ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 1537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Δημ. Δ/σης & Αποκέντρωσης.. 1» Εθνικής Άμυνας » Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων » Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.4» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης » Δικαιοσύνης » Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμοί Λοιπά Πίνακες Διοριστέων ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ (1) Με την υπ αριθμ / κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετατάσσεται η Γεωργία Λογοθέτη Προύντζου, υπάλληλος κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθ μό Α, από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ μάτων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας, σε κενή οργανική θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού και με το βαθμό που κατέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ Α 21) σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 15 παρ. 14 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α 107). (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠΕΣΔΔΑ 1695/ ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘ. ΝΑΚΟΣ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Με την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/4587/ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2007 κέντρωσης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διορίζεται από , η Αγγελική Μάνεση σε θέση μετακλητής υπαλλήλου κατηγορίας TE με Γ βαθμό και 16 Μ.Κ., στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. Π. Παυλόπουλου. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΕΣΔΔΑ 1777/ ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (2) Με την υπ αριθμ. Φ /74/687076/Σ.656/ από φαση του Ειδικού Γραμματέα ΥΠΕΘΑ, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ανακαλείται η υπ αριθμ. Φ /377/757717/Σ.5357/ απόφαση Ει δικού Γραμματέα ΥΠΕΘΑ (ΦΕΚ 488/Γ / ) στο μέρος που αφορά την πρόσληψη των Γαβριήλ Βελή του Γεράσιμου σε θέση κλάδου ΠΕ Θετικών Επιστημών (Χημείας) με εισαγωγικό βαθμό Δ και Μ.Κ. 18 στο Ν. Αττικής (Νομαρχία Αθηνών) και Άγγελου Πίκουλα του Ανέστη σε θέση κλάδου ΠΕ Πληροφορικής (Επιστήμης Η/Υ) με εισαγωγικό βαθμό Δ και Μ.Κ. 18 στο Ν. Αττικής (Νομαρχία Αθηνών), οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν ρητώς τον διορισμό τους. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. Φ /377/757717/ Σ.5357/ απόφαση Ειδικού Γραμματέα ΥΠΕΘΑ (ΦΕΚ 488/ Γ / ). Ο Ειδικός Γραμματέας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Με την υπ αριθμ. Φ.471.5/12/686294/Σ.463/ πράξη Δντή Β Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύ ουν, ανακαλούμε τη με υπ αριθμ. Φ.471.5/456/754959/ Σ.4293/ διαπιστωτική πράξη του ιδίου, που δη μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 344/ τ.γ με την οποία έγινε δεκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία του πρώην μονίμου υπαλλήλου του ΥΕΘΑ/ ΓΕΣ Κλάδου ΔΕ Τεχνι κού/ηλεκτρονικής/τεχν. Τηλεπικοινωνίας Ηλεκτρονικών με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμάκιο 4 (ΔΕ) Τσαμπερή Νικολάου του Αθανασίου Α.Μ 13925, γιατί η παραίτηση του στηρίχθηκε σε πλάνη περί τα πράγματα.

2 1538 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Επαναφέρουμε τον παραπάνω υπάλληλο στην υπη ρεσία και στην υπηρεσιακή κατάσταση στην οποία βρι σκόταν πριν από την παραίτηση του. Ο εκτός υπηρεσίας χρόνος που διανύθηκε από την ημερομηνία αποχώρησης του υπαλλήλου ως την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας δε θεωρείται χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. (Αριθμ. βεβ. ΥΕΘΑ/ΓΕΣ / ). Με την υπ αριθμ. Φ /1/685043/Σ. 168/ δι απιστωτική πράξη Δντή Β Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, διαπιστώνεται ότι, η μόνιμος υπάλληλος του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Ένδυσης Υπό δησης (Γαζώτρια), με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμά κιο 1 (ΔΕ), Μαντουβάλου Παρασκευούλα του Ιωάννη A.M.11639, απολύεται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία από , γιατί κατά την χρονολογία αυτή συμπληρώνει 35 χρόνια πραγματική και συντάξιμη, κατά της ισχύου σες διατάξεις, δημόσια υπηρεσία και είναι περισσότε ρο από 60 χρονών. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 63 και 95 του ν. 2683/1999 στην ανωτέρω που αποχωρεί από την υπηρεσία μετά από 35ετή ευδόκιμο παραμονή και συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) χρόνων πραγματι κής δημόσιας υπηρεσίας απονέμονται, αντίστοιχα: α. Η ευαρέσκεια της υπηρεσίας και β. Τιμητικά ο τίτλος του βαθμού Α. Με την υπ αριθμ. Φ /2/685040/Σ. 165/ δι διαπιστωτική πράξη Δντή Β Κλάδου Γενικού Επιτελεί ου Στρατού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, διαπιστώνεται ότι, η μόνιμος υπάλληλος του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Διοικητι κών Γραμματέων, με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμά κιο 1 (ΔΕ), Κωνσταντοπούλου Αικατερίνη του Κων/νου A.M.5943, απολύεται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία από , γιατί κατά την χρονολογία αυτή συμπληρώνει 35 χρόνια πραγματική και συντάξιμη, κατά της ισχύου σες διατάξεις, δημόσια υπηρεσία και είναι περισσότε ρο από 60 χρονών. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 63 και 95 του ν. 2683/1999 στην ανωτέρω που αποχωρεί από την υπηρεσία μετά από 35ετή ευδόκιμο παραμονή και συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) χρόνων πραγματι κής δημόσιας υπηρεσίας απονέμονται, αντίστοιχα: α. Η ευαρέσκεια της υπηρεσίας και β. Τιμητικά ο τίτλος του βαθμού Α. Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Με την υπ αριθμ. Φ.414.7/13/07/Σ.935/ απόφα ση του Διοικητού Ναυτικής Εκπαίδευσης που εκδόθηκε στο Σκαραμαγκά, απολύεται από τις τάξεις του Π.Ν. ο Εθελοντής Πενταετούς Υπηρεσίας Κελευστής (ΕΣΧ) Βασίλειος Κωνσταντινίδης του Κωνσταντίνου (Ο 02555), που γεννήθηκε το έτος 1977, με ΣΑ: 148/124/1998 και είναι γραμμένος στα Μητρώα Αρρένων Βέροιας του Νομού Ημαθίας, ο οποίος εμπίπτει στις διατάξεις της παραγρά φου 11 του άρθρου 46 του ν.δ. 445/1974, σε συνδυασμό με τα άρθρα 7 και 20 του α.ν. 1101/1938, διότι μετά την κρίση του με το πρακτικό υπ αριθμ. 9 από , κρίθηκε κατάλληλος για ένταξη στο θεσμό Εθελοντών Μακράς Θητείας και την υπ αριθμ. Φ /1/07/Σ.23500/ / ΓΕΝ/Β3 ΙΙΙ απόφαση, που αφορά στην ένταξη του στο θεσμό ΕΜΘ, αρνήθηκε με δήλωση του να δώσει τον προβλεπόμενο όρκο «Περί αποδοχής της εντάξεως του στο Θεσμό Εθελοντών Μακράς Θητείας». Ο ανωτέρω θα απολυθεί των τάξεων του Π.Ν. λόγω εκπληρώσεως των στρατιωτικών του υποχρεώσεων και εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας του ΠΝ, σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 37 του α.ν. 1101/1938. Γ. ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (3) Με την υπ αριθμ. Φ.361.9/1/30064/Δ1/ απόφα ση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και το υπ αριθμ. Γ. 1057/ έγγραφο του ΣτΕ με το οποίο γνωστοποιήθηκε ότι ο κατωτέρω εκπαιδευτικός δεν άσκησε προσφυγή κατά της υπ αριθμ. 9/ πράξης του ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης εκτε λείται η υπ αριθμ. 9/ πράξη του ΠΥΣΠΕ Ανα τολικής Θεσσαλονίκης με την οποία επιβάλεται η ποι νή της οριστικής παύσης στον Παπαδόπουλο Ιωάννη του Κυριάκου, δάσκαλο του 22ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, γιατί υπέπεσε στο πειθαρχικό αδίκημα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων πέραν των είκοσι δύο (22) εργασίμων ημερών συνεχώς από έως Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την υπ αριθμ. 1508γ/ απόφαση της Διευθύ ντριας της Δ/νσης Δ.Ε. Δ Αθήνας συμπληρώνεται η υπ αριθμ. 5392/ (ΦΕΚ. 323/ , τ. Γ ) απόφαση και απονέμεται στη Τζαννετάκη Αντιγόνη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ06, ο τίτλος της επίτιμης εκπαιδευτικού του Πειρα ματικού Ενιαίου Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, επειδή αποχώρησε ύστερα από υπερτριαντακονταπε νταετή ευδόκιμη παραμονή. Με την υπ αριθμ. 1508α/ απόφαση της Διευ θύντριας της Δ/νσης Δ.Ε. Δ Αθήνας συμπληρώνεται η υπ αριθμ. 5375/ (ΦΕΚ. 303/ , τ. Γ ) από φαση της και απονέμεται στην Ανδρικοπούλου Βιργινία, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, η ευαρέσκεια της υπηρεσίας μας, επειδή αποχώρησε ύστερα από υπερτριαντακονταπε νταετή ευδόκιμη παραμονή. Η Διευθύντρια ΔΟΜΝΑ ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Με την υπ αριθμ. 1853/ απόφαση του Περιφε ρειακού Δ/ντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 1539 που ισχύουν, απολύεται η εκπαιδευτικός Κωνσταντή Τασούλα Δήμητρα του Βασιλείου, κλάδου Π.Ε. 15, με βαθμό Α, Μ.Κ. 02 και A.M , του 9ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης του 3ου Γραφείου Δ.Ε. Ανατολικής Θεσ σαλονίκης, από , διότι κρίθηκε ανίκανη προς εργασία λόγω δυσίατης νόσου. Ο Περιφερειακός Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ Με την υπ αριθμ. 641/ απόφαση του Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Λάρισας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν λύεται αυτοδίκαια η υπαλλη λική σχέση από την υπηρεσία της Γρίβα Μητσιούλη Ευ αγγελίας του Κων/νου κλάδου ΥΕ Καθαριστριών ιδιωτι κού δικαίου αορίστου χρόνου από ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία. Ο Διευθυντής ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΛΙΑΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (4) Με την υπ αριθμ. Φ.80420/οικ.6294/1064/ από φαση του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσε ων, διορίζεται η Φωτεινή Τσαλίκογλου του Βασιλείου, απόφοιτη του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης της ΙΖ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Δι οίκησης, ως μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Ασφάλισης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφα λίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με Β βαθμό και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό δύο (2) έτη, έντεκα (11) μήνες και είκοσι μία (21) ημέρες χρόνος φοίτησης στην Ε.Σ.Δ.Δ. και αριστού χος της Σχολής στο 16 Μ.Κ., σε προσωρινή θέση που συνιστάται με την απόφαση αυτή και αναδρομικά από (επομένη της ημερομηνίας αποφοίτησης της από τη Σχολή) για κάθε συνέπεια, περιλαμβανομένων και των αποδοχών της, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 1877/1990. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Απασχόλησης και Κοι νωνικής Προστασίας 1594/ Με την υπ αριθμ. Φ.80420/οικ.6296/1065/ από φαση του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διορίζεται η Ευαγγελία Κουτσιμπού του Φωτίου, από φοιτη του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης της ΙΖ εκ παιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοί κησης, ως μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Ασφάλισης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφα λίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με Β βαθμό και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό δύο (2) έτη, έντεκα (11) μήνες και είκοσι μία (21) ημέρες χρόνος φοίτησης στην Ε.Σ.Δ.Δ. και αριστού χος της Σχολής στο 17 Μ.Κ., σε προσωρινή θέση που συνιστάται με την απόφαση αυτή και αναδρομικά από (επομένη της ημερομηνίας αποφοίτησης της από τη Σχολή) για κάθε συνέπεια, περιλαμβανομένων και των αποδοχών της, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 1877/1990. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Απασχόλησης και Κοι νωνικής Προστασίας 1594/ ). Ο Γενικός Γραμματέας ΔΗΜ. ΜΑΜΜΩΝΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (5) Με την υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./149823/ απόφαση του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλ ληλεγγύης ανακαλείται η υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π / (ΦΕΚ 295/2001 τ. ΝΠΔΔ) απόφαση του Γεν. Διευθυντή Υγεί ας του Υπουργείου Υγείας με την οποία διορίζεται ο ια τρός Νικόλαος Μπαζιώτης σε θέση Διευθυντή Πυρηνικής Ιατρικής του Γ.Ν. Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», και επαναδι ορίζεται ο ιατρός Νικόλαος Μπαζιώτης του Κωνσταντίνου στην ως άνω θέση Διευθυντή Πυρηνικής Ιατρικής του Γ.Ν. Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» αναδρομικά από ημερομηνία ισχύος της ανωτέρω ανακαλούμενης πράξης. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοινων. Αλ ληλεγγύης: 1916/ ). Ο Γενικός Γραμματέας ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ Με την υπ αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π Σχετ.27419/ πρά ξη του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Ζηκίδου Τσίτουρα Έλλης του Βασιλείου, υπαλλήλου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με Α βαθμό και 1 Μ.Κ., του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού, που υπηρετούσε στη Δ/νση Οικονομικού του Υπουργείου, από , επομένη της ημερομηνίας υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης της αναφερομένης την Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης XP. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (6) Με την υπ αριθμ / , κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υφυπουργού Πολιτισμού που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διο ρίζεται η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΖΟΥΜΑ του Γεωργίου για την πλήρωση κενής οργανικής θέσης της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του κλάδου Διοικητικού Λογιστικού των Καταστημάτων Κράτησης, με εισαγωγικό βαθμό Δ και Μ.Κ 18, στο Κατάστημα Κράτησης Χίου. (Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε.Υ.Δ 2080/ ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ Με την υπ αριθμ / υπουργική απόφαση που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις γίνεται δεκτή η αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της Άννας ΜΑΚΡΥΠΙΔΗ του Διονυσίου, δικαστικής υπαλλήλου του

4 1540 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) κλάδου Γραμματέων, με βαθμό Α κατηγορίας ΠΕ(18 1) και μισθολογικό κλιμάκιο 4 του Πρωτοδικείου Αθηνών. Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Γ. ΜΗΛΙΩΝΗ Με την υπ αριθμ / απόφαση της Προϊστα μένης της Διεύθυνσης Δ3 του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διο ρίζονται δικηγόροι στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας οι παρα κάτω πτυχιούχοι της Νομικής Σχολής, που πέτυχαν στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων του Εφετείου Αθηνών, Β εξεταστικής περιόδου 2006 και έχουν τα προβλεπό μενα από το νόμο προσόντα, ως ακολούθως: με βαθμό «καλά» Αναστασία ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗ του Ευαγγέλου 7,80 Χαράλαμπος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του Ανδρέα 7,48 Ελένη ΤΡΑΜΠΑΖΑΛΗ του Ευαγγέλου 7,36 Δημήτριος Νεκτάριος ΤΖΑΝΟΓΙΩΡΓΗΣ του Αθανασίου 7,12 Η Προϊσταμένη του Τμήματος ΜΑΡΙΑ ΡΩΜΑΝΤΖΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (7) Με την υπ αριθμ. 2089/ κοινή απόφαση της Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης και του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/ ) «Αρμοδιότη τες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέμα τα Τουρισμού» μεταφέρεται, ο Ηλιάδης Διαμαντής του Ηλία υπάλληλος του Δήμου Αθηναίων, με σχέση εργα σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με την ίδια σχέση εργασίας και με ταυτόχρονη δέσμευση θέ σης μονίμου υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ/Διοικητικών Γραμματέων. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης 878/ ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ. 929/ απόφαση της Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης και η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 159/Γ / σελ διορθώνεται, το εσφαλμένο: «μετατάσσεται η Σαμαρά Μαρία του Ιωάννη» στο ορθό: «μετατάσσεται η Σαμαρά Θανοπούλου Μαρία του Ιωάννη». (Από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης) ΠEΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ. 7/2007 απόφαση του Δημάρχου Ενι πέα, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 116/τ. Γ /2007 γίνεται η εξής διόρθωση από το εσφαλμένο: «Μάκης Δημήτριος Παπαδόπουλος του Χαραλά μπους» στο ορθό: «Μάκης Δημήτριος του Χαραλάμπους». (8) (Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 7/ απόφαση του Προέδρου Δ.Σ. Ενιαίου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Εξαπλατάνου που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις υπ αριθμ. 1250/ και 136/ αποφάσεις του Α Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 69/τ. Γ / ), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του ν. 1188/1981, διορίζεται η Γεωργίου Ευαγγελία του Φωτίου, τα κτική υπάλληλος του Ενιαίου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Εξαπλατάνου, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΤΕ9 Βρε φονηπιοκόμων, με εισαγωγικό βαθμό Δ και το 18 Μ.Κ. (Αριθμ. αποφ. Περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας 1443/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Γ. ΚΙΖΙΡΙΔΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. 7397/ πράξη του Δημάρχου Ηρακλείου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις των άρθρων 218, και 144 του ν. 1188/1981 όπως το τελευταίον αντικαταστάθηκε με την παρ. 27 του άρθρου 8 του ν. 2307/1995 με την οποία διαπιστώνεται η αυτο δίκαιη απόλυση του Υπαλλήλου του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης Μαρίνου ΚΟΥΛΑΤΣΗ του Μηνά στις , κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ 26 Μηχανοτεχνιτών Αυτο κινήτων με βαθμό Α, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κρήτης 5440/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Διευθύντρια ΑΓΓ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. οικ. 1562/ απόφαση του Νο μάρχη Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του π.δ. 30/1996, του ν. 2683/1999, του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, του ν. 2839/2000 και τις διατάξεις του ν. 3051/ και λαμβάνοντας υπόψη την Προκήρυξη 26/22Κ/2003 (ΦΕΚ 613/ , τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και την υπ αριθμ. 2382/ απόφαση του Δ Τμήματος του ΑΣΕΠ, διορίζεται στη Ν.Α. (9)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 1541 Αθηνών Πειραιώς/Νομαρχία Αθηνών ο Γαβριήλ Δημήτρι ος του Ηλία, με εισαγωγικό βαθμό Δ, σε κενή οργανική θέση τακτικού μονίμου προσωπικού, κατηγορίας Πανε πιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), κλάδου Χημικών. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΕΣΔΔΑ 1422/ ). Ο Νομάρχης ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 802/ πράξη του Νομάρχη Βοιω τίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διαπι στώνεται η από αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Θεοδώρου Ευάγγελου του Χρήστου κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων επειδή την παραπάνω ημερομηνία υπέβαλε την δεύτερη αίτηση παραίτησης, εμμένοντας στην από αρχική αίτηση παραίτησης του από την υπηρεσία. Ο Νομάρχης ΚΛΕΑΡΧΟΣ Ι. ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 2877/ απόφαση του Νομάρχη Λακωνίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες δι ατάξεις, διορίζεται ο Αθανάσιος Μενεξές του Γεωργίου, σε κενή οργανική θέση μονίμου υπαλλήλου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας, στον κλάδο Π.Ε. Κτηνιάτρων, με εισαγωγικό βαθμό Δ και Μ.Κ. 17 κατηγορίας Π.Ε. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υ.ΠΕ.ΣΔ.Δ.Α. 1689/ ). Με εντολή Νομάρχη Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΚΩΝ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ Με την υπ αριθμ. οικ. 68/ απόφαση Νομάρχη Σάμου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 2683/1999, 2738/1999 και του π.δ. 30/1996, διορίζεται, στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου, ως δόκιμη τακτική υπάλληλος με εισαγωγικό Βαθμό Δ, σε κενή οργανική θέση τακτικού προσωπικού, Κατηγορίας ΠΕ/Κτηνιάτρων, η Μπίστρα Ζελιάζκοβα Θεοδωράκη του Ηλία. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α 1872/ ). Ο Νομάρχης ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΛΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΑ (10) Αριθμ Προκήρυξη για την πλήρωση μιάς (1) θέση Ε.Ε.ΔΙ.Π Κλά δου Ι στο γνωστικό αντικείμενο «Σεδίαση Προϊόντων» του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Το ΦΕΚ 979/ τεύχος Β, στο οποίο δημοσι εύθηκε η απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά με την «Μεταφορά των κενών οργα νικών θέσεων ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου». 2. Το ΦΕΚ 1676/ , τεύχος Β στο οποίο δημοσιεύθηκε η απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά με τη «Μεταφορά των κενών οργανικών θέσεων ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου». 3. Τις αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πα νεπιστημίου Αιγαίου, αριθμ. Συνεδριάσεων 153/ , θέμα 3.12 και 154/ , θέμα 2.17 έπειτα από εισήγη ση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, αριθμ. συνεδρίασης 8/ , θέμα 3.9, σύμφωνα με τις οποίες τροποποιείται η απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, αριθμ. Συνεδρίασης 151/ , θέμα 3.2 και διατίθενται στο Τμήμα δύο θέσεις ΕΕΔΙΠ. 4. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αι γαίου, αριθμ. συνεδρίασης 1/ , θέμα 5.14, που αφο ρά στην έγκριση προκήρυξης μίας θέσης Ε.Ε.ΔΙ.Π., κλάδου Ι, του Τμήματος, στο γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση Προϊόντων»,έπειτα από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προ ϊόντων και Συστημάτων, αριθμ. συνεδρίασης 1/ , θέμα 3.3, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση της Συ γκλήτου, αριθμ. συνεδρίασης 3/ , θέμα Το άρθρο 21 του ν. 1268/ Τις διατάξεις του π.δ. 394/ Τις διατάξεις του π.δ. 134/ Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2817/ Το υπ αριθμ. Φ /115823/Β2π.ε./ έγγραφο του ΥΠΕΠΘ, σύμφωνα με το οποίο εφαρμόζεται στα μέλη ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ η παράγραφος 11, του άρθρου 10 του ν. 3051/2002, με την οποία καταργείται το ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ή διορισμού στο Δημόσιο. 10. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2000 που αφορά στην Ίδρυση Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 11. Τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος, όπως προ κύπτουν από το πενταετές Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος και στο οποίο περιλαμβάνεται η διδασκαλία μαθημάτων για τη σχεδίαση προϊόντων. 12. Το με υπ αριθμ. Πρ.Α/240/ έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ., με θέμα «Κατανομή νέων θέσεων ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στα Πανεπιστήμια, προκηρύσσεται: Μία (1) θέση Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου Ι στο γνωστικό αντι κείμενο «Σχεδίαση προϊόντων» με έμφαση στη διδα σκαλία θεμάτων βιομηχανικού σχεδιασμού προϊόντων, προκειμένου να επιτελέσει ειδικό διδακτικό έργο, που συνίσταται στη θεωρητική ή εφαρμοσμένη διδασκαλία σχεδίασης προϊόντων (θεωρία και εργαστήρια) στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Απαραίτητα τυπικά προσόντα για την κατάληψη της θέσης είναι: Κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου με αντικείμενο «Σχε δίαση Προϊόντων» ή «Βιομηχανικός Σχεδιασμός» ή «Ει καστικές και Εφαρμοσμένες Τέχνες». Κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού διπλώματος ή τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε πεδίο σχετικό με το προς διδασκαλία αντικείμενο ή τρεις συναφείς δημοσιεύσεις σε επιστη μονικά περιοδικά ή συναφής μονογραφία ή ισοδύναμο καλλιτεχνικό έργο ή συνδυασμός των παραπάνω. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προ ϊόντων και Συστημάτων (Ερμούπολη, Σύρος) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, μία αίτηση και τα ακόλουθα δικαιολογητικά,

6 1542 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 1. Βιογραφικό Σημείωμα σε δέκα αντίτυπα. 2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (αν οι τίτλοι έχουν χο ρηγηθεί από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ). 3. Αναλυτικό υπόμνημα των επιστημονικών δημοσιεύ σεων ή του καλλιτεχνικού έργου σε δέκα αντίτυπα. 4. Αντίτυπα επιστημονικών εργασιών ή φάκελο παρου σίασης του καλλιτεχνικού έργου σε δέκα αντίτυπα. 5. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την επίδοση τους στο αντικείμενο της θέσης, η οποία αποδεικνύεται από σχετικές σπουδές, από ανάλογη επιμόρφωση, από επαγγελματική ή ερευ νητική πείρα, από εκθέσεις, ή από συνδυασμό αυτών. 6. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας και από το οποίο θα προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρω παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Λυκεί ου ή απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. 7. Πιστοποιητικό του αρμοδίου στρατολογικού γραφεί ου (τύπου Α) για τους άνδρες. Το κώλυμα της μη εκπλή ρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. 8. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας από Α /θμια Υγειονομική Επιτροπή. Τα δικαιολογητικά 7 και 8 θα υποβληθούν από τους υποψηφίους μόνο στην περίπτωση εκλογής. Η θετική ή αρνητική απάντηση που έχει αντικαταστή σει το Αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση θα ζητηθεί αυτεπαγγέλτως απ την Υπηρεσία που θα εκδώσει την Πράξη Διορισμού. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα Ο Πρύτανης ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΟΥΜΠΗΣ Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει με μεταφορά πίστω σης στον ΚΑΕ 0200 του Φ από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθηνα, 13 Μαρτίου 2007 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Με την υπ αριθμ. 17/ πράξη του Μητροπο λιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκα δά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εντάσσεται: Ο Ευλαβέστατος Διάκονος Χρυσόστομος (κατά κόσμο Πασχάλης) Πολυζωίδης του Μόσχου στην Δ κατηγορία και ΥΕ (18 1) μισθολογική κατηγορία και χορηγεί σε αυτόν το Μ.Κ. 18, ως μη κατόχου Απολυ τηρίου Εκκλησιαστικού Σχολείου, από , ημέρα διορισμού του στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Λαγκαδά. Ο Μητροπολίτης Ο Λαγκαδά ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΟΔΟΥ Με το υπ αριθμ. 117/2007 έγγραφο της Ιεράς Μη τροπόλεως Ρόδου, ο Διάκονος Θεωνάς ΚΑΜΠΕΡΗΣ του Θεοδώρου, διορίζεται Εφημέριος στον Ιερό Ενοριακό Ναό Εισοδίων Θεοτόκου Νεοχωρίου πόλεως Ρόδου, από , στην κατηγορία ΠΕ και κλιμάκιο 17ο. Ο Μητροπολίτης Ο Ρόδου ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Με την υπ αριθμ. 174/ απόφαση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδόπολης «Άγιος Ανδρέ ας» Καλαμακίου, που εκδόθηκε νόμιμα, γίνονται αποδε κτές οι αιτήσεις παραίτησης της Καλαφάτη Κεβορκιάν Αθηνάς, υπαλλήλου του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού Οικο νομικού της Παιδόπολης «Άγιος Ανδρέας» Καλαμακίου από , ημέρα υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης κατά την οποία λύεται αυτοδίκαια η υπαλ ληλική σχέση της με την Μονάδα. Με την υπ αριθμ. 177/ απόφαση Προέδρου Δι οικητικού Συμβουλίου της Παιδόπολης «Άγιος Ανδρέας» Καλαμακίου, που εκδόθηκε νόμιμα, γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτησης του Σούφλα Χρήστου, υπαλλή λου του κλάδου Δ.Ε. Οδηγών της Παιδόπολης «Άγιος Αν δρέας» Καλαμακίου από , ημέρα υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης κατά την οποία λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του με την Μονάδα. Η Πρόεδρος ΕΛΕΝΗ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» Με την υπ αριθμ. 137/ (αρ. πρωτ. 4701/ ) πράξη απόφαση του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γε νικού Νοσοκομείου «Αττικόν» της Διοίκησης της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διαπι στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης με την υπηρεσία της Χρυσούλας Λαΐου του Αθανασίου, τακτικού υπαλλήλου του κλάδου Τ.Ε. Νοσηλευτικής, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Με την υπ αριθμ. Α/1276,1701/ πράξη του Δι οικητή Γ.Ν. Κιλκίς, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις των αρθ του ν. 3528/2007 και του αρθ. 2

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 1543 παρ. 15 περ.1 του ν. 3204/2003, διαπιστώνεται η αυτοδί καιη λύση της υπαλληλικής σχέσης με την υπηρεσία της μόνιμης υπαλλήλου του Κ.Υ. Πολυκάστρου Γ.Ν. Κιλκίς, κλάδου TE Νοσηλευτικής, Αδαμοπούλου Μαρίας του Χρήστου με βαθμό Α και κατεχόμενο το 7 Μ.Κ., από , ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραίτησης για συνταξιοδοτικούς λόγους. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΙΔΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Με την υπ αριθμ. 10η/ πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗ ΤΡΙΟΣ» διαπιστώνεται, κατά την , η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης με την υπηρεσία, του Λαπρατσιώτη Παναγιώτη του Δημητρίου, υπαλλήλου του Κέντρου Υγείας Χαλάστρας (Πύργου), κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ Επιμελητών, με βαθμό Γ και αποδοχές 7ου Μ.Κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Με την υπ αριθμ. 1341/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση λόγω παραίτησης του τακτικού υπαλλήλου Κουρτίδη Αναστάσιου του Δημητρίου κατη γορίας ΔΕ Τεχνικών με ειδικότητα Θερμαστή του Γ.Ν. Δράμας, με Α βαθμό και 2 Μ.Κ. από ημερομη νία της 2ης παραίτησης του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 και 157 του ν. 2683/1999. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ Με την υπ αριθμ. 1602/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση λόγω παραίτησης της τακτικής υπαλλήλου Κοτρίδου Γιούρα Χρυσούλας του Νικολά ου κατηγορίας ΔΕ Νοσηλευτριών του Γ.Ν. Δράμας, με Α βαθμό και 6 Μ.Κ. από ημερομηνία της 2ης παραίτησης της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 και 157 του ν. 2683/1999. κ.α.α. Η Διεύθυντρια Διοικητικής Υπηρεσίας ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Με την υπ αριθμ. πρωτ. 6/ απόφαση Προέδρου του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΡΟΔΟΠΗΣ που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ανακαλείται ο διορισμός στο ΚΕ ΚΥΚΑΜΕΑ Ν. Ροδόπης της ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ του Τίτου του κλάδου TE Εργοθεραπευτών που δημο σιεύθηκε στο ΦΕΚ 81/ , η οποία δεν αποδέχεται το διορισμό της. Ο Πρόεδρος ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΧΑΜΖΑΔΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. 4/ (αριθμ. πρωτ. Δ.Σ. 69/ ) πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης παραιτείται αυτοδίκαια λόγω συνταξιοδότησης της, από τη θέση που κατείχε η μό νιμη υπάλληλος μας, Βελημβασάκη Μαρία του Εμμ. Νοσηλεύτρια κατηγορίας TE του Νοσοκομείου μας με βαθμό Α και 5 Μ.Κ., από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της (αριθμ. πρωτ. 2075/2007). ΠΑΝΟΣ Ε. ΣΠΑΘΑΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 42/ απόφαση του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Ση τείας, η οποία εκδόθηκε ύστερα από την με αριθμό 4/3Κ/2004 προκήρυξη του ΑΣΕΠ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 20/ τεύχος προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. και το 26/ Φ.Ε.Κ. (τεύχος παράρτημα), όπου δημοσι εύτηκε ο πίνακας διοριστέων υποψηφίων, διορίζεται δόκιμος Υπάλληλος σε κενή Οργανική θέση με τον αντίστοιχο Εισαγωγικό Βαθμό, Κατηγορία και Κλάδο ο παρακάτω υπάλληλος: Γιάνναρος Γεώργιος του Εμμανουήλ, Κατηγορία ΥΕ, Κλάδου ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό με ειδικό τητα Μεταφορέων Ασθενών με εισαγωγικό βαθμό Ε. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 966/ ). ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Με την υπ αριθμ. Π/3874/ απόφαση του Δι οικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, λύεται αυ τοδίκαια η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου Γκέκα Τριανταφυλλοπούλου Ελένης, κλάδου ΔΕ Πρακτικών Νοσοκόμων, με Α βαθμό και Μ.Κ. 7, από , ημε ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 149 παρ. 5 του ν.2683/1999, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο. Με την υπ αριθμ. Π/21085/ απόφαση του Δι οικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις διορίζονται ως δόκιμοι υπάλ ληλοι στο Γ.Ν. Λαμίας και σε ΚΥ αρμοδιότητας του, σε κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Αδελφών Νο σοκόμων, με τον εισαγωγικό βαθμό Δ και το 18 Μ.Κ., οι παρακάτω αναφερόμενες, οι οποίες σε εφαρμογή των οριζομένων στην προκήρυξη των θέσεων (10/8Κ/2004), ανέλαβαν υπηρεσία στο Νοσοκομείο, πριν την ολοκλή ρωση της διαδικασίας διορισμού τους, από τις αντί στοιχες ημερομηνίες: Στο Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ Μπαμπαλίκη Αντωνία του Βάιου (ανάλ. υπηρεσίας από ). Στο ΚΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ Θηβαίου Γεωργία του Δημητρίου (ανάλ. υπηρεσίας από ). Στο ΚΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ Μπόκολα Άλκηστις του Νικολάου (ανάλ. υπηρεσίας από 25/10/2006). (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΥΚΑ 966/ ). ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΡΙΑΝΝΗΣ

8 1544 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Με την υπ αριθμ. A1/2198/ απόφαση του Δι οικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Φι λιατών, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση της ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΖΑΓΑΛΙΚΗ ΚΕΦΗ του Παναγιώτη, μονίμου υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων του Νοσοκομείου με βαθμό Α, από , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3258/2007. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΤΣΙΑΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. (ΟΑΒ Α.Ε.) Με την υπ αριθμ. 115/2007 πράξη του Προέδρου του Δι οικητικού Συμβουλίου της ΟΛΒ Α.Ε., διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης του τακτικού υπαλλήλου της ΟΛΒ Α.Ε., Παπακωνσταντίνου Ιωάννη του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Β, από ημερο μηνία υποβολής και δεύτερης αίτησης παραίτησης, εμμένο ντας σε αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 148 του ν. 3528/2007 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας). Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΕΤΡΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ (11) ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ Πίνακες διοριστέων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μιας (1) θέσεως της Κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, πέντε (5) θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μιας (1) θέσεως της Κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, της Νομαρχίας Αθηνών, οι οποίοι κυρώθηκαν με την υπ αριθμ. 698/ απόφαση του Δ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. (σχετικό έγγραφο 1028/ ), σύμφωνα με την προκήρυξη του Τ.Υ.Δ.Ε. υπ αριθ. 1/508Μ/2005 (ΦΕΚ 569/ τεύχος προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.). O Πρόεδρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στον πίνακα διοριστέων του Δήμου Αθαμανίου Νομού Αρτας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 163/ , τ. Γ στη σελ. 1265, στήλη 2, στίχο 25 πριν τις υπογραφές της Επιτροπής τίθεται το παραληφθέν: «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ 10 Καθηγητών (Φιλόλογος) Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1. Αγγελική Μάλλιου Κωνσταντίνος (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX * * ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 549 20 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 203 17 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 562 13 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10441 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1027 18 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................... 1» Εξωτερικών..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 899 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης............. 1 Οικονομικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 331 27 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 617 4 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 263 13 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 197 12 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 788 27 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής................... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 880 22 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 585 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 990 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων..................... 1» Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 632 9 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων....... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 860 26 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 735 17 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 708 12 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης...... 1» Προστασίας του Πολίτη.................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 901 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1046 12 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 342 28 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 718 13 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων............................... 1 Υπουργείο Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 998 14 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5375 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 644 2 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 892 28 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 1» Δημόσιας Τάξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 986 10 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 447 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 722 13 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 302 16 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωθυπουργός................................... 1 Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και»

Διαβάστε περισσότερα