ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κεφαλληνού Λουκία Κατάδικος- Κωνσταντίνου Θεοτόκη I N T E R N T I O N A L S C H O O L O F A T H E N S

2 Κσλζηαληίλνο Θενηόθεο Κέξθπξα Καηάδηθνο (απόζπαζκα) 1

3 Γπαμματολογικά στοισεία Ζωή Έργα Γελλήζεθε θαη πέζαλε ζηε Κέξθπξα ( ) Ήηαλ πεδνγξάθνο θαη κεηαθξαζηήο Αλαλέσζε κε ην έξγν ηνπ ηελ εζνγξαθηθή πεδνγξαθία Αθνινύζεζε ηε ξεαιηζηηθή θαη λαηνπξαιηζηηθή ηερλνηξνπία Η ηηκή θαη ην ρξήκα Ο θαηάδηθνο Η δσή θαη ν ζάλαηνο ηνπ Καξαβέια Οη ζθιάβνη θαη ηα δεζκά ηνπο Γενικά Κείμενο Τν θείκελν είλαη απόζπαζκα από ην εθηεηακέλν ξεαιηζηηθό αθήγεκα Καηάδικος, πνπ έρεη πεξηερόκελν θνηλσληθό κε ζηνηρεία εζνγξαθηθά θαη θπξίσο ςπρνγξαθηθά. Δομή ηοσ κειμένοσ Στολιαζμός Λεηηνπξγηθόο ξόινο ηεο α παξαγξάθνπ Η πξώηε παξάγξαθνο έρεη ξόιν εηζαγσγηθό θαη δίλεη ζηνλ αλαγλώζηε ην ρξόλν, ην ρώξν θαη ηα πξώηα πξόζσπα. Επηπιένλ, πξνεηνηκάδεη ηελ άθημε ηνπ Πέπνλα ζην πιαίζην ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ ηξνθίκσλ. Σην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ, παξνπζηάδεηαη ε όςε ηνπ Τνπξθόγηαλλνπ, πνπ δείρλεη άλζξσπν ήξεκν θαη θαινζπλάην, απνλήξεπην θαη θπξίσο κε ήζπρε ζπλείδεζε. Οη εξσηήζεηο ησλ θπιαθηζκέλσλ Είλαη πνιύ ινγηθό νη έγθιεηζηνη ηεο θπιαθήο λα θάλνπλ εξσηήζεηο ζε θάπνηνλ πνπ έξρεηαη από έμσ θαη απηέο δείρλνπλ ην πεδίν ησλ ελδηαθεξόλησλ ηνπο θαη ηα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινύλ (ζρεηηθά κε ηελ απνθπιάθηζή ηνπο θαη ηε δηαηξνθή ηνπο). Ο ξόινο ηνπ επηδσήηε Αλάκεζα ζηνπο θπιαθηζκέλνπο δηαθξίλεηαη έλαο επηδσήηεο (ηζνβίηεο), ηνπ νπνίνπ ε παξνπζία ζα ιεηηνπξγήζεη γηα ηελ εμέιημε ηεο πινθήο. Ο ξόινο ηνπ είλαη αξρεγηθόο γηαηί: 2

4 Τν δειώλεη θαζαξά ν ίδηνο θαη επαίξεηαη γηα ηε θήκε θαη ηελ αμία ηνπ. Σπκπεξηθέξεηαη ζαλ επηθεθαιήο όισλ, παίξλνληαο ηηο αθόινπζεο πξσηνβνπιίεο: πξώηνο απεπζύλεηαη ζηνλ Πέπνλα, δεηάεη ηα ζηνηρεία ηνπ, ηνλ πεγαίλεη ζην θειί ηνπ Τνπξθόγηαλλνπ, «αλαθξίλεη» ηνλ Πέπνλα ζρεηηθά κε ην θόλν θαη θξίλεη επηηηκεηηθά ηε ζηάζε ηνπ. Σπκπεξηθέξεηαη ζε όινπο ριεπαζηηθά, δειαδή ππνηηκεηηθά θαη ππεξνπηηθά, ώζηε λα κελ αθήλεη πεξηζώξηα γηα ακθηζβήηεζε ηνπ αξρεγηθνύ ηνπ ξόινπ θαη ηεο αλσηεξόηεηάο ηνπ. Εηδηθά ν επηδσήηεο παίδεη ην ξόιν ηνπ αλαθξηηή ή δηθαζηή ζε έλα άηππν δηθαζηήξην θη ελόο θξηηή γηα ηηο πξάμεηο ησλ άιισλ. Η απηνπαξνπζίαζε ηνπ Πέπνλα Ο Πέπνλαο απηνπξνβάιιεηαη θαη δίλεη ηελ εληύπσζε όηη επηδηώθεη ηελ αλαγλώξηζε από ην κέξνο ησλ άιισλ θπιαθηζκέλσλ. Απηό θαίλεηαη από ην γεγνλόο όηη: Μπαίλεη ζηε θπιαθή κε άλεζε θαη ζάξξνο, ζπκπεξηθέξεηαη κε ρακόγειν, κε θαινζύλε θαη γεληθά κε αίζζεζε ππεξνρήο θαη απηνπεπνίζεζεο. Δείρλεη πεξήθαλνο, πνπ ηα έβαιε κε ηελ εμνπζία. Δειώλεη όηη νη ζπγρσξηαλνί ηνπ ηνλ αγαπνύλ θαη ηνλ ζέβνληαη. Η ζηάζε ηνπ δείρλεη ζπλεηδεηή πξόζεζε λα μερσξίζεη αιιά ν επηδσήηεο δελ ηνπ αθήλεη ρώξν γηα ηα πξσηεία. Αληηδξάζεηο Πέπνλα- Τνπξθόγηαλλνπ Ο ζπγγξαθέαο δίλεη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ Πέπνλα ζηελ αξρηθή ζέα ηνπ Τνπξθόγηαλλνπ κε αζύλδεην ζρήκα θαη κε γνξγό ύθνο. Είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε κεηάπησζε ηνπ Πέπνλα από ηελ πεξήθαλε θαη ζρεδόλ αιαδνληθή ζπκπεξηθνξά ζηε ζηαδηαθή ζπληξηβή από ηηο ηύςεηο. Από ηελ άιιε, ε ζπλαηζζεκαηηθή ηαξαρή ηνπ Τνπξθόγηαλλνπ γηα ηελ απνθάιπςε ηεο αιήζεηαο θαη ν πόλνο γηα ην γάκν ηεο Μαξγαξίηαο κε ηνλ Πέπνλα, θαζώο θαη ε ηειηθή απνρώξεζε δίλνληαη από ην ζπγγξαθέα κε ξεαιηζηηθό ηξόπν. Κιηκαθσηή πξνεηνηκαζία ηεο ζπλάληεζεο Πέπνλα- Τνπξθόγηαλλνπ Ο Πέπνλαο νδεγείηαη ζηε θπιαθή ζηελ νπνία, όπσο μέξεη ν αλαγλώζηεο, βξίζθεηαη θαη ν Τνπξθόγηαλλνο. Ο Πέπνλαο εθθσλεί ην όλνκά ηνπ θαη ην ρσξηό ηνπ. Ο Πέπνλαο αλαγλσξίδεη από καθξηά ηε θσλή ηνπ Τνπξθόγηαλλνπ. Ο επηδσήηεο θάλεη εξσηήζεηο ζηνλ Πέπνλα γηα ην θόλν θαη πξαγκαηνπνηεί ηε ζπλάληεζε ησλ δύν. 3

5 Αλαπάληεηεο εξσηήζεηο Ππώτη επώτηση: Κι είζαι εσηστιζμένος; Αλ ν Πέπνλαο απαληήζεη αξλεηηθά, ζα δεκηνπξγήζεη αληίθαζε κε όζα κόιηο είπε, ελώ απνθεύγεη θαη ηελ θαηαθαηηθή απάληεζε, πνπ ζα ήηαλ ςεπδήο, επεηδή ε επηπρία ηνπ είλαη θαηλνκεληθή. Δεύτεπη επώτηση: Πες μας εζκόηωζε ο Τοσρκόγιαννος ή ότι; Αλ πεη λαη, ζα πεη ςέκαηα, αλ πεη όρη, ηόηε ζα ηνλ πηέζνπλ λα απνθαιύςεη ηνλ αιεζηλό θνληά. Τπίτη επώτηση: Και θα πάρεις ηα καλά ζοσ ζηον άλλο κόζμο; Εηξσληθή εξώηεζε. Μόλν αξλεηηθή απάληεζε ζα ήηαλ ινγηθή, αιιά απηή ζα δπζθνιεπόηαλ λα ηε δώζεη ν Πέπνλαο, γηαηί ζα ππνβάζκηδε ηελ αμία ησλ πιηθώλ αγαζώλ ηνπ θαη ζα απνηεινύζε αληίθαζε ζηε βηνζεσξία ηνπ. Οκνινγία θαη κεηακέιεηα ηνπ Πέπνλα Νηώζεη ζθίμηκν ζην ιάξπγγα θαη ηαξαρή. Χάλεη ηελ απηνθπξηαξρία ηνπ. Φέξλεη ζην λνπ ηνπ ηε ζθελή ηνπ θνληθνύ, ην καξηύξην ηνπ αζώνπ, ηνλ αλόζην γάκν ηνπ θαη ηηο έληνλεο ηύςεηο. Παιεύεη κε ηε θσλή ηεο ζπλείδεζήο ηνπ Καηαξξέεη θαη δεηά ζπγρώξεζε νκνινγώληαο ηελ αιήζεηα. Η αλάιεςε ηεο επζύλεο ηνπ θόλνπ Μεηά ηε ςπρηθή ζπληξηβή ηνπ Πέπνλα, ηελ νκνινγία ηεο ελνρήο ηνπ θαη ηελ αίηεζε ζπγρώξεζεο, δηθαηώλεηαη ν Τνπξθόγηαλλνο θαη πεξηκέλνπκε λα δώζεη πε ζπγρώξεζή ηνπ ζαλ θαιόο ρξηζηηαλόο. Όκσο, αληί γη απηό ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή ηνπ απξνζδόθεηνπ: αλαιακβάλεη ηελ επζύλε ηνπ θόλνπ ν Τνπξθόγηαλλνο, γηαηί: Θέιεη λα δείμεη ζπλέπεηα αθνινπζώληαο ηηο ζέζεηο ηνπ γηα ηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηνλ ηξόπν θαηάθηεζεο ηεο επηπρίαο. Νηώζεη ηξπθεξόηεηα γηα ηε Μαξγαξίηα θαη δε ζέιεη λα κείλεη ρσξίο πξνζηάηε. Η ειεπζεξία δε ζα είρε θαλέλα λόεκα γηα ηνλ ίδην, αθνύ ήηαλ έξεκνο. Μέζα ζηε θπιαθή ζα ζπλέρηδε ηελ απνζηνιή ηνπ, λα παξεγνξεί θαη λα θαιεί ζε κεηάλνηα ηηο πνλεκέλεο ςπρέο ησλ θπιαθηζκέλσλ. Τν εζηθό δήηεκα θαη νη δύν αληίζεηεο εζηθέο ζεσξίεο Τν εζηθό δήηεκα είλαη: κε πνηνλ ηξόπν πξέπεη λα πξαγκαηώλεη ν άλζξσπνο ηελ επηπρία ηνπ. Οη δύν απόςεηο πνπ παξαζέηεη ν ζπγγξαθέαο είλαη δηακεηξηθά αληίζεηεο θαη εθπξνζσπνύληαη από ηνπο δύν ήξσεο: ν Τνπξθόγηαλλνο δηαηππώλεη ηε ζέζε όηη δύν είλαη ηα κέζα γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο επηπρίαο: ε αγαζή πξάμε θαη, ζε ελδερόκελε εθηξνπή ηεο, ε εηιηθξηλήο κεηάλνηα. Η εζηθή ζηάζε ηνπ Τνπξθόγηαλλνπ έρεη θαζαξά πλεπκαηηθό πεξηερόκελν θαη απερεί ην ρξηζηηαληθό εζηθό θήξπγκα ηεο αγάπεο θαη ηεο θαινζύλεο. Η ζηάζε ηνπ Τνπξθόγηαλλνπ είλαη κηα πξάμε 4

6 αιηξνπηζκνύ θαη απηνζπζίαο, πνπ πέξα από ηηο δηαζηάζεηο κεγαιείνπ θαη αίγιεο ηεο πξάμεο, ππάξρεη θαη κηα ξεαιηζηηθή, θαηαλνεηή θαη πνιύ πεηζηηθή αηηηνιόγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ: επεηδή ε δσή ηνπ έρεη λόεκα κέζα ζηε θπιαθή θαη θπξίσο, επεηδή δελ έρεη ηνλ ηξόπν λα δήζεη έμσ. Ο ήξσαο γίλεηαη ην εμηιαζηήξην ζύκα επηδεηθλύνληαο άθξα θαινζύλε, απόιπηα ζύκθσλε κε ηελ θνζκνζεσξία ηνπ. Γηα ηνλ Πέπνλα, ε επηπρία απνξξέεη από ηελ επηβνιή ηεο εμνπζίαο, ηελ απόθηεζε πιηθώλ αγαζώλ θαη ηελ θνηλσληθή αλαγλώξηζε. Η ζεσξία ηνπ είλαη θπξίσο πιηζηηθή. Η δηθαηνζύλε θαη απόδνζε δηθαηνζύλεο Ο θόλνο νπζηαζηηθά δηειεπθάλζεθε, ε θάζαξζε έγηλε, ηνπιάρηζηνλ ζην πιαίζην ηεο θπιαθήο θαη θπξίσο ζηηο ςπρέο ησλ δύν αλδξώλ. Έηζη, ν Τνπξθόγηαλλνο δηθαηώζεθε, σζηόζν δελ απνδόζεθε δηθαηνζύλε, αθνύ δελ ηηκσξήζεθε ν πξαγκαηηθόο έλνρνο, επεηδή έηζη ην ζέιεζε ν Τνπξθόγηαλλνο, δηαςεύδνληαο ηελ νκνινγία ηνπ Πέπνλα. Γλώζζα- Ύθος Τν θείκελν, γξακκέλν ζηε δεκνηηθή, δελ παξνπζηάδεη γισζζηθή ηδηαηηεξόηεηα, γηαηί ηε ινγνηερληθή δύλακε δελ ηελ αλαδεηάεη ν ζπγγξαθέαο ηόζν ζηελ ηέρλε ηνπ ρεηξηζκνύ ηνπ ιόγνπ από γισζζηθή πιεπξά, όζν ζηελ απεηθόληζε ησλ ζθελώλ, ζηε δηαγξαθή θαη ζηε ζύγθξνπζε ησλ ραξαθηήξσλ, ζηελ απόδνζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ, ζην δηάινγν θαη ζηελ πινθή. Τν ύθνο ηνπ θεηκέλνπ είλαη δσληαλό κε ηε ρξήζε ηνπ πινύζηνπ δηαιόγνπ θαη γνξγό κε ηα αζύλδεηα. Η πινθή θξαηάεη αδηάπησην ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλώζηε. Η αθήγηζη- ο αθηγηηής και ο αθηγημαηικός ηρόπος Ο ρξόλνο ηεο αθήγεζεο ζπκπίπηεη κε ην ρξόλν ηεο ηζηνξίαο, ελώ σο πξνο ην ξπζκό ηεο αθήγεζεο παξαηεξνύκε όηη ηα γεγνλόηα μεηπιίγνληαη ζηελ αθήγεζε κε ηε θπζηθή ηνπο, ρξνλνινγηθή ζεηξά, όπσο απηά δηαδξακαηίδνληαη ζηελ ηζηνξία (γξακκηθή αθήγεζε). Ο αθεγεηήο-ζπγγξαθέαο είλαη ακέηνρνο ζηελ ηζηνξία (αθήγεζε κε κεδεληθή εζηίαζε) θαη παξνπζηάδεη ηα γεγνλόηα αληηθεηκεληθά θαη απξόζσπα. Αθεγείηαη ζε γ πξόζσπν θαη είλαη αληηθεηκεληθόο παξαηεξεηήο, απνζηαζηνπνηεκέλνο από ηελ ηζηνξία. Δε βιέπεη κέζα από θαλέλα πξόζσπν, δελ παξεκβαίλεη πξνζσπηθά ζηα δηαδξακαηηδόκελα θαη δελ ηα ζρνιηάδεη, αιιά αθήλεη λα κηιήζνπλ ηα ίδηα ηα γεγνλόηα θαη νη πξάμεηο ησλ πξνζώπσλ. Έηζη, ν αλαγλώζηεο κέλεη αλεπεξέαζηνο θαη ζρεκαηίδεη ηε δηθή ηνπ γλώκε. Σην δηήγεκα ρξεζηκνπνηείηαη ν κεηθηόο αθεγεκαηηθόο ηξόπνο, δειαδή ζπλδπάδεηαη αθήγεζε θαη δηάινγνο. Σπγθεθξηκέλα, έρνπκε δηήγεζε (έκκεζνο ηξόπνο αθήγεζεο) θαη παξεκβάιινληαη ηα πξόζσπα ηνπ έξγνπ, πνπ δηαιέγνληαη κεηαμύ ηνπο. 5

7 Τρόπος παροσζίαζης ηων προζώπων Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ραξαθηήξσλ, ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί ηε δξακαηηθή κέζνδν, δειαδή παξνπζηάδεη ηνπο ραξαθηήξεο κέζα από ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο (δπλακηθή παξνπζίαζε) Επώτηση κατανόησηρ και ανάπτςξηρ 1. Ο «Καηάδηθνο» ζεσξείηαη εζνγξαθηθό αθήγεκα κε θνηλσληθό πξνζαλαηνιηζκό. Πνηα ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ επαιεζεύνπλ απηήλ ηελ άπνςε; 6

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Γεώξγηνο Βηδπελόο, Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Σην αθεγεκαηηθό έξγν ηνπ Βηδπελνύ είλαη έληνλε ε επίδξαζε ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ

ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ Α. Σηε ζπγθεθξηκέλε νκηιία ν Γ. Σθαιθέαο αλαθέξεηαη ζην ζπζρεηηζκό επηζηήκεο θαη αλζξσπηζκνύ. Αξρηθώο, αθνύ νξίδεη ηελ επηζηήκε σο

Διαβάστε περισσότερα

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ +13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ θαη λα ηεθκεξηώλνπλ κέζα από κηα

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ηεξνκόλαρνπ ΑΒΑΣΗΔ ΜΠΑΣΟΒΟΪ Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ζ ηέρλε ζπληζηά εθείλν ην νπνίν ν άλζξσπνο θαηάιαβε κεηά ηνλ ρσξηζκό ηνπ από ηνλ Θεό, απνηειεί δε ην δξάκα ηνπ ρσξηζκνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ [] ΕΙΑΓΩΓΗ Τν θσο είλαη έλα ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα. Ηιεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα δηεγείξνπλ ην αλζξώπηλν κάηη όηαλ ην κήθνο θύκαηόο ηνπο λ είλαη πεξίπνπ μεηαξύ 380 και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΗΥΑΛΖ ΠΑΡΟΤΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>>

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>> Δξγαζία ζην κάζεκα ηεο Υεκείαο ΣΙΣΛΟ: Οκάδα: Μήηζηνο Υξήζηνο, Μειηώηεο Βαζίιεο, Σζηκπνύθεο Κσλζηαληίλνο. Τπεύζπλνο Καζεγεηήο: Κνξθήο Άγγεινο 1 ν Γεληθό Λύθεην

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα