11. Ππάζινη Φημεία και Ππάζινη Μησανική: Οικολογικόρ Σσεδιαζμόρ για Αποζςναπμολόγηζη και Ανακύκλωζη Αςηοκινήηων, Ηλεκηπικών και Ηλεκηπονικών Σςζκεςών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "11. Ππάζινη Φημεία και Ππάζινη Μησανική: Οικολογικόρ Σσεδιαζμόρ για Αποζςναπμολόγηζη και Ανακύκλωζη Αςηοκινήηων, Ηλεκηπικών και Ηλεκηπονικών Σςζκεςών"

Transcript

1 Πράσινη Χημεία-Πράσινη Τεχνολογία 11. Ππάζινη Φημεία και Ππάζινη Μησανική: Οικολογικόρ Σσεδιαζμόρ για Αποζςναπμολόγηζη και Ανακύκλωζη Αςηοκινήηων, Ηλεκηπικών και Ηλεκηπονικών Σςζκεςών Παγκόζμια Παπαγωγή Αςηοκινήηων, Ηλεκηπικών και Ηλεκηπονικών Σςζκεςών Η απηνθηλεηνβηνκεραλία, νη βηνκεραλίεο ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ (ςπγεία, πιπληήξηα, ειεθηξηθέο νηθηαθέο ζπζθεπέο, ειεθηξηθά εμαξηήκαηα, θ.ιπ) θαη ε λεόηεξε βηνκεραλία ησλ πνιπάξηζκσλ ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ (ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, θνξεηά ηειέθσλα, θ.ιπ) είλαη νη θπξίαξρεο βηνκεραλίεο ηνπ 21νπ αηώλα. Οη βηνκεραλίεο απηέο ρξεζηκνπνηνύλ ηεξάζηηεο πνζόηεηεο κεηάιισλ, πιαζηηθώλ θαη άιισλ πιηθώλ θαζώο θαη κεγάιεο πνζόηεηεο ελέξγεηαο. Σπγρξόλσο παξάγνπλ κεγάιν όγθν αέξησλ θαη πγξώλ ξύπσλ θαηά ηηο βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο. Τα πξντόληα ηνπο κεηά ην ρξήζηκν θύθιν δσήο απνξξίπηνληαη δεκηνπξγώληαο ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηνμηθώλ απνβιήησλ. Αλ θαη ε αλαθύθισζή ησλ πξντόλησλ ηνπο είλαη δηαδεδνκέλε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη πνιιά πιηθά επαλαρξεζηκνπνηνύληαη, ν ζρεδηαζκόο θαη ε βηνκεραληθή παξαγσγή ησλ νρεκάησλ θαη ησλ ειεθηξηθώλ-ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο έρνπλ γίλεη αληηθείκελν ηεο Πξάζηλεο Φεκείαο θαη Πξάζηλεο Μεραληθήο. Οη απηνθηλεηνβηνκεραλίεο παξάγνπλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ζε παγθόζκηα θιίκαθα (2010), πεξίπνπ, 58 εθαηνκκύξηα απηνθίλεηα θαη 19 εθαηνκκύξηα εκπνξηθά νρήκαηα (ζύλνιν ~77 εθαηνκ.). Η Κίλα πξσηαγσληζηεί ζηελ παξαγσγή απηνθηλήησλ κε 18 εθαηνκ, κε δεύηεξε ηελ Ιαπσλία κε 9,5 εθαηνκ, θαη ηξίηε ηηο ΗΠΑ κε 7,5 εθαηνκ., ελώ αθνινπζνύλ Γεξκαλία 6 εθαηνκ, Ν. Κνξέα 4 εθαηνκ., Βξαδηιία 3,5 εθαηνκ. θ.ά. Σύκθσλα κε ηηο δηαρξνληθέο ηάζεηο αύμεζεο ηεο παξαγσγήο νρεκάησλ (ζηελ νπνία ζεκαληηθό πιένλ κέξνο θαηέρεη ε Κίλα), πηζηεύεηαη όηη ν όγθνο ηνπο ζα απμεζεί θαηά 3-5 θνξέο ζηα επόκελα 50 ρξόληα. 1 Οη πνιπάξηζκεο βηνκεραλίεο ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ θαη εμαξηεκάησλ έρνπλ εμαπισζεί ζε όιεο ηηο ρώξεο θαη ζηνλ 21 ν αηώλα θαη παξάγνπλ δηζεθαηνκκύξηα ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα, από ςπγεία, ξαδηόθσλα θαη πιπληήξηα κέρξη κηθξνζθνπηθέο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, κηθξνθπθιώκαηα, θνξεηά ηειέθσλα, θ.ιπ. Η παξαγσγή ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ απμάλεηαη κε εηήζηνπο ξπζκνύο 2-3%. Τα απόβιεηα πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ απόξξηςε ησλ ζπζθεπώλ απηώλ ζε παγθόζκηα θιίκαθα απνηειεί έλα ζεκαληηθό πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα. Σύκθσλα κε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, ε παγθόζκηα παξαγσγή ηεο ιεγόκελεο Τερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξίαο (IT, Information Technology) γηα 173

2 ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα θαη ηερλνινγηθό εμνπιηζκό ήηαλ ηεο ηάμεο ησλ 1,67 ηξηζεθαηνκκπξίσλ ($) ην θαη 400 δηζεθ. γηα ειεθηξνληθέο πξνζαξκνγέο θαη ππεξεζίεο ηεο ΙΤ. Η Ιαπσλία παξάγεη ην 24% ησλ ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ θαη πξντόλησλ πιεξνθνξηθήο (ζε παγθόζκηα θιίκαθα). 2 Αλαιπηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηα ηειεπηαία ρξόληα δείρλνπλ ε παγθόζκηα παξαγσγή ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη εμαξηεκάησλ (electrical equipment and components) ήηαλ, πεξίπνπ, 285 δηζεθαηνκκύξηα ($) ην 2008 (κε αύμεζε 2-3% ζηελ πεξίνδν ). Οη βηνκεραλίεο ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ θαη εμαξηεκάησλ, θαη ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ (electronic equipment and instruments, electronic manufacturing services) ήηαλ ηεο ηάμεο ησλ 626 δηζεθαη. θαη 106 δηζεθαη. Η βηνκεραλία εκηαγσγώλ (semiconductors) ην 2009 παξήγαγε πξντόληα αμίαο 183 $ δηζεθαη.,3 Οη κεηαθνξέο ζε παγθόζκηα θιίκαθα ζηνλ 21 ν αηώλα εμαξηώληαη θαηά 96% ζην πεηξέιαην θαη ηα πξντόληα ηνπ θαη θαηαλαιώλνπλ ην 40% ησλ πεηξειαηνεηδώλ (75 εθαηνκκύξηα βαξέιηα). Σε παγθόζκηα θιίκαθα, ην 1995 θπθινθνξνύζαλ, πεξίπνπ, 500 εθαηνκ. ηξνρνθόξα θαη ζήκεξα ππνινγίδνληαη όηη ν αξηζκόο έρεη μεπεξάζεη ην έλα δηζεθαηνκκύξην θαη ζε 50 ρξόληα ππνινγίδεηαη λα απμεζνύλ ζε 2-3,5 δηζεθαη. Σηηο ΗΠΑ ππάξρνπλ 285 εθαηνκ. νρήκαηα (2008) θαη ε πςειόηεξε αλαινγία πιεζπζκηαθά, 780 νρήκαηα αλά θαηνίθνπο. Παγθνζκίσο, ην 2004 ζπλέβεζαλ 1,2 εθαηνκκύξηα ζαλαηεθόξα νδηθά αηπρήκαηα (2,2% όισλ ησλ αηηίσλ ζαλάηνπ).4, 5 Σσήμα Τα ηξνρνθόξα νρήκαηα θαη νη ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο απνηεινύλ ζεκαληηθό πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα κεηά ην ηέινο ηνπ θύθινπ ηεο ρξήζεο ηνπο. Τα ζηαηηζηηθά απηά δεδνκέλα δελ παξνπζηάδνληαη γηα ιόγνπο εληππσζηαζκνύ, αιιά γηα λα θαλεί ην κέγεζνο ησλ αξηζκώλ θαη αζθαιώο ηα ελεξγεηαθά θαη πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη νη δηαζηάζεηο ηεο απαηηνύκελεο αλαθύθισζεο πιηθώλ γηα λα πεξηνξηζηνύλ ηα πξνβιήκαηα ηνμηθώλ απνβιήησλ. Η Κίλα θαη ε Ιλδία κε ηα 2,5 δηζεθαηνκκύξηα πιεζπζκό θαη ηελ ηαρύηαηε αλάπηπμε πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, είλαη δύν λένη δηεζλείο παξάγνληεο πνπ πξέπεη ιεθζνύλ ππόςε. Η αλαινγία 174

3 νρεκάησλ αλά 1000 θαηνίθνπο είλαη αθόκε πεξηνξηζκέλε ζηηο ρώξεο απηέο αιιά απμάλεη δξακαηηθά ηα ηειεπηαία ρξόληα Τεσνολογικέρ Βεληιώζειρ και ο Κύκλορ Ζωήρ ηων Τποσοθόπων Οσημάηων Ο θύθινο δσήο ησλ ηξνρνθόξσλ μεθηλάεη από ηελ ζηηγκή πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πξώηεο ύιεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζώκαηνο θαη ζπλαξκνινγείηαη ην όρεκα κε βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο. Οη θάζεηο ηεο βηνκεραληθήο θαηαζθεπήο ηνπ ηξνρνθόξνπ, ηεο δηαλνκήο θαη ηεο ρξήζεο από ηνπο θαηόρνπο νινθιεξώλεηαη κε ηελ απόξξηςε σο απόβιεην. Η εθηίκεζε ηνπ θύθινπ δσήο ελόο ηξνρνθόξνπ είλαη ζύλζεηε εξγαζία κε πνιιέο θαη ζύλζεηεο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο, ηόζν κε ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ, ηηο εθπνκπέο, ηε ρξήζε πξώησλ πιώλ θαη ηελ επίπησζε ζην πεξηβάιινλ κε ηελ απόξξηςή ηνπ ή δηάζεζε πξνο αλαθύθισζε.. Σσήμα Οη κεγάιεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο δηαθεκίδνπλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θύθινπ δσήο ησλ πξντόλησλ ηνπο. Οη εηαηξίεο ππνγξακκίδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ζηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ, ην κεησκέλν θόζηνο ζπληήξεζεο, ηελ αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ θαη ηελ ηειηθή αλαθύθισζε Αύξηζηρ ηηρ Απόδοζηρ ζηην Καηανάλωζη Καςζίμος Η πεηξειατθή θξίζε ηνπ 1973 θαη νη κεηέπεηηα πςειέο ηηκέο θαπζίκσλ, νη λέεο εζληθέο λνκνζεζίεο γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ θαη ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ ησλ νρεκάησλ (Energy Policy and Conservation Act, 1975, U.S. Congress). H EE βξίζθεηαη όια απηά ηα ρξόληα αληηκέησπε κε ην ιόκππ ησλ ηζρπξώλ επξσπατθώλ απηνθηλεηνβηνκεραληώλ θαη πξνζπαζεί λα λνκνζεηήζεη απζηεξέο πξνδηαγξαθέο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ θαη εθπνκπώλ CO 2 θαη άιισλ θαπζαεξίσλ. 6-8 Η απόδνζε θαπζίκνπ γηα έλα κέζν ειαθξύ ηξνρνθόξν, κεηά από βειηηώζεηο ζηελ ηερλνινγία ησλ κεραλώλ εζσηεξηθήο θαύζεο, από 175

4 20 miles per gallon (mpg, 1 U.S. gallon =3.78 litres) πνπ ήηαλ ην 1985, έρεη απμεζεί ζε 28 mpg θαη πξνσζείηαη κε ηερλνινγηθέο βειηηώζεηο λα θηάζεη ηα 32,5 mpg γηα ην Η κείσζε απηή ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ έρεη επηηεπρζεί σο απνηέιεζκα κεραλνινγηθώλ βειηηώζεσλ. Η αύμεζε ηεο απόδνζεο πνπ επηηεύρζεθε είλαη απνηέιεζκα «πξάζηλεο» ηερλνινγίαο θαη επηζηεκνληθώλ επηηεπγκάησλ θαη εμππεξεηεί ηελ ηέηαξηε αξρή ηεο «πξάζηλεο κεραληθήο» ησλ Anastas & Zimmerman ( products, processes, space and time efficiency ) θαη ηηο αξρέο αεηθνξίαο, πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπ αλζξώπνπ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ Μείωζηρ ηων Εκπομπών Καςζαεπίων από Τποσοθόπα Σπγρξόλσο, νη απηνθηλεηνβηνκεραλίεο θάησ από ηελ πίεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο, κείσζαλ ηηο εθπνκπέο ησλ θαπζαεξίσλ, πεξηνξίδνληαο δξαζηηθά ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO 2 ), ηα νμείδηα αδώηνπ (NOx), ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO), ηηο πηεηηθέο νξγαληθέο ελώζεηο (VOCs), θαη ηα αησξνύκελα ζσκαηίδηα δηακέηξνπ 10 κηθξώλ (PM 10(, particulate matter, 10 κm). Τα ηξνρνθόξα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ έρνπλ κεησκέλεο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ κε ηελ εηζαγσγή ησλ ηξηνδηθώλ θαηαιπηώλ, νη νπνίνη ήηαλ απνηέιεζκα ηεο λέαο ηερλνινγίαο θαη ηεο ε[ηβνιήο απζηεξόηεξσλ πεξηβαιινληηθώλ λνκνζεζηώλ. 10,11 Τα ηξνρνθόξα είλαη πην «πξάζηλα» (θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαη θαπζαέξηα), αιιά ε ππεξβνιηθή ηνπο αύμεζε ζε παγθόζκηα θιίκαθα, έρεη σο απνηέιεζκα λα θαηαλαιώλνπλ αθόκε ην 1/.3 ηεο ελέξγεηαο ζηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο θαη λα εθπέκπνπλ ην 50% ησλ αεξίσλ ξύπσλ. Η Πξάζηλε Φεκεία θαη Μεραληθή (Τερλνινγία) έρνπλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζε κειινληηθέο ηερλνινγηθέο βειηηώζεηο, ηόζν γηα λέα θαύζηκα, απνδνηηθόηεξεο κεραλέο, κηθξόηεξεο εθπνκπέο θαη ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο. 12, Αλλαγή ζηο Σσεδιαζμό ηων Τποσοθόπων. Ηλεκηπικά και Υβπιδικά Τποσοθόπα Επί δεθαεηίεο ε βηνκεραληθή ζηξαηεγηθή γηα ηα ηξνρνθόξα ήηαλ λα είλαη θζελά, λα αληέρνπλ ζηηο αληημνόηεηεο ηνπ θαηξνύ, λα ζπληεξνύληαη εύθνια, λα αλαπηύζζνπλ πςειέο ηαρύηεηεο θαη λα αληέρνπλ ζηηο ζπγθξνύζεηο. Αξγόηεξα, πξνζηέζεθαλ ραξαθηεξηζηηθά αζθάιεηαο θαη αλαθύθισζεο. Τππηθά, ην κέζν νηθνγελεηαθό απηνθίλεην δύγηδε 1500 θηιά (1998) θαη ήηαλ θπξίσο από αηζάιηλν ζθειεηό θαη κεηαιιηθά εμαξηήκαηα. Με ηνλ θαηξό ην βάξνο κεηώζεθε δξαζηηθά κε ηελ ρξήζε πιαζηηθώλ εμαξηεκάησλ. Από αλαινγία 4,6% (1977) πιαζηηθώλ ηκεκάησλ, ην πνζνζηό απμήζεθε ζε 10-12%. Σπγρξόλσο, αεξνδπλακηθόο ζρεδηαζκόο ηνπ ζώκαηνο, ειάηησζε ηεο ηξηβήο θαη θαιύηεξα ειαζηηθά κείσζαλ ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ. Η δηάζεζε ζηελ αγνξά κεγαιύηεξσλ νρεκάησλ (SUV) αλέζηξεςε ηε κείσζε ηνπ βάξνπο, αιιά ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ βειηηώζεθε. Τειηθά, ε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία επηβάιιεη πιένλ ηα ειαθξόηεξα θαη κηθξόηεξα νρήκαηα θαη ηδηαίηεξα ηα πβξηδηθά νρήκαηα πνπ ζπλδπάδνπλ κεξηθή ειεθηξνθίλεζε. Η βέιηηζηε ηερλνινγηθή αιιαγή ζηα ηξνρνθόξα ζα πξνέιζεη θπξίσο από ην ζπλδπαζκό ηερλνινγηθώλ βειηηώζεσλ θαη βέιηηζην ξηδνζπαζηηθό ζρεδηαζκό κε λέα ραξαθηεξηζηηθά, κεγαιύηεξε απόδνζε θαη αεξνδπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά. 14,15 176

5 Σσήμα Τα πβξηδηθά θαη ειεθηξηθά ηξνρνθόξα είλαη λέα ε ηερλνινγηθή εμέιημε, ε νπνία πήξε πνιιέο δεθαεηίεο γηα λα νινθιεξσζεί Τα ςβπιδικά οσήμαηα απνηειεί λέα ηερλνινγηθή εμέιημε ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ θαη ζπλδπάδεη ηε δπλαηόηεηα βελδηλνθηλεηήξα θαη ειεθηξνθηλεηήξα. Τα πβξηδηθά είλαη ειαθξά νρήκαηα, ζρεδηαζκέλα κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ λα βειηηώλνπλ ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαηά 20-40% ιηγόηεξν, ζε ζρέζε κε ζπκβαηηθά νρήκαηα αληίζηνηρεο ηζρύνο. Γηα θίλεζε ζηελ πόιε, ην πβξηδηθό ρξεζηκνπνηεί πεξηζζόηεξν ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα ηνπ θαη ε σθέιεηα ζε ελέξγεηα είλαη πεξίπνπ 40%. Τν πβξηδηθό απηνθίλεην είλαη αθξηβόηεξν (ζε πνιιέο ρώξεο έρνπλ απαιιαγή από δαζκνύο θαη δελ έρνπλ ηέιε θπθινθνξίαο γηα 5 ρξόληα). Καηά ηε ρξήζε ησλ θξέλσλ θνξηίδεη κεξηθώο ηηο κπαηαξίεο ηνπ νρήκαηνο. Οη εθπνκπέο θαπζαεξίσλ θαη CO 2 είλαη εμαηξεηηθά ρακειή. Σηα πβξηδηθά κε θπςέιεο θαπζίκνπ παξάγεηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα από ρεκηθή αληίδξαζε πδξνγόλνπ θαη νμπγόλνπ (ηνπ αέξα) Όιεο νη έξεπλεο κέρξη ζήκεξα θαη νη ζεκαληηθέο βειηηώζεηο πνπ έρνπλ επηηεπρζεί ζηελ ηερλνινγία ησλ ηξνρνθόξσλ δείρλνπλ όηη ζα εμαθνινπζνύλ λα είλαη κέξνο ηνπ αλζξώπηλνπ πνιηηηζκνύ καο, παξά ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη ηελ θαηαλάισζε πνιύηηκσλ πινπηνπαξαγσγηθώλ πεγώλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο θαη ηε ρξήζε ηνπο. ηνπο Με ηελ αύμεζε ηνπο ζε άλσ ηνπ ελόο δηζεθαηνκκπξίνπ νρεκάησλ ζε παγθόζκηα θιίκαθα ην 2020, ε πην πξόζθνξε δηέμνδνο είλαη λα βειηησζεί όζν ην δπλαηό κε ηερλνινγηθέο επεκβάζεηο θαη λα γίλνπλ πην «πξάζηλα». Απηό ζα επηηεπρζεί κε ηε ρξήζε λέσλ αλαλεώζηκσλ πξώησλ πιώλ, κε λέεο ξηδνζπαζηηθέο βηνκεραληθέο πξαθηηθέο ζηελ θαηαζθεπή θαη ζρεδίαζε ηνπο, δξαζηηθή κείσζε θαηαλάισζεο θαπζίκνπ θαη αλαθύθισζε ζε ρξήζηκα πιηθά κεηά ην ηέινο δσήο. Γηα λα επηηεπρζνύλ όκσο απηά ηα ζρέδηα ρξεηάδεηαη ζπλεξγαζία, λνκνζεηηθό πιαίζην, νηθνλνκηθέο επηδνηήζεηο θαη ηερλνινγηθή έξεπλαο. 19, Βεληιζηοποίηζη ηος Κύκλος Ζωήρ Τποσοθόπων και Ανακύκλωζη Οσημάηων Οη ηερληθέο βειηηώζεηο πνπ έρνπλ επηηεπρζεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηα ηξνρνθόξα θαη ε βειηηζηνπνίεζε ηνπ θύθινπ δσήο ηνπο είλαη ζίγνπξα ην απνηέιεζκα εθηεηακέλεο έξεπλαο, ηερλνινγηθώλ θαηλνηνκηώλ, πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο θαη επηδνηήζεηο ξηδνζπαζηηθώλ αιιαγώλ ζηελ 177

6 θαηαλάισζε θαπζίκσλ θαη ζην ζρεδηαζκό. Παξόια απηά, ηα εθαηνκκύξηα απηνθίλεηα πνπ θαζίζηαληαη άρξεζηα θαη πξέπεη απνκαθξπλζνύλ ιόγσ παιηάο ηερλνινγίαο απμάλεη. Υπνινγίδεηαη όηη θάζε ρξόλν εθαηνκκύξηα απηνθίλεηα θαη θνξηεγά ζε παγθόζκηα θιίκαθα θαζίζηαληαη άρξεζηα θαη απαηηνύλ αλαθύθισζε ή δηαρείξηζε σο ηνμηθά απόβιεηα. Σηηο ΗΠΑ ππνινγίδνληαη ζε 12 εθαηνκκύξηα ηα άρξεζηα απηνθίλεηα θάζε ρξόλν θαη ζηηο ρώξεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ηα παιαηά απηνθίλεηα δεκηνπξγνύλ εηεζίσο 8-9 εθαηνκκύξηα ηόλνπο ηνμηθώλ απνβιήησλ. Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζε όιεο ηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο γίλεηαη ζπζηεκαηηθά αλαθύθισζε ησλ ηξνρνθόξσλ, ηδηαίηεξα ηνπ ζθειεηνύ (πνπ απνδίδεη ζεκαληηθέο πνζόηεηεο ζηδήξνπ), ησλ ειαζηηθώλ, ησλ κπαηαξηώλ θαη πνιιώλ πιαζηηθώλ ή κεηαιιηθώλ εμαξηεκάησλ. Παξόια απηά, ε αλαθύθισζε ησλ νρεκάησλ δεκηνπξγεί ζεκαληηθά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. 21,22 Τα ηειεπηαία ρξόληα ν ζρεδηαζκόο ησλ ηξνρνθόξσλ θαη ε θαηαζθεπή ηνπο γίλεηαη κε ηξόπν ώζηε λα είλαη δπλαηή ε αλαθύθισζε ησλ δηαθόξσλ πιηθώλ (κέηαιιά, πιαζηηθά, ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα, θ.ιπ). Η αλαθύθισζε ελόο ηξνρνθόξνπ έρεη ηα ηειεπηαία ρξόληα γίλεη κέξνο ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ (πνιιέο εηαηξείεο απηνθηλήησλ πξνβάινπλ ζηηο δηαθεκίζεηο ηνπο ην ζέκα απηό). Σηα λέα ηξνρνθόξα εμαζθαιίδνληαη από ην ζρεδηαζκό ε κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο, αιιά θαη ε αλαθύθισζε, κε εύθνιε απνζπλαξκνιόγεζεο πιηθώλ, απνζηξάγγηζεο πγξώλ, θαη εύθνιε αλαθύθισζε ειεθηξνληθώλ εμαξηεκάησλ, ειεθηξηθά θαιώδηα θαη κπαηαξίεο Σσήμα Η αλαθύθισζε ηξνρνθόξσλ είλαη επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ αλάθιεζε πνιύηηκσλ πξώησλ πιώλ θαη κείσζε ηεο ξύπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο από ηνμηθά απόβιεηα. Σηηο ρώξεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θάζε ρξόλν παξάγνληαη 8-9 εθαηνκκύξηα ηόλνη ηνμηθώλ απνβιήησλ από ηα απνζπξόκελα ηξνρνθόξα. Τα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δείρλνπλ όηη ζηελ ΕΕ θπθινθνξνύλ, πεξίπνπ, 263 εθαηνκκύξηα ηξνρνθόξα (2006), θάζε ρξόληα δειώλνληαη 15,7 εθαη. θαη απνζύξνληαη εθαηνκ.. Από απηά ηα ηξνρνθόξα ηα 7 εθαηνκ. νδεγνύληαη 178

7 ζηελ αλαθύθισζε θαη ηα ππόινηπα πσινύληαη ζε άιιεο ρώξεο σο κεηαρεηξηζκέλα. Τν 1997 ε ΕΕ πξόηεηλε Οδεγία γηα ηελ αλαθύθισζε νρεκάησλ κε ζθνπό ηελ αλάθηεζε πνιύηηκσλ πξώησλ πιώλ (κέηαιια, πιαζηηθά, ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα) θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ξύπαλζεο από ηνμηθά απόβιεηα. Τειηθά εγθξίζεθε ε Οδεγία 2000/53/EC EU End-of-Life (ELV) Vehicle. Από ηόηε ε ΕΕ έρεη πξνβεί ζε πξνζζήθεο θαη ηερλνινγηθέο βειηηώζεηο ζηελ Οδεγία. Οη ζηόρνη ηεο Οδεγίαο απηήο είλαη λα αλαθπθισζνύλ ην 85-95% ησλ παιαηώλ ηξνρνθόξσλ κε πεξηβαιινληηθνύο όξνπο. 26 Η αλαθύθισζε ηξνρνθόξσλ είλαη έλα από ηα κεγάια ζέκαηα ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ θαη πνιπάξηζκεο έξεπλεο ησλ ππνπξγείσλ κεηαθνξώλ θαη πεξηβάιινληνο. Σε πνιιέο ρώξεο έρνπλ επηβάιιεη πξνδηαγξαθέο γηα ηα ζπλεξγεία πνπ ιακβάλνπλ άδεηεο λα αλαθπθιώλνπλ ηξνρνθόξα θαη απζηεξά πξόζηηκα γηα ηδηνθηήηεο πνπ εγθαηαιείπνπλ ηα νρήκαηά ηνπο. Σηηο ΗΠΑ δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε ζπιινγή ηνπ πδξαξγύξνπ από δηάθνξα εμαξηήκαηα (κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο), ηεο ζπιινγήο ησλ πγξώλ ηνπ ζπζηήκαηνο ςύμεο, ηεο ζπιινγήο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο ειαζηηθώλ θαη ηεο ζπιινγήο ησλ επγελώλ κεηάιισλ (ρξπζόο, παιιάδην) από θαηαιύηεο, Νέερ Τάζειρ Σσεδιαζμού με Ππάζινη Μησανική και Ανακύκλωζη Ηλεκηπικών και Ηλεκηπονικών Σςζκεςών Η εμάληιεζε ησλ πινπηνπαξαγσγηθώλ πεγώλ, ε πεξηβαιινληηθή θξίζε θαη νη θιηκαηηθέο αιιαγέο έρεη δεκηνπξγήζεη ξηδνζπαζηηθέο ηάζεηο ζηηο βηνκεραλίεο ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ. Παιαηέο πξαθηηθέο βηνκεραληθώλ δηεξγαζηώλ (ελέξγεηα, πξώηεο ύιεο, δηαιύηεο), ρξήζε κε αλαλεώζηκσλ πξώησλ πιώλ, πξαθηηθέο ζρεδηαζκνύ ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππόςε ην δηαρσξηζκό θαη αλαθύθισζε ησλ πιηθώλ ησλ ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ αλήθνπλ ζην παξειζόλ. Οη λέεο ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπο εκπεξηέρνπλ νηθν-ζρεδηαζκό θαη κειέηεο γηα ηελ απνζπλαξκνιόγεζε θαη αλαθύθισζή ηνπο Η Επξσπατθή Έλσζε (ΕΕ) έρεη θαζηεξώζεη νξηζκέλεο Οδεγίεο γηα ηνλ νηθνινγηθό ζρεδηαζκό (2005/32/EC) θαη ηελ αλαθύθισζε (2002/96/EC) ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ πξντόλησλ θαη εμαξηεκάησλ. 35,36 Οη βηνκεραλίεο ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ (ςπγεία, πιπληήξηα, θ.ιπ) θαη ειεθηξνληθώλ πξντόλησλ εδώ θαη αξθεηά ρξόληα έρνπλ πξνζαξκόζεη ην ζρεδηαζκό ηνπο, ηηο πξώηεο ύιεο θαη ηε βηνκεραληθή ηνπο παξαγσγή ώζηε λα παξνπζηάδνπλ «πξάζηλεο» πξνδηαγξαθέο. Οη πξνδηαγξαθέο αλαθέξνληαη ζε πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο, ηνμηθόηεηα (ησλ ρεκηθώλ νπζηώλ πνπ πεξηέρνπλ), ζηελ αζθάιεηα γηα ηνπο ρξήζηεο, ηελ εύθνιε απνζπλαξκνιόγεζε ζηα δηάθνξα κέξε ηνπο, θαη ζηελ νινθιεξσκέλε αλαθύθισζε κε ην ηέινο δσήο ησλ πξντόλησλ

8 Σσήμα Σρεκαηηθή παξάζηαζε γηα ηνλ «πξάζηλν» ζρεδηαζκό πξντόλησλ ηεο Μνηνξόια από ην Παλεπηζηήκην ηνπ Erlangen. Τα δύν ρξώκαηα δείρλνπλ όηη ην πξντόλ Β έρεη κηθξόηεξεο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ, ηνμηθόηεηα, θόζηνο, ελέξγεηαο, αλαθύθισζε, θόζηνο απόζπξζεο, ρξόλν απνζπλαξκνιόγεζεο, θ.ιπ. ζε ζρέζε κε ην πξντόλ (Πεγή: Τα λέα ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά πξντόληα θαη ζπζθεπέο πνπ έρνπλ ζρεδηαζζεί κε ηηο αξρέο ηαο πξάζηλεο ρεκείαο θαη πξάζηλεο κεραληθήο πεξηέρνπλ εηδηθέο επηζεκάλζεηο πνπ κε θσδηθνύο ελεκεξώλνπλ γηα ηα πιηθά πνπ πεξηέρνπλ, ην είδνο απνζπλαξκνιόγεζεο πνπ απαηηείηαη θαζώο θαη ην είδνο ησλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ (ηδηαίηεξα ηα πιαζηηθά). Η αλαθύθισζε ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπο έρεη θαηαζηεί πιένλ πξνζνδνθόξνο βηνκεραλία κε πνιιέο εγθαηαζηάζεηο ζε πνιπάξηζκεο ρώξεο. Με ηελ αλαθύθισζε ησλ ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ αλαθηνύληαη πνιύηηκα θαη επγελή κέηαιια, ρξήζηκα αλαθπθινύκελα πιαζηηθά, ειεθηξνληθέο κηθξνζπζθεπέο πνπ κπνξνύλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ, κεηαζρεκαηηζηέο θαη άιια ρξήζηκα πιηθά, παξέρνληαο ρξήζηκεο ππεξεζίεο γηα ην πεξηβάιινλ (κείσζε απνβιήησλ) θαη ηνλ άλζξσπν (κείσζε ησλ θηλδύλσλ από ηνμηθέο νπζίεο). 42, Παπάδειγμα Ανακύκλωζηρ Πλςνηηπίων Η απνζπλαξκνιόγεζε θαη αλαθύθισζε ησλ πιηθώλ ελόο πιπληεξίνπ απνηειεί έλα θαιό παξάδεηγκα γηα λα κειεηεζνύλ ηα πξνβιήκαηα θαη ηα νθέιε ηεο αλαθύθισζεο ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ. Τν ειεθηξηθό πιπληήξην (απαξαίηεηε πιένλ νηθηαθή ζπζθεπή πνπ έρεη θάζε ζπίηη ζηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο) είλαη έλα ζύλζεην ειεθηξηθό κεράλεκα κε πνιιέο ηερλνινγηθέο θαη ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο. Πεξηέρεη πιεζώξα πιηθώλ θαη κηθξνειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ, κέηαιια θαη ζύλζεηα πιηθά (ηδηαίηεξα πνιπκεξή)

9 Alastair F-L. The Eco-Design Handbook. A Complete Sourcebook for the Home and Office. Thames & Hudson, London, 2009 Σσήμα Ο νηθνινγηθόο ζρεδηαζκόο ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ πξντόλησλ είλαη πιένλ ν θαλόλαο θαη κε ηνλ ηξόπν απηό εμππεξεηνύληαη νη αξρέο ηεο Πξάζηλεο Φεκείαο θαη Μεραληθήο. Η απνζπλαξκνιόγεζε ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ελόο πιπληεξίνπ απνηειεί πιένλ ηερλνινγηθή εθαξκνγή θαη δηεμάγεηαη κε εηδηθά εξγαιεία. Σε απηό βνεζάεη ν ζρεδηαζκόο ηνπ πξντόληνο, ηα πιηθά πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε απινύζηεξε ηερλνινγία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο. Μαγλεηηθέο βαιβίδεο, ζπκπηεζηέο, κηθξνειεθηξνληθά εμαξηήκαηα, ζεξκαληηθό ζηνηρείν, ειεθηξηθή κεραλή, ζπκπηεζηέο, ειεθηξνληθό θύθισκα, δηάθνξα πιαζηηθά κέξε, ν κεηαιιηθόο θάδνο, θαη ην εμσηεξηθό πεξίβιεκα κε ηελ πιαζηηθή ηνπ επηθάιπςε κπνξνύλ λα απνζπλαξκνινγεζνύλ ηκεκαηηθά. 45,46 Οη βηνηερλίεο αλαθύθισζεο ζε πνιιέο ρώξεο είλαη νηθνλνκηθά βηώζηκεο (αλ θαη πνιιέο μεθίλεζαλ κε θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο θαη κέζα από πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα) θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπο γηα ην πεξηβάιινλ ζεσξείηαη ζεκαληηθή. 47,48 181

10 Σσήμα Η απνζπλαξκνιόγεζε θαη αλαθύθισζε πιηθώλ ειεθηξηθνύ πιπληεξίνπ είλαη ρξήζηκν παξάδεηγκα. Ο νηθνινγηθόο ζρεδηαζκόο, ε πξάζηλε ρεκεία θαη ε πξάζηλε κεραληθή (ηερλνινγία) βνεζνύλ ζε ζεκαληηθό βαζκό ηελ αλαθύθισζε ησλ ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ.(νηθνλνκηθά επσθειήο δηεξγαζία) Αποζςναπμολόγηζη και Ανακύκλωζη Φοπηηών Τηλεθώνων Τν πξώην θνξεηό ηειέθσλν (Motorola, πνπ είλαη βάξνο 800 γξακκάξηα) εκθαλίζζεθε ην Σήκεξα, νη ππνινγηζκνί δείρλνπλ όηη ππάξρνπλ 3,5 δηζεθαη. ζπλδξνκεηέο ζε παγθόζκηα θιίκαθα. Τα θνξεηά ηειέθσλα αιιάδνπλ ηερλνινγία θάζε 1-2 ρξόληα θαη πσινύληαη πάλσ από κηζό δηζεθαηνκκύξην. λέα ηειέθσλα θάζε ρξόλν. Τν απνηέιεζκα είλαη λα αρξεζηεύνληαη ηεξάζηηεο πνζόηεηεο θνξεηώλ ηειεθώλσλ. Η πιεζώξα ησλ θνξεηώλ ηειεθώλσλ θαη ε απόξξηςή ηνπο ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα απνηέιεζε ζεκαληηθό πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα θαη θαηάρξεζε πνιύηηκσλ πινπηνπαξαγσγηθώλ πεγώλ θαη ελέξγεηαο. 49,50 Σσήμα; Οη ζηαηηζηηθέο δείρλνπλ όηη ππάξρνπλ πάλσ από 3,5 δηζεθαη. θνξεηά ηειέθσλα ζε δηεζλή θιίκαθα θαη πσινύληαη γύξσ ην κηζό δηζεθαηνκκύξην λέα θνξεηά ηειέθσλα θάζε ρξόλν δεκηνπξγώληαο ηεξάζηην πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα κε ηα ηνμηθά απόβιεηα. 182

11 Τα θνξεηά ηειέθσλα ρξεζηκνπνηνύλ ζεκαληηθέο πνζόηεηεο ρξήζηκσλ κεηάιισλ (κόιπβδνο, ρξπζόο, άξγπξνο, ληθέιην, ραιθόο, θνβάιηην θαη θάδκην θαη ιίζην γηα ηηο κπαηαξίεο), πιαζηηθώλ, ειεθηξνληθώλ θπθισκάησλ θαη εμεηδηθεπκέλα κηθξνειεθηξνληθά ζπζηήκαηα (π.ρ. flash memory devices). Η αλαθύθισζε ησλ θνξεηώλ ηειεθώλσλ είλαη επηηαθηηθή αλάγθε θαη επσθειήο από νηθνλνκηθή άπνςε γηαηί ε αλαθύθισζε ησλ κεηάιισλ θαη κηθξνειεθηξνληθώλ θπθισκάησλ θαη ζπζθεπώλ κπνξνύλ λα ρξεζηκεύζνπλ ζηα λέα ηειέθσλα. Αιιά ην πιένλ ζεκαληηθό κέξνο είλαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο από ηνμηθέο νπζίεο θαη πιηθά πνπ κε ηελ απόξξηςή ηνπο ζα πξνθαινύζαλ ζεκαληηθά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ζην έδαθνο, ηα πδαηηθά ζπζηήκαηα θαη ηελ αηκόζθαηξα Η αλαθύθισζε πιηθώλ, κεηάιισλ θαη κηθξνζπζθεπώλ από θνξεηά ηειέθσλα είλαη έλα ζεκαληηθό πξόβιεκα θαη νη θαηαλαισηέο, νη θαηαζθεπαζηηθέο βηνκεραλίεο θαη νη θξαηηθέο ππεξεζίεο πξέπεη λα ζπλεξγαζζνύλ κε ηηο αξρέο ηεο πξάζηλεο ρεκείαο θαη πξάζηλεο κεραληθήο γηα λα πεξηνξίζνπλ ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. 56,57 183

12 Βιβλιογπαθία 1. OICA (Organisation Internationale des Constructeurs d Automobiles), International Organization of Motor Vehicle Manufacturers Production Statistics (http://www.oica.net/category/production-statistics) 2. EE Times Asia. Japanese Association compiles global electronics production statistics. (JEITA Japan Electronics and Information Technology Industries Association) (http://www,eetasia.com/art _480200_NT_b3397fb0.HTM) 3. Report Linker Electrical and Electronic Equipment and Supplies: Global Industry Overview. (http://www.scribd.com/doc/ /electronic Equipment-and Supplies-Global-Industry-Overview) 4. Office of Transportation Technologies, U.S. Department of Energy. Future U.S. Highway Energy Use: A Fifty Year Perspective. May 2001 (www.ott.doe.gob/future_highway.shtml). 5. McAuley JW. Global sustainability and key needs in future automotive design. Environ Sci Technol 37: , European Environment Agency Climate for a transport change.(http://reports.eea.europa.eu/eea_report_2008_1/en/eea_report _1_2008_TERM.PDF) 7. European Commission Recommendation, 1999: (1999/125/EC). (http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/99125/en.pdf). 8. Greenpeace. Report Driving Climate Change: How the car industry is lobbying to undermine the EU fuel efficiency legislation. Amsterdam (http://www.icarsnetwork.eu/download/tgs?tg4?greenpeace.pdf). 9. Anastas PT, Zimmerman JB. Design through the 12 principles of Green Engineering. Environ Sci Technol 37(3):94A-101A, Faiz A, Wearer CS, Walsh WP. Air Pollution from Motor Vehicles: Standards and Technologies for Controlling Emissions. The World Bank Publs, Washington DC, Kleeman MJ, Schauwer JJ, Cass GR. Size and composition distribution of fine particulate matter emitted from motor vehicles. Environ Sci Technol 34(7): , Allen DT, Shonnar DR. Green engineering: environmentally conscious design of chemical process and products. AlChE J 47(9): , (Wiley on line library ). 13. Allenby BR, Richatrds DJ (Eds). The Greening of Industrial Ecosystems. National Academy Press, Washington DC, Kodiyalma S, Yang RJ, Gu L, Tho C-H. Multidisciplinary design optimization of a vehicle system I a scalable, high performance computing environment. Struct Multidisci Optimiz 26(3-4): , Kodiyalam S, Sobiezsezanski-Sobieski J. Multidisciplinary design optimization-some formal methods, framework requirements, and application to vehicle design. Int J Vehicle Des 25(1-2):3-22, Demirdoven N, Deutch J. Hybrid cars now, fuel cell cars later. Science 365: , Stephan CH, Sullivan J. Environmental and energy implications of plugin hybrid-electric vehicles. Environ Sci Technol 42(4): ,

13 18. Chang CC. The state of the art of electric, hybrid, and fuel cell vehicles. Proceedings of IEEE (American, Institute of Electrical and Electronic Engineers), 95(: , Mclean HL, Lave L. Life cycle assessment of automobile/fuel options. Environ Sci Technol 37: , United Nations Environmental Programme and International Automobile Industry. Industry as a Partner for Sustainable Development: Automotive, London, United Kingdom, Jody BJ, Daniels EJ. End-of-Life Vehicle Recycling. Argonne National Laboratory, U.S. Department of Energy, Washington DC, Kanari N, Pineau J-L, Shallari S. End-of-Life vehicle recycling in the European Union. JOM J Min Metal Mater Society 55(8):15-19, Klimisch RL. Designing the modern automobile for recycling. In: Allenby BR, Richards DJ. The Greening of Industrial Ecosystems. National Academy of Engineering, National Academy Press, Washington DC, 1994, pp Christen K. New recycling process recovers plastics from end-of-life vehicles. Envrion Sci Technol 40(7): , Kim HC, Keoleian GA, Grande DE, Bean JC. Life cycle optimization of automobile replacement: model and application. Environ Sci Technol 37: , Directive 2000/53/EC European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on end-of-life vehicles (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_managemen t/121225_en.htm). 27. European Conference of Ministers of Transport. Cleaner Cars: Fleet Renewal and Scrappage Schemes, Brussels, Bellmann K, Khare A. European response to issues in recycling car plastics. Technovation 19(12): , Office of Technology Assessment, U.S. Congress. Retiring old Cars: Programs To Save Gasoline and Reduce Emissions. Washington DC, U.S. EPA. Recycling and Reuse: End-of-Life Vehicles and Producer Responsibility (http://www.epa.gov/oswer/international/factsheets/200811_elv_directive. htm). 31. Smink CK. Vehicle recycling regulations: lessons from Denmark. J Cleaner Prod 15(11-12): , EcoDesign Awareness Raising Campaign for Electrical and Electronics SMEs. Latest 2010/2011 EcoDesign Developments (www.ecodesignarc.info/servlet/is/349). 33. Aoe T. Eco-efficiency and ecodesign in electrical and electronic products. J Cleaner Prod 15(15): , Unger N, Schneider F, Salhofer S. A review of ecodesign and environmental tools and their appropriateness for electrical and electronic equipment. Progr Industr Ecol, Intern J 5(1-2):13-29, ECO DESIGN Infoknoten Directive on waste electrical and electronic equipment (WEEE) 2002/96/EC European Parliament (www.ecodesign.at/umsetzung/gesetze/weeepage/index.en.html) 185

14 36. European Union Directive 2005/32/EC Framework for the Setting of Ecodesign Requirement for Energy-Using Products and Amending Directives 92/42/EEC, 96/57/EC, 2000/55/EC. 37. Baumann H, Boous F, Bragd A. Mapping the green product development field: engineering, policy and business perspectives. J Cleaner Prod 10: , Donelly K, Beckett-Furnell Z, Traeger S, et al. Eco-design implemented though a product-based environmental management system. J Cleaner Prod 14(15-16): , Aizawa H, Yoshida H, Sakai S-I. Current results and future perspectives for Japanese recycling of home electrical appliances. Resourc Conserv Recycling 52(12): , Huisman J, Sterels ALN, Stabbe I. Eco-efficiency considerations on the end-of-life consumer electronic products. IEEE Trans Electron Pack Manufact 27(1): 9-25, Thomas VM. Product self-management: evolution in recycling and reuse. Environ Sci Tehcnol 37(23): , Basdere B, Seliger G. Disassembly factories for electrical and electronic products to recover resources in product and material cycles. Environ Sci Technol 37(23): , Rios P, Stuart JA, Grant E. Plastics disassembly versus bulk recycling: engineering design for end-of-life electronics resource recovery. Environ Sci Technol 37(23): , Park P-J, Tahara K, Jeong I-T. Comparison of four methods for integrating environmental and economic aspects in the end-of-life of a washing machine. Resourc Conserv Recycling 48(1):71-85, Matsuto T, Jung CH, Tanaka N. Material and heavy metal balance in a recycling facility for home electrical appliances. Waste Manag 24(5): , Kang H-Y, Schoenung JM. Economic analysis of electronic waste recycling: modeling the cost and revenue of materials recovery facility in California. Environ Sci Technol 40(5): , Liu X, Tanaka M, Matsui Y. Economic evaluation of optional recycling processes for waste electronic home appliances. J Cleaner Prod 17(1):53-60, Karagiannidis A. Perkoullidis G, Papadopoulos A. Characteristics of wastes from electric and electronic equipment in Greece: results of a field survey. Waste Manag Res 23(4): , Sibylle P, Harrison D, Billett EH. Ecological footprint analysis applied to mobile phone. J Industr Ecology 10(1-2): , Geyger R, Blass VD. The economics of all phone reuse and recycling. Int J Adv Manuf Technol 47(5-8): , Boks C, Huisman J, Stevels A. Combining economical and environmental considerations in cellular phone design. Proc IEEE International Symposium on Electronics and the Environment, 2000, pp Dorella G, Mansur MB. A study of the separation cobalt from spent Li-ion battery residues. J Power Sourc 170(1): , Nnorom IC, Osibanjo O. Toxicity characterization of waste mobile phone plastics. J Hazard Mater 161(1): ,

15 54. Kasper AC, Berselli GB, Freitas BD, et al. Printed wiring boards from mobile phones: characterization and recycling of copper. Waste Manag 31(12): , Kasper AC, Bernardes AM, Velt HM. Characterization and recovery of polymers from mobile phones scrap. Waste Manag 29(7): , Lim SR, Schoenung JM. Toxicity potentials from waste cellular phones and a waste management policy integrating consumer, corporate and government responsibilities. Waste Manag 30(8-9): , Canning L. Rethinking market connections: mobile phone recovery, reuse and recycling in the UK. J Busin Ind Market 21(5): ,

16 . 188

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Κάηηα Λαδαξίδε Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκ. Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Κλιματική Αλλαγή & Απόβλητα Γηηηή ζρέζε: 1. Η παξαγσγή, κεηαθνξά & δηαρείξηζε απνβιήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Απόζηνινο ηξαηήο Γ. Γηεπζπληήο ΑΔΗΦΟΡΟ Α.Δ. 1 Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ηην Δλλάδα, η βιομητανία εσθύνεηαι για: Σο 20% ηης καηανάλωζης ενέργειας (28%

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENV/GR/000950 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ

LIFE ENV/GR/000950 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ 9 Μαΐος 2014 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ ΜΑΡΗΑ. ΚΑΗΓΧΝΖ Τν πξόγξακκα LIFE είλαη ην ρξεκαηνδνηηθό κέζν ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Η ζπλεηζθνξά ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζπζηήκαηνο ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο ξύπαλζήο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη εκπίπηεη ζην πιαίζην ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ ΓΤΜΝΑΙΟ-Λ.Σ ΟΙΝΟΤΩΝ 2013-14 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ Διάθοπερ έπεςνερ πος έσοςν διεξασθεί, δείσνοςν όηι κάποια θςηά μποπούν να απαλλάξοςν ένα δωμάηιο από ηοξικέρ οςζίερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Μαπξίδνπ Μαξία ΠΔ 14.02 Νηθνινπνύινπ Βαζηιηθή ΠΔ 14.03 ΟΜΑΓΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΔΠΑ. ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ 1 5/8 ΕΠΑ.Σ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Η Αλαθύθισζε ζήκεξα απνηειεί ζεκαληηθή

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:Ναυπηγείο Όνομα:Μανόλης Βλατάκης. Μάθημα:Τεχνολογία. Ρέθυμνο 2009-2010

Θέμα:Ναυπηγείο Όνομα:Μανόλης Βλατάκης. Μάθημα:Τεχνολογία. Ρέθυμνο 2009-2010 Θέμα:Ναυπηγείο Όνομα:Μανόλης Βλατάκης Μάθημα:Τεχνολογία Ρέθυμνο 2009-2010 Τν λαππεγείν (Shipyard, yard) απνηειεί κνλάδα - ρώξν πνπ αλήθεη ζην θξάηνο άκεζα ή έκκεζα ή ζε ηδησηηθή επηρείξεζε κε αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ. Δρώτηση 1

ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ. Δρώτηση 1 ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ ηελ παξαθάηω θωηνγξαθία, βιέπεηε ηα αγάικαηα πνπ νλνκάδνληαη Καξπάηηδεο θαη βξίζθνληαη ζηελ Αθξόπνιε ηεο Αζήλαο γηα πεξηζζόηεξν από 2500 ρξόληα. Σα αγάικαηα είλαη θηηαγκέλα από έλα είδνο πεηξώκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Σηξνγγπιό Τξαπέδη: Σηνρεύνληαο ζηελ εμάιεηςε ηεο Ηπαηίηηδαο C ζηελ Ειιάδα Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Kυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί?

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Περισσότερα για τους φόρους Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Μεταβολές στην κατανάλωση λόγο φόρων Θπκεζείηε όηη νη άλζξσπνη ηππηθά θαηαλαιώλνπλ ιηγόηεξν από έλα αγαζό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα