11. Ππάζινη Φημεία και Ππάζινη Μησανική: Οικολογικόρ Σσεδιαζμόρ για Αποζςναπμολόγηζη και Ανακύκλωζη Αςηοκινήηων, Ηλεκηπικών και Ηλεκηπονικών Σςζκεςών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "11. Ππάζινη Φημεία και Ππάζινη Μησανική: Οικολογικόρ Σσεδιαζμόρ για Αποζςναπμολόγηζη και Ανακύκλωζη Αςηοκινήηων, Ηλεκηπικών και Ηλεκηπονικών Σςζκεςών"

Transcript

1 Πράσινη Χημεία-Πράσινη Τεχνολογία 11. Ππάζινη Φημεία και Ππάζινη Μησανική: Οικολογικόρ Σσεδιαζμόρ για Αποζςναπμολόγηζη και Ανακύκλωζη Αςηοκινήηων, Ηλεκηπικών και Ηλεκηπονικών Σςζκεςών Παγκόζμια Παπαγωγή Αςηοκινήηων, Ηλεκηπικών και Ηλεκηπονικών Σςζκεςών Η απηνθηλεηνβηνκεραλία, νη βηνκεραλίεο ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ (ςπγεία, πιπληήξηα, ειεθηξηθέο νηθηαθέο ζπζθεπέο, ειεθηξηθά εμαξηήκαηα, θ.ιπ) θαη ε λεόηεξε βηνκεραλία ησλ πνιπάξηζκσλ ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ (ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, θνξεηά ηειέθσλα, θ.ιπ) είλαη νη θπξίαξρεο βηνκεραλίεο ηνπ 21νπ αηώλα. Οη βηνκεραλίεο απηέο ρξεζηκνπνηνύλ ηεξάζηηεο πνζόηεηεο κεηάιισλ, πιαζηηθώλ θαη άιισλ πιηθώλ θαζώο θαη κεγάιεο πνζόηεηεο ελέξγεηαο. Σπγρξόλσο παξάγνπλ κεγάιν όγθν αέξησλ θαη πγξώλ ξύπσλ θαηά ηηο βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο. Τα πξντόληα ηνπο κεηά ην ρξήζηκν θύθιν δσήο απνξξίπηνληαη δεκηνπξγώληαο ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηνμηθώλ απνβιήησλ. Αλ θαη ε αλαθύθισζή ησλ πξντόλησλ ηνπο είλαη δηαδεδνκέλε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη πνιιά πιηθά επαλαρξεζηκνπνηνύληαη, ν ζρεδηαζκόο θαη ε βηνκεραληθή παξαγσγή ησλ νρεκάησλ θαη ησλ ειεθηξηθώλ-ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο έρνπλ γίλεη αληηθείκελν ηεο Πξάζηλεο Φεκείαο θαη Πξάζηλεο Μεραληθήο. Οη απηνθηλεηνβηνκεραλίεο παξάγνπλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ζε παγθόζκηα θιίκαθα (2010), πεξίπνπ, 58 εθαηνκκύξηα απηνθίλεηα θαη 19 εθαηνκκύξηα εκπνξηθά νρήκαηα (ζύλνιν ~77 εθαηνκ.). Η Κίλα πξσηαγσληζηεί ζηελ παξαγσγή απηνθηλήησλ κε 18 εθαηνκ, κε δεύηεξε ηελ Ιαπσλία κε 9,5 εθαηνκ, θαη ηξίηε ηηο ΗΠΑ κε 7,5 εθαηνκ., ελώ αθνινπζνύλ Γεξκαλία 6 εθαηνκ, Ν. Κνξέα 4 εθαηνκ., Βξαδηιία 3,5 εθαηνκ. θ.ά. Σύκθσλα κε ηηο δηαρξνληθέο ηάζεηο αύμεζεο ηεο παξαγσγήο νρεκάησλ (ζηελ νπνία ζεκαληηθό πιένλ κέξνο θαηέρεη ε Κίλα), πηζηεύεηαη όηη ν όγθνο ηνπο ζα απμεζεί θαηά 3-5 θνξέο ζηα επόκελα 50 ρξόληα. 1 Οη πνιπάξηζκεο βηνκεραλίεο ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ θαη εμαξηεκάησλ έρνπλ εμαπισζεί ζε όιεο ηηο ρώξεο θαη ζηνλ 21 ν αηώλα θαη παξάγνπλ δηζεθαηνκκύξηα ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα, από ςπγεία, ξαδηόθσλα θαη πιπληήξηα κέρξη κηθξνζθνπηθέο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, κηθξνθπθιώκαηα, θνξεηά ηειέθσλα, θ.ιπ. Η παξαγσγή ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ απμάλεηαη κε εηήζηνπο ξπζκνύο 2-3%. Τα απόβιεηα πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ απόξξηςε ησλ ζπζθεπώλ απηώλ ζε παγθόζκηα θιίκαθα απνηειεί έλα ζεκαληηθό πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα. Σύκθσλα κε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, ε παγθόζκηα παξαγσγή ηεο ιεγόκελεο Τερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξίαο (IT, Information Technology) γηα 173

2 ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα θαη ηερλνινγηθό εμνπιηζκό ήηαλ ηεο ηάμεο ησλ 1,67 ηξηζεθαηνκκπξίσλ ($) ην θαη 400 δηζεθ. γηα ειεθηξνληθέο πξνζαξκνγέο θαη ππεξεζίεο ηεο ΙΤ. Η Ιαπσλία παξάγεη ην 24% ησλ ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ θαη πξντόλησλ πιεξνθνξηθήο (ζε παγθόζκηα θιίκαθα). 2 Αλαιπηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηα ηειεπηαία ρξόληα δείρλνπλ ε παγθόζκηα παξαγσγή ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη εμαξηεκάησλ (electrical equipment and components) ήηαλ, πεξίπνπ, 285 δηζεθαηνκκύξηα ($) ην 2008 (κε αύμεζε 2-3% ζηελ πεξίνδν ). Οη βηνκεραλίεο ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ θαη εμαξηεκάησλ, θαη ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ (electronic equipment and instruments, electronic manufacturing services) ήηαλ ηεο ηάμεο ησλ 626 δηζεθαη. θαη 106 δηζεθαη. Η βηνκεραλία εκηαγσγώλ (semiconductors) ην 2009 παξήγαγε πξντόληα αμίαο 183 $ δηζεθαη.,3 Οη κεηαθνξέο ζε παγθόζκηα θιίκαθα ζηνλ 21 ν αηώλα εμαξηώληαη θαηά 96% ζην πεηξέιαην θαη ηα πξντόληα ηνπ θαη θαηαλαιώλνπλ ην 40% ησλ πεηξειαηνεηδώλ (75 εθαηνκκύξηα βαξέιηα). Σε παγθόζκηα θιίκαθα, ην 1995 θπθινθνξνύζαλ, πεξίπνπ, 500 εθαηνκ. ηξνρνθόξα θαη ζήκεξα ππνινγίδνληαη όηη ν αξηζκόο έρεη μεπεξάζεη ην έλα δηζεθαηνκκύξην θαη ζε 50 ρξόληα ππνινγίδεηαη λα απμεζνύλ ζε 2-3,5 δηζεθαη. Σηηο ΗΠΑ ππάξρνπλ 285 εθαηνκ. νρήκαηα (2008) θαη ε πςειόηεξε αλαινγία πιεζπζκηαθά, 780 νρήκαηα αλά θαηνίθνπο. Παγθνζκίσο, ην 2004 ζπλέβεζαλ 1,2 εθαηνκκύξηα ζαλαηεθόξα νδηθά αηπρήκαηα (2,2% όισλ ησλ αηηίσλ ζαλάηνπ).4, 5 Σσήμα Τα ηξνρνθόξα νρήκαηα θαη νη ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο απνηεινύλ ζεκαληηθό πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα κεηά ην ηέινο ηνπ θύθινπ ηεο ρξήζεο ηνπο. Τα ζηαηηζηηθά απηά δεδνκέλα δελ παξνπζηάδνληαη γηα ιόγνπο εληππσζηαζκνύ, αιιά γηα λα θαλεί ην κέγεζνο ησλ αξηζκώλ θαη αζθαιώο ηα ελεξγεηαθά θαη πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη νη δηαζηάζεηο ηεο απαηηνύκελεο αλαθύθισζεο πιηθώλ γηα λα πεξηνξηζηνύλ ηα πξνβιήκαηα ηνμηθώλ απνβιήησλ. Η Κίλα θαη ε Ιλδία κε ηα 2,5 δηζεθαηνκκύξηα πιεζπζκό θαη ηελ ηαρύηαηε αλάπηπμε πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, είλαη δύν λένη δηεζλείο παξάγνληεο πνπ πξέπεη ιεθζνύλ ππόςε. Η αλαινγία 174

3 νρεκάησλ αλά 1000 θαηνίθνπο είλαη αθόκε πεξηνξηζκέλε ζηηο ρώξεο απηέο αιιά απμάλεη δξακαηηθά ηα ηειεπηαία ρξόληα Τεσνολογικέρ Βεληιώζειρ και ο Κύκλορ Ζωήρ ηων Τποσοθόπων Οσημάηων Ο θύθινο δσήο ησλ ηξνρνθόξσλ μεθηλάεη από ηελ ζηηγκή πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πξώηεο ύιεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζώκαηνο θαη ζπλαξκνινγείηαη ην όρεκα κε βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο. Οη θάζεηο ηεο βηνκεραληθήο θαηαζθεπήο ηνπ ηξνρνθόξνπ, ηεο δηαλνκήο θαη ηεο ρξήζεο από ηνπο θαηόρνπο νινθιεξώλεηαη κε ηελ απόξξηςε σο απόβιεην. Η εθηίκεζε ηνπ θύθινπ δσήο ελόο ηξνρνθόξνπ είλαη ζύλζεηε εξγαζία κε πνιιέο θαη ζύλζεηεο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο, ηόζν κε ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ, ηηο εθπνκπέο, ηε ρξήζε πξώησλ πιώλ θαη ηελ επίπησζε ζην πεξηβάιινλ κε ηελ απόξξηςή ηνπ ή δηάζεζε πξνο αλαθύθισζε.. Σσήμα Οη κεγάιεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο δηαθεκίδνπλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θύθινπ δσήο ησλ πξντόλησλ ηνπο. Οη εηαηξίεο ππνγξακκίδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ζηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ, ην κεησκέλν θόζηνο ζπληήξεζεο, ηελ αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ θαη ηελ ηειηθή αλαθύθισζε Αύξηζηρ ηηρ Απόδοζηρ ζηην Καηανάλωζη Καςζίμος Η πεηξειατθή θξίζε ηνπ 1973 θαη νη κεηέπεηηα πςειέο ηηκέο θαπζίκσλ, νη λέεο εζληθέο λνκνζεζίεο γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ θαη ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ ησλ νρεκάησλ (Energy Policy and Conservation Act, 1975, U.S. Congress). H EE βξίζθεηαη όια απηά ηα ρξόληα αληηκέησπε κε ην ιόκππ ησλ ηζρπξώλ επξσπατθώλ απηνθηλεηνβηνκεραληώλ θαη πξνζπαζεί λα λνκνζεηήζεη απζηεξέο πξνδηαγξαθέο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ θαη εθπνκπώλ CO 2 θαη άιισλ θαπζαεξίσλ. 6-8 Η απόδνζε θαπζίκνπ γηα έλα κέζν ειαθξύ ηξνρνθόξν, κεηά από βειηηώζεηο ζηελ ηερλνινγία ησλ κεραλώλ εζσηεξηθήο θαύζεο, από 175

4 20 miles per gallon (mpg, 1 U.S. gallon =3.78 litres) πνπ ήηαλ ην 1985, έρεη απμεζεί ζε 28 mpg θαη πξνσζείηαη κε ηερλνινγηθέο βειηηώζεηο λα θηάζεη ηα 32,5 mpg γηα ην Η κείσζε απηή ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ έρεη επηηεπρζεί σο απνηέιεζκα κεραλνινγηθώλ βειηηώζεσλ. Η αύμεζε ηεο απόδνζεο πνπ επηηεύρζεθε είλαη απνηέιεζκα «πξάζηλεο» ηερλνινγίαο θαη επηζηεκνληθώλ επηηεπγκάησλ θαη εμππεξεηεί ηελ ηέηαξηε αξρή ηεο «πξάζηλεο κεραληθήο» ησλ Anastas & Zimmerman ( products, processes, space and time efficiency ) θαη ηηο αξρέο αεηθνξίαο, πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπ αλζξώπνπ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ Μείωζηρ ηων Εκπομπών Καςζαεπίων από Τποσοθόπα Σπγρξόλσο, νη απηνθηλεηνβηνκεραλίεο θάησ από ηελ πίεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο, κείσζαλ ηηο εθπνκπέο ησλ θαπζαεξίσλ, πεξηνξίδνληαο δξαζηηθά ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO 2 ), ηα νμείδηα αδώηνπ (NOx), ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO), ηηο πηεηηθέο νξγαληθέο ελώζεηο (VOCs), θαη ηα αησξνύκελα ζσκαηίδηα δηακέηξνπ 10 κηθξώλ (PM 10(, particulate matter, 10 κm). Τα ηξνρνθόξα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ έρνπλ κεησκέλεο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ κε ηελ εηζαγσγή ησλ ηξηνδηθώλ θαηαιπηώλ, νη νπνίνη ήηαλ απνηέιεζκα ηεο λέαο ηερλνινγίαο θαη ηεο ε[ηβνιήο απζηεξόηεξσλ πεξηβαιινληηθώλ λνκνζεζηώλ. 10,11 Τα ηξνρνθόξα είλαη πην «πξάζηλα» (θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαη θαπζαέξηα), αιιά ε ππεξβνιηθή ηνπο αύμεζε ζε παγθόζκηα θιίκαθα, έρεη σο απνηέιεζκα λα θαηαλαιώλνπλ αθόκε ην 1/.3 ηεο ελέξγεηαο ζηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο θαη λα εθπέκπνπλ ην 50% ησλ αεξίσλ ξύπσλ. Η Πξάζηλε Φεκεία θαη Μεραληθή (Τερλνινγία) έρνπλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζε κειινληηθέο ηερλνινγηθέο βειηηώζεηο, ηόζν γηα λέα θαύζηκα, απνδνηηθόηεξεο κεραλέο, κηθξόηεξεο εθπνκπέο θαη ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο. 12, Αλλαγή ζηο Σσεδιαζμό ηων Τποσοθόπων. Ηλεκηπικά και Υβπιδικά Τποσοθόπα Επί δεθαεηίεο ε βηνκεραληθή ζηξαηεγηθή γηα ηα ηξνρνθόξα ήηαλ λα είλαη θζελά, λα αληέρνπλ ζηηο αληημνόηεηεο ηνπ θαηξνύ, λα ζπληεξνύληαη εύθνια, λα αλαπηύζζνπλ πςειέο ηαρύηεηεο θαη λα αληέρνπλ ζηηο ζπγθξνύζεηο. Αξγόηεξα, πξνζηέζεθαλ ραξαθηεξηζηηθά αζθάιεηαο θαη αλαθύθισζεο. Τππηθά, ην κέζν νηθνγελεηαθό απηνθίλεην δύγηδε 1500 θηιά (1998) θαη ήηαλ θπξίσο από αηζάιηλν ζθειεηό θαη κεηαιιηθά εμαξηήκαηα. Με ηνλ θαηξό ην βάξνο κεηώζεθε δξαζηηθά κε ηελ ρξήζε πιαζηηθώλ εμαξηεκάησλ. Από αλαινγία 4,6% (1977) πιαζηηθώλ ηκεκάησλ, ην πνζνζηό απμήζεθε ζε 10-12%. Σπγρξόλσο, αεξνδπλακηθόο ζρεδηαζκόο ηνπ ζώκαηνο, ειάηησζε ηεο ηξηβήο θαη θαιύηεξα ειαζηηθά κείσζαλ ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ. Η δηάζεζε ζηελ αγνξά κεγαιύηεξσλ νρεκάησλ (SUV) αλέζηξεςε ηε κείσζε ηνπ βάξνπο, αιιά ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ βειηηώζεθε. Τειηθά, ε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία επηβάιιεη πιένλ ηα ειαθξόηεξα θαη κηθξόηεξα νρήκαηα θαη ηδηαίηεξα ηα πβξηδηθά νρήκαηα πνπ ζπλδπάδνπλ κεξηθή ειεθηξνθίλεζε. Η βέιηηζηε ηερλνινγηθή αιιαγή ζηα ηξνρνθόξα ζα πξνέιζεη θπξίσο από ην ζπλδπαζκό ηερλνινγηθώλ βειηηώζεσλ θαη βέιηηζην ξηδνζπαζηηθό ζρεδηαζκό κε λέα ραξαθηεξηζηηθά, κεγαιύηεξε απόδνζε θαη αεξνδπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά. 14,15 176

5 Σσήμα Τα πβξηδηθά θαη ειεθηξηθά ηξνρνθόξα είλαη λέα ε ηερλνινγηθή εμέιημε, ε νπνία πήξε πνιιέο δεθαεηίεο γηα λα νινθιεξσζεί Τα ςβπιδικά οσήμαηα απνηειεί λέα ηερλνινγηθή εμέιημε ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ θαη ζπλδπάδεη ηε δπλαηόηεηα βελδηλνθηλεηήξα θαη ειεθηξνθηλεηήξα. Τα πβξηδηθά είλαη ειαθξά νρήκαηα, ζρεδηαζκέλα κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ λα βειηηώλνπλ ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαηά 20-40% ιηγόηεξν, ζε ζρέζε κε ζπκβαηηθά νρήκαηα αληίζηνηρεο ηζρύνο. Γηα θίλεζε ζηελ πόιε, ην πβξηδηθό ρξεζηκνπνηεί πεξηζζόηεξν ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα ηνπ θαη ε σθέιεηα ζε ελέξγεηα είλαη πεξίπνπ 40%. Τν πβξηδηθό απηνθίλεην είλαη αθξηβόηεξν (ζε πνιιέο ρώξεο έρνπλ απαιιαγή από δαζκνύο θαη δελ έρνπλ ηέιε θπθινθνξίαο γηα 5 ρξόληα). Καηά ηε ρξήζε ησλ θξέλσλ θνξηίδεη κεξηθώο ηηο κπαηαξίεο ηνπ νρήκαηνο. Οη εθπνκπέο θαπζαεξίσλ θαη CO 2 είλαη εμαηξεηηθά ρακειή. Σηα πβξηδηθά κε θπςέιεο θαπζίκνπ παξάγεηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα από ρεκηθή αληίδξαζε πδξνγόλνπ θαη νμπγόλνπ (ηνπ αέξα) Όιεο νη έξεπλεο κέρξη ζήκεξα θαη νη ζεκαληηθέο βειηηώζεηο πνπ έρνπλ επηηεπρζεί ζηελ ηερλνινγία ησλ ηξνρνθόξσλ δείρλνπλ όηη ζα εμαθνινπζνύλ λα είλαη κέξνο ηνπ αλζξώπηλνπ πνιηηηζκνύ καο, παξά ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη ηελ θαηαλάισζε πνιύηηκσλ πινπηνπαξαγσγηθώλ πεγώλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο θαη ηε ρξήζε ηνπο. ηνπο Με ηελ αύμεζε ηνπο ζε άλσ ηνπ ελόο δηζεθαηνκκπξίνπ νρεκάησλ ζε παγθόζκηα θιίκαθα ην 2020, ε πην πξόζθνξε δηέμνδνο είλαη λα βειηησζεί όζν ην δπλαηό κε ηερλνινγηθέο επεκβάζεηο θαη λα γίλνπλ πην «πξάζηλα». Απηό ζα επηηεπρζεί κε ηε ρξήζε λέσλ αλαλεώζηκσλ πξώησλ πιώλ, κε λέεο ξηδνζπαζηηθέο βηνκεραληθέο πξαθηηθέο ζηελ θαηαζθεπή θαη ζρεδίαζε ηνπο, δξαζηηθή κείσζε θαηαλάισζεο θαπζίκνπ θαη αλαθύθισζε ζε ρξήζηκα πιηθά κεηά ην ηέινο δσήο. Γηα λα επηηεπρζνύλ όκσο απηά ηα ζρέδηα ρξεηάδεηαη ζπλεξγαζία, λνκνζεηηθό πιαίζην, νηθνλνκηθέο επηδνηήζεηο θαη ηερλνινγηθή έξεπλαο. 19, Βεληιζηοποίηζη ηος Κύκλος Ζωήρ Τποσοθόπων και Ανακύκλωζη Οσημάηων Οη ηερληθέο βειηηώζεηο πνπ έρνπλ επηηεπρζεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηα ηξνρνθόξα θαη ε βειηηζηνπνίεζε ηνπ θύθινπ δσήο ηνπο είλαη ζίγνπξα ην απνηέιεζκα εθηεηακέλεο έξεπλαο, ηερλνινγηθώλ θαηλνηνκηώλ, πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο θαη επηδνηήζεηο ξηδνζπαζηηθώλ αιιαγώλ ζηελ 177

6 θαηαλάισζε θαπζίκσλ θαη ζην ζρεδηαζκό. Παξόια απηά, ηα εθαηνκκύξηα απηνθίλεηα πνπ θαζίζηαληαη άρξεζηα θαη πξέπεη απνκαθξπλζνύλ ιόγσ παιηάο ηερλνινγίαο απμάλεη. Υπνινγίδεηαη όηη θάζε ρξόλν εθαηνκκύξηα απηνθίλεηα θαη θνξηεγά ζε παγθόζκηα θιίκαθα θαζίζηαληαη άρξεζηα θαη απαηηνύλ αλαθύθισζε ή δηαρείξηζε σο ηνμηθά απόβιεηα. Σηηο ΗΠΑ ππνινγίδνληαη ζε 12 εθαηνκκύξηα ηα άρξεζηα απηνθίλεηα θάζε ρξόλν θαη ζηηο ρώξεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ηα παιαηά απηνθίλεηα δεκηνπξγνύλ εηεζίσο 8-9 εθαηνκκύξηα ηόλνπο ηνμηθώλ απνβιήησλ. Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζε όιεο ηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο γίλεηαη ζπζηεκαηηθά αλαθύθισζε ησλ ηξνρνθόξσλ, ηδηαίηεξα ηνπ ζθειεηνύ (πνπ απνδίδεη ζεκαληηθέο πνζόηεηεο ζηδήξνπ), ησλ ειαζηηθώλ, ησλ κπαηαξηώλ θαη πνιιώλ πιαζηηθώλ ή κεηαιιηθώλ εμαξηεκάησλ. Παξόια απηά, ε αλαθύθισζε ησλ νρεκάησλ δεκηνπξγεί ζεκαληηθά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. 21,22 Τα ηειεπηαία ρξόληα ν ζρεδηαζκόο ησλ ηξνρνθόξσλ θαη ε θαηαζθεπή ηνπο γίλεηαη κε ηξόπν ώζηε λα είλαη δπλαηή ε αλαθύθισζε ησλ δηαθόξσλ πιηθώλ (κέηαιιά, πιαζηηθά, ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα, θ.ιπ). Η αλαθύθισζε ελόο ηξνρνθόξνπ έρεη ηα ηειεπηαία ρξόληα γίλεη κέξνο ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ (πνιιέο εηαηξείεο απηνθηλήησλ πξνβάινπλ ζηηο δηαθεκίζεηο ηνπο ην ζέκα απηό). Σηα λέα ηξνρνθόξα εμαζθαιίδνληαη από ην ζρεδηαζκό ε κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο, αιιά θαη ε αλαθύθισζε, κε εύθνιε απνζπλαξκνιόγεζεο πιηθώλ, απνζηξάγγηζεο πγξώλ, θαη εύθνιε αλαθύθισζε ειεθηξνληθώλ εμαξηεκάησλ, ειεθηξηθά θαιώδηα θαη κπαηαξίεο Σσήμα Η αλαθύθισζε ηξνρνθόξσλ είλαη επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ αλάθιεζε πνιύηηκσλ πξώησλ πιώλ θαη κείσζε ηεο ξύπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο από ηνμηθά απόβιεηα. Σηηο ρώξεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θάζε ρξόλν παξάγνληαη 8-9 εθαηνκκύξηα ηόλνη ηνμηθώλ απνβιήησλ από ηα απνζπξόκελα ηξνρνθόξα. Τα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δείρλνπλ όηη ζηελ ΕΕ θπθινθνξνύλ, πεξίπνπ, 263 εθαηνκκύξηα ηξνρνθόξα (2006), θάζε ρξόληα δειώλνληαη 15,7 εθαη. θαη απνζύξνληαη εθαηνκ.. Από απηά ηα ηξνρνθόξα ηα 7 εθαηνκ. νδεγνύληαη 178

7 ζηελ αλαθύθισζε θαη ηα ππόινηπα πσινύληαη ζε άιιεο ρώξεο σο κεηαρεηξηζκέλα. Τν 1997 ε ΕΕ πξόηεηλε Οδεγία γηα ηελ αλαθύθισζε νρεκάησλ κε ζθνπό ηελ αλάθηεζε πνιύηηκσλ πξώησλ πιώλ (κέηαιια, πιαζηηθά, ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα) θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ξύπαλζεο από ηνμηθά απόβιεηα. Τειηθά εγθξίζεθε ε Οδεγία 2000/53/EC EU End-of-Life (ELV) Vehicle. Από ηόηε ε ΕΕ έρεη πξνβεί ζε πξνζζήθεο θαη ηερλνινγηθέο βειηηώζεηο ζηελ Οδεγία. Οη ζηόρνη ηεο Οδεγίαο απηήο είλαη λα αλαθπθισζνύλ ην 85-95% ησλ παιαηώλ ηξνρνθόξσλ κε πεξηβαιινληηθνύο όξνπο. 26 Η αλαθύθισζε ηξνρνθόξσλ είλαη έλα από ηα κεγάια ζέκαηα ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ θαη πνιπάξηζκεο έξεπλεο ησλ ππνπξγείσλ κεηαθνξώλ θαη πεξηβάιινληνο. Σε πνιιέο ρώξεο έρνπλ επηβάιιεη πξνδηαγξαθέο γηα ηα ζπλεξγεία πνπ ιακβάλνπλ άδεηεο λα αλαθπθιώλνπλ ηξνρνθόξα θαη απζηεξά πξόζηηκα γηα ηδηνθηήηεο πνπ εγθαηαιείπνπλ ηα νρήκαηά ηνπο. Σηηο ΗΠΑ δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε ζπιινγή ηνπ πδξαξγύξνπ από δηάθνξα εμαξηήκαηα (κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο), ηεο ζπιινγήο ησλ πγξώλ ηνπ ζπζηήκαηνο ςύμεο, ηεο ζπιινγήο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο ειαζηηθώλ θαη ηεο ζπιινγήο ησλ επγελώλ κεηάιισλ (ρξπζόο, παιιάδην) από θαηαιύηεο, Νέερ Τάζειρ Σσεδιαζμού με Ππάζινη Μησανική και Ανακύκλωζη Ηλεκηπικών και Ηλεκηπονικών Σςζκεςών Η εμάληιεζε ησλ πινπηνπαξαγσγηθώλ πεγώλ, ε πεξηβαιινληηθή θξίζε θαη νη θιηκαηηθέο αιιαγέο έρεη δεκηνπξγήζεη ξηδνζπαζηηθέο ηάζεηο ζηηο βηνκεραλίεο ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ. Παιαηέο πξαθηηθέο βηνκεραληθώλ δηεξγαζηώλ (ελέξγεηα, πξώηεο ύιεο, δηαιύηεο), ρξήζε κε αλαλεώζηκσλ πξώησλ πιώλ, πξαθηηθέο ζρεδηαζκνύ ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππόςε ην δηαρσξηζκό θαη αλαθύθισζε ησλ πιηθώλ ησλ ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ αλήθνπλ ζην παξειζόλ. Οη λέεο ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπο εκπεξηέρνπλ νηθν-ζρεδηαζκό θαη κειέηεο γηα ηελ απνζπλαξκνιόγεζε θαη αλαθύθισζή ηνπο Η Επξσπατθή Έλσζε (ΕΕ) έρεη θαζηεξώζεη νξηζκέλεο Οδεγίεο γηα ηνλ νηθνινγηθό ζρεδηαζκό (2005/32/EC) θαη ηελ αλαθύθισζε (2002/96/EC) ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ πξντόλησλ θαη εμαξηεκάησλ. 35,36 Οη βηνκεραλίεο ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ (ςπγεία, πιπληήξηα, θ.ιπ) θαη ειεθηξνληθώλ πξντόλησλ εδώ θαη αξθεηά ρξόληα έρνπλ πξνζαξκόζεη ην ζρεδηαζκό ηνπο, ηηο πξώηεο ύιεο θαη ηε βηνκεραληθή ηνπο παξαγσγή ώζηε λα παξνπζηάδνπλ «πξάζηλεο» πξνδηαγξαθέο. Οη πξνδηαγξαθέο αλαθέξνληαη ζε πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο, ηνμηθόηεηα (ησλ ρεκηθώλ νπζηώλ πνπ πεξηέρνπλ), ζηελ αζθάιεηα γηα ηνπο ρξήζηεο, ηελ εύθνιε απνζπλαξκνιόγεζε ζηα δηάθνξα κέξε ηνπο, θαη ζηελ νινθιεξσκέλε αλαθύθισζε κε ην ηέινο δσήο ησλ πξντόλησλ

8 Σσήμα Σρεκαηηθή παξάζηαζε γηα ηνλ «πξάζηλν» ζρεδηαζκό πξντόλησλ ηεο Μνηνξόια από ην Παλεπηζηήκην ηνπ Erlangen. Τα δύν ρξώκαηα δείρλνπλ όηη ην πξντόλ Β έρεη κηθξόηεξεο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ, ηνμηθόηεηα, θόζηνο, ελέξγεηαο, αλαθύθισζε, θόζηνο απόζπξζεο, ρξόλν απνζπλαξκνιόγεζεο, θ.ιπ. ζε ζρέζε κε ην πξντόλ (Πεγή: Τα λέα ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά πξντόληα θαη ζπζθεπέο πνπ έρνπλ ζρεδηαζζεί κε ηηο αξρέο ηαο πξάζηλεο ρεκείαο θαη πξάζηλεο κεραληθήο πεξηέρνπλ εηδηθέο επηζεκάλζεηο πνπ κε θσδηθνύο ελεκεξώλνπλ γηα ηα πιηθά πνπ πεξηέρνπλ, ην είδνο απνζπλαξκνιόγεζεο πνπ απαηηείηαη θαζώο θαη ην είδνο ησλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ (ηδηαίηεξα ηα πιαζηηθά). Η αλαθύθισζε ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπο έρεη θαηαζηεί πιένλ πξνζνδνθόξνο βηνκεραλία κε πνιιέο εγθαηαζηάζεηο ζε πνιπάξηζκεο ρώξεο. Με ηελ αλαθύθισζε ησλ ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ αλαθηνύληαη πνιύηηκα θαη επγελή κέηαιια, ρξήζηκα αλαθπθινύκελα πιαζηηθά, ειεθηξνληθέο κηθξνζπζθεπέο πνπ κπνξνύλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ, κεηαζρεκαηηζηέο θαη άιια ρξήζηκα πιηθά, παξέρνληαο ρξήζηκεο ππεξεζίεο γηα ην πεξηβάιινλ (κείσζε απνβιήησλ) θαη ηνλ άλζξσπν (κείσζε ησλ θηλδύλσλ από ηνμηθέο νπζίεο). 42, Παπάδειγμα Ανακύκλωζηρ Πλςνηηπίων Η απνζπλαξκνιόγεζε θαη αλαθύθισζε ησλ πιηθώλ ελόο πιπληεξίνπ απνηειεί έλα θαιό παξάδεηγκα γηα λα κειεηεζνύλ ηα πξνβιήκαηα θαη ηα νθέιε ηεο αλαθύθισζεο ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ. Τν ειεθηξηθό πιπληήξην (απαξαίηεηε πιένλ νηθηαθή ζπζθεπή πνπ έρεη θάζε ζπίηη ζηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο) είλαη έλα ζύλζεην ειεθηξηθό κεράλεκα κε πνιιέο ηερλνινγηθέο θαη ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο. Πεξηέρεη πιεζώξα πιηθώλ θαη κηθξνειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ, κέηαιια θαη ζύλζεηα πιηθά (ηδηαίηεξα πνιπκεξή)

9 Alastair F-L. The Eco-Design Handbook. A Complete Sourcebook for the Home and Office. Thames & Hudson, London, 2009 Σσήμα Ο νηθνινγηθόο ζρεδηαζκόο ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ πξντόλησλ είλαη πιένλ ν θαλόλαο θαη κε ηνλ ηξόπν απηό εμππεξεηνύληαη νη αξρέο ηεο Πξάζηλεο Φεκείαο θαη Μεραληθήο. Η απνζπλαξκνιόγεζε ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ελόο πιπληεξίνπ απνηειεί πιένλ ηερλνινγηθή εθαξκνγή θαη δηεμάγεηαη κε εηδηθά εξγαιεία. Σε απηό βνεζάεη ν ζρεδηαζκόο ηνπ πξντόληνο, ηα πιηθά πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε απινύζηεξε ηερλνινγία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο. Μαγλεηηθέο βαιβίδεο, ζπκπηεζηέο, κηθξνειεθηξνληθά εμαξηήκαηα, ζεξκαληηθό ζηνηρείν, ειεθηξηθή κεραλή, ζπκπηεζηέο, ειεθηξνληθό θύθισκα, δηάθνξα πιαζηηθά κέξε, ν κεηαιιηθόο θάδνο, θαη ην εμσηεξηθό πεξίβιεκα κε ηελ πιαζηηθή ηνπ επηθάιπςε κπνξνύλ λα απνζπλαξκνινγεζνύλ ηκεκαηηθά. 45,46 Οη βηνηερλίεο αλαθύθισζεο ζε πνιιέο ρώξεο είλαη νηθνλνκηθά βηώζηκεο (αλ θαη πνιιέο μεθίλεζαλ κε θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο θαη κέζα από πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα) θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπο γηα ην πεξηβάιινλ ζεσξείηαη ζεκαληηθή. 47,48 181

10 Σσήμα Η απνζπλαξκνιόγεζε θαη αλαθύθισζε πιηθώλ ειεθηξηθνύ πιπληεξίνπ είλαη ρξήζηκν παξάδεηγκα. Ο νηθνινγηθόο ζρεδηαζκόο, ε πξάζηλε ρεκεία θαη ε πξάζηλε κεραληθή (ηερλνινγία) βνεζνύλ ζε ζεκαληηθό βαζκό ηελ αλαθύθισζε ησλ ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ.(νηθνλνκηθά επσθειήο δηεξγαζία) Αποζςναπμολόγηζη και Ανακύκλωζη Φοπηηών Τηλεθώνων Τν πξώην θνξεηό ηειέθσλν (Motorola, πνπ είλαη βάξνο 800 γξακκάξηα) εκθαλίζζεθε ην Σήκεξα, νη ππνινγηζκνί δείρλνπλ όηη ππάξρνπλ 3,5 δηζεθαη. ζπλδξνκεηέο ζε παγθόζκηα θιίκαθα. Τα θνξεηά ηειέθσλα αιιάδνπλ ηερλνινγία θάζε 1-2 ρξόληα θαη πσινύληαη πάλσ από κηζό δηζεθαηνκκύξην. λέα ηειέθσλα θάζε ρξόλν. Τν απνηέιεζκα είλαη λα αρξεζηεύνληαη ηεξάζηηεο πνζόηεηεο θνξεηώλ ηειεθώλσλ. Η πιεζώξα ησλ θνξεηώλ ηειεθώλσλ θαη ε απόξξηςή ηνπο ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα απνηέιεζε ζεκαληηθό πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα θαη θαηάρξεζε πνιύηηκσλ πινπηνπαξαγσγηθώλ πεγώλ θαη ελέξγεηαο. 49,50 Σσήμα; Οη ζηαηηζηηθέο δείρλνπλ όηη ππάξρνπλ πάλσ από 3,5 δηζεθαη. θνξεηά ηειέθσλα ζε δηεζλή θιίκαθα θαη πσινύληαη γύξσ ην κηζό δηζεθαηνκκύξην λέα θνξεηά ηειέθσλα θάζε ρξόλν δεκηνπξγώληαο ηεξάζηην πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα κε ηα ηνμηθά απόβιεηα. 182

11 Τα θνξεηά ηειέθσλα ρξεζηκνπνηνύλ ζεκαληηθέο πνζόηεηεο ρξήζηκσλ κεηάιισλ (κόιπβδνο, ρξπζόο, άξγπξνο, ληθέιην, ραιθόο, θνβάιηην θαη θάδκην θαη ιίζην γηα ηηο κπαηαξίεο), πιαζηηθώλ, ειεθηξνληθώλ θπθισκάησλ θαη εμεηδηθεπκέλα κηθξνειεθηξνληθά ζπζηήκαηα (π.ρ. flash memory devices). Η αλαθύθισζε ησλ θνξεηώλ ηειεθώλσλ είλαη επηηαθηηθή αλάγθε θαη επσθειήο από νηθνλνκηθή άπνςε γηαηί ε αλαθύθισζε ησλ κεηάιισλ θαη κηθξνειεθηξνληθώλ θπθισκάησλ θαη ζπζθεπώλ κπνξνύλ λα ρξεζηκεύζνπλ ζηα λέα ηειέθσλα. Αιιά ην πιένλ ζεκαληηθό κέξνο είλαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο από ηνμηθέο νπζίεο θαη πιηθά πνπ κε ηελ απόξξηςή ηνπο ζα πξνθαινύζαλ ζεκαληηθά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ζην έδαθνο, ηα πδαηηθά ζπζηήκαηα θαη ηελ αηκόζθαηξα Η αλαθύθισζε πιηθώλ, κεηάιισλ θαη κηθξνζπζθεπώλ από θνξεηά ηειέθσλα είλαη έλα ζεκαληηθό πξόβιεκα θαη νη θαηαλαισηέο, νη θαηαζθεπαζηηθέο βηνκεραλίεο θαη νη θξαηηθέο ππεξεζίεο πξέπεη λα ζπλεξγαζζνύλ κε ηηο αξρέο ηεο πξάζηλεο ρεκείαο θαη πξάζηλεο κεραληθήο γηα λα πεξηνξίζνπλ ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. 56,57 183

12 Βιβλιογπαθία 1. OICA (Organisation Internationale des Constructeurs d Automobiles), International Organization of Motor Vehicle Manufacturers Production Statistics (http://www.oica.net/category/production-statistics) 2. EE Times Asia. Japanese Association compiles global electronics production statistics. (JEITA Japan Electronics and Information Technology Industries Association) (http://www,eetasia.com/art _480200_NT_b3397fb0.HTM) 3. Report Linker Electrical and Electronic Equipment and Supplies: Global Industry Overview. (http://www.scribd.com/doc/ /electronic Equipment-and Supplies-Global-Industry-Overview) 4. Office of Transportation Technologies, U.S. Department of Energy. Future U.S. Highway Energy Use: A Fifty Year Perspective. May 2001 (www.ott.doe.gob/future_highway.shtml). 5. McAuley JW. Global sustainability and key needs in future automotive design. Environ Sci Technol 37: , European Environment Agency Climate for a transport change.(http://reports.eea.europa.eu/eea_report_2008_1/en/eea_report _1_2008_TERM.PDF) 7. European Commission Recommendation, 1999: (1999/125/EC). (http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/99125/en.pdf). 8. Greenpeace. Report Driving Climate Change: How the car industry is lobbying to undermine the EU fuel efficiency legislation. Amsterdam (http://www.icarsnetwork.eu/download/tgs?tg4?greenpeace.pdf). 9. Anastas PT, Zimmerman JB. Design through the 12 principles of Green Engineering. Environ Sci Technol 37(3):94A-101A, Faiz A, Wearer CS, Walsh WP. Air Pollution from Motor Vehicles: Standards and Technologies for Controlling Emissions. The World Bank Publs, Washington DC, Kleeman MJ, Schauwer JJ, Cass GR. Size and composition distribution of fine particulate matter emitted from motor vehicles. Environ Sci Technol 34(7): , Allen DT, Shonnar DR. Green engineering: environmentally conscious design of chemical process and products. AlChE J 47(9): , (Wiley on line library ). 13. Allenby BR, Richatrds DJ (Eds). The Greening of Industrial Ecosystems. National Academy Press, Washington DC, Kodiyalma S, Yang RJ, Gu L, Tho C-H. Multidisciplinary design optimization of a vehicle system I a scalable, high performance computing environment. Struct Multidisci Optimiz 26(3-4): , Kodiyalam S, Sobiezsezanski-Sobieski J. Multidisciplinary design optimization-some formal methods, framework requirements, and application to vehicle design. Int J Vehicle Des 25(1-2):3-22, Demirdoven N, Deutch J. Hybrid cars now, fuel cell cars later. Science 365: , Stephan CH, Sullivan J. Environmental and energy implications of plugin hybrid-electric vehicles. Environ Sci Technol 42(4): ,

13 18. Chang CC. The state of the art of electric, hybrid, and fuel cell vehicles. Proceedings of IEEE (American, Institute of Electrical and Electronic Engineers), 95(: , Mclean HL, Lave L. Life cycle assessment of automobile/fuel options. Environ Sci Technol 37: , United Nations Environmental Programme and International Automobile Industry. Industry as a Partner for Sustainable Development: Automotive, London, United Kingdom, Jody BJ, Daniels EJ. End-of-Life Vehicle Recycling. Argonne National Laboratory, U.S. Department of Energy, Washington DC, Kanari N, Pineau J-L, Shallari S. End-of-Life vehicle recycling in the European Union. JOM J Min Metal Mater Society 55(8):15-19, Klimisch RL. Designing the modern automobile for recycling. In: Allenby BR, Richards DJ. The Greening of Industrial Ecosystems. National Academy of Engineering, National Academy Press, Washington DC, 1994, pp Christen K. New recycling process recovers plastics from end-of-life vehicles. Envrion Sci Technol 40(7): , Kim HC, Keoleian GA, Grande DE, Bean JC. Life cycle optimization of automobile replacement: model and application. Environ Sci Technol 37: , Directive 2000/53/EC European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on end-of-life vehicles (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_managemen t/121225_en.htm). 27. European Conference of Ministers of Transport. Cleaner Cars: Fleet Renewal and Scrappage Schemes, Brussels, Bellmann K, Khare A. European response to issues in recycling car plastics. Technovation 19(12): , Office of Technology Assessment, U.S. Congress. Retiring old Cars: Programs To Save Gasoline and Reduce Emissions. Washington DC, U.S. EPA. Recycling and Reuse: End-of-Life Vehicles and Producer Responsibility (http://www.epa.gov/oswer/international/factsheets/200811_elv_directive. htm). 31. Smink CK. Vehicle recycling regulations: lessons from Denmark. J Cleaner Prod 15(11-12): , EcoDesign Awareness Raising Campaign for Electrical and Electronics SMEs. Latest 2010/2011 EcoDesign Developments (www.ecodesignarc.info/servlet/is/349). 33. Aoe T. Eco-efficiency and ecodesign in electrical and electronic products. J Cleaner Prod 15(15): , Unger N, Schneider F, Salhofer S. A review of ecodesign and environmental tools and their appropriateness for electrical and electronic equipment. Progr Industr Ecol, Intern J 5(1-2):13-29, ECO DESIGN Infoknoten Directive on waste electrical and electronic equipment (WEEE) 2002/96/EC European Parliament (www.ecodesign.at/umsetzung/gesetze/weeepage/index.en.html) 185

14 36. European Union Directive 2005/32/EC Framework for the Setting of Ecodesign Requirement for Energy-Using Products and Amending Directives 92/42/EEC, 96/57/EC, 2000/55/EC. 37. Baumann H, Boous F, Bragd A. Mapping the green product development field: engineering, policy and business perspectives. J Cleaner Prod 10: , Donelly K, Beckett-Furnell Z, Traeger S, et al. Eco-design implemented though a product-based environmental management system. J Cleaner Prod 14(15-16): , Aizawa H, Yoshida H, Sakai S-I. Current results and future perspectives for Japanese recycling of home electrical appliances. Resourc Conserv Recycling 52(12): , Huisman J, Sterels ALN, Stabbe I. Eco-efficiency considerations on the end-of-life consumer electronic products. IEEE Trans Electron Pack Manufact 27(1): 9-25, Thomas VM. Product self-management: evolution in recycling and reuse. Environ Sci Tehcnol 37(23): , Basdere B, Seliger G. Disassembly factories for electrical and electronic products to recover resources in product and material cycles. Environ Sci Technol 37(23): , Rios P, Stuart JA, Grant E. Plastics disassembly versus bulk recycling: engineering design for end-of-life electronics resource recovery. Environ Sci Technol 37(23): , Park P-J, Tahara K, Jeong I-T. Comparison of four methods for integrating environmental and economic aspects in the end-of-life of a washing machine. Resourc Conserv Recycling 48(1):71-85, Matsuto T, Jung CH, Tanaka N. Material and heavy metal balance in a recycling facility for home electrical appliances. Waste Manag 24(5): , Kang H-Y, Schoenung JM. Economic analysis of electronic waste recycling: modeling the cost and revenue of materials recovery facility in California. Environ Sci Technol 40(5): , Liu X, Tanaka M, Matsui Y. Economic evaluation of optional recycling processes for waste electronic home appliances. J Cleaner Prod 17(1):53-60, Karagiannidis A. Perkoullidis G, Papadopoulos A. Characteristics of wastes from electric and electronic equipment in Greece: results of a field survey. Waste Manag Res 23(4): , Sibylle P, Harrison D, Billett EH. Ecological footprint analysis applied to mobile phone. J Industr Ecology 10(1-2): , Geyger R, Blass VD. The economics of all phone reuse and recycling. Int J Adv Manuf Technol 47(5-8): , Boks C, Huisman J, Stevels A. Combining economical and environmental considerations in cellular phone design. Proc IEEE International Symposium on Electronics and the Environment, 2000, pp Dorella G, Mansur MB. A study of the separation cobalt from spent Li-ion battery residues. J Power Sourc 170(1): , Nnorom IC, Osibanjo O. Toxicity characterization of waste mobile phone plastics. J Hazard Mater 161(1): ,

15 54. Kasper AC, Berselli GB, Freitas BD, et al. Printed wiring boards from mobile phones: characterization and recycling of copper. Waste Manag 31(12): , Kasper AC, Bernardes AM, Velt HM. Characterization and recovery of polymers from mobile phones scrap. Waste Manag 29(7): , Lim SR, Schoenung JM. Toxicity potentials from waste cellular phones and a waste management policy integrating consumer, corporate and government responsibilities. Waste Manag 30(8-9): , Canning L. Rethinking market connections: mobile phone recovery, reuse and recycling in the UK. J Busin Ind Market 21(5): ,

16 . 188

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Κάηηα Λαδαξίδε Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκ. Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Κλιματική Αλλαγή & Απόβλητα Γηηηή ζρέζε: 1. Η παξαγσγή, κεηαθνξά & δηαρείξηζε απνβιήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Η ζπλεηζθνξά ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζπζηήκαηνο ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο ξύπαλζήο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη εκπίπηεη ζην πιαίζην ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

INTRAKAT. Waste to Energy. Η ιύζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ ζηελ Αηηηθή. Υαξάιακπνο Καιιήο Γεληθόο Δηεπζπληήο

INTRAKAT. Waste to Energy. Η ιύζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ ζηελ Αηηηθή. Υαξάιακπνο Καιιήο Γεληθόο Δηεπζπληήο Waste to Energy Η ιύζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ ζηελ Αηηηθή Υαξάιακπνο Καιιήο Γεληθόο Δηεπζπληήο 1 Παξαγσγή Απνξξηκκάησλ ζηελ Αηηηθή Από ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα είλαη ε δηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών για τις πράσινες τεχνολογίες. Νισσήμ Μπενμαγιώρ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων

Πρότυπα της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών για τις πράσινες τεχνολογίες. Νισσήμ Μπενμαγιώρ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων Πρότυπα της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών για τις πράσινες τεχνολογίες Νισσήμ Μπενμαγιώρ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων Περίληψη Ρόλος των ΤΠΕ στην προστασία του περιβάλλοντος Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson GreenHeart TM

Sony Ericsson GreenHeart TM Sony Ericsson GreenHeart TM 11o πλέδξην Info-ComWorld 3 Nνεκβξίνπ 2009 2 Δηαηξηθή ηξαηεγηθή Βηώζηκεο Αλάπηπμεο Η θηινζνθία καο Η θηινζνθία καο ζηε βηώζηκε αλάπηπμε βαζίδεηαη ζηηο αθόινπζεο αξρέο: Η πξνζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα