καὶ τῷ βασιλεῖ Ἀλεξίῳ συγγίνεται (οὗτος γὰρ τῶν τοῦ βορρᾶ πλευρῶν τῆς ἐν πόλεσιν ἀρχούσης ἐκσφαιρισθεὶς τοῖς Θετταλοῖς

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "καὶ τῷ βασιλεῖ Ἀλεξίῳ συγγίνεται (οὗτος γὰρ τῶν τοῦ βορρᾶ πλευρῶν τῆς ἐν πόλεσιν ἀρχούσης ἐκσφαιρισθεὶς τοῖς Θετταλοῖς"

Transcript

1 54 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Ο ΛΕΩΝ ΣΓΟΥΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ΘΕΣΣΑΛΙΑ) ΚΑΙ Η ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (1204) Η τρίτη φάση των προς βορράν επιχειρήσεων του Λέοντος Σγουρού έμελλε να αποτελέσει το απώτατο σημείο της εδαφικής επέκτασης του εφήμερου, όπως αποδείχτηκε, «κρατιδίου» του. Μετά την αποτυχία του στην Αθήνα ( ) και την επακολουθήσασα κατάληψη εκ μέρους του των Θηβών, μεγάλου μέρους της Φωκίδας και τμήματος της Ευβοίας (1204), ο δυνάστης του Μορέως εξεστράτευσε με σκοπό να γίνει κύριος και του κεντρικού ελλαδικού χώρου κατά τους μήνες του φθινοπώρου του Έχοντας σταθερά κατά νου την πραγματοποίηση των στόχων του, ο Σγουρός σύμφωνα με τους λόγους του Νικήτα Χωνιάτη που συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις του, «Οὐκοῦν Θερμοπύλας διϊὼν καὶ τὴν Οἴτην ὑποκαταβὰς εἰς Λάρισαν ἔξεισι καὶ τῷ βασιλεῖ Ἀλεξίῳ συγγίνεται (οὗτος γὰρ τῶν τοῦ βορρᾶ πλευρῶν κατασυρεὶς καὶ τῆς ἐν πόλεσιν ἀρχούσης ἐκσφαιρισθεὶς τοῖς Θετταλοῖς παρέβαλε Τέμπεσιν, ἐπεὶ δὲκαὶ τῆς ἐκείνου θυγατρὸς Εὐδοκίας εὐνέης γίνεται» 2. Με τά τη διάβαση των Θερμοπυλών και των πλαγιών της Οίτης, ο Σγουρός έφθασε στο κέντρο της Θεσσαλίας, την πόλη της Λάρισας, όπου συνάντησε τον εξόριστο 1 Για μια αναλυτική εξέταση της παρουσίας του Σγουρού στη Uεσσαλία και τον κεντ ροελλαδικό εν γένει χώρο, βλ. Σαββίδης 1992, σ. 58 εξ. και passim. 2 Χωνιάτης Ν., σ πρβλ. Εφραίμ, στίχ : «πρὸς Λαρίσης ἔξεισι τὰς διεξόδους, /ἔνθα βασιλεῖ συνέμιξ' Ἀλεξίῳ/ὅς.../...θεσσαλικοῖς τέμπεσι προσερρύη, /ἄγων μεθ' αὑτοῦ παῖδα τὴν Εὐδοκίαν». Βλ. επίσης Χωνιάτης Ν., σ : «Τῇ γοῦν Εὐδοκίᾳ συναφθεὶς ὁ Σγουρὸς τοῦ μαρκεσίου (= Βονιφάτιου Μομφερρατικοῦ) τῇ Ἑλλάδι προσάγοντος...».πρβλ. Καψάλης 3, σ Λεπτομερή βιβλιογραφία για τη βασιλεία (και για τα μετέπειτα από αυτήν) του Αλεξίου Γ Αγγέλου στον R.Radić, ΕΠΛΒΙΠ 1 (1996), σσ λ.γι αυτήν Αβραμέα 1974, passim και Koder-Hild, σσ , λ. Larisa. 3 Β 3

2 55 Βυζαντινό ηγεμόνα Αλέξιο Γ Άγγελο 4, μαζί με τη γυναίκα του, Ευφροσύνη Δούκαινα. Η τελευταία είχε στην κυριότητά της, ως προίκα, αξιόλογα «φέουδα» ή «επισκέψεις», όπως αποκαλούντο 5 -δηλαδή γαιοκτησίες που βρίσκονταν στην πλούσια γη του θεσσαλικού κάμπου, που εδώ και αρκετό καιρό είχε περάσει σε μια μορφή βυζαντινής «εκφεουδαρχοποίησης» (μια εξέλιξη που έμελλε να καταστεί σαφέστερη στους επόμενους αιώνες: 13 ο -14ο 6. Στα «φέουδα» αυτά αναφέρονται οι περιοχές των «δύο Αλμυρών», της Βέσαινας (Πισίνης), της Δημητριάδος, του Δομοκού, της Ρεβενίκου (Ροβενίκου) και των Φαρσάλων (της Φαρσάλου) 7. Μαζί με το βασιλικό ζεύγος είχε καταφύγει στη Λάρισα και η μικρότερη κόρη τους, Ευδοκία Αγγελίνα. Στη συνάντηση αυτήν, «ο καθαιρεμένος αυτοκράτωρας και ο φιλόδοξος ηγεμονίσκος, που ήλπιζε ότι θα εγκαθίδρυε με βασιλικό «χρίσμα» δικό του 4 Η συνάντηση των δύο ανδρών έγινε στη Λάρισα. Δεν «κατέλαβε» την πόλη ο Σγουρός, καθώς έγραφε ο Λαμπρυνίδης 1975, σ. 30,κατά τον οποίο πάντως ο Ναυπλιώτης άρχοντας σκόπευε «να προβεί και επί την Θεσσαλονίκην, όπως, επί τη ευκαιρία της πτώσεως της Κωνσταντινουπόλεως εις χείρας των Λατίνων, ιδρύσει ίδιον ευρύ κράτος επί των ερειπίων της καταπεσούσης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας». Για τι περιπέτειες του εκπτώτου και φυγάδα Αλεξίου Γ μετά την εκθρόνισή του στην Κωνσταντινούπολη, τον Ιούλιο του 1203, βλ. Χωνιάτης Ν., σσ. 608, 612 (εκδοχή άφιξής του στη Λάρισα), Ακροπολίτης, σσ. 13, 14.- Σκουταριώτης, σ. 453 (εκδοχή αναχώρησής του από Θεσσαλονίκη στην Κόρινθο), Βιλλεαρδουίνος/Faral Β, παράγρ. 274, 309 (= ελλην. μετ. Αντύπας, σσ. 128, : εκδοχή σύλληψής του στη Θεσσαλονίκη από το Βονιφάτιο). Πρβλ. Loenertz 1973, σ. 370 εξ.- Κορδώσης 1986, σσ με τις σημειώσεις. Μετά τη φυγή του από τη Βασιλεύουσα, ο Αλέξιος Γ κατέφυγε αρχικά στη θρακική Μοσυνόπολη και μετά στη Θεσσαλονίκη, όπου συνάντησε το Βονιφάτιο Μομφερρατικό και τη νέα του σύζυγο, την Ουγγαρέζα πριγκήπισσα Μαρία (που ήταν πρώην κουνιάδα του Αλεξίου Γ, αφού ήταν προηγουμένως σύζυγος του αδελφού του, αυτοκράτορα Ισαακίου Β Αγγέλου). 5 Βλ. σχετικά M. Baertusi, Episkepsis, ODB, σ. 717 (βιβλιογρ.). 6 Γι αυτό το θέμα βλ. τώρα A. Savvides, Splintered medieval Ηellenism: the semi- state of Thessaly (A.D. 1213/1222 to 1454/1470) and its place in history, autonomous Byzantion 68.2 (1998), σσ , με όλη τη σχετική βιβλιογραφία. Η λατινική κυριαρχία στη Θεσσαλία υπήρξε βραχύβια, από το 1204 ως το 1212/1213 και το 1222 (κατά περιοχές). 7 Βλ. την έκδοση της Partitio/Carile, σσ και τα σχόλια στις σσ πρβλ. τα αντίστοιχα λήμματα στην Αβραμέα 1974 (ευρετήριο).- επίσης βλ. Koder-Hild, σ. 67 σημ Σαββίδης 1994, σ. 67 σημ. 38 (με τις μνείες στα αντίστοιχα λήμματα των Κoder-Hild).-πρβλ., Παπαθανασίου 1995, σσ σημ (βιβλιογρ.) και 1998, σ σημ. 1. Ειδικότερα για τις κτήσεις στον Αλμυρό βλ. Σαββίδης 1993, σσ σημ και για εκείνες των Φαρσάλων βλ. Α. Σαββίδης, Η μεσαιωνική Φάρσαλος έως την οθωμανική κατάκτηση του 1393, στου ιδ., Βυζαντινή προσωπογραφία, τοπική ιστορία και βυζαντινοτουρκικές σχέσεις. Ανατύπωση άρθρων , Αθήνα 1994, σσ με τη σημ. 27.

3 56 ανεξάρτητο κράτος πάνω στα ερείπια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, προλαβαίνοντας τη σταυροφορική κατάκτηση, προσπάθησαν να προσποριστούν ο καθένας τους τα δικά του οφέλη» 8. Ο μεν Αλέξιος Γ ήλπιζε σε να στηρίγματα και ίσως, κατ επέκταση, στην επανάκτηση του χαμένου του θρόνου στην Κωνσταντινούπολη 9, ο δε Σγουρός βάζοντας στο νου του τα προσποριζόμενα πλεονεκτήματα από μια συγγένεια με τη βασιλική οικογένεια, αποκτώντας ως εκ τούτου δικαιώματα στη διανομή των βασιλικών κτήσεων και προσδίδοντας «έναν αέρα νομιμότητας στην εξουσία του» (καθώς έγραψε ο S. Runciman) 10, σκόπευε να εγκαθιδρύσει ανεξάρτητο κρατίδιο στον κεντροελλαδικό χώρο και να επεκταθεί προς βορράν, καταλαμβάνοντας και τη Θεσσαλονίκη (πρβλ. και την τελευταία παράγραφο του κεφαλαίου ΙΙΙ) 11. Ο διπλωματικής σκοπιμότητας, «πολιτικός», γάμος που ακολούθησε μεταξύ της Ευδοκίας και του Λέοντος Σγουρού θεωρήθηκε ως μια καλή ευκαιρία και για το γα μπρό και για τον πεθερό και φαινόταν ότι αρχικά θα εξυπηρετούσε τα σχέδιά τους. Όσ ο δε για την πριγκήπισσα Ευδοκία, αυτός ήταν ο τρίτος της γάμος. Ο σύγχρονος των γεγονότων Νικήτας Χωνιάτης μαρτυρεί ότι η Ευδοκία είχε παλαιότερα παντρευτεί το Σέρβο Νεμανίδη ηγεμόνα («ζουπάνο») Στέφανο Β τον «Πρωτόστεπτο» (1196/ /1228), που μαζί με το γάμο αυτόν είχε πάρει από τον Αλέξιο Γ και τον υψηλό τίτλο του «σεβαστοκράτορα». Αργότ4ρα, γύρω στο 1202, ο Σέρβος ηγεμόνας χώρισε την Ευδοκία, προφασιζόμενος ασθένειά της- στην πραγματικότητα όμως έδειχνε με τον τρόπο αυτόν τη δυσαρέσκειά του προς τη βυζαντινή κυβέρνηση, που δεν τον είχε βοηθήσει εναντίον του στασιαστή αδελφού του, Βουκάν. Στη συνέχεια της αφήγησής του ο Χωνιάτης περιγράφει πως κατόπιν η Ευδοκία δόθηκα ως σύζυγος στον Αλέξιο (Ε ) Δούκα «Μούρτζουφλο» -τον τελευταίο Βυζαντινό αυτοκράτορα πριν από την τελευταία λατινική άλωση της Κωνσταντινούπολης τον Απρίλιο του 1204, ο οποίος 8 Σαββίδης 1987 α, σ. 75β. 9 Βλ. Γρηγορόβιος Α, σ Κορδώσης 1986, σσ Radić 1986, σ Σαββίδης 1992, σσ Runciman, σ Πρβλ. εδώ παραπάνω σημ. 4. Επίσης βλ. Κορδώσης 1986, σ. 71 ( ο Σγουρός αποζητούσε τίτλους και αναγνώριση του εφήμερου κράτους του ).-Σαββίδης 1992, σ. 66. Ορθά τονίζεται από τον Παπαθανασίου 1995, σσ σημ. 260, ότι η εμφάνιση του Σγουρού στη Λάρισα πιθανόν να δυσχέρανε τα σχέδια του Αλεξίου Γ Αγγέλου για την ανάκτηση του θρόνου, αφού ο τελευταίος έβλεπε με υποψία τον στρατιωτικά ισχυρό άρχοντα της Ναυπλίας, οπότε, ευρισκόμενος σε δυσχερή θέση, αποφάσισε να

4 57 τελικά θανατώθηκε από τους Δυτικούς πορθητές, αφού προηγουμένως είχε καταφύγει στον πεθερό του στη Μοσυνόπολη της Θράκης, όπου ο Αλέξιος Γ τον τύφλωσε και στη συνέχεια τον συνέλαβαν οι σταυροφόροι 12. Τις πληροφορίες αυ τές του Χωνιάτη για τη συνάντηση της Λάρισας και τον εκεί τρίτο γάμο της Ευδοκίας με το Σγουρό επιβεβαιώνει και ο Εφραίμ ο Αίνιος 13. Στη Λάρισα η Ευδοκία είχε χρησιμοποιηθεί σε μια «σκακιέρα» εξελίξεων που ήταν ίσως πολύ παραπάνω από τις δικές της ικανότητες συνειδητοποίησης 14. Ως προς τον τόπο τέλεσης των γάμων του Σγουρού με την Ευδοκία, πάντως, υπάρχει και η σχετική μαρτυρία του λίγο μεταγενέστερου των γεγονότων Γεωργίου Ακροπολίτη, που επαναλαμβάνεται σχεδόν verbatim από τον Θεόδωρο Σκουταριώτη. Εδ ώ ο προαναφερόμενος γάμος, αλλά και η συνάντηση Αλεξίου Γ και Σγουρού, τοποθετούνται στην Κόρινθο, όπου ο Αλέξιος Γ είχε φθάσει ως φυγάς από την Θεσσαλονίκη τελικά όμως έμελλε να δραπετεύσει και από την Κόρινθο, επειδή κυοφορείτο υποτιθέμενη σύλληψή του από το περιβάλλον των ανθρώπων του Σγουρού, αν και ο τελευταίος ήταν πια γαμπρός του. Κατά τον Ακροπολίτη, «μετὰ μικρὸν δὲ φωραθεὶς τοῖς ἐκεῖσε (= στ η Θεσσαλονίκη) νεωτερίζεσθαι ἀπεδιώχθη (=Αλέξιος Γ ) συνάμα τῇ γυναικὶ καὶ τῇ θυγατρὶ Εὐδοκία, ἣν καὶ εἰς Κόρινθον ἀφικόμενος, τῶν ἐκεῖσε τῆς χώρας κατάρχοντι συνεζεύξατο Σγουρῷ ἦν γὰρ καὶ ὁ Σγουρὸς οὗτος μετὰ τὴν Κωνσταντίνου ἅλωσιν νεωτερίσας καθ' ἑαυτὸν καὶ Κορίνθου ἄρχων καὶ τῶν περὶ ταύτην χωρῶν» 15. Βέβαια, η προαναφερθείσα σχετική πληροφορία του Νικήτα Χωνιάτη περί συνάντησης και γάμου στη Λάρισα είναι προτιμητέα, αφού ο ιστοριογράφος αυτός και στενότερα παρακολουθεί τα γεγονότα της εποχής αυτής και πιο σύγχρονός τους υπήρξε. Εξάλλου, λογικά σύμφωνα με την ίδια αφήγηση σχετικά με την σύλληψη του έκπτωτου Αλεξίου δεχτεί τη σύμπραξη των δυνάμεων του Σγουρού.- πρβλ., Παπαθανασίου 1998, σ. 31 σημ

5 58 Γ από το Βονιφάτιο Μομφερρατικό στη Θεσσαλονίκη (Ακροπολίτης-Σκουταριώτης), είναι εύλογο να υποτεθεί ότι από τη Θεσσαλονίκη η Λάρισα θα ήταν πολύ κοντύτερα ως τόπος της συνάντησης εκείνης από την Κόρινθο 16. Εκεί εξάλλου (στη Λάρισα), ο Αλέξιος Γ βρισκόταν μαζί με τους οπαδούς του για να φυλάξει τις διαβάσεις των Τεμπών σε ενδεχόμενη λατινική εισβολή προς νότον 17. Τέλος, στους πιθανολογούμενους τόπους είχαν προταθεί παλαιότερα και οι Θερμοπύλες 18, αλλά και η ε κδοχή αυτή δε βασίζεται σε καμμ ία πηγή. Από την άλλη πλευρά, η A. Ilieva δέχεται ως πιθανούς τόπους ή τη Λάρισα ή την Κόρινθο, χωρίς να παίρνει θέση επί του ζητήματος 19. Στη συνέχεια, πριν συζητηθεί το ακανθώδες πρόβλημα της τιτλοφορίας του Σγουρού σε σχέση με το γάμο του στη Λάρισα, θα κάνουμε εδώ λόγο σχετικά με το χρ όνο της τέλεσης του γάμου αυτού, τον οποίο ο εκδότης του Νικήτα Χωνιάτη, Ολλανδός βυζαντινολόγος J.-L. van Dieten, τοποθέτησε στην άνοιξη του χρονολόγηση προβληματική. Και αυτό διότι, αν και υπάρχει μια εν γένει ευρεία απο δοχή για το έτος 1204, η συγκεκριμένη χρονολόγηση θα πρέπει μάλλον να συγκεκριμενοποιηθεί προς τους τελευταίους μήνες του έτους αυτού 21, αφού, όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο (ΙΙΙ), ο Λέων Σγουρός εγκατέλειψε την πολιορκία των Αθηνών προχωρώντας σε κατακτήσεις στη Βοιωτία, Φωκίδα και Εύβοια, την περίοδο μετά τον Αύγουστο/Σεπτέμβριο του α. Πάντως, ο Γιουκοσλάβος βυζαντινολόγος B. Ferjančić ( 1998) και ο μαθητής του, R. Radić, υιοθετούν για χρονολογία τέλεσης του γάμου Σγουρού-Ευδοκίας τις αρχές του 1205, υποστηρίζοντας ότι η Λάρισα ήταν ήδη στα χέρια των Αλεξίου Γ και Σγου ρού, όταν ο Βονιφάτιος ξεκίνησε την εκστρατεία του. Ο Radić, μάλιστα, προχωρά σε συνολική χρονολόγηση της δράσης του Σγουρού από την άφιξή του στη Θεσσαλία (τέλη καλοκαιριού/αρχές φθινοπώρου 1204) έως το γάμο του (αρχές 1205) και την υποχώρησή του στις Θερμοπύλες (άνοιξη 1205) 22. Η άποψη αυτή, πάντως, δεν έγινε αποδεκτή από τον Α

6 59 Σαββίδη, που παρακολουθώντας στενά τη δράση του Σγουρού χρονολογεί στην περίοδο μέσα προς τέλη φθινοπώρου τέλη χρονιάς (του 1204) όχι μόνο τη συνάντηση της Λάρισας και το γάμο, αλλά και τα μετέπειτα σχετιζόμενα γεγονότα, δηλ. την εγκατάλειψη του Αλεξίου Γ από το Σγουρό στη Θεσσαλία, την υποχώρηση του τελευταίου από τις Θερμοπύλες προς τον Ισθμό, καθώς και τον εγκλεισμό του στον Ακροκόρινθο 23. Αλλά πέρα από τα ζητήματα του τόπου και της ακριβούς χρονολόγησης του γάμου αυτού, ένα τρίτο επιστημονικό puzzle έρχεται να συσκοτίσει περαιτέρω τα σχετικά με τη σημαντική αυτή φράση της σταδιοδρομίας του Λέοντος Σγουρού. Αυτό έχει σχέση με το αξίωμα (οφφίκιο) που του απονεμήθηκε από τον πεθερό του, Αλέξιο Γ, στη Λάρισα. Κατόρθωσε ο Σγουρός να αποσπάσει από τον πεθερό του το σημαντικό αξίωμα του «σεβαστοϋπερτάτου» 24 ; Αυτό ναι μεν δεν αναφέρεται ρητώς σε κάποια από τις πηγές που αναφέρονται στα του γάμου αυτού καθαυτού, αλλά όμως είναι σαφώς τεκμηριωμένο το γεγονός ότι το αξίωμα αυτό το κατείχε ο Σγουρός, καθώς φαίνεται σε σωζόμενο μολυβδόβουλλο (μολύβδινη σφραγίδα) του στο Νομισματικό Μουσείο Αθηνών, όπου εικονίζεται η μορφή του στρατηλάτη αγίου Θεοδώρου, με χαραγμένη στην πίσω πλευρά τη φράση: «Σεβαστοϋπέρτατον μάρτυς με σκέποις Λέοντα Σγουρὸν ἐκ γένους κατηγμένον» (υπενθυμίζοντας ακόμη μια φορά την ευγενή καταγωγή του) 25. Πρέπει Δε να τονίσουμε στο σημείο αυτό πως το μολυβδόβουλλο αυτό χρονολογήθηκε σαφώς από τους G. Schlumberger και V. Laurent στο έτος 1204, ενώ σχετικά με την εδώ υιοθέτηση του αγ. Θεοδώρου (που καθώς φαίνεται ήταν ο 27 προστάτης άγιο ς του Σγουρού ), ο P. Lock σημείωσε πρόσφατα ότι η χρήση αυτή έγινε «όπως ταίριαζε σε κάποιον που ετοιμαζόταν να καταφύγει σε μαζική βία εναντίον εκείνων που δεν θα υπέκυπταν στη θέλησή του» 28. Κι όμως, ορισμένοι ερευνητές δεν δέχονται την απονομή του παραπάνω τίτλου στο Σγουρό σε σχέση με τη χρονολογία Η βασική αιτία που μια τέτοια ταύτιση της απονομής δεν γίνεται αποδεκτή από μερίδα ερευνητών σε σχέση με τα

7 60 τεκταινόμενα στο γάμο της Λάρισας, σχετίζεται με την (μη εμφανιζόμενη αλλού) πληροφορία του Θε οδώρου Σκουταριώτη, που (τοποθετώντας εσφαλμένα, καθώς ήδη είπαμε, το γάμο στη ν Κόρινθο) μαρτυρεί ότι στον Σγουρό τότε απον εμήθηκε ο υψηλός τίτλος του «δεσπότη» («ἐπεὶ δὲ νεωτερίζειν ἐφωράθη [=Αλέξιος Γ] μετὰ μικρόν, ἀπεδιώχθη συνάμα τῇ γυναικὶ καὶ τῇ θυγατρὶ Εὐδοκίᾳ,ἥν καὶ εἰς Κόρινθον ἀφικόμενος συνέζευξε τῷ Σγουρῷ ἐκεῖσε κατάρχοντι,καὶ δεσπότην τοῦτον 9 ἐτίμησε») 2. Τεκμηριωμένα, όμως, γνωρίζουμε ότι κατά τους υστεροβυζαντινούς χρόν ους το αξίωμα αυτό απονεμόταν κυρίως στους διαδόχους του ηγεμονεύοντος Βυζαντ ινού αυτοκράτορα 30, ενώ στην περίπτωσή μας, αφενός μεν ο Αλέξιος Γ δεν ηγεμόνευε πλέο ν, και αφετέρου είχε ήδη απονείμει τον τίτλο αυτόν στους δύο γαμπρούς του κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, πρώτα στον Αλέξιο Παλαιολόγο (που πέθανε σύντομα) και κατόπιν στο Θεόδωρο (Α ) Λάσκαρι, το μετέπειτα συνιδρυτή του κράτους της Νικαίας 31. Τη μαρτυρία, πάντως, του Σκουταριώτη έχουν αποδεχτεί σημαντικοί μελετητές της ιστορικής αυτής περιόδου, όπως η Αλκμήνη Σταυρίδου Ζαφράκα και ο Μ. Κορδώσης 32, αφού η μεν πρώτη υιοθετεί την άποψη ότι μόνον ο τίτλος του «δεσπότη» δόθηκε τότε στο Σγουρό, ενώ στον τελευταίο παρουσιάζεται μια πραγματικά δυϊστάμ ενη θέση, αφού από τη μια αποδέχεται τη Λάρισα ως τόπο τέλεσης της συνάντησ ης και του γάμου (δηλ. βάσει του Νική τα Χωνιάτη),ενώ από την άλλη υιοθετεί την απονομ ή του τίτλου του «δεσπότη» (εκδοχή Σκου ταριώτη ), που όμως συνδέεται μόνο με την Κόρινθο! Πάντως, οι επιστήμονες που αποδέχτηκαν τη θέση αυτήν, θεώρησαν ότι ο (έτσι κι αλλιώς υφιστάμενος) τίτλος του «σεβαστοϋπερτάτου» θα πρέπει να απονεμήθηκε στο Σγουρό κατά την προ του 1204 περίοδο πιθανότατα στα πλαίσια της αναγνώρισης εκ μέρους της Κωνσταντινούπολης κάποιας τοπικής εξουσίας στον Πελοποννήσιο τοπάρχη

8 61 Κατά την άποψή μας μια τέτοια αναγνώριση του Σγουρού από τους Αγγέλους και μάλιστα με τόσο υψηλό τίτλο- είναι δύσκολο να έλαβε χώρα, δεδομένου μάλιστα ότι ο άρχοντας της Αργολιδοκορινθίας είχε ήδη δείξει τις επεκτατικές του τάσεις από τις αρχές ήδη του 13 ου αιώνα33α. εξάλλου, ο τίτλος του δεσπότη σε σχέση με το Σγουρό αναφέρεται μόνο από το Σκουταριώτη και όχι στο παράλληλο χωρίο της βασικής πηγής του τελευταίου, του Ακροπολίτη, που αναφέρει ως δεσπότες μόνο τους δύο προγενέστερους γαμπρούς του Αλεξίου Γ 34 και, φυσικά, δεν θα παρέλειπε τέτοια σημαντική πληροφορία ως προς τον τρίτο (δηλ., το Σγουρό). Άρα, η απονομή του τίτλου του δεσπότη στο Σγουρό είναι κατά την άποψή μας αρκετά αμφίβολη και θα συ μφωνούσαμε στο σημείο αυτό με την A. Ilieva, η οποία σαφώς τοποθετήθηκε υπέρ του τίτλου του «σεβαστοϋπερτάτου» και μόνον ως προς το γάμο της Λάρισας, απορρίπτοντας την εκδοχή του δεσπότη 35. Με τον άκρως διπλωματικό αυτόν γάμο του στη Λάρισα, ο Λέων Σγουρός ήταν τώρα στο απώτατο σημείο των επιτυχιών του (Höhenpunkt seiner Erfolge) και η εδραίωση ενός ελληνικού κρατιδίου στα εδάφη της παλαιάς Ελλάδος υπό την εξουσία του ήταν απόλυτα μέσα στα πλαίσια του δυνατού, καθώς γράφει ο Hoffmann, κατά τον οποίο ο Σγουρός προσπάθησε να προσδώσει στην πρόθεσή του αυτή μια πνοή νομιμότητας (einem Hauch von Legimität) 36, ενώ ο Αλέξιος Γ, από την άλλη πλευρά, έβλεπε στο πρόσωπο του Σγουρού ένα εργαλείο με το οποίο πιθανώς θα κατόρθωνε να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη 37. Σχολιάζοντας επίσης τις σχετικές κινήσεις του Σγουρού, οι Koder-Hild παρατηρούν ότι οι σκοποί για τις ενέργειες αυτές πρέπει να αναζητηθούν στις προσπάθειες για νομιμοποίηση των κατακτήσεώ ν του, ίσως όμως λιγότερο με την κρυφή ελπίδα για κάποιο σφετερισμό (Hintergedanken einer Usurpa- και περισσότερο για την εξασφάλιση των εκτεταμένων αυτοκρατορικών κτήσεων tion) στη Θεσσαλία. Από τη Λάρισα είχε σκοπό να ασκήσει αντίσταση κατά των σταυροφόρων και να εξασφαλίσει τη νέα του περιοχή εξουσίας. Περιέλαβε σ αυτήν σοβαρά τμήματα των θεμάτων Πελοποννήσου, Ελλάδος και Θεσσαλίας, δηλαδή μια

9 62 βάση οπωσδήποτε βιώσιμη (eine durchaus lebensfähige Basis), όπου μπορούσε να ιδρυθεί ανεξάρτητο κρατίδ ιο 38. Αλλά βέβαια τα σχέδια αυτά του Σγουρού (και βέβαια εκείνα του Αλεξίου Γ ) δεν έμελλαν να πραγματοποιηθούν από εδώ και στο εξής επήλθε στο «αναποδογύρισμά τους» (Rückschlag) 39.και αυτό, διότι στο προσκήνιο των εξελίξεων την εποχ ή αυτή προβάλλει ο δυναμικός σταυροφόρος αρχηγό ς (εκ των κυρίων αρχηγών της Δ Σταυροφορίας) και πρώτος βασιλιάς (από το Σεπτέμβριο του 1204) του λατινικού βασιλείου της Θεσσαλονίκης, ο Βονιφάτιος Μομφερρατικός, μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της υπό εξέταση περιόδου 40. Στο πρόσωπο του δυναμικού και αποφασιστικού αυτού στρατηλάτη ο κινδυνος για τις φιλοδοξίες του Σγουρού γινόταν πλέον ορατός. Από το νεοϊδρυμένο βασίλειό του 41 ο Βονιφάτιος ξεκίνησε περί τα τέλη Σεπτεμβρίου επικεφαλής ενός σχετικά ολιγάριθμου και ανομοιογενούς στρατού Λομβαρδών, Φλαμανδών, Γερμανών και Γάλλων (Φράγκων) σιδεροφράκτων ιπποτών, καθώς περιγρ άφει ο Νικ ήτας Χωνιάτης: «ἀλλὰ καὶ οὕτω κατὰ πᾶσαν εὐμάρειαν οἱ ἐκεῖσε τῷ μαρκεσίῳ ὑπέκυπτον ἀγεννεῖ καὶ καταβεβλημένῳ φρονήματι καὶ προσχωρεῖν ἀεί πως ἐγνωκότι τοῖς κρείττοσι, καὶ ταῦτα μὴ στρατιὰν ἄγοντι μυριάνθρωπον, μηδὲ συμβαίνουσαν ταῖς γνώμαις, ἀλλ' ἀσύμφωνον ἐν πλείστοις ὡς ἐκ πόλεων ἡλισμένην πολλῶν». 43 Στόχο ς του Βονιφάτιου ήταν αρχικά η ενσωμάτωση της κεντρικής Ελλάδος και για το σκοπό αυτό πέρασε την κοιλάδα των Τεμπών 44, χωρίς να δυνηθεί να του αντισταθεί η εκεί τοποθετημένη βυζαντινή φρουρά, φθάνοντας στη Λάρισα, της οποίας

10 63 έγινε κύριος χωρίς αντίσταση 45.Στη συνέχεια προωθήθηκε καταλαμβάνοντας σημαντικά κέντρα του θεσσαλικού κάμπου, όπως το Βελεστίνο ( αρχαίες Φερές), τα Φάρσαλα, το Δομο κό, φτάνοντας νότια ως το Ζητούνιον ( Λαμία), που επίσης κατέλαβε 46. Ο Σγουρός, έχοντας αναχωρήσει εσπευσμένα με τη σύζυγό του Ευδοκία από τη Λάρισα και στη συνέχεια έχοντας εγκαταλείψει τον πεθερό του Αλέξιο Γ με τη γυναίκα του Ευφροσύνη Δούκαινα, κάπου στη Θεσσαλία 47, αποφάσισε να αντιμετωπίσει τη δύναμη του Βονιφάτιου. Έτσι, κατά τα τέλη φθινοπώρου/αρχές χειμώνα του , οχυρώθηκε στα στενά των Θερμοπυλών μειωμένης αμυντικής αξίας οπωσδήποτε την εποχή εκείνη εξαιτίας της διαπλάτ υνσής τους λόγω των προσχώσεων του ποταμού Σπερχειού 49 -όπου «ετήρει το εν Θερμοπύλαις τέναγος, φυλάσσων αυτό κατά των ήδη επερχομένων Φράγκων», όπως έγραψε ο Σπυρίδων Λάμπρος 50, παραφράζοντας το σχετικό χωρίο του Νικήτα Χωνιάτη, σύμφωνα με το οποίο, «αὐτός, ὡς μικρῷ πρόσθεν εἰρήκειν, τὸ ἐν Θερμοπύλαις ἐτήρει τέναγος κὶ τὸ ἐπικρεμάμενον ταύταις σκιόεν ὄρος καὶ ὑψικόρυμβον καὶ τἆλλ', ὁπισα τὴν Ἑλλάδα δυσπρόσοδον τίθησιν» 51. Από το σημείο εκεί νο γύρισε το πεπρωμένο του Σγουρού». Όπως αμαχητί εγένετο σχεδ όν κύρι ος της ανατολ ικής Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας ο Λέω ν, ούτως και αμαχητί απώλεσε ταύτας εν βραχυτά τω χρόνω χωρίς να τολμήσει να αντισταθεί κατά των επερχομένων υπό τον Βονιφάτιον Φράγκων εν Λαρίση, ούτε εν αυταίς ταις Θερμοπύλαις», καθώς παρατήρησε ο Γ.Καψάλης. Η αρνητική σκατά του Σγουρού στάση του Νικήτα Χωνιάτη φαίνεται εναργώς στο σχετικό του χωρίο, όπου ο ιστοριογράφος μαρτυρεί πως η εμφάνιση και μόνο των καταφράκτων εφίππων πολεμιστών του Βονιφάτιου, έφτασε για να τον κάνει, μαζί με τους άνδρες του, να

11 64 ξεχάσει με μιας την ηρωική στάση, στο ίδιο εκείνο σημείο 1684 χρόνια πριν, του προγόνου του Σπαρτιάτη βασιλιά Λεωνίδα Α, κατά των υπερπολλαπλασίων ανδρών του Αχαιμενίδη ηγεμόνα των Περσών Ξέρξη: «ὀψὲ δὲ καὶ μόλις περὶ τὰς Θερμοπύλας λόχον ὁ Σγουρὸς Λέων ὑποκαθίσα ς, μηδὲν δέ τ ι καὶ δράσ ας γενναῖον, ἀλλὰ κ αὶ πρ ὸς μόνην τὴν τῶν ἱππέωνλατίνων ὄψιν ἀλλοφρονήσας φυγὰς ἐκεῖθεν ἐς τὸν 53 Ἀκροκόρινθον ᾤχετο». Comment [S1]: «Χωρίς λοιπ όν να πράξει κάτι το γεννα ίο»,ο Σγου ρός αναγκάστηκε να υποχωρήσει άτακτα προς νότον, μέχρις ότου έφθασ ε στον Ισθμό και από εκεί, λίγο αργότερα, στις ασφαλείς οχ υρώσεις του Ακροκορίνθου (ο Χωνιάτης μαρτυρεί ότι ο Σγουρός αποσύρθηκε απευθείας στον Ακροκόρινθο μετά την υποζώτηση των Θερμοπυλών, ενώ ο Εφραίμ αναφέρει σχετικά την Κόρινθο) 54. Προφανώς ο άρχοντας της Αργολιδοκορινθίας ήταν πεπεισμένος, σύμφωνα με τον Δ. Κασαπίδη, «ότι μια σύγκρουση εκ του συστάδην με τους πάνοπλους Φράγκους να ισοδυναμούσε με αφανισμό των δυνάμεών του» 55, αν και η Σοφία Δοανίδου απέδωσε στο Βονιφάτιο έκπληξη και απορία, πώς ο Σγουρός εγκατέλειψε «τη μοναδική για άμυνα γεωγραφική θέση των Θερμοπυλών» 56. Σχολιάζοντας σχετικά ο N. Chee- τόνισε με τη σειρά του το ανώφελο αντίστασης των ατάκτων δυνάμεων του tham, Σγο υρού απέναντι στους σιδερόφρακτους ιππότες του Βονιφάτιου 57. Η εξέλιξη των γεγονότω ν αυτών είχε και συνέπεια ως προς την τύχη του φυγάδα (και πάλι) Αλεξίου Γ, τον οποίο, ανυπεράσπιστο με τη σύζυγό του, συνέλαβε ο Βονιφάτιος, απελευθερώνοντάς τον λίγο αργότερα και επιτρέποντάς του να εγκατασταθεί στον Αλμυρό της Μαγνησίας 58, προτού συνεχίσει ο ίδιος την προέλασή του προς νότον

12 65 Οι περισσότεροι από τους νεότερους συγγραφείς όχι όμως αρκετοί συστηματικοί μελετητές διαφόρων πτυχών της στ αδιοδρομίας του Σγουρού -έχουν υιοθετήσει την αρνητική στάση το υ Νικήτα Χωνιάτη ως προς τα συμβάντα στις Θερμοπύλες στα τέλη του 1204, αποδίδοντας στον Πελοποννήσιο τοπάρχη ανανδρία, δειλία και επαίσχυντη υποχώρηση από εκεί 60. Ο Ι. Κορδάτος, μάλιστα, επιχείρησε να τον μειώσει ακόμη περισσότερο, γράφοντας ότι πριν από την άφιξη του Βονιφάτιου στις Θερμοπύλες, έβγαλε λόγο στους στρατιώτες του, πως ως άλλος Λεωνίδας θα κρατούσε τα στενά (κάτι που δεν μαρτυρείται σε καμμιά πηγή) 61. Φυσικά, δεν έγινε καμμιά μάχη στις Θερμοπύλες, όπως πίστευε ο Π.Καλλιγάς, γράφοντας ότι ο Βονιφάτιος «τον Σγουρόν κατετρόπωσεν εν Θερμοπύλαις» 62 -το ότι όμως δεν έγινε μάχη δεν νομίζουμε ότι μπορεί να αποδοθεί σε δειλία του Σγουρού. Οι απόψεις ως προς το σημείο αυτό του Κ. Σαρδέλη, αν και κάπως υπερβολικές στη διατύπωσή τους 63,καθώς και εκείνες του N. Cheetham (περισσότερο ειρωνικές μεν, αλλά επίσης πιο ψύχραιμες και υπολογισμένες) 64, δικαιολογούν την απόφαση του Σγουρού περί υποχώρησης και φυγής από τις Θερμοπύλες. Πράγματι, αφενό ς μεν οι τοπικοί ελληνικοί πληθυσμοί δεν φαίνεται να του προσέφεραν καμμιά βοήθεια, θεωρώντας τον μάλλον ως κατακτητή τους και φοροεισπράκτορα, σε αντίθεση με τους Λατίνους εισβολείς, που τους έβλεπαν περίπου ως απελευθερωτές τους, αν κρίνουμε από την υποδοχή των Θηβαίων στο Βονιφάτιο, λίγο αργότερα 65. Αφετέρου, καθαρά στρατηγικοί λόγοι υπαγόρευαν στο Σγουρό να αποφύγει εκ του συστάδην μά χη με τους βαριά οπλισμένους Δυτικούς ιππότες, κάτι που θα ισοδυναμούσε με αυτοκτονία, και να εκκενώσει τελικά χωρίς αγώνα τον κεντρικό ελλαδικό χώρο 66. Εξάλλου, η μεταγενέστερη πεισματική άμυνά του στον Ακροκόρινθο (και σε άλλα κέντρα της ΒΑ. Πελοποννήσου, σύμφωνα με άλλες αφηγήσεις), που κράτησε για πάνω από τέσσερα χρόνια (τέλη 1204-C. 1208), αποδεικνύει πως τουλάχιστον, δειλός δεν υπήρξε

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.) Ενότητα #2: H Δ Σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους Σχόλια για τα γεγονότα της προηγούμενης ενότητας Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 15 Ο Δωδέκατος Αιώνας (β μέρος): Δυναστεία Αγγέλων: Ισαάκιος Β Άγγελος (1185-1195) - Αλέξιος Γ Άγγελος (1195-1203) - Ισαάκιος Β και Αλέξιος Δ Άγγελοι (1203-1204) - Αλέξιος Ε Μούρτζουφλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΓΟΥΡΟΥ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΑΙΩΝΑ

Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΓΟΥΡΟΥ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΑΙΩΝΑ Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΓΟΥΡΟΥ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΑΙΩΝΑ THE LIFE AND TIMES OF LEON SGOUROS. BYZANTINE LORD OF NORTHEASTERN PELOPONNESE

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.) Ενότητα #1: H Δ Σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους Γεγονότα Νικόλαος Καραπιδάκης Τμήμα Ιστορίας Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ιδέα των σταυροφοριών (σύμφωνα με επικρατέστερη άποψη) ήταν ξένη τότε στο Βυζάντιο. Η ιδέα των σταυροφοριών γεννιέται στη Δυτική Ευρώπη τον 11 ο αι., Οι αιτίες α. Η αναβίωση της αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Η εκστρατεία του ράµαλη ερβενάκια (σελ )

Κεφάλαιο 9. Η εκστρατεία του ράµαλη ερβενάκια (σελ ) Ιστορία ΣΤ τάξης Ενότητα Γ «Η Μεγάλη Επανάσταση (1821 1830) 1 Κεφάλαιο 9 Η εκστρατεία του ράµαλη ερβενάκια (σελ. 106 109) Οι αρχικές επιτυχίες των Ελλήνων επαναστατών θορύβησαν την Υψηλή Πύλη. Την άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τα ΠΑΙ ΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Το 958 µ.χ.. γεννιέται ο Βασίλειος ο Β, γιος του Ρωµανού και της Θεοφανώς. Γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τα ΠΑΙ ΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Το 958 µ.χ.. γεννιέται ο Βασίλειος ο Β, γιος του Ρωµανού και της Θεοφανώς. Γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΣ (976-1025) 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τα ΠΑΙ ΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Το 958 µ.χ.. γεννιέται ο Βασίλειος ο Β, γιος του Ρωµανού και της Θεοφανώς. Γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του ήταν η Ελένη,

Διαβάστε περισσότερα

Πέρσες και Έλληνες. υο κόσ'οι συγκρούονται

Πέρσες και Έλληνες. υο κόσ'οι συγκρούονται Πέρσες και Έλληνες υο κόσ'οι συγκρούονται Περσική Αυτοκρατορία Ιδρυτής ο Κύρος Α Πέρσες: ινδοευρω7αϊκή ο9οεθνία Νίκησαν τους Μήδους και τους αφο9οίωσαν Κράτος 7ολυεθνικό Περσική Αυτοκρατορία Περσική Αυτοκρατορία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι Ενότητα #4: Για αρχάριους Οι Σταυροφορίες Νικόλαος Καραπιδάκης Τμήμα Ιστορίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος

Γενικά. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος Γενικά α. Τα Λατινικά κράτη Στη θέση της βυζαντινής αυτοκρατορίας που καταλύθηκε εγκαθίστανται οι Φράγκοι: ένα μωσαικό κρατιδίων και ηγεμονιών. Αυτό σημαίνει ότι η εξουσία τους είναι δύναμη λόγω των πολλών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟ Β Ο Φίλιππος της Μακεδονίας ή Φίλιππος Β o Μακεδών (382 336 π.χ.)ήταν ο βασιλιάς που έκανε τη Μακεδονία ισχυρό κράτος, ένωσε υπό την ηγεμονία του τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II. Η ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ (c. 1200 c. 1202/1203)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II. Η ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ (c. 1200 c. 1202/1203) 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Η ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ (c. 1200 c. 1202/1203) H φυσιογνωμία του Λέοντος Σγουρού και η πολυποίκιλη δράση του δεσπόζουν στις ιστορικές εξελίξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Μάθημα: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Τάξη: Β Γυμνασίου Ενότητα: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου Χρόνος εξέτασης: 45 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ V. Ο ΛΕΩΝ ΣΓΟΥΡΟΣ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟ Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ (1204 c.

KEΦΑΛΑΙΟ V. Ο ΛΕΩΝ ΣΓΟΥΡΟΣ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟ Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ (1204 c. 68 KEΦΑΛΑΙΟ V Ο ΛΕΩΝ ΣΓΟΥΡΟΣ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟ Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ (1204 c. 108) Everyone who has made the steep, winding ascent to the walled crown

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 13: Χρονογραφία της Ύστερης περιόδου. Γεώργιος Σφραντζής: Βίος και Έργο

Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 13: Χρονογραφία της Ύστερης περιόδου. Γεώργιος Σφραντζής: Βίος και Έργο Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 13: Χρονογραφία της Ύστερης περιόδου. Γεώργιος Σφραντζής: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή

Διαβάστε περισσότερα

Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης + νησιά + λιμάνια Αιγαίου, Ιονίου

Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης + νησιά + λιμάνια Αιγαίου, Ιονίου Αυτοκρατορία Κωνσταντινούπολης Βαλδουίνος της Φλάνδρας Βασίλειο Θεσσαλονίκης Θρακικά, μακεδονικά εδάφη Βονιφάτιος Μομφερατικός Δουκάτο Αθηνών Καταλανοί (πρωτεύουσα Θήβα) Μαγιόλοι Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Το χρονικό κατάρρευσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 1025-1461 μ.χ. Λευκή σελίδα

Το χρονικό κατάρρευσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 1025-1461 μ.χ. Λευκή σελίδα Δημήτρης Σπυρόπουλος Το χρονικό κατάρρευσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 1025-1461 μ.χ. Λευκή σελίδα http://www.lefkiselida.gr Αυτό το κείμενο που δημοσιεύεται από τις εκδόσεις «Λευκή σελίδα», προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 14

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 14 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 14 Ο Δωδέκατος Αιώνας (α μέρος): Αλέξιος Α Κομνηνός (1081-1118) - Ιωάννης Β Κομνηνός (1118-1143) - Μανουήλ Α Κομνηνός (1143-1180) - Αλέξιος Β Κομνηνός (1180-1183) - Ανδρόνικος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 19 - Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση του Όθωνα (1862) Ιστορία Γ Γυμνασίου

Ενότητα 19 - Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση του Όθωνα (1862) Ιστορία Γ Γυμνασίου Ενότητα 19 - Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση του Όθωνα (1862) Ιστορία Γ Γυμνασίου Ο Όθων συνδιαλέγεται με τον έφιππο συνταγματάρχη Δημήτριο Καλλέργη που του ζητά την παραχώρηση συντάγματος Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία

13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία 13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία 1. Αντιστοιχίστε τα πρόσωπα με τις ιδιότητές τους: Ιουστινιανός Θεοδώρα Τριβωνιανός Καππαδόκης Ανθέμιος Ισίδωρος Βελισάριος Ναρσής Στρατηγός

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Σλαβικών Λαών

Ιστορία Σλαβικών Λαών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12 η :Μαυροβούνιο Αγγελική Δεληκάρη Λέκτορας Μεσαιωνικής Ιστορίας των Σλαβικών Λαών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας ΑΠΘ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Η σταδιακή επέκταση του κράτους των Βουλγάρων

Η σταδιακή επέκταση του κράτους των Βουλγάρων 1 ΙΣΤΟΡΙΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Οι Βούλγαροι Οι Ονογούροι Βούλγαροι. Οι πρώτες Βουλγαρικές φυλές πρέπει να έφθασαν στην περιοχή ανάμεσα στον Καύκασο και την Αζοφική Θάλασσα στα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.) Ενότητα #3: Λατινική αυτοκρατορία Κωνσταντινούπολης Νικόλαος Καραπιδάκης Τμήμα Ιστορίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Η Ελλάδα στον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο (σελ )

Κεφάλαιο 4. Η Ελλάδα στον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο (σελ ) Ιστορία ΣΤ τάξης Ε Ενότητα «Η Ελλάδα στον 20 ο αιώνα» 1 Κεφάλαιο 4 Η Ελλάδα στον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο (σελ. 190 193) Το 1914 ξέσπασε στην Ευρώπη ο Α' Παγκόσµιος Πόλεµος. Η Ελλάδα, αφού οδηγήθηκε σε διχασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΟ Η ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ Συνομωσίες, ίντριγκες και μηχανορραφίες. Θρησκευτικός φανατισμός Δεισιδαιμονία.

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Επανάληψη Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Κωνσταντίνος Βυζάντιο 1. Αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή κοντά στο αρχαίο Βυζάντιο: νέο διοικητικό κέντρο η Κωνσταντινούπολη 2. 313

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΣΕΡ ΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ 1

Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΣΕΡ ΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ 1 Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ 1 Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΞΕΡΞΗ 10 χρόνια µετά το Μαραθώνα, ο νέος βασιλιάς των Περσών, Ξέρξης, ετοιµάζει µια µεγάλη εκστρατεία κατά της Ελλάδας : κατά τον

Διαβάστε περισσότερα

TAK TAK ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ;

TAK TAK ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ; ΕΝΑ ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΡΩΙΝΟ ΤΟΥ 490 Π.Χ., ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΡΟΜΑΚΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. TAK TAK Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ; ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΛΩΡΙΟΙ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΩΠΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 11: 13ος - μέσα 15ου αι.: Ιστορικό πλαίσιο και Ιστοριογραφία. Γεώργιος Ακροπολίτης: Βίος και Έργο.

Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 11: 13ος - μέσα 15ου αι.: Ιστορικό πλαίσιο και Ιστοριογραφία. Γεώργιος Ακροπολίτης: Βίος και Έργο. Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 11: 13ος - μέσα 15ου αι.: Ιστορικό πλαίσιο και Ιστοριογραφία. Γεώργιος Ακροπολίτης: Βίος και Έργο. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι

Διαβάστε περισσότερα

Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη. 3 Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Οι Περσικοί Πόλεμοι (κεφ ) Οι Περσικοί Πόλεμοι (κεφ.

Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη. 3 Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Οι Περσικοί Πόλεμοι (κεφ ) Οι Περσικοί Πόλεμοι (κεφ. Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη 3 Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Οι Περσικοί Πόλεμοι (κεφ. 15-19) Οι Περσικοί Πόλεμοι (κεφ. 15-19) ΑΣΚΗΣΗ 1. Αντιστοιχίζω ό,τι ταιριάζει : Μάχη Μαραθώνα Παυσανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι Ενότητα #2: Βασικές Γνώσεις I Εισαγωγή Νικόλαος Καραπιδάκης Τμήμα Ιστορίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους Α. Οι Βούλγαροι α μέρος

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους Α. Οι Βούλγαροι α μέρος Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους Α. Οι Βούλγαροι α μέρος Βούλγαροι Αρχικά ζουν σε εδάφη του Βυζαντίου εμποδίζουν άλλους λαούς να μετακινηθούν Αργότερα ιδρύουν κράτος προσπαθούν

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο

1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο Τα όρια του βυζαντινού κράτους από τα μέσα του 7ου ως τον 9ο αιώνα. Επεξεργασία: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. ΙΜΕ http://www.ime.gr/chronos/09/gr/gallery/main/others/o2p 2.html I. Ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1 η σκηνή: στίχοι 437-494

Α' ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1 η σκηνή: στίχοι 437-494 Α' ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1 η σκηνή: στίχοι 437-494 1.α. Από τον Πρόλογο στο Επεισόδιο: Η Ελένη, μαζί με τις γυναίκες που αποτελούν το Χορό του δράματος, μπαίνουν μέσα στο παλάτι προκειμένου να ζητήσουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ Οι βυζαντινοί ήταν καλά πληροφορημένοι για τις γειτονικές χώρες από δικούς τους ανθρώπους. Όταν έφταναν επισκέπτες, έμποροι, μισθοφόροι ή στρατιωτικοί φυγάδες, ή ακόμα κρατικές

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση, επεξεργασία, προσθήκες, χαρτογραφικό υλικό: Αρχείο Πανοράματος (http://www.apan.gr) Απρίλιος 2014

Ψηφιοποίηση, επεξεργασία, προσθήκες, χαρτογραφικό υλικό: Αρχείο Πανοράματος (http://www.apan.gr) Απρίλιος 2014 Από τα Θρακικά τ. 25 (1956) σσ. 149-158 Άρθρο του Γεώργιου Μαμέλη για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Ξαμίλι ή Εξαμίλιον, ένα μικρό ελληνικό χωριό της Ανατολικής Θράκης / Ευρωπαϊκής Τουρκίας. Ψηφιοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

H ιστορία του κάστρου της Πάτρας

H ιστορία του κάστρου της Πάτρας H ιστορία του κάστρου της Πάτρας Από την Αρχαιότητα μέχρι την Α' περίοδο Τουρκοκρατίας Μία εργασία της ομάδας Γ (Αβούρης Ε, Γεωργίου Ν, Καρατζιάς Γ, Παπατρέχας Ι) Το κάστρο βρίσκεται στα νότια της Ελλάδας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΣΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΑ ΡΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ.. 3 ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕΝ.. 7 ΠΑΤΑΞΟΝ ΜΕΝ, ΑΚΟΥΣΟΝ ΔΕ 10 3 ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ Η αρχαία ελληνική ρηματική φράση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ "

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ 1911-1913" Κεφάλαιο 4 Ο πόλεμος των τριάντα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αρκάς ή Αρκάδας ήταν πρόσωπο της ελληνικής μυθολογίας, επώνυμος ήρωας της Αρκαδίας, γενάρχης των Αρκάδων και 3ος μυθικός βασιλιάς της Αρκαδίας.

Ο Αρκάς ή Αρκάδας ήταν πρόσωπο της ελληνικής μυθολογίας, επώνυμος ήρωας της Αρκαδίας, γενάρχης των Αρκάδων και 3ος μυθικός βασιλιάς της Αρκαδίας. Ο Αρκάς ή Αρκάδας ήταν πρόσωπο της ελληνικής μυθολογίας, επώνυμος ήρωας της Αρκαδίας, γενάρχης των Αρκάδων και 3ος μυθικός βασιλιάς της Αρκαδίας. Κατά τον Παυσανία, ήταν γιος και διάδοχος του Νύκτιμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 6 Ιουστινιανός Α (β μέρος: 548-565) Διάδοχοι Ιουστινιανού: Ιουστίνος Β (565-578) Τιβέριος (578-582) Μαυρίκιος (582-602) - Φωκάς (602-610) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Στο προηγούμενο μάθημα είδαμε πως μετά το θάνατο του Βασιλείου Β : το Βυζάντιο έδειχνε ακμαίο, αλλά είχαν τεθεί οι βάσεις της κρίσης στρατι

Ανασκόπηση Στο προηγούμενο μάθημα είδαμε πως μετά το θάνατο του Βασιλείου Β : το Βυζάντιο έδειχνε ακμαίο, αλλά είχαν τεθεί οι βάσεις της κρίσης στρατι Εσωτερική κρίση εξωτερικοί κίνδυνοι 1054-10811081 Στο σημερινό μάθημα θα δούμε: 1. τα εσωτερικά προβλήματα 2. τους εξωτερικούς κινδύνους 3. κυρίως τη μάχη στο Ματζικέρτ και τις συνέπειές της Ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος και Πολιτική

Πόλεμος και Πολιτική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάθημα 5 ο : Από τον Μεσαίωνα στην Αναγέννηση. 8 ος αι. μ.χ 15 ος αι. μ.χ. Γεώργιος Μαργαρίτης, Καθηγητής, ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο [τα βασικά]

Το αντικείμενο [τα βασικά] Το αντικείμενο [τα βασικά] Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με το αντικείμενο στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δίνονται παραδείγματα και στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ) Τι είναι το αντικείμενο; Αντικείμενο είναι

Διαβάστε περισσότερα

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες 11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Συλλογή-επιλογή:Μ. ΛΟΟΣ Μετάφραση: Μ. ΣΚΟΜΠΑ Επιµέλεια: Β. ΚΑΝΤΖΑΡΑ Κλεοπάτρα 69 30 π.χ. Αίγυπτος -Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.χ. Βασίλεψε στην Αίγυπτο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α.

Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α. Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α. Χρονολόγιο 1844: Συνταγματική μοναρχία (σύνταγμα) 1862: Έξωση του Όθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Ύστερη Μεσαιωνική Περίοδος - Η Ύστερη Μεσαιωνική περίοδος ξεκινάει από τον 11 ο αι., ο οποίος σηματοδοτεί την έναρξη μίας διαφορετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 13

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 13 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 13 Ο Ενδέκατος Αιώνας (β μισό) - Το τέλος της Μακεδονικής Δυναστείας: Θεοδώρα Πορφυρογέννητος (1055-1056) - Μιχαήλ Ϛ Στρατιωτικός (1056-1057) Δυναστεία Δουκών και Κομνηνών (1057-1185):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΠ11 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βυζάντιο και Χριστιανισμός: η δυναμική της θρησκείας στον καθορισμό της φυσιογνωμίας της αυτοκρατορίας και των

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr. Έλεγχος προόδου (Ενότητες 4 5)

Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr. Έλεγχος προόδου (Ενότητες 4 5) Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr 1. Ποια από τις ακόλουθες μάχες δεν έχει σχέση με τους Μηδικούς Πολέμους; α. η μάχη της Μυκάλης β. η μάχη

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

3. Μιχαήλ Η' και Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγοι. α. Η εξωτερική πολιτική του Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου

3. Μιχαήλ Η' και Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγοι. α. Η εξωτερική πολιτική του Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου 3. Μιχαήλ Η' και Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγοι α. Η εξωτερική πολιτική του Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου Στόχοι: Ο Μιχαήλ Η' (1261-1282) έπρεπε: να αντιμετωπίσει την επιθετικότητα των Λατίνων και να αποκαταστήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Με τον Αιγυπτιακό

Με τον Αιγυπτιακό Με ποιον πολιτισμό θα ασχοληθούμε; Με τον Αιγυπτιακό Η θέση της Αιγύπτου Τι βλέπετε; Αίγυπτος και Νείλος Η Αίγυπτος οφείλει την ύπαρξη της στον Νείλο. Το άγονο έδαφος κατέστη εύφορο χάρη στις πλημμύρες,

Διαβάστε περισσότερα

Όψεις Βυζαντίου... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας. Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Όψεις Βυζαντίου... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας. Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας Το φυλλάδιο αυτό είναι του/της... που επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας στις... Το φυλλάδιο που κρατάς στα χέρια σου

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Feng Shui - Η Φύση και τα Στοιχεία των Άστρων. Συντάχθηκε απο τον/την Τάκης Καραγιαννόπουλος

Μαθήματα Feng Shui - Η Φύση και τα Στοιχεία των Άστρων. Συντάχθηκε απο τον/την Τάκης Καραγιαννόπουλος Τα Άστρα μπορεί να είναι εκ φύσεως καλά ή κακά. Η φύση τους όμως εξαρτάται από τον παράγοντα Χρόνο. Έτσι ένα καλό άστρο μπορεί να γίνει δυσμενές και να προκαλεί κακοτυχία σε κάποια συγκεκριμένη περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Cleopatra (Κλεοπάτρα) 69 30 π.χ. Αίγυπτος Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.x και βασίλεψε στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Ν Ο Σ ``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ. έτος ίδρυσης 1976

Α Ι Ν Ο Σ ``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ. έτος ίδρυσης 1976 Α Ι Ν Ο Σ ``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΝΟΥ`` ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ έτος ίδρυσης 1976 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΙΝΟΥ`` ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Εικόνες από την Αίνο Χάρτης ΓΥΣ 1945 Αίνος Ιστορική πόλη Αλησμόνητη πατρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική, Πόλεμος, Στρατηγική

Πολιτική, Πόλεμος, Στρατηγική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Από τον Μεσαίωνα στην Αναγέννηση Γιώργος Μαργαρίτης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή Όταν λέµε Αγία Παρασκευή εννοούµε τη µικρή Εκκλησία, που είναι δυτικά του χωριού στη θέση Παναγία (Παναΐα), την οποία βλέπουµε στην

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΙΣΣΕΣ Τ ΟΥ ΣΑΛΕΜ.

ΜΑΓΙΣΣΕΣ Τ ΟΥ ΣΑΛΕΜ. ΜΑΓΙΣΣΕΣ ΤΟΥ ΣΑΛΕΜ. Τον κρύο χειμώνα του 1692, στο Σάλεμ της Μασαχουσέτης, δύο κορίτσια, η κόρη του αιδεσιμότατου Σάμιουελ Πάρις, Μπέτι, και η κηδεμονευομένη του, Άμπιγκειλ Ουίλιαμς, άρχισαν να παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Τάσσης Βασίλειος 12ο Λύκειο

Τάσσης Βασίλειος 12ο Λύκειο Η εποχή του Περικλή Ενίσχυση του δημοκρατικού πολιτεύματος Επέκταση της εμπορικής επιρροής των Αθηναίων στην Δύση (ίδρυση της αποικίας των Θουρίων το 444/3 π.χ.) Ο Πειραιάς εξελίσσεται στο κυριότερο εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Οι πρεσβευτές πρόσωπα σεβαστά και απαραβίαστα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Οι πρεσβευτές πρόσωπα σεβαστά και απαραβίαστα Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Α. Η βυζαντινή διπλωματία Οι πρεσβευτές πρόσωπα σεβαστά και απαραβίαστα Μέθοδοι της βυζαντινής διπλωματίας: Ευκαιριακές αποστολές πρέσβεων Χορηγίες ( χρήματα ή δώρα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του (σελ )

Κεφάλαιο 17. Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του (σελ ) Ιστορία ΣΤ τάξης Γ Ενότητα «Η Μεγάλη Επανάσταση (1821-1830)» 1 Κεφάλαιο 17 Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του (σελ. 138 141) Ο Ιωάννης Καποδίστριας καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια της Κέρκυρας.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 6: Ιστορικό Πλαίσιο 8ου-9ου αιώνα: Σκοτεινοί αιώνες-εικονομαχία. Θεοφάνης: Βίος και Έργο. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ, Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ( )

Η ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ, Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ( ) Η ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ, Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (1204-1261) Το 1204 οι Λατίνοι κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη και διέλυσαν τη Βυζαντινή αυτοκρατορία.

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ

H ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ H ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ Στο θρόνο βρίσκεται ο Αλέξιος Α Κομνηνός 1081 1118 (ιδρυτής δυναστείας Κομνηνών) Ο Αλέξιος Α Κομνηνός μπροστά στο Χριστό Ο Αλέξιος Α διαπραγματεύεται με τους σταυροφόρους

Διαβάστε περισσότερα

Ευρύκλεια Κολέζα ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843)

Ευρύκλεια Κολέζα ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843) μεγάλες εδαφικές απώλειες ενίσχυση ελληνικότητας νέοι θεσμοί πλαίσιο μέσα στο οποίον το Βυζάντιο

Διαβάστε περισσότερα

5. Στίχοι 100-161 (από µετάφραση)

5. Στίχοι 100-161 (από µετάφραση) 5. Στίχοι 100-161 (από µετάφραση) 5.1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 1. Μετά τον πρόλογο ακολουθεί η είσοδος του χορού, η πάροδος. α) Με ποια διάταξη και από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι 1 Ενότητα #2: Βασικές Γνώσεις I Οικονομία και κοινωνία στη Βαρβαρική Δύση Νικόλαος Καραπιδάκης Τμήμα Ιστορίας 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 2: Βυζαντινή Ιστοριογραφία: κείμενα, συγγραφείς, στόχοι και συγγραφικές αρχές.

Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 2: Βυζαντινή Ιστοριογραφία: κείμενα, συγγραφείς, στόχοι και συγγραφικές αρχές. Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 2: Βυζαντινή Ιστοριογραφία: κείμενα, συγγραφείς, στόχοι και συγγραφικές αρχές. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Μια πρώτη επαφή με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. ΟΙ ΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΣΓΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΑΝΟΔΟΥ ΤOYΣ (ΤΕΛΗ 12 ου ΑΡΧΕΣ 13 ου ΑΙΩΝΑ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. ΟΙ ΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΣΓΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΑΝΟΔΟΥ ΤOYΣ (ΤΕΛΗ 12 ου ΑΡΧΕΣ 13 ου ΑΙΩΝΑ) 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΟΙ ΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΣΓΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΑΝΟΔΟΥ ΤOYΣ (ΤΕΛΗ 12 ου ΑΡΧΕΣ 13 ου ΑΙΩΝΑ) Οι Σγουροί (Σγούροι) ή Σγουρόπουλοι, καθώς και οι λίγο μεταγενέστεροι συγγενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίο ελληνικό δράμα: Ευριπίδης

Αρχαίο ελληνικό δράμα: Ευριπίδης Αρχαίο ελληνικό δράμα: Ευριπίδης Ενότητα: 13. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις στίχων 663-718 της Μήδειας Μενέλαος Χριστόπουλος Τμήμα Φιλολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Γραμματική: Συμφωνόληκτα 3 Κλήση αφωνόληκτων 4-6 Κλίση ημιφωνόληκτων 7-15 Ασκήσεις 16-23 Εργασία για το σπίτι 24 Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία

1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Από οµάδα φιλολόγων) ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία Ερώτηµα 1 ο Ο Αλκιβιάδης εξάλλου υποστήριζε πως δεν έπρεπε, αφού είχαν εκπλεύσει µε τόσο µεγάλη δύναµη, να επιστρέψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι Ενότητα #3: Βασικές Γνώσεις II Τα βαρβαρικά βασίλεια Νικόλαος Καραπιδάκης Τμήμα Ιστορίας 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

«Βυζαντινή Τέχνη και Αρχιτεκτονική, η Θεσσαλονίκη συναντά την Κωνσταντινούπολη» Βυζαντινός Περίπατος

«Βυζαντινή Τέχνη και Αρχιτεκτονική, η Θεσσαλονίκη συναντά την Κωνσταντινούπολη» Βυζαντινός Περίπατος Πολιτιστικό πρόγραμμα: «Βυζαντινή Τέχνη και Αρχιτεκτονική, η Θεσσαλονίκη συναντά την Κωνσταντινούπολη» 14ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, σχολικό έτος 2013 14, υπεύθυνη καθηγήτρια: Όλγα Ευσταθίου Βυζαντινός Περίπατος

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Συμπλήρωση κενών Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις (τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης Εισαγωγή στην Κ.Δ. και ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης Μάθημα 6 : Σωτήριος Σ. Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΙ (Λουκάς-Πράξεις) 2 Ευαγγέλιο = χαρμόσυνη αγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα - Εικονογράφηση. Διονύσης Καραβίας ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ

Κείμενα - Εικονογράφηση. Διονύσης Καραβίας ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ Κείμενα - Εικονογράφηση Διονύσης Καραβίας ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 6 Τα πολύ παλιά χρόνια ο ξακουστός βασιλιάς Αμφιτρύωνας με την πανέμορφη γυναίκα του Αλκμήνη αναγκάστηκαν να φύγουν από την Τροιζήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Τοποθετήστε τους δείκτες σκορ, στη θέση 0 του μετρητή βαθμολογίας. ΣΤ. Τοποθετήστε τον δείκτη χρόνου στη θέση Ι του μετρητή χρόνου.

Ε. Τοποθετήστε τους δείκτες σκορ, στη θέση 0 του μετρητή βαθμολογίας. ΣΤ. Τοποθετήστε τον δείκτη χρόνου στη θέση Ι του μετρητή χρόνου. ιαρκεια 90 λεπτα Παικτεσ 4 Ηλικια 12+ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Το Autokrator είναι ένα μεσαιωνικό στρατιωτικό παιχνίδι, για τις μάχες μεταξύ Χριστιανών και Μουσουλμάνων μεταξύ 7ου και 11ου αιώνα μ.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη οπτική επαφή με τα Αμπελάκια δίνει στον ταξιδιώτη την εντύπωση ότι αυτό το χωριό διαφέρει από τα άλλα... και όντως αυτό συμβαίνει.

Η πρώτη οπτική επαφή με τα Αμπελάκια δίνει στον ταξιδιώτη την εντύπωση ότι αυτό το χωριό διαφέρει από τα άλλα... και όντως αυτό συμβαίνει. Πέντε χιλιόμετρα από τα στενά των Τεμπών, ανηφορίζοντας κανείς μπορεί να δει να ξεπροβάλουν τα Αμπελάκια Λάρισας, η Ιστορική Κοινότητα των Αμπελακίων όπως έχει επικρατήσει. Βρίσκεται στους πρόποδες του

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ρώμη. Ιφιγένεια Λιούπα

Αρχαία Ρώμη. Ιφιγένεια Λιούπα Αρχαία Ρώμη Ιφιγένεια Λιούπα Η αρχαία Ρώμη ξεκίνησε από την ιταλική χερσόνησο κατά τον 8ο αιώνα π.χ. Με επίκεντρο την πόλη της Ρώμης εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες του αρχαίου κόσμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΟΒΟΙΩΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ (1203-1204)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΟΒΟΙΩΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ (1203-1204) 42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΟΒΟΙΩΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ (1203-1204) Οι βασικές πηγές για τις επιχειρήσεις του Σγουρού στην Αττικοβοιωτία και στην Εύβοια, που αποτελούν τη δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Λάζαρος ήταν στενός φίλος του Χριστού. Κατοικούσε στη Βηθανία, 3 χλμ. περίπου ανατολικά της Ιερουσαλήμ και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία φιλοξένησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΕΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ -Πώς έγινε βασιλιάς του ελληνικού κράτους ο Όθωνας; Αφού δεν ήταν Έλληνας! -Για να δούμε τι θα βρούμε γι αυτό το θέμα στο διαδίκτυο. -Κοιτάξτε τι βρήκα, παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά

Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά Σύνοψη Ευαγγελία Λάμπρου Ερευνήτρια Στατιστικολόγος Άρης Ίκκος, ISHC Επιστημονικός Διευθυντής ΙΝΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΩΜΙΑΔΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΩΜΙΑΔΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΩΜΙΑΔΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ 14 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Ισχυρή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με αρμοδιότητες και πόρους» ΑΘΗΝΑ, 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία

Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία Ενότητα 1η: Εισαγωγή Ελευθερία Μαντά, Λέκτορας Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η μετεξέλιξη του Ρωμαϊκού κράτους (4 ος -5 ος αι. μ.χ)

Η μετεξέλιξη του Ρωμαϊκού κράτους (4 ος -5 ος αι. μ.χ) Η μετεξέλιξη του Ρωμαϊκού κράτους (4 ος -5 ος αι. μ.χ) 1.1 Ο Διοκλητιανός και η αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας Επιμέλεια, Δ. Πετρουγάκη, Φιλόλογος Οι διοικητικές αλλαγές Ο Διοκλητιανός (284 μ.χ.) επεδίωξε

Διαβάστε περισσότερα