Συνέδρια. Περιεχόμενα Ενότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνέδρια. Περιεχόμενα Ενότητας"

Transcript

1 Συνέδρια Περιεχόμενα Ενότητας 33 ο Επαρχιακό Μαθητικό Συνέδριο Λυκείων και Τεχνικών Σχολών 1 ο Επαρχιακό Συνέδριο Τεχνικών Σχολών 4 ο Παγκύπριο Συνέδριο Θετικών Επιστημών 1 ο Επαρχιακό Συνέδριο Εθελοντισμού Δημοτικά Μαθητικά Συμβούλια Λυκείων 2015

2 Ζήδρος 33 ο Επαρχιακό Μαθητικό Συνέδριο Στις 14 Ιανουαρι ου 2015, πραγματοποιή θήκε με εξαιρετική επιτυχι α το 33 ο Επαρχιακο Μαθήτικο Συνε δριο Λυκει ων και Τεχνικων Σχολων Λεμεσου. Θε μα του Συνεδρι ου ή ταν ή «Βελτι ωσή των μαθήσιακων αποτελεσμα των και τής επαγγελματική ς καθοδή γήσής σε περιο δους οικονομική ς κρι σής». Διοργανωτή ς του συνεδρι ου ή ταν ή Β Τεχνική Σχολή Λεμεσου «Γρήγο ρής Αυξεντι ου». Το λογότυπο του 33ου επαρχιακού μαθητικού συνεδρίου. Με τη συμμετοχή περισσότερων από 250 μαθητών και εκπαιδευτικών, το 33 ο Μαθητικό Συνέδριο αναδείχθηκε σε βήμα διαλόγου, ανταλλαγής προβληματισμών και κατάθεσης προτάσεων Το Συνε δριο πραγματοποιή θήκε στήν Αι θουσα Εκδήλωσεων τής Ιερα ς Μήτρο πολής Λεμεσου και τελου σε υπο τήν αιγι δα του Έντιμου Υπουργου Παιδει ας και Πολιτισμου Δρ. Κ. Καδή. Με τή συμμετοχή περισσο τερων απο 250 μαθήτων και εκπαιδευτικων, το 33 ο Μαθήτικο Συνε δριο αναδει χθήκε σε βή μα διαλο γου, ανταλλαγή ς προβλήματισμων και κατα θεσής προτα σεων. Συνε βαλε στή διαμο ρφωσή σκεπτο μενων μαθήτων, συνειδήτων ανθρωπων και κοινωνικα ευαι σθήτων πολιτων, ικανων ν ανταποκριθου ν με επιτυχι α στις δυ σκολες καταστα σεις που διε ρχεται ο το πος μας. Το προ γραμμα του Συνεδρι ου αποτελει το απο τε σσερα με ρή. Στο Α με ρος, απήυ θυναν χαιρετισμου ς ο κ. Κυρια κος Παπαβασιλει ου, Διευθυντή ς τής Β Τεχνική ς Σχολή ς Λεμεσου «Γρήγο ρής Αυξεντι ου», ο Θεοφιλε στατος Επι σκοπος Αμαθου ντος Νικο λαος, ο μαθήτή ς Πε τρος Στυλιανου, εκπρο σωπος του Κεντρικου Μαθήτικου Συμβουλι ου τής Β Τεχνική ς Σχολή ς Λεμεσου Γρήγο ρής Αυξεντι ου και τής Ε.Σ.Ε.Μ και ο κ. Ηλι ας Μαρκα τζιής, Διευθυντή ς 2

3 Περιεχ. Ενότητας Με σής Τεχνική ς και Επαγγελματική ς Εκπαι δευσής, εκ με ρους του ε ντιμου Υπουργου Παιδει ας και Πολιτισμου Δρα Κωστα Καδή. Το συνε δριο α ρχισε με μια πετυχήμε νή προβολή για το θε μα του, τήν οποι α ετοι μασαν οι Αναστασι α Κωνσταντι νου, Φιλο λογος και Ανδρου λα Ορφανου, Ηλεκτρολογι ας. Ακολου θήσε το Μουσικο Σχολει ο Λεμεσου «Μα ριος Το κας», το οποι ο δήμιου ρ- γήσε με τις θεσπε σιες μουσικε ς του νο τες, μια ευχα ριστή ατμο σφαιρα. Ο κ. Σωτος Βοσκαρι δής, Ανωτερος Λε κτορας στο τμή μα Ηλεκτρολο γων Μήχανικων και Μήχανικων Ηλεκτρονικων Υπολογιστων και Πλήροφορική ς του ΤΕΠΑΚ, ή ταν ο πρωτος εισήγήτή ς στο συνε δριο με θε μα «Απα ντήσή στήν κρι σή». Ο απλο ς και πρωτο τυπος τρο πος παρουσι ασής του θε ματος εκ με ρους του εντυπωσι ασε τους καλεσμε νους. Το Β με ρος του Συνεδρι ου α νοιξε με τήν ενδιαφε ρουσα εισή γήσή του Διευθυντή Με σής Τεχνική ς και Επαγγελματική ς Εκπαι δευσής, κ. Ηλι α Μαρκα τζιή, με θε μα «Εκπαι δευσή: Κοινωνικο Αγαθο ή Επε νδυσή;». το Μουσικό Σχολείο Λεμεσού «Μάριος Τόκας» δημιούργησε με τις θεσπέσιες μουσικές του νότες, μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Η Β Τεχνική Σχολή ή ταν ο δευ τερος εισήγήτή ς του συνεδρι ου. Ομα δα μαθήτων παρουσι ασε το θε μα «Ο Ρο λος τής Παιδει ας στήν Αντιμετωπισή τής Οικονομική ς Κρι - σής και τής Ανεργι ας». Τα παιδια παρουσι ασαν πολυ ενδιαφε ροντα στοιχει α, τα ο- ποι α προε κυψαν απο τή σχετική ε ρευνα που ει χαν διενεργή σει. Ακολου θως, ομα δα παιδιων του Λανιτει ου Λυκει ου Α παρουσι ασε με εξαιρετικο τρο πο το θε μα «Βελτι ωσή των μαθήσιακων αποτελεσμα των σε περιο δους Οικονομική ς Κρι σής». Αυτο αποτε λεσε τήν τρι τή εισή γήσή στο συνε δριο. 3

4 Ζήδρος Στή συνε χεια ακολου θήσε δια λειμμα δεξι ωσή, τήν οποι α ανε λαβε ο Κλα δος Ξενοδοχειακων και Επισιτιστικων Τεχνων τής Γ Τεχνική ς Σχολή ς Λεμεσου, αφή νοντας τις καλυ τερες εντυπωσεις. Στο διάλειμμα ακολούθησε δεξίωση, την οποία ανέλαβε ο Κλάδος Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών της Γ Τεχνικής Σχολής Λεμεσού, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις. Ο Πρυ τανής του Πανεπιστήμι ου Frederick και πρωήν Υπουργο ς Παιδει ας και Πολιτισμου, Δρας Γιωργος Δήμοσθε νους, ή ταν ο πρωτος εισήγήτή ς του Γ με - ρους του Συνεδρι ου. Το θε μα που ανε πτυξε ή ταν «Επιλογή Σπουδων και Οικονομική Κρι σή». Ομα δα μαθήτων του Λυκει ου Αγι ου Ιωα ννή ανε πτυξε με πολυ ενθουσιασμο το θε μα «Επαγγελματικο ς Προσανατολισμο ς για Ενεργου ς Πολι τες». Αυτο ή ταν ή δευ τερή εισή γήσή του Γ με ρους του Συνεδρι ου. Η Διευθυ ντρια του Γυμνασι ου Αγι ας Βαρβα ρας Λεμεσου κα Ελε νή Παπαστεφα νου ε κανε τήν τελευται α εισή γήσή στο συνε δριο. Το θε μα τής ή ταν «Η Εκπαιδευτική και επαγγελματική απο φασή: Υλοποι ήσή ενο ς συμβατικου ή ενο ς ανθρωποκεντρικου ρεαλιστικου ονει ρου;». Ακολου θήσε συζή τήσή που συντο νιζε ο φιλο λογος τής Β Τεχνική ς Σχολή ς Λεμεσου «Γρήγο ρής Αυξεντι ου», Κωνσταντι νος Κωνσταντινο πουλος. Πριν τή λή ξή των εργασιων του Συνεδρι ου, οι σύνεδροι συμμετείχαν στη δημιουργία του «Δέντρου της Ελπίδας και της Προόδου», με ε ξυπνες ιδε - ες για τήν αντιμετωπισή των πολυ πλευρων προβλήμα των και προκλή σεων που αντιμετωπι ζει σή μερα ή πατρι δα μας. 4

5 Περιεχ. Ενότητας Το Δ με ρος του Συνεδρι ου πραγματοποιή θήκε στήν αι θουσα εκδήλωσεων τής Β Τεχνική ς Σχολή ς Λεμεσου «Γρήγο ρής Αυξεντι ου», στις 23 Ιανουαρι ου 2015 και εκει παρουσια στήκαν τα πορι σματα του συνεδρι ου ενωπιον ο λων των μαθήτων τής Σχολή ς και ενωπιον των αντιπροσωπων απο τα δυ ο Λυ κεια που ή ταν εισήγήτε ς στο συνε δριο. Η λή ξή των εργασιων του συνεδρι ου ε γινε απο τον κ. Κυρια κο Παπαβασιλει ου, Διευθυντή τής Β Τεχνική ς Σχολή ς «Γρήγο ρής Αυξεντι ου». Μαρι α Τρυ φωνος - Παπαδοπου λου Β.Δ., Φιλο λογος Κωνσταντι νος Κωνσταντινο πουλος, Φιλο λογος Οι σύνεδροι συμμετείχαν στη δημιουργία του «Δέντρου της Ελπίδας και της Προόδου» 5

6 Ζήδρος Χαιρετισμός Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Κώστα Καδή στο 33 ο Επαρχιακό Μαθητικό Συνέδριο Λεμεσού. Με ιδιαι τερή ικανοποι ήσή χαιρετι ζω το 33 ο Επαρχιακο Μαθήτικο Συνε δριο Λεμεσου. Ο θεσμο ς του Μαθήτικου Συνεδρι ου ε χει καταξιωθει στα σχολει α τής Λεμεσου, τα οποι α κα θε χρο νο πραγματευ ονται ε να διαφορετικο θεματικο πεδι ο με δια θεσή για ε ρευνα και τεκμήρι ωσή. Το συνε δριο οργανωνει, μετα απο κλή ρωσή, μια σχολική μονα δα, ενω σε αυτο συμμετε χουν αποστολε ς απο ο λα τα σχολει α τής επαρχι ας. Η κλήρωτι δα φε τος ε φερε στή θε σή του διοργανωτή τή Β Τεχνική Σχολή Λεμεσου, τήν οποι α συγχαι ρω θερμα για τήν α ψογή οργα νωσή και επιμε λεια τής εκδή λωσής. Η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και η κατάκτηση της γνώσης και της αρετής δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η επιτυχία είναι αποτέλεσμα συνεργασίας όλων των συμβαλλόμενων ομάδων. Ο τι τλος του Συνεδρι ου «Βελτι ωσή των μαθήσιακων αποτελεσμα των και τής επαγγελματική ς καθοδή γήσής σε περιο δους οικονομική ς κρι - σής» μαρτυρει τήν ανα γκή για αναθεωρήσή και εκσυγχρονισμο τής παρεχο μενής εκπαι δευσής με σαφή επαγγελματικο προσανατολισμο και ενι σχυσή τής τεχνική ς κατα ρτισής των νε ων μας. Λαμβα νοντας υπο ψή τις διεθνει ς τα σεις στήν εκπαι δευσή, καθως και τα μαθήσιακα αποτελε σματα στα δικα μας σχολει α, ο πως αυτα καταγρα φονται σε εσωτερικε ς αλλα και διεθνει ς εξετα σεις, θε σαμε ως υπο ε μφασή στο χο για τή σχολική χρονια που διανυ ουμε, τή βελτι ωσή των μαθήσιακων αποτελεσμα των. Στο χος μας ει ναι οι μαθήτε ς μας να μήν υστερου ν και να ει ναι ανταγωνιστικοι σε σχε σή με τους συνομή λικου ς τους στήν Ευρωπή, καθως και στήν παγκο σμια αγορα. Η κυβε ρνήσή επενδυ ει με σιγουρια στήν εκπαι δευσή και αγωγή των νε ων. Τα αυξήμε να κονδυ λια που μπή καν στον πρου πολογισμο για τήν Παιδει α στο 2015, παρα τις οικονομικε ς δυσκολι ες που βιωνει ο το πος μας, αποδεικνυ ουν πως ή Κυβε ρνήσή θε τει ψήλα στις προτεραιο τήτες τής το χωρο τής παιδει ας και του πολιτισμου. Ει ναι, συνεπως, ευθυ νή ο λων μας τα μαθήσιακα αποτελε σματα να αντιπροσωπευ ουν τις επενδυ σεις τής Πολιτει ας στήν εκπαι δευσή. Για τήν ποιοτική αναβα θμισή τής παρεχο μενής εκπαι δευσής, το Υπουργει ο Παιδει ας και Πολιτισμου προχωρει στήν αναδια ρθρωσή των ωρολογι ων και των αναλυτικων προγραμμα των σε ο λες τις βαθμι δες τής εκπαι δευσής, ενω παρα λλήλα ε χει σχεδια σει μια σειρα απο προτα σεις πολιτική ς που αποσκοπου ν στή ε νταξή και διατή ρήσή στα 6

7 Περιεχ. Ενότητας σχολει α μας των καταλλήλο τερων, ικανο τερων και πιο προσοντου χων εκπαιδευτικων. Επιπλε ον, ή συστήματική ενι σχυσή τής Υπήρεσι ας Συμβουλευτική ς και Επαγγελματική ς Αγωγή ς αναπτυ σσει δεξιο τήτες επιλογή ς και διαχει ρισής σταδιοδρομι ας με συνε πεια και σαφή νεια για μια επιτυχήμε νή πορει α, ε να αποτελεσματικο εκπαιδευτικο συ στήμα και μια ευήμερου σα κοινωνι α. Αγαπήτα μου παιδια, Η βελτι ωσή των μαθήσιακων αποτελεσμα των και ή κατα κτήσή τής γνωσής και τής αρετή ς δεν ει - ναι ευ κολή υπο θεσή. Η επιτυχι α ει ναι αποτε λεσμα συνεργασι ας ο λων των συμβαλλο μενων ομα - δων. Το Υπουργει ο μας θα ει ναι πα ντα δι πλα σας, και θα εργα ζεται για το συμφε ρον σας. Ο μεγαλυ - τερος, ο μως, αγωνας πρε πει να δοθει απο εσα ς, τον καθε να και τήν καθεμια χωριστα. Η συνε πεια στο δια βασμα και στις υποχρεωσεις σας, ή επιμονή στήν κατα κτήσή των προσωπικων σας στο χων και επιδιωξεων αποτελου ν τα στοιχει α που συνθε τουν τήν κοινωνική καταξι ωσή. Ευ χομαι κα θε επιτυχι α στις εργασι ες του Συμποσι ου σας και με ενδιαφε ρον θα αναμε νουμε τα πορι σματα του. Ευ χομαι επι σής σε ο λους καθως και στον καθε να και στήν καθεμια σας ξεχωριστα να ε χετε ε να ευτυχισμε νο και δήμιουργικο 2015 και να δει τε τους στο χους σας να ευοδωνονται. Κωστας Καδή ς Υπουργο ς Παιδει ας και Πολιτισμου 7

8 Ζήδρος Χαιρετισμός του Διευθυντή της Β Τεχνικής Σχολής Λεμεσού «Γρηγόρης Αυξεντίου» στο 33 o Επαρχιακό Μαθητικό Συνέδριο Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Λεμεσού. Καλήμε ρα σας. Ο διευθυντής της Β Τεχνικής Σχολής Λεμεσού στο βήμα του συνεδρίου Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και της επαγγελματικής καθοδήγησης σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Θεοφιλε στατε Επι σκοπε Αμαθου ντος Νικο λαε, κ. Ευθυ μιε Δι πλαρε, Με λος τής Κοινοβουλευτική ς Επιτροπή ς Παιδει ας, Βουλευτή του ΔΗ.ΣΥ, κ. Ανδρε α Καυκαλια, Με λος τής Κοινοβουλευτική ς Επιτροπή ς Παιδει ας, Βουλευτή του ΑΚΕΛ, κ. Άριστε Αριστει δου, Δήμοτικε Συ μβουλε Δή μου Λεμεσου, ΔΗ.ΣΥ κ. Νι κο Συ κα, Δήμοτικε Συ μβουλε Δή μου Λεμεσου και Επαρχιακε Γραμματε α ΔΗ.ΣΥ, κ. Γιωργο Δήμοσθε νους, Πρυ τανή του Πανεπιστήμι ου Frederick και Πρωήν Υπουργε Παιδει ας και Πολιτισμου, κ. Ηλι α Μαρκα τζιή, Δ/ντή τής ΜΤ&ΕΕ, κ. Ανδρε α Ελευθερι ου, Γενικε Επιθεωρήτή τής ΜΤ&ΕΕ, κ. Ιωα ννή Ευθυμι ου, Επαρχιακε Επιθεωρήτή Με σής Εκπαι δευσής, Δρα Τα σο Μενελα ου, Πρωτε Λειτουργε τής ΜΤ&ΕΕ, κ. Στε λιο Θεοφι λου, Αναπλήρωτή Επαρχιακε Επιθεωρήτή Με σής Εκπαι δευσής, κ. Σωτο Βοσκαρι δή, Ανωτερε Λε κτορα στο ΤΕ.ΠΑ.Κ., κα Γιασεμι να Καραγιωργή, Προι στα μενή του Κε ντρου Εκπαιδευτική ς Έρευνας και Αξιολο γήσής, κ. Κωνσταντι νο Γεωργι ου, Επιθεωρήτή τής Με σής Τεχνική ς & Επαγγελματική ς Εκπαι δευσής, κ. Κυρια κο Μπαρρή, Προ εδρε του Συνδε σμου Ελλή νων Δ/ντων Μ. Εκπαι δευσής Κυ πρου (ΣΕΔΜΕΚ), Αγαπήτοι συνα δελφοι Διευθυντε ς, Διευθυ ντριες και Πρωήν Διευθυντε ς Λυκει ων και Τεχνικων Σχολων τής πο λής και επαρχι ας Λ/σου, κ. Νι κο Νικολα ου, Υπευ θυνε ΜΙΕΕΚ κα Χριστι να Μιχαήλι δου, Προι στα μενή Επισκεπτριων Υγει ας, κ. Σταυ ρο Ολυ μπιε, Διευθυντή του Γραφει ου Ποιμαντική ς Διακονι ας τής Ιερα ς Μήτροπο λεως Λεμεσου, κ. Φι λιππε Καμε ρή, Προ εδρε τής Συντονιστική ς Επιτροπή ς Συνδε σμων Γονε - ων Τεχνικων Σχολων, κ. Νι κο Μελινιωτή, Προ εδρε τής Ομοσπονδι ας Γονε ων και Κήδεμο νων Δήμοσι ων Σχολει ων Λεμεσου Με σής Γενική ς και Με σής Τεχνική ς Εκπαι δευσής, κ. Μιχα λή Στυλιανου, Προ εδρε του Συνδε σμου Γονε ων τής Β Τεχνική ς Σχολή ς Λεμεσου «Γρήγο ρής Αυξεντι ου», κ. Κυρια κο Ζήνοβι ου, Προ εδρε του ΣΑΜΕΤΕΚ, κ. Ελευθερι α Θεοδωρου, Εκπρο σωπε τής ΟΕΛΜΕΚ, κ. Χρι στο Μιχαή λ, Προ εδρε του Επαρχιακου Γραφει ου τής ΟΛΤΕΚ, Αγαπήτα με λή του Συνδε σμου Γονε ων τής Β Τεχνική ς Σχολή ς Λεμεσου «Γρήγο ρής Αυξεντι ου» Σεβαστοι συνα δελφοι εκπαιδευτικοι, Αγαπήτοι μαθήτε ς και μαθή τριες 8

9 Περιεχ. Ενότητας Σας καλωσορι ζω στο 33 ο Επαρχιακο Μαθήτικο Συνε δριο Λυκει ων και Τεχνικων Σχολων Λεμεσου με θε μα: «Βελτι ωσή των μαθήσιακων αποτελεσμα των και τής επαγγελματική ς καθοδή γήσής σε περιο δους οικονομική ς κρι σής», το οποι ο εμπι πτει απο λυτα στους υπο ε μφασή στο χους που ε χει θε σει το Υπουργει ο Παιδει ας και Πολιτισμου για τή φετινή σχολική χρονια. Το ετή σιο Μαθήτικο Συνε δριο Λυκει ων και Τεχνικων Σχολων Λεμεσου αποτελει ε ναν απο τους σήμαντικο τερους θεσμου ς στα εκπαιδευτικα δρωμενα τής επαρχι ας μας, αφου διανυ ει πλε ον τήν τε ταρτή δεκαετι α διεξαγωγή ς του. Σήμειωνεται ο τι στο φετινο Επαρχιακο Μαθήτικο Συνε δριο συμμετε χουν συνολικα 17 σχολει α, Λυ κεια, Τεχνικε ς Σχολε ς, Εξατα ξια και Ιδιωτικα Σχολει α Με σής Εκπαι δευσής τής επαρχι ας μας. Το φετινο 33 ο Επαρχιακο Μαθήτικο Συνε δριο διεξα γεται σε μια δυ σκολή συγκυρι α για τή χωρα μας, αφου συνεχι ζουμε να βιωνουμε τις συνε πειες τής οικονομική ς κρι - σής, ή οποι α προκαλει αλυσιδωτε ς επιπτωσεις σε ολο κλήρο το κοινωνικο συ νολο του το που μας. Μια κρι σή, που ε χει πλή ξει ιδιαι τερα τους νε ους μας, πολλοι απο τους οποι ους αντιμετωπι ζουν το φα σμα τής ανεργι ας ή υποαπασχολου νται ή αναγκα ζονται να ξενιτευτου ν, στερωντας απο τήν κυπριακή οικονομι α και κοινωνι α πολυ τιμο ανθρωπινο δυναμικο. Εκ με ρους τής γενια ς των μεγαλυτε ρων, νιωθω ε ντονα τήν ανα - γκή να απολογήθω σε σας, τή νε α γενια, για τις δυ σκολες συνθή κες τις οποι ες εμει ς ε χουμε προκαλε σει. Όλοι οι ειδικοι συμφωνου ν, ο τι στις υφιστα μενες συνθή κες, ο ρο λος τής εκπαι δευσής καθι σταται πολυ σήμαντικο ς για να μπορε σουμε να αντιμετωπι σουμε τα προβλή ματα, αλλα κυρι ως για να διασφαλι σουμε μακροπρο θεσμα βιωσιμή οικονομική ανα πτυξή. Οι ι διοι φορει ς τονι ζουν, παρα λλήλα, ο τι για να μπορε σει ή εκπαι δευσή να επιτελε - σει αυτο ν τον ρο λο, απαιτει ται ή βελτι ωσή των εκπαιδευτικων συστήμα των, ωστε αυτα να μπορε σουν να ανταποκριθου ν στις απαιτή σεις τής συ γχρονής εποχή ς. Με σα σε αυτο το πλαι σιο, το σήμερινο συνε δριο, μας παρε χει τήν ευκαιρι α για να προβλήματιστου με, να αναζήτή σουμε λυ σεις και να προτει νουμε τρο πους με τους οποι ους ή Παιδει α θα μπορε σει να συμβα λει στήν επι λυσή των παρο ντων προβλήμα - των. Συγκεκριμε να, στο επι κεντρο του σήμερινου συνεδρι ου βρι σκονται δυ ο βασικε ς πτυχε ς τής Παιδει ας μας, τα μαθήσιακα αποτελε σματα και ή επαγγελματική καθοδή - γήσή. Η λε ξή κλειδι του σήμερινου συνεδρι ου ει ναι ή ΒΕΛΤΙΩΣΗ. Στο χος μας δεν ει ναι να μιμήθου με τις ατε ρμονες συζήτή σεις που βλε πουμε καθήμερινα στα τήλεοπτικα παρα θυρα ο που ο ε νας προσπαθει να επιρρι ψει ευθυ νες στον α λλο για τήν παρου σα κατα στασή. Στο χος μας ει ναι να βρου με εκει νους τους τρο πους, τις πρακτικε ς και τις μεθο δους που μπορου ν να βελτιωσουν τα μαθήσιακα αποτελε σματα και τήν επαγγελματική καθοδή γήσή στα Σχολει α, γιατι ή βελτι ωσή αυτων των νευραλγικων τομε - ων θα οδήγή σει στή βελτι ωσή τής Παιδει ας μας και, συνεπακο λουθα, θα συμβα λει στήν προσπα θεια που γι νεται για αντιμετωπισή τής οικονομική ς κρι σής. Να ευχήθω λοιπο ν, να ε χουμε μια καλή, εποικοδομήτική και δήμιουργική διαδικασι α, ωστε να εξαχθου ν χρή σιμα πορι σματα και να σταλου ν τα σωστα μήνυ ματα προς τήν κοινωνι α και ιδιαι τερα προς τήν ευρυ τερή μαθήτική και εκπαιδευτική κοινο τήτα. Τελειωνοντας, θε λω να ευχαριστή σω: τον ε ντιμο Υπουργο Παιδει ας και Πολιτισμου Δρα Κωστα Καδή, που ε θεσε το συνε δριο υπο τήν αιγι δα του. τον Πανιερωτατο Μήτροπολι τή Λεμεσου κ.κ. Αθανα σιο, που ει χε τήν ευγενή καλοσυ νή να μας παραχωρή σει τον χωρο τής Μήτρο πολής για τή διεξαγωγή του Επαρχιακου Μαθήτικου Συνεδρι ου. Η πρα ξή του αυτή καταδεικνυ ει το α σβεστο ενδιαφε ρον του για τήν Παιδει α και τους νε ους τής χωρας μας. τον κυ ριο χορήγο του Συνεδρι ου, το Συνεργατικο Ταμιευτή ριο Λ/σου, καθως και τή Διευ θυνσή Με σής Εκπαι δευσής του ΥΠΠ για τήν οικονομική στή ριξή του συνε- Το ετήσιο Μαθητικό Συνέδριο Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Λεμεσού αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς στα εκπαιδευτικά δρώμενα της επαρχίας μας, αφού διανύει πλέον την τέταρτη δεκαετία διεξαγωγής του.. 9

10 Ζήδρος δρι ου. τους εισήγήτε ς του σήμερινου συνεδρι ου, που αποδε χτήκαν με μεγα λή προθυμι α τήν προ σκλήσή που τους απευθυ ναμε και βρι σκονται σή μερα μαζι μας. τους μαθήτε ς και τις μαθή τριες των τριων Σχολει ων, που με τήν καθοδή - γήσή των εκπαιδευτικων τους, θα μας παρουσια σουν εργασι ες τους στο συνε δριο: Τα τρι α Σχολει α που θα παρουσια σουν εργασι ες εδω ει ναι το Λανι τειο Λυ κειο, το Λυ κειο Αγι ου Ιωα ννή και ή Β Τεχνική Σχολή Λεμεσου «Γρήγο ρής Αυξεντι ου». τους υπευ θυνους καθήγήτε ς, τους μαθήτε ς και τις μαθή τριες του Μουσικου Σχολει ου Λεμεσου «Μα ριος Το κας» για το καλλιτεχνικο προ γραμμα που θα μας παρουσια σουν. τους υπευ θυνους καθήγήτε ς, τους μαθήτε ς και τις μαθή τριες που ετοι μασαν μαθήτική εφήμερι δα για τις ανα γκες του συνεδρι ου, ή οποι α θα αποσταλει, μαζι με τα πορι σματα, σε ο λα τα Σχολει α. τους μαθήτε ς του Κλα δου Ξενοδοχειακων και Επισιτιστικων Τεχνων τής Γ Τεχνική ς Σχολή ς Λεμεσου για τις υπήρεσι ες τους. τους σπουδαστε ς του κλα δου «Αρτοποιι ας και Ζαχαροπλαστική ς» των Μεταλυκειακων Ινστιτου των Επαγγελματική ς Εκπαι δευσής και Κατα ρτισής (ΜΙΕΕΚ), που με προθυμι α συνε βαλαν στήν ετοιμασι α των εδεσμα των που θα προσφερθου ν κατα τή δια ρκεια του διαλει μματος. Ιδιαι τερες ευχαριστι ες απευθυ νω προς τους συνα δελφου ς μου, με λή τής Οργανωτική ς Επιτροπή ς που πραγματικα υπερε βαλαν εαυτο ν, για τήν οργα νωσή του συνεδρι ου. Τε λος, ευχαριστω και εσα ς ο λους που μας τιμα τε με τήν παρουσι α σας. Σας ευχαριστω και ευ χομαι καλή συνε χεια. Κυρια κος Παπαβασιλει ου, Διευθυντή ς Β Τεχνική ς Σχολή ς Λεμεσου Γρήγο ρής Αυξεντι ου 10

11 Περιεχ. Ενότητας 11

12 Ζήδρος 12

13 Περιεχ. Ενότητας 13

14 Ζήδρος 1 ο Επαρχιακό Συνέδριο Τεχνικών Σχολών Λεμεσού Φέτος η Γ Τεχνική Σχολή Λεμεσού διοργάνωσε το πρώτο Επαρχιακό Συνέδριο Τεχνικών Σχολών Λεμεσού με κύριο θέμα την «Αειφόρο Ανάπτυξη-Ποιότητα Ζωής» και ειδικότερα το «Αειφόρο Σχολείοτο Σύγχρονο Σχολείο». Φε τος ή Γ Τεχνική Σχολή Λεμεσου διοργα νωσε το πρωτο Επαρχιακο Συνε δριο Τεχνικων Σχολων Λεμεσου με κυ ριο θε μα τήν «Αειφο ρο Ανα πτυξή -Ποιο τητα Ζωη ς» και ειδικο τερα το «Αειφο ρο Σχολει ο-το Συ γχρονο Σχολει ο». Το Συνε δριο πραγματοποιή θήκε με μεγα λή επιτυχι α στις 30 Απριλι ου 2015, στον συνεδριακο χωρο του ξενοδοχει ου Atlantica Oasis. Στο Συνε δριο συμμετει χαν μαθήτε ς απο τις τρει ς Τεχνικε ς Σχολε ς Λεμεσου, οι οποι ες παρουσι ασαν τους στο χους και τις δρα σεις που προγραμματι ζουν να υλοποιή σουν, καθως και αυτε ς που ει χαν ή δή πραγματοποιή σει κατα τήν τρε χουσα σχολική χρονια, για προωθήσή του 2 ου υπο ε μφασή στο χου του Υπουργει ου Παιδει ας και Πολιτισμου. Επιπρο σθετα, ε γιναν εισήγή - σεις απο μαθήτε ς των τριων Τεχνικων Σχολων Λεμεσου για υιοθε τήσή πρακτικων και δρα σεων για περαιτε ρω προωθήσή του εν λο γω στο χου. Τα θε ματα των εισήγή σεων ή ταν τα ακο λουθα: Α Τεχνική Σχολή Λεμεσού Ανεμογεννή τρια σε κα θετο α ξονα Τε χνή απο ανακυκλωσιμα υλικα και το παιχνι δι τής ανακυ κλωσής Έργα τε χνής απο ανακυκλωσιμα υλικα και αφι σες με θε μα τήν ανακυ κλωσή Κλιματικε ς Αλλαγε ς-τρο ποι Εξοικονο μήσής Ενε ργειας Βοτανο κήπος με αρωματικα φυτα Β Τεχνική Σχολή Λεμεσού «Γρηγόρης Αυξεντίου» Οικολογικο Πα ρκο Οικολογική Κατοικι α, Εξοικονο μήσή και Διαχει ρισή Ενε ργειας Η Σχολή μας ε λαβε με ρος με δυ ο παρουσια σεις και δυ ο κατασκευε ς, οι οποι ες εκπονή θήκαν και παρουσια στήκαν απο μαθήτε ς του κλα δου Πολιτική ς Μήχανική ς και Αρχιτεκτονική ς. Παρουσι ασαν οι μαθή τριες Λαγου δή Μαρι α και Πατσαλι δου Αι γλή του τμή ματος ΘΠΑ3. Η μελε τή και ή κατασκευή ε γινε απο τους μαθήτε ς του κλα δου Πολιτική ς Μήχανική ς και Αρχιτεκτονική ς: Ραφαή λ Μο σχο ΘΠΜ3, Γιακουμή Άντρια ΘΠΑ3, Πατσαλι δου Αι γλή ΘΠΑ3, Παρασκευα Άρτεμις ΘΠΑ3, Λαγου δή Μαρι α ΘΠΑ3, Παναγιωτου Χρι στο ΘΠΑ3, Πο ζωτου Ανδρε α ΘΠΑ3 και Στυλιανου Χριστια να ΘΠΑ3. Υπευ θυνοι για τις εργασι ες των μαθήτων και τή συμμετοχή τής Σχολή ς μας στο συνε δριο ή ταν ο κ. Πανι κος Λα μπρου Β.Δ. και ή κα Ελε νή Λεωνι - δου, εκπαιδευτε ς του κλα δου Πολιτική ς Μήχανική ς και Αρχιτεκτονική ς. Τήν ο λή εκδή λωσή παρακολου θήσαν και οι μαθήτε ς των τμήμα των ΘΠ1 και ΚΟ1, τους οποι ους συνο δευσε ή καθήγή τρια των Αγγλικων κα Γιωτα Ρή γα. Γ Τεχνική Σχολή Λεμεσού Αξιοποι ήσή τής ήλιακή ς ενε ργειας για σκοπου ς ψυ ξής Αξιοποι ήσή τής ήλιακή ς ενε ργειας για σκοπου ς θε ρμανσής Φωτισμο ς αιθουσων με τή χρή σή φωτοσωλή νων Σχεδιασμο ς επι πλου-έμπνευσή απο τή Φυ σή Με σα απο τις εισήγή σεις και τον δια λογο που αναπτυ χθήκε μεταξυ των συμμετασχο ντων μαθήτων, συνειδήτοποιή θήκε πως ή αγα πή για τή φυ - σή, και ή αξιοποι ήσή των δυνατοτή των τής, βελτιωνει τήν ποιο τήτα 14

15 Περιεχ. Ενότητας ζωή ς των ανθρωπων. Επι σής συμβα λλει στή συ σφιξή των σχε σεων μεταξυ των μαθήτων των τριων Σχολων και γενικα των πολιτισμε νων και ευαι σθήτων ανθρωπων. Επι σής, το Συνε δριο συνε βαλε στήν αποτελεσματικο τερή προωθήσή του 2 ου στο χου του Υπουργει ου Παιδει ας και Πολιτισμου. Το συνε δριο πε τυχε τον στο χο του που ή ταν να υπα ρξει μια θετική αλλήλεπι δρασή με γο νιμα αποτελε σματα και να αναδειχθει ο ρο λος των Τεχνικων Σχολων στήν προωθήσή τής αειφο ρου ανα πτυξής στήν κοινωνι α. Γιωτα Ρή γα, Καθήγή τρια Αγγλικων 15

16 Ζήδρος 4 ο Παγκύπριο Συνέδριο Θετικών Επιστημών Η Σχολή μας ε λαβε με - ρος στο 4 o Παγκυ πριο Συνε δριο Θετικων Επιστήμων με δυ ο κατασκευε ς. Τα θε ματα των κατασκευων ή ταν εισήγή σεις για ε να οικολογικο πα ρκο και μια οικολογική κατοικι α, με θε - μα τή διαχει ρισή και εξοικονο μήσή ενε ργειας. Οι μελε τες και οι κατασκευε ς ε χουν εκπονήθει απο μαθήτε ς του κλα - δου Πολιτική ς Μήχανική ς και Αρχιτεκτονική ς Ραφαή λ Μο σχο ΘΠΜ3, Γιακουμή Άντρια ΘΠΑ3, Πατσαλι δου Αι γλή, Παρασκευα Άρτεμις ΘΠΑ3, Λαγου δή Μαρι α ΘΠΑ3, Παναγιωτου Χρι στο ΘΠΑ3, Πο ζωτου Ανδρε α ΘΠΑ3 και Στυλιανου Χριστια να ΘΠΑ3. Τα θέματα των κατασκευών ήταν εισηγήσεις για ένα οικολογικό πάρκο και μια οικολογική κατοικία, με θέμα τη διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας. 16

17 Περιεχ. Ενότητας Επαρχιακό Συνέδριο Εθελοντισμού Στα πλαι σια τής κοινωνική ς προσφορα ς και του εθελοντισμου, πραγματοποιή θήκε για πρωτή φορα φε - τος, στις 30 Απριλι ου 2015, Επαρχιακο Συνε δριο Μαθήτικων Ομι λων Εθελοντική ς Κοινωνική ς Προσφορα ς των Σχολει ων Με σής Εκπαι δευσής Λεμεσου, στήν Αι θουσα Εκδήλωσεων τής Ιερα ς Μήτροπο λεως Λεμεσου. Το θε μα του Συνεδρι ου ή ταν «Οι Μαθήτικοι Όμιλοι Εθελοντική ς Κοινωνική ς Προσφορα ς ακτι δα φωτο ς στήν αντιμετωπισή των κοινωνικων προβλήμα των». Διοργανωτή ς του Συνεδρι ου ή ταν το Επαρχιακο Συντονιστικο Συμβου λιο Εθελοντισμου Λεμεσου. Απο κα θε Σχολει ο τής Λεμεσου συμμετει χε μικρή αντιπροσωπει α τεσσα ρων μαθήτων των Ομι λων Κοινωνική ς Προσφορα ς. Απο τή Σχολή μας ε λαβαν με ρος οι μαθή τριες του τμή ματος ΡΠ2, Θήρεσι α Χριστοδου - λου, Χρυστα λλα Αναστασι ου, Ραφαε λα Ιωα ννου και ο μαθήτή ς του τμή ματος ΕΞ2, Ανδρε ας Κα ρου. Τους μαθήτε ς συνο δευσε ή Β.Δ. κα Θεοδωρα Οκκαρι δου Χρι στου. Κατα τή δια ρκεια του Συνεδρι ου ε γιναν εισήγή σεις απο μαθήτε ς του Τσιρει ου Γυμνασι ου, του Λυκει ου Αποστο λων Πε τρου και Παυ λου, του Θε κλειου Γυμνασι ου και του Λυκει ου Αγι ου Ιωα ννή, για διερευ νήσή πτυχων του θε ματος του Συνεδρι ου. Στή συνε χεια, οργανωθήκαν τε σσερα εργαστή ρια για μελε τή των εισήγή σεων που ε γιναν σχετικα με τα ακο λουθα θε - ματα: Η αποστολή και ή δρα σή των Μαθήτικων Ομι λων Εθελοντική ς Κοινωνική ς Προσφορα ς εντο ς τής σχολική ς μονα δας. Η αποστολή και ή δρα σή των Μαθήτικων Ομι λων Εθελοντική ς Κοινωνική ς Προσφορα ς στον κοινωνικο χωρο τής σχολική ς μονα δας. Γιατι να ει μαι εθελοντή ς. Οι τρο ποι συνεργασι ας μεταξυ των Μαθήτικων Ομι λων Εθελοντική ς Κοινωνική ς Προσφορα ς. Όλοι οι μαθήτε ς, μεταξυ των οποι ων και οι μαθήτε ς τής Σχολή ς μας, παρακολου θήσαν με προσοχή και ενδιαφε ρον τις συζήτή σεις που ακολου θήσαν και ε βγαλαν τα δικα τους συμπερα σματα για τή χρήσιμο - τήτα και ωφελιμο τήτα τής Εθελοντική ς Κοινωνική ς Προσφορα ς των μαθήτικων ομι λων στήν αντιμετωπισή των κοινωνικων προβλήμα των. Οι μαθήτε ς μας με σα απο τήν εμπειρι α τους αυτή συνειδήτοποι ήσαν τήν αξι α του εθελοντισμου και δεσμευ τήκαν να προωθή σουν το πνευ μα τής κοινωνική ς προσφορα ς πιο ενεργα, το σο με σα στα πλαι σια του Σχολει ου τους, ο σο και στον ευρυ τερο κοινωνικο χωρο. Θεοδωρα Χρι στου Οκκαρι δου Β.Δ., Μαθήματικων 17

18 Ζήδρος Δημοτικά Μαθητικά Συμβούλια 2015 Η Σχολή μας συμμετει - χε στα δήμοτικα μαθήτικα συμβου λια 2015 που φιλοξενή θήκαν στο Δήμοτικο Με γαρο Λεμεσου. Οι μαθήτε ς μας παρουσι ασαν μελε - τή για τή διαχει ρισή και εξοικονο μήσή ενε ργειας κατοικι ας. Στον εκθεσιακο χωρο του Δήμοτικου Μεγα ρου, ή Σχολή μας ει χε εκθε σει αφι σα και μακε τα κατοικι ας. Η παρουσι ασή ε γινε απο τους μαθήτε ς: Λαγου δή Μαρι α ΘΠΑ3 και Ραφαή λ Μο - σχο ΘΠΜ3, ενω ή μελε - τή και ή κατασκευή ε γινε απο τους μαθήτε ς του κλα δου Πολιτική ς Μήχανική ς και Αρχιτεκτονική ς: Παρασκευα Άρτεμις ΘΠΑ3, Λαγου - δή Μαρι α ΘΠΑ3, Παναγιωτου Χρι στο ΘΠΑ3, Πο ζωτου Ανδρε α ΘΠΑ3 και Στυλιανου Χριστια - να ΘΠΑ3. 18

19 Περιεχ. Ενότητας 19

Χαιρετισμοί. Περιεχόμενα Ενότητας

Χαιρετισμοί. Περιεχόμενα Ενότητας Χαιρετισμοί Περιεχόμενα Ενότητας Χαιρετισμός του Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κ. Ηλία Μαρκάτζιη Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων της Σχολής, κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτη ς Ηλεκτρικη ς Ενε ργειας και ε χοντας ως αντικειμενικο στο

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras Στο πλαι룱綟σιο της Παγκο룱綟 σμιας Εβδομα룱綟 δας Επιχειρηματικο룱綟 τητας*, o ΕΣΥΝΕΔΕ και η Ομοσπονδι룱綟α ΕΣΥΝΕ, σε συνεργασι룱綟α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σύμφωνα με το ΠΔ 126 (ΦΕΚ 211/11-11-2016 ) για την αξιολο γηση της επι δοσης στις ξε νες γλω σσες κατα τη δια ρκεια των τετραμη νων ελε γχεται η ικανο τητα των μαθητω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 107 / 122 Δε νδρα Δένδρο: Ένα γρα φημα το οποι ο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 23 / 47 Βαθμοι Κορυφω ν Βαθμός κορυφής: d G (v) =

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 Σύνοψη 2 Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Ελέγχου και Επανάληψης

Δομές Ελέγχου και Επανάληψης Εργαστήριο 3 ο Δομές Ελέγχου και Επανάληψης Εισαγωγή Σκοπο ς του εργαστηρι ου αυτου ει ναι η εισαγωγη στην εκτε λεση εντολω ν υπο συνθη κη και στις δομές επανάληψης. Δομές Ελέγχου Η ικανότητα να μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ-ΟΥΣΕΣ ΟΣ, 24/2/14

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ L 77/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1998 για τη διεν ργεια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο στην Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 2014 Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου**

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 57-90 Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** Εικονικό ή πραγματικό πείραμα στη διδασκαλία της Φυσικής για

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία παραλαμβάνοντος Υπουργού Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Κύριου Παναγιώτη Κουρουμπλή

Ομιλία παραλαμβάνοντος Υπουργού Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Κύριου Παναγιώτη Κουρουμπλή Ομιλία παραλαμβάνοντος Υπουργού Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Κύριου Παναγιώτη Κουρουμπλή Σεβασμιό τατε και παλαιε μόυ συμφόιτητη, αγαπητε μόυ αδερφε και συ ντρόφε Θόδωρη Δρι τσα, Υφυπόυργε

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Η Συν θή κη του Νε ϊ γύ και η Σύμ βα ση της Ελ λη νο βουλ γα ρι κής Με τανά στευ σης ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχές. Περιεχόμενα Ενότητας

Συμμετοχές. Περιεχόμενα Ενότητας Συμμετοχές Περιεχόμενα Ενότητας Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Α) Erasmus + KA2 What s the use of it? : Βασική Δράση 2 (KA2: Key Action 2 ). Β) Erasmus + KA1 The interaction of Electrical and Furniture industries

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης**

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 23-39 Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** Η συγκρότηση μιας ευκλείδειας έννοιας της ευθείας γραμμής με τη διαμεσολάβηση

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Η Σχολή μας. Περιεχό μενα Ενό τητας

Η Σχολή μας. Περιεχό μενα Ενό τητας Η Σχολή μας Περιεχό μενα Ενό τητας Ιστορικό σημείωμα Καθηγητικός Σύλλογος Διευθυντική Ομάδα Γραμματειακό και Εργατικό Προσωπικό Λαβαροφόρος- Σημαιοφόροι- Παραστάτες Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ Η ε πο χή μας χα ρα κτη ρί ζε ται, ή του λά χι στον έ τσι θα έ πρε πε, α πό πλη θώ ρα ε πιλο γών ε λεύ θερου χρό νου. Η δια θε σι μό τη τα πα ράλ λη λα κα τάλ λη λης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες ΚΕΙΜΕΝΟ: Α να στά σιος Γ. Ρούσ σης Κοι νω νιο λό γος - Ε γκλη μα το λό

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 338/ Το διοικητικ συµβο λιο προβα νει σε ψηφοφορ α µετ απ πρ σκληση του προ δρου. Ο

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 338/ Το διοικητικ συµβο λιο προβα νει σε ψηφοφορ α µετ απ πρ σκληση του προ δρου. Ο L 338/28 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 15. 12. 98 II (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων δεν απαιτε ται δηµοσ ευση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Ôo ΚΩ Ι ΚΟΣ: 6115 ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Κ. Λόντου 6, 10681 Αθήνα, τηλ. 210 3820537, 6977-652768, 6938-204777, 6974-439203 e - m a i l : s e f k @ s e

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 211 / 228 απεικόνιση γραφήματος στο επίπεδο (Embedding):

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 áåé þñïò ÊÅÉ ÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, Ù ÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕ ÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁ ÏÓ 2003 MAY 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ Μια μέ ρα ο Χρι στος βρέ θηκέ μέ τους φι λους του στο πα ρκο, την Κυριακη το μέσημέ ρι. Αποφα σισαν να παι ξουν σκυταλοδρομι α. Καθώς έ τρέχαν η ρθέ έ να σκυλα κι και η θέλέ να

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR?

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? 1. H ανω νυµη εταιρει α µε την επωνυµι α «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Προ τυπος Βιοµηχανι α Τροφι µων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρευ ει στην Αταλα ντη Φθιω τιδας, στη θε ση

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου μία νέ α πραγ μα τι κό τη τα ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΖ) Ιω άν νης Χρή στου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ει σα γω γή Η δο λο φο νί α των τεσ σά ρων Α μερικα νών πο λι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ http://1lyk-ag-dimitr.att.sch.gr/ ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Με τον ο ρο «σχολικο ς κανονισµο

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. Επίκουρος Καθηγητής Τρίπολη, 29 Οκτωβρίου 2015 Έργο «ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» Γιατί έγινε; «Το Πανεπιστη μιο Πελοποννη σου, ο πως και κα θε ι δρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Τα οφε λη και η αξι α της καλλιε ργειας του ηλι ανθου για την ελληνική γεωργι α

Τα οφε λη και η αξι α της καλλιε ργειας του ηλι ανθου για την ελληνική γεωργι α Ενημερωτική εκδήλωση «Η σημασι α της καλλιε ργειας του ηλι ανθου για το με λλον της Eλληνικής γεωργι ας» 28 Απριλι ου 2017, Astir Egnatia Alexandroupolis, Πάρκο Εγνατι ας, Αλεξανδρούπολη Τα οφε λη και

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα.

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. τεύχος 02-Χειμώνας 2015 Επί του πιεστηρίου Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. Το πρώτο ήταν η πολύνεκρη συντονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... Το περιβόλι της Γης «Το περιβόλι της Γης» πρωτοκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγκυρα στη σειρά Σύγχρονη Λογοτεχνία για Νέους Έλληνες Συγγραφείς, με τον τίτλο «Εδώ πλανήτης Γη» Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις και Δραστηριότητες ΔΔΚ

Δράσεις και Δραστηριότητες ΔΔΚ Δράσεις και Δραστηριότητες ΔΔΚ Περιεχόμενα Ενότητας Ημέρα Γλωσσών Πολιτική Άμυνα Τσικνοπέμπτη Όμιλοι: Περιβαλλοντικός, Μοντελισμού, Θεατρικός, Αθλητικός, Αντισφαίρισης, Bowling Φιλανθρωπικές Εκδηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. Θέμα (Αλφαβητικά) Προθεσμίες σε ειδικές υποχρεώσεις Α.Π.Δ., υποβολή Προθεσμία καταβολής εισφορών Με το Γ99/1/118/15.06.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1999/65/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1999/65/ΕΚ) L 26/46 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 1.2.1999 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας εκεµβρίου 1998 σχετικά µε τους καν νες συµµετοχη ς επιχειρη σεων, κε ντρων ερευνω ν και πανεπιστηµίων και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e Ρ ΤΟ Θ ΜΑ Μ. Α ΑΠΟ ε ΞεΤε ΤΙ ΑΝΑΓΚΑ Α ΚΑΙ ΙΚΑΝ ΣΥΝΘ ΚΗ ΣΤε ΝΑ Ι ΝΥΣΜΑ u t 0 ΝΑ ΠΑΡΑΜ ΝεΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ΜΙΑ ε ΟΜ ΝΗ ευθε Α ε ΝΑΙ u t u 0 Π ειξη Α ΑΠΟ ε ΞΟΥΜε ΤΟ ΙΚΑΝ ΗΛΑ ΑΝ ε ΝΑΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ε ΟΜ ΝΗ ευθε

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

εξειδίκευση στη γνώση

εξειδίκευση στη γνώση εξειδίκευση στη γνώση Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 7, Φεβρουάριος 2010 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νος σύ ντα ξης: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα