Κ Λ Α Ο Σ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩ Ν Α Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ Λ Α Ο Σ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩ Ν Α Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ"

Transcript

1 Κ Λ Α Ο Σ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩ Ν Α Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επωνυµία Ασφαλιζόµενου: Ο Ασφαλιζόµενος είναι: Συνεταιρισµός Εταιρεία Άλλο Α.Φ.Μ.:.Ο.Υ. : Έτος έναρξης λειτουργίας: ιεύθυνση Κεντρικών Γραφείων: Τηλέφωνο: Φαξ: Ηλεκτρονική ιεύθυνση 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ώστε τον αριθµό των ατόµων που απασχολούνται στις παρακάτω ιδιότητες: ιαχειριστές / Εταίροι / ιευθυντές Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Τεχνολόγοι Μηχανικοί Σχεδιαστές Λοιπό ειδικευόµενο προσωπικό Μη τεχνικό / ιοικητικό προσωπικό 2. ώστε λεπτοµέρειες για όλους τους εν ενεργεία διευθυντές και / ή συνεταίρους: Όνοµα Τίτλοι Σπουδών Έτη Εργασιακής εµπειρίας Έτη στην Εταιρεία 3. Παρακαλούµε περιγράψτε το αντικείµενο των εργασιών σας: 4. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών, έχει αλλάξει η επωνυµία σας, ή έχετε αγοράσει άλλη εταιρία ή έχει πραγµατοποιηθεί συγχώνευση / ενοποίηση µε άλλη εταιρία, ή προβλέπεται κάτι τέτοιο για τους επόµενους 12 µήνες; ΝΑΙ ΟΧΙ Αν ΝΑΙ, δώστε σχετικές πληροφορίες: 5. Ανήκετε σε κάποιο επαγγελµατικό σύλλογο και σε ποιον; 6. Ανήκει ο Ασφαλιζόµενος, ή κάποιος διευθυντής ή συνέταιρος σε κάποιο σωµατείο, κοινοπραξία ή έχει οικονοµικό όφελος σε κάποια άλλη επιχείρηση και που; 7. Ετήσιος Κύκλος Εργασιών: 1 / 5

2 Ελλάδα ΗΠΑ/Καναδάς Άλλες Χώρες Τρέχον Έτος (..) Προηγούµενο Έτος (..) Εκτίµηση για το επόµενο Έτος (.) 8. Αναφέρετε το ποσοστό των µικτών αµοιβών που θα λάβετε από τις ακόλουθες εργασίες κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονοµικού έτους: ραστηριότητα / Αντικείµενο Εργασίας Αρχιτεκτονική % Σχεδιασµός εσωτερικών χώρων % Μελέτες έργων Πολιτικού Μηχανικού % Μελέτες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού % Μελέτες Μηχανολόγου Μηχανικού % Χηµικές / Πετροχηµικές Μελέτες % Στατικές Μελέτες % Πυρηνική Μηχανική % Επιθεωρήσεις / Πραγµατογνωµοσύνες (στο έδαφος) % Επιθεωρήσεις / Πραγµατογνωµοσύνες (σε κτίρια) % Μελέτες Ψύξης, Θέρµανσης, Κλιµατισµού % Υπολογισµός και επιµέτρηση % Συντονισµός Έργων % ιαχείριση Έργων % Μελέτες Βιοµηχανίας % Αρχιτεκτονική Τοπίου % Επίβλεψη Σχεδιασµού % 9. Τι ποσοστό των µικτών αµοιβών προέρχεται από τα παρακάτω έργα: Κατηγορίες Έργων Οικοδοµήµατα / κατοικίες µέχρι 10 ορόφους % Οικοδοµήµατα / κατοικίες άνω των 10 ορόφων % Κτιριακά Συγκροτήµατα % ρόµοι όχι εθνικές οδοί (µονόδροµοι) % ρόµοι εθνικές οδοί % Γέφυρες, τούνελ, φράγµατα % Σιδηρόδροµοι, Αεροδρόµια, Λιµάνια % Αποχετεύσεις / ύδρευση % Πολεοδοµικά Έργα % Βιοµηχανικές µονάδες % Εργοστάσια παραγωγής ενέργειας % ιυλιστήρια % Πετροχηµικές εγκαταστάσεις Νοσοκοµεία, βρεφοκοµεία % Σχολεία και Πανεπιστήµια % Ξενοδοχεία και χώροι αναψυχής % 2 / 5

3 Λοιπά, εξηγήστε:.. % 10. Τι ποσοστό των µικτών αµοιβών προέρχεται από τις ακόλουθες κατηγορίες πελατών; Κατηγορίες Πελατών Κυβερνητικοί Οργανισµοί / ηµόσιος Τοµέας % Τοµέας της Υγείας (νοσοκοµεία, κλινικές, εργαστήρια κλπ.) % Αεροπορική βιοµηχανία % Βιοµηχανίες / Βιοτεχνίες % Λοιπά % 11. ηλώστε τις 3 µεγαλύτερες εργασίες σας κατά τα τελευταία 3 χρόνια: Όνοµα Πελάτη Είδος και περίοδος της σύµβασης Συνολική αξία σύµβασης Έσοδα 12. Υπάρχει γραπτή σύµβαση / εντολή µεταξύ του Ασφαλιζόµενου και των πελατών του; ΝΑΙ ΟΧΙ 13. Υπάρχει κάποια τυποποιηµένη διαδικασία για τον τακτικό έλεγχο των συµβάσεων εσωτερικά και µε τους πελάτες; ΝΑΙ ΟΧΙ 14. Χρησιµοποιούνται πάντα τυποποιηµένοι όροι συµβάσεων που διευκρινίζουν: - τα χρονοδιαγράµµατα ΝΑΙ ΟΧΙ - το εύρος των παρεχόµενων υπηρεσιών ΝΑΙ ΟΧΙ - περιορισµό της ευθύνης σας ΝΑΙ ΟΧΙ 15. Χρησιµοποιείται νοµικός σύµβουλος για τον έλεγχο των συµβάσεων, συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν διαφοροποιήσεων από την τυποποιηµένη σύµβαση / επιστολή δέσµευσης; ΝΑΙ ΟΧΙ Αν όχι, ποιος είναι υπεύθυνος για την έγκριση αλλαγών και κάτω από ποιες συνθήκες; 16. Απαιτείται από τους πελάτες να προσδιορίζουν την ακρίβεια των αποτελεσµάτων; ΝΑΙ ΟΧΙ 17. Ενεργοποιείτε οποιαδήποτε Συστήµατα Εξασφάλισης Ποιότητας; ΝΑΙ ΟΧΙ 18. Υπάρχει ένα συνεχές πρόγραµµα εκπαίδευσης για το προσωπικό του Ασφαλιζόµενου; ΝΑΙ ΟΧΙ 19. Χρησιµοποιείτε υπεργολάβους; ΝΑΙ ΟΧΙ 3 / 5

4 Αν ΝΑΙ, Τι ποσοστό των εργασιών σας περιλαµβάνει ανάθεση υπεργολαβίας σε τρίτους; % Εξηγήστε το σκοπό / είδος εργασιών που αναλαµβάνουν: Χρησιµοποιείτε πάντα γραπτή σύµβαση µε τους υπεργολάβους σας; ΝΑΙ ΟΧΙ Αν ΟΧΙ, µε ποιον τρόπο διασφαλίζετε ότι θα σας παραδώσουν τη συµφωνηµένη εργασία; Απαιτείτε από τους υπεργολάβους να φέρουν τη δική τους ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης; ΝΑΙ ΟΧΙ 20. Αναλαµβάνετε τις παρακάτω εργασίες; Περιβαλλοντικούς ελέγχους / εκτιµήσεις ΝΑΙ ΟΧΙ Επιθεωρήσεις ή εκτιµήσεις υλικών οδόστρωσης ΝΑΙ ΟΧΙ Επιθεωρήσεις, εκτιµήσεις, διαχείριση στοιχείων που έχουν υποστεί µόλυνση ΝΑΙ ΟΧΙ Σχεδιασµός ή επίβλεψη επανόρθωσης ή καθαρισµού στοιχείων που έχουν υποστεί µόλυνση ΝΑΙ ΟΧΙ ιαχείριση απορριµµάτων ΝΑΙ ΟΧΙ Εργασίες που σχετίζονται µε τον έλεγχο συστηµάτων εκποµπής αερίων ΝΑΙ ΟΧΙ Εργασίες που σχετίζονται µε βιοµηχανικές σωληνώσεις ΝΑΙ ΟΧΙ Εργασίες σε υπόγειες εγκαταστάσεις ΝΑΙ ΟΧΙ Εργασίες που σχετίζονται µε επικίνδυνες χηµικές ουσίες ΝΑΙ ΟΧΙ 22. Υπάρχουν διαδικασίες για την ανακάλυψη πιθανής απάτης από υπαλλήλους; ΝΑΙ ΟΧΙ 23. Ζητούνται συστάσεις για τους υπαλλήλους; ΝΑΙ ΟΧΙ Οι συστάσεις είναι: Γραπτές Προφορικές 3. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ / ΖΗΜΙΕΣ 1. Είχατε ασφαλιστεί αλλού στο παρελθόν για την επαγγελµατική σας ευθύνη; ΝΑΙ ΟΧΙ Αν ΝΑΙ, δώστε σχετικές λεπτοµέρειες: ΟΝΟΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΟΡΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 2. Έχει στο παρελθόν απορριφθεί αίτησή σας για ασφάλιση ή ακυρωθεί ασφαλιστική σας σύµβαση; ΝΑΙ ΟΧΙ 3. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 χρόνων έχουν εγερθεί απαιτήσεις για επαγγελµατική ευθύνη εναντίον σας; ΝΑΙ ΟΧΙ 4. Γνωρίζετε οποιαδήποτε περίπτωση ή γεγονός που µπορεί να καταλήξει σε απαίτηση επαγγελµατικής ευθύνης; ΝΑΙ ΟΧΙ 5. Έχετε υποστεί οποιαδήποτε απώλεια µέσω απάτης ή απιστίας οποιουδήποτε προσώπου; ΝΑΙ ΟΧΙ 6. Είστε ενήµεροι για οποιοδήποτε ισχυρισµό ή περιστατικό απιστίας ή απάτης που να έχει διαπραχθεί από προηγούµενο ή παρόντα συνεργάτη, διευθυντή ή υπάλληλο; ΝΑΙ ΟΧΙ 4 / 5

5 Αν ΝΑΙ, σε οποιαδήποτε από τις ερωτήσεις 2-6 παραπάνω, παρακαλούµε δώστε λεπτοµέρειες και αναφέρατε ποσό, ιστορικό κάθε απαίτησης και τις µεθόδους που χρησιµοποιείτε για την αποφυγή έγερσης τέτοιων απαιτήσεων στο µέλλον: ΕΠΙΘΥΜΩ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: 250, ,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 ηλώνω (-ουµε) ότι οι παραπάνω απαντήσεις είναι αληθείς και ότι δεν έχω (-ουµε) συγκαλύψει / αποσιωπήσει ή διατυπώσει εσφαλµένα οποιοδήποτε ουσιώδες στοιχείο. Συµφωνώ (-ουµε) ότι αυτή η πρόταση µαζί µε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο δηλώσω (-ουµε) θα αποτελέσει τη βάση του Συµβολαίου. Αναλαµβάνω (-ουµε) την υποχρέωση να ενηµερώνω (-ουµε) την Ασφαλιστική Εταιρία για οποιαδήποτε ουσιώδη µεταβολή των δηλωθέντων στοιχείων. Υπογραφή Θέση Ηµεροµηνία ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΥΝΑΨΤΕ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ): - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΑΣ - ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΡΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ Σηµείωση: Αυτή η Πρόταση δεόντως συµπληρωµένη, µαζί µε κάθε συµπληρωµατική πληροφορία πρέπει απαραίτητα να υπογραφεί από τον Ασφαλιζόµενο. Η υπογραφή στην πρόταση δεν δεσµεύει τον Ασφαλιζόµενο ή τους ασφαλιστές να συνάψουν την Ασφαλιστική Σύµβαση. Η παρούσα αίτηση ασφάλισης µπορεί να αποσταλεί στην AIG Greece µε fax στο ή µε στο Τηλέφωνο επικοινωνίας: / 5

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Κωδικός Αριθ. Συµβαλλοµένου ίκτυο Πωλήσεων ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Όνοµα Εταιρίας/Α.Φ.Μ./.Ο.Υ 2. ιεύθυνση Κεντρικών Γραφείων 3. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

CyberEdge ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. 2. 3. 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5. Όνοµα Ασφαλιζόµενου: ιεύθυνση: Έτος ίδρυσης : ΑΦΜ: ΟΥ.: Τηλέφωνο: Ηλεκτρονική Σελίδα: Συνολικές αµοιβές και ποσοστιαία κατανοµή τους ανά γεωγραφική περιοχή: Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Ι. GENERAL INFORMATION ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ι. GENERAL INFORMATION ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΗΛ. ΑΜΙΓΟΣ - Σ. ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ Ο.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Μ.Ε.Ε.Θ.: 99445 email: info@go2abc.gr TRAVEL AGENTS PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE APPLICATION ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ 1 I.ΓΕΝΙΚΑ 1. Όνομα εταιρίας, Α.Φ.Μ. 1.1 Άδεια λειτουργίας (Μεσίτης ή Πράκτορας ή Παραγωγός) Αριθμός Άδειας λειτουργίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ : 1. Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία ασφαλιζόμενου : 2. Πατρώνυμο 3. Επάγγελμα / Είδος επιχείρησης: 4. Α.Φ.Μ. : Δ.Ο.Υ. : 6. Διεύθυνση Αλληλογραφίας : οδός

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Κωδικός Διαμεσολαβούντα CROMAR INSURANCE BROKERS LTD ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Αριθμός Συμβολαίου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ / ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W06/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W06/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W06/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. Αριθµός συµβολαίου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. Αριθµός συµβολαίου ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Συµπληρώνεται από την Εταιρεία Αριθµός πρότασης Αριθµός συµβολαίου Κωδικός πρακτορείου Κ. Λ ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ & ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Με το συµβόλαιο της Αστικής Ευθύνης Κοµµωτηρίων & Ινστιτούτων Αισθητικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6 Περιεχόµενα Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1 Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2 Πίνακας Καλύψεων 3 Εξαιρέσεις 5 Ειδικοί Όροι 6 Γενικοί Όροι - Ειδικές ιατάξεις 9 Ανάλυση Ασφαλίστρων 23 Ενηµερωτικό Εντυπο

Διαβάστε περισσότερα

TRAVEL INSURANCE DEPT. -ΤΜΗΜΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ APPLICATION FORM ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

TRAVEL INSURANCE DEPT. -ΤΜΗΜΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ APPLICATION FORM ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ TRAVEL INSURANCE DEPT. -ΤΜΗΜΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ APPLICATION FORM ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ι. GENERAL INFORMATION ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Name of Applicant: Όνοµα Ασφαλιζόµενου : Α.Φ.Μ. :.Ο.Υ. : The Applicant

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W03/042015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W03/042015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W03/042015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών από ίκτυο Χαμηλής Πίεσης έως 4 Bar στο Νομό Αττικής» ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Ο Σ Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Λ Α Ο Σ Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ AIG Europe Limited Υποκατάστηµα Ελλάδος Λεωφόρος Κηφισίας 119, 15124 Μαρούσι, Tηλ: 2108127600, Fax: 2108027189 Email: Info.Gr@aig.com, Url: www.aig.com.gr Υπ.Θεσσαλονίκης: Mαρ.Αντύπα 42, 57001 Πυλαία,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΜΕΙΡΟΥ, ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ & ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΕΕΛ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ7/2015

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΜΕΙΡΟΥ, ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ & ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΕΕΛ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ7/2015 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: dls.deyar@gmail.com Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (ΑΕΕΧ) ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΑΕ ΑΚ)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (ΑΕΕΧ) ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΑΕ ΑΚ) ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (ΑΕΕΧ) ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΑΕ ΑΚ) Ι. Επωνυµία της υπό σύσταση Εταιρίας :...... Έδρα της Εταιρίας : Ταχυδροµική ιεύθυνση : Οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20143703/11-06-2014

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20143703/11-06-2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20143703/11-06-2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων κατά GRI

Πίνακας περιεχομένων κατά GRI ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 2009 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Πίνακας περιεχομένων κατά GRI ΟΔΗΓΙΕΣ G3 GRI 1.1 Δήλωση του ανώτατου ιεραρχικά υπεύθυνου λήψης αποφάσεων της εταιρείας (π.χ. Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου ή ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΓΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Η παρούσα Πρόταση θα αποτελέσει αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

AIG Manager s Shield. Τι περιλαμβάνει το Πρόγραμμα: Γιατί δημιουργήσαμε το Πρόγραμμα;

AIG Manager s Shield. Τι περιλαμβάνει το Πρόγραμμα: Γιατί δημιουργήσαμε το Πρόγραμμα; AIG Manager s Shield Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Κάλυψης Νομικών Εξόδων Προσωπικής Ευθύνης και Ταξιδιωτικής Προστασίας για τα μέλη της Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) AIG Manager s Shield Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 341 Ηµεροµηνία: 01-07-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 341 Ηµεροµηνία: 01-07-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 341 Ηµεροµηνία: 01-07-2011 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/112014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/112014 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/112014 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΟΜΑ ΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ / ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ασφάλισης Κατοικίας

Πρόταση Ασφάλισης Κατοικίας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Λεωφόρος Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, τηλ.: 210 8127 600, fax: 210 8027 189 Info.Gr@aig.com www.aig.com.gr Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης Μαρίνου Αντύπα 42, 570 01 Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείµενο

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείµενο ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 25 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7 / 2015. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 45.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7 / 2015. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 45.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πτολεμαΐδα 3-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΦΟΡΕΑΣ:Ν.ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ 2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 7 ΕΝΤΥΠΟ 4 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα