Συνέδρια. Περιεχόμενα Ενότητας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνέδρια. Περιεχόμενα Ενότητας"

Transcript

1 Συνέδρια Περιεχόμενα Ενότητας 33 ο Επαρχιακό Μαθητικό Συνέδριο Λυκείων και Τεχνικών Σχολών 1 ο Επαρχιακό Συνέδριο Τεχνικών Σχολών 4 ο Παγκύπριο Συνέδριο Θετικών Επιστημών 1 ο Επαρχιακό Συνέδριο Εθελοντισμού Δημοτικά Μαθητικά Συμβούλια Λυκείων 2015

2 Ζήδρος 33 ο Επαρχιακό Μαθητικό Συνέδριο Στις 14 Ιανουαρι ου 2015, πραγματοποιή θήκε με εξαιρετική επιτυχι α το 33 ο Επαρχιακο Μαθήτικο Συνε δριο Λυκει ων και Τεχνικων Σχολων Λεμεσου. Θε μα του Συνεδρι ου ή ταν ή «Βελτι ωσή των μαθήσιακων αποτελεσμα των και τής επαγγελματική ς καθοδή γήσής σε περιο δους οικονομική ς κρι σής». Διοργανωτή ς του συνεδρι ου ή ταν ή Β Τεχνική Σχολή Λεμεσου «Γρήγο ρής Αυξεντι ου». Το λογότυπο του 33ου επαρχιακού μαθητικού συνεδρίου. Με τη συμμετοχή περισσότερων από 250 μαθητών και εκπαιδευτικών, το 33 ο Μαθητικό Συνέδριο αναδείχθηκε σε βήμα διαλόγου, ανταλλαγής προβληματισμών και κατάθεσης προτάσεων Το Συνε δριο πραγματοποιή θήκε στήν Αι θουσα Εκδήλωσεων τής Ιερα ς Μήτρο πολής Λεμεσου και τελου σε υπο τήν αιγι δα του Έντιμου Υπουργου Παιδει ας και Πολιτισμου Δρ. Κ. Καδή. Με τή συμμετοχή περισσο τερων απο 250 μαθήτων και εκπαιδευτικων, το 33 ο Μαθήτικο Συνε δριο αναδει χθήκε σε βή μα διαλο γου, ανταλλαγή ς προβλήματισμων και κατα θεσής προτα σεων. Συνε βαλε στή διαμο ρφωσή σκεπτο μενων μαθήτων, συνειδήτων ανθρωπων και κοινωνικα ευαι σθήτων πολιτων, ικανων ν ανταποκριθου ν με επιτυχι α στις δυ σκολες καταστα σεις που διε ρχεται ο το πος μας. Το προ γραμμα του Συνεδρι ου αποτελει το απο τε σσερα με ρή. Στο Α με ρος, απήυ θυναν χαιρετισμου ς ο κ. Κυρια κος Παπαβασιλει ου, Διευθυντή ς τής Β Τεχνική ς Σχολή ς Λεμεσου «Γρήγο ρής Αυξεντι ου», ο Θεοφιλε στατος Επι σκοπος Αμαθου ντος Νικο λαος, ο μαθήτή ς Πε τρος Στυλιανου, εκπρο σωπος του Κεντρικου Μαθήτικου Συμβουλι ου τής Β Τεχνική ς Σχολή ς Λεμεσου Γρήγο ρής Αυξεντι ου και τής Ε.Σ.Ε.Μ και ο κ. Ηλι ας Μαρκα τζιής, Διευθυντή ς 2

3 Περιεχ. Ενότητας Με σής Τεχνική ς και Επαγγελματική ς Εκπαι δευσής, εκ με ρους του ε ντιμου Υπουργου Παιδει ας και Πολιτισμου Δρα Κωστα Καδή. Το συνε δριο α ρχισε με μια πετυχήμε νή προβολή για το θε μα του, τήν οποι α ετοι μασαν οι Αναστασι α Κωνσταντι νου, Φιλο λογος και Ανδρου λα Ορφανου, Ηλεκτρολογι ας. Ακολου θήσε το Μουσικο Σχολει ο Λεμεσου «Μα ριος Το κας», το οποι ο δήμιου ρ- γήσε με τις θεσπε σιες μουσικε ς του νο τες, μια ευχα ριστή ατμο σφαιρα. Ο κ. Σωτος Βοσκαρι δής, Ανωτερος Λε κτορας στο τμή μα Ηλεκτρολο γων Μήχανικων και Μήχανικων Ηλεκτρονικων Υπολογιστων και Πλήροφορική ς του ΤΕΠΑΚ, ή ταν ο πρωτος εισήγήτή ς στο συνε δριο με θε μα «Απα ντήσή στήν κρι σή». Ο απλο ς και πρωτο τυπος τρο πος παρουσι ασής του θε ματος εκ με ρους του εντυπωσι ασε τους καλεσμε νους. Το Β με ρος του Συνεδρι ου α νοιξε με τήν ενδιαφε ρουσα εισή γήσή του Διευθυντή Με σής Τεχνική ς και Επαγγελματική ς Εκπαι δευσής, κ. Ηλι α Μαρκα τζιή, με θε μα «Εκπαι δευσή: Κοινωνικο Αγαθο ή Επε νδυσή;». το Μουσικό Σχολείο Λεμεσού «Μάριος Τόκας» δημιούργησε με τις θεσπέσιες μουσικές του νότες, μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Η Β Τεχνική Σχολή ή ταν ο δευ τερος εισήγήτή ς του συνεδρι ου. Ομα δα μαθήτων παρουσι ασε το θε μα «Ο Ρο λος τής Παιδει ας στήν Αντιμετωπισή τής Οικονομική ς Κρι - σής και τής Ανεργι ας». Τα παιδια παρουσι ασαν πολυ ενδιαφε ροντα στοιχει α, τα ο- ποι α προε κυψαν απο τή σχετική ε ρευνα που ει χαν διενεργή σει. Ακολου θως, ομα δα παιδιων του Λανιτει ου Λυκει ου Α παρουσι ασε με εξαιρετικο τρο πο το θε μα «Βελτι ωσή των μαθήσιακων αποτελεσμα των σε περιο δους Οικονομική ς Κρι σής». Αυτο αποτε λεσε τήν τρι τή εισή γήσή στο συνε δριο. 3

4 Ζήδρος Στή συνε χεια ακολου θήσε δια λειμμα δεξι ωσή, τήν οποι α ανε λαβε ο Κλα δος Ξενοδοχειακων και Επισιτιστικων Τεχνων τής Γ Τεχνική ς Σχολή ς Λεμεσου, αφή νοντας τις καλυ τερες εντυπωσεις. Στο διάλειμμα ακολούθησε δεξίωση, την οποία ανέλαβε ο Κλάδος Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών της Γ Τεχνικής Σχολής Λεμεσού, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις. Ο Πρυ τανής του Πανεπιστήμι ου Frederick και πρωήν Υπουργο ς Παιδει ας και Πολιτισμου, Δρας Γιωργος Δήμοσθε νους, ή ταν ο πρωτος εισήγήτή ς του Γ με - ρους του Συνεδρι ου. Το θε μα που ανε πτυξε ή ταν «Επιλογή Σπουδων και Οικονομική Κρι σή». Ομα δα μαθήτων του Λυκει ου Αγι ου Ιωα ννή ανε πτυξε με πολυ ενθουσιασμο το θε μα «Επαγγελματικο ς Προσανατολισμο ς για Ενεργου ς Πολι τες». Αυτο ή ταν ή δευ τερή εισή γήσή του Γ με ρους του Συνεδρι ου. Η Διευθυ ντρια του Γυμνασι ου Αγι ας Βαρβα ρας Λεμεσου κα Ελε νή Παπαστεφα νου ε κανε τήν τελευται α εισή γήσή στο συνε δριο. Το θε μα τής ή ταν «Η Εκπαιδευτική και επαγγελματική απο φασή: Υλοποι ήσή ενο ς συμβατικου ή ενο ς ανθρωποκεντρικου ρεαλιστικου ονει ρου;». Ακολου θήσε συζή τήσή που συντο νιζε ο φιλο λογος τής Β Τεχνική ς Σχολή ς Λεμεσου «Γρήγο ρής Αυξεντι ου», Κωνσταντι νος Κωνσταντινο πουλος. Πριν τή λή ξή των εργασιων του Συνεδρι ου, οι σύνεδροι συμμετείχαν στη δημιουργία του «Δέντρου της Ελπίδας και της Προόδου», με ε ξυπνες ιδε - ες για τήν αντιμετωπισή των πολυ πλευρων προβλήμα των και προκλή σεων που αντιμετωπι ζει σή μερα ή πατρι δα μας. 4

5 Περιεχ. Ενότητας Το Δ με ρος του Συνεδρι ου πραγματοποιή θήκε στήν αι θουσα εκδήλωσεων τής Β Τεχνική ς Σχολή ς Λεμεσου «Γρήγο ρής Αυξεντι ου», στις 23 Ιανουαρι ου 2015 και εκει παρουσια στήκαν τα πορι σματα του συνεδρι ου ενωπιον ο λων των μαθήτων τής Σχολή ς και ενωπιον των αντιπροσωπων απο τα δυ ο Λυ κεια που ή ταν εισήγήτε ς στο συνε δριο. Η λή ξή των εργασιων του συνεδρι ου ε γινε απο τον κ. Κυρια κο Παπαβασιλει ου, Διευθυντή τής Β Τεχνική ς Σχολή ς «Γρήγο ρής Αυξεντι ου». Μαρι α Τρυ φωνος - Παπαδοπου λου Β.Δ., Φιλο λογος Κωνσταντι νος Κωνσταντινο πουλος, Φιλο λογος Οι σύνεδροι συμμετείχαν στη δημιουργία του «Δέντρου της Ελπίδας και της Προόδου» 5

6 Ζήδρος Χαιρετισμός Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Κώστα Καδή στο 33 ο Επαρχιακό Μαθητικό Συνέδριο Λεμεσού. Με ιδιαι τερή ικανοποι ήσή χαιρετι ζω το 33 ο Επαρχιακο Μαθήτικο Συνε δριο Λεμεσου. Ο θεσμο ς του Μαθήτικου Συνεδρι ου ε χει καταξιωθει στα σχολει α τής Λεμεσου, τα οποι α κα θε χρο νο πραγματευ ονται ε να διαφορετικο θεματικο πεδι ο με δια θεσή για ε ρευνα και τεκμήρι ωσή. Το συνε δριο οργανωνει, μετα απο κλή ρωσή, μια σχολική μονα δα, ενω σε αυτο συμμετε χουν αποστολε ς απο ο λα τα σχολει α τής επαρχι ας. Η κλήρωτι δα φε τος ε φερε στή θε σή του διοργανωτή τή Β Τεχνική Σχολή Λεμεσου, τήν οποι α συγχαι ρω θερμα για τήν α ψογή οργα νωσή και επιμε λεια τής εκδή λωσής. Η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και η κατάκτηση της γνώσης και της αρετής δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η επιτυχία είναι αποτέλεσμα συνεργασίας όλων των συμβαλλόμενων ομάδων. Ο τι τλος του Συνεδρι ου «Βελτι ωσή των μαθήσιακων αποτελεσμα των και τής επαγγελματική ς καθοδή γήσής σε περιο δους οικονομική ς κρι - σής» μαρτυρει τήν ανα γκή για αναθεωρήσή και εκσυγχρονισμο τής παρεχο μενής εκπαι δευσής με σαφή επαγγελματικο προσανατολισμο και ενι σχυσή τής τεχνική ς κατα ρτισής των νε ων μας. Λαμβα νοντας υπο ψή τις διεθνει ς τα σεις στήν εκπαι δευσή, καθως και τα μαθήσιακα αποτελε σματα στα δικα μας σχολει α, ο πως αυτα καταγρα φονται σε εσωτερικε ς αλλα και διεθνει ς εξετα σεις, θε σαμε ως υπο ε μφασή στο χο για τή σχολική χρονια που διανυ ουμε, τή βελτι ωσή των μαθήσιακων αποτελεσμα των. Στο χος μας ει ναι οι μαθήτε ς μας να μήν υστερου ν και να ει ναι ανταγωνιστικοι σε σχε σή με τους συνομή λικου ς τους στήν Ευρωπή, καθως και στήν παγκο σμια αγορα. Η κυβε ρνήσή επενδυ ει με σιγουρια στήν εκπαι δευσή και αγωγή των νε ων. Τα αυξήμε να κονδυ λια που μπή καν στον πρου πολογισμο για τήν Παιδει α στο 2015, παρα τις οικονομικε ς δυσκολι ες που βιωνει ο το πος μας, αποδεικνυ ουν πως ή Κυβε ρνήσή θε τει ψήλα στις προτεραιο τήτες τής το χωρο τής παιδει ας και του πολιτισμου. Ει ναι, συνεπως, ευθυ νή ο λων μας τα μαθήσιακα αποτελε σματα να αντιπροσωπευ ουν τις επενδυ σεις τής Πολιτει ας στήν εκπαι δευσή. Για τήν ποιοτική αναβα θμισή τής παρεχο μενής εκπαι δευσής, το Υπουργει ο Παιδει ας και Πολιτισμου προχωρει στήν αναδια ρθρωσή των ωρολογι ων και των αναλυτικων προγραμμα των σε ο λες τις βαθμι δες τής εκπαι δευσής, ενω παρα λλήλα ε χει σχεδια σει μια σειρα απο προτα σεις πολιτική ς που αποσκοπου ν στή ε νταξή και διατή ρήσή στα 6

7 Περιεχ. Ενότητας σχολει α μας των καταλλήλο τερων, ικανο τερων και πιο προσοντου χων εκπαιδευτικων. Επιπλε ον, ή συστήματική ενι σχυσή τής Υπήρεσι ας Συμβουλευτική ς και Επαγγελματική ς Αγωγή ς αναπτυ σσει δεξιο τήτες επιλογή ς και διαχει ρισής σταδιοδρομι ας με συνε πεια και σαφή νεια για μια επιτυχήμε νή πορει α, ε να αποτελεσματικο εκπαιδευτικο συ στήμα και μια ευήμερου σα κοινωνι α. Αγαπήτα μου παιδια, Η βελτι ωσή των μαθήσιακων αποτελεσμα των και ή κατα κτήσή τής γνωσής και τής αρετή ς δεν ει - ναι ευ κολή υπο θεσή. Η επιτυχι α ει ναι αποτε λεσμα συνεργασι ας ο λων των συμβαλλο μενων ομα - δων. Το Υπουργει ο μας θα ει ναι πα ντα δι πλα σας, και θα εργα ζεται για το συμφε ρον σας. Ο μεγαλυ - τερος, ο μως, αγωνας πρε πει να δοθει απο εσα ς, τον καθε να και τήν καθεμια χωριστα. Η συνε πεια στο δια βασμα και στις υποχρεωσεις σας, ή επιμονή στήν κατα κτήσή των προσωπικων σας στο χων και επιδιωξεων αποτελου ν τα στοιχει α που συνθε τουν τήν κοινωνική καταξι ωσή. Ευ χομαι κα θε επιτυχι α στις εργασι ες του Συμποσι ου σας και με ενδιαφε ρον θα αναμε νουμε τα πορι σματα του. Ευ χομαι επι σής σε ο λους καθως και στον καθε να και στήν καθεμια σας ξεχωριστα να ε χετε ε να ευτυχισμε νο και δήμιουργικο 2015 και να δει τε τους στο χους σας να ευοδωνονται. Κωστας Καδή ς Υπουργο ς Παιδει ας και Πολιτισμου 7

8 Ζήδρος Χαιρετισμός του Διευθυντή της Β Τεχνικής Σχολής Λεμεσού «Γρηγόρης Αυξεντίου» στο 33 o Επαρχιακό Μαθητικό Συνέδριο Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Λεμεσού. Καλήμε ρα σας. Ο διευθυντής της Β Τεχνικής Σχολής Λεμεσού στο βήμα του συνεδρίου Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και της επαγγελματικής καθοδήγησης σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Θεοφιλε στατε Επι σκοπε Αμαθου ντος Νικο λαε, κ. Ευθυ μιε Δι πλαρε, Με λος τής Κοινοβουλευτική ς Επιτροπή ς Παιδει ας, Βουλευτή του ΔΗ.ΣΥ, κ. Ανδρε α Καυκαλια, Με λος τής Κοινοβουλευτική ς Επιτροπή ς Παιδει ας, Βουλευτή του ΑΚΕΛ, κ. Άριστε Αριστει δου, Δήμοτικε Συ μβουλε Δή μου Λεμεσου, ΔΗ.ΣΥ κ. Νι κο Συ κα, Δήμοτικε Συ μβουλε Δή μου Λεμεσου και Επαρχιακε Γραμματε α ΔΗ.ΣΥ, κ. Γιωργο Δήμοσθε νους, Πρυ τανή του Πανεπιστήμι ου Frederick και Πρωήν Υπουργε Παιδει ας και Πολιτισμου, κ. Ηλι α Μαρκα τζιή, Δ/ντή τής ΜΤ&ΕΕ, κ. Ανδρε α Ελευθερι ου, Γενικε Επιθεωρήτή τής ΜΤ&ΕΕ, κ. Ιωα ννή Ευθυμι ου, Επαρχιακε Επιθεωρήτή Με σής Εκπαι δευσής, Δρα Τα σο Μενελα ου, Πρωτε Λειτουργε τής ΜΤ&ΕΕ, κ. Στε λιο Θεοφι λου, Αναπλήρωτή Επαρχιακε Επιθεωρήτή Με σής Εκπαι δευσής, κ. Σωτο Βοσκαρι δή, Ανωτερε Λε κτορα στο ΤΕ.ΠΑ.Κ., κα Γιασεμι να Καραγιωργή, Προι στα μενή του Κε ντρου Εκπαιδευτική ς Έρευνας και Αξιολο γήσής, κ. Κωνσταντι νο Γεωργι ου, Επιθεωρήτή τής Με σής Τεχνική ς & Επαγγελματική ς Εκπαι δευσής, κ. Κυρια κο Μπαρρή, Προ εδρε του Συνδε σμου Ελλή νων Δ/ντων Μ. Εκπαι δευσής Κυ πρου (ΣΕΔΜΕΚ), Αγαπήτοι συνα δελφοι Διευθυντε ς, Διευθυ ντριες και Πρωήν Διευθυντε ς Λυκει ων και Τεχνικων Σχολων τής πο λής και επαρχι ας Λ/σου, κ. Νι κο Νικολα ου, Υπευ θυνε ΜΙΕΕΚ κα Χριστι να Μιχαήλι δου, Προι στα μενή Επισκεπτριων Υγει ας, κ. Σταυ ρο Ολυ μπιε, Διευθυντή του Γραφει ου Ποιμαντική ς Διακονι ας τής Ιερα ς Μήτροπο λεως Λεμεσου, κ. Φι λιππε Καμε ρή, Προ εδρε τής Συντονιστική ς Επιτροπή ς Συνδε σμων Γονε - ων Τεχνικων Σχολων, κ. Νι κο Μελινιωτή, Προ εδρε τής Ομοσπονδι ας Γονε ων και Κήδεμο νων Δήμοσι ων Σχολει ων Λεμεσου Με σής Γενική ς και Με σής Τεχνική ς Εκπαι δευσής, κ. Μιχα λή Στυλιανου, Προ εδρε του Συνδε σμου Γονε ων τής Β Τεχνική ς Σχολή ς Λεμεσου «Γρήγο ρής Αυξεντι ου», κ. Κυρια κο Ζήνοβι ου, Προ εδρε του ΣΑΜΕΤΕΚ, κ. Ελευθερι α Θεοδωρου, Εκπρο σωπε τής ΟΕΛΜΕΚ, κ. Χρι στο Μιχαή λ, Προ εδρε του Επαρχιακου Γραφει ου τής ΟΛΤΕΚ, Αγαπήτα με λή του Συνδε σμου Γονε ων τής Β Τεχνική ς Σχολή ς Λεμεσου «Γρήγο ρής Αυξεντι ου» Σεβαστοι συνα δελφοι εκπαιδευτικοι, Αγαπήτοι μαθήτε ς και μαθή τριες 8

9 Περιεχ. Ενότητας Σας καλωσορι ζω στο 33 ο Επαρχιακο Μαθήτικο Συνε δριο Λυκει ων και Τεχνικων Σχολων Λεμεσου με θε μα: «Βελτι ωσή των μαθήσιακων αποτελεσμα των και τής επαγγελματική ς καθοδή γήσής σε περιο δους οικονομική ς κρι σής», το οποι ο εμπι πτει απο λυτα στους υπο ε μφασή στο χους που ε χει θε σει το Υπουργει ο Παιδει ας και Πολιτισμου για τή φετινή σχολική χρονια. Το ετή σιο Μαθήτικο Συνε δριο Λυκει ων και Τεχνικων Σχολων Λεμεσου αποτελει ε ναν απο τους σήμαντικο τερους θεσμου ς στα εκπαιδευτικα δρωμενα τής επαρχι ας μας, αφου διανυ ει πλε ον τήν τε ταρτή δεκαετι α διεξαγωγή ς του. Σήμειωνεται ο τι στο φετινο Επαρχιακο Μαθήτικο Συνε δριο συμμετε χουν συνολικα 17 σχολει α, Λυ κεια, Τεχνικε ς Σχολε ς, Εξατα ξια και Ιδιωτικα Σχολει α Με σής Εκπαι δευσής τής επαρχι ας μας. Το φετινο 33 ο Επαρχιακο Μαθήτικο Συνε δριο διεξα γεται σε μια δυ σκολή συγκυρι α για τή χωρα μας, αφου συνεχι ζουμε να βιωνουμε τις συνε πειες τής οικονομική ς κρι - σής, ή οποι α προκαλει αλυσιδωτε ς επιπτωσεις σε ολο κλήρο το κοινωνικο συ νολο του το που μας. Μια κρι σή, που ε χει πλή ξει ιδιαι τερα τους νε ους μας, πολλοι απο τους οποι ους αντιμετωπι ζουν το φα σμα τής ανεργι ας ή υποαπασχολου νται ή αναγκα ζονται να ξενιτευτου ν, στερωντας απο τήν κυπριακή οικονομι α και κοινωνι α πολυ τιμο ανθρωπινο δυναμικο. Εκ με ρους τής γενια ς των μεγαλυτε ρων, νιωθω ε ντονα τήν ανα - γκή να απολογήθω σε σας, τή νε α γενια, για τις δυ σκολες συνθή κες τις οποι ες εμει ς ε χουμε προκαλε σει. Όλοι οι ειδικοι συμφωνου ν, ο τι στις υφιστα μενες συνθή κες, ο ρο λος τής εκπαι δευσής καθι σταται πολυ σήμαντικο ς για να μπορε σουμε να αντιμετωπι σουμε τα προβλή ματα, αλλα κυρι ως για να διασφαλι σουμε μακροπρο θεσμα βιωσιμή οικονομική ανα πτυξή. Οι ι διοι φορει ς τονι ζουν, παρα λλήλα, ο τι για να μπορε σει ή εκπαι δευσή να επιτελε - σει αυτο ν τον ρο λο, απαιτει ται ή βελτι ωσή των εκπαιδευτικων συστήμα των, ωστε αυτα να μπορε σουν να ανταποκριθου ν στις απαιτή σεις τής συ γχρονής εποχή ς. Με σα σε αυτο το πλαι σιο, το σήμερινο συνε δριο, μας παρε χει τήν ευκαιρι α για να προβλήματιστου με, να αναζήτή σουμε λυ σεις και να προτει νουμε τρο πους με τους οποι ους ή Παιδει α θα μπορε σει να συμβα λει στήν επι λυσή των παρο ντων προβλήμα - των. Συγκεκριμε να, στο επι κεντρο του σήμερινου συνεδρι ου βρι σκονται δυ ο βασικε ς πτυχε ς τής Παιδει ας μας, τα μαθήσιακα αποτελε σματα και ή επαγγελματική καθοδή - γήσή. Η λε ξή κλειδι του σήμερινου συνεδρι ου ει ναι ή ΒΕΛΤΙΩΣΗ. Στο χος μας δεν ει ναι να μιμήθου με τις ατε ρμονες συζήτή σεις που βλε πουμε καθήμερινα στα τήλεοπτικα παρα θυρα ο που ο ε νας προσπαθει να επιρρι ψει ευθυ νες στον α λλο για τήν παρου σα κατα στασή. Στο χος μας ει ναι να βρου με εκει νους τους τρο πους, τις πρακτικε ς και τις μεθο δους που μπορου ν να βελτιωσουν τα μαθήσιακα αποτελε σματα και τήν επαγγελματική καθοδή γήσή στα Σχολει α, γιατι ή βελτι ωσή αυτων των νευραλγικων τομε - ων θα οδήγή σει στή βελτι ωσή τής Παιδει ας μας και, συνεπακο λουθα, θα συμβα λει στήν προσπα θεια που γι νεται για αντιμετωπισή τής οικονομική ς κρι σής. Να ευχήθω λοιπο ν, να ε χουμε μια καλή, εποικοδομήτική και δήμιουργική διαδικασι α, ωστε να εξαχθου ν χρή σιμα πορι σματα και να σταλου ν τα σωστα μήνυ ματα προς τήν κοινωνι α και ιδιαι τερα προς τήν ευρυ τερή μαθήτική και εκπαιδευτική κοινο τήτα. Τελειωνοντας, θε λω να ευχαριστή σω: τον ε ντιμο Υπουργο Παιδει ας και Πολιτισμου Δρα Κωστα Καδή, που ε θεσε το συνε δριο υπο τήν αιγι δα του. τον Πανιερωτατο Μήτροπολι τή Λεμεσου κ.κ. Αθανα σιο, που ει χε τήν ευγενή καλοσυ νή να μας παραχωρή σει τον χωρο τής Μήτρο πολής για τή διεξαγωγή του Επαρχιακου Μαθήτικου Συνεδρι ου. Η πρα ξή του αυτή καταδεικνυ ει το α σβεστο ενδιαφε ρον του για τήν Παιδει α και τους νε ους τής χωρας μας. τον κυ ριο χορήγο του Συνεδρι ου, το Συνεργατικο Ταμιευτή ριο Λ/σου, καθως και τή Διευ θυνσή Με σής Εκπαι δευσής του ΥΠΠ για τήν οικονομική στή ριξή του συνε- Το ετήσιο Μαθητικό Συνέδριο Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Λεμεσού αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς στα εκπαιδευτικά δρώμενα της επαρχίας μας, αφού διανύει πλέον την τέταρτη δεκαετία διεξαγωγής του.. 9

10 Ζήδρος δρι ου. τους εισήγήτε ς του σήμερινου συνεδρι ου, που αποδε χτήκαν με μεγα λή προθυμι α τήν προ σκλήσή που τους απευθυ ναμε και βρι σκονται σή μερα μαζι μας. τους μαθήτε ς και τις μαθή τριες των τριων Σχολει ων, που με τήν καθοδή - γήσή των εκπαιδευτικων τους, θα μας παρουσια σουν εργασι ες τους στο συνε δριο: Τα τρι α Σχολει α που θα παρουσια σουν εργασι ες εδω ει ναι το Λανι τειο Λυ κειο, το Λυ κειο Αγι ου Ιωα ννή και ή Β Τεχνική Σχολή Λεμεσου «Γρήγο ρής Αυξεντι ου». τους υπευ θυνους καθήγήτε ς, τους μαθήτε ς και τις μαθή τριες του Μουσικου Σχολει ου Λεμεσου «Μα ριος Το κας» για το καλλιτεχνικο προ γραμμα που θα μας παρουσια σουν. τους υπευ θυνους καθήγήτε ς, τους μαθήτε ς και τις μαθή τριες που ετοι μασαν μαθήτική εφήμερι δα για τις ανα γκες του συνεδρι ου, ή οποι α θα αποσταλει, μαζι με τα πορι σματα, σε ο λα τα Σχολει α. τους μαθήτε ς του Κλα δου Ξενοδοχειακων και Επισιτιστικων Τεχνων τής Γ Τεχνική ς Σχολή ς Λεμεσου για τις υπήρεσι ες τους. τους σπουδαστε ς του κλα δου «Αρτοποιι ας και Ζαχαροπλαστική ς» των Μεταλυκειακων Ινστιτου των Επαγγελματική ς Εκπαι δευσής και Κατα ρτισής (ΜΙΕΕΚ), που με προθυμι α συνε βαλαν στήν ετοιμασι α των εδεσμα των που θα προσφερθου ν κατα τή δια ρκεια του διαλει μματος. Ιδιαι τερες ευχαριστι ες απευθυ νω προς τους συνα δελφου ς μου, με λή τής Οργανωτική ς Επιτροπή ς που πραγματικα υπερε βαλαν εαυτο ν, για τήν οργα νωσή του συνεδρι ου. Τε λος, ευχαριστω και εσα ς ο λους που μας τιμα τε με τήν παρουσι α σας. Σας ευχαριστω και ευ χομαι καλή συνε χεια. Κυρια κος Παπαβασιλει ου, Διευθυντή ς Β Τεχνική ς Σχολή ς Λεμεσου Γρήγο ρής Αυξεντι ου 10

11 Περιεχ. Ενότητας 11

12 Ζήδρος 12

13 Περιεχ. Ενότητας 13

14 Ζήδρος 1 ο Επαρχιακό Συνέδριο Τεχνικών Σχολών Λεμεσού Φέτος η Γ Τεχνική Σχολή Λεμεσού διοργάνωσε το πρώτο Επαρχιακό Συνέδριο Τεχνικών Σχολών Λεμεσού με κύριο θέμα την «Αειφόρο Ανάπτυξη-Ποιότητα Ζωής» και ειδικότερα το «Αειφόρο Σχολείοτο Σύγχρονο Σχολείο». Φε τος ή Γ Τεχνική Σχολή Λεμεσου διοργα νωσε το πρωτο Επαρχιακο Συνε δριο Τεχνικων Σχολων Λεμεσου με κυ ριο θε μα τήν «Αειφο ρο Ανα πτυξή -Ποιο τητα Ζωη ς» και ειδικο τερα το «Αειφο ρο Σχολει ο-το Συ γχρονο Σχολει ο». Το Συνε δριο πραγματοποιή θήκε με μεγα λή επιτυχι α στις 30 Απριλι ου 2015, στον συνεδριακο χωρο του ξενοδοχει ου Atlantica Oasis. Στο Συνε δριο συμμετει χαν μαθήτε ς απο τις τρει ς Τεχνικε ς Σχολε ς Λεμεσου, οι οποι ες παρουσι ασαν τους στο χους και τις δρα σεις που προγραμματι ζουν να υλοποιή σουν, καθως και αυτε ς που ει χαν ή δή πραγματοποιή σει κατα τήν τρε χουσα σχολική χρονια, για προωθήσή του 2 ου υπο ε μφασή στο χου του Υπουργει ου Παιδει ας και Πολιτισμου. Επιπρο σθετα, ε γιναν εισήγή - σεις απο μαθήτε ς των τριων Τεχνικων Σχολων Λεμεσου για υιοθε τήσή πρακτικων και δρα σεων για περαιτε ρω προωθήσή του εν λο γω στο χου. Τα θε ματα των εισήγή σεων ή ταν τα ακο λουθα: Α Τεχνική Σχολή Λεμεσού Ανεμογεννή τρια σε κα θετο α ξονα Τε χνή απο ανακυκλωσιμα υλικα και το παιχνι δι τής ανακυ κλωσής Έργα τε χνής απο ανακυκλωσιμα υλικα και αφι σες με θε μα τήν ανακυ κλωσή Κλιματικε ς Αλλαγε ς-τρο ποι Εξοικονο μήσής Ενε ργειας Βοτανο κήπος με αρωματικα φυτα Β Τεχνική Σχολή Λεμεσού «Γρηγόρης Αυξεντίου» Οικολογικο Πα ρκο Οικολογική Κατοικι α, Εξοικονο μήσή και Διαχει ρισή Ενε ργειας Η Σχολή μας ε λαβε με ρος με δυ ο παρουσια σεις και δυ ο κατασκευε ς, οι οποι ες εκπονή θήκαν και παρουσια στήκαν απο μαθήτε ς του κλα δου Πολιτική ς Μήχανική ς και Αρχιτεκτονική ς. Παρουσι ασαν οι μαθή τριες Λαγου δή Μαρι α και Πατσαλι δου Αι γλή του τμή ματος ΘΠΑ3. Η μελε τή και ή κατασκευή ε γινε απο τους μαθήτε ς του κλα δου Πολιτική ς Μήχανική ς και Αρχιτεκτονική ς: Ραφαή λ Μο σχο ΘΠΜ3, Γιακουμή Άντρια ΘΠΑ3, Πατσαλι δου Αι γλή ΘΠΑ3, Παρασκευα Άρτεμις ΘΠΑ3, Λαγου δή Μαρι α ΘΠΑ3, Παναγιωτου Χρι στο ΘΠΑ3, Πο ζωτου Ανδρε α ΘΠΑ3 και Στυλιανου Χριστια να ΘΠΑ3. Υπευ θυνοι για τις εργασι ες των μαθήτων και τή συμμετοχή τής Σχολή ς μας στο συνε δριο ή ταν ο κ. Πανι κος Λα μπρου Β.Δ. και ή κα Ελε νή Λεωνι - δου, εκπαιδευτε ς του κλα δου Πολιτική ς Μήχανική ς και Αρχιτεκτονική ς. Τήν ο λή εκδή λωσή παρακολου θήσαν και οι μαθήτε ς των τμήμα των ΘΠ1 και ΚΟ1, τους οποι ους συνο δευσε ή καθήγή τρια των Αγγλικων κα Γιωτα Ρή γα. Γ Τεχνική Σχολή Λεμεσού Αξιοποι ήσή τής ήλιακή ς ενε ργειας για σκοπου ς ψυ ξής Αξιοποι ήσή τής ήλιακή ς ενε ργειας για σκοπου ς θε ρμανσής Φωτισμο ς αιθουσων με τή χρή σή φωτοσωλή νων Σχεδιασμο ς επι πλου-έμπνευσή απο τή Φυ σή Με σα απο τις εισήγή σεις και τον δια λογο που αναπτυ χθήκε μεταξυ των συμμετασχο ντων μαθήτων, συνειδήτοποιή θήκε πως ή αγα πή για τή φυ - σή, και ή αξιοποι ήσή των δυνατοτή των τής, βελτιωνει τήν ποιο τήτα 14

15 Περιεχ. Ενότητας ζωή ς των ανθρωπων. Επι σής συμβα λλει στή συ σφιξή των σχε σεων μεταξυ των μαθήτων των τριων Σχολων και γενικα των πολιτισμε νων και ευαι σθήτων ανθρωπων. Επι σής, το Συνε δριο συνε βαλε στήν αποτελεσματικο τερή προωθήσή του 2 ου στο χου του Υπουργει ου Παιδει ας και Πολιτισμου. Το συνε δριο πε τυχε τον στο χο του που ή ταν να υπα ρξει μια θετική αλλήλεπι δρασή με γο νιμα αποτελε σματα και να αναδειχθει ο ρο λος των Τεχνικων Σχολων στήν προωθήσή τής αειφο ρου ανα πτυξής στήν κοινωνι α. Γιωτα Ρή γα, Καθήγή τρια Αγγλικων 15

16 Ζήδρος 4 ο Παγκύπριο Συνέδριο Θετικών Επιστημών Η Σχολή μας ε λαβε με - ρος στο 4 o Παγκυ πριο Συνε δριο Θετικων Επιστήμων με δυ ο κατασκευε ς. Τα θε ματα των κατασκευων ή ταν εισήγή σεις για ε να οικολογικο πα ρκο και μια οικολογική κατοικι α, με θε - μα τή διαχει ρισή και εξοικονο μήσή ενε ργειας. Οι μελε τες και οι κατασκευε ς ε χουν εκπονήθει απο μαθήτε ς του κλα - δου Πολιτική ς Μήχανική ς και Αρχιτεκτονική ς Ραφαή λ Μο σχο ΘΠΜ3, Γιακουμή Άντρια ΘΠΑ3, Πατσαλι δου Αι γλή, Παρασκευα Άρτεμις ΘΠΑ3, Λαγου δή Μαρι α ΘΠΑ3, Παναγιωτου Χρι στο ΘΠΑ3, Πο ζωτου Ανδρε α ΘΠΑ3 και Στυλιανου Χριστια να ΘΠΑ3. Τα θέματα των κατασκευών ήταν εισηγήσεις για ένα οικολογικό πάρκο και μια οικολογική κατοικία, με θέμα τη διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας. 16

17 Περιεχ. Ενότητας Επαρχιακό Συνέδριο Εθελοντισμού Στα πλαι σια τής κοινωνική ς προσφορα ς και του εθελοντισμου, πραγματοποιή θήκε για πρωτή φορα φε - τος, στις 30 Απριλι ου 2015, Επαρχιακο Συνε δριο Μαθήτικων Ομι λων Εθελοντική ς Κοινωνική ς Προσφορα ς των Σχολει ων Με σής Εκπαι δευσής Λεμεσου, στήν Αι θουσα Εκδήλωσεων τής Ιερα ς Μήτροπο λεως Λεμεσου. Το θε μα του Συνεδρι ου ή ταν «Οι Μαθήτικοι Όμιλοι Εθελοντική ς Κοινωνική ς Προσφορα ς ακτι δα φωτο ς στήν αντιμετωπισή των κοινωνικων προβλήμα των». Διοργανωτή ς του Συνεδρι ου ή ταν το Επαρχιακο Συντονιστικο Συμβου λιο Εθελοντισμου Λεμεσου. Απο κα θε Σχολει ο τής Λεμεσου συμμετει χε μικρή αντιπροσωπει α τεσσα ρων μαθήτων των Ομι λων Κοινωνική ς Προσφορα ς. Απο τή Σχολή μας ε λαβαν με ρος οι μαθή τριες του τμή ματος ΡΠ2, Θήρεσι α Χριστοδου - λου, Χρυστα λλα Αναστασι ου, Ραφαε λα Ιωα ννου και ο μαθήτή ς του τμή ματος ΕΞ2, Ανδρε ας Κα ρου. Τους μαθήτε ς συνο δευσε ή Β.Δ. κα Θεοδωρα Οκκαρι δου Χρι στου. Κατα τή δια ρκεια του Συνεδρι ου ε γιναν εισήγή σεις απο μαθήτε ς του Τσιρει ου Γυμνασι ου, του Λυκει ου Αποστο λων Πε τρου και Παυ λου, του Θε κλειου Γυμνασι ου και του Λυκει ου Αγι ου Ιωα ννή, για διερευ νήσή πτυχων του θε ματος του Συνεδρι ου. Στή συνε χεια, οργανωθήκαν τε σσερα εργαστή ρια για μελε τή των εισήγή σεων που ε γιναν σχετικα με τα ακο λουθα θε - ματα: Η αποστολή και ή δρα σή των Μαθήτικων Ομι λων Εθελοντική ς Κοινωνική ς Προσφορα ς εντο ς τής σχολική ς μονα δας. Η αποστολή και ή δρα σή των Μαθήτικων Ομι λων Εθελοντική ς Κοινωνική ς Προσφορα ς στον κοινωνικο χωρο τής σχολική ς μονα δας. Γιατι να ει μαι εθελοντή ς. Οι τρο ποι συνεργασι ας μεταξυ των Μαθήτικων Ομι λων Εθελοντική ς Κοινωνική ς Προσφορα ς. Όλοι οι μαθήτε ς, μεταξυ των οποι ων και οι μαθήτε ς τής Σχολή ς μας, παρακολου θήσαν με προσοχή και ενδιαφε ρον τις συζήτή σεις που ακολου θήσαν και ε βγαλαν τα δικα τους συμπερα σματα για τή χρήσιμο - τήτα και ωφελιμο τήτα τής Εθελοντική ς Κοινωνική ς Προσφορα ς των μαθήτικων ομι λων στήν αντιμετωπισή των κοινωνικων προβλήμα των. Οι μαθήτε ς μας με σα απο τήν εμπειρι α τους αυτή συνειδήτοποι ήσαν τήν αξι α του εθελοντισμου και δεσμευ τήκαν να προωθή σουν το πνευ μα τής κοινωνική ς προσφορα ς πιο ενεργα, το σο με σα στα πλαι σια του Σχολει ου τους, ο σο και στον ευρυ τερο κοινωνικο χωρο. Θεοδωρα Χρι στου Οκκαρι δου Β.Δ., Μαθήματικων 17

18 Ζήδρος Δημοτικά Μαθητικά Συμβούλια 2015 Η Σχολή μας συμμετει - χε στα δήμοτικα μαθήτικα συμβου λια 2015 που φιλοξενή θήκαν στο Δήμοτικο Με γαρο Λεμεσου. Οι μαθήτε ς μας παρουσι ασαν μελε - τή για τή διαχει ρισή και εξοικονο μήσή ενε ργειας κατοικι ας. Στον εκθεσιακο χωρο του Δήμοτικου Μεγα ρου, ή Σχολή μας ει χε εκθε σει αφι σα και μακε τα κατοικι ας. Η παρουσι ασή ε γινε απο τους μαθήτε ς: Λαγου δή Μαρι α ΘΠΑ3 και Ραφαή λ Μο - σχο ΘΠΜ3, ενω ή μελε - τή και ή κατασκευή ε γινε απο τους μαθήτε ς του κλα δου Πολιτική ς Μήχανική ς και Αρχιτεκτονική ς: Παρασκευα Άρτεμις ΘΠΑ3, Λαγου - δή Μαρι α ΘΠΑ3, Παναγιωτου Χρι στο ΘΠΑ3, Πο ζωτου Ανδρε α ΘΠΑ3 και Στυλιανου Χριστια - να ΘΠΑ3. 18

19 Περιεχ. Ενότητας 19

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 Σύνοψη 2 Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ-ΟΥΣΕΣ ΟΣ, 24/2/14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 2014 Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχές. Περιεχόμενα Ενότητας

Συμμετοχές. Περιεχόμενα Ενότητας Συμμετοχές Περιεχόμενα Ενότητας Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Α) Erasmus + KA2 What s the use of it? : Βασική Δράση 2 (KA2: Key Action 2 ). Β) Erasmus + KA1 The interaction of Electrical and Furniture industries

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ L 77/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1998 για τη διεν ργεια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο στην Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 211 / 228 απεικόνιση γραφήματος στο επίπεδο (Embedding):

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Σχολή μας. Περιεχό μενα Ενό τητας

Η Σχολή μας. Περιεχό μενα Ενό τητας Η Σχολή μας Περιεχό μενα Ενό τητας Ιστορικό σημείωμα Καθηγητικός Σύλλογος Διευθυντική Ομάδα Γραμματειακό και Εργατικό Προσωπικό Λαβαροφόρος- Σημαιοφόροι- Παραστάτες Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ Μια μέ ρα ο Χρι στος βρέ θηκέ μέ τους φι λους του στο πα ρκο, την Κυριακη το μέσημέ ρι. Αποφα σισαν να παι ξουν σκυταλοδρομι α. Καθώς έ τρέχαν η ρθέ έ να σκυλα κι και η θέλέ να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. Επίκουρος Καθηγητής Τρίπολη, 29 Οκτωβρίου 2015 Έργο «ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» Γιατί έγινε; «Το Πανεπιστη μιο Πελοποννη σου, ο πως και κα θε ι δρυμα

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ http://1lyk-ag-dimitr.att.sch.gr/ ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Με τον ο ρο «σχολικο ς κανονισµο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR?

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? 1. H ανω νυµη εταιρει α µε την επωνυµι α «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Προ τυπος Βιοµηχανι α Τροφι µων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρευ ει στην Αταλα ντη Φθιω τιδας, στη θε ση

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... Το περιβόλι της Γης «Το περιβόλι της Γης» πρωτοκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγκυρα στη σειρά Σύγχρονη Λογοτεχνία για Νέους Έλληνες Συγγραφείς, με τον τίτλο «Εδώ πλανήτης Γη» Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις και Δραστηριότητες ΔΔΚ

Δράσεις και Δραστηριότητες ΔΔΚ Δράσεις και Δραστηριότητες ΔΔΚ Περιεχόμενα Ενότητας Ημέρα Γλωσσών Πολιτική Άμυνα Τσικνοπέμπτη Όμιλοι: Περιβαλλοντικός, Μοντελισμού, Θεατρικός, Αθλητικός, Αντισφαίρισης, Bowling Φιλανθρωπικές Εκδηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. Θέμα (Αλφαβητικά) Προθεσμίες σε ειδικές υποχρεώσεις Α.Π.Δ., υποβολή Προθεσμία καταβολής εισφορών Με το Γ99/1/118/15.06.2012

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Αθήνα 2008 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών ευχαριστεί τις Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

εξειδίκευση στη γνώση

εξειδίκευση στη γνώση εξειδίκευση στη γνώση Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 7, Φεβρουάριος 2010 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νος σύ ντα ξης: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ.360 Ο ΣΜΑ ΕΣ Γεν. Γραμ ματέας 4 Ιουν 2013 ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 Προς ε νη μέ ρω ση των συ νεταί ρων για τις δρα στη ριό τη τες του Συ νε ται ρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ «Äéïñèüäïîïò Óýíäåóìïò Ðñùôïâïõëé í Ãï íýùí» Šðü ôþí ásãßäá ôïˆ Ìá êá ñéù ôüôïõ Áñ éåðéóêüðïõ Áèçí í êáß ðüóçò Åë ëüäïò ê. ñéóôïäïýëïõ Êùäéêüò: 4981 ÉäñõôÞò: ð. Áíôþíéïò Áëåâéæüðïõëïò ( ) ÅÊÄÏÔÇÓ:

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ L 125/34 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ : Α πο δέ κτες Πί να κα «Α» ΓΕ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙ ΤΕ ΛΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΟΥ/1γ Τη λέφ. 210-6552403 ΚΟΙΝ : ΓΕ Ε ΘΑ/Γ3 Φ.956.2/25/699285 ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (2) Σ. 5270 Ο ΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE BIMONTHLY FROM under exclusive licence to INSPIRING WOMEN ; IPHONE TOY STEVE DOUBLE 3 // 5,00 Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων... Δημήτρης Νανόπουλος...και η κληρονομική δημοκρατία... 21 6

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.)

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) Χρο νι κό Α νό δου στην Ε ξου σί α και Δο λο φο νί α του 43 χρό νια πριν ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α Ιω άν νης Αρ. Μερ τζά νης, τ. Κα θη γη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 «Το πα ρόν κεί με νο α πο τε λεί προσω πι κό ντο κου μέ ντο για τη Μά χη του Δυ σπη λαί ου, βα σι σμέ νο σε αυ τού σιες μαρτυ ρί ες και οι κο γε νεια κά κει μή λια ε νός εκ των πρω τα γω νι στών της μά

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα,

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα, L 226/16 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 13. 8. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/56/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 για την εµπορ α πολλαπλασιαστικο υλικο καλλωπιστικ ν φυτ ν ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΚΕΙΜΕΝΟ: Αν χης (ΠΖ) Ε λευ θέ ριος Τσώ νης Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια του Με σαί ωνα, κα τη γο ρούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 (98/C 393/02)

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 (98/C 393/02) C 393/24 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 16.12.98 ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 σχετικά µε τη διαχείριση εκ µε ρους της Επιτροπη ς της εφαρµογη ς των µε τρων για την προω θηση της ισ τητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα