ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 1537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Δημ. Δ/σης & Αποκέντρωσης.. 1» Εθνικής Άμυνας » Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων » Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.4» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης » Δικαιοσύνης » Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμοί Λοιπά Πίνακες Διοριστέων ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ (1) Με την υπ αριθμ / κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετατάσσεται η Γεωργία Λογοθέτη Προύντζου, υπάλληλος κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθ μό Α, από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ μάτων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας, σε κενή οργανική θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού και με το βαθμό που κατέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ Α 21) σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 15 παρ. 14 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α 107). (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠΕΣΔΔΑ 1695/ ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘ. ΝΑΚΟΣ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Με την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/4587/ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2007 κέντρωσης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διορίζεται από , η Αγγελική Μάνεση σε θέση μετακλητής υπαλλήλου κατηγορίας TE με Γ βαθμό και 16 Μ.Κ., στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. Π. Παυλόπουλου. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΕΣΔΔΑ 1777/ ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (2) Με την υπ αριθμ. Φ /74/687076/Σ.656/ από φαση του Ειδικού Γραμματέα ΥΠΕΘΑ, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ανακαλείται η υπ αριθμ. Φ /377/757717/Σ.5357/ απόφαση Ει δικού Γραμματέα ΥΠΕΘΑ (ΦΕΚ 488/Γ / ) στο μέρος που αφορά την πρόσληψη των Γαβριήλ Βελή του Γεράσιμου σε θέση κλάδου ΠΕ Θετικών Επιστημών (Χημείας) με εισαγωγικό βαθμό Δ και Μ.Κ. 18 στο Ν. Αττικής (Νομαρχία Αθηνών) και Άγγελου Πίκουλα του Ανέστη σε θέση κλάδου ΠΕ Πληροφορικής (Επιστήμης Η/Υ) με εισαγωγικό βαθμό Δ και Μ.Κ. 18 στο Ν. Αττικής (Νομαρχία Αθηνών), οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν ρητώς τον διορισμό τους. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. Φ /377/757717/ Σ.5357/ απόφαση Ειδικού Γραμματέα ΥΠΕΘΑ (ΦΕΚ 488/ Γ / ). Ο Ειδικός Γραμματέας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Με την υπ αριθμ. Φ.471.5/12/686294/Σ.463/ πράξη Δντή Β Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύ ουν, ανακαλούμε τη με υπ αριθμ. Φ.471.5/456/754959/ Σ.4293/ διαπιστωτική πράξη του ιδίου, που δη μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 344/ τ.γ με την οποία έγινε δεκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία του πρώην μονίμου υπαλλήλου του ΥΕΘΑ/ ΓΕΣ Κλάδου ΔΕ Τεχνι κού/ηλεκτρονικής/τεχν. Τηλεπικοινωνίας Ηλεκτρονικών με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμάκιο 4 (ΔΕ) Τσαμπερή Νικολάου του Αθανασίου Α.Μ 13925, γιατί η παραίτηση του στηρίχθηκε σε πλάνη περί τα πράγματα.

2 1538 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Επαναφέρουμε τον παραπάνω υπάλληλο στην υπη ρεσία και στην υπηρεσιακή κατάσταση στην οποία βρι σκόταν πριν από την παραίτηση του. Ο εκτός υπηρεσίας χρόνος που διανύθηκε από την ημερομηνία αποχώρησης του υπαλλήλου ως την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας δε θεωρείται χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. (Αριθμ. βεβ. ΥΕΘΑ/ΓΕΣ / ). Με την υπ αριθμ. Φ /1/685043/Σ. 168/ δι απιστωτική πράξη Δντή Β Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, διαπιστώνεται ότι, η μόνιμος υπάλληλος του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Ένδυσης Υπό δησης (Γαζώτρια), με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμά κιο 1 (ΔΕ), Μαντουβάλου Παρασκευούλα του Ιωάννη A.M.11639, απολύεται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία από , γιατί κατά την χρονολογία αυτή συμπληρώνει 35 χρόνια πραγματική και συντάξιμη, κατά της ισχύου σες διατάξεις, δημόσια υπηρεσία και είναι περισσότε ρο από 60 χρονών. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 63 και 95 του ν. 2683/1999 στην ανωτέρω που αποχωρεί από την υπηρεσία μετά από 35ετή ευδόκιμο παραμονή και συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) χρόνων πραγματι κής δημόσιας υπηρεσίας απονέμονται, αντίστοιχα: α. Η ευαρέσκεια της υπηρεσίας και β. Τιμητικά ο τίτλος του βαθμού Α. Με την υπ αριθμ. Φ /2/685040/Σ. 165/ δι διαπιστωτική πράξη Δντή Β Κλάδου Γενικού Επιτελεί ου Στρατού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, διαπιστώνεται ότι, η μόνιμος υπάλληλος του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Διοικητι κών Γραμματέων, με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμά κιο 1 (ΔΕ), Κωνσταντοπούλου Αικατερίνη του Κων/νου A.M.5943, απολύεται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία από , γιατί κατά την χρονολογία αυτή συμπληρώνει 35 χρόνια πραγματική και συντάξιμη, κατά της ισχύου σες διατάξεις, δημόσια υπηρεσία και είναι περισσότε ρο από 60 χρονών. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 63 και 95 του ν. 2683/1999 στην ανωτέρω που αποχωρεί από την υπηρεσία μετά από 35ετή ευδόκιμο παραμονή και συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) χρόνων πραγματι κής δημόσιας υπηρεσίας απονέμονται, αντίστοιχα: α. Η ευαρέσκεια της υπηρεσίας και β. Τιμητικά ο τίτλος του βαθμού Α. Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Με την υπ αριθμ. Φ.414.7/13/07/Σ.935/ απόφα ση του Διοικητού Ναυτικής Εκπαίδευσης που εκδόθηκε στο Σκαραμαγκά, απολύεται από τις τάξεις του Π.Ν. ο Εθελοντής Πενταετούς Υπηρεσίας Κελευστής (ΕΣΧ) Βασίλειος Κωνσταντινίδης του Κωνσταντίνου (Ο 02555), που γεννήθηκε το έτος 1977, με ΣΑ: 148/124/1998 και είναι γραμμένος στα Μητρώα Αρρένων Βέροιας του Νομού Ημαθίας, ο οποίος εμπίπτει στις διατάξεις της παραγρά φου 11 του άρθρου 46 του ν.δ. 445/1974, σε συνδυασμό με τα άρθρα 7 και 20 του α.ν. 1101/1938, διότι μετά την κρίση του με το πρακτικό υπ αριθμ. 9 από , κρίθηκε κατάλληλος για ένταξη στο θεσμό Εθελοντών Μακράς Θητείας και την υπ αριθμ. Φ /1/07/Σ.23500/ / ΓΕΝ/Β3 ΙΙΙ απόφαση, που αφορά στην ένταξη του στο θεσμό ΕΜΘ, αρνήθηκε με δήλωση του να δώσει τον προβλεπόμενο όρκο «Περί αποδοχής της εντάξεως του στο Θεσμό Εθελοντών Μακράς Θητείας». Ο ανωτέρω θα απολυθεί των τάξεων του Π.Ν. λόγω εκπληρώσεως των στρατιωτικών του υποχρεώσεων και εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας του ΠΝ, σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 37 του α.ν. 1101/1938. Γ. ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (3) Με την υπ αριθμ. Φ.361.9/1/30064/Δ1/ απόφα ση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και το υπ αριθμ. Γ. 1057/ έγγραφο του ΣτΕ με το οποίο γνωστοποιήθηκε ότι ο κατωτέρω εκπαιδευτικός δεν άσκησε προσφυγή κατά της υπ αριθμ. 9/ πράξης του ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης εκτε λείται η υπ αριθμ. 9/ πράξη του ΠΥΣΠΕ Ανα τολικής Θεσσαλονίκης με την οποία επιβάλεται η ποι νή της οριστικής παύσης στον Παπαδόπουλο Ιωάννη του Κυριάκου, δάσκαλο του 22ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, γιατί υπέπεσε στο πειθαρχικό αδίκημα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων πέραν των είκοσι δύο (22) εργασίμων ημερών συνεχώς από έως Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την υπ αριθμ. 1508γ/ απόφαση της Διευθύ ντριας της Δ/νσης Δ.Ε. Δ Αθήνας συμπληρώνεται η υπ αριθμ. 5392/ (ΦΕΚ. 323/ , τ. Γ ) απόφαση και απονέμεται στη Τζαννετάκη Αντιγόνη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ06, ο τίτλος της επίτιμης εκπαιδευτικού του Πειρα ματικού Ενιαίου Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, επειδή αποχώρησε ύστερα από υπερτριαντακονταπε νταετή ευδόκιμη παραμονή. Με την υπ αριθμ. 1508α/ απόφαση της Διευ θύντριας της Δ/νσης Δ.Ε. Δ Αθήνας συμπληρώνεται η υπ αριθμ. 5375/ (ΦΕΚ. 303/ , τ. Γ ) από φαση της και απονέμεται στην Ανδρικοπούλου Βιργινία, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, η ευαρέσκεια της υπηρεσίας μας, επειδή αποχώρησε ύστερα από υπερτριαντακονταπε νταετή ευδόκιμη παραμονή. Η Διευθύντρια ΔΟΜΝΑ ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Με την υπ αριθμ. 1853/ απόφαση του Περιφε ρειακού Δ/ντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 1539 που ισχύουν, απολύεται η εκπαιδευτικός Κωνσταντή Τασούλα Δήμητρα του Βασιλείου, κλάδου Π.Ε. 15, με βαθμό Α, Μ.Κ. 02 και A.M , του 9ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης του 3ου Γραφείου Δ.Ε. Ανατολικής Θεσ σαλονίκης, από , διότι κρίθηκε ανίκανη προς εργασία λόγω δυσίατης νόσου. Ο Περιφερειακός Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ Με την υπ αριθμ. 641/ απόφαση του Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Λάρισας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν λύεται αυτοδίκαια η υπαλλη λική σχέση από την υπηρεσία της Γρίβα Μητσιούλη Ευ αγγελίας του Κων/νου κλάδου ΥΕ Καθαριστριών ιδιωτι κού δικαίου αορίστου χρόνου από ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία. Ο Διευθυντής ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΛΙΑΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (4) Με την υπ αριθμ. Φ.80420/οικ.6294/1064/ από φαση του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσε ων, διορίζεται η Φωτεινή Τσαλίκογλου του Βασιλείου, απόφοιτη του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης της ΙΖ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Δι οίκησης, ως μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Ασφάλισης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφα λίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με Β βαθμό και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό δύο (2) έτη, έντεκα (11) μήνες και είκοσι μία (21) ημέρες χρόνος φοίτησης στην Ε.Σ.Δ.Δ. και αριστού χος της Σχολής στο 16 Μ.Κ., σε προσωρινή θέση που συνιστάται με την απόφαση αυτή και αναδρομικά από (επομένη της ημερομηνίας αποφοίτησης της από τη Σχολή) για κάθε συνέπεια, περιλαμβανομένων και των αποδοχών της, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 1877/1990. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Απασχόλησης και Κοι νωνικής Προστασίας 1594/ Με την υπ αριθμ. Φ.80420/οικ.6296/1065/ από φαση του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διορίζεται η Ευαγγελία Κουτσιμπού του Φωτίου, από φοιτη του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης της ΙΖ εκ παιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοί κησης, ως μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Ασφάλισης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφα λίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με Β βαθμό και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό δύο (2) έτη, έντεκα (11) μήνες και είκοσι μία (21) ημέρες χρόνος φοίτησης στην Ε.Σ.Δ.Δ. και αριστού χος της Σχολής στο 17 Μ.Κ., σε προσωρινή θέση που συνιστάται με την απόφαση αυτή και αναδρομικά από (επομένη της ημερομηνίας αποφοίτησης της από τη Σχολή) για κάθε συνέπεια, περιλαμβανομένων και των αποδοχών της, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 1877/1990. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Απασχόλησης και Κοι νωνικής Προστασίας 1594/ ). Ο Γενικός Γραμματέας ΔΗΜ. ΜΑΜΜΩΝΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (5) Με την υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./149823/ απόφαση του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλ ληλεγγύης ανακαλείται η υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π / (ΦΕΚ 295/2001 τ. ΝΠΔΔ) απόφαση του Γεν. Διευθυντή Υγεί ας του Υπουργείου Υγείας με την οποία διορίζεται ο ια τρός Νικόλαος Μπαζιώτης σε θέση Διευθυντή Πυρηνικής Ιατρικής του Γ.Ν. Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», και επαναδι ορίζεται ο ιατρός Νικόλαος Μπαζιώτης του Κωνσταντίνου στην ως άνω θέση Διευθυντή Πυρηνικής Ιατρικής του Γ.Ν. Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» αναδρομικά από ημερομηνία ισχύος της ανωτέρω ανακαλούμενης πράξης. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοινων. Αλ ληλεγγύης: 1916/ ). Ο Γενικός Γραμματέας ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ Με την υπ αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π Σχετ.27419/ πρά ξη του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Ζηκίδου Τσίτουρα Έλλης του Βασιλείου, υπαλλήλου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με Α βαθμό και 1 Μ.Κ., του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού, που υπηρετούσε στη Δ/νση Οικονομικού του Υπουργείου, από , επομένη της ημερομηνίας υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης της αναφερομένης την Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης XP. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (6) Με την υπ αριθμ / , κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υφυπουργού Πολιτισμού που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διο ρίζεται η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΖΟΥΜΑ του Γεωργίου για την πλήρωση κενής οργανικής θέσης της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του κλάδου Διοικητικού Λογιστικού των Καταστημάτων Κράτησης, με εισαγωγικό βαθμό Δ και Μ.Κ 18, στο Κατάστημα Κράτησης Χίου. (Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε.Υ.Δ 2080/ ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ Με την υπ αριθμ / υπουργική απόφαση που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις γίνεται δεκτή η αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της Άννας ΜΑΚΡΥΠΙΔΗ του Διονυσίου, δικαστικής υπαλλήλου του

4 1540 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) κλάδου Γραμματέων, με βαθμό Α κατηγορίας ΠΕ(18 1) και μισθολογικό κλιμάκιο 4 του Πρωτοδικείου Αθηνών. Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Γ. ΜΗΛΙΩΝΗ Με την υπ αριθμ / απόφαση της Προϊστα μένης της Διεύθυνσης Δ3 του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διο ρίζονται δικηγόροι στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας οι παρα κάτω πτυχιούχοι της Νομικής Σχολής, που πέτυχαν στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων του Εφετείου Αθηνών, Β εξεταστικής περιόδου 2006 και έχουν τα προβλεπό μενα από το νόμο προσόντα, ως ακολούθως: με βαθμό «καλά» Αναστασία ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗ του Ευαγγέλου 7,80 Χαράλαμπος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του Ανδρέα 7,48 Ελένη ΤΡΑΜΠΑΖΑΛΗ του Ευαγγέλου 7,36 Δημήτριος Νεκτάριος ΤΖΑΝΟΓΙΩΡΓΗΣ του Αθανασίου 7,12 Η Προϊσταμένη του Τμήματος ΜΑΡΙΑ ΡΩΜΑΝΤΖΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (7) Με την υπ αριθμ. 2089/ κοινή απόφαση της Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης και του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/ ) «Αρμοδιότη τες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέμα τα Τουρισμού» μεταφέρεται, ο Ηλιάδης Διαμαντής του Ηλία υπάλληλος του Δήμου Αθηναίων, με σχέση εργα σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με την ίδια σχέση εργασίας και με ταυτόχρονη δέσμευση θέ σης μονίμου υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ/Διοικητικών Γραμματέων. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης 878/ ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ. 929/ απόφαση της Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης και η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 159/Γ / σελ διορθώνεται, το εσφαλμένο: «μετατάσσεται η Σαμαρά Μαρία του Ιωάννη» στο ορθό: «μετατάσσεται η Σαμαρά Θανοπούλου Μαρία του Ιωάννη». (Από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης) ΠEΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ. 7/2007 απόφαση του Δημάρχου Ενι πέα, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 116/τ. Γ /2007 γίνεται η εξής διόρθωση από το εσφαλμένο: «Μάκης Δημήτριος Παπαδόπουλος του Χαραλά μπους» στο ορθό: «Μάκης Δημήτριος του Χαραλάμπους». (8) (Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 7/ απόφαση του Προέδρου Δ.Σ. Ενιαίου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Εξαπλατάνου που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις υπ αριθμ. 1250/ και 136/ αποφάσεις του Α Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 69/τ. Γ / ), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του ν. 1188/1981, διορίζεται η Γεωργίου Ευαγγελία του Φωτίου, τα κτική υπάλληλος του Ενιαίου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Εξαπλατάνου, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΤΕ9 Βρε φονηπιοκόμων, με εισαγωγικό βαθμό Δ και το 18 Μ.Κ. (Αριθμ. αποφ. Περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας 1443/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Γ. ΚΙΖΙΡΙΔΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. 7397/ πράξη του Δημάρχου Ηρακλείου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις των άρθρων 218, και 144 του ν. 1188/1981 όπως το τελευταίον αντικαταστάθηκε με την παρ. 27 του άρθρου 8 του ν. 2307/1995 με την οποία διαπιστώνεται η αυτο δίκαιη απόλυση του Υπαλλήλου του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης Μαρίνου ΚΟΥΛΑΤΣΗ του Μηνά στις , κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ 26 Μηχανοτεχνιτών Αυτο κινήτων με βαθμό Α, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κρήτης 5440/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Διευθύντρια ΑΓΓ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. οικ. 1562/ απόφαση του Νο μάρχη Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του π.δ. 30/1996, του ν. 2683/1999, του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, του ν. 2839/2000 και τις διατάξεις του ν. 3051/ και λαμβάνοντας υπόψη την Προκήρυξη 26/22Κ/2003 (ΦΕΚ 613/ , τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και την υπ αριθμ. 2382/ απόφαση του Δ Τμήματος του ΑΣΕΠ, διορίζεται στη Ν.Α. (9)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 1541 Αθηνών Πειραιώς/Νομαρχία Αθηνών ο Γαβριήλ Δημήτρι ος του Ηλία, με εισαγωγικό βαθμό Δ, σε κενή οργανική θέση τακτικού μονίμου προσωπικού, κατηγορίας Πανε πιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), κλάδου Χημικών. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΕΣΔΔΑ 1422/ ). Ο Νομάρχης ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 802/ πράξη του Νομάρχη Βοιω τίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διαπι στώνεται η από αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Θεοδώρου Ευάγγελου του Χρήστου κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων επειδή την παραπάνω ημερομηνία υπέβαλε την δεύτερη αίτηση παραίτησης, εμμένοντας στην από αρχική αίτηση παραίτησης του από την υπηρεσία. Ο Νομάρχης ΚΛΕΑΡΧΟΣ Ι. ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 2877/ απόφαση του Νομάρχη Λακωνίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες δι ατάξεις, διορίζεται ο Αθανάσιος Μενεξές του Γεωργίου, σε κενή οργανική θέση μονίμου υπαλλήλου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας, στον κλάδο Π.Ε. Κτηνιάτρων, με εισαγωγικό βαθμό Δ και Μ.Κ. 17 κατηγορίας Π.Ε. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υ.ΠΕ.ΣΔ.Δ.Α. 1689/ ). Με εντολή Νομάρχη Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΚΩΝ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ Με την υπ αριθμ. οικ. 68/ απόφαση Νομάρχη Σάμου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 2683/1999, 2738/1999 και του π.δ. 30/1996, διορίζεται, στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου, ως δόκιμη τακτική υπάλληλος με εισαγωγικό Βαθμό Δ, σε κενή οργανική θέση τακτικού προσωπικού, Κατηγορίας ΠΕ/Κτηνιάτρων, η Μπίστρα Ζελιάζκοβα Θεοδωράκη του Ηλία. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α 1872/ ). Ο Νομάρχης ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΛΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΑ (10) Αριθμ Προκήρυξη για την πλήρωση μιάς (1) θέση Ε.Ε.ΔΙ.Π Κλά δου Ι στο γνωστικό αντικείμενο «Σεδίαση Προϊόντων» του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Το ΦΕΚ 979/ τεύχος Β, στο οποίο δημοσι εύθηκε η απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά με την «Μεταφορά των κενών οργα νικών θέσεων ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου». 2. Το ΦΕΚ 1676/ , τεύχος Β στο οποίο δημοσιεύθηκε η απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά με τη «Μεταφορά των κενών οργανικών θέσεων ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου». 3. Τις αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πα νεπιστημίου Αιγαίου, αριθμ. Συνεδριάσεων 153/ , θέμα 3.12 και 154/ , θέμα 2.17 έπειτα από εισήγη ση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, αριθμ. συνεδρίασης 8/ , θέμα 3.9, σύμφωνα με τις οποίες τροποποιείται η απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, αριθμ. Συνεδρίασης 151/ , θέμα 3.2 και διατίθενται στο Τμήμα δύο θέσεις ΕΕΔΙΠ. 4. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αι γαίου, αριθμ. συνεδρίασης 1/ , θέμα 5.14, που αφο ρά στην έγκριση προκήρυξης μίας θέσης Ε.Ε.ΔΙ.Π., κλάδου Ι, του Τμήματος, στο γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση Προϊόντων»,έπειτα από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προ ϊόντων και Συστημάτων, αριθμ. συνεδρίασης 1/ , θέμα 3.3, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση της Συ γκλήτου, αριθμ. συνεδρίασης 3/ , θέμα Το άρθρο 21 του ν. 1268/ Τις διατάξεις του π.δ. 394/ Τις διατάξεις του π.δ. 134/ Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2817/ Το υπ αριθμ. Φ /115823/Β2π.ε./ έγγραφο του ΥΠΕΠΘ, σύμφωνα με το οποίο εφαρμόζεται στα μέλη ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ η παράγραφος 11, του άρθρου 10 του ν. 3051/2002, με την οποία καταργείται το ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ή διορισμού στο Δημόσιο. 10. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2000 που αφορά στην Ίδρυση Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 11. Τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος, όπως προ κύπτουν από το πενταετές Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος και στο οποίο περιλαμβάνεται η διδασκαλία μαθημάτων για τη σχεδίαση προϊόντων. 12. Το με υπ αριθμ. Πρ.Α/240/ έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ., με θέμα «Κατανομή νέων θέσεων ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στα Πανεπιστήμια, προκηρύσσεται: Μία (1) θέση Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου Ι στο γνωστικό αντι κείμενο «Σχεδίαση προϊόντων» με έμφαση στη διδα σκαλία θεμάτων βιομηχανικού σχεδιασμού προϊόντων, προκειμένου να επιτελέσει ειδικό διδακτικό έργο, που συνίσταται στη θεωρητική ή εφαρμοσμένη διδασκαλία σχεδίασης προϊόντων (θεωρία και εργαστήρια) στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Απαραίτητα τυπικά προσόντα για την κατάληψη της θέσης είναι: Κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου με αντικείμενο «Σχε δίαση Προϊόντων» ή «Βιομηχανικός Σχεδιασμός» ή «Ει καστικές και Εφαρμοσμένες Τέχνες». Κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού διπλώματος ή τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε πεδίο σχετικό με το προς διδασκαλία αντικείμενο ή τρεις συναφείς δημοσιεύσεις σε επιστη μονικά περιοδικά ή συναφής μονογραφία ή ισοδύναμο καλλιτεχνικό έργο ή συνδυασμός των παραπάνω. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προ ϊόντων και Συστημάτων (Ερμούπολη, Σύρος) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, μία αίτηση και τα ακόλουθα δικαιολογητικά,

6 1542 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 1. Βιογραφικό Σημείωμα σε δέκα αντίτυπα. 2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (αν οι τίτλοι έχουν χο ρηγηθεί από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ). 3. Αναλυτικό υπόμνημα των επιστημονικών δημοσιεύ σεων ή του καλλιτεχνικού έργου σε δέκα αντίτυπα. 4. Αντίτυπα επιστημονικών εργασιών ή φάκελο παρου σίασης του καλλιτεχνικού έργου σε δέκα αντίτυπα. 5. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την επίδοση τους στο αντικείμενο της θέσης, η οποία αποδεικνύεται από σχετικές σπουδές, από ανάλογη επιμόρφωση, από επαγγελματική ή ερευ νητική πείρα, από εκθέσεις, ή από συνδυασμό αυτών. 6. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας και από το οποίο θα προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρω παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Λυκεί ου ή απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. 7. Πιστοποιητικό του αρμοδίου στρατολογικού γραφεί ου (τύπου Α) για τους άνδρες. Το κώλυμα της μη εκπλή ρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. 8. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας από Α /θμια Υγειονομική Επιτροπή. Τα δικαιολογητικά 7 και 8 θα υποβληθούν από τους υποψηφίους μόνο στην περίπτωση εκλογής. Η θετική ή αρνητική απάντηση που έχει αντικαταστή σει το Αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση θα ζητηθεί αυτεπαγγέλτως απ την Υπηρεσία που θα εκδώσει την Πράξη Διορισμού. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα Ο Πρύτανης ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΟΥΜΠΗΣ Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει με μεταφορά πίστω σης στον ΚΑΕ 0200 του Φ από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθηνα, 13 Μαρτίου 2007 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Με την υπ αριθμ. 17/ πράξη του Μητροπο λιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκα δά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εντάσσεται: Ο Ευλαβέστατος Διάκονος Χρυσόστομος (κατά κόσμο Πασχάλης) Πολυζωίδης του Μόσχου στην Δ κατηγορία και ΥΕ (18 1) μισθολογική κατηγορία και χορηγεί σε αυτόν το Μ.Κ. 18, ως μη κατόχου Απολυ τηρίου Εκκλησιαστικού Σχολείου, από , ημέρα διορισμού του στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Λαγκαδά. Ο Μητροπολίτης Ο Λαγκαδά ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΟΔΟΥ Με το υπ αριθμ. 117/2007 έγγραφο της Ιεράς Μη τροπόλεως Ρόδου, ο Διάκονος Θεωνάς ΚΑΜΠΕΡΗΣ του Θεοδώρου, διορίζεται Εφημέριος στον Ιερό Ενοριακό Ναό Εισοδίων Θεοτόκου Νεοχωρίου πόλεως Ρόδου, από , στην κατηγορία ΠΕ και κλιμάκιο 17ο. Ο Μητροπολίτης Ο Ρόδου ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Με την υπ αριθμ. 174/ απόφαση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδόπολης «Άγιος Ανδρέ ας» Καλαμακίου, που εκδόθηκε νόμιμα, γίνονται αποδε κτές οι αιτήσεις παραίτησης της Καλαφάτη Κεβορκιάν Αθηνάς, υπαλλήλου του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού Οικο νομικού της Παιδόπολης «Άγιος Ανδρέας» Καλαμακίου από , ημέρα υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης κατά την οποία λύεται αυτοδίκαια η υπαλ ληλική σχέση της με την Μονάδα. Με την υπ αριθμ. 177/ απόφαση Προέδρου Δι οικητικού Συμβουλίου της Παιδόπολης «Άγιος Ανδρέας» Καλαμακίου, που εκδόθηκε νόμιμα, γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτησης του Σούφλα Χρήστου, υπαλλή λου του κλάδου Δ.Ε. Οδηγών της Παιδόπολης «Άγιος Αν δρέας» Καλαμακίου από , ημέρα υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης κατά την οποία λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του με την Μονάδα. Η Πρόεδρος ΕΛΕΝΗ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» Με την υπ αριθμ. 137/ (αρ. πρωτ. 4701/ ) πράξη απόφαση του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γε νικού Νοσοκομείου «Αττικόν» της Διοίκησης της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διαπι στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης με την υπηρεσία της Χρυσούλας Λαΐου του Αθανασίου, τακτικού υπαλλήλου του κλάδου Τ.Ε. Νοσηλευτικής, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Με την υπ αριθμ. Α/1276,1701/ πράξη του Δι οικητή Γ.Ν. Κιλκίς, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις των αρθ του ν. 3528/2007 και του αρθ. 2

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 1543 παρ. 15 περ.1 του ν. 3204/2003, διαπιστώνεται η αυτοδί καιη λύση της υπαλληλικής σχέσης με την υπηρεσία της μόνιμης υπαλλήλου του Κ.Υ. Πολυκάστρου Γ.Ν. Κιλκίς, κλάδου TE Νοσηλευτικής, Αδαμοπούλου Μαρίας του Χρήστου με βαθμό Α και κατεχόμενο το 7 Μ.Κ., από , ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραίτησης για συνταξιοδοτικούς λόγους. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΙΔΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Με την υπ αριθμ. 10η/ πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗ ΤΡΙΟΣ» διαπιστώνεται, κατά την , η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης με την υπηρεσία, του Λαπρατσιώτη Παναγιώτη του Δημητρίου, υπαλλήλου του Κέντρου Υγείας Χαλάστρας (Πύργου), κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ Επιμελητών, με βαθμό Γ και αποδοχές 7ου Μ.Κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Με την υπ αριθμ. 1341/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση λόγω παραίτησης του τακτικού υπαλλήλου Κουρτίδη Αναστάσιου του Δημητρίου κατη γορίας ΔΕ Τεχνικών με ειδικότητα Θερμαστή του Γ.Ν. Δράμας, με Α βαθμό και 2 Μ.Κ. από ημερομη νία της 2ης παραίτησης του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 και 157 του ν. 2683/1999. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ Με την υπ αριθμ. 1602/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση λόγω παραίτησης της τακτικής υπαλλήλου Κοτρίδου Γιούρα Χρυσούλας του Νικολά ου κατηγορίας ΔΕ Νοσηλευτριών του Γ.Ν. Δράμας, με Α βαθμό και 6 Μ.Κ. από ημερομηνία της 2ης παραίτησης της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 και 157 του ν. 2683/1999. κ.α.α. Η Διεύθυντρια Διοικητικής Υπηρεσίας ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Με την υπ αριθμ. πρωτ. 6/ απόφαση Προέδρου του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΡΟΔΟΠΗΣ που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ανακαλείται ο διορισμός στο ΚΕ ΚΥΚΑΜΕΑ Ν. Ροδόπης της ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ του Τίτου του κλάδου TE Εργοθεραπευτών που δημο σιεύθηκε στο ΦΕΚ 81/ , η οποία δεν αποδέχεται το διορισμό της. Ο Πρόεδρος ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΧΑΜΖΑΔΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. 4/ (αριθμ. πρωτ. Δ.Σ. 69/ ) πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης παραιτείται αυτοδίκαια λόγω συνταξιοδότησης της, από τη θέση που κατείχε η μό νιμη υπάλληλος μας, Βελημβασάκη Μαρία του Εμμ. Νοσηλεύτρια κατηγορίας TE του Νοσοκομείου μας με βαθμό Α και 5 Μ.Κ., από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της (αριθμ. πρωτ. 2075/2007). ΠΑΝΟΣ Ε. ΣΠΑΘΑΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 42/ απόφαση του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Ση τείας, η οποία εκδόθηκε ύστερα από την με αριθμό 4/3Κ/2004 προκήρυξη του ΑΣΕΠ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 20/ τεύχος προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. και το 26/ Φ.Ε.Κ. (τεύχος παράρτημα), όπου δημοσι εύτηκε ο πίνακας διοριστέων υποψηφίων, διορίζεται δόκιμος Υπάλληλος σε κενή Οργανική θέση με τον αντίστοιχο Εισαγωγικό Βαθμό, Κατηγορία και Κλάδο ο παρακάτω υπάλληλος: Γιάνναρος Γεώργιος του Εμμανουήλ, Κατηγορία ΥΕ, Κλάδου ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό με ειδικό τητα Μεταφορέων Ασθενών με εισαγωγικό βαθμό Ε. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 966/ ). ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Με την υπ αριθμ. Π/3874/ απόφαση του Δι οικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, λύεται αυ τοδίκαια η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου Γκέκα Τριανταφυλλοπούλου Ελένης, κλάδου ΔΕ Πρακτικών Νοσοκόμων, με Α βαθμό και Μ.Κ. 7, από , ημε ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 149 παρ. 5 του ν.2683/1999, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο. Με την υπ αριθμ. Π/21085/ απόφαση του Δι οικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις διορίζονται ως δόκιμοι υπάλ ληλοι στο Γ.Ν. Λαμίας και σε ΚΥ αρμοδιότητας του, σε κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Αδελφών Νο σοκόμων, με τον εισαγωγικό βαθμό Δ και το 18 Μ.Κ., οι παρακάτω αναφερόμενες, οι οποίες σε εφαρμογή των οριζομένων στην προκήρυξη των θέσεων (10/8Κ/2004), ανέλαβαν υπηρεσία στο Νοσοκομείο, πριν την ολοκλή ρωση της διαδικασίας διορισμού τους, από τις αντί στοιχες ημερομηνίες: Στο Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ Μπαμπαλίκη Αντωνία του Βάιου (ανάλ. υπηρεσίας από ). Στο ΚΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ Θηβαίου Γεωργία του Δημητρίου (ανάλ. υπηρεσίας από ). Στο ΚΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ Μπόκολα Άλκηστις του Νικολάου (ανάλ. υπηρεσίας από 25/10/2006). (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΥΚΑ 966/ ). ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΡΙΑΝΝΗΣ

8 1544 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Με την υπ αριθμ. A1/2198/ απόφαση του Δι οικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Φι λιατών, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση της ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΖΑΓΑΛΙΚΗ ΚΕΦΗ του Παναγιώτη, μονίμου υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων του Νοσοκομείου με βαθμό Α, από , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3258/2007. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΤΣΙΑΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. (ΟΑΒ Α.Ε.) Με την υπ αριθμ. 115/2007 πράξη του Προέδρου του Δι οικητικού Συμβουλίου της ΟΛΒ Α.Ε., διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης του τακτικού υπαλλήλου της ΟΛΒ Α.Ε., Παπακωνσταντίνου Ιωάννη του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Β, από ημερο μηνία υποβολής και δεύτερης αίτησης παραίτησης, εμμένο ντας σε αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 148 του ν. 3528/2007 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας). Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΕΤΡΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ (11) ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ Πίνακες διοριστέων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μιας (1) θέσεως της Κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, πέντε (5) θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μιας (1) θέσεως της Κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, της Νομαρχίας Αθηνών, οι οποίοι κυρώθηκαν με την υπ αριθμ. 698/ απόφαση του Δ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. (σχετικό έγγραφο 1028/ ), σύμφωνα με την προκήρυξη του Τ.Υ.Δ.Ε. υπ αριθ. 1/508Μ/2005 (ΦΕΚ 569/ τεύχος προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.). O Πρόεδρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στον πίνακα διοριστέων του Δήμου Αθαμανίου Νομού Αρτας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 163/ , τ. Γ στη σελ. 1265, στήλη 2, στίχο 25 πριν τις υπογραφές της Επιτροπής τίθεται το παραληφθέν: «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ 10 Καθηγητών (Φιλόλογος) Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1. Αγγελική Μάλλιου Κωνσταντίνος (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX * * ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Αιγάλεω 10/10/2011 Αρ. Πρωτ. 3145 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 25 ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:.7.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 25 ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:.7. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 25 ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:.7.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Ανακοινώνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πάτρα,21/01/2009 Αρ. Πρωτ.:ΤΠ- 415 ΠΡΟΣ: 1. Όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας 2. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 3. Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4127 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 487 21 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Aριθμ. 4385 Προκήρυξη θέσης μέλους διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.) Αιγάλεω 12-1-2017 Αρ. Πρωτ. 82 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 686 2 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας...1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΞΑ0-ΒΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.392/23/1345 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.392/23/1345 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.92/2/145 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πάτρα, 07/05/2008 Αρ. Πρωτ.:ΤΠ- 8837 ΠΡΟΣ: 1. Όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας 2. Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 3. Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πάτρα, 25/05/2010 Αρ. Πρωτ.:ΤΠ- 1945 ΠΡΟΣ: 1. Όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας 2. Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 3. Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 882 27 Αυγούστου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ. 2525 Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1)

Διαβάστε περισσότερα

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρ. Φύλλου 165 31 Αυγούστου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121/9/35973/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3141 5 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 414 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/32789/3103/426 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ».

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ». ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ». Σας γνωρίζουμε ότι στο Φ.Ε.Κ.159/1-8-2008 τ.α δημοσιεύτηκε ο νόμος 3687/2008 στο άρθρο 4 του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4425 26 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 604 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΜΕ/33606/3234/363 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth.

Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 4.12.2013 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 979 Α /97529/Ζ1/24-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Λύση Υπαλληλικής Σχέσης

Θέμα: Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Λύση Υπαλληλικής Σχέσης Ενημερωτικό των αιρετών στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή & Χρήστου Φιρτινίδη εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων Θέμα: Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Λύση Υπαλληλικής Σχέσης Συναδέλφισσες,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Ελ.Λαζαρίδου Τηλ.: 2310996796 Fax: 2310 996788

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 501 26 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθ. 4248 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 2 Ιανουαρίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 2 Ιανουαρίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε. ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ω Ν ΕΙΔΙΚ Ω Ν ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟ Υ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μ Η ΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 419 7 Απριλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 4313 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 28 Μαρτίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 32427 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 296 15 Μαρτίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1112007385/27.12.2011 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:6Β5Θ46914Υ-ΖΩ8 Αιγάλεω 26-6-2017 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 513 20 Μαΐου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1764 βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας

Διαβάστε περισσότερα

1. Ακρόπολις Πληροφορίες : κ. Αγγελοπούλου

1. Ακρόπολις Πληροφορίες : κ. Αγγελοπούλου Ανακοινοποίηση στο ορθό Καλαμάτα 25/11/2013 Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Πελοποννήσου Δημήτριος Βελισσαρίου Καθηγητής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ακρόπολις E-mail:tgd@teikal.gr Πληροφορίες : κ. Αγγελοπούλου

1. Ακρόπολις E-mail:tgd@teikal.gr Πληροφορίες : κ. Αγγελοπούλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Καλαμάτα 5 Δεκεμβρίου 2013 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτ.: Φε.16α/4294

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτ.: Φε.16α/4294 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτ.: 23-5-2017 Φε.16α/4294 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5783 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 805 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 4802/ΕΠΙΚ/125α/1-8-2016 Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 364 3 Απριλίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1112011343 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω τριακονταπενταετίας και ορίου ηλικίας και αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών

ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω τριακονταπενταετίας και ορίου ηλικίας και αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Θηβών 401 Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρύτανης. Καθηγητής Κωνσταντίνος Ρέμελης

Ο Πρύτανης. Καθηγητής Κωνσταντίνος Ρέμελης Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. 25310 39 000 ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ H E L L E N I C R E P U B L I C D E M O C R I T U S

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Ο Πρόεδρος του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Ο Πρόεδρος του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο Πρόεδρος του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4979 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 598 25 Αυγούστου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011016095/24 2 11 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Ελ.Λαζαρίδου Τηλ.: 2310996796 Fax: 2310 996788

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1096 19 Δεκεμβρίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ. 1011025774/15.6.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4127 29 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 590 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. 3372/28-03-2016 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 31 19 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς........................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πληροφορίες: Βόγδος Πλιάτσιος Τηλ.: 24610 68283 Φαξ: 24610 39682 Email: prosop@teiwm.gr Koζάνη 30-9-2015 Αριθμ. Πρωτ. : Φ.ΔΔ.1/1.4/2525 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Ι Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. 25310 39 000 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ H E L L E N I C R E P U B L I C D E

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 896 8 Νοεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων...... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: 76ΝΖ469143-ΞΚΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Μαγνησίας 621

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 17 Απριλίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ.121/74/127535 π.έ./β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4393 26 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 601 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθμ. 821 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9353 13 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1270 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 2189 Προκήρυξη κενής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λαγκαδάς 3 Μαρτίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 6836 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την

Διαβάστε περισσότερα

Φ.391/29/12418/Σ.1655 Βάρη, 21 Ιουλ 14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Φ.391/29/12418/Σ.1655 Βάρη, 21 Ιουλ 14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΡΑΤ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.391/29/12418/Σ.1655 Βάρη, 21 Ιουλ 14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη: ΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Αριθμ. Πρωτ.:Δ/2331 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Μαρούσι 1.10.2015

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7887 20 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1058 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΜΕ/25889/3370/245 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Πάτρα, 14/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.47526

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Πάτρα, 14/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.47526 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Πάτρα, 14/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.47526 Μεγ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι T.K. 26334, Πάτρα Πληροφορίες: Γιαννόπουλος Κ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόσληψης Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόσληψης Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόσληψης Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 1. Η Σχολή Ικάρων, λαμβάνοντας υπ όψη τα: α. Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023 IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ Αριθμ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ Αριθμ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 11.07.2017 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ Δ/1581

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας»

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. ΚΑΙ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ------------ Ταχ. Δ/νση: Δώρου 9 T.K. - Πόλη: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΡ369-ΥΩΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 22-12-2014 Αρ. Πρωτ. 209041/Ε2 Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΩΡ369-ΥΩΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 22-12-2014 Αρ. Πρωτ. 209041/Ε2 Βαθμός Προτερ. ΑΔΑ: ΩΡ369-ΥΩΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. Αιγάλεω 22-12-2014 Φε. 16α/16188 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Αιγάλεω 01-09-2016 Αρ. Πρωτ. 2345 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Άρτα, 18 / 01 / 2016 Αριθ. Πρωτ.: Φ.4 / 153 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Νάση Παρασκευή 26810 50017 26810 76404-5 vnasi@teiep.gr www.teiep.gr Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9531 19 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1298 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1617003802/3-10-2016

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη για πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι.

Προκήρυξη για πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Άρτα, 30/09/2015 Αριθ.Πρωτ.:Φ.4/3798 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Νάση Παρασκευή 26810 50017 26810 76404-5 vnasi@teiep.gr www.teiep.gr Προκήρυξη για πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ

ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 22.4.2016 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1075

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.:16595 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7557 13 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1022 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Υπουργείο Παιδειας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 2 Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Ο Πρόεδρος του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Ο Πρόεδρος του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο Πρόεδρος του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 29 / 1-11 - 2 0 10

Π Ρ Α Ξ Η 29 / 1-11 - 2 0 10 ΕΛ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. Ε. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 829 1 Ιουλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 2754 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Αριθμ. Πρωτ.:Δ/3526 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Μαρούσι 25.11.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 546 15 Ιουνίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 5231 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Άρτα, 01/02 / 2017 Αριθμ. Πρωτ.: Φ.4/407 Νάση Παρασκευή Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα 26810 50017 26810 76405 www.teiep.gr vnasi@teiep.gr Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Αιγάλεω 21-4-2016. Αρ. Πρωτ. 1036 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 153 13 Φεβρουαρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 28847 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. : 46386/Ε1. ΦΕΚ: 326/τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. : 46386/Ε1. ΦΕΚ: 326/τ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ -----

Διαβάστε περισσότερα