ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014 ΘΕΜΑ: 34 ο Έγκριση του Πρακτικών (α φάσης διαγωνισμού-αξιολόγησης των δικαιολογητικών) της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού που αφορά το έργο (υπηρεσία) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» που είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας 04 «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Θεσσαλίας» και στη θεματική προτεραιότητα 57 «Άλλη συνδρομή για την βελτίωση των Τουριστικών Υπηρεσιών» του Ε.Π. «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου » ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Κρανιάς Βασίλειος 2. Δεσπόπουλος Κων/νος 3. Γακόπουλος Χρήστος 4. Κολυνδρίνη Χαλαστάρα Δωροθέα 5. Ψαχούλας Ορέστης 6. Λιακούλη Ευαγγελία 7. Καπέλος Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος) Απουσία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, προήδρευσε η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αργυροπούλου Καλλιάρα Ελένη βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής άρθρο 3 παρ.2 & βάσει της απόφασης 2 του πρακτικού 1/ της Οικονομικής Επιτροπής. Συνήλθε στις 20 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 15:00 μ.μ. ημέρα Δευτέρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονομική Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 131/ του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010. Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Αργυροπούλου Καλλιάρα Ελένη κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 34 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο Εισηγητής του θέματος αυτού κ. Λέγκας α/α Δ/ντής Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής με το υπ αριθμ.934/ έγγραφο της Υπηρεσίας του τα κατωτέρω: Έχοντας υπ όψιν:

2 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV. 2. Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1177/2009 της Επιτροπής της 30ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία συνάψεως συµβάσεων. 3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1150/2009 της 10ης Νοεμβρίου 2009 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1564/2005 όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 4. Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999, όπως ισχύει. 5. Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμό γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/ Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 7. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 846/2009 της Επιτροπής της Σεπτεμβρίου 2009 τροποποιητικός του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/ Απόφαση με αριθμό C (2007) 5332/ που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ » (2007GR16UPO001). 9. Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και άλλα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/85) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α). 10. Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α 19/1995), «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 11. Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247/1995) «Περί δημοσίου Λογιστικού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 12. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/ ) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ηςΦεβρουαρίου 1992 (L76)», όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). 13. Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/ ) «Ενιαίος φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές ΑΔΑ: ΒΙΨ17ΛΡ-ΞΜΤ

3 διατάξεις» ιδίως το άρθρο 8 «σχετικά µε Κρατικές Προμήθειες». 14. Ν. 3021/02 (ΦΕΚ 143/Α) «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις». 15. Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α/ ) «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» ειδικά το άρθρο Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/ ) Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 17. Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230 Α/ ) «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις» ειδικότερα το άρθρο 30 που αφορά στην παροχή σύμφωνης γνώμης από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης σε προγράμματα Τουριστικής Προβολής που υλοποιούνται από φορείς του Δημοσίου. 18. Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε µε τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ Α 53) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις». 19. Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/ ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α / ). 20. Ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 163 Α/ ) «Πολιτιστικό κέντρο ελληνικής αστυνομίας και άλλες διατάξεις», ειδικότερα το άρθρο 12 σχετικά µε την πιστοποίηση φορέων που παρέχουν διαφημιστικές υπηρεσίες στο Δημόσιο. 21. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 22. Π.. 82/1996 (ΦΕΚ Α 66/1996), «Περί ονοµαστικοποίησης των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθ. 109 του Ν. 2533/1997 (ΦΕΚ Α 228), µε το άρθ. 12 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α 30) και µε το άρθ.8 του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α 279). 23. Π.. 261/1997 (ΦΕΚ Α 186/1997), «Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα από τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέωσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 3166/2003 (ΦΕΚ Α 178/2003), το Ν. 3444/2006 (ΦΕΚ Α 46/2006) και τον Ν. 3688/2008 (ΦΕΚ Α 163). 24. Π.. 60/07 (ΦΕΚ 64 Α/ ): Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π..)». 26. Π.Δ. 346/98 (ΦΕΚ 230/Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/50 ΕΟΚ του Συμβουλίου της », όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 18/00 (ΦΕΚ 15/Α) ΑΔΑ: ΒΙΨ17ΛΡ-ΞΜΤ

4 «Τροποποίηση του Π.Δ. 346/98 (Α 230) {προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50 ΕΟΚ της 18ης Ιουλίου 1992}, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 97/52 ΕΚ της 13ης Οκτωβρίου 1997» και το Π.Δ.101/ Εγκύκλιο µε αριθ. πρωτ. 176/ του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά µε την παροχή σύμφωνης γνώμης για διαφημιστικά προγράμματα και ενέργειες που αφορούν την τουριστική προβολή της χώρας ή των περιοχών αυτής, από φορείς του δημόσιου τομέα». 28. Εγκύκλιο µε αριθ. πρωτ / του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, µε θέμα: «Οδηγίες-διευκρινίσεις για την εφαρμογή του αρ. 30 του Ν. 3498/2006 περί προγραμμάτων τουριστικής προβολής των φορέων του Δημόσιου Τομέα». 29. Εγκύκλιο µε αριθ. πρωτ / του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, με θέμα: «Κατευθύνσεις για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας παροχής σύμφωνης γνώμης, που ορίζεται στο άρθρο 30 του Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α ) περί τουριστικής προβολής των φορέων του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα». 30. Εγκύκλιο µε αριθ. πρωτ / της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας/Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης µε θέμα «Τροποποίηση σχετικά µε την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα». 31. Εγκύκλιο µε αριθ. πρωτ / της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης µε θέμα: «Πιστοποίηση επιχειρήσεων παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών». 32. Εγκύκλιο µε αριθ. πρωτ /749/ της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του ΥΠΟΙΑΝ µε θέµα «Πιστοποίηση επιχειρήσεων παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών κατ εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν.3688/2008 (Α 163)». 33. Την Εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 4745/ΕΥΘΥ 289/ του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Οδηγίες προς της ΕΥΔ/ΕΔΑ/ΕΦΔ για τις αλλαγές που προκύπτουν από την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και αφορούν στα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ». 34. Την με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ540/Β / ) Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα Υπουργική Απόφαση συστήματος διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 35. Την µε αριθ. πρωτ. 175/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την Ένταξη της Πράξης με τίτλο: «Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Θεσσαλίας» στο Ε.Π. Χ.Ε. Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα- Ήπειρος Τη χρηματοδότηση της Πράξης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων µε κωδικό 2012ΕΠ σύμφωνα µε τη ΣΑΕΠ: Την υπ αριθµ. πρωτ. 2678/ Προέγκριση ηµοπράτησης της Πράξης από την Ε Α Περιφέρειας Θεσσαλίας. 38. Την αριθμ. 684/2013 απόφαση του με αριθμ. 13 ο / πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 39. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/ /τ.Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΑΔΑ: ΒΙΨ17ΛΡ-ΞΜΤ

5 40. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/ /τ.Α ) «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας». 41. Τις διατάξεις του Ν.4071/2012(ΦΕΚ85/Α/ ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» άρθρο 5 που αντικαθιστά το άρθρο 176 του Ν.3852/ Την αριθμ. 560/ (ΦΕΚ 3136/ /Τ.Β ) απόφαση παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας στον Προϊστάμενο Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Τουρισμού και Εμπορίου 43. Την Προκήρυξη αριθ. 1/2013 του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας 04 «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Θεσσαλίας» και στη θεματική προτεραιότητα 57 «Άλλη συνδρομή για την βελτίωση των Τουριστικών Υπηρεσιών» του Ε.Π. «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου » και 44. Το από Πρακτικό «Διενέργειας και Αποσφράγισης Προσφορών» της Επιτροπής Διενέργειας κι Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, 45. Το από 05/12/2013 Πρακτικό «Ελέγχου Φακέλων Δικαιολογητικών» της Επιτροπής Διενέργειας κι Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, Σε συνέχεια της έγκρισης της διενέργειας του ανωτέρου αναφερόμενου (αριθμ. Διακήρυξης 1/2013) διαγωνισμού, η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας, αφού παρέλαβε τις υποβληθείσες προσφορές, στις 3 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00πμ, προχώρησε στην αποσφράγιση αυτών και συνέταξε το από από «Πρακτικό Διενέργειας και Αποσφράγισης Προσφορών», το οποίο και επισυνάπτεται στην παρούσα και σύμφωνα με το οποίο υποβλήθηκαν συνολικά πέντε (5) προσφορές. Ακολούθως προέβη στον έλεγχο των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής και συνέταξε το αντίστοιχο από 5/12/2013 «Πρακτικό Ελέγχου Φακέλων Δικαιολογητικών», το οποίο και επισυνάπτεται, σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί την απόρριψη και των πέντε (5) προσφορών Βάση των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση των Πρακτικών «Διενέργειας και Αποσφράγισης Προσφορών» και «Ελέγχου Φακέλων Δικαιολογητικών» και της εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας κι Αξιολόγησης του Διαγωνισμού περί της απόρριψης και των πέντε (5) προσφορών, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στα κατωτέρω Πρακτικά.

6 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2013 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» Την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα π.μ συνήλθε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», καλούμενη εφεξής «Επιτροπή», που συστάθηκε με την υπ αριθμ. πρωτ. 647/ (ΑΔΑ: ΒΛΩ87ΛΡ-ΥΔΔ) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και την υπ αριθμ. 684/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΑΔΑ: ΒΛΠΠ7ΛΡ-ΥΨΘ), με την παρακάτω σύνθεση: 1. Κατσαρού Ελένη, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με αναπληρώτρια την Μπαρτζιώκα Γεωργία, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 2. Θλιβερού Μαρία, ΠΕ Γεωπόνων, με αναπληρώτρια την Παπαδούλη Εύα, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 3. Λέγκας Κωνσταντίνος, ΠΕ Μηχανικών, με αναπληρώτρια την Αγγελούση Μαρία, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 4. Καρακώστας Χαρίλαος, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με αναπληρώτρια, την Πάκα Χριστίνα, ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού 5. Παπουλιάκος Βασίλειος, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με αναπληρωτή τον Μήτσο Βασίλειο, ΠΕ Μηχανικών Η/Υ. Πρόεδρος της επιτροπής έχει οριστεί η Κατσαρού Ελένη, με αναπληρώτρια την Μπαρτζιώκα Γεωργία. Χρέη γραμματέως εκτελούσε ο Καρακώστας Χαρίλαος, με αναπληρώτρια την Πάκα Χριστίνα. Ως ειδικός εμπειρογνώμονας με γνωμοδοτική αρμοδιότητα, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε εφαρμογή του Ν.3688/2008 (ΦΕΚ Α 163), συμμετείχε στην Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης του έργου, ο κ. Πέτρος Αλβέρτος, μέλος της Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος, που προτάθηκε με την αριθμ. Φ.15α/9976/ επιστολή της Ε.Δ.Ε.Ε. Αντικείμενο εργασιών της επιτροπής αποτέλεσε η διενέργεια του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1/2013 της Περιφέρειας Θεσσαλίας Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού. Η Προκήρυξη αυτή αφορά Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές για την Πράξη «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και συνολικό ύψος προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, περίληψη της οποίας αποτέλεσε η υπ αριθμ. πρωτ. 588/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας (ΑΔΑ: ΒΛ497ΛΡ-ΗΕ3). Διαπιστώθηκε απαρτία καθώς ήταν παρόντα όλα τα τακτικά μέλη και ο Ειδικός Εμπειρογνώμονας κ. Πέτρος Αλβέρτος.

7 Η Επιτροπή παρέλαβε από την Γραμματεία πρωτοκολλημένους πέντε (5) φακέλους προσφορών των παρακάτω υποψηφίων φακέλων: Α/Α ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1 CREATORS & WORKERS AVENUE Διαφημιστική και Εμπορική Α.Ε. 693/ ORANGE ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. 694/ ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ "ΘΕΣΣΑΛΙΑ" 695/ COMMUNICATION FACTORY ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 696/ ΕΝΩΣΗ "CHOOSE Α.Ε. ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΑΞΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 697/ Η Επιτροπή, στη δημόσια αυτή συνεδρίαση, παρουσία των Ενδιαφερομένων που επιθυμούσαν να παρίστανται, ήλεγξε κατ αρχήν την εμπρόθεσμη κατάθεση των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προχώρησε σε αρίθμηση, αποσφράγιση και μονογραφή όλων των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στο χώρο διενέργειας του διαγωνισμού παρευρίσκονταν εκτός των μελών της Επιτροπής και νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων αναδόχων ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. Παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των παρακάτω υποψηφίων αναδόχων: Α/Α ΕΤΑΙΡΙΑ 1 CREATORS & WORKERS AVENUE Διαφημιστική και Εμπορική Α.Ε. 2 ORANGE ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. 3 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ "ΘΕΣΣΑΛΙΑ" 4 COMMUNICATION FACTORY ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 5 ΕΝΩΣΗ CHOOSE Α.Ε. ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΑΞΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. Από τον όγκο του περιεχομένου των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην πρώτη δημόσια συνεδρίαση δεν κατέστη δυνατόν, όπως ζητήθηκε από τους εκπροσώπους των εταιριών να λάβουν γνώση επί των προσφορών των υπολοίπων, κάτω από την επιτήρηση των μελών της Επιτροπής. Με απόφαση της Επιτροπής και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία, αποφασίστηκε να κληθούν οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων αναδόχων ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους να προσέλθουν να λάβουν γνώση επί των φακέλων των δικαιολογητικών των υπολοίπων και κατά τις δύο επόμενες ημέρες την Τετάρτη 4/9/2013 καθώς και την Πέμπτη 5/9/2013. Καμία ένσταση δεν υπήρξε κατά την παραπάνω διαδικασία διενέργειας και αποσφράγισης των προσφορών. Το παρόν συντάχθηκε σε δύο (2) αντίγραφα και παραδόθηκε στην Δ/νση Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

8 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Δ/νση Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού (2 αντίγραφα) 1. Κατσαρού Ελένη 2. Θλιβερού Μαρία 3. Λέγκας Κωνσταντίνος 4. Καρακώστας Χαρίλαος 5. Παπουλιάκος Βασίλειος * Σημείωση: Σημειώνεται ότι προσήλθαν στις προκαθορισμένες ημέρες 4/9/2013 και 5/9/2013, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιριών των υποψηφίων αναδόχων ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους (πλην της εταιρείας CREATORS & WORKERS AVENUE Διαφημιστική και Εμπορική Α.Ε. και της ΕΝΩΣΗΣ CHOOSE Α.Ε. ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΑΞΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.) και έλαβαν γνώση επί των φακέλων των δικαιολογητικών των υπολοίπων (κάτω από την επιτήρηση των μελών της Επιτροπής Διενέργειας-Αξιολόγησης του Διαγωνισμού), υποβάλλοντας σχετικές επισημάνσεις. Υπομνήματα υπέβαλαν οι εταιρίες ORANGE ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. και COMMUNICATION FACTORY ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. καθώς και η ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ "ΘΕΣΣΑΛΙΑ".

9 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2013 Την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα π.μ συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», καλούμενη εφεξής «Επιτροπή», που συστάθηκε με την υπ αριθμ. πρωτ. 647/ (ΑΔΑ: ΒΛΩ87ΛΡ-ΥΔΔ) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και την υπ αριθμ. 684/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΑΔΑ: ΒΛΠΠ7ΛΡ-ΥΨΘ), με την παρακάτω σύνθεση: 1. Κατσαρού Ελένη, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με αναπληρώτρια την Μπαρτζιώκα Γεωργία, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 2. Θλιβερού Μαρία, ΠΕ Γεωπόνων, με αναπληρώτρια την Παπαδούλη Εύα, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 3. Λέγκας Κωνσταντίνος, ΠΕ Μηχανικών, με αναπληρώτρια την Αγγελούση Μαρία, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 4. Καρακώστας Χαρίλαος, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με αναπληρώτρια, την Πάκα Χριστίνα, ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού 5. Παπουλιάκος Βασίλειος, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με αναπληρωτή τον Μήτσο Βασίλειο, ΠΕ Μηχανικών Η/Υ. Αντικείμενο εργασιών της Eπιτροπής αποτέλεσε, σε συνέχεια των από , , , , , και συνεδριάσεών της, ο έλεγχος των φακέλων των δικαιολογητικών των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1/2013 της Περιφέρειας Θεσσαλίας Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού. Η Προκήρυξη αυτή αφορά Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές για την Πράξη «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και συνολικό ύψος προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, περίληψη της οποίας αποτέλεσε η υπ αριθμ. πρωτ. 588/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας (ΑΔΑ: ΒΛ497ΛΡ-ΗΕ3). Διαπιστώθηκε απαρτία καθώς ήταν παρόντα όλα τα τακτικά μέλη. Η Επιτροπή παρέλαβε από την Γραμματεία τους πέντε (5) φακέλους προσφορών των παρακάτω υποψηφίων: Α/Α ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1 CREATORS & WORKERS AVENUE Διαφημιστική και Εμπορική Α.Ε. 693/ ORANGE ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. 694/ ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ "ΘΕΣΣΑΛΙΑ" 695/ COMMUNICATION FACTORY ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ 696/

10 5 Α.Ε. ΕΝΩΣΗ "CHOOSE Α.Ε. ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΑΞΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 697/ και αφού έλαβε υπόψη τα τεύχη Προκήρυξης του Διαγωνισμού, των Παραρτημάτων του, τις Διευκρινήσεις που δόθηκαν κατά τη διάρκεια δημοσίευσης του και τη σχετική νομοθεσία και έπειτα από συζήτηση των μελών της συμφώνησε ομόφωνα στις παρακάτω Διαπιστώσεις: Ειδικά όσον αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, επισημαίνουμε ότι: Για τη γνησιότητα των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής Η Επιτροπή του διαγωνισμού με ευθύνη της Προέδρου, πριν την ολοκλήρωση του πρακτικού δημοπρασίας που αφορά τον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων, επικοινώνησε εγγράφως με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής όλων των διαγωνιζομένων, προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Αριθμ. Πρωτ.:Δ17γ/ 9 /154 /ΦΝ Εγκύκλιο 17 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠ.Υ.Μ.Δ) περί «Ελέγχου γνησιότητας εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης». Από τις ληφθείσες απαντήσεις επιβεβαιώθηκε η γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής για όλους τους υποψηφίους αναδόχους. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο όλων των Δικαιολογητικών Συμμετοχής κάθε υποψηφίου και διαπίστωσε τα εξής: 1. CREATORS & WORKERS AVENUE ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (AVENUE C & W AE) ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 1) Όσον αφορά τις Υπεύθυνες δηλώσεις περί μη τέλεσης αδικημάτων Σύμφωνα με τον όρο Β.1.2 της Προκήρυξης «Στις περιπτώσεις (α)-(ε) και (ια) / (ιδ) αποκλεισμός του διαγωνιζομένου νομικού προσώπου ή και της ένωσης ή κοινοπραξίας στην οποία αυτό συμμετέχει επέρχεται αν στο αδίκημα ή παράπτωμα έχει υποπέσει διαχειριστής του (σε περίπτωση ομορρύθμων ή ετερορρύθμων ή εταιριών περιορισμένης ευθύνης) ή ο πρόεδρος ή ο διευθύνων σύμβουλος ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος (σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας), ή τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του (σε κάθε άλλη περίπτωση), και επιπλέον το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την οικονομική προσφορά για λογαριασμό του νομικού προσώπου, αν είναι διαφορετικό από τα παραπάνω». Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι για τις Ανώνυμες Εταιρείες οι υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται στον όρο Γ.2.1 της Προκήρυξης, δυνάμει των οποίων ο δηλών πρέπει να βεβαιώνει, μεταξύ άλλων, ότι δεν συντρέχει στο

11 πρόσωπό του κάποια από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που αναφέρονται στον όρο Β.1.2. της Προκήρυξης, πρέπει να υπογραφούν εκτός από το νόμιμο εκπρόσωπο της υποψήφιας εταιρίας, και από τον Πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου, όλα τα μέλη αυτού καθώς και από τον διευθύνοντα σύμβουλό της (εφόσον βεβαίως τα εν λόγω πρόσωπα δεν ταυτίζονται). Εν προκειμένω, όσον αφορά την εταιρία AVENUE C & w AE, οι εν λόγω υπεύθυνες δηλώσεις δεν έχουν υποβληθεί από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ως προς τις Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν τηρούνται τα επί ποινή αποκλεισμού απαιτούμενα από την προκήρυξη (όρος Β.1.2, εδ. 4, σελ. 52 Προκήρυξης). 2) Όσον αφορά τα Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. Σύμφωνα με τεύχος προκήρυξης, οι Ανώνυμες Εταιρίες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 3310/2005 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (και τις διατάξεις του ΠΔ 82/1996 μέχρι εκδόσεως νεοτέρου καθώς και του ν.2533/1997), για ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου. Σημειώνεται ότι στην παράγραφο Β.1.2-Αποκλεισμός Διαγωνιζόμενου στις περιπτώσεις στ) και ζ) αναφέρεται ότι οι διαγωνιζόμενοι δεν πρέπει να εμπίπτουν στις ασυμβίβαστες ιδιότητες ή απαγορεύσεις των άρθρων 3 και 4 του ν.3310/2005, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με τον ν. 3414/2005 και επιπλέον πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ.1 έως 3 και 9 του άρθρου 8 του ν.3310/2005, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με τον ν. 3414/2005. Η υποχρέωση για την ανωτέρω ονομαστικοποίηση των μετοχών εταιρείας θεωρείται ότι εκπληρώθηκε εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλλει: Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας. Στην κατάσταση αυτή αναγράφεται επίσης ο αριθμός της πράξης θεώρησης από την αρμόδια ΔΟΥ του προβλεπόμενου από τον «κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων βιβλίου μετόχων», με ημερομηνία το πολύ 30 ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. Η εταιρεία AVENUE C & W AE δεν έχει προσκομίσει αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας. Επομένως δεν τηρούνται όροι, επί ποινή αποκλεισμού της προκήρυξης, ως προς τα ανωτέρω. 3) Όσον αφορά την Τεχνική και Επαγγελματική Επάρκεια Α. Ξενόγλωσσα κείμενα Σύμφωνα με την προκήρυξη, παράγραφος Β , ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληροί το Ποιοτικό κριτήριο τεχνικής και επαγγελματικής επάρκειας. Το κριτήριο αυτό, σύμφωνα με την προκήρυξη προϋποθέτει ότι η Ομάδα Έργου διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στη σύνταξη δημοσιογραφικών κειμένων σε ελληνικά και αγγλικά και τουλάχιστον σε δύο (2) ακόμη γλώσσες (ενδεικτικά αναφέρονται γερμανικά και ρωσικά) (σελ. 50 προκήρυξης). Όπως προκύπτει από τις διατάξεις της εγκυκλίου υπ. αριθμ / /ΥΠ.ΤΟΥΡ., σε δράσεις τουριστικής προβολής η μετάφραση των ξενόγλωσσων

12 δημοσιογραφικών κειμένων θα πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένο γραφείο ή πρόσωπο που θα εκδίδει και σχετική βεβαίωση. Για τις εταιρίες παροχής μεταφραστικών υπηρεσιών απαιτείται πιστοποίηση κατά το πρότυπο ΕΝ-15038:2006, ενώ για τα φυσικά πρόσωπα απαιτείται να είναι μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών ή απόφοιτοι του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΠΔ 169/2002). Από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, δεν προκύπτει ότι υπάρχει συνεργασία με πρόσωπο ή εταιρία με τις παραπάνω προϋποθέσεις και επομένως δεν τηρείται ο σχετικός όρος της προκήρυξης. Β. Κατάλογος κυριοτέρων ή παρόμοιων υλοποιημένων έργων Σύμφωνα με την προκήρυξη, παράγραφο Γ.2.1. σελ. 73, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, για την πιστοποίηση της τεχνικής και επαγγελματικής επάρκειας, να έχει κατάλογο με συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων ή παρόμοιων έργων, υλοποιηθέντα κατά την τελευταία τριετία συνολικού προϋπολογισμού ακόμη και αθροιστικά υπολογιζόμενου ,00 ευρώ, με αναφορά στην οικονομική τους αξία, στο χρόνο υλοποίησης, στον παραλήπτη και στο ποσοστό συμμετοχής του διαγωνιζόμενου. Oι παραδόσεις θα πρέπει να αποδεικνύονται με σχετική σύμβαση, βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής. Από την κατάσταση υλοποιημένων παρόμοιων έργων που υπέβαλε η εταιρία, δεν θεμελιώνεται η τεχνική και επαγγελματική Επάρκειά της, σύμφωνα με τις ως άνω απαιτήσεις της προκήρυξης (δηλ. δεν προσκομίζονται από την εταιρεία συμβάσεις με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις ή τα πρωτόκολλα παραλαβής παρόμοιων έργων, που καλύπτουν το παραπάνω ποσό την τελευταία τριετία). Όσον αφορά τα υπόλοιπα δικαιολογητικά συμμετοχής, αυτά γίνονται δεκτά. 2. ORANGE ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 1) Όσον αφορά την Τεχνική και Επαγγελματική Επάρκεια Α. Κατάλογος κυριοτέρων ή παρόμοιων υλοποιημένων έργων Σύμφωνα με την προκήρυξη, παράγραφο Γ.2.1. σελ 73, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, για την πιστοποίηση της τεχνικής και επαγγελματικής επάρκειας, να έχει κατάλογο με συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων ή παρόμοιων έργων, υλοποιηθέντα κατά την τελευταία τριετία συνολικού προϋπολογισμού ακόμη και αθροιστικά υπολογιζόμενου ,00 ευρώ, με αναφορά στην οικονομική τους αξία, στο χρόνο υλοποίησης, στον παραλήπτη και στο ποσοστό συμμετοχής του διαγωνιζόμενου. Oι παραδόσεις θα πρέπει να αποδεικνύονται με σχετική σύμβαση, βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής. Από την κατάσταση υλοποιημένων παρόμοιων έργων που υπέβαλε η εταιρία, δεν θεμελιώνεται η τεχνική και επαγγελματική Επάρκειά της, σύμφωνα με τις ως άνω απαιτήσεις της προκήρυξης (δηλ. δεν προσκομίζονται από την εταιρεία συμβάσεις με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις ή τα πρωτόκολλα παραλαβής παρόμοιων έργων, που καλύπτουν το παραπάνω ποσό την τελευταία τριετία).

13 Όσον αφορά τα υπόλοιπα δικαιολογητικά συμμετοχής, αυτά γίνονται δεκτά. 3. ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ "ΘΕΣΣΑΛΙΑ" ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 1) Όσον αφορά τις Υπεύθυνες δηλώσεις περί μη τέλεσης αδικημάτων Σύμφωνα με τον όρο Β.1.2 της Προκήρυξης «Στις περιπτώσεις (α)-(ε) και (ια) / (ιδ) αποκλεισμός του διαγωνιζομένου νομικού προσώπου ή και της ένωσης ή κοινοπραξίας στην οποία αυτό συμμετέχει επέρχεται αν στο αδίκημα ή παράπτωμα έχει υποπέσει διαχειριστής του (σε περίπτωση ομορρύθμων ή ετερορρύθμων ή εταιριών περιορισμένης ευθύνης) ή ο πρόεδρος ή ο διευθύνων σύμβουλος ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος (σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας), ή τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του (σε κάθε άλλη περίπτωση), και επιπλέον το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την οικονομική προσφορά για λογαριασμό του νομικού προσώπου, αν είναι διαφορετικό από τα παραπάνω». Από τα ανωτέρω συνάγουμε ότι για τις Ανώνυμες Εταιρείες οι υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται στον όρο Γ.2.1 της Προκήρυξης, δυνάμει των οποίων ο δηλών πρέπει να βεβαιώνει, μεταξύ άλλων, ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποια από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που αναφέρονται στον όρο Β.1.2. της Προκήρυξης, πρέπει να υπογραφούν εκτός από το νόμιμο εκπρόσωπο της υποψήφιας εταιρίας, και από τον Πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου, όλα τα μέλη αυτού καθώς και από τον διευθύνοντα σύμβουλό της (εφόσον, βεβαίως, τα εν λόγω πρόσωπα δεν ταυτίζονται). Εν προκειμένω, όσον αφορά το μέλος της Ένωσης, ΣΗΜΑ ΑΕ, οι εν λόγω υπεύθυνες δηλώσεις δεν έχουν υποβληθεί από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά το μέλος της Ένωσης, BEE ΑΕ, δεν έχει υποβάλλει δήλωση το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ν. Μανδρέκας. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ως προς τις Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν τηρούνται τα επί ποινή αποκλεισμού απαιτούμενα από την προκήρυξη (όρος Β.1.2, εδ. 4, σελ. 52 Προκήρυξης). 2) Όσον αφορά την Χρηματοοικονομική επάρκεια Α. Όσον αφορά την Εγγυητική επιστολή συμμετοχής Σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Προκήρυξης αναφορικά με την εγγυητική επιστολή συμμετοχής (στον όρο Γ.2.1. της Προκήρυξης «Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά» - Για την πιστοποίηση της χρηματοοικονομικής ικανότητας), στο σώμα της εγγυητικής επιστολής πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τους όρους ότι: «το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση» Επίσης, στο υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής του Τεύχους της Προκήρυξης αναφέρεται: «Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβάλουμε χωρίς αντίρρηση, ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή) ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού

14 καταλογισμού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε τρεις ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς.» Η με αρ εγγυητική επιστολής της Eurobank EFG αναφέρει ότι «.Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας.μέσα σε τρείς εργάσιμες ημέρες.». Από τα παραπάνω συνεπάγεται ότι η εγγυητική επιστολή της Ένωσης δεν τηρεί τα απαιτούμενα από την προκήρυξη. Β. Κύκλος εργασιών Σύμφωνα με τον επί ποινή αποκλεισμού όρο Β σελ. 49 της Προκήρυξης «Ποιοτικό κριτήριο χρηματοοικονομικής ικανότητας», σε περίπτωση Ένωσης εταιριών, το κριτήριο αυτό πληρούται εφόσον ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών κατά την τελευταία τριετία ανέρχεται στο ποσό του ,00, καλυπτόμενο βάσει των ποσοστών συμμετοχής των μελών της Ένωσης και όχι αθροιστικά. Στην εν λόγω Ένωση, η εταιρεία BEE ΑΕ συμμετέχει με ποσοστό 33.34% και το ως άνω κριτήριο τηρείται εφόσον ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της είναι τουλάχιστον O μέσος όρος του κύκλου εργασιών της BEE AΕ, κατά την τελευταία 3ετία ( ), σύμφωνα με τους υποβαλλόμενους ισολογισμούς της, είναι ,47. Επομένως προκύπτει ότι δεν τηρείται το παραπάνω κριτήριο. Γ. Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί Σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της Προκήρυξης για την πιστοποίηση της χρηματοοικονομικής ικανότητας της Ένωσης, απαιτείται η προσκόμιση «Ισολογισμών ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) προηγουμένων του έτους του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, δημοσιευμένα σε ΦΕΚ. στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος Ανάδοχος... Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, είναι υποχρεωτική η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου ή άλλου σχετικού εγγράφου για το συνολικό ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις» (όρος Γ.2.1. της Προκήρυξης «Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά» -Για την πιστοποίηση της χρηματοοικονομικής ικανότητας σελ 72). Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις που δόθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή (έγγραφο με αρ.πρωτ. 674/ ΑΔΑ: ΒΛΩ37ΛΡ-7Ε6) επί του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης αριθμ. 1/2013 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας αναφέρεται ότι: «Στην περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση έχει καταθέσει, σύμφωνα με τα ισχύοντα, στο αρμόδιο ΓΕ.ΜΗ του Επιμελητηρίου τον ισολογισμό του οικονομικού έτους 2012, ο οποίος δεν έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ, αρκεί η προσκόμιση της Ανακοίνωσης του ισολογισμού από το ΓΕ.ΜΗ η οποία θα συνοδεύεται με τον σχετικό ισολογισμό». Το μέλος της διαγωνιζόμενης Ένωσης, AGG μονοπρόσωπη ΕΠΕ, δεν προσκόμισε δημοσιευμένους σε Φ.Ε.Κ. τους ισολογισμούς των ετών 2010, 2011, 2012 ως όφειλε, σύμφωνα με το νόμο. Επομένως προκύπτει ότι δεν τηρείται ο συγκεκριμένος όρος της προκήρυξης ως προς τα ανωτέρω. 3) Όσον αφορά την Τεχνική και Επαγγελματική Επάρκεια

15 Α. Πίνακας Κατανομής Ομάδας Έργου και Πίνακας Περιγραφής Καθηκόντων Στελεχών Για την πιστοποίηση της τεχνικής και επαγγελματικής επάρκειας απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού κατάλογος της Ομάδας Έργου που θα περιλαμβάνει και τον αριθμό των απασχολούμενων στο έργο με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, καθώς και τον αριθμό των απασχολούμενων υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης στο οποίο θα προσδιορίζεται και το ποσοστό απασχόλησής τους για την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στην προκήρυξη (παράγραφος Γ.2.1, σελ 74). Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις που δόθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή (έγγραφο με αρ.πρωτ. 674/ ΑΔΑ: ΒΛΩ37ΛΡ-7Ε6) επί του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης αριθμ. 1/2013 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας οι Πίνακες ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ (σελ. 121 Προκήρυξης) και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (σελ. 122 Προκήρυξης) υποβάλλονται και στο φάκελο των δικαιολογητικών και στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς. Οι ανωτέρω αναφερόμενοι Πίνακες δεν προσκομίστηκαν από την εν λόγω Ένωση, προκειμένου να τεκμηριωθεί η Τεχνική και Επαγγελματική της Επάρκεια. Β. Κατάλογος κυριοτέρων ή παρόμοιων υλοποιημένων έργων Σύμφωνα με την προκήρυξη, παράγραφος Γ.2.1. σελ. 73, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, για την πιστοποίηση της τεχνικής και επαγγελματικής επάρκειας, να έχει κατάλογο με συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων ή παρόμοιων έργων, υλοποιηθέντα κατά την τελευταία τριετία συνολικού προϋπολογισμού ακόμη και αθροιστικά υπολογιζόμενου ,00 ευρώ, με αναφορά στην οικονομική τους αξία, στο χρόνο υλοποίησης, στον παραλήπτη και στο ποσοστό συμμετοχής του διαγωνιζόμενου. Oι παραδόσεις θα πρέπει να αποδεικνύονται με σχετική σύμβαση, βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής. Στις περιπτώσεις Ενώσεων, παράγραφος Β σελ 49 της προκήρυξης, τα παραπάνω κριτήρια ελέγχονται για τους συμμετέχοντες σ αυτές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην Ένωση, στα υλοποιηθέντα έργα στα οποία στηρίζεται η σχετική εμπειρία. Από την κατάσταση υλοποιημένων παρόμοιων έργων που υπέβαλε η Ένωση, δεν θεμελιώνεται η τεχνική και επαγγελματική Επάρκειά της, σύμφωνα με τις ως άνω απαιτήσεις της προκήρυξης (δηλ. δεν προσκομίζονται από τα μέλη της Ένωσης συμβάσεις με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις ή τα πρωτόκολλα παραλαβής παρόμοιων έργων, που καλύπτουν το παραπάνω ποσό την τελευταία τριετία, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην Ένωση). 4) Όσον αφορά τα Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών Σύμφωνα με το τεύχος της προκήρυξης, οι Ανώνυμες Εταιρίες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 3310/2005 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (και τις διατάξεις του ΠΔ 82/1996 μέχρι εκδόσεως νεοτέρου καθώς και του ν.2533/1997), για ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου. Σημειώνεται ότι στην παράγραφο Β.1.2 -Αποκλεισμός Διαγωνιζόμενου στις περιπτώσεις στ) και ζ) αναφέρεται ότι οι διαγωνιζόμενοι δεν πρέπει να εμπίπτουν στις ασυμβίβαστες ιδιότητες ή απαγορεύσεις των άρθρων 3 και 4 του ν.3310/2005, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με τον ν. 3414/2005 και επιπλέον πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ.1 έως 3 και 9 του άρθρου 8 του ν.3310/2005, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με τον ν. 3414/2005.

16 Η υποχρέωση για την ανωτέρω ονομαστικοποίηση των μετοχών εταιρείας θεωρείται ότι εκπληρώθηκε εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλλει: Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας. Στην κατάσταση αυτή αναγράφεται επίσης ο αριθμός της πράξης θεώρησης από την αρμόδια ΔΟΥ του προβλεπόμενου από τον κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων βιβλίου μετόχων», με ημερομηνία το πολύ 30 ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. Οι εταιρείες/μέλη της Ένωσης ΣΗΜΑ ΑΕ και BEE ΑΕ, δεν έχουν προσκομίσει αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας. Επομένως δεν τηρούνται όροι, επί ποινή αποκλεισμού της προκήρυξης, ως προς τα ανωτέρω. 5) Όσον αφορά τον Χρόνο Ισχύος της Προσφοράς Σύμφωνα με την παράγραφο Β.1.2. «ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ», προσφορά αποκλείεται από την αξιολόγηση όταν μεταξύ άλλων δεν ορίζει ως χρόνο ισχύος της, τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Στον φάκελο της Ένωσης «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που εξετάσαμε, δεν ορίζεται πουθενά ως χρόνος ισχύος της προσφοράς τουλάχιστον οι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού». Όσον αφορά τα υπόλοιπα δικαιολογητικά συμμετοχής, αυτά γίνονται δεκτά. 4. COMMUNICATION FACTORY ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 1) Όσον αφορά τα Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. Σύμφωνα με τεύχος προκήρυξης, οι Ανώνυμες Εταιρίες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 3310/2005 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (και τις διατάξεις του ΠΔ 82/1996 μέχρι εκδόσεως νεοτέρου καθώς και του ν.2533/1997), για ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου. Σημειώνεται ότι στην παράγραφο Β.1.2-Αποκλεισμός Διαγωνιζόμενου στις περιπτώσεις -στ) και ζ) αναφέρεται ότι οι διαγωνιζόμενοι δεν πρέπει να εμπίπτουν στις ασυμβίβαστες ιδιότητες ή απαγορεύσεις των άρθρων 3 και 4 του ν.3310/2005, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με τον ν. 3414/2005 και επιπλέον πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ.1 έως 3 και 9 του άρθρου 8 του ν.3310/2005, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με τον ν. 3414/2005. Η υποχρέωση για την ανωτέρω ονομαστικοποίηση των μετοχών εταιρείας θεωρείται ότι εκπληρώθηκε εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλλει: Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές.

17 Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας. Στην κατάσταση αυτή αναγράφεται επίσης ο αριθμός της πράξης θεώρησης από την αρμόδια ΔΟΥ του προβλεπόμενου από τον κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων βιβλίου μετόχων», με ημερομηνία το πολύ 30 ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. Η εταιρεία communication factory διαφημιστική ΑΕ δεν έχει προσκομίσει αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας. Επομένως δεν τηρούνται όροι, επί ποινή αποκλεισμού της προκήρυξης, ως προς τα ανωτέρω. 2) Όσον αφορά την Τεχνική και Επαγγελματική Επάρκεια Α. Ξενόγλωσσα κείμενα Σύμφωνα με την προκήρυξη, παράγραφος Β ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληροί το Ποιοτικό κριτήριο τεχνικής και επαγγελματικής επάρκειας. Το κριτήριο αυτό, σύμφωνα με την προκήρυξη προϋποθέτει ότι η Ομάδα Έργου διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στη σύνταξη δημοσιογραφικών κειμένων σε ελληνικά και αγγλικά και τουλάχιστον σε δύο (2) ακόμη γλώσσες (ενδεικτικά αναφέρονται γερμανικά και ρωσικά) (σελ. 50 προκήρυξης). Όπως προκύπτει από τις διατάξεις της εγκυκλίου υπ. αριθμ / /ΥΠ.ΤΟΥΡ., σε δράσεις τουριστικής προβολής η μετάφραση των ξενόγλωσσων δημοσιογραφικών κειμένων θα πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένο γραφείο ή πρόσωπο που θα εκδίδει και σχετική βεβαίωση. Για τις εταιρίες παροχής μεταφραστικών υπηρεσιών απαιτείται πιστοποίηση κατά το πρότυπο ΕΝ-15038:2006, ενώ για τα φυσικά πρόσωπα απαιτείται να είναι μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών ή απόφοιτοι του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΠΔ 169/2002). Από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, δεν προκύπτει ότι υπάρχει συνεργασία με πρόσωπο ή εταιρία με τις παραπάνω προϋποθέσεις και επομένως δεν τηρείται ο σχετικός όρος της προκήρυξης. Β. Κατάλογος κυριοτέρων ή παρόμοιων υλοποιημένων έργων Σύμφωνα με την προκήρυξη, παράγραφο Γ.2.1. σελ 73, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, για την πιστοποίηση της τεχνικής και επαγγελματικής επάρκειας, να έχει κατάλογο με συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων ή παρόμοιων έργων, υλοποιηθέντα κατά την τελευταία τριετία συνολικού προϋπολογισμού ακόμη και αθροιστικά υπολογιζόμενου ,00 ευρώ, με αναφορά στην οικονομική τους αξία, στο χρόνο υλοποίησης, στον παραλήπτη και στο ποσοστό συμμετοχής του διαγωνιζόμενου. Oι παραδόσεις θα πρέπει να αποδεικνύονται με σχετική σύμβαση, βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής. Από την κατάσταση υλοποιημένων παρόμοιων έργων που υπέβαλε η εταιρία, δεν θεμελιώνεται η τεχνική και επαγγελματική Επάρκειά της, σύμφωνα με τις ως άνω απαιτήσεις της προκήρυξης (δηλ. δεν προσκομίζονται από την εταιρεία οι συμβάσεις με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις ή τα πρωτόκολλα παραλαβής παρόμοιων έργων, που καλύπτουν το παραπάνω ποσό την τελευταία τριετία). Γ. Κατάλογος Ομάδας Έργου

18 Για την πιστοποίηση της τεχνικής και επαγγελματικής επάρκειας απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού κατάλογος της Ομάδας Έργου που θα περιλαμβάνει και τον αριθμό των απασχολούμενων στο έργο με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, καθώς και τον αριθμό των απασχολούμενων υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης, στο οποίο θα προσδιορίζεται και το ποσοστό απασχόλησής τους για την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στην προκήρυξη (παράγραφος Γ.2.1, σελ. 74). Η εταιρεία δεν συμπεριέλαβε στον κατάλογο Ομάδας έργου τον αριθμό των απασχολούμενων στο έργο με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, καθώς και τον αριθμό των απασχολούμενων υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης, ώστε να προσδιορίζεται και το ποσοστό απασχόλησής τους για την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στην προκήρυξη. Επομένως δεν θεμελιώνεται για την εταιρεία η τεχνική και επαγγελματική Επάρκειά της, σύμφωνα με τις ως άνω απαιτήσεις. Δ. Υπεύθυνες Δηλώσεις Ομάδας Έργου Για την πιστοποίηση της τεχνικής και επαγγελματικής επάρκειας απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού εφόσον ο Υπεύθυνος Έργου ή μέλη της Ομάδας Έργου ή άλλων εξειδικευμένων συνεργατών του υποψηφίου Αναδόχου δεν είναι μόνιμα στελέχη του, να υποβάλουν ο καθένας χωριστά υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου και ότι γίνονται ανεπιφύλακτα δεκτοί οι όροι του παρόντος διαγωνισμού και οι εξ αυτού προκύπτουσες υποχρεώσεις. (παράγραφος Γ.2.1, σελ 75). Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις των εξωτερικών συνεργατών πρέπει να φέρουν «γνήσιο υπογραφής» αφού θα συνυποβληθούν στο φάκελο της προσφοράς (άρθρο 14 του Ν. 1599/1986, σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ. 4 του ίδιου Νόμου/ Υπεύθυνη Δήλωση και την ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/ /ΦΕΚ Β /1276/2002). Οι Υπεύθυνες δηλώσεις των εξωτερικών συνεργατών της εταιρίας δεν φέρουν το γνήσιο της υπογραφής και επομένως δεν τηρούν τα απαιτούμενα από την προκήρυξη, ως προς τα παραπάνω. Όσον αφορά τα υπόλοιπα δικαιολογητικά συμμετοχής, αυτά γίνονται δεκτά. ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ACCESS ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1) Όσον αφορά τα Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. Σύμφωνα με τεύχος προκήρυξης, οι Ανώνυμες Εταιρίες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 3310/2005 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (και τις διατάξεις του ΠΔ 82/1996 μέχρι εκδόσεως νεοτέρου καθώς και του ν.2533/1997), για ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου. Σημειώνεται ότι στην παράγραφο Β.1.2-Αποκλεισμός Διαγωνιζόμενου στις περιπτώσεις -στ) και ζ) αναφέρεται ότι οι διαγωνιζόμενοι δεν πρέπει να εμπίπτουν στις ασυμβίβαστες ιδιότητες ή απαγορεύσεις των άρθρων 3 και 4 του ν.3310/2005, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με τον ν. 3414/2005 και επιπλέον πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ.1 έως 3 και 9 του άρθρου 8 του ν.3310/2005, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με τον ν. 3414/2005.

19 Η υποχρέωση για την ανωτέρω ονομαστικοποίηση των μετοχών εταιρείας θεωρείται ότι εκπληρώθηκε εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλλει: Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας. Στην κατάσταση αυτή αναγράφεται επίσης ο αριθμός της πράξης θεώρησης από την αρμόδια ΔΟΥ του προβλεπόμενου από τον κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων βιβλίου μετόχων», με ημερομηνία το πολύ 30 ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. Οι εταιρείες/μέλη της Ένωσης CHOOSE AE και ACCESS ΑΕ, δεν έχουν προσκομίσει αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας. Επομένως δεν τηρούνται όροι, επί ποινή αποκλεισμού της προκήρυξης, ως προς τα ανωτέρω. 2) Όσον αφορά τις Υπεύθυνες δηλώσεις περί μη τέλεσης αδικημάτων Σύμφωνα με τον όρο Β.1.2 της Προκήρυξης «Στις περιπτώσεις (α)-(ε) και (ια) / (ιδ) αποκλεισμός του διαγωνιζομένου νομικού προσώπου ή και της ένωσης ή κοινοπραξίας στην οποία αυτό συμμετέχει επέρχεται αν στο αδίκημα ή παράπτωμα έχει υποπέσει διαχειριστής του (σε περίπτωση ομορρύθμων ή ετερορρύθμων ή εταιριών περιορισμένης ευθύνης) ή ο πρόεδρος ή ο διευθύνων σύμβουλος ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος (σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας), ή τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του (σε κάθε άλλη περίπτωση), και επιπλέον το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την οικονομική προσφορά για λογαριασμό του νομικού προσώπου, αν είναι διαφορετικό από τα παραπάνω». Από τα ανωτέρω συνάγουμε ότι για τις Ανώνυμες Εταιρείες οι υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται στον όρο Γ.2.1 της Προκήρυξης, δυνάμει των οποίων ο δηλών πρέπει να βεβαιώνει, μεταξύ άλλων, ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποια από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που αναφέρονται στον όρο Β.1.2. της Προκήρυξης, πρέπει να υπογραφούν εκτός από το νόμιμο εκπρόσωπο της υποψήφιας εταιρίας, και από τον Πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου, όλα τα μέλη αυτού καθώς και από τον διευθύνοντα σύμβουλό της (εφόσον, βεβαίως, τα εν λόγω πρόσωπα δεν ταυτίζονται). Εν προκειμένω, οι εν λόγω υπεύθυνες δηλώσεις των εταιρειών/μελών την Ένωσης δεν έχουν υποβληθεί από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά το μέλος της Ένωσης, CHOOSE AE, οι εν λόγω υπεύθυνες δηλώσεις δεν έχουν υποβληθεί και από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ως προς τις Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν τηρούνται τα επί ποινή αποκλεισμού απαιτούμενα από την προκήρυξη (όρος Β.1.2, εδ. 4, σελ. 52 Προκήρυξης). 3) Όσον αφορά την Τεχνική και Επαγγελματική Επάρκεια Α. Πίνακας Κατανομής Ομάδας Έργου και Πίνακας Περιγραφής Καθηκόντων Στελεχών

20 Για την πιστοποίηση της τεχνικής και επαγγελματικής επάρκειας απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού κατάλογος της Ομάδας Έργου που θα περιλαμβάνει και τον αριθμό των απασχολούμενων στο έργο με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, καθώς και τον αριθμό των απασχολούμενων υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης στο οποίο θα προσδιορίζεται και το ποσοστό απασχόλησής τους για την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στην προκήρυξη (παράγραφος Γ.2.1, σελ 74). Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις που δόθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή (έγγραφο με αρ.πρωτ. 674/ ΑΔΑ: ΒΛΩ37ΛΡ-7Ε6) επί του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης αριθμ. 1/2013 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας οι Πίνακες ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ (σελ. 121 Προκήρυξης) και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (σελ. 122 Προκήρυξης) υποβάλλονται και στο φάκελο των δικαιολογητικών και στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς. Οι ανωτέρω Πίνακες δεν προσκομίστηκαν από την εν λόγω Ένωση, προκειμένου να τεκμηριωθεί η Τεχνική και Επαγγελματική της Επάρκεια. Β. Ξενόγλωσσα κείμενα Σύμφωνα με την προκήρυξη, παράγραφος Β ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληροί το Ποιοτικό κριτήριο τεχνικής και επαγγελματικής επάρκειας. Το κριτήριο αυτό, σύμφωνα με την προκήρυξη προϋποθέτει ότι η Ομάδα Έργου διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στη σύνταξη δημοσιογραφικών κειμένων σε ελληνικά και αγγλικά και τουλάχιστον σε δύο (2) ακόμη γλώσσες (ενδεικτικά αναφέρονται γερμανικά και ρωσικά) (σελ. 50 προκήρυξης). Όπως προκύπτει από τις διατάξεις της εγκυκλίου υπ. αριθμ / /ΥΠ.ΤΟΥΡ., σε δράσεις τουριστικής προβολής η μετάφραση των ξενόγλωσσων δημοσιογραφικών κειμένων θα πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένο γραφείο ή πρόσωπο που θα εκδίδει και σχετική βεβαίωση. Για τις εταιρίες παροχής μεταφραστικών υπηρεσιών απαιτείται πιστοποίηση κατά το πρότυπο ΕΝ-15038:2006, ενώ για τα φυσικά πρόσωπα απαιτείται να είναι μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών ή απόφοιτοι του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΠΔ 169/2002). Από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά της Ένωσης, δεν προκύπτει ότι υπάρχει συνεργασία με πρόσωπο ή εταιρία με τις παραπάνω προϋποθέσεις και επομένως δεν τηρείται ο σχετικός όρος της προκήρυξης. Γ. Κατάλογος κυριοτέρων ή παρόμοιων υλοποιημένων έργων Σύμφωνα με την προκήρυξη, παράγραφος Γ.2.1. σελ 73, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, για την πιστοποίηση της τεχνικής και επαγγελματικής επάρκειας, να έχει κατάλογο με συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων ή παρόμοιων έργων, υλοποιηθέντα κατά την τελευταία τριετία συνολικού προϋπολογισμού ακόμη και αθροιστικά υπολογιζόμενου ,00 ευρώ, με αναφορά στην οικονομική τους αξία, στο χρόνο υλοποίησης, στον παραλήπτη και στο ποσοστό συμμετοχής του διαγωνιζόμενου. Oι παραδόσεις θα πρέπει να αποδεικνύονται με σχετική σύμβαση, βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής. Στις περιπτώσεις Ενώσεων, παράγραφος Β σελ 49 της προκήρυξης, τα παραπάνω κριτήρια ελέγχονται για τους συμμετέχοντες σ αυτές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην Ένωση, στα υλοποιηθέντα έργα στα οποία στηρίζεται η σχετική εμπειρία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. EΠ 005/2012 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλιμσού στο Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 30-04-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 14106 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.43/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.43/2014 ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4690Β5-Ε6Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 15PROC002603797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015-02-27 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ HELLENIC REPUBLIC ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης 459/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης 459/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ακαδημίας 50, 106 79 Αθήνα ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Λ. ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα