1 η ΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΣΡΟ ΛΑΣΕΙΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΕΓΚΑΤΜΑΣΩΝ, ΓΝΕ «ΘΡΙΑΟ» 20 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2015 ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 η ΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΣΡΟ ΛΑΣΕΙΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΕΓΚΑΤΜΑΣΩΝ, ΓΝΕ «ΘΡΙΑΟ» 20 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2015 ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΣΟ"

Transcript

1 1 η ΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΣΡΟ ΛΑΣΕΙΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΕΓΚΑΤΜΑΣΩΝ, ΓΝΕ «ΘΡΙΑΟ» 20 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2015 ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΣΟ Αγαπητοί χορηγοί, Η Οργανωτική Επιτροπή τησ Ημερίδασ, λόγω των περιοριςμών τόπου και χώρου, προκρίνει να προςφερθεί ςτισ εταιρείεσ χορηγοφσ μια ςυγκεκριμζνη χορηγική επιλογή, η οποία θα περιλαμβάνει: α) την τοποθζτηςη ενόσ εταιρικοφ εντφπου (max A4) ςτον φάκελο με το εποπτικό υλικό που θα διανεμηθεί δωρεάν ςτουσ ςυνζδρουσ, β) την προβολή ενόσ εταιρικοφ slide ςτο προβολικό ςφςτημα κατά την ζναρξη, τη διάρκεια των διαλλειμάτων και την λήξη τησ εκδήλωςησ. Σο κόςτοσ του χορηγικοφ πακζτου θα ανζλθει ςτα 1500 Ε + φπα ανά χορηγό. Παρακαλοφνται οι ενδιαφερόμενοι να μασ αποςτείλουν το ςυντομότερο την εκδήλωςη ενδιαφζροντοσ, όπωσ και το αρχείο του εταιρικοφ slide. H εκδήλωςη ζχει ανατεθεί ςτην εταιρεία PCO: ASCENT ΕΠΕ( ΑΦΜ ), η οποία θα εκδώςει και τα ςχετικά τιμολόγια. Είμαςτε ςτην διάθεςή ςασ για κάθε διευκρίνιςη Για την γραμματεία (Αscent ltd) Με εκτίμηςη Παναγιώτησ Γκολζμησ ASCENT Ε.Π.Ε, Βασ. Σοφίας 77, Aθήνα Tηλ.: , Fax: website:

2 Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Λ Ο Ι Μ Ω Ξ Ε Ω Ν ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ: ΣΤΟΧΟΣ ΔΥΣΚΟΛΟΣ ΑΛΛΑ ΕΦΙΚΤΟΣ Αμφιθέατρο Λάτσειου Κέντρου Εγκαυμάτων ΓΝΕ «ΘΡΙΑΣΙΟ» Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015 ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (C.M.E. CREDITS) «ΘΡΙΑΣΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΝΕ «ΘΡΙΑ-

3 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε. Τρίκκα-Γραφάκου ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε.Ν.Λ. ΘΡΙΑΣΙΟΥ Ε. Τρίκκα-Γραφάκου Σ. Συμπάρδη Α. Καραΐσκου Α. Αρβανίτη ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε. Γιαμαρέλλου Φ. Κλούβα-Μολυβδά Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Ζ. Αλεξίου Ν. Αλεξίου Ε. Αναστασίου Α. Αντωνιάδου Α. Βατόπουλος Γ. Βρυώνη Σ. Γαβριήλ Ο. Δαληγγάρου Χ. Κατσιφώτης Μ. Κομπότη Φ. Κοντοπίδου Χ. Κοτρώνη Κ. Κουζέλης Κ. Κουτσούκης Μ. Μιχαλιά Μ. Μπέλτσιος Α. Νίνος Χ. Ολύμπιος Α. Παναγιωτακοπούλου Α. Παπαδόπουλος Ε. Πετεινάκη Στ. Πιερρακάκης Ε. Ρόκα Ε. Ρούλια Μ. Σουλή Στ. Τραγάρας Α. Τσακρής Φ. Τσιδεμιάδου Ν. Χαραλαμπάκη Σ. Χατζηπαναγιώτου Μ. Χριστοπούλου

4 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΝΑΡΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Νοσοκομειακές Λοιμώξεις: Παλιές γνώσεις, νέες προκλήσεις Συντονιστές: Φ. Κλούβα, Φ. Τσιδεμιάδου, Σ. Τραγάρας Νοσοκομειακή Πνευμονία Πνευμονία σχετιζόμενη με τον αναπνευστήρα Μ. Μιχαλιά Ουρολοίμωξη Μ. Σουλή Εντεροκολίτιδα απο C. difficile Ε. Πετεινάκη ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Λοιμώξεις από πολυανθεκτικά παθογόνα Συντονιστές: A. Bατόπουλος, Σ. Συμπάρδη, Ζ. Αλεξίου Επιτήρηση αντοχής στα Ελληνικά Νοσοκομεία Κ. Τριφυνοπούλου Τι περιμένει ο Kλινικός από το Εργαστήριο Γ. Βρυώνη Τι αλλάζει στα Νοσοκομεία με το νέο νομοθετικό πλαίσιο των λοιμώξεων Α. Καραΐσκου ΔΙΑΛΕΞΗ Στρατηγική αντιμετώπισης λοιμώξεω από πολυανθεκτικά βακτήρια. Θεραπεία και προβληματισμοί για το μέλλον Προεδρείο: Ε. Τρίκκα-Γραφάκου, Εμ. Αναστασίου Ομιλήτρια: Ε. Γιαμαρέλλου ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (Καφές-Ελαφρύ γεύμα)

5 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Λοιμώξεις και βακτηριακές βιομεμβράνες Συντονιστές: Σ. Γαβριήλ, Χρ. Ολύμπιος, Μ. Μπέλτσιος, Ο ρόλος της βιομεμβράνης στη παθογένει των βακτηριακών λοιμώξεων Σ. Χατζηπαναγιώτου Λοιμώξεις σε ασθενείς με κεντρικούς καθετήρες και αγγειακά μοσχεύματα Α. Αντωνιάδου Λοιμώξεις σε ασθενείς με ορθοπεδικές προθέσεις Α. Παπαδόπουλος ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου Συντονιστές: Στ. Πιερρακάκης, Κ. Κουζέλης Πρόληψη λοιμώξεων χειρουργικού πεδίου Α. Αρβανίτη Χειρουργική χημειοπροφύλαξη. Ποιός; Πότε; Γιατί; Σ. Συμπάρδη ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΛΗΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Προεδρείο: Ε. Τρίκκα-Γραφάκου, Α. Καραΐσκου, Α. Αρβανίτη Ομιλήτρια: Σ. Συμπάρδη

6 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ Αλεξίου Ζ.: Dr. Παθολόγος-Διαβητολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, υπεύθυνη Διαβητολογικού Ιατρείου Αναστασίου Ε.: Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας, Συντονιστής Διευθυντής Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου Γ.Ν. Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ Αντωνιάδου Α.: Αν. Καθηγήτρια Παθολογίας Λοιμώξεων, Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών Αρβανίτη Α.: MSc, Προϊσταμένη Τμήματος Επισκεπτών Υγείας, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ.Ν. Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ Βατόπουλος Α.: Καθηγητής Μικροβιολογίας Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Βρυώνη Γ.: Επίκ. Καθηγήτρια Μικροβιολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών Γαβριήλ Σ.: Dr. Συντονιστής Διευθυντής Γναθοχειρουργικής Γ.Ν. Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ Γιαμαρέλλου Ε.: Καθηγήτρια Παθολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών Λοιμωξιολόγος Καραΐσκου Α.: MSc, Προϊσταμένη Τμήματος Ποιότητας, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ.Ν. Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ Κλούβα Φ.: Παθολόγος-Εντατικολόγος Κουζέλης Κ.: Συντονιστής Διευθυντής Νευροχειρουργικού Τμήματος Γ.Ν. Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ Μιχαλιά Μ.: Εντατικολόγος-Πνευμονολόγος, Διευθύντρια ΜΕΘ Γ.Ν. Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ Μπέλτσιος Μ.: Ορθοπαιδικός, Διευθυντής ΕΣΥ Ολύμπιος Χ: Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος Γ.Ν. Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ Παπαδόπουλος Α.: Επίκ. Καθηγητής Παθολογίας Λοιμώξεων, 4η Παθολογική Κλινική Παν/κού Νοσ. «ΑΤΤΙΚΟΝ» Πετεινάκη Ε.: Αν. Καθηγήτρια Μικροβιολογίας, Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Παν/κού Νοσ. Λάρισας Πιερρακάκης Σ.: Συντονιστής Διευθυντής Χειρουργικού Τμήματος Γ.Ν. Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ Σουλή Μ.: Επίκ. Καθηγήτρια Παθολογίας Λοιμώξεων Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών, 4η Παθολογική Κλινική Παν/κού Νοσ. «ΑΤΤΙΚΟΝ» Συμπάρδη Σ.: Dr. Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Α Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν. Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ Τραγάρας Σ.: Πνευμονολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Γ.Ν. Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ Τρίκκα- Γραφάκου Ε.: Ιατρός Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού-Βιοχημικού Εργαστηρίου Γ.Ν. Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ Τριφυνοπούλου Κ.: Ιατρός Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού-Βιοχημικού Εργαστηρίου Γ.Ν. Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ Τσιδεμιάδου Φ.: Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος, Διευθύντρια ΜΕΘ ΛΑΤΣΕΙΟΥ, Γ.Ν. Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ Χατζηπαναγιώτου Σ.: Αν. Καθηγητής Μικροβιολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών

7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τόπος και Ημερομηνία διεξαγωγής της Ημερίδας Αμφιθέατρο Λάτσειου Κέντρου Εγκαυμάτων ΓΝΕ «ΘΡΙΑΣΙΟ» Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015 Δικαίωμα Συμμετοχής: ΔΩΡΕΑΝ Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει: - Παρακολούθηση των εργασιών της Ημερίδας - Το υλικό της Ημερίδας - Πιστοποιητικό παρακολούθησης - Καφέ/αναψυκτικό και Ελαφρύ Γεύμα Πιστοποιητικά Παρακολούθησης Η παραλαβή των Πιστοποιητικών Παρακολούθησης θα γίνει στη λήξη της Ημερίδας με την παράδοση του ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ συμπληρωμένου. Μοριοδότηση από τον Π.Ι.Σ. Η Ημερίδα θα χορηγήσει Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. Credits) σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS ASCENT - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 29, Αθήνα , τηλ , fax ,

3 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. 4-5 Νοεμβρίου 2010 ' Ιδρυμα Ευγενίδου Αθήνα. Τελικό Πρόγραμμα

3 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. 4-5 Νοεμβρίου 2010 ' Ιδρυμα Ευγενίδου Αθήνα. Τελικό Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Τελικό Πρόγραμμα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 4-5 Νοεμβρίου 2010 ' Ιδρυμα Ευγενίδου Αθήνα 3 ο Θα δοθούν 12 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (C.M.E. CREDITS)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (C.M.E. CREDITS) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (C.M.E. CREDITS) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος: Γ. Σαμώνης Α. Αντωνιάδου Α. Αργυροπούλου Γ. Βρυώνη Σ. Γραφάκος Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (C.M.E. CREDITS)

ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (C.M.E. CREDITS) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΩΡΕΑΝ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (C.M.E. CREDITS) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος: Γ. Σαµώνης Α. Αντωνιάδου Γ. Βρυώνη Ε. Κουµαντάκη-Μαθιουδάκη Α. Μητρούσια-Ζιούβα Ο. Νικολάτου-Γαλίτη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο Ελέγχου Λοιμώξεων

Πανελλήνιο Συνέδριο Ελέγχου Λοιμώξεων Πανελλήνιο Συνέδριο Ελέγχου Λοιμώξεων Ξενοδοχείο Classical Athens Imperial, Αθήνα Πρόγραμμα Χορηγούνται 12 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E.) Χαιρετισμός Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Διαβάστε περισσότερα

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς O Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. Γεώργιος Πετρίκκος

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς O Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. Γεώργιος Πετρίκκος Χαιρετισμός Αγαπητοί Συνάδελφοι, Για μία ακόμη χρονιά, η Δ Παθολογική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) πραγματοποιεί το Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της, το 9 ο κατά

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Χαιρετισμός. Αγαπητοί Συνάδελφοι, Χαιρετισμός Αγαπητοί Συνάδελφοι, Για μία ακόμη χρόνια, η Δ Παθολογική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) πραγματοποιεί το μετεκπαιδευτικό σεμινάριο της, το 8 ο κατά

Διαβάστε περισσότερα

21 & 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

21 & 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ε λ λ η ν ι κ η Ε τ α ι ρ Ε ι α Ε λ Ε γ χ ο υ λ ο ι μ ω ξ Ε ω ν 2 & 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 203 Α θ ή ν α, Ε θ ν ι κ ό Ί δ ρ υ μ α Ε ρ ε υ ν ώ ν ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υπό την αιγίδα Θα χορηγηθούν 2 Μόρια Συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

«Έλεγχος Λοιµώξεων - Ασφάλεια ασθενών: γεφυρώνοντας το χάσµα»

«Έλεγχος Λοιµώξεων - Ασφάλεια ασθενών: γεφυρώνοντας το χάσµα» www.eeel.gr Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιµώξεων «Έλεγχος Λοιµώξεων - Ασφάλεια ασθενών: «Royal Olympic» Αθήνα 6-7 Νοεµβρίου Υπό την αιγίδα Yπουργείο Υγείας Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο. Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιµώξεων. 4-6 Νοεµβρίου. 2015 Royal Olympic. Αθήνα. www.eeel.gr. Υπό την αιγίδα.

Πανελλήνιο Συνέδριο. Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιµώξεων. 4-6 Νοεµβρίου. 2015 Royal Olympic. Αθήνα. www.eeel.gr. Υπό την αιγίδα. 8o Πανελλήνιο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιµώξεων Νοεµβρίου www.eeel.gr Υπό την αιγίδα Yπουργείο Υγείας Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Χαιρετισμοί 5 Επιτροπές 6 Γενικές Πληροφορίες 8 Συνοπτικό Πρόγραμμα Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ - ΣΗΨΗ στη ΜΕΘ. ΝΕΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ. Annual Symposium. Hellenic Society of Intensive Care Medicine Τ Ε Λ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ - ΣΗΨΗ στη ΜΕΘ. ΝΕΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ. Annual Symposium. Hellenic Society of Intensive Care Medicine Τ Ε Λ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ελληνικό Ινστιτούτο Μελέτης της Σήψης Μ.Ε.Θ. του Γ.Ν.Θ. Γ. Γεννηματάς Μ.Ε.Θ. του Γ.Ν.Θ. Aγ. Δημήτριος Β Μ.Ε.Θ. του Γ.Ν.Θ. Παπανικολάου ORGANISEd BY: Hellenic Institute for the Study of Sepsis

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις. έτος. Ξενοδοχείο 4 Εποχές. Φθινοπωρινές Ημέρες Παθολογίας ΛΟΥΤΡΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ (ΠΟΖΑΡ) Οργάνωση: Συνδιοργάνωση:

Λοιμώξεις. έτος. Ξενοδοχείο 4 Εποχές. Φθινοπωρινές Ημέρες Παθολογίας ΛΟΥΤΡΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ (ΠΟΖΑΡ) Οργάνωση: Συνδιοργάνωση: Οργάνωση: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ & ΟΜΩΝΥΜΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συνδιοργάνωση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

òéî ôè óùîôáçïçòàæèóè, óùíâïùìåùôåýôå ôèî.ì.. ðïù åýîáé áîáòôèíûîè óôï www.sanofi.gr

òéî ôè óùîôáçïçòàæèóè, óùíâïùìåùôåýôå ôèî.ì.. ðïù åýîáé áîáòôèíûîè óôï www.sanofi.gr SAGR.ENO.15.09.0018 òéî ôè óùîôáçïçòàæèóè, óùíâïùìåùôåýôå ôèî.ì.. ðïù åýîáé áîáòôèíûîè óôï www.sanofi.gr Χαιρετισμός Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, Ως Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

4-6 Νοεµβρίου. Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιµώξεων. Αθήνα. www.eeel.gr. 2015 Royal Olympic. Πανελλήνιο Συνέδριο. Υπό την αιγίδα

4-6 Νοεµβρίου. Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιµώξεων. Αθήνα. www.eeel.gr. 2015 Royal Olympic. Πανελλήνιο Συνέδριο. Υπό την αιγίδα 8o Πανελλήνιο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιµώξεων Νοεµβρίου www.eeel.gr Θα χορηγηθούν µόρια Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (CME Credits) και µόρια από το ιεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιμώξεων Μαιάνδρου 23, 11528 Αθήνα Τηλ.: 210 7211845, Φαξ: 210 7215082 E-mail: info@eeel.gr, Website: www.eeel.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιμώξεων Μαιάνδρου 23, 11528 Αθήνα Τηλ.: 210 7211845, Φαξ: 210 7215082 E-mail: info@eeel.gr, Website: www.eeel. ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιμώξεων Μαιάνδρου 23, 528 Αθήνα Τηλ.: 20 72845, Φαξ: 20 725082 E-mail: info@eeel.gr, Website: www.eeel.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ AKTINA International S.A. Αγ. Βαρβάρας

Διαβάστε περισσότερα

8 η Επιστημονική. Ημερίδα ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Λοιμώξεις από Μυκοβακτηρίδια»

8 η Επιστημονική. Ημερίδα ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Λοιμώξεις από Μυκοβακτηρίδια» 8 η Επιστημονική Ημερίδα «Λοιμώξεις από Μυκοβακτηρίδια» Αθήνα, 25-26 Ιανουαρίου 2008 - Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL www.infections2008.gr ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ και

Διαβάστε περισσότερα

«Έλεγχος Λοιµώξεων - Ασφάλεια ασθενών: γεφυρώνοντας το χάσµα»

«Έλεγχος Λοιµώξεων - Ασφάλεια ασθενών: γεφυρώνοντας το χάσµα» www.eeel.gr Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιµώξεων «Έλεγχος Λοιµώξεων - Ασφάλεια ασθενών: «Royal Olympic» Αθήνα 6-7 Νοεµβρίου Θα χορηγηθούν µόρια Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από

Διαβάστε περισσότερα

«Οστά & Ορμόνες» 12 ης Ημερίδα Ενδοκρινολογίας της Γυναίκας. Σάββατο 15 Noεμβρίου 2014. Τελικό Πρόγραμμα. Μαγγίνειο Αμφιθέατρο «Αρεταίειον» Νοσοκομείο

«Οστά & Ορμόνες» 12 ης Ημερίδα Ενδοκρινολογίας της Γυναίκας. Σάββατο 15 Noεμβρίου 2014. Τελικό Πρόγραμμα. Μαγγίνειο Αμφιθέατρο «Αρεταίειον» Νοσοκομείο Μονάδα Ενδοκρινολογίας «Αρεταίειον» Νοσοκομείο Τμήμα Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού Νοσοκομείο - Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου» 12 ης Ημερίδα Ενδοκρινολογίας της Γυναίκας «Οστά & Ορμόνες» Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος Ουροποιητικού

Καρκίνος Ουροποιητικού Διοργάνωση: Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: Καρκίνος Ουροποιητικού Χορηγούνται 3 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CΜE-CPD) Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας & Εκπαίδευσης Π.Ν. Σουκάκος Τρίτη 20 Μαϊου 2014

Διαβάστε περισσότερα

6ο Επιστημονικό Συμπόσιο

6ο Επιστημονικό Συμπόσιο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιατρικής Εντατική Θεραπεία 6ο Επιστημονικό Συμπόσιο ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: «ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ MONITORING ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΘ» 11 & 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Διαβάστε περισσότερα

20 ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

20 ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ 20 ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ Παρασκευή 13 & Σάββατο 14 Μαρτίου 2015 Αμφιθέατρο Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΣΟΥ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 18 ο

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΣΟΥ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 18 ο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΣΟΥ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 18 ο ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ «Καρδιακή Ανεπάρκεια & Στεφανιαία

Διαβάστε περισσότερα

20 ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

20 ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ 20 ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ Παρασκευή 13 & Σάββατο 14 Μαρτίου 2015 Αμφιθέατρο Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΕ ΓΧ ΟΥ ΛΟΙΜΩΞ ΕΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΕ ΓΧ ΟΥ ΛΟΙΜΩΞ ΕΩΝ Ε λ λ η ν ι κ η Ε τ α ι ρ Ε ι α Ε λ Ε γ χ ο υ λ ο ι μ ω ξ Ε ω ν ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΕ ΓΧ ΟΥ ΛΟΙΜΩΞ ΕΩΝ 8 & 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 202 Α θ ή ν α, Ε θ ν ι κ ό Ί δ ρ υ μ α Ε ρ ε υ ν ώ ν Θα χορηγηθούν 2 Μόρια Συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. είναι στις προθέσεις μας, να μετεξελιχθεί σε ένα σοβαρό εκπαιδευτικό θεσμό.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. είναι στις προθέσεις μας, να μετεξελιχθεί σε ένα σοβαρό εκπαιδευτικό θεσμό. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Τζάνειο Νοσοκομείο με τις άοκνες προσπάθειες του ανθρώπινου επιστημονικού δυναμικού του, έχει καταστεί εστία εκπαιδευτικής δραστηριότητας και χώρος γνώσης, με συνέπεια να θεωρείται από την

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 5 ο ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑΣ Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑΣ www.hsmm.gr Αντιµυκητιακά Φάρµακα 22, 23, 24 Νοεµβρίου 2013, Ξενοδοχείο DIVANI PALACE ACROPOLIS

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεων. Ανθρωποζωονόσοι. Χορήγηση Πιστοποιητικού με 10 μόρια (credits) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME - CPD) Διοργάνωση

Λοιμώξεων. Ανθρωποζωονόσοι. Χορήγηση Πιστοποιητικού με 10 μόρια (credits) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME - CPD) Διοργάνωση 11 o Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο 12-13 Δεκεμβρίου 2014 Ξενοδοχείο Royal Olympic Αθήνα Λοιμώξεων Ανθρωποζωονόσοι Πρόγραμμα Χορήγηση Πιστοποιητικού με 10 μόρια (credits) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής Μάνος Αλχανάτης. Καθηγητής Πνευμονολογίας. Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόσκληση. Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής Μάνος Αλχανάτης. Καθηγητής Πνευμονολογίας. Πανεπιστημίου Αθηνών Πρόσκληση Αγαπητοί συνάδελφοι, το 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: Οι Διαταραχές του Ύπνου στην καθημερινή Ιατρική Πράξη θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Μαΐου 2015 στο Αμφιθέατρο του 251 Γενικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Ε λ λ η ν ι κ η Ε τ α ι ρ Ε ι α Ε λ Ε γ χ ο υ λ ο ι μ ω ξ Ε ω ν ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 8 & 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α θ ή ν α, Ε θ ν ι κ ό Ί δ ρ υ μ α Ε ρ ε υ ν ώ ν Θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Διαβητολογικό Συνέδριο. Σακχαρώδης Διαβήτης - Μεταβολισμός. Από τη βασική έρευνα στην κλινική πράξη

Διαβητολογικό Συνέδριο. Σακχαρώδης Διαβήτης - Μεταβολισμός. Από τη βασική έρευνα στην κλινική πράξη Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Διαβητολογικό Κέντρο 7 ο Διαβητολογικό Συνέδριο 30 χρόνια λειτουργίας Παν/μιακής Παθολογικής Κλινικής 20 χρόνια λειτουργίας Διαβητολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαβητολογικό Συνέδριο

Διαβητολογικό Συνέδριο Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Διαβητολογικό Κέντρο 7ο Διαβητολογικό Συνέδριο 30 χρόνια λειτουργίας Παν/μιακής Παθολογικής Κλινικής 20 χρόνια λειτουργίας Διαβητολογικού

Διαβάστε περισσότερα