ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 30971 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 316/ Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 104 του Π.Δ. 30/96 (Κώδι κας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) 2. Την αριθμ. 21/ απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης με την οποία ψηφίστηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 392/ τεύχος Β, όπως συμπληρώθηκε και διορθώθηκε μεταγενέστερα με τις υπ αριθμ. 62/ , 140/ , 196/ , 75/ , 234/ ,267/ και 169// όμοιες, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ 685/ τ.β, 3/ τ.β, 1162/ τ.β [διόρθωση σφαλμάτων και πα ραλείψεων της 196/97 απόφασης Ν.Σ. (156/ τ.β )], 544/ τ.β, 1684/ τ.β, 1545/ τ. Β και 1477/ τ. Β αντίστοιχα. 3. Τη μελέτη της Ομάδας Εργασίας που ορίσθηκε με την αριθμ. 112/ απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου. 4. Τη με αριθμ. πρωτ. 1112/ απόφαση της Νο μαρχιακής Επιτροπής Διοίκησης Αθλητισμού Πολιτι σμού Τουρισμού και Υποδομών με την οποία εισηγείται την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσί ας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. 5. Το γεγονός ότι από την τροποποίηση αυτή δεν προ καλείται δαπάνη καθόσον δεν αυξάνονται οι οργανικές θέσεις, αποφασίζουμε: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης ο οποίος έχει ως ακο λούθως: 1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται «Άρθρο 1 ΟΡΓΑΝΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τα όργανα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσα λονίκης είναι το Νομαρχιακό Συμβούλιο (Ν.Σ.), οι Νο μαρχιακές Επιτροπές (Ν.Ε.), το Επαρχιακό Συμβούλιο, ο Νομάρχης και ο Έπαρχος. Οι Υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσ σαλονίκης διαρθρώνονται ως ακολούθως: Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Γραφείο Νομάρχη Γραφεία Αντινομαρχών Γραφείο Επάρχου Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ειδικοί Σύμβουλοι Επιστημονικοί Συνεργάτες Ειδικοί Συνεργάτες Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας Τμήμα Γραμματείας και Μηχανοργάνωσης Νομαρ χιακού Συμβουλίου Τμήμα Τύπου Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων Τμήμα Π.ΑΜ. Π.Σ.Ε.Α. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Γραφείο Γιατρού Εργασίας Γραφείο Τεχνικού Ασφάλειας Γραφείο Γραμματείας Νομαρχιακής Επιτροπής Λα ϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) Γραφείο Ν.Ε.Λ.Ε. Λαγκαδά Γραφείο Νεολαίας Γραφείο Υποστήριξης Φορέων και Πολιτών Β. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας Διεύθυνση Προγραμματισμού Διεύθυνση Διοικητικού Διεύθυνση Οικονομικού Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής Διεύθυνση Πολιτικών Δικαιωμάτων Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Πολιτικής Γης και Τοπογραφήσεων Διεύθυνση Υδατικών Πόρων και Εγγείων Βελτιώ σεων Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Διεύθυνση Κτηνιατρικής Διεύθυνση Αλιείας Διεύθυνση Ανάπτυξης Διεύθυνση Πολεοδομίας Τμήμα Πολεοδομίας Ανατολικής Θεσσαλονίκης Τμήμα Πολεοδομίας Δυτικής Θεσσαλονίκης Διεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος Διεύθυνση Εμπορίου Διεύθυνση Εταιρειών

2 30972 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Tμήμα Προμηθειών Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης Διεύθυνση Α Κ.Τ.Ε.Ο. Διεύθυνση Β Κ.Τ.Ε.Ο. Διεύθυνση Κ.Τ.Ε.Ο. Ανατολικής Θεσσαλονίκης Διεύθυνση Παιδείας Αθλητισμού και Τουρισμού Πο λιτισμού Τμήματα και Γραφεία στο Επαρχείο Λαγκαδά» 2. Τα άρθρα 4, 5, 6 και από 10 έως και 39 λαμβάνουν τους αριθμούς 5, 6, 4 και από 12 έως και 41, αντίστοιχα. 3. Προστίθενται άρθρα τα οποία λαμβάνουν τους αριθ μούς 10 και 11 «Άρθρο 10 Γραφείο Γιατρού Εργασίας Επισκέψεις στις Υπηρεσίες της ΝΑΘ. Περιοδικός έλεγχος της υγείας των εργαζομένων και των συνθηκών εργασίας. Δημιουργία ιστορικού ιατρικού αρχείου. Νοσηλευτική και διοικητική υποστήριξη του Γρα φείου. Άρθρο 11 Γραφείο Τεχνικού Ασφάλειας Ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Ν. 1568/1985, όπως ισχύει.» 4. Το άρθρο 14 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ» (με νέα αρίθμηση 16) τροποποιείται Στο Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού & Μηχανοργάνω σης και στην εικοστή πέμπτη παράγραφο των αρμοδιο τήτων του, μετά τη φράση «δαπανών της υπηρεσίας» προστίθεται η φράση «και των έργων που εκτελεί» 5. Το άρθρο 15 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ» (με νέα αρίθμηση 17) τροποποιείται Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικού, στη δεύτερη παράγραφο μετά τη φράση «παρακάτω Τμή ματα,» προστίθεται η φράση «και Γραφείο» Στο Τμήμα Προσωπικού: Από τη δέκατη παράγραφο των αρμοδιοτήτων δια γράφεται η λέξη «αξιολόγησης» Tο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας αντικαθίσταται ως εξής: «2. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Η μέριμνα για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Νο μαρχιακής Αυτοδιοίκησης και τον καθαρισμό τους. Η μέριμνα για την ασφάλεια του κεντρικού νομαρ χιακού καταστήματος καθώς και ο συντονισμός των ενεργειών για την ασφάλεια των λοιπών κτιρίων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η μέριμνα για τη στέγαση των περιφερειακών Υπηρε σιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και των δημοσίων σχολικών μονάδων πλην της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με μίσθωση ακινήτων. Η σύνταξη συμβολαίων μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη σης, των περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και των δημοσίων σχολικών μονάδων πλην της Περιφερει ακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Περιφέ ρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η μέριμνα για την έγκριση τηλεφωνικών συνδέσεων και μετατροπή αυτών στις Υπηρεσίες της Νομαρχια κής Αυτοδιοίκησης, στις περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και τις δημόσιες σχολικές μονάδες, πλην της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και η μέριμνα για τον καθορισμό ορίων μονάδων. Η μέριμνα για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των οχημάτων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σύμ φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η αποδοχή δωρεάς αυτοκινήτων προς τα κάθε μορ φής Ν.Π.Δ.Δ. και τις Υπηρεσίες αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ., καθώς και η έγκριση κυκλοφορίας τους και η αντικα τάσταση κινητήρων αυτοκινήτων των περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Η μέριμνα για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και τον εμπλουτισμό της με έντυπο υλικό. Η προώθηση σχετικών αιτημάτων για δαπάνες εκτός του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης. Η διενέργεια προμηθειών μέχρι του εκάστοτε καθο ριζόμενου ποσού για το οποίο δεν απαιτείται υπογραφή σύμβασης. Η συγκέντρωση και προώθηση των δικαιολογητι κών των πάσης φύσεως δαπανών της υπηρεσίας για εξόφληση, συμπεριλαμβανομένων και των διαφόρων αποζημιώσεων και απολαβών του προσωπικού πλην της τακτικής μισθοδοσίας. Η τήρηση αρχείου των Νόμων και των εκδοθέντων κείμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού και η συνεχής και ανελλιπής ενημέρωσή του. Η κοινοποίηση νόμων και εγκυκλίων γενικότερου ενδιαφέροντος σε όλες τις Υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η μέριμνα για την υποβολή δηλώσεων «πόθεν έσχες» από τους υπόχρεους στην Εισαγγελία Αρείου Πάγου και στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.» Συστήνεται Γραφείο Κίνησης Οχημάτων «5. Γραφείο Κίνησης Οχημάτων Στις αρμοδιότητες του οποίου ανήκουν: Η μέριμνα για την κυκλοφορία των υπηρεσιακών οχημάτων, δικύκλων και παντός τροχοφόρου της Νο μαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Ο συντονισμός των κινήσεων των επιβατικών οχη μάτων και δικύκλων της Δ/νσης και σε έκτακτες και επείγουσες ανάγκες όλων των επιβατικών οχημάτων και δικύκλων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, πλην των μηχανημάτων και οχημάτων έργων του Εργοταξίου. Ο έλεγχος, η συντήρηση, η επισκευή και αντικατά σταση των επιβατικών οχημάτων, δικύκλων πλην των μηχανημάτων και οχημάτων έργων του Εργοταξίου κα θώς και της κινητής μονάδας Κ.Τ.Ε.Ο.» 6. Το άρθρο 18 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ» (με νέα αρίθμηση 20) τροποποιείται

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το Τμήμα Αστικής Κατάστασης αντικαθίσταται ως εξής: «1. Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Εκλογών Η ορκωμοσία αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και κάθε άλλο θέμα που αφορά την Ιθαγένεια. Η έκδοση νέου τύπου ταυτοτήτων. (Ν. 1599/1986) Η οριστικοποίηση των ετησίων Μητρώων Αρρένων όλων των Δήμων του Νομού. Η έκδοση αποφάσεων περί εγγραφής αδήλωτων στα Μητρώα Αρρένων. Η έκδοση αποφάσεων περί μεταβολής, αλλαγής και προσθήκης στοιχείων στα Μητρώα Αρρένων, διαγραφών και μεταγραφών. Διορθώσεις των κάθε είδους εσφαλμένων εγγραφών στα Μητρώα Αρρένων. Η επικύρωση και αποστολή ετησίως των στρατο λογικών πινάκων. Η διαγραφή αλλοδαπών από τα Μητρώα Αρρένων. Κάθε αρμοδιότητα περί μητρώων αρρένων που υπά γεται στο Νομάρχη βάσει του Ν. 2119/93. Η έκδοση αποφάσεων αλλαγής επωνύμου και πρό σληψης επωνύμου πατέρα. Η χορήγηση αδειών πρακτόρων μετανάστευσης. Διεκπεραίωση αλληλογραφίας αναφορικά με θέματα Διαβατηρίων. Χορήγηση άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς (αιτού ντες πολιτικό άσυλο, πολιτικούς πρόσφυγες, ομογε νείς). Διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων αδειών εργασίας αλ λοδαπών. Επικύρωση βεβαιώσεων αλλοδαπών σπουδαστών Ιν στιτούτων Ελευθέρων Σπουδών, προκειμένου να πάρουν θεώρηση εισόδου (VISA) στη χώρα μας. Ο χειρισμός των θεμάτων για τα οποία καθίστανται αρμόδιοι οι Νομάρχες κατά τις διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας. Η τήρηση και θέση στη διάθεση κάθε ενδιαφερο μένου, σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, των οριστικών εκλογικών καταλόγων των δήμων και κοινοτήτων. Η συμμετοχή στις διαδικασίες προετοιμασίας, δι ενέργειας και μετάδοσης των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη μελών του Ελληνικού Κοινο βουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και των δημοψηφισμάτων.» 7. Το άρθρο 19 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.)» (με νέα αρίθμηση 21) τροποποιείται Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Kέντρου Εξυ πηρέτησης Πολιτών, αντικαθίσταται η δεύτερη παρά γραφος «Τις ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούν και τα: Παράρ τημα ΚΕΠ (Αριστοτέλους), 3ο Παράρτημα ΚΕΠ (Άνω και Κάτω Τούμπας) και 4ο Παράρτημα ΚΕΠ (Σιδηροδρομικού Σταθμού)» Στο Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης: α) Η τέταρτη παράγραφος των αρμοδιοτήτων αντι καθίσταται «Η γραμματειακή, διοικητική, οικονομική, λογιστική και μηχανογραφική εξυπηρέτηση της Διεύθυνσης» β) Στις αρμοδιότητές του προστίθενται παράγραφοι «Μέριμνα για την ασφάλεια του κτιρίου που στεγά ζεται η υπηρεσία. Η τήρηση αρχείου των Νόμων και των εκδοθέντων κείμενο της Διεύθυνσης και η συνεχής και ανελλιπής 8. Το άρθρο 24 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ» (με νέα αρίθμηση 26) τροποποιείται Στο Τμήμα Κτηνιατρικό Κέντρο Σίνδου: Διαγράφεται η τελευταία παράγραφος «Στο Τμήμα αυτό ισχύουσες διατάξεις.». Στο Τμήμα Κτηνιατρικό Κέντρο Λαγκαδά: Η παράγραφος «Στο Τμήμα αυτό υπάγονται ισχύ ουσες διατάξεις.» αντικαθίσταται «Στο Τμήμα υπάγεται το Γραφείο Αγροτικού Κτηνια τρείου Ξυλούπολης. Στο Γραφείο αυτό ανήκουν οι προ βλεπόμενες αρμοδιότητες από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.» Τα Τμήματα 8, 9, 10, 11, 12 και 13 λαμβάνουν τους αριθμούς 9, 10, 11, 12, 14 και 15, αντιστοίχως. Προστίθενται δύο (2) νέα Τμήματα που λαμβάνουν τους αριθμούς 8 και 13 «8. Τμήμα Κτηνιατρικό Κέντρο Ν. Μαλγάρων Οι προβλεπόμενες από τις εκάστοτε ισχύουσες δι ατάξεις στην περιοχή δικαιοδοσίας του. Η υποστήριξη του προγράμματος ΟΣΔΕ των ζώων (Βοοειδών Αιγοπροβάτων Χοίρων). Η έκδοση διαβατηρίων Βοοειδών. Η διενέργεια απλών εργαστηριακών εξετάσεων.» «13. Τμήμα Κτηνιατρικό Κέντρο Λητής Οι προβλεπόμενες από τις εκάστοτε ισχύουσες δι ατάξεις στην περιοχή δικαιοδοσίας του. Η υποστήριξη του προγράμματος ΟΣΔΕ των ζώων (Βοοειδών Αιγοπροβάτων Χοίρων). Η έκδοση διαβατηρίων Βοοειδών. Η διενέργεια απλών εργαστηριακών εξετάσεων.» 9. Το άρθρο 25 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ» (με νέα αρίθ μηση 27) τροποποιείται Το Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Θαλάσσιας Αλιείας Μέση Αλιεία τροποποιείται α) Ο τίτλος «Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Θαλάσσιας Αλιείας Μέση Αλιεία» αντικαθίσταται από τον τίτλο «Τμήμα Μέσης Αλιείας» β) Στο τέλος της πρώτης παραγράφου των αρμοδιο τήτων προστίθεται η φράση «στη Μέση Αλιεία» γ) Η τελευταία παράγραφος των αρμοδιοτήτων «Η επίβλεψη τήρησης θαλάσσιων χώρων» μεταφέρεται στο Τμήμα Παράκτιας Αλιείας Το Τμήμα Παράκτιας Αλιείας τροποποιείται ως εξής: α) Μετά τη φράση προστίθεται παράγραφος «Οι εισηγήσεις επί της κατάρτισης πολυετών και ετη σίων Προγραμμάτων Αλιευτικής Ανάπτυξης καθώς και η παρακολούθηση εφαρμογή αυτών στην Παράκτια Αλιεία.» β) Η τελευταία παράγραφος των αρμοδιοτήτων «Η εποπτεία λειτουργίας Νέας Μηχανιώνας» μεταφέ

4 30974 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ρεται στο Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών και Αξιοποίησης Αλιευμάτων γ) Στις αρμοδιότητές του προστίθεται παράγραφος «Η επίβλεψη τήρησης όρων συμβολαίων μίσθωσης εγκατάστασης θυννείων, η γνωμάτευση για την εγκα τάσταση νέων και επαναμίσθωση παλαιών καθώς και η συμμετοχή στην διαδικασία Δημοπράτησης θαλάσσιων χώρων.» Το Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών και Αξιοποίησης Αλι ευμάτων τροποποιείται α) Ο τίτλος «Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών και Αξιοποίη σης Αλιευμάτων» αντικαθίσταται από τον τίτλο «Τμήμα Αξιοποίησης Αλιευμάτων και Υδατοκαλλιεργειών» β) Μετά τη φράση προστίθεται παράγραφος «Οι εισηγήσεις επί της κατάρτισης πολυετών και ετη σίων Προγραμμάτων Αλιευτικής Ανάπτυξης καθώς και η παρακολούθηση εφαρμογή αυτών στον τομέα Αξιοποι ήσεις Αλιευμάτων και στις Υδατοκαλλιέργειες.» γ) Στις αρμοδιότητές του μετά την παράγραφο «Τε χνική στήριξη και Μεταποιητές» προστίθεται παρά γραφος «Η εποπτεία λειτουργίας και διαχείρισης της Ιχθυό σκαλας Νέας Μηχανιώνας» Στο Τμήμα Οστρακοειδών μετά τη φράση «Στις αρ μοδιότητές του ανήκουν:» προστίθεται παράγραφος «Οι εισηγήσεις επί της κατάρτισης πολυετών και ετη σίων Προγραμμάτων Αλιευτικής Ανάπτυξης καθώς και η παρακολούθηση εφαρμογή αυτών στις Οστρακοκαλ λιέργειες.» Το Τμήμα Αλιείας Λαγκαδά τροποποιείται ως εξής: α) Ο τίτλος «Τμήμα Αλιείας Λαγκαδά» αντικαθίσταται από τον τίτλο «Τμήμα Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων» β) Από τη πέμπτη παράγραφο των αρμοδιοτήτων δι αγράφεται η λέξη «καθώς» Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικού Οικο νομικού και Μηχανοργάνωσης μετά την παράγραφο «Η τήρηση του αρχείου δεδομένων και πληροφοριών που αφορούν το αντικείμενο της Διεύθυνσης.» προστίθενται δύο παράγραφοι «Τήρηση αρχείου Βοηθητικών Προσωπικών Φακέ λων υπαλλήλων της Διεύθυνσης, ενημέρωση Δελτίων Αδειών και απουσιών αυτών, σύνταξη σχετικών αδειών (αναρρωτικών κ.λπ.). Σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων και επιδομά των.» 10. Το άρθρο 26 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (με νέα αρίθμηση 28) τροποποιείται Η πρώτη παράγραφος των αρμοδιοτήτων της Δ/ νσης Ανάπτυξης «Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ήπιων μορφών ενέργειας» αντικαθίσταται «Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης είναι όσες έχουν μεταβιβασθεί στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μέ χρι σήμερα με Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις και ιδίως η παροχή υπηρεσιών στις μετα ποιητικές επιχειρήσεις καθώς και στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, που αφορούν σε θέματα ίδρυσης και λειτουργίας αυτών καθώς και η στήριξη της επιχει ρηματικής τους δραστηριότητας, η χορήγηση επαγγελ ματικών αδειών σχετικών ειδικοτήτων, η αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου (μεταλλεία λατομεία) και των ήπιων μορφών ενέργειας.» Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής Υπο στήριξης και Μηχανοργάνωσης (Τμήμα Ε ) προστίθεται παράγραφος κείμενο της Διεύθυνσης και η συνεχής και ανελλιπής 11. Το άρθρο 27 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ» (με νέα αρίθμηση 29) αντικαθίσταται «Άρθρο 29 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πολεοδομίας είναι όσες έχουν μεταβιβαστεί στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μέ χρι σήμερα, με Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις και ιδίως, η εκπόνηση πολεοδομικών με λετών και η ρύθμιση πολεοδομικών και κτιριολογικών θεμάτων, η έκδοση οικοδομικών αδειών και ο έλεγχος των οικοδομών. Η Διεύθυνση Πολεοδομίας έχει αρμοδιότητα σε όλη την έκταση του Νομού εφόσον δεν έχει αρμοδιότητα άλλη πολεοδομική υπηρεσία (πολεοδομία Πρωτοβάθ μιου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλη πο λεοδομική υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης). Μέχρι την ενεργοποίηση των αρμοδιοτήτων από τις προβλεπόμενες από τον παρόντα οργανισμό υπηρεσι ών Πολεοδομίας ή σε περίπτωση αδυναμίας άσκησής των, οι αρμοδιότητες θα ασκούνται από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας. Η Διεύθυνση Πολεοδομίας αποτελείται από τα παρα κάτω Τμήματα, με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες: 1. Τμήμα Πολεοδομικών Σχεδίων και Κανόνων. Η ρύθμιση πολεοδομικών θεμάτων ( τροποποιήσεις σχεδίων πόλεως, επιβολή προκηπίων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης, αναστολή έκδοσης οι κοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στις περιπτώσεις τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου, αναγνώριση οδών ως προϋφισταμένων τού έτους 1923 και όροι Δόμησης αποκλεισμένων οικοπέδων, χαρακτη ρισμός κοινοτικών οδών, ως κυριοτέρων ή μοναδικών, παραχωρήσεις λωρίδων οικοπέδων σε κοινή χρήση για δημιουργία οδών, διόρθωση ασυμφωνίας μεταξύ εγκεκριμένου σχεδίου και εφαρμοσθέντος στο έδαφος, ειδικού τύπου πολεοδομικές ρυθμίσεις). Η επίβλεψη πολεοδομικών μελετών επέκτασης και αναθεώρησης και προώθησή τους στο αρμόδιο όργανο για έγκριση. Εισήγηση για έκδοση απόφασης Νομάρχη καθορι σμού επιτρεπόμενων χρήσεων και γνωμοδότηση για παραχώρηση, εκποίηση, εκμίσθωση δημοσίων ή δημο τικών εκτάσεων. Εισηγήσεις για έκδοση αποφάσεων παρέκκλισης για γήπεδα ευρισκόμενα εκτός σχεδίου. Εισήγηση για έκδοση απόφασης Νομάρχη για άρση ή επανυποβολή απαλλοτρίωσης.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών Η επίβλεψη μελετών κτηματογράφησης. Οι διαδικασίες επίβλεψης και κύρωσης πράξεων εφαρμογής. Οι διαδικασίες σύνταξης και κύρωσης πράξεων τα κτοποίησης και αναλογισμού. Η τήρηση αρχείου χαρτών και ρυμοτομικών δια γραμμάτων, διαταγμάτων, πινακίδων εφαρμογής εγκε κριμένων σχεδίων, όρων δόμησης, τεχνικών εκθέσεων και διαγραμμάτων εφαρμογής, η παροχή πληροφοριών και έκδοση σχετικών βεβαιώσεων. Ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών. 3. Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών Ο προέλεγχος για έκδοση οικοδομικών αδειών, η εξέταση οικοδομησιμότητας γηπέδων και οικοπέδων για την έκδοση σχετικών βεβαιώσεων. Χορήγηση πληροφοριών και βεβαιώσεων για τους ισχύοντες όρους δόμησης, τις επιτρεπόμενες χρήσεις και την ισχύουσα ρυμοτομία. Η έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικών αδειών κάθε είδους. Ο έλεγχος των αναγκαίων μελετών και δικαιολο γητικών για την έκδοση, αναθεώρηση και ενημέρωση οικοδομικών αδειών νέων κτισμάτων ή προσθηκών, κα θώς και των αδειών νομιμοποίησης κατασκευών, κατε δαφίσεων, επιχωμάτωσης, κοπής δένδρων κ.α. Η μεταφορά συντελεστού δόμησης. H άσκηση Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου διά της οικείας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτε κτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.). Η έκδοση αποφάσεων εξαίρεσης από την κατεδάφι ση κατασκευών, για τις οποίες απαιτείται στη συνέχεια άδεια νομιμοποίησης, ως και κατασκευών των οποίων η άδεια έχει ανακληθεί. Οι πράξεις έγκρισης εργασιών και απαιτούμενες θεωρήσεις για εγκαταστάσεις ή κατασκευές όταν το ορίζουν ειδικές διατάξεις. (μικρής κλίμακας, εγκαταστά σεις ραδιοεπικοινωνίας, θερμοκήπια κ.λπ.) Η παραλαβή κτιριακών έργων και η χορήγηση βεβαι ώσεων και θεωρήσεων οικοδομικών αδειών για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. 4. Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών Επικινδύνων και Ετοι μόρροπων Οι βεβαιώσεις χώρων κύριας χρήσης και επιτρεπο μένων χρήσεων. Ο έλεγχος των αυθαιρέτων κατασκευών και η επι βολή των σχετικών κυρώσεων (έκθεση αυτοψίας για κατεδάφιση αυθαιρέτων, εξέταση ενστάσεων κατά εκ θέσεων αυτοψίας αυθαιρέτου και αποφάσεων επιβολής προστίμου, κατεδάφιση αυθαιρέτων, επιβολή προστίμων εισφορών και βεβαίωση αυτών στις αρμόδιες Οικονο μικές Υπηρεσίες). Η αφαίρεση φρακτών για την απελευθέρωση των ακτών. Η χορήγηση βεβαιώσεων και των αναγκαίων παρα στατικών για τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλει ας αυθαιρέτων κτισμάτων προϋφιστάμενων του έτους 1955, αυθαιρέτων δηλωμένων με διάφορες διατάξεις (ν. 720/1977, ν. 1337/1983 κ.λπ.) και κενών οικοπέδων και γηπέδων. Η εξαίρεση από κατεδάφιση μικροπαραβάσεων. Ο έλεγχος επικινδυνότητας και ασφάλειας οικοδο μών, κατασκευών, διατηρητέων κτιρίων κ.λπ. Η έκδοση αποφάσεων ετοιμόρροπων, επικινδύνως ετοιμόρροπων, η κρίση ενστάσεων, και ο έλεγχος μελε τών αποκατάστασης επικινδύνως ετοιμόρροπων. 5. Τμήμα Αρχείου Τήρησης Οικοδομικών Αδειών και Συναφών Πράξεων Η τήρηση αρχείου οικοδομικών αδειών και συναφών πράξεων. Η χορήγηση αντιγράφων. 6. Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού και Μηχανοργάνω σης Το γενικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας και η διεκπε ραίωση αλληλογραφίας. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση όλων των Τμημά των. Κάθε θέμα σχετιζόμενο με διοίκηση και ειδικότε ρα: Κανονικές άδειες προσωπικού Αναρρωτικές άδειες προσωπικού Έλεγχος προσέλευσης, αποχώρησης προσωπικού Αρχείο ατομικών φακέλων Εκκαθάριση αποδοχών εφ όσον οι υπάλληλοι δεν μισθοδοτούνται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. Οικονομική διαχείριση, προμήθεια υλικών κ.λπ. Η τήρηση μητρώου ιδιωτών μελετητών. Η μέριμνα για την ασφάλεια του κτιρίου που στε γάζεται η υπηρεσία. Η τήρηση αρχείου των Νόμων και των εκδοθέντων κείμενο της Διεύθυνσης και η συνεχής και ανελλιπής ενημέρωσή του. Η εφαρμογή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, η διακίνηση διοικητικών εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail) και τηλεομοιοτυπία, η ηλεκτρονική επεξεργασία κειμένων καθώς και η εφαρμογή όλων των σύγχρονων τεχνικών μεθόδων για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εργασιών της Διεύθυνσης 12. Τo άρθρo 28 «ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», (με νέα αρίθμηση 30) τροποποιείται Στις αρμοδιότητες που αφορούν «α) Αντικείμενα Δι οικητικά» προστίθεται παράγραφος κείμενο του Τμήματος και η συνεχής και ανελλιπής 13. Τo άρθρo 29 «ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», (με νέα αρίθμηση 31) τροποποιείται Στις αρμοδιότητες που αφορούν «α) Αντικείμενα Δι οικητικά» προστίθεται παράγραφος

6 30976 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κείμενο του Τμήματος και η συνεχής και ανελλιπής 14. Το άρθρο 33 «ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (με νέα αρίθ μηση 35) τροποποιείται Η παράγραφος «την οργάνωση και τήρηση αρχείου ΦΕΚ» που περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες του Τμή ματος αντικαθίσταται κείμενο του Τμήματος και η συνεχής και ανελλιπής 15. Το άρθρο 34 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» (με νέα αρίθμηση 36) τροποποιείται Tο Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας αντι καθίσταται «2. Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας Πρόληψη λοιμωδών νόσων και αφροδισιακών νοση μάτων και καταγραφή αυτών. Προστασία και προαγωγή της υγείας με την εκπόνη ση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής και οδοντιατρι κής, οικογενειακού προγραμματισμού, υγιεινής μητρότη τας, βρεφικής, προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Εκπόνηση προγραμμάτων χρόνιων νοσημάτων και ψυχικής υγιεινής και προγραμμάτων αντιμετώπισης των εξαρτητικών ουσιών. Η καταγραφή, η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της μάστιγας των ναρκωτικών. Εκπόνηση προγραμμάτων κοινωνικής επανένταξης χρονίως πασχόντων και προγραμμάτων στεγαστικής προστασίας και αποϊδρυματοποίησης χρονίως και ψυ χικά πασχόντων. Παρακολούθηση και υλοποίηση προγραμμάτων για την παροχή υπηρεσιών πρόληψης, αγωγής και προα γωγής της υγείας και για την εν γένει ψυχοκοινωνική στήριξη του παιδικού πληθυσμού. Εποπτεία του σχολικού περιβάλλοντος από άποψη τήρησης των κανόνων δημόσιας υγείας. Μέριμνα για την καταγραφή και αρχειοθέτηση των στοιχείων της ατομικής κατάστασης της υγείας των μαθητών. Μέριμνα εφαρμογής των μέτρων για τη προστασία της υγείας των εργαζομένων. Εφαρμογή προγραμμάτων χρόνιων νοσημάτων και ψυχικής υγιεινής και προγραμμάτων αντιμετώπισης εξαρτητικών ουσιών, καθώς και οργάνωση εθελοντι κής αιμοδοσίας. Διακίνηση πάσης φύσεως βιβλιαρίων υγείας του παιδιού. Αγωγή υγείας (αντικαπνιστική εκστρατεία AIDS ηπα τίτιδα σεξουαλική αγωγή). Διακίνηση κρατικών φαρμακευτικών σκευασμάτων για την μεσογειακή αναιμία, το AIDS και το SARS. Η υλοποίηση προγράμματος Ταξιδιωτικής Ιατρικής σε τοπικό επίπεδο.» 16. Τα άρθρα 40 έως και 63 λαμβάνουν τους αριθμούς 43 έως και 66, αντίστοιχα. 17. Προστίθεται άρθρο το οποίο λαμβάνει τον αριθμό 42 «Άρθρο 42 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Τ.Ε.Ο. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) Ανατολικής Θεσσαλονί κης είναι όσες έχουν μεταβιβασθεί στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μέχρι σήμερα με Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις και ιδίως, οι πάσης φύσεως έλεγχοι λειτουργίας των μηχανικών συστημάτων των αυτοκινήτων. Η Διεύθυνση Κ.Τ.Ε.Ο. Ανατολικής Θεσσαλονίκης απο τελείται από τα παρακάτω Τμήματα, με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες: 1. Τμήμα Τεχνικού Ελέγχου Ο τεχνικός έλεγχος επιβατικών και ελαφρών φορ τηγών. Ο τεχνικός έλεγχος φορτηγών λεωφορείων και συρ μών. Η συντήρηση εξοπλισμού, αποθήκη. 2. Τμήμα Ειδικών Ελέγχων Ειδικοί έλεγχοι και έλεγχοι διασκευών επιβατικών και φορτηγών. Ο έλεγχος ηχητικής στάθμης αυτοκινήτων μοτο συκλετών. Ο έλεγχος συστημάτων αντιρρύπανσης. Ο έλεγχος αμαξωμάτων λεωφορείων και φορτη γών. Η ταξινόμηση λεωφορείων. Η διενέργεια τεχνικών ελέγχων οχημάτων με κινητή μονάδα Κ.Τ.Ε.Ο. Ο έλεγχος πεδίου στα κυκλοφορούντα οχήματα. Ο συντονισμός των κινήσεων της κινητής μονάδας Κ.Τ.Ε.Ο. 3. Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού και Μηχανοργάνω σης Η γραμματειακή, διοικητική, οικονομική, λογιστική και μηχανογραφική εξυπηρέτηση της Διεύθυνσης. Η εφαρμογή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, η διακίνηση διοικητικών εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail) και τηλεομοιοτυπία, η ηλεκτρονική επεξεργασία κειμένων καθώς και η εφαρμογή όλων των σύγχρονων τεχνικών μεθόδων για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εργασιών της Διεύθυνσης. Η τήρηση του αρχείου δεδομένων και πληροφοριών που αφορούν το αντικείμενο της Διεύθυνσης. Συγκέντρωση και έλεγχος της σωστής σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων της Διεύθυνσης και προώθησή τους αρμοδίως. Θέματα πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων της Διεύθυνσης. Μέριμνα για την λειτουργία βιβλιοθήκης της υπηρε σίας και εμπλουτισμός της με έντυπο υλικό. Συνεργασία με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) για τη χορήγηση διαφόρων διοικητικών πράξε ων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και εγγράφων εφόσον ζητηθεί.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ενημέρωση της ιστοσελίδας της Ν.Α.Θ με πληροφο ριακό υλικό της Διεύθυνσης. Τήρηση και ενημέρωση ηλεκτρονικής βάσης δεδο μένων σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. Οργάνωση και τήρηση αρχείου ΦΕΚ. Συντονισμός και παρακολούθηση της εκπαίδευσης του προσωπικού. Παρακολούθηση υλοποίησης στοχοθεσίας. Η παρακολούθηση και συντονισμός της εκκαθάρισης αρχείου. Μέριμνα για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων της υπηρεσίας. Ο συντονισμός των κινήσεων των επιβατικών οχη μάτων και δικύκλων της Διεύθυνσης. Συντήρηση και επισκευή όλου του εξοπλισμού της υπηρεσίας. Μέριμνα για την ασφάλεια του κτιρίου που στεγά ζεται η υπηρεσία. Μέριμνα για ανακύκλωση χαρτιού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η συγκέντρωση, καταγραφή και προώθηση για εκ ποίηση του άχρηστου εξοπλισμού. Η συγκέντρωση και καταγραφή των αναγκών της υπηρεσίας σε υλικά, μηχανήματα, εφόδια και λοιπό εξο πλισμό. Η προώθηση σχετικών αιτημάτων για δαπάνες εκτός του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης. Η απογραφή εξοπλισμού, η χρέωση του στους υπαλ λήλους και παρακολούθηση των μεταβολών. Η σύνταξη και εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης. Η διενέργεια προμηθειών μέχρι του εκάστοτε καθο ριζόμενου ποσού για το οποίο δεν απαιτείται υπογραφή σύμβασης. Η συγκέντρωση και προώθηση των δικαιολογητι κών των πάσης φύσεως δαπανών της υπηρεσίας για εξόφληση, συμπεριλαμβανομένων και των διαφόρων αποζημιώσεων και απολαβών του προσωπικού πλην της τακτικής μισθοδοσίας. Ο προγραμματισμός ραντεβού τεχνικών ελέγχων Α και Β Κ.Τ.Ε.Ο. Η επεξεργασία στατιστικών στοιχείων. Η μέριμνα για τον προγραμματισμό χρονικών μετα θέσεων ραντεβού. Η έκδοση παραβόλων. Η έκδοση Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου και Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων. Η λειτουργία γραφείου υποδοχής κοινού. Η εκδήλωση ενεργειών που απορρέουν από προ φορικές ή έγγραφες εντολές του γραφείου Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια του σχεδίου Ξενοκράτης. Η εκδήλωση ενεργειών που απορρέουν από τα οικεία σχέδια, μετά από ειδική εντολή του Τμήματος Π.ΑΜ. Π.Σ.Ε.Α.». 18. Η παράγραφος «Οργάνωση και τήρηση αρχείου ΦΕΚ» που περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες των Τμη μάτων: Διοικητικού Οικονομικού και Μηχανοργάνωσης, Διοικητικών Υποθέσεων, Διοικητικού Οικονομικού των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλο νίκης αντικαθίσταται κείμενο της Διεύθυνσης και η συνεχής και ανελλιπής 19. Το άρθρο 45 «Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού» του Επαρχείου Λαγκαδά, (με νέα αρίθμηση 48) τροποποι είται Η παράγραφος «Οργάνωση και τήρηση αρχείου ΦΕΚ» που περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες του Τμήματος αντικαθίσταται κείμενο του Τμήματος και η συνεχής και ανελλιπής 20. Τo άρθρo 46 «ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», (με νέα αρίθμηση 49) τροποποιείται Στις αρμοδιότητες που αφορούν «α) Αντικείμενα Δι οικητικά» προστίθεται παράγραφος κείμενο του Τμήματος και η συνεχής και ανελλιπής 21. Η παράγραφος 1 του άρθρου 49 «ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΥΠΑΛ ΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΥΣ» (με νέα αρίθ μηση 52) τροποποιείται Προστίθεται η φράση «ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» κάτω από τη φράση «ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ». Προστίθεται η φράση «ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» κάτω από τη φράση «ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ». 22. Το άρθρο 52 (με νέα αρίθμηση 55) αντικαθίσταται «Άρθρο 55 Η κατανομή των θέσεων και του προσωπικού στις Διευθύνσεις, τα Τμήματα και Γραφεία που προβλέπο νται στον παρόντα Οργανισμό, γίνεται με απόφαση του Νομάρχη, ανάλογα με τις αρμοδιότητες που δίνονται ή αφαιρούνται και τις ανάγκες των Υπηρεσιών, όπως αυτές διαμορφώνονται κάθε φορά. ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΥΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (Σύνολο θέσεων 2332) 1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης [ΠΕ] (Σύ νολο θέσεων 936) Κλάδος ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, θέσεις 213 Κλάδος ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, θέσεις 18 Κλάδος ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, θέσεις 2 Κλάδος ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, θέσεις 315 Στον κλάδο αυτόν περιλαμβάνονται οι ειδικότητες με τις αντίστοιχες θέσεις: ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχ/κών, θέσεις 58 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχ/κών, θέσεις 78 ΠΕ Μεταλλειολόγων Μηχ/κών, θέσεις 4

8 30978 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΕ Μηχ/κών Χωρ/ξίας, Πολ/μίας & Περιφ. Ανάπτυξης, θέσεις 5 ΠΕ Μηχ/κών Υγιεινολόγων, θέσεις 3 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχ/κών, θέσεις 26 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών, θέσεις 11 ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών, θέσεις 11 ΠΕ Πολιτικών Μηχ/κών, θέσεις 99 ΠΕ Χημικών Μηχ/κών, θέσεις 18 ΠΕ Μηχανικών, θέσεις 2 Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό της ειδι κότητας ΠΕ Μηχανικών Υγιεινολόγων ορίζεται δίπλωμα Μηχανικού οποιασδήποτε ειδικότητας Α.Ε.Ι. της ημε δαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, άδεια άσκησης επαγ γέλματος και μεταπτυχιακό δίπλωμα ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους μετεκπαίδευσης σε θέματα Υγειονο μικής Μηχανικής ή Επιστημών Υγιεινής Περιβάλλοντος, καθώς και η γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. Κλάδος ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, θέσεις 20 Κλάδος ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, θέσεις 241 Στον κλάδο αυτόν περιλαμβάνονται οι ειδικότητες με τις αντίστοιχες θέσεις: ΠΕ Γεωπονίας, θέσεις 130 ΠΕ Κτηνιατρικής, θέσεις 82 ΠΕ Γεωλογίας, θέσεις 12 ΠΕ Ιχθυολογίας, θέσεις 17 Κλάδος ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, θέσεις 55 Στον κλάδο αυτόν περιλαμβάνονται οι ειδικότητες με τις αντίστοιχες θέσεις: ΠΕ Μηχ/κών Περιβάλλοντος, θέσεις 8 ΠΕ Περιβάλλοντος, θέσεις 5 ΠΕ Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, θέσεις 5 ΠΕ Επιστήμης της Θάλασσας, θέσεις 4 ΠΕ Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, θέσεις 5 ΠΕ Βιολογίας, θέσεις 7 ΠΕ Φυσικής, θέσεις 5 ΠΕ Χημείας, θέσεις 13 ΠΕ Φυσιογνωστών, θέσεις 2 ΠΕ Χη Βι Φυσ., θέσεις 1 Κλάδος ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ, θέσεις 5 Κλάδος ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (χωρίς ειδικότητα), θέσεις 6 Κλάδος ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (με ειδικότητα), θέσεις 16 Κλάδος ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, θέσεις 1 Κλάδος ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣ. ΥΓΕΙΑΣ Ε.Σ.Υ., θέσεις 12 Κλάδος ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΩΝ, θέσεις 1 Κλάδος ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ, θέσεις 1 Κλάδος ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Σ.Υ., θέσεις 2 Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του Κλά δου ΠΕ Ιατρών Κοινωνικής Ιατρικής ορίζεται και τίτλος ειδικότητας Κοινωνικής Ιατρικής. Προσόν διορισμού στον κλάδο ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. ορίζεται από τις διατάξεις των Νόμων 2519/97 και 2761/99, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Κλάδος ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗ ΜΕΡΩΣΗΣ: θέσεις 3 Κλάδος ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: θέσεις 8 Κλάδος ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: θέσεις 2 Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας, ΑΕΙ της ημεδαπής. Κλάδος ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ: θέσεις 10 Κλάδος ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ: θέσεις 1 Κλάδος ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: θέ σεις 4 2. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης [ΤΕ] (Σύνολο θέσεων 385) Κλάδος ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, θέσεις 58 Κλάδος ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, θέσεις 6 Κλάδος ΤΕ Δ/ΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ, θέσεις 15 Κλάδος ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ, θέσεις 1 Κλάδος ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, θέσεις 2 Κλάδος ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, θέσεις 39 Κλάδος ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, θέσεις 100 Στον κλάδο αυτόν περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότη τες της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών εκτός από τις ειδικότητες Σχεδιασμού λογισμικού και εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων, καθώς και όλες οι αντίστοιχες ειδικότητες Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Κλάδος ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, θέσεις 1 Κλάδος ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ, θέ σεις 47 Κλάδος ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, θέσεις 10 Κλάδος ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, θέσεις 22 Κλάδος ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ, θέσεις 3 Κλάδος ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, θέσεις 14 Κλάδος ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ, θέσεις 2 Κλάδος ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, θέσεις 24 Κλάδος ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, θέσεις 6 Κλάδος ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, θέσεις 8 Κλάδος ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, θέσεις 20 Κλάδος ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, θέσεις 2 Κλάδος ΤΕ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: θέσεις 5 3. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης [ΔΕ] (Σύ νολο θέσεων 861) Κλάδος ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, θέσεις 307 Στον κλάδο αυτόν περιλαμβάνεται η ειδικότητα με τις αντίστοιχες θέσεις: ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, θέσεις 307 Κλάδος ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ, θέσεις 11 Κλάδος ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, θέσεις 34 Κλάδος ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ (ή ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ), θέσεις 105 Κλάδος ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ, θέσεις 252 Στον κλάδο αυτόν περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: α) των τομέων: Μηχανολογικού Ηλεκτρονικού Ηλεκτρολογικού Κατασκευών, Α ή Β κύκλου σπουδών των Τεχνικών Επαγγελματι κών Εκπαιδευτηρίων, β) των κλάδων: * *

9 ΦΕΚ 2538 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δομικών έργων Μηχανολογίας Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής, των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων, γ) των τομέων: Μηχανολογικού Ηλεκτρολογικού Ηλεκτρονικού και Δομικού, των τεχνικών επαγγελματικών λυκείων, δ) των τμημάτων: Μηχανολογικού Ηλεκτρολογικού Ηλεκτρονικού και Δομικών Κατασκευών, των τεχνικών επαγγελματικών σχολών. Περιλαμβάνονται, επίσης, αντίστοιχες ειδικότητες των τομέων Ι.Ε.Κ., αντίστοιχες ειδικότητες των σχολών μα θητείας Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46/Α ), ή άλλων ισότιμων τίτλων σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και η ειδικότητα χειριστών, χωμα τουργικών και ανυψωτικών μηχανημάτων. ε) των ειδικοτήτων: Εργοδηγών Ηλεκτρολόγων Εργοδηγών Ψυκτικών Εργοδηγών Τοπογράφων Αποθηκαρίων, των Μέσων Τεχνικών Σχολών (παλαιών Σχολών Εργοδηγών κ.λπ.) που έχουν καταργηθεί με το Ν. 576/1977, η ειδικότητα Εμπειροτεχνών Τοπογράφων, οι συναφείς ειδικότητες Τεχνιτών, καθώς και όλες οι αντίστοιχες προς τις προαναφερθείσες ειδικότητες ισό τιμων σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής (πλην της ειδικότητας Σχεδιαστών) Κλάδος ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, θέσεις 60 Στον κλάδο αυτόν περιλαμβάνονται οι ειδικότητες με τις αντίστοιχες θέσεις: ΔΕ Οδηγών, θέσεις 50 ΔΕ Τεχνιτών Οχημάτων, θέσεις 10 Κλάδος ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ, θέσεις 7 Κλάδος ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ, θέσεις 8 Κλάδος ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, θέσεις 1 Στον κλάδο αυτόν περιλαμβάνονται οι ειδικότητες του κλάδου Χημείας των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων, του τομέα Χημικού και Μεταλλευτικού των Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων, οι αντίστοιχες ειδικότητες των Μέσων Τεχνικών Σχολών (παλαιών Σχολών Εργοδη γών κ.λ.π.) που έχουν καταργηθεί με το Ν.576/1977, κα θώς και όλες οι αντίστοιχες προς τις προαναφερθείσες ειδικότητες ισότιμων σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Κλάδος ΔΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ, θέσεις 36 Στον κλάδο αυτόν περιλαμβάνονται οι ειδικότητες του κλάδου Γεωπονίας των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων, του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του τομέα Γεωτε χνικού ή Γεωργικού ή Κτηνοτροφικού των Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων, όλες οι αντίστοιχες προς τις προαναφερθείσες ειδικότητες ισότιμων σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και οι ανή κοντες στον κλάδο ΔΕ Γεωργικού και Κτηνοτροφικού του Υπουργείου Γεωργίας. Κλάδος ΔΕ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΤΩΝ ΕΠΙΖΩΟΤΙΩΝ & ΠΕΙ ΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ, θέσεις 24 Κλάδος ΔΕ ΙΑΤΡ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, θέσεις 9 Στον κλάδο αυτόν περιλαμβάνονται οι ειδικότητες του κλάδου Ιατρικών Εργαστηρίων των Ενιαίων Πολυκλαδι κών Λυκείων, του Τμήματος Βοηθών Ιατρικών και Βιολο γικών Εργαστηρίων του τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών ή Κοινωνικής Πρόνοιας των Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων, οι αντίστοιχες ειδικότητες των Μέσων Τεχνι κών Σχολών που έχουν καταργηθεί με τον Ν.576/1977, όλες οι αντίστοιχες προς τις προαναφερθείσες ειδι κότητες ισότιμων σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και οι ανήκοντες στον προσωρινό κλάδο ΔΕ Παρασκευαστών του Υπουργείου Υγείας Πρό νοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων και στον κλάδο ΔΕ Βοηθών Εργαστηρίων του Υπουργείου Γεωργίας. Κλάδος ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ, θέσεις 5 Κλάδος ΔΕ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ, θέσεις 2 4. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης [ΥΕ] (Σύνολο θέσεων 150) Κλάδος ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ, θέσεις 33 Στον κλάδο αυτόν περιλαμβάνεται και η ειδικότητα ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού. Κλάδος ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ, θέσεις 40 Στον κλάδο αυτόν περιλαμβάνεται και η ειδικότητα ΥΕ Εργατών Κήπων. Κλάδος ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, θέσεις 42 Κλάδος ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ, θέσεις 34 Κλάδος ΥΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ, θέσεις 1 Πρόσθετο προσόν διορισμού ορίζεται πιστοποιητικό εκπαίδευσης ως απολυμαντού, χορηγούμενο από το Δημόσιο Απολυμαντήριο. Με τις αριθμ. ΔΟΑ/Φ.01/609/ και 4897/07 κοινές αποφάσεις του Υπ. ΕΣΔΔΑ και Οικονομίας και Οικονομικών συστάθηκαν μόνιμες θέσεις των κλάδων ΠΕ Διεκπεραίω σης Υποθέσεων Πολιτών, ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών και ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, απο κλειστικά για τη λειτουργία της Δ/νσης ΚΕΠ.» 23. Το άρθρο 57 (με νέα αρίθμηση 60) αντικαθίσταται «Άρθρο 60 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Ως Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων των Υπηρε σιών τοποθετούνται υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Υπαλ ληλικού Κώδικα όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. των εκπαιδευτικών βαθμίδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3801/2009, ως ακολούθως:» 24.Τα άρθρα με την παλιά αρίθμηση από 64 έως και 94 λαμβάνουν νέα αρίθμηση από 69 έως και 99, αντί στοιχα. 25. Προστίθενται άρθρα τα οποία λαμβάνουν τους αριθμούς 67 και 68 «Άρθρο 67 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο Γραφείο Γιατρού Εργασίας προΐστανται υπάλ ληλοι ΠΕ Ιατρών. Άρθρο 68 Γραφείο Τεχνικού Ασφάλειας Στο Γραφείο Τεχνικού Ασφάλειας προΐστανται υπάλ ληλοι ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών.»

10 30980 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 26.Το άρθρο 67 «ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ» (με νέα αρίθμη ση 72) αντικαθίσταται «Άρθρο 72 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Στη Γενική Διεύθυνση προΐστανται υπάλληλοι κατη γορίας ΠΕ όλων των κλάδων.» 27. Το άρθρο 68 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟ ΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (με νέα αρίθμηση 73) τροποποιείται Στο τέλος της πρώτης παραγράφου προστίθεται η φράση «ή ΠΕ Πληροφορικής.» Οι δεύτερη και τρίτη παράγραφοι αντικαθίστανται «Στο Τμήμα Στοχοθεσίας και Αποδοτικότητας προΐ στανται υπάλληλοι ΠΕ Δ/κού Οικ/κού ή ΠΕ Πληροφο ρικής ή ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Δ/κού Λογ/κού ή ΤΕ Πλη ροφορικής. Στο Τμήμα Ποιότητας προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Δ/ κού Οικ/κού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Δ/κού Λογ/κού ή ΤΕ Πληροφορικής.» 28.Το άρθρο 70 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ» (με νέα αρίθμηση 75) τροποποιείται Στο τέλος της πρώτης παραγράφου προστίθεται η φράση «ή ΠΕ Πληροφορικής.» Στο τέλος της τρίτης παραγράφου προστίθεται η φράση«ή ΠΕ Πληροφορικής.» Προστίθεται έκτη παράγραφος «Στο Γραφείο Κίνησης Οχημάτων προΐστανται υπάλ ληλοι ΔΕ Τεχνικού και εν ελλείψει ΔΕ Οδηγών.» 29. Το άρθρο 71 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ» (με νέα αρίθμηση 76) τροποποιείται Στο τέλος της πρώτης παραγράφου προστίθεται η φράση «ή ΠΕ Πληροφορικής.» Στην πέμπτη παράγραφο η φράση «ΠΕ Δ/κού Οικ/ κού ή ΤΕ Δ/κού Λογ/κού.» αντικαθίσταται από τη φράση «ΠΕ Δ/κού Οικ/κού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Δ/κού Λογ/κού ή ΤΕ Πληροφο ρικής.» 30. Το άρθρο 72«ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗ ΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (με νέα αρίθμηση 77) τροποποιείται ως εξής: Στο τέλος της πρώτης παραγράφου διαγράφεται η φράση «και εν ελλείψει ΠΕ Δ/κού Οικ/κού.» 31. Το άρθρο 73 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ» (με νέα αρίθμηση 78) τροποποιείται Στο τέλος της πρώτης παραγράφου προστίθεται η φράση «ή ΠΕ Πληροφορικής.» Οι δεύτερη και τρίτη παράγραφοι αντικαθίστανται «Στο Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Εκλογών προ ΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Δ/κού Οικ/κού ή ΠΕ Πληροφο ρικής. Στο Τμήμα Αποκέντρωσης προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Δ/κού Οικ/κού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Δ/κού Λογ/κού ή ΤΕ Πληροφορικής.» 32. Το άρθρο 74 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗ ΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.)» (με νέα αρίθμηση 79) τροποποι είται Η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται «Στη Δ/νση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) προΐστανται υπάλληλοι οποιουδήποτε κλάδου ΠΕ ή ΤΕ.» 33. Το άρθρο 79 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ» (με νέα αρίθμηση 84) τροποποιείται Μετά τις παραγράφους «Στο Τμήμα Κτηνιατρικό Κέ ντρο Σίνδου προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Κτηνιατρικής.» και «Στο Τμήμα Κτηνιατρικό Κέντρο Λαγκαδά προΐστα νται υπάλληλοι ΠΕ Κτηνιατρικής.» προστίθενται παρά γραφοι, αντίστοιχα «Στο Τμήμα Κτηνιατρικό Κέντρο Ν. Μαλγάρων προΐ στανται υπάλληλοι ΠΕ Κτηνιατρικής.» και «Στο Τμήμα Κτηνιατρικό Κέντρο Λητής προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Κτηνιατρικής.» 34. Το άρθρο 80 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ» (με νέα αρίθ μηση 85) τροποποιείται Οι τίτλοι του Τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Θαλάσσιας Αλιείας Μέση Αλιεία, του Τμήματος Υδα τοκαλλιεργειών και Αξιοποίησης Αλιευμάτων και του Τμήματος Αλιείας Λαγκαδά αντικαθίστανται αντίστοι χα, από τους τίτλους: «Τμήμα Μέσης Αλιείας», «Τμήμα Αξιοποίησης Αλιευμάτων και Υδατοκαλλιεργειών» και «Τμήμα Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων». 35. Το άρθρο 90 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» (με νέα αρίθμηση 95) αντικαθίσταται «Άρθρο 95 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Στη Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας προΐστανται υπάλλη λοι ΠΕ Δ/κού Οικ/κού ή ΠΕ Πληροφορικής. Στο Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Δ/κού Οικ/κού ή ΠΕ Πληροφορικής. Στο Τμήμα Προστασίας Οικογένειας και Παιδιού προ ΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Δ/κού Οικ/κού ή ΠΕ Κοινωνι ολογίας ή ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας. Στο Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου προΐστανται υπάλ ληλοι ΠΕ Δ/κού Οικ/κού ή ΠΕ Πληροφορικής. Στο Τμήμα Προνοιακών Επιδομάτων προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Δ/κού Οικ/κού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Δ/κού Λογ/κού ή ΤΕ Πληροφορικής. Στο Τμήμα Ψυχολογικής Υποστήριξης προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Ψυχολογίας ή ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας. Στο Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας Λαγκαδά προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Δ/κού Οικ/κού ή ΠΕ Κοινωνιολογίας ή ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας ή ΠΕ Ψυχολογίας ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή ΤΕ Δ/κού Λογ/κού ή ΔΕ Δ/κού Λογ/κού ή ΔΕ Προσωπικού Η/Υ. Στο Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού και Μηχανοργά νωσης προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Δ/κού Οικ/κού ή ΤΕ Δ/κού Λογ/κού ή ΔΕ Δ/κού Λογ/κού ή ΔΕ Προσωπικού Η/Υ.» 36. Προστίθεται άρθρο το οποίο λαμβάνει τον αριθμό 100 «Άρθρο 100 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Τ.Ε.Ο. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στη Δ/νση Κ.Τ.Ε.Ο. Ανατολικής Θεσσαλονίκης προΐ στανται υπάλληλοι ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών ή ΠΕ Μηχανολόγων Μηχ/κών ή ΠΕ Ηλεκτρο λόγων Μηχ/κών. Στο Τμήμα Τεχνικού Ελέγχου προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών ή ΠΕ Μηχα νολόγων Μηχ/κών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών ή ΤΕ Μηχανικών. Στο Τμήμα Ειδικών Ελέγχων προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών ή ΠΕ Μηχα

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) νολόγων Μηχ/κών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών ή ΤΕ Μηχανικών. Στο Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού και Μηχανοργά νωσης προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Δ/κού Οικ/κου ή ΤΕ Δ/κού Λογ/κού ή ΔΕ Δ/κού Λογ/κού ή ΔΕ Προσωπικού Η/Υ.» 37. Το άρθρο με την παλαιά αρίθμηση 95 λαμβάνει τον αριθμό Το άρθρο με την παλαιά αρίθμηση 96 λαμβάνει τον αριθμό 102 και αντικαθίσταται «Άρθρο 102 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Ως Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων του Επαρ χείου Λαγκαδά τοποθετούνται υπάλληλοι των κατηγορι ών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. των εκπαιδευτικών βαθμίδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3801/2009, ως ακολούθως:» 39. Τα άρθρα με την παλαιά αρίθμηση από 97 έως και 113 λαμβάνουν νέα αρίθμηση από 103 έως και 119, αντίστοιχα. 40. Ο τίτλος του άρθρου 103 «ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΛΑ ΓΚΑΔΑ (Δ/νση Αλιείας)» (με νέα αρίθμηση 109) αντικα θίσταται από τον τίτλο «ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (Δ/νση Αλιείας)» 41. Στο άρθρο 107 «ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (Δ/νση Κοιν. Πρόνοιας) (με νέα αρίθμηση 113) μετά τη φράση «ή ΠΕ Κοινωνιολογίας» προστίθεται η φράση «ή ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας» Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΟΛΛΑΣ

12 30982 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη ημορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 19 Ιανουαρίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Πάγιας Επιχορήγησης Καθαριότητας. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50984/7947/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2117 30 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση ορισμένων διατά ξεων του Κανονισμού του Κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 234 28 Δεκεμβρίου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3812 Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3395 17 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλή λων της Υπηρεσίας Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1199 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2444 14 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης Επιστημονικής Διασύνδε σης.... 1 Καθορισμός του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 53 31 Μαρτίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3840 Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελε σματικότητας των διαδικασιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20999 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1570 16 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ανακοίνωσης 12/2014 Ανακοίνωση για το προσωπικό που έχει τεθεί σε δι αθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 177 6 Οκτωβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 100 Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκα ταστάσεων θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1146 12 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.11337/γ3β/2365 Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 138 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 707 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 69 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού έγκρισης κατ αποκοπή χορη γήματος για καθαριότητα της Υ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13731 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1005 30 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ματαίωση και επαναπροκήρυξη έξι (6) ανοικτών διε θνών διαγωνισμών για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 234 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 141 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα