Ιαηρική Δκπαίδευζη και Φρονηίδα: Η Δικοζαεηία ( ) ηων Μεγάλων Βημάηων & Μεγάλων Προβλημάηων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιαηρική Δκπαίδευζη και Φρονηίδα: Η Δικοζαεηία (1977-1997) ηων Μεγάλων Βημάηων & Μεγάλων Προβλημάηων"

Transcript

1 Ιαηρική Δκπαίδευζη και Φρονηίδα: Η Δικοζαεηία ( ) ηων Μεγάλων Βημάηων & Μεγάλων Προβλημάηων ΑΝΣΙ ΠΡΟΛΟΓΟΤ Αλαθάιπςα πσο ππάξρεη ν άλζξσπνο ζηνλ νπνίν κηιώ. Είδα κέζα ζηα κάηηα ησλ παηδηώλ ζαλ κη αληαύγεηα πγξή ηε θσλή κνπ. Έδεηρλαλ σο λ αθνύγαλε κηά ιεηηνπξγία όπνπ κέζα ηεο ην αθνπζηό είλαη ιίγν, πνιύ ην αλάθνπζην. Κη απηό ην κηθξό ινπινύδη πνπ απιώλνληαο ηέινο κνπ πξόζθεξλαλ, από πόζν βαζηά θη από πόζν καθξηά εξρόηαλε ηόβιεπα. Τόβιεπα πσο Με βξάβεπε ν ήιηνο. Τηκεηηθή δηάθξηζε, Ηιηαθφο Λχρλνο, Τα Πνηήκαηα (1991), Νηθεθφξνο Βξεηηάθνο Αντιφώνηση ευγνωμοσύνης, προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Βραβείου Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας, Βασίλη Ξανθόπουλου και Στέφανου Πνευματικού. ΣΟ ΞΔΚΙΝΗΜΑ Τν 1977, απνηειεί νξφζεκν γηά ηα Παλεπηζηεκηαθά Ιαηξηθά πξάγκαηα ηεο ρψξαο. Τξεηο λέεο Ιαηξηθέο Σρνιέο ηδξχζεθαλ θαη άξρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ ζηα Παλεπηζηήκηα Ισαλλίλσλ, Παηξψλ θαη Κξήηεο. Αλ ζθεθηεί θάλεηο φηη ε πξψηε Ιαηξηθή Σρνιή ζηνλ ηφπν καο, ε Ιαηξηθή Σρνιή ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ηδξχζεθε ην 1837 θαη ε δεχηεξε ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ην 1943, δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε δεκηνπξγία ησλ ηξηψλ πεξηθεξηθψλ Ιαηξηθψλ Σρνιψλ απνηεινχζε εμαηξεηηθά αμηνπξφζεθην απνθεληξσηηθφ γεγνλφο. Τνχην δηφηη νη λέντδξπφκελεο νη 1

2 Ιαηξηθέο Σρνιέο ζα πξφζζεηαλ ην δηθφ ηνπο εηδηθφ βάξνο ζηελ πξφνδν θαη ζηελ πνηνηηθή άλνδν ηεο ηαηξηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο ζηε ρψξα καο. Δπηπιένλ, πνιιαπιά νθέιε ζπλδένληαλ κε ηελ γέλεζε ησλ Ιαηξηθψλ Σρνιψλ ζηελ πεξηθέξεηα. Η Διιεληθή επαξρία εζεσξείην θαηά ηελ πεξίνδν απηή κέξνο ηεο μεραζκέλεο Διιάδαο απφ πιεπξάο αλάπηπμεο. Τνχην, δηφηη κε δπζθνιία κπνξνχζε λα αληρλεπζεί θάπνηαο κνξθήο αλαπηπμηαθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηθέξεηα ε νπνία λα είλαη ηθαλή αθ ελφο κελ λα ζπγθξαηήζεη ηνλ πιεζπζκφ απφ ηελ εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε, αθ έηεξνπ δε λα ιεηηνπξγήζεη δπλακηθά ζηελ αλαγέλλεζε θαη ηελ αλακφξθσζε επί ηα βειηίσ ηεο εληφπηαο θνηλσλίαο. Η δεκηνπξγία ησλ πεξηθεξηθψλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ Ιαηξηθψλ Σρνιψλ, έδσζε ψζεζε ελδπλάκσζεο θαη αλαζπγθξφηεζεο ηνπ εγρψξηνπ θνξκνχ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, θέξλνληαο ηνπο ζε ζχδεπμε κε ηελ δπλακηθή ησλ Αθαδεκατθψλ Μνλάδσλ πνπ άξρηζαλ λα εγθαζίζηαληαη ζηνλ λέν ηνπο γεσγξαθηθφ ρψξν θάησ απφ ηε ζηέγε ησλ θαηλνχξγησλ Ιαηξηθψλ Σρνιψλ. Ο ΟΡΑΜΑΣΙΜΟ Οη επηζηήκνλεο πνπ θιήζεθαλ λα ζηειερψζνπλ ηηο Ιαηξηθέο Σρνιέο ζηελ πεξηθέξεηα, δηαπλένληαλ απφ ην φξακα ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δεκηνπξγίαο. Οη ιφγνη είλαη εχθνιν λα θαηαλνεζνχλ θαη ζπλδένληαη ηζηνξηθά ηφζν κε ηα δξψκελα φζν θαη ηηο εμειίμεηο απηήο ηεο πεξηφδνπ ζηνλ Αθαδεκατθφ ρψξν θαη ζηνλ ρψξν ηεο Ιαηξηθήο επηζηήκεο, εθπαίδεπζεο θαη θξνληίδαο. Σηελ κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία, είραλ ζεκαληηθή εθπαίδεπζε θαη καθξφρξνλε ζήηεπζε ζε πςεινχ δηακεηξήκαηνο Παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο. Σηα θέληξα απηά, άιινη ιηγφηεξν θαη άιινη πεξηζζφηεξν, είραλ δψζεη πςειά δείγκαηα παξαγσγήο επηζηεκνληθνχ έξγνπ κε αλαγλσξηζηκφηεηα θαη δηεζλή απνδνρή ηφζν ζηε βαζηθή έξεπλα φζν θαη ζηελ θιηληθή πξάμε. Σ απηνχο λα πξνζζέζνπκε θαη ζεκαληηθφ αξηζκφ επηζηεκφλσλ κε δφθηκε θαη αλαγλσξηζκέλε αθαδεκατθή ζπκβνιή ζηα κεγάια λνζνθνκεία Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο. Οη γηαηξνί απηνί, είηε θιηληθνί είηε βαζηθνί επηζηήκνλεο, είραλ δπζθνιία λα επηζηξέςνπλ θαη λα βξνπλ ζέζε ζε έλα απφ ηα δχν κεγάια Παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο. Καη φζνη απ απηνχο ηα θαηάθεξλαλ, αζθπθηηνχζαλ ζε έλαλ ήδε θνξεζκέλν ρψξν φπνπ ην βήκα πξνφδνπ ήηαλ λσρειηθφ θαη παγηδεπκέλν ζε μεπεξαζκέλεο ζπληζηψζεο, ελψ ε εθεβεία ηνπ λνπ θαη ν δπλακηζκφο ηεο ζθέςεο ππνηαζζφηαλε θαη εγθισβηδφηαλε ζε έλα άθακπην, απνζηεσκέλν θαη άλεπξν πεξηβάιινλ. Έηζη νη Ιαηξηθέο Σρνιέο ζηελ πεξηθέξεηα ιεηηνχξγεζαλ ζαλ ηδαληθή θαη κνλαδηθά πξφζθνξε ζηέγε γηα ηελ αλαγέλλεζε ηεο Ιαηξηθήο επηζηήκεο θαη εθπαίδεπζεο ζηνλ ηφπν καο. Δμ άιινπ ε έλδεηα ησλ κέζσλ θαη ε ρακειή εληφπηα ππνδνκή ιεηηνχξγεζαλ ζεηηθά θαη ελίζρπζαλ ηνλ αιηξνπηζκφ φζσλ ε επηινγή ηνπο ήηαλ λα αθνινπζήζνπλ ηνλ δξφκν ηεο πξσηνπνξίαο θαη ηνπ νξάκαηνο. 2

3 Η ΣΡΑΣΔΤΗ Σχκθσλα κε ηελ Magna Carta ησλ Δπξσπατθψλ Παλεπηζηεκίσλ, ηα Παλεπηζηήκηα απνηεινχλ θέληξα ζεκειίσζεο θαη νηθνδφκεζεο ηεο έξεπλαο, δηάρπζεο ηεο γλψζεο, δεκηνπξγίαο γφληκεο ζθέςεο θαη δηακφξθσζεο ππιψλσλ αλάπηπμεο, πνιηηηζκνχ, επηζηεκνληθήο, πνιηηηζηηθήο θαη ηερλνινγηθήο δηαδξνκήο πνπ δηαδξακαηίδνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζην κέιινλ ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληψλ. Πξσηεξγάηεο ζην ηθξίσκα απηφ, θνηλσλνί ηεο αλάπηπμεο, πξαγκαηηθνί εγέηεο θαη ελ δπλάκεη κεηαξξπζκηζηέο ζεσξνχληαη θαη νθείινπλ λα είλαη νη Παλεπηζηεκηαθνί Γάζθαινη. Σην πλεχκα απηφ, επειέγεζαλ θαη ζηξαηεχζεθαλ επηζηήκνλεο πνπ ηνπο ραξαθηήξηδε βηνινγηθή ηθκάδα, νξκή, λεαληθφηεηα ζθέςεο θαη θιφγα δεκηνπξγίαο. Πνιχηηκα γλσξίζκαηα ηνπο αθφκα ήηαλ, νη εγλσζκέλεο ηθαλφηεηεο, ε ηερλνγλσζία ζηνλ ηνκέα ηνπο, ε θαληαζία, ε νλεηξηθή δηάζεζε θαη αθφκα αληνρέο ηθαλέο λα μεπεξλνχλ εκπφδηα θαη ειιείςεηο πνπ κνηξαία ζπλδένληαλ κε ππνιεηπφκελεο ππνδνκέο θαη εθ ησλ πξαγκάησλ εγγελείο δπζθνιίεο. Αδηαπξαγκάηεπην δηαθχβεπκα ηεο ζηξάηεπζεο ήηαλ ε ειεπζεξία ηεο ζθέςεο, ν θψδηθαο εζηθήο, ν ελζνπζηαζκφο, ην θαιιηεξγεκέλν πλεχκα, ε εθεπξεηηθφηεηα, ε δηνξαηηθφηεηα, ε πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ θαη νη αλεμάληιεηεο εθεδξείεο έκπλεπζεο ησλ θνηηεηψλ ζηελ πνξεία πνπ νδεγεί ζηα ζαπκαζηά θαη ζηνπο κεγάινπο νξίδνληεο. Η ΤΠΟΥΔΗ «Η ζύλζεηε, κε θξηηηθή ζθέςε αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ αζζελνύο πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηελ ςπρνινγηθή παξάκεηξν απνηξέπεη ηνλ γηαηξό από ηνλ ηύπν ηνπ κνλνδηάζηαηνπ ηερλνθξάηε θαη ηνλ κεηνπζηώλεη ζε ελεξγό παξαζηάηε» Ι. Βαζηιάθεο «Η Ιαηξηθή εθπαίδεπζε είλαη έλα δύζθνιν, πνιύ δύζθνιν έξγν, γηα ην νπνίνλ κόλν ηθαλά κπαιά είλαη πξννξηζκέλα. Παλεπηζηήκην είλαη ν ρώξνο όπνπ νη εγθέθαινη απηνί πξνεηνηκάδνληαη λα εκπινπηίζνπλ ηελ θνηλσλία κε ηελ άξηηα ζθέςε, ηνλ θξηηηθό λνπ, ην θαιιηεξγεκέλν πλεύκα θαη ην πςειό επίπεδν γλώζεσλ, θαζώο θαη ηελ ηερληθή ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα εηδηθά πεδία» Κ. Γαξδίθαο «Η ηαπεηλνθξνζύλε ηνπ επηζηήκνλα είλαη ην κεγαιείν ηνπ, ε ππεξύςσζε είλαη ε ηαπείλσζή ηνπ» Δ. Παπαλνχηζνο «Έρεη ζηηγκέο ε δσή πνπ γίλεζαη καζεηήο ησλ καζεηώλ ζνπ. Τόηε, θαη κόλν ηόηε, νινθιεξώλεηαη ην βίσκα ηεο δηδαζθαιίαο. Η γνεηεπηηθή απηή αληηζηξνθή ησλ ξόισλ δελ ζπληζηά κείσζε αιιά θαηαμίσζε ηνπ δαζθάινπ» Γ. Τζάηζνο Σηνραζκνί ζαλ ηνπο παξαπάλσ ήηαλ κέξνο ηεο ππφζρεζεο πνπ ν θαζέλαο καο λνεηά θνπβαινχζε κέζα ηνπ θαη πηνζεηνχζε απφιπηα ζηελ ελαγψληα πξνζπάζεηα λα αληαπνθξηζεί ζηα φζηα θαη ηεξά θαη ζηα κελχκαηα πνπ ζεκαηνδνηνχζε απηφ ην θάιεζκα. 3

4 Η ΓΙΑΓΡΟΜΗ Λίγν πνιχ, ε δηαδξνκή ησλ κεγάισλ βεκάησλ θαη ησλ κεγάισλ πξνβιεκάησλ ζηηο πξψηεο πεξηθεξηθέο Σρνιέο, Πάηξα, Ισάλληλα, Κξήηε, θαηαλέκεηαη ζε δχν δεθαεηίεο. Η πξψηε δεθαεηία είρε ζαλ ραξαθηεξηζηηθά, αιινχ ιηγφηεξν θαη άιινπ πεξηζζφηεξν, ηελ ζρεδφλ παληειή έιιεηςε κέζσλ θαη ππνδνκψλ γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ βαζηθνχ ζηφρνπ πνπ ήηαλ ε Ιαηξηθή εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ θαη ε παξνρή ηαηξηθήο θξνληίδαο ζηνπο αζζελείο. Δπηζηξαηεχηεθαλ κε αζχγγλσζηε πξνρεηξφηεηα θάζε ινγήο θηίζκαηα θαη νηθήκαηα κε ζθνπφ λα θξχςνπλ ηηο παξαιήςεηο θαη λα θαιχςνπλ ηηο ειιείςεηο, κε ηε γλσζηή θαη θαζηεξσκέλε πάληνηε δηθαηνιφγεζε πνπ δήζελ κεηξηάδεη ηηο αδπλακίεο θάζε αξρή θαη δχζθνιε. Ήηαλ θαλεξφ, φηη νη γεσγξαθηθνί ηφπνη πφιεηο- πνπ επειέγεζαλ λα ζηεγάζνπλ Ιαηξηθέο Σρνιέο ήηαλ αλέηνηκεο γηα έλα ηέηνην εγρείξεκα θαη ην ρεηξφηεξν, νη δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο θαη επαξθνχο ιεηηνπξγίαο, λσζξέο, αλνξγάλσηεο θαη αζχληαθηεο, ζθνξπψληαο ζχγρπζε, πλεχκα απνγνήηεπζεο θαη δηάζεζε εγθαηάιεηςεο. Η εηθφλα ηεο μεραζκέλεο Διιάδαο εμαθνινπζνχζε λα είλαη ελνριεηηθά παξνχζα. Υπήξραλ ζηηγκέο πνπ ην φξακα ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο θάληαδε απειπηζηηθά ηζρλφ θαη αλαηκηθφ θαη φδεπε ζε εγθαηάιεηςε. Καη πξάγκαηη, δελ ήηαλ ιίγνη απηνί πνπ είηε, απφ έιιεηςε αληνρήο είηε, κεησκέλνπ ςπρηθνχ ζζέλνπο εγθαηέιεηςαλ, ελψ αθφκα, δελ ήηαλ ιίγνη απηνί πνπ ηνπο γνήηεπζαλ ζεηξήλεο πάζεο θχζεσο, ζηηο κεγάιεο πφιεηο ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο. Η δεχηεξε δεθαεηία είρε ηα ραξαθηεξηζηηθά αλνδηθήο πνξείαο θαη εληππσζηαθήο αλέιημεο, θαζφζνλ ηα κεγάια Παλεπηζηεκηαθά Ννζνθνκεία πνπ ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία, δεκηνχξγεζαλ άξηζηεο πξνυπνζέζεηο Ιαηξηθήο εθπαίδεπζεο θαη πεξίζαιςεο πςειήο ζηάζκεο ζηελ εκβέιεηα θαη πέξαλ ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο πεξηνρήο. Δπηπιένλ ην θιίκα απνγνήηεπζεο έδσζε ηελ ζέζε ηνπ ζε ζπλαίζζεκα επθνξίαο θαη πλνή δεκηνπξγηθφηεηαο, κε ακθίδξνκα αληαλαθιαζηηθά ηφζν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ αζζελψλ φζν θαη πξνο ηελ ηαηξηθή θνηλφηεηα. Τα Παλεπηζηεκηαθά Ννζνθνκεία, ηειεπηαία ιέμε ηεο ζχγρξνλεο λνζνθνκεηαθήο ηερλνγλσζίαο ζηε ρψξα καο, εθάκηιια κε αληίζηνηρα λνζνθνκεηαθά θέληξα ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο είραλ ππεξθεξάζεη θαηά πνιχ ηελ πησρεία ηεο εηθφλαο ησλ λνζνθνκείσλ ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, κε απνηέιεζκα ην θπγφθεληξν ξεχκα λα αλαηξαπεί θαη λα αληηζηξαθεί ζε θεληξνκφιν. Η θπγή ηεο κεγάιεο ζηξαηηάο ησλ θησρψλ θαη ησλ αδπλάησλ πξνο ηα κεγάια θέληξα Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο, έιαβε ηέινο θαη αληηζηξάθεθε. Αζζελείο δειαδή, πέξαλ ηνπ γεσγξαθηθνχ βειελεθνχο ησλ πεξηθεξηθψλ Ιαηξηθψλ Σρνιψλ λα πξνζέξρνληαη γηα λνζειεία ζηα Παλεπηζηεκηαθά Ννζνθνκεία ηεο πεξηθέξεηαο, νξηζκέλεο θιηληθέο ησλ νπνίσλ παξνπζίαδαλ αζπλήζηζηα πςεινχο δείθηεο πξνηίκεζεο (Παλεπηζηεκηαθή Παζνινγηθή Κιηληθή Ισαλλίλσλ Καζεγεηήο Φ. Μνπηζφπνπινο, Παλεπηζηεκηαθή Οξζνπαηδηθή Κιηληθή Ισαλλίλσλ Καζεγεηήο Π. Ν. Σνπθάθνο, Παλεπηζηεκηαθή Οθζαικνινγηθή Κιηληθή Ηξαθιείνπ Καζεγεηήο Γ. Παιηθάξεο), απμάλνληαο έηζη ην 4

5 θχξνο ησλ Ιαηξηθψλ Σρνιψλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη θαζηζηψληαο ηηο θιηληθέο απηέο θέληξα αλαθνξάο ζην ηνκέαο ηεο Ιαηξηθήο εθπαίδεπζεο θαη πεξίζαιςεο. «Ισάλληλα ε πφιε ηεο Ιαηξηθήο». Δχγισηηε επηθχξσζε ησλ πξνθεηηθψλ ιφγσλ ελφο ζπνπδαίνπ Ακεξηθαλνχ εξεπλεηή θαη δαζθάινπ ζηελ νξζνπαηδηθή, ζηνηρεηνζεηεί ν κεγάινο αξηζκφο ησλ επηζηεκφλσλ θαη ησλ γηαηξψλ πνπ εθπαηδεχηεθαλ θαη ζήηεπζαλ ζηηο πεξηθεξηθέο Ιαηξηθέο Σρνιέο θαη δηαδξακαηίδνπλ εγεηηθφ πιένλ ξφιν ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν θαη ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο ζηε ρψξαο καο. «You will enjoy the fruits of your labour... and pass the baton to your colleagues as their day comes also» Dr. J.A. Faegin JR. Duke University (Δπηζηνιή πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο) Η ΙΘΑΚΗ Σα βγεηο ζηνλ πεγαηκό γηα ηελ Ιζάθε, λα εύρεζαη λάλαη καθξύο ν δξόκνο, γεκάηνο πεξηπέηεηεο, γεκάηνο γλώζεηο. Τνπο Λαηζηξπγόλαο θαη ηνπο Κύθισπαο, ηνλ ζπκσκέλν Πνζεηδώλα κε θνβάζαη, ηέηνηα ζηνλ δξόκν ζνπ πνηέ ζνπ δελ ζα βξεηο, αλ κελ' ε ζθέςηο ζνπ πςειή, αλ εθιεθηή ζπγθίλεζηο ην πλεύκα θαη ην ζώκα ζνπ αγγίδεη. Κη αλ πησρηθή ηελ βξεηο, ε Ιζάθε δε ζε γέιαζε. Έηζη ζνθόο πνπ έγηλεο, κε ηόζε πείξα, ήδε ζα ην θαηάιαβεο νη Ιζάθεο ηη ζεκαίλνπλ. Τίπνηα δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη πην επίθαηξν απφ ηνπο εμαίζηνπο ζηνίρνπο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καβάθε ζε ζρέζε κε ηελ ζεκεξηλή εηθφλα ησλ πεξηθεξεηαθψλ Ιαηξηθψλ Σρνιψλ ηεο ρψξαο. Τα πξνβιήκαηα δελ έπαπζαλ λα ππάξρνπλ, νξηζκέλεο απφ ηηο εγγελείο αδπλακίεο εμαθνινπζνχλ λα είλαη νξαηέο, θαη νη ακθηιεγφκελεο θαη άθξηηεο δξάζεηο λα παξακνλεχνπλ. Όκσο ν ζαπκαζηφο βεκαηηζκφο ζπλερίδεη λα είλαη ζηαζεξφο θαη αλνδηθφο θαη αθνινπζεί ηνλ δίαπιν ηνπ ρξένπο, ησλ αμηψλ θαη ησλ ηδεψλ, πνπ ηα ζηειέρε ηεο αξρέγνλεο νκάδαο ησλ πξσηνπφξσλ ελέπλεπζαλ ην φξακα θαη ηε κέζεμε ηεο κπζηαγσγίαο γηα ην ηαμείδη απηφ. ΑΝΤΙ ΔΠΙΛΟΓΟΤ Η Βράβευση μου, υπέρτατη τιμή αφιερώνεται, στις οικογένειες των αείμνηστων καθηγητών Βασίλη Ξανθόπουλου και Στέφανου Πνευματικού. 5

6 Η Ψπρή ζαο ζα ιάκπεη ζαλ άζηξν από ηελ θαηνηθία όπνπ δνπλ νη αηώληνη... The soul of Adonais Shelley ζάλαηνο ηνπ John Keats θαη... εκεί που ανήκω. Στον Φοιτητή, τον Νέο, Διανοούμενο, Εργαζόμενο. Στην ομάδα Ορθοπαιδικής και στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων._ 6

ΠΔΗΟΑ ΘΔΗΚΔΛΩΛ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ

ΠΔΗΟΑ ΘΔΗΚΔΛΩΛ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΠΔΗΟΑ ΘΔΗΚΔΛΩΛ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ 2/2013 Γεκέμβριος 2013 ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΗ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ Η οικονομική κπίζη και η ππψκληζη ηηρ αναβάθμιζηρ Αλδξέαο Θενθάλνπο Θπξηάθνο Αλησλίνπ Πηέθαλε Σξίζηνπ 2/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέμα Σειεταηξηθή : Σν δηθαίσκα ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηνπ Ηαηξηθνχ Απνξξήηνπ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέμα Σειεταηξηθή : Σν δηθαίσκα ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηνπ Ηαηξηθνχ Απνξξήηνπ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα Σειεταηξηθή : Σν δηθαίσκα ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηνπ Ηαηξηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Οκηιία θ. Νηθόιανπ Ναλόπνπινπ Δηεπζύλνληνο Σπκβνύινπ ηνπ Οκίινπ Eurobank EFG. Δηαγωληζκόο Εθαξκνζκέλεο Έξεπλαο & Καηλνηνκίαο Τειεηή Λήμεο (βξάβεπζε)

Οκηιία θ. Νηθόιανπ Ναλόπνπινπ Δηεπζύλνληνο Σπκβνύινπ ηνπ Οκίινπ Eurobank EFG. Δηαγωληζκόο Εθαξκνζκέλεο Έξεπλαο & Καηλνηνκίαο Τειεηή Λήμεο (βξάβεπζε) Οκηιία θ. Νηθόιανπ Ναλόπνπινπ Δηεπζύλνληνο Σπκβνύινπ ηνπ Οκίινπ Eurobank EFG Δηαγωληζκόο Εθαξκνζκέλεο Έξεπλαο & Καηλνηνκίαο Τειεηή Λήμεο (βξάβεπζε) 5 Ινπιίνπ 2011 Kέληξν Πνιηηηζκνύ "Ειιεληθόο Κόζκνο" Ίδξπκα

Διαβάστε περισσότερα

Γεκηνπξγηθέο Πόιεηο θαη Αζηηθή Αλάπηπμε: Θεσξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο θαη Παξαδείγκαηα. Θηθίδνπ Καξία, ΑΔΚ -92-

Γεκηνπξγηθέο Πόιεηο θαη Αζηηθή Αλάπηπμε: Θεσξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο θαη Παξαδείγκαηα. Θηθίδνπ Καξία, ΑΔΚ -92- 1 ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΞΝΙΡΔΣΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: Γεκηνπξγηθέο Ξφιεηο θαη Αζηηθή Αλάπηπμε: Θεσξεηηθέο Ξξνζεγγίζεηο θαη Ξαξαδείγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Επραξηζηψ ηνπο καζεηέο θαη ζπλεξγάηεο κνπ πνπ κε πξφηεηλαλ γηα ην βξαβείν εμαίξεηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο ζηε κλήκε «Ξαλζφπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI

ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI «ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΥΩΡΟ ΕΩΖ» 1 Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI

Διαβάστε περισσότερα

ΦΧΣΖ ΜΧΡΟΓΗΑΝΝΖ. ANAMIKTΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ γηα ηελ ηξέρνπζα δσή, ηελ θξίζε θαη ΣΖΝ ΜΔΣΑΚΡΗΣΗΚΖ ΤΓΥΤΖ (Έλαο Φπρίαηξνο ζρνιηάδεη)

ΦΧΣΖ ΜΧΡΟΓΗΑΝΝΖ. ANAMIKTΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ γηα ηελ ηξέρνπζα δσή, ηελ θξίζε θαη ΣΖΝ ΜΔΣΑΚΡΗΣΗΚΖ ΤΓΥΤΖ (Έλαο Φπρίαηξνο ζρνιηάδεη) ΦΧΣΖ ΜΧΡΟΓΗΑΝΝΖ ANAMIKTΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ γηα ηελ ηξέρνπζα δσή, ηελ θξίζε θαη ΣΖΝ ΜΔΣΑΚΡΗΣΗΚΖ ΤΓΥΤΖ (Έλαο Φπρίαηξνο ζρνιηάδεη) ΗΧΑΝΝΗΝΑ 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Ο Υντθφο άλζξσπνο θαη ν Τπνρζφληνο Δγθέιαδνο. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Π.Μ.. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ

ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Π.Μ.. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Π.Μ.. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΠΑΣΡΑ, ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΖΜΔΗΧΖ Ζ παξνχζα εξγαζία κε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΙA ΕΣΗΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΤΦΟΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΗ ΕΧΕ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΑΜΥΙΘΕΑΣΡΟ 414 ΝΕΝ Π. ΠΕΝΣΕΛΗ 1 Αγαπεηνί

Διαβάστε περισσότερα

Ο Howard Gardner θαη ην Έξγν ηνπ 1. Ησάλλεο Υαηδεγεσξγίνπ hadzigeo@rhodes.aegean.gr Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ

Ο Howard Gardner θαη ην Έξγν ηνπ 1. Ησάλλεο Υαηδεγεσξγίνπ hadzigeo@rhodes.aegean.gr Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 100 Ο Howard Gardner θαη ην Έξγν ηνπ 1 Ησάλλεο Υαηδεγεσξγίνπ hadzigeo@rhodes.aegean.gr Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Θα ήζεια θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ λα πσ φηη είλαη κεγάιε

Διαβάστε περισσότερα

Σςμβολή τηρ Νοσοκομειακήρ Κατασκεςήρ στην Εξςπηπέτηση των Οπγανωτικών & Λειτοςπγικών Αναγκών

Σςμβολή τηρ Νοσοκομειακήρ Κατασκεςήρ στην Εξςπηπέτηση των Οπγανωτικών & Λειτοςπγικών Αναγκών Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΠΔΡΗΛΖΦΖ...5 ΔΗΑΓΧΓΖ...6 ΜΔΡΟ Α :...7 χγρξνλν Ννζνθνκείν - Ρφινο- Οξγαλσηηθέο & Λεηηνπξγηθέο Αλάγθεο...7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η: Ρφινο θαη Λεηηνπξγίεο Ννζνθνκείνπ...8 1.1 Δηζαγσγή... 8 1.2 χληνκε

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πεπί εξωτεπικήρ πολιτικήρ 1

Πεπί εξωτεπικήρ πολιτικήρ 1 Πεπί εξωτεπικήρ πολιτικήρ 1 ηνπ Ηιία Ι. Κνπζθνπβέιε Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Γηεζλψλ ρέζεσλ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Μπνξεί ε εμσηεξηθή πνιηηηθή λα ζπληζηά έλα αξθεηά δηαδεδνκέλν αληηθείκελν πνιηηηθήο ζπδήηεζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΓ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΓ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΓ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 19 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2008 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ ΜΟΤΔΗΟΤ ΑΘΖΝΑ Αγαπεηνί

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ (Π.Ε.Τ.Π) ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σεο Αξηεκάθε Αιεμίαο (ΑΜ:132) Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Επιβλέπουςα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. ΗΖ Δθπαηδεπηηθή εηξά Κνηλσληθή Γηνίθεζε Σκήκα Γηνίθεζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο. Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: Γσξεά νξγάλσλ:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. ΗΖ Δθπαηδεπηηθή εηξά Κνηλσληθή Γηνίθεζε Σκήκα Γηνίθεζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο. Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: Γσξεά νξγάλσλ: ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ Δθπαηδεπηηθή εηξά Κνηλσληθή Γηνίθεζε Σκήκα Γηνίθεζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: Γσξεά νξγάλσλ: Ννκηθφ Πιαίζην, Ζζηθά Γηιιήκαηα θαη Γηαδηθαζία Λήςεο Απνθάζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «Home Exchange: Μία θαηλνηόκα, ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνύ» Κνθθίλεο Μηραήι Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ζηηήμαηα ποσ απαζτολούν ηη Μεηάθραζη ηης Παιδικής Λογοηετνίας

Ζηηήμαηα ποσ απαζτολούν ηη Μεηάθραζη ηης Παιδικής Λογοηετνίας Ζηηήμαηα ποσ απαζτολούν ηη Μεηάθραζη ηης Παιδικής Λογοηετνίας Έλενα Ξένη Δηδηθφ Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ ζηε Γηδαθηηθή ηεο Γιψζζαο Τκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Πεπίλητη Η παξνχζα εξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : Κ α ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΤ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΔΚΠΟΝΗΗ : ΤΛΛΟΓΙΣΟΤ ΑΦΡΟΓΙΣΗ.

Διαβάστε περισσότερα

(1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια Π. Σζαιδάξε 75-77 Πεξηζηέξη Σει: 2105711242 www.paxat.gr

(1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια Π. Σζαιδάξε 75-77 Πεξηζηέξη Σει: 2105711242 www.paxat.gr ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΦΟΝΛΡΗΠΡΖΟΗΑ ΞΑΣΑΡΝΟΗΓΖ (1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (2) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (3) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (4) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:: «Η Ππωηηοβάθμιια Φποννηηίίδα

Διαβάστε περισσότερα

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο Δ Ι Α Υ Η Μ Ι Η Βάλια Μπου γάδη Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Η 1. Π ν ύ ν θ ε ί ι ε η α η ε α π ν η ε ι ε ζ κ α η η θ ό η ε η α η ε ο δ η α θ ή κ η ζ ε ο Η ηέρλε ηεο δηαθήκηζεο είλαη ζύλζεηε. Γηα ηελ παξαγσγή ελφο θαινχ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΕΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΕΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΕΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Η «Δπλακηθή Ειιάδα» είλαη κηα θίλεζε πνιηηψλ πνπ ζηνρεχεη ζηελ θαηάζεζε θαη ηελ πξνψζεζε ηδεψλ θαη πξνηάζεσλ γηα ην κέιινλ απηήο ηεο ρψξαο θαη ζηε δεκηνπξγία ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα