Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη, ην 56% ησλ εμαγσγώλ ηεο Σνπεδίαο θαηεπζύλεηαη πξνο ηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ελώ ην 38% πξνο ηελ επξσδώλε,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη, ην 56% ησλ εμαγσγώλ ηεο Σνπεδίαο θαηεπζύλεηαη πξνο ηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ελώ ην 38% πξνο ηελ επξσδώλε,"

Transcript

1 2013 ΣΔΤΥΟ 17 ΜΑΡΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗ ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Εξωτεπικό εμπόπιο 1 -Επισειπηματικά νέα 3 -Τοςπισμόρ 3 -Διεθνείρ εκθέσειρ 4 -Κτηματομεσιτικόρ ηομέαρ 4 -Πποσεσείρ εκθέσειρ 5 Δξωηεπικό εμπόπιο οςηδίαρ Η δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Σνπεδίαο θξίλεηαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή, ελ ηνύηνηο ε ζνπεδηθή Κπβέξλεζε ζεσξεί όηη ε γεληθόηεξε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη πνιιέο επξσπατθέο ρώξεο έρεη επεξεάζεη αξλεηηθά ην ξπζκό αλάπηπμεο ηεο Σνπεδίαο, δεδνκέλνπ όηη ε ζνπεδηθή νηθνλνκία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηηο εμαγσγέο πνπ πξαγκαηνπνηεί. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη, ην 56% ησλ εμαγσγώλ ηεο Σνπεδίαο θαηεπζύλεηαη πξνο ηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ελώ ην 38% πξνο ηελ επξσδώλε, ε νπνία πιήηηεηαη από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Δπίζεο, ε ζνπεδηθή θνξόλα εληζρύεηαη ζπλερώο ζε ζρέζε κε ην επξώ, γεγνλόο πνπ δπζρεξαίλεη αθόκα πεξηζζόηεξν ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Σνπεδίαο γηα αύμεζε ησλ εμαγσγώλ ηεο. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Σνπεδία πξσηνπνξεί δηεζλώο σο ρώξα ειεύζεξνπ εκπνξίνπ θαη πεξηζζόηεξε από ηε κηζή ηεο νηθνλνκία εμαξηάηαη από ην εμσηεξηθό ηεο εκπόξην. Η αμία ησλ εμαγσγώλ ηεο ρώξαο θαηά ην 2012 αλήιζε ζε 1,15 ηξηζ. θνξόλεο Σνπεδίαο (132,5 δηζ. επξώ), ελώ ην ίδην δηάζηεκα νη εηζαγσγέο αλήιζαλ ζε 1,06 ηξηζ. θνξόλεο (125 δηζ. επξώ). Τν 2012, ην πιεόλαζκα ζην εκπνξηθό ηζνδύγην ηεο ρώξαο έθζαζε ηα 86,4 δηζ. θνξόλεο (7,5 δηζ. επξώ). Η ζνπεδηθή νηθνλνκία κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο αλνηθηή νηθνλνκία, εμαξηώκελε ζεκαληηθά από ην εμσηεξηθό εκπόξην θαη θπξίσο ηηο εμαγσγέο πνπ πξαγκαηνπνηεί. Αλ ιεθζεί ππόςε ν κηθξόο ζρεηηθά πιεζπζκόο ηεο Σνπεδίαο, ε ζπκκεηνρή ηεο ρώξαο ζην δηεζλέο εκπόξην είλαη εληππσζηαθά κεγάιε. Δπιμέλεια - ύνηαξη: ηαύπορ ηαςπάκορ Γπαμμαηέαρ ΟΔΤ A Photo: https://www.visitsweden.com/photos/photo/?photo=55486

2 ΔΛΙΓΑ 2 Photo:https://www.visitsweden.com/photos/photo/?photo=59320 Η Σνπεδία έρεη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θπξίσο κε άιιεο βηνκεραληθέο ρώξεο θαη πεξηζζόηεξν κε ηηο ρώξεο κέιε ηεο ΔΔ. Παξ όια απηά, ζηελ Αζία ππάξρνπλ αγνξέο γξήγνξα εμειηζζόκελεο γηα ηηο ζνπεδηθέο εμαγσγέο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Ιαπσλία, ηελ Κίλα, ην Φνλγθ Κνλγθ, ηε Νόηηα Κνξέα, ηε Μαιαηζία θαη ηε Σηγθαπνύξε. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Σηαηηζηηθήο Υπεξεζίαο ηεο Σνπεδίαο (SCB), θαηά ην 2012, ε Γεξκαλία εκθαλίδεηαη σο πξώηνο πξνκεζεπηήο ηεο ρώξαο κε αμία πξντόλησλ πεξίπνπ 190,5 δηζ. θνξόλεο (πεξίπνπ 21,87 δηζ. επξώ), ε Ννξβεγία βξίζθεηαη ζηε δεύηεξε ζέζε κε 100,6 δηζ. θνξόλεο (πεξίπνπ 11,55 δηζ. επξώ), ε Γαλία ζηελ ηξίηε κε 93,2 δηζ. θνξόλεο (πεξίπνπ 10,70 δηζ. επξώ), ελώ ζηελ ηέηαξηε ζέζε βξίζθεηαη ε Οιιαλδία (72,3 δηζ. θνξόλεο, ήηνη 8,30 δηζ. επξώ) θαη ζηελ πέκπηε ην Ηλσκέλν Βαζίιεην (72,1 δηζ. θνξόλεο, ήηνη 8,28 δηζ. επξώ). Οη εηζαγσγέο από Διιάδα θαηά ην 2012 αλήιζαλ ζε 1,27 δηζ. θνξόλεο (146 εθαη. επξώ). Μεηαμύ ησλ εμαγσγηθώλ αγνξώλ ηεο Σνπεδίαο, ε Ννξβεγία θαηέρεη ηελ πξώηε ζέζε ην 2012 κε 120,4 δηζ. θνξόλεο (πεξίπνπ 13,82 δηζ. επξώ) θαη ε Γεξκαλία πνπ ήηαλ ζηελ πξώηε ζέζε ην 2011, βξίζθεηαη ζηε δεύηεξε ζέζε ην 2012 (114,6 δηζ. Photo:https://www.visitsweden.com/photos/photo/?photo=68422 θνξόλεο πεξίπνπ 13,16 δηζ. επξώ). Σηελ ηξίηε ζέζε ηεο θαηάηαμεο είλαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην (90 δηζ. θνξόλεο, ήηνη 10,33 δηζ. επξώ), ζηελ ηέηαξηε νη ΗΠΑ (75 δηζ. θνξόλεο, δειαδή πεξίπνπ 8,6 δηζ. επξώ) θαη ζηελ πέκπηε ζέζε είλαη ε Γαλία (74,6 δηζ. θνξόλεο, δειαδή πεξίπνπ 8,56 δηζ. επξώ). Οη εμαγσγέο πξνο Διιάδα θαηά ην εμεηαδόκελν δηάζηεκα αλήιζαλ ζε 2,26 δηζ. θνξόλεο (260 εθαη. επξώ). Tα θπξηόηεξα πξντόληα πνπ εμήρζεζαλ από ηε Σνπεδία ην 2012 ήηαλ κεραλνθίλεηα νρήκαηα, πξντόληα δηύιηζεο πεηξειαίνπ, εμνπιηζκόο ηειεπηθνηλσληώλ, ραξηί θαη ραξηόληα, θαξκαθεπηηθά παξαζθεπάζκαηα, ζίδεξνο, ράιπβαο θαη ζηδεξνθξάκαηα, εμαξηήκαηα γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα, κεραλήκαηα γηα εμνπιηζκό νξπρείσλ θαη ιαηνκείσλ, πξντόληα μπιείαο, κεηαιιεύκαηα ζηδήξνπ θ.ά. Μεηαμύ ησλ βαζηθόηεξσλ πξντόλησλ ζηηο εηζαγσγέο ηεο Σνπεδίαο από ην εμσηεξηθό, γηα ην ίδην πάληα έηνο, ζπγθαηαιέγνληαη πεηξειαηνεηδή πξντόληα, κεραλνθίλεηα νρήκαηα, εμνπιηζκόο ηειεπηθνηλσληώλ, εμαξηήκαηα γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα, ζίδεξνο, ράιπβαο θαη ζηδεξνθξάκαηα, ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, θαξκαθεπηηθά παξαζθεπάζκαηα, ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα θ.ά. Δξωηεπικό εμπόπιο ηηρ οςηδίαρ ηα ηελεςηαία πένηε έηη (Ποζά ζε διζ. SEK. Δνηόρ παπένθεζηρ ηο ποζό καηά πποζέγγιζη ζε διζ. εςπώ ) * Όγκορ εμποπίος 2292,3 (238,8) 1909,4 (180,1) 2203,0 (230,9) 2349,7 (260,2) 2222,8 (257,5) Δξαγωγέρ 1194,4 (124,4) 996,7 (94,0) 1136,0 (119,0) 1213,6 (134,4) 1154,6 (132,5) Διζαγωγέρ 1097,9 (114,4) 912,9 (86,1) 1067,1 (111,9) 1136,1 (125,8) 1068,2 (125,0) Δμποπικό ιζοζύγιο 96,5 (10,1) 83,6 (7,9) 68,9 (7,2) 77,5 (8,6) 86,4 (7,5) Πεγή: Σηαηηζηηθή Υπεξεζία ηεο Σνπεδίαο (Statistics Sweden - SCB) * Τν 2012, ην 1 επξώ, θαηά κέζν όξν, αληηζηνηρνύζε ζε 8,71 ζνπεδηθέο θνξόλεο (SEK)

3 ΔΛΙΓΑ 3 ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ Η Ericsson ανακοίνωζε πεπικοπέρ θέζεων επγαζίαρ ζηη οςηδία H ζνπεδηθή βηνκεραλία ηειεπηθνηλσληαθνύ εμνπιηζκνύ Ericsson αλαθνίλσζε πεξηθνπέο ζέζεσλ εξγαζίαο ζηε Σνπεδία. Οη απνιύζεηο απηέο εληάζζνληαη ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο γεληθόηεξσλ πεξηθνπώλ ηεο εηαηξείαο πνπ έρεη ήδε αλαθνηλσζεί. Photo: ΣΟΤΡΙΜΟ Photo:http://en.wikipedia.org/wiki/ Η οςηδία ππωηοπόπορ ζηην καινοηομία Σύκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ε Σνπεδία θαηαηάζζεηαη ζηελ πξώηε ζέζε, κεηαμύ ησλ ρσξώλ κειώλ ηεο ΔΔ, ζηελ θαηλνηνκία θαη κάιηζηα παξνπζηάδεη πνιύ πςειόηεξεο επηδόζεηο από ηνλ κέζν όξν ηεο ΔΔ. Σηε δεύηεξε ζέζε ηεο θαηάηαμεο βξίζθεηαη ε Γεξκαλία θαη αθνινπζεί ζηελ ηξίηε ζέζε ε Γαλία. Σε αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο αλαθέξεηαη όηη «νη επηδόζεηο θαηλνηνκίαο ζηελ ΔΔ βειηηώλνληαη από έηνο ζε έηνο, παξά ηελ ζπλερηδόκελε νηθνλνκηθή θξίζε, αιιά ην θαηλνηνκηθό ράζκα κεηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ εμαθνινπζεί λα δηεπξύλεηαη. Παξάγνληεο αλάπηπμεο ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ ΔΔ απνηεινύλ νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ε εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ησλ θαηλνηνκηώλ, θαζώο θαη ηα άξηζηα εξεπλεηηθά ζπζηήκαηα». Ππεμιέπα ηος ηηλεοπηικού ππογπάμμαηορ «Mästarnas Mästare» Τν ζύλνιν ζρεδόλ ησλ ζνπεδηθώλ ΜΜΔ αλαθέξζεθε ζηελ πξεκηέξα ηεο ηειενπηηθήο εθπνκπήο Mästarnas Mästare (Ο Πξσηαζιεηήο ησλ πξσηαζιεηώλ) ζηε Sveriges Television, ηα γπξίζκαηα ηεο νπνίαο έρνπλ γίλεη ζηελ Πεινπόλλεζν θαη εηδηθόηεξα, ζηε Μεζζελία, ζπκβάιινληαο έηζη ηνπξηζηηθά ζηελ πξνβνιή ηεο Διιάδαο. Σην πξώην επεηζόδην, παξαθνινπζεί θαλείο ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα θζάλνπλ ζηελ Διιάδα, «ζην ιίθλν ηνπ αζιεηηζκνύ όπνπ γελλήζεθαλ νη Οιπκπηαθνί Α- γώλεο». Δπηζεκαίλεηαη όηη, ε ελ ιόγσ ζεηξά είλαη ηδηαίηεξα αγαπεηή ζηνπο Σνπεδνύο θαη ζεκεηώλεη πάληα πςειή ηειεζέαζε. Τν εβδνκαδηαίν έλζεην ξαδηνηειενπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο εθεκεξίδαο Dagens Nyheter είρε ηελ Πέκπηε νινζέιηδν εμώθπιιν γηα ηελ ελ ιόγσ εθπνκπή. Δπίζεο, ζύκθσλα κε άξζξν ηεο εθεκεξίδαο Aftonbladet κε ηίηιν «Mästarnas Mästare επηηπρία ηειεζέαζεο», ε πξεκηέξα ηεο εθπνκπήο έζπαζε ξεθόξ ηειεζέαζεο, κε ηειεζεαηέο θέηνο- ζε ζύγθξηζε κε ηνπο ηειεζεαηέο θαηά ηελ πεξαζκέλε ρξνληά (Γξαθείν Τύπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο Σηνθρόικεο). Photo:https://www.visitsweden.com/photos/photo/?photo=60018 Photo:

4 ΔΛΙΓΑ 4 ΓΙΔΘΝΔΙ ΔΚΘΔΔΙ Γιεθνήρ Έκθεζη Σοςπιζμού «TUR 2013» Με κεγάιε επηηπρία, νινθιεξώζεθε ε δηεζλήο έθζεζε ηνπξηζκνύ «TUR - Swedish International Travel & Tourism Trade Fair» ζην εθζεζηαθό θέληξν «Svenska Mässan» ηνπ Γθέηεκπνξγθ. ΚΣΗΜΑΣΟΜΔΙΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ε ζςνεσή άνοδο η αγοπά ακινήηων ζηη ηοκσόλμη Η αγνξά αθηλήησλ ηεο Σηνθρόικεο ζεσξείηαη σο κία από ηηο πην ειθπζηηθέο ζηελ Δπξώπε, δεδνκέλεο ηεο θαιήο ζρεηηθά νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο Σνπεδίαο θαη ηεο ζπλερνύο αύμεζεο ησλ θαηνίθσλ πνπ έξρνληαη ζηελ πόιε πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζνπλ εξγαζία. Η εηαηξεία «Standard Life Investments» πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θηεκαηνκεζηηηθό ηνκέα ζρεδηάδεη λα επελδύζεη πεξίπνπ 100 εθαηνκκύξηα επξώ ζε εκπνξηθά αθίλεηα ζηε ζνπεδηθή πξσηεύνπζα. Photo: Η έθζεζε πξαγκαηνπνηήζεθε από 21 έσο 24 Μαξηίνπ 2013, ελώ πνιύ ζεκαληηθή ήηαλ ε παξνπζία ηεο Διιάδαο ζηελ ελ ιόγσ έθζεζε. Σεκεηώλεηαη όηη, ε έθζεζε TUR ζεσξείηαη ε κεγαιύηεξε έθζεζε ηνπξηζκνύ ζηε Σθαλδηλαβία. Photo: Σύκθσλα κε ηνλ δηεπζπληή επελδύζεσλ ηεο ελ ιόγσ εηαηξείαο, θ. Mark Meiklejon, «ε Σηνθρόικε απνηειεί ελδερνκέλσο ηελ θνξπθαία επηινγή γηα όιεο ηηο δηεζλείο εηαηξείεο πνπ επηζπκνύλ λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ ζηε Σνπεδία θαη γεληθόηεξα ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Σθαλδηλαβίαο, θαζώο νη ζθαλδηλαβηθέο ρώξεο δηαθξίλνληαη γηα ην πςειό βηνηηθό επίπεδν, ηε δηαθάλεηα, ηε ξεπζηόηεηα ζηελ αγνξά θαη έλα αξθεηά ηζρπξό ηξαπεδηθό ζύζηεκα». Photo:

5 Event: The Angling Show Duration: 5-7 Arpil 2013 Organizer: Elmia AB Address: Elmiavägen 11, SE Jönköping Tel: Website: ΜΑΡΣΙΟ ΔΛΙΓΑ 5 ΠΡΟΔΥΔΙ ΔΚΘΔΔΙ Event: Sci-Fi (The Scandinavian Sci-Fi, Game & Film Convention) Duration: 6-7 Arpil 2013 Organizer: Svenska Mässan - The Swedish Exhibition & Congress Centre Address: Box 5222, Gothenburg Tel: Fax: Website: Event: Nordic Gardens (Garden show) Duration: Arpil 2013 Organizer: Stockholm International Fairs S Stockholm Tel : Fax: Website: Event: Vitalis (IT solutions for the health, care and welfare sectors) Duration: Arpil 2013 Organizer: Svenska Mässan - The Swedish Exhibition & Congress Centre Address: Box 5222, Gothenburg Tel: Fax: Website: Event: Audio, Video and Lighting Duration: Arpil 2013 Organizer: Stockholm International Fairs S Stockholm Tel : Fax: Website:

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 37

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 37 2015 ΣΔΤΥΟ 37 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗ ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρημαηικά νέα 2 -Τοσριζμός 2 -Διεθνείς εκθέζεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Στοκχόλμη, 7 Απριλίου 2015

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Στοκχόλμη, 7 Απριλίου 2015 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Στοκχόλμη, 7 Απριλίου 2015 Α.Π.Φ. 2710/ΑΣ 71 ΠΡΟΣ: - Ελλην. Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου (info@enterprisegreece.gov.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΣΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 27

ΜΑΡΣΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 27 2014 ΣΔΤΥΟ 27 ΜΑΡΣΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρημαηικά νέα 2 -Τραπεζικός ηομέας 3 -Τοσριζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΓΟΤΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 32

ΑΤΓΟΤΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 32 2014 ΣΔΤΥΟ 32 ΑΤΓΟΤΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρηματικά νέα 2 -Τραπεζικός τομέας 3 -Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 33

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 33 2014 ΣΔΤΥΟ 33 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗ ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ -Γενικές εκλογές 1 -Επιτειρηματικά νέα 2 -Διεθνείς εκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 16

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 16 2013 ΣΔΤΥΟ 16 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επισειπηματικά νέα 2 -Διεθνείρ εκθέσειρ 2 -Τπαπεζικόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 41

ΜΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 41 2015 ΣΔΤΥΟ 41 ΜΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗ ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Διμερές Εμπόριο Ελιάδαο-νπεδίαο 1 -Επιτειρημαηικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΣΩΒΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 12

ΟΚΣΩΒΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 12 2012 ΣΔΤΥΟ 12 ΟΚΣΩΒΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗ ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρημαηικά νέα 2 -Μεηαθορές 3 -Τοσριζμός 4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 11

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 11 2012 ΣΔΤΥΟ 11 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Τραπεζικός τομέας 3 -Επιτειρηματικά νέα 4 -Εμπορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 11

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 11 2012 ΣΔΤΥΟ 11 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Τραπεζικός τομέας 3 -Επιτειρηματικά νέα 4 -Εμπορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 25

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 25 2014 ΣΔΤΥΟ 25 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρημαηικά νέα 2 -Διεθνείς εκθέζεις 2 -Εκδηλώζεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟΚΧΟΛΜΗ

ΕΚΘΕΗ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟΚΧΟΛΜΗ ΕΚΘΕΗ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟΚΧΟΛΜΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΟΤΗΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΟΤΗΔΙΑ υντάκτης ταφρος ταυράκος Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΛΛΟΤ. Αςζηπία 2-3 Δλλάδα 4-5 Ιζπανία 6-8 Ιηαλία 9-10 Φιλανδία 10-13 Βοςλγαπία 13-15 Ποπηογαλία 15 19

ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΛΛΟΤ. Αςζηπία 2-3 Δλλάδα 4-5 Ιζπανία 6-8 Ιηαλία 9-10 Φιλανδία 10-13 Βοςλγαπία 13-15 Ποπηογαλία 15 19 ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΛΛΟΤ Αςζηπία 2-3 Δλλάδα 4-5 Ιζπανία 6-8 Ιηαλία 9-10 Φιλανδία 10-13 Βοςλγαπία 13-15 Ποπηογαλία 15 19 Σελίδερ 1 από 21 ΑΤΣΡΙΑ 1) Γενικά Η Βηνκεραλία κεηάιινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύτος 22ο 3-8/4/2011 Παρασκεσή 8/4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μελέηη εκηίμηζηρ κινδύνος ηηρ ςπεπσπέυζηρ συπών από

Διαβάστε περισσότερα

OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο

OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε Σ Δ Τ Υ Ο 3 Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Σ Δ Τ Υ Ο Τ : Καηλνηνκία: Λέκε 1 ΝΑΙ!!! 2 Σπξί: Μελ ην θαηαδηθάδεηε 3 2 4 Σα λέα καο πξντόληα 4 Γηεζλήο παξνπζία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Διεύθυνζη χεδιαζμού και Οικονομικής Ανάλυζης

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Διεύθυνζη χεδιαζμού και Οικονομικής Ανάλυζης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Διεύθυνζη χεδιαζμού και Οικονομικής Ανάλυζης ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ: ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΜΕΩ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Η Δζληθή Τξάπεδα ηεο Διιάδαο, ζηα πιαίζηα ησλ πεξηνδηθώλ εθδόζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνύ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr

Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνύ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr Σεύρνο: 17-18 Φεβξνπάξηνο - Μάξηηνο 2013 Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνύ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr ηηο 28 Μαξηίνπ 2013 ζηελ πόιε ηεο Κνξίλζνπ ν Αληηδήκαξρνο ηεο εβαζηνύπνιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Η διεθνής κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της βιομηχανίας βασικών μετάλλων ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2009

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Η διεθνής κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της βιομηχανίας βασικών μετάλλων ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2009 ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ * Σεπτέμβριος 29 Η διεθνής κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της βιομηχανίας βασικών μετάλλων Ο ειιεληθόο θιάδνο βαζηθώλ κεηάιισλ - ν νπνίνο ζπλεηζθέξεη ην,5% ηνπ ΑΔΠ θαη είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 1675. Ο Ιζπαλός εσγελής Alfonso Nunez de Castro έγραθε:

Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 1675. Ο Ιζπαλός εσγελής Alfonso Nunez de Castro έγραθε: Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1675. Ο Ιζπαλός εσγελής Alfonso Nunez de Castro έγραθε: «Αθήζηε ηο Λολδίλο λα θαηαζθεσάδεη ασηά ηα σθάζκαηα προς εσταρίζηεζε ηοσ, ηελ Οιιαλδία ηα τρωκαηηζηά βακβαθερά ηες, ηε Φιωρεληία

Διαβάστε περισσότερα

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Communications Outlook 2009 Summary in Greek Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009 Περίληψη στα ελληνικά Η δέθαηε απηή έθδνζε ηεο δηεηνύο έθζεζεο ηνπ ΟΟΣΑ «Πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα επηθνηλσληώλ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 2 ο Εξάμηνο 2014

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 2 ο Εξάμηνο 2014 1 ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 2 ο Εξάμηνο 2014 2 Πίνακας Περιετομένων 1. Οικονομική επισκόπηση... 3 2. Αγορά γραυείων... 4 3. Αγορά κατοικιών... 9 4. Αγορά καταστημάτων... 14 5. Logistics & Βιομητανία... 19 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ,

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 24 Ιοςνίος 2014 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΗΝ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΟΤ ΒΔΛΓΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα Μάπηιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 9 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 11 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα επηέμβπιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 8 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 14 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α. Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, ΔΔ-Ρωζίαο ζηνλ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α. Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, ΔΔ-Ρωζίαο ζηνλ Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 1 Ι Α Ν Ο Τ Α Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ε Τ Χ Ο Τ : Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενεμεπυηικό Δεληίο E-News Letter Σεύσορ 22ο 16/-20/1/2012 Παπαζκεςή 20/1/2012 Η Αξκελία αηελίδεη ην 2012 κε ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία. Η νινθιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. Η αηηία ηεο Κξίζεσο. Η Γηεζλήο Οηθνλνκηθή θξίζε νθείιεηαη α) ηελ θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ πςεινύ επηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ θαη ηελ θαηάξξεπζε νκνιόγσλ θαιπκκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δειηίν Τύπνπ. Η αγνξά ησλ ηερλνινγηθώλ θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη κείσζε

Δειηίν Τύπνπ. Η αγνξά ησλ ηερλνινγηθώλ θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη κείσζε GfK Retail and Technology Δειηίν Τύπνπ Ηκεξνκελία : 17 Φεβξνπαξίνπ 2011 Σπύξνο Κακειέξεο GfK Retail & Technology Tει. +30 2 7572603 Fax +30 2 7564664 spyros.camileris@gfk.com Η αγνξά ησλ ηερλνινγηθώλ θαηαλαισηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα