και η ε κδοχή αυτή δε βασίζεται σε καμμ ία πηγή. Από την άλλη πλευρά, η A. Ilieva δέχεται ως πιθανούς τόπους ή τη Λάρισα ή την Κόρινθο, χωρίς να παίρνει θέση επί του ζητήματος 19. Στη συνέχεια, πριν συζητηθεί το ακανθώδες πρόβλημα της τιτλοφορίας του Σγουρού σε σχέση με το γάμο του στη Λάρισα, θα κάνουμε εδώ λόγο σχετικά με το χρ όνο της τέλεσης του γάμου αυτού, τον οποίο ο εκδότης του Νικήτα Χωνιάτη, Ολλανδός βυζαντινολόγος J.-L. van Dieten, τοποθέτησε στην άνοιξη του χρονολόγηση προβληματική. Και αυτό διότι, αν και υπάρχει μια εν γένει ευρεία απο δοχή για το έτος 1204, η συγκεκριμένη χρονολόγηση θα πρέπει μάλλον να συγκεκριμενοποιηθεί προς τους τελευταίους μήνες του έτους αυτού 21, αφού, όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο (ΙΙΙ), ο Λέων Σγουρός εγκατέλειψε την πολιορκία των Αθηνών προχωρώντας σε κατακτήσεις στη Βοιωτία, Φωκίδα και Εύβοια, την περίοδο μετά τον Αύγουστο/Σεπτέμβριο του α. Πάντως, ο Γιουκοσλάβος βυζαντινολόγος B. Ferjančić ( 1998) και ο μαθητής του, R. Radić, υιοθετούν για χρονολογία τέλεσης του γάμου Σγουρού-Ευδοκίας τις αρχές του 1205, υποστηρίζοντας ότι η Λάρισα ήταν ήδη στα χέρια των Αλεξίου Γ και Σγου ρού, όταν ο Βονιφάτιος ξεκίνησε την εκστρατεία του. Ο Radić, μάλιστα, προχωρά σε συνολική χρονολόγηση της δράσης του Σγουρού από την άφιξή του στη Θεσσαλία (τέλη καλοκαιριού/αρχές φθινοπώρου 1204) έως το γάμο του (αρχές 1205) και την υποχώρησή του στις Θερμοπύλες (άνοιξη 1205) 22. Η άποψη αυτή, πάντως, δεν έγινε αποδεκτή από τον Α

6 59 Σαββίδη, που παρακολουθώντας στενά τη δράση του Σγουρού χρονολογεί στην περίοδο μέσα προς τέλη φθινοπώρου τέλη χρονιάς (του 1204) όχι μόνο τη συνάντηση της Λάρισας και το γάμο, αλλά και τα μετέπειτα σχετιζόμενα γεγονότα, δηλ. την εγκατάλειψη του Αλεξίου Γ από το Σγουρό στη Θεσσαλία, την υποχώρηση του τελευταίου από τις Θερμοπύλες προς τον Ισθμό, καθώς και τον εγκλεισμό του στον Ακροκόρινθο 23. Αλλά πέρα από τα ζητήματα του τόπου και της ακριβούς χρονολόγησης του γάμου αυτού, ένα τρίτο επιστημονικό puzzle έρχεται να συσκοτίσει περαιτέρω τα σχετικά με τη σημαντική αυτή φράση της σταδιοδρομίας του Λέοντος Σγουρού. Αυτό έχει σχέση με το αξίωμα (οφφίκιο) που του απονεμήθηκε από τον πεθερό του, Αλέξιο Γ, στη Λάρισα. Κατόρθωσε ο Σγουρός να αποσπάσει από τον πεθερό του το σημαντικό αξίωμα του «σεβαστοϋπερτάτου» 24 ; Αυτό ναι μεν δεν αναφέρεται ρητώς σε κάποια από τις πηγές που αναφέρονται στα του γάμου αυτού καθαυτού, αλλά όμως είναι σαφώς τεκμηριωμένο το γεγονός ότι το αξίωμα αυτό το κατείχε ο Σγουρός, καθώς φαίνεται σε σωζόμενο μολυβδόβουλλο (μολύβδινη σφραγίδα) του στο Νομισματικό Μουσείο Αθηνών, όπου εικονίζεται η μορφή του στρατηλάτη αγίου Θεοδώρου, με χαραγμένη στην πίσω πλευρά τη φράση: «Σεβαστοϋπέρτατον μάρτυς με σκέποις Λέοντα Σγουρὸν ἐκ γένους κατηγμένον» (υπενθυμίζοντας ακόμη μια φορά την ευγενή καταγωγή του) 25. Πρέπει Δε να τονίσουμε στο σημείο αυτό πως το μολυβδόβουλλο αυτό χρονολογήθηκε σαφώς από τους G. Schlumberger και V. Laurent στο έτος 1204, ενώ σχετικά με την εδώ υιοθέτηση του αγ. Θεοδώρου (που καθώς φαίνεται ήταν ο 27 προστάτης άγιο ς του Σγουρού ), ο P. Lock σημείωσε πρόσφατα ότι η χρήση αυτή έγινε «όπως ταίριαζε σε κάποιον που ετοιμαζόταν να καταφύγει σε μαζική βία εναντίον εκείνων που δεν θα υπέκυπταν στη θέλησή του» 28. Κι όμως, ορισμένοι ερευνητές δεν δέχονται την απονομή του παραπάνω τίτλου στο Σγουρό σε σχέση με τη χρονολογία Η βασική αιτία που μια τέτοια ταύτιση της απονομής δεν γίνεται αποδεκτή από μερίδα ερευνητών σε σχέση με τα

7 60 τεκταινόμενα στο γάμο της Λάρισας, σχετίζεται με την (μη εμφανιζόμενη αλλού) πληροφορία του Θε οδώρου Σκουταριώτη, που (τοποθετώντας εσφαλμένα, καθώς ήδη είπαμε, το γάμο στη ν Κόρινθο) μαρτυρεί ότι στον Σγουρό τότε απον εμήθηκε ο υψηλός τίτλος του «δεσπότη» («ἐπεὶ δὲ νεωτερίζειν ἐφωράθη [=Αλέξιος Γ] μετὰ μικρόν, ἀπεδιώχθη συνάμα τῇ γυναικὶ καὶ τῇ θυγατρὶ Εὐδοκίᾳ,ἥν καὶ εἰς Κόρινθον ἀφικόμενος συνέζευξε τῷ Σγουρῷ ἐκεῖσε κατάρχοντι,καὶ δεσπότην τοῦτον 9 ἐτίμησε») 2. Τεκμηριωμένα, όμως, γνωρίζουμε ότι κατά τους υστεροβυζαντινούς χρόν ους το αξίωμα αυτό απονεμόταν κυρίως στους διαδόχους του ηγεμονεύοντος Βυζαντ ινού αυτοκράτορα 30, ενώ στην περίπτωσή μας, αφενός μεν ο Αλέξιος Γ δεν ηγεμόνευε πλέο ν, και αφετέρου είχε ήδη απονείμει τον τίτλο αυτόν στους δύο γαμπρούς του κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, πρώτα στον Αλέξιο Παλαιολόγο (που πέθανε σύντομα) και κατόπιν στο Θεόδωρο (Α ) Λάσκαρι, το μετέπειτα συνιδρυτή του κράτους της Νικαίας 31. Τη μαρτυρία, πάντως, του Σκουταριώτη έχουν αποδεχτεί σημαντικοί μελετητές της ιστορικής αυτής περιόδου, όπως η Αλκμήνη Σταυρίδου Ζαφράκα και ο Μ. Κορδώσης 32, αφού η μεν πρώτη υιοθετεί την άποψη ότι μόνον ο τίτλος του «δεσπότη» δόθηκε τότε στο Σγουρό, ενώ στον τελευταίο παρουσιάζεται μια πραγματικά δυϊστάμ ενη θέση, αφού από τη μια αποδέχεται τη Λάρισα ως τόπο τέλεσης της συνάντησ ης και του γάμου (δηλ. βάσει του Νική τα Χωνιάτη),ενώ από την άλλη υιοθετεί την απονομ ή του τίτλου του «δεσπότη» (εκδοχή Σκου ταριώτη ), που όμως συνδέεται μόνο με την Κόρινθο! Πάντως, οι επιστήμονες που αποδέχτηκαν τη θέση αυτήν, θεώρησαν ότι ο (έτσι κι αλλιώς υφιστάμενος) τίτλος του «σεβαστοϋπερτάτου» θα πρέπει να απονεμήθηκε στο Σγουρό κατά την προ του 1204 περίοδο πιθανότατα στα πλαίσια της αναγνώρισης εκ μέρους της Κωνσταντινούπολης κάποιας τοπικής εξουσίας στον Πελοποννήσιο τοπάρχη

8 61 Κατά την άποψή μας μια τέτοια αναγνώριση του Σγουρού από τους Αγγέλους και μάλιστα με τόσο υψηλό τίτλο- είναι δύσκολο να έλαβε χώρα, δεδομένου μάλιστα ότι ο άρχοντας της Αργολιδοκορινθίας είχε ήδη δείξει τις επεκτατικές του τάσεις από τις αρχές ήδη του 13 ου αιώνα33α. εξάλλου, ο τίτλος του δεσπότη σε σχέση με το Σγουρό αναφέρεται μόνο από το Σκουταριώτη και όχι στο παράλληλο χωρίο της βασικής πηγής του τελευταίου, του Ακροπολίτη, που αναφέρει ως δεσπότες μόνο τους δύο προγενέστερους γαμπρούς του Αλεξίου Γ 34 και, φυσικά, δεν θα παρέλειπε τέτοια σημαντική πληροφορία ως προς τον τρίτο (δηλ., το Σγουρό). Άρα, η απονομή του τίτλου του δεσπότη στο Σγουρό είναι κατά την άποψή μας αρκετά αμφίβολη και θα συ μφωνούσαμε στο σημείο αυτό με την A. Ilieva, η οποία σαφώς τοποθετήθηκε υπέρ του τίτλου του «σεβαστοϋπερτάτου» και μόνον ως προς το γάμο της Λάρισας, απορρίπτοντας την εκδοχή του δεσπότη 35. Με τον άκρως διπλωματικό αυτόν γάμο του στη Λάρισα, ο Λέων Σγουρός ήταν τώρα στο απώτατο σημείο των επιτυχιών του (Höhenpunkt seiner Erfolge) και η εδραίωση ενός ελληνικού κρατιδίου στα εδάφη της παλαιάς Ελλάδος υπό την εξουσία του ήταν απόλυτα μέσα στα πλαίσια του δυνατού, καθώς γράφει ο Hoffmann, κατά τον οποίο ο Σγουρός προσπάθησε να προσδώσει στην πρόθεσή του αυτή μια πνοή νομιμότητας (einem Hauch von Legimität) 36, ενώ ο Αλέξιος Γ, από την άλλη πλευρά, έβλεπε στο πρόσωπο του Σγουρού ένα εργαλείο με το οποίο πιθανώς θα κατόρθωνε να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη 37. Σχολιάζοντας επίσης τις σχετικές κινήσεις του Σγουρού, οι Koder-Hild παρατηρούν ότι οι σκοποί για τις ενέργειες αυτές πρέπει να αναζητηθούν στις προσπάθειες για νομιμοποίηση των κατακτήσεώ ν του, ίσως όμως λιγότερο με την κρυφή ελπίδα για κάποιο σφετερισμό (Hintergedanken einer Usurpa- και περισσότερο για την εξασφάλιση των εκτεταμένων αυτοκρατορικών κτήσεων tion) στη Θεσσαλία. Από τη Λάρισα είχε σκοπό να ασκήσει αντίσταση κατά των σταυροφόρων και να εξασφαλίσει τη νέα του περιοχή εξουσίας. Περιέλαβε σ αυτήν σοβαρά τμήματα των θεμάτων Πελοποννήσου, Ελλάδος και Θεσσαλίας, δηλαδή μια

9 62 βάση οπωσδήποτε βιώσιμη (eine durchaus lebensfähige Basis), όπου μπορούσε να ιδρυθεί ανεξάρτητο κρατίδ ιο 38. Αλλά βέβαια τα σχέδια αυτά του Σγουρού (και βέβαια εκείνα του Αλεξίου Γ ) δεν έμελλαν να πραγματοποιηθούν από εδώ και στο εξής επήλθε στο «αναποδογύρισμά τους» (Rückschlag) 39.και αυτό, διότι στο προσκήνιο των εξελίξεων την εποχ ή αυτή προβάλλει ο δυναμικός σταυροφόρος αρχηγό ς (εκ των κυρίων αρχηγών της Δ Σταυροφορίας) και πρώτος βασιλιάς (από το Σεπτέμβριο του 1204) του λατινικού βασιλείου της Θεσσαλονίκης, ο Βονιφάτιος Μομφερρατικός, μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της υπό εξέταση περιόδου 40. Στο πρόσωπο του δυναμικού και αποφασιστικού αυτού στρατηλάτη ο κινδυνος για τις φιλοδοξίες του Σγουρού γινόταν πλέον ορατός. Από το νεοϊδρυμένο βασίλειό του 41 ο Βονιφάτιος ξεκίνησε περί τα τέλη Σεπτεμβρίου επικεφαλής ενός σχετικά ολιγάριθμου και ανομοιογενούς στρατού Λομβαρδών, Φλαμανδών, Γερμανών και Γάλλων (Φράγκων) σιδεροφράκτων ιπποτών, καθώς περιγρ άφει ο Νικ ήτας Χωνιάτης: «ἀλλὰ καὶ οὕτω κατὰ πᾶσαν εὐμάρειαν οἱ ἐκεῖσε τῷ μαρκεσίῳ ὑπέκυπτον ἀγεννεῖ καὶ καταβεβλημένῳ φρονήματι καὶ προσχωρεῖν ἀεί πως ἐγνωκότι τοῖς κρείττοσι, καὶ ταῦτα μὴ στρατιὰν ἄγοντι μυριάνθρωπον, μηδὲ συμβαίνουσαν ταῖς γνώμαις, ἀλλ' ἀσύμφωνον ἐν πλείστοις ὡς ἐκ πόλεων ἡλισμένην πολλῶν». 43 Στόχο ς του Βονιφάτιου ήταν αρχικά η ενσωμάτωση της κεντρικής Ελλάδος και για το σκοπό αυτό πέρασε την κοιλάδα των Τεμπών 44, χωρίς να δυνηθεί να του αντισταθεί η εκεί τοποθετημένη βυζαντινή φρουρά, φθάνοντας στη Λάρισα, της οποίας

10 63 έγινε κύριος χωρίς αντίσταση 45.Στη συνέχεια προωθήθηκε καταλαμβάνοντας σημαντικά κέντρα του θεσσαλικού κάμπου, όπως το Βελεστίνο ( αρχαίες Φερές), τα Φάρσαλα, το Δομο κό, φτάνοντας νότια ως το Ζητούνιον ( Λαμία), που επίσης κατέλαβε 46. Ο Σγουρός, έχοντας αναχωρήσει εσπευσμένα με τη σύζυγό του Ευδοκία από τη Λάρισα και στη συνέχεια έχοντας εγκαταλείψει τον πεθερό του Αλέξιο Γ με τη γυναίκα του Ευφροσύνη Δούκαινα, κάπου στη Θεσσαλία 47, αποφάσισε να αντιμετωπίσει τη δύναμη του Βονιφάτιου. Έτσι, κατά τα τέλη φθινοπώρου/αρχές χειμώνα του , οχυρώθηκε στα στενά των Θερμοπυλών μειωμένης αμυντικής αξίας οπωσδήποτε την εποχή εκείνη εξαιτίας της διαπλάτ υνσής τους λόγω των προσχώσεων του ποταμού Σπερχειού 49 -όπου «ετήρει το εν Θερμοπύλαις τέναγος, φυλάσσων αυτό κατά των ήδη επερχομένων Φράγκων», όπως έγραψε ο Σπυρίδων Λάμπρος 50, παραφράζοντας το σχετικό χωρίο του Νικήτα Χωνιάτη, σύμφωνα με το οποίο, «αὐτός, ὡς μικρῷ πρόσθεν εἰρήκειν, τὸ ἐν Θερμοπύλαις ἐτήρει τέναγος κὶ τὸ ἐπικρεμάμενον ταύταις σκιόεν ὄρος καὶ ὑψικόρυμβον καὶ τἆλλ', ὁπισα τὴν Ἑλλάδα δυσπρόσοδον τίθησιν» 51. Από το σημείο εκεί νο γύρισε το πεπρωμένο του Σγουρού». Όπως αμαχητί εγένετο σχεδ όν κύρι ος της ανατολ ικής Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας ο Λέω ν, ούτως και αμαχητί απώλεσε ταύτας εν βραχυτά τω χρόνω χωρίς να τολμήσει να αντισταθεί κατά των επερχομένων υπό τον Βονιφάτιον Φράγκων εν Λαρίση, ούτε εν αυταίς ταις Θερμοπύλαις», καθώς παρατήρησε ο Γ.Καψάλης. Η αρνητική σκατά του Σγουρού στάση του Νικήτα Χωνιάτη φαίνεται εναργώς στο σχετικό του χωρίο, όπου ο ιστοριογράφος μαρτυρεί πως η εμφάνιση και μόνο των καταφράκτων εφίππων πολεμιστών του Βονιφάτιου, έφτασε για να τον κάνει, μαζί με τους άνδρες του, να

11 64 ξεχάσει με μιας την ηρωική στάση, στο ίδιο εκείνο σημείο 1684 χρόνια πριν, του προγόνου του Σπαρτιάτη βασιλιά Λεωνίδα Α, κατά των υπερπολλαπλασίων ανδρών του Αχαιμενίδη ηγεμόνα των Περσών Ξέρξη: «ὀψὲ δὲ καὶ μόλις περὶ τὰς Θερμοπύλας λόχον ὁ Σγουρὸς Λέων ὑποκαθίσα ς, μηδὲν δέ τ ι καὶ δράσ ας γενναῖον, ἀλλὰ κ αὶ πρ ὸς μόνην τὴν τῶν ἱππέωνλατίνων ὄψιν ἀλλοφρονήσας φυγὰς ἐκεῖθεν ἐς τὸν 53 Ἀκροκόρινθον ᾤχετο». Comment [S1]: «Χωρίς λοιπ όν να πράξει κάτι το γεννα ίο»,ο Σγου ρός αναγκάστηκε να υποχωρήσει άτακτα προς νότον, μέχρις ότου έφθασ ε στον Ισθμό και από εκεί, λίγο αργότερα, στις ασφαλείς οχ υρώσεις του Ακροκορίνθου (ο Χωνιάτης μαρτυρεί ότι ο Σγουρός αποσύρθηκε απευθείας στον Ακροκόρινθο μετά την υποζώτηση των Θερμοπυλών, ενώ ο Εφραίμ αναφέρει σχετικά την Κόρινθο) 54. Προφανώς ο άρχοντας της Αργολιδοκορινθίας ήταν πεπεισμένος, σύμφωνα με τον Δ. Κασαπίδη, «ότι μια σύγκρουση εκ του συστάδην με τους πάνοπλους Φράγκους να ισοδυναμούσε με αφανισμό των δυνάμεών του» 55, αν και η Σοφία Δοανίδου απέδωσε στο Βονιφάτιο έκπληξη και απορία, πώς ο Σγουρός εγκατέλειψε «τη μοναδική για άμυνα γεωγραφική θέση των Θερμοπυλών» 56. Σχολιάζοντας σχετικά ο N. Chee- τόνισε με τη σειρά του το ανώφελο αντίστασης των ατάκτων δυνάμεων του tham, Σγο υρού απέναντι στους σιδερόφρακτους ιππότες του Βονιφάτιου 57. Η εξέλιξη των γεγονότω ν αυτών είχε και συνέπεια ως προς την τύχη του φυγάδα (και πάλι) Αλεξίου Γ, τον οποίο, ανυπεράσπιστο με τη σύζυγό του, συνέλαβε ο Βονιφάτιος, απελευθερώνοντάς τον λίγο αργότερα και επιτρέποντάς του να εγκατασταθεί στον Αλμυρό της Μαγνησίας 58, προτού συνεχίσει ο ίδιος την προέλασή του προς νότον

12 65 Οι περισσότεροι από τους νεότερους συγγραφείς όχι όμως αρκετοί συστηματικοί μελετητές διαφόρων πτυχών της στ αδιοδρομίας του Σγουρού -έχουν υιοθετήσει την αρνητική στάση το υ Νικήτα Χωνιάτη ως προς τα συμβάντα στις Θερμοπύλες στα τέλη του 1204, αποδίδοντας στον Πελοποννήσιο τοπάρχη ανανδρία, δειλία και επαίσχυντη υποχώρηση από εκεί 60. Ο Ι. Κορδάτος, μάλιστα, επιχείρησε να τον μειώσει ακόμη περισσότερο, γράφοντας ότι πριν από την άφιξη του Βονιφάτιου στις Θερμοπύλες, έβγαλε λόγο στους στρατιώτες του, πως ως άλλος Λεωνίδας θα κρατούσε τα στενά (κάτι που δεν μαρτυρείται σε καμμιά πηγή) 61. Φυσικά, δεν έγινε καμμιά μάχη στις Θερμοπύλες, όπως πίστευε ο Π.Καλλιγάς, γράφοντας ότι ο Βονιφάτιος «τον Σγουρόν κατετρόπωσεν εν Θερμοπύλαις» 62 -το ότι όμως δεν έγινε μάχη δεν νομίζουμε ότι μπορεί να αποδοθεί σε δειλία του Σγουρού. Οι απόψεις ως προς το σημείο αυτό του Κ. Σαρδέλη, αν και κάπως υπερβολικές στη διατύπωσή τους 63,καθώς και εκείνες του N. Cheetham (περισσότερο ειρωνικές μεν, αλλά επίσης πιο ψύχραιμες και υπολογισμένες) 64, δικαιολογούν την απόφαση του Σγουρού περί υποχώρησης και φυγής από τις Θερμοπύλες. Πράγματι, αφενό ς μεν οι τοπικοί ελληνικοί πληθυσμοί δεν φαίνεται να του προσέφεραν καμμιά βοήθεια, θεωρώντας τον μάλλον ως κατακτητή τους και φοροεισπράκτορα, σε αντίθεση με τους Λατίνους εισβολείς, που τους έβλεπαν περίπου ως απελευθερωτές τους, αν κρίνουμε από την υποδοχή των Θηβαίων στο Βονιφάτιο, λίγο αργότερα 65. Αφετέρου, καθαρά στρατηγικοί λόγοι υπαγόρευαν στο Σγουρό να αποφύγει εκ του συστάδην μά χη με τους βαριά οπλισμένους Δυτικούς ιππότες, κάτι που θα ισοδυναμούσε με αυτοκτονία, και να εκκενώσει τελικά χωρίς αγώνα τον κεντρικό ελλαδικό χώρο 66. Εξάλλου, η μεταγενέστερη πεισματική άμυνά του στον Ακροκόρινθο (και σε άλλα κέντρα της ΒΑ. Πελοποννήσου, σύμφωνα με άλλες αφηγήσεις), που κράτησε για πάνω από τέσσερα χρόνια (τέλη 1204-C. 1208), αποδεικνύει πως τουλάχιστον, δειλός δεν υπήρξε

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 15 Ο Δωδέκατος Αιώνας (β μέρος): Δυναστεία Αγγέλων: Ισαάκιος Β Άγγελος (1185-1195) - Αλέξιος Γ Άγγελος (1195-1203) - Ισαάκιος Β και Αλέξιος Δ Άγγελοι (1203-1204) - Αλέξιος Ε Μούρτζουφλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΓΟΥΡΟΥ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΑΙΩΝΑ

Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΓΟΥΡΟΥ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΑΙΩΝΑ Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΓΟΥΡΟΥ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΑΙΩΝΑ THE LIFE AND TIMES OF LEON SGOUROS. BYZANTINE LORD OF NORTHEASTERN PELOPONNESE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ιδέα των σταυροφοριών (σύμφωνα με επικρατέστερη άποψη) ήταν ξένη τότε στο Βυζάντιο. Η ιδέα των σταυροφοριών γεννιέται στη Δυτική Ευρώπη τον 11 ο αι., Οι αιτίες α. Η αναβίωση της αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τα ΠΑΙ ΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Το 958 µ.χ.. γεννιέται ο Βασίλειος ο Β, γιος του Ρωµανού και της Θεοφανώς. Γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τα ΠΑΙ ΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Το 958 µ.χ.. γεννιέται ο Βασίλειος ο Β, γιος του Ρωµανού και της Θεοφανώς. Γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΣ (976-1025) 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τα ΠΑΙ ΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Το 958 µ.χ.. γεννιέται ο Βασίλειος ο Β, γιος του Ρωµανού και της Θεοφανώς. Γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του ήταν η Ελένη,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος

Γενικά. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος Γενικά α. Τα Λατινικά κράτη Στη θέση της βυζαντινής αυτοκρατορίας που καταλύθηκε εγκαθίστανται οι Φράγκοι: ένα μωσαικό κρατιδίων και ηγεμονιών. Αυτό σημαίνει ότι η εξουσία τους είναι δύναμη λόγω των πολλών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟ Β Ο Φίλιππος της Μακεδονίας ή Φίλιππος Β o Μακεδών (382 336 π.χ.)ήταν ο βασιλιάς που έκανε τη Μακεδονία ισχυρό κράτος, ένωσε υπό την ηγεμονία του τα

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ V. Ο ΛΕΩΝ ΣΓΟΥΡΟΣ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟ Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ (1204 c.

KEΦΑΛΑΙΟ V. Ο ΛΕΩΝ ΣΓΟΥΡΟΣ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟ Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ (1204 c. 68 KEΦΑΛΑΙΟ V Ο ΛΕΩΝ ΣΓΟΥΡΟΣ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟ Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ (1204 c. 108) Everyone who has made the steep, winding ascent to the walled crown

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II. Η ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ (c. 1200 c. 1202/1203)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II. Η ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ (c. 1200 c. 1202/1203) 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Η ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ (c. 1200 c. 1202/1203) H φυσιογνωμία του Λέοντος Σγουρού και η πολυποίκιλη δράση του δεσπόζουν στις ιστορικές εξελίξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης + νησιά + λιμάνια Αιγαίου, Ιονίου

Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης + νησιά + λιμάνια Αιγαίου, Ιονίου Αυτοκρατορία Κωνσταντινούπολης Βαλδουίνος της Φλάνδρας Βασίλειο Θεσσαλονίκης Θρακικά, μακεδονικά εδάφη Βονιφάτιος Μομφερατικός Δουκάτο Αθηνών Καταλανοί (πρωτεύουσα Θήβα) Μαγιόλοι Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Μάθημα: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Τάξη: Β Γυμνασίου Ενότητα: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου Χρόνος εξέτασης: 45 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία

13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία 13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία 1. Αντιστοιχίστε τα πρόσωπα με τις ιδιότητές τους: Ιουστινιανός Θεοδώρα Τριβωνιανός Καππαδόκης Ανθέμιος Ισίδωρος Βελισάριος Ναρσής Στρατηγός

Διαβάστε περισσότερα

Το χρονικό κατάρρευσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 1025-1461 μ.χ. Λευκή σελίδα

Το χρονικό κατάρρευσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 1025-1461 μ.χ. Λευκή σελίδα Δημήτρης Σπυρόπουλος Το χρονικό κατάρρευσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 1025-1461 μ.χ. Λευκή σελίδα http://www.lefkiselida.gr Αυτό το κείμενο που δημοσιεύεται από τις εκδόσεις «Λευκή σελίδα», προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.) Ενότητα #3: Λατινική αυτοκρατορία Κωνσταντινούπολης Νικόλαος Καραπιδάκης Τμήμα Ιστορίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

TAK TAK ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ;

TAK TAK ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ; ΕΝΑ ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΡΩΙΝΟ ΤΟΥ 490 Π.Χ., ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΡΟΜΑΚΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. TAK TAK Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ; ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΛΩΡΙΟΙ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΩΠΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Σλαβικών Λαών

Ιστορία Σλαβικών Λαών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12 η :Μαυροβούνιο Αγγελική Δεληκάρη Λέκτορας Μεσαιωνικής Ιστορίας των Σλαβικών Λαών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας ΑΠΘ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΟ Η ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ Συνομωσίες, ίντριγκες και μηχανορραφίες. Θρησκευτικός φανατισμός Δεισιδαιμονία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αρκάς ή Αρκάδας ήταν πρόσωπο της ελληνικής μυθολογίας, επώνυμος ήρωας της Αρκαδίας, γενάρχης των Αρκάδων και 3ος μυθικός βασιλιάς της Αρκαδίας.

Ο Αρκάς ή Αρκάδας ήταν πρόσωπο της ελληνικής μυθολογίας, επώνυμος ήρωας της Αρκαδίας, γενάρχης των Αρκάδων και 3ος μυθικός βασιλιάς της Αρκαδίας. Ο Αρκάς ή Αρκάδας ήταν πρόσωπο της ελληνικής μυθολογίας, επώνυμος ήρωας της Αρκαδίας, γενάρχης των Αρκάδων και 3ος μυθικός βασιλιάς της Αρκαδίας. Κατά τον Παυσανία, ήταν γιος και διάδοχος του Νύκτιμου,

Διαβάστε περισσότερα

Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη. 3 Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Οι Περσικοί Πόλεμοι (κεφ ) Οι Περσικοί Πόλεμοι (κεφ.

Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη. 3 Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Οι Περσικοί Πόλεμοι (κεφ ) Οι Περσικοί Πόλεμοι (κεφ. Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη 3 Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Οι Περσικοί Πόλεμοι (κεφ. 15-19) Οι Περσικοί Πόλεμοι (κεφ. 15-19) ΑΣΚΗΣΗ 1. Αντιστοιχίζω ό,τι ταιριάζει : Μάχη Μαραθώνα Παυσανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 6 Ιουστινιανός Α (β μέρος: 548-565) Διάδοχοι Ιουστινιανού: Ιουστίνος Β (565-578) Τιβέριος (578-582) Μαυρίκιος (582-602) - Φωκάς (602-610) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΠ11 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βυζάντιο και Χριστιανισμός: η δυναμική της θρησκείας στον καθορισμό της φυσιογνωμίας της αυτοκρατορίας και των

Διαβάστε περισσότερα

3. Μιχαήλ Η' και Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγοι. α. Η εξωτερική πολιτική του Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου

3. Μιχαήλ Η' και Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγοι. α. Η εξωτερική πολιτική του Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου 3. Μιχαήλ Η' και Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγοι α. Η εξωτερική πολιτική του Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου Στόχοι: Ο Μιχαήλ Η' (1261-1282) έπρεπε: να αντιμετωπίσει την επιθετικότητα των Λατίνων και να αποκαταστήσει

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1 η σκηνή: στίχοι 437-494

Α' ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1 η σκηνή: στίχοι 437-494 Α' ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1 η σκηνή: στίχοι 437-494 1.α. Από τον Πρόλογο στο Επεισόδιο: Η Ελένη, μαζί με τις γυναίκες που αποτελούν το Χορό του δράματος, μπαίνουν μέσα στο παλάτι προκειμένου να ζητήσουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

5. Στίχοι 100-161 (από µετάφραση)

5. Στίχοι 100-161 (από µετάφραση) 5. Στίχοι 100-161 (από µετάφραση) 5.1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 1. Μετά τον πρόλογο ακολουθεί η είσοδος του χορού, η πάροδος. α) Με ποια διάταξη και από

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 13

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 13 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 13 Ο Ενδέκατος Αιώνας (β μισό) - Το τέλος της Μακεδονικής Δυναστείας: Θεοδώρα Πορφυρογέννητος (1055-1056) - Μιχαήλ Ϛ Στρατιωτικός (1056-1057) Δυναστεία Δουκών και Κομνηνών (1057-1185):

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr. Έλεγχος προόδου (Ενότητες 4 5)

Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr. Έλεγχος προόδου (Ενότητες 4 5) Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr 1. Ποια από τις ακόλουθες μάχες δεν έχει σχέση με τους Μηδικούς Πολέμους; α. η μάχη της Μυκάλης β. η μάχη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ, Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ( )

Η ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ, Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ( ) Η ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ, Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (1204-1261) Το 1204 οι Λατίνοι κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη και διέλυσαν τη Βυζαντινή αυτοκρατορία.

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. ΟΙ ΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΣΓΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΑΝΟΔΟΥ ΤOYΣ (ΤΕΛΗ 12 ου ΑΡΧΕΣ 13 ου ΑΙΩΝΑ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. ΟΙ ΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΣΓΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΑΝΟΔΟΥ ΤOYΣ (ΤΕΛΗ 12 ου ΑΡΧΕΣ 13 ου ΑΙΩΝΑ) 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΟΙ ΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΣΓΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΑΝΟΔΟΥ ΤOYΣ (ΤΕΛΗ 12 ου ΑΡΧΕΣ 13 ου ΑΙΩΝΑ) Οι Σγουροί (Σγούροι) ή Σγουρόπουλοι, καθώς και οι λίγο μεταγενέστεροι συγγενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ευρύκλεια Κολέζα ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843)

Ευρύκλεια Κολέζα ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843) μεγάλες εδαφικές απώλειες ενίσχυση ελληνικότητας νέοι θεσμοί πλαίσιο μέσα στο οποίον το Βυζάντιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Γραμματική: Συμφωνόληκτα 3 Κλήση αφωνόληκτων 4-6 Κλίση ημιφωνόληκτων 7-15 Ασκήσεις 16-23 Εργασία για το σπίτι 24 Κ.

Διαβάστε περισσότερα

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες 11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Συλλογή-επιλογή:Μ. ΛΟΟΣ Μετάφραση: Μ. ΣΚΟΜΠΑ Επιµέλεια: Β. ΚΑΝΤΖΑΡΑ Κλεοπάτρα 69 30 π.χ. Αίγυπτος -Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.χ. Βασίλεψε στην Αίγυπτο

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Συμπλήρωση κενών Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις (τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 6: Ιστορικό Πλαίσιο 8ου-9ου αιώνα: Σκοτεινοί αιώνες-εικονομαχία. Θεοφάνης: Βίος και Έργο. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Cleopatra (Κλεοπάτρα) 69 30 π.χ. Αίγυπτος Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.x και βασίλεψε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή Όταν λέµε Αγία Παρασκευή εννοούµε τη µικρή Εκκλησία, που είναι δυτικά του χωριού στη θέση Παναγία (Παναΐα), την οποία βλέπουµε στην

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α1-2: Υστεροβυζαντινοί θεολόγοι Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

Όψεις Βυζαντίου... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας. Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Όψεις Βυζαντίου... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας. Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας Το φυλλάδιο αυτό είναι του/της... που επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας στις... Το φυλλάδιο που κρατάς στα χέρια σου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΟΒΟΙΩΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ (1203-1204)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΟΒΟΙΩΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ (1203-1204) 42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΟΒΟΙΩΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ (1203-1204) Οι βασικές πηγές για τις επιχειρήσεις του Σγουρού στην Αττικοβοιωτία και στην Εύβοια, που αποτελούν τη δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλω την προσφορά μας για την εκδρομή σας στήν Θεσσαλονίκη. 55 μαθητων και 4 συνοδων καθηγητων οπως η σχετικη ανακοινωση σας.

Σας αποστέλλω την προσφορά μας για την εκδρομή σας στήν Θεσσαλονίκη. 55 μαθητων και 4 συνοδων καθηγητων οπως η σχετικη ανακοινωση σας. Τύλισσος, 16 η Δεκεμβρίου, 2013 (Σχετικά: 55+4+1=60 άτομα) Πρός Πειραματικο Λυκειο Ηρακλειου Υπ οψιν Κου Κολυκακη Δημητριου Ηράκλειον Κρήτη Σχετικα ΕΚΔΡΟΜΗ 5ΗΜΕΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αγαπητοι κυρίες και κυριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Πώς αντιμετώπισαν

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίο ελληνικό δράμα: Ευριπίδης

Αρχαίο ελληνικό δράμα: Ευριπίδης Αρχαίο ελληνικό δράμα: Ευριπίδης Ενότητα: 13. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις στίχων 663-718 της Μήδειας Μενέλαος Χριστόπουλος Τμήμα Φιλολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Φραντζή: Χρονικό (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 38-41)

Γ. Φραντζή: Χρονικό (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 38-41) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Γ. Φραντζή: Χρονικό (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 38-41) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Εάν συγκρίνετε τον λόγο του Μωάµεθ µε αυτόν του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου,

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο smartclass.gr

Φροντιστήριο smartclass.gr Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Α.1. Επομένως, ούτε εκ φύσεως ούτε αντίθετα από τη φύση μας δημιουργούνται

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ασκήσεις επί χάρτου

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ασκήσεις επί χάρτου αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ασκήσεις επί χάρτου Άσκηση 1η Η σκληρή δουλειά των γραφέων Στα βυζαντινά μοναστήρια λειτουργούσαν scriptoria, δηλαδή εργαστήρια όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-Βουλευτές:

ΤΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-Βουλευτές: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣΚΑΙΟΙΠΕΡΙΑΥΤΟΝ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΟΙKAI BOYΛΕΥΤΕΣ (HONESTIORES ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ) - ΣΤΡΑΤΟΣ- ΚΛΗΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αυτοκράτορας: H ανάρρηση στο θρόνο χάρη στο

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση Φύλλο Εργασίας 1. Αφού συμβουλευτείτε τη σελίδα 44 του βιβλίου σας καθώς και το χάρτη που παρατίθεται, να συμπληρώσετε την πιο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις ανοικτού τύπου

Ερωτήσεις ανοικτού τύπου 3. Ξενοφών Γρύλλου Ερχιεύς Ερωτήσεις ανοικτού τύπου 1. Η ΖΩΗ ΤΟΥ 1. Να δώσετε βασικές πληροφορίες για την καταγωγή του Ξενοφώντα και για το οικογενειακό περιβάλλον µέσα στο οποίο µεγάλωσε. 2. Σε ποια εποχή

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι ΙI

Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι ΙI Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι ΙI Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Αθανάσιος Αγγέλου 4 η ενότητα: «Οι πράξεις και η θέση των κινήτρων στην βυζαντινή ιστορική αφήγηση» Κύρια σημεία του μαθήματος Αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις ΙΙΙ Brno 27-02-08

Ασκήσεις ΙΙΙ Brno 27-02-08 Ασκήσεις ΙΙΙ Brno 27-02-08 «Στις Θερµοπύλες» Λεξιλόγιο τροµοκρατώ-ουµαι: φοβάµαι (σ) τροµοκρατώ, ο τρόµος, ο τροµοκράτης, η τροµοκρατία, τροµοκρατικός-η-ο (π) Σεισµική δόνηση µικρού µεγέθους τροµοκράτησε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Σ Η Χάρτα Διασυνδέσεις ΒιΒλιογραφία

ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Σ Η Χάρτα Διασυνδέσεις ΒιΒλιογραφία Η Χάρτα ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ Εκείνη την εποχή η περιοχή που καλύπτει τη σημερινή Ελλάδα ήταν τμήμα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο Ρήγας σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη, έμαθε γαλλικά, ιταλικά και γερμανικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794)

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Το πλαίσιο 18 ος αιώνας, Γαλλία: Παλαιό Καθεστώς, δηλ. 3 θεσμοθετημένες τάξεις: Κλήρος (0,5%) Ευγενείς (1,5%) Υπόλοιποι, δηλ. αστοί, αγρότες εργάτες (98%) Κριτήρια ένταξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Επισκόπηση της Ελληνικής Ιστορίας, Β. Θ. Θεοδωρακόπουλος, Ph.D. Διόρθωση - Επιμέλεια: Λίλυ Πανούση Εκδόσεις Γιαλός Αθήνα, Δεκέμβριος 2015 ISBN: 978 960 82275 0 7 Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (σελ.84-97) Α. Βασιλεία α. Δικαίωμα να ψηφίζουν για ζητήματα της πόλης είχαν όλοι οι πολίτες, ακόμα και οι πιο φτωχοί

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (σελ.84-97) Α. Βασιλεία α. Δικαίωμα να ψηφίζουν για ζητήματα της πόλης είχαν όλοι οι πολίτες, ακόμα και οι πιο φτωχοί 1. Να αντιστοιχήσετε τις λέξεις της στήλης Α με αυτές της στήλης Β. Α Β Α. Βασιλεία α. Δικαίωμα να ψηφίζουν για ζητήματα της πόλης είχαν όλοι οι πολίτες, ακόμα και οι πιο φτωχοί Β. Αριστοκρατία β. Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νίκη ήταν κόρη της Στύγας και του Πάλλαντα. Είχε αδέρφια της το Κράτος, το Ζήλο και τη Βία.

Η Νίκη ήταν κόρη της Στύγας και του Πάλλαντα. Είχε αδέρφια της το Κράτος, το Ζήλο και τη Βία. Η Νίκη σε νομίσματα Νίκη: θεά της ελληνικής μυθολογίας προσωποποιούσε τη δόξα του ελληνικού πολιτισμού. Η Νίκη στέλνονταν από το Δία για να εξυμνήσει μία νίκη, να προσφέρει σπονδές ή να στεφανώσει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 10: Λέων Διάκονος: Aπόσπασμα από το έργο του Ἱστορία. Ιωάννης Σκυλίτζης: Βίος και Έργο Κιαπίδου

Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 10: Λέων Διάκονος: Aπόσπασμα από το έργο του Ἱστορία. Ιωάννης Σκυλίτζης: Βίος και Έργο Κιαπίδου Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 10: Λέων Διάκονος: Aπόσπασμα από το έργο του Ἱστορία. Ιωάννης Σκυλίτζης: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα

Διαβάστε περισσότερα

16-18 Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις 1.1. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης)

16-18 Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις 1.1. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 16-18 Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Nα κατανοήσουν οι µαθητές την προσπάθεια του ηµοσθένη να πείσει τους Αθηναίους για τις πραγµατικές προθέσεις των Λακεδαιµονίων. Nα αξιολογήσουν τις προτάσεις των Λακεδαιµόνιων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Στην Αυλή του Βασιλιά Νέα αξιώματα πρέπει να καταληφθούν! Οι Άρχοντες αιτούνται για τα καλύτερα αξιώματα της χώρας, αναζητώντας δύναμη και προνόμια. Νέα περιεχόμενα και αλλαγές στην

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Σκεπτικό Με τη δραστηριότητα χαρτογράφησης της Ανατολικής Μεσογείου σε µία εποχή έντονων συγκρούσεων για την κυριαρχία στην περιοχή, επιδιώκεται ο

1.3 Σκεπτικό Με τη δραστηριότητα χαρτογράφησης της Ανατολικής Μεσογείου σε µία εποχή έντονων συγκρούσεων για την κυριαρχία στην περιοχή, επιδιώκεται ο 1 Χαρτογραφώντας την κυριαρχία στην ανατολική Μεσόγειο από το 13 ο έως το 18 ο αι. 1.1 Περίληψη Οι µαθητές καλούνται να δηµιουργήσουν χάρτες της Ανατολικής Μεσογείου που να απεικονίζουν τις αλλαγές στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ H ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ Στην εποχή του Θουκυδίδη πραγματοποιείται ένα σπουδαίο γεγονός που έγινε βασική αιτία να εξασθενίσουν οι Αρχαίες Ελληνικές πόλεις καθώς να συντριβή το πολιτισμικό μεγαλείο της αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 20 (2010) 323-327

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 20 (2010) 323-327 An t h o n y Ka l d e l l i s St e p h a n o s Efthymiadis, The Prosopography of Byzantine Lesbos, 284 1355 A.D. A Contribution to the Social History of the Byzantine Province, Verlag der Österreichischen

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 2015 Οι μαθητές μας διαβάζουν τους αρχαίους τραγικούς μας και τον Αριστοφάνη. Ενώνουν μεταφρασμένους στίχους των έργων τους και... δημιουργούν! ΧΡΗΜΑ Καμιά

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ»

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Τμήμα 5 ης -6 ης Δημοτικού Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012 Θαλής ο Μιλήσιος 630/635 π.χ. 543 π.χ. Ο πρώτος φιλόσοφος! Ο Θαλής ο Μιλήσιος ανήκει στους προσωκρατικούς

Διαβάστε περισσότερα

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Επιμέλεια κειμένου - Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Επιμέλεια κειμένου - Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... Δημοσθένης Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Επιμέλεια κειμένου - Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος 2010 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΛΑ & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY A.B.E.E. Λάµπρου Κατσώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Παναγοπούλου Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Θέση: Λέκτορας Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΤΗ Hypati - Neopatria

ΥΠΑΤΗ Hypati - Neopatria ΥΠΑΤΗ Hypati - Neopatria Η κωμόπολη της Υπάτης, κτισμένη σε υψόμετρο 400μ. με τη χαρακτηριστική πολυμορφία του τοπίου της, έχει συμπληρώσει πάνω από 2500 χρόνια συνεχούς παρουσίας σε όλα τα γεγονότα της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 6 ος 9 ος αι Οικονομική κατάσταση στο Βυζάντιο από το β μισό του 6 ου αι. αρχές 9 ου αι. το κίνημα του Θωμά του Σλάβου 6 ος 8 ος αι. Προβλήματα δημογραφικά Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Γενική Εισαγωγή..2 - Iστορική αναδρομή....3-4 - Περιγραφή του χώρου.....5-8 - Επίλογος...9 - Βιβλιογραφία 10 1 Γενική Εισαγωγή Επίσκεψη στο Επαρχιακό Μουσείο Πάφου Το Επαρχιακό Μουσείο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ.

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ. ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ. Α.ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Β. ΑΠΟΤΗΡΩΜΗΣΤΟΒΥΖΑΝΤΙΟ 1 Τα ελληνιστικά βασίλεια Ελληνιστικός : από το ρήµα ελληνίζω, δηλ. µιµούµαι τους Έλληνες Ήταν τα βασίλεια

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Α ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ ΩΡΑ: 8.00 10.00 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/6/2014 ΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ. Αριθµ. Πρωτ Λαµία

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ. Αριθµ. Πρωτ Λαµία ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3 ΛΑΜΙΑ Τηλ. 22310-31181,2 Fax 22310-27026 e-mail: tee_lamia@tee.gr, http://www.teetas.gr Αριθµ. Πρωτ. 1295 Λαµία 20 10 2014 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 12 Ενδέκατος Αιώνας (α μισό): Βασίλειος Β Βουλγαροκτόνος (976-1025) Κων/νος Η (1025-1028) - Ρωμανός Γ Αργυρός (1028-1034) - Μιχαήλ Δ Παφλαγών (1034-1041) - Μιχαήλ Ε Καλαφάτης

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α Κείμενο Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπί τήν ἑστίαν καί εἶπεν: «Ἐγώ δ ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκευεύω τά πάντων ἐννομώτατα, μή ἐπί Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 11 Ο Δέκατος Αιώνας (β μισό): Ρωμανός Β (959-963) Νικηφόρος Φωκάς (963-969) - Ιωάννης Τσιμισκής (969-976)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 11 Ο Δέκατος Αιώνας (β μισό): Ρωμανός Β (959-963) Νικηφόρος Φωκάς (963-969) - Ιωάννης Τσιμισκής (969-976) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 11 Ο Δέκατος Αιώνας (β μισό): Ρωμανός Β (959-963) Νικηφόρος Φωκάς (963-969) - Ιωάννης Τσιμισκής (969-976) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Βασικός

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 1913-2011 Εκατό Χρόνια Θύελλες και Χίμαιρες ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών Σας προσκαλεί με τιμή να μετάσχετε στη σειρά των επιστημονικών διαλέξεων

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό μας, κάνοντας χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Υπαπαντή του Κυρίου «θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών» (Λουκ. 2, 34-35) Διχογνωμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου 26 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αλέξιος Γ Μέγας Κομνηνός

Ο Αλέξιος Γ Μέγας Κομνηνός Ο Αλέξιος Γ Μέγας Κομνηνός ήταν αυτοκράτορας της Τραπεζούντας από τις 22 Δεκεμβρίου 1349 ως τις 20 Μαρτίου 1390. Ήταν γιος του Αυτοκράτορα της Τραπεζούντας Βασίλειου Α και της ερωμένης του, Ειρήνης, κόρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) Μπορεί η αρετή να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας; Ο Πρωταγόρας εξηγεί στον Σωκράτη τι διδάσκει στους νέους που παρακολουθούν τα μαθήματά του. Οι αντιρρήσεις του Σωκράτη. «Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ.Αλέξανδρος εικονίζεται σε εξάρτηµα της πολεµικής του πανοπλίας στον ΙΙ βασιλικό τάφο της Βεργίνας

Ο Μ.Αλέξανδρος εικονίζεται σε εξάρτηµα της πολεµικής του πανοπλίας στον ΙΙ βασιλικό τάφο της Βεργίνας Ο Μ.Αλέξανδρος εικονίζεται σε εξάρτηµα της πολεµικής του πανοπλίας στον ΙΙ βασιλικό τάφο της Βεργίνας Το 274π.Χ. ο βασιλιάς της Ηπείρου Πύρρος κατέλαβε αιφνιδιαστικά τη Μακεδονία, όταν βασίλευε σ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 3: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι κατά την Αρχαϊκή Εποχή;

Διδακτική πρόταση 3: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι κατά την Αρχαϊκή Εποχή; Διδακτική πρόταση 3: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι κατά την Αρχαϊκή Εποχή; Ερωτήματα κλειδιά: 2 Ποιες ήταν οι σχέσεις ανάμεσα στις ομάδες; Ποιοι ήταν οι αρχηγοί των ομάδων; Σύνδεση με προηγούμενα μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα