ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών » Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων » Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.3 Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμοί Λοιποί Φορείς Πίνακες Διοριστέων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 6000/2/2190 ρ στ/ απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του π.δ. 373/2002: 1. Ανακαλείται μερικώς η υπ αριθμ. 6000/2/2190 ρκε από απόφασή μας που δημοσιεύθηκε σε περί ληψη στο 177 Φ.Ε.Κ. (τ.γ ) της «περί πρόσληψης ανδρών γυναικών, ως κατώτερο Αστυνομικό Προσωπι κό Ειδικών Καθηκόντων, κατηγορίας Εγκληματολογικών Εργαστηρίων» και μόνο κατά το μέρος που αφορά την υποψήφια Ζλατη Αικατερίνη του Μιχαήλ, η οποία κληθεί σα να προσληφθεί στην Ελληνική Αστυνομία, υπέβαλε υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει, ότι δεν επιθυμεί την πρόσληψή της στην Ελληνική Αστυνομία ως Αστυ νομικό Προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων. 2. Προσλαμβάνεται στην Ελληνική Αστυνομία με το βαθμό της Αρχιφύλακα η Στίγκα Πηνελόπη του Δημη τρίου και της Βικτωρίας, του πίνακα ΙΚΑΝΩΝ υποψηφί ων για πρόσληψη κατά φθίνουσα σειρά, ως κατώτερο αστυνομικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων, κατηγο ρίας Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, ειδικότητα Τε χνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, σε συμπλήρωση του καθορισθέντος αριθμού προσλαμβανομένων. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Εσωτερικών: 3156/2009). Ο Προϊστάμενος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (1) Διορθώσεις Σφαλμάτων Στο π.δ/γμα της του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. 184/ (τεύχος Γ ) στη σελίδα 1508α στην Θ στήλη, στον 24 στίχο εκ των άνω διορθώνεται: Από το εσφαλμένο: «Χαλούλιας» Στο ορθό: «Χα λιούλιας». (Από το Υπουργείο Εσωτερικών Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ16/12398/Ε5 Έγκριση προκήρυξης θέσεων Ε.Ρ.Δ.Ι.Π. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 31 του άρθρου 3 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 τ.α ). β) Των άρθρων 1 και 2 του π.δ. 35/2003 (ΦΕΚ 36 τ. Α ). γ) Του ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175 τ.α ) «Διορισμός ή πρό σληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση». δ. Του π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132 τ.α ) «Διορισμός ή πρό σληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκ παίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ». 2. Το υπ αριθμ. Φ13/21516/Ε5/ έγγραφο του ΥΠΕΠΘ. 3. Την υπ αριθμ. 131/ απόφαση του Συμβουλίου του τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας. 4. Το υπ αριθμ. 246/ έγγραφο του ΤΕΙ Λάρι σας. 5. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ.10/75/21598 π.ε./ εγκριτική απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της αρ. 33/2006 Π.Χ.Σ (2)

2 2468 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6. Την υπ αριθμ. ΣΤ5/5557/ (ΦΕΚ 68 τ. Β ) από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή των των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ρ.Δ.Ι.Π.) του Τ.Ε.Ι Λάρισας, ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Α ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Μιας (1) θέσης Β βαθμίδας Εργαστηριακού Διδακτι κού Προσωπικού (Ε.Ρ.Δ.Ι.Π) ειδικότητας επιπλοποιού. Β ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Μιας (1) θέσης Γ βαθμίδας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ρ.Δ.Ι.Π) ειδικότητας Σχεδιαστή Επίπλου. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 1. Αίτηση. 2. Βιογραφικό σημείωμα σε τρία (3) τουλάχιστον αντίγραφα, με συνοπτική ανάλυση των επιστημονικών εργασιών τους. 3. Αντίγραφα των πτυχίων και των Τίτλων Σπουδών των υποψηφίων. 4. Γενικά κάθε στοιχείο (Βιβλία, δημοσιεύσεις, πιστο ποιητικά προϋπηρεσίας, επαγγελματικής δραστηριότη τας, πιστοποιητικό ξένης γλώσσας, κτλ) που να αποδει κνύει τα προσόντα του υποψηφίου. 5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρω παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. 6. Πιστοποιητικό τύπου Α του αρμοδίου Στρατο λογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/16425/ (ΦΕΚ 1055/ τ. Β ) κοινή υπουργική απόφαση. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο χρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύ ονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέ πεται όμοιο κώλυμα διορισμού. 7. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την υπ αριθμ. ΔΙ ΑΔΠ/Α/22863/ (ΦΕΚ 1551/ τ. Β ) κοινή υπουργική απόφαση. 8. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, που τους επιτρέ πει να ασκούν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης. 9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι δεν κατέχει άλλη θέση και δεν έχει άλλη απασχόληση στον ευρύ τερο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα. Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 8 και 9 θα κατατεθούν από τους υποψήφιους οι οποίοι θα εκλεγούν σε θέσεις Ε.Π. κατά την ημέρα της ορκωμοσίας τους. Οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπου δών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημε ρών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι το ποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού τους έργου σε τρία (3) αντίτυπα, κα θώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις αρχές που τα εξέδωσαν. Το αυτό ισχύει και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να συ νοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου με την οποία αναγνωρί ζονται ως ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής. Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφι ότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από την οικεία εισηγητική επιτροπή ή το εκλεκτορικό σώμα και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα. Η προκαλούμενη δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί, θα βαρύνει τον προϋπολογι σμό του οικονομικού έτους 2009, στον οποίο υπάρχει η σχετική πρόβλεψη πίστωσης, σύμφωνα με το υπ αριθμ. 2/24253/0020/ έγγραφο του Γενικού Λογιστη ρίου του Κράτους. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 13 Απριλίου 2009 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (3) Με την υπ αριθμ /Δ1.2347/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, διαπιστώνεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης της Τσουλφά Γεωργίας του Ευσταθίου, υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/ Ο Γενικός Γραμματέας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 2469 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ. 129/14/ απόφαση του Προέ δρου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλαβρύτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 145/ τ.γ / (σελ. 1149) και αφορά παραίτηση υπαλλή λου, γίνεται διόρθωση: Από το λανθασμένο: «λόγω συμπλήρωσης του απαι τούμενου χρόνου για συνταξιοδότηση, Στο ορθό: «λόγω αλλαγής εργασίας». (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Δυτικής Ελλάδος 18242/5275/ 2009). (4) (Από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 566/2009 απόφαση του Δημάρχου Λαρισαίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 3584/2007 και με τη σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μετατάσσεται η υπάλληλος Κολοβού Ευαγγελία του Βασιλείου αυτού από τον κλάδο ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ5 Εργοδηγών με βαθμό του Ο.Ε.Υ του ιδίου Δήμου, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Το ύψος των μηνιαίων αποδοχών της ανέρχεται στο ποσό των 1.592,00 και θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού έτους 2009 του Δήμου Λαρισαίων. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Θεσσαλίας 5251/ ). Με την υπ αριθμ. 542/2009 απόφαση του Δημάρχου Λαρισαίων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του ν. 3584/2007 γίνεται δεκτή η από αίτηση που υπέβαλε ο υπάλληλος του ανωτέ ρω δήμου Κουτσοκέρας Νικόλαος του Ευαγγέλου του κλάδου ΔΕ29 Οδηγών Αυτ/των με βαθμό Α, περί αυτο δίκαιης παραίτησης από την υπηρεσία του. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Θεσσαλίας: 5219/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΨΩΜΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 1274/26208/ απόφαση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε νόμιμα, μετα τάσσεται η υπάλληλος Τυρνενοπούλου Βασιλική του Αχιλλέα, του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Α, από το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Θεσσαλονίκης (πρώην κρατικοί) Δ. Θεσσαλονίκης, όπου υπηρετεί, σε αντίστοιχη κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση του δήμου Θεσσαλονίκης. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του δήμου Θεσ σαλονίκης, για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη, ύψους τουλάχιστον που έχει εγγραφεί στον Κ.Α / του προϋπολογισμού του 2009 με τίτλο «Προσλήψεις τακτικού προσωπικού». (Αριθμ. απόφασης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 9735/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ο Διευθυντής Ι. ΤΟΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Με την υπ αριθμ. 270/2009 απόφαση του Δημάρχου Ροδίων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 άρθρο 8, απολύονται οι εργαζόμενοι οι οποίοι κατατάχθησαν σε συνιστώμενες προσωποπα γείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου: 1. Αθανάσιος Βερδελλής του Δημητρίου, 2. Ελευθέριος Καρπαθάκης του Γεωργίου, 3. Γεώργιος Κεχαγιόγλου του Ιωάννου, 4. Ιορδάνης Μανιάς του Μιλτιάδη, 5. Γεώργιος Πονίρης του Μιχαήλ, 6. Κων/νος Σπλαγκούνιας του Πανορμίτη, 7. Μιχαήλ Φραγκάκης του Ευαγγέλου, 8. Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος του Σωτηρίου, 9. Δημήτριος Παπαδημητρίου του Βασιλείου, 10. Γεώργιος Σπανός του Αντωνίου, 11. Ευάγγελος Πάχος του Κυριάκου, από Τελευταία ημέρα εργασίας η 26η Μαρτίου (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Νοτίου Αιγαίου 4271/2009). Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ - Με την υπ αριθμ. 9/2009 απόφαση του Προέδρου της Κοινότητος Αγαθονησίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3584/2007 άρθρο 23, διορίζεται ο ΚΟΤ ΤΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Μιχαήλ σε υφιστάμενη οργα νική θέση του ΟΕΥ της Κοινότητας Αγαθονησίου στην κατηγορία ΥΕ κλάδου ΥΕ16 προσωπικού Καθαριότητας Ύδρευσης και με εισαγωγικό βαθμό Ε ως δόκιμος υπάλ ληλος γιατί έχει τις προϋποθέσεις του Νόμου. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Νοτίου Αιγαίου: 4871/2009). Με την υπ αριθμ. 145/2008 απόφαση Δημαρχιακής Επι τροπής του Δήμου Πεταλούδων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3584/2007 παρ. 4 του άρθρου 230, μετατάσσεται ο υπάλληλος του Δήμου Πεταλού δων ΠΗΔΙΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Σάββα στον κλάδο ΥΕ2 Εποπτών καθαριότητος από τον κλάδο ΥΕ16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων, δεδομένου ότι και στην πράξη αυτά ακριβώς τα καθήκοντα ασκεί ο εν λόγω υπάλλη λος, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Νοτίου Αιγαίου: 2000/2009). Με την υπ αριθμ. 6/2009 απόφαση του Προέδρου της Κοινότητος Αγαθονησίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3584/2007 άρθρο 23, διορίζεται ο ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Νικολάου σε υφιστάμενη οργανική θέση του ΟΕΥ της Κοινότητας Αγαθονησίου στην κατηγορία ΔΕ κλάδου ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων και με εισαγωγικό βαθμό ως δόκιμος υπάλληλος γιατί έχει τις προϋποθέσεις του Νόμου. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Νοτίου Αιγαίου: 4873/2009). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΝΤΙΚΟΥ

4 2470 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 1684/ απόφαση του Νομάρχη Θεσπρωτίας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του ν. 3528/2007, λύεται η υπαλλη λική σχέση του Γεώργιου Στάθη του Σπυρίδωνα, μόνιμου υπαλλήλου με βαθμό Α του Κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού Λο γιστικού της Ν.Α. Θεσπρωτίας, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του από την υπηρεσία, η οποία γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή. Ο Νομάρχης ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Mε την υπ αριθμ. 80/2009 απόφαση του Δημάρχου Κερατσινίου Ν. Αττικής που εκδόθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 269 του ν. 3463/2006, κατατάσσονται οι παρα κάτω) μεταφερόμενοι από τη ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ.Κ εργαζόμενοι (AMΕA) στις προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις που συστάθηκαν με την υπ αριθμ. 41/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως εξής: 1. ΠΛΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Γεωργίου σε Θέση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΔΕ) 2. ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αθανασίου σε θέση ΚΛΗΤΗΡΑ ΘΥΡΩΡΟΥ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΥΕ) (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δή μου Κερατσινίου 12639/ ). Με την υπ αριθμ. 78/2009 απόφαση του Δημάρχου Κερατσινίου Αττικής που εκδόθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 269 του ν. 3463/2006, κατατάσσσνται οι παρα κάτω μεταφερόμενοι από τη ΔΗ.Κ.Ε.ΠΟ.Κ εργαζόμενοι (ΑΜΕΑ) στις προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις που συστάθηκαν με την υπ αριθμ. 37/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως εξής: 1. ΛΥΚΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του Κυριάκου σε θέση ΔΙΟΙΚΗ ΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΔΕ) 2. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του Κωνσταντίνου σε θέση ΦΥΛΑΚΑ ΕΡΓΑΤΗ (ΥΕ) 3. ΧΑΤΖΗΣΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ιερόθεου σε θέση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΔΕ) 4. ΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του Εμμανουήλ σε θέση) ΔΙΟΙΚΗ ΤΙΚΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΔΕ) 5. ΜΕΤΑΞΩΤΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Χρήστου σε θέση ΔΙ ΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (TE) 6. ΤΣΙΓΚΑΡΙΔΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Βλασίου σε θέση ΦΥΛΑΚΑ ΕΡΓΑΤΡΙΑΣ (ΥΕ) (Αριθμ. βεβ. Δήμου Κερατσινίου 12656/ ). Με την υπ αριθμ. 79/2009 απόφαση του Δημάρχου Κερατσινίου Αττικής που εκδόθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 269 του ν. 3463/2006, κατατάσσονται οι παρα κάτω μεταφερόμενοι από τη ΔΗ.Κ.Ε.ΠΡΟ.Κ εργαζόμενοι (ΑΜΕΑ) στις προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις που συστάθηκαν με την υπ αριθμ. 39/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως εξής: 1. ΑΛΗΣΑΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Στυλιανού σε θέση ΔΙ ΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΔΕ) 2. ΑΡΓΥΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του Kωνσταντίνου σε θέση (5) ΚΛΗΤΗΡΑ ΘΥΡΩΡΟΥ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΥΕ) 3. ΒΟΡΓΙΑ MAΡΙΑ του Κωνσταντίνου σε θέση ΔΙΟΙΚΗ ΤΙΚΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΔΕ) 4. ΡΗΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σπυρίδωνα σε θέση ΕΡΓΑΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΥΕ) 5. XAÏKAΛHΣ ΠΕΤΡΟΣ του Διονυσίου σε θέση ΕΡΓΑΤH ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΥΕ) (Αριθμ. βεβ. Δήμου Κερατσινίου 12650/ ). Ο Δήμαρχος ΦΩΤΙΟΣ ΜΕΛΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (6) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 6118/ πράξη του Πρύτα νη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 4 εδ.)στ του ν. 2817/2000, μετακινείται η Θεοδώρα Θεοδοσοπούλου του Κωνσταντίνου, από την οργανική μόνιμη θέση μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας ΠΕ, βαθμίδας Β του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών σε μόνιμη θέση μέλους Ειδικού και Εργαστηριακού Διδα κτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) κατηγορίας ΠΕ, κλάδου II, βαθμίδας Β του ιδίου Τμήματος, με ταυτόχρονη μετατροπή της θέσης που κατέχει, σε θέση Ε.Ε.ΔΙ.Π., επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠΕΠΘ 8274/ ). Ο Πρύτανης ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 7704/ πράξη του Πρύτα νη του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 509/1983, διορίζεται ο Δημήτριος Παπαζαχαρίας του Αθανασίου σε κενή οργανική θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού, ΠΕ κατη γορίας, για την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής εργα στηριακής υποστήριξης, στο εκπαιδευτικό, ερευνητικό και εφαρμοσμένο έργο του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών και ειδικά στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που απαιτούν σωματική αγωγή και προγύμναση, στην εισαγωγική βαθμίδα, με πενταετή θητεία, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του ΥΠΕΠΘ 8275/ ). Ο Πρύτανης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύ τανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007, του άρ θρου 18 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 2471 συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 3051/2002, του άρθρου 2 του ν. 3260/2004 και των άρθρων 2 και 4 του ν. 3320/2005 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 31 του π.δ. 186/1999, διορίζεται ο Ευάγγελος Σίντος του Επαμεινώνδα, σε μόνιμη οργανική θέση ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων (Παθολόγου) του Πανεπιστη μίου Ιωαννίνων, με εισαγωγικό βαθμό Μ.Κ. 16 και διετή δοκιμασία, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠΕΠΘ 8476/ ). Ο Πρύτανης ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Με την υπ αριθμ. Φε.1/5353/ απόφαση του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α /1983)/ όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α /2001), διορίζεται ο ΠΑΡΙΣΣΟ ΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Αριστείδη με τριετή θητεία σε κενή οργανική θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών, με εξειδίκευση στην Παθολογική Νοσηλευτική του Β Τομέα Μαθημάτων, του Τμήματος Νοσηλευτικής Β, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του ΥΠΕΠΘ 8451/ ). Με την υπ αριθμ. Φε.1/1923/ απόφαση του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α /1983), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α /2001), διορίζεται η ΣΤΡΟΥ ΜΠΟΥΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του Γεωργίου με τριετή θητεία σε κενή οργανική θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών, με εξειδίκευση στη Χειρουργική Νοσηλευτική του Β Τομέα Μαθημάτων, του Τμήματος Νοσηλευτικής Β, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του ΥΠΕΠΘ 8451/ ). Με την υπ αριθμ. Φε.1/4931/ απόφαση του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α /1983), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α /2001), διορίζεται ο ΤΣΑΚΙΡΙ ΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του Παναγιώτη, με τριετή θητεία σε κενή οργανική θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π), βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών ειδικότητας Ηλεκτρο νικού Μηχανικού με εξειδίκευση στη «Σχεδίαση Ηλε κτρονικών Κυκλωμάτων» του Α Τομέα Ηλεκτρονικής, του Τμήματος Ηλεκτρονικής, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του ΥΠΕΠΘ 8451/ ). Ο Πρόεδρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Με την υπ αριθμ. 4516/ απόφαση του Προέ δρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1404/1983 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 173/τ.Α /1983) και του π.δ. 411/1984 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διορίζεται ο Οικονομόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου σε κενή οργανική θέση Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) (πτυχιούχος Τ.Ε.Ι.) κλάδου ΤΕ1 ειδικότητας «Πληροφορικής» στο Τμήμα Τεχνολο γίας Γεωργικών Προϊόντων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, με διετή δοκιμαστι κή θητεία με βαθμό και Μ.Κ. 18 της κατηγορίας TE (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης), επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του ΥΠΕΠΘ 8272/ ). Ο Πρόεδρος ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΡΙΣΑΣ Με την υπ αριθμ. 2949/ Πράξη του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Λάρι σας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ. Α /2007), γίνεται αυτοδί καια δεκτή η παραίτηση της Ναλμπάνη Πολέζε Χριστίνας του Γεωργίου από τη θέση του Καθηγητή Εφαρμογών σε προσωποπαγή θέση του Κέντρου Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. Λάρισας που κατείχε, από ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραίτησης. Ο Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΟΡΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Με την υπ αριθ. Α απόφαση της υπ αριθμ. 291/ Πράξεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του νόμου 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», διορίζεται ο ιεροδιάκονος π. Κωνσταντίνος Γιολδάσης του Μιχαήλ εις τον Κλάδον Υ.Ε, με Μ.Κ. 18ον, ως απόφοιτος του Γενικού Λυκείου. Ο Μητροπολίτης Ο Αιτωλίας και Ακαρνανίας ΚΟΣΜΑΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με την αριθμ. Φ.20.3/150/ απόφαση του Συνη γόρου του Πολίτη διορίζεται, ως δόκιμος υπάλληλος, με τον εισαγωγικό βαθμό Ε, σε κενή οργανική θέση του κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού της κατηγορίας ΥΕ της Διεύθυνσης Γραμματείας της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη», ο Αδαμόπουλος Αναστάσιος του Γεωργίου. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠ.ΕΣ 4546/ ). Ο Συνήγορος του Πολίτη ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ

6 2472 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ. ΔΙ.ΔΙΟΙΚ/Φ14/31/29431/ από φαση του Διοικητή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευ θέρων Επαγγελματιών που δημοσιεύθηκε στο υπ αρ. 254/ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Τρίτο και αφορά στο διο ρισμό του Γεωργίου Δημόλα του Λαζάρου ως δόκιμου τακτικού υπαλλήλου στον Ο.Α.Ε.Ε. διορθώνεται: το εσφαλμένο: «με την αρ. 111/ απόφαση της Α Πρωτοβάθμιας Επιτροπής» στο ορθό: «με την αρ. 111/ απόφαση της Α Δευτεροβάθμιας Επιτροπής» (Από τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών Ο.Α.Ε.Ε.) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ» Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοικη τή του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΚΑΤ» της 1η Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007, άρθρα 11 17, διορίζονται οι κάτωθι: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘ Μ.Κ. ΓΟΡΙΑ ΜΟΣ 1. ΓΑΛΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 18 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕ ΧΝΙΤΩΝ 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 18 ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 3. ΤΡΙΠΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΕ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 18 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης 3384/ ) O Διοικητής ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥΜΠΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Με την υπ αριθμ. ΑΠ/520/ απόφαση Διοικη τή του Αναρρωτηρίου Πεντέλης της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και του ν. 3528/2007, διορίζεται η κατωτέρω υπάλληλος σε κενή οργανική θέση του Αναρρωτηρίου Πεντέλης, βάσει της προκήρυ ξης 8Κ/2006, στον εισαγωγικό βαθμό κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡ. ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 1. ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΣΤΡΙΩΝ (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης 3524/ ). ΔΗΜΟΣΘ. ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Με την υπ αριθμ. 10/02/3012/5782/ απόφαση του Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου Ε 18 του ν. 2190/1998, όπως έχει ποιστοποιηθεί και ισχύει και του άρθρου 16 του ν. 3528/2007, διορίζονται ως δόκιμοι υπάλληλοι σε κενές οργανικές θέσεις του κλά δου ΔΕ Αδελφών, με τον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου τους από τους πίνακες διοριστέων της υπ αριθμ. 11 Κ/2006 προκήρυξης όπως διαμορφώθηκαν με την υπ αριθμ. 514/ απόφαση του Ε τμήματος του ΑΣΕΠ, οι παρακάτω: α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΜΗΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 2 ΒΟΥΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 3 ΝΤΟΤΣΙΚΑ ΙΟΥΛΙΑ 4 ΚΟΥΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ 5 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕ ΔΕ Αδελφών ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ ΔΕ Αδελφών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΕ Αδελφών ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ ΔΕ Αδελφών ΦΩΤΙΟΣ ΔΕ ΔΕ Αδελφών (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγ. και Κοιν. Αλληλεγγύης 11107/ ). Ο Αναπληρωτής Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Μετά την υπ αριθμ. 29/ Πράξη Διοικητή του Γ.Ν.Ν. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και τις διατάξεις του άρ θρου 148 του ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια από η υπαλληλική σχέση του μόνιμου υπαλλήλου του κλάδου Δ.Ε. Αρ. (Προσ.), με Α βαθμό ΖΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙ ΟΥ του Κωνσταντίνου, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί έχοντας συμπληρώσει περισσότερο από (33) τριάντα τρία έτη υπηρεσίας (33 έτη, 7 μήνες, 2 ημέρες). ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΓΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» Με την υπ αριθμ. 280/ (Αρ. Πρωτ. 7659/ ) απόφαση του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν» της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατά ξεις, διορίζονται οι παρακάτω υπάλληλοι σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν» στην κατηγορία Δ.Ε. του κλάδου Αδελφών, ως εξής: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ 1 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Δ.Ε. ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 2 ΠΑΓΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Δ.Ε. ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩ ΓΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγ. και Κοιν. Αλληλεγγύης 11108/ ). ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣ. ΡΟΪΛΟΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 2473 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» Με την υπ αριθμ. 652/ απόφαση Διοικη τή του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 69 έως 74 του ν. 3528/2007, μετατάσσεται η ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΣΙΜΕΛΑ του Νικολάου κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας και βαθ μού Β, σε κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού του ίδιου Νοσοκομείου. 2. Με την υπ αριθμ. 652/ απόφαση Διοικη τή του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 69 έως 74 του ν. 3528/2007, μετατάσσεται η ΓΙΩΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του Ανδρέα κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης Ειδ/τας ΥΕ Τραπε ζοκόμων και βαθμού Γ, σε κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση κλάδου ΥΕ Επιμελητών στο υπαγόμενο στο ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ ΚΥ Ελευσίνας. 3. Με την υπ αριθμ. 652/ απόφαση Διοικη τή του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας, «ΘΡΙΑΣΙΟ» η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 69 έως 74 του ν. 3528/2007, μετατάσσεται η ΞΩΞΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Ηλία κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης Ειδ/τας ΥΕ Τρα πεζοκόμων και βαθμού Γ, σε κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού με Ειδικότητα Κλητήρα του ίδιου Νοσοκομείου. 4. Με την υπ αριθμ. 652/ απόφαση Διοικη τή του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 69 έως 74 του ν. 3528/2007, μετατάσσεται η ΤΣΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του Στυ λιανού κλάδου ΥΕ Βοηθών Θαλάμου και βαθμού Γ, σε κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας με Ειδικότητα Πρεσσαδόρων Σιδερωτών του ίδιου Νοσοκομείου. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Με την υπ αριθμ. 236/ απόφαση του Διοικη τή του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τον πίνακα διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π., που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 697/ ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. (τ. Γ ), ύστερα από την υπ αριθμ. 3Κ/2007 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. ΦΕΚ 226/ τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π., διορίζεται η Ουζούνη Σταυρούλα του Αργυρίου, ως δό κιμη υπάλληλος στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης σε κενή οργανική θέση κατηγορίας TE κλάδου Φυσικο θεραπείας με τον εισαγωγικό βαθμό της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2190/1994,όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης 3382/ ). ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 219/ απόφαση του Διοικη τή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3599/2007, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος» Βογιατζής Αναστάσιος του Χρήστου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ Εμφανιστών Χειριστών, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση του ιδίου κλάδου, στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» και με το βαθμό που κατέχει. Με την υπ αριθμ. 218/ απόφαση του Διοικη τή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3599/2007, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών Νότα Αθη νά του Παναγιώτη κατηγορίας και κλάδου ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση του ιδίου κλάδου, στο Γενικό Νο σοκομείο Καβάλας και με το βαθμό που κατέχει. ΙΩΑΚΕΙΜ ΣΙΓΑΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ. Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Με την υπ αριθμ. 3585/ απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Κ.Υ. Φιλιατών, λύεται η υπαλληλική σχέση της μόνιμης υπαλλήλου κλάδου TE Ιατρικών Εργαστηρίων Γ.Ν. Κ.Υ. Φιλιατών ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ του Κωνστα ντίνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 156 του ν. 3528/2007, από ημερομηνία αποδοχής διορισμού της σε άλλο φορέα. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Με την υπ αριθμ. 40/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως τρο ποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, και σε εφαρμογή της υπ αριθμ. 658/ απόφασης του Ε Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., διορίζεται σε κενή οργανική θέση του κλάδου TE Επισκεπτριών Υγείας του Νοσοκομείου μας, για τις ανάγκες του Κέντρου Ημέρας, ύστερα από την υπ αριθμ. 1/50Μ/2007 προκήρυξη (ΦΕΚ 31/ τεύχος προ κηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. ), η ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ του Αντωνίου, με βαθμό. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης: 9134/ ). ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΥΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας της 6ης Υγειονομι κής Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, του άρθρου 16 του ν. 3528/2007 καθώς και με την υπ αριθμ. 2411/ απόφαση του 2ου Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ με την οποία κυρώ θηκε ο πίνακας διοριστέων για την πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε) Εκπαίδευσης, ΦΕΚ 848/ σύμφωνα με την υπ

8 2474 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) αριθμ. 3Κ/2007 Προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ 226/ τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) διορίζονται: Στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας και στα Κέντρα Υγείας Αγ. Νικολάου και Μελιγαλά, αρμοδιότητας του Γ. Ν. Καλαμάτας σε κενές οργανικές θέσεις στον εισαγω γικό βαθμό της κατηγορίας και στον αντίστοιχο κλάδο οι κάτωθι υπάλληλοι: ΟΝΟΜΑΤΕ ΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘ ΜΟΣ ΔΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΟΥΡΕΝΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΓΑ ΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Γ. Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Κ.Υ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ.Υ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε.: Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης 3509/ ) ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ (7) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. Πίνακας διοριστέου για την πλήρωση θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περί οδο επτά (7) μηνών στον Οργανισμό Λιμένος Βόλου, ο οποίος κυρώθηκε με την υπ αριθμ. 855/ απόφα ση του Β Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με την προκή ρυξη 1/773Μ/2008, που δημοσιεύτηκε στο 690/ ΦΕΚ (τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ). ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ/Ηλεκτρολογίας 1 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Η Επιτροπή Ο Πρόεδρος ΠΕΤΡΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ Τα Μέλη ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 203 17 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 263 13 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 549 20 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 562 13 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10441 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1027 18 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................... 1» Εξωτερικών..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 569 18 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιφέρειες..................................... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 788 27 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής................... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 197 12 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 617 4 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 718 13 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων............................... 1 Υπουργείο Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 880 22 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 860 26 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 998 14 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 632 9 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων....... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 986 10 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 899 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης............. 1 Οικονομικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 708 12 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης...... 1» Προστασίας του Πολίτη.................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 331 27 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 585 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 302 16 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωθυπουργός................................... 1 Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 990 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων..................... 1» Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 735 17 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1203 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 2» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1046 12 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 669 29 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 728 4 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα