ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 30971 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 316/ Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 104 του Π.Δ. 30/96 (Κώδι κας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) 2. Την αριθμ. 21/ απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης με την οποία ψηφίστηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 392/ τεύχος Β, όπως συμπληρώθηκε και διορθώθηκε μεταγενέστερα με τις υπ αριθμ. 62/ , 140/ , 196/ , 75/ , 234/ ,267/ και 169// όμοιες, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ 685/ τ.β, 3/ τ.β, 1162/ τ.β [διόρθωση σφαλμάτων και πα ραλείψεων της 196/97 απόφασης Ν.Σ. (156/ τ.β )], 544/ τ.β, 1684/ τ.β, 1545/ τ. Β και 1477/ τ. Β αντίστοιχα. 3. Τη μελέτη της Ομάδας Εργασίας που ορίσθηκε με την αριθμ. 112/ απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου. 4. Τη με αριθμ. πρωτ. 1112/ απόφαση της Νο μαρχιακής Επιτροπής Διοίκησης Αθλητισμού Πολιτι σμού Τουρισμού και Υποδομών με την οποία εισηγείται την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσί ας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. 5. Το γεγονός ότι από την τροποποίηση αυτή δεν προ καλείται δαπάνη καθόσον δεν αυξάνονται οι οργανικές θέσεις, αποφασίζουμε: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης ο οποίος έχει ως ακο λούθως: 1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται «Άρθρο 1 ΟΡΓΑΝΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τα όργανα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσα λονίκης είναι το Νομαρχιακό Συμβούλιο (Ν.Σ.), οι Νο μαρχιακές Επιτροπές (Ν.Ε.), το Επαρχιακό Συμβούλιο, ο Νομάρχης και ο Έπαρχος. Οι Υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσ σαλονίκης διαρθρώνονται ως ακολούθως: Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Γραφείο Νομάρχη Γραφεία Αντινομαρχών Γραφείο Επάρχου Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ειδικοί Σύμβουλοι Επιστημονικοί Συνεργάτες Ειδικοί Συνεργάτες Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας Τμήμα Γραμματείας και Μηχανοργάνωσης Νομαρ χιακού Συμβουλίου Τμήμα Τύπου Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων Τμήμα Π.ΑΜ. Π.Σ.Ε.Α. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Γραφείο Γιατρού Εργασίας Γραφείο Τεχνικού Ασφάλειας Γραφείο Γραμματείας Νομαρχιακής Επιτροπής Λα ϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) Γραφείο Ν.Ε.Λ.Ε. Λαγκαδά Γραφείο Νεολαίας Γραφείο Υποστήριξης Φορέων και Πολιτών Β. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας Διεύθυνση Προγραμματισμού Διεύθυνση Διοικητικού Διεύθυνση Οικονομικού Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής Διεύθυνση Πολιτικών Δικαιωμάτων Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Πολιτικής Γης και Τοπογραφήσεων Διεύθυνση Υδατικών Πόρων και Εγγείων Βελτιώ σεων Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Διεύθυνση Κτηνιατρικής Διεύθυνση Αλιείας Διεύθυνση Ανάπτυξης Διεύθυνση Πολεοδομίας Τμήμα Πολεοδομίας Ανατολικής Θεσσαλονίκης Τμήμα Πολεοδομίας Δυτικής Θεσσαλονίκης Διεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος Διεύθυνση Εμπορίου Διεύθυνση Εταιρειών

2 30972 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Tμήμα Προμηθειών Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης Διεύθυνση Α Κ.Τ.Ε.Ο. Διεύθυνση Β Κ.Τ.Ε.Ο. Διεύθυνση Κ.Τ.Ε.Ο. Ανατολικής Θεσσαλονίκης Διεύθυνση Παιδείας Αθλητισμού και Τουρισμού Πο λιτισμού Τμήματα και Γραφεία στο Επαρχείο Λαγκαδά» 2. Τα άρθρα 4, 5, 6 και από 10 έως και 39 λαμβάνουν τους αριθμούς 5, 6, 4 και από 12 έως και 41, αντίστοιχα. 3. Προστίθενται άρθρα τα οποία λαμβάνουν τους αριθ μούς 10 και 11 «Άρθρο 10 Γραφείο Γιατρού Εργασίας Επισκέψεις στις Υπηρεσίες της ΝΑΘ. Περιοδικός έλεγχος της υγείας των εργαζομένων και των συνθηκών εργασίας. Δημιουργία ιστορικού ιατρικού αρχείου. Νοσηλευτική και διοικητική υποστήριξη του Γρα φείου. Άρθρο 11 Γραφείο Τεχνικού Ασφάλειας Ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Ν. 1568/1985, όπως ισχύει.» 4. Το άρθρο 14 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ» (με νέα αρίθμηση 16) τροποποιείται Στο Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού & Μηχανοργάνω σης και στην εικοστή πέμπτη παράγραφο των αρμοδιο τήτων του, μετά τη φράση «δαπανών της υπηρεσίας» προστίθεται η φράση «και των έργων που εκτελεί» 5. Το άρθρο 15 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ» (με νέα αρίθμηση 17) τροποποιείται Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικού, στη δεύτερη παράγραφο μετά τη φράση «παρακάτω Τμή ματα,» προστίθεται η φράση «και Γραφείο» Στο Τμήμα Προσωπικού: Από τη δέκατη παράγραφο των αρμοδιοτήτων δια γράφεται η λέξη «αξιολόγησης» Tο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας αντικαθίσταται ως εξής: «2. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Η μέριμνα για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Νο μαρχιακής Αυτοδιοίκησης και τον καθαρισμό τους. Η μέριμνα για την ασφάλεια του κεντρικού νομαρ χιακού καταστήματος καθώς και ο συντονισμός των ενεργειών για την ασφάλεια των λοιπών κτιρίων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η μέριμνα για τη στέγαση των περιφερειακών Υπηρε σιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και των δημοσίων σχολικών μονάδων πλην της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με μίσθωση ακινήτων. Η σύνταξη συμβολαίων μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη σης, των περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και των δημοσίων σχολικών μονάδων πλην της Περιφερει ακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Περιφέ ρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η μέριμνα για την έγκριση τηλεφωνικών συνδέσεων και μετατροπή αυτών στις Υπηρεσίες της Νομαρχια κής Αυτοδιοίκησης, στις περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και τις δημόσιες σχολικές μονάδες, πλην της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και η μέριμνα για τον καθορισμό ορίων μονάδων. Η μέριμνα για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των οχημάτων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σύμ φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η αποδοχή δωρεάς αυτοκινήτων προς τα κάθε μορ φής Ν.Π.Δ.Δ. και τις Υπηρεσίες αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ., καθώς και η έγκριση κυκλοφορίας τους και η αντικα τάσταση κινητήρων αυτοκινήτων των περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Η μέριμνα για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και τον εμπλουτισμό της με έντυπο υλικό. Η προώθηση σχετικών αιτημάτων για δαπάνες εκτός του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης. Η διενέργεια προμηθειών μέχρι του εκάστοτε καθο ριζόμενου ποσού για το οποίο δεν απαιτείται υπογραφή σύμβασης. Η συγκέντρωση και προώθηση των δικαιολογητι κών των πάσης φύσεως δαπανών της υπηρεσίας για εξόφληση, συμπεριλαμβανομένων και των διαφόρων αποζημιώσεων και απολαβών του προσωπικού πλην της τακτικής μισθοδοσίας. Η τήρηση αρχείου των Νόμων και των εκδοθέντων κείμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού και η συνεχής και ανελλιπής ενημέρωσή του. Η κοινοποίηση νόμων και εγκυκλίων γενικότερου ενδιαφέροντος σε όλες τις Υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η μέριμνα για την υποβολή δηλώσεων «πόθεν έσχες» από τους υπόχρεους στην Εισαγγελία Αρείου Πάγου και στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.» Συστήνεται Γραφείο Κίνησης Οχημάτων «5. Γραφείο Κίνησης Οχημάτων Στις αρμοδιότητες του οποίου ανήκουν: Η μέριμνα για την κυκλοφορία των υπηρεσιακών οχημάτων, δικύκλων και παντός τροχοφόρου της Νο μαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Ο συντονισμός των κινήσεων των επιβατικών οχη μάτων και δικύκλων της Δ/νσης και σε έκτακτες και επείγουσες ανάγκες όλων των επιβατικών οχημάτων και δικύκλων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, πλην των μηχανημάτων και οχημάτων έργων του Εργοταξίου. Ο έλεγχος, η συντήρηση, η επισκευή και αντικατά σταση των επιβατικών οχημάτων, δικύκλων πλην των μηχανημάτων και οχημάτων έργων του Εργοταξίου κα θώς και της κινητής μονάδας Κ.Τ.Ε.Ο.» 6. Το άρθρο 18 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ» (με νέα αρίθμηση 20) τροποποιείται

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το Τμήμα Αστικής Κατάστασης αντικαθίσταται ως εξής: «1. Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Εκλογών Η ορκωμοσία αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και κάθε άλλο θέμα που αφορά την Ιθαγένεια. Η έκδοση νέου τύπου ταυτοτήτων. (Ν. 1599/1986) Η οριστικοποίηση των ετησίων Μητρώων Αρρένων όλων των Δήμων του Νομού. Η έκδοση αποφάσεων περί εγγραφής αδήλωτων στα Μητρώα Αρρένων. Η έκδοση αποφάσεων περί μεταβολής, αλλαγής και προσθήκης στοιχείων στα Μητρώα Αρρένων, διαγραφών και μεταγραφών. Διορθώσεις των κάθε είδους εσφαλμένων εγγραφών στα Μητρώα Αρρένων. Η επικύρωση και αποστολή ετησίως των στρατο λογικών πινάκων. Η διαγραφή αλλοδαπών από τα Μητρώα Αρρένων. Κάθε αρμοδιότητα περί μητρώων αρρένων που υπά γεται στο Νομάρχη βάσει του Ν. 2119/93. Η έκδοση αποφάσεων αλλαγής επωνύμου και πρό σληψης επωνύμου πατέρα. Η χορήγηση αδειών πρακτόρων μετανάστευσης. Διεκπεραίωση αλληλογραφίας αναφορικά με θέματα Διαβατηρίων. Χορήγηση άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς (αιτού ντες πολιτικό άσυλο, πολιτικούς πρόσφυγες, ομογε νείς). Διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων αδειών εργασίας αλ λοδαπών. Επικύρωση βεβαιώσεων αλλοδαπών σπουδαστών Ιν στιτούτων Ελευθέρων Σπουδών, προκειμένου να πάρουν θεώρηση εισόδου (VISA) στη χώρα μας. Ο χειρισμός των θεμάτων για τα οποία καθίστανται αρμόδιοι οι Νομάρχες κατά τις διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας. Η τήρηση και θέση στη διάθεση κάθε ενδιαφερο μένου, σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, των οριστικών εκλογικών καταλόγων των δήμων και κοινοτήτων. Η συμμετοχή στις διαδικασίες προετοιμασίας, δι ενέργειας και μετάδοσης των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη μελών του Ελληνικού Κοινο βουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και των δημοψηφισμάτων.» 7. Το άρθρο 19 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.)» (με νέα αρίθμηση 21) τροποποιείται Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Kέντρου Εξυ πηρέτησης Πολιτών, αντικαθίσταται η δεύτερη παρά γραφος «Τις ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούν και τα: Παράρ τημα ΚΕΠ (Αριστοτέλους), 3ο Παράρτημα ΚΕΠ (Άνω και Κάτω Τούμπας) και 4ο Παράρτημα ΚΕΠ (Σιδηροδρομικού Σταθμού)» Στο Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης: α) Η τέταρτη παράγραφος των αρμοδιοτήτων αντι καθίσταται «Η γραμματειακή, διοικητική, οικονομική, λογιστική και μηχανογραφική εξυπηρέτηση της Διεύθυνσης» β) Στις αρμοδιότητές του προστίθενται παράγραφοι «Μέριμνα για την ασφάλεια του κτιρίου που στεγά ζεται η υπηρεσία. Η τήρηση αρχείου των Νόμων και των εκδοθέντων κείμενο της Διεύθυνσης και η συνεχής και ανελλιπής 8. Το άρθρο 24 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ» (με νέα αρίθμηση 26) τροποποιείται Στο Τμήμα Κτηνιατρικό Κέντρο Σίνδου: Διαγράφεται η τελευταία παράγραφος «Στο Τμήμα αυτό ισχύουσες διατάξεις.». Στο Τμήμα Κτηνιατρικό Κέντρο Λαγκαδά: Η παράγραφος «Στο Τμήμα αυτό υπάγονται ισχύ ουσες διατάξεις.» αντικαθίσταται «Στο Τμήμα υπάγεται το Γραφείο Αγροτικού Κτηνια τρείου Ξυλούπολης. Στο Γραφείο αυτό ανήκουν οι προ βλεπόμενες αρμοδιότητες από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.» Τα Τμήματα 8, 9, 10, 11, 12 και 13 λαμβάνουν τους αριθμούς 9, 10, 11, 12, 14 και 15, αντιστοίχως. Προστίθενται δύο (2) νέα Τμήματα που λαμβάνουν τους αριθμούς 8 και 13 «8. Τμήμα Κτηνιατρικό Κέντρο Ν. Μαλγάρων Οι προβλεπόμενες από τις εκάστοτε ισχύουσες δι ατάξεις στην περιοχή δικαιοδοσίας του. Η υποστήριξη του προγράμματος ΟΣΔΕ των ζώων (Βοοειδών Αιγοπροβάτων Χοίρων). Η έκδοση διαβατηρίων Βοοειδών. Η διενέργεια απλών εργαστηριακών εξετάσεων.» «13. Τμήμα Κτηνιατρικό Κέντρο Λητής Οι προβλεπόμενες από τις εκάστοτε ισχύουσες δι ατάξεις στην περιοχή δικαιοδοσίας του. Η υποστήριξη του προγράμματος ΟΣΔΕ των ζώων (Βοοειδών Αιγοπροβάτων Χοίρων). Η έκδοση διαβατηρίων Βοοειδών. Η διενέργεια απλών εργαστηριακών εξετάσεων.» 9. Το άρθρο 25 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ» (με νέα αρίθ μηση 27) τροποποιείται Το Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Θαλάσσιας Αλιείας Μέση Αλιεία τροποποιείται α) Ο τίτλος «Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Θαλάσσιας Αλιείας Μέση Αλιεία» αντικαθίσταται από τον τίτλο «Τμήμα Μέσης Αλιείας» β) Στο τέλος της πρώτης παραγράφου των αρμοδιο τήτων προστίθεται η φράση «στη Μέση Αλιεία» γ) Η τελευταία παράγραφος των αρμοδιοτήτων «Η επίβλεψη τήρησης θαλάσσιων χώρων» μεταφέρεται στο Τμήμα Παράκτιας Αλιείας Το Τμήμα Παράκτιας Αλιείας τροποποιείται ως εξής: α) Μετά τη φράση προστίθεται παράγραφος «Οι εισηγήσεις επί της κατάρτισης πολυετών και ετη σίων Προγραμμάτων Αλιευτικής Ανάπτυξης καθώς και η παρακολούθηση εφαρμογή αυτών στην Παράκτια Αλιεία.» β) Η τελευταία παράγραφος των αρμοδιοτήτων «Η εποπτεία λειτουργίας Νέας Μηχανιώνας» μεταφέ

4 30974 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ρεται στο Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών και Αξιοποίησης Αλιευμάτων γ) Στις αρμοδιότητές του προστίθεται παράγραφος «Η επίβλεψη τήρησης όρων συμβολαίων μίσθωσης εγκατάστασης θυννείων, η γνωμάτευση για την εγκα τάσταση νέων και επαναμίσθωση παλαιών καθώς και η συμμετοχή στην διαδικασία Δημοπράτησης θαλάσσιων χώρων.» Το Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών και Αξιοποίησης Αλι ευμάτων τροποποιείται α) Ο τίτλος «Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών και Αξιοποίη σης Αλιευμάτων» αντικαθίσταται από τον τίτλο «Τμήμα Αξιοποίησης Αλιευμάτων και Υδατοκαλλιεργειών» β) Μετά τη φράση προστίθεται παράγραφος «Οι εισηγήσεις επί της κατάρτισης πολυετών και ετη σίων Προγραμμάτων Αλιευτικής Ανάπτυξης καθώς και η παρακολούθηση εφαρμογή αυτών στον τομέα Αξιοποι ήσεις Αλιευμάτων και στις Υδατοκαλλιέργειες.» γ) Στις αρμοδιότητές του μετά την παράγραφο «Τε χνική στήριξη και Μεταποιητές» προστίθεται παρά γραφος «Η εποπτεία λειτουργίας και διαχείρισης της Ιχθυό σκαλας Νέας Μηχανιώνας» Στο Τμήμα Οστρακοειδών μετά τη φράση «Στις αρ μοδιότητές του ανήκουν:» προστίθεται παράγραφος «Οι εισηγήσεις επί της κατάρτισης πολυετών και ετη σίων Προγραμμάτων Αλιευτικής Ανάπτυξης καθώς και η παρακολούθηση εφαρμογή αυτών στις Οστρακοκαλ λιέργειες.» Το Τμήμα Αλιείας Λαγκαδά τροποποιείται ως εξής: α) Ο τίτλος «Τμήμα Αλιείας Λαγκαδά» αντικαθίσταται από τον τίτλο «Τμήμα Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων» β) Από τη πέμπτη παράγραφο των αρμοδιοτήτων δι αγράφεται η λέξη «καθώς» Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικού Οικο νομικού και Μηχανοργάνωσης μετά την παράγραφο «Η τήρηση του αρχείου δεδομένων και πληροφοριών που αφορούν το αντικείμενο της Διεύθυνσης.» προστίθενται δύο παράγραφοι «Τήρηση αρχείου Βοηθητικών Προσωπικών Φακέ λων υπαλλήλων της Διεύθυνσης, ενημέρωση Δελτίων Αδειών και απουσιών αυτών, σύνταξη σχετικών αδειών (αναρρωτικών κ.λπ.). Σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων και επιδομά των.» 10. Το άρθρο 26 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (με νέα αρίθμηση 28) τροποποιείται Η πρώτη παράγραφος των αρμοδιοτήτων της Δ/ νσης Ανάπτυξης «Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ήπιων μορφών ενέργειας» αντικαθίσταται «Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης είναι όσες έχουν μεταβιβασθεί στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μέ χρι σήμερα με Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις και ιδίως η παροχή υπηρεσιών στις μετα ποιητικές επιχειρήσεις καθώς και στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, που αφορούν σε θέματα ίδρυσης και λειτουργίας αυτών καθώς και η στήριξη της επιχει ρηματικής τους δραστηριότητας, η χορήγηση επαγγελ ματικών αδειών σχετικών ειδικοτήτων, η αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου (μεταλλεία λατομεία) και των ήπιων μορφών ενέργειας.» Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής Υπο στήριξης και Μηχανοργάνωσης (Τμήμα Ε ) προστίθεται παράγραφος κείμενο της Διεύθυνσης και η συνεχής και ανελλιπής 11. Το άρθρο 27 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ» (με νέα αρίθμηση 29) αντικαθίσταται «Άρθρο 29 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πολεοδομίας είναι όσες έχουν μεταβιβαστεί στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μέ χρι σήμερα, με Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις και ιδίως, η εκπόνηση πολεοδομικών με λετών και η ρύθμιση πολεοδομικών και κτιριολογικών θεμάτων, η έκδοση οικοδομικών αδειών και ο έλεγχος των οικοδομών. Η Διεύθυνση Πολεοδομίας έχει αρμοδιότητα σε όλη την έκταση του Νομού εφόσον δεν έχει αρμοδιότητα άλλη πολεοδομική υπηρεσία (πολεοδομία Πρωτοβάθ μιου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλη πο λεοδομική υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης). Μέχρι την ενεργοποίηση των αρμοδιοτήτων από τις προβλεπόμενες από τον παρόντα οργανισμό υπηρεσι ών Πολεοδομίας ή σε περίπτωση αδυναμίας άσκησής των, οι αρμοδιότητες θα ασκούνται από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας. Η Διεύθυνση Πολεοδομίας αποτελείται από τα παρα κάτω Τμήματα, με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες: 1. Τμήμα Πολεοδομικών Σχεδίων και Κανόνων. Η ρύθμιση πολεοδομικών θεμάτων ( τροποποιήσεις σχεδίων πόλεως, επιβολή προκηπίων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης, αναστολή έκδοσης οι κοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στις περιπτώσεις τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου, αναγνώριση οδών ως προϋφισταμένων τού έτους 1923 και όροι Δόμησης αποκλεισμένων οικοπέδων, χαρακτη ρισμός κοινοτικών οδών, ως κυριοτέρων ή μοναδικών, παραχωρήσεις λωρίδων οικοπέδων σε κοινή χρήση για δημιουργία οδών, διόρθωση ασυμφωνίας μεταξύ εγκεκριμένου σχεδίου και εφαρμοσθέντος στο έδαφος, ειδικού τύπου πολεοδομικές ρυθμίσεις). Η επίβλεψη πολεοδομικών μελετών επέκτασης και αναθεώρησης και προώθησή τους στο αρμόδιο όργανο για έγκριση. Εισήγηση για έκδοση απόφασης Νομάρχη καθορι σμού επιτρεπόμενων χρήσεων και γνωμοδότηση για παραχώρηση, εκποίηση, εκμίσθωση δημοσίων ή δημο τικών εκτάσεων. Εισηγήσεις για έκδοση αποφάσεων παρέκκλισης για γήπεδα ευρισκόμενα εκτός σχεδίου. Εισήγηση για έκδοση απόφασης Νομάρχη για άρση ή επανυποβολή απαλλοτρίωσης.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών Η επίβλεψη μελετών κτηματογράφησης. Οι διαδικασίες επίβλεψης και κύρωσης πράξεων εφαρμογής. Οι διαδικασίες σύνταξης και κύρωσης πράξεων τα κτοποίησης και αναλογισμού. Η τήρηση αρχείου χαρτών και ρυμοτομικών δια γραμμάτων, διαταγμάτων, πινακίδων εφαρμογής εγκε κριμένων σχεδίων, όρων δόμησης, τεχνικών εκθέσεων και διαγραμμάτων εφαρμογής, η παροχή πληροφοριών και έκδοση σχετικών βεβαιώσεων. Ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών. 3. Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών Ο προέλεγχος για έκδοση οικοδομικών αδειών, η εξέταση οικοδομησιμότητας γηπέδων και οικοπέδων για την έκδοση σχετικών βεβαιώσεων. Χορήγηση πληροφοριών και βεβαιώσεων για τους ισχύοντες όρους δόμησης, τις επιτρεπόμενες χρήσεις και την ισχύουσα ρυμοτομία. Η έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικών αδειών κάθε είδους. Ο έλεγχος των αναγκαίων μελετών και δικαιολο γητικών για την έκδοση, αναθεώρηση και ενημέρωση οικοδομικών αδειών νέων κτισμάτων ή προσθηκών, κα θώς και των αδειών νομιμοποίησης κατασκευών, κατε δαφίσεων, επιχωμάτωσης, κοπής δένδρων κ.α. Η μεταφορά συντελεστού δόμησης. H άσκηση Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου διά της οικείας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτε κτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.). Η έκδοση αποφάσεων εξαίρεσης από την κατεδάφι ση κατασκευών, για τις οποίες απαιτείται στη συνέχεια άδεια νομιμοποίησης, ως και κατασκευών των οποίων η άδεια έχει ανακληθεί. Οι πράξεις έγκρισης εργασιών και απαιτούμενες θεωρήσεις για εγκαταστάσεις ή κατασκευές όταν το ορίζουν ειδικές διατάξεις. (μικρής κλίμακας, εγκαταστά σεις ραδιοεπικοινωνίας, θερμοκήπια κ.λπ.) Η παραλαβή κτιριακών έργων και η χορήγηση βεβαι ώσεων και θεωρήσεων οικοδομικών αδειών για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. 4. Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών Επικινδύνων και Ετοι μόρροπων Οι βεβαιώσεις χώρων κύριας χρήσης και επιτρεπο μένων χρήσεων. Ο έλεγχος των αυθαιρέτων κατασκευών και η επι βολή των σχετικών κυρώσεων (έκθεση αυτοψίας για κατεδάφιση αυθαιρέτων, εξέταση ενστάσεων κατά εκ θέσεων αυτοψίας αυθαιρέτου και αποφάσεων επιβολής προστίμου, κατεδάφιση αυθαιρέτων, επιβολή προστίμων εισφορών και βεβαίωση αυτών στις αρμόδιες Οικονο μικές Υπηρεσίες). Η αφαίρεση φρακτών για την απελευθέρωση των ακτών. Η χορήγηση βεβαιώσεων και των αναγκαίων παρα στατικών για τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλει ας αυθαιρέτων κτισμάτων προϋφιστάμενων του έτους 1955, αυθαιρέτων δηλωμένων με διάφορες διατάξεις (ν. 720/1977, ν. 1337/1983 κ.λπ.) και κενών οικοπέδων και γηπέδων. Η εξαίρεση από κατεδάφιση μικροπαραβάσεων. Ο έλεγχος επικινδυνότητας και ασφάλειας οικοδο μών, κατασκευών, διατηρητέων κτιρίων κ.λπ. Η έκδοση αποφάσεων ετοιμόρροπων, επικινδύνως ετοιμόρροπων, η κρίση ενστάσεων, και ο έλεγχος μελε τών αποκατάστασης επικινδύνως ετοιμόρροπων. 5. Τμήμα Αρχείου Τήρησης Οικοδομικών Αδειών και Συναφών Πράξεων Η τήρηση αρχείου οικοδομικών αδειών και συναφών πράξεων. Η χορήγηση αντιγράφων. 6. Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού και Μηχανοργάνω σης Το γενικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας και η διεκπε ραίωση αλληλογραφίας. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση όλων των Τμημά των. Κάθε θέμα σχετιζόμενο με διοίκηση και ειδικότε ρα: Κανονικές άδειες προσωπικού Αναρρωτικές άδειες προσωπικού Έλεγχος προσέλευσης, αποχώρησης προσωπικού Αρχείο ατομικών φακέλων Εκκαθάριση αποδοχών εφ όσον οι υπάλληλοι δεν μισθοδοτούνται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. Οικονομική διαχείριση, προμήθεια υλικών κ.λπ. Η τήρηση μητρώου ιδιωτών μελετητών. Η μέριμνα για την ασφάλεια του κτιρίου που στε γάζεται η υπηρεσία. Η τήρηση αρχείου των Νόμων και των εκδοθέντων κείμενο της Διεύθυνσης και η συνεχής και ανελλιπής ενημέρωσή του. Η εφαρμογή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, η διακίνηση διοικητικών εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail) και τηλεομοιοτυπία, η ηλεκτρονική επεξεργασία κειμένων καθώς και η εφαρμογή όλων των σύγχρονων τεχνικών μεθόδων για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εργασιών της Διεύθυνσης 12. Τo άρθρo 28 «ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», (με νέα αρίθμηση 30) τροποποιείται Στις αρμοδιότητες που αφορούν «α) Αντικείμενα Δι οικητικά» προστίθεται παράγραφος κείμενο του Τμήματος και η συνεχής και ανελλιπής 13. Τo άρθρo 29 «ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», (με νέα αρίθμηση 31) τροποποιείται Στις αρμοδιότητες που αφορούν «α) Αντικείμενα Δι οικητικά» προστίθεται παράγραφος

6 30976 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κείμενο του Τμήματος και η συνεχής και ανελλιπής 14. Το άρθρο 33 «ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (με νέα αρίθ μηση 35) τροποποιείται Η παράγραφος «την οργάνωση και τήρηση αρχείου ΦΕΚ» που περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες του Τμή ματος αντικαθίσταται κείμενο του Τμήματος και η συνεχής και ανελλιπής 15. Το άρθρο 34 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» (με νέα αρίθμηση 36) τροποποιείται Tο Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας αντι καθίσταται «2. Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας Πρόληψη λοιμωδών νόσων και αφροδισιακών νοση μάτων και καταγραφή αυτών. Προστασία και προαγωγή της υγείας με την εκπόνη ση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής και οδοντιατρι κής, οικογενειακού προγραμματισμού, υγιεινής μητρότη τας, βρεφικής, προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Εκπόνηση προγραμμάτων χρόνιων νοσημάτων και ψυχικής υγιεινής και προγραμμάτων αντιμετώπισης των εξαρτητικών ουσιών. Η καταγραφή, η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της μάστιγας των ναρκωτικών. Εκπόνηση προγραμμάτων κοινωνικής επανένταξης χρονίως πασχόντων και προγραμμάτων στεγαστικής προστασίας και αποϊδρυματοποίησης χρονίως και ψυ χικά πασχόντων. Παρακολούθηση και υλοποίηση προγραμμάτων για την παροχή υπηρεσιών πρόληψης, αγωγής και προα γωγής της υγείας και για την εν γένει ψυχοκοινωνική στήριξη του παιδικού πληθυσμού. Εποπτεία του σχολικού περιβάλλοντος από άποψη τήρησης των κανόνων δημόσιας υγείας. Μέριμνα για την καταγραφή και αρχειοθέτηση των στοιχείων της ατομικής κατάστασης της υγείας των μαθητών. Μέριμνα εφαρμογής των μέτρων για τη προστασία της υγείας των εργαζομένων. Εφαρμογή προγραμμάτων χρόνιων νοσημάτων και ψυχικής υγιεινής και προγραμμάτων αντιμετώπισης εξαρτητικών ουσιών, καθώς και οργάνωση εθελοντι κής αιμοδοσίας. Διακίνηση πάσης φύσεως βιβλιαρίων υγείας του παιδιού. Αγωγή υγείας (αντικαπνιστική εκστρατεία AIDS ηπα τίτιδα σεξουαλική αγωγή). Διακίνηση κρατικών φαρμακευτικών σκευασμάτων για την μεσογειακή αναιμία, το AIDS και το SARS. Η υλοποίηση προγράμματος Ταξιδιωτικής Ιατρικής σε τοπικό επίπεδο.» 16. Τα άρθρα 40 έως και 63 λαμβάνουν τους αριθμούς 43 έως και 66, αντίστοιχα. 17. Προστίθεται άρθρο το οποίο λαμβάνει τον αριθμό 42 «Άρθρο 42 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Τ.Ε.Ο. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) Ανατολικής Θεσσαλονί κης είναι όσες έχουν μεταβιβασθεί στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μέχρι σήμερα με Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις και ιδίως, οι πάσης φύσεως έλεγχοι λειτουργίας των μηχανικών συστημάτων των αυτοκινήτων. Η Διεύθυνση Κ.Τ.Ε.Ο. Ανατολικής Θεσσαλονίκης απο τελείται από τα παρακάτω Τμήματα, με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες: 1. Τμήμα Τεχνικού Ελέγχου Ο τεχνικός έλεγχος επιβατικών και ελαφρών φορ τηγών. Ο τεχνικός έλεγχος φορτηγών λεωφορείων και συρ μών. Η συντήρηση εξοπλισμού, αποθήκη. 2. Τμήμα Ειδικών Ελέγχων Ειδικοί έλεγχοι και έλεγχοι διασκευών επιβατικών και φορτηγών. Ο έλεγχος ηχητικής στάθμης αυτοκινήτων μοτο συκλετών. Ο έλεγχος συστημάτων αντιρρύπανσης. Ο έλεγχος αμαξωμάτων λεωφορείων και φορτη γών. Η ταξινόμηση λεωφορείων. Η διενέργεια τεχνικών ελέγχων οχημάτων με κινητή μονάδα Κ.Τ.Ε.Ο. Ο έλεγχος πεδίου στα κυκλοφορούντα οχήματα. Ο συντονισμός των κινήσεων της κινητής μονάδας Κ.Τ.Ε.Ο. 3. Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού και Μηχανοργάνω σης Η γραμματειακή, διοικητική, οικονομική, λογιστική και μηχανογραφική εξυπηρέτηση της Διεύθυνσης. Η εφαρμογή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, η διακίνηση διοικητικών εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail) και τηλεομοιοτυπία, η ηλεκτρονική επεξεργασία κειμένων καθώς και η εφαρμογή όλων των σύγχρονων τεχνικών μεθόδων για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εργασιών της Διεύθυνσης. Η τήρηση του αρχείου δεδομένων και πληροφοριών που αφορούν το αντικείμενο της Διεύθυνσης. Συγκέντρωση και έλεγχος της σωστής σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων της Διεύθυνσης και προώθησή τους αρμοδίως. Θέματα πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων της Διεύθυνσης. Μέριμνα για την λειτουργία βιβλιοθήκης της υπηρε σίας και εμπλουτισμός της με έντυπο υλικό. Συνεργασία με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) για τη χορήγηση διαφόρων διοικητικών πράξε ων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και εγγράφων εφόσον ζητηθεί.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ενημέρωση της ιστοσελίδας της Ν.Α.Θ με πληροφο ριακό υλικό της Διεύθυνσης. Τήρηση και ενημέρωση ηλεκτρονικής βάσης δεδο μένων σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. Οργάνωση και τήρηση αρχείου ΦΕΚ. Συντονισμός και παρακολούθηση της εκπαίδευσης του προσωπικού. Παρακολούθηση υλοποίησης στοχοθεσίας. Η παρακολούθηση και συντονισμός της εκκαθάρισης αρχείου. Μέριμνα για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων της υπηρεσίας. Ο συντονισμός των κινήσεων των επιβατικών οχη μάτων και δικύκλων της Διεύθυνσης. Συντήρηση και επισκευή όλου του εξοπλισμού της υπηρεσίας. Μέριμνα για την ασφάλεια του κτιρίου που στεγά ζεται η υπηρεσία. Μέριμνα για ανακύκλωση χαρτιού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η συγκέντρωση, καταγραφή και προώθηση για εκ ποίηση του άχρηστου εξοπλισμού. Η συγκέντρωση και καταγραφή των αναγκών της υπηρεσίας σε υλικά, μηχανήματα, εφόδια και λοιπό εξο πλισμό. Η προώθηση σχετικών αιτημάτων για δαπάνες εκτός του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης. Η απογραφή εξοπλισμού, η χρέωση του στους υπαλ λήλους και παρακολούθηση των μεταβολών. Η σύνταξη και εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης. Η διενέργεια προμηθειών μέχρι του εκάστοτε καθο ριζόμενου ποσού για το οποίο δεν απαιτείται υπογραφή σύμβασης. Η συγκέντρωση και προώθηση των δικαιολογητι κών των πάσης φύσεως δαπανών της υπηρεσίας για εξόφληση, συμπεριλαμβανομένων και των διαφόρων αποζημιώσεων και απολαβών του προσωπικού πλην της τακτικής μισθοδοσίας. Ο προγραμματισμός ραντεβού τεχνικών ελέγχων Α και Β Κ.Τ.Ε.Ο. Η επεξεργασία στατιστικών στοιχείων. Η μέριμνα για τον προγραμματισμό χρονικών μετα θέσεων ραντεβού. Η έκδοση παραβόλων. Η έκδοση Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου και Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων. Η λειτουργία γραφείου υποδοχής κοινού. Η εκδήλωση ενεργειών που απορρέουν από προ φορικές ή έγγραφες εντολές του γραφείου Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια του σχεδίου Ξενοκράτης. Η εκδήλωση ενεργειών που απορρέουν από τα οικεία σχέδια, μετά από ειδική εντολή του Τμήματος Π.ΑΜ. Π.Σ.Ε.Α.». 18. Η παράγραφος «Οργάνωση και τήρηση αρχείου ΦΕΚ» που περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες των Τμη μάτων: Διοικητικού Οικονομικού και Μηχανοργάνωσης, Διοικητικών Υποθέσεων, Διοικητικού Οικονομικού των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλο νίκης αντικαθίσταται κείμενο της Διεύθυνσης και η συνεχής και ανελλιπής 19. Το άρθρο 45 «Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού» του Επαρχείου Λαγκαδά, (με νέα αρίθμηση 48) τροποποι είται Η παράγραφος «Οργάνωση και τήρηση αρχείου ΦΕΚ» που περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες του Τμήματος αντικαθίσταται κείμενο του Τμήματος και η συνεχής και ανελλιπής 20. Τo άρθρo 46 «ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», (με νέα αρίθμηση 49) τροποποιείται Στις αρμοδιότητες που αφορούν «α) Αντικείμενα Δι οικητικά» προστίθεται παράγραφος κείμενο του Τμήματος και η συνεχής και ανελλιπής 21. Η παράγραφος 1 του άρθρου 49 «ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΥΠΑΛ ΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΥΣ» (με νέα αρίθ μηση 52) τροποποιείται Προστίθεται η φράση «ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» κάτω από τη φράση «ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ». Προστίθεται η φράση «ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» κάτω από τη φράση «ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ». 22. Το άρθρο 52 (με νέα αρίθμηση 55) αντικαθίσταται «Άρθρο 55 Η κατανομή των θέσεων και του προσωπικού στις Διευθύνσεις, τα Τμήματα και Γραφεία που προβλέπο νται στον παρόντα Οργανισμό, γίνεται με απόφαση του Νομάρχη, ανάλογα με τις αρμοδιότητες που δίνονται ή αφαιρούνται και τις ανάγκες των Υπηρεσιών, όπως αυτές διαμορφώνονται κάθε φορά. ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΥΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (Σύνολο θέσεων 2332) 1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης [ΠΕ] (Σύ νολο θέσεων 936) Κλάδος ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, θέσεις 213 Κλάδος ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, θέσεις 18 Κλάδος ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, θέσεις 2 Κλάδος ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, θέσεις 315 Στον κλάδο αυτόν περιλαμβάνονται οι ειδικότητες με τις αντίστοιχες θέσεις: ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχ/κών, θέσεις 58 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχ/κών, θέσεις 78 ΠΕ Μεταλλειολόγων Μηχ/κών, θέσεις 4

8 30978 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΕ Μηχ/κών Χωρ/ξίας, Πολ/μίας & Περιφ. Ανάπτυξης, θέσεις 5 ΠΕ Μηχ/κών Υγιεινολόγων, θέσεις 3 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχ/κών, θέσεις 26 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών, θέσεις 11 ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών, θέσεις 11 ΠΕ Πολιτικών Μηχ/κών, θέσεις 99 ΠΕ Χημικών Μηχ/κών, θέσεις 18 ΠΕ Μηχανικών, θέσεις 2 Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό της ειδι κότητας ΠΕ Μηχανικών Υγιεινολόγων ορίζεται δίπλωμα Μηχανικού οποιασδήποτε ειδικότητας Α.Ε.Ι. της ημε δαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, άδεια άσκησης επαγ γέλματος και μεταπτυχιακό δίπλωμα ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους μετεκπαίδευσης σε θέματα Υγειονο μικής Μηχανικής ή Επιστημών Υγιεινής Περιβάλλοντος, καθώς και η γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. Κλάδος ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, θέσεις 20 Κλάδος ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, θέσεις 241 Στον κλάδο αυτόν περιλαμβάνονται οι ειδικότητες με τις αντίστοιχες θέσεις: ΠΕ Γεωπονίας, θέσεις 130 ΠΕ Κτηνιατρικής, θέσεις 82 ΠΕ Γεωλογίας, θέσεις 12 ΠΕ Ιχθυολογίας, θέσεις 17 Κλάδος ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, θέσεις 55 Στον κλάδο αυτόν περιλαμβάνονται οι ειδικότητες με τις αντίστοιχες θέσεις: ΠΕ Μηχ/κών Περιβάλλοντος, θέσεις 8 ΠΕ Περιβάλλοντος, θέσεις 5 ΠΕ Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, θέσεις 5 ΠΕ Επιστήμης της Θάλασσας, θέσεις 4 ΠΕ Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, θέσεις 5 ΠΕ Βιολογίας, θέσεις 7 ΠΕ Φυσικής, θέσεις 5 ΠΕ Χημείας, θέσεις 13 ΠΕ Φυσιογνωστών, θέσεις 2 ΠΕ Χη Βι Φυσ., θέσεις 1 Κλάδος ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ, θέσεις 5 Κλάδος ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (χωρίς ειδικότητα), θέσεις 6 Κλάδος ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (με ειδικότητα), θέσεις 16 Κλάδος ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, θέσεις 1 Κλάδος ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣ. ΥΓΕΙΑΣ Ε.Σ.Υ., θέσεις 12 Κλάδος ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΩΝ, θέσεις 1 Κλάδος ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ, θέσεις 1 Κλάδος ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Σ.Υ., θέσεις 2 Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του Κλά δου ΠΕ Ιατρών Κοινωνικής Ιατρικής ορίζεται και τίτλος ειδικότητας Κοινωνικής Ιατρικής. Προσόν διορισμού στον κλάδο ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. ορίζεται από τις διατάξεις των Νόμων 2519/97 και 2761/99, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Κλάδος ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗ ΜΕΡΩΣΗΣ: θέσεις 3 Κλάδος ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: θέσεις 8 Κλάδος ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: θέσεις 2 Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας, ΑΕΙ της ημεδαπής. Κλάδος ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ: θέσεις 10 Κλάδος ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ: θέσεις 1 Κλάδος ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: θέ σεις 4 2. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης [ΤΕ] (Σύνολο θέσεων 385) Κλάδος ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, θέσεις 58 Κλάδος ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, θέσεις 6 Κλάδος ΤΕ Δ/ΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ, θέσεις 15 Κλάδος ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ, θέσεις 1 Κλάδος ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, θέσεις 2 Κλάδος ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, θέσεις 39 Κλάδος ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, θέσεις 100 Στον κλάδο αυτόν περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότη τες της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών εκτός από τις ειδικότητες Σχεδιασμού λογισμικού και εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων, καθώς και όλες οι αντίστοιχες ειδικότητες Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Κλάδος ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, θέσεις 1 Κλάδος ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ, θέ σεις 47 Κλάδος ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, θέσεις 10 Κλάδος ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, θέσεις 22 Κλάδος ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ, θέσεις 3 Κλάδος ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, θέσεις 14 Κλάδος ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ, θέσεις 2 Κλάδος ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, θέσεις 24 Κλάδος ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, θέσεις 6 Κλάδος ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, θέσεις 8 Κλάδος ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, θέσεις 20 Κλάδος ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, θέσεις 2 Κλάδος ΤΕ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: θέσεις 5 3. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης [ΔΕ] (Σύ νολο θέσεων 861) Κλάδος ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, θέσεις 307 Στον κλάδο αυτόν περιλαμβάνεται η ειδικότητα με τις αντίστοιχες θέσεις: ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, θέσεις 307 Κλάδος ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ, θέσεις 11 Κλάδος ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, θέσεις 34 Κλάδος ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ (ή ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ), θέσεις 105 Κλάδος ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ, θέσεις 252 Στον κλάδο αυτόν περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: α) των τομέων: Μηχανολογικού Ηλεκτρονικού Ηλεκτρολογικού Κατασκευών, Α ή Β κύκλου σπουδών των Τεχνικών Επαγγελματι κών Εκπαιδευτηρίων, β) των κλάδων: * *

9 ΦΕΚ 2538 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δομικών έργων Μηχανολογίας Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής, των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων, γ) των τομέων: Μηχανολογικού Ηλεκτρολογικού Ηλεκτρονικού και Δομικού, των τεχνικών επαγγελματικών λυκείων, δ) των τμημάτων: Μηχανολογικού Ηλεκτρολογικού Ηλεκτρονικού και Δομικών Κατασκευών, των τεχνικών επαγγελματικών σχολών. Περιλαμβάνονται, επίσης, αντίστοιχες ειδικότητες των τομέων Ι.Ε.Κ., αντίστοιχες ειδικότητες των σχολών μα θητείας Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46/Α ), ή άλλων ισότιμων τίτλων σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και η ειδικότητα χειριστών, χωμα τουργικών και ανυψωτικών μηχανημάτων. ε) των ειδικοτήτων: Εργοδηγών Ηλεκτρολόγων Εργοδηγών Ψυκτικών Εργοδηγών Τοπογράφων Αποθηκαρίων, των Μέσων Τεχνικών Σχολών (παλαιών Σχολών Εργοδηγών κ.λπ.) που έχουν καταργηθεί με το Ν. 576/1977, η ειδικότητα Εμπειροτεχνών Τοπογράφων, οι συναφείς ειδικότητες Τεχνιτών, καθώς και όλες οι αντίστοιχες προς τις προαναφερθείσες ειδικότητες ισό τιμων σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής (πλην της ειδικότητας Σχεδιαστών) Κλάδος ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, θέσεις 60 Στον κλάδο αυτόν περιλαμβάνονται οι ειδικότητες με τις αντίστοιχες θέσεις: ΔΕ Οδηγών, θέσεις 50 ΔΕ Τεχνιτών Οχημάτων, θέσεις 10 Κλάδος ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ, θέσεις 7 Κλάδος ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ, θέσεις 8 Κλάδος ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, θέσεις 1 Στον κλάδο αυτόν περιλαμβάνονται οι ειδικότητες του κλάδου Χημείας των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων, του τομέα Χημικού και Μεταλλευτικού των Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων, οι αντίστοιχες ειδικότητες των Μέσων Τεχνικών Σχολών (παλαιών Σχολών Εργοδη γών κ.λ.π.) που έχουν καταργηθεί με το Ν.576/1977, κα θώς και όλες οι αντίστοιχες προς τις προαναφερθείσες ειδικότητες ισότιμων σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Κλάδος ΔΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ, θέσεις 36 Στον κλάδο αυτόν περιλαμβάνονται οι ειδικότητες του κλάδου Γεωπονίας των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων, του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του τομέα Γεωτε χνικού ή Γεωργικού ή Κτηνοτροφικού των Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων, όλες οι αντίστοιχες προς τις προαναφερθείσες ειδικότητες ισότιμων σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και οι ανή κοντες στον κλάδο ΔΕ Γεωργικού και Κτηνοτροφικού του Υπουργείου Γεωργίας. Κλάδος ΔΕ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΤΩΝ ΕΠΙΖΩΟΤΙΩΝ & ΠΕΙ ΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ, θέσεις 24 Κλάδος ΔΕ ΙΑΤΡ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, θέσεις 9 Στον κλάδο αυτόν περιλαμβάνονται οι ειδικότητες του κλάδου Ιατρικών Εργαστηρίων των Ενιαίων Πολυκλαδι κών Λυκείων, του Τμήματος Βοηθών Ιατρικών και Βιολο γικών Εργαστηρίων του τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών ή Κοινωνικής Πρόνοιας των Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων, οι αντίστοιχες ειδικότητες των Μέσων Τεχνι κών Σχολών που έχουν καταργηθεί με τον Ν.576/1977, όλες οι αντίστοιχες προς τις προαναφερθείσες ειδι κότητες ισότιμων σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και οι ανήκοντες στον προσωρινό κλάδο ΔΕ Παρασκευαστών του Υπουργείου Υγείας Πρό νοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων και στον κλάδο ΔΕ Βοηθών Εργαστηρίων του Υπουργείου Γεωργίας. Κλάδος ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ, θέσεις 5 Κλάδος ΔΕ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ, θέσεις 2 4. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης [ΥΕ] (Σύνολο θέσεων 150) Κλάδος ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ, θέσεις 33 Στον κλάδο αυτόν περιλαμβάνεται και η ειδικότητα ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού. Κλάδος ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ, θέσεις 40 Στον κλάδο αυτόν περιλαμβάνεται και η ειδικότητα ΥΕ Εργατών Κήπων. Κλάδος ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, θέσεις 42 Κλάδος ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ, θέσεις 34 Κλάδος ΥΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ, θέσεις 1 Πρόσθετο προσόν διορισμού ορίζεται πιστοποιητικό εκπαίδευσης ως απολυμαντού, χορηγούμενο από το Δημόσιο Απολυμαντήριο. Με τις αριθμ. ΔΟΑ/Φ.01/609/ και 4897/07 κοινές αποφάσεις του Υπ. ΕΣΔΔΑ και Οικονομίας και Οικονομικών συστάθηκαν μόνιμες θέσεις των κλάδων ΠΕ Διεκπεραίω σης Υποθέσεων Πολιτών, ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών και ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, απο κλειστικά για τη λειτουργία της Δ/νσης ΚΕΠ.» 23. Το άρθρο 57 (με νέα αρίθμηση 60) αντικαθίσταται «Άρθρο 60 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Ως Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων των Υπηρε σιών τοποθετούνται υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Υπαλ ληλικού Κώδικα όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. των εκπαιδευτικών βαθμίδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3801/2009, ως ακολούθως:» 24.Τα άρθρα με την παλιά αρίθμηση από 64 έως και 94 λαμβάνουν νέα αρίθμηση από 69 έως και 99, αντί στοιχα. 25. Προστίθενται άρθρα τα οποία λαμβάνουν τους αριθμούς 67 και 68 «Άρθρο 67 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο Γραφείο Γιατρού Εργασίας προΐστανται υπάλ ληλοι ΠΕ Ιατρών. Άρθρο 68 Γραφείο Τεχνικού Ασφάλειας Στο Γραφείο Τεχνικού Ασφάλειας προΐστανται υπάλ ληλοι ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών.»

10 30980 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 26.Το άρθρο 67 «ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ» (με νέα αρίθμη ση 72) αντικαθίσταται «Άρθρο 72 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Στη Γενική Διεύθυνση προΐστανται υπάλληλοι κατη γορίας ΠΕ όλων των κλάδων.» 27. Το άρθρο 68 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟ ΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (με νέα αρίθμηση 73) τροποποιείται Στο τέλος της πρώτης παραγράφου προστίθεται η φράση «ή ΠΕ Πληροφορικής.» Οι δεύτερη και τρίτη παράγραφοι αντικαθίστανται «Στο Τμήμα Στοχοθεσίας και Αποδοτικότητας προΐ στανται υπάλληλοι ΠΕ Δ/κού Οικ/κού ή ΠΕ Πληροφο ρικής ή ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Δ/κού Λογ/κού ή ΤΕ Πλη ροφορικής. Στο Τμήμα Ποιότητας προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Δ/ κού Οικ/κού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Δ/κού Λογ/κού ή ΤΕ Πληροφορικής.» 28.Το άρθρο 70 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ» (με νέα αρίθμηση 75) τροποποιείται Στο τέλος της πρώτης παραγράφου προστίθεται η φράση «ή ΠΕ Πληροφορικής.» Στο τέλος της τρίτης παραγράφου προστίθεται η φράση«ή ΠΕ Πληροφορικής.» Προστίθεται έκτη παράγραφος «Στο Γραφείο Κίνησης Οχημάτων προΐστανται υπάλ ληλοι ΔΕ Τεχνικού και εν ελλείψει ΔΕ Οδηγών.» 29. Το άρθρο 71 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ» (με νέα αρίθμηση 76) τροποποιείται Στο τέλος της πρώτης παραγράφου προστίθεται η φράση «ή ΠΕ Πληροφορικής.» Στην πέμπτη παράγραφο η φράση «ΠΕ Δ/κού Οικ/ κού ή ΤΕ Δ/κού Λογ/κού.» αντικαθίσταται από τη φράση «ΠΕ Δ/κού Οικ/κού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Δ/κού Λογ/κού ή ΤΕ Πληροφο ρικής.» 30. Το άρθρο 72«ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗ ΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (με νέα αρίθμηση 77) τροποποιείται ως εξής: Στο τέλος της πρώτης παραγράφου διαγράφεται η φράση «και εν ελλείψει ΠΕ Δ/κού Οικ/κού.» 31. Το άρθρο 73 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ» (με νέα αρίθμηση 78) τροποποιείται Στο τέλος της πρώτης παραγράφου προστίθεται η φράση «ή ΠΕ Πληροφορικής.» Οι δεύτερη και τρίτη παράγραφοι αντικαθίστανται «Στο Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Εκλογών προ ΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Δ/κού Οικ/κού ή ΠΕ Πληροφο ρικής. Στο Τμήμα Αποκέντρωσης προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Δ/κού Οικ/κού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Δ/κού Λογ/κού ή ΤΕ Πληροφορικής.» 32. Το άρθρο 74 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗ ΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.)» (με νέα αρίθμηση 79) τροποποι είται Η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται «Στη Δ/νση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) προΐστανται υπάλληλοι οποιουδήποτε κλάδου ΠΕ ή ΤΕ.» 33. Το άρθρο 79 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ» (με νέα αρίθμηση 84) τροποποιείται Μετά τις παραγράφους «Στο Τμήμα Κτηνιατρικό Κέ ντρο Σίνδου προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Κτηνιατρικής.» και «Στο Τμήμα Κτηνιατρικό Κέντρο Λαγκαδά προΐστα νται υπάλληλοι ΠΕ Κτηνιατρικής.» προστίθενται παρά γραφοι, αντίστοιχα «Στο Τμήμα Κτηνιατρικό Κέντρο Ν. Μαλγάρων προΐ στανται υπάλληλοι ΠΕ Κτηνιατρικής.» και «Στο Τμήμα Κτηνιατρικό Κέντρο Λητής προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Κτηνιατρικής.» 34. Το άρθρο 80 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ» (με νέα αρίθ μηση 85) τροποποιείται Οι τίτλοι του Τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Θαλάσσιας Αλιείας Μέση Αλιεία, του Τμήματος Υδα τοκαλλιεργειών και Αξιοποίησης Αλιευμάτων και του Τμήματος Αλιείας Λαγκαδά αντικαθίστανται αντίστοι χα, από τους τίτλους: «Τμήμα Μέσης Αλιείας», «Τμήμα Αξιοποίησης Αλιευμάτων και Υδατοκαλλιεργειών» και «Τμήμα Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων». 35. Το άρθρο 90 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» (με νέα αρίθμηση 95) αντικαθίσταται «Άρθρο 95 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Στη Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας προΐστανται υπάλλη λοι ΠΕ Δ/κού Οικ/κού ή ΠΕ Πληροφορικής. Στο Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Δ/κού Οικ/κού ή ΠΕ Πληροφορικής. Στο Τμήμα Προστασίας Οικογένειας και Παιδιού προ ΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Δ/κού Οικ/κού ή ΠΕ Κοινωνι ολογίας ή ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας. Στο Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου προΐστανται υπάλ ληλοι ΠΕ Δ/κού Οικ/κού ή ΠΕ Πληροφορικής. Στο Τμήμα Προνοιακών Επιδομάτων προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Δ/κού Οικ/κού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Δ/κού Λογ/κού ή ΤΕ Πληροφορικής. Στο Τμήμα Ψυχολογικής Υποστήριξης προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Ψυχολογίας ή ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας. Στο Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας Λαγκαδά προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Δ/κού Οικ/κού ή ΠΕ Κοινωνιολογίας ή ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας ή ΠΕ Ψυχολογίας ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή ΤΕ Δ/κού Λογ/κού ή ΔΕ Δ/κού Λογ/κού ή ΔΕ Προσωπικού Η/Υ. Στο Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού και Μηχανοργά νωσης προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Δ/κού Οικ/κού ή ΤΕ Δ/κού Λογ/κού ή ΔΕ Δ/κού Λογ/κού ή ΔΕ Προσωπικού Η/Υ.» 36. Προστίθεται άρθρο το οποίο λαμβάνει τον αριθμό 100 «Άρθρο 100 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Τ.Ε.Ο. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στη Δ/νση Κ.Τ.Ε.Ο. Ανατολικής Θεσσαλονίκης προΐ στανται υπάλληλοι ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών ή ΠΕ Μηχανολόγων Μηχ/κών ή ΠΕ Ηλεκτρο λόγων Μηχ/κών. Στο Τμήμα Τεχνικού Ελέγχου προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών ή ΠΕ Μηχα νολόγων Μηχ/κών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών ή ΤΕ Μηχανικών. Στο Τμήμα Ειδικών Ελέγχων προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών ή ΠΕ Μηχα

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) νολόγων Μηχ/κών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών ή ΤΕ Μηχανικών. Στο Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού και Μηχανοργά νωσης προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Δ/κού Οικ/κου ή ΤΕ Δ/κού Λογ/κού ή ΔΕ Δ/κού Λογ/κού ή ΔΕ Προσωπικού Η/Υ.» 37. Το άρθρο με την παλαιά αρίθμηση 95 λαμβάνει τον αριθμό Το άρθρο με την παλαιά αρίθμηση 96 λαμβάνει τον αριθμό 102 και αντικαθίσταται «Άρθρο 102 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Ως Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων του Επαρ χείου Λαγκαδά τοποθετούνται υπάλληλοι των κατηγορι ών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. των εκπαιδευτικών βαθμίδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3801/2009, ως ακολούθως:» 39. Τα άρθρα με την παλαιά αρίθμηση από 97 έως και 113 λαμβάνουν νέα αρίθμηση από 103 έως και 119, αντίστοιχα. 40. Ο τίτλος του άρθρου 103 «ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΛΑ ΓΚΑΔΑ (Δ/νση Αλιείας)» (με νέα αρίθμηση 109) αντικα θίσταται από τον τίτλο «ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (Δ/νση Αλιείας)» 41. Στο άρθρο 107 «ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (Δ/νση Κοιν. Πρόνοιας) (με νέα αρίθμηση 113) μετά τη φράση «ή ΠΕ Κοινωνιολογίας» προστίθεται η φράση «ή ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας» Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΟΛΛΑΣ

12 30982 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη ημορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1054 4 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 22729/14 11 2011 απόφασης Δημάρχου (ΦΕΚ 2770/τ. Β /2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 523 12 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15492/1178/05 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα