Συνέδρια. Περιεχόμενα Ενότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνέδρια. Περιεχόμενα Ενότητας"

Transcript

1 Συνέδρια Περιεχόμενα Ενότητας 33 ο Επαρχιακό Μαθητικό Συνέδριο Λυκείων και Τεχνικών Σχολών 1 ο Επαρχιακό Συνέδριο Τεχνικών Σχολών 4 ο Παγκύπριο Συνέδριο Θετικών Επιστημών 1 ο Επαρχιακό Συνέδριο Εθελοντισμού Δημοτικά Μαθητικά Συμβούλια Λυκείων 2015

2 Ζήδρος 33 ο Επαρχιακό Μαθητικό Συνέδριο Στις 14 Ιανουαρι ου 2015, πραγματοποιή θήκε με εξαιρετική επιτυχι α το 33 ο Επαρχιακο Μαθήτικο Συνε δριο Λυκει ων και Τεχνικων Σχολων Λεμεσου. Θε μα του Συνεδρι ου ή ταν ή «Βελτι ωσή των μαθήσιακων αποτελεσμα των και τής επαγγελματική ς καθοδή γήσής σε περιο δους οικονομική ς κρι σής». Διοργανωτή ς του συνεδρι ου ή ταν ή Β Τεχνική Σχολή Λεμεσου «Γρήγο ρής Αυξεντι ου». Το λογότυπο του 33ου επαρχιακού μαθητικού συνεδρίου. Με τη συμμετοχή περισσότερων από 250 μαθητών και εκπαιδευτικών, το 33 ο Μαθητικό Συνέδριο αναδείχθηκε σε βήμα διαλόγου, ανταλλαγής προβληματισμών και κατάθεσης προτάσεων Το Συνε δριο πραγματοποιή θήκε στήν Αι θουσα Εκδήλωσεων τής Ιερα ς Μήτρο πολής Λεμεσου και τελου σε υπο τήν αιγι δα του Έντιμου Υπουργου Παιδει ας και Πολιτισμου Δρ. Κ. Καδή. Με τή συμμετοχή περισσο τερων απο 250 μαθήτων και εκπαιδευτικων, το 33 ο Μαθήτικο Συνε δριο αναδει χθήκε σε βή μα διαλο γου, ανταλλαγή ς προβλήματισμων και κατα θεσής προτα σεων. Συνε βαλε στή διαμο ρφωσή σκεπτο μενων μαθήτων, συνειδήτων ανθρωπων και κοινωνικα ευαι σθήτων πολιτων, ικανων ν ανταποκριθου ν με επιτυχι α στις δυ σκολες καταστα σεις που διε ρχεται ο το πος μας. Το προ γραμμα του Συνεδρι ου αποτελει το απο τε σσερα με ρή. Στο Α με ρος, απήυ θυναν χαιρετισμου ς ο κ. Κυρια κος Παπαβασιλει ου, Διευθυντή ς τής Β Τεχνική ς Σχολή ς Λεμεσου «Γρήγο ρής Αυξεντι ου», ο Θεοφιλε στατος Επι σκοπος Αμαθου ντος Νικο λαος, ο μαθήτή ς Πε τρος Στυλιανου, εκπρο σωπος του Κεντρικου Μαθήτικου Συμβουλι ου τής Β Τεχνική ς Σχολή ς Λεμεσου Γρήγο ρής Αυξεντι ου και τής Ε.Σ.Ε.Μ και ο κ. Ηλι ας Μαρκα τζιής, Διευθυντή ς 2

3 Περιεχ. Ενότητας Με σής Τεχνική ς και Επαγγελματική ς Εκπαι δευσής, εκ με ρους του ε ντιμου Υπουργου Παιδει ας και Πολιτισμου Δρα Κωστα Καδή. Το συνε δριο α ρχισε με μια πετυχήμε νή προβολή για το θε μα του, τήν οποι α ετοι μασαν οι Αναστασι α Κωνσταντι νου, Φιλο λογος και Ανδρου λα Ορφανου, Ηλεκτρολογι ας. Ακολου θήσε το Μουσικο Σχολει ο Λεμεσου «Μα ριος Το κας», το οποι ο δήμιου ρ- γήσε με τις θεσπε σιες μουσικε ς του νο τες, μια ευχα ριστή ατμο σφαιρα. Ο κ. Σωτος Βοσκαρι δής, Ανωτερος Λε κτορας στο τμή μα Ηλεκτρολο γων Μήχανικων και Μήχανικων Ηλεκτρονικων Υπολογιστων και Πλήροφορική ς του ΤΕΠΑΚ, ή ταν ο πρωτος εισήγήτή ς στο συνε δριο με θε μα «Απα ντήσή στήν κρι σή». Ο απλο ς και πρωτο τυπος τρο πος παρουσι ασής του θε ματος εκ με ρους του εντυπωσι ασε τους καλεσμε νους. Το Β με ρος του Συνεδρι ου α νοιξε με τήν ενδιαφε ρουσα εισή γήσή του Διευθυντή Με σής Τεχνική ς και Επαγγελματική ς Εκπαι δευσής, κ. Ηλι α Μαρκα τζιή, με θε μα «Εκπαι δευσή: Κοινωνικο Αγαθο ή Επε νδυσή;». το Μουσικό Σχολείο Λεμεσού «Μάριος Τόκας» δημιούργησε με τις θεσπέσιες μουσικές του νότες, μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Η Β Τεχνική Σχολή ή ταν ο δευ τερος εισήγήτή ς του συνεδρι ου. Ομα δα μαθήτων παρουσι ασε το θε μα «Ο Ρο λος τής Παιδει ας στήν Αντιμετωπισή τής Οικονομική ς Κρι - σής και τής Ανεργι ας». Τα παιδια παρουσι ασαν πολυ ενδιαφε ροντα στοιχει α, τα ο- ποι α προε κυψαν απο τή σχετική ε ρευνα που ει χαν διενεργή σει. Ακολου θως, ομα δα παιδιων του Λανιτει ου Λυκει ου Α παρουσι ασε με εξαιρετικο τρο πο το θε μα «Βελτι ωσή των μαθήσιακων αποτελεσμα των σε περιο δους Οικονομική ς Κρι σής». Αυτο αποτε λεσε τήν τρι τή εισή γήσή στο συνε δριο. 3

4 Ζήδρος Στή συνε χεια ακολου θήσε δια λειμμα δεξι ωσή, τήν οποι α ανε λαβε ο Κλα δος Ξενοδοχειακων και Επισιτιστικων Τεχνων τής Γ Τεχνική ς Σχολή ς Λεμεσου, αφή νοντας τις καλυ τερες εντυπωσεις. Στο διάλειμμα ακολούθησε δεξίωση, την οποία ανέλαβε ο Κλάδος Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών της Γ Τεχνικής Σχολής Λεμεσού, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις. Ο Πρυ τανής του Πανεπιστήμι ου Frederick και πρωήν Υπουργο ς Παιδει ας και Πολιτισμου, Δρας Γιωργος Δήμοσθε νους, ή ταν ο πρωτος εισήγήτή ς του Γ με - ρους του Συνεδρι ου. Το θε μα που ανε πτυξε ή ταν «Επιλογή Σπουδων και Οικονομική Κρι σή». Ομα δα μαθήτων του Λυκει ου Αγι ου Ιωα ννή ανε πτυξε με πολυ ενθουσιασμο το θε μα «Επαγγελματικο ς Προσανατολισμο ς για Ενεργου ς Πολι τες». Αυτο ή ταν ή δευ τερή εισή γήσή του Γ με ρους του Συνεδρι ου. Η Διευθυ ντρια του Γυμνασι ου Αγι ας Βαρβα ρας Λεμεσου κα Ελε νή Παπαστεφα νου ε κανε τήν τελευται α εισή γήσή στο συνε δριο. Το θε μα τής ή ταν «Η Εκπαιδευτική και επαγγελματική απο φασή: Υλοποι ήσή ενο ς συμβατικου ή ενο ς ανθρωποκεντρικου ρεαλιστικου ονει ρου;». Ακολου θήσε συζή τήσή που συντο νιζε ο φιλο λογος τής Β Τεχνική ς Σχολή ς Λεμεσου «Γρήγο ρής Αυξεντι ου», Κωνσταντι νος Κωνσταντινο πουλος. Πριν τή λή ξή των εργασιων του Συνεδρι ου, οι σύνεδροι συμμετείχαν στη δημιουργία του «Δέντρου της Ελπίδας και της Προόδου», με ε ξυπνες ιδε - ες για τήν αντιμετωπισή των πολυ πλευρων προβλήμα των και προκλή σεων που αντιμετωπι ζει σή μερα ή πατρι δα μας. 4

5 Περιεχ. Ενότητας Το Δ με ρος του Συνεδρι ου πραγματοποιή θήκε στήν αι θουσα εκδήλωσεων τής Β Τεχνική ς Σχολή ς Λεμεσου «Γρήγο ρής Αυξεντι ου», στις 23 Ιανουαρι ου 2015 και εκει παρουσια στήκαν τα πορι σματα του συνεδρι ου ενωπιον ο λων των μαθήτων τής Σχολή ς και ενωπιον των αντιπροσωπων απο τα δυ ο Λυ κεια που ή ταν εισήγήτε ς στο συνε δριο. Η λή ξή των εργασιων του συνεδρι ου ε γινε απο τον κ. Κυρια κο Παπαβασιλει ου, Διευθυντή τής Β Τεχνική ς Σχολή ς «Γρήγο ρής Αυξεντι ου». Μαρι α Τρυ φωνος - Παπαδοπου λου Β.Δ., Φιλο λογος Κωνσταντι νος Κωνσταντινο πουλος, Φιλο λογος Οι σύνεδροι συμμετείχαν στη δημιουργία του «Δέντρου της Ελπίδας και της Προόδου» 5

6 Ζήδρος Χαιρετισμός Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Κώστα Καδή στο 33 ο Επαρχιακό Μαθητικό Συνέδριο Λεμεσού. Με ιδιαι τερή ικανοποι ήσή χαιρετι ζω το 33 ο Επαρχιακο Μαθήτικο Συνε δριο Λεμεσου. Ο θεσμο ς του Μαθήτικου Συνεδρι ου ε χει καταξιωθει στα σχολει α τής Λεμεσου, τα οποι α κα θε χρο νο πραγματευ ονται ε να διαφορετικο θεματικο πεδι ο με δια θεσή για ε ρευνα και τεκμήρι ωσή. Το συνε δριο οργανωνει, μετα απο κλή ρωσή, μια σχολική μονα δα, ενω σε αυτο συμμετε χουν αποστολε ς απο ο λα τα σχολει α τής επαρχι ας. Η κλήρωτι δα φε τος ε φερε στή θε σή του διοργανωτή τή Β Τεχνική Σχολή Λεμεσου, τήν οποι α συγχαι ρω θερμα για τήν α ψογή οργα νωσή και επιμε λεια τής εκδή λωσής. Η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και η κατάκτηση της γνώσης και της αρετής δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η επιτυχία είναι αποτέλεσμα συνεργασίας όλων των συμβαλλόμενων ομάδων. Ο τι τλος του Συνεδρι ου «Βελτι ωσή των μαθήσιακων αποτελεσμα των και τής επαγγελματική ς καθοδή γήσής σε περιο δους οικονομική ς κρι - σής» μαρτυρει τήν ανα γκή για αναθεωρήσή και εκσυγχρονισμο τής παρεχο μενής εκπαι δευσής με σαφή επαγγελματικο προσανατολισμο και ενι σχυσή τής τεχνική ς κατα ρτισής των νε ων μας. Λαμβα νοντας υπο ψή τις διεθνει ς τα σεις στήν εκπαι δευσή, καθως και τα μαθήσιακα αποτελε σματα στα δικα μας σχολει α, ο πως αυτα καταγρα φονται σε εσωτερικε ς αλλα και διεθνει ς εξετα σεις, θε σαμε ως υπο ε μφασή στο χο για τή σχολική χρονια που διανυ ουμε, τή βελτι ωσή των μαθήσιακων αποτελεσμα των. Στο χος μας ει ναι οι μαθήτε ς μας να μήν υστερου ν και να ει ναι ανταγωνιστικοι σε σχε σή με τους συνομή λικου ς τους στήν Ευρωπή, καθως και στήν παγκο σμια αγορα. Η κυβε ρνήσή επενδυ ει με σιγουρια στήν εκπαι δευσή και αγωγή των νε ων. Τα αυξήμε να κονδυ λια που μπή καν στον πρου πολογισμο για τήν Παιδει α στο 2015, παρα τις οικονομικε ς δυσκολι ες που βιωνει ο το πος μας, αποδεικνυ ουν πως ή Κυβε ρνήσή θε τει ψήλα στις προτεραιο τήτες τής το χωρο τής παιδει ας και του πολιτισμου. Ει ναι, συνεπως, ευθυ νή ο λων μας τα μαθήσιακα αποτελε σματα να αντιπροσωπευ ουν τις επενδυ σεις τής Πολιτει ας στήν εκπαι δευσή. Για τήν ποιοτική αναβα θμισή τής παρεχο μενής εκπαι δευσής, το Υπουργει ο Παιδει ας και Πολιτισμου προχωρει στήν αναδια ρθρωσή των ωρολογι ων και των αναλυτικων προγραμμα των σε ο λες τις βαθμι δες τής εκπαι δευσής, ενω παρα λλήλα ε χει σχεδια σει μια σειρα απο προτα σεις πολιτική ς που αποσκοπου ν στή ε νταξή και διατή ρήσή στα 6

7 Περιεχ. Ενότητας σχολει α μας των καταλλήλο τερων, ικανο τερων και πιο προσοντου χων εκπαιδευτικων. Επιπλε ον, ή συστήματική ενι σχυσή τής Υπήρεσι ας Συμβουλευτική ς και Επαγγελματική ς Αγωγή ς αναπτυ σσει δεξιο τήτες επιλογή ς και διαχει ρισής σταδιοδρομι ας με συνε πεια και σαφή νεια για μια επιτυχήμε νή πορει α, ε να αποτελεσματικο εκπαιδευτικο συ στήμα και μια ευήμερου σα κοινωνι α. Αγαπήτα μου παιδια, Η βελτι ωσή των μαθήσιακων αποτελεσμα των και ή κατα κτήσή τής γνωσής και τής αρετή ς δεν ει - ναι ευ κολή υπο θεσή. Η επιτυχι α ει ναι αποτε λεσμα συνεργασι ας ο λων των συμβαλλο μενων ομα - δων. Το Υπουργει ο μας θα ει ναι πα ντα δι πλα σας, και θα εργα ζεται για το συμφε ρον σας. Ο μεγαλυ - τερος, ο μως, αγωνας πρε πει να δοθει απο εσα ς, τον καθε να και τήν καθεμια χωριστα. Η συνε πεια στο δια βασμα και στις υποχρεωσεις σας, ή επιμονή στήν κατα κτήσή των προσωπικων σας στο χων και επιδιωξεων αποτελου ν τα στοιχει α που συνθε τουν τήν κοινωνική καταξι ωσή. Ευ χομαι κα θε επιτυχι α στις εργασι ες του Συμποσι ου σας και με ενδιαφε ρον θα αναμε νουμε τα πορι σματα του. Ευ χομαι επι σής σε ο λους καθως και στον καθε να και στήν καθεμια σας ξεχωριστα να ε χετε ε να ευτυχισμε νο και δήμιουργικο 2015 και να δει τε τους στο χους σας να ευοδωνονται. Κωστας Καδή ς Υπουργο ς Παιδει ας και Πολιτισμου 7

8 Ζήδρος Χαιρετισμός του Διευθυντή της Β Τεχνικής Σχολής Λεμεσού «Γρηγόρης Αυξεντίου» στο 33 o Επαρχιακό Μαθητικό Συνέδριο Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Λεμεσού. Καλήμε ρα σας. Ο διευθυντής της Β Τεχνικής Σχολής Λεμεσού στο βήμα του συνεδρίου Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και της επαγγελματικής καθοδήγησης σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Θεοφιλε στατε Επι σκοπε Αμαθου ντος Νικο λαε, κ. Ευθυ μιε Δι πλαρε, Με λος τής Κοινοβουλευτική ς Επιτροπή ς Παιδει ας, Βουλευτή του ΔΗ.ΣΥ, κ. Ανδρε α Καυκαλια, Με λος τής Κοινοβουλευτική ς Επιτροπή ς Παιδει ας, Βουλευτή του ΑΚΕΛ, κ. Άριστε Αριστει δου, Δήμοτικε Συ μβουλε Δή μου Λεμεσου, ΔΗ.ΣΥ κ. Νι κο Συ κα, Δήμοτικε Συ μβουλε Δή μου Λεμεσου και Επαρχιακε Γραμματε α ΔΗ.ΣΥ, κ. Γιωργο Δήμοσθε νους, Πρυ τανή του Πανεπιστήμι ου Frederick και Πρωήν Υπουργε Παιδει ας και Πολιτισμου, κ. Ηλι α Μαρκα τζιή, Δ/ντή τής ΜΤ&ΕΕ, κ. Ανδρε α Ελευθερι ου, Γενικε Επιθεωρήτή τής ΜΤ&ΕΕ, κ. Ιωα ννή Ευθυμι ου, Επαρχιακε Επιθεωρήτή Με σής Εκπαι δευσής, Δρα Τα σο Μενελα ου, Πρωτε Λειτουργε τής ΜΤ&ΕΕ, κ. Στε λιο Θεοφι λου, Αναπλήρωτή Επαρχιακε Επιθεωρήτή Με σής Εκπαι δευσής, κ. Σωτο Βοσκαρι δή, Ανωτερε Λε κτορα στο ΤΕ.ΠΑ.Κ., κα Γιασεμι να Καραγιωργή, Προι στα μενή του Κε ντρου Εκπαιδευτική ς Έρευνας και Αξιολο γήσής, κ. Κωνσταντι νο Γεωργι ου, Επιθεωρήτή τής Με σής Τεχνική ς & Επαγγελματική ς Εκπαι δευσής, κ. Κυρια κο Μπαρρή, Προ εδρε του Συνδε σμου Ελλή νων Δ/ντων Μ. Εκπαι δευσής Κυ πρου (ΣΕΔΜΕΚ), Αγαπήτοι συνα δελφοι Διευθυντε ς, Διευθυ ντριες και Πρωήν Διευθυντε ς Λυκει ων και Τεχνικων Σχολων τής πο λής και επαρχι ας Λ/σου, κ. Νι κο Νικολα ου, Υπευ θυνε ΜΙΕΕΚ κα Χριστι να Μιχαήλι δου, Προι στα μενή Επισκεπτριων Υγει ας, κ. Σταυ ρο Ολυ μπιε, Διευθυντή του Γραφει ου Ποιμαντική ς Διακονι ας τής Ιερα ς Μήτροπο λεως Λεμεσου, κ. Φι λιππε Καμε ρή, Προ εδρε τής Συντονιστική ς Επιτροπή ς Συνδε σμων Γονε - ων Τεχνικων Σχολων, κ. Νι κο Μελινιωτή, Προ εδρε τής Ομοσπονδι ας Γονε ων και Κήδεμο νων Δήμοσι ων Σχολει ων Λεμεσου Με σής Γενική ς και Με σής Τεχνική ς Εκπαι δευσής, κ. Μιχα λή Στυλιανου, Προ εδρε του Συνδε σμου Γονε ων τής Β Τεχνική ς Σχολή ς Λεμεσου «Γρήγο ρής Αυξεντι ου», κ. Κυρια κο Ζήνοβι ου, Προ εδρε του ΣΑΜΕΤΕΚ, κ. Ελευθερι α Θεοδωρου, Εκπρο σωπε τής ΟΕΛΜΕΚ, κ. Χρι στο Μιχαή λ, Προ εδρε του Επαρχιακου Γραφει ου τής ΟΛΤΕΚ, Αγαπήτα με λή του Συνδε σμου Γονε ων τής Β Τεχνική ς Σχολή ς Λεμεσου «Γρήγο ρής Αυξεντι ου» Σεβαστοι συνα δελφοι εκπαιδευτικοι, Αγαπήτοι μαθήτε ς και μαθή τριες 8

9 Περιεχ. Ενότητας Σας καλωσορι ζω στο 33 ο Επαρχιακο Μαθήτικο Συνε δριο Λυκει ων και Τεχνικων Σχολων Λεμεσου με θε μα: «Βελτι ωσή των μαθήσιακων αποτελεσμα των και τής επαγγελματική ς καθοδή γήσής σε περιο δους οικονομική ς κρι σής», το οποι ο εμπι πτει απο λυτα στους υπο ε μφασή στο χους που ε χει θε σει το Υπουργει ο Παιδει ας και Πολιτισμου για τή φετινή σχολική χρονια. Το ετή σιο Μαθήτικο Συνε δριο Λυκει ων και Τεχνικων Σχολων Λεμεσου αποτελει ε ναν απο τους σήμαντικο τερους θεσμου ς στα εκπαιδευτικα δρωμενα τής επαρχι ας μας, αφου διανυ ει πλε ον τήν τε ταρτή δεκαετι α διεξαγωγή ς του. Σήμειωνεται ο τι στο φετινο Επαρχιακο Μαθήτικο Συνε δριο συμμετε χουν συνολικα 17 σχολει α, Λυ κεια, Τεχνικε ς Σχολε ς, Εξατα ξια και Ιδιωτικα Σχολει α Με σής Εκπαι δευσής τής επαρχι ας μας. Το φετινο 33 ο Επαρχιακο Μαθήτικο Συνε δριο διεξα γεται σε μια δυ σκολή συγκυρι α για τή χωρα μας, αφου συνεχι ζουμε να βιωνουμε τις συνε πειες τής οικονομική ς κρι - σής, ή οποι α προκαλει αλυσιδωτε ς επιπτωσεις σε ολο κλήρο το κοινωνικο συ νολο του το που μας. Μια κρι σή, που ε χει πλή ξει ιδιαι τερα τους νε ους μας, πολλοι απο τους οποι ους αντιμετωπι ζουν το φα σμα τής ανεργι ας ή υποαπασχολου νται ή αναγκα ζονται να ξενιτευτου ν, στερωντας απο τήν κυπριακή οικονομι α και κοινωνι α πολυ τιμο ανθρωπινο δυναμικο. Εκ με ρους τής γενια ς των μεγαλυτε ρων, νιωθω ε ντονα τήν ανα - γκή να απολογήθω σε σας, τή νε α γενια, για τις δυ σκολες συνθή κες τις οποι ες εμει ς ε χουμε προκαλε σει. Όλοι οι ειδικοι συμφωνου ν, ο τι στις υφιστα μενες συνθή κες, ο ρο λος τής εκπαι δευσής καθι σταται πολυ σήμαντικο ς για να μπορε σουμε να αντιμετωπι σουμε τα προβλή ματα, αλλα κυρι ως για να διασφαλι σουμε μακροπρο θεσμα βιωσιμή οικονομική ανα πτυξή. Οι ι διοι φορει ς τονι ζουν, παρα λλήλα, ο τι για να μπορε σει ή εκπαι δευσή να επιτελε - σει αυτο ν τον ρο λο, απαιτει ται ή βελτι ωσή των εκπαιδευτικων συστήμα των, ωστε αυτα να μπορε σουν να ανταποκριθου ν στις απαιτή σεις τής συ γχρονής εποχή ς. Με σα σε αυτο το πλαι σιο, το σήμερινο συνε δριο, μας παρε χει τήν ευκαιρι α για να προβλήματιστου με, να αναζήτή σουμε λυ σεις και να προτει νουμε τρο πους με τους οποι ους ή Παιδει α θα μπορε σει να συμβα λει στήν επι λυσή των παρο ντων προβλήμα - των. Συγκεκριμε να, στο επι κεντρο του σήμερινου συνεδρι ου βρι σκονται δυ ο βασικε ς πτυχε ς τής Παιδει ας μας, τα μαθήσιακα αποτελε σματα και ή επαγγελματική καθοδή - γήσή. Η λε ξή κλειδι του σήμερινου συνεδρι ου ει ναι ή ΒΕΛΤΙΩΣΗ. Στο χος μας δεν ει ναι να μιμήθου με τις ατε ρμονες συζήτή σεις που βλε πουμε καθήμερινα στα τήλεοπτικα παρα θυρα ο που ο ε νας προσπαθει να επιρρι ψει ευθυ νες στον α λλο για τήν παρου σα κατα στασή. Στο χος μας ει ναι να βρου με εκει νους τους τρο πους, τις πρακτικε ς και τις μεθο δους που μπορου ν να βελτιωσουν τα μαθήσιακα αποτελε σματα και τήν επαγγελματική καθοδή γήσή στα Σχολει α, γιατι ή βελτι ωσή αυτων των νευραλγικων τομε - ων θα οδήγή σει στή βελτι ωσή τής Παιδει ας μας και, συνεπακο λουθα, θα συμβα λει στήν προσπα θεια που γι νεται για αντιμετωπισή τής οικονομική ς κρι σής. Να ευχήθω λοιπο ν, να ε χουμε μια καλή, εποικοδομήτική και δήμιουργική διαδικασι α, ωστε να εξαχθου ν χρή σιμα πορι σματα και να σταλου ν τα σωστα μήνυ ματα προς τήν κοινωνι α και ιδιαι τερα προς τήν ευρυ τερή μαθήτική και εκπαιδευτική κοινο τήτα. Τελειωνοντας, θε λω να ευχαριστή σω: τον ε ντιμο Υπουργο Παιδει ας και Πολιτισμου Δρα Κωστα Καδή, που ε θεσε το συνε δριο υπο τήν αιγι δα του. τον Πανιερωτατο Μήτροπολι τή Λεμεσου κ.κ. Αθανα σιο, που ει χε τήν ευγενή καλοσυ νή να μας παραχωρή σει τον χωρο τής Μήτρο πολής για τή διεξαγωγή του Επαρχιακου Μαθήτικου Συνεδρι ου. Η πρα ξή του αυτή καταδεικνυ ει το α σβεστο ενδιαφε ρον του για τήν Παιδει α και τους νε ους τής χωρας μας. τον κυ ριο χορήγο του Συνεδρι ου, το Συνεργατικο Ταμιευτή ριο Λ/σου, καθως και τή Διευ θυνσή Με σής Εκπαι δευσής του ΥΠΠ για τήν οικονομική στή ριξή του συνε- Το ετήσιο Μαθητικό Συνέδριο Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Λεμεσού αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς στα εκπαιδευτικά δρώμενα της επαρχίας μας, αφού διανύει πλέον την τέταρτη δεκαετία διεξαγωγής του.. 9

10 Ζήδρος δρι ου. τους εισήγήτε ς του σήμερινου συνεδρι ου, που αποδε χτήκαν με μεγα λή προθυμι α τήν προ σκλήσή που τους απευθυ ναμε και βρι σκονται σή μερα μαζι μας. τους μαθήτε ς και τις μαθή τριες των τριων Σχολει ων, που με τήν καθοδή - γήσή των εκπαιδευτικων τους, θα μας παρουσια σουν εργασι ες τους στο συνε δριο: Τα τρι α Σχολει α που θα παρουσια σουν εργασι ες εδω ει ναι το Λανι τειο Λυ κειο, το Λυ κειο Αγι ου Ιωα ννή και ή Β Τεχνική Σχολή Λεμεσου «Γρήγο ρής Αυξεντι ου». τους υπευ θυνους καθήγήτε ς, τους μαθήτε ς και τις μαθή τριες του Μουσικου Σχολει ου Λεμεσου «Μα ριος Το κας» για το καλλιτεχνικο προ γραμμα που θα μας παρουσια σουν. τους υπευ θυνους καθήγήτε ς, τους μαθήτε ς και τις μαθή τριες που ετοι μασαν μαθήτική εφήμερι δα για τις ανα γκες του συνεδρι ου, ή οποι α θα αποσταλει, μαζι με τα πορι σματα, σε ο λα τα Σχολει α. τους μαθήτε ς του Κλα δου Ξενοδοχειακων και Επισιτιστικων Τεχνων τής Γ Τεχνική ς Σχολή ς Λεμεσου για τις υπήρεσι ες τους. τους σπουδαστε ς του κλα δου «Αρτοποιι ας και Ζαχαροπλαστική ς» των Μεταλυκειακων Ινστιτου των Επαγγελματική ς Εκπαι δευσής και Κατα ρτισής (ΜΙΕΕΚ), που με προθυμι α συνε βαλαν στήν ετοιμασι α των εδεσμα των που θα προσφερθου ν κατα τή δια ρκεια του διαλει μματος. Ιδιαι τερες ευχαριστι ες απευθυ νω προς τους συνα δελφου ς μου, με λή τής Οργανωτική ς Επιτροπή ς που πραγματικα υπερε βαλαν εαυτο ν, για τήν οργα νωσή του συνεδρι ου. Τε λος, ευχαριστω και εσα ς ο λους που μας τιμα τε με τήν παρουσι α σας. Σας ευχαριστω και ευ χομαι καλή συνε χεια. Κυρια κος Παπαβασιλει ου, Διευθυντή ς Β Τεχνική ς Σχολή ς Λεμεσου Γρήγο ρής Αυξεντι ου 10

11 Περιεχ. Ενότητας 11

12 Ζήδρος 12

13 Περιεχ. Ενότητας 13

14 Ζήδρος 1 ο Επαρχιακό Συνέδριο Τεχνικών Σχολών Λεμεσού Φέτος η Γ Τεχνική Σχολή Λεμεσού διοργάνωσε το πρώτο Επαρχιακό Συνέδριο Τεχνικών Σχολών Λεμεσού με κύριο θέμα την «Αειφόρο Ανάπτυξη-Ποιότητα Ζωής» και ειδικότερα το «Αειφόρο Σχολείοτο Σύγχρονο Σχολείο». Φε τος ή Γ Τεχνική Σχολή Λεμεσου διοργα νωσε το πρωτο Επαρχιακο Συνε δριο Τεχνικων Σχολων Λεμεσου με κυ ριο θε μα τήν «Αειφο ρο Ανα πτυξή -Ποιο τητα Ζωη ς» και ειδικο τερα το «Αειφο ρο Σχολει ο-το Συ γχρονο Σχολει ο». Το Συνε δριο πραγματοποιή θήκε με μεγα λή επιτυχι α στις 30 Απριλι ου 2015, στον συνεδριακο χωρο του ξενοδοχει ου Atlantica Oasis. Στο Συνε δριο συμμετει χαν μαθήτε ς απο τις τρει ς Τεχνικε ς Σχολε ς Λεμεσου, οι οποι ες παρουσι ασαν τους στο χους και τις δρα σεις που προγραμματι ζουν να υλοποιή σουν, καθως και αυτε ς που ει χαν ή δή πραγματοποιή σει κατα τήν τρε χουσα σχολική χρονια, για προωθήσή του 2 ου υπο ε μφασή στο χου του Υπουργει ου Παιδει ας και Πολιτισμου. Επιπρο σθετα, ε γιναν εισήγή - σεις απο μαθήτε ς των τριων Τεχνικων Σχολων Λεμεσου για υιοθε τήσή πρακτικων και δρα σεων για περαιτε ρω προωθήσή του εν λο γω στο χου. Τα θε ματα των εισήγή σεων ή ταν τα ακο λουθα: Α Τεχνική Σχολή Λεμεσού Ανεμογεννή τρια σε κα θετο α ξονα Τε χνή απο ανακυκλωσιμα υλικα και το παιχνι δι τής ανακυ κλωσής Έργα τε χνής απο ανακυκλωσιμα υλικα και αφι σες με θε μα τήν ανακυ κλωσή Κλιματικε ς Αλλαγε ς-τρο ποι Εξοικονο μήσής Ενε ργειας Βοτανο κήπος με αρωματικα φυτα Β Τεχνική Σχολή Λεμεσού «Γρηγόρης Αυξεντίου» Οικολογικο Πα ρκο Οικολογική Κατοικι α, Εξοικονο μήσή και Διαχει ρισή Ενε ργειας Η Σχολή μας ε λαβε με ρος με δυ ο παρουσια σεις και δυ ο κατασκευε ς, οι οποι ες εκπονή θήκαν και παρουσια στήκαν απο μαθήτε ς του κλα δου Πολιτική ς Μήχανική ς και Αρχιτεκτονική ς. Παρουσι ασαν οι μαθή τριες Λαγου δή Μαρι α και Πατσαλι δου Αι γλή του τμή ματος ΘΠΑ3. Η μελε τή και ή κατασκευή ε γινε απο τους μαθήτε ς του κλα δου Πολιτική ς Μήχανική ς και Αρχιτεκτονική ς: Ραφαή λ Μο σχο ΘΠΜ3, Γιακουμή Άντρια ΘΠΑ3, Πατσαλι δου Αι γλή ΘΠΑ3, Παρασκευα Άρτεμις ΘΠΑ3, Λαγου δή Μαρι α ΘΠΑ3, Παναγιωτου Χρι στο ΘΠΑ3, Πο ζωτου Ανδρε α ΘΠΑ3 και Στυλιανου Χριστια να ΘΠΑ3. Υπευ θυνοι για τις εργασι ες των μαθήτων και τή συμμετοχή τής Σχολή ς μας στο συνε δριο ή ταν ο κ. Πανι κος Λα μπρου Β.Δ. και ή κα Ελε νή Λεωνι - δου, εκπαιδευτε ς του κλα δου Πολιτική ς Μήχανική ς και Αρχιτεκτονική ς. Τήν ο λή εκδή λωσή παρακολου θήσαν και οι μαθήτε ς των τμήμα των ΘΠ1 και ΚΟ1, τους οποι ους συνο δευσε ή καθήγή τρια των Αγγλικων κα Γιωτα Ρή γα. Γ Τεχνική Σχολή Λεμεσού Αξιοποι ήσή τής ήλιακή ς ενε ργειας για σκοπου ς ψυ ξής Αξιοποι ήσή τής ήλιακή ς ενε ργειας για σκοπου ς θε ρμανσής Φωτισμο ς αιθουσων με τή χρή σή φωτοσωλή νων Σχεδιασμο ς επι πλου-έμπνευσή απο τή Φυ σή Με σα απο τις εισήγή σεις και τον δια λογο που αναπτυ χθήκε μεταξυ των συμμετασχο ντων μαθήτων, συνειδήτοποιή θήκε πως ή αγα πή για τή φυ - σή, και ή αξιοποι ήσή των δυνατοτή των τής, βελτιωνει τήν ποιο τήτα 14

15 Περιεχ. Ενότητας ζωή ς των ανθρωπων. Επι σής συμβα λλει στή συ σφιξή των σχε σεων μεταξυ των μαθήτων των τριων Σχολων και γενικα των πολιτισμε νων και ευαι σθήτων ανθρωπων. Επι σής, το Συνε δριο συνε βαλε στήν αποτελεσματικο τερή προωθήσή του 2 ου στο χου του Υπουργει ου Παιδει ας και Πολιτισμου. Το συνε δριο πε τυχε τον στο χο του που ή ταν να υπα ρξει μια θετική αλλήλεπι δρασή με γο νιμα αποτελε σματα και να αναδειχθει ο ρο λος των Τεχνικων Σχολων στήν προωθήσή τής αειφο ρου ανα πτυξής στήν κοινωνι α. Γιωτα Ρή γα, Καθήγή τρια Αγγλικων 15

16 Ζήδρος 4 ο Παγκύπριο Συνέδριο Θετικών Επιστημών Η Σχολή μας ε λαβε με - ρος στο 4 o Παγκυ πριο Συνε δριο Θετικων Επιστήμων με δυ ο κατασκευε ς. Τα θε ματα των κατασκευων ή ταν εισήγή σεις για ε να οικολογικο πα ρκο και μια οικολογική κατοικι α, με θε - μα τή διαχει ρισή και εξοικονο μήσή ενε ργειας. Οι μελε τες και οι κατασκευε ς ε χουν εκπονήθει απο μαθήτε ς του κλα - δου Πολιτική ς Μήχανική ς και Αρχιτεκτονική ς Ραφαή λ Μο σχο ΘΠΜ3, Γιακουμή Άντρια ΘΠΑ3, Πατσαλι δου Αι γλή, Παρασκευα Άρτεμις ΘΠΑ3, Λαγου δή Μαρι α ΘΠΑ3, Παναγιωτου Χρι στο ΘΠΑ3, Πο ζωτου Ανδρε α ΘΠΑ3 και Στυλιανου Χριστια να ΘΠΑ3. Τα θέματα των κατασκευών ήταν εισηγήσεις για ένα οικολογικό πάρκο και μια οικολογική κατοικία, με θέμα τη διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας. 16

17 Περιεχ. Ενότητας Επαρχιακό Συνέδριο Εθελοντισμού Στα πλαι σια τής κοινωνική ς προσφορα ς και του εθελοντισμου, πραγματοποιή θήκε για πρωτή φορα φε - τος, στις 30 Απριλι ου 2015, Επαρχιακο Συνε δριο Μαθήτικων Ομι λων Εθελοντική ς Κοινωνική ς Προσφορα ς των Σχολει ων Με σής Εκπαι δευσής Λεμεσου, στήν Αι θουσα Εκδήλωσεων τής Ιερα ς Μήτροπο λεως Λεμεσου. Το θε μα του Συνεδρι ου ή ταν «Οι Μαθήτικοι Όμιλοι Εθελοντική ς Κοινωνική ς Προσφορα ς ακτι δα φωτο ς στήν αντιμετωπισή των κοινωνικων προβλήμα των». Διοργανωτή ς του Συνεδρι ου ή ταν το Επαρχιακο Συντονιστικο Συμβου λιο Εθελοντισμου Λεμεσου. Απο κα θε Σχολει ο τής Λεμεσου συμμετει χε μικρή αντιπροσωπει α τεσσα ρων μαθήτων των Ομι λων Κοινωνική ς Προσφορα ς. Απο τή Σχολή μας ε λαβαν με ρος οι μαθή τριες του τμή ματος ΡΠ2, Θήρεσι α Χριστοδου - λου, Χρυστα λλα Αναστασι ου, Ραφαε λα Ιωα ννου και ο μαθήτή ς του τμή ματος ΕΞ2, Ανδρε ας Κα ρου. Τους μαθήτε ς συνο δευσε ή Β.Δ. κα Θεοδωρα Οκκαρι δου Χρι στου. Κατα τή δια ρκεια του Συνεδρι ου ε γιναν εισήγή σεις απο μαθήτε ς του Τσιρει ου Γυμνασι ου, του Λυκει ου Αποστο λων Πε τρου και Παυ λου, του Θε κλειου Γυμνασι ου και του Λυκει ου Αγι ου Ιωα ννή, για διερευ νήσή πτυχων του θε ματος του Συνεδρι ου. Στή συνε χεια, οργανωθήκαν τε σσερα εργαστή ρια για μελε τή των εισήγή σεων που ε γιναν σχετικα με τα ακο λουθα θε - ματα: Η αποστολή και ή δρα σή των Μαθήτικων Ομι λων Εθελοντική ς Κοινωνική ς Προσφορα ς εντο ς τής σχολική ς μονα δας. Η αποστολή και ή δρα σή των Μαθήτικων Ομι λων Εθελοντική ς Κοινωνική ς Προσφορα ς στον κοινωνικο χωρο τής σχολική ς μονα δας. Γιατι να ει μαι εθελοντή ς. Οι τρο ποι συνεργασι ας μεταξυ των Μαθήτικων Ομι λων Εθελοντική ς Κοινωνική ς Προσφορα ς. Όλοι οι μαθήτε ς, μεταξυ των οποι ων και οι μαθήτε ς τής Σχολή ς μας, παρακολου θήσαν με προσοχή και ενδιαφε ρον τις συζήτή σεις που ακολου θήσαν και ε βγαλαν τα δικα τους συμπερα σματα για τή χρήσιμο - τήτα και ωφελιμο τήτα τής Εθελοντική ς Κοινωνική ς Προσφορα ς των μαθήτικων ομι λων στήν αντιμετωπισή των κοινωνικων προβλήμα των. Οι μαθήτε ς μας με σα απο τήν εμπειρι α τους αυτή συνειδήτοποι ήσαν τήν αξι α του εθελοντισμου και δεσμευ τήκαν να προωθή σουν το πνευ μα τής κοινωνική ς προσφορα ς πιο ενεργα, το σο με σα στα πλαι σια του Σχολει ου τους, ο σο και στον ευρυ τερο κοινωνικο χωρο. Θεοδωρα Χρι στου Οκκαρι δου Β.Δ., Μαθήματικων 17

18 Ζήδρος Δημοτικά Μαθητικά Συμβούλια 2015 Η Σχολή μας συμμετει - χε στα δήμοτικα μαθήτικα συμβου λια 2015 που φιλοξενή θήκαν στο Δήμοτικο Με γαρο Λεμεσου. Οι μαθήτε ς μας παρουσι ασαν μελε - τή για τή διαχει ρισή και εξοικονο μήσή ενε ργειας κατοικι ας. Στον εκθεσιακο χωρο του Δήμοτικου Μεγα ρου, ή Σχολή μας ει χε εκθε σει αφι σα και μακε τα κατοικι ας. Η παρουσι ασή ε γινε απο τους μαθήτε ς: Λαγου δή Μαρι α ΘΠΑ3 και Ραφαή λ Μο - σχο ΘΠΜ3, ενω ή μελε - τή και ή κατασκευή ε γινε απο τους μαθήτε ς του κλα δου Πολιτική ς Μήχανική ς και Αρχιτεκτονική ς: Παρασκευα Άρτεμις ΘΠΑ3, Λαγου - δή Μαρι α ΘΠΑ3, Παναγιωτου Χρι στο ΘΠΑ3, Πο ζωτου Ανδρε α ΘΠΑ3 και Στυλιανου Χριστια - να ΘΠΑ3. 18

19 Περιεχ. Ενότητας 19

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχές. Περιεχόμενα Ενότητας

Συμμετοχές. Περιεχόμενα Ενότητας Συμμετοχές Περιεχόμενα Ενότητας Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Α) Erasmus + KA2 What s the use of it? : Βασική Δράση 2 (KA2: Key Action 2 ). Β) Erasmus + KA1 The interaction of Electrical and Furniture industries

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Σχολή μας. Περιεχό μενα Ενό τητας

Η Σχολή μας. Περιεχό μενα Ενό τητας Η Σχολή μας Περιεχό μενα Ενό τητας Ιστορικό σημείωμα Καθηγητικός Σύλλογος Διευθυντική Ομάδα Γραμματειακό και Εργατικό Προσωπικό Λαβαροφόρος- Σημαιοφόροι- Παραστάτες Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR?

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? 1. H ανω νυµη εταιρει α µε την επωνυµι α «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Προ τυπος Βιοµηχανι α Τροφι µων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρευ ει στην Αταλα ντη Φθιω τιδας, στη θε ση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Είναι αλή θεια ό τι, ό ταν έχεις πίσω σου σαρά ντα χρό νια αδιά κοπης και αξιό λογης καλλιτεχνικής παραγωγής, πρέπει να μπορείς κά θε φορά να διαχειρίζεσαι τον

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 274/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεµβρίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

(Final)] Martin BANGEMANN

(Final)] Martin BANGEMANN L 77/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/11/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο των αρχ ν ορθ εργαστηριακ πρακτικ πω καθορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1

SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 2 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 3 Ζητ ματα Θεωρ ας των Επιστημ ν της Φύσης SKORDOULIS

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Ζ. ΛΟΥΚΟΣ Μ Δ Π Δ Σ Ο ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Επιβλε πουσα: Ελε νη Καρατζα, Καθηγη τρια ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δεκε μβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ).

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ). Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η Η Μ ΟΚ Ρ Α ΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΑΙ ΕΙ ΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΚΗ / ΝΣΗ Π/ ΘΜΙ ΑΣ & / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΣ / ΝΣΗ / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙ ΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙ Ο ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση

Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση Αγωγός Επικοινωνίας Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση 4ο Τεύχος 2012 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. Εξώφυλλο: Στιγμιότυπο από τον Τερματικό Σταθμό Φυσικού Αερίου Με μια ματιά Λεπτομε ρεια

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε μπλέκουν τε χνο λο γί ες που χρη σι μο ποιούν το υ πάρ χον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

Ανα πτυξη εφαρμογών για τον κινητο παγκο σμιο ιστο

Ανα πτυξη εφαρμογών για τον κινητο παγκο σμιο ιστο Ανα πτυξη εφαρμογών για τον κινητο παγκο σμιο ιστο Δρ. Α. Κομνηνο ς Τμη μα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικη ς Πανεπιστη μιο Πατρών Μα ιος 2013 Εισαγωγη Σκοπο ς του WWW: Δια χυση της πληροφορι ας Τρο πος δια

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011 Τεύχος 40 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Σε μια χρο νι

Διαβάστε περισσότερα

Σημασιολογική ανάλυση πολυμεσικού

Σημασιολογική ανάλυση πολυμεσικού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ηλεκτρολο γου Μηχανικου & Μηχανικου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1-3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΩΝΙΑ ΟΔΩΝ Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) Ημερήσιο Σεμινάριο Προπονητικής Βόλεϊ Ημερήσιο Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι. ΔΑΠΟΝΤΕ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι. ΔΑΠΟΝΤΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι. ΔΑΠΟΝΤΕ MD (Thessaloniki) Dr Med (LMU Munich) FCOG (SA) Διευθυντής Μαιευτικής- Γυναικολογικής κλινικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

KABAΛΑ...πο λη μαγικη

KABAΛΑ...πο λη μαγικη KABAΛΑ...πο λη μαγικη Ε να αμφιθε ατρο γεμα το ζωντα νια. Απο το ο ρος Συ μβολο σε υπε ροχες παραλι ες. Αρχο ντισσα της Μακεδονι ας. Τη λα τρεψαν επισκε πτες, περιηγητε ς, ξε νοι και Ε λληνες. Τη λα τρεψαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΕΛΕΓΧΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΕΛΕΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΕΛΕΓΧΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΕΛΕΓΧΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKH - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 16ο ΕΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

OIKONOMIKH - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 16ο ΕΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 OIKONOMIKH - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 16ο ΕΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ÔÉÌÇ: 17,OO ISSN 1107-9886 ΝΕΑ ΥΛΗ ΝΕΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΑ ΕΝΘΕΤΑ # 09 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Χ. Θεοχάρης Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΙ - ΣΤΟΧΟΙ - ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου Συνεργάστηκαν: Ανδρέας Αυγερινός Θωμάς Κουρτέσης Γιώργος Τζέτζης Παναγιώτης Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορμή την έναρξη της συνεργασίας μας με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και στο πλαίσιο της δημιουργίας αθλητικού σχολείου, προσφέρουμε επιδότηση διδάκτρων

Με αφορμή την έναρξη της συνεργασίας μας με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και στο πλαίσιο της δημιουργίας αθλητικού σχολείου, προσφέρουμε επιδότηση διδάκτρων Με αφορμή την έναρξη της συνεργασίας μας με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και στο πλαίσιο της δημιουργίας αθλητικού σχολείου, προσφέρουμε επιδότηση διδάκτρων 30% για νέες εγγραφές στο διάστημα Σεπτεμβρίου 2014!

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

Με χαιρετιςμου σ, Καθηγητήσ Ζαχαρίασ Ζαχαρίου, MD, PhD, Dr.h.c, FEBPS Καθηγητη σ Φειρουργικη σ Παι δων Κοςμη τορασ Ιατρικη σ χολη σ.

Με χαιρετιςμου σ, Καθηγητήσ Ζαχαρίασ Ζαχαρίου, MD, PhD, Dr.h.c, FEBPS Καθηγητη σ Φειρουργικη σ Παι δων Κοςμη τορασ Ιατρικη σ χολη σ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΥΟΙΣΗΣΗ 2015 2 Η Ιατρικη χολη του Πανεπιςτημι ου Κυ πρου επιδιωκει τη βε λτιςτη εκπαι δευςη των φοιτητων τησ. Σο επα γγελμα του ιατρου θεωρει ται ε να επα γγελμα ο πωσ ο λα τα α λλα, ο μωσ η

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ catalogue 2010 Οριοθετεί το χώρο σας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΙΡΑ LAMINATE εσωτερικες πορτες ΣΕΙΡΑ PRIME εσωτερικες πορτες απο καπλαμα ΣΕΙΡΑ STAR εσωτερικες πορτες απο καπλαμα ΣΕΙΡΑ CLASSIC

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Ελέγχου του Ρομποτικού Χεριού BarrettHand

Στρατηγικές Ελέγχου του Ρομποτικού Χεριού BarrettHand Α Π Θ Π Σ Τ Η Μ Μ Υ Δ Ε Στρατηγικές Ελέγχου του Ρομποτικού Χεριού BarrettHand Εκπόνηση Ια σων Σ Επιβλ. Καθηγήτρια Ζωη Δ Θεσσαλονι κη Μα ρτιος 2015 Στη μνήμη του πατέρα μου, Χρήστου, που δεν του δόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 65 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Θά θέ λα με νά σᾶς ἐ νη με ρώ σου με ὅ τι τό πε ρι ο δι κό μας, «Δι ά λο γος», κυ κλοφο ρεῖ σέ 6.000 ἀν τί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ 1. ÈÛ ÁˆÁ Οπως ήδη τον ορίσαμε, κοινωνικ ς θεσμ ς είναι ένα παγιωμένο πλέγμα σχέσεων μεταξ κοινωνικών ρ λων. Η παρξή του συνδέεται με την επιδίωξη εν ς (τουλάχιστον) κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2013. Το μαθητικο περιοδικο του Γ/Λ «Αριστοτε λης» Το μαθητικό περιοδικό του Γυμνασίου/Λυκείου «Αριστοτέλης» ALORS, C EST LA GUERRE!

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2013. Το μαθητικο περιοδικο του Γ/Λ «Αριστοτε λης» Το μαθητικό περιοδικό του Γυμνασίου/Λυκείου «Αριστοτέλης» ALORS, C EST LA GUERRE! ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2013 Το μαθητικο περιοδικο του Γ/Λ «Αριστοτε λης» Το μαθητικό περιοδικό του Γυμνασίου/Λυκείου «Αριστοτέλης» ALORS, C EST LA GUERRE! τα νέα από τη διεύθυνση Διόρθωση/ επιμέλεια κειμένων Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής

Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής Ε ρευ νη τι κή Θέ μα ει δικoύ εργα σί α εν δια φέρoντoς EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2005,16(4):294-301 2005,16(4):294- Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής Δ.Ι. ΓOΥ ΛΕΣ Η ε πε ξή γη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2138 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ALBA ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï

ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï 2 37 Τ ο Ρέτζιο Εµίλια είναι µια π λη της Β ρειας Ιταλίας µε 130.000 κατοίκους, της οποίας το δηµοτικ εκπαιδευτικ σ στηµα προσχολικής αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

1η δράση. κών, των εικαστικών, της δραµατικής τέχνης και της πληροφορικής.

1η δράση. κών, των εικαστικών, της δραµατικής τέχνης και της πληροφορικής. ΡΑΣΕΙΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ Η ιστορία του Κοµπιουτερούλη µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ερέθισµα για την εξοικείωση των παιδιών της προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

[ 9 ] Προλογικ σημείωμα... 15. Εισαγωγικά δεδομένα... 21. ΜΕΡΟΣ Α : Ευρωπαϊκή και Ελληνική Παιδεία Γένεσις, Ανάβαση και Κατάβαση 19-101

[ 9 ] Προλογικ σημείωμα... 15. Εισαγωγικά δεδομένα... 21. ΜΕΡΟΣ Α : Ευρωπαϊκή και Ελληνική Παιδεία Γένεσις, Ανάβαση και Κατάβαση 19-101 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προλογικ σημείωμα................................................ 15 ΜΕΡΟΣ Α : Ευρωπαϊκή και Ελληνική Παιδεία Γένεσις, Ανάβαση και Κατάβαση 19-101 Εισαγωγικά δεδομένα...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση Στη Γ θεµατική εν τητα δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές να γνωρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θεµατική αυτή χωρίζεται σε δ ο εν τητες µε τα ακ λουθα κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα

ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ Ò Ó ÔÚÁ ÓÒÛÂÙÂ ÙË ÈÎ Û ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ ÂappleÈ Â ÚËÛË

ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ Ò Ó ÔÚÁ ÓÒÛÂÙÂ ÙË ÈÎ Û ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ ÂappleÈ Â ÚËÛË Ù ÏÏ ÛÎ ÏË appleè ÂÈÚ ÛÙÂ ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ Ò Ó ÔÚÁ ÓÒÛÂÙÂ ÙË ÈÎ Û ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ ÂappleÈ Â ÚËÛË 2Ë EK O H Παραγωγή: Εκδ σεις ΚΕΡΚΥΡΑ Συντονισµ ς: Έφη Ανδρικοπο λου ι ρθωση: Λίτσα Αχλίου Υπε θυνος παραγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ >ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΚΡΗΣΦΎΓΕΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΊΗΣΕ Ο ΗΡΟΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΖΕΝΤΙΟΥ TOΝ ΚΑΙΡΟ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α, ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ Μ ΚΑΡΔΙΑ ΧΩΡΙΟΥ, ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 19/98 (98/C 383/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 15 5

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 19/98 (98/C 383/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 15 5 9.12.98 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 383/1 Ι (Ανακοινω σεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 19/98 σχετικά µε την κοινοτικη χρηµατοδ τηση ορισµε νων µε τρων που ελη φθησαν

Διαβάστε περισσότερα

Σκο πός του πα ρό ντος άρ θρου είναι η σε γε νι κές γραμ μές πα ρου σί α ση

Σκο πός του πα ρό ντος άρ θρου είναι η σε γε νι κές γραμ μές πα ρου σί α ση ΤΟ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟ ASD S2000M International Specification for Materiel Management Integrated Data Processing for Military Equipment ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΥΠ) Πα να γιώ της Γκιώ νης Εφ. Αν θλγος (ΥΠ) Κων στα ντί νος

Διαβάστε περισσότερα

1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM

1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM 1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM διαδικασιών στις Φυσικές Επιστήμες επιβάλλει χι την προσκ λληση σε ιδέες δήθεν γενικο κ ρους, αλλά τη συνεχή αμφισβήτηση κάθε βεβαι τητας. Υπ αυτήν την έννοια, η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Το έργο αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία εικοσιοκτώ (28) αιολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα