11. Ππάζινη Φημεία και Ππάζινη Μησανική: Οικολογικόρ Σσεδιαζμόρ για Αποζςναπμολόγηζη και Ανακύκλωζη Αςηοκινήηων, Ηλεκηπικών και Ηλεκηπονικών Σςζκεςών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "11. Ππάζινη Φημεία και Ππάζινη Μησανική: Οικολογικόρ Σσεδιαζμόρ για Αποζςναπμολόγηζη και Ανακύκλωζη Αςηοκινήηων, Ηλεκηπικών και Ηλεκηπονικών Σςζκεςών"

Transcript

1 Πράσινη Χημεία-Πράσινη Τεχνολογία 11. Ππάζινη Φημεία και Ππάζινη Μησανική: Οικολογικόρ Σσεδιαζμόρ για Αποζςναπμολόγηζη και Ανακύκλωζη Αςηοκινήηων, Ηλεκηπικών και Ηλεκηπονικών Σςζκεςών Παγκόζμια Παπαγωγή Αςηοκινήηων, Ηλεκηπικών και Ηλεκηπονικών Σςζκεςών Η απηνθηλεηνβηνκεραλία, νη βηνκεραλίεο ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ (ςπγεία, πιπληήξηα, ειεθηξηθέο νηθηαθέο ζπζθεπέο, ειεθηξηθά εμαξηήκαηα, θ.ιπ) θαη ε λεόηεξε βηνκεραλία ησλ πνιπάξηζκσλ ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ (ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, θνξεηά ηειέθσλα, θ.ιπ) είλαη νη θπξίαξρεο βηνκεραλίεο ηνπ 21νπ αηώλα. Οη βηνκεραλίεο απηέο ρξεζηκνπνηνύλ ηεξάζηηεο πνζόηεηεο κεηάιισλ, πιαζηηθώλ θαη άιισλ πιηθώλ θαζώο θαη κεγάιεο πνζόηεηεο ελέξγεηαο. Σπγρξόλσο παξάγνπλ κεγάιν όγθν αέξησλ θαη πγξώλ ξύπσλ θαηά ηηο βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο. Τα πξντόληα ηνπο κεηά ην ρξήζηκν θύθιν δσήο απνξξίπηνληαη δεκηνπξγώληαο ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηνμηθώλ απνβιήησλ. Αλ θαη ε αλαθύθισζή ησλ πξντόλησλ ηνπο είλαη δηαδεδνκέλε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη πνιιά πιηθά επαλαρξεζηκνπνηνύληαη, ν ζρεδηαζκόο θαη ε βηνκεραληθή παξαγσγή ησλ νρεκάησλ θαη ησλ ειεθηξηθώλ-ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο έρνπλ γίλεη αληηθείκελν ηεο Πξάζηλεο Φεκείαο θαη Πξάζηλεο Μεραληθήο. Οη απηνθηλεηνβηνκεραλίεο παξάγνπλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ζε παγθόζκηα θιίκαθα (2010), πεξίπνπ, 58 εθαηνκκύξηα απηνθίλεηα θαη 19 εθαηνκκύξηα εκπνξηθά νρήκαηα (ζύλνιν ~77 εθαηνκ.). Η Κίλα πξσηαγσληζηεί ζηελ παξαγσγή απηνθηλήησλ κε 18 εθαηνκ, κε δεύηεξε ηελ Ιαπσλία κε 9,5 εθαηνκ, θαη ηξίηε ηηο ΗΠΑ κε 7,5 εθαηνκ., ελώ αθνινπζνύλ Γεξκαλία 6 εθαηνκ, Ν. Κνξέα 4 εθαηνκ., Βξαδηιία 3,5 εθαηνκ. θ.ά. Σύκθσλα κε ηηο δηαρξνληθέο ηάζεηο αύμεζεο ηεο παξαγσγήο νρεκάησλ (ζηελ νπνία ζεκαληηθό πιένλ κέξνο θαηέρεη ε Κίλα), πηζηεύεηαη όηη ν όγθνο ηνπο ζα απμεζεί θαηά 3-5 θνξέο ζηα επόκελα 50 ρξόληα. 1 Οη πνιπάξηζκεο βηνκεραλίεο ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ θαη εμαξηεκάησλ έρνπλ εμαπισζεί ζε όιεο ηηο ρώξεο θαη ζηνλ 21 ν αηώλα θαη παξάγνπλ δηζεθαηνκκύξηα ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα, από ςπγεία, ξαδηόθσλα θαη πιπληήξηα κέρξη κηθξνζθνπηθέο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, κηθξνθπθιώκαηα, θνξεηά ηειέθσλα, θ.ιπ. Η παξαγσγή ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ απμάλεηαη κε εηήζηνπο ξπζκνύο 2-3%. Τα απόβιεηα πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ απόξξηςε ησλ ζπζθεπώλ απηώλ ζε παγθόζκηα θιίκαθα απνηειεί έλα ζεκαληηθό πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα. Σύκθσλα κε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, ε παγθόζκηα παξαγσγή ηεο ιεγόκελεο Τερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξίαο (IT, Information Technology) γηα 173

2 ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα θαη ηερλνινγηθό εμνπιηζκό ήηαλ ηεο ηάμεο ησλ 1,67 ηξηζεθαηνκκπξίσλ ($) ην θαη 400 δηζεθ. γηα ειεθηξνληθέο πξνζαξκνγέο θαη ππεξεζίεο ηεο ΙΤ. Η Ιαπσλία παξάγεη ην 24% ησλ ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ θαη πξντόλησλ πιεξνθνξηθήο (ζε παγθόζκηα θιίκαθα). 2 Αλαιπηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηα ηειεπηαία ρξόληα δείρλνπλ ε παγθόζκηα παξαγσγή ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη εμαξηεκάησλ (electrical equipment and components) ήηαλ, πεξίπνπ, 285 δηζεθαηνκκύξηα ($) ην 2008 (κε αύμεζε 2-3% ζηελ πεξίνδν ). Οη βηνκεραλίεο ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ θαη εμαξηεκάησλ, θαη ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ (electronic equipment and instruments, electronic manufacturing services) ήηαλ ηεο ηάμεο ησλ 626 δηζεθαη. θαη 106 δηζεθαη. Η βηνκεραλία εκηαγσγώλ (semiconductors) ην 2009 παξήγαγε πξντόληα αμίαο 183 $ δηζεθαη.,3 Οη κεηαθνξέο ζε παγθόζκηα θιίκαθα ζηνλ 21 ν αηώλα εμαξηώληαη θαηά 96% ζην πεηξέιαην θαη ηα πξντόληα ηνπ θαη θαηαλαιώλνπλ ην 40% ησλ πεηξειαηνεηδώλ (75 εθαηνκκύξηα βαξέιηα). Σε παγθόζκηα θιίκαθα, ην 1995 θπθινθνξνύζαλ, πεξίπνπ, 500 εθαηνκ. ηξνρνθόξα θαη ζήκεξα ππνινγίδνληαη όηη ν αξηζκόο έρεη μεπεξάζεη ην έλα δηζεθαηνκκύξην θαη ζε 50 ρξόληα ππνινγίδεηαη λα απμεζνύλ ζε 2-3,5 δηζεθαη. Σηηο ΗΠΑ ππάξρνπλ 285 εθαηνκ. νρήκαηα (2008) θαη ε πςειόηεξε αλαινγία πιεζπζκηαθά, 780 νρήκαηα αλά θαηνίθνπο. Παγθνζκίσο, ην 2004 ζπλέβεζαλ 1,2 εθαηνκκύξηα ζαλαηεθόξα νδηθά αηπρήκαηα (2,2% όισλ ησλ αηηίσλ ζαλάηνπ).4, 5 Σσήμα Τα ηξνρνθόξα νρήκαηα θαη νη ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο απνηεινύλ ζεκαληηθό πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα κεηά ην ηέινο ηνπ θύθινπ ηεο ρξήζεο ηνπο. Τα ζηαηηζηηθά απηά δεδνκέλα δελ παξνπζηάδνληαη γηα ιόγνπο εληππσζηαζκνύ, αιιά γηα λα θαλεί ην κέγεζνο ησλ αξηζκώλ θαη αζθαιώο ηα ελεξγεηαθά θαη πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη νη δηαζηάζεηο ηεο απαηηνύκελεο αλαθύθισζεο πιηθώλ γηα λα πεξηνξηζηνύλ ηα πξνβιήκαηα ηνμηθώλ απνβιήησλ. Η Κίλα θαη ε Ιλδία κε ηα 2,5 δηζεθαηνκκύξηα πιεζπζκό θαη ηελ ηαρύηαηε αλάπηπμε πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, είλαη δύν λένη δηεζλείο παξάγνληεο πνπ πξέπεη ιεθζνύλ ππόςε. Η αλαινγία 174

3 νρεκάησλ αλά 1000 θαηνίθνπο είλαη αθόκε πεξηνξηζκέλε ζηηο ρώξεο απηέο αιιά απμάλεη δξακαηηθά ηα ηειεπηαία ρξόληα Τεσνολογικέρ Βεληιώζειρ και ο Κύκλορ Ζωήρ ηων Τποσοθόπων Οσημάηων Ο θύθινο δσήο ησλ ηξνρνθόξσλ μεθηλάεη από ηελ ζηηγκή πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πξώηεο ύιεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζώκαηνο θαη ζπλαξκνινγείηαη ην όρεκα κε βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο. Οη θάζεηο ηεο βηνκεραληθήο θαηαζθεπήο ηνπ ηξνρνθόξνπ, ηεο δηαλνκήο θαη ηεο ρξήζεο από ηνπο θαηόρνπο νινθιεξώλεηαη κε ηελ απόξξηςε σο απόβιεην. Η εθηίκεζε ηνπ θύθινπ δσήο ελόο ηξνρνθόξνπ είλαη ζύλζεηε εξγαζία κε πνιιέο θαη ζύλζεηεο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο, ηόζν κε ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ, ηηο εθπνκπέο, ηε ρξήζε πξώησλ πιώλ θαη ηελ επίπησζε ζην πεξηβάιινλ κε ηελ απόξξηςή ηνπ ή δηάζεζε πξνο αλαθύθισζε.. Σσήμα Οη κεγάιεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο δηαθεκίδνπλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θύθινπ δσήο ησλ πξντόλησλ ηνπο. Οη εηαηξίεο ππνγξακκίδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ζηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ, ην κεησκέλν θόζηνο ζπληήξεζεο, ηελ αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ θαη ηελ ηειηθή αλαθύθισζε Αύξηζηρ ηηρ Απόδοζηρ ζηην Καηανάλωζη Καςζίμος Η πεηξειατθή θξίζε ηνπ 1973 θαη νη κεηέπεηηα πςειέο ηηκέο θαπζίκσλ, νη λέεο εζληθέο λνκνζεζίεο γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ θαη ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ ησλ νρεκάησλ (Energy Policy and Conservation Act, 1975, U.S. Congress). H EE βξίζθεηαη όια απηά ηα ρξόληα αληηκέησπε κε ην ιόκππ ησλ ηζρπξώλ επξσπατθώλ απηνθηλεηνβηνκεραληώλ θαη πξνζπαζεί λα λνκνζεηήζεη απζηεξέο πξνδηαγξαθέο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ θαη εθπνκπώλ CO 2 θαη άιισλ θαπζαεξίσλ. 6-8 Η απόδνζε θαπζίκνπ γηα έλα κέζν ειαθξύ ηξνρνθόξν, κεηά από βειηηώζεηο ζηελ ηερλνινγία ησλ κεραλώλ εζσηεξηθήο θαύζεο, από 175

4 20 miles per gallon (mpg, 1 U.S. gallon =3.78 litres) πνπ ήηαλ ην 1985, έρεη απμεζεί ζε 28 mpg θαη πξνσζείηαη κε ηερλνινγηθέο βειηηώζεηο λα θηάζεη ηα 32,5 mpg γηα ην Η κείσζε απηή ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ έρεη επηηεπρζεί σο απνηέιεζκα κεραλνινγηθώλ βειηηώζεσλ. Η αύμεζε ηεο απόδνζεο πνπ επηηεύρζεθε είλαη απνηέιεζκα «πξάζηλεο» ηερλνινγίαο θαη επηζηεκνληθώλ επηηεπγκάησλ θαη εμππεξεηεί ηελ ηέηαξηε αξρή ηεο «πξάζηλεο κεραληθήο» ησλ Anastas & Zimmerman ( products, processes, space and time efficiency ) θαη ηηο αξρέο αεηθνξίαο, πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπ αλζξώπνπ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ Μείωζηρ ηων Εκπομπών Καςζαεπίων από Τποσοθόπα Σπγρξόλσο, νη απηνθηλεηνβηνκεραλίεο θάησ από ηελ πίεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο, κείσζαλ ηηο εθπνκπέο ησλ θαπζαεξίσλ, πεξηνξίδνληαο δξαζηηθά ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO 2 ), ηα νμείδηα αδώηνπ (NOx), ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO), ηηο πηεηηθέο νξγαληθέο ελώζεηο (VOCs), θαη ηα αησξνύκελα ζσκαηίδηα δηακέηξνπ 10 κηθξώλ (PM 10(, particulate matter, 10 κm). Τα ηξνρνθόξα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ έρνπλ κεησκέλεο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ κε ηελ εηζαγσγή ησλ ηξηνδηθώλ θαηαιπηώλ, νη νπνίνη ήηαλ απνηέιεζκα ηεο λέαο ηερλνινγίαο θαη ηεο ε[ηβνιήο απζηεξόηεξσλ πεξηβαιινληηθώλ λνκνζεζηώλ. 10,11 Τα ηξνρνθόξα είλαη πην «πξάζηλα» (θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαη θαπζαέξηα), αιιά ε ππεξβνιηθή ηνπο αύμεζε ζε παγθόζκηα θιίκαθα, έρεη σο απνηέιεζκα λα θαηαλαιώλνπλ αθόκε ην 1/.3 ηεο ελέξγεηαο ζηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο θαη λα εθπέκπνπλ ην 50% ησλ αεξίσλ ξύπσλ. Η Πξάζηλε Φεκεία θαη Μεραληθή (Τερλνινγία) έρνπλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζε κειινληηθέο ηερλνινγηθέο βειηηώζεηο, ηόζν γηα λέα θαύζηκα, απνδνηηθόηεξεο κεραλέο, κηθξόηεξεο εθπνκπέο θαη ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο. 12, Αλλαγή ζηο Σσεδιαζμό ηων Τποσοθόπων. Ηλεκηπικά και Υβπιδικά Τποσοθόπα Επί δεθαεηίεο ε βηνκεραληθή ζηξαηεγηθή γηα ηα ηξνρνθόξα ήηαλ λα είλαη θζελά, λα αληέρνπλ ζηηο αληημνόηεηεο ηνπ θαηξνύ, λα ζπληεξνύληαη εύθνια, λα αλαπηύζζνπλ πςειέο ηαρύηεηεο θαη λα αληέρνπλ ζηηο ζπγθξνύζεηο. Αξγόηεξα, πξνζηέζεθαλ ραξαθηεξηζηηθά αζθάιεηαο θαη αλαθύθισζεο. Τππηθά, ην κέζν νηθνγελεηαθό απηνθίλεην δύγηδε 1500 θηιά (1998) θαη ήηαλ θπξίσο από αηζάιηλν ζθειεηό θαη κεηαιιηθά εμαξηήκαηα. Με ηνλ θαηξό ην βάξνο κεηώζεθε δξαζηηθά κε ηελ ρξήζε πιαζηηθώλ εμαξηεκάησλ. Από αλαινγία 4,6% (1977) πιαζηηθώλ ηκεκάησλ, ην πνζνζηό απμήζεθε ζε 10-12%. Σπγρξόλσο, αεξνδπλακηθόο ζρεδηαζκόο ηνπ ζώκαηνο, ειάηησζε ηεο ηξηβήο θαη θαιύηεξα ειαζηηθά κείσζαλ ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ. Η δηάζεζε ζηελ αγνξά κεγαιύηεξσλ νρεκάησλ (SUV) αλέζηξεςε ηε κείσζε ηνπ βάξνπο, αιιά ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ βειηηώζεθε. Τειηθά, ε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία επηβάιιεη πιένλ ηα ειαθξόηεξα θαη κηθξόηεξα νρήκαηα θαη ηδηαίηεξα ηα πβξηδηθά νρήκαηα πνπ ζπλδπάδνπλ κεξηθή ειεθηξνθίλεζε. Η βέιηηζηε ηερλνινγηθή αιιαγή ζηα ηξνρνθόξα ζα πξνέιζεη θπξίσο από ην ζπλδπαζκό ηερλνινγηθώλ βειηηώζεσλ θαη βέιηηζην ξηδνζπαζηηθό ζρεδηαζκό κε λέα ραξαθηεξηζηηθά, κεγαιύηεξε απόδνζε θαη αεξνδπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά. 14,15 176

5 Σσήμα Τα πβξηδηθά θαη ειεθηξηθά ηξνρνθόξα είλαη λέα ε ηερλνινγηθή εμέιημε, ε νπνία πήξε πνιιέο δεθαεηίεο γηα λα νινθιεξσζεί Τα ςβπιδικά οσήμαηα απνηειεί λέα ηερλνινγηθή εμέιημε ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ θαη ζπλδπάδεη ηε δπλαηόηεηα βελδηλνθηλεηήξα θαη ειεθηξνθηλεηήξα. Τα πβξηδηθά είλαη ειαθξά νρήκαηα, ζρεδηαζκέλα κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ λα βειηηώλνπλ ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαηά 20-40% ιηγόηεξν, ζε ζρέζε κε ζπκβαηηθά νρήκαηα αληίζηνηρεο ηζρύνο. Γηα θίλεζε ζηελ πόιε, ην πβξηδηθό ρξεζηκνπνηεί πεξηζζόηεξν ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα ηνπ θαη ε σθέιεηα ζε ελέξγεηα είλαη πεξίπνπ 40%. Τν πβξηδηθό απηνθίλεην είλαη αθξηβόηεξν (ζε πνιιέο ρώξεο έρνπλ απαιιαγή από δαζκνύο θαη δελ έρνπλ ηέιε θπθινθνξίαο γηα 5 ρξόληα). Καηά ηε ρξήζε ησλ θξέλσλ θνξηίδεη κεξηθώο ηηο κπαηαξίεο ηνπ νρήκαηνο. Οη εθπνκπέο θαπζαεξίσλ θαη CO 2 είλαη εμαηξεηηθά ρακειή. Σηα πβξηδηθά κε θπςέιεο θαπζίκνπ παξάγεηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα από ρεκηθή αληίδξαζε πδξνγόλνπ θαη νμπγόλνπ (ηνπ αέξα) Όιεο νη έξεπλεο κέρξη ζήκεξα θαη νη ζεκαληηθέο βειηηώζεηο πνπ έρνπλ επηηεπρζεί ζηελ ηερλνινγία ησλ ηξνρνθόξσλ δείρλνπλ όηη ζα εμαθνινπζνύλ λα είλαη κέξνο ηνπ αλζξώπηλνπ πνιηηηζκνύ καο, παξά ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη ηελ θαηαλάισζε πνιύηηκσλ πινπηνπαξαγσγηθώλ πεγώλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο θαη ηε ρξήζε ηνπο. ηνπο Με ηελ αύμεζε ηνπο ζε άλσ ηνπ ελόο δηζεθαηνκκπξίνπ νρεκάησλ ζε παγθόζκηα θιίκαθα ην 2020, ε πην πξόζθνξε δηέμνδνο είλαη λα βειηησζεί όζν ην δπλαηό κε ηερλνινγηθέο επεκβάζεηο θαη λα γίλνπλ πην «πξάζηλα». Απηό ζα επηηεπρζεί κε ηε ρξήζε λέσλ αλαλεώζηκσλ πξώησλ πιώλ, κε λέεο ξηδνζπαζηηθέο βηνκεραληθέο πξαθηηθέο ζηελ θαηαζθεπή θαη ζρεδίαζε ηνπο, δξαζηηθή κείσζε θαηαλάισζεο θαπζίκνπ θαη αλαθύθισζε ζε ρξήζηκα πιηθά κεηά ην ηέινο δσήο. Γηα λα επηηεπρζνύλ όκσο απηά ηα ζρέδηα ρξεηάδεηαη ζπλεξγαζία, λνκνζεηηθό πιαίζην, νηθνλνκηθέο επηδνηήζεηο θαη ηερλνινγηθή έξεπλαο. 19, Βεληιζηοποίηζη ηος Κύκλος Ζωήρ Τποσοθόπων και Ανακύκλωζη Οσημάηων Οη ηερληθέο βειηηώζεηο πνπ έρνπλ επηηεπρζεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηα ηξνρνθόξα θαη ε βειηηζηνπνίεζε ηνπ θύθινπ δσήο ηνπο είλαη ζίγνπξα ην απνηέιεζκα εθηεηακέλεο έξεπλαο, ηερλνινγηθώλ θαηλνηνκηώλ, πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο θαη επηδνηήζεηο ξηδνζπαζηηθώλ αιιαγώλ ζηελ 177

6 θαηαλάισζε θαπζίκσλ θαη ζην ζρεδηαζκό. Παξόια απηά, ηα εθαηνκκύξηα απηνθίλεηα πνπ θαζίζηαληαη άρξεζηα θαη πξέπεη απνκαθξπλζνύλ ιόγσ παιηάο ηερλνινγίαο απμάλεη. Υπνινγίδεηαη όηη θάζε ρξόλν εθαηνκκύξηα απηνθίλεηα θαη θνξηεγά ζε παγθόζκηα θιίκαθα θαζίζηαληαη άρξεζηα θαη απαηηνύλ αλαθύθισζε ή δηαρείξηζε σο ηνμηθά απόβιεηα. Σηηο ΗΠΑ ππνινγίδνληαη ζε 12 εθαηνκκύξηα ηα άρξεζηα απηνθίλεηα θάζε ρξόλν θαη ζηηο ρώξεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ηα παιαηά απηνθίλεηα δεκηνπξγνύλ εηεζίσο 8-9 εθαηνκκύξηα ηόλνπο ηνμηθώλ απνβιήησλ. Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζε όιεο ηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο γίλεηαη ζπζηεκαηηθά αλαθύθισζε ησλ ηξνρνθόξσλ, ηδηαίηεξα ηνπ ζθειεηνύ (πνπ απνδίδεη ζεκαληηθέο πνζόηεηεο ζηδήξνπ), ησλ ειαζηηθώλ, ησλ κπαηαξηώλ θαη πνιιώλ πιαζηηθώλ ή κεηαιιηθώλ εμαξηεκάησλ. Παξόια απηά, ε αλαθύθισζε ησλ νρεκάησλ δεκηνπξγεί ζεκαληηθά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. 21,22 Τα ηειεπηαία ρξόληα ν ζρεδηαζκόο ησλ ηξνρνθόξσλ θαη ε θαηαζθεπή ηνπο γίλεηαη κε ηξόπν ώζηε λα είλαη δπλαηή ε αλαθύθισζε ησλ δηαθόξσλ πιηθώλ (κέηαιιά, πιαζηηθά, ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα, θ.ιπ). Η αλαθύθισζε ελόο ηξνρνθόξνπ έρεη ηα ηειεπηαία ρξόληα γίλεη κέξνο ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ (πνιιέο εηαηξείεο απηνθηλήησλ πξνβάινπλ ζηηο δηαθεκίζεηο ηνπο ην ζέκα απηό). Σηα λέα ηξνρνθόξα εμαζθαιίδνληαη από ην ζρεδηαζκό ε κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο, αιιά θαη ε αλαθύθισζε, κε εύθνιε απνζπλαξκνιόγεζεο πιηθώλ, απνζηξάγγηζεο πγξώλ, θαη εύθνιε αλαθύθισζε ειεθηξνληθώλ εμαξηεκάησλ, ειεθηξηθά θαιώδηα θαη κπαηαξίεο Σσήμα Η αλαθύθισζε ηξνρνθόξσλ είλαη επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ αλάθιεζε πνιύηηκσλ πξώησλ πιώλ θαη κείσζε ηεο ξύπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο από ηνμηθά απόβιεηα. Σηηο ρώξεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θάζε ρξόλν παξάγνληαη 8-9 εθαηνκκύξηα ηόλνη ηνμηθώλ απνβιήησλ από ηα απνζπξόκελα ηξνρνθόξα. Τα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δείρλνπλ όηη ζηελ ΕΕ θπθινθνξνύλ, πεξίπνπ, 263 εθαηνκκύξηα ηξνρνθόξα (2006), θάζε ρξόληα δειώλνληαη 15,7 εθαη. θαη απνζύξνληαη εθαηνκ.. Από απηά ηα ηξνρνθόξα ηα 7 εθαηνκ. νδεγνύληαη 178

7 ζηελ αλαθύθισζε θαη ηα ππόινηπα πσινύληαη ζε άιιεο ρώξεο σο κεηαρεηξηζκέλα. Τν 1997 ε ΕΕ πξόηεηλε Οδεγία γηα ηελ αλαθύθισζε νρεκάησλ κε ζθνπό ηελ αλάθηεζε πνιύηηκσλ πξώησλ πιώλ (κέηαιια, πιαζηηθά, ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα) θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ξύπαλζεο από ηνμηθά απόβιεηα. Τειηθά εγθξίζεθε ε Οδεγία 2000/53/EC EU End-of-Life (ELV) Vehicle. Από ηόηε ε ΕΕ έρεη πξνβεί ζε πξνζζήθεο θαη ηερλνινγηθέο βειηηώζεηο ζηελ Οδεγία. Οη ζηόρνη ηεο Οδεγίαο απηήο είλαη λα αλαθπθισζνύλ ην 85-95% ησλ παιαηώλ ηξνρνθόξσλ κε πεξηβαιινληηθνύο όξνπο. 26 Η αλαθύθισζε ηξνρνθόξσλ είλαη έλα από ηα κεγάια ζέκαηα ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ θαη πνιπάξηζκεο έξεπλεο ησλ ππνπξγείσλ κεηαθνξώλ θαη πεξηβάιινληνο. Σε πνιιέο ρώξεο έρνπλ επηβάιιεη πξνδηαγξαθέο γηα ηα ζπλεξγεία πνπ ιακβάλνπλ άδεηεο λα αλαθπθιώλνπλ ηξνρνθόξα θαη απζηεξά πξόζηηκα γηα ηδηνθηήηεο πνπ εγθαηαιείπνπλ ηα νρήκαηά ηνπο. Σηηο ΗΠΑ δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε ζπιινγή ηνπ πδξαξγύξνπ από δηάθνξα εμαξηήκαηα (κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο), ηεο ζπιινγήο ησλ πγξώλ ηνπ ζπζηήκαηνο ςύμεο, ηεο ζπιινγήο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο ειαζηηθώλ θαη ηεο ζπιινγήο ησλ επγελώλ κεηάιισλ (ρξπζόο, παιιάδην) από θαηαιύηεο, Νέερ Τάζειρ Σσεδιαζμού με Ππάζινη Μησανική και Ανακύκλωζη Ηλεκηπικών και Ηλεκηπονικών Σςζκεςών Η εμάληιεζε ησλ πινπηνπαξαγσγηθώλ πεγώλ, ε πεξηβαιινληηθή θξίζε θαη νη θιηκαηηθέο αιιαγέο έρεη δεκηνπξγήζεη ξηδνζπαζηηθέο ηάζεηο ζηηο βηνκεραλίεο ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ. Παιαηέο πξαθηηθέο βηνκεραληθώλ δηεξγαζηώλ (ελέξγεηα, πξώηεο ύιεο, δηαιύηεο), ρξήζε κε αλαλεώζηκσλ πξώησλ πιώλ, πξαθηηθέο ζρεδηαζκνύ ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππόςε ην δηαρσξηζκό θαη αλαθύθισζε ησλ πιηθώλ ησλ ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ αλήθνπλ ζην παξειζόλ. Οη λέεο ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπο εκπεξηέρνπλ νηθν-ζρεδηαζκό θαη κειέηεο γηα ηελ απνζπλαξκνιόγεζε θαη αλαθύθισζή ηνπο Η Επξσπατθή Έλσζε (ΕΕ) έρεη θαζηεξώζεη νξηζκέλεο Οδεγίεο γηα ηνλ νηθνινγηθό ζρεδηαζκό (2005/32/EC) θαη ηελ αλαθύθισζε (2002/96/EC) ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ πξντόλησλ θαη εμαξηεκάησλ. 35,36 Οη βηνκεραλίεο ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ (ςπγεία, πιπληήξηα, θ.ιπ) θαη ειεθηξνληθώλ πξντόλησλ εδώ θαη αξθεηά ρξόληα έρνπλ πξνζαξκόζεη ην ζρεδηαζκό ηνπο, ηηο πξώηεο ύιεο θαη ηε βηνκεραληθή ηνπο παξαγσγή ώζηε λα παξνπζηάδνπλ «πξάζηλεο» πξνδηαγξαθέο. Οη πξνδηαγξαθέο αλαθέξνληαη ζε πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο, ηνμηθόηεηα (ησλ ρεκηθώλ νπζηώλ πνπ πεξηέρνπλ), ζηελ αζθάιεηα γηα ηνπο ρξήζηεο, ηελ εύθνιε απνζπλαξκνιόγεζε ζηα δηάθνξα κέξε ηνπο, θαη ζηελ νινθιεξσκέλε αλαθύθισζε κε ην ηέινο δσήο ησλ πξντόλησλ

8 Σσήμα Σρεκαηηθή παξάζηαζε γηα ηνλ «πξάζηλν» ζρεδηαζκό πξντόλησλ ηεο Μνηνξόια από ην Παλεπηζηήκην ηνπ Erlangen. Τα δύν ρξώκαηα δείρλνπλ όηη ην πξντόλ Β έρεη κηθξόηεξεο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ, ηνμηθόηεηα, θόζηνο, ελέξγεηαο, αλαθύθισζε, θόζηνο απόζπξζεο, ρξόλν απνζπλαξκνιόγεζεο, θ.ιπ. ζε ζρέζε κε ην πξντόλ (Πεγή: Τα λέα ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά πξντόληα θαη ζπζθεπέο πνπ έρνπλ ζρεδηαζζεί κε ηηο αξρέο ηαο πξάζηλεο ρεκείαο θαη πξάζηλεο κεραληθήο πεξηέρνπλ εηδηθέο επηζεκάλζεηο πνπ κε θσδηθνύο ελεκεξώλνπλ γηα ηα πιηθά πνπ πεξηέρνπλ, ην είδνο απνζπλαξκνιόγεζεο πνπ απαηηείηαη θαζώο θαη ην είδνο ησλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ (ηδηαίηεξα ηα πιαζηηθά). Η αλαθύθισζε ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπο έρεη θαηαζηεί πιένλ πξνζνδνθόξνο βηνκεραλία κε πνιιέο εγθαηαζηάζεηο ζε πνιπάξηζκεο ρώξεο. Με ηελ αλαθύθισζε ησλ ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ αλαθηνύληαη πνιύηηκα θαη επγελή κέηαιια, ρξήζηκα αλαθπθινύκελα πιαζηηθά, ειεθηξνληθέο κηθξνζπζθεπέο πνπ κπνξνύλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ, κεηαζρεκαηηζηέο θαη άιια ρξήζηκα πιηθά, παξέρνληαο ρξήζηκεο ππεξεζίεο γηα ην πεξηβάιινλ (κείσζε απνβιήησλ) θαη ηνλ άλζξσπν (κείσζε ησλ θηλδύλσλ από ηνμηθέο νπζίεο). 42, Παπάδειγμα Ανακύκλωζηρ Πλςνηηπίων Η απνζπλαξκνιόγεζε θαη αλαθύθισζε ησλ πιηθώλ ελόο πιπληεξίνπ απνηειεί έλα θαιό παξάδεηγκα γηα λα κειεηεζνύλ ηα πξνβιήκαηα θαη ηα νθέιε ηεο αλαθύθισζεο ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ. Τν ειεθηξηθό πιπληήξην (απαξαίηεηε πιένλ νηθηαθή ζπζθεπή πνπ έρεη θάζε ζπίηη ζηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο) είλαη έλα ζύλζεην ειεθηξηθό κεράλεκα κε πνιιέο ηερλνινγηθέο θαη ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο. Πεξηέρεη πιεζώξα πιηθώλ θαη κηθξνειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ, κέηαιια θαη ζύλζεηα πιηθά (ηδηαίηεξα πνιπκεξή)

9 Alastair F-L. The Eco-Design Handbook. A Complete Sourcebook for the Home and Office. Thames & Hudson, London, 2009 Σσήμα Ο νηθνινγηθόο ζρεδηαζκόο ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ πξντόλησλ είλαη πιένλ ν θαλόλαο θαη κε ηνλ ηξόπν απηό εμππεξεηνύληαη νη αξρέο ηεο Πξάζηλεο Φεκείαο θαη Μεραληθήο. Η απνζπλαξκνιόγεζε ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ελόο πιπληεξίνπ απνηειεί πιένλ ηερλνινγηθή εθαξκνγή θαη δηεμάγεηαη κε εηδηθά εξγαιεία. Σε απηό βνεζάεη ν ζρεδηαζκόο ηνπ πξντόληνο, ηα πιηθά πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε απινύζηεξε ηερλνινγία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο. Μαγλεηηθέο βαιβίδεο, ζπκπηεζηέο, κηθξνειεθηξνληθά εμαξηήκαηα, ζεξκαληηθό ζηνηρείν, ειεθηξηθή κεραλή, ζπκπηεζηέο, ειεθηξνληθό θύθισκα, δηάθνξα πιαζηηθά κέξε, ν κεηαιιηθόο θάδνο, θαη ην εμσηεξηθό πεξίβιεκα κε ηελ πιαζηηθή ηνπ επηθάιπςε κπνξνύλ λα απνζπλαξκνινγεζνύλ ηκεκαηηθά. 45,46 Οη βηνηερλίεο αλαθύθισζεο ζε πνιιέο ρώξεο είλαη νηθνλνκηθά βηώζηκεο (αλ θαη πνιιέο μεθίλεζαλ κε θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο θαη κέζα από πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα) θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπο γηα ην πεξηβάιινλ ζεσξείηαη ζεκαληηθή. 47,48 181

10 Σσήμα Η απνζπλαξκνιόγεζε θαη αλαθύθισζε πιηθώλ ειεθηξηθνύ πιπληεξίνπ είλαη ρξήζηκν παξάδεηγκα. Ο νηθνινγηθόο ζρεδηαζκόο, ε πξάζηλε ρεκεία θαη ε πξάζηλε κεραληθή (ηερλνινγία) βνεζνύλ ζε ζεκαληηθό βαζκό ηελ αλαθύθισζε ησλ ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ.(νηθνλνκηθά επσθειήο δηεξγαζία) Αποζςναπμολόγηζη και Ανακύκλωζη Φοπηηών Τηλεθώνων Τν πξώην θνξεηό ηειέθσλν (Motorola, πνπ είλαη βάξνο 800 γξακκάξηα) εκθαλίζζεθε ην Σήκεξα, νη ππνινγηζκνί δείρλνπλ όηη ππάξρνπλ 3,5 δηζεθαη. ζπλδξνκεηέο ζε παγθόζκηα θιίκαθα. Τα θνξεηά ηειέθσλα αιιάδνπλ ηερλνινγία θάζε 1-2 ρξόληα θαη πσινύληαη πάλσ από κηζό δηζεθαηνκκύξην. λέα ηειέθσλα θάζε ρξόλν. Τν απνηέιεζκα είλαη λα αρξεζηεύνληαη ηεξάζηηεο πνζόηεηεο θνξεηώλ ηειεθώλσλ. Η πιεζώξα ησλ θνξεηώλ ηειεθώλσλ θαη ε απόξξηςή ηνπο ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα απνηέιεζε ζεκαληηθό πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα θαη θαηάρξεζε πνιύηηκσλ πινπηνπαξαγσγηθώλ πεγώλ θαη ελέξγεηαο. 49,50 Σσήμα; Οη ζηαηηζηηθέο δείρλνπλ όηη ππάξρνπλ πάλσ από 3,5 δηζεθαη. θνξεηά ηειέθσλα ζε δηεζλή θιίκαθα θαη πσινύληαη γύξσ ην κηζό δηζεθαηνκκύξην λέα θνξεηά ηειέθσλα θάζε ρξόλν δεκηνπξγώληαο ηεξάζηην πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα κε ηα ηνμηθά απόβιεηα. 182

11 Τα θνξεηά ηειέθσλα ρξεζηκνπνηνύλ ζεκαληηθέο πνζόηεηεο ρξήζηκσλ κεηάιισλ (κόιπβδνο, ρξπζόο, άξγπξνο, ληθέιην, ραιθόο, θνβάιηην θαη θάδκην θαη ιίζην γηα ηηο κπαηαξίεο), πιαζηηθώλ, ειεθηξνληθώλ θπθισκάησλ θαη εμεηδηθεπκέλα κηθξνειεθηξνληθά ζπζηήκαηα (π.ρ. flash memory devices). Η αλαθύθισζε ησλ θνξεηώλ ηειεθώλσλ είλαη επηηαθηηθή αλάγθε θαη επσθειήο από νηθνλνκηθή άπνςε γηαηί ε αλαθύθισζε ησλ κεηάιισλ θαη κηθξνειεθηξνληθώλ θπθισκάησλ θαη ζπζθεπώλ κπνξνύλ λα ρξεζηκεύζνπλ ζηα λέα ηειέθσλα. Αιιά ην πιένλ ζεκαληηθό κέξνο είλαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο από ηνμηθέο νπζίεο θαη πιηθά πνπ κε ηελ απόξξηςή ηνπο ζα πξνθαινύζαλ ζεκαληηθά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ζην έδαθνο, ηα πδαηηθά ζπζηήκαηα θαη ηελ αηκόζθαηξα Η αλαθύθισζε πιηθώλ, κεηάιισλ θαη κηθξνζπζθεπώλ από θνξεηά ηειέθσλα είλαη έλα ζεκαληηθό πξόβιεκα θαη νη θαηαλαισηέο, νη θαηαζθεπαζηηθέο βηνκεραλίεο θαη νη θξαηηθέο ππεξεζίεο πξέπεη λα ζπλεξγαζζνύλ κε ηηο αξρέο ηεο πξάζηλεο ρεκείαο θαη πξάζηλεο κεραληθήο γηα λα πεξηνξίζνπλ ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. 56,57 183

12 Βιβλιογπαθία 1. OICA (Organisation Internationale des Constructeurs d Automobiles), International Organization of Motor Vehicle Manufacturers Production Statistics (http://www.oica.net/category/production-statistics) 2. EE Times Asia. Japanese Association compiles global electronics production statistics. (JEITA Japan Electronics and Information Technology Industries Association) (http://www,eetasia.com/art _480200_NT_b3397fb0.HTM) 3. Report Linker Electrical and Electronic Equipment and Supplies: Global Industry Overview. (http://www.scribd.com/doc/ /electronic Equipment-and Supplies-Global-Industry-Overview) 4. Office of Transportation Technologies, U.S. Department of Energy. Future U.S. Highway Energy Use: A Fifty Year Perspective. May 2001 (www.ott.doe.gob/future_highway.shtml). 5. McAuley JW. Global sustainability and key needs in future automotive design. Environ Sci Technol 37: , European Environment Agency Climate for a transport change.(http://reports.eea.europa.eu/eea_report_2008_1/en/eea_report _1_2008_TERM.PDF) 7. European Commission Recommendation, 1999: (1999/125/EC). (http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/99125/en.pdf). 8. Greenpeace. Report Driving Climate Change: How the car industry is lobbying to undermine the EU fuel efficiency legislation. Amsterdam (http://www.icarsnetwork.eu/download/tgs?tg4?greenpeace.pdf). 9. Anastas PT, Zimmerman JB. Design through the 12 principles of Green Engineering. Environ Sci Technol 37(3):94A-101A, Faiz A, Wearer CS, Walsh WP. Air Pollution from Motor Vehicles: Standards and Technologies for Controlling Emissions. The World Bank Publs, Washington DC, Kleeman MJ, Schauwer JJ, Cass GR. Size and composition distribution of fine particulate matter emitted from motor vehicles. Environ Sci Technol 34(7): , Allen DT, Shonnar DR. Green engineering: environmentally conscious design of chemical process and products. AlChE J 47(9): , (Wiley on line library ). 13. Allenby BR, Richatrds DJ (Eds). The Greening of Industrial Ecosystems. National Academy Press, Washington DC, Kodiyalma S, Yang RJ, Gu L, Tho C-H. Multidisciplinary design optimization of a vehicle system I a scalable, high performance computing environment. Struct Multidisci Optimiz 26(3-4): , Kodiyalam S, Sobiezsezanski-Sobieski J. Multidisciplinary design optimization-some formal methods, framework requirements, and application to vehicle design. Int J Vehicle Des 25(1-2):3-22, Demirdoven N, Deutch J. Hybrid cars now, fuel cell cars later. Science 365: , Stephan CH, Sullivan J. Environmental and energy implications of plugin hybrid-electric vehicles. Environ Sci Technol 42(4): ,

13 18. Chang CC. The state of the art of electric, hybrid, and fuel cell vehicles. Proceedings of IEEE (American, Institute of Electrical and Electronic Engineers), 95(: , Mclean HL, Lave L. Life cycle assessment of automobile/fuel options. Environ Sci Technol 37: , United Nations Environmental Programme and International Automobile Industry. Industry as a Partner for Sustainable Development: Automotive, London, United Kingdom, Jody BJ, Daniels EJ. End-of-Life Vehicle Recycling. Argonne National Laboratory, U.S. Department of Energy, Washington DC, Kanari N, Pineau J-L, Shallari S. End-of-Life vehicle recycling in the European Union. JOM J Min Metal Mater Society 55(8):15-19, Klimisch RL. Designing the modern automobile for recycling. In: Allenby BR, Richards DJ. The Greening of Industrial Ecosystems. National Academy of Engineering, National Academy Press, Washington DC, 1994, pp Christen K. New recycling process recovers plastics from end-of-life vehicles. Envrion Sci Technol 40(7): , Kim HC, Keoleian GA, Grande DE, Bean JC. Life cycle optimization of automobile replacement: model and application. Environ Sci Technol 37: , Directive 2000/53/EC European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on end-of-life vehicles (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_managemen t/121225_en.htm). 27. European Conference of Ministers of Transport. Cleaner Cars: Fleet Renewal and Scrappage Schemes, Brussels, Bellmann K, Khare A. European response to issues in recycling car plastics. Technovation 19(12): , Office of Technology Assessment, U.S. Congress. Retiring old Cars: Programs To Save Gasoline and Reduce Emissions. Washington DC, U.S. EPA. Recycling and Reuse: End-of-Life Vehicles and Producer Responsibility (http://www.epa.gov/oswer/international/factsheets/200811_elv_directive. htm). 31. Smink CK. Vehicle recycling regulations: lessons from Denmark. J Cleaner Prod 15(11-12): , EcoDesign Awareness Raising Campaign for Electrical and Electronics SMEs. Latest 2010/2011 EcoDesign Developments (www.ecodesignarc.info/servlet/is/349). 33. Aoe T. Eco-efficiency and ecodesign in electrical and electronic products. J Cleaner Prod 15(15): , Unger N, Schneider F, Salhofer S. A review of ecodesign and environmental tools and their appropriateness for electrical and electronic equipment. Progr Industr Ecol, Intern J 5(1-2):13-29, ECO DESIGN Infoknoten Directive on waste electrical and electronic equipment (WEEE) 2002/96/EC European Parliament (www.ecodesign.at/umsetzung/gesetze/weeepage/index.en.html) 185

14 36. European Union Directive 2005/32/EC Framework for the Setting of Ecodesign Requirement for Energy-Using Products and Amending Directives 92/42/EEC, 96/57/EC, 2000/55/EC. 37. Baumann H, Boous F, Bragd A. Mapping the green product development field: engineering, policy and business perspectives. J Cleaner Prod 10: , Donelly K, Beckett-Furnell Z, Traeger S, et al. Eco-design implemented though a product-based environmental management system. J Cleaner Prod 14(15-16): , Aizawa H, Yoshida H, Sakai S-I. Current results and future perspectives for Japanese recycling of home electrical appliances. Resourc Conserv Recycling 52(12): , Huisman J, Sterels ALN, Stabbe I. Eco-efficiency considerations on the end-of-life consumer electronic products. IEEE Trans Electron Pack Manufact 27(1): 9-25, Thomas VM. Product self-management: evolution in recycling and reuse. Environ Sci Tehcnol 37(23): , Basdere B, Seliger G. Disassembly factories for electrical and electronic products to recover resources in product and material cycles. Environ Sci Technol 37(23): , Rios P, Stuart JA, Grant E. Plastics disassembly versus bulk recycling: engineering design for end-of-life electronics resource recovery. Environ Sci Technol 37(23): , Park P-J, Tahara K, Jeong I-T. Comparison of four methods for integrating environmental and economic aspects in the end-of-life of a washing machine. Resourc Conserv Recycling 48(1):71-85, Matsuto T, Jung CH, Tanaka N. Material and heavy metal balance in a recycling facility for home electrical appliances. Waste Manag 24(5): , Kang H-Y, Schoenung JM. Economic analysis of electronic waste recycling: modeling the cost and revenue of materials recovery facility in California. Environ Sci Technol 40(5): , Liu X, Tanaka M, Matsui Y. Economic evaluation of optional recycling processes for waste electronic home appliances. J Cleaner Prod 17(1):53-60, Karagiannidis A. Perkoullidis G, Papadopoulos A. Characteristics of wastes from electric and electronic equipment in Greece: results of a field survey. Waste Manag Res 23(4): , Sibylle P, Harrison D, Billett EH. Ecological footprint analysis applied to mobile phone. J Industr Ecology 10(1-2): , Geyger R, Blass VD. The economics of all phone reuse and recycling. Int J Adv Manuf Technol 47(5-8): , Boks C, Huisman J, Stevels A. Combining economical and environmental considerations in cellular phone design. Proc IEEE International Symposium on Electronics and the Environment, 2000, pp Dorella G, Mansur MB. A study of the separation cobalt from spent Li-ion battery residues. J Power Sourc 170(1): , Nnorom IC, Osibanjo O. Toxicity characterization of waste mobile phone plastics. J Hazard Mater 161(1): ,

15 54. Kasper AC, Berselli GB, Freitas BD, et al. Printed wiring boards from mobile phones: characterization and recycling of copper. Waste Manag 31(12): , Kasper AC, Bernardes AM, Velt HM. Characterization and recovery of polymers from mobile phones scrap. Waste Manag 29(7): , Lim SR, Schoenung JM. Toxicity potentials from waste cellular phones and a waste management policy integrating consumer, corporate and government responsibilities. Waste Manag 30(8-9): , Canning L. Rethinking market connections: mobile phone recovery, reuse and recycling in the UK. J Busin Ind Market 21(5): ,

16 . 188

3. Πξάζηλε Μεραληθή (Σερλνινγία). Βαζηθέο Αξρέο θαη Δθαξκνγέο

3. Πξάζηλε Μεραληθή (Σερλνινγία). Βαζηθέο Αξρέο θαη Δθαξκνγέο Ππάζινη Χημεία-Ππάζινη Τεσνολογία 3. Πξάζηλε Μεραληθή (Σερλνινγία). Βαζηθέο Αξρέο θαη Δθαξκνγέο 3.1. Δηζαγσγή: Πξάζηλε Μεραληθή (Green Engineering) Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε αλζξσπφηεηα έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΗΝΖ ΥΖΜΔΗΑ θαη ΠΡΑΗΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Από την Θεωρία ςτην Πράξη για την Προςταςία του Περιβάλλοντοσ και την Αειφόρο Ανάπτυξη

ΠΡΑΗΝΖ ΥΖΜΔΗΑ θαη ΠΡΑΗΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Από την Θεωρία ςτην Πράξη για την Προςταςία του Περιβάλλοντοσ και την Αειφόρο Ανάπτυξη ΑΘΑΝΑΗΟ ΒΑΛΑΒΑΝΗΓΖ θαη ΘΩΜΑΗ ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΖ ΠΡΑΗΝΖ ΥΖΜΔΗΑ θαη ΠΡΑΗΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Από την Θεωρία ςτην Πράξη για την Προςταςία του Περιβάλλοντοσ και την Αειφόρο Ανάπτυξη Δθδόζεηο ΤΓΥΡΟΝΑ ΘΔΜΑΣΑ, Με Κεξδνζθνπηθή

Διαβάστε περισσότερα

10. Ο Ρόινο ηεο Πξάζηλεο Χεκείαο ζηε Βειηίωζε ηωλ Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ Ελέξγεηαο θαη ζηελ Εμνηθνλόκεζε Νεξνύ

10. Ο Ρόινο ηεο Πξάζηλεο Χεκείαο ζηε Βειηίωζε ηωλ Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ Ελέξγεηαο θαη ζηελ Εμνηθνλόκεζε Νεξνύ Πράσινη Χημεία- Πράσινη Τεχνολογία 10. Ο Ρόινο ηεο Πξάζηλεο Χεκείαο ζηε Βειηίωζε ηωλ Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ Ελέξγεηαο θαη ζηελ Εμνηθνλόκεζε Νεξνύ Οη Αλαλεώζηκεο Πεγέο Ελέξγεηαο ζηνλ 21 ν Αηώλα Τα ηειεπηαία

Διαβάστε περισσότερα

9. Πξάζηλε Χεκεία : Ο Ρόινο ηεο ζηελ Δλεξγεηαθή Κξίζε, Βηνθαύζηκα θαη Βηνϋιηθά

9. Πξάζηλε Χεκεία : Ο Ρόινο ηεο ζηελ Δλεξγεηαθή Κξίζε, Βηνθαύζηκα θαη Βηνϋιηθά Πράσινη Χημεία-Πράσινη Τεχνολογία 9. Πξάζηλε Χεκεία : Ο Ρόινο ηεο ζηελ Δλεξγεηαθή Κξίζε, Βηνθαύζηκα θαη Βηνϋιηθά 9.1. Δλεξγεηαθή Κξίζε, Οξπθηά Καύζηκα θαη Κιηκαηηθή Αιιαγή Ο βηνκεραληθφο πνιηηηζκφο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΩΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ LOGISTICS,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

4. Πξάζηλε Χεκεία : Νέεο Μεζνδνινγίεο ζηελ Οξγαληθή Σύλζεζε θαη Δθαξκνγέο

4. Πξάζηλε Χεκεία : Νέεο Μεζνδνινγίεο ζηελ Οξγαληθή Σύλζεζε θαη Δθαξκνγέο Πράζινη Χημεία-Πράζινη Τετνολογία 4. Πξάζηλε Χεκεία : Νέεο Μεζνδνινγίεο ζηελ Οξγαληθή Σύλζεζε θαη Δθαξκνγέο 4.1. Οξγαληθή Σύλζεζε: Καηλνηνκίεο θαη Πξννπηηθέο Η Οξγαληθή ζύλζεζε γηα ηελ παξαγσγή λέσλ νξγαληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ Νηθόιανο Μνπζηόπνπινο Καθηγηηήρ, Επγαζηήπιο Μεηάδοζηρ Θεπμόηηηαρ και Πεπιβαλλονηικήρ Μησανικήρ, ΑΠΘ Διεπζέξηνο Ιαθώβνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ Φ.Α. και ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ PELLET ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ Α.Δ.Μ.4396 ΥΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ

ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Gianni Trioli a, David Zambrana b, Lola Mainar Toledo b, Angela Sacchi c, Chiara Corbo c, Marco

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΓOΔΙ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΟΟΑ ΑΠΟ ΣΟ 1990 ΔΛΛΑΓΑ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΓOΔΙ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΟΟΑ ΑΠΟ ΣΟ 1990 ΔΛΛΑΓΑ Organisation for Economic Co-operation and Development Organisation de Coopération et de Développement Économiques ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΓOΔΙ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΟΟΑ ΑΠΟ ΣΟ 1990 ΔΛΛΑΓΑ Ασηό ηο ημήμα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα σγείας τοσ 21 οσ αιώνα στον τομέα σσσκεσασίας τρουίμων

Θέματα σγείας τοσ 21 οσ αιώνα στον τομέα σσσκεσασίας τρουίμων Θέματα σγείας τοσ 21 οσ αιώνα στον τομέα σσσκεσασίας τρουίμων Τεο Jane Muncke, PhD Emhart Glass Μάηνο 2009 Τα ηειεπηαία ρξόληα, ζηνλ ηνκέα ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ, ην δήηεκα ηεο βηώζηκεο ή αεηθόξνπ αλάπηπμεο

Διαβάστε περισσότερα

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ

ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΧΑΛΥΒΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΟΜΗ Θ.Ε.Ζ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΛΛΟΤ. Αςζηπία 2-3 Δλλάδα 4-5 Ιζπανία 6-8 Ιηαλία 9-10 Φιλανδία 10-13 Βοςλγαπία 13-15 Ποπηογαλία 15 19

ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΛΛΟΤ. Αςζηπία 2-3 Δλλάδα 4-5 Ιζπανία 6-8 Ιηαλία 9-10 Φιλανδία 10-13 Βοςλγαπία 13-15 Ποπηογαλία 15 19 ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΛΛΟΤ Αςζηπία 2-3 Δλλάδα 4-5 Ιζπανία 6-8 Ιηαλία 9-10 Φιλανδία 10-13 Βοςλγαπία 13-15 Ποπηογαλία 15 19 Σελίδερ 1 από 21 ΑΤΣΡΙΑ 1) Γενικά Η Βηνκεραλία κεηάιινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΚΑΣΣΟ ΑΝΔΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δρ. ΧΑΣΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωμαηική Επγαζία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγυν Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωμαηική Επγαζία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγυν Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΣΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ, & ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΕΩ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωμαηική Επγαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤΟ 3 MW ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ AYTONOMOUS STATION 3 MW POWER FOR ELECTRICITY PRODUCTION FROM BIOMASS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤΟ 3 MW ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ AYTONOMOUS STATION 3 MW POWER FOR ELECTRICITY PRODUCTION FROM BIOMASS ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤΟ 3ΜW ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤΟ 3 MW ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν

Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν Υπςζάνθη Βάββα 1, Δπαμεινώνδαρ Βοςηζάρ 1, Πέηπορ αμαπάρ 2, Δςζηπάηιορ Καλογήπος 3, Γημήηπιορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΦΧΣΔΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα